Les Illes, per a cor i piano (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

LES ILLES per a cor i piano sobre un poema i una melodia de Guillem d’Efak

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Les Illes [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: maig 2013 ISMN: 979-0-69208-408-2 Dipòsit legal: B-7766-2013 Copyright de la música: © 2013 Baltasar Bibiloni/Guillem d'Efak Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


LES ILLES Poema i melodia: Guillem d'Efak Arranjament per a cor i piano: Baltasar Bibiloni

° 4 &4

4 &4

4 &4 ‹ ? 44 ¢

q = 84

{

° & 4

q = 84

4 ˙˙˙ & 4 ˙˙ # n#w w ˙ w mf ? 44 œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ∑

U Œ

& Ó ‹

U Œ

? Ó ¢

{

& n˙˙˙ ™™™ nœ

˙

‰ œj œ J

U œ

œ

œœ œ œ#œ œ

œ œ œ œ R R J

œ

œ œ R R

lles

en - ra - ma - de

de sa -

lles

en - ra - ma - de

de sa -

‰ œJ

œ J I

-

Œ

˙˙ ˙

Œ

˙˙ ˙

I

-

Les

œ œ

B.C.

Les f

œ

œ œœ

˙

B.C. mp

&

? nœ

mp

#˙˙˙˙

œ

œ œ œ œ R R J #œœ

œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ #˙

œ œ R R

#œ œ œ œ œ œ

© 2013 Baltasar Bibiloni/Guillem d'Efak. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


° & nw 6

w

& n˙ j œ œ & ‹ vi - nes

? œJ ¢

{

vi - nes

n˙˙˙ & ?

œ

r r j j j j œœ œ œ œ œ

œ J

ga

- vi - nes

en -gron -xa - des

per

la

i de som -nis

de

ga

- vi - nes

en -gron -xa - des

per

la

œœ œ œ R R J J

œ J

œ J

œ J

œ œ œ œ œ œ œ ˙˙˙ nœ œ

Œ #œj œj œ™

& œ œ œ œ ˙

Œ #œj œj œ™

8

per

¢

la

{

mf

mar

Qui us

mf

mar

& ˙™ ‹ mar. ? ˙™ mar.

œ & œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ ? ˙ ˙

œ œ œj œj œj œj R R

de

° ˙ & œ œ œ œ la

œ

i de som -nis

œn œ œ œ œ nœ œ ˙

per

˙

˙

˙

Qui us

Œ Œ œ œœ

mp

w

œ

œ œ œ

œ œ œ œ R R J J

w

œœ œ œ ˙ j œ ˙™

Œ

j œ ˙™

Œ

veu - rà

˙™

veu - rà

˙™

B.C.

˙ œ #˙˙ mp

˙

œœ œ œ œ œ œœ ™™ J #œœ œœ œœ œ ™ ˙

4

œ J

œœœœ œœ œ œ

B.C. mp

œ J

w

Œ Œ j œ œœ œœ œœœ œœ œœ œ œ œ


° & #œj œ 11

plo - rar

j œ ‰ Œ

Ó

sen - se

j œ ˙

& #œj œ

j œ ˙

j œ ‰ Œ

Ó

œ ‰ Œ J

Œ

œ ‰ Œ J

Œ

œ nnœœœ

sen - se

¢

& w ‹ ? ˙

{

&

plo - rar

˙

˙ ##˙˙

œœ œ œ œ œ

œ œ œ

œ˙ ˙ ˙

cresc.

?

˙

˙

° mp & ˙

j œ

Les f

œ J

Les

œ nnœœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

13

B.C. mp

& ˙

B.C.

¢

& œJ ‹ al œ ? J

{

œ

nw

œœ œ œ R R J J

œ J

œ J

j œ œ

r r j j j j œœ œ œ œ œ

œ J

œœ œ œ R R J J

- bes

ba -te -jant l'al - ta - mun

- ta - nya

al - bes

ba -te -jant l'al - ta - mun

- ta - nya

œ

œœ œ œ R R J J

œ J

œ J

#œ œ œ œ œ œ n˙˙˙ #œœ

& ˙˙ ˙ œœ mf œ œ œ #˙ ? œœ œ #˙

5

˙

œ

i om -plint la

ter - ra

i om -plint la

ter - ra

œ J

œ J

œ œ œœœ œœ nœ

œn œ œ œ œ nœ œ ˙


° & w 15

˙ œ œ œj œj œj œj RR

& œJ œ ‹ pla - na ? œJ œ ¢

{

?

de re -mors i

de re -mors i

œœ

œœ œ œœ ˙ œœ

° & ˙™ 18

Œ

fum

& ˙™

¢

˙™

? ˙™

{

& ?

œœ ™™ œ™ w

œ ˙ œ œ œ

Œ #œj œj ˙

mit - ges

œœœœœœ

mit - ges

Œ

Œ

p

w

llums

œœ œœ œœ œœœ œœ œ œ œ ˙ ˙ j œ‰Œ

˙

œ œœ

de la llar

B.C. p

w

Œ

w

˙

llums

˙™

j j #œ œ œ ˙

˙ j œ œœ œœ œœœ ##˙˙ œœ œœ œ œ œ

mf

llums

j j #œ œ œ ˙

˙

de la llar

Œ

de pau per fum.

Œ

mf

llums

˙™

de pau per fum.

fum

& ‹

mit - ges

œœ œ œ œ œ RR J J J J

pla - na

œ

Œ #œj œj ˙

mit - ges

& ˙

˙˙ & ˙

œ ˙ œ œ œ

B.C.

˙ œ #˙˙

œœ œ œ œ œ J #œœ œœ œœ

p

˙

˙

Œ nœ #˙ ™

j j œ œ

f

I_el

j‰ Œ œ

Ó

œ‰Œ J

Ó

œ‰Œ J

Ó

blau

Œ Œ Œ

sen -se

mp

j j œœ ˙

I el blau mp

œœ ˙ JJ

I el blau mp

œœ ˙ JJ

I el blau

œœ œ œ œ œ˙˙ n œ œ œ œ œ œœœ ww n˙ œ #w mf cresc. ˙ #˙ ˙ #œ œ œ œ œ ˙ œ 6


° & ˙ 22

fi

-

œ œ #˙ ™

tes i_els blancs

& œ #œj œj ˙ sen -se fi

¢

& œ ‹ ? œ

{

j j œ œ ˙™

œ œ˙ J J

sen -se fi

œ œ˙ J J

sen -se fi

œ

j j œœ ˙

œ

œ

œœ ˙ J J

œ

œœ ˙ J J

œ

tes

-

tes

-

œ tes

-

far -ba - lants

i els

i els

i els

blancs

blancs

26

o

& #˙ o

¢

& ‹

-

-

˙ o

{

nes,

Ϫ

nes,

Ϫ -

? ˙ o

œ œ™ J

nes,

Ϫ -

nes,

j œ #œ

les

o

˙ - nes

j œ œ #˙

les

o - nes

œ œ J

les

o

œ œ J

les

o

˙ - nes

˙ - nes

œ

que

bro - den

les

j j œ œ œ œ

œ #˙

œ

œ

far -ba -lans que

œ œ œ œ J J

far -ba -lans que

blancs

œ œ œ œ J J

far -ba -lans que

˙˙ w #w w & ˙˙ ˙ œœ œ #œ œ œ ? œ œ œ œ œ œ

° œ™ &

˙

w w w

œ

œ

bro - den

œ

˙

œ

œ

bro - den

les

œœ ˙ œ #˙˙

œ œœ

˙™

œ

œ

œ

œ #˙

œ

œ

˙™

del

mar

œ

˙™

del

mar

œœ

œ

que_es

œ

i_els pam - pols

del

mar

i_els pam - pols

œ

œ œ œ œœ œ œ˙˙ œ œœ ˙ w

œ

œ que_es

˙

œ ˙ œœ #˙˙ œ œ

que_es

˙

˙™

œ

œ œ œ

i_els pam - pols

œ

7

œ

˙

i_els pam - pols

w œœ ˙˙ & #˙˙ #˙˙˙ ™™™ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ ? œ œ œ œ

les

˙

œ œ œ œ œ

mar

œ

bro - den

œ

del

les

œ que_es

œ

œ œœ œ œ


° œ™ & 30

col

-

& #˙

col

¢

-

˙

& ‹

col

-

? ˙

{

j œ #œ

œ œ™ J ten

la

Ϫ

j œ œ

ten

la

can

Ϫ

œ J

œ

ten

la

Ϫ

col

-

œ J

ten

w ˙˙ & #˙˙ œ œ œ œ œ ?

° mp & ˙

can

la

œ

can

-

-

-

œ can

#˙˙˙ ™™™ œ

-

˙

œ

çó

Ó

del

˙

blat.

Ó

del

˙

blat.

˙

œ

œ

çó

del

blat.

çó

˙

œ

çó

del

blat.

œœ œ

rit.

#œ œ œ œ

œ

U Ϊ

œ

j œ

f

Les

U Ϊ

˙

˙˙ œ œ ˙

œ J

f

Les

U œ™ œœœ™™™

nœ ™

33

B.C. mp

& ˙

B.C.

¢

& œJ ‹ I œ ? J

{

œ

nw

œœœ œ R R J

˙

œ œ œ™ R R œ œ œ™ R R

r r j j j j œ œ œ œ œ œ

- lles

œ

co -ro -na -com

œœœ œ R R J

no -vi - es

de mil boi -res

I - lles

co -ro -na -com

no -vi - es

#œ œ œ œ œ œ n˙˙˙ #œœ

& ˙˙ ˙ œœ mf œ œ œ #˙ ? œœ œ #˙

8

œ œ œ œ R R J J

i

œ J

fal -

de mil boi -res

i

fal -

œ J

œ œ œœœ œœ nœ

œn œ œ œ œ nœ œ ˙


° & w

j œ ˙ œ œœ J

j j #œ œ ˙

& ˙

j œj ˙ œ œœ

j j #œ œ ˙

35

blan - ques

˙

& œJ œ ‹ zi - es ? œJ œ ¢

{

zi - es

˙˙ & ˙ ?

œ

œ œ œj œj œj œj RR i de flors blan - ques

œœ œ œ œ œ RR J J J J i de flors blan - ques

œœ

œœ œ œœ ˙ œœ

° & ˙™

Œ

& ˙™

Œ

38

dins

˙™

¢

? ˙™

{

& ?

œœ ™™ œ™ w

i

œ œœœœœ

i grins

i grins

Œ

˙™ ˙™

grins

Œ

grins

œœ œœ œœ œœœ œœ œ œœ ˙ ˙

Œ

en -

i cor

en -

p

B.C. p

w

B.C.

˙ œ #˙˙

œœ œœœœ J #œœ œœ œœ

p

˙

˙ Ó

j j #œ œ œ ˙

j‰ Œ œ

Ó

w ˙

˙ j œ œœ œœ œœœ ##˙˙ œœ œœ œ œ œ ˙

œ ‰ Œ J ˙

œ ‰ Œ J

œœ œ œ œ œ˙˙ œ œœœ ˙ 9

cresc.

˙

œ

w

j œ ‰ Œ

re -mor de pins.

Œ

œ œœ

œ

i cor mf

j j #œ œ œ ˙

re -mor de pins.

dins

& ‹

i

blan - ques

mf

Œ

j œ

f

Els

Œ

nœ œ nnœœœ

œ J

f

Els

œ nnœœœ

œœœœ

œœœ

œ


° mp & ˙ 41

B.C. mp

& ˙

B.C.

¢

& œJ ‹ ho œ ? J

{

Ϫ J Ϫ J

nw

œœœ œ R R R

œ J

en -tre -ca -vant

œœœ œ R R R

l'es - pe

-

ran - ça

ho - mes

en -tre -ca -vant

l'es - pe

-

ran - ça

œ J

˙

& œJ œ ‹ an - sa ? œJ œ ¢ an - sa

œ

œ œ œj œj œj œj RR

la so -ma -da

de

la

œœ œ œ œ œ RR J J J J

la so -ma -da

œœ

œœ œ œœ ˙ œœ

de

la

œœœœœœ

r r j j j j œœ œ œ œ œ

œ

i por -tant an - sa

per

i por -tant an - sa

per

œœ œ œ R R J J

œ ˙ œ œ œ

Œ #œj œ™

de

mf

sort

la

i

Œ

˙™ ˙™

sort

Œ

sort

œœ œœ œœ œœœ œœ œ œ œ ˙ ˙

œ

a

mf

sort

10

œ J

œn œ œ œ œ nœ œ ˙

Œ #œj œ™

la

œ J

œ œ œœœ œœ nœ

œ ˙ œ œ œ de

& ˙

œ J

43

˙˙ & ˙

œ J

œ œ œ œ œ n˙˙ ˙

° & w

{

j œ œ

- mes

#œ œ & ˙˙ #œ ˙ mf œ œœœ œ ? œ œ #˙ œ #˙

?

œ J

˙

œ œœ

p

w

i

œ

a

B.C. p

w

B.C.

˙ œ #˙˙ p

˙

œœ œ œ œ œ J #œœ œœ œœ ˙


° & ˙™ 46

Œ

coll

Œ

˙™

coll

¢

& ‹

Œ

? ˙™

{

& ?

œœ ™™ œ™

¢

{

œ‰Œ J

Ó

˙

-

œ œ

#˙ ™

j j œ œ ˙™

tes i_els blancs

œ œ˙ J J

sen -se fi

œ œ˙ J J

sen -se fi

-

-

I_el

blau

Œ

sen -se

mp

j j œœ˙

I el blau

Œ Œ

œœ˙ JJ

mp

I el blau mp

œœ˙ JJ

I el blau

œœ œ œ œ œ˙˙ n œ œ œ œ œ œœœ ww n˙ œ #w mf cresc. #˙˙ ˙ #œ œ œ œ œ ˙ œ

˙

sen -se fi

? œ

Ó

˙ j œ œœ œœ œœœ ##˙˙ œœ œœ œ œ œ

& œ #œj œj ˙ & œ ‹

œ‰Œ J

˙

Œ

50

fi

Ó

w

w

° & ˙

j j #œ œ œ ˙

j œ‰Œ

la mort i_el sol.

j j œ œ

f

j j #œ œ œ ˙

la mort i_el sol.

& ˙™

Œ nœ #˙ ™

j œ‰Œ

far -ba - lants

œ

j j œ œ˙

œ

œ

œ œ˙ J J

œ

œ œ˙ J J

œ

tes

tes

œ -

tes

˙˙ & ˙˙ ˙ œœ œ ? œ œ œ

w #w w œ

i els blancs

i els blancs

œ

œ

que

bro - den

les

j j œœ œ œ

œ #˙

œ

far -ba -lans que

œœ œ œ J J

far -ba -lans que

i els blancs

#œ œœ

˙

œ

œœ œ œ J J

far -ba -lans que

w w w œ

œ 11

œ œ œ œ œ

œ

bro - den

œ

les

˙

œ

bro - den

œ

les

˙

œ

bro - den

les

œ ˙ œœ #˙˙

œ œœ

œœ

œ

œ

œ œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com