Ritorno in casa (Anna Bofill), per a flauta, clarinet, saxòfon, piano i percussió

Page 1

ANNA

BOFILL LEVI RITORNO IN CASA per a flauta, clarinet, saxòfon, piano i percussió

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Ritorno in casa [Música impresa] : per a flauta, clarinet, saxòfon, piano i percussió / Música d’Anna Bofill Levi (n.1944). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 20131 partitura (36 p.); 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial

Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979069208-420-4 Dipòsit legal: B-29010-2013 Copyright de la música: © 2013 Anna Bofill Levi Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel / Fax 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


ANNA

BOFILL LEVI RITORNO IN CASA flauta clarinet sax貌fon contralt piano percussi贸


Símbols / Simboli Percussió / Percussione

÷ 33 ˙ ÷ 33 œ ÷ 33 œ ÷ 33 œ ÷ 33 œ

÷ 33 ˙ ÷ 33 œ ÷ 33 œ ÷ 33

˙

÷ 33 { ˙ ÷ 33 3 ˙ %3

Ó

œ

œ

œ

œ

œ œ

caixa - snare drum - cassa chiara

Œ

œ

œ

œ

Ó

3 bongos

Œ

Œ

œ

4 temple blocks

Œ

œ

œ

3 wood blocks

3 tom - tom

Œ

bombo - bass drum - grosse caisse - grancassa

Œ

3 esquelles - cow-bells - campanacci

2 plats sospesos - suspended cymbals - piatti sospesi

Ó

fulla metàl·lica - metal sheet - lastra metallica saxejar amb la ma - scuotere con la mano

Ó

gong

Ó

triangle - triangolo

Ó

xiulet - whistle - fischio

Saxofó alt / sassofono contralto :

3 ϖ %3

,

ä 3 ϖ %3 3 %3 ϖ

vib. 3 ϖ %3

3 ùϖ %3 3 ¬ %3 ˙

slp

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

,

vibrato ampio vibrat ampli

accento tenuto accent sostingut

vibrato aleatorio di intensitá vibrat aleatori d'intensitat

vibrato leggero vibrat lleuger

suono rissonanza so ressonant

œ Ι

Œ

slap glissando


Ritorno in casa (dedicato a Nuevo Ensemble de Segovia)

I

MM q = c 92

Anna Bofill Levi

Flauto

1 %3

Clarinetto in Si α

1 %3

Sassofono contralto

Piano

Marimba

αœ αœ œ ≅œ œ αœ œ αœ 3 αœ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ µœ α œ œ ↑ 3 µœ α œ α œ œ ≅ œ ≅ œ Ε α œ œ µœ œ œ α œ œ Μ œ 3 œ œ œ œ ∀œ ∀œ ∀œ œ œ µœ µœ α œ œ ↑ 3 ∀œ Μ œ α œ œ ≅ œ µœ Ε molto leggiero

1 œ ∀œ ∀œ ∀œ œ ∀œ œ ∀œ 3 ϖ %3 3 ƒ Ο

∀ϖ

1 3 1 3 1 3

% 13

33

13

% 13

33

13

>1 3

33

13

% 13

33

13

> 13

33

13

Le alterazioni valgono soltanto per le note che le portano, eccetto per le legature che portano alterazione soltanto nella prima nota e nelle note ripetute contigue. Le sbarre di compasso non indicano accento del primo tempo. Les alteracions valen només per les notes que les porten, eccepte a les ligadures que porten alteracions només a la primera nota, i a les notes contigues repetides. Les barres de compàs no indiquen accentuació del primer temps.

© 2013 Anna Bofill. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4

Ritorno in casa

Fl.

1 Τ % 3 α˙

Si α Cl.

1 %3 ˙

A. Sx.

1 %3

% 13

4

Τ

Pno.

>1 3

Mrb.

Si α Cl.

A. Sx.

Pno.

Ï

œœ ƒ

α œœ

% 13

Œ

>1 3

Œ

MM q = c 92

9

Fl.

Ï

% ∀ œ− µ œ−

œ−

œœ

αœ µœ

α œœ

3

α α œœ

3

∀œ œ ƒ

ι α œœ

œ ∀ œœ œ 3

3

Ε 33 % α œ− α œ µ œ α œ− ∀ œ− µ œ− µ œ− − − Ε ≥ ≥ µœ œ

≈ α œœι µ µ œœ 3

œœ ∀ œœ

œ œ œ œ

µ œœ Ι

∀œ ∀ ∀ œœ ∀ ∀ œœ œ

− α œ− œ− α œ œ−

≥ œ≥ ≥ œ≥ ≥ αœ œ % œ Ε staccato secco

ι ∀ œœ αœ œ Ι

˙˙

œœ

µ α œœ

≈ œ− ∀ œ α œ− α œ− − œ− α œ− µ œ−

≈ α œ ≈ ∀ œ− œ − −

∀ ˙˙

3 ≈ œœι α α œœ

∀œ α œ− −

Œ œœ µ œ œ 3

α œœœ

α œœ

3

α α œœ

3

œ− ∀ œ− α œ − 3

ι ι3 α œœ α œœ µ µ œœ

Œ

α α œœ µ œœ

ι3 µ µ œœ µ œœ α α œœ Ι

Œ

œœ µ œœ

− α œ− œ

α œ− − œ− α œ

œ−

œ− œ œ œ− − −

Œ

µ œ− œ−

œ−

≥ ≥ ≥ ∀ œ≥ ≥ œ≥ ≥ ≈ œ ∀œ œ œ œ

≥ ∀ œ≥ œ≥ −≥ œ≥ ∀ œ≥ ≥ Μœ ∀ œ≥ ∀ œ αœ

œ−

µ œ− œ− œ− œ−

œ− œ œ− œ− −

œ≥ α œ≥ ∀ œ≥ œ≥ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥

œ−

3

%

%

>

ã


5

Ritorno in casa

13

Fl.

%

Si α Cl.

%

%

A. Sx.

woodblocks

œ œ œ œ ≈ œ

㠜

ε

% ‰ œœœœ ε

‰ œœœœ

3

Pno.

>

Si α Cl.

A. Sx.

Pno.

Mrb.

w.+ templeblocks

œ

3

œ

œ

ε

% œ − ε

œ− µ œ− ∀ œ≥ 3

µ œ− ∀ œ− œ œ− œ− œ− −

µ œ≥

œ

œ− œ− œ− α œ− µ œ− œ− œ− 3

œ− α œ− α œ− α œ µ œ α œ− µ œ− α œ− −

µ œ−

µ œ−

œ−

α œ−

µ œ−

≥ ≥ œ µœ

ϳ

œ≥ ∀ œ≥

œ

œ

œ−

 œ≥ α œ≥

œ

œ

3

∀ œ−

œ−

œ−

œ

≈ α α α œœœ

œœœ ≈ α α α œœœ ε

ι œ œ œ œ

3

Ε

ι œ

3

ϳ

3 − α œ− µ œ− α œ œ œ − − α œ αœ α œ− − µ œ α œ− œ α œ % α œ− − œ− − − − ε

17

Fl.

œ œ œ

α œ− Ε

œ− α œ−

œ−

œ− ∀ œ− Ε

3

œ−

ϳ

µœ ≅ œ− ≅ œ− − œ≥ Μ œ≥ 3

œ 3

œ

œ

œ

α œ α œ µœ

œ

Œ

− − œ− α œ œ µ œ− œ− œ− µ œ− œ− α œ α œ− α œ − α œ− − µœ −

∀ œ− œ− œ− œ− α œ ∀ œ− œ− ∀ œ− α œ α œ− œ− α œ ∀ œ− µ œ µ œ− − − − − 3

∀ œ−

œ≥ ∀ œ≥ œ≥ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ Μ œ≥ ∀ œ≥

µ œ≥ α œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ œ≥ ≥ ∀ œ≥ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

≥ ≥ œ≥ œ œ≥ œ≥ α œ≥ ∀ œ≥ œ œ≥ ε

ã

%

>

% ∀ œœ ε > α œœ

αœ µœ

Œ

α α œœ µ œœ

Œ

µ œœ

∀ ∀ œœ

α œœ

α œœ

templeblocks

œ œ ≈ œ œ

α œ− α œ− œ−

œœ

œ− α œ −

∀œ α œ− − ∀ œ− œ− ∀ œ− œ− α œ−

µ œœ

œ

α µ œœœ

%

œœ

≥ œ

œ−

3

− ≈ α œ α œ− œ−

∑ œ−

α œ− œ α œ− œ− œ − − 3


6

Ritorno in casa

− œ− − − œ− œ− µ œ œ œ− α œ α œ−

%

œ œ ∀œ α œ− œ− − − µ œ− − ≅ œ−

%

22

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

3

≥ ≥ œ≥ ∀ œ≥ œ α œ≥ Μ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ

− %œ Pno.

3

œ

>≈ œ− α œ− œ− œ− œ− α œ−

Si α Cl.

A. Sx.

Pno.

œ 3

œ− œ α œ− œ− µ œ−

α œ − µ œ− − % œ œ− α œ− − α œ α œ− œ − % œ− α œ− œ− ∀ œ− œ− α œ− α œ œ− − ≥ œ≥ ∀ œ œ≥ ∀ œ≥

3

∑ ∑

œ

œ−

− œ− α œ− œ− œ− α œ

α œ−

œ− α œ− α œ− œ− œ− α œ− œ−

œ

∑ ∑

œ− Ι

œ

≥ ≥ œ≥ ∀ œ≥ œ≥ ∀ œ≥ αœ œ ∑

œ

woodblocks

∀œ œ ∀ œ− œ− ∀ œ− ∀ œ− α œ− ∀ œ− α œ− œ− α œ− ∀ œ− œ− œ− − ∀ œ− α œ− −

œ œ

3

≥ ≥ ≥ ≥ ∀ œ≥ œ≥ œ≥ µ œ≥ œ≥ œ≥ µ œ≥ œ ∀ œ ∀ œ≥ µ œ≥ ∀ œ≥ µ œ ∀ œ œ≥

㠜

œ œ œ œ œ œ

α œ− α œ− % œ− α œ− α œ− ≈ ≈ œ−

œ−

>œ ‰ −

α œ−

œ− α œ− µ œ− œ−

3

∀ œ− ∀ œ− ∀ œ− µ œ− µ œ− œ œ− œ− −

ϳ

3

∀ œ≥ ∀ œ≥ œ≥ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ œ≥

œ− α œ œ 3 œ− − − œ− œ− ∀ œ−

3 − − − − − α œ− − − α œ− µ œ α œ α œ− α œ µ œ− α œ µ œ− µ œ œ− œ− ∀ œ µ œ œ− α œ µ œ ∀ œ− œ− ∀ œ− œ œ− α œ− œ− œ œ − α œ− − œ α œ− − − α œ− −

≥ %œ

œ

œ

œ− œ œ œ− œ α œ− α œ− µ œ− α œ− œ Ι − − − −

28

Fl.

œ

œ œ

− œ− œ− œ ∀ œ− œ ∀ œ − − α œ− µ œ−

3

œ œ œ ã œ œ œ œ œ

œ œ µ œ− œ− œ− α œ− ∀ œ− œ− − −

3

œ

œ œ œ α œ−

∑ ≥ ≥ œ≥ œ≥ α œ≥ ∀ œ ∀ œ≥ ∀ œ µ œ≥ œ≥

α œ− µ œ− ≅ œ− ∀ œ− œ− µ œ− œ œ − − œ≥ œ≥ œ≥ œ≥ œ≥ œ≥ œ≥ 3

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

templeblocks

œ−

œ−

3 œ− α œ− α œ œ− α œ − 3

α œ− œ− œ α œ− µ œ−

α œ− α œ− œ− α œ− œ− µ œ−

œ−


7

Ritorno in casa

34

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

Pno.

Si α Cl.

A. Sx.

Pno.

Mrb.

α œ−

α œ−

α œ œ œ µœ α œ− œ− ∀ œ− − œ− − œ− − α œ− −

%

%

%

œ≥ ∀ œ≥ ≥ œ≥ œ≥ ∀ œ≥ œ≥ ≥ œ œ

ã

œ œ

%

œ− µ œ− α œ−

>

40

Fl.

3

% %

œ− α œ− œ−

œ œ− −

3

œ− œ α œ œ œ œ ∀ œ − − − − − −

3

3

∀œ αœ α œ− œ− œ− − α œ− α œ− ∀ œ− −

œ− α œ− α œ− œ− œ− µ œ− α œ− œ− α œ − µ œ œ− œ α œ− œ− µ œ− − − œ− ∀ œ− œ− ∀ œ− µ œ œ µ œ− œ− −

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œ œ ∀œ ∀œ µœ œ µœ

µ œ− α œ− œ µ œ− −

α œ− œ µ œ ‰ α œ α œ − − − −

œ œ

œ

œ≥ ∀ œ≥ µ œ≥ œ≥ œ≥ œ≥ œ≥

− œ− ∀ œ œ œ α œ− − α œ − − − µœ

3

œ

3

α œ− ∑

œ œ− −

œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ ≥ µ œ≥ œ≥ ∀ œ≥ ∀œ %

µœ œ− œ œ − − α œ− œ− − µ œ− œ − ∀œ α œ œ− ∀ œ− µ œ− − œ− − µ œ− œ− œ≥

≥ ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ œ ∀œ

≥ ≥ œ ∀œ 3

3

− œ œ œ− œ œ− œ− − ∀ œ− œ−

œ− α œ− µ œ œ− α œ− −

α œ− œ−

ϳ

Œ

Œ

ϳ ϳ 3

%

− − − œ− α œ œ α œ œ−

>

œ− œ− œ− α œ− œ− α œ− µ œ−

%

θ ∀ œœ ≈ ‰

>

α œœ ≈ ‰ Θ

3

œ−

ι

≥ œ≥ ≥ œ≥ œ ∀œ

ι œœ

œœ Ι

œ− œ œ− α œ− œ − −

œœ

Œ

αœ œ

Œ

µ œœ

œ− α œ − 3

≥ ≥ ∀ œ≥ ∀ œ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ œœ

≈ αœ ≈ ∀ µ œœ œ œœ ≈

− œ− œ− œ ∀ œ− µ œ− œ− œ − œ−

α œœ

θ α œœ ≈ œœ Θ ≈


8

Ritorno in casa

45

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

Pno.

Mrb.

œ− α œ−

% œ−

%

≥ œ

œ≥ α œ≥

ϳ

α œ−

∀ œ≥

% α α œœ

α œ−

∀ œ−

3

% ∀ œ−

θ

> α œΘœ % œœ

Si α Cl.

A. Sx.

Pno.

Mrb.

œ≥ µ œ≥

œœ

α œœ Ι

µ œœ Ι

µ œœ

œœ

œœ ≈ ∀ œœ

œœ

≈ αœ œ

œœ

œœ

≈ µ œœ

− œ− α œ− α œ α œ−

µ œ−

% α œ−

œ− µ œ−

œ−

œ−

3

≥ ≥ œ≥ ∀ œ µ œ ∀ œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥ % α œœ

% ∀ œœ

µ œœ Θ

> α α œœ

θ % α œœ ≈

> α Θœ

œœ

œœ

≥ ≥ œ αœ

µ α œœ

% œ− µ œ− α œ− œ−

α œ−

œ−

œ≥ ∀ œ≥ µ œ≥

≥ œ≥ ∀ œ

− œ− α œ 3

œ− α œ− µ œ −

∀ œ−

œ−

œ−

œ−

∀ œœ

> œœ

µ œ−

œ− µ œ−

α œ−

ι α œœ

48

Fl.

œ−

œ−

αœ œ− µ œ− −

œ−

θ

œ−

œ≥ µ œ≥

œœ

α œ− α œ− ∀ œ− ∀ œ≥

‰ α œœ

œ− µœ

œœ

ϳ

ϳ

α œœ

œ≥ µ œ≥

θ

≈ ∀ α œœ

œ œ ≈ œ Θ

θ ≈ ‰

αœ ≈ ‰ Θ

µ µ œœ µ œœ

œ−

œ− ∀ œ −

œ−

ϳ

α œœ

θ

œœ Θ ‰

≈ α œœ

ι

œ

α œ−

œ−

œ− ∀ œ−

œ−

3

œ−

µ œ−

œ−

œ− µ œ− ∀ œ− ∀ œ−

ϳ

ι µ œœ

œœ

α œ−

µ œ−

œ≥ ∀ œ≥ ∀ œ≥

‰ µœ œ

α œœ

ϳ

∀ œ≥ 3

ι

œœ Ι ι

œ−

‰ ‰

ι

œœ Ι

œ œ

œ ∀ œ− œ− − µ œ− µ œ−

œ− œ− α œ µ œ − − œ−

ϳ 3

ϳ

∑ ∑

œœ

Œ

Œ

œ œ

œ Ι

œ≥ ∀ œ≥

œ− ∀ œ−

œœ

œœ

ι

œ− µ œ−

∀ ∀ œœ Ι

≥ ≥ œ≥ ≥ œ≥ œ œ œ

α œœ

∀ œ− 3

≥ œ

œ− ≅ œ−

α œ−


9

Ritorno in casa

52

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

% œ− ƒ

α œ−

œ−

% œ α œ− ∀ œ− α œ− − ƒ ≥ ∀ œ≥ œ≥ ∀ œ≥ œ % ƒ ã

Pno.

3

œ−

œ

œ

œ

ƒ

% α œœ ƒ α œœ >

œ

α œ−

œ− α œ −

ϳ

œ

œ

œ

œ

α œ−

œ−

œ−

3

œ−

α œ−

∀ œ≥

∀ œ≥

µ œ≥

∀ œœ

œ−

œ−

∀ œ≥ ∀ œ≥

œ

œ

œ

œœ

≈ µ œœ

α œ−

3 Τ 3 αϖ Ï

α œ−

3 αΤ 3 ϖ Ï

∀ œ− α œ− µ œ− µ œ−

3

œœ

œœ

œ−

3

œ

α α œœ

œ µœ

œœ

œ−

œ≥ µ œ≥ ∀ œ≥

∀ α œœ

∀ œœ

œ− α œ −

œ

œ

œ

α œœ ≈ α œœ

αœ ≈ α œ

Τ 3 ϖ 3 Ï

œ≥ µ œ≥

≈ α œœ

Τ

grancassa

33

œ

ϖ Ï

3 Τ 3 ϖϖϖϖ αϖ Ï 33 ϖϖϖϖϖ Ï

≈ ≈

1 3

1 3

1 3

13

1 3

13

II 56

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

MM q = c. 50 Lirico

% 13 α œ ο

3

œ

œ

% 13 ∀ œ α œ µ œ µ œ ο ∀œ œ % 13 ∀ œ ο ã 13 œ ο

œ

campanacci 3

Pno.

% 13 Œ ο > 13 Œ

œ œœœ

∀ œœœ

œ ∀œ œ œ Œ Œ

œ

œ

œ

µœ

œ

œ

α =˙

αœ

Ρ

∀œ µœ α œ Ο

œ

piatto sospeso

œ

œ 3

œ ∀ œœ α œœ

œ œ ∀ œœ ∀ œœ, α œœ µ œœ,

Ο

œ Ο

˙˙˙

˙˙

œ

αœ

‰ ι œ œ ο

œ

∀œ

Ε

ο

ο

Ρ

œ

œ œ œ

œ

sm.

˙

lastra metallica scuotere con la mano l.v.

˙

∑ ∑

œ

∀œ œ

œ ο

α œœ ο

αœ

αœ

αœ

œœ

œœ

∀œ ∀œ œ µœ œ

œ

µ œœ ≈ Θ ‰

αœ

œ œ

œ

∀œ

≈ œθ ‰ αœ

αœ

œ œ

3

campanacci 3

α œœ

œ

≈ ≈

α ˙˙,

˙˙,

Ο

œ 3

œ


10

Ritorno in casa

œ ‰ œΙ œ ε Ο

62

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

˙

˙

εΟ

Pno.

sm.

%

>

68

% αœ

αœ

Si α Cl.

% œι

∀œ

A. Sx.

%

Fl.

˙

lastra metallica l.v.

œ

piatto sospeso

ã œ Ο

ã

œ Ε

∀œ œ

Ε

∀œ œ

3

ι % œœ œœ ‰ α ∀ œœ Ε > œœœœ œœœœ ‰ œ Ι

Pno.

3

α œ ∀œ

œ

µœ

œ

œ

αœ ε Ο

3

œ œ

3

ι

α œœœ Ι ο

œ œ

œ

αœ

œ

œœ α œœ

α œœ

α œœ α œœ

œ

œ

œ

α œœ

µœ

Ε œ

œ

œ

œ

œ

œ ∀œ

œ ∀œ

œ œ

α œœœ α œœœ ‰

Œ

œœ œœ ‰

Œ

3

α œœ α µ œœ

œœ

α œœ 3

3

ι

µ µ œœ œœ

˙

œ

˙

œ ο

ε

œ ο

˙

˙

lastra metallica

∑ ∑

œ ε

Ο ˙˙

Œ

˙˙

Œ

‰ ∀ œΙ ο

∀ œœ ο ∀ œœ

∀œ

Ο

αœ µœ

œ

œ µ α œœœ

α œœœ

αœ

œ Ο

∀œ

œ Ο

∀œ

œ

œ

œ

œ

œ µœ

œ

œ ∀œ

∀œ

œ

œ

œ

œ

campanacci 3

œ ο

3

campanacci3

œ ο

αœ

œ

µœ α œ µœ α œ εΟ

˙

Ο

˙ ε

œ ε Ο

lastra metallica

∀ œœ,

ε

œ

∀ ∀ œœ,

ε

œ

˙

œ

œ

˙

3

3

µœ

œœœ œ Ι

œ

3

œ

œ

œ

œ

µœ

3

œ

∀œ

œ

œ

µœ

œ

∀œ

œ

3

œ œ

œ

campanacci

ο

αœ αœ

œ

œ ι αœ Ε

α œ3

œ

œœ ≈ Œ œœ ≈ Œ

œ

Ο

3

Œ Œ

α µ œœ α œœ −− Ο α œœ α œœ −−


11

Ritorno in casa

74

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

%

Si α Cl.

A. Sx.

3

œ

∀œ

µœ Ε ∀œ

œ

µœ

œ

œ Ι

œ

œ

œ

Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ι αœ “ ˙ ˙

Ε

Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} œe ˙ ˙

∀œ

Ε

˙

gong

triangolo

{ ε

œ

> ∀ ˙˙

˙˙

% %

œ

Ε

αœ

œ αœ Ε œ αœ œ

Ε

œ

α œ µœ 3

œ œ

∀œ

αœ

œ αœ

∀œ

œ

œ

3

% ∀ ∀ œœœ œœœ ≈ µ œœ > ∀ œœ œœ ≈ ∀ œœœ

œ

œ θ œœ ≈ ‰

˙ µœ

œ œ

˙ ˙

œ

3

œœ œœ œœ

Ε ∀ œœ ≈ ‰ ∀ œœ ∀ œ ∀ œ œ œ Θ

˙

triang.

ε

˙˙ ˙˙

˙

sm.

˙˙

%

lastra metallica l.v.

œ

piat. sos.

% ∀ ˙˙

ã

Pno.

αœ

Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ˙Ζ ˙ ˙

80

Fl.

œ

% ∀œ

ã

Pno.

œ

ε

œ ο

ε

αœ ο

ε

ο

αœ

∑ ∑

œ

ο

αœ œ œ ο

œ

3 campanacci

œ ο

3

œ œ ∀œ

ι œ œ

cresc.

∀œ

αœ

œ œœ

cresc.

cresc.

œ

œ

œ

œœ

œœ

α œœ

œœ

œ œ œ

∀œ œ œ œ œ œ 3

œ

ι

ι

µœ œ

3

θ ≈ ‰ α œœ

œœ ≈α œ Θ

≈ ‰

œ

αœ αœ

œ

œ ∀œ α œ

∀œ œ

µœ ∀œ œ

3

œ

cresc.

Œ

Œ

∀ ∀ œœ ∀ ∀ œœ ∀ ∀ œœ Œ

Œ

∀ œœ ο

∀œ

œ

œ

œ

œ

∀œ

Ο

α œœ α œœ œ œœ

œ =

œ Ο

œ

3

α œœ ο œ œœ

œ

œ Ι

∀œ

αœ ο

œ

œ Ο

3

campanacci 3

œ ο

αœ αœ

∀ œœ ∀ œœ

α œœ Ο

µ α œœ

œœ œœ ‰ œœ œœ ≈ Ε α œœ α œœ µ ∀ œœ œœ ‰ ≈


12

Ritorno in casa

86

Fl.

% œ

Si α Cl.

% œ

A. Sx.

% ∀œ

µœ

œ

αœ

˙

˙

αœ

œ ƒ

˙

˙

˙

˙

ƒ

∀œ

ƒ

piat. sos.

œ

œ

œ

ã

Pno.

œ

œ Ε

3

% αœ œ

œœ

> α œœœ

œœœ

Œ

Œ

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

ϖ

Ε

% ‰ ∀ œι ˙ Ο % Ó %

Pno.

Mrb.

MM q = c. 80

> Ó % αœ ; Ε > Œ

sempre

Œ

Œ ‰ ι œ

Œ ≈ ∀ œι ∀ œ œ ∀ œ − ∀ œ œ − Ο 7

œ

œ

µœ œ

ε

Œ

θ ‰ ≈ œœœœœ œœœœœ Ο

≈ œι − œ œœœœ −−− œœœœ

˙˙˙˙˙

α œ→ Ó Ε

Ó

œ∀ œ œ −

œœ −− ≈ Ι Ε

∑ αœ

αœ

œ µœ

œ œ Ι

œ ˙ Ι

ϖ

œœ −− α α œœ œœ

3 3

3 3

∑ gong

˙˙

3 3

33

ϖ ϖ ≈

œ

Œ

µ µ œœœœ −−−− ˙˙˙˙ ≈ Ι

œœœ œ Ο

∑ Œ

Œ

3 { Ï

˙

‰ ∀ Ιœ œ

3 3

3 Τ

l.v.

Ó

α˙

Ï

Œ α˙ ο

Ï

˙

sm.

α˙ Ο sempre

˙

Ï

lastra metallica

III A 90

Τ

Œ

α œ→

Ο Œ

œ ß

∑ Ó α˙ α˙ ο

Œ Œ

α œ; Ο Œ

Ó

ο

α˙ α˙


13

Ritorno in casa

˙

˙

‰ ∀ Ιœ ˙

œ

Œ

Œ

94

Fl.

% Œ

Si α Cl.

% ‰

A. Sx.

% %

Pno.

Mrb.

œ

˙˙˙˙

αœ ∀œ

ι

œ

∀œ œ œ ∀œ

˙

∀œ œ

Ο

œœ

α˙

98

˙ √

ε

α α œ=œ −− Ι

Œ

αœ

Œ

Œ

œ

ϖ

Si α Cl.

% œ

‰ ∀ œι ˙

ϖ

% Pno.

Mrb.

˙˙˙˙˙

> ‰

œ œ œ œ ∀œ œ Ε Œ

ι œœ œœ

˙˙

% αϖ

ϖ

>

ο

œœ ‰ µ œœœΙ

Ε

αœ

ϖ œœœœœ œœœœœ ‰ Ι ∑

π

∀œ œ

∀œ

œ ϖϖ

Ο

ε

Ó

Ó ‰ œ ˙ Ι

ä ≈ ∀ œι − ˙ ε Œ

Ó ∑

Œ

αœ

αœ

Ο

˙

˙

3 ‰ ∀ œι ‰ œ ÿ ÿ ε ϖϖϖϖϖ

α œ,

Œ

ο

α ˙ µ˙

Ó ˙

α˙

∀œ

ι

œ

Œ

αœ

α œ, Ο

‰ ι ∀œ

œ œ ˙ Œ

œ αœ œ− ∀ œ− œ œ− − − α œ ˙ ß

µ˙

Œ αœ Ο

ϖ

‰ œι ˙ œœœœ ˙˙˙˙

α˙

µ µ œœœœœ

∑ Ó

Ó

˙

Œ µ˙ −

Œ α˙−

œ

Œ

∑ ˙

˙˙˙˙˙

Œ

Ε α =œ − œ ≈α œΙ − œ

˙

% ˙

α α œœ œœ

α˙

% Ó

A. Sx.

∀ ˘œ ‰ Ι

œœ −−

ε

˙

œ

Ó

Fl.

+

µ˙

˙

˙˙

% Ó > α˙

˙

Œ

> ≈ α œι− α œ−

˙

Ó

Œ

˙˙˙˙

Œ Œ

œ− =

α œ, ε

œ ε

œœœœœ ‰ Ι

Œ, α œ,

, Œ αœ

Œ


14

Ritorno in casa

102

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

% Œ % ˙ % %

Pno.

Mrb.

œ

ϖϖϖϖϖ

œ

œ µœ

‰ ∀œ

œ

œ

∀œ

œ − œ œ œ œ− œ œ œ− Ε

ϖ

œ

˙

˙

œ

≈ œœ Ε √ = αœ Œ α α œœ

˙˙˙˙˙

> ϖϖϖ ϖ ∑

Si α Cl.

% ˙

A. Sx.

% Π% >

œœœœ ϖϖϖϖϖ ϖϖ

Ó

ϖ

> αϖ ο % ˙

œ

Œ

˙

˙

‰ œ œ Ι

œ−

œ œ ‰ Ι ε

œœ ˙˙ ‰ µ œœΙœœ ˙˙˙˙

%

> Ó

α˙

œ

˙

Ó

αœ αœ

Œ

Œ œ

œ ≈ ∀œ µœ œ œœœ αœ œ Ο ϖϖϖϖϖϖ ϖϖϖϖϖ ϖϖ

α œ,

Ε

ι

˙

œ œ

αœ

œ ˘œ −

Œ œ

˙

˙

∀œ œ ‰ Ι

ϖ

ϖ

αœ

ϖ ‰ ∀ œι œ ϖ

œ œ œ

lasciar risuonare

Ó Œ

Œ ‰ œœι ˙˙ œœœœ ˙˙˙˙

Ó α˙ α˙

ϖϖϖϖϖϖ

œ αϖ α œ, α œ ο

Ó

α˙ ∑

ε

µ µ œœœ œœœ ‰ œΙ œ

Ó ˙˙˙˙˙ ˙

ƒ

˙

, = = =œ = =œ =œ œ ˙ œ ∀œ œ

ϖϖ ϖ Ó

Œ

Ε

˙

ϖ

%

Fl.

Mrb.

˙

7

106

Pno.

αœ

œ

µœ

œ

‰ œ œ Ι

Ó

Ε

√ α =œ œ α œ œ ‰α α œœΙ œœ ε Ó

˙

˙

Œ

α˙

∀œ

œ

=œ = = = ∀ =œ µ œ, − ∀œ œ œ 7

7

˙˙˙˙ ˙˙˙˙ Ο µ˙ ∑

αœ Ο


15

Ritorno in casa 110

Fl.

Si α Cl.

% ˙ %

α˙ Ε

˙

‰ ∀ œι œ

œ

œ

ϖ % æ

fltt.

A. Sx.

% ΠPno.

Mrb.

α α œœ

%

ƒ

˙˙

ι ‰ œœœœ œœœœ

> ˙˙ ˙˙

ϖϖ

Ó

Œ

ϖϖϖϖ

‰ αœ αœ

Œ

Œ

Ε

Si α Cl.

A. Sx.

Œ

% ϖ

% Pno.

Mrb.

> %

œœœœœœ

α˙

> Ó

Œ

≈ ι œœ œ − œ−

α˙

Ó Ο αœ

Ο

αœ

≈ ι œœœœœ −−− œœœœœ − Œ

Œ

αœ

Ε Œ

œ Ο

œ

œ

ϑ Μœ ‰ ≈ ↑ œθ ∀ œ α œ œ œ ∀ œ Μ œ ∀œ α œ α œ αœ Ο Ε

√ θ ‰ ≈ µ µ œœœœœ œ ι œœœ œœœ

Ó

Ó

œ

√α œ œ α œ œ ≈ Θ

Í

Œ µ µ œœœœœ −−−− ≈ Ι

ε αœ ε

αœ Œ

ο

≈ œœι− œœ œœœœ −−− œœœœ

˙

Œ

˙˙˙˙˙

œ

‰ ∀ Ιœ œ

˘œ ˘œ œ

ƒ

œœœœœ

] ∀ œ µ œ œ ∀œ

ϖ ϖ

slp

˙−−

œœ ˙˙ ‰ ≈ œΘ ˙ ∑

˙˙˙˙˙ Œ

˙

˙

œ

+

}}}}}}}}}}}}}}}}}

ο

+

ϖ

vib.

ϖϖϖϖϖ ϖ

α˙

Œ

ϖ

˙˙˙˙˙ ˙

Ó ο

α œ,

‰ œ œ

ä α ˘œ ∀œ œ ‰ Ι ∀œ Ε

%

œ

‰ ∀ œι ˙

% ‰ œΙ ˙

˙

114

Fl.

αϖ Ο

ϖ

Œ

α˙−

> αœ α˙−

µœ ε

ϖ

Ó

ο

œ ε

Œ

Ó

α˙

Œ α˙− ˙

ι ∋ µ œ( ο

√ α α œœ œœ ‰ ≈α α œœΘ œœ ∑

α˙ ˙ Ó ο

gliss.

α˙−


16 118

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

Mrb.

ϖ

Œ

% Ó

œ œ œ œ ∀œ α œ µœ αœ œ œ ε Ε α œ œ œ µ α œœœœ −−−− ϖϖϖϖ ‰≈ Θ

∋√( œœœœ

%

α˙

œ]

slp

A. Sx.

%

œ

%

œ

ε

Ο

ã

Mrb.

>

µ œ= ˙

˙ ‰

∀œ

ε

ϖϖϖϖϖϖ

% α˙ > Ó

ι

ϖ Ó

√ ϖϖϖϖϖϖ

˙

Œ Œ ≈ ∀ œι ε 7

Ó Œ αœ œ

Ó

ϖϖϖϖϖ ϖϖ Ε Œ

∀œ ∀œ œ ∀œ

α˙ ˙ Œ Œ

œ

∀œ

œ

œ µœ œ −

ι µµ µ µ œœœœœœ −−− œœœœœœ −

œ

Τ ϖ

Œ

Τ

‰ ι ∀œ ˙

α α α α ϖϖϖϖ

Œ

ι ‰α α α α œœœœ œœœœ ε

α˙ Ó

‰ ˙

ι œœœœ ˙˙˙˙ Ó α˙

˙

Ó

Ó

œ

αœ

˙

ç

ç

5

Τ ϖ

αœ ι

œ ∀œ −

ε

Œ

α˙

Œ

Œ

œ

Ó

˙

∀œ œ

˙ − ∀œ ∀œ œ

θ ‰ ≈ α α α α œœœœ œœœœ Ο

α˙− ˙− Ο

Œ αœ œ

Ε

˙

∑ ˙

‰ ι ∀œ ˙ Œ

α˙ ˙

Ó

% Pno.

œ ∀œ

ε

˙

˙

ϖ

Ó

˙

α˙ ο

˙

œ − ∀œ

∀œ œ œ Θ ∀œ 5

µ˙

‰ ι œ ˙

αœ Œ â ε α äœ Œ

% ‰ ∀ œι ˙ œ

Œ

˙˙˙˙ ˙

α˙

˙

ϖ

˙

ι > ≈ œœœœ −− œœœœ œ −− œ

122

Si α Cl.

˙

‰œ Ι

> Ó

Fl.

αœ

% œ

% Pno.

Ritorno in casa

ƒ ƒ

Ï

Τ

˙˙˙˙

Τ

Œ αœ = œœ Œ œ

Ï


17

Ritorno in casa

III B Moderato {q = c 108} ˙ œ ϖ αœ

126

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

% Ó

%

piat. sos. frizione

π

Si α Cl.

A. Sx.

ϖ æ

π ∀ϖ ∀ ϖæ ◊

ε

œ œ œ α œ œ œ ∀ œ ≈ ≈ œ œæ ∀œ Ε

ϖ æ

%

> ∀ϖ ∀ ϖæ ◊

∑ ϖ ϖæ

∑ ‰ ≈ œΘ Ε

ϖ æ √∀ ϖ ∀ ϖæ π

ε

ϖ æ

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

‰ ≈ œθ Ε

ε ϖ

triang.

ϖ æ ο √∀ ϖ ∀ ϖæ π

∑ Ó

∑ ∑

˘œ œ

ϖ ϖæ

αœ œ œ œ

ϖ æ

ϖ æ

∀œ ˙

ä œ ‰∀ œΙ œ α œ − α œ Μœ œ œ œ ˙ ε tomtoms

œ œ œ− Ι ‰ œ− ∀ œ− ∀ œ− œ− ε Ο

˙

fltt.

piatto sospeso

ϖæ

ϖ ϖæ

ϖ æ ε Ε ∀ fltt. œ ˙ æ Ο

œ ϖ æ

ϖ ϖæ

αœ− œ− ∀œ ≈ Ι ß

œ œ ∀œ

ο

%

ϖ οæ

Ε

ϖ Οæ

˙æ

αœ− œ− ≈ Ι

Œ

ϖ ϖæ

% œ ‰ œΙ œ α œ − αœ œ œ αœ œ œ Ο

ã

fltt.

%

bongos

Pno.

∀œ œ œ

cassa chiara

con spazzola metallica

133

Fl.

œ ≈

Ε

ϖ π √∀ ϖ ∀ ϖæ

>

ε

Œ αœ ∑

% ã

Pno.

Ε

+

∀œ

ϖ æ

fltt.

Œ

piat. sos.

∑ ϖ ϖæ

ε

ϖ æ Ε √∀ ϖ ∀ ϖæ Ε


18

Ritorno in casa

αœ œ ˙ ‰ % æΙ æ æ Ï fltt.

139

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

ϖ % æ Ï % Ó

∑ ≈ œι − ∀ œ − ο

Œ

piat. sos. frizione con spazzola metallica

ã ϖ ε ∋√ϖ( ϖæ % Pno.

> Ó

Ε ◊

145

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

% % œ− %

∀ ˙æ ∀˙

∑ αœ œ

Pno.

> ϖ ϖæ ◊ ∋ (

œ œ œ

∀œ œ

ϖ æ ο

≈ œι − œ ∑

ϖ ϖæ

˙ æ ƒ

ο

piat. sos. frizione

ϖæ Ο √ ∀ϖ ∀ ϖæ ο

ϖ ο ϖ ϖæ

∑ Ó

‰ ≈ œθ œ α œ µ œ œ ≈ ∀œ µœ µœ α œ µœ ∀œ Ε cassa chiara

ϖ Οæ Ο ϖ ϖæ

µœ œ − ‰ Ι œ œ æ æ œ ˙ ε

˙

fltt.

ϖ æ

ϖ ϖæ

µœ œ ε

Ó

∑ ∑

ϖ æο

ο ∀ϖ ∀ ϖæ ◊

ϖ ϖæ

∑ µœ

œ−

α œ œ ∀œ œ œ α œ œ ε ∑

bongos

Ο

bongos

ϖ

œ− œ ≈Ι Ο ˙

∀˙

con spazzola metallica

∑ Ó

αœ

æ ε

piat. sos.

Ε

ϖfltt.

ε

tomtoms

œ œ− œ αœ−

æ ã ϖ %

‰ ≈ θ αœ œ ε

√ Œ ∀˙

ϖæ ο

π ϖ ϖæ


19

Ritorno in casa

149

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

%

Si α Cl.

A. Sx.

% Pno.

Ε

> ϖ ϖæ ∋◊ (

œ∀ œ

œ µœ ∀œ

œ œ œ− œ

ο

αœ

ο

ϖ ϖæ

ϖ οæ ο

Ó

ϖæ Ε √ ∀ϖ ∀ ϖæ

piat. sos.

π

ο

∑ ∑

‰≈ θ ≈ ∀ œ µ œ œ − ∀ œ µ ,œ œ ˙ ƒ

∀œ ≈αœ− Ι Ε

œ−

ƒ

Œ ≈αœ œ œ− Ο

µœ œ

˙

vib.

ϖ ƒ ϖæ

ϖ ϖæ

ϖ ϖæ

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

αœ œ œ

ϖ ϖæ

ϖæ

ο

∀œ ∀œ Μ œ ∀œ œ ∀œ ε

ϖ æ

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

œ α œ œæ ˙æ ƒ

cassa chiara

ϖæ

tomtoms

∑ ≈

Ó

ϖ π ϖ ϖæ

π

ϖ ϖæ

% ‰ œι ˙ ƒ ϖ % ã ϖæ Ε

ϖ π √ ∀ϖ ∀ ϖæ

fltt.

piat. sos. frizione con spazzola metallica

%

ϖ æ Ε

> ϖ ϖæ ∋◊ (

αœ œ œ œ αœ ‰ Ι ∀œ Ε ∑

155

ϖ

ϖ æ

%

Fl.

ο

œ œ αœ œ œ ˙ ‰ % œœ œ Ο ε œ αœ œ Ο

ϖ ã æ

Pno.

√ œ œ ˙

ο

ϖ ϖæ

œ

‰œ œ ε Ο ∑

}}}}}}}}}}}}}}}}

∑ piatto sospeso

ϖ æο π

ϖ ϖæ


20

Ritorno in casa

œ − œfltt. ≈Ι æ

161

Fl.

% œ αœ œ

Si α Cl.

%

A. Sx.

%

Pno.

ο

Si α Cl.

A. Sx.

> ϖ ϖæ ∋◊ (

ϖ Οæ Ο

˙

√ ˙

%

%

> ϖ ϖæ ◊ ∋ (

piat. sos. frizione

ϖ æ ∑

∑ ϖ ϖæ

ϖ ο √ Ó

piat. sos. frizione

˙æ ˙

αœ œ ˙ ‰≈ Θ ƒ

αœ œ œ œ œœ ß Ε

ϖ æ Ο

π

ο

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

ϖ

∑ ∑

∀œ œ œ œ Θ ‰ ≈ Œ ‰∀ œ − œ ∀ œ µ œ α œ ≈∀ œ œ ∀ œ œ ε ƒ Ε Ο cassa chiara

con spazzola metallica

Ó

Œ

bongos

ϖ π √∀ ϖ ∀ ϖæ

∀˙ ∀˙ æο

Ο

Ó

ϖ ϖæ

œ− œ

˙

con spazzola metallica

ϖ æ

ϖ ϖæ

ã ϖæ

Pno.

ϖ

Ο

αœ œ− œ œ œ œ ‰ ∀œ α œ − ‰ ≈ ∀œ µœ ∀œ œ œ œ = = œ α œ =œ = â = = = ƒ= ß

% ≈ œΙ − œ œ − œ œ α œ œ œ − œ œ − œ ε ε Ε

%

Œ

Ó

166

Fl.

∀œ

cassa chiara

ã ϖ æ %

ƒ

ϖ æ

ϖ

ϖ Οæ

ϖ ϖæ ∑

Ο

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

ϖ æ

ϖ ϖæ


21

Ritorno in casa

172

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

%

ο

Si α Cl.

A. Sx.

> ϖ ϖæ ∋◊ (

π

ϖ ϖæ

œ Œ αœ− µœ − % αœ œ Ε Ο Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}}} œ œ α œ µ œ ϖ ˙ Ó œ Ζ % αœ œ œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ε ∑

ã

piat. sos. frizione

ϖæ

% Pno.

%

> ϖ ϖæ ◊ ∋ (

ϖ ο √∀ ϖ ∀ ϖæ

bongos

ο

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

œ ‰ ι œ œ œ− ∀œ œ Ε ε

ϖ

Ó

ϖ οæ ο

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

Ο

˙

Ó ∑

Œ ‰ ∀ œι ≈ ∀ œ µœ œ∀ œ œ ∀ œ µœ µœ œ ε cassa chiara

ϖ ο √∀ ϖ ∀ ϖæ π

ϖ ϖæ

con spazzola metallica

∑ ϖ ϖæ

Ο

piat. sos. frizione

ϖ æ

con spazzola metallica

ϖæ

∑ ∑

ϖæ

ϖæ ο √∀ ϖ ∀ ϖæ

177

Fl.

=œ œ = œ ≈ ∀ œΙ − œ ‰ ≈ Θ − ∀ œ œ ≈ αœ− œ αœ œ = ÿ ÿ ∀œ ε ÿ ÿ ε

tomtoms

ϖ æ

œ αœ− œ− = ∑ ∑ œ œ œ œ œ− % Ε Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}} œ œΖ ˙ œ αœ œ− Θ œ Ó ≈ % ‰≈ ∀œ œ œ ∀œ ∀œ µœ œ ∀œ œ ∀œ ∀œ œ Ε ε ã ϖ οæ

Pno.

%

ϖ οæ π

∀ϖ ∀ ϖæ ◊


22

Ritorno in casa

183

%

Si α Cl.

%

A. Sx.

∀œ % ∀œ œ ∀œ ∀œ µœ œ ∀œ œ ∀œ œ ‰ ≈ Θ ƒ

Fl.

ã % Pno.

ϖ æ

∀œ

ƒ

œ

ϖ

αœ œ œ αœ

œ œ ε

αœ œ

œ œ ‰ Ι Ε

˙

ϖ ϖæ

ο

ϖ ϖæ

Ó

%

π

ϖ ϖæ

Si α Cl.

%

A. Sx.

% ≈ œ αœ Œ ã %

Pno.

µœ œ ‰ ≈ Θ ε

œ œ−

œ œ ε }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} œ ∀ œ vib.˙ ˙

cassa chiara

ϖ Οæ ο

> ∀ϖ ∀ ϖæ ◊

=œ œ

Ó

ϖ ϖæ

ϖæ Ο ο

ϖ ϖæ

=œ œ

Ε

Œ

Ó œ =œ − ˙ ∑ ϖæ

tomtoms

ϖ æ

œ−

œ œ ∀œ

ϖ ο √∀ ϖ ∀ ϖæ

188

Fl.

∀ ˘œ

ƒ

piat. sos. frizione

ϖ æ ∑

œ ˙ ‰ ≈Θ Ο ∑

œ

ϖ æ

Ο

> ϖ ϖæ ∋◊ (

ε ϖ

bongos

ϖæ Ο

ο

α˙

∑ ϖ ϖæ

∀œ

Ο ∀ =œ Ο


23

Ritorno in casa

√ œα œ − œ µ œ œ −

192

Fl.

%

Si α Cl.

% ã %

Pno.

ϖ

ο

piat. sos. frizione

ϖ ο √∀ ϖ ∀ ϖæ

>

π

œ Ι

ο

œ = œ ∑

ο

= αœ

Ο

ϖæ ο

π

œ œ œ

ο

Ó

œ œ− œ

∏ ∑

ϖ

Τ ϖ

√∀ ϖ ∀ ϖæ

∀ϖ ∀ ϖæ

Τ

π

ϖ ϖæ

Τ ϖ

lastra metallica

π

ϖ ϖæ

√ œ− œ ≈Ι π

ϖ æ π

∀ϖ ∀ ϖæ ◊

µœ − œ − œ œ ≈ Ι

ϖæ

bongos

con spazzola metallica

π

˙

IV

fltt. ŸΗ }}}}}} ι α œ œ ι ‰ Ó ‰ ‰ Œ ‰ Ó ‰ % œ œ œ Ι æ œ œ αœ αœ æ = = ε Ε Ο È }}}}} = Ÿ fltt. η ∀ œ fltt. fltt. =œ Ÿ }}}}}}}} ∀œ œ ι œ œ œ Œ ‰ Ι ‰ µ œæι œæ Œ % ‰ æΙ æ æ ‰ œæ œæ Œ ‰ ‰∀ œ œ ε ε Ο Ε Ο ε slp α˙ ∀ ˙ ∀ ˙ ∀ œ] α ˙ si b Ó Œ ∑ Ó ∀œ Œ %α ˙ = Ε ß ε

MM h = c. 60

198

‰ æΙœ æœ ε fltt.

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

ã % Pno.

Mrb.

˙æ

campanacci

ε

˙ æ

> Ó

Œ

%

>

ε α œ, αœ æ

˙ ˙ æ Ó

Ó

∑ Œ

Ÿ}}}}}}} ˙ ˙e = ε Ε ∑

Œ

ε Ο ∑

Ó

Ó

αfltt. œ œ ‰ æΙ æ Ο

‰ œæι ˙æ Ο fltt.

= αœ Œ

∀ =œ µ ˙

œ‰Œ æΙ

Œ

Ο

fltt.

µ œæ

ε

œ œæ

˙ ˙æ

Ó

˙æ ∑

Ó

ŸÈ }}}}}}}}}}}} Œ ∑ αœ ˙ ο Ο Ÿ}}}}}} Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}} Ÿ}}}}}}} ˙e ˙e œ− ‰ ˙ e Ο ∑

fltt.

‰ œæι ˙æ ε È }}}}}} Ÿ α =œ ∀ œ œ ‰Ι Œ ‰ Ι ε

∑ Œ

œ æ

ŸÈ }} ˙ αœ Œ ˙æ ε Ε Ÿ}}}}}}}}} ˙e Ó

ε


24

Ritorno in casa

204

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

% œæι ‰ Œ %

α œ− ∀ =œ œ−

Mrb.

fltt.

µœ ˙ æ æ Ο

%

αœ % Œ α œæ Ο }}}}}} > œ Œ

˙ æ Ο

triang.

ã

Pno.

Ó

= − ∀fltt.œ œ œ ‰ α Ιœ α œ Ó ‰ æΙ æ æΙ ‰ Œ ε fltt. = ∀ =œ ∀ œ− = fltt.œ Œ ‰ Ιœ ‰ ‰ ‰ æœ æœ ‰ ‰ œ ‰ æ Ε Ε ε ∀ ˙ fltt. ∀ ˙ C∀ =− ˙ ˙ α œ ‰ Ó æ ε

˙ ˙æ Ó

˙ ˙æ Ó

campanacci

˙æ Ε Œ

Œ

%

>

Si α Cl.

A. Sx.

cassa chiara

˙æ Ε = α œ α œ− Ι‰

œ ε Ο ε= Œ

Œ

Œ

Ο

˙ æ Ο

ŸÈ }}}}}}}} ‰‰ ι αœ œ Ε ‰ µ œι = ε

Œ

ι fltt. ˙ œ ‰æ Ο ε

œ =

˘ œ ε

grancassa

Ó

Œ

Ÿ} =œ fltt. æ œ ‰ ‰ α œ ‰ ‰ œ ˙ œ ‰ œ Ι æ æ æ Ε Ο ε Ε slp Ÿ}}}}} ♣ ∀˙ e ∀˙ ∀˙ α˙ Ó ε ß

Œ

Ó

ε Ο ι‰ Œ œ œ− =

Œ

l.v.

%

cassa chiara

æ ˙ Ο ∑

=œ œ > Ι‰ Œ œ

∑ ∑ ∑

Ó

˙ æ Ο

bongos

Ÿ}}}}}}}}}}}}}} Œ µ œe ˙ Ó

Ο Ÿ}}}}}}}}}}} œe ˙ Ó Ο

Ó

ŸÈ }}}}} œ Œ α˙ œ æ ο Ο

Ο

grancassa

Ó

‰ æ ˙ Ε

Ε ŸÈ }}}}}}} æ œ Œ α˙ œ

ε

˙ ˙

Ó

Ó

œ− οæ ˙ ˙ æ

gong

˙ æ Ο

fltt.

fltt.

ϖ ϖæ

ε

Œ

αœ =

˙ ˙

Ÿ}}}}}}} fltt. ˙ ‰ ι ‰ œΙ œ œ œ æ æ æ ε Η Ο ε Ÿ }}}}}}}}} = fltt. ∀œ ˙ Ÿ}}}}}}}}}}}}}} =œ fltt. fltt. }}}}}} =œ œ− œ = fltt. ι = ‰ ι œ œ œ ∀ œ ι æ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ Œ ‰ Μ œΙ ‰ œ œ æœ œ œ œ ˙ Ι % αœ æ æ æΟ ε æ Ο ε æ ε Οε Ε Si b Ÿ}}}}}} l ∀ ˙˙ fltt. ∀ ˙ ∑ ∑ Ó Ó Ó % C J ˙ µ ˙æ Ε ε Ο fltt.

µœ œ ‰ æΙ æ ε

Ó

sm.

œ= αœ œ Ÿ}}}}}}}}}} % æ œ œ− ‰ œι œ œι ‰ Œ ‰ æΙ æ

= ã { ε

Pno.

œ−

ε

210

Fl.

Œ

Œ

ι œæ ‰ Œ

α =œ α œ−

Ó

fltt. ‰ œΙ œ ˙ æ æ æ Ο

œ æ

= ‰ α œ ‰ æœΙ æœ Ι

Ÿ}}}}}}} ˙ Ó

˙ æ Ε ŸÈ }}}}}} œ Œ α˙ œ æ ο Ο bongos

Ó


25

Ritorno in casa

Ζ Ζ Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}} fltt. fltt. œ œŸ}}}}}}}}}}}}}}}} ˙ œ ˙ ‰ ι ˙ Ó % Ó æ œ œ ˙ æ ε ε Ο Ε Ο ε “ Ÿ}}}}}} “ Μ =œ α Ÿ}}}}}} = Ÿ}}}}} µœ≅ œ œ œ αœ αœ Ÿ}}} œ œ = ι Ι ∀ œ œ ≅ Ó ‰ ‰ ‰ ‰ µœ œ ∀œ ‰ ‰ Ι ‰ œ ∀œ œ % = =− = Ε Ο ε Ο Ο Ε ε ε Ε 8va µ˙ C2 = α ˙˙ Œ Ó ∑ Œ αœ ∑ % œ = C ε

“ Ÿ}}}}}}}}}}}}} αœ œ ˙ ‰ ‰ ‰Ι αœ αœ ƒ= − Ε ε Ο

216

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

ã

Pno.

˙ æ ο

˙ % ˙ æ >

˙ ˙ æ æ Ε Ÿ}}}}}}}}}}}} α œ“ ˙ Œ

tomtoms

Œ

Ó ∑

ο

˙ æ

bongos

˙ οæ Ÿ}}}}}} ˙ e œæ œ ε Ο

Ó Œ

˙æ ˙

œ Œ æ Ο ∀ =œ ‰ ΙŒ ε

= ‰ α œ α œ− ‰ ƒ

∀˙ ∀˙ Ε

∀˙ ˙

∑ αœ = Ε

∑ αœ Œ αœ æ

Ó

Ÿ}}}}}}}}}}} Œ “ αœ ˙

˙ ˙ æ ∑

ο

Ÿ}}} Œ αœ “

“ Ÿ}}}}}}}}}}}}}}} Ÿ}}}}}}}}} fltt. µ œ≅ œ ˙ Ÿ}}}}}}}}}} Ÿ}}}}}}}}}}}}}} Ζ µ œ ˙ ι œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ Ó ∑ % ∀ œ ∀ œ− α œ œ œ œ œ ˙ æΙ æ ΙΖ = ε Ο Ο Ε Ε ε ≅ Ÿ}}}} fltt. = fltt. fltt. Ÿ}}}}}}} ∀ œ Ζ œ Ÿ}}}}} =œ fltt. α œ œ = fltt. œ œ = ∀œ µœ α œ œ α œ ˙ Ζ Ι ∀ œ œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ æ ∀œ æ % α œ α œ− œ œ œæ ˙æ Ι œ œ Ι œ æ æ æ æ = æ æ ε = Ο Ο Ο ε slp Ÿ}}}}}}} slp slp slp ı∀ ˙ B Ÿ}}}}}}}}} ˙e fltt. “ ] ] œ] − ‰ ]  ˙ ˙ ˙ ∑ ‰ ‰ Ó Ó % ı˙ œ− æ œ− Ε ß ε Ε Ε C

222

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

ã

Pno.

Mrb.

Ó

}}}}}} % œ œ Ó = Ο > ∑ % Ó

˙

>

ϖ

ϖ ο

˙

fischio

Ó Œ ˙

˙ ο

Î

piatto sospeso con bacchette dure

ϖ

Ÿ}}}}}}} œe œ Ι‰ Œ Œ

ο Ÿ}}}}} œe œ ‰Œ Ι Ó

˙ ∑

α =œ Œ αœ Ε

∑ Ó ϖ

ϖæ

Ο

∑ ∑

˙ = Ε

triang.

Œ

Ó

˙æ Ε

campanacci

ο Ÿ}}}}}}}}}}}}}} Ó œe ˙

˙ ˙

ϖ

Ó

Ο Œ α œæ αœ


26 228

Fl.

%

Si α Cl.

%

A. Sx.

%

}}}}}}}}}}}}}}}}}

ã %

Mrb.

‰ ∀ œæι œæ ε

= ‰œ œ‰ ‰œ ‰ œ = ε = œ œœ Œ Œ αœ ƒ =

∑ Jϖ ı ı ϖϖ

Tc

> % >

ε

˙æ

˙ æ

˙ æ ∑

Œ

œæ Ó œ α =œ

Ó

Ε

“ Ÿ}}}}}}}}}}}}}} ∀œ œ ˙ % ‰ Ι ‰ œæι ˙æ % œ ε Ÿ}}}}}}}}}} Ζ Ó % ∀˙ fltt.

Si α Cl.

A. Sx.

ã œΙ ‰ æ

˙ ε=

triang.

Œ

% Ó Pno.

Mrb.

>

%

>

œ œ‰ Œ ∑ æΙ Ο Ÿ}}}}}}}}}}}} “ Œ αœ Œ ˙

Œ α œæ αœ ο

Ο ϖ

˙æ ˙

Ó

ο ϖ

ϖ

Œ

Ó Ó

Ó

Œ ∑

ο ϖ

˙ æ

Œ œ =

œ

œ œ =

Ó

ϖ

Œ œ

grancassa

∑ µ œæ µœ Ο

ι‰ Œ

˙æ ˙

Ó ∑

ι‰ Œ

ι‰ Œ Ó

fltt.

triang.

œ œ æ

bongos

fltt. fltt. = Œ ‰ α Ιœ œ œæ œæ ‰ ι ‰œ œ ‰ æι æ αœ ˙ œæ œæ æΙ ε fltt. œ ˙ Ÿ}}} =œ =œ µ ‰ Ι Œ ∀ œe ‰ ι ‰ Ι Œ Œ ‰ æΙ æ Œ œ = ε ε slp fltt. œ] ∀˙ ‰Ó Œ æ Ó œ− = αœ ß ε =

ε Ÿ}}}}}}} œΖ œ œŸ}}}}} Ÿ}}}}}} Ι ‰ Ζ Ιœ ‰ Ζ ι ‰ Œ Œ œ œ Ε ∑ ∑ Œ αœ = ∑

œ œ æ

ο Ÿ}}}}}}}}}}}}} µœ e ˙ Ó

Œ

ϖ

fltt.

Ó

Ó

≅ Ÿ}}}}}}}}}}}}} œ ‰Ι œ ˙ ∑ Ο Ÿ}}}}}}}} ∀Ÿ}}}}} ˙Ζ ∀ ˙“ ∀ =œ − Ó ‰ Ο ˙ æ Ο

æ ˙ Ο

‰ æΙœ æœ æ˙ Ο

t.toms

piat. sos.

“ fltt. Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}} Ÿ}}}}}}}}}}}} = ‰ ∀ œι œ ‰ µ œ œ ‰ ι Ó ‰αœ œ œ ‰ Œ ˙æ œe œ ˙ Ι Ι Ι = Ο ε ε =œ ‰ =œ œ =œ œ ∀ =œ œŸ}}}}}}}}} ≅ ˙ = = œ‰‰ ‰ œ œ ‰ ‰ Ó ‰ ‰Ι Œ ‰∀ œ Ι œ Ο ε = Ε slp slp ˙] ∀ ˙] ∑ Ó Ó ∑ Ε ε

Ó

œ œ æ Ε

234

Fl.

œ œ œ æ æ fltt.

fltt.

ϖ

C

Pno.

Ritorno in casa

˙æ Ε Ó

Œ

Ÿ}}}} ‰ œιe Œ

Ó

ι ‰αœ αœ α œ α œ− Ε = Ο ∑


Ÿ}}}}}}}}} “ ‰ α œι œ Ó

Ÿ}}}} fltt. ˙ “ ˙ ˙ α œ œ æ Ó Ó Ó Ó ‰ % Ι æ æ ε Ο Ÿ}}}}}} = “ Ÿ}}}} = = }}}}} = Ÿ}}}}}} œ œ α œ œ µ œ œ Ζ ∀ œ œ œΖ œ = ‰ œ ‰‰ ‰ ‰ Œ ‰ ι‰ ‰ ‰œ ˙ ‰ Ι ‰Ó % ˙ ‰ αœ Ι œ = ε Ο Ÿ}}}}}}}}}} fltt. ∀ ˙“ ˙ ∀˙ ∑ Ó Ó Ó ∑ % ∀ ˙æ ε ε Ο

240

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

˙ ã ˙ ε= %

Mrb.

Ó

ε

> Œ =œ Œ %

>

247

% ‰ α œæι œæ

Ó

fltt.

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

= œ œfltt. œ œ Œ %æ æ æ ε ∑

%

œ æ

campanacci

ã œæ Ε % Pno.

Mrb.

> Œ

Ͼ

ε α˙ α ˙æ

ϖ

∑ fltt.

˙æ ε Œ

Ÿ}}}}}}}}}}}

œe

œ Œ œ æ ε

Ó

Ο ϖ

fltt.

= ˙ ƒ

grancassa

˙ æ ε ˙ ˙ æ

Œ

‰ ∀ œæ œæ ‰ ‰ œ æΙ ε fltt. fltt. œ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ æΙ æΙ æ ε ∀Ÿ}}}}}}}}} ˙ Ó ε Œ

t.toms

Ο Ÿ}}}}}}}}}} Ÿ}}}}}} Ζ Ζ Œ œ œ Œ Ó ˙

Ο Ÿ}}}}}}}}}} “ Ó αœ ˙

ϖ

c.chiara

˙ æ Ε

Ο

= œ ε

bongos

∑ ∑

Ÿ}}}}}}}}}} œfltt. œ µ œ œ ˙ ‰Ι ‰ æΙ æ Ó ε Ο fltt. Ÿ}}}}}}} œfltt. ‰‰ œ ˙ ‰ ι ‰œ œ œ œ æ ææ Ε Ο Ε=

fltt.

campanacci

Pno.

27

Ritorno in casa

œ

˙ ˙æ Œ

œ æ œ

fltt.

œ æ æ

>

ϖ

˙ æ Ε

Ó

Ó

%

Ο ϖ

œ œ, Ο

Ó

Œ ∑

Ó

‰ œ æΙ ο ∀fltt. œ ‰ æΙ ο fltt.

Ο Ó

˙ ˙

∑ ϖ

Ο

ϖ

α˙

ϖæ ϖ ο

Œ

Ó

α œfltt. œ œ ‰ Ó æ æ æ Ε =œ ∀ =œ = ∀ =œ ‰ œ œ ‰ œ æ Ε

Œ

= ˙ Ε

c.chiara

fltt.

Œ

Ÿ}}}} ∀ ˙ slp] ∀˙ œ ˙ Ε ο ß

˙

œ æ œ æ

Ÿ}

αœ Ο

˙

˙

Œ

] Œ œ ß slp

Ÿ

αœ

Ó ∑

˙

˙Ó ∑

ϖ

œ ‰ Œ æΙ

‰ ∀ œæι œæ π ˙ ∀˙

fltt.

ο

˙æ Ο

cassa chiara

∑ Τ

æ ϖ{ gong

ϖæ ϖ


28

Ritorno in casa

V 252

MM q = c. 50

Ó

Fl.

%

Si α Cl.

%

%

A. Sx.

œ œ œ ‰‰≈ Θ Œ

ã Ó

Pno.

tomtoms

Ε œ− % œ− ≈ œ− ≈‰ Θ ≈ Ó Ε >

œ− ε

Œ

% Ó

Œ

A. Sx.

% Œ

≈ α œ− ‰ Θ

œ ã ‰ œΘ ≈ œ ‰

> ‰

Œ

œ−

− ‰ ≈ œΘ Œ

Œ

≈ θ‰ Œ œ−

œ− ∀ œ−

≈ µ œ− Œ Θ

Œ

∀ œ−

œ−

Œ

θ œ− ≈ ‰ Ó

œ ≈‰ Θ

Ó

Œ

œ Θ ≈ ‰Ó

θ≈‰

− œ− ≈ α œ− ∀ œ Œ Œ

œ−

θ≈ ‰

Œ

θ ∀ œ− ≈ ‰

− ≈ ∀ œΘ Œ

− − ≈ α œ− ≈ µ œ− ‰ α œ− œΘ ≈ ‰ œ− ∀ œ− µ œ− ∀ œ ‰

− α œ− ≈ α œ− ≈ œ ≈ α œ− ≈ θ ≈ ‰ α œ−

Œ

‰ ≈

œ− ∀ œ−

θ≈ Œ

µ œ−

œ ≈ Œ Θ

bongos

α œ− ≈ Œ Θ

− α œ− ‰ µ œ Œ

θ ≈ œ− ‰ œ− ≈ ‰ Ó Θ

≈Œ œ− œ−

œ− Œ

œ ≈ œΘ ≈ ‰ ≈ Θœ ‰ Θ

t.toms

− œ− − ≈α œα œ− ≈ µ Θœ ‰ Ó

θ œ− ≈ ‰

≈ θ≈ ‰ ‰ œ œ− œ− −

≈ α œθ‰ ‰ θ≈Œ − ∀œ −

− ‰ ≈ ∀ Θœ Ó ε

− ≈ ∀ œΘ Ó

− ≈ α œΘ ≈ œ −

θ θ œ− ≈‰ ∀ œ− ≈ ‰ ≈ œθ‰ Œ −

Œ

œ ‰≈ Θ Œ

œ Θ ≈‰ Œ

œ− ≈ ‰ Θ

α œ− œ− − − ≈ θ ‰ ‰ ≈ ∀ œθ Θ ≈ ‰ ≈α œ− µ œ ≈ ‰ θ Θ ≈ ‰ α Θœ ≈‰ µ œ ≈ œ− ≈≈ œ ∀ œ− − − −

Œ

MM q = c. 60

θ œ− ≈ ≈ œ ≈ Œ µ œ− −

≈œ≈ œŒ

α œ− % ‰ ≈ Θ Œ

θ≈ ‰ Œ

œ− ≈ Θ ‰≈ œ ≈ ≈‰ ≈ ‰ ≈ θœ− ‰ ‰ α œθ≈Œ ∀ œ− µ œ− − Ε − œ−

Si α Cl.

θ≈ Œ

≈ θ‰ œ− ε

œ œ Θ ≈‰‰ ≈ œΘ ‰ Θ ≈ Œ

% ‰ ≈ α œθ Œ −

Pno.

α œ−

bongos

− ‰ α œ− œ Œ

Ó

µ œ− − œ− α œ− ‰Œ ‰ ≈ œΘ ‰ Θ ≈ ‰ ≈ œ− Œ Θ

257

Fl.

θ ≈‰ Œ

MM q = c. 55

− α œ− ≈ µ œ− œ− ≈ ≈ α œ− α œ ≈ œ− ≈ ≈

µ œ− Θ ≈

≈ ∀ œθ ‰ −

Œ Ó œ ‰ œ− Θ ≈ ‰ œ−

œ œ œ ‰ α œ− µ œ− ≈ œ−

≈ µ œ œ− ‰ −

≈ ≈


29

Ritorno in casa

260

α œ− ‰ ≈ Θ ‰ ∀ œθ ≈ − œ− α œ− MM q = c. 65

œ % − ≈ œ− α œ ≈ œθ ‰ − −

≈ œθ ‰ −

Si α Cl.

% œ− ‰

Œ

A. Sx.

θ œ− ≈ ‰

≈ œ−

Fl.

œ− Œ

≈ œθ ‰ − œ

ã œ œ

œ≈

α œ−

Pno.

Si α Cl.

A. Sx.

>œ ‰ −

œ−

œ œ œ ‰

α œ− œ

− ≈ œΘ ≈ ‰ œ

≈ œ−

% ≈ θ‰ ∀ œ−

œ−

θ % œ− ≈ ‰

% >

œ−

œ−

θ≈ ‰

≈ œθ ‰ −

œ ≈ Θ ‰ α œ−

µ œ−

≈‰

œ−

œ−

θ≈ ≈

≈ ≅ œ µœ ≈ Œ œ− ≈ ∀ œ− œ− − −

− œ− θ ≈ ≈ ∀ œΘ ≈ ≈ Θ ≈ ‰

Œ

Œ

≈ α œ− Œ œ−

α œ−

œ− œ− ‰ œ− α œ− œ− α œ−

≈ œ−

θ œ− ≈ ‰

≈ ∀ œ− ‰ Θ

œ−

≈ œ− ≈ ‰ α œ−

≈‰ α œ− œ−

≈ θ‰ ∀ œ−

œ− ≈ œ− ≈ θ‰ œ−

œ− œ− α œ− ∀ œ− ‰

bongos

α œ−

∀ œ− ≈ œ− ∀ œ− ‰ ∀ œ−

θ

‰ œ− œ−

‰ œ− ≈

œ−

œ−

‰ ∀ œ−

‰ α œ− Œ

œ−

− œ− œ ‰

Œ

− − œ ≈ œ− ≈ œ− ≈ œ− ∀ œ µ œ ≈ − ‰ α œ− œ−

∀ œ− α œ− ‰

∀ œ−

− ≈ ∀ œΘ ‰

t.toms œ œ œ œ œ ≈ ‰

œœ ≈ΘΘ ≈‰

bongos

œ− œ− ≈ ≈ Θ ‰ ‰ Θ

‰ ∀ œ− ≈ Œ Θ

≈ œθ θ ≈ ‰ Œ − œ − œ− ≈ Œ

Œ

θ≈ ‰

α œ−

œ− ≈ ∀ œ− µ œ œ− ‰ œ− ‰ œ− œ− −

∀ œ− Ι

− ≈ Μ Θœ ‰

œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ ≈ œ ≈ œ ≈ œ≈œ ‰

t.toms

α œ− µ œ−

œ− œ− œ− œ− œ− − œ Œ œ− ≈ µ œ− ≈ µ œ− ≈ ≈ ∀ œ− ≈ α œ−

Œ

≈ œ ≈ œ Œ

∀ œ−

≈ ∀ œ−

œ−

œ Θ ≈œ œ œ œ ‰

Ó

MM q = c. 70 − œ− ≈ œ− œ− α œ ≈ µ œ− œ ∀ œ− ‰ œ œ− ∀ œ ≈ œ ‰ ‰ α œ− œ − α œ Θ œ − µ œ− − − − − −

% ‰

ã

Pno.

œ≈≈

≈ θ ≈ ≈ θ≈ ‰ ∀ œ œ α œ œ− − − −

− − % ≈ µ œ ≈ œΘ ≈ ‰ ∀ œ− ‰ α œ− ≈ α œθ ‰ −

263

Fl.

œ

œ− ∀ œ µ œ ≈ ≈ ∀ œ ≈ ≈ − − − α œ−

Œ

œ− ∀ œ −

∀ œ− ≈ ‰ Θ

≈œ œ ‰ Θ

α œ−

− ≈ ∀ Θœ µ œ−

θ≈

œ− Θ ≈ ≈ œ− ≈ œ−

‰ œ− µ œ− ∀ œ− ≈ œ− ≈ œ ≈ −

≈ œ œ− Ó œ− − œ

œ ≈Θ‰

t.toms

œ≈Œ Θ

− − − − − ≈ α œ µ œ ≈ œ ≈ α œ ≈ œ− œ− ≈ œ ≈ œθ ‰ ‰ α œ− − œ−

œ− œ− − α œ ≈ ≈ ≈ ‰ œ − œ − œ− − œ− œ œ−

œ− ‰ œ− ≈ œ− Θ


30

Ritorno in casa

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

θ % œ− ≈ ‰ θ % ≈ α œ− ‰

∀ œ−

œ− Θ % ≈ ‰

œ œ ≈ ‰ ã ≈

Pno.

α œ−

− ≈ œ ≈ œ− ≈ µ Θœ ‰ −

œ ≈ œΘ œ ≈ ≈ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ‰ ≈

α œ− ‰ θ ≈ ≈ α œ− ≈ œ−

≈ œ−

Si α Cl.

A. Sx.

% ≈ α œ ≈ α œ− ‰ −

µ œ− œ−

%≈

œ−

≈ Θœ œ ‰

œ−

‰ α œ− œ− ‰

> œ− ≈ ‰ Θ

œ−

− ≈ µ œ− ≈ α œ ≈ α œ− Θ

œ œΘ ≈ ‰

α œ− − − œ− α œ ≈ α œ œ− ‰

α œ−

α œ− µ œ− œ− ≈ α œ− µ œ− − œ− α œ− ≈ ≈ ∀ œ− œ− αœ œ−

MM q = c. 75

œ œ œ œ ‰

t.toms

∀ œ− µ œ− ≈ ≈ œ− α œ− ≈ ∀ œ− ‰ œ− ‰ − ≈ ≈ ≈ œ ≈ ≈ ≈ α œ œ − ∀ œ− − œ− µ œ− α œ− Θ

≈ ≈ ≈ œ− % ≈ œ− ≈ œ− ≈ œ− œ− œ− œ− œ− − ∀ œ− − ≈ œ œ− ‰ % œ− ≈ ∀ œ ≈ ≈ œ ∀œ − œ− − ã ‰

Pno.

α œ−

− ≈ θ µ œΘ ≈ ‰ α œ−

269

Fl.

œ ≈ œ ≈ œ ≈ ‰ Θ

bongos

α œ−

œ−

≈ ≈ œ ≈ ≈ ∀ œ œ− ∀ œ− ≈ œ− ≈ œ− ≈ ‰ ≈ θ µ œ− − ∀ œ− α œ ∀ œ− α œ− µ œ− œ− − œ− µ œ− ∀ œ− Μ œ− œ− ∀ œ− − ∀ œ− ‰ œ− ≈ Œ ‰ ‰ ≈ ‰ ‰ θ œ − θ ≈ ∀ œ ∀ œ − œ ∀ œ− µ œ− − œ− − œ− α œ− œ−

œ µ œ− ‰ ≈ θ ∀ œ− − µ œ− ∀ œ− µ œ− œ−

œ− α œ− ‰ ≈ ‰ − % αœ Θ >‰

− α œ− α œ− ≈ µ œ− ≈ œ α œ− œ− ≈ ‰ α œ− œ− ‰ œ− α œ− œ−

∀ œ− œ− Œ −œ ≈

266

µ œ−

Μ œ− ∀ œ−

œ−

œ−

œ ≈ œ œ bongos

− µ œ− α œ− œ ≈ œ−

œ œ− ≈ ≈ µ œ ≈ ∀ œ ≈ œ− − ∀ œ − − − œ−

œ− ≈ θ ‰ œ−

α œ− ≈ œ− µ œ− α œ− ≈ œ− œ− ≈ ‰ ∀ œ− œ−

œ−

œ− ‰

œ−

Œ

− − œ− œ µ œ œ− ≈ ‰ α œ− ∀ œ−

œ œ ‰

α œ− µ œ−

≈ ≈

µ œ− − ≈ α œ− αœ œ− ≈ ∀ œ œ− − α œ−

≈ œ ≈ œ

œ− œ− ∀ œ− µ œ− ≈ ≈ œ− ≈ ≈ α œ− ≈ α œ− α œ− α œ− œ− œ− ‰

œ− α œ ‰ − œ−

œ−

œ ∀ œ− ≈ − œ−

∀ œ− ≈ Θ œ− ‰

œ œ œ œ œ œ ‰

≈ − ∀œ

t.toms œ ‰ œ œ œ œ œ

− ≈ œ ≈ α œ− ≈ ≈ α œ− α œ Œ α œ− −

θ α œ− œθ ‰ −

≈ ‰

œ

bongos

œ

œ− ≈ α œ−

≈ ≈ œ ≈ ≈ œ− œ− œ − œ − −


31

Ritorno in casa

271

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

% œ −

θ % ∀ œ− ≈ œ œ− ≈ œ− ‰ −

t.toms

≈ œ œ ≈ œ ‰

% ‰

∀ œ−

≈ œ µœ − ∀ œ− − ∀ œ−

bongos

œ œ ≈

œ

œ

≈ ‰

œ

− > œ α œ− œ− α œ ≈ ≈ ≈ ≈ α œ α œ − œ− − œ− ≈ œ− œ− − œ−

% α œ− œ ≈ α œ ≈ − −

Si α Cl.

% ‰

A. Sx.

% Œ ã

Pno.

− − − œ− − œ− α œ µ œ − œ − − œ œ ≈ Θ ∀ œ− αœ œ α œ− ≈ œ−

273

Fl.

œ− œ− − − œ α œ− œ − œ− α œ− ∀œ

∀œ œ ≈ ≈ − ∀œ % œ œ− − œ− œ− ∀ œ− α œ− ≈ ≈ − µ œ− µ œ− α œ− − ã

Pno.

œ− ≈ Θ ‰

œ− ‰

œ−

œ−

− œ− ≈ α œ α œ− µ œ− α œ− α œ− œ− œ µ œ− −

θ ≈ œ− œ− α œ− ∀ œ− œ− ∀ œ− ‰ ≈ ∀ œ− œ−

α œ− ≈

œ−

∀ œ− ≈ ‰

œ−

µ œ−

Μ œ− ∀ œ−

t.toms œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ ≈ ≈ œ

− − α œ−  œ− α œ− µ œ ∀ œ− − α œ− œ− − œ µ œ ∀ œ− αœ αœ − œ− % œ− µ œ− œ− œ− α œ α œ− µ œ− > œ− œ ≈ œ œ − ≈ µœ − α œ ∀ œ− œ− − − − − α œ œ− −

œ− ∀ œ− − − œ αœ Œ

MM q = c. 80

≈ α œ−

œ− œ ‰ − œ− α œ−

≈ œ− ‰

α œ− − ≈ œ− ‰ œ

≈ ≈ œ− α œ− µ œ− α œ− œ ∀ œ − œ œ− − − œ− θ œ− ≈ ‰ œ− œ ≈ ∀ œ − − ∀ œ−

œ œ œ ≈ ‰ ≈ œ œ−

œ− ≈

− œ− œ ≈ ∀ œ−

œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ t.toms

≈ ‰

bongos

α œ− − − œ− œ− œ œ œ−

αœ œ ∀œ ≈ œ œ− − œ α œ− − α œθ ‰ œ− − œ− − − −

− − − − œ− œ− ≈ α œ ≈ œ− œ− µ œ œ α œ ‰ ≈ œ− ≈ œ−

− ≈ œΘ

œ αœ ‰ ∀ œ− ∀ œ− ∀ œ− œ− − −

µ œ− ≈

α œ− α œ−

∀ œ− ≈ µ œ œ− −

µœ œ− ≈ œ ≈ ∀ œ− œ− ∀ œ− µ œ− ≈ − ≈ ∀ œ − œ− α œ− − α œ− œ− œ œ ≈ œ œ ‰

bongos

œ œ− α œ−

œ−

α œ−

− œ− α œ ∀ œ−

t.toms œ œ œ œ œ œ ≈ œ

α œ− œ− ∀ œ− − œ ≈ œ− − ∀ œ− α œ− œ− ≈ œ œ−

≈ ≈ αœ ‰ − œ− α œ −

α œ− µ œ−

œ− œ −

∀ œ− µ œ−


32

Ritorno in casa

− α œ− α œ− œ ∀ œ− ≈ % ∀ œ− µ œ− ‰ œ−

275

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

αœ Μ œ− ≈ µ œ− % α œ ∀ œ− ≈ ∀ œ− Μ œ− ≈ − œ œ ∀ œ µ œ− − ∀œ − − − œ− − − µ œ− œ ∀ œ− ≈ ∀ œ− œ − ≈ ‰ ≈ % ∀œ − ∀ œ− œ− ∀ œ− Μ œ− ∀ œ− ã

Pno.

α œ− œ−

œ− ≈ α œ−

œ œ bongos

≈ œ ‰

œ ≈ œΘ œ œ ≈ œ Θ ≈ ‰

− − α œ− − œ− œ œ− œ œ− Θ ≈ ‰ α œ ≈ µ œ % œ œ − œ− œ− − − >

α œ− œ− œ− α œ− œ− ≈ α œ ≈ œ− ≈ ≈ − α œ− α œ− µ œ− α œ− α œ−

œ− α œ− œ− α œ− œ− α œ− − − − µ œ ≈ µ œ− µ œ− ≈ ≈ % αœ α œ− µ œ− œ

œ− α œ−

MM q = c. 85

∀ œ− ≈

Si α Cl.

%

A. Sx.

% ∀ œ− ‰ ã

Pno.

œ−

œ− œ − œ− ∀ œ−

α œ− Μ œ− ≈ α œ− ≈ Μ œ ∀ œ− − µ œ− Μ œ− α œ− ∀ œ− ≈ ≈ ∀œ ∀œ − − ∀ œ−

α œ− ≈ µ œ− ∀ œ− ‰

œ− − − œ ≈ ∀ œ− œ− ≈ −œ α œ − œ− ≈ αœ θ ∀ œ− ≈ ≈ œθ ‰ −

∀ œ−

∀œ œ µœ ∀œ − Μœ Μœ ∀ œ− − œ ≈ µ œ œ− ≈ − ∀ œ− œ− − − α œ− − − − œ œ œ œ œ ≈ œΘ œ œ œ

œ ≈ œ œ ‰ − œ− ∀ œ− œ ∀ œ− ≈ α œ−

œ− α œ−

t.toms

αœ θ ≈ − ∀ œ− ≈ œ µ œ− −

µœ œ− − œ− α œ α œ− ‰ −

αœ αœ ≈ αœ − ≈ − œ− ≈ α œ µ œ ∀ œ − − − α œ− α œ− œ− −

µ œ− ≈ α œ−

α œ−

œ−

µ œ− µ œ− α œ−

œ ≈ œ− œ− ∀ œ− œ− − ∀ œ− Μ œ− œ− ∀ œ− ≈ ∀ œ− ∀ œ− ≈ ∀ œ− œ ∀ œ− − ∀ œ−

− − œ− œ œ

œ− œ− œ−

µ œ− œ − ∀œ œ− α œ − ∀ œ− œ− − ∀ œ− ∀ œ− µ œ− ∀ œ− œ−  œ− Μ œ−

œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ

œ− α œ− ≈ α œ− œ− œ− ≅ œ ≈ œ− œ− − α œ αœ − œ − œ− œ− α œ− −

αœ œ œ ∀œ œ− α œ œ− µ œ œ− − œ − − α œ œ− œ − α œ− œ− ≅ œ − − − − − −

bongos

t.toms

œ− α œ− − α œ− α œ− − ≅ œ− µ œ− ∀ œ α œ − − − ≈ ≈ ≈ α œ µ œ œ % α œ− œ− >

œ−

∀ œ− œ ∀œ − α œ µœ − ‰ ∀ œ− ∀ œ− œ− − −

277

Fl.

≈ α œ−

bongos

œ− œ− − œ− œ α œ œ œ − œ œ − ≈ α œ − − − − œ− œ− ∀ œ− œ− ∀ œ−


33

Ritorno in casa

MM q = c.90

− − α œ− α œ µ œ α œ α œ − œ − − ≈ ≈ ≈ œ µ œ− ≈ α œ− % − α œ− α œ− œ−

− œ− œ− œ− ∀ œ− œ− µ œ− œ − α œ œ− ∀ œ− œ µ œ− œ α œ œ− α œ− − − − ƒ crescendo e accelerando

279

Fl.

Si α Cl.

A. Sx.

∀ œ− œ ∀ œ− Μ œ− − ∀ œ− ≈ ≈ α œ− − Μœ % œ ∀ œ− ∀ œ− Μ œ− ∀ œ− ∀ œ− ∀ œ− − ã

Pno.

œ œ ‰

Si α Cl.

A. Sx.

œ− œ− ∀ œ− ∀ œ− œ− œ ≈ œ− œ− ∀ œ− ∀ œ ∀ œ α œ− − µ œ− α œ− − − ƒ crescendo e accelerando œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

t.toms

ƒ

œ− − − α œ− α œ− ≅ œ− œ α œ− œ− − œ − − ≈ ≅ œ α œ − − µ œ α œ− % œ µœ œ− >

α œ− œ−

œ−

% œ œ− α œ œ− − −

≈ œ− ≈ œ− œ−

œ−

α œ−

α œ−

α œ− µ œ−

œ− œ− − Μ œ− ≈ Μ œ− ∀ œ % ∀ œ− œ ∀ œ− œ− −

Μ œ ∀œ ≈ ∀ œ − œ− − µ œ− − œ− α œ− œ− µ œ− ∀ œ− ‰ œ− œ− α œ−

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bongos

t.toms

œ− µ œ− α œ− œ− α œ− ≈ œ− α œ− α œ− α œ− α œ− œ− ∀ œ− œ− µ œ− œ− ε crescendo e accelerando œ− α œ− α œ− œ− ≈ α œ− µ œ− µ œ ≈ œ− µ œ− ≈ œ− œ− œ− œ− −

α œ− œ− α œ − α œ−

α œ− − ≅ œ− œ −œ α œ µ œ− µ œ− ∀ œ− α œ− α œ− œ− −

− − − % œ α œ ≈ œ ∀ œ− µ œ−

ã

Pno.

œ−

bongos

t.toms

281

Fl.

− œ− œ− ≈ ≈ ≈ ∀ œ− µ œ− ∀ œ− œ α œ− µ œ− α œ α œ− œ− œ− µ œ− − ƒ crescendo e accelerando

% œ− α œ− µ œ− ≈ ≈ α œ œ− ≈ µ œ œ− œ œ− α œ− µ œ− ∀ œ− œ − − − −

bongos

œ− µ œ− α œ− µœ œ α œ œ % − − − µœ − ≈ µ œ µ œ− α œ µ œ− α œ− − ∀ œ− α œ − − − − − − œ− ∀ œ − œ− µ œ µ œ− > œ− − œ− µ œ− µ œ α œ − ≈ œ − αœ µœ µ œ− œ−

crescendo e accelerando

− − α œ− œ µ œ− œ− α œ− µ œ œ µ œ− − α œ µ œ α œ µ œ α œ− α œ ∀ œ− µ œ− − − − − − œ− œ−

œ œ œ œ− − − ∀ œ− − ∀ œ− ∀ œ− œ ∀ œ − ∀ œ− − ∀ œ− ∀ œ− − Μ œ− − œ µ œ Μ œ− ∀ œ− ∀ œ œ − −  œ−

µ œ−

Μ œ− µ œ− œ− − œ− ∀ œ ∀ œ− Μ œ−

œ−

œ−

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ− α œ−

Τ

αϖ Î Τ

∀ϖ Î Τ ϖ

Î Τ

grancassa

ϖ æÎ

µ œ− − µ œ− α œ− αΤ œ− µ œ− α œ− −œ œ− α œ− α œ− µ œ− α œ œ− α ϖϖϖ œ− Ï −œ œ− − Τ α œ− − œ− − ∀ œ− α œ− œ ∀ ϖϖ œ œ œ œ œ− œ− − œ− œ− −

α œ−


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG420