Música per a cordes (Josep M. Pladevall), per a orquestra de corda

Page 1

JOSEP MARIA

PLADEVALL Música per a cordes per a orquestra de corda

Edicions la mà de guidoJOSEP MARIA

PLADEVALL Música per a cordes violí I violí II viola violoncel contrabaix


ISBD(PM) Música per a cordes [Música impresa] : per a orquestra de corda / Música de Josep Maria Pladevall (n. 1956). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (32 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per a l’obtenció de les particel·les, poseu-vos en contacte amb l’editorial Primera edició: març 2012 ISMN: M-69208-386-3 Dipòsit legal: B-10.716-2012 Copyright de la música: © 2012 Josep M. Pladevall i Fontanet Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Música per a cordes Orquestra de corda

1

Grave q = 42

Vl. 1

& 42 ˙ F

Vl. 2

B 42

Vla.

F ? 42 œ F

Cb.

& &

œ

B ˙ ? ?

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œ

F œ

F œ

F

œ

p œ p

œ

œ

œ

œ

œ

œ

‰ œj œ œ ‰ œJ œ œ

˙ œ

‰ œJ œ œ

‰ œ œ #œ J

‰ œ œ œ ˙ J

‰ œj œ œ

˙

‰ œ œ œ ˙ J

˙ p

≤ ≈œœœ ˙

œ

œœ ˙ œ p œ œ œ ‰ œJ # p

˙

œ

œ

≤ ≈œ

˙

œ

∑ œ

‰ # œj œ œ

˙

‰ œj œ œ

? 42 œ

Vc.

7

‰ œj œ œ

& 42 ˙ F

Josep Maria Pladevall

˙ ˙

˙

œ

œ

œ œœ œ

œ

œ

œ œœ œ

© 2012 Josep Maria Pladevall. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

&

œ œ


j &‰ œ F œ &‰ J F j ‰ œ & F ?œ

14

F ?œ F

œ œ

˙

œ #œ

˙

œ œ

˙

œ œœ œ œ œœ œ

& ‰ œJ œ œ ˙ p

20

œ œ œ ‰ J f

‰ œJ œ œ ˙ f ‰ œJ œ œ ˙ f œ œ œœ ‰ œ œ œ J f œ œ œœ ‰ œJ œ œ f

œ

œ

j ‰ œ œ œ ˙

‰ œj œ œ œ

œ œ ‰ Jn œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

? ˙

œ

œ

œ

œ

p

poco rit...

4

˙

‰ œ œ œ ˙ J ∑

˙

poco rit...

˙

# œ ‰ # œJ œ ˙

˙

˙

œ. p

œ œ œ œ. p poco rit... œ œ #œ. p poco rit...

B

˙

j ‰ œ œ œ

poco rit...

& ‰ œJ œ # œ ˙ p #œ #œ œ ˙ B p œ nœ ? ˙ p œ nœ

˙

˙

œ J

π

#œ œ ˙ π œ ˙ J π

≤ ‰ œj œ œ ˙ p π ≤ ‰ œj œ œ ˙ p π


2 Largo q = 52

& 43 œ F

bœ.

Vl. 2

& 43 Œ

Vla.

B 43 Œ

Vl. 1

Vc.

? 43 Œ

Cb.

? 43 Œ

5

F

? ‰ œj < œ

pizz.

2 4

œ

œ

œ nœ œ œ

‰ œj < œ

‰ œj œ <

34 ≥œ . œ œ œ 42 n ˙ J F 3 34 ‰ j 2 œ œ œ 4 # œ œ œ F # œ œ 42 # œ 43  F

42 ‰ œj œ 43 œ F

˙

œ nœ #œ œ 3

# œ œ 42 b ˙

? ‰ œj < œ

2 œ œ 4 œ œ 3

&˙ &œ

‰ jœ œ F

œ œ œ 42 ˙ J

3

p

43

≤ œ

j 43 ‰ œ œ p

43 # œ .

œ œ œ 42 œ 3

œ œ œ 42 ˙ J

3 4

5

42

43

œ œ #œ 3

24 ‰ arcoj #œ œ F < 2 4 ‰ # œj œ F <

3 4

œ

∑ œ

43 43 43

42 ‰ œj œ 43 p œ pizz.

2 4

3 4


œ & 43 ‰ J œ œ b œ œ P 3 ≥ j 3 & 4 #œ. œ œ œ P

10

B 43  ? 43

? 43

& 42

15

bœ œ P ∑

œ bœ bœ œ œ

œ & 42

b˙ B 42

3

œ

≥œ . b œ b œ œ J 3 2 4 4 f 34 b ˙ . 42 f bœ ˙ 34 42

bœ 2 œ bœ 3 n ≥œ . b œJ œ œ 2 œ b œ n œ 4 4 4 F 3 j 24 ˙ 34 ‰ œ 24 œ œ œ œ œ œ nœ œ 3 F œ bœ œ 2 bœ. œ œ 24 # ˙ 34 ˙ 4 F arco ≥ 24 ‰ j b œ 43  2 #œ 4 œ œ. J œ P #œ F ≥ 2 2 3  ∑ #œ 4 4 œ 4 œ. J F

43

b ≥œ .

b˙ 43 œ 43

œ œ bœ J

24 b œ

œ

42 b ˙

˙ 42

? 42 ˙

43 b ˙

œ

42 ˙

? 42 ˙

3 4 b˙

œ

2 4 ˙ 6

f

43 ˙ f 3 4 ˙ f

˙

œ

Œ

sul ponticello

Œ

 p bœ b œ

42

2 4

Œ

n ˙ n ˙

sul ponticello

p

∑ ∑

#˙  p

sul ponticello


20

# œ

@œ b œ@ œ@ # œ@ # œ b œ œ 

n œ

œ

sul ponticello

& œ P &  bœ P B b œ P ? œ  P ?

3

˙

œ

# œ

œ

b œ

bœ 

œ 

bœ 

˙

& 42 ˙

25

& 42 œ B 42 b ˙

43 

# œ œ 42 # œ

43 ‰ œj # œ f

3 4

c ˙  p

c

poco rit...

2 œœœ 4 œ 3

poco rit...

poco rit...

f

∑ ∑

7

œ œ œ 42 J 42

43

42

3 4

ordinario

˙

˙

œ œ œ #˙

œ œ nœ #œ.

24 ‰ # œ œ J F poco rit... 2 ‰ # œ œ 4 J F poco rit... arco

3 4 bœ.

3 34 ‰ j œ nœ œ œ œ f ordinario 34  #œ œ

c n˙  p

œ œ œ 42 n ˙ J

œ ? 42 ‰ œJ œ 43 F ∑

bœ 

Œ œ f

c b ˙ p

34 ≥œ . f

pizz.

? 42

b œ

c ˙ p

ordinario

3

‰ œj œ < ‰ œj œ <

f

3

œ J

˙ j #œ œ P< ‰ j œ #œ P<

42

2 4


3 Adagio q = 66

≥˙ b c & P

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

&

˙

F

œ

b˙.

Œ

œ

˙.

Œ

≥ œ & c ‰#œ œ œ œ œ œ œ ‰#œ œ œ œ œ œ œ ‰#œ œ œ œ œ œ œ ‰#œ œ œ œ œ œ P bœ bœ œ œ b ≥œ bœ œ œ Œ Œ Œ œ œ Œ Bc  P œ ? c Œ œ≤ b œ b œ Œ b˙. ˙ b˙. b˙ P ?c

Cb.

5

œ

œ

œ

˙

œ

˙.

Œ

..

‰ œ b œ œ œ œ œ œ ‰ # œ # œ œ œ œ œ œ ..

& ‰ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ F bœ bœ nœ œ  B  F ? Œ bœ n˙ F ? Œ bœ ˙ F

œ bœ

Œ

œ

œ

..

Œ bœ

˙

Œ

œ b˙

˙.

Œ

..

Œ bœ

˙

Œ

œ b˙

˙.

Œ

..

8


≥˙ . & . P

œ bœ

9

˙

bœ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ . ‰ b œ œ œ œ œ œ . & P b ≥œ œ œ œ Œ Œ B ..  P

? .. Œ bœ P ? .. Œ b œ P

13

&

b ≥˙

F

bœ œ & ‰ œ F bœ B Œ F ? ˙ F ? ˙ F

œ œ

œ œ

œ

˙.

œ

˙.

bœ nœ

œ œ nœ n˙

F ‰

œ bœ œ œ

F bœ

Œ

F

˙

F

˙ F

‰ œ bœ œ ˙ b˙

œ

œ 9

˙.

‰ #œ œ œ œ bœ

œ bœ œ

Œ

Œ

œ bœ œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ

œ

b˙.

molto rit...

molto rit...

œ bœ

‰ nœ œ œ œ

molto rit...

bœ œ

molto rit...

bœ œ

molto rit...

˙ ˙

˙

˙

bœ nœ


b ≥˙

œ

a tempo 16

&

P

œ

œ œ œ & ‰ #œ œ œ œ P ≥œ a tempo Œ B  P a tempo ≤ ? Œ bœ œ bœ a tempo

?

20

P

a tempo

˙

& F

œ &‰ F

œ

bœ bœ

F ? Œ bœ n˙ F ? Œ bœ ˙ F

#œ bœ

Œ

˙.

Œ

œ ‰ #œ œ œ œ œ œ

‰ #œ œ œ œ œ œ œ

œ ‰ #œ œ œ œ œ œ

Œ

Œ

Œ

œ bœ

œ

˙

œ bœ

b˙.

b˙ ∑

œ œ œ œ œ nœ

B 

b˙.

Œ

‰ œ bœ œ œ œ œ œ

‰ œ bœ œ œ bœ œ œ

nœ bœ

œ

œ

b˙.

œ

w

..

‰ bœ bœ ∫œ b˙

..

bœ bœ

bœ.

bœ ˙ J

..

Œ bœ

˙

Œ

œ bœ nœ

bw

..

Œ bœ

˙

Œ

œ bœ nœ

bw

..

10


4 Andante q = 80

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Cb.

5

&c ˙ F

‰ œj œ œ œ # œ >

Bc ˙ F ?c ˙

‰ œj œ œ œ # œ >

&c ˙ F

F ?c ˙ F

‰ œj œ œ œ # œ > > ‰ œJ œ œ œ # œ > ‰ œJ œ œ œ # œ

&

&

‰ j œ #œ F œ pizz. j j œ ‰ œ ‰ P

B 

? j‰ j‰ j‰ j‰ Œ œ œ œ œ

≥ Œ œ ‰ # œj œ œ > f ≥ Œ œ ‰ # œj œ œ > f

˙. f

˙. f ˙.

f

œ œ

>œ U œ  U

j‰ Œ œ

U

j‰ j‰ œ œ p pizz.

U

œ ‰ œ ‰ J J p

pizz.

 ‰ œj œ # œ œj ‰ œj ‰ b œ ‰ J p F pizz. ‰ j nœ Œ j ‰ Œ œj ‰ œj ‰ œ #œ nœ p F j j j j ∑ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ P pizz.

p

œ

>œ U œ 

j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ #œ œ œ #œ œ

?œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J J J J J J J J p

11

œ ‰ œ‰ œ ‰ œ ‰ J J J J

∑ ∑

œ ‰ J j œ ‰


9

& b œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ ˙ F j j j j j j j j & œ ‰ œ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ 

‰œœœ J

arco

B ?

œ œ œ >œ # œ ‰ J

˙

arco

F

?

∑ ∑

B 

˙ F

? ?

b˙ F

> ‰ œj œ b œ œ

œ

‰ # œ œ œ ‰ # œj n œ # œ ‰ œj n œ n œ Œ ‰ j b œj ‰ Œ n œj ‰ Œ J œ P P ∑

& #œ œ #œ  ∑

‰ œj # œ œ

œ

arco

13

&

b˙ F

arco

>œ

> ‰ b œj œ b œ œ

‰ œj œ œ b œ >

n˙ F

‰ œ œ œ bœ J

œ

> ‰ n œj œ b œ b œ

œ

> ‰ œj œ b œ b œ

#˙ F

œ

∑ 12

Œ

‰ nœ œ œ J

œ

‰ b œj œ b œ œ > ∑ ∑ ∑

œ


>œ # œ &

& ‰ n œj œ b œ œ > BŒ ?

>œ # œ 

‰ #œ œ œ J

17

˙ F

∑ ∑

U

b >œ œ  &

21

U

‰ # œj œ b œ F

& n˙

B ˙

bœ ‰   J P pizz. j ‰ j ‰ b œj ‰ œj ‰ œj ‰ bœ œ p b œ pizz. œ bœ œ œ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ p

U

?

U

˙

U ? ˙

Œ

f

bœ ‰ n œJ œ

‰ j œ œ bœ #œ œ f > œ >œ # œ n˙ œ œ ‰ J ‰ # œj œ b œ œ œ F f b œ b >œ œ > œ ‰ œ œ œ œ #œ ‰ #œ Œ #œ J J f arco # ∑ ∑  Œ œ f ∑

œ

j œ #˙ ‰ œ œ œ #œ P

?

≥ b >œ

pizz.

Œ

‰ œj b œ b œ Œ b œJ ‰ p P (pizz.) pizz. j Œ b œ ‰ Œ œj ‰ P p

œ ‰ J

bœ ‰ ∑ J P j j j j œ ‰ Œ b œj ‰ n œ ‰ œ ‰ œ ‰ p œ bœ œ œ œ bœ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ p 13

pizz.

œ ‰ Œ j‰ J œ p (pizz.) j j œ ‰ Œ œ ‰ bœ p (pizz.) œ J ‰ Œ b œJ ‰ p (pizz.)


5 Moderato q = 104

& 42 ˙ P

amb sordina

Vl. 1

& 42 œ b œ P

œ œ bœ œ

˙

˙

amb sordina

Vl. 2

B 42 ˙ P

amb sordina

Vla.

? 42 ˙ P

amb sordina

Vc.

? 42 ˙ P

amb sordina

Cb.

& ˙

7

& bœ

œ #œ

œ

˙

˙

˙

˙

˙ P ‰ #œ œ #œ ˙ J P ˙ ∑

‰ n œj n œ œ P

? ˙

œ ‰ # œJ œ P ∑

∑ 14

‰ œJ b œ œ P

œ

˙

b˙ ‰ œJ b œ b œ P p ∑

˙

˙

P

˙

˙

œ bœ P

˙

˙

B #˙

? ˙

œ

œ #œ bœ œ

˙ P

Œ

bœ p


13

&

& œ B Œ

œ œ p

œ

poco rit...

œ

œ

poco rit...

?

?

poco rit...

& bœ

œ

œ-

œ

œ

œ ∑

F

bœ F

˙

? ˙

‰ œj b œ œ b ˙ F ∑

œ-

œ

b œ-

Œ

P œ-

Œ

B #˙

? ˙

& ˙

œ

poco rit...

poco rit...

19

œ

œ-

P

œ bœ œ

œ nœ œ

œ #œ bœ œ

a tempo

˙ P

a tempo

nœ P

a tempo

˙ bœ

˙ P a tempo ˙

˙

˙

˙

a tempo

˙

˙

˙ #œ

U

œ

˙

b˙ F

˙

˙

˙

c c c

˙

˙ F

15

œ

c u

c


Meno mosso q = 84

&c

25

&c Bc ?c ?c

Ÿ~~~~~~~~   Œ #˙ p Ÿi ~~~~~~~  Œ p ˙ Ÿ~~~~~~~  Œ #˙ p iŸ ~~~~~~~~~~~~~~~ Œ w p ∑

Œ

*

*

*

nœ < œ < œ

bœ <

œ <

bœ <

œ <

œ

* b œ * b œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~  #w p Ÿi ~~~~~~  ˙ p Ÿ~~~~~~~   # ˙ p Ÿi ~~~~~~~  ˙ p

n œ<

œ

b œ

œ

b œ

Œ

rit.

Œ

rit.

Œ

rit.

Œ

rit.

Œ

rit.

bœ <

bœ <

bœ <

bœ <

œ <

b œ

œ

b œ

œ

b œ

bœ < b œ<

œ<

b œ

nœ <

Primo tempo 29

&˙ P & œ P

B ˙ P ?˙ P

?˙ P

œ œ bœ œ

˙

˙

œ

#˙ œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙ P

œ bœ P

˙ P ‰ #œ œ #œ ˙ J P ˙ ∑

P

* tot l'arc, molt ràpid 16

œ #œ bœ œ ˙ bœ ˙ ˙

œ


& ˙ & bœ

œ #œ

? ˙

&

& œ B Œ

œ œ p

œ

poco rit...

œ

œ

poco rit...

œ

œ

poco rit...

?

poco rit...

?

poco rit...

œ

œ

œ

‰ œJ b œ œ P

b˙ ‰ # œJ œ œ P

? ˙

‰ œ bœ bœ b˙ J P p

‰ n œj n œ œ b ˙ P

˙

B #˙

41

˙

35

œ Œ Œ 17

Œ

bœ p

œœ-

b œ-

œP œP

œ #œ bœ œ

a tempo

˙ P

a tempo

nœ P

a tempo

˙ P a tempo ˙ ˙

a tempo

˙ bœ ˙ ˙

œ


& ˙

47

F

œ

& bœ

˙

? ˙

‰ œj b œ œ b ˙ F

& &Œ

≥ Bœ p

? ?

53

≥ bœ p

œ

Œ œ œ

œ

bœ F

B #˙

? ˙

œ bœ

p

≥œ œ

bœ bœ

œ

˙

˙

˙ #œ

˙ F

œ

˙

b˙ F

˙

bœ bœ

œ

œ

n œ. J

œ.

˙

˙

˙ π # œ. ˙ J π

˙

n œ. J

œ. œ.

treure sordina

treure sordina

œ nœ

18

π

œ f > pizz. > œ Œ f Œ

pizz.

treure sordina

treure sordina

˙

˙ Œ Œ

treure sordina

bœ > > bœ

œ œ > œ >

Œ

Œ


6 Allegro q = 132

Vl. 1

Vl. 2

Vla.

Vc.

Cb.

5

œ & 43 œ ~~~~~ f ss. Gli

& 43 ˙O .. F B 43 ˙ f ? 43

B œ bœ œ ?

bœ > ? b >œ

œ  Œ

Œ

˙O ..

˙

œ

‰ œj œ œ œ . . . > >œ Œ Œ

œ > f pizz. ? 43 >œ f

bœ 

Œ

œ

œ œ œ bœ œ &

& œ

œ œ ~~~~~ ss. Gli

‰ jœ# # œ. . œ. Œ

bœ œ ~~~~ f

Œ

˙  f

b œ

˙O .. F

‰ œj œ n œ b œ . . . > f b >œ Œ Œ f

Œ

œ > >œ

F

bœ œ ~~~ ˙O ..

b ˙

‰ œj œ œ b œ . . . > b >œ Œ Œ

œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ ‰ J F Œ ‰ b œJ œ b œ b œ œ œ n œ œ œ F Œ ‰ b œJ b œ n œ œ œ œ œ bœ > F

Œ

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ b œj œ œ . . . F ∑

b œ œ œ œ œ >œ œ >œ n œ ‰ J ‰ J F > > Œ ‰ # œJ œ œ œ ‰ œJ œ # œ F b œ >œ n œ >œ # œ # ‰ J #œ Œ ‰ J > F

‰ œj œ n œ œ . . . > >œ Œ Œ 19

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ


10

&

>œ

sul ponticello

Œ

# >œ Œ &

Œ

..

F

. œ. b œ J ‰

œ

œ ‰ œ œ œ b œ ‰ œJ œ œ .. œ ‰ œ œ œ b œ J J P — — —j — — — j pizz. * 2 œœ œœ œœ œœ œœ >œ œœ œœ œœ . Œ Œ B  œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ P * pizz. — — — — — — b œ œ œ b œ œ œ ? Œ ‰ j .. œ Œ œ œœ Œ œœ œœ b œ œ œ œ Œ œœ œ œ œ œ œ œ œ > P œ F pizz. ? .. œ Œ œ ∑ œ Œ œ œ Œ œ œ P

15

& & B

œ

˙

? b œœ œœ ? œ

Œ

pizz.

#œ #œ œ

‰ œJ œ œ b œ

Œ Œ

œ œ œœ œ

2 

œœ œœ œ

n œ.

.. # œ # œ œ

‰ œJ b œ œ .. œ

Œ Œ

œœ œœ œ

œ #œ

poco riten.

poco riten.

Œ

Œ

arco

p

poco riten.

poco riten.

.. b œœ œœ .. œ

* efecte guitarra 20

Œ Œ

Œ Œ

poco riten.

Œ

Œ

œœ œ œ

Œ Œ

œ

˙.

.. œœ œœ

‰ œJ œ œ

˙.

P

Œ

b œ

˙O

œ

arco

b b ˙O .. parco O˙ .. p


œ≤ ~~~~~ & bœ P

20

ordinario Gli ss.

&

Œ ∑

B

?

?

≥œ ~ ~~~

œ

accel.

F ∑

Œ

bœ œ œ œ œ & ‰ J F #œ œ œ & Œ ‰ J F Œ ‰ # œJ B #œ > F ? œ bœ nœ > . F. . ? >œ Œ arco œ F

25

Œ

accel.

b œ ~~G~li~s~s. ~œ

˘ œ

accel.

F

Œ

Œ

œ 

bœ 

‰ j ‰ j œ. œ. œ. œ œ. œ. # œ. > P accel. (pizz.) > œ Œ ∑ Œ F accel.

œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ

œ > >œ

‰ # œj œ > > # >œ >œ ‰ J

œ > >œ

œ œ ~~~~ f a tempo

Œ

a tempo

˙O .. F

a tempo

˙ f

œ

Œ

˙O ..

œ

˙

‰ j œ œ. œ. œ. œ >f > a tempo >œ >œ Œ Œ f a tempo

œ≤ ~G~~li~ss~. b ≥œ ~~ bœ ~~~ # œ ‰ œj œ ƒ> > f œ≤ ~G~~li~ss~. b ≥œ~~ ~~~~ # œ ‰ j bœ œœ œœ ƒ f > > j ≥œ ~G b œ œ ~~li~ss~.  # œ ‰ >œ >œ f ƒ b ≥œ~G~~lis~s. ~ # œ ‰ œj œ Œ #œ œ œ > > f ƒ > f # >œ > > Œ Œ Œ ‰ œJ œ f ƒ 21

œ ~~~~

œ

‰ j # œ. œ. # œ. Œ

œ œ Œ > > œœ > œ œ >

œ œ > >œ

Œ œœ > œ Œ œ > œœ Œ > >œ Œ

Œ

Œ Œ Œ Œ Œ


7 Presto q. = 144

* j & 12 8 œ. #œ ‰ ‰ œ œ p > . * j‰ ‰ & 12 8 # œ œ. p œ. #œ >

Vl. 1

Vl. 2

B 12 8 Œ. #œ. p

pizz.

Vla.

Vc.

? 12 8

Cb.

? 12 8

4

œ.

œ. Œ.

pizz.

p

œ.

‰ ‰ œ . # œj ‰ ‰ œ œ. œ. œ. # œ . œ œ # œ œ< . . œ. œ. # œ > < < cresc. œ. œ.

j‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ. #œ > . . .

Œ. #œ.

œ.

Œ.

œ. Œ.

#œ. œ.

œ. Œ.

˙.

œ.

cresc. arco

˙.

cresc.

œ. œ. p< cresc.< œ . œ . arco

p

cresc.

œ

œ.

œ ‰

œ. < œ .

œ œ J

œ œj

>œ . . j >œ œ. œ. œ. ‰ Œ . b . œ b œ ~ ~ # œ . ~ ~ œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ #œ . & # œ œ œ œ . œ .~ J œ œ œ œ œ J < >. . . f< F s. Glis

&

˙.

B #˙. ?

œ.

œ.

œ . b œ œJ œ< . <  ? œ. bœ œ œ. J< * rebot d'arc

‰‰ ‰ ‰‰ ‰ Œ. nœ. bœ. Œ. œ . # œj b >œ œ. œ. œ. b œ . n œj # >œ œ. œ. œ. f< < F arco pizz. Œ. Œ. œ. œ. œ. Œ. #œ. #œ. œ. Œ. œ. nœ. Œ. < < F f arco pizz. œ. Œ. œ. Œ. œ . Œ . œ . Œ . Œ . b œ . . Œ . œ œ. < < F f Œ.

œ. <

22

Œ . b œ . œ . Œ . < f


8

>œ œ. œ. œ. # œ . Œ . ≤ œ . . . . ‰ ‰ . b œ œ Œ œ. #œ. œ. #œ. œ. # œ œ. œ. œ. > F F œ< .  . n œ . œ . b œ . Œ . n œ . # œ . n œ . Œ . œ œ œ œ ‰ b œ œ œ œ ‰  . ... >. . . F F> ≥ * ≥ b œ .  . Œ . # œ . œ . Œ . Œ . # œ . œ . Œ . b œ œ. œ. œ. ‰ œ œ œ œ ‰  . > >. . . f F F œ . pizz.  ? Œ. b œ . . . Œ ∑ ∑  œ. œ. œ. œ. . f F  ? Œ . œ . Œ . b œ . ∑ ∑ ∑ ∑ f  & Œ. œ. Œ. f  & Œ. bœ. Œ. f  B Œ. bœ. Œ.

&

&

B

13

?

pizz.

bœ. œ. œ. œ. P pizz. ? bœ. œ. œ. œ. P

œ # œ # œ œ œ< . œ œ œ . F

bœ. F< .

œ. bœ. < <

.

œ. < F Œ.

.

Œ.

œ. <

#œ. <

arco

œ. F< arco œ .

F

23

 Œ. œ œ bœ œ. Œ. f Œ. œ. bœ. Œ. < f < Œ. bœ. < f . .

œ. Œ. <

œ. f < f

Œ.

œ< . Œ .

b œ- . œ- . œ- . # œ- . ƒ b œ- . œ- . œ- . # œ- . ƒ b œ- . ƒ b œ- .

œ- . œ- . # œ- . œ- . œ . # œ- .

ƒ b œ- . œ- . œ- . # œ- . ƒ


& ˙.

b˙.

& ˙.

b˙.

B ˙.

b˙.

17

molto rit...

molto rit...

molto rit...

?

˙.

molto rit...

Grave q = 42

2 4 ˙ P

‰ œj œ œ

42 ˙ P 42 ˙ P 24 œ P 2 œ 4 P

b˙.

molto . rit... b ˙ . ?˙

‰ œj œ œ

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙ œ

œ

‰ œj œ œ

‰ œj œ œ

12 8

œ

12 8

œ œ

œ

12 8

œ

œ

˙

12 8

œ

œ

˙

12 8

Primo tempo

j j & 12 8 œ. #œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ. #œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ #œ. #œ. p > . . . > . . . < <

22

‰ ‰ & 12 j‰ ‰ j‰ ‰ 8 œ œ œ œ œ. #œ # œ œ. œ. œ. p œ. #œ > . . . > pizz. . Œ. #œ. Œ B 12 8 #œ. #œ. œ. œ. œ. p pizz. ? 12 8 œ. p

? 12 8

Œ.

œ.

Œ.

œ.

Œ.

œ.

∑ 24

Œ.

cresc.

˙.

cresc. arco

œ œ # œ œ< . œ.

œ

cresc.

œ.

œ ‰

œ. œ. p < cresc. < œ . œ .

œ. < œ .

œ œ J

˙.

arco

p

cresc.

œ œj


& #œ œ œ œ. <

25

& ˙. B #˙. ? ?

œ. < œ .

s. > G~li~s ~ ~ b œ œ. #œ ‰ ‰ ~ œ. J‰ ‰ œ œ. œ. œ. ‰ J > F

œ.

œ.

bœ œ œ. J < bœ œ œ. J <

. . b œ . Œ Œ & œ. f <

28

& Œ. nœ. bœ. Œ. f < < B Œ. œ. nœ. Œ. < < f arco ? Œ . b œ . . œ. Œ < f arco

? Œ . b œ . . œ. Œ < f

Œ.

Œ. œ. < œ. <

> . . . œ . # œj ‰ ‰ œ œ œ œ ‰

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ . # œj b >œ œ. œ. œ. b œ . n œj # >œ œ. œ. œ. F pizz. . Œ. #œ. #œ. Œ œ. œ. œ. œ. F œ. F

pizz.

Œ.

 Œ. bœ. Œ. #œ. < f

Œ. #œ. Œ. œ< . f < Œ. bœ. Œ. < œ. < f Œ. œ. Œ. bœ. < < f Œ. œ. Œ. bœ. < < f

œ.

Œ.

œ.

Œ.

œ.

Œ.

œ. Œ. œ # œ. œ. œ. > F > col legno Œ. . #œ œœœœ > F >. . . col legno

œ. œ. œ. œ.

Œ. Œ.

Œ . # œ .. œ # œ œ. œ. > > ƒ rinf. ord.

Œ. œ. œ ƒ rinf. >. ord. Œ . # œœ .. > ƒ rinf. ord.

# œ œ. œ. >

. Œ. œ œ œ # œ . Œ >œ œ. œ. œ. œ. œ. >. . > F pizz.œ . œ. œ . Œarco #œ. . . . Œ Œ œ. œ > >. ƒ rinf. F . Œ. Œ. œ. œ. . > > ƒ rinf. col legno

25


Obres per a Orquestra de corda (String Orchestra) MG020 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Monocromies. (disc LMG2011) MG021 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Lent expressiu. (disc LMG2011) MG023 Enric Morera (1865-1942): Queixa i dansa. (disc LMG2011) MG024 Enric Morera (1865-1942): Melangia. (disc LMG2011) MG028 Enric Morera (1865-1942): Quartet en si, per a quartet o orquestra de corda. (disc LMG2011) MG029 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Suite a l’antiga. MG038 Pere Casas (1957): Suite. MG041 Enric Morera (1865-1942): Andante Religiós. (disc LMG2011) MG045 Llorenç Balsach (1953): Quatre dibuixos per a guitarra i cordes. MG068 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cants magiars, per a piano i orquestra de corda. MG071 Felip Pedrell (1841-1922): Gallarda. MG072 Jaume Pahissa (1880-1969): Dos corals d'enyorament, per a orquestra de violoncels. MG074 Felip Pedrell (1841-1922): Courante. MG084 Enric Ferrer: Simfonia. MG093 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Segon nocturn, per a clarinet i orquestra de corda MG120 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Concertino, per a piano, cordes i percussió. MG124 Moisès Bertran (1967): Fantasia per a cordes "Hartford" MG142 Moisès Bertran (1967): Petita simfonia per a cordes. MG164 Teresa Borràs (1923): Concert Op. 116, per a corn anglès i orquestra de corda MG193 Teresa Borràs (1923): Concert Op. 106, per a viola i orquestra de corda MG195 Agustí Borgunyó (1894-1967): Dues peces per a orquestra de corda (disc LMG2063) MG197 Agustí Borgunyó (1894-1967): Minuet (orquestra de corda) MG198 Glòria Villanueva (1953): Concert en Sol m, per a guitarra i orquestra de corda. MG205 Eduard Toldrà (1895-1962): Les danses de Vilanova, per a piano i orquestra de corda. MG211 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Dolça Bruna. MG217 Joaquim Homs (1906-2003): Soliloqui II per a cordes. MG218 Joaquim Homs (1906-2003): Polifonia per a cordes. MG237 Joaquim Homs (1906-2003): Dues invencions per a cordes. MG304 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Nana, per a corda i piano. MG307 Josep Soler (1935): Variacions sobre el tema de L'Art de la fuga, per a corda i orgue o clavicèmbal. MG308 Antoni Massana (1890-1966): Epitalami, per a orquestra de corda. MG310 Antoni Massana (1890-1966): Andantino, per a corda. MG313 Antoni Massana (1890-1966): Cançó de bressol, per a veu, orquestra de corda i piano. MG315 Esteve Palet (1981): Concertino per a violí i orquestra de corda. MG321 Glòria Villanueva (1953): Homenatge a la guitarra, per a arpa i orquestra de corda. (discAH206)

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG386