a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

DAVID

ESTERRI

Memòria / Oblit Reflexions musicals per a instruments de corda sobre la memòria històrica de la Guerra Civil

per a violí, viola, violoncel i contrabaix

Edicions la mà de guido


DAVID

ESTERRI Memòria / Oblit Remordiment i oblit per a violí sol Record per a viola sola Memòria per a violoncel sol Amnèsia per a contrabaix sol Diàleg entorn a l'oblit Diàleg entorn al record Diàleg entorn a la memòria Diàleg entorn a l'amnèsia

pag pag pag pag pag pag pag pag

3 6 11 14 18 22 30 34

violí viola violoncel contrabaix


ISBD(PM) Memòria / oblit [Música impresa] : per a violí, viola, violoncel i contrabaix / Música de David Esterri i Carrasquer (n.1970). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (40 p.); 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

NOTA DE L’AUTOR: Si el discurs musical es basa en un continu record sobre el que acaba de succeir i en una curiosa expectativa sobre el que ha de venir, la memòria històrica hauria de representar-se en forma de melodia infinita, sense ruptures ni compassos en blanc, per molt que certes dissonàncies puguin arribar a molestar les oïdes mes puristes d'aquells que pretenen silenciar o substituir aquells fragments de la partitura-realitat per altres de menys incòmodes, al marge de les lleis musicals, que no deixen de ser lleis morals, idees i per tant susceptibles d'esdevenir ideologies. Des de la pura solitud de l'instrument de corda s'articulen uns monòlegs, que reflexionen amb veu alta però sense verb sobre el remordiment, l'oblit, el record, la memòria i l'amnèsia com a formes de catarsi individual i col·lectiva. No hi ha compàs, no hi ha tempo més que el de la velocitat de cadascuna d'aquestes activitats mentals... a quina velocitat s'oblida o es recorda? Quin és el tempo amnèsic? No cal dir que no hi ha tonalitat, tampoc atonalitat... de fet no caldria notes. Mentre, a la dimensió visual, les imatges incidentals i accidentals continuen el seu discurs mut, estrident de tan mut. La segona part és el moment del diàleg, un diàleg antisofista, que no porta enlloc... més aviat un monòleg col·lectiu, com quan la companyia d'altri no és res més que una suma de solituds. El tema de cadascú es reprèn i es posa en comú, però no és un quartet, simplement són quatre instruments de corda agrupats a la força i en contra de la seva voluntat individualista i auto-afirmativa.* David Esterri Lleida, febrer de 2010 * Obra encàrrec de la XVII Temporada Musical de la Universitat de Lleida

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial Primera edició: juny 2011 ISMN: M-69208-367-2 Dipòsit legal: B-25.736-2011 Copyright de la música: © 2011 David Esterri i Carrasquer Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/Fax 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Remordiment i oblit per a violí sol

œ. #œ œ œ #˙

bœ.

A la velocitat del pensament (o de l´oblit)

& bœ p

Violí

&

œ.

nœ bœ œ J

& # œ b œ ~~~ ˙ π &

œ.

œ

f

>œ œ b œ

œ bœ

œ

bœ.

&n ˙ > . & œ˙ πo

. .> œ œ œ J ≈ œ# œ . R f

œ bœ œ

Œ

j #œ nœ.

subito

> j > œ bœ œ œ œ œ œ ˙ œ

p

œ. p œœœ

> œ. ˙o

nœ œ. #œ œ nœ

œœœ

& œ bœ ˙

bœ œ bœ b˙

œ

œ.

bœ.

bœ ˙

#œ œ bœ nœ œ. œ œ bœ œ #œ

œ bœ ˙ œ

œœœ

œ bœ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ # œ œ . n >œ œ œ b œ. œ #œ bœ J J R > œ. ˙o

> j > œ bœ œ œ œ œ œ ˙ accel. œ

#œ œ b˙

œ #œ. œ œ œ œ œ œ. #œ #œ #œ 3 #œ #œ œ nœ 3

bœ œ #œ. bœ œ j , œ œ œ ) ))

2 #œ bœ ˙ œ #œ ˙ ,

bœ œ bœ b˙

U

œ nœ

,

bœ nœ œ J

œ b œ n œ # ˙ ))) b œ œ b œ accel.

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

2 > >œ j> œ bœ œ œ œ œ œ ‰ j bœ œ œ nœ œ nœ bœ ˙ œ ƒ bœ bœ œ

& œ #œ œ nœ

œ.

j œ #œ œ œ.

>œ ~. ‰ œ .~

œ #œ b˙ , πœ

œ œ bœ bœ

nœ œ

≤ bœ œ #œ œ b˙ , œ bœ #œ

© David Esterri. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

>œ >œ œ œ U J ‰ J ‰.

> j > œ bœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ #œ b˙ œ

~~

> . & œ˙ o

Ÿ j bœ œ b œ ˙ . ))) œ œ

#œ bœ

œ #œ œ œ #œ

f

& bœ œ bœ nœ #œ œ #œ œ bœ bœ œ bœ œ bœ œ &

>œ œ # œ œœ ‰ 3 J b˙ >

#œ bœ œ nœ

œ.

œ œ œ bœ bœ. œ n˙.

≤ bœ. œ bœ œ

œ > œ bœ ˙ >

>œ œ # œ œœ ‰ 3 J b˙ ƒ >

˙.

# œ b œ ~~~ ˙

#œ œ bœ

œ nœ bœ œ. #œ œ œ bœ ˙

~

& bœ p

#œ œ #œ n˙ J

œ.

œ

David Esterri

˙ , œ bœ œ #œ nœ f > #œ

> œ œ n œ œ œ #œ


&‰ j π œ œ & #œ

pizz.

3 > > b œ œ œ # œJ œ

&

. œ. # œ

œ

œ.

œ.

rit.

3

bœ œ œ

b >œ & œ #œ

œ > >œ

œ

œ œ œ

#œ #œ #œ f

˙ ˙

pizz.

œ bœ nœ #œ

p

œ bœ ˙

b œ.

œ. # œ. œ.

#œ œ

>œ œo > bœ œ œ œ bœ œ œ & & œj œ œ b œ œ b œ œ b œ n œ # œ. .

œo >œ œo 

bœ nœ bœ œ

bœ œ. >œ œ

#œ œ

3 > > b œ œ œ # œJ œ

œ œ

œ bœ ˙ o œ bœ nœ > .

œ. # œ.

œ

œ J

#œ. #œ.

œ

#œ œ nœ 3

œ

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ J #œ œ

œ b œ b œ ~~~~ Gliss.b ˙ , . œ. b œ. # œ œ.

œ. b œ # œ. œ. .

. œ. # œ. œ. . œ # œ. . b œ. . n œ. œ. œ bœ #œ œ. b œ. œ. n œ.

# œ.

b >œ œ b œ œ œ œ

œ bœ nœ œ

b >œ œ b œ œ œ œ œ œ >œ >œ b >œ œ œ b >œ œ œ 

œ ~~œœ œ œ # œ œ ## œœ œ ~~ œ œ # œ œ

b œ. œ. # œ. . b œ œ . œ bœ œ œ . .

>œ œ œ

œ œ bœ œ

œ #œ bœ œ #œ , #œ b œ œ ,

U ˙ # œ- b œ J - # œ-

n œ œ œ. >

arco

j œ # œ œ # œ œ ~~ ˙

& œ œ bœ œ bœ ƒ &

j #œ œ

~~ ~ ~

&w

& bœ

œœœ

nœ œ #œ # œ œ

arco

#œ & #œ

œœ œ œ

U

œ > >œ

> œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ

>œ # œ b œ œ œ

œo >œ œo

œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ.

œ > >œ

> bœ œ œ œ

œ

#œ o  o œ œ

˘œ œo  œo

œ œ b >œ œ œ. œ œ b >œ œ œ.

œ œ >œ œ

# œ œ >œ œ œ. œ œ >œ œ œ. # n œœ œœ b >œœ œœ œœ. œœ œœ >œœ œœ œœ. # œœ œœ >œœ œœ œœ >œœ œœ œœ >œœ œœ œœ >œœ œœ œœ œœœœœ œœœœœ 3

œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ & #œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ.

#œ œ #œ 4

3

3

3

n œ b Jœ3 . b œ œ œo œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ


nœ nœ J œ œ #œ nœ #œ œ œ #œ œ nœ bœ œ

& œ #œ œ bœ œ # œ p

&

œœœ

bœ œ œ bœ œ bœ

œ #œ œ #œ œ

œ

˙~

œ #œ bœ œ bœ œ œ œ

œ #U˙

,

1

1

f bœ œ

bœ œ

œ

œ bœ #œ #œ.

1 1 œ ~ ~# œ œ ~~ œ bœ œ œ œ #œ œ # œ ‰ œ œ ‰

nœ bœ bœ

œ bœ #œ œ œ #œ J

>œ # œ œ œ # >œ

œ bœ nœ >

œ

˙

œ

œ

œ nœ

~~

& œ.

U

3

~~~

b œ œ1 œ #œ bœ œ. & œ

U

≈ bœ œ >

# œ œo # œ U bœ œ œ # œ œ- œ- >œ # œ j b œ n œ œ œ # œ # œ # œ b œ ‰ b œ Œ ‰ j œ œ bœ œ & œ œ œ bœ œ bœ œ )) p œ nœ accel. > &‰ ƒ >œ # œ &Œ

ƒ

Œ

Œ b œ œ b œ œ œ b œ ˙~ π

‰ j bœ bœ œ bœ nœ #˙ œ p œ

b œ œ œ œ b œ œ œ.

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ

Œ

œ œ b œ œ œ. œ. U

b œ œ œj)) .

bœ œ bœ œ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ & œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&≈ & #œ &

œ bœ œ œ pb œ œ œ

˙ >)))

bœ œ bœ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ #œ

bœ bœ

#œ #œ 1

œ nœ

˙

≈ bœ

Œ

bœ œ bœ œ bœ nœ #œ

œ #œ œ œ #œ

œ #œ #œ œ œ #œ ˙ 6

#œ œ

,

œ nœ

nœ b˙

œ #œ #œ œ œ œ n˙

œ œ

6

#œ œ

pizz.

#œ œ #œ nœ

œ nœ

bœ bœ 5

U

# ≥œœ- # n ≥œœ- # œ≥œƒ

Œ

œ œ

œ #œ

6

#œ œ

œ œ #œ œ œ œ nœ

≥ U œ #œ œ œ U ≤ #œ ‰ bœ œ Œ œœ~ œ ~ J œ œ))) ~~ ƒ œ ~

b œ . œ œ œ. & œ #œ

œ


Record per a viola sola

#œ B œ bœ œ œ pœ

David Esterri

œœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ #œ b œ œ œ œ œ

A la velocitat del record

Viola

B

œ œ œ œ œ œ bœ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ #œ b œ bœ œ œ œ #œ œ nœ œ bœ #œ œ œ œ nœ #œ œ œ #œ

#œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ # œ n œ œ œ bœ œ œ œ B œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ bœ n œ œ n œ accel. B #œ

Ÿ œ ˙ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ œ bœ œ

œœœ

bœ œ ˙

œœœ

bœ œ ˙

U

bœ œ œ œ bœ ˙. 5

B

œ #œ #œ œ nœ #œ œ #œ œ nœ n œ b œ bœ œ

bœ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ nœ bœ œ bœ

B

nœ #œ œ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ nœ nœ nœ

œ bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ nœ bœ nœ œ

B

#œ œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ bœ œ bœ bœ bœ bœ œ nœ œ bœ œ. n œ œ nœ nœ j bœ ∫œ bœ bœ ∫œ bœ.

B œ bœ bœ œ œ. B

#œ œ bœ œ œ œ

B #œ

B #œ #œ #œ 1

b˙ B~~

œ œ

œ œ œ j bœ. œ œ bœ bœ bœ bœ œ nœ bœ b˙. nœ.

bœ œ

j œ ∫œ bœ bœ ∫œ bœ.

j œ œ nœ bœ œ bœ bœ œ bœ bœ œ nœ.

rit.

j œ bœ bœ bœ œ œ. U

j œ n œ n œ b ˙.

j œ Œ

œ ‰ j œ b œ œ œ # œ œ œ . œj œ b œ b œ œ œ

3 j nœ œ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ

#œ œ œ œ œ #œ

b œ œ œ œ œ œ # >œ œ œ # œ œ œ ~~ œ œ b œ n œ œ œ b œ œ # œ n œ œ œ # œ œ œ accel. œ œ œ > > # >œ œ œ # œ œ œ ~~~~b ˙

œ

# >œ œ œ # œ œ œ

>œ # œ b œ œ #œ bœ

© David Esterri. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


>œ # œ b œ œ #œ bœ B

>œ n œ b œ > & œ œ bœ

˙

œ # œ b œJ œ > Bœ œ œ œ

&

b >œ œ # œ

rit.

#œ œ œ œ b œJ œ œ œ

j œ œ bœ œ œ œ bœ

&

œ bœ bœ

B

œ b œ b >œ b œ œ œ œ œ n œ b œ œ b œ œ

˙

œ œ bb œœ œ œ Œ B n œ œ œ pœ bœ B b œ b œ b œ œ n ˙1 . 1

rit.

π

& bœ bœ œ

j œ. bœ bœ 1

bœ nœ œ œ bœ bœ œ bœ Œ œ bœ œ

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ ˙.

B

bœ bœ nœ 1

bœ bœ œ œ nœ J

bœ œ œ œ œ œ œ & ƒ

œ œ œ œ œ œ œ B œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ rit.

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ ˙.

bœ bœ œ œ œ bœ œ J œ

œ nœ b œ œ œ œ b œ œ Jaccel.

# œ œ œ # œ œ œ ~b œJ œ

rit.

˙.

œ

>œ >œ b >œ ≥ >œ >œ b >œ >œ >œ b >œ ≤ b bœ bœ œ œ nœ œ b œœ œ ‰ b œœ œ ‰ > >

j œ œ œ œ œ œ b œ ~. ~

œ bœ bœ

˙

B

≤ œ #œ œ œ œ bœ œ . œ œ #œ bœ œ ‰ œ œ œ #œ œ #œ œ œ b œ œ nœ > 6

# œ œ œ # œ œ œ ~b œJ œ

B œ n œ b œ œ œ b œ œJ œ ˙

bœ œ #œ >

bœ œ #œ œ œ œ b˙ œœ >

≥ ≤ œ #œ nœ B b œœ œ ‰ œœ œ ‰ b œ nœ œ > > pœ œœœ

b >œ œ # œ

œ

bœ œ #œ œ œ œ b˙ œ ƒ œœ > # >œ œ b œ b œ œ > œ œ œ œ # œ b œJ œ œ œ. bœ œ

œ bœ bœ œ bœ bœ bœ.

B nœ.

bœ œ #œ >

>œ œ b œ œ . œ nœ bœ bœ œ œ bœ œ œ #œ bœ œ œ bœ œ œ bœ bœ œ bœ bœ. œ bœ œ nœ œ #œ œ œ bœ. bœ œ bœ

b >œ œ # œ B B

œ

bœ bœ b œ œ œ

œ. bœ nœ J

œ œ bœ o 7

&

˙

œ bœ bœ bœ œ. bœ b œ b œ J bœ bœ 1

œ œ b œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ ˙ ~. ~~~

a tempo

U

nœ bœ bœ œ bœ bœ œ 3

œ bœ œ bœ œ bœ bœ œ 1 bœ œ œ. bœ bœ J bœ 3 3

œ bœ œ

œ œo œ

&

œ bœ œ bœ œ œ œ 3


œ œ œ. œ œ bœ ˙ J & bœ bœ ˙ Bœ œ B B

œ bœ bœ ˙

B

œ bœ œ

œ bœ bœ œ bœ

œ œ œ œ

Œ Œ

œ œ bœ bœ

œ œ bœ bœ ˙

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ ˙.

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ

œ œ bœ bœ

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ

≈Œ

œ œ œ œ

bœ bœ bœ œ œ πœ œ œ œ œ œ œ ˙ . œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ

Œ

œ œœ œ

> b >œ œ œ b >œ œ œ >œ œ œ œ b œ œ œ œ b >œ œ b œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ nœ œ œœœ B nœ œ œ œ œ œœœ œ b œ œ ƒ > > n >œ # œ b œ n œ # œ œ # œ b œ n œ b œ b >œ œ œ b >œ œ œ b >œ n œ œ b >œ œ œ n œ B œ bœ nœ œ > œ bœ œ Ataca presto con ira

U

Œ

≈‰

‰ Œ

œ œœ œ

U

Œ

b >œ b œ œ # œ œ b œ >œ b œ œ n œ œ bœ

b >œ b œ b œ

> > œ #œ œ bœ œ œ bœ œ œ

b >œ œ œ b œ œ œ b >œ œ œ b œ œ œ b >œ b >œ 3 b œ œ b œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ #œ œ nœ œ bœ œ nœ œ œ B œœ œ œ b œ b œ > > > > > b >œ œ > > > œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b >œ œ b œ œ > b œ b œ >œ b œ œ b œ œ œ B œ nœ bœ œ œ œ bœ bœ œ nœ œ b œ & n œ b œ b œ >œ œ œ >

b >œ b œ œ œ œ œ # >œ œ n œ b >œ b œ œ œ b œ œ b >œ œ œ b œ œ b œ b œ œ œ bœ nœ #œ nœ œœœB nœ œ œ œ bœ œ & œ œ b œ bœ œ > > > > > B bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ & bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

> > b >œ œ œ >œ œ œ b >œ œ b >œ œ >œ œ b >œ œ œ >œ œ œ b >œ œ b >œ œ >œ œ >œ œ œ b >œ œ œ b œ œ >œ œ b >œ œ >œ œ œ b >œ œ œ b œ œ >œ œ b >œ œ B & ∫ >œ œ b >œ œ b >œ œ b >œ œ œ b >œ œ œ ∫ >œ œ b >œ œ b >œ œ > > > > > > > > b >œ > > > B œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ B

n >œ # œ œ >œ œ œ >œ # œ >œ œ >œ œ n >œ # œ œ >œ œ œ >œ # œ >œ œ >œ œ 8

&

>œ œ >œ b œ œ b >œ œ b œ b >œ œ œ b >œ œ œ b œ ∫ œ œ b œ œ œ


&

bœ œ œ

œ b œ b œ œ >œ œ b œ b œ ∫ œ œ œ œ b œ b œ œ

œ ∫œ œ œ œ J

œ ∫œ bœ bœ

œ.

B

> > œ n œ œ œ b œ b >œ œ b œ > œ œ œ œ b œ b >œ œ b œ > œ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ > nœ B nœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ bœ >œ >œ >œ >œ >œ > > B œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ >œ > > B œ bœ

>œ >œ > bœ

œ œ œ

ƒ

rit.

bœ œ nœ B œ œ œ œ #œ œ

œ œ bœ

bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ nœ œ œ bœ œ œ

œ b >œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b >œ b œ b œ œ œ b œ b œ b œ n >œ n œ > bœ bœ œ œ œ œ œ bœ nœ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ nœ ˙ B œ œ œ

B ˙.

œ œ œ œ œ

B b˙. B˙ Ponticello

B

pizz.

˙

œ œ #œ

b œ œ ˙@ @ @

œ@ b ˙@ œ@ @˙

œ œ œ bœ œ œ p

œ œ #œ

œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ 3

˙.

œ œ œ bœ œ bœ bœ #œ œ œ œ œ ˙ rit.

#œ #˙.

œ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ π

2

b œ œ œ œ œ b œ œ Uœ œ π

œ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ ˙.

B @œ b@œ ˙@ ∏ B n˙ @

˙.

œ @ b@œ ˙@

b œ@ b@œ b œ@ b œ@ b@œ b œ@ ˙@

œ œ œ

U

bœ œ œ œ œ bœ œ ˙ œ

b œ œ ˙@ @ @

b œ@ b@œ b œ@ b œ@ n œ@ b œ@ n ˙@ U

œ@ b ˙@ œ@ n œ@ @œ b œ@ œ@ b œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ @ œ@ @ œ b œ œ@ b œ@ œ@ œ@ œ@ b œ@ œ@ b œ@ œ@ ˙@. œ bœ ˙

œ

œ

œ

bœ œ œ 9

œ œ ˙

œ œ bœ 3

œ œ œ œ œ >œ œ œ b œ œ œ >œ > > 3

3

3


3 3 3 3 3 3 3 3 œ # œ œ œ œ œ œ B œ bœ œ œ bœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ >œ œ œ b œ œ > > 3 3 3 3

B bœ ‰ œ œ bœ ‰ œj j ‰ b œ œ œ œ > > > > 3

B bœ œ œ œ œ bœ œ ˙ œ p ˙

œ b >œ œ œ œ œ b >œ >œ >˙ œ >arco œ œ ˙ Œ nœ œ œ b œ fœ

œ > Œ

œ nœ œ #œ œ œ œ œ #˙ B œ œ #œ œ ˙ œ p #œ Ponticello

Œ

> > œ n œ œ # œ œ œ b œ œ œ # >œ ˙ œ b œ ˙ nœ œ > f> Œ

Œ

œ œ # >œ œ œ n œ b œ b œ n œ bœ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ b œ œ > œ œœ > f>

>œ # œ œ >œ œ # œ œ n >œ œ œ # œ >œ # œ # >œ œ n œ # œ #œ œ œ œ œ #œ # œ # œ B œ œ œ œ œ œB œ & œ œ œ œ œ #œ > nœ nœ œ œ B œ œ #œ œ œ œ œ œ

&

bœ. œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ œ B œ œ œ œ œ bœ

B œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ b >œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ J Œ B nœ œ œ u b œ f >œ

œ

œ

B

œ

œ . p ˙˙

b >œ b œ œ œ b œ b œ >œ b œ œ b œ

Temps inicial #œ œ œ #œ œ œ œ B b œ bœ œ œ œ p œ nœ

B

œ

U

bœ #œ

˙˙

U

œ #œ

˙˙ . .

U

bœ œ bœ bœ œ nœ bœ > œ #˙. rit.

Œ

œ œ #œ œ œ bœ œ œ b œ œ œ #œ œ œ

œ #œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ b œ b œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙.

rit.

œ b >œ œ œ b >œ œ œ œ œ bœ œ bœ bœ œ bœ bœ bœ nœ œ bœ œ œ bœ œ bœ bœ bœ > œ f>

r B œ b œ b œ n œ b œ b œ œ b œœ b œœ œ b œœ b œœ œœ b œœ b œœ n œœ b œœ œœ œœ b œœ b œœ œ b œœ b œœ œœ ≈ ≈ œ œ œ r ≈ ‰ bœ bœ bœ œ ƒ 10

œ. œ J


Memòria ≤ B ˙. π

per a violoncel sol

œ œ #˙

œ œ bœ #œ

A la velocitat de la memòria

? œ #œ œ bœ ˙.  p B #˙.

œ œ # ˙ ~~G~li~ss~. # ˙ ~

œ œ #œ

œ œ #˙

œ

U ˙

,

?

œ #œ

.

Arc

& &

œ #œ œ #œ

œ œ œ œ œ

#. II

œ bœ nœ

             

?

=

π ˙ , ˙˙

?

˙ b˙ ˙ ˙ ,

œ œ bœ #˙

>œ œ b œ bœ

j #œ œ œ

nœ o œ œ Œ

&

bœ œ #œ ˙

#œ œ œ #˙

œ ˙

œ

œ œ #˙

>œ .

œ œo b œ œ

,

#œ œ

˙ b ˙˙ ˙

pizz.

pizz.

&

S

œ #œ œ ˙

bœ nœ

Glissando

,

Œ

B

˙ π

≥> ≥> ? œ bœ œ ≈ œ bœ œ ≈ Œ

bœ œ

Ponticello

≥> œ bœ œ

II

œ.

U

œ bœ bœ œ

I Glissando

œ #œ œ

˙ ˙ ˙ , p˙

œ œ bœ œ

B

B

,

U

œ #˙

~ . U b >œ œ # œ ndo~~~~ bœ œ #œ li~s~sa~~~ G ~~ # ˙ ~~~~Ponticello 6 ƒ

˙

œ bœ

œ œ # ˙ ~G~~li~ss~. ~ 

                              U

? bœ b˙

?

bœ nœ

˙

œ bœ

˙ b˙ ˙

bœ œ

nœ œ bœ œ #œ

˙.

œ #œ

œ œ

œ #œ

U

œ

œ œ œ b˙. J

œ #œ bœ œ ˙ œ # œ &

œ. #U˙

,

?

o ˙ ≥> œ bœ œ

≈Œ

#œ bœ

˙ ≥> œ bœ œ

œ œ bœ b˙. J

œ b b œœ Œ œ b b œœ Œ œ œ > >

≥> œ bœ œ

≈Œ œ.

≈Œ

S pizz.

bœ œ bœ J

. . . œ. œ. b œ. œ b œ œ

Œ

œ

&

œ

œo b œ

˙ #œ œ #œ œ

œ b b œœ Œ œ b b œœ Œ œ œ > >

© David Esterri. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ bœ

~~~~

#œ bœ

˙. ˙ .. ˙˙ .

?

accel.

œ #œ

b˙. ˙. S ˙. œ œ

?

bœ bœ œ #œ œ nœ œ œ bœ

œ bœ œ œ bœ bœ œ nœ œ œ #œ nœ nœ ? œ bœ 3 > Arc ?œ

w

~~~~

B ˙≤ .

David Esterri

,

œ #U˙

?

œ bœ œ œ œ œ

a tempo Arc

#œ œ œ

œ. œ. b œ. b œ. œ. # œ.

Œ


? ?

œœ b b œœ >

Œ

Œ

œœ b b œœ >

. œ. b œ. . œ. œ. . b œ œ Œ œ. b œ. œ

. . . b œ. œ. b œ. œ. b œ œ œ . Œ œ. b œ

Œ Œ œœ b b œœ œœ b b œœ > > ˙ œ # œ n œ œ # œ œ b œ bœ œ #œ œ nœ #œ œ

˙

? Œ Œ B Œ  œœ b b œœ œœ b b œœ œœ b b œœ S> > > œ œ œ œ œ œ pizz. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . ? .. œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ

?

bœ bœ œ

a tempo Arc

œ #œ

? œ . # Jœ~ œ . ? ?

b ˙

F

œ

œ œ œ

U œ œ œ b˙. J

œ.

œ b ˙ J

a tempo Arc

œ

œ œ b ˙

œo .

B

œ ? ‰Ataca œ b œ œ œ œ b œ œ # œ œ b œ n œ œ #œ j ? j & œ. #œ œ. #œ œ B ? ?

œ.

bœ œ. J

bœ.

œ œ J

bœ.

œ ˙ J

B #˙

œ ~ ~~ œ

,

œ ˙ J

œ.

œ. bœ œ J

#œ nœ. J

œ œ. J

b >œ œ œ b œ œ ˙ -

nœ œ.

a tempo

B

b˙ bœ

œ #œ œ #˙ J

?

œ

œ

#œ nœ

œo # œj ‰ Œ œ π œ

pizz.

œ #œ bœ

˙.

?

œ

#˙ ggg ˙ , ggg ˙˙

pizz.

œ.

œ œ J

œ œ bœ œ bœ.

œ J

#˙ ggg ˙ gg ˙˙ g

# ˙ Arc ˙ ggg ˙ B gg ˙˙ , p g

#œ~~ œ

˙ œ #œ œ #˙ J

12

˙

˙

˙ œ

j œ

œ bœ œ nœ B œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ bœ œ œ bœ œ

bœ œ bœ œ œ J ? œ bœ œ œ œ œ bœ œ

U ˙

˙

˙

œ J

œ œ bœ nœ j œ bœ œ œ œ bœ œ #œ & œ. bœ œ.

œ œ bœ œ bœ.

Œ

5

œ bœ. J

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ

bœ œ bœ . ~ œ #œ œ. J J

œ.

5

œ œ #˙

#œ.

b ˙ œ bœ bœ œ œ

œ #œ œ bœ œ œ bœ œ nœ . œ b œ œ b œ J ‰ bœ œ bœ œ bœ œ

#œ œ. J

#œ ? #œ œ œ œœ œ œ

œ b œ œ b ˙ J

œ œ b œ .

œ #˙. J

bœ œ bœ

nœ nœ #œ

bœ œ

n˙.

˙ #œ.

œ œ bœ œ

œ ˙ ˙

œ œ œ n˙ J

œ~ ~ œ U

˙ , œ


B œ.

œ #œ œ #˙. J

B #œ.

œ #œ œ J

&

˙

œ

#U˙ .

bœ. bœ œ œ n˙. J j œ #œ œ #œ.

& œ. ?

œ.

œ #œ œ œ. J

œ #œ œ b˙ J œ œ J #œ

‰ b œ b œ n œj ‰ ‰ b œ b œ n œj ‰ ‰ œ œ . œ. . . p œ. . . .

˙

œ œ

nœ.

#˙.

œ #œ œ b˙ J ˙.

œ.

œ œ #œ œ J

b œ. œ. # œ. œ. b œ œ œ. # œ. œ. J ‰ ‰ J ‰ ‰ œ œ b œ. œ n œJ. ‰ .

. accel. Presto . . b œ. . œ. œ. œ. œ. œ . b œ. œ. b œ. œ. b œ œ b œ b œ . . . ? ‰ œ œ b œ. œ œ b œ n œ b œ . . œ œ bœ ‰ œ bœ . œ. œ œ b œ. œ. b œ. n œ. . . f ?Œ

. . . . b œ. œ œ. b œ. œ b œ œ b œ n œ. . œ œ b œ œ. b œ. n œ.

. . b œ. œ b œ œ b œ. œ b œ b œ n œ ‰ . . . œ œ b œ. œ. b œ. n œ. # œ.

‰ Œ

. # œ. œ œ . # œ. œ œ ~œ . œ. b œ. œ œ . . # œ . . . . . . . . b œ œ ~ œ œ œ #œ ? œ. œ # œ œ # œ # œ. œ. ‰ œ. œ # œ ‰ # œ œ~ Œ # œ~ # œ œ œ. œ. œ. # œ. . . ?

œ.

. . . b œ. œ. # œ. œ. b œ œ . . œ œ œ b œ. œ. # œ. œ. # œ # œ œ œ œ. œ. b œ. œ. .

> n >œ b œ œ # >œ œ œ n >œ b œ œ >œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ ?

. œ. b œ. œ. b œ. n œ

> >œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ

I

> > > ? pizz. .. œœ œ œ œœ œ œ b œœ >œœ œœ œ œ œœ œ œ b œœ >œœ œœ œ œ œœ œ œ b œœ >œœ œœ œœ > œo œ > œo œ > œo œ > œo œ ƒ> o > o œ œ œ œ œ >œ >œ >œ > ? œ .. œ œ œ œ œ œ b œœ >œœ œ œ > œo œ > œo œ

n˙ ˙˙ ˙ >

>œ œ œ > œ #œ œ

> > > > b # œœ œ b # œœ œ b # œœ œ b # œœ œ ‰ ‰ ‰ ‰

œœ œ œ œœœœ œœœœœ œœœœœ . b œ. œ. # œ. œ. œ œ. b œ. œ b œ œ. ‰ # œ œ œ. # œ. Arc

. . . . . ? b œ œ b œ œ b œ œ b œ. œ. b œ. œ b œ œ œ œœ b œœ œ. b œ œ. œ b œœ œ b œœ œœ œ œ œœ b œœ œ. b œ œ. œ b œœ œ b œœ œœ œ œ. . . œ œ œ œ. . œ. . . œ. œ. . . œ œ œ œ. . œ. . . œ.

œ #Uœ œ œ b œ œ . œ # œ bœ œ ? œ œœ b œœ œ. b œ œ. œ b œœ œ b œœ œœ œ œ ‰ œ # œ b œ œ bœ œ œ #œ ‰ œ # œ . . . . . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ. ?‰

œ œ b œ. œ. b œ. n œ.

b œ. œ. # œ .

. œ. . œ. œ. # œ. b œ #œ . . b œ œ # œ. 13

&

w≥ . ≤ . . .œ œ. # œ. œ b œ œ.


Amnèsia per a contrabaix sol

A la velocitat en que es buida la ment œ≤ œ œ ? œ œ œb˙ #˙ p

? bœ

 >1 ˙

œ. œ nœ #˙

U #œ œ ˙ ? #œ

œ œ œ #œ

Arc

,

#œ œ U ˙

œ œ bœ

œ

œ œ œ œ b˙

œ

bœ bœ

œ œ œ bœ #œ

œ

nœ nœ bœ bœ œ n˙.

#œ #œ #œ

œ bœ

œ- œ- b œ- n ˙ # ˙

b >˙

? b œœ .. œœ # œ . œ n œ . œ œ Arc violent

#œ œ

œ

bœ bœ œ bœ π

U

#œ ˙

œ , œ bœ

œ œ œ #œ ˙. œ œ œ œ œ.

# œ œ # œ. œ. n œ. œ. b œ # œ. œ n œ œ. b œ b œ b œ b œ. n œ . . . . ,f .

bœ œ

? #œ nœ #œ #œ #œ nœ

Repetir ad lib.

,

a tempo

œ bœ nœ

b >˙ b >˙ ? bœ œ #œ œ bœ

? .. œ œ œ ƒ Slap pizz.

œ J

œ bœ œ bœ œ

pizz.

œ œ œ œ œ. # ˙ ~~~~ # ˙ ~~~~

Slap pizz.

Slap pizz.

œ œ # >œ n œ # >œ œ # >œ # >œ bœ nœ nœ bœ nœ œ œ bœ œ Œ nœ œ œbœ œ Œ œ #œ #œ #œ œ œ

? #œ. œ #œ nœ œ #œ œ ? œ.

bœ œ #œ.

œ œ œ œ #˙

˙

~ ~~~

? œ bœ œ œ

bœ œ bœ

David Esterri

.. .. œ

Mambo

œ #œ

bœ œ bœ œ

bœ. œ œ. œ #œ

œ J nœ

œ- #U˙

˙-

œ.

˙

#œ nœ ‰

œ

,

œ œ #œ #œ

œ

œ

œ #œ œ bœ œ #œ bœ œ nœ œ #˙

nœ œ bœ œ J

œ bœ bœ

nœ. œ bœ. œ œ

© David Esterri. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

bœ œ bœ

.. .. œ œ œ

œ

Liquidar ad lib.

bœ. œ œ. œ

,

U

bœ. œ

œ

..


? œ. œ bœ. œ bœ œ

~~~~~b œœ œœ œœ œœ )))) ~ ~ ~ ~ b œ œ œ ˙ . n œ œ n œ . œ n œ œ œ ˙ ~~~~~~~ œ œ œœ Œ J J J J ndo ssa Glissando Gli

?Arc œ œ œ #œ œ bœ œ

b 4œ

#œ nœ

nœ ? œ #œ #œ œ œ nœ #œ œ nœ b˙

#U˙ #œ #œ

bœ œ bœ nœ ˙

œ. #œ bœ œ #˙ bœ œ œ ‰ œ œ œ ‰ > >

≥œ # œ n œ

π

œ œ œ

idem

œ(+-)œ œ

œ

≥œ # œ œ ≥œ # œ J ‰ œ œ œ

œ œ œ

III

~~~

pizz.

II

I

. G ~~lis~s~ ~~~

IV

.

ss G ~~li~~~ ~~~~

Al ponticello anterior, sempre ad lib.

~

œ J

b >œ b œ .

p A la corda

Al ponticello anterior

III

II

œ bœ œ

.. œ

œ

œ

I

b ˙ ~G~li~ss~. ˙

b ˙ ~G~li~ss~.

b œ b œ œ b œ b œ œ~ œ b œ b œ œ~ œ œ œ œ~ œ œ œ œ œ œ b œ~ œ b œ œ œ b œ b œ œ~ œ œ œ œ œ~ œ bœ nœ bœ œ.

œ bœ nœ bœ œ

b >œ o bœ bœ nœ œ œ bœ bœ œ œ

Ataca

liss.~ ~G~~

? bœ œ

II

Gliss. ~~~~

I

#

≥œ # œ œ œ J ‰ J ‰ ..

˙

I

œ

Continua ponticello i pp. Corda I

1+ 3 œ b œ n œ2 b œ œ

o ? œ b œ œ œ b œ b œ œ~ œ œ œ œ œ~ .. œ √ ? ..

œ

œ œ œ(+-) œ œ œ œ œ œ ≈ ≈

Arc violent

˙ b ˙ ~~Gl~~iss~~.b w ? ˙ b ˙ ~~~~

œ bœ

De ponticello, en un sol arc, disminuir fins al no res, llevar-lo i deixar la ma esquerra picant les notes sobre el batedor

~~~

III II ? b˙ b˙ nw

A les repeticions d'abans, ad lib. en nº, ordre i forma de liquidar

bœ œ bœ nœ ˙

nœ b˙ œ œ œ œ œ # œ # œ # œ .. œ

? bœ œ bœ œ #œ œ Œ nU˙ # œ œ ?

œ œ #œ

œ

b œ œ œ œ )) œ œ œ œ )) œ œ œœ Œ J J

ƒ

o œ bœ bœ nœ œ œ bœ bœ œ 15

b >œ

œ œ

œ œ

 # J II

œ. œo. œ. b œ. œ. œ.

œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. . œ

..


b œ œ. b œ. b œ œ b œ. b œ. bœ

? œ.

? j œ ?œ III

œœ >œœ

œœ

œ

œœ >œœ

œœ

œ4.

œ1.

œ bœ bœ nœ œ œ bœ bœ œ o 

1

œ. b œ œ n œ.

II

œ

œ b œ n œ.

œœ >œœ

b œ œ # œ. b œ œ n œ.

bœ œ.

œ # œ.

œœ

œ

√œ

> > > b b œœ œœ b b œœ b b œœ œœ b b œœ b b œœ œœ b b œœ √œ œ œ œ œ b œ bœ  bœ  œ œ œ ? bœ  1

œ

j œ 2

œ œ œ.

œ b œ œ. n œ b œ œ.

œ œ œ

œ œ œ~

œ

~~~~

œœ >œœ b œ œœ >œœ b œ œœ >œœ b œ œ œ œ    œ œ œ

?

. œ . b œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ o œ >œ œœ >œœ œ b œ œ n œ. œ b œ n œ b œ œ # œ. b œ œ n œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. j  œ b œ o œ b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ2 œ œ œ‰ œ

? œ bœ œ

œ b œ œ. b œ

bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ bœ œ  œ # œ b œ œ # œ. b œ  œ # œ œ b œ œ œ #œ œ œ bœ œ #œ #œ œ œ bœ œ

œœ >œœ œœ >œœ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ >œœ œ bœ œ bœ œ œ . œ œ #œ œ #œ  œ b œ œ œ # œ œ b œ œ œ œ # œ œ b œ œ o  n œœo  œœ œœ œœ o  noœœ  œœ ? œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ bœ œ bœ nœ nœ œ ? œœ œœ œœ œœ œœ j b œ b œ n œ œ œ b œ b œ b œ œ n œ b œ œ b œ œ n œ œ # œ œ # œ ≈  n œ œ b œ R ≈ œ #œ R œ œ œ œ 2 o œ. bœ nœ

. œ # œ œ b œ ≈ b œ n œ b œ œ œ ≈ œ n œb œ œ œ ≈ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ b œ b œ œ ≈ # œ œ œ n œ bœ R

? #œ ≈ #œ œ œ œ #œ ≈ bœ. nœ #œ R R

bœ œ #œ bœ œ #œ œ bœ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ bœ. œ #œ œ œ bœ œ bœ œ

? nœ œ œ #œ œ bœ ‰

16


? #œ œ œ œ

bœ œ #œ œ bœ œ bœ bœ b >œ œ œ œ >œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ. #œ œ œ bœ œ #œ ≈ œ œ. #œ œ œ bœ œ #œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈

 œœ œ  œœ œ ≥1œ b œ œ œ # œ œ n œ œ b œ œ b œ b œ # œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ. ? œ #œ ? b œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ b œ b œ >œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ >œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ >œ œ œ œ œ # œ >œ œ œ œ œ # œ >œ œ œ œ œ # œ >œ œ œ œ >œ >œ b >œ o > > œ œ ? œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ bœ bœ œ

? œ bœ bœ nœ

?

œ

œ bœ bœ

≈ ≈

ƒ Arc violent

>œ œ œ b œ n œ

bœ ? œ œ œ b œ U˙ Arc

œ

œ

œ bœ œ

b œœ b œ

>œ b œ

œ bœ bœ nœ œ œ bœ bœ œ b œ~

œ

~ bœ

œ

rit.

bœ œ #œ œ œ œ bœ bœ

inicial Ÿ~~~~ Intentant recordar la velocitat bœ œ œ œ nœ #˙ bu ˙ p œ˙

pizz. ? œ œ œ œ œ œ #œ #˙ π

bœ ? >œ

b >œ

œ

#œ œ bœ bœ b˙

≈ ≈

#œ œ#œ ˙

>œ œ b œ n œ b œ

œ ˙

œ

nœ œ œ bœ bœ pizz. œ  œ œ œ π

œ

œ

~ bœ

b œ b œ b œ b œ b œ œ nU˙

œ œ œ œ

? œ bœ œ #œ bœ œ œ œ œ #œ œ bœ œ #œ œ bœ #œ œ nœ œ ˙ 17

œ

n œœ œ b œ b ˙

nœ bœ #˙

b >œ

bœ b˙

bœ œ ˙

bœ œ

nœ œ ˙

U

œœ ˙

nœ œ ˙

œ œ #˙

œ #œ

#˙ #˙ π

#˙ #˙

pizz.

#˙ #˙

5


Diàleg entorn de l'oblit David Esterri

œ. #œ œ œ #˙ J

bœ. œ œ bœ ˙ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ ˙ J

Violí

3 & 4 bœ

Viola

B 43 ∑

Œ Œ œ

Violoncel

?3 ∑ 4

Contrabaix

? 43 ∑

Tal com raja

9

j œ bœ œ. bœ œ œ ˙

&œœ˙ B

˙

œ

œ. #œ œ œ J

œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ

˙

œ œ bœ œ nœ œ

œ.

?

œ

œ œ œ

œ #œ œ #œ œ

17

& œ bœ œ.

j œ œ bœ ˙

? bœ. ?

œ œ bœ J

œ œ bœ œ œ

œ #œ œ œ &œ

j œ œ œb˙

B œ bœ œ. bœ J #œ œ œ J

œ œ ˙

˙ œ

œ œ œ bœ bœ

œ œ #œ œ œ œ

œ bœ œ.

bœ.

Œ Œ œ

œ #œ œ #œ œ œ

œ œ bœ œ œ

œ œ bœ œ œ

œ bœ œ nœ œ

œ n˙

œ

bœ nœ

œ œ nœ bœ bœ

nœ J

œ

© 2011 David Esterri. Edició autoritzada en exzclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

bœ J

œ œ ˙ ˙

œ #˙ œœ J

œ bœ œ. œ œ #œ.

œ

j bœ œ œ b˙

œ J œ bœ

œ# œ œ œ # œ

B

#œ. œ œ

œ œ b˙

œ œ œ.

œ œ bœ œ œ bœ

œ #œ œ œ #œ ˙

œ #œ

œ bœ œ œ œ

œ#œ œ#œ œ

24

? œ.

˙

B œ œ bœ.

˙

j œ œ bœ ˙

B œ œ bœ.

œ

œ bœ ˙

#œ œ œ J

Œ bœ

œ œ bœ J

j œ

œ œ #œ.

?

Œ

bœ.

œ bœ œ.

#œ b˙

œ œ bœ œ œ

j bœ

œ bœ œ.

œœ œ œ #œ

œ œ J

nœ J

œ bœ ˙ œ œ b˙


31

& B

œ

œ

B œ bœ œ.

œ J

? œ œ bœ. 38

œ J

œ.

?œ œ

œ

œ bœ ˙

œ bœ ˙

œ bœ œ nœ œ

œ œ

œ œ #œ œ œ

œ bœ

B œ #œ œ œ #œ œ ? œ nœ œ #œ

j œ œ bœ œ #œ

œ. œ œ bœ

œ œ bœ œ œ bœ

œ œ œ

œ

œ.

˙

œ

œ œ bœ œ #œ J œ œ bœ #œ œ J

œ œ bœ œ œ.

œ œ bœ œ bœ

˙

œ

˙

bœ. œ bœ bœ b˙ J b œ bœ œ

˙

œ bœ

œ œ #œ œ bœ

œ #œ œ œ bœ

œ bœ bœ œ bœ œ œ bœ bœ bœ

Œ

B ˙

Œ

j œ œ œ ? œ. bœ #œ œ π

œ bœ œ

Œ?

˙

Œ

? b œj # œ œ œ œ œ. œ π

Œ

˙

& ˙

53

œ

bœ œ œ œ #œ #œ J

œ bœ œ œ œ

b˙.

Œ bœ bœ œ Œ œ

π œ

œ bœ œ j œ #œ œ œ. œ bœ œ b˙

π

œ bœ œ œ #œ œ œ . œj b œ œ b ˙ 19

bœ.

œ #˙

œ œ

œ

œ #œ œ bœ #œ œ.

˙

œ

œ.

bœ œ œ œ œ œ

œ

#œ œ bœ #œ œ.

bœ œ œ œ

œ nœ œ #œ œ

œ & œ #œ

œ œ #œ œ œ

œ

bœ œ bœ b˙ J

45

œ #œ œ nœ œ

œ nœ œ #œ œ

j B œ. bœ œ bœ ˙ ?œ œ

œ

œ #œ œ #˙ J

œ.

#œ. #œ.

œ

œ J #œ bœ ˙

œ #œ bœ ˙ J ?œ

œ œ œ œ #œ œ

œ

œ bœ œ bœ œ

œ bœ #œ œ J bœ

j œ

#œ.

˙

œ œ #œ œ bœ

œ nœ œ #œ œ

œ #œ œ œ #œ

œ œ #œ œ bœ

B

. b œj b œ œ . b œ bœ b˙ b˙.

b˙.

˙.

œ b˙.

œ œ bœ

bœ bœ bœ bœ œ bœ

j œ œ œ #œ œ #œ j œ œ #œ œ #œ #œ

œœœ

#œ œ #œ

œ.

œ. œ œ œ œ #œ #œ

œ œ nœ #œ œ

˙

œ #œ œ œ ˙

œ œ nœ #œ œ

˙

œ #œ œ œ ˙

œ

j #œ j #œ

œ . # œj b œ œ j œ. #œ bœ œ


&

œ œ œ.

#œ bœ œ J

B œ œ œ. ? œ. ? œ.

œ bœ œ bœ. J

œ bœ œ bœ. J

œ. bœ. & œ. œ.

# œ b œ œ .. #œ J

68

B # ˙˙

bœ. ? œœ ≈ # œ œ œ . œ. œ

œ œ

&

œ œ nœ

b >˙ . œ # œ >œ #œ ˙

Bœ ˙ ?˙

#˙ ˙

œ œœ œ œœ œ œ

œ œ bœ œ .. J

? b >˙ . 75

˙ ˙ œ. ˙˙ œ ƒ > œ b œ n œ # œ b œ n œ # œ œ. nœ œ J‰ # # ˙˙ J > ƒ b˙. œ >˙ œ œ nœ #œ œ #œ œ œ #œ œ ≈ #œ n˙ J ˙ ƒ b˙ pizz. œ œ nœ #œ œ #œ œ œ #œ Œ ˙. J > ƒ j nœ bœ œ bœ nœ nœ #œ

j #œ bœ œ

62

˙

œ

œ #œ œ œ #œ œ œœ

˙. >

˙.

>œaccel. œ #œ

>˙ .

>œaccel. œ #œ œ

b >˙ .

>œ œ # œ

& ˙.

œœ J ‰ bœ > œ‰ J bœ >

˙

bœ œ œ bœ œ.

˙. >

Œ

œ œ

>œ œ # œ

#˙ bœ

? ˙.

#˙.

˙.

œ #˙

œ #˙

œ #˙.

? ˙.

#˙ #œ ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ ˙.

˙ nœ #˙ bœ

œ #˙ #œ b˙

˙

œ #˙.

20

œ #œ œ f

U U

Œ

#˙. π œ Œ #˙ π #œ Œ #˙

U

bœ œ bœ nœ #˙ >œ œ >œ b œ œ b œ n œ #U˙ œ 6

π

6

œ.

#œ œ #œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

f

œ

Œ #˙ bœ π

œ œ bœ œ bœ nœ #˙ > 6

bœ.

j œ œ b œ b œ . Jœ œ # œ

œ.

œ œ bœ œ bœ nœ #˙ >

œ œ nœ

#œ b˙

œ œ œ #œ

œ J

6

b˙ > b >˙

œ œ

œ #œ bœ

œ œ bœ œ œ

œ œ bœ œ

œ‰ J b˙ >

œ. œ. œ bœ œœ . .

˙. >

Arc

œ œ J ‰ b˙ >

>œ œ # œ œ

#˙ bœ ˙.

B . ˙

œ bœ œ nœ œ

>œ œ # œ œœ ‰ œ œ‰ J bœ œ J > accel. >œ œ # œ > œ œ ‰ b >œ œ œ œ # œ œ n œ ‰ J J accel.

? œ . œ b œ œ œ . œ œ b œ b >˙ . J J 83

œ J #œ œ

œœ

# # ˙˙ >

œ œ

˙ ˙ ˙˙ > # # ˙˙ > >˙ œ œ œ ≈ #œ n˙ œ ˙

œ œ bœ bœ œ nœ J

œ œ œ bœ œ œ.

œœ

# # ˙˙ > œ. # œ œ œ .. œ

œ. œ. œ œ œœ . .

œ #œ œ. œ œ

œ. bœ

œ

œ #œ œ

œ bœ œ bœ nœ. œ #œ

bœ œ

œ


92

&

œ.

Bœ ?œ ?

œ

#œ œ#œ œ

œ.

œ

#œ B

bœ. œ

œ œ œ œ bœ. bœ

œ

œ

œ #œ

œ

œ #œ œ œ #œ

œœ

œ bœ

& bœ œ bœ nœ #œ œ œ bœ bœ œ œ œ bœ œ #œ

96

B

B ?

nœ œ.

œ. #œ #œ #œ bœ bœ œ. œ œ œ

3

#œ #œ

œ

œ

#œ œ œ

œ

œ œ bœ

nœ bœ.

nœ œ œ œ

œ #œ #œ œ.

3

œ bœ

bœ.

3

#œ œ

œ œ

˙

3

bœ.

U

œ b˙

U

105

B

œ

bœ.

? œ #œ œ œ bœ ?˙

œ œ œ bœ bœ

œ œ bœ œ.

œ nœ bœ ˙ J œ

œ.

œ

#œ œ bœ

œ œ bœ œ œ

œ

œ bœ œ œ bœ œ.

œ. #œ œ J œ #˙ ∑ Œ œ

p

bœ pœ

œ.

Œ

œ

œ #œ.

œ

bœ œ œ

f

œ

bœ.

#œ œ œ #˙ J

œ

p

œ

bœ.

œ J œ bœ

œ œ J œ bœ

˙.

œ Œ Œ

j œ œ bœ bœ nœ nœ

˙.

œ Œ Œ

˙.

œ Œ Œ

#œ b˙

œ Œ Œ

b˙.

œ œ bœ œ œ

?

œ œ bœ

œ œ bœ œ

Œ

œ

˙.

œ bœ œ nœ. 21

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ.

œ œ bœ œ

œ œ œ

#œ œ œ b˙ J

œ #œ.

œ

Œ

˙

3

œ œ

Œ

œ

#œ œ œ bœ œ

p Œ

3 nœ œ œ œ œ #œ #œ

œ. œ

œ œ bœ œ

œ

U

#œ œ œ

3

œ. #œ #œ #œ #œ

œ. œ œ bœ ?

#œ U

œ

œ bœ.

œ

3

œ œ bœ œ #œ

bœ œ œ œ f œ nœ œ bœ œ bœ œ œ #œ œ bœ œ bœ œ œ

? œ &

œ

œ

? bœ œ #œ

99

#œ œ œ œ œ bœ œ

œ

bœ.

œ


Dialeg entorn del record David Esterri

& 74 ˙ w ˙. w ˙. w ˙. w π . A peu œœ œœ œ œ B 74 bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œœ œœ A peu

Violí

Viola

? 7 ˙. 4 π

A peu

Violoncel

t 74 ˙ . π

A peu

Contrabaix

5

& B

˙.

nœ #œ #œ œ œ

9

˙.

w

˙.

w

˙.

w

w

b˙.

w

˙.

w

b˙.

w

#w

œ œ œ œ œ bœ bœ

? ˙. t

w

˙.

w

˙.

œ œ œ #œ œ œ

bw

˙.

˙.

w

œ œ #œ œ œ œ bœ bœ #w

bw

˙.

œ œ bœ œ bœ ˙.

˙.

w

œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ w

w

j‰ bœ > Ÿ~~~ I œœœ # œ B œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ bœ œ >œ w ˙. w ? ˙. J ‰ & ˙.

w

t ˙. & œj ‰ œ > B œ œ > ? b œJ ‰

12

˙.

w

˙.

j ‰ j‰ œœ œœ > > œ œ #œ œ œ bœ œ >œ J ‰

t >œ ‰ >œ ‰ J J

w

j‰ œœ > œ

w

j‰ j‰ œœ œœ > > œ œœœœœ œ

>œ >œ >œ J ‰ J ‰ J ‰ >œ >œ >œ J ‰ J ‰ J ‰

˙. œ œœœ

œ

w #œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ

˙.

w

˙.

w

j‰ œ >

j‰ j‰ j ‰ œ œ œ > > >

j‰ j‰ œ œ > >

b >œ J ‰

>œ >œ >œ J ‰ J ‰J ‰

>œ >œ J ‰ J ‰

œ œ œ œ œ bœ œ œ

>œ >œ J ‰ J ‰

œ œœœœœ œ œ

>œ >œ >œ J ‰ J ‰J ‰

>œ >œ J ‰ J ‰

j ‰ c ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ 43 b œj ‰ œj ‰ œj ‰ b œj ‰ œj ‰ œj ‰ œœ #œ œ > > œ #œ œ 3 œ. œ œ bœ bœ. bœ œ œ œ #œ c œ œ #œ œ #œ J 4 J

bœ >œ >œ œ œ œ bœ bœ b >œ œ J ‰ J ‰ c ‰ ‰ œ ‰ ‰ 43

>œ œ >œ >œ œ 3 bœ œ œ J ‰ J ‰ c ‰ ‰#œ ‰ ‰ 4 J ‰ J ‰ J ‰

© 2011 David Esterri. Edició autoritzada en exzclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ bœ œ œ bœ

œ ‰ œ ‰ œ ‰ J J J


& œj ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ bœ. œ bœ œ œ. B œ œ b œ œ . œj œ œ J J

16

? œ œ bœ œ œ

œ

74

œ

œ bœ œ œ

p 74 b ˙ .

p

œ 7 œ œ œ œ bœ 4 J ‰ p t œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ 7 œj ‰ J J J J J J J J J 4 p œ œ bœ œ

œ

œ & bœ œ bœ œ nœ #œ œ nœ œ œ œ œ œ n˙.

21

B b˙.

#œ œ œ œ bœ œ #œ

bœ œ b˙. bœ

nœ œ bœ nœ

#œ œ #œ œ œ œ #œ œ nœ

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ J‰J ‰J‰J ‰J ‰ J‰ J‰ J ‰ J ‰J ‰J ‰J ‰J ‰ j j j j j j j j j j j j j œ‰œ ‰œ‰œ ‰œ ‰ œ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰œ‰œ ‰œ ‰ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ n˙. bœ œ

œ #œ œ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œœ ˙.

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

? nœ ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

t j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j# œ # œ # œ j & b œ œ b œ b œ œ œ œ n œ œ œ œ . œ >œ œ # œ . # œ > > B j‰ j ‰ j‰ j ‰ j‰ j‰ j‰ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ w. >> >

25

? bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰ œ œ w. J J J J J J J >> > t j‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰ j‰ j‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ w. >> > & b˙.

29

#œ. #œ œ œ œ œ J #˙.

j j j j j j j B # œœ ‰# œœ ‰# œœ ‰# œœ ‰# œœ ‰# œœ ‰# œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ #œ. #œ œ œ w B J

œ n˙

œ # œ# œ œ œ œ œ œ . œ

j j j j j j j # œ ‰ # œ ‰# œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ. #œ #œ œ œ œ #œ #œ J  pizz.

B

œ . # œ# œ œ œ œ J

œ œ œ ˙. J

j j j j j j j # œ ‰# œ ‰ # œ ‰# œ ‰# œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ. #œ #œ œ w J

œ ‰ œ‰œ‰œ‰ œ‰œ‰ œ ‰ œ‰œ‰ œ‰œ‰œ‰ œ‰ œ‰ J J J J J J J J J J J J J J

pizz.

œ. bœ œ œ œ œ J œ j j j j j j j j j j j j j j # œ ‰# œ ‰# œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ # œ ‰ n œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ. œ bœ nœ #œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ J J J œ œb œ œ # œ œ œ œ

j œ. bœ œ œ œ œ bœ j j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ.

œ œ œ œ Jœ œ

t œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œj‰ œj ‰ œj‰ œj‰ œj‰ œj‰ œj‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J J J J J J J J J J J J J J 23


>œ > > ‰ j j‰ œ # œ ‰ œœ œ b œœ œ œœ œ > > > f bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ # œ œ #œ bœ œ ∑ œ‰œ ‰œ‰œ ‰œ ‰œ‰œ‰ œœ #œ  bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ J J J J J J J >œ >œ # >œ œ œ ˙ œ œ ˙. #œ ? œ ‰œ ‰ Jœ ‰ œ ∑ œ bœ œ œ œ œ > > > œ >œ f œ œ #œ œ œ bœ œ #œ bœ œ #œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ t bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ bœ ∑  J J J J J J J bœ œbœbœ œ œ œ b œ œ œ œ bœ bœ œ j j j j j j j B b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ b œ œ B œ b œ œbœ œ œbœ

33

&

œ bœ ˙ œ

œ œ

˙.

Œ

>œ >œ > >œ > >œ >œ # œ ‰ j ‰ ‰ J œ bœ & œ ‰ J # œ œ ‰ œj j j‰ œ œ œœ œ > bœ œ œ œ bœ œ œ >œ œ > œ > >œ > > œ > arco œœ œ œ B bœ œ#œ œ œœbœœ#˙ bœ œ œ œ #œ œœœœ ˙ œ œ œ œœ 6 f >œ >œ # >œ >œ >œ # >œ >œ >œ >œ j j j ? ‰J J Jœ j ‰ j œœ ‰ œœ j‰ b >œœ œ ‰ >œœ œ ‰ œ> œ b >œœ œ ‰ œ > >œ œœ #œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ #˙ œ arco b œ bœ nœ œ nœ œ œ t  œ œ Œ œ 6 f

37

>œ >œ # >œ >œ >œ >œU c Œ &

40

> >œ >œ >œ >œ >œU Bc œ Œ

œ œbœ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ w > π

œ œbœ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ w > > > # >œ >œ œ >œ >œ œU π ?c Œ ∑ >œ n >œ b >œ >œ n >œ b >œ U tc Œ ∑

∑ ∑

œ œ # œ œ >œ j ‰ œ >œ b >œ >œ n >œ >œ >œ >œ

>œ b >œ >œ n >œ b >œ >œ n >œ b >œ

œ #œ œ œ ˙

˙.

œ œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ œœ w > π ∑

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ c

>œ >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ

˙.

w

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ c

œ b œ b œb œ

c c

68

6 8 b œ b œ b œ œ

œ œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ œœ > π

6 8 68

Cresc. bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 œ b œ œ œ œ œ & 8 bœ bœ œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

45

Cresc. œ œ œœœ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ B 68 œ b œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ Cresc. œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ ? 68 œ . b œ b œ b œ œ œ œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ

t 68 œ .

Cresc.

bœ œ œ bœ œ bœ bœ bœ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 24

bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ


49

&

bœ bœ nœ #œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ

œ œ # œ b œ b œ n œ b œ b œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ B œ #œ œ œ bœ bœ bœ œ ? #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ t #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œƒ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œœœœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ bœ œ œ ƒ œ bœ nœ #œ œ œ œ bœ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ b œ œ ƒ œ bœ nœ #œ œ j J ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ > > > > > ƒ

bœ œ œ œ œ#œbœ œ #œ œ œ bœ nœbœ > > > œ œ > > > bœbœ œ#œœ œ œ œ œnœ œbœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bœ & b œ œ œ > > >b œ œ œ > > > œ #œ œ œ bœ œœ œ b œ # œ nœbœ œbœ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ b œ œ œ œ B #œ nœœbœ œœœ œœœ

53

?

œ bœ œ

t b >œ J & 68

57

bœ bœ

bœ œ #œ œ bœ nœ œ œ œ œ ∑

?6 8

t 68

9 &8 B 98 ? 98 t 98

98 n œj ‰ ‰  .

68

œ > > > b œ œ > > > b œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ 9 b œœ 8 œ ‰ ‰ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ J > > > > > > > > > >œ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ b œ œ œ b œJ ‰ ‰ b œJ ‰ ‰ œ œ œ 98 J ‰ ‰  .

B 68

61

bœ 98 n œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ n œ œ b œ œ œ 68 œ bœ

6 8 6 8

bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ b œ œ œ œ œ œ 98 bœ bœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ #œ œ #œ nœ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ 9 œ œ ≈ bœ bœ 8 bœ ∑

Œ.

#œ #œ œ #œ

#œ 9 8

œbœ œbœ œ œ œ œ œ œbœ œ œbœ œ œ œ œbœ œ œ bœ œ œ 6 b œ œb œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ bœ bœ 8 œ b œb œ œ œ œ œ bœ œ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ œ nœ#œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ # œ œ œn œ œ # œ œ œn œ 6 œ œ b œ œ œ œ œ œ œb œ œ b œ œ œ b œ œ 8 #œ #œ œ bœ bœ œœ bœ bœ œ œ œ# œ œ œ œ œ # œ œn œ œ œ œ b œ œb œ n œ œ œ œ# œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ n œ # œ # œ œ œ œ œ œbœ œ b œ b œ œ 68 œ ≈b œ b œb œ ≈ œœ œ œœ œ

68

25

bœ.

pizz.

œ.

98 9 8 9 8 98 98


& 98

65

B 98 ?9 8

b œ œ œb œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ œb >œ œ œ>œ œ>œ œ>œ >œ œ b œœ # œ 68 9 œ œ œ œ œ œ œb œ œ b œ 8 b œ œ œ b œ œ œb œ œ œbœ œ œ œ œ œb œbœ œ œ œ œ # œ œ œb œ # œ # œ >œ œ œ>œ œ œ>œ œ>œ œ>œ œ 68 œ œ œ œ œ 98 œ œ œ œ bœ bœ bœ b œ b œ œ œ œ œ œ œœ bœ#œ b œb œ œn œ œ œb œ œ œ 6 œ œ ≈b œ ≈n œ # œ œ œ œ 98 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8

t9 . 8 bœ

69

&

œ.

6 8 œ.

bœ.

9 8 bœ.

œ.

œ.

œ.

b >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ œ œ 68 68

b >œ œ > œ >œ œ > > œ b œb œ œ œœ œ

6 8 œ œ œ œ œ œ 6 8 œ.

œ.

> b >œ œ œ > œ œ >œ œ > œ >œ œ b >œ œ œ >œ œ œ b >œ œ >œ œ >œ œ b >œ œ œ >œ œ œ b >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ b >œ œ œ b œ œ >œ œ >œ œ œ œ

> > > b >œ œ > œ >œ œ > > œ >œ œ > œ >œ œ > > œ >œ œ # œ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ bœ bœ œ œœœ B #œ œ œ œœœ ? t

73

& B

œ

œ

bœ. >œ

œ œ œ

œ

œ.

œ.

b >œ >œ > > œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

>œ # œ

>œ > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

t œ.

77

& B

œ

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ

œ œ

œ.

bœ.

? bœ.

>œ # œ

t bœ.

œ

œ

œ

œ

œ.

> bœ. > bœ.

arco

> > > œ >œ œ > > œ >œ # œ > œ >œ œ > > œ œ œ b œ > œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ œ bœ nœ bœ

œ.

œ œ #œ

bœ nœ bœ

œ.

œ œ #œ

b >œ œ > >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ b >œ œ b œ > œ œ >œ œ >œ >œ œ œ œ > > > b œ œ bœ œ œ œ œœ bœ bœ œ œ œ

œ

>œ œ œ b >œ œ œ b >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ b >œ œ œ b >œ œ >œ œ >œ œ b >œ œ œ b >œ œ œ n >œ œ b >œ œ >œ œ

b >œ œ œ b >œ œ œ n >œ œ b >œ œ >œ œ >œ # œ >œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ # œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

œ

œ #œ

>œ .

œ bœ œ

œ #œ

>œ .

œ bœ œ

#œ.

œ #œ œ

#œ.

œ #œ œ

26

>œ .

œ

œ

>œ .

œ

œ

√ > >œ œ œ b œ œ b >œ œ œ b >œ œ œ œ c

&

ƒ >œ œ >œ b œ œ ƒ > >œ œ # œ œ œ

> > œ bœ œ œ bœ œ œ c > > œ bœ œ œ œ œ œ

ƒ > b >œ > >œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ

c c


&c

81

(√>) b œ œ œ b œ ∫ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ b œ ∫ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ ∫ œ b œ b œ >˙

&c ?c tc

b >œ œ œ b œ ∫ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ b œ ∫ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ ∫ œ b œ b œ >˙ b >œ œ b >œ œ

œ bœ œ

b >œ œ

œ bœ œ

b >œ œ

& œ. œ. œ. œ > >. b œ > œ bœ œ > bœ œ bœ œ B œ œ œ œ

85

? >œ .  t >œ

œ

# œ. > œ b >œ œ #œ

& # œœ.. > > B œ œ œ œ bœ œ

89

? # >œ .  t # >œ

& ˙.

œ #œ

œ bœ œ

b >œ œ œ

œ bœ œ

b >œ œ œ

b œ. œ. œ. b >œ . œ. >œ . > > > œ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ > nœ œ œ œ bœ œ

>. œ  > œ

œ

b >œ .  œ b >œ b œ b œ

B

b œ >˙ b œ >˙

b œ. œ. > œ >œ œ œ œœœ

>œ .  œ >œ b œ œ

>œ . 

>œ œ

68  œ. œ. œ. œ > >. b œ > bœ œ 68 >œ œ œ œ œ bœ œ bœ 6 >œ . 8 

# œ. > > 6 >œ œ œ b œ œ # œ 8 œ. #œ. > > œ œ œ œ bœ

œ

œ

>œ .  # >œ # >œ # œ # œ # >œ . 

œ

œ

b œ. œ >. œ >œ œ œ œœœ

>œ .  >œ b œ œ # >œ œ # œ

# >œ . 

b˙. œ. œ. # œ. ˙. #œ. œ. # œ.  > >œ œ > > > > œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ b >œ œ >œ >œ

>œ .  >œ

bœ > >œ

œ œ œ œ bœ > > >œ >œ œ œ œ

>œ >œ b >œ n œ œ œ

>˙ . 

>œ b œ œ >œ œ œ

b >œ >œ >œ b œ œ œ

93

B ?

œ œ œ bœ œ œ

b˙.

t ˙.

œ.

œ.

œ œ œ nœ œ œ bœ œ.

œ

œ

œ.

œ.

nœ.

bœ.

œ œ œ œ #œ œ bœ

œ.

˙.

˙. 27

œ

œ

œ

œ.

bœ.

œ.

œ.

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙.


œ œ œ œ œ@.   œ œ > b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ œ œ œ œ

97

&

œ.

? œ.

œ œ œ

œ. @

t œ.

œ œ œ

œ. @

101

& b œ@. B

œ 

œ

˘œ

˘œ

œ

˘œ

˘œ

>œ œ bœ œ œ œ œ

t @œ .

œ ˘œ ˘œ

œ  œ

œ

? @œ .

œ ˘œ ˘œ

˙.

˙.

B ˙.

œ œ #œ

˙. ˙

? ˙.

#˙.

#˙.

t ˙.

˙.

˙.

#œ. @

œ

œ  œ

œ

˘œ

œ

˘œ

œ œ #œ œ

bœ. @

œ  œ

˘œ ˘œ

b œ@.

œ œ œ   >œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

œ ˘œ ˘œ

œ. @

œ ˘œ ˘œ

œ. @

Lent expressiu

˙.

˙ 43 œ p Lent expressiu 3 ˙. 4 p Lent expressiu 3 ˙. 4 p

œ

>œ # œ #œ

43 ˙ . p

Lent expressiu

106

&

b œ@.

˙. œ œ #œ

bœ nœ nœ ˙.

œ

˙.

b˙.

œ

œ

˙. ˙.

#˙.

U

Œ

˙

˙.

U

Œ

˙

U

Œ

˙

˙.

10 8 œj œj j b œj œj j œj œj œ œ œ pizz. Desfermat

10 8 ˙.

˙

œ

œ

œ œ

˙. ˙.

j j j j j j j j œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

98

9 8

10 8

9 8

10 8

98

2 2 œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ 9 œ bœ 9 œ œ œ b œ œ œ 12 &8 œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ

113

B 98

Cresc.progressiu

? 98 œ

pizz.

12 8

9 8

œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ 12 œ œ # œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 98 œ 8 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ 12 œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 98 œ 8 2

Cresc.progressiu pizz.

t 98 œ

2

Cresc.progressiu

2

2

28


& 98

117

œ

B 98 ‰

?9 œ 8

œ œ bœ

2

œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ bœ œ f œ œ bœ œ œ œ œ

t 9 œ œ œ bœ 8

2

2

œ

œ œ œ

œ œ bœ

œ œ b >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ

>œ 12 8 œ

> œ œ œ #œ œ œ b œ œ œ > œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ 12 8 œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ 12 8

2

œ œ bœ œ œ bœ

œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ 12 8 œ œ œ

œ œ œ

2

2

2

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

2 2 œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ 9 œ œ œ &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ 12 8 œ œ œ œ œ œ

120

> > B œ b œ œ œ # œ ˙˙ .. > 2

> > > œ œ # >œ œ œ œ b œ b œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ 12 œ œ 8 œ œ # œ œ #œ œ 2 > œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ 12 8 8 9 Œ 8

œ œ œ œ œ bœ œ œ 12 œ œ # œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ t œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 98 œ œ b œ œ œ œ œ œ 8 2

2

2

2

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

98

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

9 œ œ œ bœ 8

124

B

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ

t œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ bœ

2

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ 98 œ # œ œ œ œ œ

9 œ œ œ bœ 8

2

2

œ œ bœ

œ œ

œ œ bœ œ œ bœ

12 œ œ œ # œ œ œ œ œ b œ œ 9 & 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ bœ

127

B 12 8 œœ b œœ b œœ œœ b œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ ? 12 8 œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ t 12 8

2

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 98 œ œ

12 8 12 8 12 8

2

2

œ

œ œ œ

j œ œœ œœ œ b œœ b œœ œ b œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ 98 œ ‰ ‰ ‰ ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ b œœ b œœ b œœ œj ƒ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 œ œ bœ œ 8

29

12 8

œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ 2

2

2

œ

œ. œ J œ

œ œ œ


Diàleg entorn de la memòria & C ˙. ƒ

Moderat ad lib.

Violí

œ œ #˙ >

œ œ bœ # œ w> œ #œ œ œ w> œ œ #œ bœ w >

> œ bœ ˙

B C #˙. ƒ Moderat ad lib. ? C ˙ . # œ œ b >˙ Moderat ad lib.

Viola

Violoncel

ƒ

t C b˙.

>˙ œ #œ

Contrabaix

8

ƒ

> & w > B #w

˙.

B w>

b˙.

t w>

˙.

15

&

B

t

&

&

20

Bw π t

w π

˙.

œ #œ bœ œ nw

˙.

bœ œ œ b˙ #œ

w ∑

#w

w ∑

w

œ bœ

B

Œ ‰ ≈ œ. R ˙ ƒ> w b œ. > Œ ‰ ≈ R b˙ ƒ arco

U

b˙.

˙

˙ b˙

œ n˙

U

U ˙

pizz.

˙

Œ

˙

˙

˙

 

w π

#               

œ #œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ ˙

b œ œ œ U˙ #œ

 #              

&

w

#w π

w

bw

w ∑

&

bU˙ b˙ ∑ ∑ ∑

B

w

#œ œ œ

U w

#               

Œ

˙.

œ

œ # œ b œ œ nU w

b œ œ œ U˙ #œ

Œ

œ œ bœ #œ

œ b œ >˙

œ #œ

œ œ œ œ

œ œ # >˙

bœ œ œ ˙ #œ

w

œ

œ # œ >˙

#˙.

˙ #˙

David Esterri

# œ œ b >˙

U B ˙. ˙

U

w

U ˙ b˙

˙.

˙.

œ # œ œ œ #U w

U ˙

œ #˙

bœ œ œ #œ ˙

˙ #U˙

bœ œ œ b˙ #œ

& 

U ˙

œ n˙

#˙.

˙.

#˙.

œ œ œ œ # w>

Moderat ad lib.

œ #˙

b˙.

U

w

˙

w

˙

 ‰#œ œ œ œ #œ bœ œ  œ œ  ‰ œ œ #œ

© 2011 David Esterri. Edició autoritzada en exzclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

5

œ œ œ #œ 5


Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # >˙ œ ∑ ‰Œ   ∑ ∑  w & #˙ ˙ b ˙˙ œœ œ œ œ bœ π S J Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ >˙ œ # w ˙ ˙˙ œœ ‰ Œ B ∑ ∑ ∑ ∑  #œ œ nœ bœ Œ &  b ˙ œ π b S J Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pizz. j w ˙  ? œ œ bœ Bw bœ ‰ ∑ œ bœ œ  Œ #œ œ œ œ bœ bœ #œ π f ˙Ÿ~~~~~~~~ ˙ pizz. œ t ∑ œ œ #œ œ œ bœ œ bœ   œ‰ ∑ œ bœ œ #œ  Œ J π f > > .  ˙. 38 b ˙ ~~~~~b w . #    Œ . ∑ ∑ Œ Œ Œ  & Œ Œ Pizz 4 i arc ƒ > > #  ˙. ~~ w ~ ~ ˙ ~   ∑   Œ Œ Œ Œ Œ Œ   &    Pizz 4 i arc ƒ arco w ˙. ? ‰ œœ .. ‰ œœ .. œ Œ ∑ ∑  Œ Œ ∑ ∑ b œ &  . .  œ. œ. b ˙ œ œ ƒ > > nœ #œ œ t ‰ œœ .. ‰ œœ .. œ Œ bœ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ # œ œœ .. œœ .. œ > > ˙. ˙. œ œ œ œ œ 47 b ˙ ~~~~~~ w b ˙ ~~~~~~b w œ œ ˙         Œ     &   ƒ ƒ w ˙. . w ˙ œ œ œ œ œ ~ ~ ˙ ~~ ~~ ~  ˙ ~~~~~~     Œ       œ œ b˙ B &    ƒ ƒ ˙. w ˙ œ œ œ œ . ~w ~ ~ ~ œ œ œ b ˙ B ~ ~   Œ  ~ ~   & ~   ~  ~  ~ ~  ˙ ~   ˙~ ƒ ƒ nœ #œ œ nœ #œ bœ œ t œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ ~~~ ~~~ ~

30

b˙ & 

55

˙ B  ˙ B  t

˙ 

b˙  b˙ 

bœ bœ nœ #œ

œ œ œ #œ œ œ #w

#w

œ bœ bœ œ œ œ nw

˙

ƒ #˙.

w

U > œ œ # >˙ œ œ b œ #œ w

œ b œ >˙ œ # œ œ œ U w>

ƒ œ b œ b œ œ œ œ n ˙ . # œ œ b >˙ œ œ # œ b œ Uw>

w

w

˙.

∑ 31

ƒarco # œ >˙ œ œ œ #U w> œ b˙. œ ƒ

∑ ∑ ∑ ∑

?


&

Œ

B

pizz.

63

bœ œ

pizz.

œ œ

bœ œœ J‰Œ pizz.

pizz. tœœœ‰ 

68

U

œ > > U œ Œ

≈Œ

f

œ bœ œ nœ bœ œ arco > ≥ p> ≥ ∑ B œ b œ œ ≈Œ n œ b œ œ ≈Œ > > arco Ponticello f ≥ pizz. >≥œ b œ œ n >œ b œ œ ?Œ ≈Œ ≈  bœ œ bœ ‰ p arco ≥> ≥ pizz. # œ n >œ b œ œ #œ œ t œ b œ œ ≈Œ Œ #œ œ J ‰ ≈Œ f &

B

74

∑ œ œ 

?

Œ  œœ b b œœ > t ∑

‰œ‰ œ‰œ‰œ

œ J‰Œ

‰ œj Œ 

œ œŒ  œœ

 arco ˙.  Œ

# >˙ . 

œ ‰

œ œ œ œ

œ b b œœ Œ œ œœ Œ œ œ > >

‰œ‰ œ‰œ‰œ

Ÿ~~~~~ ˙

Ÿ~~~~~~~~ Œ b˙. arco

j‰ Œ  œ œ b œ. œ. b œ. œ.

Œ Œ

3

œ ‰ œ #œ œ ‰ Œ  J

#˙.

Œ Œ

 ˙.

 Œ

.

arco

#.

Œ

. Œ

# >˙ .

Œ

~~ ~

>˙ .

arco

# arco ˙.

œ bœ œ ‰ Œ J

pizz.

∑ Œ ‰

œ bœ œ ‰ 

~~~

pizz.

œ œ œ ‰ œ #œ #œ ‰

~~~~

t

œ

Œ

œ bœ

j‰ œ bœ #œ œ œ œ œ œ

j j ‰ bœ Œ ‰ œ Œ bœ œ Œ 

b œ. œ. # œ. œ. œ œ œ. œ. œ. ?‰ J‰Œ 

Œ

j‰ Œ bœ œ œ pizz.

pizz.

~~~

pizz.

œ Œ 

‰ œj Œ ‰ œj Œ œ œ pizz.

Œ

~~~

B

Œ

~~~

pizz.

~~~

~~~~ &œ Œ

81

‰ œ b œ b œ. n œj ‰ Œ . . .

∑ ‰œ‰ œ

nœ bœ œ p >œ b œ œ > ≥ ≥ œ bœ œ ≈ Œ nœ bœ œ ≈ Œ > > arco Ponticello f ≥> ≥ œ bœ œ n >œ b œ œ Œ ≈Œ ≈  p arco ≥> ≥ œ bœ œ n >œ b œ œ ≈Œ ≈Œ 

>œ U Œ

≈Œ

arco

b >œ UŒ

arco Ponticello

Œ

Œ

arco Ponticello

œ œ œ ‰ # œj Œ ‰ œj Œ # œ œ Œ ‰ œ # œ n œ œ Œ ‰ œ # œ œ # œ œ # œ œ œ # œ œ # œ œ # œ œ œ œ n œ 32


˙

~~~

 #˙

~~~

~~~

  >œ b ˙ œ

~ ~~

œ

~~~

? Œ

˙

~~~

 #˙

 ˙

~~~

~~~

B

 #˙

˙

~~~~

&

˙

~~~~

87

  # œ >œ >œ >œ b œ n œ b œ œ t œ œ œ œ bœ 

>œ >œ # œ œ

bœ ˙

> > > B bœ œ nœ œ

œ b˙.

93

&

œ ? b >œ b >œ n >œ > b >œ >˙ t œ 101

& ˙ B #˙

b˙ #˙

? ˙

˙

t ˙

109

& &

œ

#˙ w

>œ >œ b >œ >œ

ƒ # >œ n >œ >œ b >œ ƒ >œ b >œ >œ b >œ ƒ>arco > > > œ œ œ bœ ƒ

 #

b >œ >œ >œ >œ

b >œ >œ >œ b >œ

>œ b >œ >œ >œ

b >œ >œ >œ >œ

b˙.

U w

˙.

w

œ b˙.

w

U w

bw

w

w

U w

w

U

w

˙

w

U U w

w

˙

bw

w

˙

w

w

w

arco

˙

œ

w

U w

w

#U w

w

U w

˙

w

bw

w

w œ

Œ 

œ œ œ U bœ J‰Œ Œ 

œ

Œ 

b >œ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ # >œ

w p

#w p 

˙

pizz.

w

&

w ˙

pizz.

œ

Œ 

bœ Œ 

bœ Œ 

bœ Œ 

Œ 

œ Œ 

>œ >œ b >œ >œ

w

˙

pizz.

>œ b >œ >œ # >œ

#w p

#w #w

w

33

œ

w

                 #      pizz. J ‰UŒB œ Œ 

œ œ bœ bœ bœ bœ œ

œ

U w

w

pizz. #             #        j U? œ  Œ      ‰Œ & 

t œ

b >œ >œ b >œ >œ

#w

˙

#w

˙

b >œ >œ >œ >œ

>œ >œ b >œ >œ

U

#             #            J ‰UŒ arco

>œ >œ b >œ >œ

œ

#œ Œ 

&

˙ #œ

Œ 

œ Œ 

Œ 

œ Œ 


j &c œ ‰ Œ  f Allegro moderato Allegro moderato pizz.

Violí

B c œJ ‰ Œ  f Allegro moderato pizz. ? c œJ ‰ Œ  f Allegro moderato > b >˙ tc œ œœœœ f pizz.

Viola

Violoncel

Contrabaix

7

j j & #œ ‰ Œ œ ‰ Œ

12

& œ œ

bœ œ œ ‰

bœ œ #œ

? #œ œ t

j j j j j œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ #œ ‰ Œ

j œ ‰Œ 

œ‰ Œ J

œ œ œ œ J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰Œ

bœ ‰ Œ  J

œ J‰ Œ

œ œ œ œ J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ b œJ ‰ Œ

>œ œ œ œ b >œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ œ œ #˙

>œ œ œ œ > œ #˙ j #œ œ œ ‰  >>>

bœ œ œ. > œ #œ #œ

bœ œ

œ > j > nœ #œ

œ nœ

nœ œ bœ bœ œ œ

∑ 

arco

œ. >

>œ œ b >˙ œ bœ

nœ J ‰Œ 

b >œ b œ œ œ b œ œ b œ

j bœ œ bœ œ nœ œ #œ œ #œ. > bœ œ #œ j bœ bœ œ bœ œ ‰ bœ œ œ bœ œ œ œ arco

> #œ.

arco

œ > > œ

j œ œ #œ #œ  j‰ #œ. œ œ œ #œ œ > > œ bœ œ > >. œ # œ œ # œ œ b œ n œ œ # œ œ‰ œ J œ ‰ œ bœ J

>œ >œ >œ J‰

>œ >œ >œ J‰

>œ >œ >œ J‰ 

. b œ >œ >œ >œ œ ‰ j J œ . b œ >œ >œ >œ > >>> b >œ >œ >œ B ∑ œœœ‰ J œ >>> >œ >œ >œ ? œ b œ œ œ b œ b œ b œ œ œJ ‰  &

17

t

œ ‰Œ J

œ J

bœ œ #œ bœ œ #œ œ œ œ œ b œ # >œ >œ >œ ‰ œ . b œ œ œ b œ œ b œ œ œ # œ œ bœ œ œ ‰ ‰ œ b œ ‰ œ #œ > J

t >œ

# >œ >œ >œ J‰

? œJ ‰ Œ Jœ ‰ Œ

David Esterri

j œ‰ Œ

>œ >œ >œ J‰

B b Jœ ‰ Œ œJ ‰ Œ

B #œ

Diàleg entorn de l'amnèsia

>œ .

∑ j‰ œœœ >>> ‰ b œ œ œj ‰ >>> ‰

b˙ p ˙ p b˙

‰ b œ œ œj ‰ >>> p

>œ >œ >œ ‰ J >œ >œ >œ ‰

œ >œ >œ >œ > J ‰ œ. œ J J >œ >œ >œ J‰

∑ œ bœ nw

œ bœ œ bœ ˙

œ bœ bw

˙

bœ œ

pizz. >œ >œ >œ ‰ b œ œ œj ‰ Œ b œ Œ œ >>> p

œ bœ œ bœ

w

˙

œ œ bœ bœ

Œ œ Œ œ

Œ #œ

Œ

© 2011 David Esterri. Edició autoritzada en exzclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ


& œ #œ œ œ bœ nœ œ bœ

œ

œ bœ œ œ bœ œ œ >> ƒ œ b œ œ # œ œ œ b >œ >œ ƒ >œ >œ ˙ b˙

œ

Œ

23

B

œ œ œ

? b˙

œ

t Œ

œ Œ bœ œ œ

28

& œ

œ œ bœ

B bœ

#œ œ bœ

? bœ

œ œ bœ

t bœ 32

& B

pizz.

&

#œ œ #œ nœ.

B ˙ ? #˙ t Œ #œ

œ œ > >œ

>œ >œ >œ ‰

œ ‰ Œ œ bœ > > >œ ‰ nœ Œ >

Œ

œ >

œ œ œ bœ œ #œ #œ nœ

>œ >œ >œ >œ Œ ‰

œ œ œJ ‰ ‰ œ J

œ #œ œ œ œ #œ #œ œ

bœ œ œ ‰ œ Œ > > > >

bœ œ œ ‰ œ Œ > > > >

# œ œ œJ ‰ ‰ œ J

Œ œ Œ œ ‰

pizz.

˙

˙

˙

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ.

œ Œ œ Œ

# œ # œ œ œ œ # œ œ œ~ # œ # œ # œ # œ œ œ œ arco

‰ #˙

pizz.

>œ >œ >œ #œ œ œ ‰ #˙

˙

˙

˙

˙

n # œœ œœ œœ ‰ ˙ >>> 

œ œ > # >œ

# >œ >œ >œ ‰ nœ Œ > b >œ >œ >œ ‰ >œ Œ

˙

tŒ œ Œ œ

p >subito œ œ. bœ bœ bœ nœ œ #œ #œ œ b œ ‰ J subito p bƒœ œ œ # œ # œ bœ nœ >œ œ . œ ‰ œ bœ bœ œ nœ nœ ‰ œ œ J subito p ƒ

œ #œ #œ œ #œ

œ bœ

œ J

œ œ œ œ œ #œ #œ #œ

I

˙

ƒ

bœ œ œ ‰ bœ œ œ œ ƒ œ œ b œ œ œ ‰ œ œ ƒ œ œ #œ œ bœ ‰ #œ œ

œ nœ

œ n œ b œj ‰ ‰ œj

˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ~ œ œ pizz.

Œ bœ

‰ ‰ œ

pizz.

39

bœ œ œ

ƒ >œ >œ

arco

œ

œ ‰ # œ œj # œ œ œ # œ # œ > >. subito p >œ . j ‰ œ œ bœ œ œ bœ œ.

#˙ ˙

œ # # >œœ >œœ >œœ ‰ Œ œ Œ #œ

Œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙ ˙

˙ b˙

b b œœ œœ œœ ‰ >>> b >œ >œ >œ ‰

bœ bœ bœ œ œ bœ. œ b œ b œ b œ œ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ bœ arco

>œ >œ >œ œ œ œ ‰ Œ bœ Œ œ

Œ œ Œ bœ

Œ bœ Œ bœ 35

Œ œ

˙

Œ œ

Œ #œ

#˙ ˙

Œ #œ Œ #œ

arco œ œ œ #œ œ bœ œ bœ #œ œ œ œ œ #œ


&

Œ œ > > Œ œ

46

B ?

Œ

b >œ

pizz.

t œ #œ œ bœ n˙

Œ œ > > Œ œ

 

b >œ

Œ

43

43

3 4

œ #œ arco

#œ bœ

œ #œ #œ bœ nœ œ

œ #œ bœ œ œ bœ nœ œ bœ bœ œ arco

œ nœ nœ nœ œ bœ œ

34 œ # œ # œ œ œ n œ n œ # œ œ n œ b œ

bœ œ #œ œ n˙

arco

œ

&

œ œ #œ œ

œ

t bœ œ #˙

& nœ bœ Œ

58

B ? t

œ

nœ œ b˙ >œ

j &œœœ ‰Œ >>> B œ œ œj ‰ Œ >>> t

œ bœ

#œ œ œ œ œ

64

?

œ

j œœœ ‰Œ >>>

j œœœ ‰Œ >>>

œ bœ

œ

œ

bœ œ b˙ œ œ nœ #œ œ >œ b >œ bœ œ b˙ >œ

bœ œ œ

bœ œ œ

œ œ bœ.

œ j 45 # œ # œ œ œ œ œ ‰ Œ j 5 œ 4 #œ #œ œ œ œ œ ‰ Œ 45 # œ œ # œ œ œ œ œj ‰ Œ 45 # œ œ # œ œ œ œ œj ‰ Œ

œ bœ bœ bœ. J

j #œ #œ #œ œ nœ œ œ ‰ Œ #œ #œ

j‰ Œ #œ œ nœ œ œ

#œ #œ #œ œ nœ œ œ ‰ Œ J #œ #œ #œ œ nœ œ œ ‰ Œ J 36

b >œ

bœ bœ œ

œ œ bœ.

œ

#œ #œ

œ bœ Œ œ

bœ œ œ bœ

œ œ œ #œ #œ

nœ œ b˙ œ # œ œ # œ œ œ œ #œ

bœ bœ œ œ #œ œ Œ

œ

b œ œ œJ ‰

œ. b œ œ œJ ‰ œ œ œJ ‰ # œ

œ œ j‰ j ‰ bœ. œ œ œ œ œ # œ œ ˙ bœ bœ œ bœ bœ œ bœ œ bœ bœ œ œ B œ bœ bœ œ ‰ bœ bœ œ ‰ œ. œ bœ œ ˙ œ œ œ J J œ bœ œ . œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ b œ œ œ ? bœ œ J ‰ #˙ # œ œ Œ œ

52

œ

œ œ nœ. #œ J #œ œ

bœ bœ œ

œ œ nœ. œ bœ bœ J

œ.

œ bœ bœ J

œ.

œ bœ œ nœ bœ œ  > 

œ bœ nœ bœ œ > œ >œ b œ n œ b œ œ œ >œ b œ n œ b œ œ œ

#œ #œ #œ J #œ #œ #œ J #œ #œ #œ J

œ. #œ #œ œ J œ. #œ #œ œ J œ. #œ #œ œ J

∑ œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ p pizz.

œ p

pizz.

œ p

œ œ œ #œ

œ

œ œ œ #œ

œ


j‰ Œ  # œ # œ œ œ # œ œ b œ œ n œ b œ b œ Jœ ‰ Œ  œ Œ Œ œ # œ & #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ p œœ œœ b œ b œ œ œ œ b œ b œ œ n œ œ œ # œJ œ œ # œ œ œ b œ nœ œ Œ ‰ Œ  Œ B J‰ Œ 

69

? #œ

œ #œ œ

œ #œ

œ

t #œ

œ #œ œ

œ #œ

œ

œ & #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ

73

#œ B J‰ Œ  ? t 79

& B

Œ

œ

œ #œ œ #œ

œ

œ #œ œ #œ

>œ œ œ œ œ # >˙ >œ œ œ œ > œ #˙

˙ ?˙ ˙˙ > t˙ >

˙ ˙ ˙˙ >

˙ >

 bœ œ

œ

œ

œ #œ

œ #œ

œ

œ #œ

œ #œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

œ #œ

œ

œ #œ

œ #œ

>˙ >œ c bœ œ œ œ f # >œ œ œ œ œ >˙ c f> ˙ b >˙ c f> ˙ b >˙ c f

œ œ œ bœ b˙ 

œ #œ

ƒ >œ œ œ œ b >˙ œ

# >œ œ œ œ œ >˙ >˙

ƒ ˙ ˙ ˙ ˙ ƒ> ˙ > ƒ

b >˙

b >˙

bœ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ

œ œ œ bœ n˙

arco #œ œ bœ œ b˙

œ #œ

>œ œ œ œ b >˙ œ

>œ b œ œ œ >˙ œ

œ #œ œ

˙

œ

œ bœ

œ œ

>œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ

>œ œ œ œ > œ #˙

>œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ œ

˙ ˙ ˙ ˙ >

˙ ˙ ˙ ˙ >

 

˙ >

œ œ œ bœ bœ œ bœ #œ nœ œ œ

œ œ œ #œ œ œ

œ bœ

œ #œ œ

>œ œ œ œ > œ #˙

nœ bœ

œ œ

œ bœ

˙ ˙ ˙ ˙ >

˙ >

˙ >

#œ œ œ bœ #œ ˙

œ œ bœ œ

˙

˙

bœ bœ b œ œ

bœ œ œ œ bœ n˙

& œ œ bœ #œ ˙

85

B w ? t

‰ œ œ b œ # œ œn œ b œ# œ œ œ b œ # œ œ n œb œ# œ œ œ b œ œ œ œ b œ # œ n œ # œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œj b œ œ œ b œ b œ # œ œ n œ b œ œ œ# œ œ œ b œ # œ œ n œ b œ œ ˙ œ # œ œ n œ b œ # œ œ b œ œ œ œj ‰  b˙ ˙ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ ˙ b˙ œ b œ œ œ œ œj ‰ 

b œ œ œ œ b œ ˙ b œ œ œ œ b œn œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ b œ ˙

œ œ bœ

37

œ

b œ œ b œ œb œ

œ œj ‰  œ


Altres obres per a Quartet de corda (String Quartet) MG028 Enric Morera (1865-1942): Quartet en si, per a quartet o orquestra de corda. (disc LMG2011) MG043 Enric Morera (1865-1942): Desolació. MG054 Miquel Roger (1954): Blanca Quartet. (discAH013) MG192 Eduard Iniesta (1968): Amb el pa sota el braç. Coneixement implícit. De més verdes en maduren. Remuntant carenes. MG237 Joaquim Homs (1906-2003): Dues invencions per a cordes. MG240 Josep Soler (1935): Quartet núm. 5. MG358 David Esterri (1970): Autoexorcisme, per a violí, dues violes i violoncel. Altres obres de David Esterri (1970): MG189 David Esterri (1970): L'ajornament, per a veu i piano. MG190 David Esterri (1970): Cançó d'un doble amor, per a veu i piano. MG191 David Esterri (1970): Record d'un so, per a veu i piano. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG239 David Esterri (1970): Aimada Naima. (Sardana) MG243 David Esterri (1970): Petita Quelidònia. (Sardana) MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG295 David Esterri (1970): Sonata per a violí i piano. MG330 David Esterri (1970): Aurembiaix. (Sardana) MG331 David Esterri (1970): Camins i rierols. (Sardana) MG339 David Esterri (1970): Quartet amb flauta, per a flauta, violí, viola i violoncel. MG345 David Esterri (1970): Sonata per a viola i piano. MG358 David Esterri (1970): Autoexorcisme, per a violí, dues violes i violoncel. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi, per a cobla i cor infantil

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG 367

Profile for La mà de guido

Memòria / Oblit (David Esterri)  

MG367 Memòria / Oblit (David Esterri), per a violí, viola, violoncel i contrabaix

Memòria / Oblit (David Esterri)  

MG367 Memòria / Oblit (David Esterri), per a violí, viola, violoncel i contrabaix

Advertisement