El violí de Rothschild (David Esterri), per a flauta, violí i viola

Page 1

DAVID

ESTERRI El violí de Rothschild –Un conte d’Anton Chéjov– per a flauta violí i viola

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) El violí de Rothschild –Treballant i treballant, La mort de Marfa, Dansa cruel i records, El testament de Iakov– [Música impresa] : per a flauta, violí i viola / Música de David Esterri (n.1970). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: desembre 2012 ISMN: 979-0-69208-403-7 Dipòsit legal: B-32.058-2012 Copyright de la música: © 2012 David Esterri Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Il·lustracions: David Esterril Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


DAVID

ESTERRI El violí de Rothschild –Un conte d’Anton Chéjov– Treballant i treballant La mort de Marfa Dansa cruel i records El testament de Iakov

pàg 2 pàg 7 pàg 9 pàg 12 flauta violí viola

al Marc Armengol


El violí de Rothschild Un conte d'Anton Chéjov Per al Marc Armengol

David Esterri I. Treballant i treballant q = 75, prou mecànic

& 42

Flauta

& 42

Violí

7

7

&

j #œ

& B

& 85

œ.

œ.

5 &8

∑

∑

f

œ.

œ. ≈ Œ

∑

∑

# œœ œ œœ # œœ œ œœ œ fl fl fl œ fl fl fl fl fl f

œ. ≈ Œ

∑

∑

>œ œ œ J

˘ B 85 # œœ J

∑

· œœœ J J

78 7 8

œœ œœ 78 œ œ fl fl fl fl

j #œ

œ. œ.

∑

‰ œ. ≈ Ó >œ œ œ œ œ œ œJ œ J J

∑

œœ œ œ œœœ œ œœœ > œœ # œœ œœ # œœ œœ fl flœ fl flœ fl flœ fl flœ fl

>œ œ œ b œ œ œ 7 8

Ÿ~~~~~~~~~ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœœ œ œœ ˙ > > # œœ œœ # œœ œœ # œœ œœ # œœ œœ œ œ œ œ fl fl fl œ fl fl fl œ fl fl fl œ fl flœ fl fl fl fl fl

12

12

∑

œ.

œœœ œ >f # œœ œ œœ # œœ œ œ œ fl fl fl fl fl fl fl

B 42

Viola

∑

j #œ

œ. œ. ≈ Ó ‰ 85 œ. o >œ œ œ œ œ œ Jœ œ J 85 J

j #œ

78 7 8

# œœ œœ œœ j 85 œ fl flœ fl œ fl flœ fl fl

85 5 8

>œ œ œ J

˘ œ # œœ œœ j 85 # œœ œ J œ fl flœ fl œ fl flœ fl fl

∑

· œœœ J J

42 2 4

œœ œœ 42 œ œ fl fl fl fl

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


> #œ œ 2 b b œ & 4 œ œ œ œ nœ > œ >œ o >œ œ o >œ œ 15 œ œ & 42 >œ # œ o œ >œ # œ o > œ œ œ B 42 15

j œ

&Œ

20

b œ. œ.

Bœ ≈ œ œ œ œ bœ

˘ # œœ ˘ œœ œ fl œ fl œ œ bœ bœ nœ #œ œ œ

>œ œ œ œ œ œ œ œ J J J & 78 ƒ 25 >œ œ œ œ œ œ Jœ œ 7 J &8 J ƒ œ > B 78 œ œ œJ œ œ œ J œ J ƒ 25

& 42

29

& 42

29

äœ œœ

äœ œœ

∑

pizz.

bœ B 42 œ bœ â pizz.

œ œ œ â

äœ œœ œ œ œ â

äœ œœ

äœ œœ

œ bœ œ œ œ bœ â â

∑

∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ ˙ 78

˘ ˘ ˘ # œœ ˘ œœ # œœ ˘ œœ # œœ ˘ œœ œ fl œ œ fl œ œ fl œ fl fl > >œ œ flr b >œ œ b >œ œ bœ œ r b œ ≈ ‰ b œ ≈ ‰ œ ≈ ‰ b œ ≈ ‰

78 7 8

>œ œ œ œ œ œ J 85

>œ œ œ œ œ œ œ œ 78 J J J

>œ œ œ œ œ œ J 85

42

58 >œ œ œJ œ œ œ

78 >œ œ œJ œ œ œ Jœ œ J

58 >œ œ œJ œ œ œ

42

· œ œ > œ œ 58 œ J œ œJ J 78 >œ œ œJ œ œ œ J œ J

∑

∑

˘ ˘ ˘ # œœ ˘ œœ # œœ ˘ œœ # œœ ˘ œœ œ fl œ œ fl œ œ fl œ fl fl fl # œœ œœ ∑ œœœ œ œœ œ œ œœœ > >

o œ œ œ > œ # >œ

> œ œ œ œ œ b œ. ≈ œ œ ˘œ œ

œœ ˘ # &œ œ fl fl

20

j . . >œ œ œ b œ n œ b œ œ . b œ ≈ >· )) œ œo # >œ œo R ≈ ‰

äœ äœ œœ ‰ œœ j œ œ œ ‰ œ œ œ â â

äœ œœ

bœ œ bœ â

∑

äœ äœ œœ ‰ œœ

œœ

p

œ œ œ œ bœ ‰ œ œ œ bœ ‰ œ œ

äœ œœ ‰ Œ Jj bœ œ ‰ Œ bœ â

œ œ œ ‰ œ œ œ â â 3

· œ > œ œ œ J œœ J 2 J 85 4

∑

‰ œœ œœ œœ œœ p arco

∑

‰ œœ œœ œœ œœ


œœ

‰ & œ >œarcoœ œ >œ œ œ 35 & ƒ B ‰ œœ œœ œœ œœ 35

œ

& Nœ ·· 44 &

œœ

œ œ ‰ œœ œœ œ œœ ‰ œœ œœ œ œœ

# œ œ œJ ‰ œ œ 7 # œ 5 œ &8 8 J J # >œ 40 œ >œ œ œ > œ # œ J J œ 78 & 85 J œ œ B 85 # Jœ ‰ œœ œœ œ œœ 78 ‰ œ

‰ œ ‰ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ

40

44

œœ

B œœ œœ œœ œœ 43 œ

œœ 7 œ ‰ 8 œ œ œ œ >œ œ œ 78

œ œ œ ‰ œœ œœ œ œœ 78 ‰ œœ œœ # œ œœ ‰ œœ œœ œ 85 J

œ œœ 2 J ‰ 4 #œ ·· >œ œ œ J œ 42 J œ œ # œœ œ ‰ œ œ œœ 5 # œœ ‰ œœ œœ œœ œœ 2 ‰ 4 œœ œ œœJ 8 J

œ

œ

bœ œ

. · · # œ œ.

œ œ œœ œ œœ œ

bœ œ 3 Œ ‰ Œ 4 œJ ‰ Œ #œ. # œ œ # œ . ≈ 3 œ œ œœ 24 # œ # œ b œ b œ ≈ ≈ J œ œ 4 œbœ #œ œbœ #œ œ œ b œ b œ œ œ 2 3 œ # œ n œ œ œ b œ œ œ 4 b œ œ œ j‰ 4 œ # œ n œ œ œ b œ œ œ œ 42 Œ

bœ œ

œ ‰Œ ‰ J œb œb œ œ œ œ b œ œ œb œb œ #œ. 48 # œ œ œJ . 2 ≈ &4 #œ œ #œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ p œ œ 2 j‰ Œ B4 œb œb œ b œ b œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ bœ œ & 42 Œ

48

Nœ œ œ # œ J ‰ œ œ J ‰ 85 J J # >œ œ œ >œ œ œ œ œ J J J 85

œ œœ œ J ‰ œ J ‰ 85 # œ œ œ J J œ œ >œ œ œ œ œ J J J œ 58 # >œ œ J

#œœ 3 j bœ 4 œ ‰ Œ

. · # œ œ. 3 · 4

4

42 42 42

38 b œ b œ b œ b œ œ b œ 42 œ b œ > > 38

∑

3 j‰ ‰ 8 œ

∑ ∑

42 2 4


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.comII. La mort de Marfa David Esterri

q = 63, llangorós

4 &4 ‰

Violí

B 44 j ˙ œ P

˙

Amb sord.

Viola

7

œ &œ œœœ œ œ œ œœ 5 π3 B œ œ œ ˙. œ#œ œ œ œ œ

œœ œœ œ

œ #œ œ œ œ bœ > f

B œ œ œ œ œ ˙..

œ >œ œ œ œ œ œœœœ

#œ œ œ œ

π

> Œ ˙

>œ œ

œ œ#œœ

œ œ œ ˙. 3

5

œ œ b œ œ œ œœ œ œ œ œ œ b œ . ~~~~# w

œ œ œ ˙.

j œ

3

Lleuger i aflautat Rubato ad lib.

˙

3

3

˙

j ˙ œ

j œ

œ œ œ œœ ˙

3

œ œ

3 ˙

œ >œ œ œ œ œ œ œ œ # >œ

π π π π 5 j ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙. œ

3

5

˙

5

œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ

3

œ

œ œ œ œ œ ˙.

œ œ œ œ œ ˙.

5

&

˙

j ˙ œ

5

5

10

16

˙

&

œ œ œ ˙. 3

&

13

3

w

œ œœ j œ

‰

∑ ~~~~# w

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

#œ œ œ 5

j œ

œ b˙ ˙

˙

˙ bœ œ œ œ œ œ p ∑


Altres obres per a Trio MG032 Llorenç Balsach (1953): De Caldetes a Moià, per a guitarra, piano i percussió. MG037 Josep Soler (1935): Segon Trio, per a violí, violoncel i piano. MG056 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 1, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG057 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 2, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG092 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Danses d’Isaura, per a flauta, oboè i clarinet —o fagot—. MG180 Josep Maria Guix (1967): Petit trio per a Guinjoan, per a violí, violoncel i piano. MG230 Domènec Gonzàlez de la Rubia (1964): Trio Witchlen, per a violí, violoncel i piano. MG242 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Nocturnal, per a flauta, clarinet i piano (discAH133) MG277 Ramon Humet (1968): Imaginando Alfonsina i el Mar..., per a flauta, violoncel i piano. MG290 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Mosaic amb Bach, per a flauta, violoncel i piano. MG291 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Monòleg d'hivern, per a veu, flauta i guitarra. MG301 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Rerefons hivernal. per a oboè, clarinet en sib i fagot. (discAH183) MG340 Josep Rodereda (1851-1922): Trio sobre motius èuscars. per a flauta, oboè i piano. MG361 Josep Soler (1935): Variacions in memoriam Edwin P. Hubble, versió per a clarinet, violoncel i piano. MG391 David Esterri (1970): Suite. per a acordió diatònic, piano i contrabaix. MG396 Josep Soler (1935): Trio, per a viola, violoncel i piano. Altres obres de David Esterri publicades a la mà de guido: MG189: L'ajornament, per a veu i piano. MG190: Cançó d'un doble amor, per a veu i piano. MG191: Record d'un so, per a veu i piano. MG216: Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG239: Aimada Naima.(Sardana) MG243: Petita Quelidònia.(Sardana) MG281: Cançó esperada, per a cor i piano. MG295: Sonata per a violí i piano. MG330: Aurembiaix.(Sardana) MG331: Camins i rierols.(Sardana) MG339: Quartet amb flauta, per a flauta, violí, viola i violoncel. MG345: Sonata per a viola i piano. MG358: Autoexorcisme. per a violí, dues violes i violoncel MG363: Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG367: Memòria / Oblit. per a violí, viola, violoncel i contrabaix MG391: Suite. per a acordió diatònic, piano i contrabaix.

MG403

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com