Impressions sobre tela (Joan Carles Martínez)

Page 1

JOAN CARLES

MARTÍNEZ Impressions sobre tela per a quintet de vent

Edicions la mà de guidoJOAN CARLES

MARTÍNEZ Impressions sobre tela per a quintet de vent Flauta Oboè Clarinet en Bb Trompa en F Fagot


ISBD(PM) Impressions sobre tela [Música impresa] : per a quintet de vent / Música de Joan Carles Martínez i Prat (n.1959). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (24 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Composta el 1992. Revisió de l’any 2013.

Per l’obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l’editorial Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979-0-69208-417-4 Dipòsit legal: B-26235-2013 Copyright de la música: © 2013 Joan Carles Martínez Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Impressions sobre tela

Score

A Miquel Roger q = 66

Joan Carles Martínez Prat

Flute

&

44

43

44

45

Oboe

&

44

43

44

45

3 4

4 4

5 4

3 4

4 4

5 4

43 ˙

Œ 44 ˙ F f

# 4 & # 4

Clarinet in B b

# 4 & 4

Horn in F

?

Bassoon

44 w p

Molto vibrato

Fl.

&

44

Ob.

&

∑ ##

4 4

#

6

&

B b Cl. 6

&

Hn.

?

6

Bsn.

˙.

œ Œ

j Œ 45 œ. bœ nœ ˙.

stcc.

˙ f

45

5 4

3 4

44

45

43

44

45

43

4 œ. #œ œ Œ 5 w Œ 4 œ J 4 k p F

43

k œ ) œk œk 3 œ b œ œ b œ œ œ b ˙ œŸ~~ ( Œ 4 f fsub 6

© 2013 Joan Carles Martínez. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


Fl.

&

43

44

43

45

Ob.

&

43

44

43

45

4 4

3 4

5 4

44

43

45

10

B b Cl.

## 3 & 4 # 3 & 4

10

Hn.

?

10

Bsn.

œ #œ 4 w J 4 43 ‰ # œ f F

43 ˙ .

stcc.

Œ

˙

Fl.

&

5 4

4 4

Ob.

&

45

44

# 5 & 4

44

4 4

?

15

B b Cl.

## 5 & 4 15

Hn.

15

Bsn.

5 ˙ 4 π

œ-

F

#˙.

kkkk ‰ œ œ #œ #œ œ œ œ Œ J

œ Œ k

fsub

4

45

jŒ j œ œ #œ F

4 4 #˙. p

Œ


a tempo

Fl.

&

42

Ob.

&

42

45 ˙ . p 45

2 4

5 4

42

45

19

B b Cl.

& 19

Hn.

&

## #

Bsn.

,

dim.

44

44

4 4

44

Molto vibrato

˙

k œ ‰ 42 Œ b œ œ b œ 45 œ J ˙. p

j œ ‰  k F

?

19

Poco rit.

f

Molto vibrato

˙

f

Ÿ~~~ #œ œ #w bœ  œ b œ œ n œ 43 ˙ ( œ ) œ 44 p F p f 44 ∑ ∑ ∑ 43 Molto vibrato

23

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

& 23

Hn.

& ?

23

Bsn.

## #

44 Œ ˙ F

œ

œ œ œ œ bœ. œ 5 4 p ∑ 45

43

44

45

3 4

4 4

5 4

4 w 4 p

Œ ‰ œ œ b œ œ n œ 43 ˙ J p

Molto vibrato

5

f

œ bœ p

œœ 5 4


&

45

&

45

27

Fl.

Ob.

B b Cl.

nœ.

œ b˙ J

## 5 & 4 # 5 & 4

27

Hn.

?

27

Bsn.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

45

43

43

45

43

43

45

43

54 œJk ‰ 

5 œ b œ œ œ œ œ b œ . n Jœ 3 œ œ œ # œ 4 4 U ,

&

## 3 & 4 # 3 & 4 ?

fsub

k b œ ‰ ‰ b œj 43 J

43

30

# œ n œ 5 œk 4 J‰

43

&

30

43

q = 132

. 43 b œ œ œ œ # œ n œ

30

Fl.

œ

q = 66

45 ˙ . π . 45 b ˙

45

45

U

bœ. œ œ œ #œ nœ 43

&

π

45 b ˙ . π

fsub

œk ‰ Œ 43 ‰ # œj œ # œ œ œ J

Molto vibrato

˙ ˙

Œ b˙ f F

Œ ˙ f F

Molto vibrato

∑ ∑

Molto vibrato

˙

6

?

f

Œ

˙

F

b œk ‰ ‰ b œ 43 J J

∑ ∑

3 j œ ‰ Œ 4 bœ. k

j œ bœ

43

43

œk J ‰ Œ 43 ‰ Jœ b œ n œ œ œ


Fl.

&

˙

Ob.

&

˙

34

B b Cl.

& 34

Hn.

& ?

34

Bsn.

37

Fl.

Ob.

B b Cl.

&

## #

# œk ‰ J

∑ b˙

Œ

j ‰ œ k

Œ

œk J ‰

F . œ œ bœ b œ œ œ œ . 4 & 4 F ## 4 ∑ & 4 # 4 & 4 ?

37

Bsn.

44 Œ

F

f 14 œk œk œk œk f ∑ 41

41

‰ Jœ F

œ bœ bœ bœ bœ.

44 

41

41

F

œ

b œk œk œk œk f

nœ #œ. œ nœ œ bœ bœ nœ nœ

bœ nœ #œ œ œ. œ bœ. œ

37

Hn.

#œ œ ‰ J F

œk œk œk œk

œ

œ. œ b˙ 7

œ J

œ

44 44 44 44 44 43 43

43

43 n œ b œ œ 43


43

39

Fl.

Ob.

B b Cl.

&

œ

œ œ œ œ œ #œ bœ nœ œ #œ œ œ œ œ œ #œ

34 œ œ œ œ # œ œ œ

&

## 3 & 4

# 3 & 4

39

Hn.

3 4 œ #œ

?

39

Bsn.

˙.

42

Fl.

Ob.

B b Cl.

& & &

42

Hn.

& ?

42

Bsn.

P sub.

œ œ bœ P sub.

## œ n œ œ #

P sub.

b˙ P sub.

œ

p

œ œ œ œ œ

F

œ bœ œ œ œ œ p

œ bœ œ. bœ bœ œ œ œ F œ œ œ # œ n œ # œ œ #œ #œ œ œ œ œ. œ p ∑

œ #œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ

p

œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ 3 44 4 F π p 44 b œ 3 œ #œ œ œ œ œ 4 œ #œ F π p 44 # œ œ œ œ œ œ œ 43 œ # œ #œ P F π 44 ∑ 43 bœ bœ nœ œ œ œ n˙ œ œ 44 34 F π p 8

F

œ œ œ

œ

nœ #œ œ #œ œ œ

#œ œ œ #œ ∑

œ #œ


45

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

& &

?

48

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

&

œ

˙

q=

43

œ f 90

œ

?

44

nœ œ #œ

œ

# œ # œ œ œ # œ œ œ 44 œ F #œ #œ œ nœ œ œ nœ 4 œ 4 F 44 ∑ œ œ F

44

43

44 9

,

f

43

œ 43 f bœ #œ nœ 3 4 ˙

f

43

44 3 4 œ b œ n œ œ #œ œ œ #œ nœ f

34 b œ- b œ œ œ n œ œ œk œk 44 ∑ & #œ p # œ- 4 ## 3 œ œ œ œ n œ œ 4 ∑ bœ nœ & 4 p f p 48 # 3 44 ∑ ∑ & 4 48

Bsn.

F bœ œ œ #œ nœ nœ nœ

œ bœ bœ œ

F f œ # # œ œ # œ n œ # œ # œ# œ œ œ & f 45 # ∑ & 45

Bsn.

˙.

œ œ bœ

Poco rit.

œ bœ œ œ nœ œ œ œ bœ œ #œ

F

43

43

43

43 43


Fl.

Ob.

B b Cl.

œ

&

43

&

43 Œ

51

Œ

k k ≈ bœ œ #œ nœ œ F

## 3 & 4

# 3 & 4

Hn.

3 4 b œ- b œ œ ˙ F

?

51

Bsn.

54

Fl.

Ob.

B b Cl.

& & &

54

Hn.

& ?

54

Bsn.

˙

##

p

#

Œ

∑ ∑

k œk œk œk œk œk œk œk #œ

42

bœ nœ bœ nœ Œ

œk œk b œk b œk b œk œk œk œk 43 F #˙ 43 f p ∑ 43

˙

œœœ œ œ 2 œ #œ Œ 4 #œ p Œ œ- œ # œ 42 ˙ F ∑ ∑ 42

˙

51

42

Œ

?

43 43

F

10

pc.ten

˙.

œ œ #œ

p ˙.

F

k k ≈ œ œ #œ œ œ œ F

#˙.

44

œ #œ œ 4 4

œ œ œ #œ ∑

44 44

Con sord.

#œ nœ œ

44


q = 66 58

Fl.

Ob.

B b Cl.

& &

44

#˙.

44 # ˙ .

P sub.

## 4 # ˙ . & 4

P sub.

P sub.

? # 44 ˙ . F> 58 . ? 44 ˙ 58

Hn.

Bsn.

(met)

P sub.

œstcc.

45  .

œ bœ œ

œ 4 4 Œ

f p stcc. œ bœ œ œ œ 5 4 . fstcc. p œ œ œœ œ 45  . f p stcc. Senza sord. b˙ 5 œ  œ 4 p f stcc. œ 5 œ- œ # œ Œ 4 . f

p

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

44 Π44 44

f œ œ œ #œ # œ # œk ≈ f # œ œ œ œ œ œ n œ œ # œk ≈

f b œ n œk . œ Œ R≈ f œ œ # œ œ œ b œ b œ b œ œ œk ≈ k k f

œ #œ œ nœ #œ œ œ # œ # œ œ -œ # œ U nœ œ œ 34 R œ œ ‰. œ b œ œ & 3 f F œ œ œ # œ U‰ . 34 œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ R & 3 f F 3 U ## 3 œ œ œ œ œ . # œ n œ & 4 #œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ R ‰ f 3 F 61 3 U # 3 r ‰. & 4 j œ nœ bœ œ n œ œ œ #œ bœ #œ. nœ f F 61 œk œk œ b œ œ # œ œ œ U k œk # œk œk ? 43 œ œ ‰. nœ œ œ œ œ œ bœ œ R 3 k k k k Fk k k k f 61

Fl.

44 Œ

k œ œ œ œ œ #œ

11

43 43 43 43 43


œk

q = 132

63

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

& &

ƒ # # œk j & J‰ œ‰ Œ k ƒ 63 # j‰ & œ j‰ Œ ? bœ ƒk k 63 k ? œJ ‰ œk ‰ Œ J ƒ 66

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

& &

b œ b œ . >œ œ # œ # œ n œ 44 ‰ J . > 44 ‰ b œ b œ œ œ # œ # œ n œ J 44 ‰ j b œ . œ œ #œ #œ nœ nœ > b œ . >œ œ œ b œ #œ nœ 44 ‰ J 44 ‰ b œ b œ . >œ œ # œ # œ n œ J

œ . bœ œ nœ , œ œ # œ 44 ‰ J 44 ‰ œ œ . b œ œ n œ J œ #œ

## 4 & 4 ‰ œj œ. nœ œ #œ œ #œ 66 œ ? # 44 ‰ J œ . b œ œ n œ n œ # œ ?

66

Bsn.

œk J‰ J‰ Œ ƒ œk œk J‰ J‰ Œ

44 ‰ œJ œ . b œ n œ œ œ # œ

# œk J ‰  P # œk ‰  J P j‰  œ Pk

w P

#œ ‰  J P

12

œk J 45 ‰ f 54 œk ‰ J f 45 œj ‰ fk 54 b Jœ ‰

   

f 54 œk ‰  J f r œ r œ

r œ

r œ

œ J ‰

# œk ‰ Œ J j #œ ‰ Œ k œk J‰Œ œk J‰Œ

44 44 44 44 44

œ J ‰

œ ‰ . J

j œ ‰

# œk J‰Œ

˙.

œœ œœ

P Œ ∑


69

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

?# ?

69

Bsn.

p bw

p ## œ & 69

Hn.

œ bœ œ œ œ œ œ #œ

˙ p

w p

œ #œ œ bœ nœ œ

œ. #œ

œ J Œ

&

˙. bœ.

œ #œ

π œ œ ˙

π œ œ œ #œ œ œ

P3 j j b œ œ nœ. œ œ nœ π œ ˙ œ #œ π

œ #œ

˙

π

œ nœ

b˙ Œ 

œ

, œ # œk œ œk 72 k n˙  b œ ‰ b œk ‰ œk ‰ 3    J ‰ & 4 J J J p f F œ #œ nœ k k j j # œ ‰ # Jœ ‰ Jœ ‰ n œ ‰ 43    & #˙  k k p f F stcc. #œ nœ œ ˙ b œ b œ œ ## œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3    & 4 p fF , n œ k œ 72 #œ # b w 3 ?   &  & 4 ˙ F p f œ œ #œ 72 k # ˙ ? j ‰ b œj ‰ b œj ‰ œ ‰ 43     J œ k k p f k F Poco rit.

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

13

45 45 45 45 45


75

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

Bsn.

&

Ob.

B b Cl.

Hn.

&

˙.

œk b œk b œk b œk œk œk œk œk 42 p ˙ #˙ 42

p

m sub

43

k œk œk œk k k k œ k œ 3 œ #œ Œ & 4 #œ P ## 3 œœ # ˙ œ & 4 P 77 ? # 43 ∑ ?

77

Bsn.

90

. 54 ˙ & mpsub p œ ## 5 œ œ œ #œ œ œ ≈  & 4 mpsub 75 # 5 .  & 4 n˙ mpsub ˙ #˙. 75 ? 45 p mpsub 77

Fl.

45

q=

43

f

42 ?

43

p

f

42

43 43 43

k 24 œk œk œk œ œk œk œk # œk 43 p f

44

42

œ œk œ b œ ≈ 2 4 #œ

44 ˙ F 44

44

44 œ b œ n œ b œ n ˙ F 14

œ œb œ

F

43

43

42

43

42

43

42 œ b œb œ Œ

43


&

œ œ œ bœ œ œ œ œ 43

&

43

80

Fl.

Ob.

B b Cl.

## 3 & 4

? # 43

80

Hn.

?

80

Bsn.

Fl.

&

44

Ob.

&

44

B b Cl.

Hn.

?

Bsn.

44

44 44

œk J ‰ p œk ‰  J p

## 4 & 4 #w p 83 ? # 44 83

# œ n œk œk œk œk œk œk œk k œ F

44

k k b œ œ # œ œ œ œ œ œ b œ 44

43 q = 132

83

44 j ‰  œ pk

#œ ˙ œ œ œ œ # œk Œ J ‰ . F p œ œ œ œ œk ‰  œ w J p F Œ #œ ˙ œ ˙. F p ∑

k # œk œ ‰ J J ‰ . F

 15

14 # œJk Jœk 44 f f 14 œk œk 44 J J f 14 œk œk 44 J J f 41 ∑ 44

# œ œ œ œ b œ œ œ œ 41 œj œj 44 fk k


87

Fl.

Ob.

B b Cl.

& &

P sub.

## 4 & 4 #œ #œ nœ ? # 44 ?

87

Bsn.

&

41

Ob.

&

41

B b Cl.

## 1 & 4 ? # 41

89

Hn.

?

89

Bsn.

˙

41

œ b˙ 45 œ œ œ œ # œ n œ œ œ œ # œ n œ 45

˙ k k j # œ œ n œ 44 œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ 5 4 k P sub.

Fl.

89

P sub.

œ

œ bœ œ œ #œ œ œ nœ 41

œk b œk œk b œk

44 b œk œ n œk œk b œk œk b œ œ 5 œ 4 P sub.

87

Hn.

œ

k œk # œk œk n œk œk œ œ œ 44 45 ˙

œ

41 41

∑ œ

œ

œ

41

, k œ bœ œ 54 œJ b œ n œJ n Jœ b œ n Jœ œk ‰ b ˙ . ˙ 43  J ‰ 68 J 3 3 3 3 f F f P sub. Molto vibrato # œk œk œk œk 5 k k 6 3 w œ ‰ n œ ‰ 4 J ˙. ˙ 4 ˙ J 8 f f P sub. F k k k k 68 ∑ ∑ œ œ œ œ 45 ∑ 43 f 68 ∑ ∑ ∑ ∑ 45 43 œk œk œk œk

Molto vibrato

k œk œk œk k # œ 14 54 œ# œ n œ# œ œ # œ n œ # œ b œJ ‰ n ˙ . J J J J 3 3 3 3 f P sub. 16

˙

. 34 Œ œ ‰ 68 F f

Molto vibrato


œ bœ œ #œ œ bœ œ #œ J J J ∑ J & F œ. 68 œ œ œ œ œ # œ n Jœ œ Jœ # œ n œJ œ # œJ œ b œ œ & J F ## 6 ∑ ∑ ∑ ∑ & 8

93

Fl.

Ob.

B b Cl.

68

? # 68

93

Hn.

?

93

Bsn.

Ob.

B b Cl.

?

œ.

f

œ. Œ. F

Œ. 17

œ bœ œ ∑ ∑

U œ.

œ. œ #œ #œ #˙.

∑ #œ.

f U œ.

œ.

?#

98

Bsn.

68 œ œJ œ Jœ # œ . # œ . F

98

Hn.

bœ œ bœ. b œ n œ b œ œ b Jœ Œ. J & F j œ. œ œ œ œ œ œ. # œ n œ œ b œ œ J & F ## ∑ ∑ ∑ &

98

Fl.

U œ nœ #œ #œ. nœ œ bœ

#œ.

(Œ=Œ.)

f

œ J Œ

œ œ #œ

n œk œk J ‰ J

œ #œ œ bœ nœ bœ ∑ ∑

k k œ œ n œ # œJ ‰ œJ Jœ Œ


102

Fl.

Ob.

B b Cl.

& & &

##

. k b œk œk œk œk œk œk œk # œ œ œ # œ œ œ J Œ J‰J J Œ J‰J J Œ J ‰J f œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œk ‰ Jœ œ . . J f

?#

102

Hn.

?

102

Bsn.

107

Fl.

&

Ob.

&

B b Cl.

Bsn.

. 45 ˙

˙

stcc.

P sub.

45

45

45

# œk ‰ b œk œk Œ J JJ

œk ‰ # œJk Jœk Œ J

n œk ‰ b œ œ # œ n œ j ‰ œj œ . 45 ˙ . œ J J k f P sub.

f

68 68 68

& stcc.

˙

f

68 68

œ œ œ bœ nœ # œ œ œ œ œ œ œk œk œ k . k nœ œ œ œ 68 œ # œ œ # œ n œ # œ J J 2 F k œk # œ k k k œ œk # œ 68 œ ∑ ∑ ∑

q. = 132

## 6 & 8

k œk k œk k œk œ œ œ

œk œk # 6 ? ∑ & 8 nœ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ œ Fk œk k k œk k k k k k k k 107 k kk k k k kkk ? 68 # œ œ œ # œ Jœ œ # œ œ œ œ œ b œ œ k k F 107

Hn.

, q = 66

18

œk

&

œœœ k k k

œ œœœ k k k k


#œ nœ œ bœ œ bœ

111

Fl.

Ob.

B b Cl.

Hn.

& &

F ## # œ n œ # œ n œ # œ n œ # ˙ . & F 111 # k k k œk œk œk ˙ . œœ œ & ?

Fl.

&

Ob.

&

˙.

œ . # >œ .

œ . >œ .

F

˙.

Molto vibrato

˙.

Molto vibrato

˙.

Molto vibrato

?

˙. ˙.

#˙.

œ J >œ œ >œ J ∑

>œ . b bœ. >

œ. œ. F>

, (Œ.=Œ) œk 44 J ‰  œJk ‰ 42 Œ ‰ b œ J f 44 ∑ 42 ∑

43 43

##

44

42

43

?#

44

42

43

&

?

117

Bsn.

˙. p

b >œ œ b >œ >œ œ. œ J J JŒ f πP

117

Hn.

F

bœ œ bœ œ nœ bœ k k k

117

B b Cl.

p ˙.

#œ nœ œ bœ œ bœ

111

Bsn.

˙.

Molto vibrato

n >˙ .

π

Œ.

œŒ J f

k b œ . œ n œ 44 œJ ‰  2 f 19

j 2 j3 bœ ‰ 4 Œ ‰ bœ 4 k


Fl.

&

-. œ œ b œ # œ # œ nUœ 34

Ob.

&

43

rit.

B b Cl.

42

44

42

## 3 & 4

44

44

44

42

44

? # 43

44

42

122

Hn.

?

122

Bsn.

Ob.

B b Cl.

44

&

44

## 4 & 4

# 4 3 & 4 nœ ‰ Pk œk 126 ? 44 œ ‰ J 126

Hn.

Bsn.

k 44 œJ ‰  F

U 34 b œ . œ œ nœ #œ nœ -

&

126

Fl.

,

44

122

œk ‰ 42 Œ ‰ b œ b œ . œ œ n œ # œ 44 J J ∑ 

ΠF

20

F

‰ œ

œ #œ bœ ‰ 3

3 j ‰3 j ‰ œ bœ bœ œ œ nœ ‰ w k k k k k k œ œ. œ œ #œ œ #œ. œ œ œ #œ nœ. ‰ J 3

44

&

œ œ

3 3

œ

œ

œ bœ

f


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG417


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.