Page 1

VALENTÍ

MISERACHS

CASTELL DE TONA per a cor mixt

Edicions la mà de guido


VALENTÍ

MISERACHS

CASTELL DE TONA cor mixt a 6 veus


ISBD(PM) Castell de Tona [Música impresa] : per a cor mixt a 6 veus / Música de Valentí Miserachs Grau (n. 1943). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2011 ISMN: M-69208-370-2 Dipòsit legal: B-25.739-2011 Copyright de la música: © 2011 Valentí Miserachs Grau Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel - 93 725 7052 / Fax - 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


El castell de Tona Tona lluu molt riques joies: una ermita i un castell. Vells i joves, nois i noies, pugem tots a dur-hi toies, ple com mai el canastrell. A l’entorn del castell i de l’ermita estrenyem-nos, tonencs, ben fort les mans, celebrem, plens de goig, l’astruga fita de la dansa que a tots ens fa germans. Al bell cim de la bandera catalana amb les barres de sang sobre camp d’or, fem la immensa i joiosa sardana que, dansant, ens bategui fort el cor. La gran joia de ser Ciutat Pubilla nou orgull entre els nostres sants orgulls la durem com la perla en sa conquilla, i en duran una espurna els nostres ulls. Sant Andreu somriurà amb rialla franca, esperant el retorn al seu castell; somriurà en el seu tron la Verge Blanca i estendrà sobre el poble el seu mantell. Tu, repica, incessant, cloquer de Tona, escampant llargament la teva veu: que la senti ben fort tot Osona, que la senti ben clara Barcelona, que la sentin ben dolça a tot arreu! Tona lluu molt riques joies: una ermita i un castell. Vells i joves, nois i noies, pugem tots a dur-hi toies, ple com mai el canestrell. Mn. Joan Colom


CASTELL DE TONA Sardana per a cor a 6 veus mixtes Lletra: Mn. Joan Colom, prev.

1978

¡

& b 24

SI

mp

mp

& b 24

La

la

la

mp

2 & b 4 Ü

La

la

la

T

?

Br

¢

Ï.

Ï.

J

Ï. Ï. J J J la la la .j .j .j Ï Ï Ï

J

J

. j la. j la. j la. j Ï Ï Ï Ï

la

Ï.

Ï.

.j

Ï . ÏJ . J

Ï.

. j la. j la. j la. j Ï Ï Ï Ï

J

la

la

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

ú

Ï

Ï

Ï.

Ï.

J

J

J

. j la. j Ï Ï

la

Ï

Ï.

. j la. j Ï Ï

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

·

la

la

Î

la

la

la

j

la

la

la

la

la

la

Ï

la

la

la

la

J

Ï

J

J

Ï Ï Ïj Ï J

Ï

Ï Ï Ï

·

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

J

Ï . ÏJ . J

la

2

? b 24

mf

·

. Ï. Ï. n Ï. Ï b & J J J J la la la la .j .j .j .j b Ï Ï #Ï Ï & .j .j .j .j b & Ï Ï Ï Ï

Ï J

Ï

Ï

Ï

mf To - na

Î

b 4

· Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

J J

ú

To - na

J

lluu

J Ï

molt ri - ques

Ï

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

Ï

J J

lluu

Ï Ï

J ·

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

la la la la

la la la la

la la la la

la la

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

.j .j Ï Ï

la

la

la

jo - ies:

J J

molt ri - ques

·

.j .j Ï Ï

la

u - na_er -

Ï J

J

jo - ies:

·

u - na_er -

Ï. Ï. J J

Ï. Ï. J J

. j . j la. j la. j Ï Ï Ï Ï

la la

la la

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï j j Ï Ï ÏJ ÏJ

j j Ï . ÏrÏj Ï

la la

la la

la la la la

la la la la

la la la la

la la

la la

la la

la

la

la la

la la

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

la la la la

ú

la la la la

Ï

la la la la

la la

la la

la la

la

la

bÏ bÏ J J

& b ÏJ ÏJ Ü mi - ta ? b ÏJ ÏJ ? b

J

Ï.

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

6

¢

Ï.

. j la. j la. j la. j Ï Ï Ï Ï

& b 24

C

¡

Ï . ÏJ . J

La

S II

B

Ï . ÏJ . J

Allegro brillante

bÏ bÏ J J

i_un cas - tell.

ú

mi - ta i_un cas - tell.

·

j j Ï Ï

·

Ï

Vells i

·

Ï ÏJ J

Vells i

ú jo

ú

-

jo

·

-

-

ves, nois i

Ï Ï ÏJ Ï J J J

-

© 2011 Valentí Miserachs. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

ves, nois i

·

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

no - ies pu - gem

Ï . Ï Ï J R J

Ï J

no - ies pu - gem

·


¡

5

. Ï. Ï. Ï. Ï b & J J J J

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

12

la la

la la

la

. . . . & b ÏJ ÏJ ÏJ ÏJ

la la

la la

& b ÏJ Ü tots ? b ÏJ

¡

? b ¢

la la la

la la

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

Ï Ï j Ïj J J Ï

Ï ÏJ ÏJ ÏJ J

la la la la

la

ú

Ï

la la la

la la la

Ï & b J

·

J

molt ri - ques

Ï

Ï J

J

molt ri - ques

j j & b Ï Ï ÏJ

lluu molt ri - ques

Ï Ï & b J J Ü lluu molt Ï Ï ? b J J la

? b Ï

la

la

J

Ï Ï Ïj Ï J

J

Ï

Ï b ÏJ b ÏJ J

Ï

Ï

Ï

Ï

jo

Ï

Ï

la

la

la

la

Ï

J Ï

la

-

-

Ï Ï

Ï

la

la

ies:

J J Ï

la

Ï

la

j

Ï

u - na_er

Ï

Ï

J J

Ï nÏ J

la

la

la

la

u - na_er

J Ï

la

Ï

la

f

-

-

lluu

Î

Î

Î

j

Ï -

-

To - na

Ï Ï J J

mf To - na

Ï Ï Ï Ï J J J J

Ï Ï Ï Ï J J J J

la la la la

la la la la

mp

j Ï Ï

j Ï Ïj

mf

Î

Ï

la

la

Ï

Vells i

Î Ï

Î

J

j

j Ï

Ï Ï J

Ï

mf

tell.

tell.

lluu

To - na

Ï

mi - ta i_un cas - tell.

Ï

Ï

Ï

Ï

la

la

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï Ï

Ï

la

la

la

la

la

la

J

J

Ï J

ú

·

J

Ï

J J

j

Ï

Ï Ïj J

To - na

ú

u - na_er - mi - ta i_un cas

ies:

ú

ú

u - na_er - mi - ta i_un cas

jo - ies:

Ï

J

·

Ï

jo - ies:

J

ri - ques

·

Ï b ÏJ b ÏJ J

Ï

J

mp

mai el ca - nes - trell.

J

jo

Ï

ú

Ï

Ï J

Ï Ï ÏJ ÏJ J J

Ï Ïj J

Ï

mai el ca - nes - trell.

J

Ï

J

la

Ï Ï Ïj Ï J

Ï Ï

J

Ï

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

Ï Ï J J ÏJ ÏJ

Ï

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

la

f

la

.j .j .j .j Ï Ï Ï Ï

·

J

la la la la

la

a dur - hi - to - ies ple com

Ï

Ï

la la la la

tots a dur - hi - to - ies ple com

Ï & b J

la

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

la la la

la

Ï Ï Ï J J J

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

la la la

la

Ï Ï ÏJ J J

18

¢

la la la

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

.j .j .j .j b & Ï Ï Ï Ï la la

Ï. Ï. Ï. Ï. J J J J

Î

J

J

mi - ta i_un cas - tell.

J J Ï

la

J J Ï

la

J J Ï

la

J J Ï

la


6

¡

j

23

& b ú Ï

jo

& b Î

-

-

Ï

la

>j > & b Ï ÏJ

mai el

> & b ÏJ

>

Ï J

mai el

& b J J Ü mai el >Ï j ? b Ï J la,

¢

Ï

b Ï

>

el

j Ï

la,

J

el

no

-

Ï

i

no

la

la

la

J

la

la

Ï

-

Ï

j

ies

j Ï

a

j ÏJ Ï

J

dur - hi

j Ï

J

to - ies ple com

j Ï

Ï

j Ï Ï

J

la

la

J

Ï J

Ï J

dur - hi

J

to - ies ple com

la

Ï

la

la

la

Ï

la

j Ï J

la

la

la

J

ple com

j Ï

Ï J

la

Ï

la

J

j Ï Ï

Ï

la

Î Ï

J

>j >j Ï Ï

to - ies ple com

Ï J

j Ï Ï

> > j Ïj Ïj Ï

j Ï

dur - hi

a

Ï

J J

a

>j >j Ï Ï

Ï

·

Ï

la

tots

ies

j Ï Ï

Ï

la

J

J

la

Ï

j Ï Ï

J

Ï

J

J

·

j Ï Ï

J

la

mai el

Ï

i

jo - ves, nois

la

J

Ï

j

Ï Ï

Ï Ï

no - ies pu - gem

j Ïj Ïj

j Ï

Ï

& b ÏJ

?

Ï

j

i

jo - ves, nois

j Ï Ï

la

>

Ï . J

·

b Ï

28

Ï

Ï

j

·

la

¡

j

Ï

Vells i

? b Ïj Ï J ?

j

j

r j j Ï Ï Ï

j

Ï

ves, nois

Vells i

mp

& b Ü

j Ï

j

Ï

mp

& b Î

¢

j Ï ÏJ

J

la

la

Ï

la

la

Î

·

·

·

·

Î

·

·

·

·

ca - nes - trell,

J

J

>

>

ca - nes - trell,

>

Ï

ú

J

J

ú >Ï

ca - nes - trell

>Ï J

J

Î

mf

ca - nes - trell.

J

>Ï , >Ï

J

ca - nes - trell,

>j >j Ï Ï

>

Ï

ca - nes - trell,

Ï

A

ú

l'en

-

ú

mf la

Ï Ï J

torn

ú

Ï

ú Ï Ï

J J

Ï J

del cas - tell

ú

i

J

Ï Ï

de l'er - mi - ta

ú

la

Î ·

·

Ï

J

·

Î

>Ï la,


¡

7 34

Ï

& b Î

mp

& b Î

mp

>

Ï Ï

J

Ï

J

j Ï

j Ï

Ï

es - tre - nyem - nos,

la

Ï

? b ú

J

Ï Ï

¡

& b

f

·

J

Î Î

Ï J

J

J

Î

Ï J

J

>j >j Ï Ï

plens de

f

Ï

fi

Ï

J >

Ï

-

Ï

J J

J J

j

j

goig l'as - tru - ga

Ï

ce - le - brem

Ï

Ï

plens de

goig

Ï Ï

Ï

la

Ï

j

J

>

Ï

Ï

Ï

j

Ï

J

Ï Ï Ï

dan - sa que_a

Ï

J

j Ï

J

Ï

j Ï Ï

J

dan - sa que_a

j Ï

Ï

J

Ï

J

J

J

tots ens fa ger -

Ï

Ï

Ï

J Ï

j Ï

tots ens fa ger -

J

dan - sa que_a

Ï

tots ens fa ger -

Ï J

j Ïj

j

J

Ï J

j Ïj Ï

tots ens fa ger -

j Ï

dan - sa que_a

Ï

ce - le -

j

Ï

dan - sa que_a

fi - ta de la

Ï

J

Ï

de la

>

j Ï

Î

j

Ï

dan - sa que_a

de la Ï >Ï >Ï J J J

Ï Ï

ta

Ï

j

la

>j >j Ï Ï

de la

f de la

Ï

Ï

Ï Î

la,

>

f

Ï >

>j >j Ï Ï

>Ï >Ï J J

Ï

Ï

mans,

ú

>j >j Ï Ï

Î ·

Ï

f

, Ï

les

f

·

#ú J

fort

·

Ï

mans

Ï

·

goig l'as - tru - ga

ce - le - brem

Ï J

ú

· Ï

Ï

to - nencs, ben

·

>Ï Ï Ï & b J J Ü brem plens de >Ï >Ï ? Î b J J

les

Î Ï

·

J J

·

·

ú

ú

·

& b

j Ï

fort

Ï Ï

J

ú

·

& b

? ¢ b

Ï J

ú

39

Ï

mans

·

es - tre - nyem - nos,

la

Ï

Ï

les

j

j

j Ï

Î

ú J

fort

to - nencs, ben

Ï

J

? b > ú ¢

j

Î Ï

mp

to - nencs, ben

Ï

Ï J

J

J

j

Ï

Ï Ï

Ï J

es - tre - nyem - nos,

& b ú Ï & b Ü

Ï J

Ï

J j

J j

J j

j

tots ens fa ger -

Ï

Ï

Ï

Ï

tots ens fa ger -


8

¡

45

ú

Ï

Î

& b ú

ú

Ï

Î

& b ú

> > > j j j j Ï Ï Ï Ï

mans.

mans.

Ï > Ï >Ï >Ï J J J J

mans,

Ï & b

Ï Ï j nÏ J J

Ï Ï J J

bar - res de

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

mp

Ï

Î

Albell cim la ban - de - ra ca - ta - la - na

amb les

Ah!

Ah!

·

.. ..

J J

Ah!

p

.. ..

ú ·

Ï

· ·

· ·

ú

· ·

Ï

J

Ï

, Ï Ï J

Ï

J

·

p

·

Ah!

·

·

ú

f

J

,

J

ú

ú

Ï

ú

ú

Ï , Ï

j

Ï

Î

Ï Ïj J

Ï

bÏ bÏ J J

Ï Ï J

Ï J

Ï.

mp la,

f

,

Ï

f

.

la,

f

Ï J

J

J

fem- la_im - men - sa_i jo - io - sa la sar - da - na

ú

·

J

bÏ bÏ J J

Ï

f fem- la_im - men - sa_i jo - io - sa la sar - da - na

d'or

Ï , Ï ú

sang so - bre camp

& b ú Ü

? ¢ b

ú

> ·

p

Î

J J

J J

Ï

ens fa ger - mans.

54

? b

Ï

ú

Ï Ï

ú

p

> .. .. ú Î

> > Ï >Ï Ï j Ï j J J

mans,

& b #Ï

·

Ï

Ï Ï

ens fa ger - mans.

? ú ¢ b

& b nÏ

>

ú

>

.. ..

ens fa ger - mans.

ú

b

Ï

Ï

Ï Ï

Ï Ï Ï Ï J J J J

Î ·

.. .. Î

ens fa ger - mans.

& b ú Ü mans, ?

>

j>j>j>j Ï Ï Ï Ï

mans,

¡

.. ..

& b ú

Ï

Ï

j

j

j Ï

j j j j Ï Ï Ï Ï

bÏ bÏ J J

Ï

Ï

fem la_im - men - sa_i jo - io - sa la sar - da - na

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï J

J

J

J

Ï Ï J

Ï Ï bÏ bÏ J J J J

J

fem la_im - men - sa_i jo - io - sa la sar - da - na

J

J

J

J

fem la_im - mes - sa_i jo - io - sa la sar - da - na

Î

Î

f

Ï

j Ï

j

b Ï Ï b ÏJ ÏJ J J

Ï Ï

fem la_im - men- sa la sar - da - na


¡

9

bÏ & b bÏ Ï Ï

61

que

dan

-

bÏ & b bÏ Ï Ï que

& b Ï

dan

dan

bÏ & b bÏ Ï Ï Ü que dan Ï Ï bÏ bÏ ? b ¢

,

que

?

b bÏ

dan

dan

j j Ï Ï

bÏ -

j j Ï Ï

bÏ -

-

-

j j j Ï Ï bÏj Ï j j j j Ï Ï Ï Ï

sant ens ba - te - gui fort el

Ï Ï bÏj Ï J J J

sant ens ba - te - gui fort el

Ï

Ï Ï J J

bÏ Ï J J

Ï bÏ Ï J J

Ï

Ï Ï J J

bÏ Ï J J

Ï Ï

Ï Ï

mp que dan - sant

Î ·

Ï Ï bÏj Ïj J J

J J

>

J J

ú

? b >ú p

ah!

da - na,la, la,

? b Ïj Ïj Ïj Ïj ¢

ú

· ·

ú

Ï ,Ï Ï Ï J J J J

Ï Ï Ï J J J

cor,

cor, la, la, la,

> Ï

la, la, la,

ú

J

la

p

, j j Ï Ï

Ï

mp

cor,

Ï Ï bÏ bÏ J J J J

j j Ï Ï bÏj bÏj

ens ba - te- gui fort el

Ï

Ï

ben

Ï

j j Ï Ï

ú

fem la_im

ú

Ah!

cor

cor,

Ï

fort,

Ï

·

> bÏ

Ï Ï J J

Ï Ï bÏ bÏ J J J J

· Î

Ï

j Ïj

fem la_im - men - sa_i jo - io - sa la sar -

Ï

mp que dan - sant

,

el

Ï

Ï

, Ï Ï J J

mp

Ï

fort

ben

,

Ï

ben

fort

Ï Ï Î

Ï

el

Ï bÏ bÏj Ï J J J

J J

fens ba-

, Ï Ï J J <n>Ï f

ens ba-

f

j j Ï Ï

cor,

Ï

cor,

Ï

, ,

ens ba-

Ï Ï J J

ens ba - te- gui fort el

cor, f ens - ba-

ens ba - te- gui fort el

cor,

Ï , ÏJ ÏJ

ú

mp

·

cor,

ú

<n>Ï

Î

ú

ú

ens ba - te- gui fort el

> bú ú

Ah!

·

ú

J J

ah!

ú

cor.

men - sa_i jo - io - sa la sar - da - na,

& b ú Ü ah!

ú

ú

Ï

>

Ï

p

cor.

j j Ï Ï

j j bÏ Ï Ï mp

que dan - sant

Ï Ï

ú

J

sant ens ba - te - gui fort el

& b ú

& b Ï

Ï Ï J

sant ens ba - te - gui fort el

68

& b

j j Ï Ï

>

ú

sant ens ba - te - gui fort el

que

¡

-

Ï Ï bÏj Ï J J J

sant ens ba - te - gui fort el

Ï

que

j j Ï Ï

Ï bÏ bÏ Ï J J J J

j j j j Ï Ï Ï Ï

ah!

j j j j Ï Ï Ï Ï

j j j j Ï Ï Ï Ï

j j j j Ï Ï Ï Ï

j j j j Ï Ï Ï Ï

la, la, la, la,

la, la, la, la,

la, la, la, la,

la, la, la, la,

la, la, la, la,

Ï , Ï Ï J J f

ens ba-

j j j j Ï Ï Ï Ï

f la, la, la, la, V.S.


10

¡

j & b ÏJ b ÏJ b Ï ÏJ

75

ú

te- gui fort el

j & b ÏJ b ÏJ b Ï ÏJ

cor.

cor.

j j j j & b Ï Ï Ï Ï

te- gui fort el

& b b ÏJ ÏJ ÏJ ÏJ Ü te- gui fort el Ï bÏ bÏ Ï ? b J J J J te- gui fort el

? b Ïj Ïj Ïj Ïj

¡

la, la, la, la,

j

82

& b Ï Ï

p

Ï

j ä Î

ú cor.

ú

p

Ï ä Î J

cor.

ú

p

Ï

J ä Î

cor.

p

j j j j Ï Ï Ï Ï

j j j j Ï Ï Ï Ï

la, la, la, la,

la, la, la, la,

j

j Ï

Ï

Ï ä Î J

j j j Ï Ï Ï

ú

la

& b ú

Ï

& b ú Ü la

Ï

Ï

Ï Ï

Ï

La

la la

la

la

la

la la

la

la la

Ï

j j Ï Ï

Ï

Ï

Ï

j j Ï Ï Ï

Ï

la

la

la la

la

¢

?

j

?

b Ï

la

b Ï

la

Ï

Ï

Ï

Ï

j j Ï Ï

Ï

Ï

La

la la

la

la

la

la la

la

Ï

Ï

Ï

j j Ï Ï

la

Ï

Ï

j j Ï Ï

La

la la

la

la

la

la la

la

la

Ï

j j Ï Ï

Ï

Ï

Ï

j j Ï Ï

Ï

Ï

p

la

la la

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

j

la

j

la

la

la

la

j j Ï Ï

,> > j Ïj Ï

>

Ï Ï

, >Ï >Ï J J

la,

j

Ï

j j Ï Ï

Ï

Î >

mf

j Ï

Î

·

>

j

Ï nÏ

mf

>

j j Ï Ï

Ï

com la

j

Ï

mf

-

lla

j j Ï Ï

com la

j Ï Ïj Ïj

per - la_en sa con

Î Î

lla

Ï

la du - rem

Ï

la du - rem

j

>

-

Ï Ï

per - la_en sa con - qui

>

la

Ï Ï

j j Ï Ï Ïj

la du - rem

ú

la

per - la_en sa con - qui

Î > > j j Ï Ï

la la

j Ï Ïj Ïj

Ï

· Î

la

la

j j Ï Ï

la

la,

la

>

Ï

la la

la

,> > j j Ï Ï

la

Î

j j Ï Ï

la

la

mf la du - rem com la

Ï

la

la la

mf la du - rem com la

Ï

la

la la

Ï

Ï

j Ï

j Ï Ïj

j j Ï Ï

la

la la

J J

Ï

la la

Ï

nou or-

la

j j Ï Ï

Ï

- bi - lla"

la

La

Ï

j j Ï Ï

J

Ï

Ï

la la

Ï Ï J

j j Ï Ï

la,

ú

la

Ï

Ï

ú

j j Ï Ï

Ï Ï Ï Ï J

J J

J J

ser "Ciu - tat Pu

ú

la

Ï Ï

Ï Ï

jo - ia de

gull en - tre_els nos - tres sants or - gulls,

& b ú

Ï ÏJ J

Ï

mp La gran

ú

te- gui fort el

¢

Ï ä Ïj Ïj J

poco rit.

· J

> J

Ï

> ú

la du - rem


¡

11 89

& b Ï

i_en

Ï

Ï

J

ran

& b Ïj Ïj Ïj j Ï

Ï

J

Ï

du

J Ï

?

lla

Ï

i_en

Ï

b Î

J

Ï

J

¡

? ¢ b Ï

Ï J

Ï

Ï ÏJ ÏJ J

& b ÏJ

rà_amb ri - a - lla

>

-

la

? ¢ b Ï

La

Î

Ï

els

j

Ï

j

ú

ú

Ï

mp

ú

ú ú

ú

ú

>

mp

Ï

Ï Ï

ú

j j Ï Ï

la

la la

la

la la

la

ah!

Ï Ï Ï J J

Ï

Ï ÏJ J

la la

la

la

J

·

ulls.

, j Ï ÏJ

ú

Ï

ú

Ï Î

Ï Ï Ï J J

som riu - rà_en el seu

ú

Ï Î Ï ÏjÏ J

, j Ï Ï ÏJ

Ï

mp ah!

ah!

J J

Ï

La

J

Î

ah!

ú

Ï

ú

p Ah!

ulls.

es- pe - rant el re - torn al seu cas - tell

Ï

Ï

>

Î Ï

nos - tres

ú

p Ah!

Ï

nos - tres

Ï

na

Ï

ú

>

ulls.

J

j j j j Ï Ï Ï Ï

ú

ú

-

Ï

Î

Ï

J

els

Ï

Ï

J

p Ah!

na_els ulls.

Ï ÏjÏj

ah!

b

Ï

na

Î

J

-

Ï

J

>

Ï

Ï .

u - na_es - pur

Ï -

Ï

Ï Ï Ï J J

ah!

ú

p

u - na_es - pur

ú

>

& b ú Ü

J

fran - ca

>

& b ú

Ï

Ï

Ï Ï Ï Ï J

& b ú

?

J

i_en du - ran

95

u - na_es - pur

#Ï Ï

J

Ï J

Ï

J

i_en du - ran

Ï

j Ïj Ï

j

ran els nos - tres

-

J

Ï J

du

ran

j

Ï

Ï

du

Ï

ú ulls.

Ï

Ï

mp Sant An - dreu som- riu -

ulls.

Ï

i_en

Ï -

J

Ï

per - la_en sa con - qui - lla

& b Ï Ü qui

j Ï n ÏJ

Ï

, j j Ï Ï

ú

u - na_es - pur - na_els nos - tres

nÏ Ï

Ï

J

Ï

Ï

J

Ï

u - na_es - pur - na_els nos - tres

ran

i_en

J

j Ï n ÏJ

Ï J

Ï

du -

& b Ï

Ï Ï

>

p

>

ú ah!

p ah!

Ï Ï ÏJ J

la la la

la som- riu - rà_en el seu

Ï Ï Ï J J

Ï Î

Ï Ï Ï J J

la

la la la

j j Ï Ï Ï

la la la

ú

la

Ï

j j Ï Ï

la la la

la la la

la

la

la la

la

ú

·

· V.S.


12

¡

bÏ Ï & b J J ÏJ ÏJ

, j j Ï Ï Ï

Ï Ï Ïj Ï

103

tron la Ver - ge

ú

Ï ah!

& b ú

la

? ¢

b Ï

la

Ï Ï

¡

la

J J

la la

>Ï . b &

110

J

la la

ning nang

>

> ú b &

mfnang

>ú b & Ü mfnang >ú ? b nang

ning

?

b Ï

nang ning nang ning

J

J

Ï Ï J J

nang

ning

Ï Ï J

nang

J

pi - ca_in - ces - sant clo - quer de

Ï

ú

ning

ning

Ï

>

ú

Ï

To - na

Ï

j j Ï Ï

ú

Ï

Î

Ï

Ï

ning

j

j Ï

Ï

so - bre_el po -

ble_el

Ï

J

so - bre_el po -

so - bre_el po -

>Ï .

nang

>

Ï J

ble_el

ning nang ning

>

ú

nang

>

ble_el

nang

Ï

f seu man - tell, tu re-

Ï Ï Ï Ï

nang

es - cam

pant llar - ga - ment la te - va

j j Ï Ï

ning

Ï Ï ÏjÏ J J J

Ï J

ú

J

ú nang

>

ú

ning

Ï

J

>

ú

nang

>

nang

nang

Ï

. Ï

nang ning nang ning ning

ning

Î Ï , Ïj Ïj

Ï

ú >

Ï

seu man - tell

ning

ú

Ï

Ï

Ï

Ï

·

Ï Ï

Ï

Ï

seu man - tell

·

Ï Ï

J

Î

Ï

·

ú

ning

nang

Ï

>

ú >

ú

ning

Ï J

nang

j Ï

Ï

. Ï

>

j

Ï

Ï Ïj Ïj Ïj J

mp la, i_es - ten - drà

ú >

mf nang

mf

ning

j

Ï

Ï Ï

Ï ,# Ï j Ï j

j

·

mp la, i_es - ten - drà

J J

Î

so - bre_el po - ble_el seu man - tell

Ï

Ï , Ï Ï J J

Ï Ï

ning

> & b ú

¢

la

Ï

i_es - ten - drà

Î Ï

Ï

Ï

mf nang

Ï

la la

Ï

J

Ï

Ï

i_es - ten - drà

bÏ Ï Ï j & b J J J ÏJ Ï Ï Ï Ï Ü tron la Ver-ge blan - ca ú Ï Ï ÏJ ? b J

J

j j Ï Ï mp j j Ï mp Ï Ï

ah!

ú

Ï

so - bre_el po - ble_el seu man - tell

,

ú

j j Ï Ï

Ï

Ï

mp i_es - ten - drà

,

blan - ca

& b ú

Ï

j

j Ï

, j j Ï Ï Ï

mp que la

ú · ú

nang

ú

veu

Ï ,> Ï

ning


¡

13

> & b nú

mp

nang

& b

·

& b Ï

mp

J

ning

nang

Ï

>

nang

·

·

nang

que

Ï la

> ú b &

Ï

>

nang

Ï

& b Ï

nang

b >ú b & Ü ning

ning

j Ï

sen - tin ben

bÏ .

ning

j

>

Ï

j

ning

nang

.

nang

b >Ï .

Ï

ning

nang

ben

>

bÏ .

nang

Ï .

Ï J

p

bÏ J

ben

dol -

Ï

p

-

dol

reu,

Ï

- ça_ar

Ï

-

mf ben

-

Ï

reu,

mf

ben

>

Ï

mf ning

-

ú

ning

J

ben

J

Ï Ï

Ï

reu,

>

ben

Ï .

ben

Ï . J Ï

J

Ï J

J

Ï

dol - ça_a tot ar - reu,

Ï

nang

Ï

ning

ben

Ï J Ï

j Ï

dol - ça_a tot ar - reu,

J

j

Ï

nang

j Ï

Ï

J Ï

mf ben

Ï

Ï .

dol - ça_ar

mf

J

Ï Ï

ben

Ï

Ï . J

dol - ça_a tot ar - reu,

j

Ï

Ï J

Ï

reu,

>

j Ï

Ï J

J

Ï

ça_ar

ú

nang

Ï

mf

ning

b >ú

·

nang

ben p dol - ça_ar

>

j Ï

nang

nang

>

Ï

b >ú

nang

ning

ning

nang

J

ning nang

bÏ .

ning

Ï .

p

Ï

ú

>

Ï

>

Ï ú

j

nang

f nang

Ï

>

>

b >ú

dol - ça_a tot ar - reu,

ning

>

b >ú

J

nang

cla -ra_a Bar - ce - lo - na

nang

Ï .

p

Ï

b >ú

·

p

ú

ning

Ï bÏj Ï J J

Ï

nang

f

nang

Ï

>

f

·

Ï

nang

Ï

Ï

bÏ bÏ Ï Ï J J J J

ning

bÏ .

f

ning nang ning

> >

ning

J

sen - ti ben

f nang

Ï Ï

bÏ Ï J J

ning

> nÏ .

Ï

ning

bÏ bÏ & b

? ¢ b

ú

ning

ning nang

125

b

·

Ï

? ¢ b #ú

?

Ï

>

¡

f ning que la

nang

for - ta tot O - so - na

mp nang

mp

ning

nÏ Ï j #Ï j #Ï j nÏ J

nÏ Ï J J

sen - ti ben

> n Ï . b & Ü mpnang > ? b ú

Ï , >j >j > bÏ Ï bÏ

> nú

118

ben

Ï

nang ning


14

¡

131

& b n ÏJ

Ï

& b Ïj

Ï

& b Ïj

Ï

J

dol - ça_a

j

dol - ça_a

j

dol - ça_a

Ï

tot

ar

Ï

Ï

tot

ar

Ï

Ï

J

J J

-

j

tot

Ï

j

b J

tot

ar

? ¢ b Ï

nang

-

& b ÏJ

-

-

Ï

jo - ies:

Ï

Ï

¢

jo - ies:

b J

J

Ï

jo - ies:

Ï

Ï

j

Ï

j

j Ï

j

Ï

J

Ï

u - na_er - mi - ta

ri - ques

J j

Ï

j

Ï

Ï

Ï

Ï

i_un cas - tell,

i_un cas - tell

Ï J

J

Ï

Ï

lluu molt

i_un cas - tell

j Ï

ri - ques

ú jo

-

Ï

j

j Ï

Ï

Vells i

,

Ï #Ïj Ïj

Ï

i_un cas - tell,

j

j Ï

Vells i

· Ï

Ï

Ï .

J ,

j Ï

Î

, Ï

J

J

ri - ques

J

Î

Ï

Ï J

Ï

j

u - na_er - mi - ta

J

i_un cas - tell,

Ï

j

Ï J

J

Î

J

Ï

Ï

j Ïj Ï

Ï J

lluu molt

To - na

Ï

Ï

J J

molt

Ï

J J

J

,

Ï

Ï Ï

J

j

j Ï

i_un cas - tell

J Ï

Ï

Ï

ri - ques

Ï

Vells i

i_un cas - tell,

Ï

Ï

.

f la

Ï

Ï

Ï

u - na_er - mi - ta

To - na

j

j Ï

lluu molt

J

j

ri - ques

j

Ï

i_un cas - tell

ú

J

la

Ï

j

Ï

Ï J

Ï

Ï b ÏJ b ÏJ J

- mi - ta

f

Ï

j

Ï J

J

Ï.

ri - ques

lluu molt

j

Ï

J

Ï J

To - na

Ï

J

Ï

f

i_un cas - tell

j

u - na_er - mi - ta

j & b ÏJ Ï Ï Ï ÏJ Ü jo - ies: u - na_er Ï Ï Ï Ï ? J J J J b

> nang.

j

Ï

lluu

Î

ú

j Ï

ÏÏ

j j j Ï #Ï Ï

u - na_er - mi - ta

j

ÏÏ

ú

j

j

j

J

ú

Î

Ï b ÏJ b Ï J J

J

Ï

>

> ning

u - na_er - mi - ta

& b Ïj Ïj

Ï

>

reu.

Ï

j

J

Ï J

Ï J

molt

Ï

f To - na

>j Ï

Ï

Ï J

J Ï

Î

Ï

nang

Ï

Î

f To - na

ú

ning

jo - ies:

?

Ï

reu.

Ï

j j & b Ï Ï

Î

, >

ú

Ï

jo - ies:

lluu

Î

Ï Ï

To - na

Ï

reu.

Ï Ï Ïj Ï J

136

J

reu.

J

J

dol - ça_a

¡

Ï

J

Ï

Ï ú

ar

Ï

Ï

f

reu.

-

& b ÏJ ÏJ ÏJ ÏJ Ü dol - ça_a tot ar ?

ÏÏ ú

J

>j Ï

, >

úú

Ï

J

Vells i

Ï J

J

Ï

Vells i

J

Ï

Ï Ï J

R J

jo - ies, vells

Ï . J

Ï Ï R J

jo - ies, vells

i

J

Ï i


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per/amb Cor MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. (discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a soprano, cor, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano. MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue. MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola suspira per les fonts d’aigua, per a cor mixt, bariton i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor mixt i piano.

MG370

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

El castell de Tona (Valentí Miserachs)  

MG369 El castell de Tona (Valentí Miserachs), per a cor mixt

El castell de Tona (Valentí Miserachs)  

MG369 El castell de Tona (Valentí Miserachs), per a cor mixt

Advertisement