Page 1

MIQUEL ÀNGEL

MÚRCIA I CAMBRA GETSEMANÍ 519 per a quintet de vent

Edicions la mà de guido


MIQUEL ÀNGEL

MÚRCIA I CAMBRA GETSEMANÍ 519 flauta oboè clarinet trompa en Fa fagot


ISBD(PM) Getsemaní 519 [Música impresa] : per a quintet de vent. / Música de Miquel Àngel Múrcia i Cambra (n. 1982). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2009 - 1 partitura (20 p.); 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial Primera edició: abril 2010 ISMN: M-69208-337-5 Dipòsit legal: B-15.667-2010 Copyright de la música: © 2010 Miquel Àngel Múrcia i Cambra Copyright de l'edició: © 2010 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 727 6327 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


A la memòria de Mª José Micó i Ribera

GETSEMANÍ 519 Partitura en Do /Score in C

Creixent sens fractura.  =60

 Flute  

Oboe



Clarinet



Horn in F

Bassoon



8

 

Hn

Bsn

   

frull.

 

mf

 pp

 

gliss.

   

 

pp



 

 pp 

mf

non frull.   vib. frull.         sfz p mf

 aire + llaves gliss.  f

  

p

 p

pp

 



frull.

 pp 



 

p

pp

 

 p

mf

non frull.

mf

pp



      

leggiero

    

frull.

fp

3

[amb boquilla] pp



frull.

vib.

p

  

  

non frull.

ff

non frull.

frull.



   

ff

vib.

vib.

mf non frull.

 

mf

       sfz p

bisbigliando

mf

aire + llaves

f

p



 

 



frull.

  

p

 

vib.

pp

[sens boquilla] aire



  

p

non frull.

aire

vib.

 

p

f

Cl.

   vib. frull. non frull.              p p sfz mf

 Fl.  Ob.

Miquel Àngel Múrcia i Cambra.



       sfz p vib.



frull.

copyright de l'edició: 2010 Miquel Àngel Múrcia i Cambra & La mà de guido

copyright de l'edició: 2010 Miquel Àngel Múrcia i Cambra & La mà de guido.

 

mf

non frull.



mf

p


4 14

bisbigliando    

 Fl. 

pp

leggiero

  mf

Ob.

Cl.

Bsn

 



 



    3

mf

[sens b.]

     

Hn

Bsn

3

mp aire

mf

        Fl. 

legato i espress.

vib.

  

     3

f Ob.

Cl.

Hn

Bsn

mp

frull.

aire



 p

 f

 

 p

mf

   

bisbigliando

so

pp

f

mp

3

mp

non frull.

 

non frull.

mf

pp

  

frull.



 

    

 

       



[amb b.]

                 sfz  sfz sfz sfz mp

 

  

pp

mp

   

pp

so

ff

pp

so

mp

non frull.

    p f

  3 

aire

so

f

          

 

sfz p

23

3

   

frull.

        3

mf



f

  

mp

mf



 

pp

    3

p

mf

vib.

Cl.

    

ff

        3

mp

3

        mp 3

leggiero

     

mf

mf

 18  Fl.   

 f



non frull.

p

Ob.

 



pp

slap

p

   pp 

pp

pp

mf

mp



pp

 



p

3

non frull.

p

Hn

       

 



non frull.

frull.

 

[sens b.] aire mp

 mp

mf 5

vib.

p



 p

        5 

marcato

vib.

sfz p

frull.

  



mf

 

mf

non frull.



frull.

vib.

 p


aire

 

mp

f

p

so

30

 Fl.   

Ob.

 aire + llaves  gliss. 

f

Cl.

  

non frull.

p

pp

   

Hn

pp

Bsn

  

  

  p

ff

Bsn

        3

 mp

mp

Bsn

vib.

  p

 

jet whistle

  

ff

fff

  

 mp

3



 



   

  

mf

f

pp

p

mf



   

non frull.

frull.

3



aire

  mp 

  ff

so

mf

   

  sfz

mp

f

ff

       

   



    



3

frull.

  

mp 

mf

 

f

ff



pp

mp frull.

vib.

 

   

     mp



f

Hn

ff

   

ff

Cl.

 

3

mf

vib.

   

 

Ob.

 

p

3

mf

mp

3   

       Fl.  39





mp

 

 

mf

    

Hn

mf

mp

mf

    

p

Cl.



   3   

mf

p

   3     Fl.  Ob.

 

5

p

mp



      3

mp

  pp

vib.



35



[amb b.]

mp



p

ff

f



so

     

p

mp non frull.

p

 

mf

       3    

  

non frull.

p

       f

  pp


6

 

      Fl.  43

f

mf

 

Cl.

  

    

mf

        ff

   mf

Bsn

   



48

  Fl.   

f



 

mf

    p         f

ff

   

   

Hn

 mf

  

  

f

   slap

    

 





mf

mp

f

       

 

  ff

mp

    

    mp

      mp

 

   

mp

mf

  



ff

mp

 aire              mf

mp

Cl.

  

  

 

                     

Ob.

 

             mp f

p

Hn



fff

f

 

 

Ob.

jet whistle

mp

      

slap

ff

ff

                   mf f  

f

  

 f







  



f

f Bsn

  

 

 

f

53

  Fl.   

 

Ob.

mp

  

Hn

Bsn

 

f

pp

  ff



  



sfz



   

f

ff

  

f







f

jet whistle

  

   

   

Cl.

       

ff

fff

mp

      f

f

ff



 





 

p

pp

     

f

mp

p

 

   

f ff

legato       slap  



                   f slap

ff

pp

pp

p

p

   


    57           Fl.  

      

p



 

Bsn

 

fff

  

Ob.

 

                  f

68

   

 

  

Bsn

 

ff f

 

mp

 

 mp

mp

       sfz p vib.

frull.

  

mf

f

 

f

mp

 p

  

pp

 













mf





        p

p

     



f

     fff

mp

  

   

    

     

 

  f

                   



non frull.





f

jet whistle



mf



 

ff

  

 

 

mp

mp

mp

ff

mp

Hn

ff f

mp

  

ff

    

  

  

f

    

sfz

           

    

  

Cl.

  



f

  

Ob.

fff

mp

  

mp

 



              

 

        

  

mf

f

Fl.

 

mp

Bsn

jet whistle

mp

     

  

Hn

p

mp

  

Cl.

mp

     

     

  

  

p

jet whistle

  Fl.   

   

p

mp

63

p

mp

 

   p

p

mp

Hn

p

7

       



                  mp mf mp

mp

 

Cl.

   so

ff

mp

ff

mf

    

Ob.

     

aire

so

ff

  

f

        f

   

 

 

f

    

mp


8

  Fl.       73

 

f

ff

              

Ob.

mp

Cl.

   

f

Hn

Bsn



     

   

mp

   

78

mp

 

Ob.

   mf





Bsn



pp

ff

pp

p

  

   sfz p

frull.

  

 



so

   

non frull.

  



pp

  

frull.



p

Fl.

  

aire

  ff

pp

Ob.

      

    

p

non frull.

sfz

mp

fff

       p 3

   

Hn

Bsn





p

pp

vib.

mp



pp

     3

mp



frull.

 

mf

      3 p

   3

f

 

non frull.

 p

 

p

ff

 

mp

Cl.

aire

3

 

p

mf

      

3

mp

pp

vib.

    3

mf

jet whistle 84

mp

p

mf

p

mf

mp

    sfz

 

   

3

frull.

  

ff

vib.

non frull.

ff

mf

vib.



p

    

aire

pp

  

    

ff

 

mp

pp

 

mp

 



so

pp

p Hn

 

  

Cl.

aire

mf

mp

so  Fl.   

      

f

 

 

mp

ff

ff

f

ff

   

 

         

pp

 

  mf

  p

 



mp


89

 Fl. 

Des del silenci, l'aparició. 3      3           

f

mp

 

 

Ob.

 

mf

Cl.

      f

Hn

Bsn



mp

9

  



mf

        3

 3    

mp

 









mp

3

       p



soroll de claus ss. gli

3  



       mf



     

3



3

  



mf





sfz

  Fl.    93

    

 



  

mf

Bsn

    

  sfz

96

Fl.

    

Ob.

 

Cl.

 

Hn

Bsn

 

 mp

     p 3



mp

pp

     mp

      3

 



3





mp

pp



mp

 3   







mf

 p

      3

p

mf

aire



mp

f

 





  

 3   

3

      

 3   



3

mp



mf



3

p





mf

     p

mf

Hn

 3



      p

Cl.

 3    

mp

3

Ob.

 3   

 3  3        



 3     mp

 3 

    

mp

 

f



f 3

f

mf

 





  3   

mp



sfz



 

mp

 3    


10

   Fl.   

   3   

98

cresc. 3

     

mf

 

f

   

p

f

    

p

 

Hn

f

Bsn

 



aire

 

mp 3



        



3

   mf



mp



mf

      

 



 3   

mp

mf





 3    

so

f

   

3

aire

3



    

f

Cl.

mp

3

Ob.

 3     

p

 3     so

101

Fl.

   ff

3

 







mp

f 3

    



    

3

 dim.

f

3

mf

3

mp



mf









cresc.

 3

  



p

104

 Fl.  

 3   

3      

pp

Ob.

 



Cl.

        mp

   







mp

 

 



 

     3

mp



mf



p

  

mp

 3          

     3

mp

 

mf

mf

    

  



mf

 mp

 



f

3

3

3

dim.

 



mp

mf

    

f

 3    

f



f

Bsn

3

     

 



 3     Bsn  

Hn

    

aire

f

 

Hn

    

so

mp

  

Cl.

mf

 

Ob.

       3

   3

sfz

 

f



 cresc.

3

3

    mp 



mp



  3

f

 3  

mp

 

  3    


Creixent sens fractura

      

107     Fl.   

mp

3

3

     

Cl.

mf

mp

   

3      

111

 

Ob.

Hn

Bsn

 



aire

pp

   

Hn

Bsn

p

 p

p

 

  

frull.

non frull. so

mf

mp

pp

 aire + llaves gliss. 

 ff

f



vib.



frull.



p

  

 



     

[amb boquilla]

vib.

  



frull.

mf

mp

 

      3  

mp

pp



mp

 

f

3

 

    

     

ff f

ff f

ff

  f

pp

mf

f

f

    



f

  

  

 

non frull.



  

3

  

       sfz p

p

mf



ff

  

pp

f



non frull.

mf

non frull.

p

Cl.



f

117

Ob.

      

  vib. frull.       sfz p

 Fl.  

bisbigliando    

   

mf

mf

3



non frull.

        3  



 

pp

f

  

     

frull.

 

mf

f vib.

pp

aire 

[sens boquilla]

p



aire

f

Cl.

 

  

mf

 

non frull.

mf

       

       p sfz

mp

  Fl.  



f

 mp

 

frull.

pp



 3   



    

bisbigliando



ff

ff



    

p

3



mf

Bsn



aire

3

  mp

 

Hn

  

p

f

f

cresc.

3

Ob.

 3     

11

 

 

f



pp

    f


12

 

ff

mf

ataque de llave

       Fl.  121

3

ff

 

Ob.

   

[sens b.]

Cl.

Hn

Bsn



frull.



p

mf

 

 

 

  

f

f

   

f



                  

Ob.

mp

  

Cl.

   

Hn

Bsn

  

   

  

   

f

p

  

   

mp



  

p

 

f

  

      

f

 





  





mp

 

 

mp

 

       

slap

f

p

p

mp

p

mf

   

  

                

mf

 

   mp 

ff

ff

 

mp

  





      

 

mp

 

    

f

f

mp

 

leggiero

ff

f

  

slap

    

mp

f

 

fff

 

 



      Fl.                  mp mf

       mp

 



espress.

soroll de claus

3

    

mf

mp

 

       

mp



mf

mp

 

jet whistle

   



 

130

       f mp

mp

Bsn

 

 

 ff





[amb b.]

pp

ff

mf

gliss.

 

f

f

Hn

p

 

p

      Fl. 

Cl.

  

p

Ob.

 

non frull.

125

ff

 aire + llaves 

   

    

f

f

vib.

  

   mp

  

 

 

 


136

   so  aire  Fl.    

mp

ff

            

Ob.

mp

 

Cl.

 

Hn

so

mp

       

 

f



f

mp legato

p



      slap                                 

 f





 

f Bsn

 



141

         

p

mf

mp

Cl.

Hn

 

   

mp

            

               

  

Hn

p

Bsn

 



mf

   p 

f

leggiero

mp

 

 

pp

      

 

mf



      

 



    

 



mp

  

 

jet whistle

ff

  

mp

 



 

           

f

 

mp

mp

        

     

   

 

p



f

fff

 



mp

mp

             

sfz

     

f

mf

 

p

   Fl.       

Cl.

  

pp

ff

mf



mp





f

p

146

Ob.

pp

     



mp

 

mf

mp

   

pp



        



    p

 



                    

Ob.

Bsn



mp

ff

13

mf

mp

p

p

soroll de claus

ff

               ff 

f

 Fl. 

ff

        

f

mp

  

mp

  

mf


14

jet whistle

         Fl.  151

 

ff

 

Ob.

Cl.

f



Bsn

 



    mp 

mp

mf

      

157

   

 

      ff f

161

 frull.  Fl.  

ff

vib.

Bsn

 

pp

 

  

 



frull.

mf

 

  p







sfz

sfz

f

ff

mp

 p

pp

 pp

so

p



non frull.

   

mf

so

aire

 

 aire + llaves  gliss.

mp

pp

f

ff

mf



  

p

ff

ff

  

non frull.

 

 

  

frull.



frull.

pp

[sens b.]

vib.

 

p

aire

 

mf

    

 

vib.        ff sfz p

pp

  

pp

mp

non frull.

     

mp

    

bisbigliando



ff

     

     mf

 

pp

p

Hn



 

 

Cl.

 

non frull.

mf

Ob.

ff

  

f

p

mp

f

  

       f 

 

   

 

  

  

sfz

f

mp

Bsn

f

        

 

Hn

 

  

 

p

  Fl.   

Cl.

mf

Ob.

mp

f

   

  

ff

                   

ff

                fff

f

                 

mf Hn

mp

leggiero



  

               

p

pp



  pp  vib. frull. non frull.        

sfz p

mf

ff

 aire 

  p


15 168   3  3        Fl. 

slap

f

mp

 

Ob.

aire

 

 

Bsn

mp

pp

 

 

vib.



 

mf

aire

ff

Fl.

frull.



non frull.

p

ff

ff

   

Bsn



Bsn

 

p

mf

frull.

mf

pp

        mf

mp

 

       



so

f



f

mp

   mp



 

mf

aire

  

ff



        

ff

    

f



   f

           mf

 

   pp



         p f



non frull.

  so               

mf

mp

p

            mf                con sordina 

  





      f

  



pp

mp

 ff                

            mf

 

mf vib.

p

p

  



marcato

 

Hn

  

non frull.

mf

        

f

176

Cl.

mf

  Fl.     Ob.

frull.

       

Hn

p

mp

mp

f Cl.

pp

   [amb b.]     

 vib.



aire

f

mf

 

Ob.

  

          



ff

f

aire              

  



f

mf

172

mf

   3 3 doble picado p                           mp

 

aire    

 aire + llaves  gliss.

ff

 mf

Hn

f

f

Cl.

so

ff


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com

MG337 "Getsemaní 519", per a quintet de vent de Miquel Ángel Murcia i Cambra  

MG337 Getsemaní 519 per a quintet de vent de Miquel Ángel Murcia i Cambra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you