El tio Pep, per a cor d'homes

Page 1

ALBERT J.

ALCARAZ EL TIO PEP per a cor d’homes

Edicions la mà de guidoALBERT J.

ALCARAZ EL TIO PEP per a cor d’homes


ISBD(PM) El tio Pep (de: 5 cançons valencianes) [Música impresa] : per a cor d’homes / Música de Albert J. Alcaraz (n. 1978). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (16 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2012 ISMN: 979-0-69208-394-8 Dipòsit legal: B- 21.115-2012 Copyright de la música: © 2012 Albert J. Alcaraz Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


EL TIO PEP (de 5 Cançons valencianes) (Valencia Folk Song) To Veus Blanques Dehonianes Choir

Music by Albert Alcaraz Allegro molto. Alla danza

Baritons

Baixos

? # # # 43  .

.

P ? # # # 43 ˙˙ ˙ Dum

### F œ. œ. V 5

T2

? # # # ˙˙ ˙

Ti

B

-

j œ œ J

o

dum

## V # œœ .. 9

T2

Ti

B

? # # # ˙˙ ˙

-

o

dum

### œ . œ. V 13

T2

Ti

B

? # # # ˙˙ ˙

dum

-

o

˙˙ ˙

œœ œ

˙˙ ˙

œœ œ

˙˙ ˙

dum

dum

dum

dum

dum

dum

œœ œ

dum

dum

˙˙ ˙

œœ œ

Ti

dum

dum

œœ œ

dum

-

dum

j œœ œœ J

œœ ..

Pep,

Pep,

j œ œ J o Pep, œœ œ

œ. Ti

j œœ œœ J

.

œœ œ

Pep,

j œœ œœ J

.

˙˙ ˙

. n œœ . Ti

˙˙ ˙

dum

o

-

-

o

œœ.. ˙˙ ˙

Ti

o

-

dum

œœ . .

Pep

œœ œ

Ti

dum

dum

j œœ œœ J

j œ œ J

˙˙ ˙

œœ ..

Pep,

œœ œ

Ti

dum

dum

˙˙ ˙

-

-

-

-

œœ œ

Ti

dum

dum

o

j œ œ J

˙˙ ˙

o

-

œœ œ

Pep,

dum

˙˙ ..

œœ œ

Pep,

˙˙ ˙

œœ œ

dum

dum

dum

j œœ œœ J

o

dum ...

œœ..

Pep,

j œœ œœ J

œœ œ

Pep,

œœ œ

dum

© 2012 Albert Alcaraz. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

n œœ .. Ti

˙˙ ˙

dum

-

j œœ œœ J o

Pep,

œœ œ

dum


## V # œœ ..

j œœ œœ J

17

T2

Ti

B

o

-

? # # # ˙˙ ˙

dum 21

T2

B

V

B

V

###

dum

œ

Ti

? # # # ˙˙ ˙

Pep,

Ti

dum

dum

œœ œ

-

T2

B

dum

dum

œ > Pep

œ

œœ œ

˙˙ ˙

dum

dum

dum

œœ œ œ œœ

T2

Mu

B

? # # # ˙˙ ˙

dum

œœ œ

dum

# # # œœ V

œœ -

ro

Œ

dum

dum

37

dum

dum

dum

dum

dum

dum

˙˙ ˙

? # # # ˙˙ ˙

œœ œ

dum

o

ro

dum

˙˙ ˙

˙˙ ˙

œœ œ

-

œœ œ

Pep

œœ œ

Pep

Mu

dum

˙˙ ˙

-

˙˙ ˙

œ

### œ V œ

dum

œœ œ

-

œœ œ

# # # ˙˙.. V

33

Ti

˙˙ .

˙ ˙˙

œ

? # # # ˙˙ ˙

Pep,

j œ n œœ œ J- o

œœ œ

29

B

o

-

œœ . .

dum

T2

˙˙ ˙

j œœ œœ J

p ? # # # ˙˙ ˙ 25

T2

###

œœ ..

œœ ˙˙ ˙

œœ.. se'n

œ

va a

Mu

˙˙ ˙

F

dum

Œ

Ti

-

dum

œœ

œœ ..

œœ œ

˙˙ ˙

por

dum

dum

-

-

œ œ œ

ro

œœ œ

dum

œœ

œ

œœ

œœ >

què em

œœ œ

j œ J

dum

œ œœ œ

El

dum

œ Ti

œ -

o

œœ œ

dum

œœ > Pep œœ œ

œœ

dum

dum

dum

œœ ..

œœ œ

dum

dum

œœ

˙˙ ..

o

œœ œ

Pep

˙˙ ˙

œœ œ

˙˙ ˙

de

dum

dum

dum

dum

dum

œœ œ

ta

dum

œœ -

˙˙ ˙

dum 4

˙˙ ˙ œœ

œœ œœ œœ >

Ti - o

Pep,

œœ œ

dum

se'n

j œœ J

Ti

j œœ J

o

˙˙ ˙

Œ

El

˙˙ ˙

-

œœ

œ

P

dum

f œ

Œ

œœ œ

œœ

œœ ..

n ˙˙ ˙

Ti

dum

œœ œ

va a

-

œœ œ dum

j œœ J o


# # # >œœ V

œœ œœ œœ >

41

T2

Pep,

B

Ti

? # # # ˙˙ ˙

o

dum

45

T2

B

V

# # # œœ

œœ

Mu

-

? # # # ˙˙ ˙

ro

T1

T2

Bar

B

V

### œ

Pep,

˙˙ ˙

dum

dum

Bar

-

œœœ

˙˙

œœ

˙˙

dum

dum

dum

dum

o

j œœ J

-

ta

œœ œ dum

œ.

œ

Ti

œ.

œ

Pep,

Ti

-

œœ

Pep,

œœ -

˙˙ ˙

œœ œœ œœ >

Ti - o

Pep,

œœ œ

dum

œ J

˙.

o

Pep

œ J

˙.

o

dum

Pep

œ

dum

dum

dum

dum

˙˙

œœ

œœ

dum

dum

dum

Œ

### ΠV

Œ

? ### œ ? ### œ

Ti

-

-

œ

œ

El

Ti

œ

El

œ

Ti

œ

œ œ

œ

o

Pep,

Ti

œ

œ œ

o

Pep,

œ

P

Ti

-

-

-

-

œ o

œ >

œ

œ o

œ

Pep

œ

œ

œ

o

Pep,

œ

œ

œ

o

Pep

œ

Pep, 5

œ.

j œ

se'n

va a

œ.

j œ

se'n

œ.

se'n

œ.

se'n

va a

j œ

va a

j œ

va a

dum

Œ

dum

P

œœ œ

Œ

dum

### ΠV

o

Œ

dum

dum

-

œ œ

dum

Ti

Œ

œ

dum

j œœ J

œœ ..

Œ

˙

œœ

dum

œ

œ

˙˙

œ œœ

dum

œœ

f

de

n ˙˙ ˙

œ

? ### ˙ ˙

Œ

œœ

˙

Ti

B

por

Pep,

Ti - o

˙˙ ..

œœ ..

œœ œ

> œ œ œ

53

T2

dum

què em

dum

T1

dum

œœ

Ti - o

### > œ V ? ###

˙˙n ˙

> œ œ œ

Pep,

Ti

œœœ

œœ >

dum

49

œœ

Pep,

j œœ J

œœ ..

El

Œ

œ

Mu

-

-

-

ro

˙

ro

ro

˙

œ Mu

œ œ œ

œ.

œ Mu

œ

P

El

œ Mu

P

-

ro

œ J


V

###

V

###

57

T1

T2

Bar

œ

Ti

œ

œ

Ti

? ### ˙ Ti

B

œ

? ### ˙

Ti

## V # œ

-

Ti

T2

## V # œ

Ti,

Bar

? ### œ

Ti

B

? ### œ

Ti

-

-

-

Pep

œ

œ

o

-

-

-

-

-

œ

œ o

Pep

o

Pep

T2

Bar

V

Ti

œ

Ti - o

Ti - o

Pep

œ

Pep

œ

j œ

œ. se'n

va a

œ.

j œ

œ.

œ œ œ œ

Ti

va a

j œ

se'n

va a

j œ

œ.

se'n

va a

Œ

œ Mu

œ

Mu

-

-

-

-

Pep,

? ### ˙ .

œ

Ti

œ -

o

œ

Pep,

œ

? ### ˙ .

Pep

œ

Œ

œ

F

œ

f

Ti

Œ

f Œ

-

œ

Pep

œ

œ

de

Mu

œ

œ

de

Mu 6

œ

œ œ

F œ

o

Pep

o

Pep

El

El

Ti

-

El

Ti

-

œ

œ

˙

œ

œ

ro

œ J

ro

ro

Ti

˙

ro

ro

˙

Ti

de

Mu

Œ

Œ

œ o

-

Ti

œ o

-

œ -

-

-

-

-

œ

œ

œ œ

œ Ti

œ -

œ

œ

Pep

ro

œ -

Œ

œ

˙

o

œ

œ œ œ

f Œ

Œ

Œ

o

˙

œ Mu

F œ

-

œ.

œ Mu

œ

Œ

Pep

œ

Œ

Œ

Œ

Pep

œ

Ti - o

Pep,

œ

œ œ œ œ

Ti - o

o

œ

œ

se'n

Ti - o

-

œ

˙.

Pep

B

œ

œ

Pep

Ti - o,

Œ

F

El

œ

### ˙ . V ###

œ

œ œ œ œ

65

T1

Pep,

˙.

œ >

o

˙.

o

œ

61

T1

œ

œ o

-

>œ

œ -

o

f Œ

què em

ro

œ

de

œ œ què

em

œ œ què

em

œ por

-

œ por

œ

œ ta

-

œ -

ta

-

œ œ rà


### œ

œ.

### œ V

por

69

T1

T2

V

Mu

Bar

? ### œ

-

T2

Bar

B

V

T1

T2

Bar

### œ

? ### œ

œ.

### ΠV

? ### œ ? ### œ

por

œ J o

o

œ J

f Œ

ta

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

ro

Ti - o

œ

œ œ œ

œ -

-

œ œ rà

Pep,

Ti - o

Pep,

œ

œ J

-

#œ. Ti

-

œ.

Ti

-

œ Ti

F ˙.

F œ

œ. Ti

Pep,

ra

œ

Pep,

Ti - o

œ

-

Œ

œ

o

Pep,

œ J

œ

o

Pep,

œ J

œ

o

#œ o

Œ

œ œ œ Ti - o

Ti - o

Pep,

Ti - o

Pep.

œ œ œ

Pep,

˙

œ

Pep,

Ti

f Œ

Œ

œ

de

œ

F #˙. Pep,

œ

Ti

œ

o

-

Pep,

œ

Pep

œ

œ.

œ

por

œ Mu

œ

què em

œ

què em

Pep,

œ œ œ

Pep

Pep

œ

œ -

-

Ti - o

què em

œ ta

-

o

de

-

-

œ œ œ

œ

o

>œ

ro

-

œ

F #˙.

-

œ -

œ J

-

Ti

### œ Mu

ta

œ.

? ### ˙

V

-

œ J

-

Ti

œ J

ta

œ.

## V # œ

por

B

por

œ J

-

œ.

Ti

77

-

por

què em

T1

-

œ.

? ### œ

73

ta

-

œ.

què em

B

œ J

œ J

ta

-

œ. -

-

-

œ. por

œ J

-

ta

-

œ J

œ. por

œ J

ta 7

-

-

-

-

œ

f Œ

Ti

-

f Œ

œ o

œ

de

œ

œ

Œ

Œ

œ

œ

œ œ

Pep

Mu

œ

de

Mu

œ

œ œ œ

œ

Ti - o

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

ro

œ

Ti - o

Pep,

Pep,

Ti - o

œ

œ œ œ

Ti - o

Pep,

Pep,

-

ro

què

œ -

œ œ

ro

què

œ. Ti

Ti

o

œ J o

-

œ.

Ti

œ J

-

œ -

em

œ J

-

#œ.

Ti

em

o

#œ o


### œ V

œ œ œ

81

T1

T2

Bar

V

###

Pep,

Ti - o

œ Pep,

Pep,

B

Pep,

œ

œ œ œ

œ

Pep,

Ti - o

? ### ˙ ## V # Œ

Œ

## V # Œ

Œ

? ### œ

œ

85

T2

Bar

B

tar

T1

V

T2

V

###

Bar

Ti

œ

œ

Ti

? ### ˙ ? ### ˙

Ti

-

-

-

-

-

-

-

œ

-

œ

-

na

œ

tar

œ œ

œ

œ

ta

-

na,

tar

œ œ

œ

œ

-

na,

œ

˙.

o

Pep

œ

œ

Pep,

œ

˙.

o

Pep

o

˙.

o

Pep

œ J o

œ œ o

-

-

œ

o

-

-

tar

œ -

-

œ J

tar

-

-

o

Œ

˙.

œ

Œ

Œ

˙.

œ

Pep

œ >

ta

œ

ta

ta

ta

œ

-

-

-

œ

-

-

-

œ

-

œ

-

œ œ

Ti

œ -

P Œ P Œ

œ

œ

o

Pep,

œ

˙.

œ

Pep

j œ

œ. -

na

-

œ.

na

-

œ.

na

-

œ.

i un

j œ

i un

j œ

i un

j œ

na

i un

Œ œ

Ti

Œ

œ

F œ o

F œ

U

Œ

bur

œ

bur

-

-

bur

-

ro

˙

ro

œ J

ro

˙

œ bur

-

ro

F

Œ

œ

Œ

œ

œ

na

tar

œ

œ

-

na

tar

œ

U

-

œ

-

F

Pep

-

-

œ œ œ

œ.

œ

Œ

Œ

-

œ

-

œ U

U 8

œ

U

Pep

œ -

Œ

˙.

œ -

œ

Pep

œ

na

ta

-

œ

œ

Ti

B

tar

œ

-

œ

œ

na

###

P

U

? ### œ

89

œ

-

˙

P

U

na

Ti

Ti

œ Ti

-

œ.

Pep,

Pep,

T1

Ti

œ œ œ

Ti - o

? ### œ

œ.

œ

U

œ œ -

ta

-

œ œ -

ta

-


V

###

V

###

93

T1

T2

Bar

œ

œ >

-

œ

œ œ œ œ

-

œ œ œ œ

œ

? ### œ ? ### œ

na,

tar

tar

-

ta

-

-

ta

-

-

œ œ œ œ

tar

-

ta

-

## V # ˙.

œ

-

œ

-

œ

97

T1

-

tar

na

ta

œ

na

na,

B

œ

j œ

œ. -

na

-

œ.

i un

j œ

na

i un

j œ

œ.

-

na

-

œ.

i un

j œ

na

i un

Œ

Œ

œ bur

-

œ

bur

-

bur

-

Ti

˙

œ

œ

ro

œ J

ro

˙

œ bur

ro

œ

œ.

œ

-

Œ

## V # œ

Pep,

Bar

? ### ˙ .

œ

Ti

œ

œ

o

-

Pep,

œ

Pep

B

? ### ˙ .

œ

œ

f Œ

Ti

-

f Œ

Pep

T1

T2

Bar

V

œ.

V

### œ

pas

a

pas

B

? ### œ ? ###

a

œ a

o

Pep

œ

œ

per

a

Ti

f Œ

œ

œ

œ

œ

-

œ. -

œ. pas

-

œ. pas

-

œ J

a

œ

œ œ œ

se -

jar

Ti - o

œ J

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

se -

œ J

jar

œ

Ti - o

Pep,

Pep,

se -

jar

Ti - o

œ J

œ

œ œ œ

jar

Ti - o

se -

œ

Pep,

Pep, 9

nar

Œ

Œ

a

nar

a

œ o

-

œ -

-

-

-

-

œ o

>œ

f Œ

nar

-

o

-

œ

a

œ

œ J

-

#œ. Ti

-

œ.

Ti

-

œ -

o

Pep,

œ J

œ

o

Pep,

œ J

œ

o

#œ o

œ

Pep,

œ

œ -

œ pas

œ.

Ti

o

-

Ti

œ pas

œ œ

Ti

a

œ œ

œ -

per

œ

per

œ -

Ti

ro

˙

per

### œ

101

œ

˙ ˙

Pep

T2

œ

œ œ œ

se

-

œ -

se

-

jar,

œ œ jar,

œ œ œ Ti - o

Pep,

œ œ œ

Ti - o

Pep,

Ti - o

Pep.

œ œ œ

˙

œ

Pep,

Ti

-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


“The uncle Pep” 'The uncle Pep is going to Muro, uncle Pep. From Muro what he'll bring me, uncle Pep. And old carriage and a donkey, uncle Pep. To go all out for a walk, uncle Pep.'
Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56.(discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu.(disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l’om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení. MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a Soprano, Bariton, cor mixt, clarinet i piano. MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí.

MG394

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com