Siluetes (Josep Martí i Cristià)

Page 1

JOSEP

MARTÍ i CRISTIÀ

(1884 -1918)

SILUETES per a piano

Edicions la mà de guidoJOSEP

MARTÍ i CRISTIÀ

(1884 -1918)

SILUETES La palmera Barri gitano La tórtora emmalaltida Passen els trens El nenúfar Nuit de lune El convent A la presó Dansa de la mort per a piano


ISBD(PM) Siluetes –La palmera, Barri gitano, La tórtora emmalaltida, Passen els trens, El nenúfar, Nuit de lune, El convent, A la presó, Dansa de la mort– [Música impresa] : per a piano / Música de Josep Mart i Cristià (1884-1918). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (32 p.); 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: febrer 2012 ISMN: 979069208-383-2 Dipòsit legal: B-6.762-2012 Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 / Fax. 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


La palmera Josep Martí i Cristià

Piano

(1884-1918)

#### 6 & # 8

œœ œ œœ œ œ ‹œ œ œ œ ‹œ

œ œ œ œ œ ‹œ œ œ # ? # # # 68 œ œ œ ‹ œ #  * Risoluto

*

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œœ œ œ œ ‹œ ‹œ œ œ . œ œœ œœ #### œ œ œ ‹ œ œ # & œ. œ . p dolce œ. ? #### ∑ ∑ ‰ #  * 

3

# # # # n œœœ ... & #

6

? ####

9

&

####

? ####

nœ ≈ # *

#

j œ

œœ ..

œœ n œœ œ œœ . œ n n œ œ œ œ  j œœ n œ n œ

j œ

œœ ..

œœ œœ œ n œœ .. œ œœ œ .

. ≈ nœ œ œ œ nœ nœ * 

‰ œ œ. œ . . * 

nnnn bb b . œ . n b . œ. nœ.

œœ œ œ œœœ ... œ

n n n n b b b .. ‰ œ # œ œ œ . j ‰ ‰ ‰ œ # n b œ œ œ . *  * œ. œ. 

© 2012 la mà de guido & Associació d'editors de Josep Martí i Cristià.

œœ n œœ œ œ œ

œ nœ ‰ œ

*

œœ œœ œ œ

œ œ.


b & b b b b œœœ ...

œœ œœ b œœœ ... œ œ

œ œ œ œ # # # # # œœ n œœ & # œœ œœ J

œœ .. œœœ .. .

12

œœ œœ n œœ # œ n œ n œ b œ n œ n n n # # # # # # œ œ n œn œ # œb œ n œ œ # œ b œ n œ n œ n

œbœ. œ n œ ‰œ

œœ # œ n œ n œ b œ n œ n n # # # # # n œ bœ n œ b œ n œ nn # *  * j œ œ œ . œ n œœ œ œ . 15 # œ ## # # œ œœ . œœ .. œœ n œœ œœ .. œ œ œ ‹ œ œ œ ‹ œ œ . . ‰ œ œ œœœ .. œœ .. œœ œœ œœ .. œœ .. & # œ œ ‹œ œ œ J œ. . œ. J œœ .. œœ .. œœ .. œ. # œ n œ . . ? ## # # Œ ‰ œ. # ? bb b ‰ œ n œœ b œ . b œ * 

20

? #### # #

œœ œœ œ œœœ n œœœ œ J

#### # & # œœ œj ‰ œœœ œ œ J . ? #### # œ . œ #

25

29

&

####

? #### œ œ œ œ * Risoluto

œœ œœœ J

œœ œ œœ œœ

œœ œœ œ œœœ n œœœ œ J

œœ œœœ J

œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ f 

œœ œ

œ. * *

œ œ œ œ œ ‹œ œ œ

*

#### n œ œ ∑ j‰ œ œ j‰ n œœ œ œ œ J J œ. œ œ œ œ j œœ œ ‰ œ œ n n # # # # œ . œœ . œ. * œ. œœœ œœ œ # œ ‹œ œœ œœ œ œ œ œ #œ œ ‹œ œ œœœœ

*

dim.

4

*


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Barri gitano Josep Martí i Cristià (1884-1918) 3 3 3 2 b ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ & 4 œœ œœ œœœ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ 3

Piano

3

3

3 ‰ œ 68 ‰ œ ‰ œ œœ œ œ ? œ . œ Jœ œ‰ ‰ 6 œ . œ Jœ ‰ ‰ b œ. 8 œ. 3

&b ?b

œ œœ . œ J œ‰ ‰ . 3

œœ

gg ˙˙ .. gg ˙ . g

œ œ ‰ œœœ œ œœœ œ œœœœ ‰ œœœ œ œœœ œ œœœ œœ œ œœ œ œ.

‰‰

Œ

‰ Œ

œœ b œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ b œœœ ‰ b b œœœ œb œ. œœœ œ œœœ ‰ b œœ b œ œ œœœ œ œ œœœ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ œ Œ ‰Œ Œ ‰Œ J ‰ n b œœ b œ œœ b œ b œœ œ œ n œbb n œœœ b œ œœœ œ œ œ b œœ œœ b œœ

‰œ b œ œœb œ œœ œœœ & b J œœ œœ œ

16

?b

3

? b 42 œ . œ Jœ œ‰ ‰ œ . œ Jœ œ‰ ‰ œ . œ Jœ ‰ ‰ gg ˙˙ .. gg ˙ . œ. œ. œ. g 3 3 3

3

11

3

3

& b ‰ œœ œ

6

3

3

&

bœ bœ œ œ œ

© 2012 la mà de guido & Associació d'editors de Josep Martí i Cristià.

6

œ

?

‰ œ n b œ b œ œœ œ b œœ œ œ œ œ œœ œœ


‰ 43

.. ‰ bœ bœ œ bœ œ bœ œ ˙ ? b n œœ œœœ œœ œœœ œœ ‰ 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. œ˙ . Poco piu lento

&b

20

‰ & b ‰bœ bœ œ œ œ bœ œ ˙ bœ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ ˙. ? b œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

25

..

&b

30

˙. œ œ œ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ? œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ? œ œ ? œ œ b ˙. œ œ œ . œ œ & œ œ œ & œ œ œ œœ &b

35

?b &b

#œ #œ œ œ œ œ ? #œ #œ œ œ œ œ n œ #œ nœ # œ # œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ # œ # œ & # n œœ & # n œœ œ œ œ œ #œ #œ

39

œ œœ b & œ

b œ œ œ b œ œœœ œ œœœ œ œ œœ œ b œœ b œœ gg ˙˙˙ ... œ nœ b œ g

œ œœ œ

b œ œ œ b œ œœœ œ œœœ œ œ b b œœœ œ b œœœ œ œœ œ œœ œ b œ ˙ œ . œ b œœ b œœ gg ˙˙ .. œ nœ b œ g 7

œœœ œ œœ œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


La tórtora emmalaltida > œ. #œ #œ 3 ˙ &4 p œœ. # œ ? 43 Œ

> œ. #œ #œ ˙

Gemegós

Piano

> 5 œ. bœœ ˙ & b œœœ. ? Œ

& b ˙ . œœ œ ?b Œ

œ œœ

& b ˙ . œœ œœ œ œ

˙ . œœœ Œ

Œ

œœ œ

œœ. œ

œœ

˙ . œœœ

œœ. œ

œœ œ

˙ . œœœ Œ

Œ

œœ œ

© 2012 la mà de guido & Associació d'editors de Josep Martí i Cristià.

. # œœœ

Œ

> œ. bœœ œ. b œœœ. Œ

poc rit.

14

?b Œ

. # œœœ

> œ. bœœ ˙ œœ. œ Œ

œœ. œ

amb melanconia

9

œœ. œ

> œ. #œ #œ œ.

Œ

œœ. œ

Œ

9

(1884-1918)

œœ. œ

œ ˙ . œ. œ. J œœ œœ Œ

j # œ ˙ . œ. œ.

Œ

a temps

Œ

Œ

œœ œ

œœ œ

b

œœ œœ

œ œ œ œ œ ˙ . œœ œœ œœ Œ

œ œ œ œ ˙.

œ nœ Œ œ #œ

Josep Martí i Cristià

b

œ œœ

œœ œ œ ˙. œ œ Œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.