Page 1

XAVIER

SANS Quatre poemes de Joan Brossa per a cor femení

Edicions la mà de guido


XAVIER

SANS Quatre poemes de Joan Brossa I - Surt un home II - Olles III - Representació IV - Una vella cor femení

a Buia Reixach i al cor de noies de l’Orfeó Català


ISBD(PM) Quatre poemes de Joan Brossa: I-Surt un home, II-Olles, III-Representació, IV-Una vella [Música impresa] : per a cor femení / Música de: Xavier Sans Fortuny (n.1962). Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2010 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: setembre 2010 ISMN: 979069208-346-7 Dipòsit legal: B-27.076-2010 Copyright de la música: © 2010 Xavier Sans Fortuny Copyright del text: © 2010 Fundació Joan Brossa Copyright de l'edició: © 2010 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 727 6327 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


I. Surt un home Joan Brossa

# c ˙& f Surt

Decidit

I

# c  &

III

Xavier Sans ca. 132

Œ œ œ œ œ Œ 

˙

w

Œ œ œ œ œ Œ 

surt un

# & c

II

q

f

œ œ Œ 

ho

f ˙-

ho - me

˙

ho - me

un

surt un

# 3 œ & 4 œ Œ Jœ ‰ œ Œ J ‰ # ˙ . fi - ca_en u na gru π subito # & 43 ˙ . ˙. œ œ. œ. œ. œ. œ. # 3 & 4

œ fi

-

# œ ˙& & &

#

˙ f ve-

ca_en

œ- Œ

11

#

π subito ˙.

j ‰ œ Œ œj ‰ œ

Œ

ssa

na

u

-

na

gru

œ œ ˙ u - na do -

˙ -

-

˙ - na,

œ œŒ

œ œŒ

do - na

Œ

f do - na ˙-

u

œ œ

do - na

-

-

-

me

-

˙

Œ j ‰ 43 π œ

- ta.

Œ œ f Tra

œ œ œ œ œ œ. c

c

gru

-

i_es

œ œ. c 

-

43

π

ho - me

6

i_es fi - ca_en u - na

Œ œ ‰ 43 J π i_es

˙

-

ta.

œœ .

-

- ta.

42 Œ

œ œ 3 ˙. 4

42 Œ

œ œ 43 ˙ .

42 Œ

43 ˙ . œ œ

U ˙.

Bastant més lent, dolcíssim

u - na

u - na

u - na

do

do

do

© 2010 Xavier Sans. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

-

-

-

c

na

U ˙.

c

na

U ˙. na

c


#

Tempo I

& c Œ œ œ œbœ œ œ œ Œ Œ œ œ π i se'n va per la dre-ta, dre-ta.

17

3

# & c  # & c

3

3

3

3

# & c  # & c ˙˙ f <

# c w&

uny

14 ∑ c ˙-

w-

Són

˙

uny

˙-

accelerando

quarts

˙dos

-

són

˙-

de

41 ∑ c Œ 41 œ c œ

˙- œdos de ∑

accelerando

qua-tre

lar

Πc

42 ∑ c

trennnnnnnnnnn.

œœ

U Œ

42 ∑ c

tren.

U Œ

42 ∑ c

j j œœ œœ œœ œœ < < < uny

Œ

un tren.

U w

˙- . del

b.c.

˙-

U 

meu

Amb molta calma q ca. 60

p

re - llot - ge.

w

Œ œ œ œ œ œ p El cel s'en-fos-

U Œ Œ œ- œ Œ  œ œ œ

qua - tre 4

˙˙ ˙U

œœ < un

quarts

accelerando

j ‰3 ‰  œ œ œœ 3

f

œœ

œœ < xiu

uny

Πc

Pas-sa, vo-lant

sent

uny

45

3

j j j j œœ œœ œœ œœ œœ œœ < < < <

lluny,

26

3

œœ

œœ < se

lluny

˙˙ <

Al

# c  &

œœ

o - cell i se'n va.

vo-lant,un o-cell

Œ œ f œ< Al

3

3

3 j ‰3 ‰ Œ 54 ‰ ‰3 j œ œ œœ œ

3

ŒŒ Œ œœ œ œ bœ œ œ œ œ π i se'n va per la dre-ta, dre-ta.

# c &

3

3 j œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰‰Œ c J

5 4 Œ

3

Œ Œ  Œœœ œ œ bœ œ œ œœ π i se'n va per la dre-ta dre-ta. 3

22

# & c

3

Œœ œ œ p El cel


33

& & &

33

Solo

&

#

w

# # #

˙

queix

˙

˙.

œ

w

˙

˙.

w

i_em

-

sem

œ

-

w

i_em

sem

-

-

-

-

-

œ ˙. bla

˙.

-

œ ˙.

˙.

-

-

#

-

-

Œ œ

#

# & Œ

que

#

que

& ˙

œ œ

œ

tin

œ

tin

œ

tin

˙

ja,

-

-

-

œ

drem

œ

plu

œ

drem

œ

drem

plu

œ

plu

˙. plu

-

-

-

˙

sem

-

-

-

-

-

œ

ja.

bla

que

Œ

-

-

U w -

tin - drem plu

-

U n˙.

-

U ˙. ja.

-

˙.

Œ

Œ

Œ

œ œ ˙

œ œ

Œ

Π-

bla

-

Œ

˙.

Œ

Œ

-

bla

œ ˙.

i_em

& Œ

Solo

sem

que

38

i_em

s'en - fos - queix

& Œ

38

œ

œ

œ

˙.

-

ja.

ja.

Febrer 2010


II. Olles Joan Brossa

q

Xavier Sans

# & œœ Œ P O-lles

I

# & Œ

II

ca. 156

œœ Œ o-lles

œœ Œ

#

o-lles

> œ œ

‰ œj œ œ f o - lles a

# œ œ &

>œ œœ

&

#

œ œ

lles

-

# j & œ ‰ Œ œ tot

-

sa_i tot

s'a -

© 2010 Xavier Sans. / la mà de guido.

lles a - vall

œ œ

œ œ

œ œ

œœ œ œ œ

s'a - do -

# j j & ‰ œ œ ‰Œ

œœ œ œ œ

o - lles

> œ œ

lles a - vall

a - munt i_o

œ œ œ

œ

-

o - lles

lles a - vall

a - munt i_o

o

- lles

‰ œj œ œ Œ œF ba. Ar - ri-ba

o-lles

> œ œ

o-lles

lles a - vall

- munt i_o

o-lles

œœ Œ

o-lles

> œ œ

œ œ Œ # œ œ Œ œ# œ Œ

œ# œ Œ

œ œ œ

œ

> œ œ

-

œœ Œ

o - lles

œœ œ

- munt i_o

& Œ

munt i_o

o-lles

œ œ Œ #œ œ Œ

P o-lles

# & ‰ œj œ œ f o - lles a

Œ œ Œ #œ

#œ œ

o

œœ œ -

lles a -

> œ œ

a - munt i_o

œœ Œ u-na

œ œ ‰ œj œ œ Œ F Ar - ri-ba do - ba. 6

- lles

o-lles

œœ œ -

œ

lles a - vall

> œ œ

a - munt i_o

œœ œ j ‰ œ lles a - vall

-

o-lles

œ œ œ o - lles

a -

lles a - vall

o -

œœ œ œ œ

j œ ‰ pas

j œ ‰

p Tot

-

‰ œj sa_i

j œ ‰ pas

-

j >œ ‰ Œ Œ ‰ j œ ‰ Œ ‰ œ J #œ œ œ J p do-na i diu i diu:

> j Œ ‰ œœ œ Jœ ‰ Œ Œ #œ œ u-na

œ# œ

o-lles

j j œ ‰ œ ‰ p Tot vall -

o-lles

œ œ Œ #œ œ Œ

o-lles

a - munt i_o

o-lles

do-na

i

diu

‰ œj œ ‰ J p i diu:


# & Œ

‰ œ œ œ #œ œ J f que_us fal - ten ser - ra

# & Œ

Œ

œ nœ ‰ œ J

- du - res?

œ œ

que_us fal - ten

œ œ & # œ œ œ n œ ‰ œJ #œ œ œ nœ Œ que_us fal-ten

# œ œ & # œ œ œ n œ ‰ Jœ fal-ten

ser - ra - du - res?

œ œ

que_us fal - ten

‰ œ œ œ #œ œ œ nœ ‰ œ œ œ #œ œ œ nœ ‰ œ J J J f que_us fal - ten ser - ra - du - res? que_us fal - ten ser - ra - du - res? que_us

#

ser - ra - du-res?

œ nœ ‰ œ J

#œ œ

ser - ra - du-res?

que_us

ser - ra - du-res?

œ œ #œ œ œ nœ

fal- ten

Œ

ser - ra - du - res?

π

#

œ p Tots

œ

œ

els

œ

œ

œ

œ

œ

œ

p Tots

els

Œ Œ Œ & œ #œ œ œ œ ~ œ œ œ œ œ œ ~~ œ œ ~~~~ œ œ ~œ œ ve - ïns dor men dor men dor - men. ∏ π # Œ Œ & œ œ #œ œ œ œ ~ œ œ œ œ œ œ ~~ œ œ ~~ œ œ ~œ œ ve - ïns

dor

-

men

dor

-

# ‰ j j‰ ‰ j j‰ ‰ j j‰ Œ Œ & œ œ. œ # œ. œ. p œ. . . # Œ &

On dec

ha - ver

Œ

dor

Œ

Œ

dei - xat

ha - ver

-

-

Œ

dei- xat

Œ

Œ

-

men.

j ‰ j‰ Œ ∑ œ # œ œ . # œ. les

‰ œj œj‰ ‰ œj œj‰ ‰ j œj‰ Œ # œ. . . . p . . On dec

men

Œ

sa - ba

-

tes?

j ‰ j‰ ∑ œ # œ œ . # œ. les sa - ba - tes?

7

Setembre 2000 / Maig 2010


III. Representació I

II

III

## 2 & 4 ## 2 & 4 # & # 42

q

Joan Brossa ca. 56

p n œœ .. œœ œœ

∑ p j ‰  œ

Œ

&

brei - xen les pa - re(t)

# & # j‰  œ

-

# & # Π&

##

&

##

œ

Œ

ne

el

te

œ œ Œ

-

rrrr - a

-

Œ

œ

œ

i_el

so

Œ

a(p) - pssss

© 2010 Xavier Sans. / la mà de guido.

-

œ dra -

j‰  œ

Œ

a(p) - pssss

ne - gres

œ -

œ œ -

ssss-tre

j‰  œ

Œ

œ

a(p) - pssss

Œ 

œ

el

dra -

te

œ Œ

-

rrrrr-a

œœ  œ el

n œœ .. œœ œœ ne - gres

œ dra

8

  J J

n œœ .. œœ œœ

ne - gres

œ

dra

n œœ .. œœ œœ

ne - gres

poco crescendo

Œ

gres co - brei - xen les pa - re(t) - tss - tss - tss

dra

n œœ .. œœ œœ

poco crescendo

gres co -

n œœ .. œœ œœ

j‰  œ

œ

n œœ .. œœ œœ

j‰  œ

poco crescendo

-

dra - a(p) - pssss

dra - a(p) - pssss

œ

j‰  œ

Œ

ne

ne - gres

ne - gres

œ

œ. œ œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ  J J

ne - gres

œ ∑

j‰  œ

draps

n œœ .. œœ œœ

n œœ .. œœ œœ ne - gres

Œ

tssss

a(p) - pssss

13

dra - a(p) - pssss

p œ

Œ

Draps

œ

Dra(p) - pssss

# & # œ œ œ œ œJ ‰

ne - gres

7

##

Xavier Sans

-

j‰  œ

a(p) - pssss

Œ

œ dra

-


# # Œœ œœ  œ œ & Œ i_el

diminuendo

so

-

19

&

##

&

##

te

-

rrrr-a

i_el

j‰  œ

Œ

-

p

# & # ˙.

31

te

-

sos

n œœ .. œœ œœ ne - gres

j‰  œ

-

Œ

i_el

sos - tre.

n œœ .. œœ œœ

œœ n œœ

Œ

˙

j‰  œ

œ

dra

œœœ . œ ˙ œ œ .

ne - gres,

diminuendo

a(p) - pssss

tre.

rrrr-a

diminuendo

-

-

sos -

œ

a(p) - pssss

sos

c œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ F Pen - ja u - na cor - ti - na ne - gra que_ar - ri - ba fins a c œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ F Pen - ja u - na cor - ti - na ne - gra que_ar - ri - ba fins a legato

tre.

5

c œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ F Pen - ja u - na cor - ti - na ne - gra que_ar - ri - ba fins a legato

Œ

# & # ˙.

Œ

&

Œ

ra.

ra.

el

i_el

-

-

-

5

ra.

n˙.

Œ œœ  œ œ œœ  œ œ Œ rrrr-a

legato

U œœ n œœ

## U & ˙ p tre.

-

ssss-tre

œ dra

# # U˙ & p

##

so

te

ne - gres

a(p) - pssss

##

el

n œœ .. œœ œœ

26

&

-

œœ  œ Œœ œœ  œ œ Œ ssss-tre

42 Π42

5

œ  J p J

œ  J J

Œ

dra - psss

42 j ‰  œ p Dra(p) - pssss

dra - psss

9

-

-

ter -

-

-

w

-

-

w

ter -

Œ

œ  J J

dra - psss

n œœ .. œœ œœ ne - gres

œ

dra

ter -

dra-psss

n œœ .. œœ œœ p ne - gres Œ

œ J J

Œ

w

-

j‰  œ

a(p) - pssss

Œ

œ dra

-


# & # Œ

œ œ Œ FU - na p # # Œ sempre œ & J J Œ

36

Solo

# & #

##

j‰  œ

&

sempre

Œ

œ  Œ J J

Œ

p

dra-psss

n œœ .. œœ œœ Œ

a(p) - pssss

& &

##

dra

œ œ

bec

f

p

-

-

cos - ta_un llu - mí

al

œ  Œ J J

dra-psss

œ

œ œ œ J J

dra-psss

dra-psss

dra-psss

n œœ .. œœ œœ

n œœ .. œœ œœ

ne - gres

j‰  œ

Œ

˙

ne - gres

j‰  œ

œ

a(p) - pssss

œ  J J

Œ

dra

-

Œ

œ

a(p) - pssss

dra

-

43

43

n œœ .. œœ œœ

d'un o - cell.

œ J J

Œ

Œ

dra-psss

# & #

œ

sempre

a

œ  J J

œ

œ

œ

ve - lle - ta

ne - gres

## œ

42

Solo

dra-psss

‰ œ œ œŒ J

crescendo

ne - gres

Œ

a(p) - pssss

# & # 43

## 3 & 4 j ‰ x œ -

3 n œœ .. œœ œœ 4

ne - gres

œ dra

# & # 43

a(p)

dra - psss

n œœ .. œœ œœ

# & # j‰  œ 48

œ J J

-

j‰  œ

Œ

n œœ .. œœ ˙˙

j‰  œ

œ

a(p) - pssss

ne - gres

dra - a(p) - pssss

U ∑

c

U ∑

c

pssss

j ‰ Œ œ

dra(p)

10

dra

c

f U x

ne - gres

œ 43

Œ

-

 -

-

-

-

pssssssssssss

Abril 2010


IV. Una vella Joan Brossa Xavier Sans

I

II

III

IV

# 11 & # 8

Presto

q

ca. 150

œ œ œ N œ œ œ œ œ œ # œ 11 10 8 8 f u - na_al cap i_u- na_al - tra so - ta ca - da

# # 11 & 8

# 11 & # 8

10 8 œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ n œ 118 f u - na_al cap i_u - na_al - tra so - ta ca - da 10 8 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ n œ 118 f u - na_al cap i_u - na_al - tra so - ta ca - da

# 11 & # 8 œ œ œ œ œ œ . œ œ œ 10 8 œj ‰ Œ f Uœ .- na ve - lla porœ - ta tres pe - dres al da - munt,

# # 11 œ & 8 J ‰ Œ

Œ.

# 11 & # 8 œJ ‰ Œ

Œ.

3

œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ #œ c 10 8

braç,

u - na_al cap

# 11 & # 8

u - na_al cap

Œ.

i_u - na_al - tra so - ta

ca - da

10 8 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ c

braç,

u - na_al cap

10 8 j ‰ Œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

U - na ve - lla por - ta tres pe - dres al da

© 2010 Xavier Sans. / la mà de guido.

i_u - na_al - tra so - ta ca - da

10 8 œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ c

braç,

# # 11 j & 8 œ ‰ Œ

118

.

11

-

munt,

i_u - na_al - tra so - ta

.

ca - da

c


&

##

&

##

5

c œJ ‰ Œ 

p w

braç,

L'om

c œ ‰Œ  J

-

-

braç,

braç,

L'om

-

Œ

c c

p

bra,

42 œ

Œ

-

w

Œ

c

p

-

w

42 œ 42

Œ

c

118

118

j‰  œ œ œ

118

j‰  œ œ π œi va dir:

118

p

w

w

L'om

-

w

bra,

w -

L'om

## c j & œ ‰Œ  # & # c w

42 œ

w

w

l'om

-

-

bra,

bra,

# œ & # c œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œJ ‰ œ œ J ‰ Œ

11

l'om - bra que fe - ia_a la pa - ret

va par - lar

i va

w

bra,

dir,

œ

Œ œ œ œJ ‰ Œ π i va dir,

## c j œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œJ ‰ Œ Œ œ œ œJ ‰ Œ œ & œ œ œ œ œ J π i va dir, l'om - bra que fe - ia_a la pa - ret va par - lar i va dir, # & # c Œ œ

j j œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ 

l'om - bra que fe-ia_a

# & # c Œ œ

va par - lar

πi

i va dir,

j‰ j‰ j‰  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

l'om - bra que fe - ia_a

# 11 & # 8

# # 11 & 8

# 11 & # 8

15

la pa - ret

la pa - ret

va par - lar

i va dir,

va dir:

œ œ œ N œ œ œ œ œ œ # œ 11 10 8 8 f u - na_al cap i_u - na_al - tra so - ta ca - da 10 8 œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ n œ 118 f u - na_al cap i_u - na_al - tra so - ta ca - da 10 8 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ n œ 118 f u - na_al cap i_u - na_al - tra so - ta ca - da

# # 11 10 & 8 8 j ‰ Œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ f Uœ .- na ve - lla porœ - ta tres pe - dres al da - munt, 12

.

118


# œ & # 118 J ‰ Œ

Œ.

# & # 118 œJ ‰ Œ

Œ.

17

œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ #œ c 10 8

braç,

u - na_al cap

10 8 œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ c

braç,

u - na_al cap

# # 11 j & 8 œ ‰ Œ # & # 118

Œ.

u - na_al cap

U - na ve - lla por - ta tres pe - dres al da

## c œ ‰ Œ & J

braç.

braç.

# & # c œj ‰ Œ

braç.

# & # c w

L'om

-

-

-

-

## œ &

œ œ œ œ œ œ

l'om - bra que

l'om - bra que

œ p œ

l'om

l'om

-

-

fe - ia_a la

fe - ia_a la

41

41

œ œ œ œ

bra que fe - ia_a

c

munt,

cœ p L'om

œ

- bra,

c

œ

p L'om

c

œ p L'om

c

œ

œ ‰ œ œ œJ ‰ œ œ J va par - lar

i

va

j œ ‰ œ œ œJ ‰ œ œ

pa - ret

fe - ia_a

.

œ

- bra,

œ

- bra,

bra,

pa - ret

œ œ œ œ

bra que

-

œ œ œ œ œ œ

-

41

41

# & # œ

## Π&

i_u - na_al - tra so - ta ca - da

10 8 j ‰ Œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

# œ & # c J ‰ Œ

# & # Œ

i_u - na_al - tra so - ta ca - da

10 8 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ c

braç,

19

22

i_u - na_al - tra so - ta ca - da

va par - lar

i

va

j ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ J

la

pa - ret

pa - ret

13

Œ

œ ‰ Œ J

Œ

dir,

dir,

va par - lar

j‰  œ œ œ

va par - lar

j‰  œ œ œ

j ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ

la

œ ‰ Œ J

i

i

va dir,

va dir,

π

œ œ 43 i

va

œ œ 43

πi

va

43 43


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


SURT UN HOME Surt un home i es fica en una gruta. Travessa una dona i se’n va per la dreta. Passa, volant, un ocell i se’n va. Al lluny se sent xiular un tren. Són dos quarts de quatre del meu rellotge. El cel s’enfosqueix i em sembla que tindrem pluja.

OLLES Olles amunt i olles avall. Tot passa i tot s’adoba. Arriba una dona i diu: Que us falten serradures? Tots els veïns dormen. On dec haver deixat les sabates!

REPRESENTACIÓ Draps negres cobreixen les parets, el terra i el sostre. Penja una cortina negra que arriba fins a terra. Una velleta acosta un llumí al bec d’un ocell.

UNA VELLA Una vella porta tres pedres al damunt; una al cap i una altra sota cada braç. L’ombra que feia a la paret va parlar, i va dir: Una vella porta tres pedres al damunt; una al cap i una altra sota cada braç. L’ombra que feia a la paret va parlar, i va dir: Una vella, etcètera.

De EM VA FER JOAN BROSSA (1950)


Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge, per a cor mixt a sis veus. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat.

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG346

MG346 Xavier Sans: Quatre poemes de Joan Brossa  
MG346 Xavier Sans: Quatre poemes de Joan Brossa  

Xavier Sans: Quatre poemes de Joan Brossa per a cor femení