Page 1

La Local Maig 2012

CONCENTRACIONS ALS CENTRE DE LA LOCAL EL PROPER DIA 29 DE MAIG ENTRE LES 10 I LES 11H.

CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS DE LA LOCAL EL PRÓXIMO DÍA 29 DE MAYO ENTRE LAS 10H Y LAS 11H

S'ha presentat comunicació a la Delegació de Govern per la qual s'indica la realització de concentracions als centres de treball de l'Administració Local al PV per al dia 29 maig 2012 entre les 10h i les 11h.

Se ha presentado comunicación a la Delegación de Gobierno por la que se indica la realización de concentraciones en los centros de trabajo de la Administración Local en el PV para el día 29 de mayo de 2012 entre las 10h y las 11h. La convocatoria la realiza CCOO dentro de la campaña de ámbito estatal en DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Se hace imprescindible la VISIBILIZACIÓN DEL CONFLICTO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

La convocatòria la realitza CCOO dins de la campanya d'àmbit estatal en DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS. Es fa imprescindible la VISIBILITZACIÓ DEL CONFLICTE EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL. En uns moments especialment delicats en què estem manifestant la nostra posició CONTRA LA FALTA DE NEGOCIACIÓ DELS PLANS D'AJUST, es fa més necessari que mai donar una resposta protestant de manera pública al mateix temps en tots els centres de treball de la Local.

En unos momentos especialmente delicados en los que estamos manifestando nuestra posición CONTRA LA FALTA DE NEGOCIACIÓN DE LOS PLANES DE AJUSTE, se hace más necesario que nunca dar una respuesta protestando de manera pública al mismo tiempo en todos los centros de trabajo de La Local.

Ja tenim experiència en aquest sentit.

Ya tenemos experiencia en este sentido.


Con los tiempos que corren, se alcanza un importante acuerdo en el ayuntamiento de Sagunto en materia de personal.

Se han celebrado seis sesiones de la mesa de negociación para tratar en anexo de personal de los presupuestos de 2012 El día 16 de mayo, en la reunión de la mesa de negociación se alcanzó por unanimidad un acuerdo respecto al anexo de personal. Desde Comisiones Obreras nos marcamos una serie de líneas rojas, cual eran el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de los acuerdos. En ese mismo sentido, informar que nuestro Sindicato ha insistido hasta el final en todas las propuestas, de hecho en la mesa del pasado día 10 de mayo, UGT y el STA ya iban a firmar un acuerdo mínimo con solo tres puntos, olvidándose de la cuantía presupuestaria para

dar debido cumplimiento al acuerdo de los horarios de monitores acuáticos, de contemplar una partida para el Catálogo y de no dar una redacción adecuada a las plazas a extinguir (A/A). Nuestra Organización Sindical se negó a votar afirmativamente ese mínimo que no garantizaban los objetivos que nos marcamos y provocamos una nueva reunión que dio lugar al acuerdo. Con el acuerdo alcanzado: Se garantiza el empleo, es decir que no se va a despedir a ningún funcionario/a interino/a ni a personal laboral en interinidad. Se garantiza el desarrollo de las dos plazas pendientes del acuerdo del 2000. Se presupuesta el montante que faltaba para llegar al 10% de festivos, del acuerdo del horario de los monitores acuáticos Se abre en el Capítulo I de los presupuestos una partida para el Catálogo, que facilitará la negociación del mismo y que en caso de acuerdo no sería necesario realizar una modificación presupuestaria. Lo puestos y plazas de laborales que la ley determina

que deben estar ocupados por personal funcionario, se contemplan a extinguir (A/A), ello no quiere decir que se eliminan sin más, sino que una vez que se queden vacantes por jubilación, se convertirían en funcionarios para su posterior cobertura. Con esto, se ha conseguido en una situación tan difícil como las actual, el mantenimiento del empleo, el respecto a los acuerdos alcanzados, y se facilita alcanzar otros en materia de personal. No obstante, desde nuestra organización sindical vamos a estar vigilantes para que se cumpla lo acordado y no se sobrepase las “líneas rojas” apuntadas al principio. Saludos - Calomarde


Possibilitat de modificació del pla d'ajust aprovats pel Ministeri No només no està prevista la possibilitat de modificació del pla d'ajust aprovats pel Ministeri, sinó que segons el Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, anualmente s'ha de presentar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l'interventor sobre l'execució dels plans d'ajust del qual es donarà compte al Ple de la Corporació Local. Per tant el seu compliment és preceptiu i està sotmès al control intern de l'interventor i extern per part del Ministeri deHacienda. Per això, si bé no hi ha res establert sobre això, pensem que és molt complicat modificar el pla d'ajust una vegada aprovat. En tot cas si es fan modificacions   s'haurà de justificar molt bé per part de l'Ajuntament els motius i que la modificació no altera el resultat inicial, així mateix requerirà l'informe favorable de la intervenció, la seva aprovació plenària i l'autorització per part del Ministeri. El Pla d'Ajustament va haver d' aprovarse abans del 31 de març, havent de remetre al Ministeri al dia següents. de la seva aprovació pel ple municipal per via telemàtica i signatures  electròniques. El Ministeri. resoldrà (o no) en el

termini de 30 dies amb el resultat de FAVORABLE o NEGATIU (DESFAVORABLE SILENCI ADMTIU) (art. 7 RDL 4/2012). La majoria de Plans serán incomplits, per que les previsions són això, previsions; i la realitat a 31-12-2012 serà la que será. De fet, segur que moltes mesures (sobre tot les tributàries), al final no s’aproven. Es poden modificar? Els interventors segurament diran que no (per què si no el toquen, com l’aprovat el Govern, el responsable será ell) , però entenem que sí amb una condició: respectar les magnituds. Mentre la previsió total de gastos / ingressos no financers ( Caps. I a VII ) siga la mateixa, es pot modificar el Pla. Al remat, el que importa és el que passe a final d’any, i no el detall de si se gasta més per ací o per allà, o ingressem més o menys per ací o per allà. Però tampoc està prohibit per cap norma: el RDL 7/2012 que regula el seguiment ( i una modificació forma part del seguiment ) dels Plans: Artículo 10. Obligaciones de información de Entidades Locales.

Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este real decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decretoley 4/2012, de 24 de febrero. Els interventors diran que no, però si justifiquen el que fan com toca, es pot fer. Inclús apel·lant a l’autonomia local. De fet, quan la llei parla de seguiment, no es refereix a què estiga prohibit modificacions; si no que les magnituds i el resultat siga coherent. Importa el resultat en termes de consolidació (ingressos no financers líquids iguals o superiors a despeses no financeres més amortitzacions). Mentre no isca la norma que regule el seguiment del Pla, a banda de fer-se amb la periodicitat que diu la norma ( gran población à trimestral; la resta à anual ) s’hauria de fer cada vegada que es facen modificacions (increment de despeses; disminució d’ingressos). Despres s´enviaria al Mº H y AP (ací, a l’Oficina de Coordinació amb les EELL del Ministeri).


Proposicio No de Llei per la millorar la formació i dotació de la Policia Local en casos d’incendi Proposición No de Ley por la mejorar la formación y dotación de la Policía Local en casos de incendio El grup parlamentari Compromís ha reclamat a la Conselleria de Governació l’establiment d’un protocol d’actuació bàsic per a la Policia Local Valenciana en casos d’incendi amb la finalitat de previndre situacions de risc i coordinar-se amb les dotacions de Bombers. Segons ha assenyalat la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “quan hi ha un incendi les dotacions de policia local són normalment les primeres en arribar al lloc del sinistre, però en l’actualitat els equips d’intervenció policial no compten amb els mitjans materials específics per poder fer una primera actuació d’emergència en els incendis”. “Així mateix no hi ha establerta una formació especialitzada als agents de Policia Local i d’altres cossos de seguretat sobre els perills que suposa una intervenció en els incendis, siga quina siga la seua tipologia”. En els últims anys les intervencions de forces i cossos de seguretat en incendis han tingut un balanç amb diverses intoxicacions d’agents, així com s’ha corregut el perill de morir en la pròpia l’actuació, com el cas recent d’un incendi a la localitat de Llíria al mes d’abril, on un Guardia Civil va quedar atrapat en la última planta d’un edifici i va tindre que ser rescatat per la Policia Local. El mateix President del Consorci de Bombers de València, ja ha demanat a la Conselleria de Governació la implantació d’un protocol d’intervenció policial per previndre situacions de risc en els incendis. “A més –ha afegit Oltra- hem pogut tindre constància a través dels mitjans de comunicació d’un creuament de declaracions entre policia i bombers per desavinences relacionades amb la intervenció en actuacions i rescats de persones en incendis”. Per tal que se solucione esta problemàtica Compromís ha presentat una proposició no de llei en Les Corts Valencianes per a què la Conselleria de Governació establisca un protocol d’actuació Policia Local en casos d’incendi. Així mateix s’insta a establir un programa de formació a través de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) on s’impartisquen cursos específics per a formar als agents de policia en cas de sinistres com els incendis, normes d’actuació i seguretat personal. De la mateixa manera Compromís reclama a Governació què dote amb equips unipersonals d’intervenció ràpida a les policies locals valencianes, amb la finalitat de que cada plantilla compte amb els mitjans materials propis que puguen ser utilitzats en cas d’incendi.

El grupo parlamentario Compromís ha reclamado a la Conselleria de Gobernación el establecimiento de un protocolo de actuación básico para la Policía Local Valenciana en casos de incendio con el fin de prevenir situaciones de riesgo y coordinarse con las dotaciones de Bomberos. Según ha señalado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “cuando hay un incendio las dotaciones de policía local son normalmente las primeras en llegar al lugar del siniestro, pero en la actualidad los equipos de intervención policial no cuentan con los medios materiales específicos para poder hacer una primera actuación de emergencia en los incendios”. “Así mismo no hay establecida una formación especializada a los agentes de Policía Local y otros cuerpos de seguridad sobre los peligros que supone una intervención en los incendios, sea cual sea su tipología”. En los últimos años las intervenciones de fuerzas y cuerpos de seguridad en incendios han tenido un balance con varias intoxicaciones de agentes, así como se ha corrido el peligro de morir en la propia la actuación, como el caso reciente de un incendio en la localidad de Llíria en el mes de abril, donde un Guardia Civil quedó atrapado en la última planta de un edificio y tuvo que ser rescatado por la Policía Local. El mismo Presidente del Consorcio de Bomberos de Valencia, ya ha pedido a la Conselleria de Gobernación la implantación de un protocolo de intervención policial para prevenir situaciones de riesgo en los incendios. “Además –ha añadido Oltra- hemos podido tener constancia a través de los medios de comunicación de un cruce de declaraciones entre policía y bomberos por desavenencias relacionadas con la intervención en actuaciones y rescates de personas en incendios”. Para que se solucione esta problemática Compromís ha presentado una proposición no de ley en Las Cortes Valencianas para que la Conselleria de Gobernación establezca un protocolo de actuación Policía Local en casos de incendio. Así mismo se insta a establecer un programa de formación a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) donde se impartan cursos específicos para formar a los agentes de policía en caso de siniestros como los incendios, normas de actuación y seguridad personal. De la misma manera Compromís reclama a Gobernación que dote con equipos unipersonales de intervención rápida a las policías locales valencianas, con el fin de que cada plantilla cuente con los medios materiales propios que puedan ser utilizados en caso de incendio.

2012-05-01  

Boletin del Sector de la Administración Local publicado en el mes de Mayo de 2012