MG392 Al mar llatí (Enric Morera), per a cor mixt

Page 1

ENRIC

MORERA

(1865-1942)

AL MAR LLATÍ per a cor mixt

Edicions la mà de guidoENRIC

MORERA

(1865-1942)

AL MAR LLATÍ per a cor mixt


ISBD(PM) Al mar llatí [Música impresa] : Sardana per a cor mixt / Música d’Enric Morera (18651942) Lletra de Francesc X. Garriga. - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (12 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: juny 2012 ISMN: 979069208-392-4 Dipòsit legal: B- 21.113-2012 Copyright de la música: © 2012 Hereus de Enric Morera Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 / Fax. 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Al mar llatí Música: Enric Morera Lletra: Francesc X. Garriga

Œ œj # œj œj œj # œj œj œj # œJ F Vers tu vo - la som - ni - ant ma Alegre ∑ ∑ ∑ ∑ Œ # œj j j j j j j œj & 42 œ œ #œ œ œ #œ F Vers tu vo - la som - ni - ant ma Alegre 3 Alegre j œ # œ œ œ œ j j # œj œ j j 2 Œ ‰ œ œ œ J J J J œ œ Jœ # Jœ œJ # œJ œ œ œ # œJ & 4 J F Vers tu vo - la som - ni - ant ma f Sa - lut, mon bell a - mic, en re - cor - dan - ces ric! f Alegre j j œ 2 ∑ ∑ ∑ ∑ Œ J # œ œ # œJ œ œ œ œj & 4 J J J F Vers tu vo - la som - ni - ant ma Alegre œ #œ œ #œ œ œ #œ f ? 42 J J J J J J J # œJ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ F Vers tu vo - la som - ni - ant ma f & 42

Sopranos

Contraltos

Tenors 1rs

Tenors 2ns

Baritons Baixos

9

S

Temps de sardana

œ j j j & J œ œ œ

Oh mar lla -

C

œ j j j & J œ œ œ

Oh mar lla -

T. II

j j j j & œ œ œ œ

Oh mar lla -

B

? # œj œJ # œ œ J J

Oh mar lla -

17

S

C

&

˙ mi

& #˙

mi

T. I

T. II

B

œ.

#œ J

tí;

& &

˙

mi

˙

mi

? ˙

mi

œ

sa - lut,

j j j j & œ œ œ #œ #œ. Oh mar lla -

T. I

tí;

sa - lut,

œ.

#œ J

tí;

sa - lut,

j œ #œ

œ.

tí;

sa - lut,

œ.

#œ J

tí;

œ

œ

el

teu

re

œ

cord

a

œ

œ

fan - ta - si - a.

cresc.

œ

#œ #œ J J

j j j j œ œ œ œ

j j œ œ œ

l'à - ni - ma

œ œj œ # œ J J J

œ œJ # œ J

œ

cresc.

j j œ œ

œ

l'à - ni - ma

el

teu

re

-

cord

a

cut

tot temps a

con - hor - tar

l'à - ni - ma

œ

-

cord

a

-

cut

tot temps a

con - hor - tar

l'à - ni - ma

œ œ

œ œ

œ

re

œ

-

el

teu

re

-

teu

œ #œ

œ #œ

cord

a

œ œ J J

cut

-

œ J

‰ œJ P l'en

œ # œ œ œj J J J

œ #œ œ J J

a! En - ca - ra em sem - bla o - ir

P

#œ. J en

ma

- cís de ton res

ton

œ

res

œ R

-

llar

-

œ œ J J

de la

œ

j #œ œ J

l'à - ni - ma

œ œ # œJ Jœ J J

a - quell lloc sa -

j j j j œ œ #œ œ

a - quell lloc sa -

œ J

˙

œ -

Œ #œ f en œ

cos - ta lle - van - ti - na,

œ #œ

lle

Œ #œ f en

œ J Jœ

œ

œ.

pir

con - hor - tar

#œ #œ J J

# œ œ # œj œ J J J

˙

pir

#œ œ œ #œ J J

cresc.

tot temps a

Œ

j œ œ # œJ œ

cresc.

œ J

cresc.

# œ œj œj œj J

Œ

P

con - hor - tar

-

œ œ J J

fan - ta - si - a.

con - hor - tar

œ J

œ

tot temps a

jœ œ œ J J

œ

tot temps a

-

a!

j j œ œ

cut

-

fan - ta - si - a.

cut

Œ

œ

-

Œ

Œ

œ œ J J

-

Œ

œ

fan - ta - si - a.

a

œ

a!

œ

cord

a!

-

œ

-

-

a!

j j œ œ

re

el

sa - lut,

-

fan - ta - si - a.

œ œJ # œ J

œ œj œ # œ J J J

œ

teu

œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ œ J J

el

œ

œ

œ œ

j œ #œ

Alegre

van -

œ ti

© 2012 Hereus d'Enric Morera. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

l'en - cís

-

na,


& œ

œ

& œ

œ

& Œ

œ

25

S

grat, de

C

j j j j œ œ œ œ

T. II

B

& Œ

f de ? Œ œ f de

de

ma nis - sa - ga on creix la

ve - lla al - zi

-

& œ

la

B

? œ

la

41

S

C

T. I

j œ

œ

B

œ

m'a - dor

-

j œ #œ #œ

œ J # Jœ

m'a - dor

-

œ

œ

m'a - dor

œ

3

-

la la

de

la la

&

&

la la

# œ Jœ J

œ

la

j œ Jœ œJ Jœ

3

flor

j # œ # œj

d'ai - gua vo

j œ ‰ Œ

des - per - tar

Œ

Oh

œ

œ

Oh

dit - xós

na.

xós

dit - xós

-

na.

la la la la

la

œ œ œ œ œ J J J J

la la la la

œ œ œ œ œ J J J J

3

3

la la la la

la

3

la la la la

œ

ju - ga

∑ ∑

œ #œ œ

ne - ra

-

3

3

la

#œ. J a

3

la la la la la

la

?

j œ œJ # œ

3

3

la la la la

j j & œ œ œ

des - per - tar

-

‰ œj

Œ

i

œ

3

la la la la

3

3

-

-

j ‰ Œ #œ lar

#œ œ œ œ J J J J

lar mi - ra - va

flor

œ

3

la la la la

quan al

la la la la la

la la la la i

quan al

d'ai - gua

3

3

3

la la la la i

quan al

Œ

‰ # œj

Œ

œ

j j œ #œ

œ # œ œj j J J #œ ˙

œ J

ga - vi - na ma - ti - ne

la

#œ nœ la

3

la la la la la

œ

∑ œ

4

3

œ.

∑ œ R

œ

3

œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J J J J J JJ J J JJ J J J J J J JJJ 3

œ ‰ # œ . œ # œ # Jœ # œ J J J R f a flor d'ai - gua vo j ∑ œ ‰ Œ

#œ œ & # œJ J

-

la la la la la

j r #œ #œ . œ

dit

j j jj j jjj j j jj j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œjœj # œ # œ 3

3 la la la la

la

3

a

3

Oh

3

3

re - mor de l'o - na

œ J

3 j j j j j j 3j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ # œj œj œj # œ

mi-a en-sems

∑ f

œ

na.

˙

ve - lla al - zi

œ.

‰ œj

∑ j #œ

la

na.

3

ve - lla al - zi

j j j œ # œ œ # œj # œ .

la la la la la

Œ

ma nis - sa - ga on creix la

mi-a en-sems amb

˙

j #œ œ œj Jœ J

œ J

mi-a en-sems

3

3

œ œ #œ J J J

˙

j j j œj œ œ #œ

# œ œj J œ

œ œ œ œ œ J J JJ

3

j œ j œ # œj œ J

ma nis - sa - ga on creix la

de

la la la la la

œ œ œ œ J J J J

j œ

œ œ œj j J J #œ

œ

j j j j j j jj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

œ #œ œ J J J

œ #œ

mi mai o - bli - dat,

des - per - tar

T. II

œ

# œ œ œJ œJ J J

la la

3

mi mai o - bli - dat,

d'al-tre temps, quan

T. II

œ

j ‰ œ

mi mai o - bli - dat,

j j & œ # œ # œj

3

˙

na.

-

j j & # œJ œ œ

#œ œ & J J

j j j # œj œ œ œ

-

‰ œj

ve - lla al - zi

d'al-tre temps, quan

T. I

œ œ œj j J J #œ

œ

ve - lla al - zi

œ

ma nis - sa - ga on creix la

d'al-tre temps, quan

C

ma nis - sa - ga on creix la

˙

de

j j œ œ # œJ œJ

œ

de

j j œ # œj œ œJ

j œ

mi mai o - bli - dat,

33

S

œ

œ œ œJ œ J J J

f de

œ #œ œ J J J

œ

mi mai o - bli - dat,

grat, de

T. I

œ œ œJ œJ J J

ga

-

#œ nœ œ œ J J J J

-

j œ

Hu -

Hu -

ra!

˙

vi - na ma - ti - ne

Hu -

-

j j œ Jœ œ Jœ

ra! Hu - mil i es -


j j j & # œ œj # œ œ

49

S

i amb

#œ.

j œ

i amb

œ.

œ J

mil i es - cu - me - jant

C

& œj j œj œj #œ

mil i es - cu - me - jant

T. I

j j & # œ œj # œj œ

mil i es - cu - me - jant

T. II

B

T. I

T. II

#œ nœ œ œ J J J J

&

res

œ J

res

del

œ

#œ #œ

˙

œ

res

œ J

. & #œ & œ. ? #œ.

del

œ J

del

œ J

del

fet, com ton en - cís se - cret, tan

mon ha

fet,

mon ha

j œ œj tan

œ œj J

fet,

tan

œ

œ

œ

j œ œj

œ

˙

œ

œ œ J J

mon ha

fet,

mon ha

tan

fet,

tan

œ œ # Jœ Jœ J J

œ

œ

ten - dra fan - ta - si - a,

j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ J

œ

œ

œ

œ

œ #œ

ten - dra fan - ta - si - a,

tu in - fla - ma - ves ma

ten - dra fan - ta - si - a,

#œ œ J J

œ œ #œ J J

j j j j œ œ œ œ œ Jœ Jœ

tu in - fla - ma - ves ma

-

œ œ # Jœ Jœ J J

#œ.

œ J

dra

j œ Jœ # Jœ Jœ

œ

fan

vi - va - ment vi - brar

œ

vi - va - ment vi - brar

j œ œ # Jœ Jœ J

œ

œ

-

-

ta

l'à - ni - ma

mi

j œ # œr œr # ˙

l'à - ni - ma

mi

vi - va - ment vi - brar

j j œ Jœ # Jœ œ # œ

vi - va - ment vi - brar

œ

vi - va - ment vi - brar

˙

l'à - ni - ma

mi

œ œ œ J R R

mi

j r œ # œ œR

mi

que

Œ

..

Œ

..

Œ

..

-

œ

a.

Œ

..

-

œ

Œ

..

œ

-

a.

-

œ

-

a.

a.

a.

..

& œ

Œ

..

& #œ

œ

.. œ .

j j j # œ œ œ Jœ

# œ œj œ œ J J J

& œ

œ

.. œ .

?

œ

a. Quants

œ

a. Quants

en

œ

nit,

quan

sols viu l'es - pe

œ.

j œ

j j # œ œj œ Jœ

-

cops

en

cops

j œ #œ

œ

œ

.. œ .

cops

œ J

en

j œ

œ.

ple - na

ple - na

ple - na

nit,

quan

sols viu l'es - pe

-

nit,

quan

sols viu l'es - pe

-

œ.

œ J

# œ œ œJ Jœ J J 5

œ #œ œ J J

rit

i

la ma - tè - ria dorm

rit

i

la ma - tè - ria dorm

rit

i

la ma - tè - ria dorm

# œ œj œ œ J J J #œ œ œ œ J J J J

œ #œ œ J J œ #œ œ J J

œ

œ nœ

Œ

j œ #œ

que

que

1.

˙

l'à - ni - ma

que

si - a,

l'à - ni - ma

œ

œ

œ

œ # œJ œ œ R R

j œ # œ Jœ J # Jœ

œ

ten - dra fan - ta - si - a,

œ # œJ œ œ R R

j j j j œ œ œ œ

que

œ

tu in - fla - ma - ves ma

œ œ J J

œ #œ

& œ

2.

a. Quants

B

œ # œj œj œj J

œ

a.

T. II

j #œ œ # œ J J # Jœ

œ œ #œ J J

tu in - fla - ma - ves ma

œ j œ Jœ

œ

j œ

œ

Œ

œ œ J J

fú - ries de ge - gant, tu in - fla - ma - ves ma ten

mon ha

& œ.

del

œ

fú - ries de ge - gant,

i amb

j œ œ œ œJ J J

a.

T. I

j œ Jœ Jœ

j j œ œJ œ œJ

65

C

#œ J

?

res

S

fú - ries de ge - gant,

res

B

j j œ # œj œj œ # œ

#œ.

œ

fú - ries de ge - gant,

57

C

j œ Jœ Jœ

&

cu - me - jant i amb

S

#œ J

œ J

œ.

j œ œj œj j #œ

mu - da i can -

j œ œj œj j #œ

mu - da i can -

œ œ œ j J J J #œ

mu - da i can -


73

S

&

C

&

T. I

& œ

œ

j œ ‰ #œ

œ.

mort

j #œ

& œ

œ

j œ ‰ #œ

#œ.

j œ

? œ

œ

œ ‰ œ J

sa - da,

T. II

la

sa - da,

B

la

sa - da,

80

la

al

œ

meu

mort

al

meu

œ

cos

œ.

œ J

œ

mort

al

˙

cos

meu

cos

-

tat

-

j œ ‰ Œ

fe - liç

˙

j œ ‰ Œ

tat

tat

-

he

C

&

T. I

&

T. II

B

& ?

plat,

#œ œ J J ∑

œ œ J J

plat,

la tran - quil

T. I

. & #œ & œ. . ? œ œ

la

B

.

la

la

#œ J

la

la

j j œ. œ.

œ. la

œ.

la .j . œœ # œœ . . . la la la

.j œœ

la

la

ga

œ J

nœ J

œ J

la la

j j œ. œ.

.j .j œ œ œ œ . . la la la la

la

œ. . œœ

la

.

la

da.

la

-

ga

-

al veu - re

la

la

j j œ. œ. .j œœ

la

.j œœ

la

. la.

la

# œ.

#œ J

la

la

j j œ. œ.

œ.

.j œœ

. œœ

la

la

.j œœ

la

. la.

.

la

la

6

j œ œJ œJ

com amb len - ta

la

.j œ œ . la

# œ. la

œ. . œœ

la

.

la

he

con - tem -

j œ Jœ # Jœ

Un

# œ.

la

.j œœ

œ. J

la

la

œ.

la

la

.

la

#œ #œ œ J J

me - lan - gi

la

la

j j œ. œ.

# œ. la

œ.

la .j . œœ # œœ . . . la la la

.j œœ

la

la

la

.j œ œ . la

. œ œ . la

la

œ. J

j j œ. œ.

-

.j œœ

la

.

la

œ œ # Jœ # œJ J J

a, al lluny i

∑ œ. œ. J J

dolç tras -

j j œ. œ.

la

œ J

œ J

#œ J

œ. œ. J J

∑ œ. œ. J J

la

. œ œ . la la

da.

∑ œ. œ. J J

œ.

˙

j j j œ œ œ œ J

din - tre el cor

# œ.

# œ.

˙

∑ œ. œ. J J

-

˙ ∑

j œ # œj œ

∑ œ. œ. J J

-

pla - nú - ria as - sos - se

sen - ti - a

&

#œ œ J J -

˙

œ J

j œ # œj œj œj

& œJ # Jœ œ

la

T. II

œ

œ J

pla - nú - ria as - sos - se

pàs d'a - mor

C

j œ

#œ J

œ J

la tran - quil - la

87

S

œ #œ J

tem -

-

con

#œ J

&

S

#œ.

œ œ #œ œ J J J J

∑ œ. œ. J J

la la

# œ.

œ. œ. J J

j j œ. œ.

la

la

la la

œ.

la

la

la la

la

la

la

.j œœ

. j la. œœ # œœ . . .

la

j j œ. œ. .j œœ

.j œœ . .


œ & J # œJ

94

S

œ # œj œj œj J

œ

gra - dual - ment

C

&

T. I

&

T. II

B

œ.

œ. œ. J J

la

. & #œ & œ. . ? œ œ

la

B

.

la

T. II

la

& œ.

. ? #œ œ . la la

B

œ. œ. J J

la

la

la

la la

la

la

la

la

la la

la

la

la

la

la

la

la

j œ. # œ. la la .j . œ œ . .

j œ. la .j œ .

I com si

∑ œ. œ. J J

# œ.

la la

la

j j œ. œ.

œ.

.j œœ

. œœ

la la

la

. .

.

la la

la

-

-

la

la

j j œ. œ.

.j œœ

la

.j œœ

la

. .

la

la

œ œ # œJ # œJ J J

ja, i so - bre el

œ

ja,

œ. œ. # œ. J J

la la

œ. œ. J J

la

j j œ. œ. œ. la la . j . j la. œ œ #œ œ œ œ . . la. la la

j œ ‰

œ. J

la

j œ. la .j œ œ . la

œ. J

la

j œ. la .j œœ .

la

j œ. # œ. la la .j . œ œ . .

j œ. la .j œ .

j œ. # œ. la la .j . œ œ . .

j œ. la .j œ .

j œ. # œ. la la .j . œ ##œ . .

j œ. la .j œ .

-

# œ.

la

& # œj # œj œ # œ.

# œ.

la

#œ & J # Jœ œ

&

œ. œ. J J

la

prop la plat

T. I

œ.

di

la

prop la plat

C

œ. œ. J J

la la

j j œ œ œJ # œJ

.j œœ

œ.

la

108

S

œ. œ. J J

tat, el seu es - guard i el

la

la

T. II

œ.

˙

la

a.

T. I

-

œ

la

& ˙ &

la im - men - si

# œ œj œ œ J J J

la la

j œ. la .j œ .

& # œ. la . ? œ .

œ œ J J

j #œ œ J

junts per - dent

101

C

s'a - na - ven

la

S

œ # œj œ J

œ.

œ. œ. J J

la la

œ. œ. J J

la

la la

j j œ. œ. # œ . la la la .j . . j œ œ œ . . . la la la

j œ. œ. la la . .j # # œ œ . .

j j œ. œ. la la .j .j œ œ . . la la

œ #œ œ J J

j œ # œj œj œj

j œ # œj œ

j j œj œ œ œ J

-

# œ œj œ œ J J J

j œ # œj œ

j j j j œ #œ œ œ

j j j œ œ # œj œ

-

ia com l'o - na

tot mo - rís,

de ton lla - vi el som - rís

j j j œ œ #œ I com si

# œ.

tot mo - rís,

œ.

œ. œ. J J

la

la

la

la

j j œ. œ.

œ.

.j œœ

. œœ

la

la

.

.

la

la

.

la

œ .

la

# œ. . œ .

la

la

so - bre el

la

j œ. la .j œ . la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

œ. J

.j œ œ .

la

j œ. la .j œ . la

œ. œ. J J

. œ .

la

la

7

.j œœ

la

.

la

.j œœ

la

.

la

œ # œj œ J

vi es des - fe

# œ.

la

œ.

. œœ

la

.

la

œ. œ. J J

la

la

j j œ. œ.

.j œœ

la

.j œœ

la

. .

la

#œ œ

la

ia com l'o - na

j œ # œj # œj œj

# œ.

œ. œ. J J

la

la

la

œ.

la

la

la

la

j j œ. œ.

.j œœ

.j œœ . .

. œœ

la

.

la

œ

#œ œ œ œ

j j œj œj œj # œ # œj œj œj œ

j j j #œ œ œ j #œ

œ

es - bu - llat

œ .

el front ne - vat del vent que - da - va per la

œ. œ. J J

œ .

œ. J

œ. J

# œ.

œ. œ. J J

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la la

j œ. la .j œ .

# œ.

la

j j œ. œ.

.

front ne - vat

la

la

. œœ

j j œ #œ œ œ .

œ. œ. J J

œ.

com ca - bell

j j j œ #œ #œ œ. J

œ.

j j œ. œ.

la

.j œ œ .

de ton lla -

# œ.

œ # œj œj œj J

front ne - vat

i

la

. #œ œ .

.j œœ

la

œ #œ œ J J ‰

œ. œ. J J

es des - fe

j œ. # œ. la la .j . œ œ . .

j œ. la .j œ .

j œ. # œ. la la .j . œ œ . .

j œ. la .j œ .

j œ. # œ. la la .j . œ ##œ . .

j œ. la .j œ .

j œ. la .j œ .


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor mixt. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song’s, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini: I - Hodie nobis caelorum rex, II - Hodie nobis de caelo, per a cor a 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l'om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina.

MG392

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.