Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA NOHANT Nocturn per a Quartet de Guitarres

Edicions la mà de guido


GLĂ’RIA

VILLANUEVA NOHANT Nocturn per a Quartet de Guitarres

dedicat a Barcelona Guitar Quartet


ISBD(PM) Nohant. Nocturn per a Quartet de Guitarres [Música impresa] : per a quartet de guitarres / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2010 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial

Primera edició: novembre 2010 ISMN: M-69208-354-2 Dipòsit legal: B-45.580-2010 Copyright de la música: © 2010 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2010 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 727 6327 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Nohant Homenatge a Frédéric Chopin

G. Villanueva

en ocasió del bicentenari del seu naixement

Guitarra 1 6ª en RE

Guitarra 2 6ª en RE

Guitarra 3 6ª en RE

Guitarra 4 6ª en DO

5

q = 76

&c

&c

&c

Andante

4 œ 2 œ3 œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ # œ c œ œ œ œ & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ w w w w

&

&

&

Œ 4œ 3œ 1œ ‰ œ2 œ0 œ œ œ œ œ œ ˙. 1 Œ Poco più mosso 2

C5 Œ b 1œ a 0 1 Œ bœ 0 2 Œ œ œ œ a 2 3 œ œ & ‰ b œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ0 œ œ œ 4 œ œ œ œ œ w m m w w wpi w 1 2 p

9

&

&

œ C8 3œ œ 2 œ 41 œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ # œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4

0 2

1

3

Œ 4 œ1 b 2œ œ œ 0 2 œ1 œ œ ˙. ‰ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ w 0œ œ œ œ w œ

w & ww w π

œ

œ

œ

3

ww w w

4

ww w w

© 2010 Gloria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

# www w


13

&

œ

œ

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # ˙˙˙ ∑

&

4 1 œ # œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# www

˙˙ ˙

& ˙˙ w

ww w w

w

17

&

œ

2

Œ

œ4

∑ ∑ œ

œœ œ

Œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1˙ #˙

b ˙˙˙ 4 C3

3

œ œ b œ œ4 œ œ œ œ 4 œ œ œ # œ1 0 ˙ # p ˙ poco rall. 3

i ma

C3

3

#œ #œ ‰3 0 2 ˙ 4 # œ2 œ œ 0œ 0 # œ # œ 3 œ œ œ œ œ œ # œ œ & œ # œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ # ˙1 ‰ œ œ œ œ b ˙ œ œ b œ œ œ œ˙ n œ œ b œ œ œ Œ # œ 2 #˙ 1 C1 j 3 œ ˙  & N œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ # œ 2 œ œ œ œ œ œ ‰ œ # œ # œ 0 # ˙˙ 4 b œ2 œœ b ˙˙12 w œ #œ œ #œ 1 #œ #˙ 2 œ C4

5

œ œ œ œœ œœ 3 œ # 1œ œ a tempo

& # 2œ œ

&

Œ

b 1˙ . & ˙ w 3 4 0. ‰ ‰ & Œ b œ3 œ 0˙ # œ1 œ3 4˙ ˙ 0 &

#w

q= q

b b 43 Œ

21

œœ

2

3

4

œ2 œ1 0 œ

œ ..

Œ C5 Œ 4 3 œ œ b b 43 ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙. J ˙. J Œ C3 œœ œœ œœ b b 43 Œ 4 œœœ œ œ œ 3 ˙. ˙.

b 3 b œ bœ œ #œ œ 4 ˙4 3 0 0 1 2

1 2 œ œ œ œ0

Molto espressivo

j œ

3

4

b ˙1 b˙ 3

œ

4

˙

œ œ1

C8

Ÿ~~~~~~~~~~~ 4 Œ C5 œ œ ‰ œ œ œ ˙. J Œ 14 œ œ 3œ œ œœ 2 ˙. 2

3


b œ œ & b #œ 2

œ. œ

25

1

b Œ b & ‰ œ ˙. b Œ b & ˙. &

29

&

bb

bb

œ

œ œœ œ

œ

œ œœ œ

#œ 2

&

##

c

œ.

œ J

˙ .‰

Œ

œ

œ

4

3

œ.

œœ œ

˙1 .

œ œ

0

œ œ. œ œ ˙ .‰ Œ œœ œœ œ œ ˙.

œœ œ

œœ

# œ3 œ

œ œ. œ œ.

nn##

f

5

œ œœ œ œ œ œ > ... . . .

3

# œœ œœ œœ J

Œ

p

œœ

C5 4

3

œ œ32 œ

œœ # œœ œœ q = q c J

j c œ œ . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œœ œœ > ... . . . c œœ œ œœœ œœœ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ

œ

3

1 43 # 2œœ œ 3 ˙ 4 œ œœœ œ œ œ 34 >Œ . . œ. . œ. ≈œœ œ œœœ œœœ ˙. i # & # c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 4œ 0œ œ œ œ œ œ œ œ œ202œ œ œ œ œ œ 1

5

œœ

1 3

œ œ3 œ

Œ

œ

œœ œ œœ œ œœœ 3 0 3

0

1 3

˙.

œ 34 # œ1 2œ ˙˙

q= q

# j & # c œ. œ œ. œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ . . . . . . . . ## > 4 œ œ œ & c 3 0 œ i aœ i mœ m œp œ œ œ i œ œ œ œ œ œ

œ

1

œœ # œœ œœ 32 œœ .. J

Deciso

4

2

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙.

4œ . # . 3œ n n # ˙˙ .. Œ ˙ n## 3 0 3 n œ œ œ p œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ. œ. œ œ œ f 1 # Œ 3 0 3 œ nn # ≈ 3 0 3 œ p w œœœ œœœ œœœ œ œœ œ

œ

1

1

Œ

œ

œ 3œ œ

C5

œ b œ 0œ 3œ n 2œ 0 œ œ œ œ œ 3 3 3

2

bb œ #3œ œ œ œ3 œ œ & œ. . 3 œ

Œ

bb Œ n œœ & ˙.

4

˙3 5

b & b œœ œœ œœ #œ œ œ œ œ

33

j œ

œ

œ

œœœ œœ œ œœœ

n œ4 . n œœ ..1

œ œ œ œœ œœ œœ J

3

œ. nœ œ œ >‰ . j . ≈ n3œ n4œ œ n˙. 2 C3 n œ4 œ 3 nœ nœ

c

j œ œ œ œ œ œ œ . . . . œ œ nœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ


œ .. # # n œœœ ..1 2 & 4 3

36

1 3

6

œ

1

œ œ 0

3

œ

œ

j œ œ œ œ œ œ œ . . . . . j œ œ œ œ œ œ nœ œ

# & # nœ. œ # # >‰ & ≈ œ ˙ # & #

œ J

œ

œ œ

œ

œ

& b œ œ œ n œ3bœ ˙

œ œ3 œ C10 œ n n œ œ œ œ 2 œœ œœ C3 œœ œ b œ Meno mosso

œ œ

4 2

1

n n C3 œ œ œ œ œ œ œ œ b œ #œ œ œ C6 . C2 œœ nn Œ 2œ 4 œ œ b œœœ œ œ 3˙ œ 6 œ nnb

œ

œ

œ ≈

38

œ œ b œ2 # œœ œ6 œœ œ œœ N ˙ œ œ œ œ œ œ œ 6 œ # œ3 œ œ œ 6œ

&b &b

C7

6 p

6

6

& b ˙. b 6 &b 8

œ.

b 6 & b 8 œ. b 6 &b 8 b 6 &b 8

œ œ œ bœ œ œ œ .. bœ Œ

œ œ. œ œ œ ‰ œ.

j œ œ

nb b 68

6

≈ œ œ5 b œ œ nb b 68

6

6 œ b œ œ œ œ nb 68 œ œ œ œ œ œ 6

‰ œ œ œ œ. œ œ bœ œ. œ œ ‰ ‰ j œ œ

j œ œ

œ. 6

nb b 68

6

6

œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ b œ œ œ b œj œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ ∑

œ.

œ

œ bœ œ œ ˙

b œ œœ œ œœ œ œœ 2 œ œ œ 3œ p a m C6

4

j œ

œ

5

œ œ œ6œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œa œm iœ œa œm œi œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

40

0œ œ œ œ #œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ J ∑

bœ œ œ. œ œ œœœœœ ‰ nœ. Œ ‰ œ.

j œ œ

nœ.

œ.


b œ œ œ œ œ & b n œ œ œ œ 2 œœ œ

45

C4

œ. bœ.

C3 C4

3

3

b &b ‰ œ œ œ œ œ b & b bœ. nœ œ &b

b

nœ.

b 2 &b 4

œ œ nœ œ3 . b œ1

œ

œ.

nœ.

˙˙ Ÿ~~~~~~~~~~~ 4 3 bœ œ C4 œ bœ œ

4

b 2 &b 4 b 2 &b 4

b œ1 4œ œ œ 2 3

6

b 2 &b 4 & C #˙ #˙

3

j bœ 4

3

œ3

2

4

Œ b œœ œœ œ œ

q= q

b 1œ œ n n C 2 œ b 4œ œ œ 3

‰ j œ œ œ nn C ‰ bœ. Œ œ

C3

C1

3

3 4

˙

˙.

˙.

2 1 6 ‰ # œ n œ œ4 b œ3 œ2 # œ 4

6 j‰  4 # œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ

42

œ.

bœ œ 2 œ bœ œ œ ˙

C3

42

Œ bœ œ ‰ 2 j œ œ œ nn C 43 Œ b 4œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙ bœ œ ˙. J ˙. J .

b ˙˙ 3 ˙

2

3 4 Œ b œœœ 12 œœœ 4

C1

˙

& C # ## ˙˙˙˙

43 Œ

œ n0œ b œ 3œ œ 2 42 nœ

4

nœ.

Tempo Iº

2 4

C1

Œ.

3

4 1

j bœ

53

&C ‰

bœ 4

b ˙˙˙

poco rall.

nœ. bœ œ 1

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5

2

nœ 2

œ œ nœ

œ.

j b œœ 132

48

&C

bœ. nœ

œ œ nœ

4

œ3 œ1 2 3 n œ b œ œ3 œ1 . ≈

3

6 ‰ j #4œ n œ ‰ j# œ œ # œ 4 œ œ ‰# œ œ œ 3 # œ #œ œ # œ œ ‰ #˙. ˙. 2  64 C2# 2œ # œœ œ œœ n œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ # œ 3

7

#œ #œ #œ œ œ3 œ # œ œ

.

bœ 3

1

œ ∑

n œœ

nn C

‰ nœ œ œ œœ

‰ 3 j# #4œœ n œœ ‰ jn œœ œœ œ # ˙ ‰ # œ œ œ n ‰˙n œ œ œ . .

n œœ œœ # #2œœ # œœ œœ œœ n œœ œœ n œœ n œœ œœ œœ œœ œœ


& ‰ œ œ œ œ œ ˙1 3 2 œŒ . ‰ œ #œ 4 # œ œ 1 1

56

&

2 œ # & œœ œœœ œ œ œ

C5

3 4

œ œœ œ

œœ œ œ

U U U

œ œœ œ ˙.

c

c

c

œ œ œ œ œ U œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ c œ œœ œœ œ œ œ & œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœœœœœœ œœ rall. w w &

&

&

59

œ4 2 b œ3 1œ œ C5 3 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ 2 œ Œ b œ œ œ œ & œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ w w ˙ ˙ ∑

62

&

w

œ & 3 œ C1 1 œ 3œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b œ4 œ œ œ œ œ 3 œ 2 œ œ œ œ œ b œœœ ∑

C1

b œ œ2 œ1 œ œ C5 œ b2œ 1 3 & b œ2 œ œ œ1 œ0 3 4 ‰ 0 w 3 ‰

4

b œœ .. 3 œ b œ œ b œ œ # œ œ œ0 œ œ œ . œ œ 4 œœ œœ œœ œœ œœ b œ œ œ œ œ œ C2 œ œ œ œ œ 1 œœ œ œ œœ œœ œœ # œœ 3 œœ œ œ2 œ 3 2 œ œ œ j j œ 3œ œ bŸ~~~~~~~~~~~~~~~~ œ˙ b4œ . œ 1# œ œ .. œ œ Œ  C4

3

8

2

œœ œ œ

œœ œ . œ œ. J 2

œœ œ œ œ œ œ j œ ‰ œ œ œ 2 œ

bb

j œ bb œ

b œœ œœ œœ b œ œ œ œœ 1 œœ œœ b b œ3 œ œ


b &b 

j œ œ œ œ ‰ J

b #œ œ œ œ & b œœœ œœœ œœœ œœœ

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

b & b # œœ 42 œœ œœ œœ œœ œœ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ 1 &b

68

&

b

b &b

œœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œ œ ˙ #œ œ

C3

C4

œ

T nœ

œ

œ

œ

nœ œ

b &b ‰ ˙ 3

œ

œ

œ

œ

0

œœ 4œ

C3

œ4 # œ3

2

œœ œ j œ œ œ nœ

˙

&b

j œ œ œ

œ

b

œ œ. #œ ˙ œœ œ3œœ b #C5 b œ œ #œ & œ œ j Nœ

b &b ‰

˙.

j œœ œœ œ œ

œœ œ

Œ œ

œ

œ

œ

œ1

œ

2

œœ œ

b œ œ b5œ œ œ œ . &b

69

3

œ

3

œœ

œ nœ bœ œ œ.

œ #œ œ œ œ œ œ C3

œ œ nœ

9

œ nœ

œ

œ

œ

œœ 24 œ

œ

œœ œœ œœ œ œ œ œ 2# œ

œ

œ

œ

œœ œ

œ œ

œœ œ

œ œ œ œ œ ≈ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ  3

Œ

‰ n œœœ œœœ œœœ

œœ œœ

œ

œ ..

œœ œœ œœ œ œ œ

œ

‰ ˙

œœœœœœ œ

œ #œ œ œ˙

‰ ˙

˙

œ

j œ

œœ œœ œ œ œ

œ bb

b &b

œœ œœ

œ J œ . œ œ 3œ œ

œ.

Più tranquillo

3

65

≈C5 ≈ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ 3 œœœ œœœ œœœ 4 œœœ œœœ œœœ 2 ˙ œ œ

C3


œ

b &b œ

72

œ

b C3œ b œ 2 b & bœ œ œ 3 4

œœ œ

b b œR œ .. b &

b2œ œ œ4 b œ2 œ œœ œ

œœ œ

œœ œ

bœ œ 2 1 1 0 3 2 1 2 bb ≈ b œ œœ œ œ œ b œ œ œj œ œ & n œ b œ2 œ b œ2 œ1 b œ1 œ

b &b Œ

œ n œœ 2

œœœ

œ b 9 œ & b 8 1œ . œ J n œ J œ .

76

b 9 &b 8

4

œœœ

68

4

68 10

4

œ œ nœ œ

œ

œ œ bœ 1

3

4

2 0

2

˙

9 8

3

0 4

3 1 0

98

n œ œ œ b œ œ œœœ 03 98 2 9

j œ œ œ œ œ bœ œ œ œœ J œ

b 9 & b 8 œ .œ œ œ .œ œ œ . # œ n œ œ .œ œ œ .œ œ œ .# œ n œ 68 n œ . œ œ b œ . œ œ œ . œ œ b 9 &b 8

œœœ

3

q = q. œ œJ n œ œ 68 œ œ œ œ œ #œ J J

98

œ œ bœ

nœ 2 

q = q.

n œœ1œ ˙

œœ œ

3

C2

œœ œ

2

j 0 bœ œ nœ œ œ

1

w

3

œœ œ

C2

3

b &b

bw

b œœ 2 nœ n˙

C5

b b œœœ 23

Œ

C1

j nœ

œ

74

b œ œ œ3 b œ2 œ

C6

C3

œœ œ

œœ œ

œ J

∑ b œœ œ

bœ.

œ œ œ œ bœ

b &b b C1 b & ‰ w

œ

œ

œ.

œ œ œ .b œ œ

nœ.

œœ


81

&

bb

b &b b &b &b

b

q. =3q

œ 4 2 œœœ œœœ 2# œœ œ .œ œ œ œ nœ œ rall.

œ .œ œ n œ .

#

& ≈

86

43

3 œœ 4

43

C4

C5

œ œœ œ œ# œ

œ #œ #œ  C4

nn

nn

# Œ & ˙.

œœ œ

œœ œ

&

Œ œœœ ˙.

˙˙ ˙

2 4

1

#œ œ

Œ

œ œœ

œ

j œ

œ œœ

œ œ œ 2 œœ 3œ

˙.

# œ œ œ œ œœ

Œ

Œ

4

C4

#œ œœœœ j

œ ˙. Œ

j

Œ Œ

œœ œ

˙.

42

œœ œ nb b c

j n ‰ œ b œ0 b œ b b c

≈ n œ 42 Œ œ œœ

nb c 24 1 b Œ n # œœœ œœœ b œ nœ œ b œ ˙. b œ œ œ œ nœ bœ œ œœœœœœœ 1

4

1

4

0

4

œœ œ

Più mosso bb c œ4. 1 œJ œ œ3 0 œ w ∑ & œ Œ œ1 œ œ C2 j C3 bœ œ œ 3 b 3œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. 1 & b c œ œ œ œ œ œ œ œ œ . J œ œ œ bn œœœ œ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

91

2

b &b c Œ œ œ œ w

j œ

˙ Œ

˙.

œ . 4œj œj œ n œ2 n ˙ 3

C2

Œ ˙.

∑ Œ

#

‰# œ œ œ œ œ œ œ Œ

#

˙.

nn# Œ ˙. 3

# Π&

œœ œ

#

C3

2

œ œ #œ œ. œ œ

œ œ œ œ œ œ œj C7 4 2j # œ # œ œ n œ œ # œ3 œ œ œ œ nn # œ Œ ˙.

q = 54

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ #œ œ œ œ œ œ bœ. 3 C3

2 4

rall.

œœ œœ œ œœœ j ‰ œ œ œ œ #œ œ rall. œ œ # œ j #œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ

b & b c ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ 2œ n œ1 œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ #w w w nw

C4

C1

11

3 4 43

3 4 œ œ œ œ

j j œ nœ œ œ œ œ N˙

2

nbb c

j #œ

j œ #˙

2

43


Iº ˙ œ œ #œ œ œ œ. œ bb Tempo œœ 3 œ Œ œ . œ & 4 œ œ œ œ Ÿ~~~~~~ Œ Œ b 3 Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ b ‰ ‰ ‰ ‰ & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ˙ . œ œ œJ ˙. J ˙. J ˙. Œ œœ œœ b 3 Œ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ b Œ & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. ˙.

95

b & b 43 &b

101

b

œ . œ œ œ b 3œ œ œ n œ œ

˙

Œ œ ‰ œ œ œ. ˙. Œ œ œ œœ œœ ˙.

c

c

c Œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ ‰ œ œ w w

&

&

˙

∑ b ˙˙˙ 3 ˙ C3

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ 3 b4œj 1 b 2œ œ œ œ œ 3œ œ œ # 4œ œ œ b œ bœ &œ ‰ œ2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bw w w w 2 1

C3

12

b ˙4 ˙˙ 3˙ ˙ 2 ˙

~~~~~~~~

&

3

bb œœ œœ œœ œœ œœ œœ n 1 œ0 œ œ Un n b 3 œœ œ œœ œ œœ œ & ˙. nœ œ œ 2 œœ Un œœ b Œ b n & ˙. #œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ ˙ . Un bb Œ 2 n œ œ œ . ˙ .. & 3 3˙ ˙ 0 1 ˙. 105

Œ œ ‰ œ œ œ. ˙. Œ œ œœ œœ œ ˙.

Un œ œ3 œ 4 b ˙˙ n œ œ œ œ œ n c 2 œ œ œ œ n œœ œœ C4

œ œ3 œ œ

j œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per/amb Guitarra (Guitar) MG026 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (1a. part). MG027 Pere Casas (1957): Casiana VII. MG031 Gloria Villanueva: 30 Estudios para guitarra. MG032 Llorenç Balsach (1953): De Caldetes a Moià, per a guitarra, piano i percussió. MG045 Llorenç Balsach (1953): Quatre dibuixos per a guitarra i cordes (guitarra i quartet o orquestra de corda). MG060 Llorenç Balsach (1953): Dental, per a dues guitarres. MG061 Llorenç Balsach (1953): Peça gomosa. MG079 Gloria Villanueva: Guitarra, Mètode d’iniciació (2a. part). MG096 Joan Carles Martínez (1959): Diàleg, per a guitarra i orquestra. MG102 Glòria Villanueva (1953): Suite en sol major, per a violí —o flauta— i guitarra. MG127 Albert Llanas (1957): Cinc estudis per a guitarra. MG145 Miquel Roger (1954): Cançó per a flauta i guitarra. MG146 Glòria Villanueva (1953): Distímia. MG147 Glòria Villanueva (1953): Flamboyant. MG148 Glòria Villanueva (1953): Souvenir de Göreme, per a tres guitarres. MG156 Glòria Villanueva (1953): L'almanac. MG170 J.A. Chic (1968): Trenta de desembre, per a flauta i guitarra. MG188 Benet Casablancas (1956): Aforismes per a piano. Aforisme per a guitarra. MG198 Glòria Villanueva (1953): Concert en Sol m, per a guitarra i orquestra de corda. MG206 Glòria Villanueva (1953): Diorama, per a dues guitarres. MG212 Glòria Villanueva (1953): 30 Duets, per a violí —o flauta— i guitarra. MG215 Jordi Rossinyol (1953): Denses harmonies, per a flauta dolça contralt i guitarra. MG220 Glòria Villanueva (1953): Lacrimae Stellarum. MG227 Glòria Villanueva (1953): Ònyx. MG234 Josep Soler (1935): Nachtlied, per a clarinet i guitarra. MG250 Joan Carles Martínez (1959): Cinc preludis per a guitarra. discAH177) MG257 Glòria Villanueva (1953): B-612. MG264 Jordi Domingo iArgilaga (1948): 10 Souvenirs. MG278 Josep M. Mestres Quadreny (1929): De trast en trast, per a flauta i guitarra. (discAH172) MG289 Peregrí Portolés Chulvi (1963): A l’estiu, per a flauta i guitarra. MG291 Jesús Rodríguez Picó (1953): Monòleg d’hivern, per a veu, flauta i guitarra. MG294 Josep Galeote Nadal (1978): Cinc estudis evocants. MG296 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Peces íntimes. MG306 Josep Manzano (1962): Sis estudis fàcils per a guitarra. MG311 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Entre dos, per a dues guitarres. MG314 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Vals núm. 2, per a grup de guitarres. MG319 Sàndal Campàs (1975): 7 Records. MG322 Peregrí Portolés Chulvi (1963): Passeig, per a grup de guitarres. MG347 Joaquim Serra i Pica (1956): Quatre peces al mar: Cala rovellada, Nit en calma, Entrant a port, Tramuntana. MG348 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Son de negros en Cuba, per a veu, flauta i guitarra. MG353 Josep Galeote Nadal (1978): Dues peces breus per a guitarra i violoncel

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG 354

MG354 Glòria Villanueva: Nohant  

MG354 Glòria Villanueva: Nohant, per a trio de guitarres

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you