Page 1

JOSEP MELCIOR

GOMIS (1791 -1836)

LA PRIMAVERA per a cor mixt i piano

Edició: Miquel Àngel Múrcia i Cambra Edicions la mà de guido


JOSEP MELCIOR

GOMIS (1791 -1836)

LA PRIMAVERA cor mixt piano

Edició: Miquel Àngel Múrcia i Cambra


ISBD(PM) La primavera [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música de Josep Melcior Gomis i Colomer (1791-1836). Text de Massimo Taparelli (1798-1866) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2010- 1 partitura (20 p.); 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2010 ISMN: 979069208-338-2 Dipòsit legal: B-15.668-2010 Copyright de l'edició: © 2010 Miquel Àngel Múrcia i Cambra Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 727 6327 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


3

Edició: Miquel Àngel Múrcia i Cambra

La Primavera Composada i dedicada a Madame Emmanuelle Álvarez de Ferrer per Joseph Gomis Text pel Marqués d'Azeglio.

Josep Melcior GOMIS (1791-1836)

Andantino     Soprano  

   

Alto

Tenor

Bass

Piano

       

 

De

til

        

pi - di

      

De

gl'is

-

pi - di

De

gl'is

-

pi - di

                     dolce e espress.                     

7

gl'is

Andantino

   S.         til pri - ma      A.     til pri - ma       T.     til pri - ma            B. 

      

        De gl'is - pi - di          



Pno

       

           

  

ra

con

nem

bi

ro - se

o

        

fu - gan

              nem - bi fu - gan - do la              

schie - ra

gen -

nem

-

bi

fu - gan

-

do

la

schie - ra

gen -

nem

-

bi

fu - gan

-

do

la

schie - ra

gen -

           

pie

tu

la

  

gen -

      

do

schie - ra

      

         ve - ra con ro - se - o               ve

      

      

              

         

         cin

  

gi

alle

  

        pian

  

pie

tu

cin

-

gi

alle pian

  

  

  

         

  

te

la

-

te

la

     

ve

-

ra

   

con

ro - se - o

       

pie

tu

cin

-

gi

alle pian

-

te

la

pri - ma - ve

-

ra

con

ro - se - o

pie

tu

cin

-

gi

alle pian

-

te

la

     

        

     

          

        

  

    

copyright de l'edició: 2010 Miquel Àngel Murcia i Cambra & La mà de guido

copyright de l'edició: 2010 Miquel Àngel Múrcia i Cambra & La mà de guido

       

        

         


4

13                  S.   spo glia no vel la piu        A.          spo - glia no - vel - la piu             T.      spo - glia no - vel - la piu                  B. 

       lie

ta

lie

-

piu

ta

piu

       lie - ta piu       

        bel

bel

   

bel

                                                    spo

Pno

                       

- glia

no - vel

-

la

piu

lie

-

ta

piu

bel

la

na

tu

rae per

     te



piu

            - la na - tu - rae per - te piu                   piu - la na - tu - rae per te                    piu - la na - tu - rae per - te                                 

 cresc. Cadenza                meno rall.                                    S.            lie - ta piu bel la na tu rae per te na tu rae per                   A.               lie - ta piu bel - la na - tu - rae per te per                              T.        lie - ta piu bel - la na - tu - rae per te per            B.                           19

lie - ta

Pno

     24

S.

   te

A.

 te. T.   te.     B.      te

Pno

piu

bel - la

                 

  

     

na

-

                

tu

-

rae

per

        

te

      

  

per

 

   

                                    

       de gl'is      de gl'is       de

gl'is

de

     

gl'is

 

-

pi - di

nem

bi

fu - gan

do

la schie - ra

    pi - di     pi - di    

              nem - bi fu - gan - do la             nem - bi - do la     fu - gan         

pi - di

nem

      dolce e espress.      

-

bi

fu - gan

-

do

gen - til

pri - ma -

          

           schie - ra gen - til pri - ma           

schie - ra

gen - til

pri - ma -

la schie - ra

gen - til

pri - ma -

                                           


            ra con  ve    A.     ve ra con       T.     ver - ra con       B. 

5

30

     

ve

Pno

  

- bo

di



fior

di



fior

- bo

di

fior

nem - bo

di

   



fior

 

   

nem A.   nem   T.   nem   B.  Pno

S.

     

40    

-

 bo 

fior.  A.   fior.    T.   fior.    B.  Pno

 

con

       

35

S.

ra

 

fior.

  

 Deh

  

    

S.

     

o

ro

  

pie

        

o

pie

ro

-

-

se

se

-

ro

-

se

-

     

o

  

pie

ro

-

se

-

o

pie

                 deh    

  

spar - gi

dal

 

Deh

  





   

 deh

                

spar - gi

 

 

dal



 

   spar    spar





-

    

gi

    

dal

    



un nem         

  

 

grem - bo

 

 

  - bo   

bo



- bo

di

 

nem - bo

 

 un 

   

   

   

   nem   

nem

un

        

di



   grem - bo un bo             grem un nem - bo   - bo             grem -  bo  un  grem -  bo         grem

un

di



                     un



 di 

- bo



-

un nem      



   

  

un nem      



grem - bo



               

     

grem - bo

 



dal

      

   

dal

 

grem - bo

spar - gi

 

grem -

spar - gi - dal

 deh

 

   

Deh

grem - bo

dal

dal

spar - gi

grem -

grem - bo

dal

      bo un       bo un    

spar - gi

spar - gi

spar - gi

Deh

   

   Deh    



 deh

       Deh gi dal         Deh spar - gi dal           Deh spar -  gi -  dal         

-

    

bo

    

 

   di   

di

  

di

di

 

    


6 S.

44                                

  grem - bo un

                   A.     fior. deh spar gi dal grem - bo un             T.     fior  deh spar - gi dal grem - bo un                   B.   fior

spar

gi

 deh spar - gi

dal

dal

nem - bo

di

fior.

  

di



fior.

di



fior.

di

fior.

  



nem - bo

nem - bo      

  grem - bo un

                                 fior

Pno

deh

 

                    

grem - bo

  

  

  

  

   

 

   DUET                                    50

S.

            A.  te il colle eil    Per         Pno         Per

te

il colle eil

     

pia

no

s'am -

man

tan

di

ho

ri che,in mil

le

co -

pia

no

s'am -

man

tan

di

fio

ri che,in mil

le

co -

                       

 

 

 



  

  

  

       

   

                                         

        A.  ri  lo    Pno    lo

S.

ri

 

gem

ma no il

suol

per - te

gli auge - llet

ti

scio

glien

do fes

in

gem

ma no il

suol

per - te

gli auge - llet

ti

scio

glien

do fes

                                         

  

 

lor

     can

      

  A.                 to si lor can tia - mo           Pno        si

 

in

62           

to

    

56

S.

 

        

   

 

 

marcato

 

      

tia - mo - ro

si

    

ro

  

si

 

   

 

  

    

             za - no a vol s'in - nal                 s'in - nal

za - no a vol

    

    

        

        

 per  per

 

te

gli augel -

te

gli augel -

   

 

  


7

68           S.    ti scio  let         A.    let ti scio        Pno    

                 glien do fes - to si lor                glien

do

fes





-

to

  

  

si

  

lor

 

             

can

lia -

can

lia - mo -

Pno

 

   

  

 

    

 

Tempo primo                           79

S.

 

A.

T.

B.

Pno

vol

deh

  

deh  vol       Deh

  



gi



dal

 grem 



-

 

-

gi





dal

-

gi

dal

spar

spar

grem

 dal 

 gi 

 spar Deh                   

 

spar

   

bo

un

  

vol

  

 

nem



nem

-

bo

di

                        

a

                 

di

bo

un

  



-

 di 



grem

fior

bo

un

  

di

-

bo

s'in

bo

nem

-

si

                   

     



ro

       

  

-

grem

s'in



 un   

bo

si

s'in - nal - za - no

 bo 

-

ro

poco rall.                 vol s'in - nal - za - no    a          

                 

  

   

73                              S.     s'in - nal - za - no a  nal- za - no s'in nal - za - no a vol                 A.             s'in - nal - za - no a  nal - za - no s'in nal - za -no a vol   T.        B. 

      

mo

      

nem

   



fior

fior



fior

deh

     

deh

deh

  

deh

                           


8 S.

84                      

                   A.   spar gi dal grem - bo un nem              T.    spar - gi dal grem - bo un nem                    B.   spar

spar

Pno

   

gi

-

grem - bo

   

 

gi

dal

grem - bo

 

 

   

 

  

   

dal





un

     

nem - bo



di



 di 

- bo

di

- bo

 



fior,

deh

spar

-

gi

fior,

 deh

spar

-

gi

 

              fior, deh spar - gi dal            -

dal

dal

                spar - gi deh un di fior, nem - bo   dal                                                            

                               grem - bo un nem - bo di fior, deh spar gi dal grem - bo un nem- bo di                                  A.              grem - bo un nem - bo di fior, deh spar gi dal grem - bo un nem- bo di                              T.          grem - bo un nem - bo di fior,  deh spar - gi dal grem - bo un nem - bo di                                            B.       grem -bo un  nem -bo  di  fior, deh spar - gi dal grem - bo un nem - bo di                                                Pno                                                    89

S.

  

      95

S.

A.

fior.    

    T.   fior.     B.  fior.

Pno

 

   

fior.

 

marcato

 

   

  

Solo TENOR

 Ne

 

tuoi

   

Solo TENOR

                    

di

Legato simplice

     bea - a

ti

       piu

dol

ci

 

fa-

                      


                            T.     vil le di tir si - e di fil le av - vam - pa - no in                           Pno          

9

101

 

sen

e

       

                                           T.         lie ti se den do all' om bre piua - me ne si nar re lor                                  Pno           106

 111                         T.              pe - ne sul ver - de ter - ren e lie ti se den do si nar ran lor                                        Pno              117

S.

A.

 

 

 

             T.    pe ne sul ver de sul ver    B.    Pno

-

    

de

ter - ren

                          

   

   

Tempo primo 

Deh

Deh    rall.          sul

ver

            

ren,

 Deh

  



            

Deh

  

    


10 S.

123                       

  

spar

A.

  T.   spar    B.  

gi

-



-

gi

-

gi

spar

Pno

spar    

dal

grem

 grem 

 dal 

gi

 

dal 

-



dal

        

 

                     bo un nem bo di fior deh              bo un nem bo di fior deh             fior bo un nem bo di deh             

grem

-

grem

-

un         

bo

   

                      127

S.

                   A.   spar gi dal grem - bo un nem              T.    spar - gi dal grem - bo un nem              B.   spar

spar

Pno

S.

   

gi

-

   

dal

grem - bo

 

 

   

 

 



  

            A.  grem - bo un nem          T.       grem - bo un nem          B.    grem - bo



 

un

un

-

   

bo

di

   

     

nem - bo

- bo

  

di

 di



 deh

spar

deh

spar

deh

spar

        

              fior, deh spar - gi dal                fior

-

gi

dal

              

- bo

di

fior

nem - bo

di

fior

                         

deh

      

   

   

-

gi

dal

 gi  dal     -

    

    

di fior,

 deh

spar

gi

dal

grem - bo

un

nem - bo

                            bo di fior, deh spar gi dal grem - bo un nem - bo                      bo di fior, deh spar - gi dal grem - bo un nem - bo                         

nem - bo

    

                           

un nem - bo

un

fior

       

                                                                                      grem - bo

Pno

grem - bo

gi

  

132    

dal

 nem   

di

fior

deh spar - gi

dal

grem - bo

un

nem - bo

               

   

di

 

di

di

di

   


    

11

138

S.

A.

 

fior.

   T.   fior.    B.  fior.

Pno

 fior. espress.                       

           

Pno

150

nel or

ri

     

mor

e

de

sel

ve

  

 

te

le

bel

ve

te -

 



                  

son vin

pos

te

   



inob - bli

 o

                                                     

     B.   156

te

Pno

  

       Per te men         

     

da stra - li

   

d'a

                                                                                                         

    B. 

Pno

   

  

                      

144

ci

   

   

         B.     ro

Solo BAIX

re

  

                    

si

  

     

     

lor vo

     

glie

              

  

piu

fie

re

               

 

                                                                    

tro

-

vano un cor

ti

-

gri orsi

e

    

                        ti - gri orsi

  

   

  

  

e

pan

  

 

                           pan - te

re

si


    B.  

12

161

tro

166    

  

A.

T.

B.

-

          

cor

  

Pno

 

A.

T.

B.

Pno

schie

si

tro

cor

gl'is

 

Deh

gl'is

 

deh

gl'is

gl'is

 

 

   

gen -

       

ra

-

-

        

nem

 

nem

 

til

     

gen - til

ra

gen - til

   

    

pri

-

-

nem

-

rall.

      

ma -

       

       

ve

 

- ve

 

 -

 

ve

-

- ve

ma -

fu

       

   

-

 

ra

tro

        

fu

bi

   

    pri - ma     pri - ma     pri

-

            

si

    bi fu     bi fu     

 

nem

di

bi

-

 

        

ra

       

-

va - noun cor

di

       

gen - til

   

pi

    

ra

-

 

-

-

       

    pi - di     pi - di     

 

pi

          

    

     

       

-

Tempo primo

Deh

-

  

                   

 

     schie       schie            

 

 

   

schie

un

Deh

170

S.

vano

                      

Pno

S.

    

con

-

va - noun

         gan

 

do

-

 

 

gan

   

-

- gan

 

 

-

do

la

do

la

       



la

    do la    

- gan

-

-

  

-

se

  

ro

  

se

 

    ra con     ra con    

ro

 - se    

  

ra

ro

o

con

       

-

ro

-

   

o

  

     

se

o

o

       


  S.    pie A.    pie  T.   pie     B.  174

   

pie

Pno

 

tu

tu

tu

  

tu

 

178        S.   la  vel    A.    vel la      T.    vel la        B. 

     

vel

Pno

S.

A.

        pian te la        pian te la        pian  - te  la  

spo  

cin

pian

spo

  



 tu   tu

     tu

 -

 -

 -

 

gi

lie



piu

         

la

piu

per te,        rae per te,         rae

per

te,

rae

per

te,

       

te

  

-

 piu



  

ta

piu

 

-

  ta    piu  

lie

-

ta

     

      piu

piu

  

   piu

       piu

 

spo

 

la

  

piu

        

 

    

    lie - ta piu               lie - ta     

piu

lie

piu

lie

-

-

ta

ta

          

-

-

-

glia

-

-

           

no

   no 

glia

 

no

         bel la na        bel la na        bel la na         bel

     

piu

      

    glia no     glia

spo

       

  lie    

rae

     

   

-

        lie ta      

  piu    

alle

      

piu

181           

   T.   tu     B.  Pno

-

        

         cin gi alle        cin gi alle        cin gi alle        -

13

-

la

na

-

-

-

-

         

  

      bel la na         bel la na          bel

bel

     

  

-

la

na

-

-

    

la

na

-

          


185         S.   tu rae per te    A.        te tu rae per          T.     tu rae per te,          B.     

                                    tu na rae per te        

14

         tu

Pno

S.

189    

rae

B.

Pno

S.

spar - gi

dal

grem

 

- gi

grem

spar - gi

dal

grem

194    

  

  

  T.   grem   B.  grem        

dal

 





 

  per        

bo



-

-

bo



deh

 

  

bo

 

di

nem

bo

                  nem

-

    

deh

 deh

deh

deh

spar - gi

dal

spar - gi

dal

spar - gi

dal

 

 

dal

   

   

deh

               





spar - gi

 

 

      

                      

-



  

nem         

 

deh

fior

fior

un

un

di

di

di



deh

nem - bo

 

              

bo

- bo

   

-



fior

    nem  

- bo

di

   

un



nem - bo

      un

Tempo primo

     

 

nem - bo

un

 

fior



te,

 

di

bo

 

rall.

nem - .bo

-

rall.



te

un

     bo un    

rall.

te,

per

   

-

un



 



per

-

grem - bo

Pno



     

grem - bo

A.

dal   grem 

      

te

   spar  

             

spar - gi

T.

per

  

A.

-

rall.

bo

di

  

       

di

               fior un nem bo       fior

fior

 

fior



  

un

 un

 





un

nem

nem

bo

 

di

bo

di

-

bo

di

       



di

-

 nem



  


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


JOSEP MELCIOR GOMIS.

L’ontinyentí Josep  Melcior  Dídac  Gomis  i  Colomer  (1791‐1836)  fou  el  principal  i més internacional músic espanyol del segle XIX. La seua dedicació a la música el va convertir, en aquella època de transició musical entre el final del Classicisme i els inicis del Romanticisme, en un dels compositors amb aportacions més innovadores al món de la música occidental. Gomis va viure en un moment apassionant de grans canvis i transformacions al Vell Continent. Va viure moments intensament polítics com  la  Guerra  del  Francès  contra  l’ocupació  napoleònica,  la  Revolució  Liberal  a Espanya i la Revolució de Juliol a França. Gomis, autor d’obres musicals de moda al París decimonònic, a més d’un personatge important a la revolució política liberal espanyola del segle XIX contra l’absolutisme de Ferran VII, ha estat, sens dubte, el compositor  valencià  de  major  repercussió  internacional  de  la  primera  meitat  del segle XIX. Gomis és l’autor legítim de l’Himne de Riego com també ho és d’uns altres himnes patriòtics.  Ho  proven  les  imatges  que  conservem  de  l’original  manuscrit  que  es trobava a Ontinyent. També en són proves les edicions contemporànies de l’època, com  ara  la  de  Cabrerizo  de  1823,  les  anàlisis  musicològiques  de  l’himne  i  el passaport  del  músic  expedit  pel  ministeri  de  l’Interior  francès  el  1829,  on  se’l reconeix com l'autor de l’himne de Riego. El  catàleg  de  creacions  de  l’ontinyentí  és  abundant  si  considerem  que  va  morir amb  tan  sols  45  anys.  Les  obres  són  diverses,  abracen  molts  estils  i  actualment s’està  treballant  en  l’organització  del  catàleg  del  compositor.  Va  escriure  des  de música  religiosa,  amb  més  de  quinze  peces  com  In  cena  domini,  passant  per diversos himnes militars, vuit himnes com l’Himne de Riego, La Constitución, A  la marcha de los diputados, o Himno a las víctimas del General Elío i la peça Al viento tremola, sense oblidar els seus meravellosos quartets corals, com L'inverno o entre altres La primavera que ací presentem, música instrumental com la seua Simfonia nº 1 o més de quaranta cançons en italià, francès, anglès i castellà, per a veu, piano i guitarra.  També  trobem  música  teatral  com  el  treball,  amb  Martínez  de  la  Rosa, Felipe II. No obstant tot això, les obres més destacables de Gomis son les peces operístiques com  Le  Favori,  Le  Revenant,  Le  diable  à  Seville,  entre  altres,  fins  a  comptar    nou operes, i el seu mètode de cant, prologat per Rossini i Boldieu i traduït a diversos idiomes, que s’utilitzà fins a principis del segle XX, inclòs  Mèxic i els Estats Units. Una quantitat digna de peces i de gran qualitat, que deuria permetre al valencià un lloc preeminent dintre de la història occidental de la música.

Miquel À. Múrcia i Cambra


Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (disc Ah131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (disc AH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 Albert Alcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor mixt. MG317 Albert Alcaraz (1978): Xivarri song’s, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La canço nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep Maria Pladevall (1957): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep Maria Pladevall (1957): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt.

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

Mg338

MG338 Josep Melcior Gomis: La primavera, per a cor i piano  
MG338 Josep Melcior Gomis: La primavera, per a cor i piano  

Obra coral de Josep Melcior Gomis: La primavera, per a cor i piano. Partitura

Advertisement