Page 1

JESÚS

RODRÍGUEZ PICÓ Son de negros en Cuba per a veu, flauta i guitarra

Edicions la mà de guido


JESÚS

RODRÍGUEZ PICÓ Son de negros en Cuba veu flauta guitarra


ISBD(PM) Son de negros en Cuba [Música impresa] : per a veu, flauta i guitarra / Música de Jesús Rodríguez Picó (n.1953) Poema de F. García Lorca (1898-1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2010 - 1 partitura + 2 particel·les (16 p. + 8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2010 ISMN: M-69208-348-1 Dipòsit legal: B-27.078-2010 Copyright de la música: © 2010 Jesús Rodríguez Picó Copyright de l'edició: © 2010 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Son de negros en Cuba Quasi habanera qca.™

& 24

Veu

. œ . 2 &4 œœ œ œ f j œ

Flauta

& & Œ

œ. ‰ J j œ

j #œ

œ.

j #œ

f œ

œ

&œ œ

15

- ré a

œ œ

f

œ. ‰ ‰ ‰ J

œ œ œ San - tia - go

œœ œ.

œ.

. ‰ œj œJ

œ œ

lle - gue

la

lu - na

‰.

r œ œJ

de

Cu

Œ

-

œ

ba.

F

œ

œ

f ‰ . œr œ œ

œ

œ J

œ

œ œ

‰.

œœ œ

gg # œœ .. ggg œ . gg œœ ..

‰.

fr œ

i -

œ

œ

rœ œ œ œ œ 3 F

© 2010 Jesús Rodríguez Picó. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

F ‰

œ œ œ. # œ œ œ #œ F

I - ré a San - tia - go.

œ # œœ œ

‰ œ œœœ œ œ ‰ J œœ œ

# œ œœ J

lle - na

œ

œœ œ œ œ. œ œ

œ œ # œ œ œ n œœœ

Œ

6

∑ œ

j œ

œ b œœ b œ œ œ b œ œ œ œ œ # œ n œ œ œ b œ œ bœ œ œ œ œ œ

˙ ˙˙ ˙

œœ œ

j œ

œ

œ # œ œ œ œ œj œ œ. f F

œ œ.

j œ

œ.

œ œ

6

œ œœ œ œ

. œ œ. œ œj œ œ.

f

œœ œ œ b œœ b œœ œ œ œ œ œ Œ

œ #œ œ œ

Cuan - do

& œœ œœ œ

œ.

œ ‰ Œ J p

3

&

œ ‰ œœ # œ # œ œ œ œ œ œ ‰ œ. œœ œ # œ ‰ # œœ œ

# œ. œ n œ œ . b œ. œ Œ

11

œ œ & # œœ # œœœ œœ œ

&

j œ

2 & 4 œ‰ œ œ œ œ f œ J

Guitarra

6

Jesús Rodríguez Picó Text: Federico García Lorca

œ J

Œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ f


20

&

&

œ œ - ré

a

œ œ &

œ

p

œ œ #œ œ

g # œ .. & gggg œœœ .. gg œ .

œ

F ggg œœ ... ggg # œœœ .. g

j & #œ œ

Œ

Cuan - do

la

&

œ

pal - ma

œ J

a

œ œ

f œ œ œ œ # œj

œ œ. œ

Œ

# œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œœ œœ 3

œ J

≈ œ

los

œ œ

œ

te - chos

de pal -

œ œ œ

œ œ F

œ

F ‰

#œ .

San - tia

-

œ œ #œ

go.

œ œ #œ . œ

œ #œ

F cresc.

œ

. œ #œ œ #œ #œ

œ

‰ p

œ œ #œ œ œ

Œ

quie - re ser ci - güe - ña.

Œ

4

# œœœ #œ

f Œ

œ

œ ≈ œ œ F

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ F

& œ # œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ f 3

œœ . œ ..

œ œ

6

r œ œ œ

‰.

#œ œ œ œ œ œbœ œ œ #œ œnœ #œ œ œ f

3

œœœœ

3

I - ré

& œ #œ œ œ

33

I-

œ ≈ œ œ œ œ#œ #œ œ œ œ œ œ

Œ

g # œœ & gggg œœ gg œ gg f

gra.

Can - ta - rán

f

r œ

‰.

Œ

œ œ #œ

Œ

- me - ra.

&

-

‰ œœœœœœ f

Œ

j œ ‰

San - tia - go.

29

ne

œ.

˙ œ œ œ œ ˙˙ œ œ œ f F

&

25

dim.

œ

Œ

en un co - che deIa - gua

œ œ #œ œ œœ œ & œ 3

œ œ œ œ œ œ

r ≈ œ

I-

œ ggN# ˙˙ ggg gg N ˙˙ g

. ≈ #œ œ œ œ 3


& œ œ

œ œ

&

37

- ré a San - tia

-

-

j #œ œ .

& #œ .

45

&

#œ .

go.

#œ J

f

3

plá - ta - no.

œ.

#œ J

Œ

F œ œ #œ

f # & œ

F œ ‰ J

fr ‰ ≈ œ œœ œ œ

œ.

Œ

œ

50

- se

&

# œ. f

-

ca.

œ.

& œœ # œ œ œœ # œ œ œ

j œ

œ #œ

la

#œ œ œ œ bœ #œ œ F

I - ré a San - tia

œ œ œœ œœ

∑ ggg # œœœ ... ggg œœ .. g f

ggg # œœœ ... ggg œœ .. g f

≈ œ

œ# œ . # œ œ œ œ œ #œ

Œ

œ œ œ #œ nœ

œ

f

6

œ.

≈ œ

Con

œ.

œ

f œ

#œ .

&

œ #œ œ

#œ œ F

œœœœœ œ œ œœ . œ #œ F ‰

ser

I - ré

j #œ

œ.

quie - re

5

-

œ œ œœ

ru - bia ca-be

œ ≈ œœ

‰ # œJ

me -

œ

#œ œ

œ # œ.

œ

œ #œ œ

#œ œ œœ Œ

œ œ

r œ œ œ

‰.

Œ

œ

r œ œ. œ

‰. œ

œ

œ

cuan - do

œ

3

œ. œ œ

j #œ

œ œ # œœ œ œ œ œœ œ F

-

F

saIel

& œ. &

#œ #œ œ œ ≈ œ œœœ

œ

œ

Y

j #œ

41

f œ R

‰.

go.

gg œœ .. ggg œ .. gg œ ggg œ .

- du

˙ Œ

gg # œœœ ... &ggg œ . gg œ . & œ.

F

a

San - tia

-

#œ #œ œ # œ œ œ f

œ

-

za

œ.

3

‰ F ‰ #œ œ

. ≈ #œ œ

de Fon -

F

œ #œ œ œ # œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

go.

F ‰

œ I

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

con el ro - sa de Ro -

œ. œ œ œ œ œ Œ ‰. R f œ b œ œ œœ ‰ ≈ œ œ œ œ bœ œ œœ œ œ F f F


f &œ

55

-me

&

œ

-

œ.

j œ ‰

o

œ

œ

œ.

œ œ œ

F œ ‰ J

œ

y Ju - lie - ta.

œ.

#œ œ #œ œ œ . ‰ R

Œ

œ œ &

œ

- ré a

&

œ.

San - tia

& œJ &

# œ.

-

go.

&

j #œ

œ. J

‰.

r œ œ œ œ œ

œ

≈ œ œ œ. œ œ

œ

œ

#œ œ nœ

gg œœ ... gg œ ggg œ .. gg œ

œ œœ œ # œ œ # œ ‰ # œœ œ

# œ œœ J

j œ

œ.

œ J

œ.

‰ p

# œœœ

go.

ΠF

j œ

œ #œ œ #œ

de

I-

≈ #œ

#œ œ 3

f

œ #œ œ

-

das.

œ

∑ j œ

œ œ ‰ œ œ œœ f J f

œ.

‰ œœ ‰ œ. œ œ œ œ

œ œ

œ

¡Oh

Cu-ba,

oh

œ #œ œ # œ œ 3

œ

j œ œœ ‰ Œ œ

œ œ. œ œ œ.

‰ œ #œ ≈ œ F

‰ œ œ œ œ œ #œ ‰ œJ œ œ œ œœ 6

mo - ne

œ œ n œ ‰

∑ Œ

œ œ

œ.

ggg œœ ggg œ gg œ

œ. F

œ

jF‰ Œ œ

. œ œ. œ œj œ œ.

f

. ‰ b œJ j œ

œ œ

-

œ

pla - ta

n œ. J

œ œ œ

y

j œ

Œ

œ

pa - pel

I - ré a San - tia

œ & J ‰ Œ p & # œœ

de

ggg œœ .. ggg œœ .. ggg œ . g

œ & ≈ œ # œ n œœ œ 70

œ œ œ.

Mar

Œ

& œœœ #œ f 65

F fœ ‰ œ.

‰.

Œ

f ‰ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ # œ œœ œ Œ ( f) F

œœ .. œ œ œ œ œ œœ . & œ œ b œœ n œ # œ # œ œ‰ œ . #œ Œ œ cresc. f 60

Œ

f r œ

f

œ œ œ

œ œ œ Œ

œ


& œ œ œ œ œ #œ .

75

rit - mo de se - mi - llas

&

œ #œ

œ

&‰

gg# œœ ggg œœ gg œ g

j œ

œ œ œ œ

¡Oh

cin - tu - ra

& œ #œ &œ

œ #œ

&œ œ œ œ

84

- ré a San - tia

&

&

-

&

f

& # œœœ œ

≈ œ

‰.

œ R f

ca - lien - te

œ

y

go - ta

f 3 #œ œ œ œ

go.

œ

de ta - ba

-

Œ #œ œ œ œ F

œ

co!

fr œ œ œ œ œ

f

gg ˙˙ ggg ˙ gg ˙ g 7

ra!

I-

œ. F

Œ

‰ . # œr œ

œ

-

r ‰. œ

vos,

cai - mán,

œ œ œ œ #œ R

#˙ œ œ œ œ œ œ # œ œ # ˙˙ ˙ F f

I - ré a San - tia

œ œ. œ #œ œ #œ

vi

œ

#˙ ˙˙ ˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ œ œ #œ œ ˙ ‰. f F

3 #œ œ œ œ œ ‰ œ œ #œ #œ œ nœ œ 3 f œ F

‰.

-

Œ

œ

3

r # œ œ N œœ . ≈ J.

œ œ œ œ #œ #œ œ

œœ œ œ

¡Ar - pa de tron - cos

Œ

de ma - de

Œ œ œ œ #œ #œ œ

‰. Œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ œ nœ

F & œ œ œ #œ # œ.

ggg # œœœ ... ggg œœ .. g

‰ . œR œ œ f

Œ

œ œ œ œ œ

F ‰

œ.

89

flor

Œ

F

j œ

œ

San - tia - go.

œ

œ œ œ œ

œ

I - ré a

Ÿ~~~~~~~~~~ ˙

80

r œ œ œ œ œ

‰.

se - cas!

œ œ #œ

&

j œ

‰ #œ

#œ . -

go.

bœ œ nœ ‰ . œR f

# œœ œœ

Œ

œ.

œ œ #œ

Siem - pre di - je

œ.

œ œ #œ ∑


94

&‰ &

œ œ

j œ œ.

que

œ

œ

yo

œ œ œ.

i - rí

œ

&

98

en

œ

un

œ

œ

œ

œ F

& œ œ

102

- ré

a

& œ œ

œ

œ œ

g # œœ .. & gggg œœ .. gg œ . 106

& #œ .

- das.

œ

œ

San - tia - go.

#œ œ

œ p

#œ œ œ a

San - tia

j #œ

F

Œ

-

go

œ. œ. n œ œ œ

œ

œ

Œ

œ ne

-

3

œœ

j œ

f

œ.

j œ

Œ

# œ. J

œ. œ. œ œ # œ 3

œ. # œ œ œ œ œœ .. ‰

œ

œ

j œ ‰

˙ ˙˙ f Œ

I-

œœ . œ ..

œ œ

Bri - sa

‰.

f r œ œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ ‰ #œ œ & #œ . p F cresc. 3 œ ‰ & ‰ # œ œ œ œ œ œ ‰ # œœœ f 3 cresc.

I - ré a San - tia

r œ

‰.

Œ

6

‰ p

œ œ

gra.

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ. f

#œ œ #œ œ œ ≈ œ œ œ F f gg œœ ... ggg # œœ . ‰ gg œ .

‰ F ‰

œ

a

co - che deIa - gua

& Nœ . &

‰ . # Rœ œ # œ œ œ œœ .. œ. F f

Œ

œ

&

-

œ

œ #œ

yIal - cohol

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œœ œœ 3

œ.

en

œ

las rue

-

j œ

œ #œ .

dim.

œ #œ œ œ œ œ œ œ F

-

œ œ. œ

Œ

œ J #œ . go.

œ Mi

j œ

co

-

3 œ œ œ œ ≈ #œ œ #œ œ 3 œ ≈ #œ œ œ œ œ œ#œ œ #œ œ œ f F œœ œ Œ ∑ ∑ œ

8


111

F cresc. j j œ œ

& #œ

- ral

œ J

en

la

œ

ti

œ

-

nie

œ œ œ #œ œ œ œ # œ n œ # œ n œ œ & #œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ #œ œ 6 ƒ cresc. 6

& œ œ & œ #œ

115

- ré a San - tia

&

6

6

œ œ

-

˙

& œJ

120

œ

r œ œ œ œ #œ

I - re a San - tia

& &

œ œœ œ ‰

#œ . #œ œ . #œ nœ œ

ƒ

I-

œ #œ #œ œ # œ #œ F cresc.

œ #œ œ f

3

j œ

aho - ga - doIen

laIa

p

bla. 3

œ

œ

≈ œr

#œ -

œ

re

-

na.

Œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ cresc. F 6 6

# œ œ œ n œ œ # œ # œœ & # œ œ 6 ƒ

mar

œ

‰.

œ œj

œ.

6

125

œ J

El

œ #œ œ œ ˙

&

&

go.

dim.

&

f

-

Œ

F

f #œ

œ

œ

-

Œ

. #œ ≈ #œ

#œ # # œœ

œ œœ

Œ

Ca - lor blan - co,

#œ ≈ œ. # œ

F

f

3

f

F

9

Œ

muer

œ œ ≈ œ. # œ œ 3

œ

∑ . #œ #œ #œ œ ≈ F 3 ∑

œ œ œ ≈ œ

œ œ

p

œ œ #œ . œ #œ . œ#œ #œ

fru - ta

3

6

œ

go.

f œ œ œ œ

F

6

6

-

œ œ. J

œ ‰ U‰ . œr J

˙

œ J ‰ UŒ

ƒ

ta.

U ∑

I-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com

MG348 Jesús Rodríguez Picó: Son de negros en Cuba  
MG348 Jesús Rodríguez Picó: Son de negros en Cuba  

MG348 Jesús Rodríguez Picó: Son de negros en Cuba. per a veu, flauta i guitarra

Advertisement