Page 1

BALTASAR

BIBILONI MADRIGAL TRIST per a cor mixt

Edicions la mà de guido


BALTASAR

BIBILONI MADRIGAL TRIST cor mixt


ISBD(PM) Madrigal trist [Música impresa] : per a cor mixt / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). Poema de Joan Pons i Marquès (1894-1971) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: novembre 2011 ISMN: M-69208-375-7 Dipòsit legal: B-41.416-2011 Copyright de la música: © 2011 Baltasar Bibiloni Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 Fax/ 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


MADRIGAL TRIST Joan Pons i Marquès

Baltasar Bibiloni

° bb 6 j ‰ ‰ Œ ™ ‰ mp j œ œj œ #œj œ ™ ™ œ œ œ œœ ™™ œœ Soprano & 8 œ ™ œ œ œ œ œ™ œ œ œ J J p

Adagio

B.C.

Qui - nes ro - ses, mi -

p b 6 & b 8 œ™ œ ™

Contralt

B.C.

Tenor

Baix

¢

p b 6 & b 8 œ ™ œ™ ‹ B.C.

? bb 68

° bb & ˙™

œ™ œ ™ œ ™ œ™

œ™ œ ™

j ‰ ‰ ˙™ ™ œ œ

˙™

j ‰ ‰ ˙™ œ™ œ

˙™ ˙™

œ # œ ™ œ , n œ ˙™ œ J œ J J J

mp

B.C.

E - lla_em di - gué:

œ™ œ ™

j ‰ ‰ ˙™ œ™ œ B.C.

˙™

˙™

b & b œ œj œ œj œ™ œj ‰ ‰ ˙ ™

˙™

Ϫ

˙™

Ϫ

Ϫ

Ϫ

7

ra!

b & b œ œJ œ™ ‹

j œ™ œ ‰ ‰ ˙™

œ ™ ˙™ ? bb œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ J # œ œJ œJ œJ ¢ J I jo li

vaig

con- tes - tar:

œ J

˙™ œ™ œ ™

œ œ œ œ œ œ™ ™ œ J J J J J

ben sentito

¿Què n'hem de fer de les ro - ses

© 2011 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


° b ™ &b œ 13

b &b œ™ b œ™ &b ‹

U mp j # œ œ™ œ ‰ ‰ œ™ œ™nœ œJ Giocoso

Ϫ

Qui - nes

œ œ™ œ œ œ J J

co - ses, qui - nes

co

-

co - ses, qui - nes

co

-

ses! O-

co - ses, qui - nes

co

-

ses! O-

U mp # j j j ‰ ‰ ™ œ œ œ œ™ œ œ #œ nœ œ œ œ œ™ œ™ mp œ™ œ ‰ ‰ U œ œj # œ J Qui - nes

Ϫ

œ #U ™ œ œ ? b œ œ œ œ œ œ™ œ J œ Œ™ ¢ b J J J J J J J J

Qui - nes

18 ° # ™ j cresc. œ ™ œ œ ™ , f >œ ™ >œ ™ & œJ œR œ œ œJ J R J œ

#

si_han de mar - cir-se de - mà? I_em re - pli - cà:

lo - ra - les, té,

# r & œJ ™ œ œj œ

# ™ & #œJ œR œJ œ ‹ lo - ra- les, té,

o - lo - ra - les, té; cresc.

¿què_hi f

fa

j j™ r j ™ , œ œ œ œ œ œ™ œ™ > > œ nœ ™ œ œ œ ™ , >œ ™ >œ ™ J J R J

lo - ra - les, té, o - lo - ra - les, té; cresc.

¿què_hi f

fa

cresc. ? # œ ™#œ œ œ nœ œj j™ r j , >œ ™ œ™ œ œ œ œ™ J R J ¢ >

œU œ œj J

j œ œ™

ses! O-

U j œ œ

U œ œ ™ œ œj œ™ œ œ œ œJ J 

Ϊ

œ œ œ œ œ J J J J J œ œ™ J

U œ Œ J

O-

j œ œ œJ J

dim.

si_han de mar - cir - se de - mà:

si són tan

si_han de mar - cir - se de - mà:

si són tan

dim. œ œj œj #œj œj œj œ nœj œj œj œj J

œ œ œ œ œ œ œ™ J J J J J J

œ œ œ J J J

dim.

o - lo - ra - les, té;

¿què_hi f

fa

si_han de mar - cir - se de - mà:

si són tan dim.

lo - ra - les, té,

o - lo - ra - les, té; Giocoso p mp

¿què_hi

fa

si_han de mar - cir - se de - mà:

si són tan

be- lles les ro -

ses? Qui - nes co - ses, qui - nes p mp

° #œ œ œ & J J J #œ ™ 23

# j j j & œ œ œ œ™

j j œ œ œJ œJ œJ œJ œ™

p U œ ™ nœ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œ œ œJ œ ‰ bb ˙ ™ J B.C. co - ses!

œ ™ œ œj œ™ œ œj œ œj œ ™

U bp œ ‰ b œ™ # œ ™

œ œ œ J J J

˙™

œ ™ œ™

U # œ œ œ œ œ œ pœ ™ mp œ œj œ œ œ ™ œ j œ ‰ bb ˙ ™ œ ™ œ™ œ & J J J œ œ œ™ J ‹ be-lles les ro - ses? Qui-nes co - ses, qui - nes co - ses! B.C. Mesto p mp U ?# œ j j œ™ ™ ™ Œ  Œ Œ œ bb œ œ œJ œJ œJ œ ™ œ œ œ œ ™ ¢ œ J J J J be- lles les ro -

ses? Qui - nes co - ses, qui - nes

be- lles les ro -

ses?

co - ses!

Mes

4

B.C. p

jo, si go - ses no go - ses, pen-


° b &b ˙™

˙™

29

b & b Ϫ

b &b ˙™ ‹

#œ ™

œ œ™ œ œ™ J

Tu_i jo

œ ™ œ™ œ™ œ™

? b œ œ œ œ œ ˙™ ¢ b J J J J

° b j ™ & b œj œ œJ œJ œJ œJ œ sa - va_es - tre - nyent sa ma:

b &b

tu_i jo tam-bé com les

œ

bé,

b &b œ ‹ bé,

?bœ ¢ b

ro

Tu_i jo

tam - bé,

œ ™ œ œnœ œ™ J œ™ ses

‰ j œj œj œ œj œj œ œ J

‰ Œ™

° b mf œ œ œ œ b & J J J 39

j j œ œ ™ #œ œj j œ

œ

œ œ™ œ œ j J J J œ

jo

tam - bé, tu_i jo tam-

tu_i jo tam- bé,

œ ™ œ™ tam - bé,

tam - bé, tu_i jo tam-

œ œj œj œ ™ œ™ J

tu_i jo tam - bé, tam

hem de ser cen - dra de - mà,

j œ œ

j œ œ

tu_i jo tam-bé com les

bé,

tam - bé,

cresc. œ œJ œJ œJ œJ œ ˙ ™ J J

j j œ œ œ œ œ œ œJ J J J Œ™

jo

j j œ™ œ œ œ œ J

tu_i jo tam - bé com les ro - ses hem

‰ Œ™

tu_i

tam - bé, tu_i

tam - bé,

-

j œ ˙™

nœ œ œ#œ ™ œ ™

Tu_i jo

35

œ

tam - bé,

œ ™ œ™ œ ™ œ œ œ ™ J Tu_i jo

œ™ œ ™

ro

de

-

ser

j j œ œ œ J œJ œ

cen - dra de- mà, cresc.

œ œ œ œj œ œ nœJ #œ J J J J J

ses hem de ser

j œ œ œJ œJ œJ œJ œ J

cen - dra de - mà

mà, mf

cresc. ? b œ™ ¢ b mà,

de-

œ J

tu_i jo tam - bé com les ro - ses hem de ser cen - dra de-

œ œj œ œj œ J J

j j œ œJ œ #œ

j j j j œ œ œJ œ œJ œ œJ ˙™ dim.

mp

j j j œ nœ œj œ œ

j j j j œj j œj #œ œ œ œ œ œ

œ œ œj #œj œj œ œj œ ™ J J J

hem de ser cen - dra, hem de ser cen - dra, hem de ser cen - dra de- mà, dim. mp mf

b & b œJ œJ œJ nœ ‹ hem de ser cen

j œ

œ j œj #œj œ nœ #œ J œ J J J

hem de ser cen - dra, hem de ser cen - dra, hem de ser cen - dra de - mà, cresc. mf dim. mp

b &b Ϫ

-

œ œJ œ œJ bœ J J

- dra, hem de ser cen - dra, hem de ser cen - dra de - mà, dim. mp mf

bœ nœj œ œ J J

œ œJ œJ œJ œ J

j œ

de-

œ œ œ J J J

hem de ser,

j j j j œ #œ œ œ œ œ œ œ J J J

hem de ser cen - dra, hem de ser cen - dra, hem de ser cen - dra de- mà, 5

œ J

de-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per/amb Cor MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. (discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a soprano, cor, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano. MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue. MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola suspira per les fonts d’aigua, per a cor mixt, bariton i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor mixt i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona, per a cor mixt. MG371 Antoni Glòria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental.

Mg375

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

Madrigal trist (Baltasar Bibiloni)  

MG375 Madrigal trist (Baltasar Bibiloni), per a cor mixt

Madrigal trist (Baltasar Bibiloni)  

MG375 Madrigal trist (Baltasar Bibiloni), per a cor mixt

Advertisement