Trèvol (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA TRÈVOL per a trio de guitarres

Edicions la mà de guidoGLÒRIA

VILLANUEVA TRÈVOL trio de guitarres


ISBD(PM) Trèvol [Música impresa] : per a trio de guitarres / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: novembre 2011 ISMN: M-69208-377-1 Dipòsit legal: B-41.418-2011 Copyright de la música: © 2011 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Trèvol Glòria Villanueva

h = c 50

&C

Guitarra 1

IV

&C

Guitarra 3

˙

3 2 1

&

& Œ # œœœ œœœ œœœ Œ &

8

˙

&œ &œ &

#œ & C Œ # œœ # œœœ œœœ

Guitarra 2

4

II

3 2 1

œ Œ œœ œœœ œœœ Œ

≈ #œ œ œ ≈ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ œœ œ

Œ

œœœœ ˙

≈œ œ œ

0 0 0

œ Œ œœ œœœ œœœ Œ

1 2 3

Œ œœ œ

Œ # œœœ œœ œœ Œ œ œ

Œ

œ #œ #œ œ ˙

œ œ #œ œ ˙

œ œ œ œ ˙ ≈ œ œ œ

Œ ## œœœ # œœœ œœœ

Œ

1 2 3

Œ

œ œ œ œ

Œ

≈œ œ œ

≈œ œ

Œ

≈œ œ œ ≈ œ œ

œœœœ œœœ œ œœœ œ

≈œ œ œ

≈œ œ œ

≈œ œ œ

≈ œœ

≈œ

œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

rit.

œœ œ

rit.

#œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ rit.

© 2011 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


&˙ p

11

aœ m i m œ p œ œ &˙ ˙ œ œ ˙ œi œp œœœœ p e legato a tpo. iœ aœ œ ˙ œœ˙ & œ iœ aœ œ ˙ œ m œ œ m p p pa tpo. e legato 15 œ œœœ œ w œ œœ &œœ œœ F e legato j œ ˙ œ j œ œ &˙ ˙ ˙ œ œœ ˙ œœ œ œ a

&œœ œœ ˙

œœ˙ œœ

‰œœœœœœ

& ‰œœœœœœ

19

œœ œœ œœ œ œ œ ‰ & œ œ œ œœ œœ œœ &

˙.

œ ∑

24

&

& œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ &

˙

œ

˙.

œ

˙

˙

œœ˙ œ œ

˙ #œ

j # œ œ œj

œœ # œ œ

œ

w

œ œ 4

Œ

j œœ œœ œœ œœ ... œœœ œ

œ œ œ œ œ œ ˙.

˙

œ

j Œ œœ œœ œœ œœ ... œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ œœœ œ

# œœœ œœœ œœ œœ # œœ gg ˙˙˙ œ œ œ g p

œ œ œ #œ Nœ œ

˙

œœœœ

w

‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ

œ œ œ œ œ

∑ œ œœ œ ˙

œœ˙ œ œ

œœœœ

œœ œ ˙ œ


w

œ

œ œ œ œ ˙˙˙

œ œœ œ ˙

œ œ œ œ &œœ

28

&˙

&œœœœ˙

œœ˙ œœ

œœ œœ œœ œ œ œ ‰ & œ œ œ œœ œœ œœ &

˙. ∑

36

&

&Π&

œ j œœ œœ œœ œœ ... œœœ œ

œ œ ˙.

w

‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

œ

˙.

œ

œ

˙

j œ œ œj ˙

œœ œ œ œœ

‰œœœœœœ

&‰œœœœœœ

32

œœœ œœ

˙

j # œ œ œj

œœ # œ œ ∑

j Œ œœ œœ œœ œœ ... œœœœ

œœœ œœœ œœœ ˙˙˙

w

˙

œ œ œ œ

Tempo di Habanera # œ œ œ œ # œ œ œ j ‰ ‰#œ œ œ œ  J #œ # œ ˙ Più animato (h =c 60) j j j j Œ # œœ œœ œœ œœ .. Œ œ œ œ œ . Œ . # œœ œœ Œ Œ . # œœ #œ œ œ œ. >

#w w

Œ . j# œ ˙. œ œ

w w

œ

Marcato il basso

œ #œ

œœ Œ >

Œ . j# œ œ ˙. œ

œ œ j œ œ #œ œ œ J #œ œ J J œ

& œ . j# œ œ œ #˙. œ w j j j j . . . . Œ Œ Œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ & #œ œ #œ œ N œ œœ Œ Œ . > > > > j j jœ . œ œ œ Œ Œ . jN œ Œ. œ #œ œ œ #˙. & w œ ˙ œ œ w w ˙. .

41

5

œœ >œœ Œ J

jœ œ œ


œ #œ #˙. œœ œ œ œ &J J >œ j œ . Œ œ œ Œ Œ . # œœ œœ Œ & J > j & Œ . # œj œ œ Œ . # œ œ œ w w

46

51

& #w

& # œœœ ...

& Œ. ˙.

j œœ œœ œœ œ œ œ > j# œ œ œ

55

&

w j . Œ œ & # œ œœ Œ > & #˙. ˙. 59

&

#˙.

j . Œ œ & # œ œœ > j & Œ. #œ œ w

œ

œ. œ Jœ œ

> Œ . œœœ œœœ Œ J Œ . jœ ˙. œ œ

#œ œ j J #œ œ #œ Œ.

Œ. ˙.

˙

>œ œ Œ . œœ œœ J Œ . œj œ # œ ˙.

œ.

j# œ œ œ j Œ . # œœ œœ Œ > j Œ. œ œ œ w

j œ # œ œœ Œ >

j# œ œ œ

œ œ j œ J #œ œ

œ #œ œ œ J J œ

Œ. ˙.

Œ. w

Œ.

j œ N œ œœ Œ >

Œ.

jN œ œ œ

œ œ œ jœ œ J #œ # œœ j >œ . Œ œ œ œ

œœœ

œœ >œœ Œ J

jœ œ œ

Œ. jœ #œ w #œ

#˙.

œ

j œ œ œœ Œ > j œ œ # œj œ œ w Œ.

œ œ œ œ #œ J J > Œ . œœ œœ Œ J Œ . # œj œ œ w

œ œ # œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ N œ # œJ œ Jœ œ œ J J J J > > > Œ . œœœ œœœ Œ Œ Œ . œœœ œœœ Œ Œ . œœ œœ b œœ J J J Œ. Œ . œj œ œ Œ . œj œ b œ jœ œ œ ˙. w ˙. œ 6


63

&

w

œœ >œœ Œ œ œ J & Œw. œj œ œ & Œ.

& ˙

67

& # ˙˙ &

˙.

œ œ #œ œ œ J J > Œ . # œœœ œœœ Œ J Œ. jœ œ œ w

œ

j œœœ œœœ Œ > j œ œ œ

Œ.

Œ. w

œœœœ œœœœ œœœœ œ Meno mosso (h =c 54) > > > Œ œœœ Œ œœœ Œ œœœ Œ

˙

Tempo di ragtime

˙˙

œ œ œ œ > > >

Œ œ Œ œ œ Œ œ Œ > >

œ

j œ # œœ œœœ

˙

˙

œ œ

j œœ œœ œœ œ œ œ > œ œ

œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ >œœ Œ œœœ Œ œœœ œ segue ...

Œ œ œ Œ >

Œ œ œ Œ >

œ Œ

Œ œ œ Œ

Œ œ

œ Œ

segue ...

Œ œ

œ Œ

œœ œ &œœœœ œ œœ œœœœ œœœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œœœ œ œœ Œ # œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœ Œ Œ œœ Œ œœ œ œ œ œ œ #œ & #œ œ

71

& Œœ œ # Œœ œ Œ Œ 75

& #˙.

˙˙ . & Œ # ˙ ..

œ

& Œ œ œ ˙. œ

Œ œ œ Œ

Œ #œ œ Œ

Œ œ

œœœœ œœœœ œœ >œœ >œœ Œ œ Œ œ Œ

Œ œ œ Œ >

Œ œ œ Œ >

œœ œ >œœ œ Œ

Œ œ œ Œ >

7

Œ #œ

œ Œ

Œ œ

œ Œ

œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ >œœ œ œ Œ œœ Œ œœ œ

Œ œ œ Œ >

Œ œ

œ Œ

Œ œ

œ Œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per/amb Guitarra (Guitar) MG026 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (1a. part). MG027 Pere Casas (1957): Casiana VII. MG031 Gloria Villanueva: 30 Estudios para guitarra. MG032 Llorenç Balsach (1953): De Caldetes a Moià, per a guitarra, piano i percussió. MG045 Llorenç Balsach (1953): Quatre dibuixos per a guitarra i cordes (guitarra i quartet o orquestra de corda). MG060 Llorenç Balsach (1953): Dental, per a dues guitarres. MG061 Llorenç Balsach (1953): Peça gomosa. MG079 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (2a. part). MG096 Joan Carles Martínez (1959): Diàleg, per a guitarra i orquestra. MG102 Glòria Villanueva (1953): Suite en sol major, per a violí —o flauta— i guitarra. MG127 Albert Llanas (1957): Cinc estudis per a guitarra. MG145 Miquel Roger (1954): Cançó per a flauta i guitarra. MG146 Glòria Villanueva (1953): Distímia. MG147 Glòria Villanueva (1953): Flamboyant. MG148 Glòria Villanueva (1953): Souvenir de Göreme, per a tres guitarres. MG156 Glòria Villanueva (1953): L'almanac. MG170 J.A. Chic (1968): Trenta de desembre, per a flauta i guitarra. MG188 Benet Casablancas (1956): Aforismes per a piano. Aforisme per a guitarra. MG198 Glòria Villanueva (1953): Concert en Sol m, per a guitarra i orquestra de corda. MG206 Glòria Villanueva (1953): Diorama, per a dues guitarres. MG212 Glòria Villanueva (1953): 30 Duets, per a violí —o flauta— i guitarra. MG215 Jordi Rossinyol (1953): Denses harmonies, per a flauta dolça contralt i guitarra. MG220 Glòria Villanueva (1953): Lacrimae Stellarum. MG227 Glòria Villanueva (1953): Ònyx. MG234 Josep Soler (1935): Nachtlied, per a clarinet i guitarra. MG250 Joan Carles Martínez (1959): Cinc preludis per a guitarra. discAH177) MG257 Glòria Villanueva (1953): B-612. MG264 Jordi Domingo iArgilaga (1948): 10 Souvenirs. MG278 Josep M. Mestres Quadreny (1929): De trast en trast, per a flauta i guitarra. (discAH172) MG289 Peregrí Portolés Chulvi (1963): A l’estiu, per a flauta i guitarra. MG291 Jesús Rodríguez Picó (1953): Monòleg d’hivern, per a veu, flauta i guitarra. MG294 Josep Galeote Nadal (1978): Cinc estudis evocants. MG296 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Peces íntimes. MG306 Josep Manzano (1962): Sis estudis fàcils per a guitarra. MG311 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Entre dos, per a dues guitarres. MG314 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Vals núm. 2, per a grup de guitarres. MG319 Sàndal Campàs (1975): 7 Records. MG322 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Passeig, per a grup de guitarres. MG347 Joaquim Serra i Pica (1956): Quatre peces al mar: Cala rovellada, Nit en calma, Entrant a port, Tramuntana. MG348 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Son de negros en Cuba, per a veu, flauta i guitarra. MG353 Josep Galeote Nadal (1978): Dues peces breus per a guitarra i violoncel MG354 Glòria Villanueva (1953): Nohant, per a quartet de guitarres MG356 Manuel Millán de las Heras (1971): Canción y danza. MG376 Glòria Villanueva (1953): Novembre, per a flauta i guitarra

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG 377