Dues melodies distants, de Llorenç Balsach (clarinet solo)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Dues melodies distants per a clarinet

Edicions la mà de guidoLLORENÇ

BALSACH Dues melodies distants clarinet


ISBD(PM) Dues melodies distants [Música impresa] : per a clarinet / Música de Llorenç Balsach Peig (n.1953). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 1997 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Aquesta obra, escrita l’any 1982, està dedicada al clarinetista Alfons Bayonas.

Primera edició: març 1997 Segona edició: octubre 2012 ISMN: 979-0-69208-397-9 Dipòsit legal: B-21.118-2012 Copyright de la música: © 1997 Llorenç Balsach Peig Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


q = 60

Clarinet (Sib)

S

&œ f

Dues melodies distants I

Llorenç Balsach

(x = x)

}>œ # œ n œ }>œ œ # œ œ œ # œ œ œ n œ œ# œ n œ ‰ œ œ #œ nœ #œ #œ }> 3

œ œ# œ 3

S j #œ œ ‰ œ

œ j & ‰ œ #œ ‰ nœ #œ œ #œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ #œ nœ œ #œ #œ #œ ≈ #œ œ bœ ≈œ bœ S F suau

3

3

U

œ œ œ # œ # œ n œ œ œ œ œ# œ œ œ n œ œ# œ & œ ≈ bœ œ ≈ bœ œ #œ nœ œ. #œ #œ. œ #œ bœ œ f rit. poco

œ & œ #œ. œ œ œ œ ‰ #œ ˙.

œ œ #œ

œ

œ œ œ #œ #œ nœ œ œ œ

œœœ œ #œ œ #œ #œ

U

& j j ≈ œ ≈ œ œ#œ nœ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ#œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ #œ œ. < < < F f < psubito 3

3 Uœ , œ œ 3 # œ œ #œ ‰ nœ ‰ œ œ œ # œ œœœœ œœ œ œ j # œ œ # œ œ J œ # œ & œ #œ œ #œ 3 3 3 F f 3

&

œ œœ 3 cresc. molto , œ bœ œ #œ œ #œ #œ œ œ#œ œ j œ 3 œ œ

© 2012 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ

U

rit.

‰ œ œ œ# œ œ œ # œ œ œ > > > 3


U,

gliss.

& ‰ œ # œ ‰ œ œ # œ- œ- œ- # œ ~~rit.~ ~~~ > f & Œ

3

œ J bœ

3

3

œ # œ cantabile n œ# œ n œ œ œ œ J bœ 3 F

œ J nœ

3

œ œ # œj j# œ n œ œ œ œ ‰ j J #œ #œ œ #œ p 3

3

3

3

3

œ J bœ

3

3 œ œ œj J

,

œ # œ œ U˙

œ nœ #œ œ #œ nœ œ#œ#œ#œ œ œ œ œ œ#œ œ . œ œ#œ œ#œ nœ#œ ≈ œ # œ # œ n œ œ & œ œ #œ œ#œ œ f & œ. œ œ. œ œ. #œ œ. œ. #œ #œ. nœ œ # œ p &

&

nœ #œ #œ

œ

, # œ# œ œ œ f

# œ# œ# œ n œ n œ# œ œ œ

3 œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ#œ#œ nœ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ n œ # œ œ œ f

‰ j ‰ œ #œ ‰ nœ#œ œ œ#œ#œ nœ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ#œ#œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ #œ œ œ 3

3

U œ œ œ œ bœ œ & n œ œ # œ # œ # œ ≈ # œ œb œ ≈ œb œ ≈ b œ F rit. poco

œ #œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ f

œ œ & œ œ œ# œ# œ œ œ . # œ # œ . œ # œ b œ œ œ # œ . œ œ œ ‰ # œ ˙ . F 4

dolce

U

˙.


II q. = 60

3 &8

Clarinet (Sib)

2

&

3

&

œ

f œ

œ

& #œ.

&œ

œ

œ

œ #œ œ bœ

œ œ œ #œ #œ nœ œ & f & #œ

#œ œ œ #œ

œ œ #œ œ œ #œ œ

6

7

Llorenç Balsach

œ nœ œ nœ œ #œ

œ

œ

4

5

#œ #œ

f

f

Dansable

œ.

f

nœ j œ bœ œ œ #œ #œ nœ œ F

j nœ œ #œ #œ #œ œ

œ #œ #œ F œ

F

œ

j #œ œ œ #œ œ œ œ #œ

œ #œ nœ

œ

œ

f

œ

œ

œ #œ œ

j œ œ œ bœ œ #œ

œ œ œ #œ #œ nœ œ

j œ

#œ j œ œ œ b œ œ #œ nœ bœ œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ P F œ

#œ #œ œ #œ nœ œ #œ #œ #œ #œ œ

© 2012 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ œ œ œ œ #œ #œ


8

&

œ œ nœ œ œ œ œ bœ bœ #œ #œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ nœ œ F

‰ f

9

&

œ

#œ.

œ #œ œ œ # œ œ œ

& nœ œ œ #œ #œ œ P

& œ #œ nœ #œ nœ F & #œ

14

#œ #œ

j #œ nœ #œ œ #œ œ F

j œ

j œ #œ nœ bœ bœ œ œ œ #œ

& œ #œ œ #œ nœ

11

13

j #œ

j œ #œ œ œ #œ #œ #œ

10

12

j #œ œ œ #œ œ œ œ #œ

œ

œ œ #œ

& #œ œ #œ #œ nœ nœ œ.

œ

œ

‰ f

#œ #œ

f

œ #œ

nœ nœ œ œ

j œ

, j nœ #œ œ #œ œ nœ nœ œ. P

#œ œ œ

œ œ œ #œ bœ œ #œ

f

œ

œ œ œ #œ bœ œ #œ.

6

#œ #œ œ #œ #œ nœ œ œ


15

&

nœ bœ #œ J œ œ œ #œ nœ œ œ bœ œ #œ œ œ nœ œ #œ #œ œ #œ œ nœ F ‰

&œ F

œ #œ #œ nœ

17

œ œ œ #œ #œ nœ œ

œ.

& #œ

16

f

œ

#œ J

œ #œ #œ nœ

œ bœ œ #œ œ œ J œ P #œ bœ œ œ J f

œ œ nœ œ œ

œ #œ & #œ œ # œ œ # œ # œ n œ œ n œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ #œ

& nœ #œ F

20

& œ bœ

21

& œ #œ

œ

œ #œ nœ

F

œ #œ #œ F

œ

œ

œ

œ

œ #œ

œ

f œ

‰ f

f œ 7

#œ #œ

#œ #œ

œ #œ

nœ bœ œ #œ J

18

19

nœ J

œ #œ

nœ œ œ nœ

j #œ

œ

#œ œ œ #œ

j nœ

œ

œ #œ

#œ œ # œ nœ


œ

22

& F

œ

&

f

œ

œ

œ œ œ #œ #œ nœ œ

& œ œ #œ #œ nœ

26

#œ #œ œ

27

&

(√ ) #œ. 28 &

œ

j #œ œ œ #œ œ œ œ

œ œ #œ œ # œ œ œ

œ #œ œ bœ

œ

œ #œ #œ nœ

#œ J

œ #œ nœ

œ bœ œ #œ œ œ J œ

œ J

P

F

œ

œ

#œ bœ œ œ œ œ nœ œ J œ œ #œ #œ #œ œ œ œ nœ #œ œ #œ #œ f

25

&

‰ #œ. F

j œ œ œ bœ œ œ bœ œ #œ

& #œ

23

24

œ

œ #œ # œ n œ #œ #œ

œ #œ

œ

œ

loco

Œ.

œ

F

#œ #œ. J

√ œ œ œ

œ

œ 8

œ œ œ œ #œ œ

˙.

#U˙ .

œ

œ

œAltres obres per/amb Clarinet, Clarinet baix o Corno di bassetto MG033 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Duets per a instruments de vent (Volum I). (disc AH183) MG047 Benet Casablancas (1956): Poema, per a viola —o clarinet— i piano. MG048 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Duets per a instruments de vent (Volum II). (disc AH183) MG056 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 1, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG057 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 2, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG062 Llorenç Balsach (1953): Dues melodies distants. MG064 Llorenç Balsach (1953): La negra, lliscosa, per a clarinet i piano. MG077 Teresa Borràs (1923-2010): Cinc miniatures, per a quartet. (discAH032) MG081 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Quintet de la nit i del dia, per a família de clarinets. MG093 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Segon nocturn, per a clarinet i orquestra de corda. MG104 Josep Soler (1935): Quintet per a clarinet i cordes. MG128 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Dansa macabra, per a soprano, dos clarinets i clarinet baix. MG129 Albert Llanas i Rich (1957): Contexto VI. MG131 Albert Llanas i Rich (1957): Tres miniatures, per a clarinet baix i marimba. MG234 Josep Soler (1935): Nachtlied, per a clarinet i guitarra. MG249 Carles M. Eroles (1957) Non comincia, non finiscie..., per a clarinet en sib i piano MG301 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Rerefons hivernal. per a oboè, clarinet en sib i fagot (discAH183) MG302 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Vol d'ocell davant del sol.(discAH183) MG360 Anna Bofill (1944): Materia nua. per a clarinet en sib i percussió

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG397


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.