Formes I-V (Joaquim Serra Pica)

Page 1

JOAQUIM

SERRA PICA FORMES I - V per a guitarra

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Formes [Música impresa] : per a guitarra. / Música de Joaquim Serra i Pica (n. 1956). Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: gener 2012 ISMN: M-69208-381-8 Dipòsit legal: B-6.760-2012 Copyright de la música: © 2012 Joaquim Serra Pica Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


JOAQUIM

SERRA PICA FORMES I - V guitarra


FORMA I Meditació Lent

Guitarra

œ 2 b & 4 œœ ˙ F

œ b & œœ ˙ P

œœ œ

5

#œ b & œ ˙ F œ˙ &˙ f‰

œ

13

œ.

œ

œ

œ œ bœ

œ

& œœ ˙ P

bœ Œ

21

f

bœ #œ #˙

œ ˙ ˙ ‰

œ & bœ œ

17

Œ n b œœœ

œœ #œ ˙

œ œ #œ

9

œœ b œŒœ #œ n œ ˙

œœ œ œ

œ. b œœ œ b˙ ˙ ˙

œ

œ œ œ bœ

# ˙˙œ œ ˙ ‰ œ. œ

œ #œ ˙

œ

Œ œ

© 2012 Joaquim Serra Pica. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

˙‰ ˙ F

bœ ˙˙˙ ‰

œ

bœ nœ nœ

œ #œ # œ

b ˙œœ b˙ b ˙œœ b˙

œœ

j j œ b œ œ b œœ b œ ˙

œ

œ

œ œ œ

b œœœ œœ b œœ œœ ˙ b œœœ ˙

œ œ œ

Joaquim Serra i Pica

b n œœ

b n œœ

œ J # œœ

œ.

œ

˙ b˙ ˙

˙˙

œ

œ


> œœ œœ œœ > œ œ œ œœ œœ œ > œ œœ œœ œœ œœ œ &œ œœ ˙ œ œ œ œ > >> œ œ œ f

25

> œ œ œ œœ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ

> œœ œœ œœ bœ #œ œ ˙ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ n œœ &œ œ œ bœ # œ œ œ œ œ ˙ œ ≈ œ > > >œ œ œ #œ œ œ œ

29

œ œ œ œ œ b œœ œœ œ œ œ b œb œ œ b œœ œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ œ œ & œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ œœ œ bœ œ œ œ œ bœ # œ Œ F

33

Œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ bœ ˙ & œ œ œ œ œ b œœ œ # ˙˙˙ ≈œœœœ f F

œ

37

P

œ & œ≈ b œœ œ œb œ œ œ ˙ b œ œ œ n œ ˙ b b œ˙

41

b˙ & b˙

44

œ œ

œœ b œœ

œœ b œœ 3

# œ b œ œ œ œœ n œ b # œœ œ œ œœ b œœ

œ œ

˙˙ Œ p

œ


FORMA II Joaquim Serra i Pica Lento

Guitarra

& # œœœ œ & œœœ bœ

œ & 43 œœ œ F

3

5

& b œœœ bœ

7

œœ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œœ œ œ

œœ œ

œœœ œ

œœ œ œ

œ œœ œ

œ œœ œ

bœ œ #œ b œ

œœ œ

# œœ œ œ

œœ œ œ

b œœ œ œ

œœ œ œ

b # œœœ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

b œœ œ œ

œœ œ œ

œœ œ

j ‰ j ‰ œj ‰ œ b œœ & b œœ ‰ # œœ ‰ b œœœ ‰ J J J

9

œœœ œœ f>

œœ œ œœ œ œœœœ >

œ œœ œ

œœœ œ

œœ œ

œœ œ œ

œœ œ

œœ œ œ

œœ œ

b œœ œ œ

œœ œ

# œœ œ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

b œœ b œœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ Œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

F Legato

œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

11

œœ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

© 2012 Joaquim Serra Pica. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com