Page 1


สวัสดีคะ่ ชื่อ นางสาวลลดา อภิกลุ พิศาล นามเดิม เด็กหญิงไอระดา ชื่อเล่น อีฟ เกิดวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2538 อายุ 18 ย่างเข้ า 19 ปี เป็ นคนปี หมูและชอบกินเนื ้อหมูจึงอ้ วนเหมือนหมู หนูเป็ นสาวใสไร้ สไตล์ และไร้ สตางค์รักทะเลเวลามีเธอด้ วยชอบกินกล้ วยน้ำ าหว้ ากินข้ าวใช้ มือซ้ ายเขียนหนังสือใช้ มือขวา ไม่ชอบเหมือน ใครและไม่อยากให้ ใครเหมือนเป็ นคนรักเสียเพลงมีดนตรี ในหัวใจเบื่อคนเยอะแต่ชอบอยู่กบั เพื่อนเป็ นคนขี ้เกียจ แต่ไม่ชอบอยู่เฉยๆเป็ นคนสนุกสนานแต่บางทีก็เงียบชอบติดเทคโนโลยีแต่ก็รักธรรมชาติเป็ นคนเสียงดังขี ้โวยวาย แต่ก็ชอบที่จะอยู่เงียบๆ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนพระโขนงพิทยาลัย ไม่ชอบกินถัว่ งอก ข้ อศอกมีแผลแถได้ เรื่ อยๆเหนื่อยก็พกั รักวินเทจเน้ นถ่ายรูปสูงนิดหน่อยชอบกินของอร่อยระบบย่อยไม่ค่อยดีมี ความสุขกับตัวเองร้ องเพลงไม่คอ่ ยเพราะชอบกินเงาะเพราะอร่อยแต่กินไม่บ่อยเพราะกลัวร้ อนใน ^_^


Laladar aphikulphisan 56123311060  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you