Page 1

BALTASAR

BIBILONI

Salm 42 Com la cèrvola sospira per les fonts d’aigua per a cor mixt, bariton i piano

Edicions la mà de guido


BALTASAR

BIBILONI

Salm 42 Com la cèrvola sospira per les fonts d’aigua cor mixt bariton piano

a Manuel Cabero


ISBD(PM) Salm 42: Com la cèrvola suspira per les fonts d’aigua [Música impresa] : per a cor mixt, bariton i piano / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (44 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2011 ISMN: M-69208-366-5 Dipòsit legal: B-25.735-2011 Copyright de la música: © 2011 Baltasar Bibiloni Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/Fax 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Al mestre Manuel Cabero

SALM 42 Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua Baltasar Bibiloni

° b b2 Tenor & b b 4 ‹

Andante

Bass

Piano

? bb b 42 ¢ b

{

Pno.

{

b b2 œœœ œœ & b b 4 œœœœ œ œ œœ œœœ œœœœœ f œœ œœœ ? bb b 42 œ œ b œ œ

° bb j j j j j œ œ™ T. & b b œ œ œ œ ‹ cèr-vo - la sos - pi - ra œ œ œ œ œ œ™ ? b b B. ¢ bb J J J J J 8

per les fonts d'ai -

œ œ œ œJ œ JJ J

per les fonts d'ai -

mp

Com la mp

Œ œJ œJ

œœ œ œœœ œœ™™ ‰ œ œ pœœ ™ œ ‰ œJ ‰ ™ ‰ J

Com la

œ

j j œJ œ œ J œœ

œ

œ œ nœJ œ œ J JJ

gua,

gua,

œ

per

les fonts d'ai -

gua,

per

les fonts d'ai -

gua,

œ

bb œœ œ & b b ‰ œœ œœ  œ œ ‰ œœ œœ  œ œ ‰ œœ œœ  œ œ ‰ œœ œœ  œ œœ ‰ œœœœœœ œnœ œ ‰œœœœ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ mp

? bb b œ b œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

° bb j j œ œ œ œœœ œ j j œœ œ ˙ T. & b b œ œ J J J J ‹ per les fonts d'ai - gua tam - bé jo sos - pir, ? b b œJ œJ œ œJ œ œ œ œ œ œ ˙ B. J ¢ bb J J JJ

œ œ

14

Pno.

Œ œj œj

œ. œ. œ™ œ.œ. œ ™ œ.œ. j œ œ œœ œœ œ œJ dim. œœ. œœ œœ. œœ œœ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œJ ‰ ‰ J

j j j œ œ œ œJ œ

cèr-vo - la sos - pi - ra

{

per les fonts d'ai - gua tam - bé

jo sos - pir,

b œœœ œ œ œ œ œ œ œ & b bb ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙˙˙ ? bb œ œ œ œ bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

nœ nœ

œ œ

œ œ

j j jœ œœ œJ ˙

cresc.

sos - pir per Vós, cresc.

œœœœ

© 2011 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ ˙ œ œ œJ J JJ

sos - pir per Vós,

œ œ‰ Œ J œœœ œ‰ Œ J

œ œ

j j j œ œ œJ œ sos - pir per

œœ œœ JJ J J

sos - pir per

j ˙‰ œ‰ Œ nœ œJ nœJ cresc. œœ œœj œœj ‰ J J‰ Œ


° bb b & b 21

S.

C.

T.

bb &b b

b œ™ & b bb ‹ Vós,

? b b œ™ B. ¢ bb

Pno.

{

bb &b b ? bb bb

Vós,

œœ ™™™ œ

œ œ™ J

f

 œ œ

œ ˙ J

Déu meu,

per Vós,

Déu meu,

œœ ˙œ œ œJ ˙

dim.

œœ œ œœ œ œœ

f

œ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œ œ œ œœ ˙

œ œ

œ œ

œ œ

per

Vós, per

Vós,

j œ œœ

dim.

j œœ œœ œœ

° bb j j j j j œ œ™ S. & b b œ œ œ œ

j j j œ œ œ œJ œ

b j j j j j & b bb œ œ œ œ œ œ™

j j j œ œœ œ J œ

cèr-vo - la sos - pi - ra

C.

T.

bb &b b ‹

?b B. ¢ b bb

Pno.

{

per les fonts d'ai -

cèr-vo - la sos - pi - ra mp

 

‰œ œ œ œ

per les fonts d'ai -

mp

Œ œj œj com la

poco rit.

˙ ˙

œ Œ

Déu meu, mp poco rit.

˙ ˙

œ

Œ

Déu meu,

j œœ œœ nœ œ

j œœ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

com la

mp

˙

j œœ œ

Œ j œj œ

˙ Vós,

j œœ œœ œœ

per Vós, per dim.

œ œ œ œ

30

œ ˙ J

per Vós, f

œ œ™ J

tempo mp

j ˙ œ œ œ œ™ ‰ ˙ œ bb˙˙ œœœ œœœ œœœ ™™™ œ™ œ™

poco rit.

mp

˙ ˙˙ ˙

tempo

œ

j œj œJ œJ œ œ

œ

œ

j j j j œœ œ œ œ

œ

gua,

gua,

per

œ ‰ ‰ œ œ œ nœ J

per

les fonts d'ai -

les fonts d'ai -

gua,

gua,

j œ j œ ‰ ‰œ œ

mp sos

-

pi

œ œ œ œ

- ra,

sos

-

pi

-

ra

per

sos

-

pi

- ra,

sos

-

pi

-

ra

per les

œ œ œ œ œ J ‰ ‰

œ ‰ ‰ œJ œ œ J

b & b bb ‰ œ œ  œ ‰ œ œ  œ ‰ œ œ  œ œ ‰ œœ œœ  œ œ ‰ œœœœœœ œnœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ ? bb œ œ œ œ œ bb œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ 4

les

‰œœœœœœ  œœœ œ œ

œ œ


36 ° bb b œj œj œ œ œ œ œœ œ œ j j J J J J œœ ˙ S. & b

j j jœ ˙ œœ œJ

cresc.

bb j j j j j & b b œ œ œ œj œj œ œœ œ œ œ œj ˙

j j jœ ˙ œœ œJ

cresc.

b b œ ‰ ‰ œj œ b & b J ‹ fonts, per les

œœ œJ œJ œ œ œ œ œj œ JJ J J J

j œ‰ Œ

œ œ œ œ œJ œJ œJ œ œJ J J JJ

œ‰ Œ J

per les fonts d'ai -gua tam - bé

C.

per les fonts d'ai - gua tam - bé

T.

B.

Pno.

? bb œ‰ ‰ œ œ J ¢ bb J

{

fonts

sos- pir per Vós,

jo sos - pir,

sos - pir per Vós,

43

Vós,

b & b bb œ ™

Vós,

œ œ™ J

per Vós, f

j œ œ

per Vós, f

œ ˙ J

œ

œ

dim.

Déu meu,

œ Déu

Pno.

{

œœ ™™™ œ

œœ ˙œ œ œ ˙ J f

j ˙‰ œ‰ Œ nœ œJ nœJ cresc. œœ œœj œœj ‰ J J‰ Œ

mp

˙

˙ ˙

poco rit.

per Vós, per dim. p

Vós,

meu,per Vós Déu meu, per Vós, per dim.

Vós,

Déu meu. poco rit. mp

Vós,

Déu meu. poco rit. mp

Vós,

Déu meu.

j œ œj œj œj œ

œ œ

œ

b b ‰ œj œj œj œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ b J J J & b J J ‹ sos- pir per vos, per Vós, per Vós,Déu meu, per Vós, per fœ œ ˙ œ dim. œ œ œ ? œ œ œ b b ‰ B. b J J J ¢ b b & b bb

sos - pir per

sos-pir per Vós,

Œ

T.

sos- pir per Vós, Déu

cresc.

‰ œJ œJ œJ œJ ‰ Œ

Œ

œ œ

j j j œ œ œJ œ

sos-pir per Vós, cresc.

fons d'ai-gua jo tam - bé, tam - bé sos - pir,

f

sos - pir per

j ‰ œ œJ nœJ nœJ ‰ Œ

fons d'ai-gua jo tam - bé, tam - bé sos - pir,

œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ b œ œ b œ œ & b b ‰ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ ˙˙˙˙ œœœœ œ ? bb œ œ œ œ bb œ œ œ œ œ œœ œ œ

° b b œ™ S. & b b C.

per les

jo sos - pir,

j j j œœ œœ J

meu,

œœ œ œ œ œj œ œœ œœ œ œœ

? bb œœ œ œ bb œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œœœ ˙

per

j œœ œ

dim.

5

œ œ

œ œ

Vós, per

j œœ œœ œœ œ œ œ œ

j œœ œ

Déu meu. mp poco rit.

˙

˙ ˙

˙

b˙ ˙ ˙ ˙

˙

j œœ nœœ œœ œ œ œ œ

j œ œœ

˙˙ œœjœœ œœ bb˙˙ œœ œœ mp

˙ ˙ ˙ ˙

poco rit.


° bb S. & b b œ

Œ

bb &b b œ

Œ

b œ & b bb ‹ ? bb œ B. ¢ bb

Œ

Œ

51

C.

tempo

T.

Pno.

{

bbb œ‰œ ™™œœœœœœ œœœœœœ œœœ œ œ b & œœ ™™ œ œœ œœœœœ ‰ œ œ cresc. f œœ œœœ œ ? b b œ™ ‰ œ b b œ™ œ œ

œ. œ. œ™ œ.œ. œ ™ œ.œ. j œ œ œœ œœ œ œJ dim.. œœ œœ œœ. œœ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œ œJ ‰ ‰ J J

tempo

œœ œ œœœ œ œœ œ‰ J ‰ J

° bb S. & b b

b & b bb

58

C.

mf b b œ T. & b b Œ ‰ J ‹ Tot mf œ ? b b Œ ‰J B. ¢ bb

Pno.

{

j œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ œJ œJ œ œ™ J J J J J œ œ œ œ j j œ™ J ‰ ‰ J J ‰ ‰ J œJ œ œ œJ

jo,

Tot jo,

tot

tot

jo,

jo,

tot

tot

b & b bb œœ™™ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mf œ œ ? b b œœ ™™ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bb

jo tenc set de

jo tenc set de

œ

Déu,

Déu,

œ J

del

œ J

del

œ™ Déu,

Ϫ

Déu,

œ J

del

œ J

del

œœœœœ œœœœ œœ œ œ œ œœœ œœœœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœœœ œ œ œ œœœ œœœœ œœ

6


° bb S. & b b

bb &b b

b & b bb œ ‹ Déu

œ œ ˙ J J

64

C.

T.

? bb œ B. ¢ bb

Pno.

{

Déu

70

Déu,

b & b bb œ ™

Déu,

b b œ™ T. & b b ‹ Déu, œ™ ? b b B. ¢ bb

Pno.

que m'és

vi

-

da,

-

da,

œ

vi

{

b & b bb ? bb bb

œ œ™ J

del Déu,

j œ œ™

del Déu,

Ϫ

Tot jo, mf

tot

jo,

tot

jo tenc set de

Tot jo,

tot

jo,

tot

jo tenc set de

‰ ‰ œJ œJ ‰ Tot jo,

œ œ ‰ ‰ J J ‰

‰ œJ œJ œJ

tot jo tenc

set,tenc set de

tot jo tenc

set,tenc set de

œ œ ‰ J J œJ

Tot jo,

œ œ œj œ J J J œ œ œj œJ J J

œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œœœœ ‰ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœœ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œœ J

œ œ J

del Déu

j œ œ

del Déu

œ œ J J

que m'és

que m'és

del Déu que

œ œ œ œ œ ‰ ‰ J J ‰ ‰ J J J

Ϫ

˙ vi

j j œ œ ˙

‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ nœJ œJ œJ del Déu,

œ œJ œ œj J J

j ‰ œJ œJ ‰ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œj œ œj œj œj

ΠϪ

œ œ œ J J

que m'és

mf

‰œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ J J J J J

Œ

bb œ & b b œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ ? b b œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ bb

° b b œ™ S. & b b C.

vi

œ

m'és

œ

-

-

-

da,

nœ ™

-

da,

œ vi

œ

Ϫ -

da,

Ϫ

œ n˙ J f

m'és vi f

‰ ‰ nœj œ œ que m'és

f

‰ ‰œ œ J

del Déu,

del Déu que

7

m'és

vi

-

da,

que m'és

j ‰ ‰ œ nœ nœ

œ œ œ œ œ œ nœnœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œœ œ J‰ œ œ œ œ œ nœnœ œ œ œœœ œ œœœ œœ œ J‰ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œœ œ

Déu,

-

f

que m'és

nœœ œ

f

œœ œœ œœ

œ nœ nœ œ nœnœ


° bb b œ™ & b 76

S.

œ ˙ J

da,

C.

m'es vi

dim.

-

˙

˙

dim.

da.

j j bbb œ œj œj b œ & œœ œ ˙ vi - da, del

Déu que m'és vi

b b œ œ œ nœ œ œ bdim. ˙ b T. & b J J J J ‹ vi - da, del Déu que m'és vi œ œ œ œ dim. ˙ ? œ œ œ b b B. b J J J J ¢ b

Pno.

{

bb &b b

vi - da, del

œœ œ ™ œ œœ™™ J

? bb ˙ bb ˙

° bb ˙ S. & b b 83

dré,

C.

Déu que m'és vi

n˙˙ ˙ ˙ ˙

desideroso mf

-

j œ œ œ ˙ J

Quan po - dré,

˙

œ Œ

Œ

˙

œ Œ

Œ

da.

-

da.

-

da.

œ œ œ ˙ J J

˙

mf

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

j j œ ‰ œ œ œ œ œJ œ œ™ J J

j j b & b bb œj ‰ œ œ œ

quan po - dré veu- re Déu,

j j j œ œ œ œj œ œ ™

quan po - dré, quan po - dré

veu- re

Déu,

b b œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ™ b & b J J J J J J ‹ quan po - dré, quan po - dré veu- re Déu, ˙ œ œ œ nœ œ œ œ ™ ? b b J J J‰ J J B. ¢ bb T.

Pno.

{

dré,

quan po - dré veu- re

j œ œj ˙

mf

Déu,

œ J

mf

œ œJ ˙ J

Quan po - dré

œ‰ œ œ J J J

j œ ˙

j j œ œ œ œ œ

œ ˙ J

œ œ œ ˙ J J

œ ˙ J

œ œ œ ˙ J J

re Déu

veu

Ϫ

re Déu

-

re Déu

-

re Déu

œ J

veu

œ J

veu

-

Ϫ

œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ ˙ ˙

œ œ œ œ œ J J

-

j œ œ™

quan po-

œ ˙ J

veu

b jœ œ ‰ & b bb œœ œœ œœ œœ œœ œ œœœ œœ œœ œœ œ œœœ œ œœ œ œ œ. œœ. œœ. ˙ nœ œ œ bœ. œ. œ. ? bb ˙ ‰ bb ˙ ˙ nœ œ œ J 8

Ϫ

Œ

quan po-

Quan po - dré mf

Quan po - dré,

œ b‰˙˙ œ œ œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œ ˙ œœ dim.

œ ‰ œ œj J J

ca - ra_a ca -

ca - ra_a ca -

ca - ra_a ca -

ca - ra_a ca -

‰ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œœœ œ. œ. œ. œ. œ. œ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œ ‰ ‰ ‰ œ

œœ œœ ˙ ˙ ˙


p ° bb b S. & b œ ™ ‰ ˙ 91

ra,

C.

b b œ™ ‰ T. & b b ‹ ra, œ™ ? b b ‰ B. ¢ bb

Pno.

Déu p

ca - ra_a

Déu

ca - ra_a

b & b bb nœ ™ ‰ ˙ ra,

{

œ œ

 

œ œ 

˙

ca dim.

-

ca p

-

˙

˙ ˙

-

-

˙

U œ Œ

˙

U œ Œ

˙

˙

pp

˙

ra? pp

ra? pp

˙

œ œ

dim.

Déu p

ca - ra_a

œ œ

ca -

dim.

ra? pp

Déu

ca - ra_a

ca -

ra?

˙

ra,

bb & b b nœœ ™™ ‰ ™ ? b b œœ™ ‰ bb

dim.

˙

˙

mp U œ j j œj œj œj œj œ œ Com la

cèr - vo - la sos -

Com la

cèr - vo - la sos -

U œ mp œ œ œJ œJ œJ œJ J J

 œœ œœ œ œ œ mp œ œ œ œ

° bb S. & b b Ó

bb &b b Ó

100

C.

b j & b bb œ œ™ ‹ pi - ra œ œ™ ? b b B. ¢ bb J T.

Pno.

{

pi - ra

j j j œ œ œ œJ œ

per les fonts d'ai -

œ œ œ œJ œ JJ J

per les fonts d'ai -

œ

j œj œJ œJ œ œ

œ

œ

œ œ nœJ œ œ J JJ

œ

gua,

gua,

per

les fonts d'ai -

gua,

per

les fonts d'ai -

gua,

j j œ œ œJ œJ

per les fonts

œœ œ œ JJ J J

per les fonts

bb œ œ œ œ œ œœ œ & b b ‰ œ œ  œ ‰ œ œ  œ œ ‰ œœ œœ  œœ ‰ œœœœœœ œnœ œ ‰œœœœ œ œ ‰ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ ? bb œ œ œ œ œ œ bb œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ 9


° bb S. & b b

C.

b & b bb

T.

j b œ & b bb œJ œJ œ œ œ œ œj ˙ ‹ d'ai-gua tam - bé jo sos - pir,

106

? bb b œ œ œ B. ¢ b J J

Pno.

{

d'ai-gua tam - bé jo sos - pir,

° bb b & b

bb &b b

114

S.

C.

b ˙ & b bb ‹ meu, ˙ ? b b B. ¢ bb T.

Pno.

{

œ

œ

œ

meu,

bbb œœ œ œ œ œj œ b & œ œœ œœ œœ ? bb bb ˙ ˙

œ œ

˙

per Vós, per dim.

Déu

œ

œ œ

Vós,

per

Vós, per

Vós,

œ œ

j œ œœ

j œœ œœ œœ œ œ œ œ

j œœ œ

˙

j œœ nœœ œœ

˙

j œ œœ

œ œ œ œ

10

Déu

˙˙ bb˙˙ ˙ ˙

˙

œ J Déu

sos-pir per Vós,

per Vós,

Déu

 mp

f

per Vós,

œ œ™ J

sos-pir per Vós,

œœ ™™ œ™

j ˙ œ‰ Œ ‰ nœ œ nœ Jj Jj cresc. œœœœ œœ ‰ J J‰ Œ

˙

dim.

œ œ

œ œœ œ œ œ œ‰ Œ œ J ˙˙˙ œœœ ˙ œ‰ Œ J

 dim.

œ œ œJ œ œ™ JJ J

sos- pir per Vós,

œ cresc. œ œœ J ˙ JJ J

sos- pir per Vós,

œ œœ ˙ JJ

bb œ & b b œœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ ? bb œ œ œ œœ bb œ œ œ œ œ

j j jœ ˙ œœ œJ

j j j œ œ œ œ œ™ J

cresc.

poco rit.

meu. mp poco rit.

˙

f œ œ™ J

f

œ J

œœ ˙œ œ œJ ˙

œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ

tempo mp

Œ j œj œj œj œj œj œ Com la mp

cèr - vo - la sos -

Com la

cèr - vo - la sos -

j j j j Œ œj œj œ œ œ œ œ Œ œ

Œ

 

meu.

j œ œœœ œ œ œ œ œ œ

mp

˙ ˙

poco rit.

œœœ Œ œ œ Œ œ

‰ œ œ œ œœ œœ mp œ tempo œ œ œ


° bb j S. & b b œ œ™

j j j œ œ œ œJ œ

bbb œj œ™ b &

j j j œ œ œ œJ œ

122

pi - ra

C.

per les fonts d'ai -

pi - ra

T.

b œ œ œ & b bb ‰ œ ‹ sos pi

? bb b ‰ B. ¢ b

Pno.

{

œ œ œ œ sos

-

pi

per les fonts d'ai -

œ

j j œ œ œ œœ J J

œ

œ

j œj œj j œ œ œ

œ

gua,

per

gua,

œ ‰ J

‰ œ œ œ nœ

œ J ‰

- ra,

- ra,

sos

-

per

pi

œ œ œ œ sos

-

pi

-

-

les fonts d'ai -

gua,

les fonts d'ai -

j œ ‰

ra

gua,

ra

bb & b b ‰ œœ œœ  œ œ ‰ œœ œœ  œ œ ‰ œœ œœ  œ œ œ ‰ œœœœœœ œnœ œ œœ œ œœ œ œœ ? bb œ œ œ œ œ œ bb œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ

per les fonts

j j j œ œ œ œj

per les fonts

j j ‰ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ per

œ ‰ J

j j œ œ œJ œJ

les

fonts,

per

per les

fonts

per

œ œ œ œ œ ‰J J‰ ‰ J ‰œœœœœœ  œ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

° b b œ œ œœ œ œ j j œœ ˙ S. & b b J J

j j jœ ˙ œœ œJ

j j j œ œ œ œ œ™ J

bb j j & b b œj œ œ œ œ œ œ œj ˙

j j jœ œœ œJ ˙

j j j œ œ œJ œ œ ™

128

d'ai-gua tam - bé

C.

d'ai-gua tam - bé

T.

b œ & b bb ‹ les

?b œ B. ¢ b bb

Pno.

{

les

jo sos - pir,

jo sos - pir,

cresc.

sos - pir per Vós, cresc.

sos - pir per Vós, cresc.

j œ œ œJ œJ œJ œ œJ œ œ œ J J J

j œ‰ Œ

œ œ œ œJ œJ œJ œJ œJ J JJ

œ‰ Œ J

fons

œ fons

d'ai-gua jo tam - bé, tam - bé sos - pir,

d'ai-gua jo tam - bé, tam - bé sos - pir,

bbb œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœœ œ b œ & œ œ œ œœ ˙˙ œœœ œ ? b b œ œ œ œ œ ˙˙ bb œ œ œ œ œ

11

Œ Œ

œ J

sos-pir per Vós,

per

sos-pir per Vós,

per

j œ

j ‰ œ œJ nœJ nœJ ‰ Œ

j j j ‰œ œœ

cresc. œ œœ œ ‰ J J J J‰ Œ

‰ œJ œJ œJ

sos-pir per Vós,

sos-pir per Vós,

j ˙‰ œ‰ Œ nœ œJ nœJ cresc. œœ œœj œœj ‰ J J‰ Œ

sos-pir per

sos-pir per

œœ ™™™ œ

œœ œ J

œœ œ œ œœ œ œ


° bb fb œ ™ S. & b 135

C.

Vós,

bb &b b œ f

Vós,

dim.

œ ˙ J

œ œ

œ œ

˙

per

Vós, per

Vós,

œ œ

˙

Déu meu,

œ

Déu

j œ œj œj œj œ œ

dim. meu,per Vós Déu meu, per Vós, per dim.

j œ œ œ œ b & b bb œJ œJ œ J J œJ œ œ œ ‹ Vós, per Vós, per Vós,Déu meu, per Vós, per f œ œ ˙ œ dim. ? œ œ œ b b B. b b ¢ f

T.

Pno.

{

Vós, Déu

b ˙ & b bb ˙œ œ f

meu,

j œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œœœ

? bb bb œ œœœ ˙ œ œœœ ˙

{

j œœ œœ œœ

œ œ œ œ

{

Adagio

b & b bb

bb Œ

^ ? bb b n˙ b n˙ n˙ 159 °? b v  Bar. Solo ¢ b

Pno.

dim.

Vós, per

j œœ œ

˙ ˙

œ Œ

Déu meu. p

œ Œ

˙ ˙

Vós,

Déu meu. p

b˙ ˙

œ Œ

Vós,

˙

Déu meu. p

œ

Vós,

Déu meu.

˙

j œœ nœœ œœ

˙ ˙

j œ œœ

Œ

˙˙ œœjœœ œœ ˙‰˙ œœœœœœ bb˙˙ œœ œœ ˙˙ p

cresc.

˙ ˙˙ ˙

œ œ œ œ

˙ ˙

bbb œœœœœœ œœœ œ œ œ.œ. œ™ œœ œ ™ œœ nœj nœœnœ œœ n nœ˙ œ œ j b œ œ œ œ œ & œ œ œœ œœ œ ˙ œ œ œœ œœ J œJ dim. f œœœ. œœ œœ. œœ nœœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ? bb œ œ n˙ œ œ œJ ‰ ‰ J œ ‰ œJ œ bb œ œ œ n˙

150

Pno.

j œœ œ

œ œ œ œ

143

Pno.

per

p

{

p

œ œ ˙˙˙ ˙

˙˙ œœœœ œ œ ˙˙

˙˙˙˙

mp

n˙˙˙

œœœ œ œ œœœœ#œœœ œ

œœœœœœœ ˙ œ Œ ˙ b œ Œ  ˙ œ Œ  œ œ b ˙ œ ˙ œœœ œœ ˙ œ œ Doloroso œ mp , j j œ™ œ ,j j j œœ œ ™ œ ™ Œ ‰œ œ œ ˙ J J ˙ œ œœ J œ œ Les llà - gri - mes

œ™ œ œ ‰ b œ & b ˙˙˙ œœœ ™™™ ‰ ˙ ˙˙ ˙ œ™ ?b ˙ b ˙ œ™ ‰ œ œ

˙˙ ˙˙

són

el meu pa,

œœ œ œœ œœ

œ œ œ œ 12

‰ œœ ˙˙˙ ˙

el meu pa

œ

˙˙˙˙ ˙

de nit,

de

˙˙ ˙

œ˙ œ ˙

œ œ

œ œ


168 °? b œJ œJ Bar. Solo b œ

nit i de

S.

b &b Œ ‰ ‰

C.

b &b

T.

b &b ‹

B.

Pno.

{

S.

i sent

 

 ˙˙ ˙

 

43

43

a

b- ,j b C. & œ ™ œ bœ és, on és b -œ ™ , œ œ b T. & J ‹ és, on és -, j œ ? b œ™ œ B. ¢ b és, on

43

™ 43 ˙˙˙˙ ™™™

42

42

42 42

-œ Con -œ ™ brio Œ ‰J ‰ Œ ‰ œJ

Œ ‰ -j - ‰ Œ ‰ -j œ œ™ œ

f

f

"On

és,

on

- Œ ‰ œJ œ ™ ‰ Œ ‰ œJ f

"On és,

on

"On

on

és,

-j -j Œ ‰ œ œ™ ‰ Œ ‰ œ f

"On és, on U œœ ™™ œj œ ™ ‰ Œ ‰ œj œ™ œ œ™ œ- f U j œ™ j ™ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ™ œ œ™ œ- -

42 ˙˙˙

ca - da mo - ment:

j j U ‰ œ œ nœ ™

és el teu Déu?"

œ™ ‰ œœ U JJ

el teu Déu?"

œœ U J J œ™ ‰

el teu Déu?"

U - - - , Œ ‰ œJ œ ™ ‰ Œ ‰ œJ œ ™ œJ œ œJ œJ œ ™ ‰ , Œ ‰ -j - ‰ Œ ‰ -j - j bœ œ œ™ œ œ™ œ "On és, on és, on és - - - , Œ ‰ œJ œ ™ ‰ Œ ‰ œJ œ ™ œJ œ "On és, on és, on és -j -j - , j œ ™ Œ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ™ œ "On

  

és el teu Déu?"

U œ ™™ ‰ œœ ™ ˙˙˙ p U , j œ œ œ ™ œ ? b œ™ œ b œ œ œ œ™ ‰ ˙ œ- ™ œ ˙ b œ ™ , œj bœœ œœ œœ b & œ™ œ œ œ œ -

i sent dir_a ca - da mo ment:

mf 34 24 ˙˙ œ œ œ mp j j U U j Œ ‰ œ œ œ œ œ™ ‰  cresc.

œ œ œ œ ˙ 

dir,

43

˙œ œ ˙˙˙ ˙œ œ ˙

b -œ ™ , œ œ œ œ U œ™ ‰ b & J JJ

{

mf œ™ œ œ œ 3 ˙ œ œ 2 œJ œ œJ œJ U J J J J 4 J 4 ‰

és, on

Pno.

a,

? bb ˙

177

-

bœ œ & b ˙˙ œ

°? b Bar. Solo b

cresc.

di

?b ¢ b

˙

˙

és,

"On és,

U œ™ # œœ ™™ U œ™ œ™

on

on

és, on

és, on

œj œ ™ ‰ Œ ‰ œj œ ™ œ- œ- ™ œ- œ- ™ f j j œ œ™ ‰ Œ ‰ œ œ™ œ- œ- ™ œ- œ- ™ 13

j j U ‰ œ œ nœ ™

és el teu Déu? Déu?"

œ™ ‰ œœ U JJ

el teu Déu? Déu?"

œœ U J J œ™ ‰

el teu Déu? Déu?"

és el teu Déu? Déu?"

œj bœœ œœ œœ œ œ œœ

U œ ™™ ‰ œœ ™

j œ œœ U œ™ œ œ œ œ œ™ ‰ œ


°? b Bar. Solo ¢ b 187

{

Senza rigore, espressivo

¿™

Jo

senza rigore,

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ¿ Œ J J J JJ

es - plai

el meu cor

¿ ¿

a - pe - nat

re - cor - dant...

œœ™™

œ nœ b œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œnœnœœ œ ˙ œ œnœ ˙˙ b & œ ˙ œ œœ œ

Pno.

mp

? bb Œ

œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ œ œ œ œnœ œ œ œ Con allegrezza

°? #    Œ Bar. Solo ¢ # & œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ ™ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™

{

œmf œ™ ‰J

195

Pno.

?# ˙ ˙

œœœ

œ œJ ‰

œœœ

˙ ˙

201 œ œ j j °? # œ™ J ™ œ œ ‰ ‰ œ J Bar. Solo ¢ temps ve - ni - a amb # & œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ Pno. œœœ ?# ˙ œ œ ‰ ˙˙ ˙ J

{

°? # œ œ ™ J Bar. Solo ¢ 207

Pno.

{

#

¿ Œ Andante #

œ œ œ œJ J J J

& œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ œ œœ œœœ ?# ˙ œœ ‰ ˙ J ca - sa,

cap a la

œ œ™ J

mp

œ œJ ‰

œ œ J œœ™™ œœœ œ

do

com en

œœœ

˙ ˙

œ ˙ J

co - lles

-

d'a - mics

mf

#

œ

œ œ œ œJ œ J J J J

œ ™ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™

Re - cor

nœ œ

#

al - tres

œœ œ œJ ‰

j j œ œ œ œJ J cap a la

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™™ œœ œœœ ˙ œ ‰ œ œœ ‰ ˙ J J œ

˙

Ϫ

œ J

œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ ™ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™ œœ œœœ œœœ ˙ œ ‰ ˙ œ œœ ‰ ˙ ˙ J J ca - sa

de

14

Déu,

en


°? # œ ¢

Bar. Solo

Pno.

{

#

mig

d'un a - plec

œ

219

{

gri

-

224

&

S.

&

C.

T.

Pno.

a,

¢

#

gri

# #

& ‹ ?#

{

-

œ ™™ œœ™ œœœ

œ

a_i

de

llo

crits

˙ -

an

œ œJ ‰

j œ-œœ œ-œœ j œ œ œœ œ J J œ j j ‰ œ œ‰ œ- œ-

œœœœ

œ

amb crits,

j œ œ f

d'a - le - gri

j‰ j œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ # œ œ œ œ . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ™ ˙ ‰ œ ™ ˙ œ

œ œ œ œ œœ J J ‰ ‰ J J ‰‰ R R

œ œœ J ‰ ‰ R R

amb

œ

-

œ

d'a - le -

œ œ

œ œ

#œ #œ

˙ 

-

j ‰ œ œ™

ça,

Œ

œ & œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ œ œœœ

mf

j œ

re - cor mf

do

j ‰ œ œ Œ

j ‰œ

re - cor mf

re -

Œ

‰‰

œ œ

œ œ

œœ œœœœ œœ œœœ œœ ™œ œ œ j œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ™ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ œœ œ ˙ ˙ ˙

œ œ

Con allegrezza

d'a - le -

œ œ J J

a,

-œ œœ œ‰ J -œ œJ ‰

œ œ œ œ#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œœ œ œ œ

˙ -

-

j #-œœœ œ œ œ J -œ ‰ œ J

amb crits

#

?# œ œ

œ

f

Ϫ

fes - tiu

œ

# œ œ#œ œ œœœœ & œ œ ?# #œ œ #œ œ

°? # œ Bar. Solo

B.

˙

œ œ œ & œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ cresc. œœœ ˙ ?# ˙ œ œJ ‰ ˙ ˙

°? # # œ Bar. Solo ¢

Pno.

œ J

œ œ œ™ J J

213

œœœ ˙ ˙ 15

Ϫ Ϫ

mp


230 ° # j j œj j œ ™ œ S. & œ œ

com en al - tres temps

# j j j j j j & œ œ œ œ œ œ œ

C.

T.

B.

Pno.

¢

# & œ™ ‹ cor

do com en

-

?#

al - tres temps

com en

& œ

T.

¢

& ˙ ‹ ?#

{

mics

d'a - mics

j j j j œ œ œ œj œ œ

amb co- lles

amb

œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ œ œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

a

la

ca- sa,

cap a la

j j j j œj œ œ™ œ œ œ 

ca - sa,

ca - sa

ca - sa

j œ œ™

ca - sa

œ œ™ J

ca - sa

# & œœ™™

œ ™ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™ œœ œœœ ?# œœœœœ ‰ œœ œ œ J J œ œ 16

œ de

œ

d'a -

œ

cap a la

j œ

co - lles

j j j j œj œ œj œj œj œj j œj œ ™ œ œœ œ

ca - sa,

d'a - mics

j j ‰ ‰ j œ œ œ œ

j j j œ œ œ œJ

cap a la

co - lles

œ

cap

#

j œ œ™

j œ ˙

œ œ™ J

cap a la

#

j‰ œ

ve - ni - a

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™™ œœ œœœ ?# œœœœœ œœ œ œ œ œ œ œ

C.

Pno.

œ J

# & œœ™™

236

B.

ve - ni - a

j ° # j j œj œj œ œ™ S. & œ œ

amb

j j œ œJ œ j œ œ

al - tres temps

{

ve - ni - a

j j j œj j œ ™ œ œ œ œ

do

j j ‰ ‰ j œ œ œ œ

œ œj J œ™

de

œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ œ

˙ Déu,

˙ Déu,

j j j j œ œ œœ

de

Déu, cap a la

de

Déu, cap a la

œ

œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ œ œœ œœœ œœ ‰ œ œ J œ œ

œ œ œj œ J J J œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ œ


° # œ™ S. & 242

T.

Pno.

en

# ™ & œ

C.

B.

œ J

¢

# & œ ‹ ca ?# œ

{

ca

en

mig

d'un a - plec

-

sa de

mig

sa de

j œ ˙

en

j œ œj œ ™

mig

œ J

d'un a - plec

j œ œ™

j œ

amb crits, f

amb

f

. ‰ ‰ œj œ

Ϫ

fes - tiu

œ œ J

Déu,

Ϫ

˙

fes - tiu

d'un a - plec

j œ œ œ™ J

-

œ J

j œ œj œ™

j j œ œ œ™

ah, ah, f

Ϫ

. ‰ ‰ œJ œ

fes - tiu

ah, ah, f

. ‰ œJ œ

Déu,

ah, ah,

-œ -œ j j œ œ ™™ œœœ œœœ œj œ œ œ œ & œœ™™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™™ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ J Jœ mf mf f j j œ œ œ œœ œ ‰ ˙ œœ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ ?# œ œ œ œ ‰ œ œ œJ œ œ ˙ œ- œJ J #

r r œ œ #œ

248

crits

d'a - le - gri

# j .j & œœœ

ah, ah,

# . & œJ #œJ œ ‹ ah, ah, œ œJ. œ ? # B. J ¢ T.

Pno.

j œ œj œ ™

j œ œ

° # ™ S. & œ C.

œ

{

ah, ah,

# j#œœœ & œ œJ œ f ?# ‰ œ œJ

-œ œœ œ‰ J -œ œJ ‰

œ -

a,

˙ ah,

˙

œ

Ϫ

amb

crits

œ j œ‰

Œ

˙

. ‰ œj œ

Œ

œ J ‰

Œ

œ œ

#œ #œ

˙

ah, ah,

. œ œ ‰ J

ah,

ah, ah,

ah,

Ϫ Ϫ

˙ ˙

17

a,

ah,

j œœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœ # œœ . . . . . . œ.

-

˙

. ‰ #œJ œ

ah,

œ œ#œ œœœœœ œ œ

d'a - le - gri

ah, ah,

œ‰ J

ah,

r r œ œ œ œœœ œ

j œœœ ‰ œœ œœ œœ . . . ‰

œ œ œ œ#œ œ œœœœ #œ #œ

œ œ


253 ° # œj ‰ œj œj œ S. &

mp

d'a - le - gri

j j # j ‰ œ œ œ & œ

-

mp

C.

d'a - le - gri

# œ ‰ œj œj œ & J ‹ d'a - le - gri

-

mp

T.

B.

Pno.

¢

mp œ ? # J ‰ œJ œJ

{

d'a - le - gri

?# œ œ

œ

a_i

de

llo

œ

cresc.

œ

a_i

de

llo

œ

cresc.

œ

œ

a_i

de

llo

œ -

a_i

œ œ

œ

cresc.

œ

de

llo

˙ -

an

˙ -

˙ -

an

an

-

an

{

mp

œ œ

œ œ

œ œ

cresc.

˙ ˙

-

-

-

-

œœ œ œœœ

{

˙

ça.

˙

f

-

˙ -

ça.

f

˙

˙ -

-

˙

˙ -

-

˙

f

ça.

˙

f

œœ œœœœ œœ œœœ œœ ™™™ œ œ œœ œ œœ

-

-

ça.

f

œ™ ‰ œ™

œœ ˙ ˙

Adagio

U & œœ œ œ œ œ œœ œœ™™ œ œ ™ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ™ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ ˙˙ p rit. e dim. U œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙ ?# œ‰ œ‰ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ J J #

# œœ œ œ œ œ & œ ˙

266

Pno.

œ

cresc.

# #œ œ œ œœ ˙ & œ œ œ#œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ ˙˙

259

Pno.

-

œ

œ œ ˙˙ œ

bœ œbœbœœ œ ˙ œ œbœ ˙œ b 68 œœ ™™ œœ œ œ bœ œ™

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

p

œbœ œ bœ œ œbœ 6 œbœ œ b8 œ œ 18

œ œ œœ œ

mp

Œ

œœ

œœj ‰ ‰ œJ

j ‰ œ j œœ œ


° b &

&b

273

S.

C.

T.

B.

¢

&b ‹ ?b

{

&b

Pno.

Mesto mp

Œ ™ ‰ ‰ œj œ Œ ™ ‰ ‰ œj œ

j œ œ œj œ™

j œ œ

Per què_a - ques - ta tris - tor, mp

Œ ™ ‰ ‰ œJ œ j Œ™ ‰ ‰ œ œ

j œ œ œ œ™ J œœœ ™™™

˙œ ™ œ œ œ œ œ™

j œ

-

Ϫ

œ œ J j œ œ

à - ni - ma me dim.

j œ

j j j œ œ œ ˙™

-

#œ ™

j‰ ‰ Œ œ

à - ni - ma me

-

j j œ œ œ œ™

j j j œ œ œ ˙™

œ œ œJ œ ™ J

què_a - ques - ta tris - tor,

- ques - ta tris - tor,

j j œ œ œ œ™

?b œ

{

œœ ™™™ œ b & œ™

què_a - ques - ta tris - tor,

b œ œ

œœ

œ œœœ ™™ ™ J œ œ œ™

dim.

à - ni - ma me

dim.

va?

va?

Ϫ

œ œJ œ ˙™ J J

dim.

à - ni - ma me

œ™œ œ œ œ œ œ™ œ œ™ ˙˙ ™™ ˙™

per

j ‰ œj œ œ

&b œ

?

œ œj

œœœœ

què_a - ques - ta tris - tor,

¢

per

j œœœœ

j j œ œj œ ˙ ™

&b œ ‹ què_a

œ œJ

Per què_a - ques - ta tris - tor, mp

j j œ œ œ œ™

T.

per

œ œ œj œ™ J

mp U j œ œ œ™ j j j j j œ ?b œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ

C.

per

Per què_a - ques - ta tris - tor,

279

Pno.

j œ œ

Per què_a - ques - ta tris - tor, mp

° S. & b œ

B.

j j œ œ œ œ™

-

Ϫ

va?

va?

cresc.

Per què_a - quest tor - ba cresc.

Per - què_a -quescresc.

j œ œ

j œ‰‰ Œ

j œ

Per - què_a -ques-

œ‰œ œ J J

cresc.

œ œ J

j œ

Per què_a - quest tor - ba -

œ œœœœ œœ œœ œœœœ # œœ œœ œœ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ cresc.

19

˙™ ˙˙ ™™

œœœ ™™ œ ™™ œ

œœœœ ™™™ ™

œœ™ œ œ œœ


° S. & b œ™

j œ œ œ

284

ment,

B.

Pno.

¢

tris - tor,

{

& b œ™ œœ™™

œœœœ

288

dim.

& b Ϫ

T.

&b ‹

œœœ j œœœœ œ œ

j j œ œj œ ˙ ™ à - ni - ma me

à - ni - ma me dim.

{

j œ œ

œ

-

-

œœœ ™™™ œ ™

œ #œ ™ J œ™

œ œ™

œ™ # œœ ™™

œ œœ œ œ œ œ™ f

## ˙™

p

##

p

-

va?

˙™

va?

œ œ œ œj ## ˙™ J

p

œ œ œ œ # ˙™ J J # -

ni - ma

me

-

- ba - ment,

à

-

ni - ma

me

-

œœ œœ œœ ˙ ™ œ™ œ œ œ™ J dim. œ™ œ œ œ™ J

ba - ment,

œ™ œœ™™

à dim.

& b œ™ œ œ J œ œ ? b J

ba - ment,

tris - tor

ba - ment,

œ œ œ™ ? J B. ¢ b

Pno.

-

j j j œ œ œ ˙™

œ œ œ™ J ma,

œ

j œ œ™

j œ œ™

œ œ J

per - què_a - ques - ta

° dim. S. & b œ™ C.

œœ ™ œ™ œ # œœ œœ ™™™ nœ J

ment,

j œ œ

per què_a - quest tor f

œ œ J œ

##

p

Ϫ

20

œ™ œ™ à

œœ ™™ œ™

va,

-

ni -

Ϫ Ϫ

œ #œ ™ J

nœ a

-

tor -

-

quest

tor -

œœœ ™™™

nœ œ # œ ™ œ œ nœ œ

Con fiducia mp

Ϫ

j j œ‰ œ œ

j œ œ

j œ

Ϫ

j ‰ œj œ œ

j œ œ

j œ

Ϫ

j œ ‰ œj œ

j œ œ

j œ

œ‰ œ œ J J

œ œ J

œ J

Ϫ

va?

va?

Es - pe - ra_es - pe - ra_en mp

Es - pe - ra_es - pe - ra_en mp

Es - pe - ra_es - pe - ra_en mp

Es - pe - ra_es - pe - ra_en

œ œ™ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ™™

## œ ™

Ϫ

à - ni-ma me

per què_a - quest tor f

tris - tor,

?b Ϫ

œ œœ J J J œ™

tris - tor, f

œ nœ #œ œ ‰ œj œ J J J

&b œ ‹ ta

?b

œ œ J

j j œ œ œj œj ‰ œ œ

ta

T.

f

per - què_a - ques - ta

&b œ

C.

œ œ™ J

p

Ϫ

Ϫ

œ œœœœ œœœœ œœ

mp

œœœ œœœ


° ## œ™ S. &

j j œ œj ˙ ™ œ ‰ œ œ œJ

## & Ϫ

j j j œ ‰ œ œ œ œ œj ˙™

293

Déu,

C.

es - pe - ra_es - pe - ra_en Déu,

# & # œ™ ‹ Déu, ? ## œ ™ B. ¢ Déu,

˙™

ra,

# & # ˙™

˙™

ra,

B.

Pno.

¢

? ## ˙ ™

{

pe

pe

-

pe

˙™ -

-

˙™ ra,

ra,

dim.

˙™ ˙™

,

es dim.

˙™

-

,

es dim.

,

es dim.

-

es

-

˙™ ˙™

˙™

-

pe

˙™ ˙™ ‰ œœœœ œœœœœ J J ˙™ ˙™

-

˙™ ˙™ pe

-

-

˙™ pe

pp

-

-

˙™ ˙™ -

˙™ -

-

˙™ ˙™

˙™

-

-

es

pp

˙™

-

es

œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ™œ œ œ œ œ œ™œ œ œ œ œ J J œœ œ œ œœ ˙™ œ œ J œ™ œ™ J

,

-

˙™

es - pe - ra_es - pe - ra_en Déu,

298

# & # ˙™ ‹ pe

es

œ œ œ œ œ œ ˙™ J ‰ J J J

° ## ˙™ S. &

T.

-

es - pe - ra_es - pe - ra_en Déu,

## œ & œ œ œ œ œœ œ œœ™œ œ œ œ œ J œ œ œ ? ## œ œ œ

C.

˙™

˙™

es - pe - ra_es - pe - ra_en Déu,

T.

{

es

j j ™ œ ‰ œ œ œJ œ œJ ˙

Déu,

Pno.

˙™

pp

-

-

pp

U ˙™ ra.

U ˙™

c

ra.

U ˙™ U ˙™

c

ra.

c

ra.

U ## ˙ ™ ™ ˙ j j j & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ ˙˙™™ ˙˙™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ J J pp dim. U ? ## ˙ ™ ˙™ ˙ ™ ˙™ ™ ˙ ˙ ™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ 21

c

c c


° ## ™ S. & c Ó

Allegro

304

C.

T.

B.

Pno.

¢

Œ

## c &

# & #c ‹

? ## c

{

Allegro

## c j j & œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œ œ œ œœ œ f ^ ^ ^ ? ## c œ œ œ ^ œ œ œ œ œ

j j œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ œœ œ ^ ^ ^ ^ œœœœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ w w w

Con allegrezza

° ## S. & œ™ 308

# &#

C.

T.

B.

Pno.

¢

# &# ‹

mf

Jo mf

vos tor - na- ré_a llo - ar,

Jo

vos tor - na- ré_a llo - ar,

Ϫ

? ##

{

j j j j œj œœœ œ w

? ## ˙ ˙

jo

j j œ œj œj œj œ w

Ϫ jo

œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœ 3

j j œ œJ œJ œJ œ ˙ ™ j j œ œJ œJ œJ œ ˙ ™

vos tor - na- ré_a llo - ar,

jo vos

œœ J J

vos tor - na- ré_a llo - ar,

jo vos

Ϫ Ϫ

wœ œ œ œ œ œ

j j œ œ œ ˙˙˙ œœ œ

œ œ

Ϫ Ϫ

j œ ˙™ œ ˙™

22

˙ ˙

3

œœ J J

# & # œœj œœ œœj ˙˙ œœ œ˙ mf

Ϫ

ww w w

œ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙ j œ ˙ œ ˙

Ϫ Ϫ

j œ œ


° ## œ S. &

œ

## œ &

œ

312

œ œ

˙™

œ œ

˙™

j j œ œ œ

cresc.

tor - na - ré_a llo - ar

C.

T.

B.

Pno.

¢

# &# ‹ ? ##

{

? ##

316

B.

Pno.

¢

Ϫ Ϫ

sal - va - dor

meu

i

œ œ i

w

Déu

œ

meu, f

w

Déu

meu,

 Ó

j j œœ œœ œœ ˙˙ œ œ œ ˙

j œ ˙ œ ˙

meu

f

œ

Ϫ Ϫ

cresc.

Ó

j œ j j j œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ

j œ ˙ œ ˙

j j j j œj œœœ œ w

Ϫ Ϫ

f

j œ ˙ œ ˙

jo

vos tor - na- ré_a llo - ar,

jo vos

j j œ œJ œJ œJ œ ˙ ™

jo vos

Jo mf

vos tor - na- ré_a llo - ar,

? ## œ ™

vos tor - na- ré_a llo - ar,

jo

vos tor - na- ré_a llo - ar,

vos tor - na- ré_a llo - ar,

jo

vos tor - na- ré_a llo - ar,

# & # œ™ ‹ Jo

{

mf Jo

? ## ˙ ˙

jo

Ϫ Ϫ

œœœ œ œ w J J J J J

# œœ œ˙ & # œœJ œœ œœJ ˙˙ mf

Ϫ

j j j j œ œ œj œ œ w

Ϫ Ϫ

j œ ˙™ œ ˙™

œ œ

23

˙ ˙

œœ J J

j j œœ

j j j j j œ œ œ œ œ ˙™

vos tor - na- ré_a llo - ar,

œœœ œ œ ˙ J J J J J

œ œ œ ˙˙˙ œœ œ J J

wœœ œ œ œ œ

j œ œ

j j j j j œ œ œ œ œ ˙™

vos tor - na- ré_a llo - ar,

j j œ œj œj œj œ w

Ϫ Ϫ

Ϫ

Jo mf

# & # Ϫ

T.

#˙ #˙

° ## mf S. & œ™ C.

## ˙ & œ œ œ œ œ˙ œ

sal - va - dor cresc.

j j œ œ œ

tor - na - ré_a llo - ar

œ œ

Ϫ Ϫ

œœ J J

œ

jo vos

œœ J J

jo vos

œ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙

j œ ˙ œ ˙

Ϫ Ϫ

j œ œ


° ## œ S. &

œ

## & #œ

œ

320

œ œ

j j œ œ œ

˙™

tor - na - ré_a llo - ar

C.

œ nœ

sal - va - dor

B.

Pno.

¢

# &# œ ‹ tor ? ## œ

{

œ

œ œ

˙™

œ œ

˙™

## ˙œ œ œ œ œ˙ œ & ? ##

Ϫ Ϫ

#˙ #˙

324

# &# Ó

C.

T.

B.

Pno.

¢

# &# Œ ‹

? ## Ó

{

œ

sal - va- dor meu i animando

Œ

œ œJ œ J

animando

œ Déu

meu,

œ

œ #œ

œ

œ

llo

-

meu,

œ

jo vos tor - na - ré_a

meu,

œ

w

Déu

meu,

œ

w

Déu

meu,

œ

w

i

Déu

meu,

ar,

œ

llo -

œ

œ

i

Déu

œœ œ J J

œ

˙

j j œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

i

Déu

œ œJ œ J

#œ #œ ar,

œ nœ œ JJ œ

œ

j œ œ

˙ meu

jo vos tor - na - ré_a

sal - va- dor meu

œ

Ϫ Ϫ

j œ ˙ œ ˙

sal - va- dor meu

œ

j j œœ œ

Déu

Ϫ Ϫ

œ

œ

Déu

meu

j œ ˙ œ ˙

˙

jo vos tor - na - ré_a

#w

œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ # œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ J J J J

œ

sal - va- dor meu i animando

Œ

Ϫ Ϫ

i

œ œ

sal - va - dor

j j œ œ #œ œ

meu

œ œ œ J J

j œ ˙ œ ˙

i

œ

œ œ

sal - va - dor

œœ œœ œœ ˙˙˙ œœ œ J J

animando ° ## j j Œ #œ œ œ œ S. &

meu

j j œ œ œ

tor - na - ré_a llo - ar

i

œ œ

sal - va - dor

- na - ré_a llo - ar

œ

meu

j j œ œ œ

˙™

tor - na - ré_a llo - ar

T.

œ œ

œ

llo -

meu

œ

jo vos tor - na - ré_a

œ llo -

## # œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœœ œœœ #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœœœœœœ & animando

? ## ˙ ˙

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

24

# œ #œ #œ #œ

œ nœ œ nœ

˙ ˙

˙ ˙


° ## ˙™ S. &

j j fœ œœ

œ

˙™

jo vos tor - na - ré_a f

llo -

ar,

ar,

328

T.

B.

¢

œ

-œ -œ -˙ J J

-j -j œœ ˙

Déu

œ

˙™

sal - va - dor,

jo vos tor - na - ré_a f

llo -

ar,

sal - va - dor,

Déu

? ## ˙ ™

jo vos tor - na - ré_a f

llo -

ar,

-œ -œ ˙ J J

sal - va - dor,

-œ -œ J J ˙

Déu

ar,

jo vos tor - na - ré_a

llo -

ar,

sal - va - dor,

Déu

## &

C.

œ

˙™

# ˙™ &# ‹

{

j j œœ œ

œ

œ

œœ œ J J

œ

œ

œœ œ J J

œ

œ #œ

# œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ & # œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ Pno. f ? ## ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ 332 ° ## -˙ ™ Œ  S. & ## meu. Œ  C. & ˙™ -˙ ™ ## meu. Œ  T. & ‹ meu. ?# ™ Œ  B. ¢ #˙

{

œ

œœ œ œ œ œœ œœ #œ #œ

˙™ ˙™

œœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

˙ -˙ ˙

œœœœœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙ ˙

˙ ˙

nn 2 4 nn 2 4 nn 2 4 nn 42

meu.

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nn 2 ˙ ˙ œ w w & ˙ œ ˙ 4 ™ œœ ™ œœJ œœœœœœœœ ww Pno. rit. molto dim. j œ œ œ œ ™™ œ œ j œ œ ? ## œ ™ œ œ ™ œ j œbœ œ nn 42 j J ™ ˙ œ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ ™ œ œ™ œ ˙ 336 Largo °? 2       Bar. Solo 4  ¢

Pno.

{

2 & 4 Ϫ mp

? 2 ‰ œœ 4 œ

j œ œœœœœœœœ œœœ ™™™ ˙

œ ‰œ œ

j œ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ™ œJ ‰œ

j œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ ™™™™ ˙

25

˙˙ ˙

œœœœ œœœ œ


Tristamente mf

°? Bar. Solo ¢

œ œœ œœ œ œ ‰J JJ JJ

343

{

Tot jo em sent a - cla - pa -

œœ ™™ ‰ œ ™ ˙˙ œ™

rat,

j œ œ œ œœ œ œ˙œ œ œ œ œ œ œ con il canto œ™ œœ œœ ˙˙˙ œ œ œ ‰ ˙ Œ œ

&

Pno.

œ œ œ œJ œ œ œj ˙ JJ J J

˙

?

350 °? œ œ œ œ œ œ œ ˙ J J J Bar. Solo ¢ J J J

Pno.

{

?

°? Bar. Solo ¢ 356

Pno.

{

˙ œ™ ta

-

œ

nya

de

œ œ œœ œ J R RJ J

cresc.

œ Mis -

œ

des de la mun

œj œœœœœœœ nœ œœ œ œ œr œœ J œ œ œ

#œœ™ œ œ œ J œ

˙

œ

œ

Œ

sar.

{

guat

& 43bbœœœ ™™™

bœ bœ œ 2 œ œ J J J 4 en cri - da_un

œ œ bœ™ J J 43

œ

al - tre,

j œœ ™™ bœœ œœ œœ 42 œœœ œœ œ™ bœ œ œ œ f b œ œ™ ? 3 œ bœ bœ 4 bœ b œ b˙ 42 œ œ œœ œœ œœ œ ™ bœb˙ œ

un ai - guat

26

œj œ œœ œœ œ J œ ˙˙

œ™ œ Œ J R

j œ œ œ œ œ œ œ œ r ˙˙ jœœ j œ œ œ œ œ œ œ & œ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œj œ œ œœ ˙ œ œœ œ œœ œ ˙ p f dim. œ œ œ œ œ œœ œ ? œ ˙ ‰  ˙˙ œ œ œ œ œ™

362 °? 3 œ ™ Bar. Solo ¢ 4

Pno.

œ J

œ˙ œ œ œ œœœ œ œœœ œ ˙œœœœ œœœœ œœœœ œœ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ œ Œ Œ œ

des de l'Her - mon

j #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ #œ #œ œ œ œ œ œ œ

Vós

œ œ ˙ œ più œ intenso J J J J

des del pa - ís del Jor - dà,

œ & œœœ J

quan em re - cor - do de

Con brio

Un ai-

43 43

œ b œ bœ œ J J J 42

en

cri- da_un

43

al -

œ tre.

j œœ bbœœœ œ 42 ˙˙ ‰ 43 bbœœœ ™™™ œ ˙ bœœ bœ 2 œ œ œ bœœœ ‰ 43 bœ œ bœ ˙ 4 œ œ œ œ bœœœ œb œ b˙ œ


367 °? œ Bar. Solo ¢

Pno.

{

Œ

Quan les

mp

? œ œœœœœœ œ Œ œ œ dim.

372

{

mu

& œ œœ

{

les fonts del cel,

les fonts del cel

œœœ ™™™

j œœœ œœœ œœœ ˙˙ ˙

œ

œœ œ J J

len, .

ra - gen

i bra - mu

˙˙˙

œ˙ ˙ ˙ ™™

œ ˙˙™™

œ œœ j J J J œ

ra - gen i bra-

œœ œœ œœ

-

˙

Ϫ

len,

ra

˙

œ™ ##˙˙

j œ œœ œ

Œ

œ œ J J

-

œ œ #œ J J J

gen i bra-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ œ œ œ œ™ J J J J

mu - len:tots elsrom - pents

œ œ œ ˙ J J J de les o - na

œ -

œ

des

han pas -

œœœœœœ œ œ œœœœœ œœ œœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & #˙˙˙ #œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œœœ ? œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

380 °? ˙ Bar. Solo ¢

Pno.

-

œ œ œJ œ ™ œ œ œ œ œJ œ J J J J J

43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

˙

? œœœœœœœœœœœœ

376 °? œ Bar. Solo ¢

Pno.

fonts,

3 œœ œ œ ™ œ 4 ˙˙˙ ™™™

& ˙˙˙

°? œ Bar. Solo ¢

Pno.

r Œ œ™ œ 43 œ™ J Più tranquillo

{

sat

œ œ ˙ J J da- munt mi,

œœœ & œ˙˙ œ œ œ œœ nœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ? #˙ œ œ œ #˙

œ œ ˙ J J

han pas - sat

œ œJ ˙™ J

da- munt mi,

œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ

˙

27

œ

˙™ œœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœ œ œœ


°? ˙ ™ Bar. Solo 384

dim.

da

&

&

¢& ‹

S.

C.

T.

Pno.

-

{

munt

mi.

œ‰ Œ Œ J 

 

?

dim.

œ

˙

˙

di - a,

j & œ œj œj œj œ

C.

fir- mi ca - da

T.

¢

{

œ & œœ ‰ Œ J ? œ‰ Œ œJ

˙

œ

j j j œ œ œ œJ œ œ œ œ œ ca - da

j œœ

œ

œœœœ œ J J

- a,

j œ œ

ca - da

ca - da

œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œJ ‰ Œ J œ œ œœ œ œ J ‰ Œ

œ

di - a l'a - mor que_em

œ

di - a,

j jœ œ œ œ & œJ J ‹ fir-mi ca-da di ?

œ

œ

Que_el Se - nyor mp

con -

Que_el Se - nyor

con-

j œ

œ œj 42 œ™ J

j œ

mp

Ó

p

j œ

2 j œ œj 4 œ ™

Ó

j œ œj 42 œ™

Ó

42

mp

˙™ ˙™ ˙ & ˙™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœœœ œœœœ œœœœœœ ˙˙

fir- mi ca - da

Pno.

˙™ 

389 ° œ œ œj j œ S. & J J œ

B.

˙™

Poco più moto

p

˙

Que_el Se - nyor

Œ Œ

con-

24 ‰ œœ œœ œœ J mp

˙ 42 ˙

j j j œ œ œ œJ

˙ té.

I ca - da

j œ œj œ œ œ œ #˙

j j j œ œ œ œj

œœ œ J J

œœœœ J J J J

di - a l'a - mor

que_em té.

œ

di - a l'a - mor que_em

œ œœ œ 28

˙ té.

œœ œœ œœ œœ ‰ œJ œ œ œJ ‰ Œ œ œ‰ Œ J

I ca - da

I ca - da

 #˙˙ ˙ œœ œ œ#œ œ œ

 œœ œ‰ Œ J

œ œ J ‰ Œ


° S. & ˙

j j œ œ œ œJ ˙ J

& ˙

j j œ œj œj œ œ

˙

œ j œj œj ˙ J œ

396

nit,

C.

i ca - da

nit,

T.

B.

Pno.

¢

& ‹

i ca - da

nit,

i ca - da

?

{

? œ œ œ œ

402

B.

Pno.

¢

& œ

œ

& œ ‹ cant

œ

?

{

li a - dre - ce - ré_el meu

œ

nit,

œ

ca

œ

-

da

˙

œ

j j j œ œ œJ œ œJ œJ

nit

li a - dre - ce - ré_el meu

li a - dre - ce - ré_el meu

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ

œœœœ ˙ ˙˙

˙˙

œœ

œ œ œ œ œ œ

j j œ œ œ™ œ œj œ œ œ JJ Tranquillo

˙

3

fa - ré

œ

œ

˙

œ

œ

˙

u - na pre - gà- ri -

œŒ Œ œ

Ϫ

œŒ

Œ

j œ

fa - ré

˙

u-

œ fa -

œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ J J & #˙ œ ? œ

œ

j j j j œ œ œJ œ œJ œ

nit,

œ œœ ˙

3

cant

T.

œ J ‰ Œ

œ œœ œ

cant

C.

œœj ‰ Œ J

j j j œ œ œJ œ œJ œJ

œ

nit

œœœœ œ œ œ œ œ & œ

° œ S. &

˙

œ œ œ ‰ œ J

œ ˙˙ œ ‰ J

œ œ 29

œœ

œ œŒ

œœ œŒ


° œœ ˙ S. & œ 409

a

al

Déu

j j & œj œj œ œ œ

C.

T.

B.

Pno.

¢

Pno.

¢

al

-

que m'és

j j j œ œ œ œJ œJ œ œ œ ˙ u - na pre - gà - ri - a

al

Déu

˙

U œ Œ

da.

œ œœ ˙

Déu

vi

-

da.

U œ œ œ œ œ Œ

que m'és vi - da.

&

?

418

B.

vi

˙

° S. &

T.

que m'és

˙

U œ Œ

?

{

C.

˙

œœ ˙

napre gà - ri - a

& œ™ ‹ ré

œ œ

 

& ‹

{

### c mf˙ I

&

?

  

j œ œ œj œ œ™ œ œj œ™ J di - ré a

Déu, la me - va

### c mf ˙

j j œ œj œ #œ ™ œ nœj œ ™

### c ˙

j j œ œ œ œj œ ™ œ œJ œ™

I mf

I mf

### c ˙ I

di - ré a

Déu, la me - va

j j œ™ œ œ œ œ™ œJ œJ

Œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

Ó

˙

˙

œ œ Œ

j œ œ™ œ œj œj

ro - ca

per què vos o - bli-

˙

˙

j œ œ ™ œ œj œj

˙

˙

ro - ca

per què vos o - bli-

œ œ™ œ œj œj J œ œ ™ œj œj œj

di - ré a

Déu, la me - va

ro - ca

per què vos o - bli-

di - ré a

Déu, la me - va

ro - ca

per què vos o - bli-

U ### ˙ œ c ˙ œ œ œœ œœ & œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ con il canto u U ? œœ œ ˙˙ ### c ˙ œœ œ œœ œœ œ ˙

j œ™ œ œj œ™ #œ ™ œJ nœJ œ ™ j j ™ œ™ œœ œœ œœ ™ œ™ J J 30

˙ ˙ ˙ ˙ ˙

˙ ˙˙ ˙˙

œ œ™ œ œ œ ™ œ œœ œœ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ œ


424 f cresc. ° ### j œ j œ œ œ œ ˙™ j œ œ œ œ œ œ ˙™ œ S. & JJ œ™ œ œ œ

### &

C.

dau, vos o - bli - dau

de mi, de

mi? Per què he d'a - nar cresc. f

de

mi? Per què he d'a - nar cresc. f

de

j j œ œ œ œ œ nœ ˙ ™

j œj œj œ œ œ œ œ œ #˙ ™ œ™ œ

dau, vos o - bli - dau

de mi, de

dol,

dol,

jœ œ ### j j j œ œ œ ˙™ œ œ™ œ œ œ œ œ ™ T. & œ œ œ œ ˙ J ‹ dau, vos o - bli - dau de mi, de mi? Per què he d'a - nar de dol, cresc. j j œ œ œ œ œf œ œ ˙™ # ? # œ™ œ œ œ œ œ # œ œ ˙™ B. œ JJ ¢ J

{

### &

Pno.

dau, vos o - bli - dau

j œœ™™ œœ œœ œœ J j ? ### œœ™™ œœ œœ œœ J

430 ° ### ˙ S. &

reu,

### & ˙

C.

reu,

T.

B.

¢

### ˙ & ‹ reu, ? ### ˙

{

reu,

## & # ˙˙

Pno.

˙ ? ### ˙

de mi, de

mi?

Per què he d'a - nar

œœ œœ œ œ œ œ ˙˙ ™™ œœ œ œ

œ œœ œœ œ œœ œœ ˙™ œ ˙™ œ

j j œ ™ œj œ œ œ œ œ

j œ œ ™ œj œ œ™

p

j j j j œ œ œ™ œ œ #œ œ ™ œ œj œ™

p

˙™

se - guit d'a - prop per l'e - ne - mic, per l'e - ne - mic.

dim.

œ

j œ œ ™ œ œj œ™

œ

œ œ ™ j J J œ œ #œ

œ œ™ œ œ ™ J J œ

31

œ œ™ œj œ œ

de

dol per tot ar -

de

dol per tot ar -

de

dol per tot

j œ œ™ œ œ œ œ œ™ œj œ œ

ar -

j œ œœ œ™ œ™ œ œœ œœ J œ œ ™ œj œ œœ œ œ™ œ œ J

Œ 42 Ó

 

˙™

Π42

p

˙™

Π42

˙™ ˙™

Œ 42 œœ œ œœ œ œ ™ œj œ ™ œ

p

se - guit d'a - prop per l'e - ne - mic, per l'e - ne - mic.

j œœ œ œœ œœ œœ™™ œœ œœ #œœ œ ™™ œ œ œ™ œ œ™ J j œ œœ œœ œ™ œ œ œœ œœ ™™ œœ œ ™ œ œœ ™ œ ™ œ #œ œ J

dol per tot ar -

˙™

se - guit d'a - prop per l'e - ne - mic, per l'e - ne - mic.

dim.

de

Π42

se - guit d'a - prop per l'e - ne - mic, per l'e - ne - mic.

œdim. œ œ œ ™ œJ œ J J

dol,

œ œ œœ œœ œ œ ˙™ œ œ œ nœ ˙ ™

œ œ œ œ œ œ ˙™ œ œ œ œ œ œ #˙ ™

dim.

de

œ œ™ œ œ œ J

˙™ ˙™

œœ 2 Œ 4

mf

œ œ

œœ ™™ œœ J


° ### S. &

### &

### & ‹

436

C.

T.

B.

Pno.

¢

? ###

{

Adagio

### &

Mesto

b 68

b 68

b 68

6 b8

U 68 b ‰ œœnœœ œœ œœ œœ ™™ œœ

j œ œ œ

&b œ

j œ œ œj œ™

j œ œ œ

j œ œ œ œ™ J

œ œJ œ

œ œ œJ œ ™ J

j œ œ œJ œ™

œ œj œ

j j œ œ œ œ™

què_a - ques - ta tris - tor,

què_a - ques - ta tris - tor,

&b œ ‹ què_a

? ¢ bœ

{

?

- ques - ta tris - tor,

què_a - ques - ta tris - tor,

&b

Pno.

Œ ™ ‰ ‰ œj

Per mp

Œ ™ ‰ ‰ œJ

Per mp

j Œ™ ‰ ‰ œ

U U ? ### œœ œœ œœ œœ b 68 œœ™™ œœ œj œ œj œ œj œ ™ œ œj œ œj œ œj œ ™ œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ

j j œ œ œ œ™

B.

Per mp

p

dim.

442

T.

Œ ™ ‰ ‰ œj

Per

Adagio

° S. & b œ C.

mp

œœœ ™™™ œ ™

mp

b œ œ

œœœ ™™™

œ œ œ™ œ œ

j j œ œj œ ˙ ™ à - ni - ma me

-

j j œ œ œ œ™

j j j œ œ œ ˙™ à - ni - ma me

-

à - ni - ma me

-

à - ni - ma me

-

per què_a - ques - ta tris - tor,

per què_a - ques - ta tris - tor,

˙œ ™œ œ œ œ œ™

˙™ ˙˙ ™™

j j œ œ œ œ™

per què_a - ques - ta tris - tor,

per què_a - ques - ta tris - tor,

œœœœ™™™™ œ

œ

œœœ ™™™

œ œ œ™ œ œ 32

j j j œ œ œ ˙™ œ œJ œ ˙™ J J

œ™œ œ œ œ œ œ™ œ œ™ ˙œ™™ ˙ ™

Ϫ

œœœœ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œœœœ œœ


° S. & b œ™

cresc. j ‰ œj œ œ

&b#œ ™

j‰ ‰ Œ œ

447

va?

C.

va?

T. & b œ™ ‹ va? ? œ™ B. ¢ b

Pno.

{

Per què_a

451 ° b œ™ S. &

f

tor,

j œ œ œj œj ‰

œœ ™™ œœ ™™

tor -

ba - ment,

T.

Pno.

{

tor

per què_a - quest

-

& b œ™ œœ™™ ?

b

œf œ œ œ

œ™ # œœ ™™

œ œ œ™

œœœœ

va,

Ϫ

j j œ œj œ ˙ ™

Ϫ

Ϫ Ϫ

-

ni dim.

œ #œ ™ J -

quest

tor

œ œ œ™ J ma,

Ϫ

tor dim.

Ϫ

-

ba - ment,

-

ba - ment,

œœ ™™ œ™

-

-

tris -

Ϫ

#˙ ™

va?

˙™

va? p

œ œ œ œj ˙™ J œ œ œ œ ˙™ J J à

-

ni - ma me p

-

à

-

ni - ma me

-

œœœ ™™™ œ™ œ œ œœœ™ œœ œœ ˙œ™ œ œ™ J J dim. œ œ œ™ œnœ œ # œ ™ œ œJ œ™ œ œ J nœ 33

œœœ ™™™ œ ™

j œ

p

à - ni - ma me

œ œ œ™ J

ques - ta

j œ

p

à - ni - ma me

dim.

-

œ œ J

j œœœœœ œ œ

œœœ

j j j œ œ œ ˙™

Ϫ

-

œœœ ™™™ œ™ œ ™ œ n œ # œœJ per què_a

œ™ œœ™™

dim.

à

œ œ J œ

quest tor - ba - ment,

œœœ ™™™ œ ™

j œ œ

œ nœ #œ œ ‰ J J J

œ œ œj œ ™ J

œ œ™ œ œ œœ

a

j œ

tris - tor,

à - ni - ma me

& b œ œ œJ #œ ™ ‹ tor - ba - ment, f œ™ ?b œ™ B. ¢ f

j œ œ

tris -

Per què_a - ques - ta

f

C.

ques - ta

per què_a - quest

cresc.

œ

-

œ J

tris - tor,

œœœ J J J œ™

j & b œ œ œ œ™

per què_a

œ œ J

Per què_a -ques - ta cresc.

Per què_a

?b œ œ œ œ œ œ

j œ œ œj œ

- quest tor - ba - ment, cresc.

œ cresc. œ J ‰ J œ

&b œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ

j œ œ œj œ

j œ ‰ ‰ Œ

va?

œ œ œj œ™ J

œœ œœ n œœ #œœœ œœœ œœœ œ

#œ ™ p

Ϫ


Con fiducia

° S. & b œ™

j j œ ‰ #œ #œ

j œ œ

j nœ œ™

&b

j ‰ #œj #œ œ

j œ œ

j nœ œ™

j œ ‰ #œj #œ

j œ œ

j nœ œ™

œ #œ #œ J ‰ J

œ œ J

456

C.

Ϫ

T. & b œ™ ‹ va? ? œ™ B. ¢ b

Pno.

{

va?

?b

Ϫ

460

Déu,

& b ˙™

C.

Déu,

T.

Pno.

¢

˙™ &b ‹ Déu, ? b #˙ ™

{

Déu,

j nœ

œ

j œ œ

j œ

j j œ ‰ œ #œ

œ nœ J

œ J

œ #œ œ J

œ J

j j œ ‰ œ

Es - pe - ra,_es -pe - ra_en

nœ œ ™ J

Es - pe - ra,_es - pe - ra_en Déu, mf

Es - pe - ra,_es -pe - ra_en

œ J

œ ‰ J

Es - pe - ra,_es - pe - ra_en Déu,

Es - pe - ra,_es -pe - ra_en

nœ#œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ™ œ œœ œ œœ œ œ œ ™œ œ œ mf œ œ #œ œ œ nœ œ #œ œ œ # œ nœ

dim.

˙™

es

-

dim.

˙™

es

-

#˙ ™ pe

#˙ ™ pe

œ#œ œ œ ™ & b #œœ™nœ œ œ œ œ™ œ œ œ ˙‰ œ œ œ œ J dim. ˙™ œ ™ ? #˙ ™ œ™ b #˙ ™

-

es

,

p

˙™

es

˙™

˙™

ra,

pe

#˙ ™

-

#˙ ™

-

pe

-

ra,

dim.

œ œœ nœ œœ œ œ œœ J J # œœ œ nœ œœ #œ œ J J

ra,

-

˙™ ˙™

˙™

#˙ ™

dim.

es

˙™ -

œ

Es - pe - ra,_es -pe - ra_en

Es - pe - ra,_es - pe - ra_en Déu, mf

Ϫ

œ œ J

j j œ ‰ œ

Es - pe - ra,_es -pe - ra_en Déu, mf

& b #œœ œœ œœ œ™ œ™ œ n œ # œ œ™

° ˙™ S. & b

B.

mf

˙™ ra,

,

-

p

, ,

˙™ es

-

#˙ ™ es p

-

es

-

p

n˙ ™

˙™ ˙™ ˙™ j œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ˙ œ œ œ œ # ˙ ™™ p #˙ ™ #˙ ™ #˙ ™ n˙ ™ #˙ ™ #˙ ™ #˙ ™ n˙ ™ 34


° b dim. S. & ˙™

pp

466

&b

C.

pe dim.

-

n˙ ™

pe dim.

&b ˙™ ‹ pe

T.

? ˙™ B. ¢ b

Pno.

{

˙™ pp

-

-

&b œ n ˙˙™™ ?b ˙™ ˙™

˙™ -

dim.

pe

˙™

˙™

-

-

-

Allegro

ra.

U ˙™ ra.

U #˙ ™

pp

-

## c Ó™

U ˙™

pp

U ˙™

Œ

## c

## c

## c

ra.

ra.

U j j œ œ œ œ œ˙˙™™œ œ œ œ ˙˙ ™™ #˙ ™ pp U ˙™ ˙™ ˙™ ˙™

Allegro

## c j j œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ f ^ ^ ^ ## c œ œ œ œ œ œ

œœ œ œ œœ ^ œ œ

w w w œ œœœœœœœ œ œœœœœœœ

° ## S. &

# &#

## & ‹

471

C.

T.

B.

Pno.

¢

? ##

{

Con allegrezza mf

Ϫ

Jo

mf

Ϫ

Jo

# j & # œj œ œj œ œ œ œ w œ w œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w w mf ^ ^ ^ ^ 3 3 ? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ ˙ œ œœœ 35

j j œ œj œj œj œ w

vos tor - na- ré_a llo - ar,

j j j j œ œ œj œ œ w

vos tor - na- ré_a llo - ar,

j œœ ˙˙ œ˙

Ϫ Ϫ

wœ œ œ œ œ œ

j œ ˙™ œ ˙™

œ œ


° ## œ™ S. &

j j œ œJ œJ œJ œ ˙ ™

475

jo

## & Ϫ

C.

T.

B.

Pno.

¢

# &# ‹

jo

{

dor

# &#œ

dor

T.

## & ‹

œ meu

{

jo vos

œ

œ œ

tor - na - ré_a llo - ar

œ

œ

œ œ

˙™

sal - va-

œ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙

˙œ œ œ œ œ˙ œ

Ϫ Ϫ

j œ ˙˙ œ f

œ

w

i

Déu

meu,

œ

œ

œ

f

w

meu

i

Déu

meu,

mf

Ϫ

Jo

mf

Ϫ

Jo

mf

Ϫ

Ϫ Ϫ

vos tor - na- ré_a llo - ar,

j j j j œj œœœ œ w œœœ œ œ w J J J J J

j j œ œœ œ˙ œœ œœ œœ #œœœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œ œ J J

? ##

Ϫ Ϫ

j œ œ

˙ ˙

Ϫ Ϫ

36

j œ œ

j j j j œ œ œj œ œ w

vos tor - na- ré_a llo - ar,

mf

Ϫ Ϫ

vos tor - na- ré_a llo - ar,

Jo

j œ ˙ œ ˙

cresc.

j j œ œj œj œj œ w

# j j & # œœœ œœœ œœœ

f

j œ ˙ œ ˙

Ϫ

mf

j j œœ œœ œœ ˙˙ œœ œ ˙

vos tor - na- ré_a llo - ar,

Jo

Ó

j j œœ

tor - na - ré_a llo - ar

j œ #˙ œ #˙

j j œœ sal - va-

cresc.

˙ ˙

˙™

œ

?# B. ¢ #Ó

Pno.

œœ J J

œ

cresc.

Ϫ Ϫ

˙ ˙

479

jo vos

vos tor - na- ré_a llo - ar,

## j j˙ œ œ œ & œ œ œ ˙˙

° ## œ S. & C.

j j œ œJ œJ œJ œ ˙ ™

vos tor - na- ré_a llo - ar,

? ##

? ##

œœ J J

Ϫ Ϫ

wœ œ œ œ œ œ j œ ˙™ œ ˙™

œ œ


° ## œ™ S. & 483

jo

## & Ϫ

C.

jo

## œ™ T. & ‹ jo œ™ ? # B. ¢ #

Pno.

{

jo

j j j j j œ œ œ œ œ ˙™ vos tor - na- ré_a llo - ar,

? ##

j j œ œJ œJ œJ œ ˙ ™

vos tor - na- ré_a llo - ar,

vos tor - na- ré_a llo - ar,

˙ ˙

Ϫ Ϫ

dor meu

¢

i

Déu

## œ œ œ œ & ‹ dor meu i Déu ? ## œ œ œ œ

{

dor meu

## œœœ œœœ œœœ & J J

Pno.

Déu

? ##

˙ ˙

œ

œ œ

˙™

œ

˙™

œœ J J

tor - na - ré_a llo - ar

jo vos

tor - na - ré_a llo - ar

œ

œ

Ϫ Ϫ

j j Œ #œ œ œ œ

meu,

Ó

w

œ

˙œ œ œ œ œ œ˙

j œ #˙ œ #˙

sal - va-

j j œœ

˙™

œ

#w

# &#œ œ œ œ dor meu

B.

i

œ nœ

œ

œœ J J

jo vos

j j œœ

˙™

tor - na - ré_a llo - ar

Ϫ Ϫ

j œ ˙ œ ˙

œ œ

jo vos

œ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙

487

T.

œ

œœœ œ œ ˙ J J J J J

œ

tor - na - ré_a llo - ar

j j œ œ #œ

vos tor - na- ré_a llo - ar,

° ## œ œ œ œ S. & C.

jo vos

j j j j j œ œ œ œ œ ˙™

˙ ## œœ œœ œœ ˙˙ & œJ œ œJ

œ

œœ J J

sal - va-

j j œœ

sal - va-

œœ J J

œœ œœ œœ ˙˙ œœ œ˙ J J

Ϫ Ϫ

j œ ˙ œ ˙

animando

œ œ

˙

sal - va- dor meu

i

meu,

Œ

meu,

Déu

animando

j j œ œ #œ œ

œ

jo vos tor - na - ré_a

w

Œ

meu,

w

Ó

œ œJ œ œ J

animando

œ œ

sal - va- dor meu i animando

Œ

Déu

j j œœ œ œ

sal - va-

œ

j œ œ

œ

llo -

meu,

œ

œ

œœ œœ œœ # œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ #œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œ œ J J i

Ϫ Ϫ

Déu

meu,

j œ ˙ œ ˙

jo vos tor - na - ré_a

Ϫ Ϫ

j œ œ

˙ ˙ 37

animando

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

llo -

œ œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per/amb Cor MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. (discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano. MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue. MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca.

Mg366

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

Com la cèrvola sospira per les fonts d’aigua (Baltasar Bibiloni)  

MG366 Com la cèrvola sospira per les fonts d’aigua (Baltasar Bibiloni), per a cor mixt, bariton i piano

Com la cèrvola sospira per les fonts d’aigua (Baltasar Bibiloni)  

MG366 Com la cèrvola sospira per les fonts d’aigua (Baltasar Bibiloni), per a cor mixt, bariton i piano

Advertisement