Contacontes (Jaume Coll)

Page 1

JAUME

COLL Sa rateta presumida En Patufet La llebre i la tortuga per a recitador, saxo alt i contrabaix

Edicions la mĂ de guidoPer a n’Anna, n’Agda i na Núria “L’essencial és invisible als ulls. Només s’hi veu bé amb el cor” Antoine de Saint-Exupéry “El petit Princep”

JAUME

COLL Sa rateta presumida En Patufet La llebre i la tortuga per a recitador, saxo alt i contrabaix


ISBD(PM) Sa rateta presumida, En Patufet, La llebre i la tortuga [Música impresa] : per a recitador, saxo alt i contrabaix / Música de Jaume Coll. - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (36 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: agost 2013 ISMN: 979069208-413-6 Dipòsit legal: B-14145-2013 Copyright de la música: © 2013 Jaume Coll Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Sa Rateta presumida Narrador

Saxo Alt.

Contrabaix

5

Narr.

Allegro e = 110

85

### 5 & 8

**

Cb.

78

85

78

85

* Hi Havia una vegada una rateta que era molt guapa i polideta...

# # # 5 œ œ # œ œ n œ. & 8 F 5 œ ? 85 œ J P 8

Narr. 8

S. Alt 8

Cb.

78

### 7 & 8 ?

78

U/

mentre garnava s'escaleta de casa seva es va trobar 1€

5

S. Alt

sense ritme

˘œ . b œ œ. œ œ . œ. œ œ œ œ œ œ œ 5 œ œ œ bœ nœ œ J 78 œ œ œ 8 85 œ J œ P

? 85

Música: Jaume Coll

œ. ‰ J œ. ∑

>œ n œ œ. U/ J ‰

>œ œ œ.

œ œ œ.

Què me puc comprar? me compraré, me compraré caramel·los!

j #œ

I tot d'una es va posar a pensar....

œ œ

j ˘œ nœ ˘ j˘ 78 ‰ # œ œ ‰ œJ F joganer œ. œ œ œ 78 J œ bœ nœ œ

45

/ q = e dansa ˘ U U 5 > j œ œ ‰ ‰ 4 œ œ œ # œ œ # œ. œ œJ fpizz. alegre espressiu ˘œ . b œ œ œ œ 5 œ œ œ 4 œ b œ. n œ. ˙ 

˘œ j ˘ j ˘ # œ œ ‰ œa œ J

78

* el narrador explicarà el conte amb una entonació alegre i infantil **el narrador entrarà aprofitant els silencis i calderons

© 2013 Jaume Coll. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

∑ œ œ œ # œ œ œ. œ œ> ˘ . . œ œ œ ˙


Sa Rateta

4

11

Narr.

11

S. Alt

& ?

11

Cb.

###

. œ. œ œ œ œ œ œ #œ

œ bœ  .

S. Alt

Cb.

Cb.

21

Narr.

85

œ. b ˙

˙

N œ.

j 58 œ. ‰ # œj ˘œ ‰ n œ ˘œJ f joganer arc œ œ. œ œ 5 œ J 8 F

e=q

U

?

e=q

78

### 7 & 8

21

Cb.

˘ N œ b œ.

Idò..., me compraré, me compraré... xocolati!!

21

S. Alt

œ œ œ # œ œ œ n œ. œ >

# # # 5 œ. ‰ # œj ˘œ ‰ n œj ˘œ J & 8 f joganer 18 arc œ œ. œ œ ? 85 œ J F 18

S. Alt

5 8

No, no -va tornar a pensar38 ∑ 45 ∑ ∑ a sa panxeta. 85 que me farà mal / / / dansa q = e U e=q 14 # # # # œj ˘œ # œj˘œ ‰ n œ œ œ œ n œ. 3 œ U 5 œ œ œ œ. œ. œ- œ œ œ n œj œ # œ œ n œ. œ 85 & 8 ‰ 4 œ #œ > fpizz. alegre espressiu U 14 . U ˘ œ. œ œ 3 5 ? N œ b œ. N œ ˙ 85 œ b œ n œ 8 œ ‰ 4 œ b œ. œ. b ˙ 

18

Narr.

/U

j nœ

14

Narr.

No, no -va pensar- que me faran mal a ses dentetes

7 8

j #œ

˘œ œ

œ. œ

j #œ

œ. œ

˘œ

j #œ

˘œ ˘ ‰ œja œ

j #œ

œ

œ

œ

∑ j œ

œ

j œ

œ.

. j. œ ‰ œ # œ œ œ.

œ

œ

œ.

œ œa œ œ n ˘œ

œ

œ

œ.

œ œ. J

U^

œ

b œ Uœ.

78 78

œœ 7 8

85 85 85


Sa Rateta

5

5 8 ..

22

Narr.

1:

Després de ben pensar-hi, sa Rateta va decidir anar a comprar un vestidet ben maco...

2:

Ella, que era molt presumida es va posar el llaç a la cua...

### 5 . j œ & 8 . œ. œ œ œ f cantabile molt espressiu >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ 22 ? 85 .. F dolce legato 22

S. Alt

Cb.

24

Narr.

24

S. Alt

&

1:

###

?

24

Cb.

2:

26

S. Alt

& ?

26

Cb.

29

Narr.

Cb.

Œ

œ.

>œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ

45

molto ri........tar........dan.......do

 /

I va passar una gos que li va dir:

˘œ # ˘œ ### 5 ∑ J‰ J‰ & 4 f j 29 œ ? 45 >œJ ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œ >œJ ‰ œj ‰ > F F 29

S. Alt

###

...i va sortir al balconet... a veure qui passava!!

.. œ n œ œ œ ‹ œ . œ œ # œ œ œ #œ œ œ. #œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ ..

26

Narr.

..

...i amb el que li sobrà, es va comprar un llaç de color rosa que l'amor s'hi posa.

45

45

.e..........mo.....ren.........do.... 3

&

œ œ œ œ œœ œœœ œœœ œœœ > > >

œ œœ 3

‰ Œ ? 45

U/

...si que fas goig, Rateta.

˘œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ # ˘œ ˘œ ≈ œ . nœ J‰ J‰ j œ œ j œ‰ œ ‰ J >

œ

œ. œJ ‰ Œ

j >œ j œ j œ œ J‰œ ‰ J‰œ ‰ > F


Sa Rateta

6

32

Narr.

32

S. Alt

& ?

32

Cb.

35

Narr.

S. Alt

###

?

˘œ # ˘œ ˘œ ≈ J ‰ J‰ f j j >œ j œ >j œ œ- >œ j œ j œ œ ‰J‰œ ‰Jœ ‰ J‰œ ‰ J‰œ ‰ > > F F

37

S. Alt

& ?

37

Cb.

40

Narr.

>œ j J ‰ œ ‰ F

Cb.

&

# # # ˘œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ ≈

/  œœ œ

44

œ œ n œ œ œ‰ j œ

44

 b œ. Nœ

con brio

 œ. œ 

j >œ j œ j œ œ J‰ œ ‰ J‰ œ ‰ > F

œ

j >œ j œ j œœ J ‰ œ ‰ J ‰ œ ‰ > F

42

44

- Bup-Bup, Bup-Bup, -Bup, Bup !!

# œ ≈ n œ # œ n œ œ ‰ œ œ œ œ >œ ‰ œ ‰ 2 Uœ Œ J 4 J J j >œ j œ j œœ J ‰ œ ‰ J ‰ œ ‰ > F

∑ ∑

œ ‰ œJ ‰ J

/ ˘  ˘ œ. ‰ n œJ. ‰ œ ‰ œJ ‰ # œJ ‰ J J

5

j >œ j œ j œœ J ‰ œ ‰ J ‰ œ ‰ > F

### 4 & 4

40

œ ‰ œj ‰ J >

˘œ # œ J ‰ nœ œ

A veure quina veu fas?

...va dir la Rateta.

40

S. Alt

...jo que soc tan bon fadrí?

37

Narr.

œ n œ. œ.

¿ Què et voldries casar amb mi,...

Œ

/ 35 # # # # ˘œ ‰ ˘œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ J ‰ & J 35

Cb.

/

Tu que ets tan boniqueta,

 œ œ

 ˙ œ

œ Nœ œ    

2 Uœ Œ 4

  > œ œ. œ œ Nœ Nœ   

44 44

&


Sa Rateta

7 43

Narr.

43

S. Alt

&

###

>œ .~~ M ~ ‰ bœ œ œ œ œ bœ 

43

Cb.

&

46

Narr.

46

S. Alt

&

###

& 

49

S. Alt

&

49

Cb.

&

53

Narr.

S. Alt

?

53

Cb.

3

3

3

3

3

###

 œ œ

Nœ Nœ   

/

Anau, anau.. 3

3

3

3

/  nœ œ œ #œ #œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œbœ œ œ œ œ œ

...que amb aquesta veu m'espantau,.Va dir sa Rateta.

3

45

### 5 & 4

53

œ œ Nœ

 ˙ Nœ

œœœœœœœ œœœœœœœœœœœ n œ œ œ # œ œ œ b œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ nœ 3 p ˙ ˙ œ #˙ œ #˙ n˙ F cantabile molt espressiu 3

49

Narr.

3

Ui! No,no. No m'agradau,no

46

Cb.

 /

œœœœ 3

3

3

3

3

œ #˙

3

3

3

3

/

Al cap d'una estona va passar un Ase.

j œ œ > j j œ œ 45 J ‰ œ ‰ J ‰ œ ‰ > F

3

3

j œ œ bœ ˙.

œ bœ nœ. ∑

3

3

˙

˙

45

Œ Œ 45 

∑ ∑

>j œj œ>œ j œ ‰ J ‰ œ ‰ J œ ‰ >

?

45


Sa Rateta

8

55

Narr.

# # # ˘œ # ˘œ ‰ J‰ J & f 55 >œ j ? J‰ œ ‰ 55

S. Alt

Cb.

F

58

S. Alt

& ?

58

Cb.

61

Narr.

?

61

Cb.

63

Narr.

Cb.

j >œ j œ j œ œ J‰œ ‰J‰œ ‰ >

¿ Què et voldries casar amb mi,...

˘œ # ˘œ ˘œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ # œ œ Œ J ‰ J‰ J ‰ n œ œ œJ ‰ J ‰ f j j j > œ œ>œ j œ >j œ œ- >œ j œ j œ œ >œ j j ‰J‰œ ‰Jœ ‰ ‰ J ‰ œ ‰ œJ œ ‰ J‰œ ‰ J‰œ ‰ > > > F F F

/˘

...jo que soc tan bon fadrí?

>œ j ‰ ‰ œ J F

œ ‰ j ‰ œ J >

œ œ n œ œ œ‰ 5

j œ

A veure quina veu fas?...-Li va dir la rateta.

œ

˘  ˘ œ. ‰ n œJ. ‰ œ ‰ œJ ‰ # œJ ‰ J J >j œj œ>œ j œ ‰ J ‰ œ ‰ J œ ‰ > F ∑

Ihà, ihà, ihà! -va bramar l'ase.

# # # ˘œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ ≈ œ œ œ # œ ≈ n œ # œ n œ œ ‰ œ œ œ œ >œ ‰ œ Uœ Œ /  Œ ‰ & J J J Cadenza Saxo j j 63 œ œ >œ >œ j œ >j œ œ- Uœ j j œ ? Œ  Œ ‰ J‰œ ‰ J œ ‰ J ‰ œ ‰ J ‰ œ ‰ > > F F 63

S. Alt

j >œ j œ >j œ œ‰J‰œ ‰Jœ ‰ > F

/ ∑

# # # # ˘œ ‰ œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ J ‰ & J

61

S. Alt

j œ ‰ œj ‰ œ œ J >

Rateta,rateta, tu que ets tan polideta...

###

/ ˘œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ # ˘œ ˘œ ≈ œ . œ. œ U nœ J ‰ Œ J‰ J‰

Que en veure sa rateta també s'hi va enamorar.

58

Narr.


Sa Rateta

9

Narr.

66

S. Alt

&

/ ∑

Ui! No, no. No m'agradau,no. Anau,anau...

###

? 78

69

Narr.

### 7 & 8

69

S. Alt

7 8

?

69

Cb.

j #œ

73

S. Alt

& ?

73

Cb.

76

Narr.

Cb.

œ.

45

œœ

U.

œ J

5 4

. œ œ œ # œ œ œ. œ œ

œ bœ  .

œ. b ˙ ∑

68

∑

j #œ

œœ 6 8

œ.

œ.

œ.

œ.

7 8 78 78

> œ œ œ # œ œ # œ. œ œ œ œ œ # œ œ œ. œ œ> f alegre espressiu ˘ . . pizz. œ bœ nœ ˙ œ œ œ ˙ . . 

U

˙

˘œ # œ˘ ˘œ ≈ œ n œ. œ. ˘œ ≈ œ J ‰ J‰

U

>j œj œœ ‰ F

joganer

arc

∑ Mèu,mèu...

-va miolar el gat melindrós.

>œ j œ ‰ ‰ J‰ œ J

˙ ~~~~~ œ ~~# œ b n œ œ b b œ ~~ œ~~# œ ~~ b n œ ~~ 3

&

A veure quina veu fas? Va dir la rateta mig convençuda.

...jo que soc tan bon fadrí?

N œ.

œ œj œ. œ.

œ œ œ # œ n œj œ œ n œ. œ >

˘ N œ b œ.

˘œ j . #œ œ ‰

dansa

q=e

Rateta,, Vols casar-te amb mi,...

###

˘œ J

I amb aquestes, que va passar un gat fatxenda.

˘ œ. # œjœ. j . œ ˘U^ 5 œ œ œ œa œ œn œ œ 4 œ œ œ

j nœ

6 8

/ # # # œ œ # œ ≈ n œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ >œ ‰ n œ ‰ Uœ  & J J J j 76 >j œj œ- Uœ œ œ > j j œ œ ? ‰J‰œ ‰ J œ ‰  œ‰ > > F 76

S. Alt

e=q

73

Narr.

58 œ. ‰ # œj ˘œ f joganer œ 5 J 8 œ F

66

Cb.

5 8

66

imitant el moixet

dolce legato


Sa Rateta

10

80

Narr.

80

S. Alt

&

80

Cb.

& 

87

S. Alt

& ?

87

Cb.

96

Narr.

###

?

96

Cb.

104

Narr.

Cb.

. ‰ œ œ #œ œ.

2 4

42

œ œ

œ œ ∑

j bœ

marxa nupcial

œ œ. œ . . F . œ œ œ œ œ œ 2 4 J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ S p S p sempre stacc. e p ∑

œ œ F

œ œ

œ œ œ. œ œ #œ. œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. œ œ. ‰

I van celebrar un casament on no hi va faltar ningú...

œ œ

Moderato con moto {q = c 100}

. . . . . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # ˙ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ J ‰ œJ ‰ ˙

# # # Œ. œ. œœ. # œj œ& F cantabile arc arc pizz. pizz. 104 . . . œ œ œ ? ‰ ‰ œ J J œ J‰ 104

S. Alt

### œ .

Sí, em casaré amb tu!!!

˙~~ b b ˙ ..~~~ ?

œ ~~#  ~~n  ~~  œb œ ˙

43

### œ œ . # œ œ . ‰ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ . ‰ 3 & 4

96

S. Alt

Ai, sí! Aquesta veu sí que és dolça! Va pensar la rateta, encaterinada

87

Narr.

œ œ

œ. ‰ J œ. ‰ J

œ œ

pizz.

tempo de Vals

3 œ œJ. ‰ œJ. ‰ œ œJ. ‰ œJ. ‰ 4 F pizz.

˙

arc

pizz.

arc

Sa Rateta i es Moix van fer una gran festa per celebrar-ho.

j œ

œ #œ nœ œ

. . œ œJ ‰ œJ ‰

pizz.

arc

#œ œ œ nœ œ

pizz.

œ

œ. œ. œ . # œ œ œ n œ

pizz. œ. ‰ œ. ‰ œ J J

arc

œ. ‰ œ. ‰ J J

arc


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG413


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.