MG389 Antoni Massana: Rapsòdia Catalana

Page 1

ANTONI

MASSANA (1890 -1966)

Rapsòdia catalana per a violí i piano

Edició: Patrycja Bronisz i Emili Blasco Edicions la mà de guidoANTONI

MASSANA (1890 -1966)

Rapsòdia catalana violí piano


ISBD(PM) Rapsòdia calatana [Música impresa] : per a violí i piano / Música d’Antoni Massana i Bertran (1890-1966). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura + particel·la (28 + 8 p.); 29 cm - A la portada: últims compassos del manuscrit original. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: maig 2012 ISMN: 979069208-389-4 Dipòsit legal: B-10.719 -2012 Copyright de la música: © 2012 Hereus d’Antoni Massana i Bertran Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel: 93 725 7052 / Fax. 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Rapsòdia catalana Antoni Massana

b & b 68

1

Violí

Lento

1 œ œ œ œ œ œ œ œ ≈. œ œœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ f œ

1

rubato

Piano

b & b 68 Œ ‰ ‰ œ œ œœœ. œ œœ .. f ? b 6 b 8

√ 3 b ˙ b &

5

Vl

Pno.

Œ

œ. œ.

Pno.

˙˙ .. ˙˙ ..

˙˙ .. ˙˙ ..

j œ bœ ˙. œ bœ ˙.

˙. ˙.

œœ œœ

œ œ œ œ1 # œ œ # œ ≈. œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ p ≥

b & b œœœ ... œœœ œ œ œœœ œ# œ n œœ œj n œ˙˙ ..œ œ œ. œ œ J . ˙. ? b b œ. œ Œ œ. œ J

n œœ .. nœ.

b œœ .. bœ.

√ 3 œ bb œ # œ1 œ œ œ œ J Œ &

9

Vl

j œœ œ J

b & b œœ .. œ. ? b œ. b œ.

˙. ˙.

Œ œœ œ

˙˙ .. ˙.

œ.

˙. ˙.

œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œŒ œ J

1

# œœ ..

j œ œ œ œ œœ .œ œ # œœ . .

j œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ n œ # n œœœ .. . nœ œ b œ œ. œ . nœ œ bœ œ. J J

© Hereus d'Antoni Massana. Edició en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

n œ n œj b œ . œ. œ.


b & b

b & b n œ˙ œ œ .

œ œœœ œ œœœœœœ œœ œ œ ˙. œ œœ

13

Vl

Pno.

? b b ˙˙ .. œ œ ˙ .‰ . œ

b œœ & b œ

17

Vl

& Pno.

Pno.

bb

œ

b & b

˙˙ . . ˙.

œ J

ϲ .

œ

œ

œ

œ œ œ œ b ‰ œ ˙.

˙.

b & b nœ #œ œ ? bb ‰

Œ

œœœ

œ ‰. œ œ ˙.

dolce

œ œœœ œ œœœ

œ˙ . n œœ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ ˙ .

‰ . œj. œ œ ? bb œ ˙.

21

Vl

≥1 ‰ œ œ F

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ jŒ œœ ◊ œ J

, œ œ J

œ.

œ ˙. œ œ œœ ≈

œœ

œ œ œ

œ œ œ

œ œœ

œœ œ œ n œœ œ b œœ # œ œ œ œ œ n œ œ œ b œœ œ œœ œ œ . . # œ n œ n œ . J J dim. J œ œ. œ œ œ # œ œ œ œ œ J n œ . b œ œJ œ . œ œ œ œ. -4-


b & b Œ.

25

Vl

&b Pno.

b

? bb

b & b

29

Vl

≥2 œ f

? bb

b & b

œ

œ œ œ 3

&b Pno.

b

? bb

œ

œ œ œ

˙.

œ œ œ œ œ

œ.

œ J œ œ

œ œ œ

2

œ œ œ

N A œœ

#œ œ

œ.

≥j œ

œ

œ.

œ œ œ

j n œœ œœ œ b œœ œ˙ . œ œ # œ œ œ J J P j #œ œ œ œ bœ ˙. œ ˙. œ œ . œ J

œœ

33

Vl

≥j œ

0

œ

3

≥j œ

œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ n œ œ œ œ n œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ j j œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ F œ œ j œ œ œ #œ œ nœ œ J J œ œj œ. œ. œ . œ . œ. œ. œ.

b œ nœ œ œ & b n œœ n œœ œœ œœœ œœ œœœ Pno.

œ œ œ 0

œ # œœ œœ œœ n œœœ œœœ œœ œ # œœœ œ œ f œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ J

sul sol

œ œ œ

n œœ. œ œ # œœ œ n œ . œ. œ. œ.

Più mosso

Œ

œ

œ œ œ œ.

j œ œ œ œœ j œœ œœ b œ œ œœ œœœ œ œœ ˙ . œ œœ œ # ˙˙ .. œ œ F j ‰. œ œ nœ œ bœ œ œ # œ œ bœ œ œ œ œ œ nœ ˙. œ œ œ ˙. J◊ Più mosso

-5-

≤j œ

≤4

œ #œ #œ œ œ F

œ Aœ


b & b #œ

37

Vl

& Pno.

bb

˙.

Pno.

b j & b œœ n œ œ ? bb

b & b œ

Pno.

b œœœ n œœ b & J #œ œœ œœ ? bb J

œœ œ

œœ .. œ. œ. œ.

œ nœ #œ œ nœ #œ œ

# œ1 n œ

œ œ nœ nœ

# œœœ œ n œ # œ n œ j n œ œ œœ œ#n œœ n œœ œ œ # œ n œ # œœ nœ n œ

œ # œ ≈ bœ œ ≈ nœ œ œ œ n œ œ n œ # œœœ œ nœ œ œœ

j nœ

j #œ

j œœ n œ œ

˙. œ

œ

#œ œ

bœ œ

œ

œ

bœ nœ #œ. -6-

œ

œ

n œœ #œ

œœ b œœ œ œ J

b œœœ

#œ b œœ J

‰ nœ nœ

œ #œ

œ

j œœ n b œœœ œ A

œ

n œœ J

j œœ b œœ œnœ

j # œœœ œ

j #œ œœ œœ

n œœ J œ

nœ œ

œ

. n # bn œœœœ ...

j œ n # œœ

œ

#œ œœ œœ J

œ.

œ œ œ nœ

b & b n œj n œ

43

Vl

nœ J

œ œ ? bb ≈ # œ œœœ

40

Vl

#œ œ œœœœ

œ3 J

œœ J

˙.

≈ œ œ.

œ nœ

œ.

œ #œ

œ


b œ & b

46

Vl

& Pno.

bb

œ

Pno.

œ

b & b œ

œ

œ

? bb œ œ œ

b & b

œ

œ

œ

œ

œ #œ.

Œ

bb

? bb # œ œ œ

# œœ

f

œ œ #œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

≥1 ‰ œœ f

œ

œœ

œœ œœ œœ

#œ œ n œ ≈ #œ œ bœ œ

œ œ

œ œ J

#œ œ œ nœ œ

b œœ ..

œ nœ bœ bœ œ. œ nœ

œ ≈œ œœœ ≈ œ œœ

œ. œ Nœ œ #œ J

œ

n œœ

nœ b & b œœ n œœ œ œœ . .

& Pno.

œ4

. nœ œ ‰ #œ œ ? bb ≈ œ œ œ. R

52

Vl

œ

j œœ œ œ n œ b œ n œ œ œ œœ # œ œ # œ œ b œ œ n œœ nœ œ b œ # œœ # œ n œ . b œ œ œ # œ

49

Vl

œ

œœ ..

œ n œ œ # œœ œœ œ # œœ . n œ .. ≈

œ

œœ œœ b œœ

œ

nœ ≈

œœ œœ œœ

œ

œ#œ

œœ

œœ

œ œ J

œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ b œ œ .N œ œ œœ œ œ J œ . œ f j j j œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ. œœ ˙. J . bœ J ˙. -7-


b & b

œ œœ œ œ

œ≤ œ . J

œ

b &b

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . n œ œ œœ .

œ œ J

56

Vl

Pno.

b & b

& Pno.

œ bœ.

Pno.

œ

≥ b & b 43 œ F

b & b 43

œ≤ œ œ P

œ œ #œ

Poco più mosso

œ œ œ

ϲ

œ bœ

œ

ϲ

œ

œ œ œ

5

? b b 43 n œ œ œ œ R

œ

œ œ œ nœ J

≤j œ

œ

j œ n œj ≈ œ œ œ ≈ n œ n œ œ nœ œ

œ œ bœ œ

≈n œ œ œ œ.

Aœ .

≤ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

œœ œ œ œ bn œœœ œ œ œœœ œ œ # œœ b œ n œœ # œœ œ J

œ œœ œ œœ œ œœ

bœ bœ

œ bœ œ œ œ

œ œ

bœ bœ

œ

#œ œ

œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ R œ 5 R

œ œ œ J

œ œ œ #œ œ #œ R œ œ 5 R 5

œ œ # œ œ 5

œ R

-8-

43

3 4 43

≤ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

5

p

œ≤ œ

œ œœœœ b œœœ œ œ œ œ œ n œ œ œ . J

œ.

bb

? bb

œ œ

œœœœ ....

œœœ

63

Vl

œ œ œ œ J Œ

? b b n œœ .. b œœ ..

60

Vl

œœœœ

œ œ œœ œœ n œœ œ œ n œ œ œ œ œœ ˙.

œ

œ


œ #œ œ ˙

b nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b ˙.

66

Vl

Pno.

b & b œœ

œœ

? bb œ

œ

b & b

69

Vl

œœœœ œ

b œ & b nœ Pno.

Vl

&

bb

œœ

œ

p

œ œœœ œ R œ R 5

5

œ

œ , œ3 œ ˙

n≤œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ n œ œ œn œœ œ œ œ œœ œœ œœ nœœ . œ œ œ œj œ œ œ œ œœ

? b b n œ n b œœ

73

n œœ # œ

bœ œ œ n√ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œœ R 5

# œœ

≤ œ œ œ œœœœœ œ œ p

A œœ

# ˙˙ ˙

n œœœ b œœœ #œ A œ

‰ œ

nœ #œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f (f)

œ

, œ œ bœ ˙

b œœœ

œ œ n˙ nœ œ œ

p j œ j ‰ œ ‰˙ œ #œ

≤ œ

œ nœ #œ œ œœœœ p

j œ

œ

nœ# œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ nœ nœ œ #œ œ #œ œ p j j j œ œ œ ‰ œ bœ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ j j ? bb ˙ œ œ # œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ

b & b #œ Pno.

# œœœ œ

œ

-9-


77

Vl

&

œ

bb

f

œ œ œ

b bn œœ n œ œ œœ b & Pno.

? bb

81

Vl

&

bb

# ˙˙˙˙

œ f

b &b ΠPno.

Pno.

œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ n œ# œ J

ƒ

>

b & b

U b œ. b œœœœ & n œœ œœ œœ œœ π ? b b œœ œ œ œ œ œœœ u

œ.

nb œœœœ

≥3 68 œ˙ . . p 1

œ bœ nœ b ˙

œ nœ œ œ

√ œœ œ # œ n œ œ œ n œ œ œœ # œœ n œœ œœ œœ n œœ ƒ n œœœ n œœœ bœ œœ œ

˙ b # ˙˙˙

Più mosso

œ ≤nœ œ #œ œ œ nœ œ bœ œ

p

# œœœœ # n œœœ œ

œ # n œœœ

ritenuto

œ œ œ œ œ #œ œ œ

œ

œ œ œ œ n œœ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ n˙

? bb ˙ . ˙.

85

Vl

œ œœœ

#œ N ˙ bœ ˙

˙

# œœ œ ˙ n œ œ œ œ n œ œ ˙

œ œ œ4 œ n œ œ ˙ . ˙.

œ œœ œn œ #œ œ œ œ

œ ˙ œ ˙

œ n˙ œœ œœ # œœ n n ˙˙ œœ

œ

√ nœ œ œ œ œ œ nœ n n œœ œœ œ œœ n œœ œ œ

œ œœ œ œ œ œ n# œœ n œ œ # œ

nœ. ˙.

œ œœ œœ œ

œœ 68 n œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ π œ 68 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ - 10 -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


j bb œ & ˙.

89

Vl

Pno.

b & b # n œœœ œœœ œœœ nœ œ œ ? bb

œ

Pno.

Pno.

3

œœœœœœ

œ. œ.

3

œ n œ œ œ œ œ ˙ .œ œ œ œ œ œ œ . œœœœœœ ≈œ œ œ œ œ œ π b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ .

œ.

j œœ .. œœ n œœ œœ b œœ œ œœ ˙˙ .. œœAœœ nœœ œœ œœ . œ œ bb œ œ œ œ . b & ≈œ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ n œœœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ #nœœœ. œœ œœ œœœ œœ œœ n œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

? bb

97

Vl

œ œ œ4 œ œ œ ˙. ˙.

nœ. ˙.

. œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

≤ ≥ b œj b œ &

93

Vl

œ.

&

Œ j œ œœ œ œ œ œ œ œ . œ œ J

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ- œ- œ- œ- œ- n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

≥ bb n œ . 3

f

œ.

b n œœœ ... œœœ .. œ. œ n œ œ n œ œœ b n . & n œœ œœ œœ œœ œœ ≈ n œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bb

œ

œ œ œ

A˙ .

- 11 -

œ

œ

œ œ œ œ

≥œ J

œœ œ

j œ nœ.

œ

œœœ

œ œ

ϲ J

œ œ œ

œœ œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œœ œœ œ   


101

Vl

&

& Pno.

bb

œœœ

œ

j œ œj n œ

bb n œ œ œ œ

? bb

≤ n ≥œ n œ œ

œ0 œ1

b n˙. & b

Pno.

Pno.

œ. œ œ œ# œœ œ n œ# œ

√ n n#œœœœ œ≈ œœœœœœœœœœœœœœ # # nn# œœœœœœœœ p

nœ #œ œ

œ

œ œ

œ œ œ- n œ œ œ œ

œ# œ- œ œ#1œ œ

p

œ œ # œ nœ n œ #œ#œ

Nœ .

œJ

œ.

√ √ √ œ ≈ œ œ œ # œœœ ≈ œœœ œœœ œœœ ≈ # œ bb n# n#œœœœ œ≈ œœœœ œ œœœœ œ œœœœ ≈ n œ œœœœ œœœœ œœœ # œ n œ b œ œ œ œ œ & # n # œœœ œœœ #œ œ #œ œ nœ œ b œœœ œœœ n œ œ œ # nn œœœ œœœ

? bb

œ

œ

œ

b ≈ n n# œœœœ # b & # nn# œœœœ œœœœ ? bb

œ

nœ œ

œ

œ

œ œ

œ œ # œ- œ # œ # œ œ

n ϲ .

b & b ˙.

108

Vl

≥ n œ2 .

œ œ œ œ œœ # œ œ n œ nœ œ œ . œ œn œ nœ   

105

Vl

œ.

n˙.

√ ≈ œœ œœ œœ ≈ ≈ œ œœœ œœœ œœ ≈ n œ œ # n œœœ # œ œœœ œ œœœ œ œœœ ≈ n œ œ# n œœœ # œ œœœ # œœ œœ # œœ œœ cresc.

#œ œ - 12 -

#œ œ

œœ œœ

œœ œœ


b & b #œ.

œ œ nœ œ œ œ

111

Vl

Pno.

Pno.

? bb

b & b

≤ ˙ .

œ

œ œ œ #œ nœ œ

#œ.

œ

b & b

b

? bb

f

nœ.

f #œ

œ

2

# n œœœ

# œœœ

2

2

nœ nœ

#˙.

œ

≈ #n œœœ n˙. n˙. ◊

2

œ

œ

œ

√ n œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ b ≈ b n # œ œœ œ œœ œ œœ œ & n # n œœœ œœœ n # n œœœ œœœ F F ? bb #œ œ #œ #œ #œ

&b Pno.

œ.

œ

decresc.

œ œ

œ

117

Vl

√ √ # # œœœ ≈ œœœ œœœ œœœ b ≈ n # # # œœœœ œ≈œœœœœ œœœœœ œœœœ ≈ n # # # œœœœ œ≈œœœœœ œœœœœ œœœœ b ≈ & # # œœœ œœœ n œ œ œ n # # # œœœœ œœœœ n # # # œœœœ œœœœ

114

Vl

œ J

œœ œ

œ

œ

2

√ √ ≈ ≈ n # n œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ n # n œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n # n œœœ œœœ F œ

œ.

œœ œ

2

œ

#œ œ

˙.

œœ œ

œ

- 13 -

œœ œ

œ

œœ ≈ # œœ nœ œ

œœ œœ b n œœ œ œ nœ

nœ œ œ bœ ˙. ˙.

œœ œœ œ œ

œ œ


à n ϲ .

b œ. & b

120

Vl

œ #œ nœ œ #œ œ n˙.

œ.

p

b # œ œ œ n œ œ œ ≈ nœ # œœ œœ œœ # n œœ œœ œœ n ## œœœ p œœ ? b b œ˙ . œ œ # œ œ œ n ˙. ˙. (◊) &b

Pno.

(√ ) b #œ. b &

œ œ n œ œ œ œ œJ

123

Vl

Pno.

Pno.

œ≥œ J

n œ≥œ

œ.

œœœ œ

f

œœœ œ

? bb

n˙.

b # œœ & b

#œ œ œ œ œ

# œœ n œœ

œ œ

nœ œ

˙.

œ œ

œ bb ≈ b œœ #b œœœ n œ ≈ n# œœœ n œ nn œœœ & # œœ n n œœ œœ

? bb

n œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ nœ œ œ

œ. ƒ

f

œœ

œ

# œœ≤

œ nœ. œ nœ #œ œ #œ

- 14 -

œ œ

œœœ œ

œœ≤ J

œ

œœ # œœ œœ œœ œ

œ œ œ nœ œ œ

œ.

œ œ.

œ œ œ

f

nœ nœ

œ

œœœ œ

œœ œœ œœ

b ≈ bœ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ b œ œ n b œœœœ ≈ œ b & # œœœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœœ œœœ

126

Vl

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ n # n œœœ œœœ œ œ œ œ œ #œ œ p œœ œœ œœ œœ œœ œœ n ˙.


129

Vl

Pno.

&

œœ b œ . b œœ œœ .. J Œ J œ. j j Œ Œ n œ œ ? bb œ. œ. nœ.

Pno.

&

bb

Pno.

œ œ J

œ œ J

b œ. & b œœ ..

# œœœ ...

œ .. œœ .

œœ . œ ..

? bb n œ . nœ.

nœ. nœ.

nœ. nœ.

nœ. nœ.

b & b

137

Vl

œ. œ.

œ. œ.

œ nœ œ œ œ nœ

œ œ œ

œ œœ œ nœ œ œ nœ J

œ n œ≤ œ œ œ œ

œ.

n œœ b n œ n œœ œœ .. b & #œ œ. J ? bb

œ J

œ

œœ . œ ..

œ. œ.

œ.

œ nœ nœ œ œ œ

œ. œ.

œ nœ œ œ œ œ

œ.

n œœ # œ n œœ œœ .. #œ œ. J

œœ .. œ.

nœ n n œœ ...

œ.

œœ .. œ.

œ œ œ J ◊

œ. œ.

œ n ≥œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .

œ.

œœ nœ œ J

nœ œ œnœ œ œ œ œ J

j j . œ œ n œ n œ œ b œ . œœ œ œ œ œ nœ œœ. œ . J n œ n œ . œ b œJ œ œ . b œ n œ œ œ

b œ. &b Œ

133

Vl

œ œ œ œ œ œ nœ.

œ bb n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œœ œœ .. nœ œ.

œ

œ. œ.

j œœ Œ œ

œ Œ œœ J - 15 -

j œœ Œ œœ œŒ œ J

œ#œ nœ

#œ nœ

#œnœ œ

#œ nœ nœ


141

Vl

&

œ0 J Œ

bb

Œ

≥2

#œ #œ #œ #œ

2

j n œ-

j # œœ # # œœ n œœ # # œœ œ œ n œ œ # œ # n n œ œ œ # œ & # n œœ # œ nœ # œ œ n œ # œœ # œ # œœ # # œœ œ n œj bœ J p poc a poc #œ nœ nœ œ #œ # œ œ œ œ nœ œ . ? bb n œ n œ ≈ ≈ œ n œ #œ nœ nœ nœ œ

bb

Pno.

b & b

145

Vl

& Pno.

Pno.

œ œœ bb n œ œ œ

œœ

&

bb

≥1

nœ f

œ

œ #œ œ nœ œ œ

j œ œ # œ œ n œ b œ œ œ œ # œ n œœ # œœ # œœ # nn œœœ .. .

nœ œ nœ œ nœ # œ œ nœ ≈œ ≈#œ œ nœ ≈ nœ nœ œ œ œ ≈ . nœ œ.

IV corda

#œ œ œ œ œ

# œ # œ œ # n œœ. œ n œ #œ nœ J

j # œ # œ # # œœ nn œœ œœ œœ ..

œ œ œ œ. ? bb ≈ # œ œ nœ

149

Vl

œ

œ #œ nœ.

œ

œ nœ œ œ œ

œ

œ

œ

j œ

b nœ ∑ ∑ & b ≈ n œ # œœ œœ n œœ œ œœ œœ n b œœ # b œœ œ œ œ œ nœ bœ #œ nœ nœ F nœœ œœ œ ≈ n œ œ ≈ n œœ ≈ œ ≈ n œ œ œ œ # œ # œ #œ nœ œ n œ n œ # #œœ œœ œœ ? bb œ n œ œ J œ œ. . J J œ. nœ. nœ. - 16 -


b & b œ

153

Vl

Pno.

? bb

&

bb

&b Pno.

œ

≥ ≤ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ.

œb œ œ œ n œ .

? bb

bœ bœ

b & b œ œ

œœ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

bœ œœ

œ. œ

œ

œ œ œ œ œ.

œ

œœ

œœ

œ J

œ

œ

œœ

œ

œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œœœ

œ. œœ

nœ œ œ œ. œnœ œ

œ œ.

. œœ

œœ n œ œ œ œ ≈# œ œ œ ‹ œ œ n œ nœ. œ œ.

œ A œ.

b

œ

œœ

œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ b œ .. œ œ œ œ

bœ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œœœœœ œœœœœœ œ œ Jœ J Œ

Œ.

œœ ..

œœ .. œœ ..

nœ œ œ œ œ œ # œœ. œ œœ œ œ œ .

? bb œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ nœ. œ œ bœ œ œ œ œ œ

œ. œ.

œ.

b & b œœ .. Pno.

≈ œr œ œ nœ œ J J

œ

161

Vl

b nœ & b ≈# œ n œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ .

157

Vl

#œ œ œ.

œ bœ œ œ œ

œ œœ ..

- 17 -

œœœœœœ


165

Vl

Pno.

&

œ n œœ ? bb J

&

#

œ œœ J

œ œ œ œ œ œ

Presto

marcato

Pno.

# œj Œ & œœ ? # œœ Œ œ J

172

Vl

&

#

œ

Œ Œ

Œ

œ nœ œ œ nœ œ f

j œ j œ œ œ œ œ œ œ

œ

j œ ‰ œ Œ œ

j œœ Œ œ

œ ‰ œœ Œ J

j œ Œ œ

œ

œ J

nn œœ . # œœœ . . ..

œ.

œ.

?#

œ.

œ.

œ œ œ œ œ œ

œ œœ Œ J

œ.

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œj Œ œ nœ. œ J

œœ ..

- 18 -

œ œ œ œ œ œ

marcato

j œœ Œ j œœ Œ

œœœ Œ J

œœ .. œ.

œœ Œ J

#

#

nn#

jŒ œ

œ œ œ œ œ œ #œ.

œ œ œ œ #œ œ

& œœ . œ œ . J bœ.

Œ

detaché

nn

nn

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. nœ. œ. ˙.

œ œ œ œ œ #œ œ J

#

Pno.

detaché

b # œœ œ œ œ n œ œœ œ œ œ œ # œœ n œ œ œ œ œ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . b . . & J œ. #œ. J

168

Vl

bb

œ. œ. œ. œ. . œ

spiccatto

œ.

j Œ b œj Œ œœ œœ œ œŒ œ J

œŒ œ J


176

Vl

&

#

œ

#

Pno.

& b œœ .. N œ.

n # œœœ ...

nœ.

œ. œ.

?#

180

Vl

Pno.

&

&

& Pno.

≤ ≤. œ # œ œ œ. œ œ. œ. J p

# œ

# & œœœ ... # œœœ ... œ. p ? # œ. œ.

184

Vl

j œ œ. œ. œ. . œ œ œ

#

#

? # nœ. œ.

Œ.

j œœ Œ œ F

œ Œ J

œœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ

f

œ œ œ œ œ œ marcato

jŒ œœ .œ œ œ œ œ œ . œ œ #œ œ œ œ œ œ J

nœ. ˙.

n # œœœ ... œ. œ.

œœ Œ J

œ.

œ.

nœ œ œ œ

œœ .. œ.

Œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ- œ- , œ- œ-

œ.

bœ œ nœ #œ œ œ nœ œ œ n œ œœ

b œœ ..

j œ Œ

œ nœ bœ œ œ bœ œ J

œ œ b b œœ .. œ.

œ. œ. - 19 -

jŒ œœ J

œœ Œ J

bœ. nœ œ. nœ. .

F

j œ # œœœ ...

œ œ. J

j œ

œ

œ œ. œ. œ. # œ. œ. .

œœ . œ œ œ œ œ œ . œ.

œœ ..

œ. œ.

œ œ œ bœ œ nœ bœ J

œœ .. b œœ .. œ. b œ. N

- ‰ # œ- œ œ- œ œ- œ-

œœ .. œ. bœ.

œ≤ œ≤ œ œ œ œ

œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œ.

œ.


188

Vl

Pno.

&

?#

&

& Pno.

nœ.

#

#

&

#

#

Pno.

œ J bœ

œ

bœ.

≥œ

Œ.

& # œœ .. b œ. ?#

œ œ œ œ œ œ p

n œœœ ... p

œ. Nœ .

≥ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ. n œ. œ. œ.

œ J œ Œ œ J œ

j # œœ Œ b œ

œ Œ J

n œœœ ...

cresc.

n œœœ ...

- 20 -

œ0 J Œ

j œ n œœ Œ

j œœ Œ œ

j œœ Œ a œœ

œ Œ œ J

œ Œ œ J

œ Œ œ J

œ≤ n œ≤ œ œ œ œ #œ

j œ a œœ Œ

# œœ Œ œ J

n œ œ œ bb œœ œ œœœ

n œ œœ J

œ œ œ œ œ≤ œ≤

œ

j j nœ œ œ œœ œ œ œœ œ bœ œ

n œ œœ J

nœ œ œ œ œ #œ œ cresc.

≤ ≤ j œ bœ œ œ œ ‰

œ

j œœ œ .œ œ œœ œœ nœjœ œ œ œ œ œ b œ bœ . œ œ J

j œj Œ œ n œœœ

œ œ œ n œ œ œ œ

œ.

œ J

œ. œ œJ œ œJ œ .

œ ? # œ nœ œ œ œ œ

196

Vl

œ n œJ œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ j œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ # œ œœ œœ . œ œ œœ n œœ œœœ & J J

192

Vl

#

œœ .. œ. nœ. œ.

œ œ œ œ œ œ f

œœœ .. . f œ.

œ

œ- œ J

cresc.

n œœ ..

cresc.

œœ .. œ.

bœ. b œœ .. nœ. nœ.

œJ


200

Vl

&

& Pno.

#

œœœœ œœ œ

# œ œ œ œ œ œ nœ

? # œœ . œ ..

œJ

√ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœ

œJ

f

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ J œœœœœœœœœ f ˙. ˙˙ . .

˙˙ .. ˙.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œœ œœ œ œ J &

204

Vl

Œ

œœœœœ œ # œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J Œ œœœœœœœ & Pno.

? # ˙. ˙˙ . .

˙. ˙˙ . .

≥ ‰ œ œ œ œ œ œ œ f

# Π&

208

Vl

# jœ & œ Pno.

? # œJ

œ

Œ Œ

‰ ‰

œ. œœ . .

œ

œ

œ

œ

œ

∑ ∑ - 21 -

œ

f

œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœœ J J

j œ œ œ œ œ œ œ

œ.

œ.

œœ ..

œœ ..

j jœ œ œ œ

j Œ œ

jŒ #œ

≥œ œ œ œ œ œ

œœ ..

œ Œ n œœ .. œ J


212

Vl

&

& Pno.

#

#

n œ œ≤ œ≤ œ œ œ

œœ ..

. ? # œœ .

n œœ .. œ. œ.

# œ #œ œ œ œ œ &

216

Vl

j # œœœ Œ & œ Pno.

œ ?# œ Œ œ J

220

Vl

Pno.

&

# œ

œ

ϲ

. b œœœ ..

b n b œœœ ...

œ.

œ.

nœ.

ϲ

œœ .. œ.

œ œ œ

j # œ Œ œj Œ & œœ n œœ f ? # œœ Œ œœ Œ J J

j œ-

œ

œ

œJ

œ

œœ ..

œ #œ œ œ œ œ. œ œ œ

≥ ≤ ≤ œ≤ n œ œ œ J

n œœœ ...

j œœ Œ œ

œ.

bœ Œ J

œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ

nœ b œœ ...

# œœœœ ....

œ œœœœœœ J

œ œœ œœ œ œ J

œ

ϲ

ϲ

# œ œ œ œ ≤ œ≤ œ

j œ Œ

# œœ .. œ.

jŒ œœ

œ.

œ œœœœœœ J

nœ Œ bœ . nœ J

j œœ œ Œ œ J

# œœœ ... Nœ.

œ. nb œœœ .. .

jŒ œ b b œœ b # œœœ ...

- 22 -

œ.

, ≥œ

œœ .. #œ. œ.

œ.

œœ .. # n œ.

≥œ œ≤ œ≤ f

Œ

œ ‰ ‰ Œ J

œ #œ œ œ œ œ

f

n œœ .. f

œ nœ œ œ œ œ œ .


224

Vl

&

#

œ Œ J

#

Pno.

Pno.

&

Pno.

p

f

&

#

U œ.

U # œ. & œœ .. N

Œ n œœ . . œ J

? # œœ .. œ. u

œ

j œ nœ n œœ ..

p

œ œ œœ œ œ

œ. œ.

œ≤ œ œ œ œ œ J

œ

œ

œ

œ

#œ œ œ œ

œ

œœ

œ #œ œ

œ.

œœœ œœ œ

cresc.

# œœœ .. . F # œœ .. œ.

œœ .. œ.

œ

n # œœœ

œ≤ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

j œ nœ n œœ ..

p # œœ .. œ.

Più mosso

# œœ b œœ b œœœ œ œ

œœ .. œ.

n # œœœ ...

œœ .. œ.

b œœœ .. œ .. f

˙.

a jŒ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œ œ œ n # œœœ ... œ

œ œ œ œ œ œ J

# & n # œœœ ... f #œ. ? # œœ ..

232

Vl

#

œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ Œ J

& n œj Œ œœ .. œ p ?# Œ œ œ . J 228

Vl

œ #œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œœœ ...

œœ .. œ.

œ

œ

œ

# œœ .. œ.

œœ .. œ.

œ

œ

œœ

j n œœœ Œ n œœ

j œ b œœ Œ

j œœœ Œ œ

j œ b œœ Œ

j n œœœ Œ œ

œ Œ œ J

œ Œ œ J

œ Œ œ J

œ Œ œ J

œ Œ œ J

- 23 -

# œœœ .. .

œ .. N œœ .

œœ

œœ

œœ

œœ

Œ

Œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.comAltres obres per/amb Violí MG014 Josep Pla (1728-1762): Sonata a Tres núm.16, per a dues flautes o dos oboès o dos violins i baix continu. Edició Josep Dolcet. Xifrat: Jordi Reguant. MG019 Llorenç Balsach (1953): I due Ubriachi, per a violí i violoncel. MG059 Jaume Pahissa (1880-1969): Coral i Aria, per a violí i violoncel. MG102 Glòria Villanueva (1953): Suite en sol major, per a violí —o flauta— i guitarra. MG157 Joan Massià (1890-1969): Amoroso. Rigoudon, per a violí i piano. (disc LMG2073) MG165 Joan Massià (1890-1969): Allegro Spiritoso, per a violí i piano. (disc LMG2073) MG166 Joan Massià (1890-1969): Intrata, per a violí i piano. (disc LMG2073) MG212 Glòria Villanueva (1953): 30 Duets, per a violí —o flauta— i guitarra. MG295 David Esterri (1970): Sonata per a violí i piano, per a violí i piano. MG315 Esteve Palet (1981): Concertino per a violí i orquestra de cordes. Altres obres d’Antoni Massana MG308 Antoni Massana (1890-1966): Epitalami, per a orquestra de corda. MG310 Antoni Massana (1890-1966): Andantino, per a corda. MG313 Antoni Massana (1890-1966): Cançó de bressol, per a veu, orquestra de corda i piano. MG389 Antoni Massana (1890-1966): Rapsòdia catalanal, per a violí i piano.

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG389


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.