Page 1

ANTONI

TOLMOS El campanar de Lleida per a cor mixt i piano

Edicions la mĂ de guido


ANTONI

TOLMOS El campanar de Lleida cor mixt piano


ISBD(PM) El campanar de Lleida [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música d’Antoni Tolmos Tena (n. 1970). Poema: Magí Morera (1853-1927) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2010 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Estrenada en el Cafè Concert de Penelles el 7 de maig de 2011 Ala memòria de Josep Prenafeta

Primera edició: setembre 2011 ISMN: 979-0-69208-368-9 Dipòsit legal: B-27.737-2011 Copyright de la música: © 2011 Antoni Tolmos Tena www.antonitolmos.com info@antonitolmos.com Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel/Fax 93 725 7052 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


El campanar de Lleida ## & # 44

Moderato {q = 90}

Soprano

Contralt

Tenor

Baix

## & # 44 ? ### 4 4 ? # # # 44 ## & # 44

## & # œ

4

A.

T.

B.

&

###

mi

A.

T.

B.

## & #

œ n œœœ

## & # œ &

###

œ

xe - ca/un

## & # œœ œ ? ### ˙

œœ œ

de

la

œ

œ

œœœœ ‰ j œ

œ

œœœœ

œœœœ

j œ

œ

˙.

-

œœœœ

œœœœ

j ‰ œ

œ J

su - ra

œœœœ

dels

˙

œ

œ

œ

ter - mes

œ

œœœœ Œ

œ

j œ

a œœœ

œ.

˙

œœœ

œ

fet

œœœ

j œ

œœœ

œ.

œ

per

˙

œ

œœœ

œœ œ œ

œœ œ

42

∑ ∑

˙.

œœœ

œ 42

ti - tans

œœœ

j œ

œœœ

2 4 2 4

n # ˙˙˙˙ #œ

© 2011 Antoni Tolmos. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ

j œ

˙.

œœœ œ ‰

do -

œœœœ ‰

llei - da - tans,

que

œœœœ

œ

œ

œ

mun - tan - ya

? ###

œ

cam - pa - nar

? ###

œ

œœœ œ

œ

‰ j œ œ F A dalt

la/her - mo

œœœ œ

? ### n˙.

7

pno

na

Œ

œ

? ###

7

S.

-

œœœœ

˙

? ###

4

pno

œœœœ

œœœ œ

F ? ### 4 4 ˙.

Piano

S.

Música: Antoni Tolmos Poema: Magí Morera

2 4 ˙˙˙ ˙ 42 # ˙

œœœ

œœœ ‰

œ

œ

o

∑ ∑ ∑

per

j œ

s'ai -

j œ

44 44 4 4 4 4 4 4 44


## & # 44 œJ

œ

10

S.

A.

T.

B.

## & # 44

A.

T.

B.

de

? # # # 44

## & # 44 œ œœ ? # # # 44 ˙

œœ œ

## & # œ

œ

œ

œ

###

guai - ta

? ###

guai - ta

&

œ œ

cap

## & # œœœ ? ### œ

œ

A.

T.

B.

cants;

? ###

cants;

&

œ

a

œ

œ

œ

vall, l'ai - gua

œ

? ###

˙.

œ ve

œ

ve

-

-

œ ï

-

nœ ï

-

œ. œ

œ

˙.

j œ ˙˙

œœœ œ

œ.

œœœ œ ‰

œ œ œ J j œ œ œ

na

del riu li

œ.

na

œœœ œ

del riu li

Œ

j œ

œœœ œ

œœœ œ

˙.

j œ œ

‰ N œj i

œ

œœœ œ

œ J

œ

es - pill

j œ œ

dó - na

es - pill

guai - tant

œ

œ

guai - tant

œ cap

œ

cap

œ

a - munt,

œ

œ

œ

to - ca/amb les mans

a - munt,

œ

œ

œ

j œ. œ

˙

œ

˙

j œ

œ.

œ

œ

œ i

i

#˙ 4

Quan

œ

œ

œ

œ

l'hor - ta,/en -

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œœ œ

2 4

˙

42

œ

œœ œ

j œ

42

42

∑ œ

j œ

l'hor - ta,/en -

to - ca/amb les mans

∑ Œ

œ.

œ

œ

Quan

œœœ œ ‰ œ J

j œ œ #œ

dó - na

Œ

œ œ ˙ . nœ œ ˙

œ

j œ

Œ

16

pno

œœœ œ

œ

œ

i

˙.

‰ œj

? ### ## & #

œœ œ œ

∑ œ ˙.

na.

vall, l'ai - gua

## & # ˙. ###

-

a

16

S.

ti

.

13

pno

-

˙

œ

? ###

ge - gan

˙

œ

œ

œ

œ

F ‰

œœ œ œ

œ

cap

œ

ras - ça

? ### 4 4

13

S.

œ J

ho - mes

10

pno

œ

˙ n # ˙˙˙ #œ

42 œ

42


## œ & # 42

19

S.

A.

T.

B.

## & # 42 œ

i

con

-

œ

œ

-

i

? ### 2 4

? # # # 42

œ

œ

con

22

S.

A.

T.

B.

&

pno

###

? ###

&

###

& œ

ulls

A.

T.

B.

& œ ?

œ

ulls

? œ

ri

-

-

na.

ver - sa/amb

la

llu - na/i

la

boi

-

ri

-

-

na.

œ

œœ œœ

œ œ œ

œ

œ

œ

dó - na

ma - reig

œ

dó - na

œ

ma - reig

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œœ œ

œ

j œ j œ

œ œ œ.

œ

œ

œ

œ

œ J

œ

car - go - la

œ

œ

œ

car -

Pu - gem - hi, doncs...,

l'es - ca - la

car - go - la

Pu - gem - hi, doncs...,

l'es - ca - la

car - go - la

œ

œœ œœ f nnn ˙

œœ œœ

œœ œœ ‰

œ

i/al

cor

œ

œ

œ œ w ne- guit; œ œ w

œ

i/al

œ

cor

œ

œ œ

ne- guit;

i/al

œ

cor

œ

ne- guit;

ulls

dó - na

ma - reig

i/al

cor

ne- guit;

& œ œœ ? œ.

œœœ

œœœ

œ œ

j œ

œœ œœ j œ œ

œ J

œ

œ œ

œœœ œ ˙.

Œ œœ œ

œœ œ j œ œ 5

œ

-

œœœ œ

œ œ

œ J

sem - bla

œœœ

œ

œ J

œ

que/als

œ œ œ que/als œ

da

j œ œ que/es - ti œ œ J

sem - bla

œœ œœœ œ œ. œ ˙.

da,

œ

da

que/als

œ

que/als

œœœ œ œ

œ œ œ œ

que/es - ti - gui des - del

sem - bla

œ J

œœ œ

j œ œ œ œ

j œ œ

j œ œ œ J

-

œœœ œ

sem - bla

˙.

œ.

œ

j œ œ

w

œœ œ

œ

œœ œ

œ œ œj œ go - la da œ œ œ- œ J

l'es - ca - la

œ œ œ.

œ œ œj œ

œ

Pu - gem - hi, doncs...,

nnn œ

˙

œœ œ

˙.

l'es - ca - la

œ œ œ.

ma - reig

œ.

˙

œœœ

œ

Pu - gem - hi, doncs...,

œ

j œ

œ

œ

œœœ

œ œ œ.

dó - na

œœœ

œ

œœ œ

nnn œ

œœ œ

œ

œ

nnn

œ œ

-

ulls

25

pno

œœ œ

? ### ˙

25

S.

œœ œ

˙

boi

nnn

˙

la

œ

œ

llu - na/i

f nnn œ

? ###

j œ

œ

la

44 ˙

## & #

22

4 4

œ

œ J

ver - sa/amb

44 œœ œ

19

pno

44 œj

œ

44

## & # 42 ˙˙ ˙˙ ? # # # 42 # ˙

44 œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ

- gui des - del

œ œ œ œ

œ

cel

œ œ

cel

œ

que/es - ti - gui des - del

cel

que/es - ti - gui des - del

cel

œœœ

œœœ œ


28

S.

A.

T.

B.

& ˙.

pno

œ. pen œ.

? ˙. & œ œœ ? œ.

œœœ

da.

pen - ja

-

da.

T.

B.

œ

œ.

& œ œ œ œ œ

œ

œ. œ.

a - ra,

es - pe - rit,

a - ra,

es - pe - rit,

a - ra,

es - pe - rit,

? œ œ œ œ œ 31

pno

& œœœ œ ? ˙

34

S.

T.

B.

œ

œ.

œœœ œ œ.

œœœ œ

œ œ.

œœ œ

œ

œœ œ

œœ œ ‰.

œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

I/a - munt,

r œ œ

I/a - munt,

œœ œœ

œœ œœ

œ œ R

I/a - munt,

œ œ

cor,

œ œ œ œ

œ

œ

re - vo - la

œ

œ œ

œ

-

œ œ ˙

œ œ vo - la œ œ

-

œ œ ˙ da,

-

œ œ ˙

si/et sents d'à - li - ga/el

cor,

pren

re - vo - la

-

da,

œ

œœœ

œ œ œ

-

œ œ

fi - nit!

˙.

œ œ

œ.

j œ

mig

ca - mí

œ œ œ

de l'in

œ œ œ

-

fi - nit!

ja/ets

a

mig

ca - mí

de l'in

œ œ œ

-

fi - nit!

a

mig

œ œ œ

ca - mí

de l'in

-

œ œ

fi - nit!

˙.

j œ

œœ œ w

œœœ

œ œ

6

œœœ

œœœ

œ.

˙.

œœ œ

œ

œœ œ

j œ

que

‰ j œ que ‰ Jœ

œ œ ˙ da,

œœ œ

œ

œ œ

‰ j œ

da,

œ œ

œœœ

œ

œœ œœ œ

j œ

re - vo - la

œ

œ

œœ œœ ‰

œ

a

œ.

ja/ets dalt,

pren

œ œ œ

j œ

a - munt,

œ œ ˙

œ œ

ja/ets

œœœ

ja/ets dalt,

cor,

œ œ œ œ

˙.

œœ œ

a - munt,

d'à - li - ga/el

si/et sents

œ œ œ

& œœ œ ? œ.

œ œ œ

re -

œ œ œ

ja/ets

œ œ ˙

ja/ets dalt,

pren

œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ

& œ ? œ

ja/ets dalt,

cor,

si/et sents d'à - li - ga/el

de l'in

? œ

œ œ ˙

a - munt,

pren

œ œ

ca - mí

mig

œ œ œ

r œ ˙

œ œ œ

a

a - munt,

r œ œ

si/et sents d'à - li - ga/el

œ œ

œ œ œ

I/a - munt,

œ œ œ

34

pno

œœœ œ

œ

‰.

r œ œ

& œ

ja/ets

A.

œœ œ ˙.

& œ œ œ œ œ

es - pe - rit,

‰.

œ œ ˙

œœ œ

j œ ˙

‰.

œ œ œ ˙ ja œ -œ da. œ ˙ -

œœ œ

? œ œ œ œ œ

da.

œ

œ.

a - ra,

A.

-

-

pen - ja

31

S.

œ œ ˙

pen - ja

& ˙. . ? ˙

28

œ

œ.

‰.

que

‰ Jœ

que

œœ œ

œ.

œœ œœ œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ œj œ œ œ œ œ F œ ˙ œ

3

œœ œ

œ œ

œ œ œ œ J 3 œ


37

S.

&

A.

&

?

?

T.

B.

. & œ

37

pno

? b œj œ

bœ ˙

bœ J

bœ œ

˙

œ

œ

œ œ

40

œ Nœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

S.

&

A.

&

?

?

T.

B.

40

pno

&

?

œ œ

& 44

43

S.

A.

T.

B.

4 &4 ? 44 ? 44

œ

œ

œ

3

œ #œ

œ

F

∑ ˙˙ ˙ œ

œ

œ

œ

˙˙ ˙

‰ œJ

œ

Quan guai - ta

œœ F œ œ.

˙ 7

œ

œ cap

œœ œ

44 44

4 4

42

œ.

œ

2 4

44

2 4 œ 42 # œ

œ

j œ

œ

œ œ

42

.

œ

42

3

œ

r œ œ œ œ œ œ œ œ 3 F j œ Nœ #œ

‰.

œ œ œ œœ œ œ œ & 44 œ œ œ œ p ? 44 j œ j j œ j œ œ œ œ

43

pno

œ

˙. ˙.

‰ F ∑

j œ

œ

œ

œ

l'ai - gua

4 4 44

œ

ve -

œ œ ˙ a - vall,

j œ

œœ œ j bœ

œ

œœ œ

j œ


f

cresc.

46

S.

& ˙

ï -

A.

T.

B.

-

&  ?

A.

T.

B.

œœ œ

T.

B.

j œ œ.

guai - tant cap

& œ

œ

œ

guai - tant cap

œ œ ˙

guai - tant cap

a-munt,

guai - tant cap

? œ

œ

& œ

j œ

riu

li

riu

œœœ

na/es - pill

œ œ œ

na/es - pill

li

na/es - pill

-

œ

˙

œ

˙

œ

œ

œ

to - ca/amb les mans

#œ œ

œ #œ œ ca/amb les mans œ œ #œ

i

œœœ

œ

œ

œ

y

con

œ

œ

j œ

-

ver -sa/amb

œ œ ˙

to - ca/amb les mans

œ i

con

œ

-

ver -sa/amb

a-munt,

to - ca/amb les mans

i

con

-

ver -sa/amb

œœœ œ

œœœ œ œ

œ

& œ

-

na.

œ

ri

? œ

-

œ

na.

œ

? œ

ri

-

na.

œ

ri

-

na.

œ

œœ œ œ. œ œ œ

p

p

œ

œœ

œœœ

#œ.

j œ

œ

j œ

cresc.

œ J

œ

œ J

œ

N N œœœ

œ

j œ

œ

la

j œ Nœ œ œ la llu - na/i la œ œ œ œ J

ver -sa/amb

œ

œ

llu - na/i

œ œ

boi -

la

llu - na/i

la

œ

boi -

la

llu - na/i

la

boi -

œœœ

œœœ

œ J

œœœ œ

œ

boi -

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

llu

-

na/i

la

boi

œ

-

llu

œ œ

-

na/i

œ œ

la

œ œ

boi

œ œ

-

œ

œ

œ

con -

œ i

œ

con -

œ

i

con - ver - sa/amb

la

llu

œ

-

na/i

œ

la

œ

boi

œ

-

i

con - ver - sa/amb

la

llu

-

na/i

la

boi

-

œœ œ

œ

œ #œ

œ J

œ i

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ #œ

œ

i

i

la

j Nœ œ

-

œ

j œ i œ ‰ J

œ.

j œ œ

j œ œ

œ

œ

i

œœ œœ œœœ œœœ œ œ cresc. j j j œ œ œ œj œ œ

con

œ

˙.

j œ

l'hor - ta/en - cants;

i

to -

˙

œ

œ

œ

œœœ j œ

œ J

˙. ˙.

œœœ

œ

œ J

˙

œ

œ

j œ

œœ œ

-

œ dóœ œ-

a-munt,

œœœ œ

li

œ œ ˙

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

& œœ œ ? œ.

œ

a-munt,

œ

& œœœ œ ? œ.

52

pno

œœ œ

œ œ ˙

ri

A.

œœ œ

œ

œ

del

del

œ

? œ

j œ

j œ œ del riu œ œ ‰ J

& œ

52

S.

& œ œœ ? œ.

49

pno

Œ

?

49

S.

- na

˙.

46

pno

œ

œ

œ

œ

œ j œ

la

ver - sa/amb

j œ ver œ J

-

œ J

œœ œ œ

j œ la œ J

œ sa/amb œ œ

cresc.

8

œ J

œœ œ œ

œ

œ œœœ

j œ

œ

œ œœœ

j œ


54

S.

& œ

œ

˙

ri -

œ

na.

˙

ri -

na.

ri -

na.

ri -

A.

T.

B.

& œ ? bœ

& œ

ulls

A.

& œ ? œ

ulls

T.

B.

? œ

œœ œœ

A.

T.

B.

œ œ œ.

œ

œ

œ

œ

l'es - ca - la

car - go - la

Pu - gem - hi, doncs...,

l'es - ca - la

car - go - la

œ

œœ œœ

œœ œœ

œ œ œ

ma - reig

œ

œœ œœ f ˙

œ

œ

ma - reig

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ.

œ

œœ œœ

œ

i/al

cor

œ

i/al

œ

œ

œ

œœ œœ ‰

œ œ

œ

ne -guit,

ulls

dó - na

ma - reig

i/al

cor

ne -guit,

& œœ œ ? œ.

œœœ

& ˙. ˙. ?

œœœ

œœœ

œ.

? ˙.

j œ ˙

j œ

œ

œ. pen œ.

œ œ œ ˙ ja - da. œ œ œ ˙

-

-

da.

pen - ja

-

da.

œœ œ

œœ œ

œ.

œœ œ

œœ œ

œœ œ jœ œ

‰. ‰.

œ œ ˙

œœ œ ˙.

Œ

‰.

da.

œ

œ J

‰. œœ œ

œœ œ ‰. 9

œ J

œ œ

r œ œ

I/a - munt,

a - munt,

r œ œ

œ œ œ

I/a - munt,

r œ œ

I/a - munt,

œœ œœ

œœ œœ

œ œ R

I/a - munt,

r œ ˙

œ œ œ

œ

œ

da

que/als

œœ œœ œ

œ œ œ œ

j œ œ que/es - ti œ œ J

œ œ œ œ gui des - del œ œ œ œ

cel

que/es - ti - gui des - del

cel

que/es - ti - gui des - del

cel

œœœ

œ œ œ

que/als

j œ œ

œ J

sem - bla

œœ œœœ œ œ. œ ˙.

œ œ

que/als

que/es - ti - gui des - del

j œ œ

˙.

œ œ ˙

pen - ja

œ.

œœ œ

œ œ

œ.

-

sem - bla

œ

que/als

œ œ

da

œœ œœ

j œ œ

sem - bla

cor

-

œœ œœ

sem - bla

œ

œ

da

j œ œ œ œ

œ

cor

œ

pen - ja

œ œ

œœ œœ ˙.

œ

œ œ w ne -guit, œ œ w

i/al

& ˙.

œ

w

ne -guit,

ma - reig

j œ

œœ œœ j œ œ

œ J

-

œ œ œj œ go - la da œ œ œ œ J

Pu - gem - hi, doncs...,

dó - na

œœœ

œ J

œ

˙

œ

& œ œœ ? œ.

œ

˙

œ -

œ

car - go - la

car -

œ

œ

j œ

œ œ œj œ

œ

l'es - ca - la

œ œ œ.

60

pno

œ

œ

l'es - ca - la

œ

œ

œ

œ

Pu - gem - hi, doncs...,

60

S.

œ

œ

dó - na

j œ

œ œ œ.

Pu - gem - hi, doncs...,

œ œœœ œ rit.

œ

ull

57

pno

œ

& œœœ bœ ? œ œ

57

S.

œ

? œ 54

pno

na.

f œ

œ

-

œ œ œ œ

œœœ

œ

cel

œ œ œ

œœœ œ

œ œ ˙

ja/ets dalt,

œ œ ˙ œ œ ˙

a - munt,

ja/ets dalt,

œ œ œ

a - munt,

ja/ets dalt,

a - munt,

ja/ets dalt,

œ œ ˙ œœ œœ ‰

j œ

œœ œœ œ

œ œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per/amb Cor MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. (discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano. MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue. MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola suspira per les fonts d’aigua. per a cor mixt, bariton i piano

MG368

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

El campanar de Lleida (Antoni Tolmos)  

MG368 El campanar de Lleida (Antoni Tolmos), per a cor i piano

El campanar de Lleida (Antoni Tolmos)  

MG368 El campanar de Lleida (Antoni Tolmos), per a cor i piano

Advertisement