Dental (Llorenç Balsach), per a dues guitarres

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Dental per a dues guitarres

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Dental [Música impresa] : per a dues guitarres / Música de Llorenç Balsach Peig (n.1953). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 1997 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Aquesta obra, escrita l’any 1978, és una transcripció del mateix autor d’una peça, amb el mateix títol, original per a clave.

Primera edició: març 1997 Segona edició: agost 2012 ISMN: 979-0-69208-395-5 Dipòsit legal: B-21.116-2012 Copyright de la música: © 1997 Llorenç Balsach Peig Copyright de l'edició: © 1997 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


LLORENÇ

BALSACH Dental per a dues guitarres


DENTAL Guitarra 1

per a dues guitarres

Llorenç Balsach

˘ b œœ. # œ œ # œ. n œ. b œ. # ˘œ # ˘œ b œœ. # œ œ # œ. n œ. œ. # ˘œ # ˘œ # ˘œ ˘œ # œ 4 J‰ J‰ Œ Œ #œ œ Œ #œ &4 Allegro vivace q = 152

4 . & 4 n Jœ ‰

œ. œ. œ. ‰ ˘œ ˘œ Œ n œ. ‰ J J

œ. œ. œ. ‰ J

œ Œ œ œ œ4  6  œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ2 œ œ œ3 œ Œ œ Œ jœ ‰ Œ j œ‰ ‰ # œjœ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ j œ ‰ ‰ & #œ œ #œ J #œ œ#œ J J J #œ J F & œ œœœœœ œœœœœœ œœ œœœœœœœœœœœœœ œ œœœœœœœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ 3

Guitarra 2

2

œ œ 

Œ

3 4 j j j j j # œ œ ‰ ‰# œj œ‰ ‰ # œ œ ‰ ‰ n œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰# œ . Œ n œ # œ . œ œ ‰ œ ‰ ‰ & #œ. œ J J J J J J J J J . œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œœ œ œ œ œ œ # œ œ ˘ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ # œ n œJ ‰ Œ œ Œ Œ # œ œ # œ œ œ ‰ ‰ ‰ & J J J J J J J J œ f j Œ Œ & œœœœœœœœœœœœ œœœœœ œ œ ‰ Œ #œ œ œ œ œ œœ ˘ ˘ 2 # œ # œ œ n œ œ œ b œœ # œ œ # œ. b œœ # œ œ # œ. n œ. œ. œ ˘œ œ œ # œ œ œ œ œ œ n œ J‰ œ J‰Œ Œ & f œœœ œœœ œœœ œj ‰ œ. œ œ. ‰ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b & œ œ nœ œ œ #œ . J  .

œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ # œ œ œ œ œ œ Œ ‰ J‰J‰J‰J J‰J‰J‰J‰J‰ & J J

œ‰œ‰œ‰ J J J

& œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

© 1997 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


# œ n œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ . n œ ‰ # œ . Œ œ œ . œ # œ œ œ œJ œJ œ œ # œ œ œ œ œ # œ & J J J J J F œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j j jœ ‰ Œ j œ ‰ ‰œjœ ‰ ‰ œjœ ‰ ‰ jœ ‰‰ œ œ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰‰ œ Œ œ Œ ‰ œ œ œ & # œ œ. J œ œ. J J J J œ . œ. J J J J

& œœœ œœœœœœ œœ œ œ œœœ œœœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœœœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰ # œ . Œ n œ # œ . œ ‰ # œ . Œ œ œ . œ ‰# œ . Œ n œ # œ . & J J J J J j œ

œ œ œ œ & œœ œ œœ œœœ œœ œ œœ œœœ œœ#œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ#œ œœ œ œ nœ œ œ nœ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ # œ # œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ & J J J J J J J J & œœœ œœœœœœœœœœ œœ œœœ œœœœœœœœœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ nœ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ ‰ œ # œ # œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ & J J J J J J J J J

& œœœœœœœœœœ œœœœœ œœœœœœœœœœœ œœœœœ œœœ

.œ # œ œ # œ. . b œ. # ˘œ ˘ œœ. # œ œ b œ #œ nœ J œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ #œ œ # œ # œ œ œ œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰ & J J J ƒ . ‰ œ. œ. œ. ‰ ˘œ ˘œ Œ n œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ & œ œ œ œ œ J J J 4


˘œ ˘œ ˘ ˘œ ˘œ . # # . . œ #œ nœ J #œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ Œ Œ œ ‰ & F œ. œ. œ. ‰ Œ œ Œ œ œ œœœœœœœœœœœ œœœœœœ J & œ œ œ œ     

j j œ ‰Œ j œ ‰ ‰ # œj œ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ j œ ‰ ‰ # œ œ ‰ ‰ # œj œ ‰ ‰ Œ œ Œ ‰ # œ # œ # œ & J J J # œ œ. J # œ œ. J J # œ . œ. J

& œœœœœœœœœ œ œœœœœœœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœœœ œœœ œœœ & & &

j #œ

œ ‰‰ œj œ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰# œ . Œ n œ # œ . œ ‰# œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ n œ J J J J J

œ œ#œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

>œ >œ œ œ œ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ #œ œ nœ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

& œœœœœœœœœœ œœœœœ œœœœœœœœœœ œœœœœœœœœ œœœœœ œœœœœœœœœ &

>œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ # œ‰ œ ‰ Œ  a œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ # œ œ œ œ n œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

& œ œ œœœ œœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœ œœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœ >œ >œ

>œ >œ

>œ >œ

>œ >œ

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ ˘œ & #œ‰œ‰ œ‰ œ‰œ‰ œ‰œ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ‰ œ‰œ‰ Œ Œ Œ  > > > >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ > 5

Gener 1978. Transcr.Obres per/amb Guitarra (Guitar) MG026 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (1a. part). MG027 Pere Casas (1957): Casiana VII. MG031 Gloria Villanueva: 30 Estudios para guitarra. MG032 Llorenç Balsach (1953): De Caldetes a Moià, per a guitarra, piano i percussió. MG045 Llorenç Balsach (1953): Quatre dibuixos per a guitarra i cordes (guitarra i quartet o orquestra de corda). MG060 Llorenç Balsach (1953): Dental, per a dues guitarres. MG061 Llorenç Balsach (1953): Peça gomosa. MG079 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (2a. part). MG096 Joan Carles Martínez (1959): Diàleg, per a guitarra i orquestra. MG102 Glòria Villanueva (1953): Suite en sol major, per a violí —o flauta— i guitarra. MG127 Albert Llanas (1957): Cinc estudis per a guitarra. MG145 Miquel Roger (1954): Cançó per a flauta i guitarra. MG146 Glòria Villanueva (1953): Distímia. MG147 Glòria Villanueva (1953): Flamboyant. MG148 Glòria Villanueva (1953): Souvenir de Göreme, per a tres guitarres. MG156 Glòria Villanueva (1953): L'almanac. MG170 J.A. Chic (1968): Trenta de desembre, per a flauta i guitarra. MG188 Benet Casablancas (1956): Aforismes per a piano. Aforisme per a guitarra. MG198 Glòria Villanueva (1953): Concert en Sol m, per a guitarra i orquestra de corda. MG206 Glòria Villanueva (1953): Diorama, per a dues guitarres. MG212 Glòria Villanueva (1953): 30 Duets, per a violí —o flauta— i guitarra. MG215 Jordi Rossinyol (1953): Denses harmonies, per a flauta dolça contralt i guitarra. MG220 Glòria Villanueva (1953): Lacrimae Stellarum. MG227 Glòria Villanueva (1953): Ònix. MG234 Josep Soler (1935): Nachtlied, per a clarinet i guitarra. MG250 Joan Carles Martínez (1959): Cinc preludis per a guitarra. discAH177) MG257 Glòria Villanueva (1953): B-612. MG264 Jordi Domingo iArgilaga (1948): 10 Souvenirs. MG278 Josep M. Mestres Quadreny (1929): De trast en trast, per a flauta i guitarra. (discAH172) MG289 Peregrí Portolés Chulvi (1963): A l’estiu, per a flauta i guitarra. MG291 Jesús Rodríguez Picó (1953): Monòleg d’hivern, per a veu, flauta i guitarra. MG294 Josep Galeote Nadal (1978): Cinc estudis Evocants. MG296 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Peces íntimes. MG306 Josep Manzano (1962): Sis estudis fàcils per a guitarra. MG311 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Entre dos, per a dues guitarres. MG314 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Vals núm. 2, per a grup de guitarres. MG319 Sàndal Campàs (1975): 7 Records. MG322 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Passeig, per a grup de guitarres. MG347 Joaquim Serra i Pica (1956): Quatre peces al mar: Cala rovellada, Nit en calma, Entrant a port, Tramuntana. MG348 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Son de negros en Cuba, per a veu, flauta i guitarra. MG353 Josep Galeote Nadal (1978): Dues peces breus per a guitarra i violoncel –Dansa dionisíaca i Balada nocturna–. MG354 Glòria Villanueva (1953): Nohant, per a quartet de guitarres MG356 Manuel Millan de las Heras (1971): Canción y danza. MG376 Glòria Villanueva (1953): Novembre, per a flauta i guitarra. MG377 Glòria Villanueva (1953): Trèvol, per a trio de guitarres. MG378 Glòria Villanueva (1953): L'aventura (Sensation), per a soprano i guitarra. MG379 Glòria Villanueva (1953): Post-data, per a violoncel i guitarra. MG381 Joaquim Serra i Pica (1956): Formes I-V.

MG395

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com