Page 1


ว า ร ส า ร ร า ย เ ดื อ น ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้อำ�นวยการ

พล.อ.วันชัย  เรืองตระกูล พล.อ.อ.สุวิช  จันทประดิษฐ์ พล.อ.ไพบูลย์  เอมพันธุ์ พล.อ.ยุทธศักดิ์  ศศิประภา พล.อ.ธีรเดช  มีเพียร พล.อ.ธวัช  เกษร์อังกูร พล.อ.สัมพันธ์  บุญญานันต์ พล.อ.อู้ด  เบื้องบน พล.อ.สิริชัย  ธัญญสิริ พล.อ.วินัย  ภัททิยกุล พล.อ.อภิชาต  เพ็ญกิตติ พล.อ.กิตติพงษ์  เกษโกวิท พล.อ.เสถียร  เพิ่มทองอินทร์ พล.อ.วิทวัส  รชตะนันทน์ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

พล.ต.ณภัทร  สุขจิตต์

รองผู้อำ�นวยการ

พ.อ.ณัฐวุฒิ  คล้ายโอภาส พ.อ.คงชีพ  ตันตระวาณิชย์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

พ.อ.ปณิธาน กาญจนวิโรจน์

กองจัดการ ผู้จัดการ

น.อ.ธวัชชัย  รักประยูร

ประจำ�กองจัดการ

น.อ.กฤษณ์  ไชยสมบัติ น.ท.วิษุวัติ แสนคำ� ร.น.  พ.ต.ไพบูลย์  รุ่งโรจน์

ญญิก ที่ปรึกษา เหรั พ.ท.พลพัฒน์  อาขวานนท์

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ร.น. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ พล.อ.ชัชวาลย์ ขำ�เกษม พล.อ.สิรวุฒิ สุคันธนาค พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ พล.ท.อดุลยเดช อินทะพงษ์ พล.ท.พฤษภะ สุวรรณทัต พล.ท.ยุทธนา กล้าการยุทธ พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต พล.ท.บรรเจิด เทียนทองดี พล.ท.ถเกิงกานต์ ศรีอำ�ไพ พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล พล.ท.พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ พล.ท.พัชราวุธ วงษ์เพชร พล.ท.สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง พล.ต.ทวี พฤกษาไพรบูลย์ พล.ต.สังสิทธิ์ วรชาติกุล

ผู้ช่วยเหรัญญิก ร.ท.เวช  บุญหล้า

ฝ่ายกฎหมาย

น.ท.สุรชัย  สลามเต๊ะ

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

พ.อ.หญิง วิวรรณ  วรวิศิษฏ์ธำ�รง ร.อ.หญิง กัญญารัตน์  ชูชาติ ร.น. ร.ท.หญิง ประภาพันธ์  มูลละ

กองบรรณาธิการ บรรณาธิการ

น.อ.พรหมเมธ  อติแพทย์ ร.น.

รองบรรณาธิการ

พ.อ.ทวี  สุดจิตร์ พ.อ.สุวเทพ  ศิริสรณ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พ.อ.หญิง ใจทิพย์  อุไพพานิช

ประจำ�กองบรรณาธิการ น.ท.ณัทวรรษ  พรเลิศ น.ท.วัฒนสิน  ปัตพี ร.น. พ.ท.หญิง ณิชนันทน์  ทองพูล พ.ต.หญิง สิริณี  ศรประทุม พ.ต.หญิง สมจิตร  พวงโต ร.อ.หญิง อัญชลีพร  ชัยชาญกุล ร.ท.หญิง ลลิดา  ดรุนัยธร ร.ต.หญิง พัชรี  ชาญชัยพิชิต ร.ต.วัชรเทพย์  ปีตะนีละผลิน จ.ส.อ.หญิงปาลดา สมพงษ์ผึ้ง ส.อ.ธีร์นริศวร์  ขอพึ่งธรรม

น.ท.หญิง รสสุคนธ์  ทองใบ ร.น. พ.ท.ชุมศักดิ์  สมไร่ขิง พ.ท.ชาตบุตร  ศรธรรม น.ต.ฐิตพร  น้อยรักษ์ ร.น. ร.อ.หญิง ณิชาภา  กุหลาบเพ็ชร์ ร.อ.ยอดเยี่ยม  สงวนสุข ร.ต.ศุภกิจ  ภาวิไล ร.ต.จิรวัฒน์  ถนอมธรรม จ.ส.อ.สมหมาย  ภมรนาค ส.อ.หญิง ศิริพิมพ์มา  กาญจนโรจน์


บทบรรณาธิการ ผ่านปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนมาแล้ว ความปกติสุขที่ประชาชนชาวไทยหวังไว้ก็ยังไม่เกิดขึ้นทุกวัน ยังคงจะมีข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้ง ขณะที่หลายฝ่ายก็ได้แต่วิงวอนให้ผู้มีอำ� นาจทั้งโดยชอบธรรม และ ไม่ชอบธรรมได้หันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เชื่อแน่ว่าประชาชนชาวไทยทุกคน ต่างหวังและรอให้เกิดความสามัคคี ความสุขในบ้านเมือง เพือ่ ทีเ่ รา “คนไทย” จะได้มคี วามสุข และร่วมกัน พัฒนาบ้านเมืองที่สะดุดหยุดอยู่กับที่ได้พัฒนาบ้านเมืองกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเดือนกุมภาพันธ์ มีวันที่จะต้องระลึกและจะต้องส�ำนึกในบุญคุณของความกล้าหาญและเสียสละของ วีรชนผู้กล้ารบเหล่านั้น วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก” ซึ่งถ้าไม่มีวีรชนผู้กล้าหาญและเสียสละ แล้ว จะมีประเทศชาติอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร พวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงน่าจะหันมารัก สามัคคีกัน เพื่อสร้างชาติไทยให้วัฒนาสืบไปสมกับที่วีรชนผู้กล้ารบได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิต เพื่อปกป้อง แผ่นดินไทยไว้ให้พวกเรา ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๒๗ ปีแห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหม เทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง

2


ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๗๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๐

พระราชปณิธานบันดาล คุณค่า...ทหารผ่านศึก

ท�ำความดี ในวันมาฆบูชา

ทหารผ่านศึก

การแบ่งฝ่ายการสลายรัก

๔๒

๑๒

๔๖

๒๓ ปี กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม

๑๖

ส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหมกับ การพัฒนาและเสริม สร้างความมั่นคงให้แก่ ประเทศ

๒๐

การบังคับใช้กฎหมาย ในภาวะไม่ปกติ

๒๔

พระเจ้าธีบอ แห่งราชวงศ์คองบอง

๔๘

๑๒

๑๖

๕๐

ดุลยภาพทางทหาร ของประเทศอาเซียน เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ทางนาวี ซูเปอร์ลิงซ์

๒๘

ผลการสัมมนาเพื่อ น�ำเสนอผลการศึกษา วิจัยของ OECD

๒๐

๒๘

๓๒

สาระน่ารู้ ทางการแพทย์ “โรคที่เกิดขึ้นได้ หนึ่งในล้าน โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก หรือโรคฉี่หอม”

๕๒ วันดีในรอบปี ๒๕๕๗ ๖๒

๓๒

Rescue at Kham Duc “ปฏิบัติการกู้ชีวิต ที่ห้าวหาญของ Bookie C-123K”

When you love someone...the seeds you plant grow into love. เมื่อคุณรักใคร... เมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูก ก็งอกงามเป็นความรัก ไม่ทราบว่าผู้อ่าน เห็นด้วยไหมคะ ?

๔๐

๔๒

๔๖

๔๘

๕๐

๕๒

๓๖

กิจกรรมสมาคม ภริยาข้าราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม

หลักการของนายพล แพตตัน (ตอนที่ ๑๙)

ข้อคิดเห็นและบทความที่น�ำลงในวารสารหลักเมืองเป็นของผู้เขียน มิใช่ข้อคิดเห็นหรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐ และมิได้ผูกพันต่อทางราชการแต่อย่างใด ส�ำนักงานเลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๘๒๖๒ http://61.19.220.3/opsd/sopsdweb/index_1.htm พิมพ์ที่ : แผนกโรงพิมพ์ กองบริการ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกแบบ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

3


พระราชปณิธาน บันดาลคุณค่า...ทหารผ่านศึก พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์

"...ทหารผ่านศึก เป็นผู้มีเกียรติ เพราะได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว  แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม ขอให้ภูมิใจและตั้งใจ รักษาเกียรติอันแท้จริงที่มีอยู่นั้นไว้ทุกเมื่อ..."

ข้

อความอั น เป็ น มิ่ ง มหามงคล ที่ ไ ด้ อั ญ เชิ ญ มาข้ า งต้ น นี้ คื อ พระราชด� ำ รั ส พระราชทานของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๓ เนื่ อ ง ในโอกาสวั น ทหารผ่ า นศึ ก ณ พระต� ำ หนั ก จิตรลดารโหฐาน โดยถ้อยความของพระราช ด�ำรัสสามารถอรรถาธิบายได้ใน ๒ ประเด็น หลัก กล่าวคือ 4

ประเด็นแรก บ่งบอกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ที่ มี ต ่ อ บรรดาทหารผ่ า นศึ ก โดยเฉพาะใน การยกย่ อ งทหารผ่ า นศึ ก ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี เกียรติอันสืบเนื่องมาจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจเพื่ อ ประเทศชาติ แ ละสั ง คมส่ ว นรวม ทั้งนี้ทหารผ่านศึกยังเป็นผู้ที่ยอมอุทิศตนและ เสียสละเลือดเนื้อ ชีวิต และความสุขส่วนตัว ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเพือ่ เป้าประสงค์อนั สูงสุดคือเพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาเอกราช อธิปไตยของ

ประเทศ และรักษาความมัน่ คงของชาติ รวมถึง รักษาผลประโยชน์ของชาติเพื่อให้คนส่วนใหญ่ ในประเทศได้สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมีปกติ สุขเสมอมา นอกจากนี้ ประเด็นที่สอง ถือเป็นพระบรมราโชวาท ที่ทรงย�้ำเตือนให้บรรดาทหารผ่านศึกมีความ ภาคภูมิในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และวีรกรรมใน อดี ต ของตน ตลอดจน มี ค วามตระหนั ก ใน การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนไว้ตลอด เวลา ซึ่ ง จะเป็ น เสมื อ นกระจกเงาบานใหญ่ ที่ส่องสะท้อนให้สังคมได้ตระหนักรู้และมอง เห็นความดี ความงดงามในวีรกรรมและความ เสียสละของทหารผ่านศึกในทุก ๆ โอกาส ซึ่ง จะน�ำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในตัว พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์


ทหารผ่านศึกเองและองค์กรของทหารผ่านศึก ทุกแห่ง นอกจาก พระราชด� ำ รั ส พระราชทาน อั น เป็ น การยกย่ อ งความดี ความสง่ า งาม และกระตุ ้ น เตื อ นความตระหนั ก รู ้ ข อง บรรดาทหารผ่ า นศึ ก แล้ ว พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั ยังพระราชทานความเมตตาและ ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารผ่านศึก และกิจการทหารผ่านศึกอย่างเป็นรูปธรรม และต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ ทหารผ่ า นศึ ก มี เ ป็ น จ� ำ นวนมากมายเหลื อ คณานับ โดยในโอกาสนี้ผู้เขียนใคร่ขออัญเชิญ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ส� ำ คั ญ มาน� ำ เสนอต่ อ สาธารณชนพอสังเขป ดังนี้

๑. ทรงรับองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกเข้าอยู่ในพระบรม ราชูปถัมภ์ เดิมทีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ อผศ. (The War Veterans Organization of Thailand) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๔๙๑ ซึ่ ง ในปี เ ดี ย วกั น นี้ เ อง พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย ในเรื่ อ งความส� ำ คั ญ ของการให้ ค วามช่ ว ย เหลื อ และสงเคราะห์ บ รรดาทหารผ่ า นศึ ก ที่ เ ป็ น ก� ำ ลั ง พลอั น สู ง ค่ า ของสั ง คมไทย จึ ง มี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โดยทรงรั บ องค์ ก าร สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าอยู่ในพระบรม ราชูปถัมภ์  เมือ่ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๙๑ และ ทรงมี พ ระราชด� ำ รั ส พระราชทานอี ก หลาย วาระ ซึ่งถือเป็นการพระราชทานแนวทางใน การด�ำเนินงานสงเคราะห์  ช่วยเหลือทหาร ผ่ า นศึ ก และครอบครั ว เพื่ อ ให้ เ ขาเหล่ า นั้ น มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี   โดยทรงมี พ ระ เมตตาและห่วงใยต่อบรรดาทหารหาญและ ทหารผ่านศึก ซึง่ พระองค์ทรงมีพระราชวินจิ ฉัย ว่าเขาเหล่านั้นเป็นด่านแรกที่ยอมสละเลือด เนื้อชีวิตเพื่อปกปักรักษาประเทศชาติ ซึ่งนับ ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นมิ่งมหาสิริ มงคลที่ทหารผ่านศึกและทหารหาญทุกนาย ต่างอัญเชิญไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมและ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๐ ได้ มี ก ารแก้ ไ ข ปรับปรุงหน่วยครั้งส�ำคัญอีกครั้ง กล่าวคือ มี การตรา พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๕๑๐ ยกระดับ อผศ. ให้มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการ กุศล เป็นองค์การเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหาร นอกประจ�ำการ และผู้ที่ก�ำลังปฏิบัติหน้าที่ใน หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชด� ำริให้ มีการดูแลทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพใน ด้านการฟื้นฟู บ� ำบัด และการฝึกหัดอาชีพ ทั้งยังได้เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดอาคารด้วย พระองค์เอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๓ ๒. ทรงมีพระราชอุปถัมภ์โรงพยาบาล เวลา ๑๖.๐๐ น. ซึง่ มีภารกิจการรักษาพยาบาล ทหารผ่านศึก การฟืน้ ฟูบำ� บัด และการฝึกอาชีพทหารผ่านศึก ทุ พ พลภาพไว้ ด ้ ว ยกั น และได้ ย กระดั บ เป็ น โรงพยาบาลทหารผ่ า นศึ ก นั บ ว่ า เป็ น โรงพยาบาลในเวลาต่อมา โรงพยาบาลที่ ก ่ อ ตั้ ง โดยพระราชด� ำ ริ ข อง ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ โรงพยาบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแรกเริ่ม ทหารผ่านศึก ได้กอ่ สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ นั้นได้ถือก�ำเนิดจาก สถานปฐมพยาบาล มี ซึ่ ง เป็ น อาคาร ๑๒ ชั้ น และขยายจาก ฐานะเป็ น เพี ย งแผนกหนึ่ ง ในกองสวั ส ดิ ก าร โรงพยาบาล ๓๐๐ เตี ย งเป็ น โรงพยาบาล องค์ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก ตามมติ ๕๐๐ เตี ย ง แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน สภาทหารผ่ า นศึ ก ครั้ ง ที่ ๒/๒๔๙๑ เมื่ อ ๒๕๕๔ โดยได้ รั บ พระราชทานชื่ อ อาคาร วั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๔๙๑ ต่ อ มาในวั น ที่ ว่ า “อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๑ ได้ขยายหน่วยงาน พระชนมพรรษา” พร้อมทั้ง ได้รับพระบรม โดยจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการ ราชานุ ญ าตให้ เ ชิ ญ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ง าน รักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกนอกประจ� ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การ เพื่อให้การสงเคราะห์ และให้บริการแก่ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลจ่ายค่า พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รักษาพยาบาลโดยคิดค่ารักษาพยาบาลตาม ประดิษฐานบนอาคารดังกล่าว ตลอดจนได้ ความสมควร โดยมีสถานที่ตั้งแต่แรกเริ่ม ณ รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพ ห้องท�ำงานชั้นล่างที่ท�ำการ อผศ.เก่า บริเวณ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมา ศาลหลักเมือง ต่อมาได้ย้ายที่ท�ำการอีกหลาย เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารในวันที่ ๑๔ ครั้ง จนในที่สุดได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนวิภาวดี (ใน สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อเป็นการ ที่ดินที่รับมอบจากกองทัพบก) ซึ่งเป็นที่ตั้งใน เติมเต็มกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ ปัจจุบัน ของโรงพยาบาลอย่างครบวงจร และบังเกิด โดยที่ ส ถานพยาบาล ถนนวิ ภ าวดี นี้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาพยาบาล ฟืน้ ฟู จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น กองแพทย์ ซึ่ ง ได้ ถื อ ก� ำ เนิ ด ดูแลชีวิตของผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ในทุกสาขา โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ อาชีพ

การรบ รวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก ทั้งนี้ มีการด�ำเนินงานให้การสงเคราะห์รวม ๖ ด้าน คือ ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีพ ด้านนิคม เกษตรกรรม ด้านการให้สินเชื่อ ด้านรักษา พยาบาล และ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ

5


๓. พระมหากรุณาธิคุณต่อ ทหารผ่านศึกและกิจการ ๓.๑ เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทรง เยี่ยมเยียนเหล่าทหารหาญในพื้นที่อันตราย ไม่เว้นแม้แต่ที่ฐานปฏิบัติการ โดยได้ทรงน�ำ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปพระราชทาน ถึงที่ฐานปฏิบัติการ   ๓.๒ ในยามที่ ท หารเหล่านั้นเหล่านั้นได้ รับบาดเจ็บ พระองค์ก็ยังทรงให้ความห่วงใย เสด็จไปเยีย่ มปลอบขวัญถึงโรงพยาบาล  โดยมี พระราชด�ำรัสพระราชทานก�ำลังใจให้แก่ทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บพิการ  พิการทุพพลภาพ เพื่อมิ

6

ให้เกิดความย่อท้อ เพราะพระองค์ทรงมีความ เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ว่า แม้จะสูญเสีย อวัยวะไป แต่ก็ยังสามารถใช้ความคิด  และ ความสามารถทางสติ ป ั ญ ญาที่ มี ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในทางที่ถูกที่ควร ท�ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติได้ นับเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ ให้กับทหารผ่านศึกอย่างหาที่สุดมิได้  ๓.๓ เมื่ อ บรรดาทหารหาญเสร็ จ สิ้ น จากภารกิ จ หน้ า ที่ ใ นสนาม ทรงมี พ ระมหา กรุณาธิคณ ุ พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่าง ๆ ให้ตามควรแก่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อ เป็นการยกย่อง ส�ำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจน พิการหรือพิการทุพพลภาพ ก็ยังทรงให้การ ดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นองค์ ก ารสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก

๓.๔ เสด็จพระราชด�ำเนินไปในกิจการของ อผศ. โอกาสต่าง ๆ อาทิ เสด็จพระราชด�ำเนิน เยี่ ย มชมนิ ค มเกษตรกรรมคลองน�้ ำ ใส วั น ที่ ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๑๔ และ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น วางพวงมาลาอนุ ส าวรี ย ์ ชัยสมรภูมิ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ๓.๕ พระราชทานแนวนโยบายขององค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยทรงเน้นย�้ำให้ ด�ำเนินการ พัฒนาการสงเคราะห์ให้เป็นไป อย่างครบวงจรต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดย พระราชทานแนวพระราชด�ำรัสที่ส�ำคัญ เพื่อ ให้ผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อัญเชิญไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ความว่า “...จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาช่วย เหลือตัวเองให้ได้…"

พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์


“…การสงเคราะห์นั้น ให้สงเคราะห์เพื่อให้ เขาช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช่ให้เขาตลอด...” “...การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ขององค์ ก าร สงเคราะห์ทหารผ่านศึก นอกจากจะท� ำให้ เขาเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้เคยประกอบคุณความ ดี  เพื่อชาติและประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัย มี อาชีพ  มีรายได้เลีย้ งตนเองและครอบครัวแล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่ทหาร หาญของชาติที่ก�ำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะ นี้และในอนาคต ได้ประจักษ์ว่า หากชีวิตต้อง สิ้นไป ทางราชการก็จะเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ครอบครัวให้มีความสุขตลอดไป  หรือหากไม่ เสียชีวิตแต่ต้องพิการทุพพลภาพ  หรือแม้ไม่ เป็นอะไรเลย ทางราชการก็ไม่ทอดทิ้ง   แต่ จะให้การสนับสนุนค�้ำจุน  และช่วยเหลือดูแล ทุกข์สุขตามสมควรต่อไป…” พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ผู ้ เ ขี ย นอั ญ เชิ ญ มา ถ่ายทอดนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยในประมวญ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารผ่านศึก และ อผศ. มานานกว่า ๖๕ ปี พร้อม ๆ กับ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้เจริญ พัฒนาการที่ก้าวหน้าในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่งเรืองเทียบเทียมได้ในเวทีสากล ผู้เขียนใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อ จนปัจจุบันนี้ อผศ. ได้เจริญรุ่งเรืองจนเป็น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต ่ อ สั ง คมไทยและสั ง คมโลกว่ า มีโอกาสร�ำลึกถึงพระราชด�ำรัสของพระบาท อผศ. คือ กลไกหลักที่ขับเคลื่อนทิศทางและ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ความว่า "...จงช่วยทหาร กระบวนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของชาติ ผ่านศึก เพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้..." ไทยให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ เพียงพอ คราวใด เลือดทุกอณูในร่างกายได้สูบฉีดจน ต่อการด�ำรงชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีเกียรติ ร่างกายพองโตทุกครัง้ และท�ำให้สำ� นึกเสมอว่า และมีศักดิ์ศรีของวีรชนที่อุทิศตนและเสียสละ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ท ่ า นไม่ ตนเองเพื่อความเป็นเอกราช ความผาสุก และ แตกต่ า งไปจากหยาดน�้ ำ อมฤตจากฟ้ า ที่ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

โปรยปรายลงมายั ง ความชุ ่ ม ชื้ น ในจิ ต ใจ ตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่ และในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ จะเป็นวันทหารผ่านศึก ผู้เขียนใคร่ขอเรียน เชิ ญ ทุ ก ท่ า นได้ ก รุ ณ าร่ ว มระลึ ก ในพระมหา กรุณาธิคุณขององค์จอมทัพไทย และร่วมภาค ภู มิ ใ จในวี ร กรรมของทหารผ่ า นศึ ก ทุ ก ท่ า น ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ สั ง คมไทยโดยพร้ อ มเพรี ย ง กันครับ 7


ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

8

หารผ่านศึก บุคคลเหล่านี้มีความ ส� ำ คั ญ ต่ อ ประเทศชาติ ควรแก่ การยกย่องเชิดชูเกียรติ หากไม่มี บุคคลเหล่านี้ประเทศชาติจะด�ำรงความเป็น เอกราชไม่ได้ ตราบจนเท่าทุกวันนี้ จะมีสัก กี่คนที่รู้ความหมายของค�ำว่า ทหารผ่านศึก ค�ำๆ นี้คนส่วนใหญ่คิดว่ามีเฉพาะทหารสาม เหล่ า ทั พ ความจริ ง แล้ ว “ทหารผ่ า นศึ ก ” ตามความหมายในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก าร สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ หมายถึง ทหารหรื อ บุ ค คล ซึ่ ง มี ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ใ น ราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งท�ำหน้าที่ทหาร ตามทีก่ ระทรวงกลาโหมก�ำหนด และได้กระท�ำ หน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบ ไม่ว่า ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการ ปราบปรามการจลาจล หรือทหาร หรือบุคคล ซึ่งท�ำการป้องกันหรือปราบปรามการกระท�ำ อันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัย แห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอก ราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีก�ำหนด องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


ทหารผ่านศึก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑. ทหารผ่ า นศึ ก ประจ� ำ การ หมายถึ ง ทหารผ่านศึกผู้ที่ก�ำลังรับราชการทหาร หรือ ราชการประจ�ำในกระทรวง ทบวง กรม เว้น แต่ผู้ที่เป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการ วิสามัญหรือลูกจ้าง (ทหารผ่านศึกประจ�ำการ นีจ้ ะมีสทิ ธิได้รบั การสงเคราะห์ในระหว่างก�ำลัง ปฏิบัติการรบเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จะหมดสิทธิในการได้รับการสงเคราะห์ ๒. ทหารผ่านศึกนอกประจ�ำการ หมายถึง ทหารผ่านศึกผู้ที่มิใช่ทหารผ่านศึกประจ�ำการ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับความหมาย ของทหารผ่านศึกอีกคือ - ครอบครัวทหารผ่านศึก หมายถึง บิดา มารดา สามี หรือภรรยา และบุตร ที่ถูกต้อง ตามกฎหมายของทหารผ่านศึกเท่านั้น - ทหารนอกประจ�ำการ หมายถึง ทหารกอง หนุนประเภทที่ ๑ หรือผู้ที่พ้นราชการทหาร ประเภทที่ ๑ รวมทัง้ นายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวนนอกประจ�ำการ ซึง่ มีสทิ ธิได้ รับเบีย้ หวัด บ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่า จะเป็นทหารผ่านศึกหรือไม่ เมื่อได้ทราบความหมายของทหารผ่านศึก ไปเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า หากทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กลับมาแล้วพิการทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือ ปลอดภัยกลับมาเมื่อปลดประจ�ำการแล้วจะมี หน่วยงานใดรองรับให้การดูแลช่วยเหลือ ค�ำ ตอบก็คือ นอกจากต้นสังกัดของตนเองแล้ว ยัง มีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็นอีกหน่วยงานหนึง่ ทีท่ �ำหน้าที่ ดูแลทหารผ่ า นศึ ก ครอบครั ว ทหารผ่ า นศึ ก ทหารนอกประจ� ำ การ ตลอดจนผู ้ ที่ ก� ำ ลั ง ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ปัจจุบัน

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม ราชู ป ถั ม ภ์ มี ท หารผ่ า นศึ ก และครอบครั ว ทหารผ่ า นศึ ก อยู ่ ใ นความดู แ ลประมาณ ๓ ล้ า นคน โดยให้ ก ารสงเคราะห์ ดู แ ลในด้ า น ต่าง ๆ ได้แก่ การสงเคราะห์ดา้ นการเกษตร, การ สงเคราะห์ด้านการอาชีพ, การสงเคราะห์ด้าน การสวัสดิการและการศึกษา, การสงเคราะห์ ด้านการรักษาพยาบาล, การสงเคราะห์ด้าน การให้สินเชื่อ รวมทั้งการสงเคราะห์ด้านการ 9


ส่งเสริมสิทธิและเกียรติ จึงสามารถกล่าวได้ว่า หากแม้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้จาก การปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้ประเทศชาติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จะคอยดูแลอยู่เคียงข้างพวกเขา และครอบครัวตลอดไป จากกระแสพระราชด� ำ รั ส ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภ์องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ทรงพระราชทาน ไว้ ว ่ า “จงช่ ว ยทหารผ่ า นศึ ก เพื่ อ ให้ เ ขา ช่ ว ยตนเองได้ ” ดั ง นั้ น การด� ำ เนิ น งาน ขององค์ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก จึ ง เน้ น หนั ก ไปในด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ให้ บุ ค คล เหล่ า นั้ น สามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมได้

10

อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง ต่ า ง ๆ ขอรั บ การสนั บ สนุ น มา นอกจากนี้ และครอบครั ว ซึ่ ง ในการด� ำ เนิ น การส่ ว น ยังจัดตั้งโรงงานในอารักษ์ เพื่อรับนักเรียนที่ นี้ องค์ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก ได้ ส�ำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพ ด�ำเนินงานอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้ เข้ า ท� ำ งานเพื่ อ เสริ ม ให้ มี ค วามช� ำ นาญและ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ด้ า นอาชี พ การฝึ ก อาชี พ ประสบการณ์ โดยรับสมัครทหารผ่านศึกและ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ การฝึ ก ฝน ครอบครัวที่ผ่านการทดสอบฝีมือเข้าท�ำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความช� ำนาญ โดยโรงงานในอารักษ์จะรับจ้างผลิตงานด้าน ตลอดจนช่วยเหลือในการจัดหางาน ส�ำหรับ ต่าง ๆ อาทิ ตัดเย็บเสื้อผ้า งานช่างไม้ ครุภัณฑ์ การฝึ ก อาชี พ จะด� ำ เนิ น การทั้ ง ในส่ ว นกลาง งานช่างเชื่อม งานเย็บหนัง และงานเจียระไน และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางมีการจัด พลอยและประณีตศิลป์ รับผลิตงานให้กบั ส่วน ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ และในส่วนภูมิภาค จัดให้ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มี ห น่ ว ยฝึ ก อาชี พ เคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ไปท� ำ การฝึ ก นอกจากนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อาชี พ ยั ง ภู มิ ล� ำ เนาของทหารผ่ า นศึ ก ตาม ยั ง ได้ จั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ทางการเกษตรให้ กั บ ที่ ส� ำ นั ก งานสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก เขต ทหารผ่ า นศึ ก ในรู ป แบบนิ ค มเกษตรกรรม

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อบรรจุทหารผ่านศึกเข้า อยู่อาศัย และประกอบอาชีพโดยมีการจัดหา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมทั้งให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ และในกรณี ที่ ท หารผ่ า นศึ ก ต้ อ งการทุ น ในการประกอบ อาชีพ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ก็ยัง มี เ งิ น ทุ น สงเคราะห์ ใ ห้ กู ้ ยื ม โดยคิ ด ดอกเบี้ ย ในอั ต ราต�่ ำ หรื อ เงิ น ทุ น บางประเภทก็ ไม่ คิ ด ดอกเบี้ ย ในโอกาสวั น ทหารผ่ า นศึ ก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่ระลึกถึง ทหารผ่านศึก ผูส้ ละชีพ เลือดเนือ้ เพือ่ ชาติและ ประชาชน ก�ำลังเวียนมาอีกวาระหนึ่ง องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ก�ำหนดกิจกรรม ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น การแสดงความระลึ ก ถึ ง และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดย ในส่วนภูมิภาคจะมีการจัดงานและพิธีต่าง ๆ ณ ส� ำ นั ก งานสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก เขต ทุกเขต ส�ำหรับส่วนกลาง พลเอก ชัยวัฒน์ สท้ อ นดี ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ได้ก�ำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ประกอบ พิธีทางศาสนาอิสลาม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง อิสลามแห่งประเทศไทย ต่อมาในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ประกอบพิธที างศาสนาคริสต์ ณ วัดแม่พระฟาติมา (ดินแดง) ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

11


๒๓ ปี กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม

พันเอกหญิง วันดี โตสุวรรณ

ลอดระยะเวลา ๒๓ ปีที่นับตั้งแต่ วั น จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งานวิ จั ย และ พั ฒ น า ก า ร ท ห า ร ก ล า โ ห ม (สวพ.กห.) ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม” ในปัจจุบัน จะเห็น ได้ว่าบทบาทของกระทรวงกลาโหมทางด้าน วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี เ พื่ อ การป้ อ งกั น ประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาทางด้าน การทหารมีความก้าวหน้าอย่างเป็นล�ำดับ จาก อดีตทีม่ งุ่ เน้นงานหลักทางด้านการส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร มา เป็นการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ 12

ป้องกันประเทศ รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนา ทางการทหารที่ เ ป็ น การพึ่ ง พาตนเอง และ เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของหน่วยผู้ใช้ สถานการณ์ทางด้านความมั่นคงของประเทศ ชาติต่อไป ภายใต้การก�ำกับดูแลโดย พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอ�ำไพ เป็นเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม คนปัจจุบัน โดยงานบริ ห ารจั ด การและการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี ข องกระทรวงกลาโหมที่ ก รม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ได้ยึดถือ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ข องกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ นัน้ เป็นการวิจยั พันเอกหญิง วันดี โตสุวรรณ


และพัฒนาที่เน้นในเรื่อง การพัฒนาบุคลากร ทางการวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการมาตรฐานทาง ทหาร นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้ มีการวิจัยและพัฒนาที่สอดรับกับภัยคุกคาม ที่ ป ระเทศเผชิ ญ อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น โดยเฉพาะ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรเทาสาธารณภัยและและโครงการวิจัย และพั ฒ นาที่ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จริงของกองทัพ โดยมีผลงานที่ส�ำคัญในแต่ละ ด้านดังนี้ ๑. ด้านการวิจัยและพัฒนา มีการด�ำเนิน การกลั่นกรอง จัดท�ำค�ำขอโครงการวิจัยและ พัฒนาการทหาร ติดตามประเมินผลโครงการ วิจัย การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบ ผลงานวิจยั การติดตามความก้าวหน้าโครงการ การส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัย การ บ�ำรุงขวัญนักวิจัย และการด�ำเนินโครงการ วิจัยและพัฒนาทางด้านยุทโธปกรณ์และด้าน หลักการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อ ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวอย่าง โครงการวิจัยภายใต้การก�ำกับดูแลที่ ส�ำคัญได้แก่ โครงการพัฒนารูปแบบรายงาน

ความพร้ อ มรบของกองทั พ ไทย โครงการ วิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน ขึ้น-ลง ทางดิ่ ง (UAV) แบบปี ก นิ่ ง และปี ก หนุ น โครงการพั ฒ นาการติ ด ตั้ ง กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพ กั บ เฮลิ ป คอปเตอร์ โครงการศึ ก ษารู ป แบบ การเสริมสร้างความพร้อมด้านจิตใจในการ รั บ ราชการทหารเพื่ อ ตอบสนองต่ อ แนวคิ ด ทางยุทธศาสตร์การผนึกก�ำลังป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม โครงการการศึกษาความ พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐของประชาชน ในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการวิจัยอื่นๆ อีกมากมาย ๒. ด้านการพัฒนาก�ำลังพล มีการส่งเสริม ความรู้ทางด้านวิจัยและพัฒนาให้แก่บุคลากร ทางด้ า นการวิ จั ย ของกระทรวงกลาโหมใน รูปแบบของการบรรยายพิเศษ การประชุม สัมมนา และการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้ า ใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การ บรรยายพิ เ ศษทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีกับนวัตกรรม การบริหารจัดการ งานวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์การทหารของ กระทรวงกลาโหม การจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา กลยุทธ์พร้อมรับการจัดตั้งประชาคม อาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ได้จัดตั้ง ศูนย์ภาษาต่างประเทศ (อัตราเพื่อพลาง) เพื่อ จัดอบรมความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อรองรับ การเข้ า สู ่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น เช่ น หลักสูตรภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาจีน เป็นต้น โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จะเปิด หลักสูตรภาษาเวียดนามและภาษาอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการ ศึ ก ษาภาษาในอาเซี ย นเบื้ อ งต้น อันจะเป็น ผลดีต่อการติดต่อประสานงานกับกลุ่มสมาชิก

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

13


อาเซียนต่อไป ผลงานที่ส�ำคัญของศูนย์ภาษา ต่ า งประเทศอี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ การจั ด การ ทดสอบภาษาอั ง กฤษทั้ ง แบบออสเตรเลี ย และแบบอเมริกันเพื่อคัดเลือกบุคลากรของ กระทรวงกลาโหมเพื่อรับทุนการศึกษาในการ ศึกษาหลักสูตระยะสั้นและหลักสูตรปริญญา โท ปริญญาเอกในต่างประเทศ และยังจัดให้ มีหลักสูตรภาคฤดูร้อนส�ำหรับบุตรหลานของ ข้าราชการอีกด้วย ๓. ด้ า นการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทางด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา ของกระทรวงกลาโหมได้ติดตามองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมัยทั้งในประเทศและ ต่ า งประเทศจึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและ สังเกตการณ์กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการวิจัย ในสาขาต่ า ง ๆ เช่ น การสั ง เกตการณ์ ก าร ฝึกคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold 2013) การ ประชุมสัมมนาการปฏิบัติการภาคพื้นแปซิฟิก

14

(Pacific Science and Technology ) ร่วมกับ กระทรวงกลาโหมสหรั ฐ อเมริ ก า การสาธิ ต และทดลองเทคโนโลยีทางทหาร (Crimson Viper 2013)เพื่อศึกษาและเรียนรู้การใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธี และเทคโนโลยีทางการ ทหารทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การวิจยั และพัฒนา ทางการทหารต่อไป เช่น การเฝ้าตรวจและ รายงานทางทะเล เทคโนโลยีการตรวจการณ์ ในพื้นที่ปฏิบัติการ การต่อต้านระเบิดแสวง เครื่อง พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ๔. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับสถาบันทางการ ศึ ก ษาและองค์ ก รภาครั ฐ เช่ น นิ ท รรศการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า งานวันนัก ประดิษฐ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่ง การประดิษฐ์ไทย งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ร ่ ว มกั บ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้น�ำผลงาน พันเอกหญิง วันดี โตสุวรรณ


วิจัยทางการทหารของกระทรวงกลาโหมทั้ง สามเหล่ า ทั พ น� ำ มาแสดงและให้ ค วามรู ้ แ ก่ เยาวชน เช่น ชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิด กล้องตรวจค้นวัตถุระเบิดใต้ยานพาหนะ การ ท� ำ บาดแผลสมมุ ติ เครื่ อ งวาดรู ป คลื่ น แบบ ทางกลศาสตร์ หุ่นตรวจครรภ์ และกิจกรรม การสาธิตสุนัขทหารและอื่น ๆ ซึ่งสร้างความ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สนใจให้แก่เยาวชนเป็นอย่างมาก งานดีเฟ้นส์ ซิคิวรีตี้ หรือ งานจัดนิทรรศการเทคโนโลยี ป้ อ งกั น ประเทศ Defence Security ซึ่ ง เป็นงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ แห่งภูมิภาค อาเซี ย น กรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กลาโหม ได้ จั ด ให้ มี บู ธ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ การจัดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริม

ให้ บุ ค ลากรทางด้ า นการวิ จั ย ทางทหารได้ มี โอกาสแลกเปลี่ ย นและเรี ย นรู้จากผู้ช�ำ นาญ การทางด้านการทหารทั่วโลก ที่ได้มาร่วมจัด นิทรรศการ Defence Security อย่างล้นหลาม น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที่ ก ล ่ า ว ม า นี้ ก ร ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ยังรับ ผิดชอบกิ่งงานอื่น ๆ ที่ส�ำคัญเช่น การพัฒนา โครงการสร้างพื้นฐาน งานด้านการมาตรฐาน ทางทหาร ด้ า นการพั ฒ นาระบบราชการ โดยมี ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการทหาร กรม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ลาโหม เป็ น หน่วยงานปฏิบตั งิ านวิจยั ภายใต้การก�ำกับดูแล ของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการ การด� ำ เนิ น งานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีทางการทหาร การวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการต้องการของหน่วยใช้ และน�ำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของกระทรวง กลาโหม ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ก ระตุ ้ น ให้ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เร่ง พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งองค์ ก รให้ ก ้ า วทั น ต่ อ ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดั ง กล่ า วและ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านการวิจัย และพัฒนาของกระทรวงกลาโหมให้เป็นผลิต โครงการวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นา ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าให้แก่กระทรวงกลาโหม ต่อไป

15


ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความมั่นคงให้แก่ประเทศ กองประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานเลขานุการ สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

16

กองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


หากจะพูดถึงหน่วยงานดูแลรักษาความ มั่นคง กระทรวงกลาโหมถือเป็นหน่วยงาน ที่ ป ระชาชนฝากความหวั ง ไว้ เ สมอ ด้ ว ย ภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหมคือการ ป้องกันประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถ และรักษาผลประโยชน์ชาติ ปัจจุบันกระทรวง กลาโหมยังคงมีการพัฒนางานด้านความ มั่นคงอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ในส่วนของส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมเองมีการด�ำเนินงาน ในการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง ให้ กั บ ประเทศหลายประการเช่ น กั น ดั ง มี  รายละเอียดต่อไปนี้ ก า ร พั ฒ น า กิ จ ก า ร ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศ เพื่ อ ความมั่ น คง โดยเน้ น การพั ฒ นาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการ ทั่ ว ไปของกระทรวงกลาโหมและส�ำ นั ก งาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สามารถตอบสนอง การจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารคลื่ น ความถี่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของ กระทรวงกลาโหมได้ในทุกภารกิจ ในส่วนของ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ด�ำเนินการร่วมกับส� ำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับ การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

17


18

กองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


การพั ฒ นางานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางทหาร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วม มือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ในรูปแบบของการจัด ตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมก�ำหนด ประสานความร่วม มือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วย งานอืน่ ของรัฐ สถาบันการศึกษาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวม ถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและ สารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ เผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ป ้ อ งกั น ประเทศไปสู่สาธารณชน การพั ฒ นากิ จ การอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา กองทัพ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงใน ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยให้ความส�ำคัญกับ การบู ร ณาการขี ด ความสามารถของภาครั ฐ และเอกชนให้เป็นเอกภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหมทั้ ง ในด้ า นคุ ณ ภาพและราคา เพื่ อ ให้ ส ามารถ แข่ ง ขั น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเอกชนได้ โดยให้ พิจารณาใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยจากกิจการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวง หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กลาโหม ในการนี้ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง กลาโหมได้ด�ำเนินการในรูปแบบของศูนย์การ อุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศและพลั ง งาน ทหาร ก� ำ กั บ ดู แ ล และรั ก ษาผลประโยชน์ ของชาติในด้านยุทโธปกรณ์ พลังงาน รวมถึง เวชภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นา กองทัพและประเทศชาติ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ต่างประเทศ โดยเฉพาะการให้ความส� ำคัญ กั บ การสนั บ สนุ น การรวมตั ว เป็ น ประชาคม อาเซี ย นในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ ในเรื่ อ ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่จ�ำเป็นทั้ง ในเรือ่ งการแก้ไขปัญหากระทบกระทัง่ ตามแนว ชายแดน การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน และประเทศในกลุ่มอาเซียน จากภารกิจที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ หลักในการให้การสนับสนุนกิจการทหารให้มี ทิศทางในการพัฒนาไปข้างหน้าที่สอดคล้อง กับกระแสการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายร่วม กันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกองทัพ นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้ ก องทั พ ไทยสามารถ ท� ำ งานประสานสอดคล้ อ งกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องในกิจการความมั่นคงและหน่วยงาน ด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน�ำ ไปสู ่ ก ารรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ เสริ ม สร้างความมั่นคง และความอยู่รอดปลอดภัย ของชาติในที่สุด 19


การบังคับใช้กฎหมาย ในภาวะไม่ปกติ (ตอนที่ ๑) พลตรี โชคดี เกตสัมพันธ์

ารเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลกส่ ง ผลให้ ป ั ญ หาความมั่ น คง ในปั จ จุ บั น มี ค วามหลากหลาย สลับซับซ้อน และเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดย เฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (NonTraditional Threat) ส� ำหรับประเทศไทย ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงเกิดจากความ มั่นคงจากภายนอกประเทศ และความมั่นคง จากภายในประเทศ ซึ่งกฎหมายที่ใช้ในการ แก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศไทยมี ๒ ลักษณะคือ การบังคับใช้กฎหมายในภาวะปกติ และการบังคับใช้กฎหมายในภาวะไม่ปกติ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในภาวะปกติ เป็นการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบตาม ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานรั ฐ แต่ ล ะหน่ ว ย เช่ น ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด เป็นต้น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในภาวะไม่ ป กติ เป็ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษเข้ า แก้ ไ ข ปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยคุกคามต่อความ มั่นคงในระดับที่ไม่สามารถใช้มาตรการตาม 20

ให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความมั่ น คง ภายในราชอาณาจักรที่ให้อำ� นาจแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงาน ในเชิงป้องกัน ต่อผลกระทบ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ความมั่ น คงภายในราช อาณาจั ก รก่ อ นที่ ส ถานการณ์ จ ะขยายตั ว จนถึงขั้นต้องใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการใช้กฎอัยการ ศึก โดยก�ำหนดให้มีกลไกหลัก เพื่อรับผิดชอบ การรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจักร ในเชิงบูรณาการ (มาตรา ๕) โดยให้จัดตั้ง กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราช อาณาจั ก ร “กอ.รมน.” ขึ้ น ในส� ำ นั ก นายก รัฐมนตรี มีฐานะเป็น ส่วนราชการรูปแบบ เฉพาะภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายก รั ฐ มนตรี มี ภ ารกิ จ การรั ก ษาความมั่ น คง “ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ภ า ย ใ น ร า ช ภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๕ เมื่อ อาณาจักร” หมายความว่า การด�ำเนินการ ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง เพื่อป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใด แต่ไม่จ�ำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ เ ป็ น ภั ย หรื อ อาจเป็ น ภั ย อั น เกิ ด จากบุ ค คล และเหตุการณ์มีแนวโน้มจะอยู่ต่อไปเป็นเวลา หรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส งบสุ ข นาน ทั้งอยู่ในความรับผิดชอบในการแก้ไข ท�ำลาย หรือท�ำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ปั ญ หาของหน่ ว ยงานรั ฐ หลายหน่ ว ย ครม. ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนหรื อ ของรั ฐ โดยมี จะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิด หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้คือ ชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง

กฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายในภาวะปกติ เข้า แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมาย ในภาวะไม่ ป กติ ต ามล� ำ ดั บ ความรุ น แรงของ สถานการณ์ มีดังนี้ ล�ำดับที่ ๑ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ล�ำดับที่ ๒ พ.ร.ก. การบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ล�ำดับที่ ๓ พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗

พ.ร.บ.การรักษา ความมั่นคงภายในราช อาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

พลตรี โชคดี เกตสัมพันธ์


และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์นั้นภายใน พื้นที่และระยะเวลาที่ก�ำหนดได้ ผู้อ�ำนวยการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจ ออกข้อก�ำหนดตามมาตรา ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ หรืองดเว้นการ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ห้ามเข้า หรือ ให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ ที่ก�ำหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ ห้ามออก นอกเคหสถานในเวลาที่ ก� ำ หนด ห้ า มน� ำ อาวุธออกนอกเคหสถาน ห้ามการใช้เส้นทาง คมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ หรือก�ำหนด เงือ่ นไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยาน พาหนะ ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ อย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับการบรรเทา ความเสียหาย หรือการช่วยเหลือ ตามมาตรา ๒๐ – มาตรา ๒๑ คือ การกระท�ำของรัฐที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต ให้ กอ.รมน. จัดให้ผู้นั้นได้รับการชดเชยค่า เสียหายตามควรแก่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด ส่วนพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ใดเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติงาน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากที่กฎหมาย ก�ำหนด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด ในกรณี ที่ เ หตุ ก ารณ์ สิ้ น สุ ด ลง หรื อ สามารถ ด�ำเนินการแก้ไขได้ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วย งานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ แล้วให้นายก หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีข้อ ยกเว้นคือ กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งเรียกประชุม คณะรัฐมนตรีไม่ทันนายกรัฐมนตรีประกาศไป ก่อนแล้วต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ภายใน ๓ วัน มิฉะนั้นการประกาศจะสิ้นผล การออกข้อก�ำหนดของนายกรัฐมนตรีเพื่อ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (มาตรา ๙) เพื่อแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีอาจ ออกข้อก�ำหนดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คือ ห้าม การออกนอกเคหสถานในเวลา ที่ ก� ำ หนด ห้ามมิให้ชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือ ความหมายของสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น คื อ กระท�ำการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย สถานการณ์ซึ่งกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ห้ามการเสนอข่าว จ�ำหน่าย ท�ำให้แพร่หลาย ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของ ซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด โดยจ� ำกัด รัฐ และจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อ เฉพาะกรณี สื่อที่แสดงข้อความให้ประชาชน รักษาไว้ซึ่ งความปลอดภัย ของประเทศและ เกิดความหวาดกลัว และสื่อที่แสดงข้อความ ประชาชน ภัยพิบัติสาธารณะซึ่งตามประกาศ ที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ท�ำให้เกิด สถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา ๕ ประกาศใช้ ความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ ห้ามการใช้ เมือ่ มีขอ้ เท็จจริงว่ามีสถานการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึน้ เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ห้าม และนายกรัฐมนตรีเห็นควรใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่ การใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใด ๆ ให้ ของรั ฐ หลายฝ่ า ยเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านแก้ ไ ข อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ การออกข้อ ปัญหาเพื่อให้ยุติโดยเร็ว ซึ่งวิธีการประกาศจะ ก�ำหนดจะต้องก�ำหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลา และ ต้องประกาศโดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็น มอบให้เจ้าหน้าที่ ไปก�ำหนดรายละเอียดเพิ่ม ชอบของ ครม. มีอ�ำนาจประกาศสถานการณ์ เติม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจะต้อง ฉุกเฉินได้ โดยจะให้ใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือ ไม่มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ บางท้องที่แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะมี ประชาชนจนเกินไป นอกจากนายกรัฐมนตรี ผลตามระยะเวลาที่ประกาศแต่ไม่เกิน ๓ เดือน จะมีอ�ำนาจตามมาตรา ๙ แล้วยังจะมีอ�ำนาจ แต่ถ้าสถานการณ์สิ้นสุดลงก่อนก็ต้องประกาศ เพิ่มขึ้นด้วย ดังนี้ รัฐมนตรีประกาศให้อำ� นาจหน้าทีข่ อง กอ.รมน. ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายสิ้ น สุ ด ลง และให้ น ายก รัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภาทราบโดยเร็ว

พระราชก�ำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

21


๑. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ จับกุมและควบคุมตัว การด�ำเนินการดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดที่ได้ ออกไว้ และพิจารณาน�ำแนวทางตามมาตรา ๑๒ มาประกอบการด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัว มา ให้ถอ้ ยค�ำ หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานใด ๓. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่งยึดหรืออายัดรายการสินค้า เครื่อง อุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด ใน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะได้ใช้หรือจะใช้ สิ่ ง นั้ น เพื่ อ กระท� ำ การหรื อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด สถานการณ์ฉุกเฉิน ๔. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือท�ำลายซึ่ง อาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางตามความ จ�ำเป็นในการปฏิบัติ ๕. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ ออกค�ำสั่งตรวจสอบจดหมาย สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ตลอด จนการสัง่ ระงับ ยังยัง้ การติดต่อหรือการสือ่ สาร ใด โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยอนุโลม

22

๖. ประกาศห้ามมิให้กระท�ำการใด ๆ หรือ สัง่ ให้กระท�ำการใด ๆ เท่าทีจ่ �ำเป็นในการรักษา ความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน ๗. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ ออกค� ำ สั่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ดออกไปนอกราช อาณาจักร ๘. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจ สั่งการให้คนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้โดยน�ำกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้ บังคับโดยอนุโลม ๙. ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีไว้ใน ครอบครองซึ่งอาวุธ สินค้า เวชภัณฑ์ เครื่อง อุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอย่างหนึ่ง อย่างใด ต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ นายกรัฐมนตรีก�ำหนด โดยการด�ำเนินการให้ น�ำมาตรา ๑๓ มาประกอบการพิจารณา ๑๐. ออกค�ำสั่งให้ใช้ก�ำลังทหารเพื่อช่วย เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปกครองหรื อ ต� ำ รวจระงั บ เหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งนี้ในการปฏิบัติ หน้าที่ของทหารให้มีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียว กับอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชก�ำหนดนี้ โดยการใช้อ�ำนาจหน้าทีฝ่ า่ ย

ทหารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ นายกรัฐมนตรีก�ำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณี ที่มีการใช้กฎอัยการศึก เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ร ้ า ยแรงยุ ติ แ ล้ ว ให้ น ายก รัฐมนตรีมีประกาศยกเลิกประกาศตามมาตรา นี้โดยเร็ว

พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ หลั ก การและเหตุ ผ ลในการประกาศกฎ อัยการศึก เมื่อมีเหตุอันจ�ำเป็นเพื่อรักษาความ เรียบร้อย ปรากฏภัยซึ่งมาจากภายนอกหรือ ภายในราชอาณาจักร จะได้มปี ระกาศพระบรม ราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึกทุกมาตราหรือ แต่บางมาตรา โดยการประกาศจะประกาศทั่ว พระราชอาณาจักร หรือประกาศเฉพาะมณฑล ใด ต�ำบลใด หรือเขตใดก็ได้ (ม.๒ และ ม.๓) เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใด ให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้นซึ่งมีก�ำลังอยู่ ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือ เป็นผู้ บังคับบัญชาในป้อม หรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของ ทหาร มีอ�ำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะ

พลตรี โชคดี เกตสัมพันธ์


ในเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้น แต่จะ ต้องรับรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด (ม.๔) อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเมื่อได้ ประกาศกฎอั ย การศึ ก มี อ� ำ นาจเหนื อ เจ้ า หน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับ ปราบปราม การรักษา ความสงบ เรียบร้อย (ม.๖) อ�ำนาจในการตรวจค้น (ม.๙) อ�ำนาจในการเกณฑ์ (ม.๑๐) อ�ำนาจในการ ห้ามการกระท�ำการ (ม.๑๑) อ�ำนาจในการยึด (ม.๑๒) อ� ำ นาจในการเข้ า อาศั ย ในสถานที่ ทุกแห่ง (ม.๑๓) อ�ำนาจในการท�ำลายหรือ เปลี่ ย นแปลงสถานที่ (ม.๑๔) อ� ำ นาจใน การขับไล่ (ม.๑๕ ม.๑๕ ทวิ) การคุ้มครอง การปฏิ บั ติ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยทหาร ไม่สามารถร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับจาก เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารได้ (ม.๑๕ ทวิ วรรคสอง และ ม.๑๖) การจะเลิกใช้กฎอัยการศึกแห่งใดนั้น จะเป็ น ไปได้ เ มื่ อ มี ป ระกาศกระแสพระบรม ราชโองการเสมอ

สรุปสาเหตุของการประกาศใช้กฎหมาย ในภาวะไม่ปกติในแต่ละฉบับ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้ง ป้องกัน ปราบปราม ระงั บ ยั บ ยั้ ง ในกรณี ที่ ป รากฏ เหตุ อั น กระทบต่ อ ความมั่ น คงภายในราช อาณาจักร แต่ยังไม่มีความจ�ำเป็นต้องประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วน พ.ร.ก. การบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ สาเหตุของการประกาศใช้เนื่องจากมีการใช้ ก�ำลังประทุษร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินหรือ มี เ หตุ เ ชื่ อ ได้ ว ่ า มี ก ารกระท� ำ รุ น แรงกระทบ ต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต หรือทรัพย์สินและมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเร่ง แก้ปัญหาหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจาก ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะอั น มี ม าอย่ า งฉุ ก เฉิ น และ ร้ายแรง ส�ำหรับ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ สาเหตุของการประกาศใช้เมื่อเวลา มี เ หตุ อั น จ� ำ เป็ น เพื่ อ รั ก ษาความเรี ย บร้ อ ย ปราศจากภัยจะมีมาจากภายนอกหรือภายใน ราชอาณาจักร เมือ่ มีสงครามหรือจลาจลขึน้ ใน ฉบับหน้าจะเป็นสรุป ข้อสังเกต ข้อดี – ข้อเสีย ของกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับต่อไป

สาเหตุ ข องการประกาศใช้ พ.ร.บ.การ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อ ป้ อ งกั น ควบคุ ม แก้ ไ ข และ ฟื ้ น ฟู ส ถานการณ์ ใ ด ๆ ที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ความ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

23


ดุลยภาพทางทหารของประเทศอาเซียน

เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทางนาวี

ซูเปอร์ลิงซ์

พลเอก ทรงพล ไพนุพงศ์

24

พลเอก ทรงพล ไพนุพงศ์


ะ เลจี น ใต้เป็นดินแดนที่มีความ ขั ด แย้ ง หลายประเทศได้ อ ้ า ง สิทธิ์ในการครอบครอง เป็นเขต ที่ทับซ้อนจะก่อความขัดแย้งไปอีกนานกว่า จะหาทางออกโดยสันติภาพ การเพิ่มขีดความ สามารถทางอากาศนาวีจึงมีความส�ำคัญของ ทุกประเทศที่ขัดแย้ง เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ทางนาวีแบบซูเปอร์ลิงซ์ (Super Lynx) เป็น เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่มีขีดความ สามารถสูง มีประวัตปิ ฏิบตั กิ ารทางทหารทีด่ ใี น หลายภูมิภาคของโลก สามารถจะน�ำไปปฏิบัติ การบนเรือรบขนาด ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ตัน เป็นเรือฟรีเกต (ด้านท้ายเรือมีลานจอดเครื่อง บินพร้อมด้วยโรงเก็บ) ประจ�ำการทั่วไปของ กองทัพเรือกลุ่มประทศอาเซียนมีค่าใช้จ่ายต�ำ่ กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเรือพิฆาตทั่วไปขนาด ๕,๐๐๐ ตัน เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทางนาวี ใช้ฐานบินบนเรือฟรีเกตจึงมีความส�ำคัญยิ่งใน ภารกิจทางทะเล เช่น ลาดตระเวนทางทะเล ค้นหาและกู้ภัยทางทะเล (SAR) ต่อต้านเรือ ผิวน�้ำและเรือด�ำน�้ำ (ASW) และการขนส่ง ทางทะเล

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์ลิงซ์ ผลิตจากประเทศอังกฤษ รุ่นใช้ฐานบินบนบกผลิตขึ้น  รวม ๗ รุ่น, รุ่นทางนาวี ๔ รุ่น และรุ่นผลิตเพื่อการส่งออก ๒๘ รุ่น ประจ�ำการในกองทัพ  นาโต้หลายประเทศ ปฏิบตั กิ ารทางทหารในสงครามทีเ่ กาะฟอร์คแลนด์, สงครามอ่าวเปอร์เซีย ครั้งที่ ๑, สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๒ และปฏิบัติการทางทหารในสงครามกลางเมืองลิเบีย พ.ศ. ๒๕๔๔ (ในภาพเป็นกองทัพเรือมาเลเซีย) เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบลิงซ์ (Lynx) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นกลางปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อ ทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าแบบวาส์ฟ (Wasp) สร้างเครื่องต้นแบบและท�ำการขึ้นบินครั้งแรก เมือ่ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เริม่ ต้นท�ำการ ผลิตครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ภารกิจ ขนส่งติด อาวุธเบา ต่อต้านรถถัง (Lynx AH.7 จรวด โทว์แปดท่อยิง) และลาดตระเวน เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์แบบซูเปอร์ลิงซ์ (Super Lynx 100) มีข้อมูลส�ำคัญคือนักบิน ๒ นาย บรรทุก ผู้โดยสาร ๘ ที่นั่ง ขนาดยาว ๑๕.๒๔ เมตร เส้น ผ่าศูนย์กลางใบพัด ๑๒.๘๐ เมตร (ชนิดสี่กลีบ) สูง ๓.๗๓ เมตรน�้ำหนักปกติ ๓,๒๙๑ กิโลกรัม (๗,๒๕๕ ปอนด์) เครื่องยนต์ เทอร์โบชาฟท์ ขนาด ๑,๑๒๐ แรงม้า (๒ เครือ่ ง) ความเร็ว ๓๒๔ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภารกิจโจมตีติดตั้งอาวุธ ประกอบด้วยปืนกลขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร, ปืนกลอากาศขนาด ๑๒.๗ มิลลิเมตร, จรวด ขนาด ๗๐ มิลลิเมตร (กระเปาะจรวด) ภารกิจ ทางทะเล ติดตัง้ ตอร์ปโิ ด ๒ ลูก และจรวดน�ำวิถี อากาศ-สู่-เรือ แบบ ซีสกัว (Sea Skua) ๔ ลูก พร้อมทั้งระเบิดน�้ำลึก ๒ ลูก เครื่ อ งบิ น เฮลิ ค อปเตอร์ ต ระกู ล ลิ ง ซ์ (LynxHAS.2) กองทั พ เรื อ อั ง กฤษน� ำ ออก ปฏิบัติการทางทหารสมรภูมิเกาะฟอร์คแลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ใช้ในภารกิจปราบเรือด�ำน�้ำ (ASW) เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลิงซ์ (Lynx) ๒ เครื่องจากเรือรบโคเวนทรีและเรือรบกลาสโก ได้ท�ำการยิงลูกจรวดซีสกัว (Sea Skua) ๔ ลูก สามารถจมเรื อ รบอาร์ เ จนติ น ่ า ได้ ร วม ๒ ล�ำ ต่อมาในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๔ กองทัพอังกฤษได้น�ำเครื่องบิน 25


เฮลิคอปเตอร์ลิงซ์ (Lynx AH.7) เข้าปฏิบัติ การทั้งรุ่นติดตั้งจรวดน�ำวิถีต่อต้านรถถังแบบ โทว์ (TOW) ท�ำการรบทางตอนใต้ของอิรัก ที่เมืองบาสร่า (Basra) สามารถท�ำลายรถถัง อิรักแบบ ที-๕๔ ได้หลายคัน และเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์แบบลิงซ์ (Lynx) จ�ำนวน ๖ เครือ่ ง ประจ�ำการบนเรือพิฆาตและเรือฟรีเกต ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เครื่ อ งบิ น เฮลิ คอปเตอร์ลิงซ์ (Lynx) ได้ยิงจรวดน�ำวิถีแบบ ซีสกัว (Sea Skua) จมเรือกวาดทุ่นระเบิด ๒ ล�ำ ของกองทัพเรืออิรัก ต่อมาในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ลิงซ์ (Lynx) ๔ เครือ่ ง เข้าโจมตีกองเรืออิรกั ๑๗ ล�ำ ซึง่ ประกอบด้วยเรือยนต์เร็วโจมตี เรือกวาด ทุ่นระเบิด และเรือยกพลขึ้นบก ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของการรบทางบกที่รู้จักในชื่อการรบที่ คัฟจี (Khafji) ได้ท�ำการยิงด้วยจรวดซีสกัว (Sea Skua) สามารถจมเรือรบอิรกั ได้รวม ๒ ล�ำ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตระกูลลิงซ์ (Lynx) ได้ ผ ลิ ต ออกมาหลายรุ ่ น ที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ก ารทาง ทะเลที่ส�ำคัญคือ รุ่นซูเปอร์ลิงซ์ เอ็มเค ๒๑ เอ (กองทัพเรือบราซิล), รุ่นซูเปอร์ลิงซ์ เอ็มเค.๒๗ (กองทัพเรือเนเธอร์แลนด์), รุ่นซูเปอร์ลิงซ์ เอ็มเค.๖๔ (กองทัพเรืออัฟริกาใต้), รุ่นซูเปอร์ ลิงซ์ เอ็มเค.๘๘ เอ (กองทัพเรือเยอรมัน), รุ่น ซูเปอร์ลิงซ์ เอ็มเค.๘๙ (กองทัพเรือไนจีเรีย), รุ ่ น ซู เ ปอร์ ลิ ง ซ์ เอ็ ม เค.๙๕ (กองทั พ เรื อ โปรตุเกส), รุ่นซูเปอร์ลิงซ์ เอ็มเค.๙๙ (กองทัพ เรือเกาหลีใต้), รุ่นซูเปอร์ลิงซ์ เอ็มเค.๑๐๐ (กองทั พ เรื อ มาเลเซี ย ) และรุ ่ น ซู เ ปอร์ ลิ ง ซ์ เอ็มเค.๑๑๐ หรือซูเปอร์ลิงซ์ ๓๐๐ (กองทัพ เรือไทย)

เครือ่ งบินเฮลิคอปเตอร์ซเู ปอร์ลงิ ซ์ กองทัพเรือมาเลเซีย ขณะท�ำการยิงจรวดน�ำวิถตี อ่ ต้าน เรือผิวน�้ำแบบซีสกัว ลูกจรวดหนัก ๑๔๕ กิโลกรัม หัวรบหนัก ๓๐ กิโลกรัม ความเร็ว ๐.๘ มัค และระยะยิงไกลสุด ๒๕ กิโลเมตร

เครือ่ งบินเฮลิคอปเตอร์แบบซูเปอร์ลงิ ซ์กองทัพเรือมาเลเซีย พร้อมด้วยจรวดน�ำวิถตี อ่ ต้าน เรือผิวน�้ำแบบซีสกัว (ด้านละสองลูก) 26

เครื่ อ งบิ น เฮลิ ค อปเตอร์ ท างนาวี แ บบ ซูเปอร์ลิงซ์ (Super Lynx) ประจ�ำการ ๑๑ ประเทศคือ อังกฤษ (๔ ฝูงบิน), ฝรั่งเศส (๒๑ ฝูงบิน), เยอรมัน (๑๙ ฝูงบิน), โปรตุเกส (๓ ฝูงบิน), เนเธอร์แลนด์ (๑๐ ฝูงบิน), บราซิล (๙ ฝูงบิน), อัฟริกาใต้ (๔ ฝูงบิน), ไนจีเรีย (๓ ฝูงบิน), เกาหลีใต้ (๑๒ ฝูงบิน), มาเลเซีย (๖ ฝูงบิน) และไทย (๒ ฝูงบิน) กองทัพเรือมาเลเซียประจ�ำการเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ทางนาวีแบบ ซูเปอร์ลงิ ซ์ (Super Lynx 100) รวม ๖ เครื่องแยกเป็นรุ่นต่อต้าน เรือผิวน�้ำ ๔ เครื่อง ติดตั้งจรวดน�ำวิถีต่อต้าน เรือผิวน�้ำแบบซีสกัว (Sea Skua) และรุ่นต่อ ต้านเรือด�ำน�้ำ ๒ เครื่อง ติดตั้งตอร์ปิโดต่อต้าน เรือด�ำน�้ำ ประจ�ำการฝูงบิน ๕๐๑ เมื่อปฏิบัติ การทางทะเลก็จะน�ำเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ซูเปอร์ลิงซ์ (Super Lynx) บินไปลงที่ด้านท้าย เรือฟรีเกตจรวดน�ำวิถชี นั้ ลีเคียว (Lekiu) ขนาด ๒,๒๗๐ ตัน รวม ๒ ล�ำและเรือตรวจการณ์ไกล ฝั่ง (OPV) ชั้นเคด้า (Kedah) ขนาด ๑,๙๐๐ ตัน รวม ๖ ล�ำกองทัพเรือมาเลเซียท�ำการยิง ทดสอบจรวดน�ำวิถีแบบซีสกัว (Sea Skua) พลเอก ทรงพล ไพนุพงศ์


เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบซูเปอร์ลิงซ์ มีนักบิน ๒ นาย บรรทุกผู้โดยสาร ๘ ที่นั่ง ขนาดยาว ๑๕.๒๔ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบพั ด ๑๒.๘๐ เมตร (ชนิ ด สี่ ก ลี บ ) สู ง ๓.๗๓ เมตร น�้ำหนักปกติ ๓,๒๙๑ กิโลกรัม (๗,๒๕๕ ปอนด์) เครื่องยนต์ เทอร์โบชาฟท์ ขนาด ๑,๑๒๐ แรงม้า (๒ เครื่อง) ความเร็ว ๓๒๔ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ภารกิจโจมทางนาวี จรวดน�ำวิถี อากาศ-สู-่ เรือ แบบ ซีสกัว ๔ นัด และต่อต้านเรือด�ำน�้ำติดตั้ง ตอร์ปิโด ๒ ลูก (ในภาพเป็นกองทัพเรือมาเลเซีย)

เครื่ อ งบิ น เฮลิ ค อปเตอร์ ซู เ ปอร์ ลิ ง ซ์ กองทัพเรือไทย ขณะจอดอยูท่ ที่ ้ายเรือหลวง ตากสิน (HTMS TAKSIN, FFG 422) ขนาด ๒,๙๘๕ ตัน

เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทางนาวีแบบซูเปอร์ลิงซ์ กองทัพเรือมาเลเซีย น�ำเข้าประจ�ำการ  ที่ฝูงบิน ๕๐๑ ประจ�ำการ ๖ เครื่อง ขณะที่ท�ำการบินเหนือทะเล หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปยัง เป้าเรือทดสอบระยะยิงไกล ๑๒.๘ กิโลเมตร ผลการยิ ง ทดสอบล้ ม เหลว ต่ อ มาวั น ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ท�ำการยิงทดสอบ จรวดน�ำวิถีแบบซีสกัว (Sea Skua) เป็นครั้งที่ สอง จากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบซูเปอร์ ลิงซ์ (Super Lynx) ทีร่ ะยะยิงไกลสุด ผลการยิง ทดสอบประสบผลส�ำเร็จสามารถท�ำลายเป้าได้ กองทัพเรือไทยประจ�ำการด้วยเครื่องบิน เฮลิ ค อปเตอร์ ซู เ ปอร์ ลิ ง ซ์ (Super Lynx 300)จ�ำนวน ๒ เครื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ฝูงบิน ๒๐๓ มีชื่อเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ต่อ ต้านเรือผิวน�้ำ (ฮ.ตผ.๑) กองบิน ๒ สามารถ ลงจอดบนเรือรบขนาดใหญ่ได้ ปฏิบัติการบน เรือฟรีเกตหลักคือเรือหลวงนเรศวร (HTMS NARESUAN: FFG 421) และเรือหลวงตากสิน (HTMS TAKSIN: FFG 422) มีลานจอดเครื่อง บินเฮลิคอปเตอร์ทางด้านท้ายเรือพร้อมโรง เก็ บ ยั ง สามารถปฏิ บั ติ ก ารบนเรื อ ฟรี เ กตที่ ก�ำลังต่อใหม่อีก ๒ ล�ำ 27


ผลการสัมมนาเพื่อ น�ำเสนอผลการศึกษา วิจัยของ OECD

ร้อยเอกหญิง อัญชลีพร ชัยชาญกุล

28

ร้อยเอกหญิง อัญชลีพร ชัยชาญกุล


๑.

น าย Kensuke Tanaka, Head of Asia Desk, OECD Development Centre ได้น�ำเสนอรายงาน SAEO ปี ๕๖ โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้ ๑.๑ การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ คาดการณ์ ว ่ า เศรษฐกิ จ ของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จ ะขยายตั ว ร้ อ ยละ ๕.๕ ในช่ ว งปี ๕๖ – ๖๐ แม้ ว ่ า เศรษฐกิจของจี นและอิ นเดี ย จะชะลอตัว ลง โดยมีอุปสงค์ภายในประเทศเป็นแรงขับส�ำคัญ โดยเฉพาะการบริ โ ภคภาคเอกชนและการ ลงทุน ซึ่งเศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะขยาย ตัวสูงถึงร้อยละ ๖.๔ ระหว่างปี ๕๖ – ๖๐ อันเป็นผลมาจากการลงทุนต่างประเทศที่เพิ่ม ขึ้น การลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภค และ การปฏิ รู ป ทางเศรษฐกิ จ ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา ของประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์ มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และไทยจะขยายตั ว ร้อยละ ๓.๑ ๕.๑ ๕.๕ และ ๕.๑ ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี การที่เศรษฐกิจของประเทศเหล่า นี้ ข ยายตั ว ไม่ ม ากนั ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจาก ปัญหา ‘middle – income trap’๑ ซึ่งหลาย ประเทศยั ง ไม่ ส ามารถยกระดั บ การผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ก้ า วพ้ น สถานการณ์ ดั ง กล่าวได้ ทั้งนี้วิกฤตหนี้ของสหภาพยุโรป และ การหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจของจีนและกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะด้านการส่งออก เนื่องจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเป็นตลาด ส่งออกที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ ประเทศเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี สั ด ส่ ว นการค้ า ที่ พึ่ ง พา ตลาดจีนสูง โดยเฉพาะการส่งออกทางอ้อม ๒ (indirect exports) โดยเป็นการส่งออกสินค้า ขั้นกลาง ๓ มายังจีนเพื่อผลิตเป็นสินค้า และส่ง ออกผ่านจีนไปยังตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดียใน ช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ท�ำให้เกิดการขยายตัวของ ชนชั้นกลาง โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นที่มีรายได้ ระดับกลางถึงระดับบนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งมี แนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าคงทน รวม ถึงรถยนต์มากขึน้ โดยประเทศเศรษฐกิจใหม่ใน เอเชีย (Emerging Asia) มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบาย การคลัง โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการ จั ด เก็ บ ภาษี รวมถึ ง การบริ ห ารการไหลเข้า ของเงินทุน ๑.๒ นโยบายโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ : นโยบายระยะกลาง จากการศึกษาแผนงาน พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ ๗ ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

๑. กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง คือ สภาพของประเทศก�ำลังพัฒนาที่เริ่มถีบตัวจากความยากจน สร้างรายได้จาก การพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก จนท�ำให้ประชาชนในประเทศมีความกินดีอยู่ดีในระดับหนึ่ง แต่กลับไม่สามารถพัฒนา ตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานะร�่ำรวย (high income countries) ได้ เหตุเพราะไม่สามารถสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิผลในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ ๒. การขยายตลาดผ่านคนกลาง ๓. สินค้าขั้นกลาง คือ สินค้าและบริการที่ถูกซื้อไปเพื่อน�ำไปใช้เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าชนิดอื่น หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

29


สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งแต่ละประเทศ มียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับ การพัฒนาของแต่ละประเทศด้วย โดยประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ ครอบคลุ ม การพั ฒ นา ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายแรงงาน การส่งเสริม ระบบเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการลดช่องว่าง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ปัญหาทีป่ ระเทศไทย ก�ำลังเผชิญ คือ การยกระดับคุณภาพระบบการ ศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการจัดการกับ สิ่งแวดล้อม โดยพบว่า ยังมีช่องว่างการเข้าถึง การศึกษาและสาธารณสุข โดยเฉพาะระหว่าง กลุ่มคนรวย – จน และเมือง – ชนบท ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่ภาครัฐจะต้องปรับปรุงคุณภาพการ ศึกษาและคุณภาพของครูผู้สอน รวมทั้งการเข้า ถึงระบบสาธารณสุขให้ทวั่ ถึง นอกจากนี้ ภาครัฐ ควรร่วมมือกับภาคธุรกิจ และภาคประชาชนใน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีมาตรการแรง จูงใจที่จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ๑.๓ การลดช่องว่างด้านการพัฒนา ถือเป็น ประเด็นท้าทายที่อาเซียนก�ำลังเผชิญ ซึ่งช่อง ว่ า งการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม ระหว่าง ปี ๔๘ – ๕๔ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้าง สาธารณู ป โภค การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เทคโนโลยี การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และความยากจน เป็นต้น พบว่าความเหลื่อมล�้ำ ความยากจน และการพัฒนาทรัพยามนุษย์ยัง คงสูงอยู่ ในขณะที่ความแตกต่างด้านท่องเที่ยว และเทคโนโลยีได้ลดลง อย่างไรก็ตาม ความ แตกต่างด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคและด้าน เศรษฐกิจยังไม่มีการขยับลดลง ดังนั้น จึงจ�ำเป็น อย่างยิ่งที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อลดช่อง ว่างดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้าง สาธารณูปโภค โลจิสติกส์ การปฏิรปู กฎระเบียบ ต่าง ๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจาก 30

นี้ การลดช่ อ งว่ า งด้ า นการพั ฒ นาภายใน ประเทศเป็ น อี ก ความท้ า ทายหนึ่ ง ที่ ต ้ อ ง เร่งแก้ไข โดยพบว่าแต่ละประเทศในกลุ่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลในการลด ช่องว่างด้านการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดย เวียดนามสามารถลดช่องว่างด้านการพัฒนา ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศได้ดี ลาวสามารถลดช่องว่างกับประเทศสมาชิก ได้ดี แต่ความเหลื่อมล�้ำในประเทศยังคงสูง ในขณะที่ความเหลื่อมล�้ำภายในของกัมพูชา ลดลง แต่ความแตกต่างกับประเทศสมาชิก ยังสูงอยู่ อย่างไรก็ดี ควรด� ำเนินมาตรการ ต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างด้านการพัฒนา ได้แก่ การบริหารจัดการนโยบายการคลังและระบบ การจั ด เก็ บ ภาษี ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การให้ ความคุม้ ครองทางสังคม การพัฒนาทรัพยากร มนุ ษ ย์ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ

แข่งขัน มีนโยบายการจ้างงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาค การเกษตร ๒. ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อ�ำนวยการวิจัย ด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การมี ห นี้ ส าธารณะเป็ น เรื่ อ งที่ จ�ำเป็นส�ำหรับประเทศที่ยังมีฐานภาษีต�่ำและ ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนใน ระบบความคุม้ ครองทางสังคม ระบบสวัสดิการ แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องค�ำนึงถึงมากคือการบริหาร หนีส้ าธารณะให้มพี นื้ ทีก่ ารคลัง (fiscal space) มากพอเพื่อที่จะรองรับความจ�ำเป็นในอนาคต หากมี ก ารขาดดุ ล เมื่ อ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การ บริหารหนี้สาธารณะสามารถท�ำได้ดังนี้

ร้อยเอกหญิง อัญชลีพร ชัยชาญกุล


๑) เพิ่ ม รายได้ รั ฐ อย่างเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล�้ำ เช่น การจัดระบบภาษีให้มี ลักษณะอัตราก้าวหน้า (progressive) และตรง ตามหลักความเสมอภาคทางภาษี และมีการ เพิ่มภาษีใหม่ๆ โดยเฉพาะจากฐานทรัพย์สิน ๒) วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ใช้ จ่ายเพื่อสร้างฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อ ลดความเหลื่อมล�้ำอย่างแท้จริงในสังคม ๓) บริหารหนี้สาธารณะอย่างโปร่งใส มีการ วางแผนระยะปานกลางถึงยาว (๕ ปีเป็นอย่าง น้ อ ย) และบริ ห ารภาระทางการคลั ง อย่ า ง เหมาะสม ๒.๑ เงื่ อ นไขการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๓ กรณี คือ ๑) ภาวะเศรษฐกิจปกติการคลัง ไทยมีโครงสร้างขาดดุลโดยพื้นฐาน เนื่องจาก รายได้ รั ฐ บาลเพี ย งสามารถใช้ ส� ำ หรั บ ราย จ่ายประจ�ำเท่านั้น ๒) การมีโครงการพิเศษ ต่าง ๆ ท�ำให้หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัย ส�ำคัญ ๓) สิ่งที่รัฐบาลควรระวังเป็นพิเศษคือ ในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวต�่ำว่า ๖% ต่อปี หนี้ต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับที่เกิน ๖๐% หากไม่มีการควบคุมรายจ่ายและปรับ ลดงบพิเศษลง ๒.๒ การบริหารโอกาสและความเสี่ยง เห็น ว่าตัวเลขหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างสูงในระยะ ปานกลาง ในขณะที่ ยั ง มี ค วามไม่ แ น่ น อน

ของการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในอนาคต การบริหารจัดการโอกาสและความเสีย่ งจึงเป็น เรื่องที่จ�ำเป็นมาก ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน การบริหารโอกาสดังนี้ ๒.๒.๑ รัฐบาลควรส่งเสริมมาตรการอื่น ๆ เช่น การพัฒนาคน (การศึกษา แรงงาน) การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาสถาบัน หลักของเศรษฐกิจ (ทั้งภาคการเมือง ราชการ เอกชน) เพื่อให้การขยายตัวระดับสูงมีความ ยั่งยืน ไม่เพียงหวังพึ่งการอัดฉีดลงทุนเท่านั้น อีกทั้งจะท�ำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลางได้อย่างแท้จริง ๒.๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการ ความเสี่ ย ง ในระยะสั้ น ในกรณี ที่ เ ศรษฐกิ จ ขยายตัวช้าเพียงต�่ำกว่าร้อยละ ๔ – ๕ (ด้วย ปัจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้าลง) จะส่งผลให้หนี้สาธารณะของไทยพุ่งสูงขึ้นมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากระบบภาษีของไทยที่ มีความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจสูง โดย เฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหา โดย อัตราดอกเบี้ยแท้จริงอาจปรับตัวขึ้นในระยะ ๒ ปี ข ้ า งหน้ า ตามการฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ สหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งอาจจะส่งผลให้ ภาระหนี้ แ ละยอดหนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงในระยะยาวยังมีความไม่ แน่ชัดว่า ไทยจะหลุดพ้นจากกับดักประเทศ รายได้ปานกลางได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจัยการ ผลิตและทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน รวม ถึงโครงสร้างพื้นฐานของไทย ไม่เอื้อต่อการ หลุดพ้นออกจากกับดักดังกล่าว และรัฐบาล ยังไม่มีแผนการปรับระบบภาษีอย่างที่ควรเป็น รัฐยังไม่สามารถเพิ่มรายได้ภาษีจากภาษีบาง ประเภทได้ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี VAT เป็นต้น ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง ในระยะสั้นควรเป็นการปรับลดการใช้จ่ายที่ ไม่จ�ำเป็นลง ตัวอย่างเช่นหากมีการปรับลด การขาดทุนที่เกิดจากโครงการจ�ำน�ำข้าวลงให้ เหลือไม่เกินปีละ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาทจะช่วย เพิ่มพื้นที่ทางการคลังเท่ากับประมาณร้อยละ ๕ ของรายได้ประชาชาติได้ในระยะเวลา ๕ ปี สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล ไทยอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง

31


Rescue at Kham Duc “ปฏิบัติการกู้ชีวิตที่ห้าวหาญ ของ Bookie C-123K” From : Air Force Magazine,October 2005 Writer : John T.Correl ผู้เรียบเรียง : นาวาอากาศเอก ปิยะพันธ์ ขันถม

32

นเดือนมกราคม ปี ๑๙๖๘ เวียดนาม เหนือเปิดฉากบุกรุกรานเวียดนามใต้ สถานการณ์การรบเริ่มรุนแรงขึ้นมาก ในวั น ที่ ๓๑ มกราคม ซึ่ ง เป็ น วั น เทศกาล Tret วันขึ้นปีใหม่ของชาวเวียดนาม กองทัพ เวียดนามเหนือและเวียดกง ได้กระจายการ โจมตีค่ายทหารต่าง ๆ ทั่วเวียดนามใต้ ส่วน หนึ่งของสมรภูมิที่ต้องจดจ�ำอยู่ที่เมือง Khe Sanh ซึ่งอยู่ใต้เขตปลอดทหาร กองทัพบก เวียดนามเหนือได้พยายามบุกบดขยี้ค่ายทหาร นาวิกโยธินอเมริกันที่เมืองนี้ โดยคาดหวังว่า น่ า จะใช้ เ วลาเผด็ จ ศึ ก ศั ต รู ต ะวั น ตกในเวลา

ไม่นานนัก หมายจะสร้างความฮึกเหิมให้แก่ ทหารของตนในศึกใหญ่ที่รอการรุกคืบลงใต้ ต่อไป แต่กลับกลายเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ยนักและเป็น หนามยอกใจอีกต่างหาก ทหารเวียดนามเหนือ ล้อมกรอบและพยายามก่อกวนโจมตีตอ่ การตัง้ รับที่เหนียวแน่นของทหารนาวิกโยธินอเมริกัน นานถึง ๗๗ วัน กว่าจะตีค่ายแตก ทหารนาวิก โยธินอเมริกันในค่ายนี้จะไม่สามารถต่อสู้ในศึก ที่ยืดเยื้อได้นานถึงขนาดนี้ได้เป็นอันขาด ถ้า ไม่มีการคุ้มกันที่ดีและการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่ใจถึง จากการบินโจมตีเพื่อคุ้มกันและการส่งก�ำลัง บ�ำรุงทางอากาศของก�ำลังทางอากาศ นาวาอากาศเอก ปิยะพันธ์ ขันถม


ต่อต้านของก�ำลังภาคพื้นของเวียดนามเหนือ เนินเขาสูงรอบ ๆ สนามบินถูกยึดครองเป็น ที่สูงข่มหลุมปืนเพื่อการป้องกันสนามบินถูก ท�ำลายและเปลี่ยนเจ้าของ เมื่อการต้านทาน ถึงขีดจ�ำกัด ผู้น�ำทางทหารของสหรัฐอเมริกา ในเวี ย ดนามใต้ Army Gen.William C.Westmoreland และของเวียดนามใต้เอง ได้ตัดสินใจสั่งการอพยพและถอนทหารพร้อม ยุทโธปกรณ์ออกจาก Kham Duc เฮลิคอปเตอร์ของ ทบ.และ นย.สหรัฐ ต้ อ งรั บ ภารกิ จ การอพยพคนมากกว่ า หนึ่ ง พั น คนซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ทหารอเมริ กั น และทหาร เวี ย ดนามใต้ พ ร้ อ มครอบครั ว ของพวกเขา ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ เพี ย งครึ่ ง หนึ่ ง ของการอพยพ ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจึงเป็นหน้าที่ของการส่ง กลับทางอากาศโดยเครื่องบินปีกตรึงของกอง ทั พ อากาศสหรั ฐ อเมริ ก า การสั่ ง การขน ส่งกลับทางอากาศเริ่มเมื่อ ๐๘.๓๐ ของวันที่ ๑๒ พ.ค. โดย Air Force’s 834th Air Division การรุ ก คื บ ขนาดใหญ่ ร ะลอกที่ ส องเกิ ด ขึ้นในเดือนพฤษภาคม ทหารเวียดนามเหนือ สองกองร้อยเข้าโจมตีค่ายทหารพลรบพิเศษ ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ที่เมือง Kham Duc เป็นเมืองในหุบเขาทางใต้ของเมือง Khe Sanh ประมาณหนึ่ ง ร้ อ ยไมล์ แ ละห่ า งจาก ชายแดนลาวเพียงแปดไมล์ ที่ค่ายทหารเมืองนี้ ได้ รั บ การเสริ ม ก�ำ ลั ง จากทหารเวี ย ดนามใต้ และก�ำลังทหารจัดตั้งชาวม้ง เพื่อเป็นปราการ ที่แข็งแกร่งต่อต้านการบุกลงใต้ของกองทัพ เวียดนามเหนือ เนื่องด้วยชัยภูมิแล้ว Kham Duc เป็ น เมื อ งที่ อ ยู ่ ใ นเส้ น ทางกู ้ ช าติ ที่ ต ้ อ ง เคลื่อนทัพผ่านของเวียดนามเหนือหรือ “The Ho Chi Minh Trial” เมือง Kham Duc มีสนามบินลาดยางที่ ยาว ๖,๐๐๐ ฟุต สร้างขึ้นในปี ๑๙๕๐ โดย Ngo Dinh Diem ผู้น�ำเวียดนามใต้ ส�ำหรับ การขนส่งวัสดุสิ่งก่อสร้างบ้านพักกลางป่าเพื่อ การพักผ่อนล่าสัตว์ของเขาเอง ในส่วนของค่าย ทหารประจ�ำเมืองเองแล้ว ไม่ได้ถูกออกแบบ และก่ อ สร้ า งเพื่ อ ป้ อ งกันการยิงของกระสุน ปืนใหญ่หรือการบุกอย่างหนักของทหารราบ แต่อย่างไร จึงเป็นค่ายที่ค่อนข้างเปราะบาง ในการป้องกันตนเอง และยากในการต่อสู้ต่อ ต้านในระยะยาว การรบพุ่งที่เมืองนี้เกิดขึ้นใน วันที่ ๖ พฤษภาคม ทีฐ่ านปฏิบตั กิ ารหน้า Ngoc Tavak ซึง่ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ไปสามไมล์ มี การสูญเสียเป็นจ�ำนวนมาก ฮ.ของนาวิกโยธิน ถูกท�ำลายไปสองล�ำ ผู้รอดชีวิตที่เหลือล่าถอย ไปปักหลักที่ค่ายใหญ่ของเมือง การเสริมก�ำลัง โดยระบบส่งก�ำลังและส่งกลับทางอากาศเริ่ม เกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๑ พ.ค. แต่ก็เป็น ไปด้วยความยากล�ำบากและเต็มไปด้วยการ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

33


อย่างหนาแน่น มีหลายเครื่องที่ต้องสูญเสียแต่ หลายเครื่องก็บินฝ่าออกไปได้พร้อมร่องรอย กระสุนพรุนไปตามล�ำตัวเครื่อง ซึ่งพื้นที่หลัก ที่อพยพไปคือ Cam Ranh Bay Base “Crossbow” ซึ่งเป็นนามเรียกขานของ The Ground Commander ได้ประกาศ เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. ว่า ก�ำลังพลทั้งหมดได้ อพยพออกจากสนามบิ น หมดแล้ ว และขอ ให้มีการโจมตีทิ้งระเบิดท�ำลายสนามบินและ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหลือต่อไป สภาพของ สนามบินในขณะนั้น เต็มไปด้วยซากปรักหัก พังของการถูกระดมโจมตี ทางวิ่งกลาดเกลื่อน ไปด้วยเศษซากวัสดุและเครื่องบินที่อาภัพไป ต่อไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากถูกยิงถล่มอย่างหนัก The Airborne Command Post ทันทีทไี่ ด้ รับแจ้งจาก Crossbow ได้สงั่ การให้ บ.โจมตีทงิ้ ระเบิดที่พร้อมอยู่แล้วบนฟากฟ้าเข้าทิ้งระเบิด ซึ่งมี C-130s และ C-123s ประจ�ำการอยู่ ท�ำลายสนามบินให้หมดสภาพที่ข้าศึกจะน�ำ ภายใต้นโยบาย ใช้ขีดความสามารถและความ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป จุดเริ่มต้นของวีรกรรม พยายามอย่างที่สุดในการอพยพที่ Kham Duc C-123K ได้เกิดขึ้นแล้ว “Negative Negative C-130 เป็นเครื่องบินขนส่งทางอากาศ Negative”…“I just let three members of (Airlifter) ซึ่งเริ่มโด่งดังเป็นที่ยอมรับและจะ the combat control team off” เป็นเสียง เป็นต�ำนานไปอีกนานของ Airlifter ตั้งแต่ยุค การโต้ตอบวิทยุจาก นักบิน C-130 ที่เพิ่งวิ่งขึ้น นั้น ก�ำลังเข้ามาทดแทนความชราภาพของรุ่น เที่ยวสุดท้ายจากสนามบิน โดยที่ไม่รู้ว่าทหาร พี่อย่าง C-123 ซึ่งมีขีดความสามารถในการ หาญของพวกเขายังหลงเหลือที่สนามบินอีก บรรทุกน้อยกว่า C-130 ถึงสามเท่า แต่อย่างไร สามคน มารู้ก็ต่อเมื่อเครื่องเกาะอากาศยกตัว ก็ตาม C-123 ก็ยังมีรุ่น K คือ C-123K ซึ่งติด ขึ้นจากสนามบินแล้ว และในเวลาที่ใกล้เคียง เครื่องยนต์เจ็ตขนาดเล็กสองเครื่องยนต์ไว้ใต้ กับค�ำสั่งของ The Airborne Command โคนปีกเพื่อเพิ่มแรงขับขึ้นเป็นพิเศษ และได้ Post ให้ท�ำลายสนามบิน “Hillsboro” นาม รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติการในพื้นที่ห่าง เรียกขานของ The Airborne Battlefield ไกลในแนวหน้าทีม่ สี นามบินไม่ยาวและไม่ดนี กั Command and Control Center (ABCCC) ดังนั้นนักบินและลูกเรือของ C-123K จึงเป็น ซึ่ ง ควบคุ ม ในภาพรวมทั้ ง หมดของการ พวก Airlifter ที่ใจเพชรจริง ๆ ควบคุ ม และสั่ ง การ ได้ สั่ ง การให้ ช ะลอการ เพื่ อ เป็ น การเปิ ด ทางให้ ก ารอพยพทาง โจมตี ทิ้ ง ระเบิ ด สนามบิ น ในทั น ที พ ร้ อ มกั บ อากาศเป็นไปได้และปลอดภัยที่สุด ในวันที่ สั่งให้เครื่องบินตรวจการณ์แบบ O-1 และ ๑๒ พ.ค. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. การบูรณาการ โจมตีทงิ้ ระเบิดทางอากาศของก�ำลังทางอากาศ สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคโดย 7th USAF รวมถึง ที่ประจ�ำการในเวียดนามใต้และประเทศไทย นั บ ตั้ ง แต่ เ จ้ า ยั ก ษ์ อ ย่ า ง B-52s ไปจนถึ ง เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี ได้ระดม บินทิง้ ระเบิดแบบปูพรมในเขตทีข่ า้ ศึกยึดครอง ตลอดทั้งวัน ที่สนามบิน Kham Duc นั้น ในระหว่างที่ มีการโจมตีทิ้งระเบิดเพื่อกดการบุกของข้าศึก การบินปฏิบัติการอพยพก็เกิดขึ้นอย่างเร่งรีบ แข่งกับเวลา เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทุก แบบที่มีอยู่ในบริเวณยุทธบริเวณและฐานบิน ที่ห่างไกล ถูกระดมมาร่วมปฏิบัติการนี้ตาม คุณลักษณะและขีดความสามารถของเครื่อง ส�ำหรับในบริเวณสนามบินเองมีตั้งแต่ CH-47, A-E1, O-2 และ C-130 ซึง่ การบินของเขาเหล่านี้ ต้องบินฝ่าคมกระสุนจากการต่อต้านภาคพื้น 34

O-2 เข้ า บิ น ตรวจสอบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แต่ ก็ ไร้ผล พวกเขาไม่พบร่องรอยหรือธงที่น่าจะ ถูกทิ้งไว้ให้ตรวจพบได้ทางอากาศ ซึ่งอาจเป็น เจตนาก็เป็นไปได้ เพราะถ้าข้าศึกเห็น ก็จะ เป็นการชักน�ำเภทภัยมาสูท่ หารเอง แต่อย่างไร ก็ ต ามภารกิ จ ค้ น หาและช่ ว ยชี วิ ต ทหารทั้ ง สามนายยั ง ต้ อ งด� ำ เนิ น ต่ อ ไปในทุ ก ทางที่ เป็นไปได้ C-123K คือหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ ช่วยเหลือทหารทั้งสามนาย เนื่องจากสามารถ ขึ้ น ลงสนามได้ จ ากมุ ม ที่ ชั น มาก (Assault Landing) และใช้ทางวิ่งที่ไม่ยาวมากเหมือน C-130 ซึ่งสภาพสนามบินในขณะนั้นไม่เหมาะ กับเครื่องบินปีกตรึงประเภทใดเลยนอกจาก C-123K เท่านั้น สนามบินมีทางวิ่งเหลือพอใช้ ได้แบบระวังมาก ๆ แค่ ๒,๒๐๐ ฟุต เนื่องจาก มี ซ ากที่ ถู ก ยิ ง ของ CH-47 นอนขวางอยู ่ ส�ำหรับ C-123K นั้น ที่นั่นเขามีนามเรียกขาน ว่า “Bookie” Bookie 750 ลงสนามบิน Kham Duc ด้วย เทคนิคการบินยุทธวิธี นักบินพยายามมองหา ทหารที่ติดค้างอยู่ โชคดีที่ลูกเรือมองเห็น แต่ ก็โชคร้ายที่มองเห็นในช่วงที่ Bookie 750 วิ่ง ขึ้นมาแล้ว และไม่มีเชื้อเพลิงพอที่จะบินกลับ ไปลงอีกครั้งได้ ชะตาชีวิตพวกเขายังไม่สิ้นหวัง Bookie 771 ทีค่ วามสูง ๙,๐๐๐ เหนือสนามบิน นอกระยะยิงของปืนไรเฟล รับมอบภารกิจสุด ยอดนี้ต่อจาก Bookie 750 ทันที Bookie 771 ผ่อนเครื่องยนต์ ลดระดับปักหัวดิ่งจี้จุดสัมผัส พื้นทางวิ่ง ความเร็วด�ำดิ่งขนาด ๑๕๑ ไมล์/ ชม. ซึ่งเป็นความเร็วที่เกือบเป็นขีดจ�ำกัดใน การจิกหัวเครื่องลงและเตรียมการในการลง สนามเช่นการเปิด Flap และ Landing Gear ถ้าความเร็วเกินกว่านี้ Flap และ Landing Gear ที่กางออกมาจะต้องปลิวหลุดเนื่องจาก

นาวาอากาศเอก ปิยะพันธ์ ขันถม


การกระชากของกระแสลมแรงจากความเร็ว ที่สูงเกินขีดพิกัดและ Bookie 771 จะไม่มี โอกาสลงสนามในสภาพที่สมบูรณ์ได้เลย คง เป็นแค่เศษโลหะขนาดใหญ่ตกกระแทกพื้น โลกด้วยความเร็วสูงและระเบิดลุกไหม้เป็นจุณ และจะเป็นที่ชื่นชอบของทหารเวียดนามเหนือ ไปโดยปริยาย Bookie 771 ผ่านระยะความสูงลงมา อย่างรวดเร็วจนเหลือระยะสุดท้ายความสูง ๕๐ ฟุต ระยะทาง ๑,๕๐๐ ฟุตจากจุดสัมผัส พื้น ที่นักบินจะต้องดึงคันบังคับอย่างแม่นย�ำ เพียงครั้งเดียวเพื่อบังคับให้ล้อสัมผัสพื้นทาง วิ่ง ณ จุดแตะทางวิ่งที่ค�ำนวณไว้แล้ว การท�ำ เช่นนี้เป็นวิธีการลงสนามทางยุทธวิธี ซึ่งนักบิน ประเภท Airlifter โดยเฉพาะของ C-123K ได้รับการฝึกมาอย่างโชกโชน เพราะจะเป็น ขี ด ความสามารถของนั ก บิ น ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความอยู่รอดและบรรลุภารกิจ ในสภาพคับขัน เช่นนี้ Bookie 771 สัมผัสพื้นอย่างเฉียบขาด ทางวิ่งข้างหน้าขณะนั้นเหลืออยู่เพียง ๑,๘๐๐ ฟุต นักบินใช้เบรคอย่างระมัดระวัง มือขวาก�ำ แน่นที่ Throttle พร้อมที่จะดึงเข้าสู่ต�ำแหน่ง Full Reverse ใช้ก�ำลังเครื่องยนต์ช่วยเบรค เมื่อถึงคราวจ�ำเป็น 50 seconds on the ground. ในขณะที่ Bookie 771 ขับเคลื่อนไปบน ทางวิ่งนั้น พวกเขาเปิดท้ายเครื่องไว้รอการ ขึ้นมาของทหารทั้งสามนาย Bookie 771 ได้ รับการต้อนรับจากคมกระสุนไรเฟลค่อนข้าง หนาแน่นแต่เป็นการยิงจากระยะไกลบนเนิน เขาข้างทางวิ่ง ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเขาคิด ว่าคงตายด้วยจรวด ๑๒๒ มม.ที่ยิงตรงเข้ามา หา หัวจรวดตกห่างจากเครื่องเพียงแค่ ๓๐ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ฟุตและไม่ระเบิด นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ส�ำหรับ Bookie 771 ในขณะเดียวกันเมื่อเครื่องขับ เคลื่อนมาได้เกือบครึ่งทางของทางวิ่งที่ใช้ได้ ทหารทั้ ง สามนายที่ ซ ่ อ นตั ว อยู ่ ใ นคู น�้ ำ ข้ า ง ทางวิ่ง ได้วิ่งกันอย่างสุดชีวิตมาขึ้นเครื่องได้ ส�ำเร็จ “All on board” The Load master said” “ทหารขึ้ น เครื่ อ งเรี ย บร้ อ ยครั บ กั ป ตั น ” เป็ น การรายงานของนายทหารควบคุ ม การ บรรทุกต่อนักบิน Bookie 771 Bookie 771 เร่งเครื่องสุดก�ำลังและใช้ เครื่ อ งยนต์ เ จ็ ต ที่ ติ ด ตั้ ง อยู ่ ที่ โ คนปี ก ทั้ ง สอง เครื่องที่ต�ำแหน่ง ๑๐๐% ช่วยอีก พวกเขา สามารถวิ่งขึ้นหนีออกจากสถานที่คล้ายนรก แห่งนี้โดยการใช้ทางวิ่งเพียงแค่ ๑,๐๐๐ ฟุต และเป็นเวลาที่หายใจไม่ทั่วท้องบนพื้นทางวิ่ง เพียงแค่ ๔๐ - ๕๐ วินาที เท่านั้นเอง และเหลือ เชื่อยิ่งกว่านั้นคือ เมื่อ Bookie 771 บินกลับถึง Da Nang Base พวกเขาไม่พบร่องรอยบาดเจ็บ ความเสียหายบนล�ำตัวของ Bookie 771 เลย

Medal of Honor

ด้วยเกียรติภูมิของผู้ท�ำการในอากาศหลาย ประเภทที่ Kham Duc กองทัพสหรัฐฯได้ ประกาศเกียรติคุณและมอบเหรียญกล้าหาญ ระดั บ ต่ า ง ๆ โดยประธานาธิ บ ดี Lyndon Johnson ที่ท�ำเนียบขาว เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๑๙๖๙ ในส่วนของ Bookie 771 นั้น นักบินที่ ๑ Joe Jackson ได้รบั The Medal of Honor, นักบินผูช้ ว่ ย Campel ได้รบั Air Force Cross, ลูกเรือสองคนคือ Trejo และ Grubbs ได้รับ The Silver Star ในปี ๑๙๗๓ Joe Jackson เกษียณราชการ หลังจากทีไ่ ด้รบั ใช้ USAF มาเป็นเวลาถึง ๓๓ ปี หน้าที่สุดท้ายของเขาส�ำหรับ USAF คือ เป็น อาจารย์สอนยุทธศาสตร์ที่ USAF Air Warfare College “เกียรติยศของพวกเขาไม่ได้มาเพราะโชค ช่วย แต่มาจากความสามารถอย่างแท้จริง”

35


หลั ก การของนายพลแพตตั น (ตอนที่ ๑๙) พลโท เด่นดวง ทิมวัฒนา

36

พลโท เด่นดวง ทิมวัฒนา


ไม่มีการตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้นบนเก้าอี้หมุน การประชุ ม ฝ่ า ยเสนาธิ ก ารจะยื ด ยาวไป อีกเป็นชั่วโมง ถ้ามีนายทหารฝ่ายเสนาธิการ คนใดพูดขึ้นว่า “การตกลงใจของเราในกรณีนี้ มีพื้นฐานมาจากสมมุติฐานที่ว่า.....” นายพลแพตตัน จะขัดจังหวะขึ้น “เฮ้! หยุดก่อน! เราจะไม่สมมุติอะไรทั้งนั้น ท�ำไมเราไม่สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงได้ล่ะ จะได้ไม่ต้องสมมุติ?” ถ้านายทหารฝ่ายเสนาธิการผู้นั้นสามารถ ให้ค�ำอธิบายที่มีเหตุผลหนักแน่นได้ นายพล แพตตันก็จะพอใจ แต่ถ้าไม่ มันก็จะเป็นวันที่ นายทหารผู้นั้นจะไม่สามารถลืมเลือนได้เลย นายพลแพตตันสั่งสอนเสมอว่า “จงรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด เราต้องมี ข้อเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ไม่ วางพืน้ ฐานอยูบ่ นข้อเท็จจริงจะไม่ใช่การตัดสิน ใจอย่างแน่นอน! ไม่มีการตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้น บนเก้าอี้หมุน! จงลุกจากเก้าอี้ และไปหาข้อ เท็จจริง! จงรู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็น พื้นฐานในการตัดสินใจ” จะมี ค นหั ว เราะ แต่ น ายพลแพตตั น ก็ ยั ง พูดต่อ “ผมหมายความตามนั้นจริง ๆ ! ไม่มีการ ตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้นบนเก้าอี้หมุน! การตัดสินใจ ที่เกิดขึ้นบนหลังม้าดีกว่าการตัดสินใจที่เกิดขึ้น บนเก้าอีห้ มุน คนทีน่ งั่ บนเก้าอีห้ มุนน่ะเลือดลม จะไหลเวียนได้ไม่ดนี กั หรอก ไม่มอี ะไรทีไ่ หลขึน้ สูส่ มองหลังจากทีน่ งั่ เก้าอีไ้ ด้ยสี่ บิ นาที มันสมอง ทั้งหมดของเขาจะไหลลงไปอยู่ในรองเท้า จง ลุกจากเก้าอี้หมุน และไปตรวจดูให้รู้ว่าก�ำลัง เกิดอะไรขึ้น!” วันหนึ่งก็มีนายพันเอกถูกนายพลแพตตัน เล่นงาน พันเอกผู้นั้นได้อธิบายว่า “ท่านนายพล เราไม่สามารถคาดการณ์ สภาพอากาศได้ เราจึ ง ต้ อ งสมมุ ติ ส ภาพ ภูมิอากาศโดยเฉลี่ย” “ไม่ได้” นายพลแพตตันตอบโต้ “เราอาจจะรอสักสองสามชั่วโมง ก่อนที่เรา จะเคลื่อนก�ำลัง” “งั้นท�ำไมเราถึงมาพยายามที่จะตัดสินใจ เดี๋ยวนี้ล่ะ? คุณได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่พยากรณ์ อากาศหรื อ เปล่ า ..... คนที่ จ ะบอกเราได้ ทั้ ง หมดว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น ? พวกเขาพู ด ว่ า อย่างไร?” “ผมไม่ได้ติดต่อกับพวกเขา ผมเพียงแต่ สมมุติสภาพอากาศโดยเฉลี่ย” “เรามี ชี วิ ต ของผู ้ ค นมากมายก� ำ ลั ง แขวน อยู ่ กั บ การตั ด สิ น ใจของเรา! เราไม่สามารถ สมมุติอะไรได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ในทะเลทราย หรือในสนามรบจริง ๆ เราต้องมีข้อเท็จจริง คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณท�ำการตกลงใจแล้ว หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

37


มีคนจ�ำนวนหลายร้อยถูกฆ่าตาย? คุณต้องการ ที่ จ ะพยายามสมมุ ติ ว ่ า พวกเขาไม่ ต ายรึ ? อย่าลืมซิ ท่านพันเอก ว่าชีวิตที่คุณรักษาไว้น่ะ อาจจะเป็นชีวิตของคุณเอง!” นายพลแพตตันต้องการข้อเท็จจริงแน่นอน ในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยุทธ์ ท่าน ต้องการน�้ำหนักที่แน่นอนของน�้ำมันเชื้อเพลิง จ�ำนวนหนึ่งแกลลอน ทั้งขณะที่มันร้อนและ ขณะที่มันเย็น! ท่านต้องการให้ฝ่ายเสนาธิการ ของท่านรู้ในทันทีว่ากองพลยานเกราะจะใช้ น�้ำมันกี่แกลลอนในการเคลื่อนที่ไประยะทาง ห้าสิบไมล์ ท่านต้องการน�้ำหนักที่แน่นอนของ อาหารที่ใช้ในหนึ่งวัน สิบวัน และกี่วันก็ได้ที่ ท่านต้องการทราบ นายพลแพตตันได้กล่าวว่า “จงอย่ามองหน้ากันแล้วพูดว่า นี่ถ้าเพียง แต่เราได้รู้สักหน่อยละก็ ! เราจะต้องรู้เสมอ” ผมจ�ำได้ถงึ ครัง้ หนึง่ ทีพ่ วกเราไม่ได้ให้ขอ้ เท็จ จริงทั้งหมดแก่นายพลแพตตัน ถ้าหากกองทัพ

38

เรือญีป่ นุ่ เปลีย่ นเป้าหมายในมหาสมุทรแปซิฟกิ นั่นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่สองอย่างน่าประหลาดใจ ทีเดียว ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. ๒๔๘๕ (ค.ศ. ๑๙๔๒) กองทัพเรือญีป่ นุ่ มีแสนยานุภาพในการ บุกตะลุยอย่างมหาศาลในมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศเม็กซิโกเพิ่งประกาศสงครามกับญี่ปุ่น เมื่อหัวหน้าเสนาธิการฝ่ายข่าว (G-๒) รายงาน ถึงกองก�ำลังเฉพาะกิจหน่วยนี้ นายพลแพตตัน ก็สั่งให้ทหารทุกคนเตรียมพร้อมระดับสูงสุด เพื่อเตรียมป้องกันอ่าวแคลิฟอร์เนียตอนล่าง นายพลแพตตัน สรุปว่า “มี โ อกาสที่ เ ราจะจั ด การกั บ ข้ า ศึ ก แล้ ว ! เม็กซิโกในขณะนี้อยู่ในภาวะสงคราม เม็กซิโก ไม่ ส ามารถป้ อ งกั น การโจมตี จ ากญี่ ปุ ่ น ได้ เลย ชายหาดตอนล่างของอ่าวแคลิฟอร์เนีย เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากในการยกพลขึ้นบก ของกองก�ำลังโจมตีขนาดใหญ่ คนเป็นล้าน สามารถปล่อยลงได้บนชายหาดนั้น มันก็ง่ายที่

จะเข้าถล่มรัฐเม็กซิโก ลอสแอนเจอลิสอยู่ห่าง จากเม็กซิโกนิดเดียว โอเรนช์เคาน์ตี้ และลอส แอนเจอลิสเป็นสถานทีผ่ ลิตเครือ่ งบินส่วนใหญ่ ของประเทศเรา ไอ้โง่ที่ไหนก็สามารถรู้ได้ว่า ที่นี่คือเป้าหมายที่ดีที่สุดส�ำหรับญี่ปุ่น ถ้าพวก มันสามารถถล่มโรงงานผลิตเครื่องบินของเรา และยึดหัวหาดแคลิฟอร์เนียได้ เราก็จะอยู่ใน ภาวะสงครามอีกนานทีเดียว เราต้องเตรียมที่ จะเผชิญกับไอ้ลูกไม่มีพ่อพวกนั้นบนชายหาด ของเม็กซิโก” ความตื่ น เต้ น ของเราไม่ ไ ด้ ล ดลงเลยเมื่ อ ปรากฏว่ากองก�ำลังเฉพาะกิจของญี่ปุ่นก�ำลัง มุ่งหน้าสู่อลาสก้า “อลาสก้าไม่ใช่เป้าหมาย! มันต้องการเบี่ยง เบนความสนใจของเรา พวกมันจะไม่ยกพลขึ้น บกที่อลาสก้า พวกมันจะโจมตีเม็กซิโก ไม่เคย มีสงครามใดที่เกิดขึ้นใกล้กับอาร์คติคเซอร์เคิล (Arctic Circle) (บริเวณขั้วโลกเหนือที่เป็น น�้ำแข็ง) ไอ้พวกเปรตนั่นจะต้องโจมตีเม็กซิโก” นายพลแพตตันได้เปล่งเสียงขึ้น พวกเรามี ข ้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ เม็ ก ซิ โ ก เรารู ้ จั ก ถนน ทางรถไฟ ชายหาด สภาพพื้ น ผิ ว ดิ น จ� ำ นวนประชากรในเมื อ ง ต่าง ๆ เรามีทุกสิ่งทุกอย่างในมือ ศูนย์ฝึกการ รบแบบทะเลทรายของเราอยู ่ ห ่ า งจากตอน เหนือสุดของอ่าวแคลิฟอร์เนียไม่ถึงหนึ่งร้อย ไมล์ พวกเราเตรียมพร้อมเต็มที่ ไม่มีใครนอน หลับในชุดนอน ทุกคนนอนในเครื่องแบบ ใช้ หมวกเหล็กเป็นหมอน ถ้าพวกเราได้รับค�ำสั่ง จากวอชิ ง ตั น ให้ เ คลื่ อ นก� ำ ลั ง ไปยั ง เม็ ก ซิ โ ก ทหารทุกนายและยานพาหนะทุกคันจะพร้อม เคลื่อนที่ภายในหกสิบวินาที นายพลแพตตัน ตั อ งการที่ จ ะไปชายหาดเหล่ า นั้ น เพื่ อ เผชิ ญ กับข้าศึกภายในสามชั่วโมง พวกเรานอนใน เครือ่ งแบบเป็นเวลาสามคืนก่อนทีท่ างวอชิงตัน จะรายงานมาว่าพวกไอ้ยุ่นได้ท�ำเรื่องที่โง่เง่า ขึ้น กล่าวคือ พวกเขายกพลขึ้นบกที่หัวหาด บนเกาะแห่งหนึ่งในอลาสก้า นายทหารฝ่ายเสนาธิการคนหนึ่งได้แสดง ความยินดีกับผู้บังคับหน่วยสรรพาวุธ “ตอน นี้คุณก็สบายใจได้แล้ว และหยุดห่วงในเรื่อง กระสุนเสียที” เราไม่มีกระสุนปืนชนิดอื่นใด เลย นอกจากกระสุนปืนเล็กยาว และกระสุน ปืนพกอัตโนมัติ! ถ้าไอ้ยุ่นเข้าตีเม็กซิโกมันจะ เป็ น สงครามที่ น ่ า ทึ่ ง ที เ ดี ย ว ผมแน่ ใ จว่ า ถึ ง นายพลแพตตั น จะรู ้ ว ่ า พวกเราขาดแคลน กระสุน ท่านก็จะไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสิน ใจที่จะเคลื่อนที่เลย ท่านคงจะพูดว่า “เราจะ ท�ำให้พวกมันหวาดกลัวจนวิญญาณแทบออก จากร่างทีเดียว ก่อนที่วอชิงตันจะส่งกระสุน ทางอากาศให้แก่เรา!” พลโท เด่นดวง ทิมวัฒนา


ผมแน่ใจว่าเราจะต้องให้รถถังสองสามคัน วิง่ ขึน้ ๆ ลง ๆ ตามชายหาดพร้อมกับเปิดไซเรน จนลั่นหาด และหลบเข้าไปหลังเนินทรายแล้ว ก็ อ อกมาใหม่ เพื่ อ ที่ จ ะท� ำ ให้ ข ้ า ศึ ก ต้ อ งนั บ จ�ำนวนรถถังชุดเดียวกันนี้ถึงสิบสองครั้ง พวก เราจะตะกุ ย ดิ น ให้ ฝุ ่ น ฟุ ้ ง กระจายจนกระทั่ ง ไม่มีผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าศึกคนใดกล้าตัดสิน ใจที่จะยกพลขึ้นบก เพราะเกรงความยับเยิน อันจะเกิดจากรถถังจ�ำนวนมาก พอถึงเวลาทีไ่ อ้ยนุ่ ค้นพบว่ารถถังไม่สามารถ ท�ำการยิงได้ พวกเราก็คงได้รบั การส่งก�ำลังจาก วอชิงตันเรียบร้อยแล้ว ตอนที่เราจัดประชุม ฝ่ายเสนาธิการขึน้ เพือ่ ทบทวนแผนการเคลือ่ น ก�ำลังสู่เม็กซิโกซึ่งเราไม่ได้กระท�ำนั้น นายพล แพตตันก็ได้รับทราบว่าฝ่ายเรามีปัญหาการ ขาดแคลนกระสุนขนาดหนัก ท่านได้กล่าวว่า “และ ผมก็มัวแต่นั่งอยู่บนเก้าอี้หมุนระย�ำ ตัวนั้น และ ก็คิดว่าพวกเราพร้อมรบ!” หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

39


ท�ำความดีในวันมาฆบูชา พันตรีหญิง สมจิตร พวงโต

วั น มาฆบู ช า เป็ น วันส� ำคัญทางพระพุทธ ศาสนาอีกวันหนึ่ง โดยในปี ๒๕๕๗ นี้ ตรงกับ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ค�ำว่า มาฆะ นั้น หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตาม ปฏิทนิ ของอินเดีย ความส�ำคัญของวันมาฆบูชา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้มาเป็นเวลา ๙ เดือน โดยหลั ก ค� ำ สอนสรุ ป ใจความส� ำ คั ญ ได้ ดั ง นี้ “ท� ำ ความดี ละเว้ น ความชั่ ว ท� ำ จิ ต ใจให้ บริสุทธิ์” ประเทศไทยเริ่มก�ำหนดพิธีปฏิบัติ 40

ในวั น มาฆบู ช าเป็ น ครั้ ง แรกในช่ ว งรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รัชกาลที่ ๔ จากนั้นจึงได้แพร่หลายออกไป นอกพระบรมมหาราชวังและประกอบพิธีกัน ทั่วราชอาณาจักร รัฐบาลจึงประกาศให้เป็น วันหยุดทางราชการ เพื่อให้ประชาชนทุกสาขา อาชีพได้ ไ ปวั ด เพื่ อ ท�ำ บุ ญ กุ ศ ลและประกอบ กิจกรรมทางศาสนา จุดมุ่งหมายแห่งการถวายสักการบูชาเนื่อง ในวันมาฆบูชานั้น ข้อส� ำคัญอยู่ที่การระลึก ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และ

พระสงฆ์ ระลึกถึงพระโอวาททีพ่ ระพุทธองค์ได้ ทรงแสดงท่ามกลางพระอริยสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป แม้ เ วลาจะผ่ า นล่ ว งเลยมากว่ า ๒,๕๐๐ ปี แล้วก็ตาม ย่อมจะน้อมน� ำให้เกิดความเชื่อ ความเลื่ อ มใสในพระธรรมและพระพุ ท ธ จริ ย าวั ต รของพระพุ ท ธองค์ ชวนให้ เ กิ ด อุตสาหะพยายามในการประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักค�ำสอน ตามก�ำลังความสามารถใน ชีวติ ประจ�ำวัน มิใช่เพียงแต่ไปร่วมถวายดอกไม้ ธูปเทียน เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา ตาม วัดต่าง ๆ พอเป็นพิธีเท่านั้น พันตรีหญิง สมจิตร พวงโต


หากแต่ ว ่ า ในวั น มาฆบู ช าเช่ น นี้ พุ ท ธ ศาสนิกชนน่าจะได้ส�ำนึกถึงการถวายปฏิบัติ บูชาเปลี่ยนนิสัยเข้าถือหลักธรรมให้เป็นพุทธ บูชาอย่างยิ่งเพียงปีละอย่าง เช่น ในปีนี้ขอให้ มองย้อนพิจารณาความประพฤติของตนเองอยู่ เสมอว่า ได้ประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักค�ำสอน ของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างหรือไม่ อบายมุข ทางแห่งความเสื่อมเสีย เล่นการพนัน ข้องแวะ กับยาเสพติดหรือไม่ เหล่านี้ท่านได้ท�ำจนติด เป็นนิสัยแล้วหรือไม่ เมื่อรักตนเองจริงก็ควร จะยุติธรรมต่อตนเองจริง ๆ เห็นส่วนชั่วส่วน บาปยังมีอยู่ในตนเองอย่างไรต้องยอมรับผิด ตามความเป็นจริง พยายามลด ละ เลิก เพื่อ เป็นกุศลแก่ตนเองเสียบ้าง ท� ำได้เพียงปีละ อย่างสองอย่างรวมกัน หลาย ๆ ปีก็จะละเลิก ได้หมดและเป็นคนดีที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ส่ ว นดี คื อ ส่ ว นบุ ญ ส่ ว นกุ ศ ลที่ ไ ด้ ก็ ต ้ อ ง ยุติธรรมเช่นเดียวกัน อย่าหลงเข้าข้างตนเอง มากเกินไป ท�ำบุญเพียงชั่วโมงเดียวก็คิดจะ รับอานิสงส์เป็นปี หรือท�ำดีเพียงครั้งเดียว แต่ ส่วนที่ชั่วยังแอบปิดบังซ่อนเร้นไว้อีกมากมาย ก็มักจะทวงอานิสงส์บุญไม่รู้จบ ฝึกหัดปฏิบัติ ตนคือ คอยระวัง งดเว้น ละเลิกบาป ความ ชั่วที่เคยท�ำให้ค่อย ๆ หมดไป ระวังไม่ให้บาป ใหม่เพิ่มเติมขึ้นอีก คอยอบรมสะสมกระท�ำ ความดีเก็บเล็กผสมน้อย ฝึกฝนปฏิบัติตนอยู่ เสมอไม่เลือกว่าเวลาไหนจะเป็นวาระพิเศษ หรือไม่ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงยกย่องผู้ที่บูชา พระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาซึ่งถือว่าเป็นการ บูชาอย่างแท้จริง เมื่ อ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ ป ระพฤติ ต นเพื่ อ เป็นการปฏิบัติบูชาแล้ว ก็จะเกิดคุณประโยชน์

แก่ ต นเอง และอนุ ช นรุ ่ น หลั ง ลู ก หลาน เพื่อนบ้าน ตลอดจนผู้ที่พบเห็นทั่วไปจะชื่นชม ยกย่องเคารพนับถือและถือว่าเป็นแบบอย่าง ที่ดีที่จะเป็นการชักน� ำให้ประพฤติปฏิบัติแต่ ความดีตามกัน การปฏิบัติตนของชาวพุทธใน วันส�ำคัญทางพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาด้วย การท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร เข้ า วั ด ฟั ง ธรรม เจริ ญ ภาวนา เพื่อจะท�ำให้เกิดปัญญา ในการที่จะ คิ ด และท� ำ ในสิ่ ง ที่ ดี ๆ ดั ง นั้ น ในโอกาสวั น มาฆบูชา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจึง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมกัน ท�ำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมหรือถ้ามีโอกาส ก็ไปเวียนเทียนตามวัดใกล้ ๆ บ้านโดยพร้อม เพรียงกัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป 41


การแบ่งฝ่าย-การสลายรัก จุฬาพิศ มณีวงศ์

42

จุฬาพิศ มณีวงศ์


หากย้ อ นดู พ ระราชด�ำรั ส ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ ่ ระราชทานแด่ปวงชน  ชาวไทยในห้วงระยะเวลากว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา ถ้อยค�ำที่เกี่ยวเนื่องกับ รู้รักสามัคคี มีอยู่ บ่อยมาก สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเพราะทรง ตระหนักเป็นอย่างดีด้วยพระองค์เองว่า เป็น ค�ำที่มีความส�ำคัญและในความเป็นจริงยัง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก จึงได้ทรงรับสั่งบ่อย ครั้งเสมือนต้องการเตือนสติประชาชนคน ไทยตลอดมา คนไทยผ่ า นวั น เวลาแห่ ง ความขั ด แย้ ง ถึ ง ขั้นรุนแรงมาแล้วหลายครั้ง เป็นความรุนแรง ที่เมื่อย้อนอดีตกลับมาคราใด ก็หาได้ซึมซับ รั บ รู ้ แ ละแก้ ไ ขในบทเรียนนั้นแต่ประการใด แม้การรู้รักสามัคคี หรือการประนีประนอม จะคือคุณลักษณะพิเศษของสังคมไทยที่หลาย ครั้งเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ เป็นคุณลักษณะ ที่ท�ำให้สังคมไทยมีลักษณะสันติและสามารถ แสวงหาสันติได้โดยรวดเร็ว ไม่ว่าสถานการณ์ การเมืองจะตึงเครียดหนักหนาสาหัสสักเพียง ใดก็ตาม และบ่อยครั้งที่เราจะพบว่าภายหลัง ความบอบช�ำ้ ของประเทศชาติความรูร้ กั สามัคคี จะน�ำไปสู่การสลายความขัดแย้งได้เป็นอันมาก พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเป็ น พระมหากษัตริย์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุก หมู่เหล่าแม้แต่ในยุคที่ประเทศไทยต้องสู้รบกับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งเป็นที่โจษขาน กันอยู่เสมอมาว่า แม้แต่คอมมิวนิสต์ในป่าเขา หรือเขตแดงเขตชมพู ต่างยอมรับพระบาท หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะกษัตริย์ของพวก เขา พระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ในเขตทุรกันดาร เป็นที่ ประทับใจประชาชนทุกหมู่เหล่า แต่บางครั้ง ความรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ ความรั ก สถาบั น ได้ ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ชนบางกลุ ่ ม แสดงความผิ ด แผกแตกต่ า งไปจากสมาชิ ก ในสั ง คม ด้ ว ยการอ้ า งความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ เพื่ อ แยกตั ว เองออกจาก ผู ้ อื่ น และกล่ า วหาว่ า เป็ น คนไม่ จ งรั ก ภั ก ดีี หรืออาจไม่จงรักภักดีเท่ากับตน การกระท� ำ เช่นนี้เองที่ท�ำให้เกิดการแบ่งแยกกันขึ้น ความ หมายของการรู้รักสามัคคีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวแท้จริงยิ่งใหญ่มากเป็นจุดเริ่ม ต้นของความขัดแย้งอันเนื่องมาจากเห็นต่าง ได้ อ ย่ า งดี ช่ ว ยให้ เ กิ ด การสลายกลุ ่ ม หรื อ ความเป็นฝักฝ่าย ภารกิจส�ำคัญของชาติคือ การสลายความเป็ น ฝั ก ฝ่ า ยลงไปด้ ว ยการ ท� ำ ให้ อ� ำ นาจที่ ต ่ า งแย่ ง ชิ ง นั้ น ตกไปอยู ่ ใ น หมู ่ ข องปวงชนได้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง แท้ จ ริ ง ก็ คื อ ความพยายามสลายกลุ่มต่าง ๆ สังคมไทย น่ า จะเติ บ โตเพี ย งพอที่ จ ะปราศจากการน�ำ โดยกลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง เพราะหากบ้ า นเมื อ ง มีอะไรซับซ้อนไปมากทุกอย่างก็จะขับเคลื่อน เดินไปข้างหน้าได้อย่างสบายใจ แต่การขาด ความรักการให้อภัย ความเข้าใจในพี่น้องซึ่ง เป็นสมาชิกร่วมสังคมท�ำให้เรือ่ งง่าย ๆ ดูซบั ซ้อน พิสดารจนต้องตั้งกลุ่มเพื่อเป็นอ�ำนาจต่อรอง ชี้น�ำสังคม

ภาพรวมของสังคมไทยน่าจะเป็นสังคมที่ดี งามพอสมควร มิฉะนั้นคงจะไม่อยู่มายาวนาน จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมที่ ล ด น้อยลงไป เป็นเรื่องของกิเลสในตัวบุคคลซึ่งก็ เกิดขึ้นในทุกมุมของโลก การผลักดันให้บ้าน เมืองไปในทิศทางที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดต้องการ โดยไม่ค�ำนึงถึงสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมหรือ มองคนเห็นต่างเป็นปฏิปักษ์ไปเสียหมดจึงเป็น แนวคิดที่อันตราย เพราะความแตกต่างเป็น เรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความแตกต่างคือสัญลักษณ์ ของระบอบนี้ ถ้าไม่มีความขัดแย้งแตกต่างก็ จะกลายเป็นเผด็จการ พูดเป็นเรื่องเดียวกัน ไปหมด ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีความ แตกต่าง แต่จะต้องมีปัจจัยบางประการมารอง รับความแตกต่างทางความเห็นของคนในชาติ ได้อย่างมีเสถียรภาพ อาจเป็นสัญลักษณ์บางสิง่ บางอย่างที่มีอานุภาพเพียงพอที่จะท�ำให้ความ แตกต่างของสมาชิกในสังคมไม่ก้าวไกลไปถึง ขั้นความแตกแยกและแตกต่างเพื่อท�ำลายกัน และกัน ขณะเดียวกันยิ่งสังคมมีความแตกต่าง มากเท่าไร เราก็ยิ่งจะต้องค้นหาหรือแสวงหา สิ่งนั้นเพื่อลดความแตกต่าง หรือรองรับความ แตกต่างดังกล่าวนั้น เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ความ รุนแรง อย่างเช่น พฤษภาทมิฬ หรือเหตุการณ์ ในปี ๒๕๕๓ เกิดขึ้นซ�้ำรอยเดิม ขณะที่เราทุก คนต้ อ งสร้ า งจิ ต ส�ำ นึ ก ว่ า อารยประเทศที่ ใ ช้ ระบอบการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยในการ ปกครองประเทศ จ�ำเป็นต้องมีอุเบกขาและ 43


ความอดทนของสมาชิกในชาตินั้น ๆ อดทน รอเวลาที่จะใช้กลไกเดียวกันตัดสินผู้ที่บริหาร ประเทศผิดพลาดตามกติกาที่ยอมรับ หากเรา ขาดการยอมรับระบอบ ขาดการยอมรับกติกา ก็เท่ากับเราขาดความเข้าใจประเทศของตนเอง และขาดการให้อภัย ซึ่งจะเป็นเรื่องยากมาก ในการฟื้นฟูสถาปนาสังคมไทยให้รู้รักสามัคคี ส่ ว นหนึ่ ง ของความล้ ม เหลวของการ ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยของหลาย ประเทศรวมถึงประเทศไทยเกิดจากผู้มีปัญญา ผู้รักชาติ และคนจ�ำนวนมากเกิดความไม่มั่นใจ ในนักการเมือง กลัวว่าประเทศจะถูกซือ้ โดยมือ ของนักธุรกิจ ผู้มีอิทธิพล ผู้รับเหมา ความกลัว ดังกล่าวท�ำให้นักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้ง ถูกตั้งชื่อว่า นักเลือกตั้งและซ�้ำร้ายเกลียดกลัว การเลือกตั้ง จนปฏิเสธวิธีการซึ่งเป็นเบื้องต้น ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ เกิดทฤษฎีแสวงหาคน จากการพระราชทาน จากพระมหากษั ต ริ ย ์ เนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น ว่ า สถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่พอจะเป็น หลักประกันในเรื่องความดีงาม แนวคิดเช่น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง เวลาที่ ม องว่ า สถานการณ์ การเมืองเข้าสู่ทางตัน แต่ปัญหาก็คือ การสร้าง รัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้ เปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีพระราชทาน แม้ กระนั้นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลก็ได้อาศัย เครือข่ายต่างออกมาแสดงความเห็นดีเห็นงาม 44

จุฬาพิศ มณีวงศ์


หาช่องทางพิเศษเพื่อการนี้จนได้ คาร์ ล ป็ อ บเปอร์ นั ก ปรั ช ญาแห่ ง กรุ ง เวียนนา ประเทศออสเตรีย ให้ทศั นะทีน่ า่ สนใจ ว่าในสังคมเปิดที่ให้ค่ากับเสรีภาพของมนุษย์ อย่างมากมายนั้น จนวันหนึ่งเสรีภาพได้ท�ำให้ มนุษย์ในสังคมเกิดความกลัวขึ้นใจ ความกลัว ต่ออนาคตที่ไม่ปลอดภัยนี้เองน�ำมาซึ่งความ ตึงเครียดและท�ำให้มนุษย์ในสังคมหวนกลับ ไปหาหลั ก ประกั น ของอนาคตโดยย้อนกลับ ไปหาผู้น�ำหรือผู้ประกันความปลอดภัย เพื่อ โยนภาระแห่ ง ความกลั ว ทั้ ง หลายให้ กั บ คน เหล่านั้นแต่เขาไม่เห็นด้วยกับความกลัวเหล่า นั้น เพราะเขาไม่เชื่อว่าสังคมดีที่สุดจะมีอยู่ จริง สังคมจะก้าวไปตามความเหมาะสมของ ยุคสมัยมากกว่า จึงสอดคล้องกับนักคิดอย่าง รองแตร์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผู้นี้ก็สรุปวิถี ชีวิตของมนุษย์ไว้เช่นกันว่า เราไม่มีวันรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า แต่เราจะ ต้องก้าวไปอย่างมีเสรีภาพและยึดมั่นในความ ดีงาม นั้นคือความกล้า ระบบเลือกตั้งนั้นไม่ใช่ระบบที่ถูกต้องเสมอ ไป แต่เป็นระบบทีส่ ะท้อนถึงการตัดสินใจอย่าง มีเสรีของสังคม เป็นระบบที่สังคมใช้เสรีภาพ สร้างหลักประกันให้กับตัวของมันเอง ซึ่งท�ำให้ ไม่มีความจ�ำเป็นเลยที่จะต้องไปแสวงหาหลัก

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกั น จากใครก็ ต ามที่ เ ราจะโยนภาระไป ให้ด้วยการค้นหาคนดี อย่างที่มีผู้เสนอ คนดี จะต้องถูกค้นพบภายใต้เสรีภาพแห่งการตัดสิน ใจของสั ง คมไม่ ใ ช่ ถู ก ค้ น พบภายใต้ ก ารโยน ภาระให้ กั บ ใครคนใดคนหนึ่ ง ภายใต้ ค วาม กลัว สิ่งที่คนไทยจะต้องตอบโจทย์ในใจให้ได้ก็ คือ เราจะพัฒนาระดับเสรีภาพออกไป หรือเรา จะหวนกลับมาใช้การฝากหลักประกันด้วยการ โยนภาระให้กับคนที่เราเห็นดีในสถานการณ์ หนึ่ง ๆ แล้วหากสถานการณ์เปลี่ยนไป หลัก ประกันนั้นจะสามารถใช้เป็นกฎกติกาได้อีก ต่อไปหรือไม่ ที่ผ่านมาในห้วง ๘ ปี ประเทศไทยใช้หลาย มาตรฐานในการเลื อ กคนดี ม าปกครองบ้ า น เมือง แต่ประเทศชาติจะต้องมีหลักอย่างใด อย่างหนึ่งรองรับ คนรักชาติอาจไม่ได้สนใจ เรือ่ งเสรีภาพเท่ากับสร้างเผด็จการรูปแบบใหม่ ซึ่ ง จะมี แ ต่ ท� ำ ให้ สั ง คมเบื้ อ งหน้ า เต็ ม ไปด้ ว ย ความตึงเครียดรอคอยการระเบิด การต่อสู้ที่ รุนแรงขึน้ จะเกิดเป็นวงจรซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่าเหมือน ที่มันเคยเกิดมาแล้ว พระพุ ท ธศาสนาได้ อ รรถาธิ บ ายแสดง รูปแบบของอธิปไตย ๓ อธิปไตย คือ ๑. อัตตาธิปไตย ใช้ตนเองเป็นเกณฑ์ในการ ก�ำหนดความผิด ความชั่ว ความชอบ ความดี โดยอาศัยตัวเองเป็นฐานในการตัดสินวินิจฉัย ซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ ๒. โลกาธิปไตย หรือแนวประชาธิปไตย ข้อ นี้ไม่ใช่ข้อยุติตายตัวลงไปว่าจะดีหรือชั่วทันที ทันใด ขึ้นอยู่กับกลุ่มไหนเป็นผู้วินิจฉัย เป็น ตัวชี้เป็นตัวก�ำหนด ถ้าให้นักปราชญ์ห้าคนมา

ประชุมร่วมกับโจรห้าร้อย ลงมตินักปราชญ์ ก็ต้องแพ้ เพราะฉะนั้นมตินั้นบางครั้งอาจถูก ต้องก็ได้ อาจจะผิดก็ได้ ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป ๓. ธรรมาธิปไตย ใช้กฎเกณฑ์ธรรมะเป็น มาตรฐาน เป็นเครือ่ งก�ำหนด เป็นเครือ่ งบ่งบอก ถึงความดีหรือไม่ดีของบุคคล โดยไม่เอาตัวเอง เข้าไปเกี่ยวข้อง หลักการตรงนี้เป็นหลักการ ของพระพุทธศาสนา ทีม่ องความดีความชัว่ ของ คนเป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คน ๆ นั้น เป็นคนดีหรือคนชั่ว ตั ว การส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ห าข้ อ ยุ ติ ไ ม่ ไ ด้ ก็ คื อ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของคนเราต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง นั้นมีอดีตแตกต่างกัน มีการก�ำหนดโดยอาศัย ความรู ้ จั ก ในอดี ต มาผสมผสานกั บ ปั จ จุ บั น ความรู้สึกรักชัง ความรู้สึกเป็นพวกเราพวกเขา ความรู้จักอคติด้วยอ�ำนาจความรักบ้าง ด้วย อ�ำนาจความชังบ้าง ด้วยอ�ำนาจความกลัวบ้าง บางครั้งบางคราวด้วยอ�ำนาจความหวง เพราะ ฉะนั้นปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองที่เรา เห็นจึงพบว่า จะมีคนกลุ่มหนึ่งยกย่อง ป้องกัน คนกลุ่มหนึ่งกล่าวต�ำหนิหรือประณาม คนกลุ่ม หนึ่งรู้สึกเฉย ๆ อยู่เสมอ ความรู้สึกแบ่งแยก และแตกต่างจึงมีอยู่ตลอดเวลา เว้นเสียแต่ว่า ๘ ปี มานี้คนไทยต่างรับสื่อ ที่น�ำพาไปสู่ความเกลียดชัง แตกแยก และลืม ความเป็นคนไทยเนื้อเดียวกัน จนยากแก่การ ประสานโดยง่าย

45


พระเจ้าธีบอแห่งราชวงศ์คองบอง พลเอก ทรงพล ไพนุพงศ์

ที่ต่างอาณาจักรได้น�ำเรือสินค้าเข้ามาติดต่อ ค้าขาย ในที่สุดแล้วอาณาจักรพม่าก็อ่อนแอ และเสื่อมลงเป็นล�ำดับ

๒. ความวุ่นวายปลาย ราชวงศ์ พระเจ้าธีบอ (Thibaw Min) หรือพระเจ้า สีป่อทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๑ นับเป็นกษัตริย์ล�ำดับที่ ๑๑ แห่ง ราชวงศ์ อ ลองพญา เป็ น พระราชโอรสของ พระเจ้ามินดง (Mindon Min) กับเจ้าหญิงแห่ง เมืองสีปอ่ จากไทยใหญ่ ทรงพระราชสมภพเมือ่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๒ ที่กรุงมัณฑะ เลย์ พระนามเดิมว่าเจ้าชายหม่องปู (Maung Pu) เมื่อเจริญพระชันษาถึงวัยก็ได้ทรงผนวช เป็ น พระภิ ก ษุ ใ นพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ทรง ศึกษาวิชาการต่าง ๆ ต่อมาเมื่อพระองค์ทรง ลาผนวชแล้วพระราชบิดาทรงแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองสีป่อ พระเจ้ามินดงทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายคะนอง พระอนุ ช าเป็ น รั ช ทายาท เนื่ อ งจากทรงมี พระปรีชาสามารถและมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ ข องอาณาจั ก รพม่ า ในขณะนั้ น แต่สร้างความไม่พอใจให้แก่พระราชโอรสของ ราชวงศ์คองบองหรือราชวงศ์อลองพญา พระองค์คอื เจ้าชายมยินกัน ปี พ.ศ. ๒๔๐๙ เกิด โดยปฐมกษั ต ริ ย ์ เ ป็ น มหาราชที่ ยิ่ ง ใหญ่ การกบฏโดยมีเจ้าชายมยินกันเป็นผู้น�ำร่วมกับ ราชวงศ์ ได้ปกครองอาณาจักรพม่ามานาน พระอนุชาคือเจ้าชายมยินกอนเดียงได้สังหาร ถึง ๑๒๖ ปี อาณาจักรได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด รั ช ทายาท เหตุ ก ารณ์ นี้ เ ป็ น ผลให้ พ ระเจ้ า ของอ�ำนาจ มีอาณาเขตขยายไปสูอ่ าณาจักร มินดงยังไม่สามารถที่จะทรงตั้งรัชทายาทใหม่ ข้างเคียง มีความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินมีค่า ขึ้นมา พระองค์ทรงเกรงว่าหากตั้งรัชทายาท มากมาย โดยมีดินแดนที่อยู่ในอ�ำนาจของ จากพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึง่ แล้ว อาณาจักรกว้างใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จะถูกลอบปลงพระชนม์เสียก่อน ในอดีตจึงเป็นมหาอ�ำนาจทางทหารแห่งอุษา  พระเจ้ า ธี บ อได้ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ เ มื่ อ คเนย์ จากนั้ น อาณาจั ก รพม่ า ก็ เ ริ่ ม เสื่ อ ม มี พ ระชนมายุ ไ ด้ ๑๙ พรรษา ภายใต้ ก าร ลงเป็นล�ำดับ............บทความนี้ กล่าวถึง  สนับสนุนของพระนางอเลนันดอ (มีพระนาม รัชสมัยพระเจ้าธีบอแห่งราชวงศ์คองบอง จริ ง ว่ า สิ่ น พยู ม าชิ น (Hsinbyumashin) มี ความหมายว่านางพญาช้างขาว มีพระนาม เดิมว่าศุภยากะเล ทรงเป็นพระราชธิดาของ พระเจ้ า จั ก กายแมงพรื อ พระเจ้ า พะคยี ด อร์ อาณาจั ก รพม่ า ได้ พ ่ า ยแพ้ ใ นสงครามกั บ กษัตริย์ล�ำดับที่ ๗ ราชวงศ์อลองพญา ต่อมา อังกฤษถึงสองครั้ง โดยครั้งที่หนึ่ง ในปี พ.ศ. พระนางทรงด�ำรงต�ำแหน่งพระมเหสีต�ำหนัก ๒๓๖๗ - ๒๓๖๙ และครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. กลาง พม่าจะเรียกว่าอะเลนันดอ ชาวสยามจะ ๒๓๙๕ ระยะห่างกัน ๒๖ ปี เป็นผลให้พม่าต้อง รูจ้ กั พระนางในชือ่ นี้ พระนางมีพระราชธิดากับ สูญเสียค่าปรับให้อังกฤษเป็นจ�ำนวนมากและ พระเจ้ามินดงรวม ๓ พระองค์ คือพระนางศุภ ต้องสูญเสียดินแดนชายฝั่งทะเลเป็นจ�ำนวน ยาคยี, พระนางศุภยาลัต และพระนางศุภยาก มากหรือที่เรียกว่าพม่าตอนล่าง อาณาจักร เล) พระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้ามินดงผู้เป็น ต้องสูญเสียรายได้เป็นจ�ำนวนมากที่ควรจะได้ พระราชบิดาและเหล่าขุนนางชั้นสูงกลุ่มหนึ่ง จากเมืองท่าที่ส�ำคัญทางตอนใต้ของอาณาจักร (กินหวุ่นมินจี มัคเวมินจี และเยนันจองมินจี)

๑. สถานการณ์ทั่วไป

พระเจ้าธีบอ (Thibaw Min) หรือพระเจ้า สีปอ่ ทรงเป็นกษัตริยพ ์ ม่าแห่งราชวงศ์อลอง พญา ล�ำดับที่ ๑๑ 46

พลเอก ทรงพล ไพนุพงศ์


๓. การด�ำเนินนโยบาย ด้านต่างประเทศ ขณะนั้นอาณาจักรแห่งอุษาคเนย์ได้รับ ความกดดั น จากมหาอ� ำ นาจทางทหารแห่ ง ยุ โ รป โดยเฉพาะทั้ ง อาณาจั ก รอั ง กฤษและ อาณาจักรฝรั่งเศส ทั้งด้านการค้าขายและการ เข้ายึดครองดินแดนที่มีผลประโยชน์ ประกอบ กับกองทัพมีอาวุธทีท่ นั สมัยทัง้ ปืนคาบศิลา ปืน ใหญ่ และเรือรบที่ติดตั้งปืนใหญ่ (เป็นเรือที่ใช้ ในทะเลลึก แต่เรือรบส่วนใหญ่ของอาณาจักร บริเวณแม่น�้ำอิระวดีเป็นเรือรบที่ใช้ในแม่น�้ำ) ที่มีความก้าวหน้ากว่ากองทัพของอาณาจักร ต่าง ๆ แห่งอุษาคเนย์

พระนางอเลนันดอ พระมเหสีต�ำหนักกลาง ในพระเจ้ามินดง ผูส้ นับสนุนให้เจ้าชายหม่องปู  ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ ใช้ชีวิตในช่วง สุดท้ายอยู่ที่เมืองมะละแหม่งจนสิ้นพระชนม์

พระเจ้ามินดง (Mindon Min) เป็นพระราช  บิ ด าของพระเจ้ า ธี บ อ ทรงเป็ น กษั ต ริ ย ์ พม่าแห่งราชวงศ์อลองพญา ล�ำดับที่ ๑๐  ต่ อ มาพระองค์ ไ ด้ อ ภิ เ ษกสมรสกั บ พระนาง ศุภยาลัต (Supayalat) ซึ่งเป็นพระราชธิดา ของพระเจ้ามินดงกับพระนางอเลนันดอ ร่วม พระราชบิดาเดียวกัน พระนางศุภยาลัตเป็น บุคคลที่ทรงมีบทบาทอย่างมากต่อการตัดสิน พระทัยของพระเจ้าธีบอในเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ

พระนางศุภยาลัต (Supayalat) เป็นมเหสี ของพระเจ้าธีบอ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เสนาบดีกนิ หวุน่ มินจี (Kinwun Mingyi) เป็นที่ปรึกษาคนส�ำคัญของพระเจ้ามินดง และพระเจ้าธีบอ มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๖๕ - ๒๔๕๑ อายุ ๘๖ ปี (ภาพนี้มีอายุ ๕๐ ปี) พระเจ้าธีบอได้ส่งคณะทูตไปยังอาณาจักร ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๖ หลั ง จากที่ พ ระองค์ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ ไ ด้ ๕ ปี และได้มีการเจรจาเกี่ยวกับการท�ำสัญญา ทางด้านการค้า ให้ฝรั่งเศสรับสัมปทานป่าไม้ ทางตอนเหนือของอาณาจักร เดินเรือในแม่นำ�้ อิระวดีแทนอังกฤษและด�ำเนินกิจการไปรษณีย์ ในพม่า และให้ฝรั่งเศสสร้างทางรถไฟบางสาย ทางตอนเหนือ เพื่อแลกกับฝรั่งเศสยอมขาย อาวุธให้พม่า ซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับ อังกฤษเป็นอย่างมาก พม่าพยายามที่จะพึ่ง ฝรั่งเศสเพื่อจะน�ำมาถ่วงดุลอ�ำนาจกับอังกฤษ และพยายามลดอิทธิพลของอังกฤษ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ พม่ามีความ ขัดแย้งกับบริษทั บอมเบย์เบอร์มาเทรดดิง่ ของ อังกฤษ ว่าผิดสัญญาสัมปทานการค้าไม้สักทาง ภาคเหนือโดยชักลากไม้ที่ยังไม่ได้ช�ำระภาษี ศาลพม่าตัดสินให้ช�ำระภาษีพร้อมค่าปรับเป็น เงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ รูปี บริษัทของอังกฤษไม่ ยอมเป็นผลให้พม่าเข้ายึดไม้สัก ซึ่งทางบริษัท อังกฤษได้เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเข้าช่วย เหลือ อังกฤษจึงขอให้พม่าพิจารณาคดีใหม่แต่ ทางพม่าได้ปฏิเสธ เมื่อพม่าปฏิเสธอังกฤษก็ได้ ยื่นค�ำขาดในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ ว่ า จะเข้ า ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งบริ ษั ท อั ง กฤษเอง ห้ามพม่าเกี่ยวข้อง ถ้าหากพม่าจะท�ำสัญญา ไมตรีกับต่างอาณาจักรใด อังกฤษจะต้องมี ส่วนเกี่ยวข้องด้วย เมื่อพม่าได้รับค�ำขาดจาก อั ง กฤษก็ ไ ด้ ป ระชุ ม หารื อ ในที่ สุ ด พม่ า ก็ ไ ด้ ปฏิเสธอังกฤษ ดังนั้นสงครามครั้งใหม่ก็ก�ำลัง จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

๔. บทสรุป ราชวงศ์คองบองหรือราชวงศ์อลองพญา ตอนปลายเกิดความวุ่นวายขึ้นหลายครั้ง การ แย่งชิงราชสมบัติภายในราชวงศ์ซึ่งก่อให้เกิด ความสูญเสียเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ราชส�ำนัก เกิดความอ่อนแอทัง้ ทางด้านการปกครอง ด้าน การทหาร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่ อาณาจักรพม่าก็เริ่มอ่อนแอและเสื่อมลงเป็น ล�ำดับ ในที่สุดจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 47


When you love someone... the seeds you plant grow ใ into love. เมื่อคุณรักใคร... เมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูก ก็งอกงามเป็นความรัก ไม่ทราบว่าผู้อ่านเห็นด้วยไหมคะ ? พันเอกหญิง วันดี โตสุวรรณ

48

นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่อยาก จะเขียนอะไร ๆ เกีย่ วกับความรักให้กบั พี่ ๆ น้อง ๆ ทหารบ้าง ทัง้ ทีส่ ถานการณ์ ทางการเมื อ งในวั น นี้ ดู เ หมื อ นจะตรงข้ า ม กับความรัก ความผูกพัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ กั น พอสมควร สิ่ ง ที่ รู ้ สึ ก เจ็ บ ปวดในหั ว ใจ คื อ การเห็ น พี่ น ้ อ งคนไทยแบ่ ง พรรค แบ่ ง พวกกันอย่างชัดเจน บางคนถึงกับตัดความ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต ่ อ กั น เนื่ อ งจากความคิดเห็นขัด แย้งทางการเมือง ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือ การลุก ขึ้นมาท�ำร้ายร่างกาย ด่าทอซึ่งกันและกันจน ความรู้สึกที่ดี ๆ หายไป กลายเป็นศัตรูกันทั้ง ๆ ที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางครางใจกันมาก่อน ถึงแม้วา่ วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ที่มีต�ำนานมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิคลาวดิอุส ที่สอง ซึ่งเป็นบุคคลที่ชอบใช้นโยบายการนอง เลือดประหัตประหารกัน และตอนนั้นมีการ เกณฑ์ทหารจ�ำนวนมากเข้ามาปฏิบัติงานใน กองทัพ จักรพรรดิคลาวดิอุสเชื่อว่าหนุ่ม ๆ ชาวโรมทั้งหลายไม่ยอมมาเป็นทหารเพราะ ไม่ อ ยากจากคนรั ก และครอบครั ว เขาเลย พันเอกหญิง วันดี โตสุวรรณ


ยกเลิกพิธีแต่งงานและการหมั้นหมายในกรุง โรม จนท�ำให้นักบุญผู้ใจดีชื่อ วาเลนไทน์ ซึ่ง เป็นบาทหลวงในกรุงโรม ในปี ๒๖๙ พร้อมกับ เพื่อนชื่อ นักบุญมาริอุส ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ ของจักรพรรดิคลาวดิอุส และยังคงประกอบ พิ ธี ก ารแต่ ง งานอย่ า งลั บ ๆ และเมื่ อ การ ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงวาเลนไทน์ ถูกจับได้ ท่านก็ถูกลงโทษด้วยการตีจากไม้ กระบองจนเสียชีวิต และถูกตัดศีรษะในที่สุด แต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่า การพยายามของ บาทหลวงวาเลนไทน์ ไม่สามารถจะใช้กบั สังคม เมืองของเราในปัจจุบันเสียแล้ว เพราะมีการ ส่งเสริมให้มีความเกลียดชังเกิดขึ้นในสังคม ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะมี “วันแห่งความ เกลียดชัง” เกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นขอเถอะนะคะว่า ความรักเป็นสิง่ ทีส่ วยงามตามแบบทีบ่ าทหลวง Valentine ได้พยายามส่งเสริมให้คนรักกัน ด้วยนิยามความรักตามทีม่ หี ลายคนน�ำมาขยาย ความหมายในแต่ละอักษรไว้ดังนี้ V คือ VERITY หมายถึง สิ่งที่เป็นจริง ความ จริงที่มีอยู่ หรือลักษณะที่เป็นจริง ดังนั้น เรา ควรจะต้องยอมรับความจริงแบบไม่งมงาย ไม่ หลอกตัวเอง เอาเป็นว่า จะรักใครก็บอกรัก ส่วนไม่รักก็บอกเขา เขาจะได้ไม่ละเมอเพ้อพก จะเป็นโศกนาฏกรรมภายหลัง ที่ส�ำคัญในชีวิต รัก คือ การไม่โกหกซึง่ กันและกัน ยอมรับความ เป็นจริงให้ได้ A คือ AMBITION เป็นความปรารถนาอย่าง แรงกล้า  หรือความทะเยอทะยาน ส�ำหรับ หนุม่ สาวทีย่ งั อยูใ่ นวัยบ่มความรัก ก็ขอให้ก�ำลัง ใจที่จะพิชิตใจคนรักที่เราคิดว่าเขามีใจให้เรา

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

และจงพยายามฝ่าฟันอุปสรรคที่ขวางไว้ให้ ได้ หากไม่ไหว ก็ถอยได้ การถอยนั้นไม่ใช่เป็น เรื่องเสียหายอะไร L คือ LENIENT หมายถึง ความผ่อนปรน หรื อ ความปรานี หลายคนพู ด ว่ า ความรั ก ท�ำให้คนตาบอด บอกอะไรก็ดีไปหมด รักมาก ก็เกลียดมาก เราคงต้องมีการผ่อนปรน ปรับ สภาพจิตใจบ้าง หรือหากเขาพลาดพลั้งไปก็ ให้อภัยเขาเถอะ E คือ EQUALITY ความเสมอภาค ที่จริง ความเสมอภาคจะขั ด แย้ ง กั บ ความรั ก โดย เฉพาะกับคนรักฝ่ายหญิง เพราะผู้หญิงส่วน ใหญ่ ต ้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ การดู แ ลที่ แ ตกต่ า ง และพิเศษกว่าคนอื่นเสมอ ดังนั้นกรณีความ รักแบบหนุ่มสาว ความเสมอภาคอาจจะใช้ได้ แต่ถ้าความรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก แล้ว ความเสมอภาคก็ส�ำคัญที่จะท�ำให้เราไม่ เป็นคนที่ล�ำเอียง N คือ NOTABLE หมายถึง การยกย่อง ทุกคน ทุกระดับต้องการได้รับการยกย่องใน ระดับที่สมควรและเหมาะสมตามสถานภาพ ของแต่ ล ะคน ดั ง นั้ น การได้ รั บ การยกย่ อ ง ถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์ อย่าลืมนะคะ T คือ TENDER หมายถึง ความรักใคร่และ นุ่มนวล มนุษย์ทุกคนที่มีความนุ่มนวล อ่อน หวานอยู่ในตัวขึ้นอยู่กับจะแสดงออกมา แต่ บางคนอาการความนุ ่ ม นวลซ่ อ นเร้ น เสี ย ใจ

หาไม่เจอ ตลอดเฉพาะอย่างยิ่งทหาร ต�ำรวจ และเจ้าหน้าทีท่ างด้านความมัน่ คง การทักทาย และดูแลอย่างนุ่มนวล มักจะชนะใจผู้ที่ได้รับ การดูแลเสมอ I คือ INNOVATION หมายถึง ความแปลก ใหม่ เมื่อพูดถึงความรักแล้วละก็ เราควรคิดหา กิจกรรมอะไร ๆ ใหม่ ๆ ที่ท�ำให้คนรักของเรา หรือคนใกล้ตัว ได้ประทับใจกับเราบ้าง N คือ NEXUS การเชื่อมโยงและผูกพัน ความรักที่บ่มด้วยระยะเวลาที่ผ่านร้อน ผ่าน หนาวกันมา ร่วมทุกข์ ร่วมสุข เป็นความผูกพัน และเชื่อมโยงทางด้านจิตและทางกาย ดังนั้น ควรหมั่นที่จะสร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ความรักนั้นยั่งยืน E คือ ENDURANCE หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้น คนเราไม่สามารถเป็นคนดีได้ ตลอดเวลา และเป็นคนเลวได้ตลอดเวลาเช่น กัน ขึ้นอยู่กับมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ใหญ่ มักจะพูดว่า ถ้าอีกคนร้อน เราต้องเย็น สูตร นี้ก็ยังเป็นสูตรส�ำเร็จที่ใช้ได้ในปัจจุบัน ดังนั้น ความอดทน อดกลั้ น และให้ อ ภั ย เป็ น สิ่ ง ที่ ส�ำคัญในชีวิต ดังนั้นในเดือนแห่งความรักนี้ขอส่งความรัก ไปยังทุกคน และขอให้ทุกคนส่งต่อความรักไป ให้แก่กัน จนกว่าสังคมของเราจะมีความรัก ความผูกพัน ความปรานี ความอดทน อยู่ใน จิตใจ

49


สาระน่ารู้ทางการแพทย์

“โรคที่เกิดขึ้นได้หนึ่งในล้าน โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก หรือโรคฉี่หอม” ส�ำนักงานแพทย์ ส�ำนักงานสนับสนุนส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ข่

าวน้องโมจิ หรือเด็กหญิงพลอยชมภู ศรีวิกุล เด็กน้อยวัย ๖ เดือน ๒๑ วัน ที่ ป ่ ว ยเป็ น โรคพั น ธุ ก รรมเมตา บอลิซึม ท�ำให้มีภาวะกรดแลคติกในเลือดสูง กว่าคนปกติถึง ๖ เท่า จนเสียชีวิต ได้สร้าง ความเสี ย ใจให้ แ ก่ ค รอบครั ว และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ทราบข่าวนี้ โดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่ ที่ยังมีลูกเล็ก ๆ คงจะรู้สึกตระหนกไม่น้อย เพราะหวั่นเกรงว่า โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก จะมีโอกาสเกิดกับลูกของเราไหม แล้วโรคนี้ คือโรคอะไรกันแน่

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก คืออะไร โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก หรื อ ที่ เ รี ย ก ว่า Inherited Metabolic Disorders หรือ Inborn Errors of Metabolism (IBEM) เป็น โรคพันธุกรรมกลุม่ หนึง่ ทีเ่ กิดจากความผิดปกติ ของยี น เดี่ ย ว ท�ำ ให้ ก ารเรี ย งล�ำ ดั บ ของสาย DNA บกพร่อง ก่อให้เกิดความผิดปกติของ การสร้างโปรตีน เช่น เอนไซม์ โปรตีนตัวรับ ขนส่ง โปรตีนโครงสร้าง หรือส่วนประกอบอื่น ของเซลล์ แล้วส่งผลให้กระบวนการย่อยสลาย 50

(Catabolism) หรือขบวนการสังเคราะห์สาร อาหารในร่างกาย (Anabolism) ผิดปกติไป อย่ า งที่ รู ้ กั น ว่ า การเผาผลาญอาหารใน ร่ า งกายเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ มี พลังงานในการด� ำ รงชี วิ ต แต่ ห ากยี น ตั ว นี้ มี ความบกพร่องจนไปท�ำให้เซลล์ไม่สามารถย่อย สารอาหารได้ เปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงาน ไม่ได้ นาน ๆ เข้า สารอาหารที่ถูกสะสมไว้ ในตัวจะตกค้างจนกลายเป็นพิษ และในที่สุด เซลล์ก็จะตาย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้ป่วย เสียชีวิตได้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม โรคในกลุ่มพันธุกรรมเมตา บอลิกนี้มีมากมายหลายร้อยโรค ตัวอย่างเช่น ๑. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่ อ งของกรดอะมิ โ น (Amino Acid Disorders) เช่น โรคปัสสาวะหอม (Maple Syrup Urine Disease), โรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria), โรคโฮโมซี ส เทอี น (Homocysteinuria) ฯลฯ ๒. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่ อ งของวงจรยู เ รี ย (Urea Cycle Disorders) เช่น โรคทรานสคาร์บามิลเลส (Ornithine Transcarbamylase Deficiency : OTC) ฯลฯ ๓. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่ อ งของกรดอิ น ทรี ย ์ (Organic acid disorders) เช่น ภาวะมีกรดไอโซวาลิริกใน เลือด (Isovaleric Acidemia), โรคอัลแคป โทนยูเรีย (Alkaptonuria) ฯลฯ ๔. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่องของการสะสมไกลโคเจน (Glycogen Storage Disorders) เช่ น โรคพอมเพ (Pompe’s Disease) หรือโรคไกลโคเจนสะสม ชนิดที่ ๒, โรค Von Gierke’s Disease ฯลฯ ๕. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่องของเพอรอกซิโซม (Peroxisomal

Disorders) ซึ่งเป็นออร์แกเนลล์ขนาดเล็กใน ร่างกาย เช่น โรค Zellweger, โรค Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata ฯลฯ ๖. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่ อ งของการสั ง เคราะห์ ก รดไขมั น (Mitochondrial Fatty Acid Oxidation Disorders) เช่น โรค Systemic Carnitine Deficiency ฯลฯ ๗. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่องของการสะสมไลโซโซม (Lysosomal Storage Disorders) เช่น โรคพันธุกรรม LSD ชนิด MPS ฯลฯ ๘. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่องของพิวรีน (Disorders of Purine Metabolism) ได้แก่ โรค Lesch-Nyhan Syndrome ๙. โรคพั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ที่ มี ค วาม บกพร่องของเซลล์ประสาทในสมอง (Neurodegenerative Disorders) เช่น โรค Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, โรค Krabbe Disease ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ที่มีความบกพร่องของการขนส่งสารทองแดง, โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกที่มีความบกพร่อง ของกลุม่ Leucodystrophines, โรคพันธุกรรม เมตาบอลิกที่มีความบกพร่องของไขมัน, โรค พันธุกรรมเมตาบอลิกที่มีความบกพร่องของ มิวโคโพลีแซคคาไรด์, โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ที่มีความบกพร่องของโอลิโกแซคคาไรด์ ฯลฯ

ท�ำไมลูกถึงเป็นโรคพันธุกรรม  เมตาบอลิก โรคนี้เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แบบ Autosomal Recessive หรือเกิดจาก ยีนด้อยของพ่อและแม่ ดังนั้น จึงมักเกิดจาก

ส�ำนักงานแพทย์ ส�ำนักงานสนับสนุนส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


การแต่งงานกันเองในเครือญาติ หรืออาจเป็น เครือญาติที่เคยเกี่ยวดองกันก็เป็นได้ ท�ำให้ ยีนด้อยที่มีความบกพร่องเหมือนกันมาเจอกัน เมื่อคลอดลูกออกมาจึงป่วยด้วยโรคนี้

ท� ำ ให้ เ กิ ด สารพิ ษ สะสมและเกิ ด อาการทาง คลินิกขึ้น ในขณะเจ็บป่วยผู้ป่วยมีกลิ่นตัวและกลิ่น ปั ส สาวะผิ ด ปกติ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากสารที่ คั่ ง ใน Organic Acidopathies หลายโรคระเหย อาการของโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ได้ง่าย เช่น ภาวะมีกรดไอโซวาลิริกในเลือด สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เด็กที่ป่วยโรคนี้มักเสีย (Isovaleric Acidemia) หรือโรคปัสสาวะน�้ำ ชีวิต เพราะแพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ เชือ่ มเมเพิล (โรคปัสสาวะหอม : Maple Syrup อย่ า งรวดเร็ ว นั ก เนื่ อ งจากอาการที่ เ กิ ด นั้ น Urine Disease) เป็นโรคในกลุ่มกรดอะมิโน สามารถเลียนแบบโรคในเด็กได้เกือบทุกโรค ที่พบมากในประเทศไทย มีคนในครอบครัว โดยท�ำให้เกิดอาการในระบบเดียวหรือหลาย หรือญาติพี่น้อง มีอาการคล้ายผู้ป่วย หรือบิดา มารดาเป็นญาติกัน ระบบก็ได้ ๒. อาการทางระบบประสาท หากผู้ป่วย อาการที่พบบ่อยจะเป็นอาการทางระบบ ประสาท, ทางเดินอาหาร และหัวใจ ผู้ป่วยใน มี อ าการทางระบบประสาท แล้ ว แพทย์ กลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกจะเริ่มมีอาการ ตรวจไม่พบว่าติดเชื้อจากความผิดปกติทาง ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับ โครงสร้าง (เช่น เนื้องอก) หรือภาวะสมองขาด เอนไซม์ ที่ เ หลื อ และปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ถ้ า การ ออกซิเจน แพทย์ควรวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่ม กลายพันธุ์ (Mutation) ท�ำให้ไม่เหลือเอนไซม์ พันธุกรรมเมตาบอลิก ซึ่งอาการทางประสาท ที่ปกติเลย ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเร็วภายใน จะแสดงออกได้ ห ลายอย่ า ง เช่ น มี อ าการ ไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด แต่ถ้าการกลายพันธุ์ ซึมลง ชักหลังคลอด หรือชักภายใน ๑ – ๒ เพียงแค่ท�ำให้ระดับเอนไซม์ลดลง แต่ยังมีอยู่ เดือน มีพัฒนาการช้า มีระดับความรู้สึกตัวผิด บ้าง ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการเลยจนกว่าจะมี ปกติ มีระดับทรานซามิเนส (Transaminase) และแอมโมเนีย (Ammonia) สูงขึ้น มีการ ปัจจัยมาส่งเสริม อย่างไรก็ตาม อาการและอาการแสดงทาง ถดถอยของพัฒนาการในช่วงอายุประมาณ ๑ ปี มีการเคลื่อนไหวที่นอกเหนือความควบคุม คลินิกในผู้ป่วยพันธุกรรมเมตาบอลิก มีดังนี้ ๑. อาการป่ ว ยเฉี ย บพลั น แพทย์ ค วร (Involuntary Movement) และมีพฤติกรรม วิ นิ จ ฉั ย แยกโรคกลุ ่ ม พั น ธุ ก รรมเมตาบอลิ ก ท�ำร้ายตัวเอง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทุกอาการที่ว่ามานี้อาจแสดง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีลักษณะทางคลินิกดังต่อไปนี้ ได้ ถ งึ หลายโรค ดังนัน้ ต้องเข้ารับการตรวจทาง มีอาการคล้ายภาวะพิษเหตุตดิ เชือ้ (Sepsis) โดยอาการเกิดขึ้นหลังคลอดไม่นาน มักเป็น ห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยอย่างชัดเจน ๓. อาการทางระบบทางเดินอาหาร ผูป้ ว่ ย ชั่วโมงหรือวัน และมีช่วงเวลาที่ปกติมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลการเพาะเชื้อ โรคนี้มักจะมีอาการตัวเหลือง ตับโตในขวบปี ไม่พบเชื้อใด ๆ ทั้งนี้ การที่ผู้ป่วยไม่มีอาการ แรก หรืออาจอาเจียนเป็น ๆ หาย ๆ เริ่มมีตับ ก่ อ นคลอดและระยะแรกหลั ง คลอดนั้ น และม้ามโตไม่ว่าลักษณะใดหลังอายุ ๔ ปีซึ่ง เนื่องจากสาร intermediates เหล่านี้มักมี จะต้องตรวจค่าต่าง ๆ ในร่างกายอย่างละเอียด โมเลกุลเล็กสามารถผ่านรกไปสู่มารดาและถูก จึงจะระบุแน่ชัดว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ ๔. อาการที่ เ กิ ด กั บ หั ว ใจ บางกลุ่มของ ก�ำจัดไปได้ การเจ็บป่วยเกิดในช่วงอายุอื่น แต่ความ โรคนี้จะท�ำให้ผู้ป่วยหัวใจโต จากการหนาตัว รุนแรงของการเจ็บป่วยและผลทางห้องปฏิบัติ ขึ้ น ของผนั ง หั ว ใจด้ า นซ้ า ย และยั ง มี อ าการ การไม่สัมพันธ์กับสาเหตุ เช่น ผู้ป่วยเป็นไข้ ทางกล้ามเนื้อลายด้วย (กล้ามเนื้อที่ยึดติดกับ หวัด แต่หอบมาก ซึม ผู้ป่วยมีอาการหอบ ซึม กระดูก ท�ำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของร่างกาย) หรืออาเจียนซ�้ำ ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีประวัติ รวมทั้งอาจมีอาการลิ่มเลือดอุดตัน เกิดอาการ เป็นไข้หวัดหรือได้ทานอาหารโปรตีนสูงก่อน หัวใจวายตามมา เกิดอาการ ในช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยจะ เป็นช่วงที่ผู้ป่วยได้รับสารอาหารจากการรับ การวินิจฉัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ประทานไม่เพียงพอ เนื่องจากเบื่ออาหาร หรือ ถ้าพูดถึงชื่อ "โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก" อาเจียน แต่ร่างกายกลับต้องการพลังงานเพิ่ม ชื่อนี้ไม่เพียงแต่ไม่คุ้นหูคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว ขึ้นเพื่อก�ำจัดเชื้อโรค จึงท�ำให้ร่างกายต้องย่อย แม้ แ ต่ บ รรดาแพทย์ ทั่ ว ไปก็ รู ้ จั ก โรคนี้ ค ่ อ น สลายเนื้อเยื่อของตนเองเพื่อใช้เป็นพลังงาน ข้างน้อย ท�ำให้การวินิจฉัยไม่ถูกต้อง สาเหตุ เนื้อเยื่อที่น�ำมาใช้นี้มีทั้งคาร์โบไฮเดรต ไขมัน ก็เพราะ... และโปรตีน ดังนั้น เอนไซม์ที่เหลืออยู่ซึ่งท�ำ ๑. การวินิจฉัยท�ำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก หน้าที่ได้เพียงพอในภาวะปกติ จึงไม่สามารถ แต่ละโรคพบได้น้อยมาก จัดเป็นโรคหายาก สลายสารอาหารเหล่านี้ได้หมดในภาวะวิกฤติ ในต่างประเทศประเมินอุบตั กิ ารณ์ไว้ราว ๑ ต่อ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๕,๐๐๐ คน ท�ำให้แพทย์ไม่ค่อยนึกถึงเมื่อพบ ผู้ป่วยมีอาการลักษณะนี้ กว่าจะแยกโรคได้ก็มี อาการค่อนข้างมากแล้ว ส่วนในประเทศไทยยัง ไม่พบอุบัติการณ์ที่แน่นอน ๒. การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ การตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้น มักไม่ ค่อยบอกโรคชัดเจน ยกเว้นส่งตรวจพิเศษบาง อย่างเช่นการวิเคราะห์ Plasma Amino Acid หรือ Urine Organic Acid ๓. ในทารกแรกเกิดซึ่งมีโอกาสพบโรคกลุ่ม นี้ได้บ่อย มักจะมีการตอบสนองต่อความเจ็บ ป่วยรุนแรงอย่างมีขีดจ�ำกัด หรือแสดงอาการ อย่างไม่จ�ำเพาะเจาะจง เช่น "Poor Feeding" อย่างไม่ดูดนม ท้องอืด ส�ำรอกนม หรืออาการ ในลักษณะเซื่องซึม เป็นต้น ซึ่งยากแก่การ วินิจฉัยในเบื้องต้น ๔. กุมารแพทย์มกั จะคิดถึงโรคกลุม่ นีใ้ นบาง ภาวะเท่านั้น เช่น ภาวะปัญญาอ่อน หรือชักที่ คุมได้ยาก และมองข้ามอาการแสดงบางอย่าง ที่อาจเป็นเงื่อนง�ำส�ำคัญในการวินิจฉัยโรค อย่างไรก็ตาม หากต้องสงสัยว่าเด็กอาจเป็น โรคนี้สามารถวินิจฉัยได้ในหลายวิธี คือ ๑. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น โดยแพทย์จะตรวจภาวะหลาย ๆ อย่าง เช่น ภาวะน�้ำตาลในเลือด ตรวจค่าตับ ฯลฯ เพื่อ แยกโรค ๒. การตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ หาก ผลการตรวจเบื้องต้นพบความผิดปกติ แพทย์ จะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ เพื่อแยก โรคให้ชัดเจนขึ้น ๓. การตรวจปัสสาวะ ๔. การตรวจเลือด     

การป้องกันโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ๑. ผู ้ ที่ ว างแผนแต่ ง งาน ควรเข้ารับการ ปรึกษาทางพันธุศาสตร์จากแพทย์ก่อน เพราะ โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดยีนด้อยนี้ จะท�ำให้ การตัง้ ครรภ์แต่ละครัง้ มีโอกาสได้ทารกผิดปกติ ถึงร้อยละ ๒๕ ๒. ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ก่ อ นคลอด (Prenatal Diagnosis) เพื่ อ บอกได้ ว ่ า ทารกในครรภ์ เป็ น โรคพั น ธุ ก รรมนั้ น ๆ หรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ คู ่ สามี ภ รรยาพิ จ ารณาเลื อ กยุ ติ ก ารตั้ ง ครรภ์ (Elective Abortion) 51


วันดีในรอบปี ๒๕๕๗ พลโท เสริมโชตน์ เหรียญเจริญ

(โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เอกสารฉบับนี้เพียง แต่บอกโอกาสที่ดีที่สุดให้ท่านได้ใช้ประโยชน์เท่านั้น มิได้บ่งชี้ ให้ท่านได้ปฏิบัติตาม อนึ่งในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗ ปฏิทินที่นัก โหราศาสตร์ภาคค�ำนวณท�ำไว้ไม่เหมือนกัน คือของอาจารย์ ทองเจือ อ่างแก้ว บอกว่าตรงกับขึ้น ๑ ค�่ำ เดือน ๘ อาจารย์ บางท่านหรือแม้แต่ในปฏิทนิ ๑๐๐ ปีหลายเล่ม บอกว่าตรงกับ แรม ๑๔ ค�ำ่ เดือน ๗ เมือ่ มีความเห็นต่างกัน การค�ำนวณเรือ่ ง ต่าง ๆ ก็จะผิดไปเป็นลูกระนาด เพราะข้างขึ้น-ข้างแรมไม่ตรง กันตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗ เป็นต้นไป ผมพิจารณาเรือ่ งนีม้ า นานแล้ว ปรึกษาหารือกับใครก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่ดี เพราะต่าง ฝ่ายต่างมีเหตุผล สรุปแล้ว ผมใช้ข้อมูลของอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว ครับ ฉะนั้นหากท่านใดใช้ข้อมูลอื่น การพยากรณ์ก็ จะแตกต่างกันไปครับ) มกราคม ๒๕๕๗ เสาร์ที่ ๔ ม.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค เหมาะแก่งานโครงการ ระยะสั้น แต่ตรงกับวันทรทึก ให้ระวังการถูกลบหลู่ พฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ตรงกับวันฟู ตรงกับ วันธงไชย ดีมาก ๆ งานที่มีโครงการระยะสั้น ๆ รีบด�ำเนินการ เลยเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค เป็นวันดิถีเรียง หมอน เหมาะกับงานมงคลสมรสเป็นอย่างยิง่ อยูด่ ว้ ยกันจนแก่ เฒ่า มีความสุขความเจริญดี หรืองานโครงการระยะยาวต่าง ๆ ให้ผลดีมาก เสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๗ ดิถชี ยั โชค ดีสำ� หรับงานต่อสูแ้ ข่งขัน แต่งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสตรีควรงดเว้น เช่น โกนจุก บายศรี สู่ขวัญ แต่งงาน จันทร์ที่ ๑๓ ม.ค.๕๗ ดิถเี รียงหมอน เหมาะแก่งานมงคล สมรส จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี อังคารที่ ๑๔ ม.ค.๕๗ ดิถสี ทิ ธิโชค วันลอย แต่ตรงกับวัน โลกาวินาศ หากไม่จำ� เป็นก็หาวันใหม่เพราะถือว่ายังเป็นวันทีด่ ี ไม่จริง จันทร์ที่ ๒๐ ม.ค.๕๗ สิทธิโชค ดีเหมาะกับงานโครงการ ระยะสั้น เสาร์ที่ ๒๕ ม.ค.๕๗ ดิถีเรียงหมอน เหมาะกับงานมงคล สมรส อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี อาทิตย์ที่ ๒๖ ม.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ตรงกับวันอธิบดี ดีมาก ๆ ยิ่งงานที่มีการวางแผนเอาไว้เป็นระยะ ๆ ควรจะเปิด ด�ำเนินการได้แล้วในวันนี้ อังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค แต่ตรงกับวัน โลกาวินาศ ถ้าไม่จ�ำเป็นก็เลื่อนไปก่อน พุธที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ ดิถเี รียงหมอน เหมาะกับงานแต่งงาน ตรงกับวันอุบาทว์ ฤกษ์ล่างเสีย ฤกษ์ล่างเป็นฤกษ์ที่กล่าวถึง กฎเกณฑ์ยอ่ ย ๆ ถ้าจะแต่งงานวันนีต้ อ้ งหาฤกษ์สง่ ตัวให้ดี หาก ไม่จ�ำเป็นหาวันใหม่ดีกว่า วันนี้แรม ๑๔ ค�่ำ งานที่ต้องเกี่ยวกับ พระสงฆ์ก็ไม่ดีเช่นกันอย่างเช่น อุปสมบท ลาสิกขา กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พุธที่ ๕ ก.พ.๕๗ ดิถีราชาโชค เหมาะแก่การไปขอความ ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่ตรงกับวันอุบาทว์ประจ�ำปี ไม่จ�ำเป็นก็ ให้เลื่อนไปก่อน พฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๕๗ มหาสิทธิโชคและเป็นวันธงไชย ดีมาก ๆ งานโครงการระยะยาวเริ่มต้นได้เลย หากเจ้าตัวดวงดี ในปีนงี้ านต่าง ๆ ก็จะด�ำเนินการไปได้อย่างสวย วันนีไ้ ด้ดถิ เี รียง หมอนหัวขึ้น แต่งงานดีมากอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า มีความสุข ความเจริญดี น่าเสียดายที่เป็นเดือนคี่แต่ก็ฤกษ์ดีหมด จันทร์ที่ ๑๗ ก.พ.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค ดี มาก ๆ ไม่ว่างานโครงการระยะสั้น งานที่ต้องต่อสู้แข่งขัน หรือ ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ พฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.พ.๕๗ วันธงไชย มหาฤกษ์เวลา ๑๙.๑๗ - ๒๐.๓๐ 52

มีนาคม ๒๕๕๗ จันทร์ที่ ๓ มี.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค วัน นี้ดีมาก ๆ แต่น่าเสียดายที่ฤกษ์ล่างเสีย ถ้าไม่จ�ำเป็นจริง ๆ ก็ เลือกวันใหม่จะดีกว่า อังคารที่ ๑๑ มี.ค.๕๗ ดิถชี ยั โชค แต่ตรงกับวันโลกาวินาศ ประจ�ำปี ไม่จ�ำเป็นก็หาวันใหม่ ยิ่งงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสตรี ต้องงดเว้น ตามสูตรสงฆ์ ๑๔ นารี ๑๑ วันนี้ขึ้น ๑๑ ค�่ำและ ตรงกับวันที่ ๑๑ ด้วย เสาร์ที่ ๑๕ มี.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค วันลอย ดีมากโดย เฉพาะงานโครงการระยะยาว มหาฤกษ์เวลา ๐๘.๕๙ - ๐๙.๓๐ ห้วงเวลานี้ดีมาก ๆ พุธที่ ๑๙ มี.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค ดีมาก แต่ไปตรงกับวัน อุบาทว์ประจ�ำปี ต้องคิดแล้วว่าจะท�ำดีหรือไม่ดี แต่งานมงคล ควรงดเว้น พฤหัสบดีที่ ๒๐ มี.ค.๕๗ ถึงแม้จะไม่ตรงกับดิถีอะไรแต่ วันนีเ้ ป็นวันธงไชย มหาฤกษ์เวลา ๑๑.๕๐ - ๑๒.๒๑ ดีหลายต่อ ด�ำเนินการได้เลย อาทิตย์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ตรงกับวัน อธิบดี ดีมาก ๆ จะไปขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่หรือต้องต่อสู้ แข่งขันก็ดี ได้ดิถีเรียงหมอน แต่งงานในวันนี้อยู่กันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี ศุกร์ที่ ๒๘ มี.ค.๕๗ ไม่ตรงกับดิถีอะไร แต่มีมหาฤกษ์คือ ฤกษ์ใหญ่เวลา ๒๐.๐๒ - ๒๐.๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ พฤหัสบดีที่ ๓ เม.ย.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ตรงกับวัน ธงไชย ดีมาก ๆ อังคารที่ ๘ เม.ย.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ราชาโชค วันฟู ดี มาก แต่น่าเสียดายมีจุดด่างตรงที่ฤกษ์ล่างเสียและตรงกับวัน โลกาวินาศประจ�ำปี งานมงคลไม่ควรท�ำในวันนี้ พุธที่ ๙ เม.ย.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ชัยโชค ดี แต่ตรงกับวัน อุบาทว์ประจ�ำปีจึงท�ำให้ความดีลดลงไป เลื่อนไปหาวันใหม่ ที่ดีกว่านี้ ศุกร์ที่ ๑๑ เม.ย.๕๗ แม้ไม่ตรงกับวันดีตามดิถีต่าง ๆ แต่ มีมหาฤกษ์เวลา ๐๗.๑๑ - ๐๗.๕๔ จะท�ำอะไรก็ขอให้เริ่มท�ำใน ห้วงเวลาดังกล่าว ส่วนจะเสร็จเมื่อใดนั้นไม่เป็นไร เพราะเราได้ เริ่มต้นในเวลาที่ดีแล้ว อาทิตย์ที่ ๑๓ เม.ย.๕๗ ดิถมี หาสิทธิโชค ตรงกับวันอธิบดี ประจ�ำปี ดีมาก ๆ นาน ๆ จะพบวันดีที่ไม่มีข้อด่างพร้อยสักที จันทร์ที่ ๑๔ เม.ย.๕๗ ไม่ตรงกับดิถดี ี แต่มมี หาฤกษ์เวลา ๐๙.๒๓ - ๐๙.๓๒ เวลาสั้นมากก็ขอให้เริ่มกระท�ำการในห้วง เวลาดังกล่าว ส่วนจะแล้วเสร็จเมื่อใดไม่มีปัญหา พุธที่ ๑๖ เม.ย.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ดี แต่ตรงกับวัน โลกาวินาศประจ�ำปี วันนี้เป็นวันเริ่มต้นใช้กาลโยคใหม่ วัน อาทิตย์เป็นวันธงไชย วันจันทร์เป็นวันอธิบดี วันเสาร์เป็นวัน อุบาทว์ วันพุธเป็นวันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๑๙ เม.ย.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ราชาโชค ดี แต่ตรง กับวันอุบาทว์ประจ�ำปี ถ้าไม่จ�ำเป็นก็หาวันใหม่จะดีกว่า วัน เสาร์ในปีนี้ตั้งแต่ ๑๖ เม.ย.๕๗ - ๑๕ เม.ย.๕๘ เป็นวันอุบาทว์ จะเป็นวันดีอย่างไรก็ตามจะแฝงความไม่ดีไว้ด้วย อาทิตย์ที่ ๒๐ เม.ย.๕๗ ราชาโชค ตรงกับวันธงไชยด้วย ซึ่งนับว่าดีมาก แต่วันนี้ก็ตรงกับดิถีมหาสูญด้วย ท่านที่เคร่ง มาก ๆ ก็จะไม่ท�ำการในวันนี้เช่นกัน พฤหัสบดีที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ ดิถีราชาโชค ดีมาก พบวันดีที่ ไม่มีต�ำหนิแล้ว ได้ดิถีเรียงหมอนหัวขึ้น แต่งงานในวันนี้อยู่ด้วย กันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี น่าเสียดายเป็นเดือนห้า เดือนคี่บางท่านไม่แต่งงาน ศุ ก ร์ ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ สิ ท ธิ โ ชค ดี แต่ ฤ กษ์ ล ่ า งเสี ย จะท�ำการสิง่ ใดก็ตอ้ งคิดให้ดี ยิง่ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรีตอ้ งระวัง เพราะวันนี้แรม ๑๑ ค�่ำ ตามสูตรสงฆ์ ๑๔ นารี ๑๑ ควรงดเว้น

อาทิตย์ที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ เป็นวันธงไชย ถึงแม้ไม่มตี ำ� แหน่ง ใด ๆ ก็มีมหาฤกษ์เวลา ๒๑.๐๑ - ๒๑.๕๑ พุธที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ อมฤตโชค ดี แต่ไปตรงกับวัน โลกาวินาศประจ�ำปี ข้อห้ามอื่น ๆ ไม่มี จะท�ำการสิ่งใดก็ตามใจ ลองพิจารณาดู วันพุธในปีนี้ตั้งแต่ ๑๖ เม.ย.๕๗ ถึง ๑๕ เม.ย. ๕๘ ตรงกับวันวินาศประจ�ำปี จะได้ต�ำแหน่งดิถีดีอย่างไรก็ตาม ยังแฝงความไม่ดีไว้อยู่เช่นกัน โบราณท่านจะไม่จัดงานมงคล ในวันนี้ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เสาร์ที่ ๓ พ.ค.๕๗ อมฤตโชค ราชาโชค แต่ตรงกับวัน อุบาทว์ประจ�ำปี จะดีก็ยังดีไม่หมด อาทิตย์ที่ ๔ พ.ค.๕๗ ราชาโชค ตรงกับวันธงไชย แต่ไป ตรงกับดิถีมหาสูญ หากเป็นงานที่ส�ำคัญก็พึงหลีกเลี่ยงเพราะ อาจจะให้โทษร้ายแรงต่อไปได้ พฤหัสบดีที่ ๘ พ.ค.๕๗ ดิถีราชาโชค มหาฤกษ์เวลา ๐๖.๐๑ - ๐๖.๓๐ ดีมาก จัดงานมงคลได้ทุกอย่าง วันนี้เป็นดิถี แมลงปอหรือฤกษ์เรียงหมอน แต่งงานในวันนี้จะอยู่ด้วยกัน จนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี ศุกร์ที่ ๙ พ.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ตรงกับวันฟู ดีมาก งาน ที่วางโครงการไว้ในระยะสั้น ๆ จะได้ผลดี อาทิตย์ที่ ๑๘ พ.ค.๕๗ วันนี้เป็นวันธงไชย ถึงแม้ว่าจะ ไม่มีต�ำแหน่งอะไร แต่เวลาเพชรฤกษ์มีทั้งวันตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ ท่านให้ตั้งถิ่นฐานและอารามจึงดี แต่ไม่ควรปลูก บ้านสร้างเรือน สู่ขอภรรยาและอย่าโกนจุก พฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ดีมาก วันนี้ไม่ตรง กับข้อห้ามใด ๆ เลย จัดงานมงคลได้ทุกอย่าง ศุกร์ที่ ๒๓ พ.ค.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค วันฟู ดีมาก ๆ วัน นี้ดีทุกอย่าง จัดงานมงคลได้ทุกชนิด ได้ฤกษ์ดิถีเรียงหมอนหัว ขึ้น แต่งงานจะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี เสาร์ที่ ๒๔ พ.ค.๕๗ ชัยโชค ถือว่าเป็นวันแห่งชัยชนะ แต่ ตรงกับวันอุบาทว์ประจ�ำปีและฤกษ์ล่างเสีย ถ้าไม่จ�ำเป็นก็ควร จะหาวันใหม่ หากเป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรีให้งดเว้นเลย เช่น โกนจุก บายศรีสู่ขวัญ แต่งงาน เป็นต้น อังคารที่ ๒๗ พ.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ถือว่าเป็นดิถีที่โชค ดีให้ลาภผล แต่ฤกษ์ล่างเสีย ท�ำให้เป็นวันดีที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้าไม่ จ�ำเป็นก็ควรเลื่อนไปก่อน หากงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ควรจะงดเว้น เช่น บวชพระ เป็นต้น มิถุนายน ๒๕๕๗ จันทร์ที่ ๒ มิ.ย.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ตรงกับวันอธิบดี เป็น วันดีมาก นาน ๆ จะมีวันที่ไม่ตรงกับข้อเสียสักที อาทิตย์ที่ ๘ มิ.ย.๕๗ สิทธิโชค ตรงกับวันธงไชย แต่ฤกษ์ ล่างเสีย งานที่เกี่ยวข้องกับสตรีควรงดเว้น เช่น งานแต่งงาน จะเกิดความเสียหายกับฝ่ายหญิงในภายภาคหน้าได้ จันทร์ที่ ๙ มิ.ย.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค ตรงกับวันอธิบดี ดีมาก ๆ อังคารที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗ มหาสิทธิโชค ดีมาก มหาฤกษ์เวลา ๐๖.๕๑ - ๐๗.๒๒ ในเวลานี้ดีมาก ๆ ศุกร์ที่ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค ดีมาก ๆ จันทร์ที่ ๑๖ มิ.ย.๕๗ วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันทักทิน คือ วันที่จะถูกติเตียน แต่ว่าวันนี้ตรงกับวันอธิบดีและมีมหาฤกษ์ เวลา ๑๒.๔๙ - ๑๔.๐๒ ฉะนั้นจะเห็นว่าในวันที่ไม่สู้จะดีนักแต่ ก็มีห้วงเวลาที่ดีซ่อนอยู่ พุธที่ ๑๘ มิ.ย.๕๗ ดิถีราชาโชค แต่ฤกษ์ล่างเสียและตรง กับวันโลกาวินาศประจ�ำปี ถ้าไม่จ�ำเป็นก็หาวันใหม่ ส่วนงาน มงคลอย่าท�ำเลยจะดีกว่า พฤหัสบดีที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗ ดิถมี หาสิทธิโชค ดีมากและเป็น วันลอยด้วยถือว่าเป็นวันดี พลโท เสริมโชตน์ เหรียญเจริญ


ศุกร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗ ได้ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค ดี มาก ๆ แต่ตรงกับวันจันทร์ดบั เวลา ๑๔.๔๒ ซึง่ จันทร์ทบั อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา ๑๐.๑๐ แล้ว จะท�ำการสิง่ ใดก็ตอ้ งตรวจสอบอีกครัง้ ส่วนงานมงคลควรงดเว้น กรกฎาคม ๒๕๕๗ พุธที่ ๒ ก.ค.๕๗ ดิถรี าชาโชค ดี แต่ตรงกับวันโลกาวินาศ ประจ�ำปี หากจะจัดงานมงคลคงจะต้องหาวันใหม่แล้ว พฤหัสบดีที่ ๓ ก.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค แต่ฤกษ์ล่างเสีย ฤกษ์ล่างเป็นการโคจรของดวงจันทร์เป็นกฎเกณฑ์ย่อย ๆ ที่ก�ำหนดขึ้น ไม่ควรจัดงานมงคล อังคารที่ ๘ ก.ค.๕๗ เป็นวันธรรมดาไม่ตรงกับดิถีใด แต่มีมหาฤกษ์เวลา ๐๖.๕๒ - ๐๗.๓๐ จันทร์ที่ ๑๔ ก.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค ตรงกับวันอธิบดีด้วย มีดีมาก ๆ หลายอย่าง มหาฤกษ์เวลา ๑๑.๔๕ - ๑๒.๕๘ อังคารที่ ๒๒ ก.ค.๕๗ ชัยโชค วันแห่งชัยชนะ วันที่ได้รับ ความส�ำเร็จจากการต่อสู้ แต่มีข้อเสียคือเป็นวันจม ไม่จ�ำเป็นก็ หาวันใหม่ เสาร์ที่ ๒๖ ก.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค แต่ไปตรงกับวันอุบาทว์ ประจ�ำปี หากจ�ำเป็นจริง ๆ ก็ใช้ได้ ที่ส�ำคัญอย่าเผาศพในวันนี้ และงานมงคลควรงดเว้น พุ ธ ที่ ๓๐ ก.ค.๕๗ มหาสิ ท ธิ โ ชค แต่ ไ ปตรงกั บ วั น โลกาวินาศประจ�ำปี จะท�ำอะไรให้ระวังความเสียหายก็แล้วกัน ถ้าไม่รีบร้อนก็รอไปก่อน ส่วนงานมงคลควรงดเว้น สิงหาคม ๒๕๕๗ อาทิตย์ที่ ๓ ส.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ตรงกับวัน ธงไชยประจ�ำปี วันนี้ดีมาก ๆ อาทิตย์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๗ ถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดา แต่มี มหาฤกษ์เวลา ๑๐.๐๗ - ๑๑.๒๐ ที่ส�ำคัญหลีกเลี่ยงอย่าเผาศพ ในวันนี้ พฤหัสบดีที่ ๑๔ ส.ค.๕๗ อมฤตโชค ชัยโชค ดีมาก ๆ วัน นี้ไม่มีข้อห้ามใด ๆ ไม่ตรงกับข้อเสียใด ๆ เลย ได้ดิถีเรียงหมอน แต่งงานจะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี เป็น เดือนเก้านิยมแต่งงานอยู่เหมือนกัน ศุกร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ เป็นวันทีธ่ รรมดา แต่มมี หาฤกษ์เวลา ๑๔.๔๔ - ๑๖.๓๐ อังคารที่ ๑๙ ส.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ราชาโชค ดีมาก ๆ นาน ๆ จะพบวันดีที่ไม่มีข้อห้าม พุธที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ สิทธิโชค ชัยโชค เป็นวันดีแต่ตรงกับ วันโลกาวินาศประจ�ำปี ไม่จำ� เป็นก็เลือ่ นไปก่อน ส่วนงานมงคล ควรงดเว้น อาทิตย์ที่ ๒๔ ส.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค ตรงกับวันธงไชย มหาฤกษ์เวลา ๒๑.๔๑ - ๒๒.๔๖ วันนีด้ มี าก ๆ แต่งานทีจ่ ะต้อง เกี่ยวกับพระสงฆ์พึงงดเว้น วันนี้ได้ดิถีเรียงหมอนหัวขึ้น จะอยู่ กันจนแก่เฒ่า มีความสุขความเจริญดี พฤหัสบดีที่ ๒๘ ส.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นงานต่อสู้แข่งขันหรือจะไปขอความช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่ ศุกร์ที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ วันนี้ถึงแม้ไม่ตรงกับข้อก�ำหนดใด ๆ แต่มีเวลาเพชรฤกษ์ ๑๑.๐๗ - ๒๒.๑๘ ปลุกเสกเครื่องรางของ ขลังดี หรือตั้งถิ่นฐานดีแต่ปลูกบ้านเรือนใหม่ไม่ดี กันยายน ๒๕๕๗ อังคารที่ ๒ ก.ย.๕๗ อมฤตโชค ราชาโชค วันฟู วันนี้ดี หลายต่อ แต่มาเสียที่ฤกษ์ล่างเสียจึงไม่นิยมท�ำการมงคล พุธที่ ๓ ก.ย.๕๗ ดิถสี ทิ ธิโชค ชัยโชค ดี แต่ตรงกับดิถมี หา สูญและวันโลกาวินาศด้วย ชัง่ น�ำ้ หนักดูแล้วอย่าท�ำเลย เลือ่ นไป ดีกว่า ที่น�ำเสนอให้ทราบก็เพื่อให้ทราบว่า วันที่ดีจริง ๆ นั้นหา ยาก ในวันทีด่ กี อ็ าจจะมีจดุ เสียเจือปนอยู่ และในวันทีไ่ ม่ดนี นั้ ก็ มีห้วงเวลาที่ดีอยู่เหมือนกัน ทางที่ดีต้องน�ำเอาดวงของผู้ที่จะ ประกอบการมาพิจารณาประกอบด้วยจึงจะดีที่สุด อาทิตย์ที่ ๗ ก.ย.๕๗ มหาสิทธิโชค ตรงกับวันธงไชย และเป็นวันลอย ดีมาก ๆ จะท�ำอะไรก็ด�ำเนินการได้เลย งาน ที่วางแผนที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เริ่มต้นได้แล้ว พุธที่ ๑๐ ก.ย.๕๗ อมฤตโชค ดี แต่ตรงกับวันโลกาวินาศ หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประจ�ำปี งานอื่นจะท�ำก็ได้แต่งานมงคลควรงดเว้น พฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.ย.๕๗ วันนีเ้ ป็นดิถอี คั นิโรธซึง่ ไม่ดี เป็น วันที่จะต้องระวังในเรื่องไฟ เรื่องความร้อน เรื่องการเผาผลาญ แต่มีห้วงเวลามหาฤกษ์ ๑๒.๔๑ - ๑๔.๐๐ เป็นเวลาที่ดี เสาร์ที่ ๑๓ ก.ย.๕๗ อมฤตโชค ราชาโชค ดี แต่มาตรง กับวันอุบาทว์ประจ�ำปี งานอื่น ๆ ก็พอท�ำได้แต่งานมงคลควร งดเว้น วันเสาร์ในปีนี้ตั้งแต่ ๑๖ เม.ย.๕๗ - ๑๕ เม.ย.๕๘ เป็น วันอุบาทว์ จะเป็นวันดีอย่างไรก็ตามจะแฝงความไม่ดีไว้ด้วย อาทิตย์ที่ ๑๔ ก.ย.๕๗ ราชาโชค ตรงกับวันธงไชย ดีมาก ๆ วันอาทิตย์ในปีนี้ตั้งแต่ ๑๖ เม.ย.๕๗ - ๑๕ เม.ย.๕๘ เป็นวัน ธงไชย ถ้าเป็นวันที่ตรงกับ อมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค มหา สิทธิโชค นับว่าประเสริฐที่สุด พฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.ย.๕๗ ดิถีราชาโชค เป็นวันดีแต่ตรง กับวันจม การเดินทางต้องใช้ความระมัดระวังให้ดี ศุกร์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๗ สิทธิโชค ดี แต่งานที่ต้องเกี่ยวข้อง กับสตรีทุกวัยก็ต้องระวัง เช่น เปิดร้านตกแต่งผมสตรี ร้านท�ำ เล็บ ขายเสื้อผ้าสตรี อย่างนี้ควรเลื่อนไปก่อน เสาร์ที่ ๒๗ ก.ย.๕๗ สิทธิโชค ดี แต่ตรงกับวันอุบาทว์ จ�ำเป็นก็ใช้ได้ ยกเว้นงานมงคลควรงดเว้น ตุลาคม ๒๕๕๗ พฤหัสบดีที่ ๒ ต.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ดีทุกอย่าง ศุกร์ที่ ๓ ต.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค ดีมาก แต่เป็นวันจม การเดินทางให้ระมัดระวังหน่อยครับ ได้ดิถีเรียงหมอนเหมาะ แก่งานแต่งงาน เสียดายเป็นเดือนคี่จึงไม่มีคนนิยมแต่งงานกัน ความจริงแล้วฤกษ์ดี ๆ ในการจัดงานแต่งงานมีไม่มากนัก สิ่ง ใดที่พอเหมาะพอควรก็ควรจะพิจารณาดู เสาร์ที่ ๔ ต.ค.๕๗ ดิถชี ยั โชค แต่ตรงกับวันอุบาทว์ประจ�ำ ปี งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสตรีทุกวัยควรจะงดเว้น งานมงคล ต่าง ๆ ก็ไม่ควรท�ำ อังคารที่ ๗ ต.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ดีทุกอย่างยกเว้นงานที่ จะต้องเกี่ยวกับพระสงฆ์ จันทร์ที่ ๑๓ ต.ค.๕๗ ดิถสี ทิ ธิโชคและเป็นวันลอยถือเป็น มัธยมฤกษ์นับว่าดี อาทิตย์ที่ ๑๙ ต.ค.๕๗ สิทธิโชค ดีทุกอย่างยกเว้นงาน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสตรีทุกวัย กิจการที่เกี่ยวข้องกับสตรีก็ต้อง พิจารณาให้ดี จันทร์ที่ ๒๐ ต.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค ตรงกับวันอธิบดี ประจ�ำปี เป็นวันลอย แต่ต้องดิถีมหาสูญ วันนี้ถึงแม้ว่าจะดี อย่างไรแต่ก็มีจุดด่างพร้อย ไม่ควรท�ำการมงคล อังคารที่ ๒๑ ต.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค ดีมาก ดีทุกอย่าง ยิ่งงานโครงการระยะยาวยิ่งดีนัก จันทร์ที่ ๒๗ ต.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชค ดีมากส�ำหรับงาน โครงการระยะสั้น พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อาทิตย์ที่ ๒ พ.ย.๕๗ สิทธิโชค ตรงกับวันธงไชย แต่ฤกษ์ ล่างเสีย จะด�ำเนินกิจการใดก็พอจะท�ำได้ ยกเว้นงานที่จะต้อง เกี่ยวข้องกับสตรีทุกวัยและงานมงคลต่าง ๆ จันทร์ที่ ๓ พ.ย.๕๗ มหาสิทธิโชค ตรงกับวันอธิบดี และ ตรงกับดิถมี หาสูญด้วย อีกทัง้ เป็นกทิงวันเหมาะแก่การปลุกเสก เครื่องรางของขลัง ถ้าไม่มีดิถีมหาสูญมาเกี่ยวข้อง วันนี้ดีจริง ๆ ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง งานมงคลอื่น ๆ ควรงดเว้น อังคารที่ ๔ พ.ย.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค ดีมาก ตรงกับ วันลอย เพชรฤกษ์เวลา ๑๘.๐๑ - ๒๔.๐๐ ห้วงเวลานี้ปลุกเสก เครือ่ งรางของขลังดีมาก ตัง้ จิตอธิษฐานให้ดี ๆ ท�ำเองก็ได้ วันนี้ ได้ดิถีเรียงหมอนหัวขึ้น เหมาะแก่งานแต่งงาน ศุกร์ที่ ๗ พ.ย.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค มหา ฤกษ์เวลา ๑๐.๑๙ - ๑๑.๒๔ วันนี้ดีทุกอย่างอย่าปล่อยโอกาส ดี ๆ ให้หลุดลอยไป พุธที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ ราชาโชค ดีมาก เหมาะแก่การไปขอ ความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ น่าเสียดายทีไ่ ปตรงกับวันโลกาวินาศ ท�ำให้ความดีลดน้อยลงไป งานมงคลก็ควรงด พฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ย.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค ดีมาก เหมาะ กับงานโครงการระยะยาว ศุกร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ ถึงแม้ว่าเป็นดิถียมขันธ์ เป็นดิถีที่ ท�ำให้เกิดความเดือดร้อน ร้อนอกร้อนใจ แต่ก็มีเวลาดีคือมหา

ฤกษ์เวลา ๑๔.๒๘ - ๑๕.๓๓ ห้วงเวลาดังกล่าว จะท�ำอะไรก็ ท�ำได้ โดยส่วนตัวแล้วผมชอบวันที่ไม่ดีแต่มีข้อยกเว้นซ่อนอยู่ แล้วมองข้ามไป อังคารที่ ๑๘ พ.ย.๕๗ วันนี้เป็นวันธรรมดาไม่ตรงกับดิถี ใด ๆ แต่มีมหาฤกษ์เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๘.๓๙ ศุกร์ที่ ๒๑ พ.ย.๕๗ วันนี้เป็นวันธรรมดาอีกเช่นกัน มี มหาฤกษ์เวลา ๒๑.๐๑ - ๒๑.๑๗ โบราณเขาไม่เผาศพในวันนี้ เพราะเป็นวันศุกร์แรม ๑๕ ค�่ำ จันทร์ที่ ๒๔ พ.ย.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค และตรงกับวันอธิบดีด้วยดีมาก ๆ แต่ฤกษ์ล่างเสีย บางท่านก็ จะไม่ใช้ท�ำการมงคลเพราะถือว่าไม่ดีจริง ธันวาคม ๒๕๕๗ อังคารที่ ๒ ธ.ค.๕๗ มหาฤกษ์เวลา ๐๖.๐๑ - ๐๖.๔๑ และเพชรฤกษ์เวลา ๐๖.๒๖ - ๒๔.๐๐ เหมาะในการปลุกเสก เครื่องรางของขลัง เสาร์ที่ ๖ ธ.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค ดีมากส� ำหรับงาน โครงการระยะยาว แต่ตรงกับวันอุบาทว์ จะท�ำอะไรก็ต้องคิด ให้ดี สิ่งที่ควรงดเว้นคือเผาศพ พุธที่ ๑๐ ธ.ค.๕๗ มหาสิทธิโชค ดีมาก แต่ตรงกับวัน โลกาวินาศ ความดีจึงลดน้อยลงไป อาทิตย์ที่ ๑๔ ธ.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชคและตรง กับวันธงไชยประจ�ำปี งานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรืองานโครงการ ระยะสั้นต่าง ๆ ให้ผลดีมาก ได้ดิถีเรียงหมอนหัวขึ้น เหมาะกับ งานมงคลสมรส น่าเสียดายที่เป็นเดือนคี่ (เดือนอ้าย) ศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๕๗ แม้ไม่มีต�ำแหน่งดิถีดีใด ๆ ก็ตาม แต่ มีมหาฤกษ์เวลา ๑๘.๐๑ - ๑๙.๐๓ พุธที่ ๒๔ ธ.ค.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค ดีมากส�ำหรับงาน โครงการระยะยาว แต่ตรงกับวันโลกาวินาศประจ�ำปี ความดี จึงลดลงไป งานมงคลควรงดเว้น อาทิตย์ที่ ๒๘ ธ.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชคและตรงกับ วันธงไชย ดีมาก ๆ ส�ำหรับการต่อสู้แข่งขัน หรืองานทั่ว ๆ ไปก็ ราบรื่นดี มีลาภผล วันทีห่ า้ มท�ำการมงคลคือ วันอุบาทว์ โลกาวินาศ กทิงวัน หรืออวมานโอน ดิถีพิฆาฎ ดิถีมหาสูญ จันทร์ดับ ฤกษ์ล่าง เสียและวันกาลกิณีตามวันเกิดของเจ้าชะตา กาลโยคประจ�ำ ปี ๒๕๕๗ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เม.ย.๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๘ วันอาทิตย์เป็นวันธงไชย วันจันทร์เป็นวันอธิบดี วันเสาร์ เป็นวันอุบาทว์ วันพุธเป็นวันโลกาวินาศ ส�ำหรับวันที่ ๑ ม.ค. ๕๗ - ๑๕ เม.ย.๕๗ ยังคงใช้กาลโยคประจ�ำปี ๒๕๕๖ คือวัน พฤหัสบดีเป็นวันธงไชย วันอาทิตย์เป็นวันอธิบดี วันพุธเป็นวัน อุบาทว์ วันอังคารเป็นวันโลกาวินาศ ส่วนการนับปีนกั ษัตรใหม่ เริม่ นับวันขึน้ ๑ ค�ำ่ เดือน ๕ ส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เริ่มนับเป็นปีมะเมีย วันที่มีดิถีดีคืออมฤตโชค หรืออ�ำมฤตโชค ยกย่องกันว่าเป็นดิถีที่ดีที่สุด ซึ่งจะประกอบ การพิธมี งคลต่าง ๆ ในวันนีจ้ ะท�ำให้มกี ำ� ลังมัน่ คงให้คณ ุ ยืนนาน และประสบความส�ำเร็จอย่างยิง่ มหาสิทธิโชคเป็นดิถสี ำ� คัญรอง ลงมา ดิถีส�ำคัญอันดับถัดมาก็คือสิทธิโชค หรือเรียกว่ามหาวัน กล่าวกันว่าจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จอย่างง่าย ๆ ดิถีทั้งสาม ประเภทนีย้ กย่องกันมากใช้ได้ทงั้ ข้างขึน้ และข้างแรม แต่ทนี่ ยิ ม คือข้างขึ้นดีกว่าข้างแรม อย่างไรก็ตามถ้าจะประกอบพิธีการ ใด ๆ ในวันข้างแรมก็ใช้ได้ ย่อมให้คุณเช่นกัน เพียงแต่รองลง มาจากข้างขึ้นเท่านั้น ส่วนดิถีชัยโชคและราชาโชคก็ยกย่องกัน มาก ในบางกรณีดิถีที่ดีก็ไปตรงกับกาลโยคร้ายประจ�ำปีคือวัน โลกาวินาศหรือวันอุบาทว์ บางครัง้ ก็ไปตรงกับดิถพี ฆิ าฎ ดิถมี หา สูญ จันทร์ดบั ฤกษ์ลา่ งเสียบ้าง ถ้าไม่จ�ำเป็นจริง ๆ ก็ควรงดเว้น เสียจะดีกว่า หากถ้าท่านสะดวกในวันนัน้ ๆ ก็ใช้ได้ ดังนัน้ ในวัน ทีบ่ อกว่าตรงกับวันโลกาวินาศหรืออุบาทว์หรือดิถรี า้ ยต่าง ๆ จึง หมายความว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันดี แต่ก็ตรงกับกาลโยค ร้ายประจ�ำปีคอื วันอุบาทว์หรือโลกาวินาศหรือดิถรี า้ ยต่าง ๆ จะประกอบการสิง่ ใดถ้าไม่จำ� เป็นจริง ๆ ก็ควรหลีกเลีย่ งให้ใช้วนั ทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ะดีกว่า แต่ถา้ จ�ำเป็นจริง ๆ ก็ใช้ได้ เพราะในสิง่ ทีด่ กี ม็ ี ร้ายเจือปน ในสิ่งที่ร้ายก็มีดีแทรกอยู่ เปรียบเหมือนมนุษย์ไม่มี ใครดีหรือเลวหมดเสียทุกอย่าง ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้าหรือ เบื้องต�่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้ก�ำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง ๗ ประกอบด้วยดิถี ขึน้ แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการค�ำนวณ 53


นับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ และ มีดิถีคือ ขึ้น-แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาฎ อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวม เรียกว่า “ฤกษ์ล่าง” หรือภูมิดล การดูว่าวันนั้น ๆ เหมาะแก่ การประกอบพิธกี ารมงคลต่าง ๆ รวมถึงเหมาะแก่การประกอบ พิธีแต่งงานหรือไม่นั้น สามารถดูได้จากฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง หรือจะดูประกอบกัน ถ้าเป็นฤกษ์ที่ดีทั้ง ๒ ส่วนก็จะถือว่าเป็น วันดีมาก เช่น เป็นทั้งวันธงชัยและมหัทธโนฤกษ์ในวันเดียวกัน ก็จะยิ่งเสริมให้กระท�ำการมงคลต่าง ๆ นั้นเป็นสิริมงคลแก่ ผูป้ ระกอบพิธขี นึ้ ไป ส่วนการทีร่ ะบุละเอียดถึงช่วงเวลาในการ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวันนั้น ๆ ก็จะเป็นการดูฤกษ์ ละเอียด เป็นคาบช่วงเวลา ว่าช่วงเวลานัน้ ๆ เป็นฤกษ์อะไร เพือ่ จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ดังนั้นจะเห็นว่าใน รอบ ๑ ปี เจ้าบ่าวเจ้าสาวส่วนใหญ่จะได้วันฤกษ์แต่งงานฤกษ์ดี ในวันเดียวกัน  ซึง่ นับว่าเป็นวันทีไ่ ม่วา่ จะประกอบกิจงานมงคล ใด ๆ ก็จะดีไปหมด บางคนก็จะได้มาเป็นวันที่และเดือน โดย ไม่ต้องระบุช่วงเวลา ถือเอาเป็นเวลาหรือฤกษ์ที่สะดวก เพราะ วันนั้นเป็นวันดีทั้งวัน แต่สุดท้ายแล้ว เรื่องของฤกษ์ ก็ยังขึ้นอยู่ กับความเชื่อมั่นในเรื่องของดวงชะตา ความเชื่อและศรัทธาใน ตัวของผู้ที่ให้ฤกษ์นั้น ๆ มา และความเคร่งครัดของผู้ใหญ่ทั้ง สองฝ่าย  ส่วนใหญ่ในปัจจุบันคู่แต่งงานหลาย ๆ คู่จะหันมาใช้ ฤกษ์สะดวกกันมากขึ้น ความเคร่งครัดในเรื่องโชคลางก็ค่อย ๆ ลดน้อยลง จากความคิดว่า “การแต่งงานเป็นเรื่องที่เป็นมงคล อยูแ่ ล้ว ประกอบกับถ้าเป็นช่วงเวลาทีพ่ ร้อมและสะดวกด้วยกัน ทั้งสองฝ่ายแล้ว พิธีงานแต่งงานนั้น ๆ ก็จะราบรื่น มีแต่ความ สุข สดชืน่ ไม่ตอ้ งกังวลใจ  ซึง่ ก็จะท�ำให้ทงั้ คูบ่ า่ วสาวได้ระลึกถึง ช่วงวันเวลาดี ๆ วันนี้ แม้วันเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ตาม……”

วันที่ห้ามท�ำการมงคล  ในรอบปี ๒๕๕๗ มกราคม ๒๕๕๗ พุธที่ ๑ ม.ค.๕๗ จันทร์ดับเวลา ๑๗.๓๖ ฤกษ์ล่างเสีย วันอุบาทว์ประจ�ำปี พฤหัสบดีที่ ๒ ม.ค.๕๗ ดิถีมหาสูญ กทิงวัน ศุกร์ที่ ๓ ม.ค.๕๗ ดิถีทักทิน กาลสูร จันทร์ที่ ๖ ม.ค.๕๗ ดิถีทรทึก อัคนิโรธ อังคารที่ ๗ ม.ค.๕๗ ยมขันธ์ ดิถีพิฆาฎ วันโลกาวินาศ ประจ�ำปี พุธที่ ๘ ม.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย วันอุบาทว์ประจ�ำปี อาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค.๕๗ วันอธิบดี แต่มีข้อเสียคือเป็นวัน ยมขันธ์ ดิถีพิฆาฎ ดิถีมหาสูญและทักทิน ห้ามท�ำการมงคล พุธที่ ๑๕ ม.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย วันอุบาทว์ประจ�ำปี อาทิตย์ที่ ๑๙ ม.ค.๕๗ วันอธิบดี ดิถีเรียงหมอน แต่มี ข้อเสียที่ตรงกับทรทึกและอัคนิโรธ อังคารที่ ๒๑ ม.ค.๕๗ ดิถีทักทินและเป็นวันโลกาวินาศ ประจ�ำปี พุธที่ ๒๒ ม.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสียและเป็นวันอุบาทว์ ประจ�ำปี พฤหัสบดีที่ ๒๓ ม.ค.๕๗ ทักทิน ทรทึก อัคนิโรธ ศุกร์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๗ ดิถีทินสูรย์ อัคนิโรธและดิถีพิฆาฎ จันทร์ที่ ๒๗ ม.ค.๕๗ วันนี้ถึงแม้ว่าเป็นดิถีมหาสิทธิโชค แต่ตรงกับดิถีมหาสูญและเป็นวันจม อังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗ วันนี้เป็นดิถีมหาสิทธิโชค แต่ตรง กับวันโลกาวินาศ พุธที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย วันอุบาทว์ประจ�ำปี ศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค.๕๗ ถึงแม้ว่าจะเป็นดิถีอมฤตโชค ชัย โชค ราชาโชค วันฟู แต่วันนี้ก็ตรงกับวันอวมานโอนและจันทร์ ดับเวลา ๐๔.๔๗ งานมงคลต้องงดเว้น กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อาทิตย์ที่ ๒ ก.พ.๕๗ วันอธิบดี แต่ฤกษ์ล่างเสียและเป็น กทิงวัน อังคารที่ ๔ ก.พ.๕๗ โลกาวินาศ พุธที่ ๕ ก.พ.๕๗ ราชาโชค แต่ตรงกับวันอุบาทว์ประจ�ำปี 54

อาทิตย์ที่ ๙ ก.พ.๕๗ วันอธิบดี แต่ฤกษ์ล่างเสีย จันทร์ที่ ๑๐ ก.พ.๕๗ ดิถียมขันธ์และดิถีพิฆาฎ อังคารที่ ๑๑ ก.พ.๕๗ ดิถีมหาสูญและโลกาวินาศ พุธที่ ๑๒ ก.พ.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี เสาร์ที่ ๑๕ ก.พ.๕๗ ทรทึก อัคนิโรธ อังคารที่ ๑๘ ก.พ.๕๗ ดิถีมหาสูญและโลกาวินาศ พุธที่ ๑๙ ก.พ.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี พฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.พ.๕๗ ดิถียมขันธ์ ฤกษ์ล่างเสียและ ดิถีพิฆาฎ เสาร์ที่ ๒๒ ก.พ.๕๗ ดิถีพิฆาฎ อังคารที่ ๒๕ ก.พ.๕๗ ดิถีชัยโชค ถึงแม้ว่าจะดี แต่ตรง กับวันโลกาวินาศและวันจม พุธที่ ๒๖ ก.พ.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี มีนาคม ๒๕๕๗ เสาร์ที่ ๑ มี.ค.๕๗ ทรทึก จันทร์ดับเวลา ๑๕.๐๙ จันทร์ที่ ๓ มี.ค.๕๗ ดิถีอมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค แต่ ฤกษ์ล่างเสีย อังคารที่ ๔ มี.ค.๕๗ โลกาวินาศ กทิงวัน ดิถีมหาสูญ พุธที่ ๕ มี.ค.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี พฤหัสบดีที่ ๖ มี.ค.๕๗ ยมขันธ์ ดิถีพิฆาฎ เสาร์ที่ ๘ มี.ค.๕๗ ดิถีพิฆาฎ จันทร์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย อังคารที่ ๑๑ มี.ค.๕๗ ดิถชี ยั โชค แต่ตรงกับวันโลกาวินาศ ประจ�ำปี พุธที่ ๑๒ มี.ค.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี จันทร์ที่ ๑๗ มี.ค.๕๗ ดิถีมหาสูญและฤกษ์ล่างเสีย อังคารที่ ๑๘ มี.ค.๕๗ โลกาวินาศ พุธที่ ๑๙ มี.ค.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค น่าเสียดายเป็นวัน อุบาทว์ประจ�ำปีและเป็นวันจม จันทร์ที่ ๒๔ มี.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย อังคารที่ ๒๕ มี.ค.๕๗ ดิถอี คั นิโรธและเป็นวันโลกาวินาศ ประจ�ำปี พุธที่ ๒๖ มี.ค.๕๗ วันอุบาทว์ จันทร์ที่ ๒๗ มี.ค.๕๗ วันเปลี่ยนศักราชใหม่ จันทร์ดับ เวลา ๐๑.๔๖ เมษายน ๒๕๕๗ อังคารที่ ๑ เม.ย.๕๗ ดิถีมหาสูญและเป็นวันโลกาวินาศ ประจ�ำปี พุธที่ ๒ เม.ย.๕๗ ดิถียมขันธ์ ทรทึก อัคนิโรธ ดิถีพิฆาฎ และตรงกับวันอุบาทว์ประจ�ำปี ศุกร์ที่ ๔ เม.ย.๕๗ กทิงวัน อวมานโอนและฤกษ์ล่างเสีย อังคารที่ ๘ เม.ย.๕๗ ถึงแม้จะเป็นดิถอี มฤตโชคและราชา โชค แต่ตรงกับวันโลกาวินาศประจ�ำปีและฤกษ์ลา่ งเสีย แรงดี ๆ จึงหมดไป พุธที่ ๙ เม.ย.๕๗ ได้ดิถีสิทธิโชคและชัยโชค แต่ตรงกับ วันอุบาทว์ประจ�ำปี อังคารที่ ๑๕ เม.ย.๕๗ วันโลกาวินาศและฤกษ์ล่าง เสีย พุธที่ ๑๖ เม.ย.๕๗ อมฤตโชค แต่เป็นวันโลกาวินาศ ใคร เล่าจะกล้าจัดงาน เสาร์ที่ ๑๙ เม.ย.๕๗ อมฤตโชคและราชาโชค แต่ตรงกับ วันอุบาทว์ประจ�ำปี อาทิตย์ที่ ๒๐ เม.ย.๕๗ ดิถีมหาสูญ อังคารที่ ๒๒ เม.ย.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๒๓ เม.ย.๕๗ โลกาวินาศ ศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ดิถีสิทธิโชคก็จริง แต่ฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๒๖ เม.ย.๕๗ วันอุบาทว์ อังคารที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ ทรทึก จันทร์ดับเวลา ๑๓.๐๑ พุธที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ ดิถอี มฤตโชคแต่ตรงกับวันโลกาวินาศ สิ้นเดือนด้วย คงไม่มีก�ำลังใจจัดงานแน่ ๆ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เสาร์ที่ ๓ พ.ค.๕๗ วันอุบาทว์และฤกษ์ล่างเสีย แต่ตรง กับดิถีดีอมฤตโชคและราชาโชค อย่าท�ำการมงคลเลย อาทิตย์ที่ ๔ พ.ค.๕๗ ดิถีมหาสูญและกทิงวันแรงเกินไป

ถึงแม้ว่าจะตรงกับดิถีดีคือราชาโชคและตรงกับวันธงไชย งาน มงคลควรงดเว้น พุธที่ ๗ พ.ค.๕๗ ดิถีทักทินและวันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๑๐ พ.ค.๕๗ วันอุบาทว์และฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๑๔ พ.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๑๗ พ.ค.๕๗ ดิถมี หาสูญ วันอุบาทว์ ฤกษ์ลา่ งเสีย ถึงแม้จะตรงกับดิถีสิทธิโชค ซึ่งเป็นดิถีดี ก�ำลังดีก็สู้ไม่ไหว อังคารที่ ๒๐ พ.ค.๕๗ ดิถียมขันธ์ ดิถีพิฆาฎ พุธที่ ๒๑ พ.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๒๔ พ.ค.๕๗ วันอุบาทว์และฤกษ์ล่างเสีย อาทิตย์ที่ ๒๕ พ.ค.๕๗ ดิถีพิฆาฎ ยมขันธ์ วันจม ถึงแม้ เป็นวันธงไชยก็ควรงดเว้นงานมงคล อังคารที่ ๒๗ พ.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๒๘ พ.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ ฤกษ์ล่างเสีย พฤหัสบดีที่ ๒๙ พ.ค.๕๗ จันทร์ดับเวลา ๐๑.๑๕ เสาร์ที่ ๓๑ พ.ค.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี มิถุนายน ๒๕๕๗ อาทิตย์ที่ ๑ มิ.ย.๕๗ ดิถีมหาสูญ ฤกษ์ล่างเสีย ถึงแม้ว่า จะเป็นวันธงไชยก็ไม่ควรจัดงานมงคล พุธที่ ๔ มิ.ย.๕๗ กทิงวันและวันโลกาวินาศประจ�ำปี ศุกร์ที่ ๖ มิ.ย.๕๗ ดิถีอัคนิโรธ ดิถีพิฆาฎ อวมานโอน เสาร์ที่ ๗ มิ.ย.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี อาทิตย์ที่ ๘ มิ.ย.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย งานแต่งงานควร งดเว้น จะเสียหายกับฝ่ายหญิง พุธที่ ๑๑ มิ.ย.๕๗ โลกาวินาศ เสาร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๕๗ วันอุบาทว์ อาทิตย์ที่ ๑๕ มิ.ย.๕๗ วันธงไชย แต่ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๑๘ มิ.ย.๕๗ ดิถีราชาโชค แต่ตรงกับวันโลกาวินาศ อีกทั้งฤกษ์ล่างเสีย ห้ามท�ำการมงคล ศุกร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ ดิถียมขันธ์และดิถีมหาสูญ เสาร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๕๗ ดิถียมขันธ์และตรงกับวันอุบาทว์ ประจ�ำปี จันทร์ที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗ วันอธิบดี แต่ตรงกับดิถยี มขันธ์และ ดิถีพิฆาฎ พุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗ วันโลกาวินาศและฤกษ์ล่างเสีย ศุกร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗ ได้ดถิ ดี หี ลายประการเช่น อมฤตโชค ชัยโชค ราชาโชค แต่จันทร์ดับเวลา ๑๔.๔๒ จึงไม่ควรจัดงาน มงคล วันนีอ้ าจารย์บางท่านก็บอกว่าตรงกับแรม ๑๔ ค�่ำ เดือน ๗ บางท่านก็บอกว่าตรงกับวันขึน้ ๑ ค�ำ่ เดือน ๘ ฉะนัน้ นับตัง้ แต่ วันนีเ้ ป็นต้นไป การค�ำนวณต่าง ๆ จะไม่เหมือนกันแล้ว ส่วนผม ใช้วันขึ้น ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ครับ เสาร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี กรกฎาคม ๒๕๕๗ พุธที่ ๒ ก.ค.๕๗ ดิถรี าชาโชค แต่เป็นวันโลกาวินาศ ห้าม ท�ำการมงคล พฤหัสบดีที่ ๓ ก.ค.๕๗ ดิถีมหาสิทธิโชค แต่ฤกษ์ล่างเสีย ห้ามท�ำการมงคล ศุกร์ที่ ๔ ก.ค.๕๗ ดิถีมหาสูญ กทิงวัน เสาร์ที่ ๕ ก.ค.๕๗ วันอุบาทว์ จันทร์ที่ ๗ ก.ค.๕๗ ดิถียมขันธ์ ดิถีพิฆาฎ ถึงแม้ว่าเป็น วันอธิบดีแต่ก็อย่าจัดงานมงคลเลย พุธที่ ๙ ก.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ พฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๑๒ ก.ค.๕๗ วันเข้าพรรษา ตรงกับวันอุบาทว์ ประจ�ำปี ทรทึกและดิถีอัคนิโรธ อย่าจัดงานมงคลที่ตรงกับวัน ส�ำคัญทางศาสนา พุธที่ ๑๖ ก.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ พฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ ดิถีพิฆาฎ ดิถีมหาสูญ ฤกษ์ล่าง เสีย ดาวอาทิตย์ย้ายราศี เสาร์ ที่ ๑๙ ก.ค.๕๗ ดิ ถี พิ ฆ าฎและเป็ น วั น อุ บ าทว์ ประจ�ำปี อาทิตย์ที่ ๒๐ ก.ค.๕๗ ถึงแม้ว่าเป็นวันธงไชย แต่ฤกษ์ ล่างเสีย ห้ามท�ำการมงคล พุธที่ ๒๓ ก.ค.๕๗ วันโลกาวินาศประจ�ำปี เสาร์ที่ ๒๖ ก.ค.๕๗ ได้ดิถีมหาสิทธิโชค แต่ตรงกับวัน พลโท เสริมโชตน์ เหรียญเจริญ


อุบาทว์ อย่าท�ำการมงคลเลย อาทิตย์ที่ ๒๗ ก.ค.๕๗ เป็นวันธงไชย แต่จันทร์ดับเวลา ๐๕.๔๖ พุธที่ ๓๐ ก.ค.๕๗ ได้ดิถีมหาสิทธิโชค แต่ตรงกับวัน โลกาวินาศ งานมงคลควรงดเว้น สิงหาคม ๒๕๕๗ ศุกร์ที่ ๑ ส.ค.๕๗ ดิถีมหาสูญและฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๒ ส.ค.๕๗ ดิถีทักทินและวันอุบาทว์ จันทร์ที่ ๔ ส.ค.๕๗ วันอธิบดี แต่เป็นกทิงวัน ห้ามท�ำการ มงคล พุธที่ ๖ ส.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ ศุกร์ที่ ๘ ส.ค.๕๗ อวมานโอนและฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๙ ส.ค.๕๗ วันอุบาทว์ ห้ามท�ำการมงคลโดย เฉพาะงานอุปสมบทและลาสิกขา จันทร์ที่ ๑๑ ส.ค.๕๗ วันอธิบดี แต่ฤกษ์ล่างเสีย ห้าม ท�ำการมงคล พุธที่ ๑๓ ส.ค.๕๗ อัคนิโรธ ยมขันธ์ ดิถีพิฆาฎและตรง กับวันโลกาวินาศ ใครเล่าจะจัดงานมงคล เสาร์ที่ ๑๖ ส.ค.๕๗ วันอุบาทว์และดิถีมหาสูญ จันทร์ที่ ๑๘ ส.ค.๕๗ วันอธิบดี แต่ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ ดิถีสิทธิโชคและชัยโชคเป็นฝ่ายดี แต่ ฝ่ายเสียเป็นวันโลกาวินาศและดิถมี หาสูญ งานมงคลควรงดเว้น เสาร์ที่ ๒๓ ส.ค.๕๗ วันอุบาทว์ จันทร์ที่ ๒๕ ส.ค.๕๗ จันทร์ดับเวลา ๒๑.๒๙ อังคารที่ ๒๖ ส.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๒๗ ส.ค.๕๗ ยมขันธ์ อัคนิโรธ วันโลกาวินาศและ ดิถีพิฆาฎ เสาร์ที่ ๓๐ ส.ค.๕๗ วันอุบาทว์ กันยายน ๒๕๕๗ อังคารที่ ๒ ก.ย.๕๗ เป็นวันทีไ่ ด้อมฤตโชค ราชาโชคและ เป็นวันฟู แต่ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๓ ก.ย.๕๗ ได้สทิ ธิโชคและชัยโชคคือฝ่ายดี ส่วนฝ่าย เสียคือเป็นวันโลกาวินาศ ดิถมี หาสูญ และกทิงวัน งานมงคลจึง ห้ามท�ำ เสาร์ที่ ๖ ก.ย.๕๗ วันอุบาทว์ อังคารที่ ๙ ก.ย.๕๗ ทรทึก ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๑๐ ก.ย.๕๗ อมฤตโชค แต่เป็นวันโลกาวินาศ ห้าม ท�ำการมงคล ศุกร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๑๓ ก.ย.๕๗ อมฤตโชค ราชาโชค น่าเสียดายตรง กับวันอุบาทว์ งานมงคลควรงดเว้น พุธที่ ๑๗ ก.ย.๕๗ ทักทินและวันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๒๐ ก.ย.๕๗ วันอุบาทว์ อังคารที่ ๒๓ ก.ย.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย ห้ามท�ำการมงคล พุธที่ ๒๔ ก.ย.๕๗ วันโลกาวินาศ ฤกษ์ล่างเสีย จันทร์ดับ เวลา ๑๓.๒๑ เสาร์ที่ ๒๗ ก.ย.๕๗ ดิถีสิทธิโชค แต่ตรงกับวันอุบาทว์ งานมงคลต้องงดเว้น อังคารที่ ๓๐ ก.ย.๕๗ ยมขันธ์และดิถีพิฆาฎ ตุลาคม ๒๕๕๗ พุธที่ ๑ ต.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ ดิถีมหาสูญ ฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๔ ต.ค.๕๗ วันอุบาทว์และกทิงวัน อาทิตย์ที่ ๕ ต.ค.๕๗ ยมขันธ์ ดิถีพิฆาฎ พุธที่ ๘ ต.ค.๕๗ วันปวารณาออกพรรษา ตรงกับวัน โลกาวินาศ งานบุญท�ำได้ แต่งานมงคลอื่น ๆ ควรงดเว้น ศุกร์ที่ ๑๐ ต.ค.๕๗ อวมานโอน เสาร์ที่ ๑๑ ต.ค.๕๗ วันอุบาทว์และฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๑๕ ต.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ ศุกร์ที่ ๑๗ ต.ค.๕๗ ดิถีพิฆาฎ เสาร์ที่ ๑๘ ต.ค.๕๗ วันอุบาทว์ ฤกษ์ล่างเสีย จันทร์ที่ ๒๐ ต.ค.๕๗ ได้ต�ำแหน่งดิถีดีหลายอย่างเช่น มหาสิทธิโชค วันลอย ตรงกับวันอธิบดี แต่มาเสียที่ตรงกับดิถี มหาสูญ งานมงคลจึงควรงดเว้น พุธที่ ๒๒ ต.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ ห้ามท�ำการมงคลโดย หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับสงฆ์ เช่น อุปสมบท ลาสิกขา เป็นต้น พฤหัสบดีที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย ศุกร์ที่ ๒๔ ต.ค.๕๗ จันทร์ดับเวลา ๐๔.๔๘ เสาร์ที่ ๒๕ ต.ค.๕๗ วันอุบาทว์ประจ�ำปี พุธที่ ๒๙ ต.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ ศุกร์ที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ อัคนิโรธ ดิถีพิฆาฎ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เสาร์ที่ ๑ พ.ย.๕๗ วันอุบาทว์ อาทิตย์ที่ ๒ พ.ย.๕๗ วันธงไชย ได้ดิถีสิทธิโชค แต่ฤกษ์ ล่างเสีย ควรงดท�ำการมงคล จันทร์ที่ ๓ พ.ย.๕๗ วันอธิบดี ได้มหาสิทธิโชค แต่ตรง กับดิถีมหาสูญและกทิงวัน ควรงดท�ำการมงคล พุธที่ ๕ พ.ย.๕๗ วันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๘ พ.ย.๕๗ วันอุบาทว์ อาทิตย์ที่ ๙ พ.ย.๕๗ วันธงไชย แต่ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๑๒ พ.ย.๕๗ ดิถรี าชาโชค แต่ตรงกับวันโลกาวินาศ งานมงคลควรงดเว้น เสาร์ที่ ๑๕ พ.ย.๕๗ วันอุบาทว์ อาทิตย์ที่ ๑๖ พ.ย.๕๗ ธงไชย แต่ฤกษ์ล่างเสีย ควรงด ท�ำการมงคล จันทร์ที่ ๑๗ พ.ย.๕๗ วันอธิบดี แต่มีดิถีพิฆาฎ ควรงด ท�ำการมงคล พุธที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ วันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๒๒ พ.ย.๕๗ ทรทึก อัคนิโรธ วันอุบาทว์ กทิงวัน จันทร์ดับเวลา ๑๙.๐๑ ห้ามท�ำการมงคลเด็ดขาด จันทร์ที่ ๒๔ พ.ย.๕๗ วันอธิบดี ดิถีอมฤตโชค ราชาโชค ชัยโชค แต่ฤกษ์ล่างเสีย ควรงดท�ำการมงคล พุธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ วันโลกาวินาศ พฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ย.๕๗ ดิถีพิฆาฎ เสาร์ที่ ๒๙ พ.ย.๕๗ วันอุบาทว์ ดิถีพิฆาฎ ธันวาคม ๒๕๕๗ จันทร์ที่ ๑ ธ.ค.๕๗ วันอธิบดี แต่เป็นดิถีมหาสูญ ควรงด ท�ำการมงคล พุธที่ ๓ ธ.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ พฤหัสบดีที่ ๔ ธ.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๖ ธ.ค.๕๗ ดิถมี หาสิทธิโชค แต่ตรงกับวันอุบาทว์ ควรงดท�ำการมงคล พุ ธ ที่ ๑๐ ธ.ค.๕๗ ดิ ถี ม หาสิ ท ธิ โ ชค แต่ ต รงกั บ วั น โลกาวินาศ ควรงดท�ำการมงคล พฤหัสบดีที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ทักทิน ฤกษ์ล่างเสีย ศุกร์ที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗ อวมานโอน ห้ามท�ำการมงคล เสาร์ที่ ๑๓ ธ.ค.๕๗ วันอุบาทว์ จันทร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗ วันอธิบดี แต่ฤกษ์ล่างเสีย ควรงด ท�ำการมงคล พุธที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ เสาร์ที่ ๒๐ ธ.ค.๕๗ วันอุบาทว์ จันทร์ที่ ๒๒ ธ.ค.๕๗ วันอธิบดี แต่ตรงกับดิถีมหาสูญ กทิงวัน จันทร์ดับเวลา ๐๘.๒๙ อังคารที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย พุธที่ ๒๔ ธ.ค.๕๗ ดิถมี หาสิทธิโชค แต่ตรงกับโลกาวินาศ ควรงดการมงคล ศุกร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗ ฤกษ์ล่างเสีย เสาร์ที่ ๒๗ ธ.ค.๕๗ วันอุบาทว์ พุธที่ ๓๑ ธ.ค.๕๗ วันโลกาวินาศ วันดีในรอบปีนี้ ผมได้เรียบเรียงมอบให้กับท่านที่เคารพ นับถือมาเป็นเวลา ๑๘ ปีแล้ว หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า วันดีในรอบปี ๒๕๕๗ นี้มีประโยชน์ ท่านจะส�ำเนาแจกจ่าย ผมก็ยินดีและขออนุโมทนาบุญด้วยครับ อนึ่งข้อมูลบางอย่าง อาจจะไม่ตรงกับครูบาอาจารย์ท่านอื่น ๆ ก็ได้ ผมเองไม่ได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์ เพียงแต่สนใจและมีใจรัก เท่านั้น และมีเจตนาที่จะท�ำเป็นวิทยาทาน การจัดท�ำอาจจะ มีข้อผิดพลาดบ้าง ก็ต้องกราบขออภัยมาในที่นี้ด้วย และผม คิดว่าในปีต่อ ๆ ไปคงจะไม่ท�ำแจกจ่ายอีกแล้ว หากท่านใด มีข้อสงสัยประการใดก็โทรถามผมได้ครับ ผมได้เรียบเรียงไว้

จนถึงปี ๒๕๗๒ แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในปีต่อ ๆ ไป ผมยินดีช่วยเหลือตามก�ำลังความสามารถของผมครับ

หมายเหตุ ๑. วันทักทิน วันไม่ดี วันที่ถูกติเตียนทักท้วง วันที่ท่าน ห้ามท�ำการมงคล วันที่ไม่เป็นคุณในการท�ำกิจการมงคล วัน ที่ไฟจะไหม้ ๒. วันทรทึก วันที่ถูกกล่าวหาลบหลู่ เป็นวันที่ไม่สมควร ท�ำการมงคลด้วยเช่นกัน ๓. วันยมขันธ์ เป็นวันที่ให้ความเดือดร้อน ร้อนอกร้อน ใจ เสมือนอยู่ท่ามกลางขุมไฟนรก ให้ความเดือดร้อนไปทุก เรื่อง หาความเจริญมิได้ ๔. วันอัคนิโรธ เป็นวันทีไ่ ด้รบั การขัดขวางด้วยไฟ ไฟหมาย ถึงของร้อน เผาผลาญ ๕. วันทินกาล เป็นวันแห่งความตาย วันแห่งความสูญเสีย ๖. วันกาลสูญ วันที่เกิดการต่อสู้ รบราฆ่าฟันกัน วันต่อสู้ กันแบบเอาเป็นเอาตาย (ทินศูร) ๗. วันกาฬโชค, วันกาลโชค วันอับปางล้มเหลว วันที่ โชคดับ ๘. วันกาลทัณฑ์ วันที่ถูกลงโทษ ๙. วันวินาสน์, วันวินาศ เป็นวันอันตรธาน วันถูกสังหาร วันล้มละลาย ๑๐. วันพิลา วันแตกหักเสียหาย วันที่ไม่ควรท�ำการมงคล ๑๑. วันมฤตยู วันของพระยายมมาจับชีวิตมนุษย์ หมาย ถึงความตาย วันสิ้นชีวิต ๑๒. วั น กาลทิ น  วั น ที่ ป ระกอบด้ ว ยความทุ ก ข์   วั น ที่ หาความสุขมิได้ วันที่ห้ามท�ำมงคล ๑๓. วั น อวมานโอน วั น สุ ด ท้ า ยของการโคจรของดวง จั น ทร์   ซึ่ ง จะต้ อ งเพิ่ ม อี ก จากอั ต รา ๖๙๒ ตามวิ ถี ท างการ ค�ำนวณทางสุริยาตร์ จึงมีค�ำว่า “โอน” คือเพิ่มเข้าอีก ๑ วัน  ๑๔. กาลกิณี หมายถึง จุดวิบัติ จุดเสื่อม อุปสรรค ศัตรู ความอาภัพ ความเศร้าโศก การล่มจม ความอัปมงคล และ เหตุที่ไม่ดีทั้งปวง ๑๕. โลกาวินาศ หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น ความ หายนะ ความเสียหาย สูญสิ้นความเจริ ญ  หมดสิ้ น ความดี ความย่อยยับ ๑๖. อุบาทว์ หมายถึง สิ่งชั่วร้าย อัปมงคล เคราะห์ร้าย ความด่ า งพร้ อ ย ไม่ บ ริ สุ ท ธิ์   อุ บั ติ เ หตุ   อั ป ปรี ย ์ จั ญ ไร สิ่ ง ที่ ไม่เป็นมงคล สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด วันที่ตกอยู่ในบ่วงกรรม มีอุปสรรคโชคร้าย ๑๗. พินทุบาทว์  คือดวงชะตาที่ให้ผลในทางร้าย ทาง เสีย ทางเสื่อม หดชั่วไม่ดี ดวงบอด ๑๘. ดิถีมหาสูญ ห้ามท�ำการมงคล เป็นวันดับส�ำหรับดาว อาทิตย์ ได้แก่วนั ทีด่ าวอาทิตย์โคจรสุดราศีหรือวันยกราศี และ วันดับส�ำหรับดาวจันทร์ได้แก่วันสิ้นเดือนไทย ๑๙. ธงชั ย  วั น ที่ ส� ำ เร็ จ ในผลดี   หรื อ ความดี ทั้ ง หลาย  ชัยชนะ มิ่งขวัญของหมู่คณะ ๒๐. อธิบดี วันทีเ่ ป็นใหญ่ มีอำ� นาจในการปกครองควบคุม ดูแล ๒๑. วันอมฤตโชค วันดี วันไม่ตาย เป็นวันทิพย์ ๒๒. วันสิทธิโชค วันให้ความส�ำเร็จ เป็นวันโชคดี วันให้ ลาภผล ๒๓. วันมหาสิทธิโชค วันให้ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ ๒๔. วันชัยโชค วันแห่งชัยชนะ วันท�ำให้เกิดความภูมิใจ วันได้รับความส�ำเร็จจากการต่อสู้ ๒๕. วันราชาโชค เป็นวันได้รับชัยชนะด้วยบารมี เป็นที่ เหมาะแก่การประกอบกิจมงคล ๒๖. ดิถีพิฆาฎ วันอัปมงคลไม่ดี ห้ามท�ำการมงคลทั้งปวง ถ้าหากว่าขืนท�ำการมงคลแล้ว จะได้รับอันตรายต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาดี พลโท เสริมโชตน์ เหรียญเจริญ โทร. ๐๘๖-๙๐๐๘๕๘๙, ๐๘๓-๕๙๑๙๙๓๙ 55


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าพบ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่ออวยพรและขอรับพรเนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์ เมื่อ ๑ ม.ค.๕๗

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม น�ำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าอวยพร พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เนือ่ งในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ณ ส�ำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๖ 56


พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามถวายพระพร พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาว่าการส�ำนักพระราชวัง ในพระบรม มหาราชวัง เมื่อ ๑ ม.ค.๕๗

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี ทองเล็ก นายกสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงและก�ำลังพลของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ภายในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๗ ม.ค.๕๗

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

57


ประมวลภาพกิจกรรม ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าอวยพรและขอรับพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ เข้าอวยพรและขอรับพร จาก พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เทเวศร์ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๖

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ เข้าอวยพรและขอรับพร จาก พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ ณ บ้านพัก เขตห้วยขวาง เมื่อ ๓ ม.ค.๕๗

พลเอก นิพทั ธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ เข้าอวยพร และขอรั บ พรจาก พลเอก เรื อ งโรจน์ มหาศรานนท์ ณ สโมสร ทหารบก (ส่วนกลาง) เทเวศร์ เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๗

พลเรื อ เอก พลวั ฒ น์ สิ โ รดม รองปลั ด กระทรวงกลาโหม และคณะ เข้าอวยพรและขอรับพรจาก พลเอก อู้ด เบื้องบน ณ บ้านพัก เขตทวีวัฒนา เมื่อ ๓ ม.ค.๕๗

พ ล เ อ ก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ รองปลั ด กระทรวงกลาโหมและ คณะ เข้ า อวยพรและ ข อ รั บ พ ร จ า ก พ ล เ อ ก วั น ชั ย เ รื อ ง ต ร ะ กู ล ณ บ้ า นพั ก เขตพญาไท เมื่อ ๓ ม.ค.๕๗

พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เข้าอวยพรและขอรับพรจาก พลเอก ธีรเดช มีเพียร ณ บ้านพัก เขตบางกะปิ เมื่อ ๓ ม.ค.๕๗ พ ล เ อ ก ส น ธิ ศั ก ดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รองปลัด กระทรวงกลาโหมและ คณะ เข้ า อวยพรและ ขอรั บ พรจาก พลเอก สั ม พั น ธ์ บุ ญ ญานั น ต์ ณ บ้านพัก เขตลาดพร้าว เมื่อ ๖ ม.ค.๕๗

58

พ ล เ อ ก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ รองปลั ด กระทรวงกลาโหมและ คณะ เข้ า อวยพรและ ข อ รั บ พ ร จ า ก พ ล เ อ ก สิริชัย ธัญญสิริ ณ บ้านพัก เขตสามเสน เมื่อ ๓ ม.ค.๕๗


ส� ำ นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม จั ด กิ จ กรรมงานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี ๒๕๕๗ ณ บ้านพักสวัสดิการของส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๗ ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ บ้านพักสวัสดิการ ถนน ประชาชื่น, บ้านพักสวัสดิการ แขวงบางจาก บ้านพักสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร ไพลินสแควร์ ๓)

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗ กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

59


พลเอก นิ พั ท ธ์ ทองเล็ ก ปลั ด กระทรวงกลาโหม พร้ อ มด้ ว ยรองปลั ด กระทรวงกลาโหม และนายทหารชั้ น ผู ้ ใ หญ่ ข องส�ำ นั ก งาน ปลัดกระทรวงกลาโหม รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศรีสมาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการด�ำเนินโครงการงานก่อสร้างใน พื้นที่ เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๗

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ (Cowboy night) จัดโดยส�ำนักงาน เลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๗ พลเอก ช� ำ นิ รั ก เรื อ ง หั ว หน้ า นายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจ�ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการส� ำ นั ก งาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงครองราชย์ ค รบ ๖๗ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ โดยได้ ร ่ ว มไถ่ ชี วิ ต โค กระบือ ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วย คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๖ 60


พลเรื อ เอก พลวั ฒ น์ สิ โ รดม รองปลัดกระทรวง กลาโหม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบวร สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ส�ำนักงานบังคับบัญชากรมเสมียนตรา เมือ่ ๗ ม.ค.๕๗ และกรุณามอบภาพเงื่อนเชือกที่ใช้ในการเดินเรือให้กับ พลเอก ชัชวาลย์ ข�ำเกษม เจ้ากรมเสมียนตรา เพื่อเป็น ทีร่ ะลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมเสมียนตรา ครบ ๑๐๕ ปี

พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ โครงการ DIRI (Defense Institutional Reform Initiative) ณ ห้องสราญรมย์ ภายในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๗ พลเอก พลเดช จุ ล เสน อดี ต เจ้ า กรมเสมี ย นตรา พลเอก ชั ช วาลย์ ข� ำ เกษม เจ้ า กรมเสมี ย นตรา พร้ อ มข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ราชการในสั ง กั ด ประกอบพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนากรมเสมียนตรา ครบ ๑๐๕ ปี (๑๘ ม.ค.๕๗) ณ บริเวณลาน หินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ� ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จ� ำเป็น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิการซ�้ำซ้อน บ้านราชาวดีชายปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๗

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

61


กิจกรรมสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์เปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๖” พร้อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี ทองเล็ก นายกสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม และทรงเสด็จฯ ชมและเลือกซื้อ สินค้าในบูธสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ณ พระต�ำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๖

ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี ทองเล็ก นายกสมาคมภริยา ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม อุ ป นายก สมาคมฯ และคณะ ร่วมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประจ� ำ ปี ๒๕๕๖” ภายใต้ แ นวคิ ด “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง (Organic Living Sufficiently)” ณ บริ เ วณพระต� ำ หนั ก วั ง สวนกุ ห ลาบ พระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธ.ค.๕๖

62


ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง รั ต นาวดี ทองเล็ ก นายกสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการ สมาคมฯ ร่วมพิธที �ำบุญตักบาตร เนือ่ งใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ณ ลานอเนกประสงค์ ภายในศาลาว่าการกลาโหม เมือ่ ๗ ม.ค.๕๗

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

63


คณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรและมอบของรางวัลให้กบั บุตรข้าราชการส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๗

ทันตแพทย์หญิง รัตนาวดี ทองเล็ก นายกสมาคมภริยาข้าราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบเงินจ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมรถจักรยานจ�ำนวน ๔ คัน มูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท จาก พลอากาศเอก ชนิ น ทร์ จั น ทรุ เ บกษา นายกสมาคมจั ก รยาน แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์   และรั บ มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจากนายสุชาติ ภาษาประเทศ กรรมการ บริหาร บริษัท น�้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จ�ำกัด มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การการออกร้ า นงานกาชาดของสมาคมภริ ย า ข้ า ราชการส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม ประจ� ำ ปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เมื่อ ๗ ม.ค.๕๗ 64


วารสารหลักเมือง ฉบับที่ 275  
วารสารหลักเมือง ฉบับที่ 275  

วารสารหลักเมือง ฉบับที่ 275

Advertisement