Page 1


วันสถาปนาหน่วย (นขต.สป.) ๑๘ มกราคม ๒๔๕๒ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ๑ มีนาคม ๒๕๓๒ ๘ เมษายน ๒๔๓๐ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๖ ๑ กันยายน ๒๕๓๒ ๔ กันยายน ๒๕๓๘ ๖ กันยายน ๒๕๓๓ ๑๒ กันยายน ๒๔๔๙ ๑๒ กันยายน ๒๔๙๙ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๒ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ๗ ตุลาคม ๒๔๙๖ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๓

กรมเสมียนตรา กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม, กรมการเงินกลาโหม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กรมการสรรพกำลังกลาโหม กรมพระธรรมนูญ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงบประมาณกลาโหม ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

1


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.)

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์

กห.

ทศท.

ห้องปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม (ศปก.กห.) 0 2622 1972 0 2221 2847 (โทรสาร) 0 2622 3196 (โทรสาร) 0 2225 4281 กองรักษาการณ์กระทรวงกลาโหม 0 2222 2825 ห้องเวร สป. 0 2221 2847 ห้องรับรอง (ห้องแลกบัตรผ่าน) 0 2221 1855 ห้องตัดผม ธนาคารทหารไทย จำกัด (สาขากระทรวงกลาโหม) 0 2222 1115 0 2222 1215

52 53107 52 53004 52 53108 52 52128 52 53303

เลขที่ 47/433 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0 2980 5800-20 โทร.ทหาร 57 55550-6

สนพ.สป. ห้องเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำอาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) ห้องนายทหารเวรผู้ใหญ่ ห้องนายทหารเวร ห้อง รปภ.อผศ. และ สห. ห้องตรวจวัตถุระเบิดใต้ท้องรถ ป้อมยามด้านทางเข้า อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) ป้อมยามด้านทางออก อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) ธนาคารทหารไทย จำกัด (สาขาย่อยเมืองทองธานี)

2

52 53613-4 52 53004

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) โทรศัพท์ โทร. ภายใน

แจ้งวัฒนะ

หมายเหตุ

โทร.ทหาร

ตู้กลาง ตู้กลาง

5589, 5590 5587

ตู้กลาง 5591, 5594 ตู้กลาง 5591, 5594 5595 ตู้กลาง 5591, 5594, ตู้กลาง 5595 ตู้กลาง 5585 ตู้กลาง 5586 ตู้กลาง -

ทศท. 0 2980 5876

0 2504 5141

เครื่องภายในต้องการโทรฯ เข้า ทศท. กรุณาตัด (9) โทร.ทหาร กรุณาตัด (8) เครื่อง โทร.ทหาร ต้องการโทรฯ เข้าเครื่อง 5 ตัว ของ ทบ. กรุณาตัด (61)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สารบัญ

หน่วย

ชื่อย่อ

สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (สร.) • สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม • สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม • สำนักงานจเรทหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม • สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (1) • สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (2) • สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (3) • สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (4) • สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม • ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม • ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม • สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม • สำนักนโยบายและแผนกลาโหม • กรมเสมียนตรา • สำนักงบประมาณกลาโหม • กรมพระธรรมนูญ • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร • กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร • ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร • กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร • โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

หน้า

สน.รมว.กห. สง.ปษ.รมว.กห. สง.ลก.รมว.กห. สน.จร.ทั่วไป

5 8 9 11

สนง.ปล.กห. สนง.รอง ปล.กห. (1) สนง.รอง ปล.กห. (2) สนง.รอง ปล.กห. (3) สนง.รอง ปล.กห. (4) สน.ปล.กห. ปษ.พิเศษ สป. กพร.กห. สลก.สป. สนผ.กห. สม. สงป.กห. ธน. ศอพท. พท.ศอพท.

12 14 15 16 17 18 21 22 23 25 34 40 43 47 51

ศพปน.พท.ศอพท.

54

อท.ศอพท.

57

รวท.อท.ศอพท.

60

3


หน่วย

ชื่อย่อ

• ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศอว.ศอพท. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร • โรงงานเภสัชกรรมทหาร รภท.ศอพท. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร • กรมการเงินกลาโหม กง.กห. • กรมการสรรพกำลังกลาโหม กกส.กห. • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม วท.กห. • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ศวพท.วท.กห. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ทสอ.กห. • สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สสน.สป. • สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สยธ.สสน.สป. • สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สนพ.สสน.สป. • สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สตน.กห.  หน่วยอื่น ๆ • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อผศ. • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก รพ.ผศ. • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป. • กรมราชองครักษ์ รอ. • กองบัญชาการกองทัพไทย บก.ทท. • กองทัพบก ทบ. • กองทัพเรือ ทร. • กองทัพอากาศ ทอ. • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. • สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. • สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4

หน้า 64 71 74 78 81 85 87 90 92 94 96 99 103 105 107 108 109 110 111 112 114 115

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2226 3114-5, โทรสาร 0 2622 3561, 0 2223 0703 โทร.ทหาร 52 51061

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

รมว.กห. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต สำนักงานผู้บังคับบัญชา 0 2226 3114-5 52 51034 FAX 0 2226 3214 คณะที่ปรึกษา ร.ท.นรหัช พลอยใหญ่ 0 2226 3114 52 51034 พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ 0 2226 3114 52 51034 พล.อ.ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ 0 2226 3114 52 51034 พล.อ.วุทธิ์ วิมุกตะลพ 0 2222 3870 52 53603 นาย วราวุธ ยันต์เจริญ 0 2226 3114 52 51034 หน.สน.รมว.กห. พล.อ.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ 0 2226 3215 52 51034 08 1375 4949 รอง หน.สน.รมว.กห./ พล.อ.อ.สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร 0 2622 3186 52 53607 08 1173 1514 หน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห. พ.อ.ทิวา สุทธิกุลสมบัติ ฝ่ายเสนาธิการ 0 2226 3114-5 52 51034 08 1421 6616 น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์ 0 2226 3114-5 52 51034 08 1860 2603 พ.อ.สุภาพ ถิระสุข 0 2226 3114-5 52 51035 08 1254 9051 ทส.รมว.กห. น.อ.เสรวรรถ คล้ายพุฒ 0 2226 3114-5 52 51034 08 1926 1547 ส่วนงานประสานราชการ 0 2222 7388 52 51061 FAX 0 2223 0703 ประจำทัว่ ไป,งานตามนโยบาย หน.ส่วนงาน พล.อ.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ 0 2222 7388 52 51061 08 1943 5888 รอง หน.ส่วนงาน พล.ท.วิภาต วิภาตะศิลปิน 0 2222 7388 52 51061 08 1867 1777 พล.ท.ชนินทร์ จันทรโชติ 0 2222 7388 52 51061 08 1422 2952 พล.ท.วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ 0 2222 7388 52 51061 08 9220 6996 พล.ร.ท.ปราโมทย์ สังฆคุณ 0 2222 7388 52 51061 08 6903 9885

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

5


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผช.หน.ส่วนงาน พล.อ.ต.พรต ลีรพันธุ์ 0 2222 7388 52 51061 08 1883 0033 ส่วนงานประสานราชการ 0 2622 3560 52 51025 จชต., กอ.รมน., ตร. FAX 0 2622 3561 และงานข่าวกรองพิเศษ หน.ส่วนงาน พล.อ.สำเร็จ ศรีหร่าย 0 2622 3560 52 51025 08 1947 3705 รอง หน.ส่วนงาน พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ 0 2622 3560 52 51025 08 1860 9982 ผช.หน.ส่วนงาน พล.ต.ปัญจะ ธรรมศรี 0 2622 3560 52 51025 08 1905 2052 ส่วนงาน รปภ., การสนับสนุน 0 2224 2506 52 53604 รมว.กห., กำหนดการ FAX 0 2224 2506 หน.ส่วนงาน พล.อ.อ.วิโรจน์ นิสยันต์ 0 2224 2506 52 53604 08 1173 1437 รอง หน.ส่วนงาน พล.ท.ประกาศเกียรติ หิญชีรนันท์ 0 2224 2506 52 53604 08 9574 7999 ผช.หน.ส่วนงาน พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์ 0 2224 2506 52 53604 08 6303 9703 หน.รปภ. น.ท.วรายุส์ แทนสง่า ร.น. 0 2224 2506 52 53604 ส่วนงานประสานการข่าว 0 2622 3560 52 51025 FAX 0 2622 3561 หน.ส่วนงาน พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ 0 2622 3560 52 51025 08 4720 0092 รอง หน.ส่วนงาน พล.ต.ทศพร หอมเจริญ 0 2622 3560 5251025 08 1712 4483 นายทหารประจำส่วนงาน พ.อ.รณวีร์ หิรัญสิ 0 2622 3560 52 51025 08 1922 5555 ส่วนงานโฆษก กห., 0 2622 2153 52 51079 สารสนเทศและกิจการพลเรือน FAX 0 2622 2153 หน.ส่วนงาน พล.ต.สุรชาติ จิตต์แจ้ง 0 2222 7388 52 51061 08 9969 5130 รอง หน.ส่วนงาน พ.อ.สุรศักดิ์ ศุขะ 0 2622 2153 52 51079 08 1649 8014 โฆษก กห. พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง 0 2622 2153 52 51079 08 1841 4567 08 1459 9333 นายทหารประจำส่วนงาน น.อ.หญิงศิตมน เจริญสุข ร.น. 0 2622 2153 52 51079 08 6860 5939

6

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

พ.ต.ภัสภูมิ พุดพริ้ง 0 2622 2153 52 51079 08 9256 5446 ร.อ.หญิง ปรางทอง จันทร์สุข ร.น. 0 2622 2153 52 51079 08 5832 0345 ส่วนงานธุรการ, เอกสาร, 0 2225 6789 52 51069 กำลังพล FAX 0 2226 3214 พล.ต.อนิรุจน์ มัสโอดี 0 2225 6789 52 51069 08 1345 7575 หน.ส่วนงาน รอง หน.ส่วนงาน พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญสุข 0 2225 6789 52 51069 08 9896 0743 นายทหารประจำส่วนงาน น.อ.หญิง สิรเิ พ็ญ เพ็ชรสว่าง ร.น. 0 2226 3114-5 52 51034 08 1771 5808 พ.ต.หญิง กุลริศา ปริงทอง 0 2226 3114-5 52 51034 08 1982 5389

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

7


สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2225 3647 โทรสาร 0 2225 7649 โทร.ทหาร 52 51075

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ปษ.รมว.กห.

พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ร.น. 0 2622 2153 52 51001

หน.สง.ปษ.รมว.กห.

พ.อ.ทัฏฐพนธ์ ตันติอำนวย

0 2225 3647 52 51001 0 2224 0715

08 1852 5354

ฝสธ.ประจำ สง.ปษ.รมว.กห. พ.อ.วิเชียร ชวนชม

0 2225 3647 52 51001

08 1944 8559

ชรก.

น.ต.หญิง กุลิสรา รักงาม ร.น.

0 2225 3647 52 51001 08 6301 5248

ทส.ปษ.รมว.กห.

ร.ต.โยธิน กุลศิลป์ ร.น.

0 2225 3647 52 51001 08 5661 5141

นายทหารประจำ สง.ปษ.รมว.กห. น.ท.วิชัย ฤา ไชยคาม

0 2225 3647 52 51001 08 7088 8584

บันทึก

8

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร./โทรสาร 0 2222 3870, 0 2622 2281 โทร.ทหาร 52 53602-4

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

ลก.รมว.กห.

พล.อ.วรวิทย์ ชินะนาวิน

0 2622 2153 52 51079 08 9036 2967

หน.สง.ลก.รมว.กห.

พล.อ.วุทธิ์ วิมุกตะลพ

0 2222 3870 52 53602-4 08 1807 5222

ฝสธ.ประจำ สง.ลก.รมว.กห. พล.ท.ศุขเกษม องคะศิลป์

0 2222 3870 52 53602-4 08 1807 3082

พ.อ.คำรณ ชาวเรือ

0 2222 3870 52 53602-4 08 6887 2933

พ.อ.ฉัตรมงคล เกิดปั้น

0 2222 3870 52 53602-4 08 1563 0925

นายทหารประจำสำนักงาน พ.อ.วรฤทธิ์ เหล่าศิริรัตน์

0 2222 3870 52 53602-4 08 1637 2233

น.อ.หญิง พรพิมล ภูมิโสภณ ร.น. 0 2222 3870 52 53602-4 08 5057 2981

หน.สร.

พล.ต.อธิวุฒิ เขียนวิจิตร

0 2226 3117 52 51057 08 4552 6384

รอง หน.สร.

พ.อ.ยุทธนินทร์ บุนนาค

0 2225 7084 52 51038 08 1241 3155

ฝสธ.ประจำ สร.

พ.อ.ประจักษ์ ยิ้มภักดี

0 2222 3871 52 51010 08 1866 7360

รอง หน.กลุ่มงาน ปคร.กห. พ.อ.นพพร มากเมือง

0 2226 2497 52 51073

08 9559 7655

นายทหารงบประมาณ

0 2223 5541 52 52019

นายทหารการเงิน

0 2222 6169 52 52017

52 53002

ผอ.กกม.สร.

พ.อ.วรพันธ์ พระวิสัตย์

0 2222 2859 52 51056 08 1819 1086

รอง ผอ.กกม.สร.

พ.อ.สงกราณต์ พรหมสิทธิ์

0 2222 2859 52 51056 08 1300 6651

นปก.ประจำ สร.

พ.อ.หญิง สุริยา สุวรรณประสิทธิ์ 0 2225 3648 52 51032 08 9895 5617

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ศรท.กห. หน.งานคณะรัฐมนตรี

0 2223 4262 52 52020

หน.งานรัฐสภา

0 2223 4262 52 52020

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

9


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

หน.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

0 2225 3648 52 51032

ผอ.กลาง.สร.

พ.อ.กำจร จริตพันธ์

0 2223 4242 52 51011 08 1818 0414

รอง ผอ.กลาง.สร.

พ.อ.สมโภชน์ พูลเพิ่มทรัพย์

0 2223 4242 52 51011 08 6555 3912

หน.ธุรการและกำลังพล

0 2224 0717 52 51062

หน.ส่งกำลังบำรุง

0 2225 5284 52 53061

0 2224 0749 52 51055

หน.สารสนเทศ รับ - ส่ง

0 2225 2137 52 53009

0 2222 3121 52 51078

หน.ส่วนสนับสนุนผู้บังคับบัญชา พ.อ.สมลักษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

52 53001

0 2226 3114-5 52 51072

52 52061

บันทึก

10

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สำนักงานจเรทหารทั่วไป

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร./โทรสาร 0 2980 5634 โทร.ทหาร 57 55474

โทรศัพท์ ตำแหน่ง จร.ทั่วไป หน.ฝสธ.จร.ทั่วไป รอง หน.ฝสธ.จร.ทั่วไป ทส.จร.ทั่วไป หน.สน.จร.ทั่วไป รอง หน.สน.จร.ทั่วไป

ยศ ชื่อ สกุล พล.อ.ชาตรี ทัตติ พล.ท.บัญชา สิทธิวรยศ พล.ต.อนุตร ธรศรี น.อ.หญิง ประณัฐตา อัศนิบุตร ร.น. พ.อ.หญิง ขนิษฐา ชาเจริญ พ.อ.สุภาพ ถิระสุข

ที่ทำงาน 0 2980 5634 0 2980 5634 0 2980 5634 0 2980 5634 0 2980 5634 0 2980 5634

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

57 51063 57 55474 08 1921 0014 57 55474 08 1874 7777 57 55474 08 9894 6058 57 55474 08 9213 8339 57 55474 08 1254 9051

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

11


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2226 3120-1 โทรสาร 0 2225 5118 โทร.ทหาร 52 51020-1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) โทร. 0 2980 5845 โทร.ทหาร 57 51105 โทรสาร 0 2980 5855

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ปล.กห.

พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

0 2226 3120-1 52 51132

หน.ฝสธ.ประจำ ปล.กห.

พล.อ.ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร

0 2226 3120-1 52 51028 08 7026 3138

ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ปล.กห. พล.ท.ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน

0 2226 3120-1 52 53655 08 7904 0611

ชรก.

พล.อ.เกษม ยุกตะวีระ

0 2221 3277

08 1988 1899

พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ

08 1820 2122

พล.อ.ธราธร ศรียะพันธ์

0 2221 3277

08 1754 1638

พล.ร.อ.สุรพงษ์ ชะระอ่ำ ร.น.

08 1838 3358

พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ 0 2226 3120-1 52 51020 08 1473 2714

พล.ท.สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว

0 2226 3120-1 52 51020 08 9440 0493

พ.อ.ร่มเกล้า ปั้นดี

พ.อ.ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส

0 2226 3120-1 52 51020 08 4552 3421

ฝสธ.ประจำ ปล.กห.

พล.ต.กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา

0 2226 3120-1 52 51133 08 1785 5543

ชรก.

พล.ท.พรรณนพ ศักดิ์วงศ์

0 2226 3120-1 52 53252 08 1822 9467

พล.ท.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ

0 2226 3120-1 52 53252 08 6988 1618

พล.ท.สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์

0 2226 3120-1 52 51131 08 9969 5048

พล.ท.วิสุทธิ์ นาเงิน

0 2622 2302

พล.ท.ชำนาญ สุวรรณฉวี

0 2226 3120-1 52 51020 08 4931 8759

พล.ต.ทวี พฤกษาไพรบูลย์

0 2226 3120-1 52 51131 08 9071 4982

12

0 2226 3120-1 52 51020 08 1753 2726

08 1808 3666

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

พล.ต.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม

0 2226 3120-1 52 51131 08 1375 5357

พล.ต.ชนาธิป บุนนาค

0 2226 3120-1 52 53611 08 7116 5002

พล.ต.พนัส แสนสมบัติ

0 2226 3120-1 52 53611 08 9969 5089

ร.อ.พวรรษ จันทร์สุดา

0 2226 3120-1 52 51020 08 0550 2802

น.อ.ยงค์ยุทธ ชูชีพ ร.น.

0 2226 3120-1 52 51019 08 1857 9598

ทส.ปล.กห. ชรก.

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

13


สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (1)

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2225 6667 โทรสาร 0 2221 2878 โทร.ทหาร 52 51040 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) โทร./โทรสาร 0 2980 5950

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

รอง ปล.กห.(1) หน.สง.รอง ปล.กห.(1) หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.(1) ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห. (1) ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห. (1) ชรก. ทส.รอง ปล.กห. (1)

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม พล.ท.กุลิส วัฒนา พล.ต.รุจ กสิวุฒิ พล.ต.สิทธิพล นิ่มนวล พ.อ.เขมชาติ ปัตตะนุ พล.ต.สมศักดิ์ รุ่งสิตา พ.อ.หญิง วรรณวิมล แทนขำ ร.อ.ปิยะเจตน์ มีเดช ร.ท.วุฒิสาร เหลืองจินดา

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667 0 2225 6667

52 51040 52 51040 52 51040 52 51040 52 51040 52 51040 52 51040 52 51040 52 51040 52 51040

08 1824 9991 08 1835 6866 08 1808 4481 08 4880 7414 08 4938 3056 08 4560 6718 08 9984 7293 08 5231 3522 08 5354 1456 08 0300 1234

บันทึก

14

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (2)

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2221 6302, 0 2224 6194 โทรสาร 0 2226 3119 โทร.ทหาร 52 51017-8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) โทร. 0 2980 5800 ต่อ 5186 โทร.ทหาร 57 51051

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

รอง ปล.กห.(2) พล.อ.หม่อมหลวง ประสบชัย 0 2221 6302 52 51017-8 08 1375 4949 เกษมสันต์ หน.สง.รอง ปล.กห. (2) พล.อ.วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ 0 2221 6302 52 51017-8 08 9885 0788 ที่ปรึกษา รมว.กห/ นายวราวุธ ยันต์เจริญ 0 2221 6302 52 51017-8 08 4555 3115 ที่ปรึกษา รอง ปล.กห.(2) หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.(2) พล.ท.วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ 0 2221 6302 08 9969 5078 ชรก. น.อ.สมยศ จันทะวงษ์ 0 2221 6302 52 51017-8 08 9969 5077 น.อ.นิสสิต ปาลกะวงศ์ 0 2221 6302 52 51017-8 08 4938 3104 ณ อยุธยา พ.อ.สมเจตน์ ฤกษ์ดี 0 2221 6302 08 1811 9164 พ.ท.สิทธิศักดิ์ เยาวลักษณ์ 0 2221 6302 52 51017-8 08 1695 3922 ร.ท.หญิง วลัยพร 0 2221 6302 52 51017-8 08 9670 4199 วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ร.น.

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

15


สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (3)

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2221 1848, 0 2226 3118 โทรสาร 0 2221 6466 โทร.ทหาร 52 51187, 52 52024 , 52 51064

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

รอง ปล.กห.(3) หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.(3) ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.(3) ชรก. ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.(3) ทส.รอง ปล.กห. (3) ผช.ทส.รอง ปล.กห. (3)

พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ร.น. พล.ร.ท.จรูญ จาตุรพงศ์ ร.น. พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง ร.น. น.อ.ธรรมนูญ หงษ์กิจ ร.น. น.อ.ปริทรรศน์ ชาตะสิงห์ ร.น. น.ท.ชัชเวช กิตติพีรชล ร.น. น.ต.ประเสริฐ รุ่งแสง ร.น. น.ต.รัชศักดิ์ หว่านพืชน์ ร.น.

ที่ทำงาน โทร.ทหาร 0 2221 6466 52 51187 0 2221 1848 0 2221 1848 0 2221 1848 0 2221 1848 0 2221 1848 0 2221 1848 0 2221 1848

บ้านพัก มือถือ 08 9967 2729 08 1258 3965 08 9965 9852 08 9064 2403 08 9035 0610 08 9132 3491 08 9041 8704 08 1850 6361

บันทึก

16

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (4)

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2226 2309 โทรสาร 0 2222 7176 โทร.ทหาร 52 51142, 52 51143

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2222 8839

52 51139

08 1173 1408

หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห. (4) พล.อ.ท.ปราบพล ประสพศิลป์

0 2226 2309

52 51142-3 08 1658 5382

ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.(4) พล.อ.ต.พรต ลีรพันธุ์

0 2226 2309

52 51142-3 08 1883 0033

ฝสธ.ประจำ รอง ปล.กห.(4) น.อ.อยุธ ศาลิคุปต

0 2226 2309

52 51142-3 08 8391 2277

ทส.รอง ปล.กห.(4)

น.อ.วิวรรธน์ มิ่งขวัญ

0 2226 2309

52 51142-3 08 7686 2142

น.ท.คัมภีร์ จักษุดี

0 2226 2309

52 51142-3 08 1626 0033

รอง ปล.กห. (4)

ผช.ทส.รอง ปล.กห.(4)

พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา

ที่ทำงาน

ชรก.

น.อ.ปิยะพันธ์ ขันถม

0 2226 2309 52 51142-3

น.ต.สรวุฒิ พรหมทอง

0 2226 2309

52 51142-3 08 0175 0990

ร.ท.ชยพล มีไม่จน

0 2226 2309

52 51142-3 08 9529 4791

นายทหารประจำสำนักงาน น.ส.พชวรรณ ทับทิมไทย

0 2226 2309

52 51142-3 08 5804 7408

น.ส.จิราภา ช่วงทอง

0 2226 2309

52 51142-3 08 1844 6697

ช่วยปฏิบัติราชการ

นายจีระวัฒน์ สิงห์โคตร

0 2226 2309

52 51142-3 08 1259 8626

08 7970 8795

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

17


สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2223 0155 โทร.ทหาร 52 51014, 52 51082-3 โทรสาร 0 2226 3126

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

หน.สน.ปล.กห. พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล 0 2225 3695 52 51085 รอง หน.สน.ปล.กห. พล.ต.ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ 0 2223 0596 52 51015 ฝสธ.ประจำ สน.ปล.กห. พล.อ.ต.จรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ชรก. พล.ต.ชุติกรณ์ สีตบุตร 0 2622 2260 52 51093 พล.ต.เกรียงไกร พราหมณีย์ 0 2225 3695 52 51082 พ.อ.หญิง สุวิมล ทรงกำพล 0 2225 3695 52 51082 นายทหารสารบรรณและธุรการ พ.ท.หญิง ราตรี ทองถนอม 0 2221 9815 52 51087 พ.ท.อภิชาติ ช้างเผือก 0 2221 9815 52 51087 ร.อ.วสันต์ ใจสำราญ 0 2221 9815 52 51087 รับ – ส่ง พ.อ.หญิง สุมิตรา กิตติวโรดม 0 2226 3126 25 21014 ปฏิบัติงานส่งกำลังบำรุง ชรก. น.อ.เชษฐกุล คงพูลศิลป์ 0 2223 0155 52 51093 น.อ.เชิดชัย ศรีด้วง 0 2223 0155 52 51093 ปฏิบัติงานด้านกิจการพิเศษ ชรก. พ.อ.หญิง ธัญธารีย์ ศรีพัฒน์ถาวร 0 2223 7635 52 51179 พ.อ.ชยาภรณ์ ยังประดับ 0 2223 7635 52 51175 ปฏิบัติงานด้านประสานงาน นายทหารชั้นนายพล ชรก. พล.ต.สมเกียรติ สืบปรุ 0 2622 2280 52 51083

18

บ้านพัก มือถือ 08 1905 4164 08 6908 2322 08 1818 0939 08 1866 3332 0 2243 0714 08 9760 0789 08 1969 7553 08 1624 6233 08 1726 3556 08 9020 9151 08 9526 3743

08 4938 0767 08 1714 3309 08 4938 3124 08 1820 9876 08 9981 8890

0 2882 2097 08 9895 7546

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

พ.อ.วีรพันธ์ มณีพงษ์ 0 2225 3695 52 51082 08 3123 9999 พ.ท.อนุมาศ อนันต์ 0 2222 2198 52 51176 08 0624 2798 08 7328 8921 พ.ท.จีระ ไชยสุต 0 2222 2198 52 51176 08 1848 9577 (แจ้งวัฒนะ ) พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย 0 2980 5944 57 52112 08 1925 5127 ต่อ 5572 พล.อ.ประภัสสรณ์ เศวตภาณุ 0 2980 5844 08 1929 0215 ต่อ 5572 พล.อ.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ 0 2980 5844 08 1876 8056 ต่อ 5575 พล.อ.สาธิต สุวรรณประกร 0 2980 5944 ต่อ 5588 08 1826 5089 พล.อ.ชลิต ศรีระเดช พล.อ.สิรวุฒิ สุคันธนาค 0 2980 5944 57 52133 08 1820 1683 ต่อ 5588 พล.อ.เรืองปัญญา โคปาละสุต 0 2980 5844 08 1925 5128 ต่อ 5575 08 1848 6541 พล.อ.กิตติ ปทุมมาศ 0 2980 5944 08 6993 7898 ต่อ 5573 พล.ท.อนุวัฒน์ จักรแสน 0 2980 5944 08 1886 6501 ต่อ 5573 พล.ท.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม 0 2980 5944 57 51117 08 1924 9367 ต่อ 5573 พล.ท.คณิต ทศวัฒน์ 0 2980 5944 57 51117 08 1174 9646 ต่อ 5573

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

19


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล พล.ท.ณรงค์ ตุวยานนท์

พล.ท.มาโนช บุญคลัง

พล.ท.พิชาติ เขม้นจันทร์

พล.ท.ม.ล.สุปรีดี ประวัตร

พล.ท.วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ

พล.ท.จิรศักดิ์ บุตรเนียร

พล.ต.หญิง นงเยาว์ ลี้สุวรรณ

พล.ร.ต.หญิง รพีพรรณ

แก้วรัศมี ร.น.

พล.ต.หญิง เอีย่ มทิพย์ สิมารักษ์

พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีวัฒน์

ชรก.

น.อ.หญิง วารุณี มงคลฤดี

พ.อ.มาณพ ขาวสะอาด

20

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2980 5944 57 51117 08 6777 2450 ต่อ 5573 0 2980 5944 57 51117 08 5187 3500 ต่อ 5573 0 2980 5944 57 51117 08 1924 3967 ต่อ 5573 0 2980 5944 57 51117 08 1668 5555 ต่อ 5573 0 2980 5944 57 51117 08 6993 7378 ต่อ 5573 0 2980 5944 57 51117 08 1298 6297 ต่อ 5573

0 2980 8541 57 52139

08 1923 7788

ต่อ 5579 0 2980 5944 57 52139 08 1456 0215 ต่อ 5579 0 2980 5944

08 1859 9417

ต่อ 5573 0 2980 5944 57 51117 08 1655 5353 ต่อ 5573 0 2980 5800 57 51117 08 1735 8399 ต่อ 5573 0 2980 5800 57 51117 08 4094 5518 ต่อ 5562

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2221 4020 โทรสาร 0 2221 9815 โทร.ทหาร 52 51120

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ปษ.พิเศษ สป. พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม ผทค.พิเศษ สป. พล.อ.พีระพันธ์ อภิชาตินนท์

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2622 2969 52 51120 08 1825 6866 0 2225 6667 52 51040 0 2223 4020 52 51119-20 08 1483 1727

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

21


ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2222 7871 โทรสาร 0 2622 1848 โทร.ทหาร 52 51116

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.กพร.กห. พล.ท.ทรงพล ไพนุพงศ์ 0 2222 7871 52 51115 08 1845 7778 น.กพร.กห. พล.ต.ชูเกียรติ จุณณะปิยะ 0 2622 0153 52 51116 08 6102 4135 พล.ต.พิชัย เข็มทอง 0 2622 1848 52 51115 08 1981 1870 พ.อ.สุริยา เปี่ยมศิริ 0 2622 0153 52 51116 08 1438 9310 พ.อ.กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล 0 2622 1848 52 51115 08 1939 2327 พ.อ.หญิง สุนทรี ณ นคร 0 2622 1848 52 51115 08 6102 4145 บั นทึก

22

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2225 8260 โทรสาร 0 2225 8261, 0 2225 8264 โทร.ทหาร 52 52016, 52 53010

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

ลก.สป.

พล.ต.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์

dokkoon2002@hotmail.com

ทส.ลก.สป.

ร.ต.หญิง ประภาพันธ์ มูลละ

0 2225 8263 52 52032 08 1254 1280

รอง ลก.สป.

พ.อ.ณภัทร สุขจิตต์

0 2225 0369 52 51026 08 1666 3844

sookchit2004@outlook.com

พ.อ.ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส

0 2224 8628 52 51058 08 4552 3421

ฝสธ.ประจำ สลก.สป.

น.อ.พรหมเมธ อติแพทย์ ร.น.

0 2224 8628 52 51218 08 1890 3666

นปก.ประจำ สลก.สป.

พ.อ.สุทธิรักษ์ วังตาล

0 2225 8260 52 53010 08 1499 5251

tong155@hotmail.com

พ.อ.เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน

08 3043 3366

08 4383 8595

น.อ.หญิง สุธาศินี

0 2255 8263 52 51027 08 1822 0813

08 9969 5127

0 2225 8260 52 53010 08 4731 6345

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ร.น. หน.นายทหารการเงิน

พ.ท.พลพัฒน์ อาขวานนท์

0 2223 5854 52 52012 08 9217 5707

นายทหารงบประมาณ

น.ท.ธวัชชัย แตงสมุทร ร.น.

0 2226 1393 52 53007

หน.นตส.สลก.สป.

น.ท.หญิง อารีย์พรรณ จุลละศร

0 2256 1393 52 52023

ผอ.กลาง.สลก.สป.

น.อ.ธวัชชัย รักประยูร

0 2226 2049 52 51054 08 9819 7986

รอง.ผอ.กลาง.สลก.สป.

น.อ.กฤษณ์ ไชยสมบัติ

0 2225 8260 52 52059 08 1812 4848

หน.กำลังพล

0 2225 8260 52 53010

หน.บริการ

0 2225 8261 52 53012

หน.ธุรการ

0 2225 8260 52 52016

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

23


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผอ.กลก.สลก.สป.

พ.อ.ดุจเพ็ชร์ สว่างวรรณ

obe2036@hotmail.com

รอง ผอ.กลก.สลก.สป.

พ.อ.ปณิธาน กาญจนวิโรจน์

0 2224 7604 52 51059 08 7909 3736

พ.อ.ปิยะวัฒน์ ปานเรือง

0 2224 7604 52 51059 08 1922 9472

หน.สำรวจและสถิติ

0 2225 8264 52 53021

หน.เลขานุการ

0 2225 8264 52 53021

หน.ตรวจสอบและวิเคราะห์

0 2225 8264 52 53059

ที่ทำงาน

0 2224 7604 52 53011 08 9829 1771

ผอ.กปส.สลก.สป.

พ.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์

kongcheep@gmail.com

tawee05@gmail.com

พ.อ.สุวเทพ ศิริสรณ์

baditt@hotmail.com

หน.แผนและโครงการ

0 2225 8262 52 52022

หน.เผยแพร่

0 2225 8262 52 52010

หน.ผลิตสื่อโสตทัศน์

0 2225 8262 52 52011

หน.สื่อสารมวลชน

0 2622 3179 52 53079

หน.เทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2225 8262 52 53014

รอง ผอ.กปส.สลก.สป.

สุดจิตร์ พ.อ.ทวี

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

0 2226 3814 52 51046 08 5901 7897

0 2226 4465 52 52008

08 1617 3233

0 2226 4465 52 52008 08 5070 8671

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โทร. 0 2622 3179 โทรสาร 0 2225 8262 โทร.ทหาร 52 53079 htt:2//61.19.220.3/opsd/sopsdweb/index_1.htm

24

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2222 9369 โทรสาร 0 2222 9369 โทร.ทหาร 52 53102

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

ผอ.สนผ.กห.

พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ

0 2226 3125 52 51102 08 9201 3533

ทส.ผอ.สนผ.กห.

ร.อ.ภาคินัย มังคะลี

0 2222 4865 52 51102 08 6995 9954

รอง ผอ.สนผ.กห.

พล.ท.ชัยชาญ ช้างมงคล

0 2226 3122 52 51101 08 9500 1121

ผช.ผอ.สนผ.กห.

พล.ร.ต.ศิริชัย เทียนศิริ ร.น.

0 2226 3130 52 51103 08 1810 5347

พล.ต.ปิยะ ครุธเวโช

0 2221 3298 52 51158 08 9035 0451

พล.อ.ต.ภานุพงศ์ เสยยงคะ

0 2225 7448 52 51261 08 1173 1496

สำนักงาน ผอ.สนผ.กห.

พล.ท.ชลิต วสยางกูร

0 2222 4865 52 52263 08 9564 3180

พล.อ.ต.ประทีป คูณขุนทด

0 2222 4865 52 52263 08 1802 3059

พล.ต.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ

0 2222 4865 52 52263 08 1836 1999

ผชก.สนผ.กห.

พ.อ.ชำนัญพจน์ พูลเกษ

พล.ต.พชร ชัยวุฒิ

0 2222 4865 52 52263 08 1633 9999

0 2225 4492 52 53121

08 6355 7363

08 9130 4595

08 4938 3070

ฝสธ.ประจำ สนผ.กห.

พ.อ.ภาณุวัฒน์ อ่อนนุช

0 2225 1419 52 53135 08 1316 8115

นปก.ประจำ สนผ.กห.

พ.อ.เอกชัย พงษ์ประเสริฐสุข

0 2225 1419 52 51121 08 1700 5519

พ.อ.นันทวี ณ สงขลา

0 2226 3122 52 51101 08 1565 6282

FAX 0 2226 1781

ชรก.

น.อ.ธนิต สามิตสมบัติ

0 2225 1419 52 51121 08 7023 6812

น.อ.หญิง สาริณี ทองเหง้า ร.น.

0 2225 1419 52 51121 08 9016 0401

พ.อ.กันต์พงษ์ เดชอภิรักษ์ชน

0 2221 3263 52 51152 08 4942 7240

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

25


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

ชรก.

พล.อ.พรชัย นิพิฏฐ์กุล

พล.ท.ชนินทร์ จันทรโชติ

52 51706 08 1422 2952

พล.ต.เกรียงไกร สุบิน

52 51706 08 0600 1336

พล.ต.สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ

52 51706 08 1311 1477

พล.ต.วีระเดช จิตคันธา

52 51706 08 6775 7490

หน.ปสท. กับ กต.สนผ.กห. พล.ท.นครินทร์ นาคอาทิตย์

0 2224 4175 52 52359 08 1878 0503

0 2643 5304

0 2880 9877

08 9039 7473

นปสท. กับ กต.สนผ.กห.

0 2184 0582

พล.ต.ทศพร หอมเจริญ

0 2643 5303

08 1712 4483

08 1266 9228

พ.อ.ธนภัทร ณิยกูล

0 2203 5000

ต่อ 15122

0 2448 1581

น.อ.หญิง ชวันเกตุ ประพันธะโกมล 0 2643 5305

08 4938 3063

หน.ปสท.กับ สมช.สนผ.กห. พล.ท. เด่นดวง ทิมวัฒนา 0 2629 8076-8 53 51040-2 0 2585 8259

08 9071 4898

08 1827 0744

นปสท.กับ สมช.สนผ.กห.

พล.ต.วรวุธ กิจพจน์

0 2629 8077-8 53 51041-2 08 4538 7138

08 1989 1632

พ.อ.ชนุตม์ ศิริธรรม

0 2629 8077-8 53 51041-2 08 1852 8200

ชรก.

พล.ร.ต.หญิง สุธรี า ตัณมานะศิริ ร.น. 0 2629 8077-8 53 51041-2 08 1813 6263

พ.อ.ม.ล. พรมพร กฤดากร

0 2629 8077-8 53 51041-2 08 9234 5909

ธุรการ

0 2629 8077-8 53 51041-2

หน.ศอปข.สนผ.กห.

พล.ต.เสรี วงศ์ประจิตร

0 2622 3601 52 51160 08 9897 3526

รอง หน.ศอปข.สนผ.กห.

พ.อ.สมคิด ทับทิม

0 2622 1951 52 52274 08 9071 4882

26

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.กรข.ศอปข.สนผ.กห.

ยศ ชื่อ สกุล พ.อ.ชิติพัทธ์ บุญช่วย

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

0 2622 3602 52 52183 08 8891 8166

08 7079 6078

รอง ผอ.กรข.ศอปข.สนผ.กห. พ.อ.เกษม หวังปัญญา

0 2622 3602 52 52183 08 9071 4881

0 2622 3602 52 52183 08 1300 9007

พ.อ.ธีรวุฒิ วิทยากรณ์

08 1132 3535

หน.รวบรวมและวิเคราะห์ข่าว

0 2622 3602 52 52183

ผอ.กสต.ศอปข.สนผ.กห.

0 2622 3602 52 52185 08 7064 5997

พ.อ.ทรงชัย สมเคหา

รอง ผอ.กสต.ศอปข.สนผ.กห. พ.อ.เฉลิมวุฒิ โลจายะ

0 2622 3602 52 52185 08 7923 3984

พ.อ.ยรรยงค์ วงค์วาน

0 2504 9299

0 2622 3602 52 52185 08 7101 2993

หน.ตรวจสอบและต่อต้าน

0 2504 9292

0 2622 3602 52 52185

ข่าวกรอง

หน.แผนและประสานงานข่าว

0 2622 3602 52 52185

ผอ.กกม.ศอปข.สนผ.กห.

พ.อ.พิสิษฐ์พงษ์ กุญชร ณ อยุธยา 0 2622 3602 52 52109 08 7921 3106

รอง ผอ.กกม.ศอปข.สนผ.กห. พ.อ.ทวีศักดิ์ ดีทอง

0 2622 3602 52 52109 08 2345 1221

นายทหารปฏิบัติการ

0 2622 3602 52 52109 08 7922 5985

น.อ.หญิง สินิทธา สุเสารัจ

หน.กรรมวิธขี อ้ มูลสารสนเทศ ด้านการข่าว

0 2622 3602 52 52109

หน.ประมวลผลและผลิตข่าวกรอง

0 2622 3602 52 52109

นายทหารประสานนโยบาย พ.อ.อัครพล ห่วงมาก

0 2622 3602 52 52183 08 1699 6474

ด้านการข่าว ชรก.

พ.อ.อัศฎางค์ สัจจปาละ

นายทหารสารบรรณและธุรการ

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

0 2622 3602 52 52109 08 1699 9044 0 2622 3602 52 52109

27


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.สกร.สนผ.กห. พล.ต.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ 0 2622 3604 52 51576 0 2244 0248 08 6102 4177 รอง ผอ.สกร.สนผ.กห. พ.อ.ยุทธ พรหมพงษ์ 0 2222 6201 52 51163 08 6537 4765 พ.อ.อภินันท์ คำเพราะ 0 2222 6201 52 51165 08 8390 8486 ชรก. พ.อ.สงกรานต์ มุ่งถาวร 0 2622 3604 52 51162 08 9766 5782 น.อ.สุวิทย์ ภิรมยาภรณ์ ร.น. 0 2622 3604 52 51162 08 9609 3793 นปก.ประจำ สกร.สนผ.กห. พ.อ.หญิง เนาวรัตน์ สอนทวี 0 2222 9201 52 51164 08 6102 4180 ผอ.กนผ.สกร.สนผ.กห. พ.อ.ขจร พิมพ์เกษม 0 2225 9267 52 51166 08 1868 0308 รอง ผอ.กนผ.สกร.สนผ.กห. น.อ.ดวงนพเก้า สุทธินาค ร.น. 0 2225 9267 52 53165 08 5151 6779 น.อ.หญิง ทิพย์มาศ เย็นฤดี ร.น. 0 2225 9267 52 53165 08 7070 9114 หน.นโยบายและแผน 0 2225 9267 52 53165 หน.โครงการและงบประมาณ 0 2225 9267 52 53165 ผอ.กพป.สกร.สนผ.กห. น.อ.กำพร พิพัฒน์ 0 2622 3606 52 52168 08 7814 3264 รอง ผอ.กพป.สกร.สนผ.กห. น.อ.หญิง จันทร เทพสิทธา ร.น. 0 2622 3606 52 52168 08 4933 9452 พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ 0 2622 3606 52 52167 08 6566 2655 หน.พัฒนาประเทศ 0 2622 3606 52 52167 หน.พัฒนาสังคม 0 2622 3606 52 52167 ผอ.กกร.สกร.สนผ.กห. พ.อ.เจษฎา ศรีศิริ 0 2222 9201 52 51164 08 9969 5034 รอง ผอ.กกร.สกร.สนผ.กห. พ.อ.ดรัณ สังขดิถี 0 2222 9201 52 51577 08 5255 7842 พ.อ.อนุสรณ์ สังขวาสี 0 2222 9201 52 53162 08 7917 6895 หน.กิจการพลเรือน 0 2222 9201 52 51577 หน.จิตวิทยาและมวลชน 0 2222 9201 52 52165 ผอ.กบภ.สกร.สนผ.กห. พ.อ.บวร วงษ์แสงจันทร์ 0 2622 3606 52 53162 08 8390 8486 รอง ผอ.กบภ.สกร.สนผ.กห. น.อ.หญิง กุลวดี คนึงเพียร ร.น. 0 2622 3606 52 53162 08 4933 9455 พ.อ.สราวุธ บุณโยปัษฎัมภ์ 0 2622 3606 52 53162 08 1810 2084

28

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

หน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 2622 3606 52 53162 หน.ประสานงานด้านสาธารณภัย 0 2622 3606 52 53162 ผอ.สนย.สนผ.กห. พล.ต.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน 0 2224 3079 52 51366 รอง ผอ.สนย.สนผ.กห. พ.อ.ทิฆัมพร ชุลีลัง 0 2221 0561 52 52149 พ.อ.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด 0 2221 0582 52 51151 ชรก. พ.อ.กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ 0 2224 3079 52 51367 ธุรการ 0 2221 3263 52 51157 ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห. พ.อ.เริงฤทธิ์ บัญญัติ 0 2223 7202 52 51128 รอง ผอ.กนย.สนย.สนผ.กห. น.อ.สถาพร ทัศนลีลพร ร.น. 0 2225 8030 52 51377 น.อ.เผดิมชัย กุลพิบูลย์ 0 2225 8030 52 51703 ชรก. พ.อ.วินัย นาคทั่ง 0 2225 8030 52 53104 นายทหารประสานนโยบาย น.อ.หญิง ภัณฑิรา แสงจิตร ร.น. 0 2225 8030 52 51573 หน.ควบคุมวิเคราะห์และประเมินผล 0 2225 8030 52 51573 หน.กำหนดนโยบาย 0 2225 8030 52 51376 หน.นโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2225 8030 52 53117 ธุรการ 0 2225 8030 52 53104 ผอ.กมค.สนย.สนผ.กห. พ.อ.วีรชัย ภู่ชอุ่ม 0 2223 5635 52 51105 รอง ผอ.กมค.สนย.สนผ.กห. น.อ.กฤตกร ชลวิสุทธิ์ 0 2223 5526 52 52119 พ.อ.สุวรรณชัย ชะเอม 0 2223 5526 52 51380 นายทหารปฏิบัติการ น.อ.หญิง สุรัตนา เกินวงศ์ 0 2223 5526 52 51379 นายทหารประสานนโยบาย น.อ.หญิง กรรณิกา ปัจฉิมกุล ร.น. 0 2224 3079 52 51367

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

บ้านพัก มือถือ 08 9035 0025 08 1173 1219 08 1808 5708 08 9939 5035 08 9447 4975 08 6102 4188 08 4938 1582 08 9500 1391 08 4757 0350 08 6037 0398 0 2561 4191 08 1311 1742 0 2243 2704 08 1300 7676 0 2940 0284 08 5155 1929 08 1916 6052 08 1754 6416

29


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.ความร่วมมือพหุภาคี 0 2223 5526 52 51116 หน.จัดทำความตกลงกับต่างประเทศ 0 2223 5526 52 51379 หน.ความร่วมมือทวิภาคี 0 2223 5526 52 51378 ธุรการ 0 2223 5526 52 51704 ผอ.กพย.สนย.สนผ.กห. 0 2221 3299 52 52146 รอง ผอ.กพย.สนย.สนผ.กห. พ.อ.วีระพล ระงับภัย 0 2221 3299 52 51371 0 2940 0317 08 5255 3827 พ.อ.สิริพงษ์ เขียวเอี่ยม 0 2221 3299 52 52146 08 7101 5002 นายทหารปฏิบัติการ พ.อ.หญิง ขนบศรี เกษร 0 2221 3299 52 52146 08 7320 4621 หน.ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม 0 2221 3299 52 52146 ทางยุทธศาสตร์ หน.บริหารเครือข่ายยุทธศาสตร์ 0 2221 3299 52 52146 หน.พัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ 0 2221 3299 52 52146 ธุรการ 0 2221 3299 52 51156 ผอ.กอซ.สนย.สนผ.กห. พ.อ.พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ 0 2225 2015 52 52134 08 9039 7487 รอง ผอ.กอซ.สนย.สนผ.กห. น.อ.ปรัชญา สาริกา 0 2225 2015 52 51382 08 4942 3067 น.อ.ภานุมาส มณีสาคร ร.น. 0 2225 2015 52 51383 08 1637 5938 หน.อาเซียน 1 0 2225 2015 52 51384 หน.อาเซียน 2 0 2225 2015 52 52134 หน.กิจการชายแดน 0 2225 2015 52 51385 ธุรการ 0 2225 2015 52 51387 ผอ.สวส.สนผ.กห. พล.ต.อภิชาต อุ่นอ่อน 0 2222 9884 52 51106 08 9071 5189 08 9618 6353 08 1908 0031 0 2589 5126 0 2952 5433

30

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

รอง ผอ.สวส.สนผ.กห. พ.อ.นพพงศ์ ไพนุพงศ์ 0 2222 9867 52 53123 08 1173 1220 ชรก. น.อ.หญิง ชนาวัลย์ บำเหน็จพันธุ์ 0 2222 9884 52 51106 08 9925 5001 0 2226 1838 พ.อ.รักษ์พล จันทร์เหลือง 0 2222 9884 52 51106 09 0010 1095 นายทหารประสานนโยบาย พ.อ.วิชเลิศ เรืองตระกูล 0 2222 9884 52 51106 08 1829 3211 พ.อ.หญิง สุวิมล ธนกิจโกศล 0 2222 9884 52 51106 08 1624 6233 ผอ.กพก.สวส.สนผ.กห. 0 2225 2016 52 52131-2 รอง ผอ.กพก.สวส.สนผ.กห. น.อ.หญิง ดวงสมร บูรณะพิมพ์ 0 2225 7416 52 52131-2 08 1843 1983 น.อ.ปวีณ โรจนพานิช 0 2225 7416 52 52131-2 08 1929 0501 หน.พิธีการ 0 2225 7416 52 52131-2 หน.รับรอง 0 2225 7416 52 52131-2 หน.ล่าม 0 2225 7416 52 52131-2 08 1830 4064 ธุรการ 0 2225 7416 52 52131-2 ผอ.กวส.สวส.สนผ.กห. พ.อ.ศิระ จุลานนท์ 0 2222 9867 52 53123 08 1564 6688 รอง ผอ.กวส.สวส.สนผ.กห. พ.อ.พลทัต หงสะเดช 0 2222 9867 52 53123 08 5110 1290 พ.อ.หญิง พัสวี บริบูรณ์ 0 2222 9867 52 53123 08 1648 2769 หน.วิเทศสัมพันธ์ 0 2222 9867 52 51210 08 5222 6183 หน.การทูตฝ่ายทหาร 0 2222 9867 52 51210 หน.แปลและโต้ตอบ 0 2222 9867 52 51210 08 1818 2901 ผอ.กลาง.สนผ.กห. พ.อ.ชัยพันธ์ นิลวิเศษ 0 2222 9369 52 51111 08 9201 1955 08 1823 5374 รอง ผอ.กลาง.สนผ.กห. น.อ.หฤทัย สุวรรณบัตร ร.น. 0 2222 9369 52 53103 08 5226 0143 พ.อ.มนตรี ทัพมงคล 0 2222 9369 52 53103 08 1563 4812 ชรก. พ.อ.พันธ์ศักด์ สวนบุญช่วย 0 2221 6051 52 53129 08 7288 0123 หน.ธุรการ 0 2222 9369 52 51574 หน.กำลังพล 0 2222 9369 52 53134

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

31


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.บริการ 0 2221 6051 52 53129 ธุรการ 0 2222 9369 52 51574 ผอ.กผจ.สนผ.กห. พ.อ.ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์ 0 2221 9821 52 51112 08 1913 2435 รอง ผอ.กผจ.สนผ.กห. พ.อ.ยงยุทธ ธีระกุล 0 2226 1780 52 52112 08 1346 7960 ชรก. พล.ต.หญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์ 0 2226 1780 52 52112 08 1822 8831 นปก.ประจำ สนผ.กห. น.อ.หญิง วัฒนา จิตร์ระเบียบ ร.น. 0 2226 1780 52 52111 08 6037 0359 พ.อ.อรุณ อิ่มสมบัติ 0 2226 1780 52 52111 08 1616 8600 หน.การฝึกและศึกษา 0 2222 8159 52 52130 หน.การจัดและอัตรา 0 2226 1839 52 52105 หน.แผน 0 2222 8159 52 52108 ธุรการ 0 2226 1839 52 52129 ผอ.กสก.สนผ.กห. พ.อ.ดาว ธรณีนิติญาณ 0 2223 3942 52 51113 0 2589 5282 0 2221 6073 08 9771 0309 รอง ผอ.กสก.สนผ.กห. พ.อ.วรพล ขันติยะชัย 0 2226 1253 52 52114 08 7920 0329 0 2223 3942 พ.อ.อนุวัฒน์ เพียรเป็นนิตย์ 0 2226 1253 52 52114 08 1349 1216 0 2223 3942 หน.ระดมสรรพกำลัง 0 2223 3942 52 52123 หน.ยุทธภัณฑ์และสิง่ อุปกรณ์ 0 2223 3942 52 52122 หน.อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 0 2223 3942 52 53115 ธุรการ 0 2223 3942 52 52120 ผอ.กรภ.สนผ.กห. พ.อ.ญาณะโชติ ผลฉาย 0 2221 6042 52 51114 08 1920 5539 รอง ผอ.กรภ.สนผ.กห. พ.อ.สามารถ มีขำ 0 2221 1855 52 52126 08 7921 2055 หน.สำรวจและควบคุม 0 2221 1855 52 51518 หน.รปภ.บุคคลและเอกสาร 0 2221 1855 52 51518 หน.รปภ.สถานที่ 0 2221 1855 52 51518

32

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ชรก. น.อ.หญิง กาญจนารัตน์ 0 2221 1855 52 53108 08 1566 6511 เทพหัสดินฯ 52 52128 พ.อ.อิศรา ไกรเจริญ 0 2221 1855 52 53108 08 1919 3407 พ.อ.กุรุ เซ็นศิริวัฒนา 0 2221 1855 52 51518 08 0057 9579 ธุรการ 0 2221 1855 52 51518 ผอ.กปช.สนผ.กห. พ.อ.เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ 0 2222 1867 52 51108 08 7997 6447 08 6366 2436 รอง ผอ.กปช.สนผ.กห. น.อ.ถานันดร์ พิพิธผลารักษ์ ร.น. 0 2222 0826 52 51117 09 1213 6144 ชรก. น.อ.หญิง ฐปนพรรษ์ อโนมะศิริ 0 2222 9047 52 51394 08 6983 0287 น.อ.อลงกต ปุนนจิต 0 2222 9047 52 53110 08 6063 5766 น.อ.หญิง วัฒณี เจติยวรรณ ร.น. 0 2222 9047 52 51394 08 1325 1391 พ.อ.วรนารถ สุขสมบูรณ์ 0 2222 9047 52 53109 08 9966 2489 พ.อ.วุฒิชัย ดวงธิสาร 0 2222 9047 52 53110 08 1692 0167 หน.เตรียมการ 0 2222 9047 52 53109 หน.การประชุม 0 2222 9047 52 53111 หน.อุปกรณ์ 0 2222 9047 52 52115 ธุรการ 0 2222 9047 52 53116 FAX 0 2222 0826 หน.สกง.สนผ.กห. พ.อ.หญิง อรทิพ วรพิสิษฐ์ 0 2222 4866 52 51575 08 7919 0259 หน.สง.งป.สนผ.กห. พ.อ.ภาณุกัณฑ์ เลขวัต 0 2223 1741 52 52103 08 6366 2929 หน.จัดทำและบริหาร หน.วิเคราะห์และรายงาน นายทหารตรวจสอบภายใน พ.ท.ฉัตรชัย แย้มวิบูลย์ 0 2222 3885 52 52124 08 1403 1871 ผบ.กอง สห.สป. พ.ท.ภูเบศ หินชีระนันท์ 0 2223 9376 52 51052 08 0449 6711 08 4714 7667

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

33


กรมเสมียนตรา

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2222 8837 โทร.ทหาร 52 52313

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

จก.สม. พล.อ.ชาญ โกมลหิรัญ 0 2223 6670 52 51302 ทส.จก.สม. น.ท.หญิง อัจฉรียา มินวงษ์ ร.น. 0 2223 8833 52 51304 รอง จก.สม. พล.ท.พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ 0 2226 3124 52 51303 ผช.จก.สม. พล.ต.สวัสดิ์ ทัศนา 0 2226 3127 52 51356 พล.ต.เนรมิต มณีนุตร์ 0 2225 5777 52 51349 ผทค.พิเศษ สป.ชรก.สม. พล.ร.ท.สุรพล วรพันธ์ ร.น. 0 2221 9408 52 51321 พล.อ.จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ 0 2223 5333 52 51361 พล.ต.เสถียร ผดุงทรง 0 2221 7822 52 52322 พล.ต.อัครพล ประทุมโทน 0 2223 6670 52 51302 พล.ท.หญิง ปรางจิตต์ พูลเพ็ชร์ 0 2221 7822 52 52322 0 2222 8833 52 51305 ฝสธ.ประจำ สม. พ.อ.พีรพงศ์ ศรีพันธุ์วงศ์ พ.อ.ณัฐพล เกิดชูชื่น 0 2222 8833 52 51305 ชรก. พ.อ.มงกุฎ บุญญานุรักษ์ 0 2221 1883 52 51305 พ.อ.ชัยณรงค์ ผดุงชีวิต 0 2223 6670 52 51304 52 51363 นปก.ประจำ สม. น.อ.ประภากร กล่อมเกลา 0 2226 3127 52 51356 พ.อ.อนุวัฒน์ ประดิษฐ์ 0 2221 1883 52 51305 น.อ.หญิง ไพเราะ ธรรมสุนทร 0 2226 3124 52 51303 พ.อ.หญิง อุบลศรี ภมรสูต 0 2221 1883 52 51305 น.อ.หญิง ภัสรา บุญสุภา 0 2226 3127 52 51356

34

บ้านพัก มือถือ 08 4938 3127 08 1805 2472 08 4938 3032 08 1855 1741 08 1928 1482 08 9665 8094 0 2583 4822 08 9969 5049 0 2961 0929 08 1173 1222 08 1638 0663 08 9172 4792 08 1981 9126 08 4923 9476 08 1315 1738 08 1905 1026 08 9229 5945 0 2279 5557 08 9991 8498 08 1940 7011 08 6818 0470 0 2885 2872 08 9788 9818

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

น.อ.ปริวัตร วะนะสุข ร.น. 0 2221 1883 52 51305 นายทหารประจำกรม สม. น.อ.นคร เจริญทรัพย์ 0 2221 1883 52 51305 น.อ.หญิง พันทิพา โอสถหงษ์ 0 2221 1883 52 51305 หน.สกง.สม. พ.อ.นิธิ เพ็ญภาคกุล 0 2222 7369 52 52324 รอง หน.สกง.สม. 0 2222 3848 52 52312 หน.สง.งป.สม. น.อ.หญิง กัญยานี ทองมอญ 0 2221 9456 52 52306 0 2223 1038 หน.วิเคราะห์และรายงาน 0 2221 9456 52 52306 นตส.ประจำกรม สม. น.ท.สุริยะ แพ่งสุภา 0 2223 4911 52 52347 ผอ.สนผพ.สม. พล.ต.โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ 0 2221 0834 52 51244 รอง ผอ.สนผพ.สม. พ.อ.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี 0 2221 0817 52 52349 ชรก. น.อ.หญิง สุขุมาล ปุนนจิต ร.น. 0 2622 3124 52 51266 น.อ.หญิง ศิริพร เผือกพิพัฒน์ ร.น. 0 2622 3124 52 51267 พ.อ.หญิง อารยา อุโฆษกิจ 0 2622 3124 52 51268 พ.อ.กมล ฉายาช่าง 0 2622 3124 52 51268 น.อ.ภูวดล เปรมทอง 0 2622 3124 52 51268 นายทหารสารบรรณและธุรการ 0 2222 2887 52 51314 ผอ.กนผพ.สนผพ.สม. พ.อ.ภัทรศักดิ์ หอมทรง 0 2622 3120 52 51277 นปก.ประจำ สม. พ.อ.หญิง นพรัตน์ 0 2622 3128 52 51279 กาญจนวิสุทธิเดช รอง ผอ.กนผพ.สนผพ.สม. พ.อ.มโนรถ สุทธิสำแดง 0 2622 3127 52 51278 ว่าที่ น.อ.หญิง อุษา โพนทอง 0 2622 3128 52 51279 ประจำ กนผพ.สนผพ.สม. 52 51282 หน.วิเคราะห์และประเมินผล 0 2226 3141 52 51282 ระบบงานกำลังพล

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

บ้านพัก มือถือ 08 9111 8859 08 4933 9478 08 9896 1732 08 1860 3222 08 1279 0693 08 5327 1196 08 1859 7779 08 1910 9111 08 6763 8530 08 3135 6706 08 9201 9362 0 2573 6462 08 1692 7118 08 1827 1260 08 1810 9252

35


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

หน.พัฒนาระบบงานกำลังพล 0 2622 3129 52 51282 หน.นโยบายและแผนการ 0 2622 3129 52 51281 กำลังพล ผอ.กกม.สนผพ.สม. พ.อ.ธาดา กะราลัย 0 2622 3121 52 51269 รอง ผอ.กกม.สนผพ.สม. พ.อ.สำเริง แก้วสุวรรณ 0 2622 3125 52 51271 น.อ.หญิง ชุติภัส วิวัฒน์ ร.น. 0 2622 3126 52 51272 ชรก. พ.อ.ภาวัต วงศ์ข้าหลวง 0 2622 3125 52 51270 หน.วิเคราะห์และพัฒนา 0 2226 3140 52 51273 ระบบงาน หน.ปฏิบัติการ 0 2622 3130 52 51274 หน.สถิติ 0 2222 3182 52 52315 นายทหารสารบรรณและธุรการ 0 2222 3182 52 51270 ผอ.กกขท.สนผพ.สม. พ.อ.วิทวัส สุขยางค์ 0 2224 9297 52 52311 รอง ผอ.กกขท.สนผพ.สม. พ.อ.เอกรัตน์ ขำภักตร์ 0 2225 6907 52 52390 พ.อ.ชวพล เกตุชู 0 2222 7189 52 51242 หน.งานข้าราชการทหาร 0 2226 3106 52 51275 หน.งานข้าราชการพลเรือน 0 2221 7814 52 53245 กลาโหม หน.แผนกวิเคราะห์และพัฒนา 0 2222 7189 52 53257 ผอ.สกพ.สม. พล.ต.สุรศักดิ์ ทิมมาศ 0 2226 1399 52 52301 รอง ผอ.สกพ.สม. พ.อ.ชยางกูร ธีรจันทรางกูร 0 2226 1398 52 51355 นปก.ประจำ สม. ชรก. น.อ.หญิง นภาภัช เงินทิพย์ 0 2223 3133 52 53315 ประจำ สม. ชรก. พ.อ.หญิง อรพิณ ปานดี 0 2223 3133 52 53315 นายทหารสารบรรณและธุรการ 0 2223 3133 52 53315 ผอ.กจก.สกพ.สม. พ.อ.ศรัณย์ เพชรานนท์ 0 2226 1390 52 53309

36

บ้านพัก มือถือ 0 2241 3671 08 1267 6157 08 9894 3966 08 1253 4547 08 4933 9467 08 1584 6395 08 1869 6888 08 6633 4942 08 1337 2237 08 1960 3969 08 9197 5897 08 9969 5051 08 1875 7082 08 1802 6162 08 6527 1648 08 4659 2953

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

โทร.ทหาร

รอง ผอ.กจก.สกพ.สม.

พ.อ.ธนกรณ์ จุลเจือ

0 2226 1395 52 51240 08 4933 9470

พ.อ.สกลพัฒน์ มัธยมจันทร์

0 2226 1390 52 51240 08 9495 1999

ประจำ กจก.สกพ.สม.

0 2226 1395 52 52351

หน.จัดการ กจก.สกพ.สม.

0 2226 1395 52 52352

หน.บรรจุกำลัง กจก.สกพ.สม.

0 2226 1395 52 53351

หน.ทะเบียนพล กจก.สกพ.สม.

0 2225 4879 52 52325

ผอ.กปค.สกพ.สม.

น.อ.รังสรรค์ เยาวรัตน์

0 2223 0110 52 52310 08 1278 1178

รอง ผอ.กปค.สกพ.สม.

น.อ.หญิง จันทร์จรัส เสนีวงศ์

0 2225 5257 52 53354 08 9522 5209

ณ อยุธยา ร.น.

น.อ.ปรีชา บุญเนาว์ ร.น.

0 2226 1396 52 52354 08 4427 5721

ชรก.

น.อ.ประสิทธิชัย งามปัญจะ

0 2226 1400 52 53254 08 9045 2115

พ.อ.หญิง วิไลวรรณ เที่ยงแท้

0 2226 1400 52 52354 08 1296 0990

ประจำ กปค.สกพ.สม.

0 2223 0110 52 52310

หน.บำเหน็จความชอบ

0 2225 5257 52 53354

หน.ยศ

0 2226 1400 52 52302

ผอ.กบพ.สกพ.สม.

พ.อ.ธีระยุทธ ศรีฟ้า

0 2225 5256 52 52353 08 9969 5053

รอง ผอ.กบพ.สกพ.สม.

พ.อ.หญิง รัชนี เล็กนิมิตร

0 2223 2628 52 51619 08 95365219

พ.อ.หญิง วัชรี รอบรู้

0 2223 2627 52 52353 08 4933 9460

หน.ปกครอง

0 2225 5257 52 53355

ชรก.

น.อ.หญิง กิรฎา

08 1497 0728

0 2221 3846 52 53325 08 9526 5721

คลอวุฒิเสถียร ร.น. หน.บริการกำลังพล

0 2226 3846 52 53325

หน.ศึกษาอบรม

0 2226 1391 52 53353

หน.เครื่องราชอิสริยาภรณ์

0 2223 2627 52 53353

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

37


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

นายทหารสารบรรณและธุรการ 0 2225 5256 52 53353 ผอ.กลาง.สม. พ.อ.พิเชษฐ เผือกพิพัฒน์ 0 2222 8837 52 51313 รอง ผอ.กลาง.สม. พ.อ.สามารถ โพธิสระ 0 2223 0449 52 53324 0 2223 7162 52 53323 ชรก. พ.อ.พรเพิ่ม โพธิผละ 0 2222 8837 52 52313 ประจำ กลาง.สม. 0 2222 8837 52 52313 หน.รับส่ง กลาง.สม. 0 2222 8835 52 53305 หน.โต้ตอบ กลาง.สม. 0 2221 2868 52 51589 หน.พิธีการ กลาง.สม. 0 2222 9814 52 51582 หน.เก็บเอกสารและห้องสมุด 0 2223 1699 52 53340 หน.บริการ กลาง.สม. 0 2221 9454 52 51616 0 2222 3183 52 51702 ห้องสมุด กห. 0 2223 3164 52 53340 ห้องพิพิธภัณฑ์ทหาร กห. 0 2223 3164 52 51579 ผอ.กสก.สม. น.อ.หญิง นิตยารัช 0 2221 3844 52 51340 บุญญานุรักษ์ ร.น. รอง ผอ.กสก.สม. น.อ.หญิง รัชดา บูรณกสิพงษ์ 0 2221 3843 52 52341 น.อ.อภิชาติ ทองนอก 0 2221 4832 52 52342 ชรก. พล.ร.ต.สำเริง เทียนแก้ว ร.น. 0 2222 1275 52 53346 พ.อ.หญิง รุ่งรัตน์ ครุฑเวโช 0 2222 7204 52 53346 52 52357 พ.อ.หญิง คัทรีนทร์ สิรยากร 0 2222 3174 52 51591 ประจำ กสก.สม. พ.ท.จีรพงษ์ กรรฐโรจน์ 0 2223 5174 52 52344 หน.สวัสดิการ พ.ท.วิทยา บุญมาก 0 2222 5869 52 53344

38

บ้านพัก มือถือ 08 1649 1886 08 5709 7979 08 7975 4905 0 2447 2695 08 4933 9466 08 1817 7780 08 5057 5419 08 9134 6562 08 1814 1398 0 2976 7313 08 9143 9214 08 6063 5542 08 4910 3238

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

หน.การออมทรัพย์ น.ท.หญิง ทิพวรรณ ซีมากร 0 2222 7204 52 53346 52 52357 หน.กิจการสโมสรร้านค้า น.ท.อภิชาต ทองนอก 0 2222 3174 50 21586 และการกีฬา ผอ.กรบ.สม. น.อ.ทิพชัย ทิพยุทธ์ 0 2222 8836 52 51332 รอง ผอ.กรบ.สม. พ.อ.หญิง อมราพร สุวรรณศรี 0 2221 3184 52 52315 พ.อ.เกรียงศักดิ์ มิตรประสาร 0 2221 9980 52 51314 ชรก. น.อ.หญิง ศิริพร คงพูลศิลป์ 0 2221 5881 52 53003 ประจำ กรบ.สม. พ.ท.หญิง กัญญาภัค อินทวิชัย 0 2221 3132 52 53307 หน.แบบธรรมเนียม พ.ท.กังวาฬ หนูซื่อตรง 0 2221 5881 52 52326 หน.ร่างระเบียบข้อบังคับ 0 2221 5881 52 51587 หน.ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ 0 2221 5881 52 51588 ผอ.กอศจ.สม. พ.อ.เกรียงไกร เทพนิมิตร 0 2222 5866 52 52317 รอง ผอ.กอศจ.สม. พ.อ.นิพนธ์ ยางงาม 0 2622 1070 52 52348 ชรก. น.อ.ฤมล ฤทธิ์คำรพ ร.น. 0 2222 5866 52 51585 น.อ.ภานุเทพ ชาติจันทึก 0 2222 5866 52 51585 น.อ.สุรินทร์ คุ้มจั่น 0 2223 2712 52 52348 พ.อ.รณชัย ไวยศรีแสง 0 2517 1986 หน.ศปนก.สม. พล.ต.นาวิน สุมะโน รอง หน.ศปนก.สม. พ.อ.วรวุธ เอี่ยมอำภา หก.กปก.ศปนก.สม. พ.อ.ศตพณ ศรีจันทร์ พ.อ.คารม จันทร์สร นปก.ศปนก.สม. พ.อ.จักรภพ กาญจนินธุ ส่วนกลาง 0 2222 2199 52 51579

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

บ้านพัก มือถือ 08 9124 8192 08 5057 5419 08 4933 9459 0 2424 8928 08 1343 5815 0 2925 3477 08 9993 3877 08 9455 8939 08 6983 0357 08 5140 8343 08 4552 3679 08 7114 9433 08 9967 2893 08 8881 1775 08 5184 2584 08 1400 9433 08 9885 0747 08 1891 5314 08 4933 9468 08 1834 8063

39


สำนักงบประมาณกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2223 3580 โทร.ทหาร 52 52202 โทรสาร 0 2225 9654 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร 0 2980 5800-20 โทรสาร 0 2980 6317

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.สงป.กห. พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง 0 2225 1380 52 52254 08 1874 6543 0 2226 2496 0 2980 5877 5371 57 51204 FAX 0 2226 4642 น.ต.เกียรติศกั ดิ ์ สอนบุตร ร.น. 0 2226 4642 52 51202 08 1919 3538 ทส.ผอ.สงป.กห. รอง ผอ.สงป.กห. พล.ต.ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ 0 2226 3123 52 51203 08 7026 3076 0 2980 5881 5372 57 51201 FAX 0 2224 5483 52 52245 ผช.ผอ.สงป.กห. พล.ต.อนุชิต อินทรทัต 0 2225 9865 52 53209 08 9969 5057 พล.ต.สุรศักย์ วัยคุณา 0 2980 5877 57 51204 08 3071 5160 0 2980 6316 ฝสธ.ประจำ สงป.กห. พ.อ.โอภาส สมจิตต์ 0 2223 5650 52 51201 08 1682 5683 ผชก.สงป.กห. พล.ต.สถาพร มหารักษิต 0 2225 9864 52 51204 08 0064 8952 นักวิชาการประจำสำนัก พ.อ.สมคิด แตงรัตนา 0 2980 6317 5358 57 52212 08 1349 7553 หน.สง.งป.สงป.กห. พ.อ.ประสิทธิพงษ์ สมบุญ 0 2622 2284 52 53205 08 7902 6206 0 2622 2284 52 53205 หน.วิเคราะห์และ รายงาน หน.จัดทำและบริหาร 0 2622 2284 52 53205 พ.อ.เสกสรรค์ เผ่าพันธุพ์ พิ ฒ ั น์ 0 2224 0843 08 1364 2664 หน.สกง.สงป.กห. 52 53213 52 53214

40

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผช.หน.นายทหารการเงิน

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2224 0843

52 53213

52 53214

นายทหารตรวจสอบ

0 2223 7860

52 51226

ผอ.กงป.สงป.กห.

0 2225 2450

52 51221 08 1613 1967

รอง ผอ.กงป.สงป.กห. พ.อ.วรวุฒิ กระเทศ

0 2225 8722

52 52213

0 2224 5418

52 52227 08 9009 0330

หน.เงินนอกงบประมาณ

0 2224 6952

52 52217

หน.บริหารงบประมาณ

0 2224 5617

5 252217

หน.จัดทำงบประมาณ

0 2224 6952

52 52206

ผอ.กนผ.สงป.กห.

0 2223 0705

52 51220 08 4933 9480

รอง ผอ.กผค.สงป.กห. พ.อ.ยุทธนา วงศ์เมฆ

0 2224 5418

52 52222 08 4933 9493

0 2224 5418

52 52214 08 4933 9492

0 2224 5418

52 52214

พ.อ.กิติ นิมิหุต พ.อ.สุรณพงษ์ สุขะตุงคะ

น.อ.ธวัชชัย สงวนเรือง น.อ.อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์

หน.การงบประมาณ

08 49339479

หน.แผนงาน

0 2224 5418

52 52211

หน.นโยบายงบประมาณ

0 2224 5418

52 52210

ผอ.กตป.สงป.กห.

0 2980 6320 5366 57 51227 08 6026 4224

พ.อ.อดินันท์ ไชยฤกษ์

รอง ผอ.กตป.สงป.กห. น.อ.หญิง รัชฎาพร

ตู้กลาง

5367 57 52228 08 4933 9487

ตู้กลาง

5367 57 52228 08 7907 3781

หน.วิเคระห์โครงการ

ตู้กลาง

5363 57 52229

หน.สถิติและรายงาน

ตู้กลาง

5365 57 52231

หน.ตรวจสอบ

ตู้กลาง

5364 57 52238

น้องเศรษฐ์ ร.น.

น.อ.หญิง รัชนี พลึงลำภู ร.น.

ผอ.กจก.สงป.กห.

น.อ.กฤติธร ธีรานุตร ร.น.

02 980 6319

57 51215 08 9440 5007

รอง ผอ.กจก.สงป.กห.

น.อ.ธยา ไชยสระแก้ว

02 980 6319

57 52216 08 7097 1750

น.อ.หญิง อินทิรา ตันเจริญ ร.น. 02 980 6319

57 52216 08 4933 9486

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

41


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.การฝึกและศึกษา

ตู้กลาง

57 52217

หน.วิชาการ

ตู้กลาง

57 52217

หน.การจัด

ตู้กลาง

57 52218

ผอ.กลาง.สงป.กห.

น.อ.บรรเจิด บัวสมบูรณ์

0 2622 1764

52 51222 08 9202 7727

0 2980 6318 5361 57 51209

รอง ผอ.กลาง.สงป.กห. น.อ.หญิง ปิยะบุบผา

0 2622 2283

52 51248 08 1821 5104

0 2225 9654

52 52205 08 1373 8486

อินทร์ประสิทธิ์ ร.น.

น.อ.อัครนิติ โกมลมิศร์

ตู้กลาง

5362 57 52210

หน.สารบรรณและธุรการ

0 2223 3580

52 51029

หน.บริการ

0 2225 9654

52 52205

หน.กำลังพล

0 2225 4755

52 52203

ผอ.กพด.สงป.กห.

รศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ 0 2223 1045 พ.อ.สุ

51225 52

08 9893 8838

รอง ผอ.กพด.สงป.กห. น.อ.หญิง พรกวี ตลอดสุข 0 2224 5553

52 53215 08 1515 0620

0 2224 5553

52 52256 08 4933 9484

หน.หลักการและระเบียบ

0 2224 5553

52 52225

หน.การจัดหา

0 2224 5553

52 53202

หน.การพัสดุ

0 2224 5553

52 53216

ผอ.กบท.สงป.กห.

พ.อ.วุฒิไกร พิบำรุง

พ.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ 0 2980 6321 5388 57 51239 08 1925 5054

รอง ผอ.กบท.สงป.กห. พ.อ.หญิง จงลักษณ์ ไทรเมือง 0 2980 6321 5349 57 72240 08 4933 9483

น.อ.หญิง อำไพวรรณ การโชค 0 2980 6321 5349 57 72240 08 4933 9482

หน.บริหารทรัยากร

ตู้กลาง

5387 52 52243

หน.วิเคราะห์โครงการ

ตู้กลาง

5346 57 52242

หน.บัญชีบริหาร

ตู้กลาง

5355 57 52241

42

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมพระธรรมนูญ

เลขที่ 2 ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตู้กลาง โทร. 0 2224 0041, โทร.ทหาร 52 53698-9 โทรสาร 0 2225 9700 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8 ตู้กลาง โทร. 0 2980 5800

โทรศัพท์ ตำแหน่ง จก.ธน.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

พล.อ.รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ 0 2224 1043 101

บ้านพัก มือถือ

52 51308 08 9969 5068

ทส.จก.ธน.

0 2224 1454 104

52 51308

รอง จก.ธน.

0 2224 3203 200

52 52318 08 1173 1224

สำนักงาน รอง จก.ธน. พ.ท.เสนีย์ พรหมวิวัฒน์

0 2224 3203 213

52 51311

ผช.จก.ธน.

0 2224 6143 212

52 51311 08 9969 5059

สำนักงาน ผช.จก.ธน. ร.ท.หญิง พรบุญทิพย์ รอดศิริ 0 2224 3203 514

52 51311 08 1401 1758

ผอ.กลาง.ธน.

พ.อ.พิศิษฐ์ จั่นสามัญ

0 2224 3209 103

52 53333 08 4703 1229

รอง ผอ.กลาง.ธน.

พ.อ.กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน 0 2224 1037 105

52 53333 08 4933 9504

พล.ท.จิระ โกมุทพงศ์ พล.ต.นิวัติ ศรีเพ็ญ

หน.ธุรการ

0 2224 1037 106

52 53333

หน.สารบรรณ

0 2224 1037 108

52 53333

หน.นายทหารการเงิน น.อ.หญิง นงนุช ชนะยุทธ

0 2224 3167 211

08 9981 6855

ผช.หน.นายทหารการเงิน

0 2224 0041 210

หน.นตส.ประจำกรม

น.อ.ภูพพิ มั น์ กุหลาบซ้อน ร.น. 0 2222 0116 410

ผช.หน.นตส.ประจำกรม นายทหารงบประมาณ

0 2222 0116 410

น.อ.หญิง อินทิรา ตันเจริญ ร.น. 0 2224 0041 106

08 4933 9538

52 53333 08 4933 9542

ผช.นายทหารงบประมาณ

0 2224 0041 106

52 53333

ผอ.กกต.ธน.

0 2224 6264 219

52 51319

รอง ผอ.กกต.ธน.

พ.อ.ปิยชาต เจริญผล

0 2224 6264 218

52 52336 08 4933 9516

พ.อ.ศุภชัย อินทรารุณ

0 2224 6264 217

52 52336 08 4933 9531

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

43


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.ตรวจและร่างกฎหมาย

0 2224 6264 215, 216 52 52336

หน.วิชาการและค้นคว้า

0 2224 6264 215, 216 52 52336

หน.กฎหมายระหว่างประเทศ

0 2224 6264 215, 216 52 52336

ผอ.กนท.ธน.

พ.อ.ภาณุ พรหมดิเรก

0 2224 6265 417

52 52327 08 9969 5063

รอง ผอ.กนท.ธน.

พ.อ.ชวลิต ชาตะสิงห

0 2224 6266 114

52 52328 08 4933 9506

หน.คดีแพ่งและสัญญา

0 2224 6266 113, 115 52 51608

หน.งานวิจัย

0 2224 6266 113, 115 52 51608

หน.การราชทัณฑ์

0 2224 6266 113, 115 52 51608

ผอ.กสกม.ธน.

พ.อ.พนมเทพ เวสารัชชนันท์ 0 2224 8818 111

08 7026 0843

รอง ผอ.กสกม.ธน.

พ.อ.ฐิติวัฒน์ โพธิ์นฤมิตปรีชา 0 2224 1452 110

08 4933 9523

หน.ทนายทหาร

0 2224 1452 112

หน.รับปรึกษา

0 2224 1452 112

หน.วิชาการ

0 2224 1452 112

ผอ.กคคพ.ธน.

พ.อ.วิทยา พ่วงพันธุ์งาม

0 2224 0041 404

08 7026 1098

รอง ผอ.กคคพ.ธน.

พ.อ.เขตต์ พงษ์ผล

0 2224 0041 404

08 4933 9500

หน.งานคุ้มครองพยาน

0 2224 0041 404

หน.งานติดตามและ

0 2224 0041 404

ประสานการปฏิบัติ

หน.ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย

0 2224 0041 404

ผอ.กกพ.ธน.

พ.อ.พิศิษฐ์ จั่นสามัญ

0 2224 1035 508, 509 52 51317 08 4703 1229

รอง ผอ.กกพ.ธน.

พ.อ.ฐิติวัฒน์ โพธิ์นฤมิตปรีชา 0 2224 1037 508, 509 52 51335 08 4933 9523

หน.กำลังพล

0 2224 1035 508, 509 52 51335

หน.บริการกำลังพล

0 2224 1035 508, 509 52 51335

หน.จัดการกำลังพล

0 2224 1035 508, 509 52 51335

44

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

หน.ทะเบียนพลและ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2224 1035 508, 509 52 51335

กรรมวิธีข้อมูล หอท.

พล.ต.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ 0 2222 0845 311

อก.ศท.ก.ท.

พ.อ.มโน ตู้จินดา

0 2224 0041 318

52 51312 08 4703 1978

อกช.ศท.ก.ท.

พ.อ.คงศักดิ์ เกียรติสุวรรณ์ 0 2224 0041 320

52 52319 08 3933 9501

(หน.แผนก 1)

อกช.ศท.ก.ท.

พ.อ.ณัฐเดช สุวรรณสะอาด 0 2224 0041 310

(หน.แผนก 2) อกช.ศท.ก.ท.

52 52334 08 4933 9510

พ.อ.วุฒิพงษ์ สกลชัย

(หน.แผนก 3)

08 4715 6513

0 2224 0041 320

52 52319 08 4933 9519

0 2224 0041 313

52 51322

อก.ฝ่ายอุทธรณ์และฎีกา

สอท.ธน.

ญญาสุข อกช.ฝ่ายอุทธรณ์และฎีกา พ.อ.เจษฎา ปั

0 2224 0041 314, 315

08 4933 9502

อก.ฝวก.สอท.ธน.

พ.อ.นพพร โควหกุล

0 2980 5932 5459

08 4933 9533

หน.สตท./

พล.ท.สถาพร เกียรติภิญโญ 0 2980 5936 5431

สอท.ธน.

ตธน.หนศ.ศท.สูงสุด ตธน.หนค.ฝ่าย ศท.สูงสุด พล.ต.สุขสันต์ สิงหเดช

57 51603 08 1925 5163

0 2980 5938 5453

57 52626 08 9035 0287

พล.ต.เกรียงเดช ปานทองเสม 0 2980 5938 5453

57 51607 08 1173 1225

จ่าศาล ศท.สูงสุด

0 2980 5938 5453

57 52633

ตธน.ประจำ สตท.

พล.ร.ต.ปรีชาญ จามเจริญ ร.น. 0 2980 5927 5452

08 9969 5071

พ.อ.หญิง บุณญารัศม์

08 1274 2324

0 2980 5800 5468

พัฒนะมหินทร์ หน.ฝ่ายงานธุรการ สตท. พ.อ.หญิง ศรีวิมล ประชาศรี 0 2980 5800 5443

57 52164 08 4933 9507

หน.ฝ่ายงาน กตท.สตท. พ.อ.ธนะรัช สระเงิน

57 51690 08 4933 9505

0 2980 5800 5499

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

45


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ตธน.หน.ฝ่ายงานวิชาการ พ.อ.ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร 0 2980 5937 5442

บ้านพัก มือถือ 08 4933 9496

สตท. ตธน.หนศ.ศท.กลาง

พล.ต.ศักดา ไชยมงคล

0 2980 5930 5435

57 51621 08 9969 5074

ตธน.หนค.ฝ่าย ศท.กลาง น.อ.สรรศิริ เจริญศักดิ์ ร.น. 0 2980 5931 5432

57 52633 08 4703 1516

0 2980 5931 5432

57 52623 08 9035 0283

จ่าศาล ศท.กลาง

0 2980 5931 5435

57 52632

ตธน.หนศ.ศท.ก.ท.

0 2224 3160 306

52 51324 08 1173 1223

พ.อ.ทินกร ตันติวนิช พล.ร.ต.กฤษฎา

เจริญพานิช ร.น. ตธน.รอง หนศ.ศท.ก.ท. น.อ.เผ่าเทพ ประสานพานิช ร.น.

0 2224 0041 303

(หน.คณะ 1)

(หน.คณะ 2)

ฒนันทน์ สายประเสริฐ 0 2224 0041 405 52 51311 ตธน.หนค.ฝ่าย ศท.ก.ท. พ.อ.วั 0 2224 0041 406

(หน.คณะ 3) จ่าศาล ศท.ก.ท.

08 4933 9507

ตธน.หนค.ฝ่าย ศท.ก.ท. พ.อ.ธำรงศักดิ์ วิวัฒนวานิช 0 2224 0041 302

ตธน.หนค.ฝ่าย ศท.ก.ท. พ.อ.วีระยุทธ งามอุโฆษ

08 4933 9540 08 4933 9521 08 4933 9522

0 2224 0041 207

รอง ผบ.รร.ธน.

พ.อ.หญิง เพ็ญศิริ บุญมงคล 0 2980 9540 5490

08 4703 3958

ผช.ผบ.รร.ธน.

พ.อ.พันธุ์ไชย อินทุลักษณ์

0 2980 5800 5491

08 4933 9498

หก.กศษ.รร.ธน.

พ.อ.พอพัน ครุฑเมธา

0 2980 5800 5458

08 4933 9520

หน.เตรียมการ กศษ.รร.ธน.

0 2980 5941

หน.ทะเบียน กศษ.รร.ธน.

0 2980 5941

หน.อุปกรณ์การศึกษา

0 2980 5941

กศษ.รร.ธน.

46

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

47/433 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตู้กลางโทร. 0 2980 5800-20 โทร.ทหาร 57 55550 โทรสาร FAX. (กนผ.ฯ 0 2980 5913), (กลาง.ฯ 0 2980 5914), (งป.ฯ 0 2980 5915), (สนง.ผบช.ฯ 0 2980 5898), (สสอป.ฯ 0 2980 6184)

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.ศอพท.

พล.อ.อ.ดิเรก พรหมประยูร 0 2980 5899 5299 57 51501 08 1173 1478

ทส.ผอ.ศอพท.

น.ต.อนุรักษ์ มีเพียร

0 2980 5800 5292 57 51501 08 5248 1578

รอง ผอ.ศอพท.

พล.ท.ภัสสร

0 2980 5901 5307 57 51505 08 9922 1898

อิศรางกูร ณ อยุธยา

พล.ท.ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน

เสธ.ศอพท.

พล.ต.ภาณุพล บรรณกิจโศภน 0 2980 5900 5286 57 51507 08 1310 8737

รอง เสธ.ศอพท.

พ.อ.เชาวน์บูลย์ คงพูลศิลป์

ชรก.

พล.ท.วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ 0 2980 5800 5290 57 51501 08 6993 7378

พล.อ.ท.เอกราช ช่วงอรุณ

พล.ท.ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ 0 2980 5800 5290 57 51501 08 9200 5877

พล.ต.อัคคเดช สุวรรณภูมิ

0 2980 5800 5290 57 51501 08 9200 6345

พล.ต.สมเจตน์ คล้ายอุดม

0 2980 5800 5306 57 52510 08 1709 0151

พ.อ.วินัย สกุลพราหมณ์

0 2980 5800 5306 57 52510 08 1972 0106

นปก.ประจำ ศอพท.

พ.อ.โสภณ พูลผล

0 2980 5800 5290 57 51506 0 2279 3593

0 2980 5902 5308 57 51504 08 1173 1230 0 2980 5912 5285 57 52503 08 9969 5100 0 2980 5800 5290 57 51501 08 9897 3028

08 4446 1834

08 9162 5436

พ.อ.รังสรรค์ ตันติเวชกุล

0 2980 5800 5300 57 52520 08 1480 8086

พ.อ.เอกราช อะมะวัลย์

0 2980 5800 5306 57 52510 08 1874 6669

พ.อ.หญิง รัตนาวดี วงษ์ไทย 0 2980 5800 5295 57 52510 0 2961 0534

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

08 9204 5977

47


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล พ.อ.หญิง วรรณวิไล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

0 2980 5800 5282 57 52513 08 9121 5169

ไกรสรพงษ์

น.อ.หญิง นันทนาพร

0 2980 5800 5287 57 52511 08 1830 1904

พรายแสง ร.น. ฝสธ.ประจำ ศอพท.

น.อ.วิศิษฐ ปฐมานนท์

0 2980 5800 5204 57 52520 08 4933 9590

พ.อ.วิกรม ฐานะจาโร

0 2980 5800 5300 57 52520 0 2522 0965

vikromtha@mod.go.th

นวพ.ศอพท.

พ.อ.หญิง ปานจิต บัณฑิต

0 2980 5800 5287 57 52511 08 4719 9472

น.อ.หญิง ดาริวี

0 2980 5905 5287 57 52511 08 4933 9594

เสาะแสวง ร.น.

08 1630 0922

นายทหารประจำศูนย์

พ.อ.หญิง นัทธมน เงาพิสดาร 0 2980 5905 5287 57 52511 08 7902 8840

ประจำ ศอพท.

พ.อ.หญิง วัชรี ทรัพย์ขำ

0 2980 5800 5290 57 52510 08 9925 9199

นธน.ศอพท.

พ.อ.สาคร เจริญครบุรี

0 2980 5800 5300 57 52520 08 1254 0250

นธช.ศอพท.

พ.ท.นิรันต์ กำศร

0 2980 5800 5300 57 52520 08 9205 3462

ผอ.สสอป.ศอพท.

พล.ต.เบ็ญจพล ยุกตะทัต

0 2980 6381 5213 57 56642 08 9969 5075

รอง ผอ.สสอป.ศอพท.

พ.อ.ธนกฤต สารฤทธิ์

0 2980 6686 5214 57 56643 08 9500 1935

ผอ.กสอป.สสอป.ศอพท. พ.อ.ปิยะเดช มีเดช

0 2980 6689 5215 57 56644 09 1076 6029

รอง ผอ.กสอป.สสอป.ศอพท. น.อ.ทรงวุฒิ สุธา

0 2980 6682 5204 57 56645 08 1838 5036

0 2980 6682 5204 57 56646 08 4933 9596

น.อ.หญิง รัตน์ประกาย

สุขกิจ ร.น. หก.กงว.สสอป.ศอพท.

พ.อ.หญิง จีรวัฒน์ อ่องสกุล 0 2980 6184 5206 57 56647 0 2275 8919

08 4933 9593

48

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง ฝทน.สสอป.ศอพท.

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

พ.ท.สุดเขต ประเสริฐพงศ์ธร 0 2980 6184 5206 57 56652 08 9700 7039

หน.บัญชีต้นทุน

0 2980 6184 5206 57 56651-52

นายทหารประจำ

0 2980 6682 5212 57 56649-50

หน.ส่งเสริมการผลิต

0 2980 6682 5212 57 56649-50

หน.ส่งเสริมการตลาด

0 2980 6682 5212 57 56649-50

หน.เงินทุนหมุนเวียน

0 2980 6184 5206 57 56651-52

หน.แผนและโครงการ

0 2980 6682 5212 57 56649

ผอ.กนผ.ศอพท.

น.อ.ฉัตรชัย สุมามาลย์

0 2980 5800 5298 57 52514 08 7101 5887

รอง ผอ.กนผ.ศอพท.

พ.อ.ดนัย สุประดิษฐ์ศักดิ์

0 2980 5800 5293

08 1785 5391

พ.อ.ไพศาล ป่าแดง

0 2980 5800 5293

08 1909 7646

ประจำ กนผ.ศอพท.

0 2980 5800 5295 57 52516

หน.นโยบายและแผน

0 2980 5800 5295 57 52516

อมูลและสถิติ หน.ข้

0 2980 5800 5296 57 52516

หน.โครงการ

0 2980 5800 5297 57 52516

ผอ.กพอท.ศอพท.

0 2980 5897 5284

พ.อ.กิติเมศวร์

08 7904 1558

ธนาวิบูลไชยภัทร

uh1h@hotmail.com

รอง ผอ.กพอท.ศอพท. พ.อ.หญิง เพชรลดา

0 2980 5800 5283

08 7903 4739

พ.อ.นพดล ภูวนารถนุรักษ์

0 2980 5800 5283

08 7903 3985

หน.พัฒนาอุตสาหกรรม

0 2980 5800 5282

หน.วิเคราะห์และประเมินผล

0 2980 5800 5108

หน.สารสนเทศ

0 2980 5800 5108

ผอ.กลาง.ศอพท.

0 2980 5800 5304 57 52517 08 5245 9141

หักกะยานนท์

พ.อ.ปราโมทย์ สินสมบูรณ์

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

49


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

รอง ผอ.กลาง.ศอพท.

น.อ.ถวัตชัย จันทร์เปล่ง

0 2980 5800 5303 57 52518 08 7903 9477

พ.อ.หญิง สุณี ใจบุญ

0 2980 5800 5303 57 52518 08 9969 5079

หน.ธุรการ

0 2980 5800 5301 57 52520

หน.กำลังพล

0 2980 5800 5300 57 52520

หน.บริการ

0 2980 5800 5294 57 52157

หน.ส่งกำลัง

0 2980 5800 5302 57 52521

หน.นายทหารการเงิน

0 2980 5906 5280 57 52512 08 1828 4528

น.อ.หญิง วราภรณ์

เหลืองประเสริฐ ร.น. ผช.หน.นายทหารการเงิน

0 2980 5906 5281 57 52512

นายทหารงบประมาณ ศอพท. น.ท.หญิง จิตติมา

0 2980 5905 5289 57 52470 08 1869 4440

หิรัญกาญจน์ ร.น. ผช.นายทหารงบประมาณ หน.นตส.

0 2980 5905 5289 57 52470

พ.อ.หญิง หม่อมหลวง สุภัทรา 0 2980 5800 5288 57 52512 08 7901 8371

พรหมไชยวงศ์ ผช.นตส. 0 2980 5800 5288 57 52512

บันทึก

50

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ 496 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2208 9021-5 , โทร.ทหาร 52 53680, 52 53728

โทรศัพท์ ตำแหน่ง จก.พท.ศอพท.

ยศ ชื่อ สกุล พล.ท.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2208 9953 400

52 51710 08 5226 0698

รอง จก.พท. ฝ่ายวิชาการ พล.ต.ธนรัตน์ รื่นเริง

0 2208 9432 402

52 51719 08 9896 0640

รอง จก.พท. ฝ่ายบริหาร พล.ต.อาวุธ แสงตะวัน

0 2208 9431 401

52 51714 08 9897 4523

เสธ.พท.ศอพท.

0 2208 9334 403

52 51713 0 2467 0852

พล.ต.สมนึก เอนกวัฒน์

08 6102 4200

รอง เสธ.พท.ศอพท.

พ.อ.กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์ 0 2208 9330 404

52 51720 08 9969 5085

ชรก.

พล.ท.ธีระพงศ์ อุไรเลิศ

318

พล.ท.พิชาติ เขม้นจันทร์

316

พ.อ.อมรเดช พิชิตรณภูมิ

08 4144 4442

พ.อ.หญิง ผกามาศ ปานสุวรรณ

08 7703 2516

นักวิชาการประจำ พท.ศอพท. พ.อ.ปรวัชร ไพรสุวรรณ

08 6102 4139

08 9500 8799

นปก.ประจำ พท.ศอพท. น.อ.หญิง วัลภาภรณ์ ธรรมกุล 0 2208 9953 406

52 51722 08 7083 9147

vanlapaporn@mok.go.th

น.อ.โรมชัย ชื่นประทุม

08 1812 9898

นายทหารประจำกรม น.อ.หญิง วงจันทร์ วรรณศรี ร.น.

310

ประจำ พท.ศอพท.

พ.อ.หญิง พัชรารัตน์ จิรสุทธินนั ท์

407

patchaji@mod.go.th

พ.อ.หญิง สุวิดา แผ้วพาลชน

219

08 1924 5207

พ.อ.พลธัช โอสถานนท์ 0 2332 1586

08 5992 5066

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

08 9766 2078

52 51612 08 9678 8115

51


โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.กนผ.พท.ศอพท.

ยศ ชื่อ สกุล พ.อ.ภัทรพล ภัทรพัลลภ

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร 0 2208 9363 500

52 51610 08 4933 9551

รอง ผอ.กนผ.พท.ศอพท. พ.อ.สุกิจ สุเมธาศร

501

ประจำ กนผ.พท.ศอพท.

506

หน.ข่าว

509

หน.แผนและโครงการ

503

หน.ส่งกำลังบำรุง

508

502

หน.กำลังพล ผอ.กลาง.พท.ศอพท. พ.อ.เทวัญ รัตโนทัย

08 9969 5086

52 51613

0 2208 9333 300

08 4933 9554

รอง ผอ.กลาง.พท.ศอพท. พ.อ.นิติพงษ์ สุวรรณกูล

301

08 4933 9563

106

08 9514 2265

น.อ.เศกสรรค์ พึ่งผล

ประจำ ผพธ.กลาง.พท. หน.บริการ

หน.สารบรรณ ผอ.กวพ.พท.ศอพท.

304 106

309

น.อ.หญิง วิรงรอง มานิตยกุล 0 2208 9391 600

0 2527 0704

08 1559 7996

รอง ผอ.กวพ.พท.ศอพท. น.อ.สิริวุฒิ บุรกรรมโกวิท

0 2332 4848

601

08 4933 9562

นายช่างใหญ่ฝ่ายวิจัย พ.อ.หญิง ศุภกานต์ วงศ์พาณิช

602

08 9121 3680

หน.ผวส.กวพ.พท.ศอพท.

605

หน.ผวจ.กวพ.พท.ศอพท.

606

ผอ.กปต.พท.ศอพท.

พ.อ.อรรณพ ธัชยะพงษ์

0 2208 9957 200

รอง ผอ.กปต.พท.ศอพท. พ.อ.พัฒน์พงษ์ โพธิ์เพิ่ม นายช่างใหญ่ฝา่ ยวิศวกรรม พ.อ.หญิง ทิพย์พัฒนา

52 52720 08 1886 8268

201

08 9453 7172

053 408477

08 4556 5427

เอมะสุวรรณ

52

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

หน.คลังน้ำมัน

207

หน.แผนและโครงการ

205

หน.วิทยาการ

206

ผอ.กพท.พท.ศอพท.

พ.อ.ประเทือง เพ็ชรสีงาม

0 2208 9494 319

08 4560 6713

รอง ผอ.กพท.พท.ศอพท. พ.อ.เนติภัทร นาคจันทร์

320

หน.วิจยั และพัฒนา

321

หน.แผนและวิเคราะห์

322

โครงการ

หน.นายทหารการเงิน พ.อ.หญิง เยาวลักษณ์

0 2208 9027 608

โสมะทัต ผช.นายทหารการเงิน

น.ท.ชาตรี ปั้นเหน่งเพชร

หน.นายทหารงบประมาณ พ.อ.หญิง ทัศนีย์ กรสมิต หน.นตส.พท.ศอพท.

ผช.หน.นตส.พท.ศอพท. น.ท.ธรรมวัต ิ ศีลประสิทธิ์ ร.น. หน.นธน.ฝธน.พท.ศอพท.

0 2441 9590 08 9112 9265

609

0 2208 9545 211

พ.อ.หญิง ปรีดา จำนง

08 4933 9561

52 51611 08 4933 9557

314

08 4933 9558

314

0 2208 9945 311

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

53


ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

เลขที่ 173 หมู่ 2 ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร. 0 5396 9100 โทรสาร 0 5396 9113

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน

บ้านพัก มือถือ

0 5396 9100

101

08 9969 5092

รอง ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.

0 5396 9100

102

08 9969 5087

ชรก.

พ.อ.กิตติธัช จงสมนึก

0 5396 9100

103-4 08 1993 3165

พ.อ.หญิง ยุพดี กัณหะเสน

0 5396 9100

103-4 08 1021 5605

พ.อ.สมหมาย ชิตสุข

0 5396 9100

103-4 08 1366 0168

นายทหารธุรการและกำลังพล

น.ท.ณัฏฐกฤต บัวเรือง ร.น.

0 5396 9100 121-2 08 5868 6050

นายทหารงบประมาณ

น.อ.สุริยา เสมคำ ร.น.

0 5396 9100

161-2 08 4933 9577

หน.นายทหารการเงิน

พ.อ.วรพจน์ สุขสิตินันท์

0 5396 9100

131-2 08 4933 9576

หน.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พ.อ.โสภณ ติวุตานนท์

0 5396 9100

141-2 08 1988 6940

หน.นธน.ฝธน.ศพปน.พท.ศอพท.

พ.อ.สมหวัง เรืองฤทธิ์

ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.

นตส.ศพปน.พท.ศอพท.

พล.ต.อรรคเดช ครุธเวโช

0 5396 9100 151-2 08 4933 9575

ร.อ.ทิว บุญวงค์

0 5396 9100 171

08 1289 8800

ผอ.กสผ.ศพปน.พท.ศอพท.

พ.อ.รณรงค์ ฤทธิฦ าชัย

0 5396 9100

301

08 9969 5091

รอง ผอ.กสผ.ศพปน.พท.ศอพท.

พ.อ.นรสิงห์ ภีมะโยธิน

0 5396 9100

331

08 4933 9567

นายทหารปฏิบัติการประจำ พท.

พ.อ.ณรงค์ เครือแปง

0 5396 9100

302

08 1289 3634

นายช่างใหญ่ฝ่ายธรณี

น.อ.จรัญ ก้อนสมบัติ

0 5396 9100

303

08 4933 9566

ชรก.

พ.อ.ประยุทธ พ่วงโพธิ์

0 5396 9100

343

08 4933 9569

นายช่างใหญ่ฝ่ายเจาะและผลิต

พ.อ.เสถียร อิ่มใจ

0 5396 9100

351

08 9950 7972

หน.ธรณีวิทยา

0 5396 9100

322

หน.เจาะปิโตรเลียม

0 5396 9100

331-2

หน.ผลิตปิโตรเลียม

0 5396 9100

341

54

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

ภายใน

หน.ซ่อมบำรุง

0 5396 9100

361-2

หน.ธุรการ

0 5396 9100

311-2

ผอ.กกล.ศพปน.พท.ศอพท.

พ.อ.พิสิทธิ์ สิงหราไชย

0 5396 9100

401

08 9969 5088

รอง ผอ.กกล.ศพปน.พท.ศอพท.

น.อ.อนุชิต นาคประดิษฐ์

0 5396 9100

421

08 4933 9532

นายช่างใหญ่ฝ่ายกลั่นกรอง

พ.อ.ปราโมทย์ เกตุเทียน

0 5396 9100

403

08 4933 9570

นายช่างใหญ่ฝ่ายวิศวกรรม

พ.อ.ภคภพ บุญวัฒนะกุล

0 5396 9100

404

08 4933 9571

นายทหารนิรภัย

0 5396 9100

491-2

หน.ธุรการ

0 5396 9100

491-3

หน.ควบคุมคุณภาพ

พ.อ.หญิง ณิชกุลชร ละมั่งทอง 0 53969100

471-2 08 9855 4467

หน.กลั่นกรอง

0 5396 9100

423

หน.พลังโรงงาน

0 5396 9100

422

หน.ซ่อมบำรุง

หน.วิศวกรรมโรงงาน

0 5396 9100 451-2

0 5396 9100

461-2

หน.ขนถ่าย

0 5396 9100

441-2

ผอ.กสบ.ศพปน.พท.ศอพท.

พ.อ.กานต์ กลัมพสุต

0 5396 9100

201

08 9696 5054

รอง ผอ.กสบ.ศพปน.พท.ศอพท.

น.อ.วิษณุ สัทธานนท์

0 5396 9100

202

08 4933 9574

ชรก.

พ.อ.ประพัฒน์ เทียมภู่

0 5396 9100

221-2 08 9954 1761

หน.ธุรการ

0 5396 9100

212

หน.คลังพัสดุ

0 5396 9100

225

หน.รักษาความปลอดภัย

0 5396 9100

251-2

หน.การตลาด

0 5396 9100

261-2

หน.บริการ

0 5396 9100

232

นายทหารเทคนิคปฏิบตั หิ น้าที ่

0 5396 9100

242

พ.อ.หญิง กรรัตน์ บุญสูง

นายแพทย์แผนกการแพทย์

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

08 6184 1373

55


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

หน.แผนกสารสนเทศ หน.ฝกร.ศพปน.พท.ศอพท. พ.อ.อนุสรณ์ ไทยานนท์ งห์ ภีมะโยธิน ผอ.กผฟ.ศพปน.พท.ศอพท. พ.อ.นรสิ หน.ศฝปท.พท.ศอพท. น.อ.นิพัทธ์ เล็กขาว

ที่ทำงาน

ภายใน

บ้านพัก มือถือ

0 5396 9100 271-2 0 5396 9100 221-4 08 7185 2602 0 5396 9100 481-3 08 4933 9567 0 5396 9100 102 08 1946 2330

บันทึก

56

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

เลขที่ 76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049, 0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114, 0 2243 1867, 0 2243 6077 โทรสาร 0 2241 3319 โทร.ทหาร 53 51115

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

จก.อท.ศอพท. พล.ท.พัชราวุธ วงษ์เพชร 0 2243 0489 101 53 51101 08 4719 9632 ทส.จก.อท.ศอพท. ร.ท.ยชุรเวท รัตนเสนีย์ 0 2243 0458 107 53 51101 08 7773 8715 รอง จก.อท.ฝ่ายบริหาร พล.ต.เฉลิมพล เต็งศิริ 0 2241 4070 102 53 51104 08 9969 5051 รอง จก.อท.ฝ่ายวิชาการ พล.ต.พฤษภะ สุวรรณทัต 0 2241 1644 103 53 51103 08 9895 0167 เสธ.อท.ศอพท. พล.ต.จักรกริช จันเทร์มะ 0 2243 3567 104 53 51105 0 2271 4153 08 9969 5093 รอง เสธ.อท.ศอพท. พ.อ.วรวิช มลาสานต์ 0 2243 6074 105 53 52101 08 9969 5076 วิศวกร พ.อ.จตุพร ไชยศรี 0 2243 1868 106 53 51106 08 6102 4130 นปก.ประจำ อท.ศอพท. พ.อ.หญิง นิรมล ผดุงกุล 0 2243 0458 107 53 51101 08 9622 5192 พ.อ.หญิง กรรณิการ์ 0 2241 2344 108 53 52301 08 1565 6949 เกิ ดพิทักษ์ น.อ.หญิง ชนะจิต พงษ์พานิช 0 2241 2344 108 53 52301 08 1427 9130 พ.อ.หญิง พรพิมล ภูมิโสภณ 0 2241 2344 108 53 51101 นายทหารประจำกรม พ.อ.หญิง ณัชพัณณ์ 0 2241 4397 405 53 51108 08 4933 9585 ธนินเฉลิมพงษ์ หน.นตส.ประจำกรม พ.อ.หญิงปาริชาติ 0 2241 4049 116 53 52103 08 79012 857 เปาประดิษฐ์ ผช.หน.นตส.ประจำกรม หน.นายทหารการเงิน น.อ.หญิง อุษาวดี 0 2241 0962 113 53 52103 08 4933 9584 สมรรคจันทร์ 0 2241 0962 114 ผช.หน.นายทหารการเงิน

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

57


โทรศัพท์ ตำแหน่ง นธน.ฝธน.อท.ศอพท.

ยศ ชื่อ สกุล พ.อ.อาคม อัชชวานิช

นธช.ฝธน.อท.ศอพท. นผท.ฝผท.อท.ศอพท.

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร 0 2241 4049 0 2241 4049

พ.อ.อัศวิน สอนไวยศาสตร์ 0 2241 4049

117 53 52303 08 4933 9588 117

118 53 52303 08 4933 9583

นายทหารงบประมาณ พ.อ.ธัชพล ธีรสฤษดิ์กุล

0 2241 4049

119 53 51107 08 4933 9586

ผช.นายทหารงบประมาณ

0 2241 4049

119 53 51107

ผอ.กลาง.อท.ศอพท.

0 2243 6159

201 53 51115 08 9969 5095

รอง ผอ.กลาง.อท.ศอพท. พ.อ.หญิง อัญญาอร ไวยโภคี 0 2241 3319

202 53 51115 08 4933 9589

0 2241 3319

203 53 51115 08 5231 9950

นปก.ประจำ อท.ศอพท. พ.อ.หญิง พรรณประภา 0 2241 3319

206 53 51115 08 9512 4478

พ.อ.กิติ ปัทมานนท์ พ.อ.นฤดม สุริยกมล

เกษมคุณ หน.สารบรรณ

0 2241 3319

หน.บริการและซ่อมบำรุง

0 2241 3319 210 0 2241 3319

208

ผอ.กนผ.อท.ศอพท.

0 2241 4398

301 53 51107 08 1925 5091

หน.กำลังพล

0 2243 6076

305 53 52304

หน.แผนและโครงการ

0 2241 4398

304 53 51107

หน.ระดม

0 2241 4398

306 53 51107

ผอ.กรอ.อท.ศอพท.

พ.อ.สุชาติ เตรียมชุมพร

0 2241 4397

401 53 51108 08 9200 2728

รอง ผอ.กรอ.อท.ศอพท. พ.อ.อดิศร ขาวกระจ่าง

0 2241 4397

402 53 51108 08 4552 8294

พ.อ.จุมพฎ งามยี่สุ่น

0 2173 4907-8 403 53 51108 08 4933 9587

นายทหารประจำกรม

พ.อ.หญิง ชมพรรณ กฤดากร 0 2241 4397

หน.ส่งกำลัง

พ.อ.ชูเดช จันทนวงษ์

นายทหารฝ่ายการโรงงาน น.อ.ไมตรี เถาแตง ร.น.

402 53 51108 08 9110 2900 405

08 4933 9587

08 4901 8704

58

0 2241 4397

206 53 51115

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.สำรวจ

0 2241 4397

หน.โรงงานแบตเตอรีท่ หาร

0 2173 4907-8 102 53 51108

หน.สถิตแิ ละกรรมวิธขี อ้ มูล

0 2241 4397

407 53 51108

ผอ.กคร.อท.ศอพท.

0 2241 5478

501 53 51109 08 1173 1210

รอง ผอ.กคร.อท.ศอพท. น.อ.หญิง พรพรรณ ประเคนรี 0 2243 6076

502 53 51109 08 4933 9580

หน.ควบคุมเจ้าหน้าที่

504 53 51109

พ.อ.ทินกร รังสิวัฒน์

0 2243 6076

404 53 51108

ประจำโรงงานผลิตอาวุธ

หน.โรงงานเอกชน

0 2243 6076

หน.โรงงานอุตสาหกรรม

53 51109 0 2243 6076 505

ผอ.กคยพ.อท.ศอพท.

น.อ.หญิงเบญจพร

506 53 51109

0 2241 4049

601 53 52305 08 9969 5094

รอง ผอ.กคยพ.อท.ศอพท. พ.อ.ปัญญา พึ่งน้อย

0 2241 4049

602 53 52305 08 4933 9579

หน.ควบคุมยุทธภัณฑ์

0 2241 4049

606 53 52305

หน.ควบคุมการส่งออก

0 2241 4049

604 53 52305

หน.ควบคุมอาวุธปืน

0 2241 4049

608 53 52305

หน.วิจัยและพัฒนา

0 2241 4049

605 53 52305

หน.ใบอนุญาต

0 2241 4049

607 53 52305

ปฐมานนท์ ร.น.

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

59


โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หมู่ 2 บ้านบางปราบ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 ตู้กลาง โทร. 0 5627 8053, 0 5627 8056 โทรสาร 0 5627 8059

โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.รวท.อท.ศอพท.

ยศ ชื่อ สกุล พล.ต.พลวัส แก้วเรียน

ที่ทำงาน ภายใน

บ้านพัก มือถือ

0 5627 8055 1201 0 5627 8055

08 9969 0378

08 9896 7142

รอง ผอ.รวท.อท.ฝ่ายบริหาร

น.อ.ดิษฐ์พล ออเขาย้อย

0 5627 8052 1202 0 5627 8052

รอง ผอ.รวท.อท. ฝ่ายอุตสาหการ

พ.อ.ปรีชา สายเพ็ชร

08 6102 4130

0 5627 8057 1203 0 5627 8057

08 1308 7574

08 9200 3099

นายทหารประจำ

พ.อ.สุรศักดิ์ จันดี

0 5627 8049 1204 08 6102 4253

นธน.

พ.อ.พิทยา เชนพันธุ์

1205

08 4933 9600

08 1572 5434

นธช.

พ.ท.จรัล คุ้มสุภา

1205

ผอ.กผค.รวท.อท.ศอพท.

พ.อ.ปัญญา บัติดอน

0 5627 8050 1210 08 9969 5101

รอง ผอ.กผค.รวท.อท.ศอพท.

น.อ.หญิง พรสวรรค์

0 5627 8050 1211 08 4933 9602

พุทธโอวาท

08 6336 1471

หน.แผนการผลิต

น.ท.นริศรา โพธิ์มูล ร.น.

หน.แผนและโครงการ

พ.ท.อิทธิพัทธิ์ สร้อยสังวาลย์ 0 5627 8050 1215 08 9839 7246

หน.บัญชีคุม

น.ท.หญิง วันทนีย์ สุดโสภา

0 5627 8050 1216 08 1994 4763

ผอ.กรง.รวท.อท.ศอพท.

น.อ.ชูชาติ จิตตรีเหิม

0 5627 8053 1247 08 9969 5102

60

0 5627 8050 1213 08 6551 2053

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน

บ้านพัก มือถือ

รอง ผอ.กรง.รวท.อท.ศอพท. พ.อ.ประยงค์ หมื่นสายญาติ 1248 08 6102 4247 ผช.ผอ.ฝ่ายโรงงาน พ.อ.กมล เนตรประชา 1265 08 4933 9603 โรงงานผลิตไนโตรกลีเซอรีน 08 1962 6984 ผช.ผอ.ฝ่ายโรงงาน น.อ.บุญศิลป์ 1252 08 6102 4254 โรงงานผลิตดินส่งกระสุน กุลศิริพฤกษ์ ร.น. 08 6600 9479 ผช.ผอ.ฝ่ายโรงงาน พ.อ.สิริวุฒิ จงเจริญ 1258 08 6102 4237 โรงงานผลิตไนโตรเซลลูโลส 08 7710 2218 ผช.ผอ.ฝ่ายโรงงาน น.อ.มนตรี สุดโสภา 1270 08 4933 9598 โรงงานการซ่อมและสนับสนุน 08 1790 8589 ผช.ผอ.ฝ่ายโรงงาน น.อ.วันชัย แก้วดวงเล็ก 1262 08 6102 4255 โรงงานกรดและอีเธอร์ 08 9959 1729 หน.โรงงาน น.ท.หญิง กัลยกร เกษร 1265 08 7209 9002 โรงงานผลิตไนโตรกลีเซอรีน น.ท.ฐิติ สมรรถกร 1274 08 4886 8409 หน.ไฟฟ้าและเครื่องวัด โรงงานการซ่อมและสนับสนุน หน.เครื่องกล พ.ท.เสกสรรค์ ศรีเพ็ง 272 08 9001 0001 โรงงานการซ่อมและสนับสนุน หน.โรงงาน น.ท.หญิง สุปราณี 1248 08 3308 8865 โรงงานผลิตไนโตรเซลลูโลส รอดบุญลือ ร.น. นายทหารประจำโรงงาน น.ท.สมศักดิ์ สว่างสุข 1248 08 1284 5102 โรงงานผลิตไนโตรเซลลูโลส พ.ท.หญิง เกศกลม อัษฎมงคล 1251 นายทหารประจำโรงงาน โรงงานผลิตดินส่งกระสุน พ.ท.ศุภชัย ศิริศักดิ์ 1263 08 9857 6790 หน.โรงงาน โรงงานกรดและอีเธอร์ น.ท.หญิง ชุติมา จันทร์ศรี ร.น. 1263 08 1043 9898 นายทหารประจำโรงงาน โรงงานกรดและอีเธอร์

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

61


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน

นายทหารนิรภัยโรงงาน

พ.ท.อมร อ่วมวงษ์

1250 08 5734 3325

ผอ.กคม.รวท.อท.ศอพท.

น.อ.ก้องเกียรติ อารีรักษ์

1279 08 9969 5104

รอง ผอ.กคม.รวท.อท.ศอพท.

น.อ.หญิง ประพีร์ กุลศิริพฤกษ์

08 4179 1498

1280 08 6102 4228

08 5270 7995

หน.คลัง

พ.ท.หญิง ทองใบ ทองสีเข้ม

1286 08 7531 9858

หน.ทดสอบทางขีปนวิธี

พ.ท.อมร รื่นสด

1284

หน.ตรวจทางเคมี

น.ท.หญิง ปรียาภรณ์

1282 08 1675 6129

บุบผามาเต

ผอ.กวพ.รวท.อท.ศอพท.

พ.อ.ณัฐภน จีนวรรณ

1294 08 9969 5103

รอง ผอ.กวพ.รวท.อท.ศอพท.

พ.อ.สรรเพชร คงพูลศิลป์

1295 08 4933 9602

หน.วิจัยและพัฒนา

น.ท.หญิง วรรณา มีสมสืบ ร.น.

1296 08 0517 4155

หน.สถิติ

พ.ท.หญิง วรรษมนต์ มาอินทร์

1297

หน.การฝึกและศึกษา

พ.ท.สุริยพงศ์ นำหน้าวงษ์สุข

1298 08 5123 9464

หก.กบก.รวท.อท.ศอพท.

พ.อ.สมมาตร วัชรสุนทรกิจ

1219 08 7908 7757

รอง หก.กบก.รวท.อท.ศอพท. หน.สวัสดิการ

น.ท.หญิง จุรีรัตน์

1222 08 9856 3101

สร้อยสังวาลย์

หน.ช่างโยธา

พ.ท.ชยพล กองแก้ว

1229 08 1777 2834

หน.แพทย์

พ.ท.หญิง สุรีรัตน์

1224 08 7203 8949

สกุลพราหมณ์ หน.ขนส่ง

น.ท.สถิตพร สุดประเสริฐ ร.น.

หก.กลาง.รวท.อท.ศอพท.

น.ท.มาโนช จันทร์สำเภา

1225 08 4575 0505

0 5627 8054 1234 08 6102 4246

62

08 1324 1107

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน

บ้านพัก มือถือ

รอง หก.กลาง.รวท.อท.ศอพท. หน.สารบรรณ พ.ท.หญิง วิไลลักขณ์ 0 5627 8054 1237 08 6199 1788 อินทร์ชูพงษ์ หน.รักษาความปลอดภัย พ.ท.เรวัต ตระกูลปาน 1245 08 1269 6599 หน.กำลังพล พ.ท.หญิง กัญจนา นพคุณ 1239 08 1371 8018 หน.จัดหาและจำหน่าย พ.ท.ศั กดา ระฆัง 0 5627 8054 1241 08 9858 3081 1207 08 4933 9601 นายทหารงบประมาณ รวท.อท.ศอพท. น.อ.หญิง พนมรักษ์ เปรมัษเฐียร 08 1887 0830 ผช. นายทหารงบประมาณ พ.ท.นรภัทร เทียมศร 1208 08 9268 8418 หน.นายทหารการเงิน พ.อ.วิบูลย์ เห็นใจชน 1233 08 4933 9597 ผช.หน.นายทหารการเงิน น.ท.เกียรติยศ อินทรเกษตร 1232 08 7845 3896

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

63


ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

ค่ายจิรวิชิตสงคราม เลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 ตู้กลาง โทร. 0 3678 5970-9 โทร.ทหาร 30 12627-8 โทรสาร 0 3678 5969

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผบ.ศอว.ศอพท. พล.ท.สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง 0 3678 5960 36200 30 12317 08 9200 8377 ตู้กลาง 36290 ตู้กลาง 08 9969 5114 สำนักงาน ผบ.ศอว.ศอพท. พล.ต.นรเศรษฐ ขรรทมาศ พ.อ.หญิง ศศิพงษ์ อินทรถาวร ตู้กลาง 36303 ตู้กลาง 08 1628 8391 ตู้กลาง 36222 ตู้กลาง รอง ผบ.ศอว.ศอพท.(1) พล.ต.นภนต์ สร้างสมวงษ์ 0 3678 5961 36201 ตู้กลาง 08 1849 9191 ตู้กลาง 36265 ตู้กลาง สำนักงาน รอง ผบ.ศอว. รอง ผบ.ศอว.ศอพท.(2) พล.ต.วุฒิสถิต พ่วงเงิน 0 3678 5962 36202 ตู้กลาง 08 9969 5107 ตู้กลาง 36266 ตู้กลาง 08 7667 8076 สำนักงาน รอง ผบ.ศอว. พล.ต.วรรธนะ โพธิ์ทอง ตู้กลาง 36250 ตู้กลาง 08 7116 0165 ชรก. พล.ต.ศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี ตู้กลาง 36250 ตู้กลาง 08 4341 9474 พล.ต.พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร ตู้กลาง 36388 ตู้กลาง 08 6358 1844 พล.ต.ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์ ตู้กลาง 36222 ตู้กลาง 08 1444 3160 น.วทย.ศอว.ศอพท. พ.อ.เกษม จั่นเรือง ตู้กลาง 36321 ตู้กลาง 08 9969 5105 พ.อ.ยศพล สิทธิกรรณ์ ตู้กลาง 36319 ตู้กลาง 08 9969 5115 พ.อ.ชำนาญ สุวะนาม ตู้กลาง 36311 ตู้กลาง 08 9969 5110 ตู้กลาง 36338 ตู้กลาง 08 1291 6335 นปก.ประจำ ศอว.ศอพท. พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ เติมลาภ ประจำ ศอว.ศอพท. พ.อ.สุรศักดิ์ พลอยขาว ตู้กลาง 36320 ตู้กลาง 08 1292 6740 พ.อ.ประชา พูลสงวน ตู้กลาง ตู้กลาง 09 1592 9545 พ.อ.พัฒน์ศักดิ์ จิโรจน์วงศ์ ตู้กลาง ตู้กลาง 08 6128 4823 ผอ.กนผ.ศอว.ศอพท. พ.อ.ประสิทธิ์ สุขวงศ์ 0 3678 5963 36205 ตู้กลาง 08 4933-9632 ตู้กลาง 36312 ตู้กลาง 08 4933 9635 รอง ผอ.กนผ.ศอว.ศอพท. พ.อ.ศุภโชค สมรรคเสวี 08 1866 1284

64

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

หน.แผนและโครงการ

ตู้กลาง

36306

ตู้กลาง

หน.ยุทธการและการข่าว

ตู้กลาง

36206

ตู้กลาง

หน.แผนกติดต่อและ

ตู้กลาง

36328

ตู้กลาง

ผอ.กกพ.ศอว.ศอพท. พ.อ.ประทีป โกนสันเทียะ

ตู้กลาง

36203

ตู้กลาง

08 7117 1334

รอง ผอ.กกพ.ศอว.ศอพท. พ.อ.ธนาเดช วงศ์ข้าหลวง

ตู้กลาง

36304

ตู้กลาง

08 1905 9365

หน.ปกครอง

ตู้กลาง

36204

ตู้กลาง

หน.จัดการ

ตู้กลาง

36305

ตู้กลาง

หน.สวัสดิการ

ตู้กลาง

36354

ตู้กลาง

กิจการพลเรือน

ผอ.กกบ.ศอว.ศอพท. พ.อ.คมกฤช วัฒกร

0 3678 5964 36208

รอง ผอ.กกบ.ศอว.ศอพท. พ.อ.แชน สุขอนนท์

ตู้กลาง

36209

ตู้กลาง

08 9969 5106

ตู้กลาง

08 1994 9324

08 9933 9633

หน.ส่งกำลังบำรุง

ตู้กลาง

36210

ตู้กลาง

หน.ส่งกำลังการผลิต

ตู้กลาง

36286

ตู้กลาง

ผอ.กปช.ศอว.ศอพท. พ.อ.ประพล บุญมากุล

0 3678 5965 36215

ตู้กลาง

08 9969 5113

รอง ผอ.กปช.ศอว.ศอพท. พ.อ.สิทธิพร บัตรเจริญ

ตู้กลาง

36217

ตู้กลาง

08 9115 2373

หน.ตรวจสอบและวิเคราะห์ พ.อ.วิบูลย์พงศ์ พันธุนนท์

ตู้กลาง

36273

ตู้กลาง

08 4933 9629

หน.ควบคุมภายใน

ตู้กลาง

36273

ตู้กลาง

ผอ.กวพ.ศอว.ศอพท. พ.อ.สุรศักดิ์ ภู่กลั่น

ตู้กลาง

36211

ตู้กลาง

08 1173 1215

รอง ผอ.กวพ.ศอว.ศอพท. พ.อ.นักรบ วานิชนุเคราะห์

ตู้กลาง

36309

ตู้กลาง

08 1948 0448

หน.วิจัยและพัฒนา

ตู้กลาง

36212

ตู้กลาง

08 6161 1329

หน.ช่างเทคนิค

ตู้กลาง

36212

ตู้กลาง

หน.แผนแบบ

ตู้กลาง

36212

ตู้กลาง

พ.อ.อภิเทพ วงษ์เพ็ชร์

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

65


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

ผอ.กทย.ศอว.ศอพท. พ.อ.คมสัน ศรียานนท์

ตู้กลาง

36246

ตู้กลาง

08 1811 3341

รอง ผอ.กทย.ศอว.ศอพท. พ.อ.ไพบูลย์ ทนุผล

ตู้กลาง

36246

ตู้กลาง

08 1852 8837

หน.ทดสอบวัสดุและ

ตู้กลาง

36246

ตู้กลาง

08 9900 4602

ตู้กลาง

36246

ตู้กลาง

08 6127 3401

หน.เทคโนโลยี

ตู้กลาง

36246

ตู้กลาง

หน.สารสนเทศ

ตู้กลาง

36246

ตู้กลาง

หน.บัญชีทนุ ศอว.ศอพท. พ.อ.ปัญญา เชื้อมั่ง

ตู้กลาง

36253

ตู้กลาง

ประจำแผนกบัญชีทุน

ตู้กลาง

36253

ตู้กลาง

พ.อ.อัครักษ์ วิศาลสวัสดิ์

สอบเทียบเครื่องมือวัด

หน.ควบคุมมาตรฐาน พ.อ.เอนก ทับทิม การผลิต

หน.นายทหารการเงิน

พ.อ.ดำรงค์ ลำใย

ผช.หน.นายทหารการเงิน

หก.กจห.ศอว.ศอพท. พ.อ.ประกิต หินเธาว์

0 3678 5967 36228

ตู้กลาง

ตู้กลาง

08 4933 9637

08 4933 9640

36258

ตู้กลาง

0 3678 5966 36221

ตู้กลาง

08 4933 9645

รอง หก.กจห.ศอว.ศอพท.

ตู้กลาง

36223

ตู้กลาง

หก.กบก.ศอว.ศอพท. พ.อ.พรมงคล พึ่งเสมา

ตู้กลาง

36239

ตู้กลาง

รอง หก.กบก.ศอว.ศอพท.

ตู้กลาง

36240

ตู้กลาง

หน.สรรพาวุธ

ตู้กลาง

36269

ตู้กลาง

หน.ยุทธโยธา

ตู้กลาง

36225

ตู้กลาง

หน.ขนส่ง

ตู้กลาง

36281

ตู้กลาง

หน.สื่อสาร

ตู้กลาง

36371

ตู้กลาง

ผบ.ร้อย รก.

ตู้กลาง

36241

ตู้กลาง

นธน.ศอว.ศอพท.

ตู้กลาง

36310

ตู้กลาง

หน.ธุรการ

ตู้กลาง

36218

ตู้กลาง

66

08 4024 9880

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผบ.หน่วยตรวจโรค นตส.ศอว.ศอพท. ยวัฒน์ พิชัยณรงค์ บก.ศอว.ศอพท. (ส่วนแยก) พล.ต.ชั อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ)

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ตู้กลาง 36274 ตู้กลาง ตู้กลาง 36329 ตู้กลาง 0 2980 5800 5305 57 52517 08 1444 3160

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

67


โรงงานต้นแบบการวิจยั พัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ 90 หมู่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 ตู้กลาง โทร. 0 3678 5970-9 โทรสาร 0 3678 6427 โทร.ทหาร 30 12627-8

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

ผอ.รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. พ.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน 0 3678 6429 รอง ผอ.รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. พ.อ.ปริญญา ทองวัฒนะ ตู้กลาง ตู้กลาง หก.การผลิตต้นแบบ รง.ตวพ. พ.อ.ณรงค์ชัย คำนูเอนก หน.ธุรการและกำลังพล ตู้กลาง ตู้กลาง หน.ส่งกำลังบำรุง หน.แผนและโครงการ ตู้กลาง หน.เชื่อมโลหะและเคลือบผิว ตู้กลาง หน.บัญชีงาน ตู้กลาง ตู้กลาง หน.ทดสอบและควบคุมคุณภาพ หน.แบบแผน ตู้กลาง

36400 36401 36420 36402 36448 36452 36434 36439 36407 36431

บ้านพัก มือถือ

ตู้กลาง 08 1820 8719 ตู้กลาง 08 9017 4158 ตู้กลาง 08 7120 2878 ตู้กลาง ตู้กลาง ตู้กลาง ตู้กลาง ตู้กลาง ตู้กลาง ตู้กลาง

บันทึก

68

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครือ่ งยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ 90 หมู่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 ตู้กลาง โทร. 0 3678 5970-9 โทรสาร 0 3678 6425 โทร.ทหาร 30 12627-8

โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.รง.ปค.ศอว.ศอพท.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

พ.อ.อภินันท์ จันดอนไผ่

ตู้กลาง

36500

ตู้กลาง

08 9969 5112

รอง ผอ.รง.ปค.ศอว.ศอพท. พ.อ.อดิศักดิ์ ม่วงศรีงาม

ตู้กลาง

36501

ตู้กลาง

08 9900 5019

หน.กองการผลิต

ตู้กลาง

36512

ตู้กลาง

08 4933 9642

ตู้กลาง

36508

ตู้กลาง

ตู้กลาง

36502 ตู้กลาง

พ.อ.ธีระ นาคมาลี

หน.ส่งกำลังบำรุง หน.แผนและโครงการ

หน.ธุรการและกำลังพล

ตู้กลาง

36504

ตู้กลาง

หน.แผนกทดสอบและควบคุม

ตู้กลาง

36519

ตู้กลาง

หน.บัญชีงาน

ตู้กลาง

36506

ตู้กลาง

หน.การเงิน

ตู้กลาง

36510

ตู้กลาง

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

69


โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เลขที่ 200 หมู่ 3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 ตู้กลาง โทร. 0 3678 1800-5 โทรสาร 0 3678 1808

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

ผอ.รง.กสย.ศอว.ศอพท. พ.อ.สัณณชัย ทองขวัญ 0 3678 1808 รอง ผอ.รง.กสย.ศอว.ศอพท. พ.อ.นภาพล หลักทรัพย์ ตู้กลาง นปก.ประจำ ศอว.ศอพท. พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา ตูก้ ลาง หก.การผลิต พ.อ.จีรเดช อุดมสินค้า ตูก้ ลาง หน.ธุรการและกำลังพล ตู้กลาง หน.แผนและโครงการ ตู้กลาง หน.บัญชีงาน ตู้กลาง หน.ส่ งกำลังพล ตู้กลาง หน.ทดสอบ ตู้กลาง วิศวกร ตู้กลาง หน.ผลิตตัวกระสุน ตู้กลาง หน.บรรจุดินระเบิด ตู้กลาง หน.ชนวนหัว ตู้กลาง หน.ประกอบรวม ตู้กลาง วิศวกร ตู้กลาง

36101 36102 36180 36125 36104 36106 36134 36107 36127 36109 36229 36142 36137 36146 36128

บ้านพัก มือถือ 08 9200 5377 08 9049 7968 08 1861 1631 08 5186 5123

บันทึก

70

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

เลขที่ 183 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้กลาง โทร. 0 2392 2090-3 โทรสาร. 0 2391 7713

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.รภท.ศอพท. พล.ต.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ 0 2392 5574 501 08 1332 7991 08 9035 0189 สำนักงาน รภท.ศอพท. ร.อ.หญิง กุลนิษฐ์ สิริปูชกะ 0 2391 7644 504 08 9135 6549 รอง ผอ.รภท.ศอพท. พ.อ.สังสิทธิ์ วรชาติกุล 0 2390 2940 502 08 1279 8986 08 4694 5676 พ.อ.อนุมนตรี วัฒนศิริ 0 2391 7834 503 0 2961 0925 08 9049 7933 นธน.รภท.ศอพท. 0 2390 2942 นตส.รภท.ศอพท. 0 2390 2942 นายทหารงบประมาณ พ.อ.หญิง นงนุช ทรงสวัสดิ์ 0 2392 5573 505 0 2933 7493 08 4933 9622 0 2392 5573 505 ผช.นายทหารงบประมาณ หน.นายทหารการเงิน พ.อ.สุภัทร ทับทิมจรูญ 0 2392 1518 506 0 2644 1144 08 4933 9619 ผช.หน.นายทหารการเงิน 0 2392 1518 507 ผอ.กลาง.รภท.ศอพท. พ.อ.ไชย หว่างสิงห์ 0 2391 3025 202 0 2746 3659 08 1279 3943 08 1848 8284 รอง ผอ.กลาง.รภท.ศอพท. 203 แผนกธุรการและกำลังพล 0 2391 7713 200

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

71


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

แผนกจัดหา 0 2391 2902 210 0 2390 2569 207 แผนกเก็บรักษาและแจกจ่าย แผนกขนส่ง 0 2390 2576 205 ผอ.กนผ.รภท.ศอพท. พ.อ.สมโชค แดงบรรจง 0 2390 2575 104 0 2354 7600 08 9969 5081 08 1396 7126 รอง ผอ.กนผ.รภท.ศอพท. พ.อ.เกษมสันต์ ใจภักดี 0 2392 1519 105 08 9889 9854 08 4942 3102 บก.กนผ.รภท.ศอพท. 106 แผนกขาย 0 2392 1513 100 แผนกนโยบายและแผน 0 2392 1563 107 แผนกบัญชีคุม 108 ผอ.กวค.รภท.ศอพท. 0 2391 8512 พ.อ.หญิง ฎรศาณ์ ธุมชัย 0 2392 1514 401 08 1279 4906 08 4933 9623 รอง ผอ.กวค.รภท.ศอพท. พ.อ.ชาญศิลป์ เทพพิทักษ์ 0 2392 2094 402 08 4933 9624 แผนกควบคุมคุณภาพ 1 0 2391 7041 404 แผนกควบคุมคุณภาพ 2 405 แผนกวิจัยและพัฒนา 406 ผอ.กรง.รภท.ศอพท. พ.อ.หญิง อิษฎา ศิริมนตรี 0 2392 1516 301 0 2924 2020 08 9969 5082 08 7711 7648 รอง ผอ.กรง.รภท.ศอพท. น.อ.หญิง อรภา อิงคตานุวฒั น์ ร.น. 0 2392 1515 302 0 2331 1724 08 4933 9623 บก.กรง.รภท.ศอพท. 0 2392 1516 300

72

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

แผนกซ่อมบำรุง 303 และบริการการผลิต แผนกยาน้ำ 305 แผนกยาเม็ด 307 แผนกยาปราศจากเชื้อ 308 0 2391 3036 312 แผนกผลิตภัณฑ์สมุนไพร หน.กบก.รภท.ศอพท. 0 3458 9901 พ.อ.หญิง ปุณฑกา นาคเสวี 0 2390 2941 601 08 1653 5744 602 รอง หน.กบก.รภท.ศอพท. บก.กบก.รภท.ศอพท. 600 แผนกบริการ 0 2392 1517 603 แผนกพยาบาล 0 2391 3026 606 ศูนย์สารสนเทศ 607

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

73


กรมการเงินกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2221 6811 โทร.ทหาร 52 52244 โทรสาร 0 2222 9885 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 3 เลขที่ 47/433 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0 9980 5800-20 โทร.ทหาร 57 52710 โทรสาร 0 2980 5879

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

จก.กง.กห. พล.ท.สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม 0 2224 4848 52 51207 08 1751 2726 0 2980 5860 5172 57 51701 ทส.จก.กง.กห. ร.ต.อัครพงศ์ กรมพลาศักดิ์ 08 9500 8871 สำนักงาน จก.กง.กห. น.อ.หญิง ฉัฐสินี คูณขุนทด 0 2980 5878 5167 57 51702 08 6319 0818 รอง จก.กง.กห. (1) พล.ร.ต.หญิง วิชชุดา 0 2980 5862 5165 08 4901 3147 พิชญาภรณ์ ร.น. สำนักงาน รอง จก.กง.กห. น.อ.หญิง นวลปรางค์ 0 2980 5862 5165 08 6019 4593 อนุศิริรัตนากรณ์ ร.น. FAX 0 2980 5862 รอง จก.กง.กห. (2) พล.ร.ต.หญิง ภักตรา 0 2980 5882 5164 57 52745 08 9035 0043 คงสมบูรณ์ ร.น. กงาน รอง จก.กง.กห. พ.อ.เกชัย ผดุงชัย 0 2980 5882 5164 สำนั 08 9676 3181 ผชก.กง.กห. พล.ร.ต.ณรงค์ เพิ่มชาติ ร.น. 5167 08 1925 4857 ชรก. พล.ร.ต.หญิง พูนทรัพย์ ตู้กลาง 5216 0 2513 5947 ดำรงค์เผ่า ร.น. พล.อ.ต.ชนินทร์ บำรุงวุทธิ์ 0 2222 9885 08 1376 2000 นปก.ประจำ กง.กห. น.อ.หญิง ระวิญา ตู้กลาง 5138 0 2961 0763 นันทขว้าง ร.น. น.อ.ธนดิษฐ์ ศรีพระยา ตู้กลาง 5138 พ.อ.สมยศ ริ้วพิทักษ์ ตู้กลาง 5138 08 9957 0763 น.อ.จรวย ปลั่งตระกูล ร.น. ตู้กลาง 5138 08 1902 1433

74

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.กลาง.กง.กห.

ยศ ชื่อ สกุล น.อ.ภาสกร เกราะกายสิทธิ์

ที่ทำงาน

บ้านพัก มือถือ

ภายใน โทร.ทหาร

02 980 5863 5161 57 51707 08 9969 5120

รอง ผอ.กลาง.กง.กห. น.อ.นพปฏล สุพรรณกุล

ตู้กลาง

5162

08 1254 4596

หน.ธุรการ

พ.ท.จตุพร แพงวังทอง

ตู้กลาง

5158 57 52710

หน.กำลังพล

น.ท.วีระชัย เครือรัตน์ ร.น.

ตู้กลาง

5151 57 52709

หน.สารบรรณ

น.ท.สมยศ หมอนสุวรรณ์

0 2221 6811 5160 57 52711

0 2980 5879

โทรสาร (กห.)

0 2222 9885

โทรสาร (สป.แจ้งวัฒนะ)

0 2980 5879

ผอ.กวก.กง.กห.

0 2980 5865 5144 57 51712 0 2421 9893

พ.อ.วีรพล ศุขเอนก

รอง ผอ.กวก.กง.กห.

พ.อ.หญิง สุธาภรณ์ จันทร์เที่ยง

ตู้กลาง

08 9969 5117

5145 57 52713 0 2423 0127

08 7910 2082

น.อ.ชูชัย เกษมสรวล ร.น.

ตู้กลาง

57 52714 08 7916 6993

หน.วิชาการ

น.ท.หญิง ใกล้รุ่ง

ตู้กลาง

5141 57 52715

หน.ระเบียบการเงิน (1) น.ท.หญิง วัฒนา วิริยะกิจ ร.น.

ตู้กลาง

5142 57 52717

หน.ระเบียบการเงิน (2) พ.ท.ชูชาติ จันทรรักษ์รังษี

ตู้กลาง

5142 57 52717

ผอ.กจก.กง.กห.

พ.อ.หญิง ธนวรรณ โอปนพันธุ์

ตู้กลาง

5148 57 52714 08 9969 5044

รอง ผอ.กจก.กง.กห.

น.อ.ยอดตาล มีเมศกุล

ตู้กลาง

5143 57 52714 08 7907 1565

หน.ศึกษาและอบรม

น.ท.อัจจิพันธ์ อรัณยะนาค ร.น.

ตู้กลาง

5148 57 52718

ตู้กลาง

5150 57 52718

วีระชวนะศักดิ์ ร.น.

หน.แผนและพัฒนาระบบ พ.ท.สมศักดิ์ สรสินธุ์ ผอ.กกง.กง.กห.

น.อ.หญิง ปริยดานุ์

0 2980 5864 5170 57 51719 0 2375 2026

พรหมดิเรก ร.น.

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

08 9969 5118

75


โทรศัพท์ ตำแหน่ง รอง ผอ.กกง.กง.กห.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

น.อ.หญิง ทิพย์วัลย์

ตู้กลาง

5171

กนกอุดม ร.น.

น.อ.หญิง มณฑ์ปวีร์

ตู้กลาง

บ้านพัก มือถือ

ภายใน โทร.ทหาร

0 2591 3005 08 7910 0216

5169 57 52721 08 7915 3755

เกราะกายสิทธิ์ ร.น. หน.รับจ่ายเงิน

น.ท.หญิง สุพัตรา บุราณเศรษฐ 0 2980 5870 5169 57 52722

หน.บัญชี (1)

น.ท.หญิง จริยา อินทรารุณ

5168 57 52722

หน.บัญชี (2)

น.ท.คมฤทธิ วรคามิน

5168 57 52724

ผอ.กคจ.กง.กห.

พ.อ.หญิง ศรีสมร บุรณศิริ

0 2980 5866 5156 57 51725 0 2585 6609

08 9969 5121

รอง ผอ.กคจ.กง.กห. พ.อ.หญิง จีรวัฒน์ อ่องสกุล

ตู้กลาง

5157 57 52726 08 5231 9963

พ.อ.หญิง ขันติรัตน์ สงวนเผ่า

ตู้กลาง

5157 57 52726 08 7915 8077

หน.ควบคุมเบิกจ่าย

พ.ท.หญิง วศินี วามะรูป

าใช้จา่ ยต่างประเทศ น.ท.โสภณ กลิ่นเกลา ร.น. หน.ค่ หน.เงินเดือน

น.ท.หญิง วิไลพร นาคอาจหาญ

หน.ค่าจ้างและค่าตอบแทน น.ท.หญิง จวนเพ็ญ

ตู้กลาง

5182 57 52727

ตู้กลาง

5183 57 52728

ตู้กลาง

5155 57 52729

ตู้กลาง

5153 57 53731

แสงนาค ร.น. ผอ.กบน.กง.กห.

น.อ.หญิง เชาวนา สุนทรวิภาต 0 2980 5863 5140 57 51732 0 2961 0357

รอง ผอ.กบน.กง.กห. น.อ.หญิง อมรรัตน์ ทับทิม ร.น. หน.เบีย้ หวัด บำเหน็จบำนาญ น.ท.ชาตรี เชี่ยวชาญ ร.น. หน.เงินสวัสดิการ

พ.ท.หญิง อมรรัตน์ บุญพา

แผนกเงินสวัสดิการ

08 9896 1385

0 2980 5867 5139 57 52733 08 7915 1716 ตู้กลาง

5184 57 52734

0 2222 9885

52 52244

0 2221 6811

52 52244

FAX 0 2980 9885

ประชาสัมพันธ์

0 2221 6811

76

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง หน.ฎีกา

ยศ ชื่อ สกุล พ.ท.หญิง สมลักษณ์ ภู่กลั่น

แผนกเงินสวัสดิการ

ที่ทำงาน

ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2980 5867 5136 57 52734 0 2980 5630 5184 57 52635 FAX 0 2980 5630

ผอ.ศกง.กง.กห.

พ.อ.มนัส เจริญสุข

0 2980 5868 5176 57 51737 08 0083 3834

รอง ผอ.ศกง.กง.กห.

น.อ.หญิง วิไลลักษณ์ มีเมศกุล

ตู้กลาง

5177

หน.ปฏิบัติการ

พ.ท.กณพ หงษ์วิไล

ตู้กลาง

5174 57 52739

หน.วิเคราะห์

น.ท.อานุภาพ บุญอุไร ร.น.

ตู้กลาง

5180 57 52740

หน.โปรแกรม

พ.ท.ชัยชาญ เหนี่ยวสุภาพ

ตู้กลาง

5173 57 52741

หน.ทะเบียน

พ.ท.หญิง อรนุชา ตรีครุธพันธ์

ตู้กลาง

5175 57 52742

08 7910 1428

และพัฒนาระบบ

หน.นายทหารการเงิน น.อ.รัก อ่วมชำนาญไพร

0 2980 5871 5152 57 52743 08 7910 1132

ส่วนกลาง (สกง.กง.กห.)

ตู้กลาง

5146 57 52743

หน.นตส.ประจำกรม

ตู้กลาง

5163 57 52745 08 7917 3157

ผช.หน.นตส.ประจำกรม พ.ท.นวพล แก้วเอี่ยม

ตู้กลาง

5163 57 52745

นธน.กง.กห.

ตู้กลาง

5163 57 52745 0 2741 6853

น.อ.หญิง สุริสา เดชคำ ร.น. พ.อ.พิษณุศักดิ์ มีลักษณะ

นธช.

08 7917 2162

พ.ท.สุรฤกษ์ กาญจนฤกษ์

ตู้กลาง

5163 57 52745

นายทหารงบประมาณ น.อ.หญิง แก้วตา ทิมกลับ

ตู้กลาง

5163 57 52746 08 7917 4033

ผช.นายทหารงบประมาณ พ.ท.หญิง วรารัตน์ รัตนสุภา

ตู้กลาง

5163 57 52746

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

77


กรมการสรรพกำลังกลาโหม

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 7 เลขที่ 47/733 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0 2980 7734 โทร.ทหาร 57 52408

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

จก.กกส.กห.

พล.ท.ประพันธ์ พุทธานุ

0 2980 7085 5373

57 51320 08 9071 5163

รอง จก.กกส.กห.

พล.ต.ผณิศวร จันทวรินทร์ 0 2980 7121 5416

57 51314 08 4552 5901

พล.ต.ชาติชาย แจ้งสี

57 52342 08 4552 4847

0 2980 7125 5417

ฝสธ.ประจำ กกส.กห. พ.อ.พิชาติ ผู้ภักดี

5381

57 52322 0 2579 0503

08 5226 0651

น.อ.สารพล นกพลับ

08 5226 0678

พ.อ.ฉัตรไชย ประจุศิลป

08 5226 0584

นปก.ประจำ กกส.กห. น.อ.กิตติ วัฒนวรางกูร

08 6992 4013

พ.อ.จรรยา ปัถวีเสถียร

พ.อ.ทรงกลด ทิ พย์รัตน์

08 5108 0909

พ.อ.บรรลือศักดิ์ ทัยสุวรรณ์

08 9898 1648

พ.อ.วรกฤต ตัณฑเลขา

08 9079 2278

พ.อ.หญิง จุฑาทิพย์ กมลรัตน์

08 1833 5956

พ.อ.หญิง สุชาดา ทองน้อย

08 6253 4693

ประจำ กกส.กห.

พ.อ.หญิง ฤทัยภัทร เพ็ญภาคกุล

08 1845 2454

0 2980 7702

08 1890 3989

พ.อ.ปัญจะ แสงจันทร์ผ่อง 0 2980 7184

08 1633 0528

น.อ.หญิง จิตญาดา วัฒนวรรณะ

08 9699 1148

น.อ.ธานินทร์ ภูอุดม ร.น.

08 4675 2131

นายทหารประจำกรม พ.อ.จิรัชย์ ประสานเมฆ

78

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.กลาง.กกส.กห.

ยศ ชื่อ สกุล น.อ.ภักดิพงศ์ อุบลรัตน์

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร 0 2980 7436 5411

57 52331 08 9969 5043

รอง ผอ.กลาง.กกส.กห. พ.อ.ณัฐวุฒิ ศรีนารัตน์

0 2980 7734 5410

0 2980 7734 5410

57 52408 08 5226 0542

หน.ส่งกำลัง

0 2980 7734 5410

57 52407

หน.กำลังพล

0 2980 7734 5410

57 52407

หน.สารบรรณและธุรการ

0 2980 7734 5410

57 52409

หน.บริการ

0 2980 7734 5410

57 52408

ผอ.กนผ.กกส.กห.

น.อ.สมเกียรติ ชูชื่น

พ.อ.พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร 0 2980 7184 5377

08 9407 3395

57 51303 0 2152 0469

08 5226 0664

รอง ผอ.กนผ.กกส.กห. น.อ.ปัณชญาภาค ปทุมาสูตร

57 52307 08 5226 0137

57 52309 08 5226 0092

พ.อ.เอี่ยม น้ำจันทร์

หน.ฝึกศึกษา

5397

57 52311

หน.ประสานการระดมสรรพกำลัง

57 52323

ผอ.กนส.กกส.กห.

57 52161 08 5226 0598

หน.แผน พ.อ.ยงสุวัฒน์ ไวทยบูรณ์

0 2980 7421 5394

57 52323

รอง ผอ.กนส.กกส.กห. พ.อ.ประภาส บุญทับ

57 51325 08 5231 9562

57 52429 08 5231 9891

พ.อ.ประวิทย์ นิลหยก

หน.พัฒนาการระดมสรรพกำลัง

5397

57 52435

หน.ประเมินผล

57 52435

หน.ระเบียบการ

57 52329

ผอ.กสด.กกส.กห

0 2980 7702 5406

57 51335 08 5226 0657

0 2980 7702

57 52336 0 2926 3245

รอง ผอ.กสด.กกส.กห. พ.อ.นิวัตินคร มัคเจริญ

08 5226 0119

08 4808 8961

พ.อ.ดนัยกฤษณ์ ศรีธนายุวศิน 0 2980 7702

08 5226 0519

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

79


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.ทะเบียนพล 57 52338 หน.สัสดี หน.ตรวจสอบควบคุม 57 52339 นายทหารปฏิบัติการ 57 52338 ผอ.กสร.กกส.กห. พ.อ.สมพร รื่นญาติ 0 2980 7441 5380 57 52328 08 5226 5126 รอง ผอ.กสร.กกส.กห. พ.อ.สมศักดิ์ ฉิมพาลี 57 52327 08 5231 9932 พ.อ.หญิง สมหมาย แสงแก้วสุข 57 52324 08 5226 0216 หน.ควบคุมกำลังสำรอง 57 52430 หน.กำลังสำรอง 5387 57 51304 หน.เตรียมพล นายทหารปฏิบัติการ ผอ.กทก.กกส.กห. พ.อ.อัฐพงศ์ พิชญาภรณ์ 0 2980 7417 5390 57 51340 08 5226 0615 รอง ผอ.กทก.กกส.กห. พ.อ.สำนึก มูลทองชุน 5389 57 52334 08 5226 0095 พ.อ.หญิ ง ธัญณิชา เรืองรอด 57 52341 08 5231 0151 หน.ยุทโธปกรณ์สำรอง 5389 57 52334 5392 57 52418 หน.สิง่ อำนวยความสะดวก หน.สำรองและจัดทำ ทรัพยากร 57 52338 นายทหารปฏิบัติการ ผอ.กสท.กกส.กห. พ.อ.ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร 0 2980 7423 5339 57 51305 08 5226 0695 รอง ผอ.กสท.กกส.กห. น.อ.ทศพร เสถียรวารี 57 52411 08 5226 0040 ั นาระบบ น.อ.หญิง อัญชลี นพเมือง ร.น. หน.วิเคราะห์พฒ หน.นายทหารการเงิน พ.อ.หญิง อรัญญา รื่นนาม 0 2980 7715 5407 57 51345 08 7910 0370 0 2466 0439 ผช.หน.นายทหารการเงิน หน.สง.งป.กกส.กห. พ.อ.หญิง วันวิสาข์ พิมพ์สามสี 0 2980 7724 57 51310 0 2970 7065 08 5231 9630 57 51310 08 1930 2553 หน.วิเคราะห์และรายงาน

80

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0 2980 5800-20 โทรสาร 0 2504 4390

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

จก.วท.กห. พล.ท.อภิกิตต์ ศรีกังวาล 0 2980 5884 5245 57 51901 08 1173 1205 08 1936 7856 รอง จก.วท.กห. พล.ต.ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง 0 2980 5885 5246 57 51902 0 3648 7782 08 9035 0052 พล.ต.ณรงค์ อุทะนุต 0 2980 5886 5247 57 51903 08 3149 7888 ชรก. พล.อ.เรืองปัญญา โคปาละสุต 08 1925 5128 พล.ต.สัมพันธ์ ธัญญพืช 08 1844 3088 พล.อ.ต.อุดมศักดิ์ สันติกุล ตู้กลาง 5194 57 52137 0 2510 1067 08 9227 3660 พล.ต.หญิง แก้วปั้น 08 1816 5137 โชติกะพุกกณะ ฝสธ.ประจำ วท.กห. น.อ.เบญจพล สำรวจเบญจกุ ล ตู้กลาง 5257 08 7101 5044 นปก. ประจำ วท.กห. น.อ.คมกฤช จุลวุฒิ ตู้กลาง 5248 57 51904 08 6665 5170 นายทหารธุรการ พ.ท.วัฒนชัย วงษ์ทน 0 2980 5884 5245 57 51901 08 4558 7183 08 1743 6907 พ.อ.สถาพร วัจนะรัตน์ ตู้กลาง 5251 57 51455 08 1830 9957 พ.อ.พิสิษฐ์ ธีระเดชะชาติ ตู้กลาง 5231 57 51455 08 2808 1924 หน.สนง.กพร.วท.กห. พล.ต.นพพงษ์ กิจรัตนา ตู้กลาง 5231 57 51455 08 9119 1800 ผอ.สนป.วท.กห. พล.ต.ณรัตน์ ศรีรัตน์ ตู้กลาง 5211 57 52916 08 6677 1152 รอง ผอ.สนป.วท.กห. พ.อ.ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ ตู้กลาง 5211 08 9969 5124 นายทหารประจำสำนัก น.อ.เอนกวุฒิ ธนพิทักษ์ ตู้กลาง 5211 08 7059 6148 สนป.วท.กห.

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

81


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.กนว.สนป.วท.กห. พ.อ.เปรม มีแก้ว ตู้กลาง 5262 0 2961 0708 08 9969 5123 รอง ผอ.กนว.สนป.วท.กห. น.อ.วรยศ นาคะนคร ตู้กลาง 5257 08 7055 1337 น.อ.หญิง ธันยา ศิริจำรัส ตู้กลาง 5257 08 7904 6369 หน.ประสานและประเมิน ตู้กลาง 5255 นโยบาย หน.นโยบายและพัฒนา ตู้กลาง 5256 ระบบงาน ผอ.กมท.สนป.วท.กห. น.อ.ปิยะ ศิริสุทธิ์ ตู้กลาง 5261 08 1852 0806 ตู้กลาง 5254 08 7904 6742 รอง ผอ.กมท.สนป.วท.กห. น.อ.อาณัติ รัศมี ร.น. น.อ.หญิง กานดา ศีลสมบูรณ์ ตู้กลาง 5252 08 1835 5276 หน.กำหนดมาตรฐาน ตู้กลาง 5252 หน.รับรองมาตรฐาน ตู้กลาง 5252 ผอ.กสท.สนป.วท.กห. น.อ.เฉลิมศักดิ์ จันทร์สำเภา ตู้กลาง 5275 0 2587 1714 08 7907 1213 5275 0 2581 1093 รอง ผอ.กสท.สนป.วท.กห. พ.อ.หญิง ชฎาณิศ สัมมาทัต ตู้กลาง 08 7906 5527 น.อ.รุ่งธรรม บัวแตง ตู้กลาง 5210 08 1616 7195 หน.ระบบคอมพิวเตอร์ ตู้กลาง 5210 และเครือข่าย หน.สารสนเทศ ตู้กลาง 5210 ผอ.กผค.วท.กห. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ ตู้กลาง 5258 57 51905 08 9500 8677 รอง ผอ.กผค.วท.กห. พ.อ.ราชันย์ สุนทรเมือง ตู้กลาง 5193 57 52921 08 7907 0502 น.อ.บรรหาร กาญจนโกศล ร.น. ตู้กลาง 5259 08 7907 0288 หน.บริหารและตรวจสอบ ตู้กลาง 5259 งบประมาณ หน.โครงการ ตู้กลาง 5600 หน.แผน ตู้กลาง 5259 หน.จัดทำงบประมาณ ตู้กลาง 5259

82

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.กวป.วท.กห. พ.อ.ดำรง เรืองฤทธิ์ ตู้กลาง 5266 57 51922 08 9969 5125 รอง ผอ.กวป.วท.กห. น.อ.หญิง ชุติมา ภาเจริญ ตู้กลาง 5265 57 52924 08 7906 3880 พ.อ.บุญรวม สีวันนา ตู้กลาง 5570 08 7906 7188 หน.หลักการ ตู้กลาง 5265 หน.วิทยาศาสตร์และ ตู้กลาง 5265 เทคโนโลยี หน.ยุทโธปกรณ์ ตู้กลาง 5264 ผอ.กสว.วท.กห. พ.อ.อำพัน ไทยแท้ ตู้กลาง 5278 08 9500 9080 รอง ผอ.กสว.วท.กห. พ.อ.หญิง จุฑารัตน์ นาควะรี ตู้กลาง 5276 0 2961 5417 08 7904 5737 น.อ.หญิง เพ็ญนภา เทพหัสดิน ตู้กลาง 5276 08 7906 6922 ชรก. พ.อ.วัลลภ ธาราภูมิ ตู้กลาง 5221 57 52957 0 2954 0953 08 6971 4573 หน.วิ ชาการและฝึกอบรม ตู้กลาง 5221 ตู้กลาง 5277 หน.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หน.ส่งเสริมการพัฒนา ตู้กลาง 5277 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน.สนับสนุนการวิจัย ตู้กลาง 5276 และพัฒนา ผอ.กลาง.วท.กห. พ.อ.กฤษฎา รัตแพทย์ 0 2980 5890 5272 57 52912 08 7905 2053 รอง ผอ.กลาง.วท.กห. พ.อ.ปราโมทย์ จันทร์ลาวงค์ ตู้กลาง 5274 57 52991 08 9129 0488 น.อ.หญิง อัญชลี ศรีรักษ์ ร.น. ตู้กลาง 5275 57 52991 08 5849 1613 หน.ธุรการ ตู้กลาง 5607 57 52912 หน.กำลังพล ตู้กลาง 5270 57 52913 หน.บริการ ตู้กลาง 5606 57 52914 หน.พัสดุ ตู้กลาง 5271 57 52914 ฝ่ายยานยนต์ ตู้กลาง 5244 57 52914

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

83


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

หน.นายทหารการเงิน น.อ.หญิง อรวรรณ

ตู้กลาง

5268

57 52909 08 7914 7143

โกมลโยธิน ร.น.

08 9103 1515

ผช.นายทหารการเงิน

ตู้กลาง

5269

หน.นตส.วท.กห.

ตู้กลาง

5250

พ.อ.หญิง พรรณภิดา

57 52907 0 2961 0575

ภวังค์ทัศน์ 08 7907 3122

08 7059 3977

ผช.หน.นตส.วท.กห.

ตู้กลาง

5250

57 52907

นายทหารงบประมาณ

ตู้กลาง

5116

57 52908 08 1752 6922

ตู้กลาง

5116

57 52908

พ.อ.สมภพ วงษ์อยู่

ผช.นายทหารงบประมาณ

บันทึก

84

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 175 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10230 ตู้กลาง โทร./โทรสาร 0 2391 4010

ตำแหน่ง ผอ.ศวพท.วท.กห.

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทรศัพท์ บ้านพัก โทร.ทหาร มือถือ

พล.ต.ณัฏฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู 0 2391 0181

08 9969 5004

รอง ผอ.ศวพท.วท.กห.

0 2391 0228

พ.อ.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ

0 2391 7505

08 3808 1924

นักวิจัยพิเศษ

น.อ.หญิง วิภาดา

พูลศักดิ์วรสาร ร.น.

08 5226 0967

นปก.ประจำศวพท.วท.กห.

น.อ.จัตตุรงค์ พงษ์เพ็ชร

08 5226 0935

พ.อ.วินัย สกุลพราหม

08 9447 4975

ผอ.กลาง.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.ศุภกาญจน์ มหาคีตะ

0 2391 4010

08 5226 0419

รอง ผอ.กลาง.ศวพท.วท.กห. น.อ.หญิง ดวงพร กูลจีรัง

0 2391 4010

08 1497 6772

หน.ธุรการกำลังพล

0 2391 4010

หน.บริการ

0 2391 0166

08 9076 7948

นายทหารงบประมาณ

พ.ท.ฐิติวัฒน์ ทินราช

0 2392 3149

08 3187 1366

นายทหารการเงิน

พ.ท.พิบูลชัย พรหมไชยวงศ์

0 2391 0213

08 6375 0130

ผอ.กผค.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.ราชันย์ สุนทรเมือง

0 2392 9053

08 7907 0502

รอง ผอ.กผค.ศวพท.วท.กห. พ.อ.สุรัตน์ ปราชญากุล

0 2390 1091

08 5226 0241

น.อ.หญิง มนธิตา สุนทรมณี

0 2390 1091

08 1851 2779

ผอ.กวล.ศวพท.วท.กห.

น.อ.พรพิบูลย์ สุวรรณ

0 2391 0077

08 5226 0373

รอง ผอ.กวล.ศวพท.วท.กห. พ.อ.หญิง ถนอมศรี ทองรักขาว 0 2392 1511

08 5226 0967

หน.พลาธิการ

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

0 2391 0212

85


ตำแหน่ง

โทรศัพท์ บ้านพัก ที่ทำงาน มือถือ

ยศ ชื่อ สกุล

ผช.ผอ.กวล.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.หญิง สุภาภรณ์ ราชะพริ้ง

0 2391 0077 08 1620 6788

น.อ.จิรชัย ผุดผ่อง

0 2391 0077 08 5226 0251

หน.วิจัยและพัฒนา

0 2391 0077 08 5226 0967

หน.วิจัยและพัฒนาระบบ

0 2391 0077

ปฏิบัติการทางทหาร ผอ.กวย.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.อรรถเศรษฐ์ นิวาตานนท์ 0 2391 0955 08 5226 0460

รอง ผอ.กวย.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.สมรรถ สุวรรณวิจิตร 0 2391 0955 08 5226 0929

ผช.ผอ.กวย.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.อภิชาต วงศ์วัฒนา

0 2391 0955 08 5226 0813

น.อ.ดนัย วรมุสิก ร.น.

0 2391 0955 08 6971 4573

0 2391 0955 08 7055 1337

หน.วิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

0 2391 0955

เครื่องกล

หน.วิจัยและพัฒนาระบบอาวุธ

0 2392 0281

และยุทธภัณฑ์ หน.วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์

0 2391 0955

นักวิจัย กวย.ศวพท.วท.กห.

0 2391 0955

ผอ.กสอ.ศวพท.วท.กห.

น.อ.หญิง บุบผา ทองผาสุก 0 2392 0281 08 5226 0448

รอง ผอ.กสอ.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.หญิง วันดี โตสุวรรณ 0 2392 0281 08 9500 9878

ผช.ผอ.กสอ.ศวพท.วท.กห.

พ.อ.วรพงศ์ พรหมบุบผา

0 2392 0281 08 6889 8745

พ.อ.ขวัญชัย มีสะอาด

0 2392 0281 08 6569 2263

หน.วิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์

0 2392 0281

หน.วิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์

0 2392 0281

หน.วิจัยและพัฒนาการสื่อสาร

0 2392 0281

86

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 9 เลขที่ 47/433 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง 0 2980 5954 โทรสาร 0 2980 5954 โทร.ทหาร 57 55550

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

จก.ทสอ.กห. พล.อ.ท.วีระศักดิ์ สิตานนท์ 0 2980 5959 5511 57 51911 08 1173 1532 ทส.จก.ทสอ.กห. ร.อ.อนุชา ผลิกะ 0 2980 5959 5511 57 51911 08 4762 4333 รอง จก.ทสอ.กห. พล.อ.ต.ชัยณรงค์ โพธิ์น้อย 0 2980 5858 5512 57 51913 08 9500 3353 พล.ต.บรรเจิด เทียนทองดี 0 2980 5857 5513 57 51912 08 9035 0062 ปษ.ทางเทคนิค พล.ต.นเรศน์ มีลาภ 0 2980 5856 5514 57 51914 08 9969 5129 น.อ.หญิง สุมนา จุลโมกข์ 0 2980 5945 5199 57 52162 08 1862 5591 ฝสธ.ประจำ ทสอ.กห. พ.อ.สามชัย ทองธรรมชาติ 0 2980 5953 5518 57-52917 08 5226 0679 นปก.ประจำ ทสอ.กห. พ.อ.แรงภูมิ เหมะทัพพะ 08 6088 2323 หน.นายทหารการเงิน น.อ.หญิง พิมประไพ 0 2980 5849 5550 57 52960 08 9981 6842 สุวงศ์สินธ์ ร.น. นายทหารงบประมาณ พ.อ.หญิ ง ทัศนีย์ ชดช้อย 0 2980 5952 5113 57 52959 08 6779 9746 นตส. พ.อ.หญิง กิง่ เดือน นาคแกมทอง 0 2980 5859 5542 57 52958 08 4933 9582 นธน. พ.อ.ชาติชาย เหรียญทอง 0 2980 5952 5545 57 51918 08 7831 8023 ผอ.กลาง.ทสอ.กห. พ.อ.ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา 0 2980 5951 5501 57 51918 08 6555 4333 รอง ผอ.กลาง.ทสอ.กห. น.อ.หญิง มธุรส ปุญญบาล 0 2980 5954 5502 57 52964 08 4145 1450 น.อ.ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ 0 2980 5954 5502 57 52964 08 7026 6569 หน.ธุรการและกำลังพล 0 2980 5954 5505 57 52967 หน.บริการ 0 2980 5954 5504 57 52965 หน.จัดหา 0 2980 5954 5508 57 52988 ผอ.กผว.ทสอ.กห. พ.อ.มโน นุชเกษม 0 2982 5943 5531 57 51982 08 1173 1200 รอง ผอ.กผว.ทสอ.กห. น.อ.วัฐพล เมฆดี 0 2980 5956 5532 57 52983 08 9204 1241

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

87


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

หน.แผนและโครงการ

0 2980 5956 5538

57 52986

หน.วิทยาการ

0 2980 5956 5534

57 52994

หน.วิศวกรรมระบบ

0 2980 5956 5520

57 52994

ผอ.กสส.ทสอ.กห.

0 2980 5949 5529

57 52992 08 7831 0395

รอง ผอ.กสส.ทสอ.กห. พ.อ.ชนกศ์ จรจำรัส

0 2980 5949 5522

57 51919 08 1771 7229

หน.สื่อสารภาคพื้นดิน

0 2980 5949 5533

57 55955

หน.สื่อสารดาวเทียม

0 2980 5949 5524

57 55550

หน.วิศวกรรมสื่อสาร

0 2980 5949 5525

57 52222

ผอ.กทส.ทสอ.กห.

0 2980 5848 5547

57 51915 08 1821 2482

รอง ผอ.กทส.ทสอ.กห. พ.อ.สถิตย์ อุณหบัณฑิต

0 2980 5800 5537

57 52990 08 9994 4495

หน.ปฏิบัติการ

0 2980 5800 5515

57 52990

หน.พัฒนาระบบงาน

0 2980 5800 5516

0 2980 5800 5548

57 52990

57 52990

ผอ.กกอ.ทสอ.กห.

น.อ.ประพนธ์ วิบูลสุข

0 2980 5945 5510

57 52162 08 9969 5016

รอง ผอ.กกอ.ทสอ.กห. น.อ.สมโภชน์ โพธิ์เย็น

0 2980 5945 5571

57 52162 08 1840 0849

หน.ภาพถ่ายดาวเทียม

0 2980 5945 5520

57 52162

หน.กิจการอวกาศ

0 2980 5945 5492

57 52162

หน.สง.กสท.กห.

0 2980 6325 5412

57 52144 08 9500 9004

น.อ.ธัชชัย คำเพิ่มพูล

พ.อ.เสรี สุคณธมาลัย

บสนุนทางเทคนิค หน.สนั

พล.ต.วิจิตร รัตนรักษ์

หน.ส่วนกิจการโทรคมนาคม พ.อ.ยงยุทธ สุรโยธิน

0 2980 5857 5519

หน.ส่วนกิจการวิทยุ

0 2980 6324 5524

พ.อ.วรชัย อินทะกนก

กระจายเสียง หน.ส่วนกิจการวิทยุ

พ.อ.นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ

โทรทัศน์ น.ฝ่ายกิจการโทรคมนาคม พ.อ.นพวิทย์ เอี่ยมพาหล

88

08 1254 1429

57 52976 08 9125 5533

0 2980 6324 5404

08 6100 2612

0 2980 5949 5525

08 7013 3122

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

น.ฝ่ายกิจการวิทยุ

พ.อ.มณเฑียร โชติพินทุ

กระจายเสียง

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร 0 2980 6324 5404

57 52976 08 1251 4987

น.ฝ่ายกิจการวิทยุโทรทัศน์ น.อ.หญิง นิตยา โพธิ์น้อย

0 2980 6324 5404

57 52976 08 6322 9355

ผอ.ศรค.ทสอ.กห.

0 2980 5617 5198

08 9969 5006

รอง ผอ.ศรค.ทสอ.กห. พ.อ.สมศักดิ์ ต่างท้วม

0 2980 5617 5565

08 5231 9751

ปษ.ทางเทคนิค

พ.อ.ชัยยศ ลิลิตวงษ์

0 2980 5617 5565

08 4938 8753

คอมพิวเตอร์

น.อ.สกล ทองใบใหญ่

น.อ.ไชยพร เฉลิมพันธ์ ร.น. 0 2980 5617 5565

พล.ต.สุทธิศักดิ์ สลักคำ

มชัย วงษ์เกตุ น.เทคโนโลยี การ รปภ. น.อ.เฉลิ

0 2980 5617 5565

57 52151

0 2980 5617 5565

57 52151 08 9071 4929

นายทหาร รปภ. คอมพิวเตอร์

5561

08 9921 4400

57 52151 08 7097 1755 57 52151

สปรค.ศรค.ทสอ.กห.

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

89


สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0 2910 1588 โทรสาร 0 2910 1558 โทร.ทหาร 58 53316

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน โทร.ทหาร

ผอ.สสน.สป.

พล.ท.กิติกร ธรรมนิยาย

0 2910 0079 58 55306 08 1816 1471

รอง ผอ.สสน.สป.

พล.ต.นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ

0 2910 1152 58 55309 08 4933 9213

พล.ต.ศุภจิตร ศุภมานพ

0 2910 1151 58 55307 08 7026 4684

นปก.ประจำ สสน.สป.

น.อ.ทนงศักดิ์ เสนีวงศ์

08 1988 3930

0 2910 1726 58 55317 08 7917 4787

ณ อยุธยา ร.น.

น.อ.หญิง นัยนา ไชยดวงแก้ว ร.น. 0 2910 1726 58 55317 08 7560 3250

น.อ.หญิง ปิยนาฎ จินตณวิชญ์ ร.น. 0 2910 1726 58 55317 08 1866 7022

พ.อ.สีทันดร สัตย์ศรี

พ.อ.ปัญชลิทธิ์ ปิยมาตย์

0 2910 1726 58 55317 08 9704 2115 0 2910 1726 58 55317 08 9185 9768

พ.อ.วุฒิชัย กีรติบุตร

0 2226 1392 52 51701

พ.อ.ธวัชชัย ฟักเทพ

0 2226 1392 52 51701 08 1562 8212

ชรก.

พ.อ.ชาตรี ชูโต

0 2910 1726 58 55317 08 1836 8014

08 1814 2925

08 6102 4198

หน.นตส.สสน.สป.

0 2910 1559 58 55315

นธน.สสน.สป.

0 2910 1559 58 55315

หน.นายทหารการเงิน

พ.อ.เสนีย์ กนกอุดม

0 2585 5109 58 55009 08 1831 3008

หน.สง.งป.สสน.สป.

พ.อ.พลวัตน์ วีรธนวิทย์

0 2586 7542

ผอ.กลาง.สสน.สป.

พ.อ.ปัญชลิทธิ์ ปิยมาตย์

0 2910 0366 58 55005 08 9185 9768

รอง ผอ.กลาง.สสน.สป.

น.อ.สุวรรณ คุ้มวงษ์

0 2910 1558 58 55316 08 3197 6199

90

08 1456 9129

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

น.อ.หญิง สิริเพ็ญ เพ็ชรสว่าง ร.น. 0 2910 1558 58 55316 08 1253 8498

หน.ธุรการ

0 2910 1558 58 55316

หน.กำลังพล

0 2910 1558 58 55316

ผอ.กบก.สสน.สป.

0 2222 7845 52 53349 08 1174 7544

พ.อ.กัมปนาท บัวชุม

รอง ผอ.กบก.สสน.สป.

0 2587 9159 58 55304

น.อ.หญิง สุชีลา ชาติสุวรรณ์ ร.น. 0 2222 7845 52 52247 08 7918 0834

0 2585 9517 58 55305

0 2222 7845 52 53349 08 6569 0051

พ.อ.หญิง โสภิดา พงศ์ประศาสน์

หน.ฝ่ายยานพาหนะ

0 2585 1065 58 55033

หน.บริการ

0 2222 8832 50 21702

หน.โภชนาการ

0 2225 1810 50 21599

หน.โรงพิมพ์

0 2585 2656 58 55035

0 2585 3752

หน.ดุริยางค์

0 2585 9417 58 55037

0 2585 2399

ผอ.กจห.สสน.สป.

พ.อ.วิรวัฒน์ ฉัตรทอง

0 2585 6108 58 55030 08 9969 5014

รอง ผอ.กจห.สสน.สป.

น.อ.หญิง เปรมฤดี เทศศิริ ร.น.

0 2585 8396 58 55008 08 4933 9465

พ.อ.สมัคร มงคละสิริ

0 2585 8396 58 55008 08 4938 8162

หน.แผน

0 2585 8396 58 55008

หน.จัดหา

0 2585 8396 58 55008

หน.พัสดุ

0 2585 8396 58 55008

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

91


สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ตู้กลาง โทร. 0 2910 1907 โทร.ทหาร 58 55300 - 1, 58 55301 สยธ.สสน.สป. (ส่วนหน้า ศาลาว่าการฯ) โทร. 0 2221 7973 โทร.ทหาร 52 53125

โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.สยธ.สสน.สป.

ยศ ชื่อ สกุล พล.ต.กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร 0 2586 0987 222

58 55300 08 9969 5042

223

ทส.ผอ.สยธ.สสน.สป.

220

58 50031

รอง ผอ.สยธ.สสน.สป.

พ.อ.สาธิต สิงห์สมบุญ

0 2585 7539 218

58 55002 08 1643 2232

พ.อ.สมชาติ ศิลป์เจริญ

0 2585 8392 217

58 55003 08 1948 3760

ชรก.

พล.ต.ปริญญา สถิตนิมานการ 0 2586 7539

08 7080 8997

พล.ต.ศยาม จันทรวิโรจน์

0 2586 7539

08 1845 3902

นายช่างใหญ่

พ.อ.กานต์ วิรยศิริ

0 2586 7541 210

08 1269 6583

นปก.ประจำ สยธ.สสน.สป. พ.อ.ธนกร ถวิลกิจ

0 2587 9157 220

58 50031 08 9662 4521

221

พ.อ.หญิง วรวรรณ วัฒนไชย 02 587 9157 220 58 50031

พ.อ.วฤทธิ์ เหล่าศิริรัตน์

08 1902 8156 08 7912 6547

221

02 587 9157 220

58 50031 08 1637 2233

221

สถาปนิกประจำสำนัก

น.อ.สันติ พรหมสุนทร ร.น.

211

08 4933 9615

วิศวกรประจำสำนัก

พ.อ.จิรศักดิ์ ไกรทุกข์ร้าง

211

08 7903 6971

หน.นายทหารสารบรรณ

0 2910 0029 215

58 55301

และธุรการ ผอ.กบส.สยธ.สสน.สป. พ.อ.สิทธิเจตน์ วงษ์ไหลทอง 0 2585 5108 415

58 55007 08 9969 5001

รอง ผอ.กบส.สยธ.สสน.สป. น.อ.หญิง ภาวิณี

58 55303 0 2567 1227

0 2585 8395 413

วิเชียรโรจน์ ร.น.

92

08 4933 9614

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

บ้านพัก มือถือ

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

รอง ผอ.กบส.สยธ.สสน.สป. น.อ.พหล อรัณยกานนท์ ร.น. 0 2585 8395 411

58 55303 0 2383 4843

หน.วิศวกรรม

08 1855 0099

405

58 55303

หน.สถาปัตยกรรม

0 2585 8395 408

58 55303

หน.สำรวจ

0 2910 0029 214

58 55318

หน.สารบรรณและธุรการ

0 2585 8395

58 55303

หน.ประมาณการและสถิต ิ

0 2585 8395

58 55303

ผอ.กกส.สยธ.สสน.สป.

0 2586 7540 203

58 55302 0 2973 3581

พ.อ.ศักดิ์ชัย ขำแป้ง

08 1269 9068

รอง ผอ.กกส.สยธ.สสน.สป. พ.อ.หญิง ชลธิชา ธัญพิสิฐ

0 2586 7538 202

58 55313 08 5442 4719

หน.บริการ

0 2910 0029 214

58 55318

หน.สร้างและซ่อม

0 2585 8398 207

58 55321

208

หน.สาธารณูปโภค

0 2585 8398 201

58 55322

ประจำ กกส.สยธ.สสน.สป.

0 2585 8398 204

58 55322

ผอ.กอร.สยธ.สสน.สป.

0 2910 1921 303

58 55319 08 9969 5039

พ.อ.พรชัย เจริญสกุลไชย

รอง ผอ.กอร.สยธ.สสน.สป. พ.อ.สุรสิทธิ์ โมฆรัตน์

0 2910 1922 302

08 4933 9617

58 55319 08 9722 2447

หน.อาคารและทะเบียน หน.ที่ดิน

0 2910 1922 304

หน.สยธ.สสน.สป.

0 2980 5800

58 55319

ส่วนหน้า (แจ้งวัฒนะ) หน.สยธ.สสน.สป.

พ.อ.พรเลิศ ผ่องอากาศ

0 2221 7973

52 53125 08 9829 9979

ส่วนหน้า (ศาลาว่าการฯ)

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

93


สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2622 2286 โทรสาร 0 2224 4046 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 1 เลขที่ 47/33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0 2980 5876 โทรสาร 0 2980 5876 โทร.ทหาร 57 52106

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

ผอ.สนพ.สสน.สป. พล.ต.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ 0 2224 4049 52 52173 kpya@hotmail.com FAX.0 2224 4049 รอง ผอ.สนพ.สสน.สป พ.อ.หญิง อุมาพร มณีอินทร์ 0 2224 4046 52 52157 eed.ma@hotmail.com 0 2622 2286 น.อ.หญิง รจเรขา เบญจกุล 0 2224 4046 52 52157 rojarae@hotmail.com 0 2622 2286 แพทย์เฉพาะทาง พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์ 0 2622 2286 ส่วนตรวจรักษา paimpun@yahoo.com แพทย์เฉพาะทาง พ.อ.หญิง อรนุช ปัญญจเร 0 2244 4048 52 52171 0 2980 5876 5559 แผนกทันตกรรม Nuchy955@yahoo.com นายทหารแผนก พ.อ.หญิง วริตา มุสิกะ 0 2224 4048 52 52171 กายภาพบำบัด 0 2980 5876 5560 5583 หน.นายทหารพยาบาล พ.อ.หญิง ปนัดดา วรปัญญา 0 2622 2286 52 52172 kooknurse@yahoo.com นายทหารพยาบาล พ.อ.หญิง พนมมาศ ยุทธประเวศน์ 0 2622 2286 52 52172 ส่วนตรวจรักษา ypanommas@yahoo.com พ.อ.หญิง เมธินี รำไพกุล 0 2622 2286 52 52172

94

บ้านพัก มือถือ 08 1806 5765 08 9133 1021 08 9071 5446 0 2980 1021 08 1630 9665 08 1480 8650 08 9071 5259 08 1826 4906 0 2863 0029 08 4933 9647 08 4933 9646 08 1867 3276 0 2241 4006 08 1765 1740 0 2152 0098 08 1816 1956

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

พ.ท.หญิง พรสวรรค์ วัฒน์ศัพท์ 0 2622 2286 52 52172 08 1383 6424 p_wattanasupt@hotmail.com 08 4933 9649 เภสัชกร พ.อ.หญิง ชนกพร บุญทริกศิริ 0 2622 2286 52 51159 08 0447 6744 แผนกจำหน่ายยา chanokbs@yahoo.com 0 2980 5876 57 52120 08 9924 3719 5583 พ.ท.หญิง นงลักษณ์ โตรักษา 0 2622 2286 52 51159 08 1642 7871 nongpeaw@yahoo.com 0 2980 5876 57 52120 08 5145 6337 5583 0 2445 5344 แผนกการเงินส่วนเภสัชกรรม น.ท.อุทัย โตวิระ 0 2622 2286 52 51159 08 9217 5707 0 2741 6802 แผนกทะเบียน พ.อ.หญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี 0 2622 2286 52 51583 08 1330 0882 0 2925 9700 แผนกธุรการ พ.อ.หญิง จารุพันธ์ กลั่นเสนาะ 0 2622 2286 52 52158 08 9138 3802 FAX.0 0 2241 4906 2224 4046 พ.อ.หญิง รุจิเรข บุญสิริ 0 2622 2286 52 52155 08 3496 4326 FAX.0 2224 4046 สนพ.สสน.สป. แจ้งวัฒนะ แพทย์เฉพาะทาง น.อ.หญิง ศิริญญา เทพรักษ์ 0 2980 5876 57 52106 08 9071 5368 ส่วนตรวจรักษา 5583 ส่วนตรวจรักษา น.อ.หญิง เอมอร กลับศรีอ่อน 0 2980 5876 5583 aimonnurse_1@gmail.com พ.อ.หญิง วัชราวรรณ วีระรัตนกุล 0 2980 5876 5597 08 19299 156 padnurse@gmail.com 0 2929 8371 นายทหารพยาบาล พ.อ.หญิง วีรยา จันทรเสนา 0 2980 5876 5583 08 1851 1495 veraya_chan@hotmail.com 0 2975 0020 พ.อ.หญิง ออมสิน บุญมา 0 2622 2286 52 52172 08 4933 9648 08 1371 0850

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

95


สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 6 เลขที่ 47/433 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0 2980 5922 โทร.ทหาร 57 52810 โทรสาร 0 2980 5921-2

โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผอ.สตน.กห.

ยศ ชื่อ สกุล พล.ต.วีรศักดิ์ มูลกัน

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 2980 5916 5311

57 51810 08 4160 8591

ทส.ผอ.สตน.กห.

0 2980 5919 5309

57 51805

ชรก.

พล.ท.จักรา กรานเลิศ

0 2980 5919 5310

08 9927 5246

พล.ต.กมล เพิ่มกำลังพล

0 2980 5919 5310

08 1671 4203

0 2980 5919 5310

รอง ผอ.สตน.กห.

พ.อ.หญิง ปาณิศา สารฤทธิ์ 0 2980 5917 5312

57 51803 08 1173 1211

พ.อ.ภราดร จินดาลัทธ

57 51804 08 4933 9485

0 2980 5918 5313

สำนักงานผูบ้ งั คับบัญชา พ.อ.เลิศฤทธิ์ จินดาพงษ์

0 2980 5919 5310

08 1455 5410

ฝสธ.ประจำ สตน.กห. น.อ.อิศรา บุญแสง

0 2980 5800 5310

08 9969 5137

0 2980 5800 5310

08 7912 3205

ฐวุฒิ สุขเกษม นักวิชาการประจำสำนัก พ.อ.ณั น.อ.หญิง อทิตญาณ์

ชุณหศิริรักษ์

0 2980 5800 5310

08 9969 5132

นปก.ประจำ สตน.กห. พ.อ.หญิง โชติมา วานิชย์

0 2980 5800 5348

08 1910 2047

พ.อ.สมฤกษ์ จันทรเดชา

0 2980 5800 5348

08 4073 3100

น.อ.เกริกสัน ภู่ประยูร

0 2980 5800 5348

08 1658 8324

พ.อ.นพเดช ศรีกนก

0 2980 5800 5348

08 9920 3206

พ.อ.หญิง นพชนก วชิรกานต์ 0 2980 5800 5348

08 7914 4916

นายทหารงบประมาณ

0 2980 5800 5341

57 52811

96

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

นธน.

0 2980 5800 5341

57 52802

นตส.

0 2980 5920 5341

57 52802

หน.นายทหารการเงิน

0 2980 5852 5342

57 52827

ผอ.กลาง.สตน.กห.

น.อ.หญิง ดรุณี ถริปภัสสโร 0 2980 5921 5329

57 51806 08 7911 5358

รอง ผอ.กลาง.สตน.กห. พ.อ.หญิง หทัยรัตน์ บุญบัวทอง 0 2980 5922 5325

57 52807 08 7911 0773

0 2980 5922 5325

57 52807 08 7101 4427

หน.กำลังพล

0 2980 5922 5326

57 52808

หน.บริการ

0 2980 5922 5327

57 52809

หน.ธุรการ

0 2980 5922 5328

57 52810

ผอ.กวร.สตน.กห.

0 2980 5923 5316

57 51813 08 4933 9208

0 2980 5923 5315

57 52828 08 7912 5945

น.อ.โชคชัย ดำรงค์เผ่า ร.น. 0 2980 5923 5315

57 82828 08 7911 4793

น.อ.วิชชุ แก้วมณี ร.น.

น.อ.หญิง ภัทรา อนุรักษ์

รอง ผอ.กวร.สตน.กห. พ.อ.สำเริง โกศสานันท์

หน.นโยบายและแผน

0 2980 5923 5317

57 52813

-

หน.ตรวจสอบและประเมินค่า

0 2980 5923 5314

57 52813

-

หน.วิชาการ

0 2980 5923 5316

57 51813

-

ผอ.กตน.1 สตน.กห.

0 2980 5924 5335

57 51814 08 9969 5131

น.อ.หญิง วัจนา

มณีโชติรัตน์ ร.น.

รอง ผอ.กตน.1 สตน.กห. น.อ.หญิง เต็มดวง ลาภเจริญ 0 2980 5800 5333

57 52815 08 7914 3378

57 52815 08 7814 3242

พ.อ.หญิง วาสนา ฉายาลักษณ์ 0 2980 5800 5333

หน.สายตรวจที่ 1 กตน.1

0 2980 5800 5331

57 52815

หน.สายตรวจที่ 2 กตน.1

0 2980 5800 5333

57 52815

ผอ.กตน.2 สตน.กห.

0 2980 5925 5336

57 52816 08 9969 5133

รอง ผอ.กตน.2 สตน.กห. น.อ.หญิง สุลัดดา สุคลธา ร.น. 0 2980 5800 5334

57 52817 08 7911 8909

57 52817 08 7914 4916

น.อ.ธนวัฒน์ ทองขาว น.อ.หญิง ดุษฎี กิตติวัฒน์

0 2980 5800 5334

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

97


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

หน.สายตรวจที่ 1 กตน.2

0 2980 5800 5332

57 52818

หน.สายตรวจที่ 2 กตน.2

0 2980 5800 5332

57 52818

ผอ.กตน.3 สตน.กห.

น.อ.หญิง จิราภา ทองสุโชติ 0 2980 5926 5323

รอง ผอ.กตน.3 สตน.กห. น.อ.หญิง นิสากร

0 2980 5800 5319

จันทร์เที่ยง ร.น.

57 52820 08 7913 4989

0 2980 5800 5319

57 52820 08 7969 9225

หน.สายตรวจที่ 1 กตน.3

0 2980 5800 4320

57 52824

หน.สายตรวจที่ 2 กตน.3

0 2980 5800 5320

57 52824

ผอ.กตน.4 สตน.กห.

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ อารีภาย

57 52819 08 9969 5138

พ.อ.หญิง ปราณี วงศ์ลังกา 0 2980 5854 5324

57 52822 08 1269 0345

รอง ผอ.กตน.4 สตน.กห. น.อ.หญิง นงลักษณ์ วิชญเนตินยั 0 2980 5800 5322

57 52823 08 7914 0230

57 52823 08 7914 5140

พ.อ.หญิง พิมพ์พิมล จิตต์ศิริ 0 2980 5800 5322

หน.สายตรวจที่ 1 กตน.4

0 2980 5800 5321

57 52823

หน.สายตรวจที่ 2 กตน.4

0 2980 5800 5321

57 52823

รอง ผอ.กตร.สตน.กห. พ.อ.ธวัช ภู่สุวรรณ์

0 2980 5800 5344

57 59805 08 7912 4951

0 2980 5800 5344

57 59805

หน.สายตรวจที่ 1 กตร.

0 2980 5800 5340

57 52826

หน.สายตรวจที่ 2 กตร.

0 2980 5800 5340

57 59826

หน.พิจารณาความรับผิด

0 2980 5800 5340

57 59826

ผอ.กตสท.สตน.กห.

0 2980 5800 5347

08 1824 5569

รอง ผอ.กตสท.สตน.กห. พ.อ.ธิติกานต์ สุวรรณสกนธ์ 0 2980 5800 5347

08 7913 4723

08 7914 1504

ผอ.กตร.สตน.กห.

พ.อ.ณัฐพล รัตตะรังสี

พ.อ.ชูชีพ พินภูจิต

0 2980 5853 5343

57 52825 08 9110 7507

พ.อ.หญิง สิริลักษณ์ คำอุเทน 0 2980 5800 5347

หน.สายตรวจที่ 1 กตสท.

0 2980 5800 5347

หน.สายตรวจที่ 2 กตสท.

0 2980 5800 5347

ทางแพ่ง

98

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตู้กลางโทร. 0 2354 8576, 0 2354 8578, 0 2354 8587 - 91, 0 2354 8595 - 98, 0 2354 8600 - 10, 0 2354 8612 - 16 โทร.ทหาร 53 53693 - 94, 53 53510 โทรสาร 0 2354 8630

โทรศัพท์

ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.อผศ.

พล.อ.ชัยวัฒน์ สท้อนดี

0 2644 6592 111

53 51501

รอง ผอ.อผศ.

พล.ท.สกุณชัย ศิริเรือง

0 2644 6618 113

53 51502

ผช.ผอ.อผศ.

นางประภา ยศสมศักดิ์

0 2354 8572 333

53 52504 08 1925 2185

หน้าห้อง ผอ.อผศ.

นายสุริยะ สุขเหมือน

0 2354 8611 100

08 1855 0353

0 2354 8619

โทรสาร

หน้าห้อง รอง ผอ.อผศ. นางพรสวรรค์ สุดสาคร

222

08 1923 0871

หน้าห้อง ผช.ผอ.อผศ. นางอังศนา ทรัพย์โสภา

107

08 9440 6786

นางพรรนิภา สุนทรกะลัมภ์ 0 2354 8629 310

0 2882 54302

08 5485 2489

หน.สน.ผอ.อผศ.

รอง หน.สน.ผอ.อผศ. นางสิริลักษณ์ สวาสดิ์กลิ่น

110

08 9506 7352

ฝ่ายอำนวยการ (1)

นางสาวปรียานุช จักรไพศาล

105

08 3176 2684

ฝ่ายอำนวยการ (2)

นางจินตนา สวัสดิ์ถาวร

109

08 9060 7736

ฝ่ายอำนวยการ (3)

นายมนตรี เกิดดี

108

08 0121 6648

ลก.อผศ.

นายเมธี จิรเกรียงไกร

0 2354 8573 123

รอง ลก.อผศ.

นายบุญเลิศ สนใจ

0 2354 8581 114

08 1694 4115

ผอ.กก.

นางอิ่มพักตร์ ธเนศกิตติภูมิ 0 2354 8628 117

09 0985 1252

รอง ผอ.กก.

นางพรรณสุดา เสือปาน

118

08 1846 1571

ผอ.กกม.

นายวีระยุทธ บ่อทรัพย์

0 2354 8618 131

08 4117 6230

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

53 52512 08 1173 1811

99


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

รอง ผอ.กกม.

นายเผชิญ ทองขุนดำ

132

08 1374 9237

ผอ.กปพ.

นายอดิศร สรเทศน์

0 2354 8617 141

08 4456 6147

รอง ผอ.กปพ.

นางนาฏยา กลางโฉม

ผอ.ฝนผ.

นางพรรณงาม เลิศหิรัญวงศ์ 0 2354 8626 154

รอง ผอ.ฝนผ.

นายจิระพงษ์ กาญจนาภา 0 2354 8575 155

08 5043 2269

ผอ.กกพ.

นายชูชาติ หลบหลีกพาล

08 9927 1279

รอง ผอ.กกพ.

นางสาวดรุณี จันทศิริ

ผอ.กปส.

นางปรียาลักษณ์ ฤทธิเดช

รอง ผอ.กปส.

นางสาวทิพยธิดา ภักดีศภุ มงคล

ผอ.กผว.

พ.อ.ฉัตรทอง เจตะภัย

รอง ผอ.กผว.

นางจารุกาญจน์ สุนทรกุล

182

09 0759 0656

หศ.ศกม.

นางดวงดาว จิ ตสุขปาลพรหม

166

08 4357 1737

รอง หศ.ศกม.

นางสาววนิดา ก.ศรีสุวรรณ

388

08 9774 0775

หศ.ศสฝ.

นายปิยะศิริ ปริยานนท์

0 3454 6787

08 1806 3412

รอง หศ.ศสฝ.

นายสุวรรณ จันทร์หอม

08 1995 7813

ผอ.ฝปช.

นางนวลทิพย์ บุญบรรเทิงวัฒน์ 0 2354 8627 193

รอง ผอ.ฝปช.

นางไพลิน วานิชสมบัติ

0 2644 6578 194

08 1413 1311

ผอ.กกง.

นางสุพัททา สุภัคนิกร

0 2354 8586 231

08 7687 4156

รอง ผอ.กกง.

นางสาวกฤษฎี ขวัญอ่อน

ผอ.กบช.

นางอรพิณ ไพศาลสารกิจ

รอง ผอ.กบช.

นางสุชาดา อินทรักษา

ผอ.กบค.

นางสาวมณฑิรา

142

53 52505 08 1173 1812

0 2354 8621 158 159

0 2354 8580 170

08 4667 1055

53 52506 08 9035 8198

171

0 2354 8570 181

08 1931 3895

08 1812 8619

53 52507 08 3612 4841

53 52508 08 1615 5189

232

08 1994 3646

0 2640 9163 383

08 9667 4188

198

08 9986 4556

0 2354 8571 197

08 1733 5117

โชคขจิตสัมพันธ์

100

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

รอง ผอ.กบค.

นางอุษา กาญจนาภา

ผอ.ฝกบ.

นายชวลิต สุภัคนิกร

199

0 2354 8631 306

บ้านพัก มือถือ 08 6909 6218

53 52509 0 2566 3889

08 1173 1814

รอง ผอ.ฝกบ.

นายประเกียรติ เพชรสุวรรณ 0 2354 8585 307

08 1829 0538

ผอ.กบก.

นางสาวสร้อยศรี ขัตติยวงศ์ 0 2354 8623 315

08 1343 0235

รอง ผอ.กบก.

นายสุชาติ จันทร์คง

316

08 7712 1488

ผอ.กพด.

นายสิทธิชัย สุนทรกะลัมภ์ 0 2644 6720 332

08 1365 6434

รอง ผอ.กพด.

นางบุหลัน เจริญวัย

334

08 1498 8849

ผอ.กกส.

นายวันชัย โชติวินิจกุล

0 2644 6601 343

08 4680 6525

รอง ผอ.กกส.

นายชัชวาลย์ พัวพานิช

ผอ.ฝสส.

นายวินิจ จันทรธานีวัฒน์

0 2354 8624 241

รอง ผอ.ฝสส.

ร.อ.ทอง จั นทร์ตรี

0 2644 5458 242

344

08 6986 8979

53 52510 08 1173 1815 08 5143 7466

ผอ.กสก.

นายนิรันดร์ ใจซื่อ

รอง ผอ.กสก.

นางวรรณา เขม้นจันทร์

ผอ.กฌป.

นางสาวเอมอร คงไทย

รอง ผอ.กฌป.

ร.อ.บุญช่วย สังข์ทอง

ผอ.กทส.

นายสุวัฑฒน์ ปิ่นเจริญ

รอง ผอ.กทส.

ร.อ.บรรยง รอดถึง

ผอ.ฝอส.

นายวิชิต เจริญพรปิติ

0 2354 8625 276

รอง ผอ.ฝอส.

นายสรายุทธ แครวรัตน์

0 2644 6582 277

08 9451 9348

ผอ.กอช.

นางสาวปุณณภา ปรีดีขนิษฐ์ 0 2354 8592 280

08 1925 6833

รอง ผอ.กอช.

นางสาวพัชราภรณ์

08 9663 5915

0 2354 8599 245

08 0066 5775

246

08 1849 9900

0 2644 6602 360

08 1812 9852

361

08 1953 9545

0 2354 8583 260

08 1612 1020

261

08 1450 6632

53 52511 08 1173 1816

281

บุญเครือพันธ์

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

101


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.กนษ.

นายปรีดา ปราบประชา 0 2354 8577

290

08 1629 7068

รอง ผอ.กนษ.

นายดนัยศักดิ์ ธนาวุฒิ

291

08 4876 9877

271

08 5485 2490

ผอ.กตส.

นายสุวัฒน์ จินดา

0 2354 8622

รอง ผอ.กตส.

บันทึก

102

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2245 0661 - 64, 0 2644 9400 - 13, โทรสาร 0 2246 2700 โทร.ทหาร 53 - 52574

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

ผอ.รพ.ผศ. นายนำชัย คุณธาราภรณ์ 0 2246 5124 10699 รอง ผอ.รพ.ผศ. นายอัครา พงคพนาไกร 10666 (ฝ่ายบริหาร) รอง ผอ.รพ.ผศ. นางสุภนิจ คำชำนาญ 0 2246 5444 10688 (ฝ่ายการแพทย์) รอง ผอ.รพ.ผศ. นางสุษา รักประพฤติ 0 2246 5558 10677 (ฝ่ายสนับสนุน) ผู้ชำนาญการ (ระดับ11) นางราตรี สูงสว่าง 0 2245 6495 10671 หน.สน.ผอ.รพ.ผศ. นางวิภา อุทัยรัตน์ 0 2246 5558 30113 รอง หน.สน.ผอ.รพ.ผศ. นางสมใจ ยังประดิษฐ์ 10675 ผอ.กก. นางสุภาพ ชื่นสุขจิตต์ 0 2246 5557 10601 10602 รอง ผอ.กก. นางสาวสุ ชีลา อยู่สำราญ ผอ.กสบ. นายเฉลิมเกียรติ ศิริสุรักษ์ 0 2246 5127 40201 รอง ผอ.กสบ. นางกาญจนี รอดโพธิ์ทอง 40202 ผอ.กค. นางสาวสุกานดา ธำรงวุฒิกุล 0 2245 0657 30201 รอง ผอ.กค. นางสาวนิตยา ถนอมทอง 30202 ผอ.กบพ. นายวัชระ ภัทรธรรมกุล 40145 รอง ผอ.กบพ. นางอารีรัตน์ ศิริวรรณบุศย์ 40121 ผอ.กวช. นายกำพล เมืองแสน 0 2246 5474 50201 รอง ผอ.กวช. นายปกรณ์ มีพานิช 50202 ผอ.กวฟ. นางสุชาดา ตันประเสริฐ 20110 รอง ผอ.กวฟ.

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

บ้านพัก มือถือ 08 9788 5022 08 9204 6167 08 4033 2550 08 7511 7833 08 1684 4826 08 1403 5181 08 6515 6161 08 9815 3738 08 9023 3803 08 5044 3146 08 4710 3174 08 9318 4144 08 1611 6657 08 6338 6166 08 1642 7422 08 1400 0729 08 1551 9891

103


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน ภายใน โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

ผอ.กออ. นายสมกิจ อวเกียรติ 20101 08 1641 5898 รอง ผอ.กออ. ผอ.กอจ. นางจิตติมา ปรีชา 0 2246 5247 10306 08 1720 7023 รอง ผอ.กอจ. นางสาวนฎา ขำกนก 10305 ผอ.กนก. นายสง่า พินิจพิชิตกุล 10313 08 2088 9999 รอง ผอ.กนก. ผอ.กศว. นางพรรษพร เจริญสกุลวงศ์ 10201 08 9669 9949 รอง ผอ.กศว. นายอนุรักษ์ กิตตินุกูลกิจ 10206 08 1922 0825 ผอ.กจส. นางพรรษพร เจริญสกุลวงศ์ 0 2644 9400 10200 08 9669 9949 (รักษาการ) รอง ผอ.กจส. นางสาวปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์ 10206 08 9933 0633 ผอ.กทก. นายวรกิจ ไวทยะวานิชกุล 10540 08 9768 8889 รอง ผอ.กทก. 10588 ผอ.กภก. นางจุฑามาศ อวเกียรติ 0 2246 5800 10240 0 2422 6727 รอง ผอ.กภก. นางสาวธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์ 10241 08 9539 9311 ผอ.กพบ. นางเบญจมาพร อาดัมเจริญ 0 2246 5787 10401 08 1361 6399 รอง ผอ.กพบ. นางสาวสุจรรยา รู้รอบดี 10406 08 9781 1442 รอง ผอ.กพบ. นางสาวเจียมจิตต์ จุดาบุตร 10406 08 1312 6584

บันทึก

104

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตู้กลาง โทร. 0 2980 6612-15, 0 2980 6341, 0 2980 6623, 0 2980 6370, 0 2980 6688 โทรสาร ต่อ 300 โทร.ทหาร 57 51403-5, 57 52441-4

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

ผอ.สทป. พล.ท.ดร.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ 0 2980 6612-15 301 ผอ.ส่วนเลขานุการ พ.อ.หญิง รติรัตน์ ภัทรนาวิก 0 2980 6688 452 สำนักผู้อำนวยการ ผอ.ส่วนกฎหมาย นายธนินทร์ บุษยรัตน์ 0 2980 6688 731 ผอ.ส่วนบริหารคุณภาพโดยรวม นายฉัตรชัย พรพาณิชพันธุ์ 0 2980 6200 401 ผอ.ส่วนตรวจสอบภายใน นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์ 0 2980 6688 321 รอง ผอ.สทป. (กลยุทธ์) พล.ท.สมพงศ์ มุกดาสกุล 0 2980 6688 601 ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยี พล.อ.ท.วันชัย โตสุวรรณ 0 2980 6688 502 ป้องกันประเทศ นักวิเคราะห์เทคโนโลยี น.อ.อนุชา เครือประดับ 0 2980 6688 652 ป้องกันประเทศ พ.อ.ชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์ 0 2980 6688 712 ผอ.ส่วนพัฒนานโยบาย และกลยุทธ์ ผอ.ส่วนบริหารกลยุทธ์ พ.อ.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม 0 2980 6688 642 และประเมินผล 0 2980 6688 406 ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือ น.ท.เกษม เนียมฉาย ร.น. ผอ.ส่วนพัฒนาโครงการ น.ท.นพสิทธ์ โชติภูวพิพัฒน์ 0 2980 6688 312 ผอ.ส่วนแผนและงบประมาณ นางสาววาสนา พงศาปาน 0 2980 6688 411 ผอ.ส่วนความร่วมมือ น.ต.คัดนิน บุนนาค 0 2980 6688 507 ระหว่างประเทศ ผอ.ส่วนกิจการพิเศษ นางนิลวรรณ ศิวภุชพงษ์ 0 2980 6688 441 รอง ผอ.สทป. (ปฏิบัติการ) พล.อ.ต.เกษม เหล่าจินดาพันธ์ 0 2980 6200-7 731

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

บ้านพัก มือถือ 08 0678 3255 08 3490 2533 08 1424 1331 08 1833 9809 08 5449 9933 08 3490 2531 08 7598 4061 08 1682 5748 08 7064 5533 08 1618 8686 08 1376 6271 08 6600 8425 08 5908 7800 08 1610 7895 08 1611 4317 08 1825 1705 08 3490 2527

105


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผอ.โรงปฏิบัติการวิจัย น.อ.เจษฎา ยาวะประภาษ ร.น. และพัฒนา 1 ผอ.ฝ่ายการมาตรฐาน พล.ร.ต.วรวุฒิ วงศ์สินธน ร.น. และประเมินผล ผอ.ส่วนบริหารโครงการ นายชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล นายพิทยา วาระดี พ.อ.จิระศักดิ์ จิ้วไม้แดง ผอ.ฝ่ายวิจยั และพัฒนา น.อ.ดร.อิสรา รำไพกุล ร.น. รอง ผอ.สทป. (สนับสนุน) ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายคมทวน ยันต์เจริญ ผอ.ส่วนพัฒนา นางสาวประไพพรรณ นุชพงษ์ ทรัพยากรบุคคล ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ท.สมพงษ์ โพธิ์เกษม ผอ.ส่วนพัฒนาเทคโนโลยี นายยุทธนา สวนสุข สารสนเทศ ผอ.ฝ่ายสนับสนุนองค์กร นายอนิรุทธิ์ เตชะอุบล หัวหน้าส่วนธุรการ นางพิชญ์สินี วัดเมือง ผอ.ส่วนบัญชี นางสาวอัมพา ธนไพศาลกิจ ผอ.ส่วนการเงิน นางมณีรัตน์ ตมิศานันท์ ผอ.ส่วนรักษาความปลอดภัย นายพลัฎฐ์ บุนนาค ผอ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พ.ท.พิศักดิ์ เจริญภักดี ผอ.ส่วนจัดหาพัสดุ น.อ.ศศกันต์ มานพ ผอ.ส่วนบริหารคุณภาพพัสดุ ดร.วิศรุต ขันธิกุล รอง ผอ.สทป.(กลุ่มบริการ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ทางวิชาการและเทคนิค) ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศ น.อ.วัชระ การุณยวนิช ผอ.ส่วนบัณฑิตย์ศึกษา ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง แสนทวี ผอ.ส่วนบริหารองค์ความรู้ นายกมล อุ่นชู

106

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

บ้านพัก มือถือ

0 5627 8121

08 3490 2534

0 2980 6200-7 0 2980 6200-7 0 2980 6200-7 0 2980 6200-7 0 2980 6200-7 0 2980 6200-7 0 2980 6688 0 2980 6688

801

08 3490 2541

503 504 505 601 501 431 109

08 7679 6988 08 7682 0857 08 7683 2781 08 3490 2539 08 3490 2538 08 3490 2542 08 6512 3214

0 2980 6688 0 2980 6688

602 471

08 7679 5675 08 5118 4512

0 2980 6688 0 2980 6688 0 2980 6688 0 2980 6688 0 2980 6688 0 2980 6688 0 2980 6688 0 2980 6688 0 2980 6200-7

641 451 644 421 491 505 461 506 501

08 7597 2174 08 1867 3911 08 9686 4898 08 1835 0153 08 1373 6871 08 1412 4153 08 7595 5819 08 9821 9979 08 3490 2536

0 2980 6200-7 0 2980 6200-7 0 2980 6200-7

201 202 204

08 7598 5175 08 9506 1200 08 5920 2519

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมราชองครักษ์

สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303 กองการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์ โทร. 0 2283 2700 โทร.ทหาร 28 32700 โทรสาร 0 2283 2712

โทรศัพท์ ตำแหน่ง สรอ. รอง สรอ. เสธ.รอ. ผอ.สยบ.รอ. ผอ.สนง.รอป.รอ. ผอ.สนผ.รอ. ปษ.พิเศษ รอ. ผทค.พิเศษ รอ.

ยศ ชื่อ สกุล พล.อ.สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ พล.ร.อ.เดชา บุนนาค ร.น. พล.อ.วิเศษ คงอุทัยสกุล พล.อ.อ.สุพจน์ ครุฑพันธุ์ พล.ร.อ.ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ ร.น. พล.อ.ณพล บุญทับ พล.อ.อ.ชาญศักดิ์ นิวาศะบุตร พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ พล.อ.พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ พล.อ.วาภิรมย์ มนัสรังษี พล.อ.อ.จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พล.อ.พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ พล.อ.สมชาย หิรัณยัษฐิติ พล.ร.อ.วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล ร.น. พล.อ.ณรงค์ แสงชนะศึก พล.อ.นนท์เกษม ขำเกษม พล.อ.เจษฏา ศรีสุภาพ พล.อ.หม่อมหลวงทศนวอมร เทวกุล พล.อ.อ.ธีระพล คล้ายพันธ์ พล.อ.กันตภณ ปทุมลังการ์ พล.อ.อ.เดชา หันหาบุญ พล.ร.อ.ไตรภพ พิชัยกุล ร.น. พล.ร.อ.คมสรร บุษปะเวศ ร.น. พล.อ.กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง พล.ร.อ.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ร.น.

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

0 2283 2801 0 2283 2802 0 2283 2873 0 2283 2812 0 2283 2856 0 2283 2863 0 2283 2874 0 2283 2403 0 2283 2878 0 2283 2406 0 2283 2407 0 2283 2872 0 2283 2737 0 2283 2839 0 2283 2405 0 2283 2869 0 2283 2735 0 2283 2897 0 2283 2448 0 2283 2411 0 2283 2201 0 2283 2885 0 2283 2301 0 2283 2819 0 2283 2245

28 32801 28 32802 28 32873 28 32812 28 32856 28 32863 28 32874 28 32403 28 32878 28 32406 28 32407 28 32872 28 32737 28 32839 28 32405 28 32869 28 32735 28 32897 28 32448 28 32411 28 32201 28 32885 28 32301 28 32819 28 32245

107


กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตู้กลาง โทร. 0 2572 2100 โทร.ทหาร 57 21000

โทรศัพท์ ตำแหน่ง ผบ.ทสส. รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) รอง ผบ.ทสส.(ทร.) รอง ผบ.ทสส.(ทอ.) เสธ.ทหาร ปธ.คปษ. ลก.บก.ทท.

บันทึก

ยศ ชื่อ สกุล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม ร.น. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก พล.อ.ประวุฒิ ชาญวิทย์ พล.ต.ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์

ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

0 2575 6338 57 21004-6 0 2575 6127 57 21025 0 2575 6137 57 21037 0 2575 6143 57 21048 0 2575 6401 57 21055 0 2575 6176 57 21092 0 2575 6104 57 21540

108

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กองทัพบก

เลขที่ 113 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2228 2600 โทร.ทหาร 53 23560-74

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ภายใน

ที่ทำงาน

ผบ.ทบ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 0 2280 2432-5 รอง ผบ.ทบ. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 0 2280 2438-40 ปธ.คปษ.ทบ. พล.อ.ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ 0 2280 2431 ผช.ผบ.ทบ. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล 0 2280 2441-2 พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต 0 2280 2443-4 เสธ.ทบ. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร 0 2280 2444-7 ลก.ทบ. พล.ต.พลภัทร วรรณภักตร์ 0 2282 5951

โทร.ทหาร

97711-4 53 21033-4 97721-6 53 21074 97720 97731 97735 97737 97732 53 21076 97734 97744-5 97801 97804

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

109


กองทัพเรือ

เลขที่ 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 ตู้กลาง โทร. 0 2418 0320 โทร.ทหาร 0 2475 5132

ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผบ.ทร. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ร.น. รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ร.น. ปธ.คปษ.ทร. พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ร.น. ผช.ผบ.ทร. พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ร.น. เสธ.ทร. พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ ร.น. ผบ.กร. พล.ร.อ.ฆนัท ทองพูล ร.น. ลก.ทร. พล.ร.ต.สุธีพงศ์ แก้วทับ ร.น.

โทรศัพท์ ที่ทำงาน

โทร.ทหาร

0 2472 1962 52 31001 0 2475 5510 0 2475 5212 52 31002 0 2472 1964 0 2475 3237 0 2472 1879 0 2475 3016 52 31003 0 2472 1965 0 2475 5214 52 31004 0 2472 1341 0 2411 2194 52 31050 0 2418 1653 0 2475 5210 52 31038 0 2465 0013

บันทึก

110

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กองทัพอากาศ

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตู้กลาง โทร. 0 2534 1000 โทร.ทหาร 51 43694-9, 51 43681-5

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง 0 2534 1100 รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ 0 2534 1105 ปธ.คปษ.ทอ. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ 0 2534 1428 ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ 0 2534 1114 ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล 0 2534 1116 เสธ.ทอ. พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ 0 2534 1118 ลก.ทอ. พล.อ.ต.ชูชัย ดุลยโกเมศ 0 2534 1600

โทร.ทหาร 51 41161 51 41162 51 41163 51 41025 51 41165 51 41182

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

111


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตู้กลาง โทร. 0 2241 2054-6, 0 2241 2351-6

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน

ผอ.รมน. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 0 2668 7105 95777 สง.ผอ.รมน. พล.ท.องอาจ พงษ์ศักดิ์ 0 2241 7022 รอง ผอ.รมน. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 0 2241 0362 83516 สง.รอง ผอ.รมน. พล.อ.ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา 0 2241 0362 83510 ผช.ผอ.รมน. 0 2297 7721 หน.สง.ผช.ผอ.รมน. 0 2241 0652 83572 รอง หน.สง.ผช.ผอ.รมน. 0 2241 0652 83122 นักวิชาการ 0 2241 0652 83381 ประจำ สง.ผช.ผอ.รมน. 83433 ลธ.รมน. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร 0 2241 2828 83440 สง.ลธ.รมน. พล.ท.ศุภวุฒิ อุตมะ 0 2241 1715 รอง ลธ.รมน. (1) พล.ท.ณัฐชัย ใบเงิน 0 2241 0652 83267 สง.รอง ลธ.รมน. (1) พล.ต.อภิชัย เที่ยงธรรม 0 2241 1004 83285 รอง ลธ.รมน. (2) พล.ท.อักษรา เกิดผล 0 2241 1004 97758 สง.รอง ลธ.รมน. (2) พล.ท.ชนะพล แก้ววาตะ 0 2243 1382 83108 รอง ลธ.รมน. (3) พล.ท.ธีรชัย นาควาณิช 0 2241 2387 83278 สง.รอง ลธ.รมน. (3) พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา 0 2241 2387 หน.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พ.อ.โสภิต อินทรฉิม 0 2241 2042 83289 หน.กลุ่มตรวจสอบภายใน พล.ต.ธนาคาร เกิดในมงคล 0 2241 5086 91704 ผอ.สบค.กอ.รมน. พล.ท.สุชาติ หนองบัว 0 2243 1100 81173 ผอ.สขว.กอ.รมน. พล.ท.สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ 0 2280 2454 87760-1 ผอ.สนย.กอ.รมน. พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 0 2297 7763 97763-5 ผอ.สบป.กอ.รมน. พล.ท.วลิต โรจนภักดี 0 2280 2426

112

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ผอ.สมท.กอ.รมน. พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ผอ.ศตส.กอ.รมน. พล.ต.วิทยา บุญยานุตร ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นายอภิชาติ เทียวพานิช ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พล.ต.คณิต อุทิศสาร ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ผอ.ศปป.6 กอ.รมน. พล.ต.กมล สุวภาพ

ที่ทำงาน

ภายใน

0 2241 1541 83436 0 2241 7021 83310 0 2241 4042 0 2241 7248 0 2241 5107 83258 0 2241 7250 0 2297 7763 97763-5 0 2243 6748 83272

บันทึก

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

113


สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เลขที่ 210 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตู้กลาง โทร. 0 2271 0060-9

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

ภายใน

กอญ.ททบ.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

0 2271 2515

92214

รอง กอญ.ททบ.(1)

พล.ท.ภานุมาศ โกสินทรเสนีย์

0 2615 0277

92217

รอง กอญ.ททบ.(2)

พล.อ.กิจพันธ์ ธัญชวนิช

0 2299 6828

92298

รอง กอญ.ททบ.(3)

พล.ท.ไกรสร ศรีสุข

0 2615 2215

92268

ผช.บห.ททบ.

พล.ท.อังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา

0 2271 0060

92344

ผช.ทด.ททบ.

พล.อ.วิเชียร มัญญะหงษ์

0 2271 0060

90443

เลขานุการ

คุณทวินันท์ คงคราญ

0 2271 9106

92385

ลก.ทรท.

พล.ท.ดร. สบโชค ศรีสาคร

0 2279 0430

92272

ผอ.กง.ททบ.

พ.อ.ชวลิต ขาวสบาย

0 2278 4402

92245

ผอ.นผ.ททบ.

พล.ต.บุญญฤทธิ์ วิสมล

0 2279 0531

92212

ผอ.สน.ททบ.

พ.อ.หญิง รัตติกร เอื้อศรีวงศ์

0 2270 0206

92209

ผอ.บค.ททบ.

พ.อ.เผดิม สุภานิชย์

0 2279 2151

92286

ผอ.ทส.ททบ.

พ.อ.อนุศักดิ์ ลงกลิกานนท์

0 2270 0207

92371

ผอ.ทน.ททบ.

พ.อ.เศรษฐศิริ ตรีศักดิ์ศรี

0 2279 1185

92257

ผอ.รก.ททบ.

พ.อ.ณัฏฐ์ เทียนทองดี

0 2271 2551

92240

ผอ.วส.ททบ.

พล.ต.อรรถพงศ์ ศิริวรรณ

0 2277 9106

95186

ผอ.ขว.ททบ.

พ.อ.สุรใจ จิตต์แจ้ง

0 2278 5321

92260

ผอ.ทด.ททบ.

พ.อ.สราวุธ กาพย์เดโช

0 2278 1697

92360

ผอ.พร.ททบ.

พ.อ.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส

0 2271 0060

92285

ผอ.ตส.ททบ.

พ.อ.นพดล ชั้นประดับ

0 2271 0060

92325

ผอ.ผรก.ททบ.

คุณกันตชาติ เกษมสันต์ฯ

0 2619 0780

92394

กฎหมาย

พ.อ.สมยศ สวรรค์สวาสดิ์

0 2278 1692

92382

114

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 10 เลขที่ 47/433 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร./โทรสาร 0 2980 5840

โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน

มือถือ

นายกสมาคม นางนศพร อภิรักษ์โยธิน 0 2980 5847 อุปนายกสมาคม ท.ญ.รัตนาวดี ทองเล็ก 0 2980 5855 08 6328 6833 นางมาลินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา 0 2980 5855 08 1813 8863 นางสุรศรี ห้าวเจริญ 0 2980 5855 08 1697 4919 นางนวลอนงค์ เปล่งวิทยา 0 2980 5855 08 1820 8105 ประธานฝ่ายสถานที่ นางชมพูนุช ธรรมนิยาย 08 1844 9186 และจัดเลี้ยง ประธานฝ่ายวิชาการ พล.ท.หญิง ประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง 08 1806 8877 ประธานฝ่ายกิจกรรม นางเบ็ญจวรรณ ณรงค์วิทย์ 08 1857 6453 และโครงการ ประธานฝ่ายหาทุน ม.ล.สิริฉัตร พรหมประยูร 08 1899 5720 ประธานฝ่ายสวัสดิการ นางวันฤดี โรจนะภิรมย์ 08 9790 1676 ประธานฝ่ายปฏิคม นางวิภาพร ช้างมงคล 08 9816 7286 และสันทนาการ นายทะเบียน นางรุ่งรวี โกมลหิรัญ 08 6518 1365 เหรัญญิกสมาคม พล.ร.ต.หญิง ภักตรา คงสมบูรณ์ ร.น. 08 9035 0043 เลขานุการสมาคม พ.อ.หญิง เยาวลักษณ์ สุคันธนาค 0 2980 5840 08 9035 0437 รองเลขานุการสมาคม นางอัญชลี ศาตะมาน 0 2980 5840 08 4544 6544 ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม น.อ.หญิง นิตยา โพธิ์น้อย 0 2980 5840 08 6322 9355 นายทหารติดตาม พ.อ.หญิง ต้องใจ ชาญชยศึก 08 1173 1209 เจ้าหน้าที่สมาคม ร.อ.หญิง อาภานันท์ รักษาวงศ์ 08 6895 6667 ร.ท.หญิง พรทิพย์ ทรรทรานนท์ 08 4455 9962 ร.ต.หญิง ศศินพรัตน์ โพธามิกเกษม 08 4554 2633

หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

115


บันทึก

116

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


บันทึก หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

117


บันทึก

118

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


บันทึก หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

119


อำนวยการผลิตโดย : สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกแบบและจัดพิมพ์โดย : สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สมุดโทรศัพท์ 2556  

สมุดโทรศัพท์ 2556

สมุดโทรศัพท์ 2556  

สมุดโทรศัพท์ 2556

Advertisement