__MAIN_TEXT__

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Dues melodies distants per a clarinet

Edicions la mà de guido


LLORENÇ

BALSACH Dues melodies distants clarinet


ISBD(PM) Dues melodies distants [Música impresa] : per a clarinet / Música de Llorenç Balsach Peig (n.1953). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 1997 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Aquesta obra, escrita l’any 1982, està dedicada al clarinetista Alfons Bayonas.

Primera edició: març 1997 Segona edició: octubre 2012 ISMN: 979-0-69208-397-9 Dipòsit legal: B-21.118-2012 Copyright de la música: © 1997 Llorenç Balsach Peig Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


q = 60

Clarinet (Sib)

S

&œ f

Dues melodies distants I

Llorenç Balsach

(x = x)

}>œ # œ n œ }>œ œ # œ œ œ # œ œ œ n œ œ# œ n œ ‰ œ œ #œ nœ #œ #œ }> 3

œ œ# œ 3

S j #œ œ ‰ œ

œ j & ‰ œ #œ ‰ nœ #œ œ #œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ #œ nœ œ #œ #œ #œ ≈ #œ œ bœ ≈œ bœ S F suau

3

3

U

œ œ œ # œ # œ n œ œ œ œ œ# œ œ œ n œ œ# œ & œ ≈ bœ œ ≈ bœ œ #œ nœ œ. #œ #œ. œ #œ bœ œ f rit. poco

œ & œ #œ. œ œ œ œ ‰ #œ ˙.

œ œ #œ

œ

œ œ œ #œ #œ nœ œ œ œ

œœœ œ #œ œ #œ #œ

U

& j j ≈ œ ≈ œ œ#œ nœ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ#œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ #œ œ. < < < F f < psubito 3

3 Uœ , œ œ 3 # œ œ #œ ‰ nœ ‰ œ œ œ # œ œœœœ œœ œ œ j # œ œ # œ œ J œ # œ & œ #œ œ #œ 3 3 3 F f 3

&

œ œœ 3 cresc. molto , œ bœ œ #œ œ #œ #œ œ œ#œ œ j œ 3 œ œ

© 2012 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ

U

rit.

‰ œ œ œ# œ œ œ # œ œ œ > > > 3


U,

gliss.

& ‰ œ # œ ‰ œ œ # œ- œ- œ- # œ ~~rit.~ ~~~ > f & Œ

3

œ J bœ

3

3

œ # œ cantabile n œ# œ n œ œ œ œ J bœ 3 F

œ J nœ

3

œ œ # œj j# œ n œ œ œ œ ‰ j J #œ #œ œ #œ p 3

3

3

3

3

œ J bœ

3

3 œ œ œj J

,

œ # œ œ U˙

œ nœ #œ œ #œ nœ œ#œ#œ#œ œ œ œ œ œ#œ œ . œ œ#œ œ#œ nœ#œ ≈ œ # œ # œ n œ œ & œ œ #œ œ#œ œ f & œ. œ œ. œ œ. #œ œ. œ. #œ #œ. nœ œ # œ p &

&

nœ #œ #œ

œ

, # œ# œ œ œ f

# œ# œ# œ n œ n œ# œ œ œ

3 œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ#œ#œ nœ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ n œ # œ œ œ f

‰ j ‰ œ #œ ‰ nœ#œ œ œ#œ#œ nœ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ#œ#œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ #œ œ œ 3

3

U œ œ œ œ bœ œ & n œ œ # œ # œ # œ ≈ # œ œb œ ≈ œb œ ≈ b œ F rit. poco

œ #œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ f

œ œ & œ œ œ# œ# œ œ œ . # œ # œ . œ # œ b œ œ œ # œ . œ œ œ ‰ # œ ˙ . F 4

dolce

U

˙.


II q. = 60

3 &8

Clarinet (Sib)

2

&

3

&

œ

f œ

œ

& #œ.

œ

œ

œ #œ œ bœ

œ œ œ #œ #œ nœ œ & f & #œ

#œ œ œ #œ

œ œ #œ œ œ #œ œ

6

7

Llorenç Balsach

œ nœ œ nœ œ #œ

œ

œ

4

5

#œ #œ

f

f

Dansable

œ.

f

nœ j œ bœ œ œ #œ #œ nœ œ F

j nœ œ #œ #œ #œ œ

œ #œ #œ F œ

F

œ

j #œ œ œ #œ œ œ œ #œ

œ #œ nœ

œ

œ

f

œ

œ

œ #œ œ

j œ œ œ bœ œ #œ

œ œ œ #œ #œ nœ œ

j œ

#œ j œ œ œ b œ œ #œ nœ bœ œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ P F œ

#œ #œ œ #œ nœ œ #œ #œ #œ #œ œ

© 2012 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ œ œ œ œ #œ #œ


8

&

œ œ nœ œ œ œ œ bœ bœ #œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ nœ œ F

‰ f

9

&

œ

#œ.

œ #œ œ œ # œ œ œ

& nœ œ œ #œ #œ œ P

& œ #œ nœ #œ nœ F & #œ

14

#œ #œ

j #œ nœ #œ œ #œ œ F

j œ

j œ #œ nœ bœ bœ œ œ œ #œ

& œ #œ œ #œ nœ

11

13

j #œ

j œ #œ œ œ #œ #œ #œ

10

12

j #œ œ œ #œ œ œ œ #œ

œ

œ œ #œ

& #œ œ #œ #œ nœ nœ œ.

œ

œ

‰ f

#œ #œ

f

œ #œ

nœ nœ œ œ

j œ

, j nœ #œ œ #œ œ nœ nœ œ. P

#œ œ œ

œ œ œ #œ bœ œ #œ

f

œ

œ œ œ #œ bœ œ #œ.

6

#œ #œ œ #œ #œ nœ œ œ


15

&

nœ bœ #œ J œ œ œ #œ nœ œ œ bœ œ #œ œ œ nœ œ #œ #œ œ #œ œ nœ F ‰

&œ F

œ #œ #œ nœ

17

œ œ œ #œ #œ nœ œ

œ.

& #œ

16

f

œ

#œ J

œ #œ #œ nœ

œ bœ œ #œ œ œ J œ P #œ bœ œ œ J f

œ œ nœ œ œ

œ #œ & #œ œ # œ œ # œ # œ n œ œ n œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ #œ

& nœ #œ F

20

& œ bœ

21

& œ #œ

œ

œ #œ nœ

F

œ #œ #œ F

œ

œ

œ

œ

œ #œ

œ

f œ

‰ f

f œ 7

#œ #œ

#œ #œ

œ #œ

nœ bœ œ #œ J

18

19

nœ J

œ #œ

nœ œ œ nœ

j #œ

œ

#œ œ œ #œ

j nœ

œ

œ #œ

#œ œ # œ nœ


œ

22

& F

œ

&

f

œ

œ

œ œ œ #œ #œ nœ œ

& œ œ #œ #œ nœ

26

#œ #œ œ

27

&

(√ ) #œ. 28 &

œ

j #œ œ œ #œ œ œ œ

œ œ #œ œ # œ œ œ

œ #œ œ bœ

œ

œ #œ #œ nœ

#œ J

œ #œ nœ

œ bœ œ #œ œ œ J œ

œ J

P

F

œ

œ

#œ bœ œ œ œ œ nœ œ J œ œ #œ #œ #œ œ œ œ nœ #œ œ #œ #œ f

25

&

‰ #œ. F

j œ œ œ bœ œ œ bœ œ #œ

& #œ

23

24

œ

œ #œ # œ n œ #œ #œ

œ #œ

œ

œ

loco

Œ.

œ

F

#œ #œ. J

√ œ œ œ

œ

œ 8

œ œ œ œ #œ œ

˙.

#U˙ .

œ

œ

œ


Altres obres per/amb Clarinet, Clarinet baix o Corno di bassetto MG033 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Duets per a instruments de vent (Volum I). (disc AH183) MG047 Benet Casablancas (1956): Poema, per a viola —o clarinet— i piano. MG048 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Duets per a instruments de vent (Volum II). (disc AH183) MG056 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 1, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG057 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 2, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG062 Llorenç Balsach (1953): Dues melodies distants. MG064 Llorenç Balsach (1953): La negra, lliscosa, per a clarinet i piano. MG077 Teresa Borràs (1923-2010): Cinc miniatures, per a quartet. (discAH032) MG081 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Quintet de la nit i del dia, per a família de clarinets. MG093 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Segon nocturn, per a clarinet i orquestra de corda. MG104 Josep Soler (1935): Quintet per a clarinet i cordes. MG128 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Dansa macabra, per a soprano, dos clarinets i clarinet baix. MG129 Albert Llanas i Rich (1957): Contexto VI. MG131 Albert Llanas i Rich (1957): Tres miniatures, per a clarinet baix i marimba. MG234 Josep Soler (1935): Nachtlied, per a clarinet i guitarra. MG249 Carles M. Eroles (1957) Non comincia, non finiscie..., per a clarinet en sib i piano MG301 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Rerefons hivernal. per a oboè, clarinet en sib i fagot (discAH183) MG302 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Vol d'ocell davant del sol.(discAH183) MG360 Anna Bofill (1944): Materia nua. per a clarinet en sib i percussió

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG397

Profile for La mà de guido

Dues melodies distants, de Llorenç Balsach (clarinet solo)  

MG397Dues melodies distants, de Llorenç Balsach (clarinet solo)

Dues melodies distants, de Llorenç Balsach (clarinet solo)  

MG397Dues melodies distants, de Llorenç Balsach (clarinet solo)

Advertisement