Page 1

หน่วยงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ความมั่นคง

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ http://opsd.mod.go.th

ลการด�ำเนินงานส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ�ำปี ๒๕๕๕

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ลการด�ำเนินงาน

๒๕๕๕

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ�ำปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕


“…ท่านทั้งหลายที่ได้อยู่ ณ ที่นี้ ผู้อยู่ในต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญ ทั้งฝ่ายพลเรือน และทหาร ย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่า ความมั่นคงของประเทศชาตินั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติ อยู่ดี มีสุข ไม่มีทุกข์ยากเข็ญ ดังนั้น การสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน ทุกคน ทุกฝ่าย จึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มก�ำลัง โดยเฉพาะขณะนี้ ประชาชนก�ำลังเดือดร้อนล�ำบากจากน�้ำท่วมจึงชอบที่จะร่วมมือกัน ปัดเป่าแก้ไข ให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และจัดท�ำโครงการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน อย่างเช่น โครงการต่างๆ ที่เคยพูดไปนั้น เป็นการแนะน�ำไม่ได้สั่งการ แต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์คุ้มค่า และท�ำได้ก็ท�ำ ข้อส�ำคัญจะต้องไม่ขัดแย้ง แตกแยกกัน หากจะต้องให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ท�ำบรรลุผล ที่มีประโยชน์ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ…” พระราชด�ำรัสพระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔


บทน�ำ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นองค์กรน�ำในงานด้านนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง กับต่างประเทศ การจัดท�ำหนังสือฉบับนี้ เพื่อน�ำเสนอ ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๕๕

2

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงกลาโหมและนโยบายรัฐบาล สามารถขับเคลื่อน การท�ำงานตามภารกิจของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในภาพรวมให้สามารถก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด รวมทั้งได้มีการ ด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้น ในปี ๒๕๕๘ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีวัตถุประสงค์ในการ รวบรวมผลการด�ำเนินงานและกิจกรรมของส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม รวมทั้งข้อมูล ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด�ำเนินงานในแต่ละผลผลิตและกิจกรรม

ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ในวงรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเป็นข้อมูลส�ำหรับหน่วยขึ้นตรงส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม ในด้านการบริหารงบประมาณและ การบริหารจัดการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือ บุคคลผูส้ นใจทีจ่ ะน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อไป

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรน�ำในงานด้านนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพา ตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

พันธกิจ

> งานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม > การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศในระดับกระทรวงกลาโหม > การสนับสนุนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ > การสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาของชาติ > งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม > งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ > งานอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร > การสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก > งานราชการประจ�ำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม

นโยบาย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นโยบายทั่วไป

นโยบายและยุ ทธศาสตร์ระดับกระทรวง

1. น้อมน�ำพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ 2. ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม รวมทั้งนโยบายและการสั่งการ ของอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม 3. ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4

- เร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถและบทบาทของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นหน่วยงาน หลักของกระทรวงกลาโหมในงานด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์ โดยจะต้องสามารถก�ำหนดทิศทาง และ แนวทางการปฏิบตั ขิ องหน่วยขึน้ ตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ รวมทั้งอ�ำนวยการและก�ำกับดูแลการ ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิผล - จัดระบบงานการข่าวกรองให้สามารถด�ำเนินงาน ด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง เพื่อ ตอบสนองผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานในส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำฐานข้อมูลข่าวกรอง กลาโหมให้ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่าย ประชาคมข่าวกรองทั้งภายในและภายนอกกระทรวง กลาโหม รวมทัง้ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน การปฏิบัติการด้านการข่าวกรองและการต่อต้าน ข่าวกรองให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


> ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับต่างประเทศ - พัฒนาศักยภาพของก�ำลังพลและหน่วยงาน เพื่อให้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีบทบาทน�ำในงาน ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศทั้งใน ระดับทวิภาคีและพหุภาคี - พัฒนา และขยายความร่วมมือด้านความมั่นคง โดย เฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน ประเทศมหาอ�ำนาจ และองค์การ ระหว่างประเทศ

> ด้านกิจการพลเรือน

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปกครองบังคับบัญชา และบริหารจัดการก�ำลังพลด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม ดูแลสิทธิก�ำลังพล และสวัสดิการของ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับชัน้ รวมทัง้ ครอบครัว โดยเฉพาะ ข้าราชการชั้นผู้น้อยให้มีขวัญก�ำลังใจ และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก�ำลังพลทุกระดับชั้นมีโอกาส ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการของส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม และพัฒนาความร่วมมือด้าน การศึกษากับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและ มิตรประเทศ รวมทั้งด�ำเนินการตามแผนพัฒนาบุคคล ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ได้ก�ำหนดไว้

- พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ > ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ ด้วยการให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินโครงการและ กิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง กิจกรรมเฉลิม พร้อมกับน้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัส แนวพระราชด�ำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการด�ำเนิน สารสนเทศ การสือ่ สาร การสงครามสารสนเทศ กิจการ ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ อวกาศ ภูมสิ ารสนเทศ และคลืน่ ความถี่ ให้สามารถ ประชาชน ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิด ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผลสัมฤทธิไ์ ด้อย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพ ตลอดจน - สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติในทุกมิติ ด้วยการ สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนการใช้ศักยภาพ - ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ ร่วมกันทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ให้เกิดผล เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมแบบองค์รวม โดยมุ่ง สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เน้นความมีมาตรฐาน ความคุ้มค่า และความมั่นคง - เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ก�ำลังพลและครอบครัว ปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ ในหลักการด�ำรงความเป็นกลางทางการเมือง และ งาน มุ่งสู่การเป็นกระทรวงกลาโหมอิเล็กทรอนิกส์ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีความศรัทธาและ (e-Defence) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - สนับสนุนรัฐบาล ส่วนราชการ และภาคประชาสังคม > ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการ ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ภายใต้ศักยภาพที่มี - พัฒนาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ด้าน อยู่อย่างเต็มขีดความสามารถ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหมให้ - เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวม ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบาย แผนและ ทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่น การบริหารจัดการที่ชัดเจน ระหว่างประชาชนกับทหาร - ส่งเสริมสมรรถนะศูนย์วิจัยให้เข้มแข็งทั้งในระดับ กระทรวงกลาโหม (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ โดยเฉพาะ > ด้านก�ำลังพล การส่งเสริมศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัย - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานก�ำลังพลให้เกิด พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร ประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด - พัฒนาระบบการด�ำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านก�ำลังพล เพื่อให้หน่วย เทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหมที่เป็นเลิศ เพื่อให้ได้ ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพมีการบริหาร ผลงานที่เทียบเคียงในระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดการก�ำลังพลที่เป็นระบบ ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

5


- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ > ด้านงบประมาณ เทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่ม - ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการ ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ งบประมาณ รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ กระทรวงกลาโหมให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของ - พัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นไปอย่างมี กลาโหมให้เป็นที่ยอมรับของกองทัพและภาคส่วนอื่น ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องจนถึงระดับรัฐบาล ของกระทรวงกลาโหม - ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ > ด้านอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและ เพื่อสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงและหน่วยที่ได้รับการ พลังงานทหาร สนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ทั้งในด้านการจัดท�ำและการบริหาร - พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มี งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้เกิด มาตรฐานและตรงความต้องการของหน่วยใช้ โดยการ ประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารจัดการ และโรงงาน ผลิต ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับ นานาประเทศ สร้างกลไกการตลาดให้สามารถรองรับ > ด้านการยุ ติธรรมทหาร การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ - ปรับปรุงระบบงานด้านกระบวนการยุติธรรมทหาร ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ พัฒนาและ รวมทั้งกฎหมายและหลักการต่างๆ ให้สามารถรองรับ ผลักดันกฎหมายที่สนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม การปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมที่สอดคล้อง ป้องกันประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง กับความต้องการของประชาชน - พัฒนากิจการพลังงานทหารไปสู่การสะสมแหล่ง - คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ก�ำลังพลและครอบครัว พลังงานส�ำรองเพื่อสนับสนุนเหล่าทัพ ในยามวิกฤต โดยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและ และยามสงคราม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำมันให้ กระบวนการยุติธรรมทหารแก่ก�ำลังพล รวมทั้งสร้าง ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์น�้ำมันที่มี ระบบการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและความช่วยเหลือ อยู่ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการด้าน ทางกฎหมายแก่ก�ำลังพลและครอบครัว พลังงานทดแทนและด้านสายวิทยาการพลังงานทหาร - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ ของกระทรวงกลาโหม ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมทหาร

> ด้านการสรรพก�ำลัง

- พัฒนางานการสรรพก�ำลังของกระทรวงกลาโหม ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและสามารถน�ำ ไปปฏิบัติได้จริงในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ทั้งใน เรื่องระบบงานสรรพก�ำลัง งานก�ำลังส�ำรอง งานการ สัสดี และงานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อการ ระดมสรรพก�ำลัง ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องและแผน ที่ก�ำหนด - พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพก�ำลังของ กระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิบัติงาน

6

> ด้านการเงิน - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ทั้งในด้านสิทธิก�ำลังพล การให้บริการแก่ ข้าราชการทหาร พนักงานราชการและลูกจ้าง รวมทั้ง ผู้รับเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ โดยก�ำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีของกระทรวง กลาโหมให้เป็นระบบ สามารถให้การบริการแก่ ก�ำลังพลได้อย่างรวดเร็ว

> ด้านการสนับสนุน - พัฒนางานด้านการสนับสนุนทางการส่งก�ำลังและ ซ่อมบ�ำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการ การโยธาธิการ การควบคุมดูแล อสังหาริมทรัพย์ กิจการดุริยางค์ กิจการโรงพิมพ์ เพื่อให้หน่วยและก�ำลังพลในส�ำนักงานปลัดกระทรวง

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


> ด้านการพัฒนาระบบราชการ

กลาโหมได้รับประโยชน์สูงสุด โดยให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาให้ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นหน่วยงานหลักของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการด�ำเนินการ จัดหาและบูรณาการในการใช้ประโยชน์สิ่งอุปกรณ์ แบบรวมการ - พัฒนาการด�ำเนินการเกี่ยวกับที่ดินของกระทรวง กลาโหมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี ประสิทธิภาพ

- การปฏิบัติราชการต้องยึดหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการกระจายอ�ำนาจ การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การ ปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างการจัดหน่วย ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การใช้เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นแนวทางในการ พัฒนาองค์กร และการพัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้เป็นรูปธรรมทั้งระดับหน่วยและ บุคคล

> ด้านการพัสดุ

การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

- การจัดหาพัสดุและยุทโธปกรณ์ของทุกหน่วยใน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมี ผู้รับผิดชอบในทุกกระบวนการ

> ด้านการประชาสัมพันธ์ - ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับกระทรวงกลาโหม และส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในเชิงรุก ด้วย การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดที่มีอยู่ รวมทั้ง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นและเครือข่ายวิทยุ ชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อกระจายข่าวสารอย่าง ทั่วถึง ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ โดยเน้นให้สาธารณชน มีความเข้าใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และพร้อมมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของกระทรวงกลาโหม และส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - พัฒนามาตรฐานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับองค์กรด้านการ ประชาสัมพันธ์อื่นๆ โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรและเครื่องมือให้มีคุณภาพ

- ให้หน่วยรับผิดชอบนโยบายแต่ละด้าน น�ำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งแผนงาน/งาน/ โครงการ รองรับต่อไป - ให้หน่วยก�ำหนดตัวชี้วัด และให้มีการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานตามห้วงระยะเวลาอย่าง เป็นรูปธรรม

> ด้านการตรวจสอบภายใน - พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและบุคลากร ด้านการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และบทบาทในการให้ค�ำแนะน�ำ โดยส่งเสริมให้หน่วย รับตรวจมีการบริหารจัดการและเกิดกระบวนการ ก�ำกับดูแลที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน โดยรวมของส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7


8

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

9


พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

10

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเรือเอก รุง่ รัตน์ บุ ณยรัตพันธุ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พลอากาศเอก ไมตรี โอสถหงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

11


สารบัญ ๒ ๔ ๑๔ ๑๗ ๒๐ ๒๖ ๕๐ ๖๗

บทน�ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส�ำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการ กลาโหม ส�ำนักงานเลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม กรมเสมียนตรา ส�ำนักงบประมาณกลาโหม

๗๔ กรมพระธรรมนูญ ๗๘ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร

๘๔ กรมการพลังงานทหาร

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร ๘๘ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร ๙๓ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร ๑๐๐ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


๑๐๔ ศูนย์อ�ำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ๑๐๘ ๑๑๔ ๑๒๐ ๑๒๘ ๑๓๕ ๑๔๐

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร กรมการเงินกลาโหม กรมการสรรพก�ำลังกลาโหม กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

๑๔๔ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม ๑๔๗ ส�ำนักโยธาธิการ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๔๘ ส�ำนักงานแพทย์ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ๑๕๐ ส�ำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม


ส�ำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (สน.ปล.กห.) > ภารกิจ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเลขานุการ การรับรองและการ ประสานการปฏิบตั งิ านด้านพิธกี ารให้กบั ปลัดกระทรวง กลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง อืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย การประชาสัมพันธ์ให้กบั ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในภาพรวม และปฏิบตั ิ ราชการอืน่ ๆ ซึง่ มิได้อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ ในส�ำนักงานปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวง กลาโหม (ปล.กห.) เป็นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ

พลโท วุ ฒิชัย สิริสัมพันธ์

หัวหน้าส�ำนักปลัดกระทรวงกลาโหม (หน.สน.ปล.กห.)

14

> ผลการด�ำเนินงานของ สน.ปล.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านก�ำลังพล ด�ำเนินการเกี่ยวกับการขอตัวให้ข้าราชการหน่วย ต่างๆ ภายในและภายนอกส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม 1. งานด้านสารบรรณและธุรการ ด�ำเนินการเกีย่ วกับ เอกสารให้กับ สป. (ส่วนบังคับบัญชา) ดังนี้ หนังสือปกติ  จ�ำนวน ๑๔,๔๖๐ เรื่อง หนังสือลับ  จ�ำนวน ๘๙๐ เรื่อง หนังสือลับมาก  จ�ำนวน ๑๙๓ เรื่อง หนังสือลับที่สุด  จ�ำนวน ๒๒ เรื่อง 2. ด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง เช่น การสนับสนุน ยานพาหนะให้กับผู้บังคับบัญชาและนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนวัสดุและ ครุภัณฑ์ต่างๆ 3. ด้านการเงิน ด�ำเนินการเรือ่ งการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ย ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 4. ด้านการสวัสดิการ เช่น การขอบ้านพักอาศัยของ ทางราชการ การเบิกค่ารักษายาบาล ค่าเล่าเรียน บุตร รวมถึงการสวัสดิการอื่นๆ 5. ด้านสิทธิก�ำลังพลและการบริการก�ำลังพล เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การ ขอนายทหารพิเศษประจ�ำหน่วยทหาร ๏ การประสานงานนายทหารชั้ นนายพล สป. ด�ำเนินการแจ้งการเข้าเวรประจ�ำพระองค์ จ�ำนวน ๓๒๓ นาย แจ้งการร่วมงาน, พระราชพิธี งานรัฐพิธีและงาน พิธีอื่นๆ จ�ำนวน ๓,๘๙๖ นาย ส่งข้อความ sms ให้ผู้รับปฏิบัติ จ�ำนวน ๑๐,๑๕๒ ข้อความ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


๏ สนับสนุนคณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ รอง ปล.กห. ทัง้ ๘ คณะ จ�ำนวน ๑๒๑ นาย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ได้ประสานกับ สนผ.กห. ในการแก้ไข, ปรับปรุงและออกค�ำสั่งจัดตั้งคณะ ท�ำงานฯ ใหม่ ตามที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ที่ปรึกษา, ผู้ช�ำนาญการ, ผู้ทรงคุณวุฒิของ สป. ได้รับการ โปรดเกล้าฯ ให้รับราชการและได้จัดการปฐมนิเทศ คณะท�ำงานเพื่อรับนโยบายจาก ปล.กห. การสนับสนุนในภาพรวม ได้แก่ การจัดการประชุม, การออกค�ำสั่งเดินทางไปราชการ, การของบประมาณ สนับสนุน, การประสานและจัดเจ้าหน้าที่ที่ร่วมอยู่ใน คณะท�ำงานฯ ต่างๆ รวมทั้งขออนุมัติหลักการให้กับ คณะท�ำงานด�ำเนินงานตามแผนงานตามห้วงระยะ เวลา ๏ จัดตัง้ คณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ รอง ปล.กห. จ�ำนวน ๘ คณะ >> คณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ  รอง ปล.กห.(๑) - คณะท�ำงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ - คณะท�ำงานระบบก�ำลังส�ำรองของกระทรวง กลาโหม >> คณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ  รอง ปล.กห.(๒) - คณะท�ำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ - คณะท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ พลังงานทหาร >> คณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ  รอง ปล.กห.(๓) - คณะท�ำงานพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สป. แบบรวมการ - คณะท�ำงานพัฒนาระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุงด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ >> คณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ  รอง ปล.กห.(๔) - คณะท�ำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ก�ำลังพลของกระทรวงกลาโหม - คณะท�ำงานปรับปรุงระบบสวัสดิการของส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม

๏ การปฐมนิเทศและมอบนโยบาย

การปฐมนิเทศและมอบ นโยบายของ ปล.กห. คณะท�ำงานภายใต้การ ก�ำกับดูแลของ รอง ปล.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เมือ่ ๒๗ ก.พ.๕๕

๏ การสัมมนา การสัมมนาคณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับดูแลของ รอง ปล.กห. ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

15


การแถลงผลงานของคณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับ ดูแลของ รอง ปล.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เมื่อ ๗ ส.ค.๕๕ ณ ห้องยุทธนาธิการ ๏ ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาค ตะวันออก ระหว่าง ๔ - ๕ ก.ค.๕๕ ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยอง และ ที่กองบัญชาการป้องกัน ชายแดนจันทบุรีและตราด จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๓ - ๖ ก.ย.๕๕ ณ กองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมา

16

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า พลังน�ำ้ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เขือ่ นอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระหว่าง ๓ - ๖ ก.ย.๕๕ โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยหลักสูตรการนวด ฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและการอาชีพ ระหว่าง ๑๗ เม.ย. - ๔ พ.ค.๕๕

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาปลัด กระทรวงกลาโหมทางด้านธุรการ เช่น การเดินทาง ไปฟังบรรยายสรุป โครงการอบรมพลังกายทิพย์ เพื่อสุขภาพก�ำลังพลของ สป. เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี


ส่วนประสานงานการพัฒนา ระบบราชการกลาโหม (กพร.กห.) > ภารกิจ มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผน อ�ำนวยการ ประสาน งาน ก�ำกับดูแล พิจารณา เสนอแนะและด�ำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงกลาโหม และส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้า นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (หน.กพร.กห.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลโท ทรงพล ไพนุพงศ์

หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (หน.กพร.กห.)

> ผลการด�ำเนินงานของ กพร.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ 1. รับการตรวจประเมินการปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั ในค�ำรับรอง

การปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. และบริษทั ทีป่ รึกษา TRIS (Thai Rating Information & Service Corp) 2. งานจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 3. งานการติดตามประเมินผลตัวชีว้ ดั ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 3.1 เชิญหน่วยมาชีแ้ จง เพือ่ รับทราบความก้าวหน้า และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั ติ ามค�ำรับรอง การปฏิบตั ริ าชการทีผ่ า่ นมาและหาหนทางปฏิบตั ิ ในการแก้ปญ ั หาร่วมกัน 3.2 จัดท�ำรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ตามค�ำ รับรองฯ วงรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน ส่งให้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ตามวันเวลาที่ก�ำหนด 3.3 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป. ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ สป. ได้ รับผลการประเมินเท่ากับ ๔.๗๗๐๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐ 3.4 การตรวจเยี่ยมหน่วย โดยทีม กพร.กห. และ คณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการชี้แจงผลการ ด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด และเพื่อการซักซ้อม การรับการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และ บริษัท ที่ปรึกษา (TRIS) จะมาตรวจติดตามและ ประเมินผล (Site visit) 4. จัดท�ำข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สร้างความโปร่งใส ในการปฏิบตั ริ าชการ ในส่วนของ สป. ซึง่ เป็นการ ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของรัฐบาลในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

17


> งานที่ต้องด�ำเนินการในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ 1. จัดประชุม นขต.สป. และ นขต.กห. เพื่อร่วมเจรจา

ความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์ การให้คะแนนตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ กห. และของ สป. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 2. จัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ พร้อม รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ กห. และ สป. แล้ว ส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. 3. รับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตาม ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (Site visit) จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. และ บริษัทที่ปรึกษาฯ

4. รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติ

ราชการตามค�ำรับรองฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ พร้อมทั้งแจ้งยืนยันผลคะแนนภายใน ระยะเวลาที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก�ำหนด 5. รวบรวมรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน ส่งให้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. 6. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามค�ำ รับรองการปฏิบัติราชการของ สป. และ นขต.กห

> ผลการประเมินตามค�ำรับรองปฏิบัติราชการของ นขต.กห. ตัง้ แต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๔ ปี งบประมาณ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ *๒๕๕๔

สป. ๔.๘๘๑๐ ๔.๘๙๑๑ ๔.๖๒๘๗ ๔.๓๐๓๕ ๔.๕๓๖๒ ๔.๘๖๘๖ ๔.๗๗๐๙

รอ. ๔.๕๗๐๐ ๔.๖๕๕๕ ๔.๗๘๙๙ ๔.๕๓๒๒ ๔.๒๕๖๗ ๔.๖๐๕๓ ๔.๙๑๐๗

บก.ทท. ๔.๘๑๑๙ ๔.๗๔๗๗ ๔.๘๗๒๕ ๔.๗๖๔๕ ๔.๖๘๐๗ ๔.๘๙๔๑ ๔.๘๖๖๘

คะแนน ทบ. ๔.๘๓๒๒ ๔.๘๐๒๘ ๔.๖๙๙๓ ๔.๕๐๖๔ ๔.๔๐๖๘ ๔.๘๓๑๕ ๔.๗๔๔๖

ทร. ๔.๘๘๐๒ ๔.๙๐๓๓ ๔.๗๙๔๗ ๔.๔๐๔๕ ๔.๖๑๕๖ ๔.๕๔๘๕ ๔.๖๘๙๔

ทอ. ๔.๘๘๔๙ ๔.๗๔๐๕ ๔.๗๙๖๔ ๔.๘๗๗๐ ๔.๖๗๔๑ ๔.๙๔๙๔ ๔.๘๖๐๑

กห. ๔.๘๑๐๐ ๔.๗๙๐๒ ๔.๗๖๓๖ ๔.๕๖๔๗ ๔.๕๒๘๔ ๔.๗๘๒๙ ๔.๘๐๗๑

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รอง ปล.กห. ให้การต้อนรับ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานคณะ กรรมการเจรจาและประเมินผล ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๕

18

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ คตป.ประจ�ำ กห. และ พล.ท.ทรงพล ไพนุพงศ์ หน.กพร.กห. เป็นประธานการ ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค�ำ รับรองการปฏิบตั ริ าชการของ กห. และ สป. ประจ�ำปี ๕๔ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๕ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการ กลาโหม

เป็นผู้แทน ปล.กห. ในการ ประชุมเพื่อน�ำเสนอข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการในส่วน ของ สป. เมื่อ ๙ ก.ค.๕๕ ณ ห้อง ประชุมกมลทิพย์ ๒ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

19


ส�ำนักงานเลขานุการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สลก.สป.) > ภารกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการ การรับรอง และการ ประสานการปฏิบัติงานด้านพิธีการให้กับปลัดกระทรวง กลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้ด�ำรง ต�ำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ให้กับส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกระทรวง กลาโหมในภาพรวม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย มีเลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม (ลก.สป.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลตรี ชั ยพฤกษ์ พู นสวัสดิ์

เลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ลก.สป.)

20

> การด�ำเนินงานของ สลก.สป. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านเลขานุการ ด�ำเนินการวางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน และ ก�ำกับดูแลงานด้านการเลขานุการให้กับ ปล.กห. รองปล.กห. และผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยแบ่งประเภทงานได้ดังนี้ 1. งานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีการ ด�ำเนินการ ด้านเอกสารก�ำกับดูแล ประสานการปฏิบัติงาน ด้านพิธีการให้ผู้บังคับบัญชา และนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ของ สป. ประกอบด้วย 1.1 งานการเข้าเฝ้าฯ พระบรมวงศานุวงศ์ เนือ่ งใน โอกาสส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ การเข้าเฝ้าฯ เนือ่ งใน โอกาสวันราชาภิเษกสมรส การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด เป็นต้น 1.2 การจัดงานพิธีในนามของ สป. ในวันส�ำคัญ ต่างๆ ได้แก่ พิธีรดน�้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ พิธีอวยพรเนื่องในวัน ขึ้นปีใหม่ พิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเกิด ตลอดจนการจัดงานพิธี เพื่อแสดง ความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ 1.3 การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์ การเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ นักเรียนในนามของ สป. 2. งานการรับรองและการบริการ ด�ำเนินการรับรอง อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ ดังนี้ 2.1 การเข้าร่วมงานราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ กรณีที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเชิญ เข้าร่วมงาน 2.2 การจัดส่วนล่วงหน้าเพื่อประสานงานการ ประชุมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


2.3 การอ�ำนวยความสะดวกในภารกิจการเดิน

ทางไปราชการภายในประเทศ 2.4 การเตรียมข้อมูลและให้การรับรอง กรณีที่ มีคณะบุคคลขอเข้าพบ ปล.กห. ในโอกาส ต่างๆ 2.5 การจัดเตรียมแจกันดอกไม้ กระเช้าของขวัญ รวมถึงพวงหรีดเคารพศพ ในนาม ปล.กห. และ รอง ปล.กห. ตามภารกิจที่ได้รับมอบ หมาย 2.6 จัดท�ำหนังสืออวยพรกรณีที่ไม่มีการเข้า อวยพร 2.7 ประสานจัดบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 2.8 อ�ำนวยการงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้ กับข้าราชการจนครบเกษียณอายุราชการใน สังกัด สป. 2.9 ประสานการปฏิบัติของ ปล.กห. และ รอง ปล.กห. โอกาสต่างๆ 2.10 จัดท�ำวาระงานของ ปล.กห. และ รอง ปล.กห. เพื่อน�ำเรียนผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าเป็น รายสัปดาห์ 3. งานการประชุม ประสานการปฏิบัติกับ นขต.สป. กรณีที่ ปล.กห. รอง ปล.กห. ได้รับเชิญเข้าร่วม ประชุม ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กรณี คือ 3.1 การประชุมในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการต่างๆ ของ หน่วยงานภายนอก กห. 3.2 การประชุม การสัมมนา เพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือร่วมชี้แจงในเรื่อง ต่างๆ เฉพาะกรณี 3.3 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัด กระทรวง ซึ่งกระทรวงต่างๆ และหมุนเวียน กันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดย ประสานการปฏิบัติร่วมกับ สนผ.กห. 4. งานให้การสนับสนุนหรือความอนุเคราะห์ ด�ำเนิน การด้านเอกสารหรือประสานขอรับการสนับสนุน งบประมาณ เพื่อให้ความร่วมมือกรณีที่หน่วยงาน ภาครัฐขอรับการสนับสนุนจาก สป. ในด้าน การกุศล และการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ ให้ นขต.สป. ทราบ เป็นต้น

5. งานด้านการตรวจและวิเคราะห์ข่าว ด�ำเนินการ

ตรวจวิเคราะห์ข่าวสารด้านการทหาร การเมือง สังคมจิตวิทยา และสถานการณ์ต่างประเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับ กห. หรือเป็นข่าวที่น่าสนใจจาก หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ น�ำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และ หน.นขต.สป. เพื่อเป็น ข้อมูล ด้านการข่าวเป็นประจ�ำทุกวัน 6. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด�ำเนินการด้าน เอกสาร และพิจารณาสรุปข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ บุคคลหรือหน่วยงาน ร้องเรียนมายัง สป. และ น�ำเรียนผู้บังคับบัญชา พร้อมประสานให้หน่วย ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียน หรือแก้ไข หรือชี้แจงข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติ 7. งานส�ำรวจและสถิติ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการ ส�ำรวจทัศนคติของข้าราชการและประชาชนทั่วไป ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ กห. และงานด้าน เลขานุการของ สป. เพื่อรวบรวมเป็นสถิติและ ข้อมูลประกอบการพิจารณาและก�ำหนดนโยบาย รวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของผู้บังคับ บัญชา 8. งานด้านธุรการ ด�ำเนินการด้านเอกสาร การจัด ท�ำค�ำสั่งเดินทางไปราชการภายในประเทศ การ จัดท�ำหนังสือแสดงความยินดี หรือแสดงความ ขอบคุณในวาระส�ำคัญต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการจัดท�ำค�ำกราบบังคมทูล ค�ำกล่าว ค�ำขวัญ โอวาท ค�ำปราศรัย ค�ำนิยม และสาร อวยพร 9. การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยา ข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม อ�ำนวยความสะดวกให้สมาคมฯ ในด้าน ต่างๆ ในการประสานงานระหว่างสมาคมภริยาฯ กับหน่วยงาน ในสังกัด สป. ด�ำเนินการจัดท�ำ วารสารสมาคมฯ พร้อมแจกจ่ายให้กับหน่วยใน สป. ๏ งานด้านการประชาสัมพันธ์ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของ สป. และ กห. ในภาพรวม รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของ สป. และ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นตามที่ ปล.กห. มอบหมาย ตลอด จนการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับส่วน ราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง งานออกเป็น

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

21


- การประชาสัมพันธ์ให้กับ สป. และ กห. ในภาพรวม - การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ กห. - การด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 1. การประชาสัมพันธ์ให้กบั สป. และ กห. ในภาพรวม ได้แก่ 1.1 การจัดท�ำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ของ กห. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำ แผนการประชาสัมพันธ์ประจ�ำปีของ กห. สป. บก.ทท. และเหล่าทัพ โดย สลก.สป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม 1.2 การด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับ กห. ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และ นขต.สป. เกี่ยว กับกิจกรรมของ กห. และ สป. อาทิ การ ประชุมสภากลาโหม วันที่ระลึกคล้ายวัน สถาปนากระทรวงกลาโหม การพบปะระหว่าง ผู้น�ำทางทหารของมิตรประเทศกับ รมว.กห. หรือ ปล.กห. การประชุม ที่เกี่ยวข้องกับ กลาโหมอาเซียน ทางสื่อต่างๆ ได้แก่ 1.2.1 สื่อโทรทัศน์ โดยการประสานในการ ท�ำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่สู่ประชาชนทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ 1.2.2 สื่อวิทยุ ท�ำหน้าที่ผลิตบทความ ในรายการ “ข่าวส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม” ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร ระบบคลื่น FM ๙๐.๕ MHz. และ ระบบคลื่น AM ๗๙๒ KHz. และ ร่วมผลิตรายการ “สาระน่ารู้กับ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” เป็นประจ�ำทุกวันราชการ และส่ง บทความดังกล่าวให้กับสถานีวิทยุ ชุมชนเพื่อความมั่นคงในเครือข่าย สป. รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ของ กห. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็น ประจ�ำทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ของแต่ละภูมิภาคได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้อง 1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารหลักเมือง ซึ่งเป็นวารสารรายเดือนของ สป. จัดพิมพ์เผยแพร่ให้ส่วนราชการ

22

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ในสังกัด กห. ส่วนราชการพลเรือน รวมทั้งภาคเอกชน จัดท�ำหนังสือ ผลการด�ำเนินงานของ สป. หนังสือ ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของ กห. การผลิตแผ่นพับ โปสเตอร์ สารของ รมว.กห. และ ปล.กห. ใน โอกาสต่างๆ การจัดท�ำสมุดราย นามโทรศัพท์ของ สป. และเอกสาร ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ รวมถึงการผลิต เอกสารข่าว และประสานส่งภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม ของ กห. และ สป. ให้กับสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ 1.2.4 สื่อสารสนเทศ ด�ำเนินการ ประชาสัมพันธ์ภาพข่าวการปฏิบัติ ภารกิจและกิจกรรมต่างๆ รวมถึง การน�ำเสนอผลงานทางสือ่ สารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์หลักเมืองออนไลน์ จิตส�ำนึกรักเมืองไทย และสถานี วิทยุสีขาว

1.2.5 สื่อวีดิทัศน์ ด�ำเนินการจัดท�ำวีดิทัศน์ เพื่อน�ำเสนอในโอกาสส�ำคัญต่างๆ


1.2.6 การแถลงข่าวและชี้แจงข้อเท็จจริง เตรียมข้อมูลและจัดการแถลงข่าวภารกิจและกิจกรรมของ กห.

ในสถานการณ์ปกติ และการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความ เป็นจริง อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงหรือภาพลักษณ์ของ กห. และ สป. 2. การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ กห. สลก.สป. ได้ด�ำเนินการในลักษณะเชิงรุก โดยการริเริ่มด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนงานประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. ตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.1.1 กิจกรรมการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ โดยการจัดท�ำสื่อ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ (Cut - Out และ Banner) เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ในโอกาสส�ำคัญ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อสร้าง จิตส�ำนึกและเผยแพร่โครงการ พระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ประชาชนทั่วไป 2.1.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัด ท�ำสื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบัน พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในอโกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ได้แก่ สปอตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ และโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติฯ 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนงานการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยด�ำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางโทรทัศน์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งด�ำเนินกิจกรรมพัฒนา ระบบราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ โดย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ 2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 2.3.1 ผลผลิตการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โครงการ สร้างจิตส�ำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของ สป. สลก.สป. ได้ร่วมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ โดยการบูรณาการพลังอ�ำนาจแห่งชาติด้านการทหาร(สป.) และด้านสังคม (สื่อสารมวลชน, เยาวชน และภาคประชาสังคม) ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญของชาติด้วยการ ถ่ายทอดแนวความคิดในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ผ่านกิจกรรมและ โครงการต่างๆ ของ สป. ได้แก่ 2.3.1.1 กิจกรรมสื่อมวลชนเพื่อความมั่นคง สลก.สป. ได้พิจารณาถึงศักยภาพของวิทยุชุมชน จึง ได้ด�ำรงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สป. และผู้ด�ำเนินการวิทยุชุมชน ภายใต้ แนวคิดสื่อสารมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ ผลการด�ำเนินการที่ผ่านมาได้ท�ำกิจกรรม อย่างต่อเนื่องประกอบด้วย ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

23


- กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร สลก.สป. มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสื่อมวลชนกับ สป. ในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการ สร้างความเข้าใจให้สื่อมวลชนในพันธกิจของ สป. และ กห. และการพัฒนากองทัพไป สู่การพึ่งพาตนเอง อันจะส่งผลดีต่อการร่วมมือประสานงานต่อไป

- การอบรมหลักสูตรสื่อสารมวลชนเพื่อความมั่นคง มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังแนว ความคิดในความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เหนือความ ขัดข้องใดๆ โดยจัดการอบรมให้กับวิทยุชุมชนทั่วประเทศ จ�ำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ - กิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาสื่อสารมวลชนให้ร่วมประชาสัมพันธ์ งานความมั่นคงร่วมกับ สป. สลก.สป. มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลจากการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนเพื่อความมั่นคงของชาติ” ของ สป. เพื่อ การเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อวิทยุชุมชนทุกภาค ให้มีความแน่นแฟ้น อันจะน�ำมาสู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมของภาคสังคม ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยและขยายผลสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการ ป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของชาติ และเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ งานด้านความมั่นคงของ สป. ต่อไป 2.3.1.2 โครงการจิตส�ำนึกรักเมืองไทย มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการกระตุ้นและสร้างส�ำนึกในหน้าที่ของตนต่อความ มั่นคงของชาติ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกรักเมืองไทย โดยมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา อายุ ๑๖ - ๒๕ ปี ซึ่งเป็นพลังอันบริสุทธิ์ และอนาคตของชาติ สลก.สป. ได้ด�ำเนินการโครงการจิตส�ำนึกรักเมืองไทยอย่างต่อ เนื่องมาเป็นปีที่ ๔ โดยใช้กลยุทธ์ในการเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิด ต่อปัญหาบ้านเมือง ผ่านการส่งผลงานเข้ารับการประกวดโดยก�ำหนดหัวข้อให้เยาวชน ได้พิจารณาศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองต่อสถานการณ์ทางสังคม สะท้อนผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะก�ำหนดหัวข้อและ กิจกรรมการประกวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบัน โดยก�ำหนด หัวข้อ “ส�ำนึกดี ... ร่วมกับเดินหน้าประเทศไทย” มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ ๗ ก.ค.๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ ๑๙ ก.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

24

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


2.3.2 ผลผลิตการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด สลก.สป. ในฐานะคณะอนุกรรมการ ด้านรณรงค์ปอ้ งกันและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดของสป. (ศพส.สป.) มีหน้าที่ในการจัดท�ำ และรวบรวม แผนงาน งบประมาณและด�ำเนิน งานในด้านการรณรงค์ป้องกันและ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด

มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ ๙ ก.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม ส�ำนักอธิการบดี ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ ๑๒ ก.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม ส�ำนักอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมือ่ ๒๓ ก.ค.๕๕ ณ ห้อง ๑๐๓๐ อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

การตัดสินผลงานการประกวด

ของ สป. ซึ่งได้มีการพัฒนาด�ำเนิน งานในระดับยุทธวิธีในการแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดพื้นที่เป็น หลัก โดยที่ผ่านมา สป. ได้ด�ำเนิน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหายาเสพติดประกอบ ด้วย การจัดกิจกรรม “ครอบครัว อบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด” ให้กับ ข้าราชการ สป. และครอบครัวเป็น ประจ�ำทุกปี และการจัดนิทรรศการ ป้องกันยาเสพติดให้กับก�ำลังพล ของ สป. รวมทั้งมีการจัดการอบรม สัมมนาก�ำลังพลในสังกัด สป. โดยมี วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ได้มา ซึง่ มาตรการ และแผนปฏิบัติการในการรณรงค์ ป้องกันและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การด�ำเนินการต่อปัญหายาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม 3. การด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย การบรรยายสรุปข่าวสารประจ�ำวันที่เกี่ยวข้อง กับ กห. และข่าวที่น่าสนใจจากสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ รวมถึงการรวบรวม จัดท�ำวีดิทัศน์ สรุปภาพกิจกรรมของ กห. เพื่อน�ำเสนอ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

25


ส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม (สนผ.กห.) > ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อ�ำนวยการ ประสาน งาน และด�ำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง กลาโหม ทั้งระบบการควบคุมบังคับบัญชาและระบบ การบริหารราชการทั่วไป นโยบายและแผนด้านการ ทหาร การข่าว การส่งก�ำลังบ�ำรุง การระดมสรรพก�ำลัง การต่างประเทศ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือ ประชาชน และมีหน้าที่ควบคุม ก�ำกับดูแลการปฏิบัติ ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด การจัดท�ำและปรับปรุงแก้ไขอัตรา ของส่วนราชการ ในกระทรวงกลาโหม การฝึก การศึกษาอบรมในต่าง ประเทศ การวิเทศสัมพันธ์ กิจการของสภากลาโหม การ รักษาความปลอดภัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ หมาย มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ผอ.สนผ.กห.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ผอ.สนผ.กห.)

26

> ผลการด�ำเนินงานของ สนผ.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านนโยบายและยุ ทธศาสตร์ 1. การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กห. และ สป. (๕๕ - ๕๘) (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) สนผ.กห. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ของ กห. ได้ด�ำเนินการ จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ กห. และ สป. 2. การจัดท�ำร่างนโยบายด้านความมั่นคง และ นโยบาย รมว.กห.  จัดท�ำร่างนโยบายความมั่นคงของรัฐในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ กห. ส�ำหรับเสนอ ครม. และจัดท�ำ นโยบาย รมว.กห. (พล.อ.อ. สุกำ� พล สุวรรณทัต) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วน ราชการใน กห. ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดิน 3. การจัดท�ำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห. พ.ศ.๒๕๕๕  จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห. พ.ศ.๒๕๕๕ โดยคณะท�ำงานยุทธศาสตร์การ ป้องกันประเทศ กห. ซึ่งมี ผอ.สนผ.กห. เป็น หัวหน้าคณะท�ำงาน และมีคณะกรรมการทบทวน ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห. ซึง่ มี รมว.กห. เป็นประธาน และมี ผอ.สนผ.กห. เป็นเลขานุการฯ โดยปรับปรุงจากเอกสารยุทธศาสตร์การป้องกัน ประเทศ กห. พ.ศ.๒๕๕๓ และจัดท�ำให้ครอบคลุม สถานการณ์ใน ๑๐ ปีขา้ งหน้าโดยร่างยุทธศาสตร์ฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภากลาโหม และ รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติร่างยุทธศาสตร์ฯ เป็น ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห. พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๕ ให้ใช้เป็นกรอบส�ำหรับหน่วย ที่เกี่ยวข้องน�ำไปยึดถือเป็นหลักในการบริหาร จัดการงานด้านการป้องกันประเทศต่อไป ซึ่งผล จากการทบทวนดังกล่าว ได้ให้ความส�ำคัญกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ส่งผล กระทบต่อมิติทางด้านความมั่นคง ทั้งจาก ภายนอกประเทศ และภายในประเทศ ในเรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อกิจการ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ของกองทัพ พิบตั ภิ ยั ธรรมชาติทสี่ ร้างความสูญเสียแก่ประชาชน ซึ่งเป็นฐานการสนับสนุนที่ส�ำคัญของกองทัพ รวมทั้งการที่ประเทศไทยและกองทัพจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รวมทั้งจัดท�ำ White Paper ทัง้ ฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษแจกจ่ายให้กบั หน่วยใน กห. และนอก กห. รวมทัง้ มิตรประเทศด้วย 4. การสนับสนุนข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน รัฐบาลจึงต้องระดมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่ง กห. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบ โดย กนย.สนย.สนผ.กห.จะด�ำเนินการ สนับสนุนด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับผู้บังคับบัญชา ในการร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ 5. การจัดท�ำเว็บไชต์ของ สนผ.กห.  กนย.สนย.สนผ.กห. ได้ดำ� เนินการปรับปรุงเว็บไชต์ของ สนผ.กห. ให้มีความสวยงามและทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทัง้ ปรับระบบงานโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล เพือ่ สนับสนุน การปฏิบัติงานของ สนผ.กห. 6. การประกาศเจตนารมณ์ของ รมว.กห.  รมว.กห. ได้มีด�ำริให้ สนผ.กห. จัดเตรียมการประชุมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้ นขต.กห., เหล่าทัพ, อผศ. และ สทป. ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนือ่ งจากในปีงบประมาณนี้ กห. มีเป้าหมาย ใหญ่หลายเรื่องที่ต้องด�ำเนินการ ซึ่งใน ๓ ปีข้างหน้า ก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การประกาศเจตนารมณ์ของ รมว.กห. เมื่อ ๒๕ ต.ค.๕๕ ณ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลา ว่าการกลาโหม

7. การจัดการสัมมนาเรื่อง “การปรับโครงสร้าง กห. และกองทัพเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน”

สนผ.กห. ขออนุมัติจัดการสัมมนาเรื่อง “การปรับโครงสร้าง กห. และกองทัพเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น เพื่อพิจารณาก�ำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างการจัด กห. และกองทัพ รวมทั้งการปรับโครงสร้างด้าน ก�ำลังพลที่เหมาะสมในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นด้านความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การประชุมสัมมนาเรื่อง การปรับเปลี่ยน โครงสร้าง กห. และ เหล่าทัพ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยมี รมว.กห. เป็นประธาน เมื่อ ๒๑ - ๒๒ พ.ย.๕๕ ณ ห้องพินิตประชานาถ ภายในศาลาว่าการ กลาโหม

8. การประชาสัมพันธ์ด�ำเนินงานของ สป. และ กห. ในภาพรวม (วารสารหลักเมือง ทุก ๑ เดือน)

กนย.สนย.สนผ.กห. รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในภาพรวมของ สนผ.กห. ส่งให้ สลก. สป. (กองบรรณาธิการวารสารหลักเมือง) ทุกเดือน (ทุกวันที่ ๑๑ ของทุกเดือน) 9. รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ ๑ และ ๓ เดือน) สลน. ขอให้ กห. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ นรม. เผยแพร่ลงใน เว็บไซต์ของกระทรวง ภายใต้ชื่อ “รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” และเว็บไซต์รัฐบาลไทย ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

27


ซึ่ง รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติให้ สนผ.กห. รวบรวม ข้อมูลจาก รอ., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ., สทป., อผศ. และ นขต.สป. แล้วจัดท�ำเป็นรายงานใน ภาพรวมของ กห. น�ำเรียน รมว.กห. พิจารณา อนุมัติให้ ทสอ.กห. เสนอในเว็บไซต์ กห. และ ประสาน สลน. เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์ รัฐบาลไทย การก�ำหนดจัดท�ำรายงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ เริม่ ด�ำเนินการในปีแรกทุกรอบ ๑ เดือน โดยเริม่ รายงาน ตัง้ แต่ ๒๓ ก.ย.๕๔ และจัดท�ำรายงานตาม นโยบายด้านอืน่ ๆ (นโยบายหลัก ๗ เรือ่ ง) ทุกรอบ ๓ เดือน ได้เริม่ รายงานตัง้ แต่ ๒๓ พ.ย.๕๕ 10. การจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการ ของ ครม. ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (๒๓ ส.ค.๕๔ ๒๓ ส.ค.๕๕) ตามที่รัฐบาลได้เข้ามารับหน้าที่ในการบริหาร ประเทศครบ ๑ ปี ตามแนวทางจะต้องมีการ รายงานแสดงผลการด�ำเนินงานของ ครม. ตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (๒๓ ส.ค.๕๔ - ๒๓ ส.ค.๕๕) โดย ในส่วนของ กห. จะต้องรายงานผลการด�ำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมการส�ำหรับ การแถลงผลการด�ำเนินงานฯ ต่อสื่อมวลชน ซึ่ง กห. ได้รายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน ที่ กห. เป็นเจ้าภาพ และในส่วนที่ กห. สนับสนุน ข้อมูลให้ส่วนราชการอื่น ให้ สศช. เพื่อด�ำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 11. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ นรม. และ รมต. เป็นรายบุคคล (๒๕ - ๒๗ พ.ย.๕๕)  สภาผู้แทนราษฎรก�ำหนดเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ ลงมติไม่ไว้วางใจ นรม., รอง นรม.(ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง), รมว.กห. และ รมช.มท. เมื่อ ๒๕ - ๒๗ พ.ย.๕๕ ณ อาคารรัฐสภา ซึ่ง กนย.สนย.สนผ.กห. มีหน้าที่ในการประสานงานเพื่อจัดคณะท�ำงาน กห. ประจ�ำรัฐสภา และจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนให้กับ รมว.กห. ในการชี้แจง ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายที่ถูก พาดพิง 12. การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)  วุฒิสภาก�ำหนดประชุมพิจารณาญัตติขอเปิด อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้ ครม. แถลง

28

ข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�ำคัญเกี่ยวกับการ บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๕ และ ๒๘ พ.ย.๕๕ ณ อาคารรัฐสภา ซึ่ง กนย.สนย.สนผ.กห. มีหน้าที่ในการประสานงานเพื่อจัดคณะท�ำงาน กห. ประจ�ำรัฐสภา และจัดเตรียมข้อมูลในส่วน ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน รมว.กห. ในการประชุม วุฒิสภาฯ ดังกล่าว 13. ตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด�ำเนินการจัดท�ำรายละเอียดตัวชีว้ ดั ตามค�ำรับรอง การปฏิบัติราชการของ สป. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในส่วนที่ สนผ.กห. รับผิดชอบและ รายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงาน ตัวชีว้ ดั ของ สป. ในภาพรวม เช่น การจัดท�ำแผน บริหารความเสี่ยง การจัดท�ำนโยบายก�ำกับดูแล องค์กรที่ดี การทบทวนเพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ และระบบติดตามประเมินผล และการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ สป. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้น 14. จัดตั้งคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะท�ำงานฯ เพื่อด�ำเนินการทบทวนผลการ ปฏิบัติตามแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อปรับปรุง แนวทางการด�ำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการ จัดหน่วยของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและ เหล่าทัพ ในห้วงระยะเวลาที่เหลือของแผนฯ ให้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และ สภาพข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการด�ำเนินการ ๏ งานด้านการฝึ กศึกษา 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดส่งก�ำลังพลกองทหาร สารวัตรไปเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรกระโดดร่ม ของ ทร. และจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ ใช้ภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการ สป.

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


2. สนับสนุนให้ก�ำลังพลได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อน�ำความรู้

และประสบการณ์มาพัฒนาหน่วยงานต่อไป ได้แก่ ด�ำเนินการให้ข้าราชการ สป. เดินทางไปอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลางด้านแผนงานและ โครงการ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาในห้วง เดือน ส.ค.๕๕ จ�ำนวน ๑๒ คน และหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลางด้านการจัดการ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในห้วง เดือน ก.ย.๕๕ จ�ำนวน ๑๔ คน ด�ำเนินการคัดเลือก ข้าราชการ สป. เพื่อรับทุนการศึกษาประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ได้รับการ คัดเลือกในปีนี้คือ ร.อ.สุขธนา พงษ์มา สังกัด วท.กห. ได้รับทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี นอกจากนั้นยังได้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ (อัตราเพื่อพราง) สังกัด วท.กห. เพื่อท�ำหน้าที่อบรมภาษาต่างประเทศให้กับก�ำลังพล สป. รองรับการเป็น ประชาคมอาเซียน และจะได้ด�ำเนินการจัดตั้งเป็นอัตราถาวรต่อไป

ร.อ.สุขธนา พงษ์มา สังกัด ศวพท.วท.กห.

๏ งานด้านพัฒนายุ ทธศาสตร์ 1. ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ จ�ำนวน ๒ ครั้ง 1.1 พืน้ ที่ ทภ.๓ (ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ และ ฉก.ร.๑๗ อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน) ระหว่าง ๒๘ - ๓๑ ธ.ค.๕๔  พล.ต.ปิยะ ครุธเวโช (ผอ.สนย.สนผ.กห.) เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง รวมจ�ำนวน ๗ นาย เดินทางไปตรวจสอบ สภาวะแวดล้อมและเยี่ยมเยือนเครือข่ายทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับทราบข้อมูลจากหน่วย ในพื้นที่ และน�ำข้อมูลที่ได้รับมาก�ำหนดเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้เหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริง

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทาง ยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ ทภ.๓ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก กกล.ผา เมือง จ.เชียงใหม่ และ ฉก.ร.๑๗ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่าง ๒๘ - ๓๑ ธ.ค.๕๔

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

29


1.2 พื้นที่ ทภ.๒ (กกล.สุรศักดิ์มนตรี จ.อุดรธานี บก.นรข. จ.นครพนม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ

ร้อย ทพ.๒๓๑๐ จ.อุบลราชธานี ระหว่าง ๒ - ๖ เม.ย.๕๕ พ.อ.ทศพร หอมเจริญ รอง ผอ.สนย.สนผ.กห. ได้น�ำคณะผู้แทน สนผ.กห. จ�ำนวน ๕ นาย เดินทางไปตรวจ สอบสภาวะแวดล้อมและเยี่ยมเยือนเครือข่ายทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับทราบข้อมูลจาก หน่วยในพื้นที่ และน�ำข้อมูลที่ได้รับมาก�ำหนดเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้เหมาะสมกับ สภาพความเป็นจริง 2. ข้าราชการ สป. รวม ๙๘ นาย ร่วมตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ระหว่าง ๔ - ๗ ก.ค.๕๕ และ จ.สงขลา ระหว่าง ๔ - ๖ ก.ย.๕๕  2.1 จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย วัตถุประสงค์ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมฯ เพื่อให้ ข้าราชการของ สป. ทีเ่ ป็นนายทหารชัน้ ประทวน จนถึงนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศไม่เกิน พ.ต. และ น.ต. ได้เดินทางไปศึกษาภูมปิ ระเทศ และรับทราบข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคง ตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือและ ประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ ชี ายแดนติดกับประเทศไทย การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมฯ ครั้งนี้

30

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


มี พล.ต.ปิยะ ครุธเวโช ผอ.สนย.สนผ.กห. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ซึ่งคณะเดินทางประกอบด้วย ข้าราชการจาก สนผ.กห. และ นขต.สป. รวมจ�ำนวน ๙๘ นาย ได้เข้าเยี่ยมชมสถานทีส่ ำ� คัญใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เช่น พระธาตุดอยสุเทพ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วัดร่องขุ่น ด่านแม่สาย และตลาดท่าขี้เหล็ก เป็นต้น รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 2.2 จ.สงขลา การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมฯ ครั้งนี้ มี พ.อ.ทศพร หอมเจริญ รอง ผอ.สนย. สนผ.กห. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ซึ่งคณะ เดินทางประกอบด้วย ข้าราชการจาก สนผ.กห. และ นขต.สป. รวมจ�ำนวน ๕๐ นาย ได้ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญใน จ.สงขลา เช่น ค่ายเสนาณรงค์ วัดพะโคะ และสถาบัน ทักษิณคดีศึกษา เป็นต้น

3. บรรยายพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์

จ�ำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 3.1 เรือ่ ง หน่วยงานด้านความมัน่ คงกับการเตรียม ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕ ณ ห้องหลักเมือง ๒ ในศาลา ว่าการกลาโหม โดยมี รศ.ดร.สุรชาติ บ�ำรุงสุข อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และมีผู้เข้า ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก สร. สป. บก.ทท. และเหล่าทัพ จ�ำนวน ๘๐ นาย

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

31


3.2 เรื่อง นโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๕ ณ ห้อง หลักเมือง ๒ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี นายดนัย มู่สา ผอ.ส�ำนักความมั่นคงจังหวัด ชายแดนใต้และชนต่างวัฒนธรรม สมช. เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการ บรรยายพิเศษจาก สร. สป. บก.ทท. และ เหล่าทัพ จ�ำนวน ๘๐ นาย

4. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลต่อทาง

ยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง - วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของประเทศไทย ในอีก ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๐) - กห. กับการเตรียมพร้อมด้านความเชื่อมโยง อาเซียน ASEAN Connectivity - แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด - แนวโน้มสถานการณ์การเมืองไทยปี ๕๕ - วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวด้านการทหารของ สหรัฐอเมริกาต่อภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย - วิเคราะห์ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจสู่วิกฤต การเมืองของสหภาพยุโรปที่มีผลต่อไทย - วิเคราะห์แนวโน้มการแก้ไข พ.ร.บ.จัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ - วิเคราะห์กรณีกลุ่มนิติราษฎร์เสนอแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ - วิเคราะห์การจัดตั้งศาลชารีอะห์ - วิเคราะห์การวางยุทธศาสตร์ของมหาอ�ำนาจ ในมหาสมุทรอินเดีย - วิเคราะห์แนวความคิดการจัดตั้ง “นครปัตตานี”

32

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

- วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์การสร้างโรง ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ทางการเมืองจาก กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ - วิเคราะห์ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย - วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสหรัฐฯ - สถานการณ์เรือ่ งส�ำนักงานคณะท�ำงานเฉพาะกิจ เพื่อด�ำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการ ฟอกเงิน (FATF) ในประเทศไทย 5. สร้างเครือข่ายยุทธศาสตร์ ร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดด้านยุทธศาสตร์ความ มั่นคงกับองค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ�ำนวน ๔๘ ครั้ง 6. พัฒนาสัมพันธ์กบั เครือข่ายภายนอกประเทศ เช่น กห.วน. โดยต้อนรับการเยือนของ พลตรี หวู เตียน จ่อง ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศด้านการป้องกันประเทศ (Institute for Defence International Relations : IDIR) กห.วน. พร้อมคณะรวม ๕ นาย และร่วมประชุม ทวิภาคีแลกเปลีย่ นข้อมูลทางยุทธศาสตร์ ระหว่าง ๗ - ๑๑ พ.ค.๕๕  คณะเจ้าหน้าที่สถาบัน IDIR เข้าเยี่ยมค�ำนับ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก (ผอ.สนผ.กห.) ณ ห้อง กัลยาณไมตรี และร่วมประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ ณ ห้องหลักเมือง ๒ โดย มี พล.ต.ปิยะ ครุธเวโช (ผอ.สนย.สนผ.กห.) เป็น ประธานการประชุม


7. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย - ลาว ครัง้ ที่ ๑๗ ระหว่าง ๑๙ - ๒๑ ม.ค.๕๕ ปล.กห. (รอง ปล.กห.(๑) รับค�ำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้ พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน ผอ.กพย.สนย.สนผ.กห. เดินทางร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยผู้เข้าร่วม การประชุม ฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวง และหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.กต. และนายทองลุน สีสุลิด รอง นรม./รมว.กต. สปป.ลาว ร่วมเป็นประธาน ในการประชุม 8. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ ให้กับคณะกรรมการ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กห. ตาม ค�ำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๓๙๑/๕๔ ลง ๑๙ ก.ย. ๕๔ (พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา/รมว.กห. และ พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง ร.น./ประธานคณะ กรรมการฯ)  9. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ ให้กับคณะท�ำงาน พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก/รอง ปล.กห.(๑) และ พล.อ.สุรพล อุดมชัยรัตน์/หัวหน้าคณะท�ำงาน)  10. สนับสนุนข้อมูลให้ กอซ.สนย.สนผ.กห. กนย. สนย.สนผ.กห. สกร.สนผ.กห. และ วารสาร หลักเมือง  ๏ งานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง 1. การประชุมสัมมนาในกรอบยุทธศาสตร์และ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ  1.1 การประชุมหารือด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเสนาธิการ (Staff Talks) ระหว่าง กห. ไทย - กห. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครัง้ ที่ ๔ ระหว่าง ๑๘ - ๒๐ ต.ค.๕๔ ณ ศาลา

ว่าการกลาโหม โดยมี พล.อ.นิพทั ธ์ ทองเล็ก ผอ.สนผ.กห. เป็นประธาน ซึง่ เป็นประโยชน์ ต่อการกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความ ร่วมมือระหว่าง กห. ทัง้ สองประเทศต่อไป 1.2 การประชุมหารือทวิภาคีดา้ นความมัน่ คง ระหว่าง กห.ไทย - กห.นิวซีแลนด์ ครัง้ ที่ ๓ ระหว่าง ๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค.๕๔ ณ ประเทศ นิวซีแลนด์ โดยมี พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก

ผอ.สนผ.กห. เป็นหัวหน้าคณะ โดยทั้งสอง ฝ่ายได้รว่ มหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ๑) ความสัมพันธ์ทาง ทหารระดับทวิภาคีระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ ทีป่ ระชุมฯ ได้เน้นย�ำ้ ถึงความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ และยาวนานระหว่างสองประเทศ และแสดง ความหวังว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะมีการ พัฒนายิง่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ รวมถึงความร่วมมือ ด้านการฝึกและศึกษาภายใต้โครงการ MAP (Mutual Assistance Programme) นอกจากนัน้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้ กห. ของ ทัง้ สองประเทศริเริม่ ความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาทางทหาร (Defence Research and Development) การฝึกผสมระหว่าง หน่วยรบพิเศษของไทยและหน่วยรบพิเศษ Special Air Service ของนิวซีแลนด์ การ ขอรับการสนับสนุนผูฝ้ กึ สอนกีฬารักบีม้ า ด�ำเนินการฝึกสอนในโรงเรียนของเหล่าทัพ และเสนอให้ กห. นิวซีแลนด์จดั ส่งนายทหาร มาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรทางทหาร ต่างๆ ของไทยเพือ่ เป็นการสร้างเครือข่าย ของก�ำลังพล รวมทัง้ พัฒนาความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ๒) นโยบายด้านความมัน่ คง ทีป่ ระชุมฯ ได้มี การหารือในด้านนโยบายการป้องกันประเทศ ของไทย และนโยบายการป้องกันประเทศ ของนิวซีแลนด์ ๓) ความมัน่ คงในภูมภิ าค ทีป่ ระชุมฯ ได้มกี ารหารือเกีย่ วกับสภาวะ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

33


แวดล้อมด้านความมัน่ คงภายในประเทศ การเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความ มัน่ คงในภูมภิ าคเอเชีย - แปซิฟกิ ซึง่ รวม ถึงการเผชิญภัยคุกคามด้านความมัน่ คงรูป แบบใหม่ และได้กล่าวแสดงความยินดีตอ่ ฝ่ายนิวซีแลนด์ ในฐานะประธานร่วมกับ กห. ฟิลปิ ปินส์ ในคณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ ปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ (Experts’ Working Group on Peacekeeping Operations) 1.3 การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ความร่วมมือในระดับทวิภาคีระหว่าง กห.ไทย - กห.สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๑๓ - ๑๗ ธ.ค.๕๔ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยมี พล.ต.ปิยะ ครุธเวโช ผอ.สนย.สนผ.กห. เป็น หัวหน้าคณะ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณา

โครงการ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ซึ่งฝ่ายไทยได้ ร้องขอความต้องการไว้จ�ำนวน ๑๓ โครงการ โดยได้รับการตอบรับจากฝ่ายเยอรมนี ๙ โครงการ ทั้งนี้ ฝ่ายสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี เสนอโครงการปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม จ�ำนวน ๑๐ โครงการ ซึง่ ฝ่ายไทยได้พจิ ารณา ตอบรับแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายเยอรมันจะท�ำการ สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อ ยืนยันการด�ำเนินการ และแจ้งผลให้ฝ่าย ไทยทราบ ส�ำหรับการประชุมครั้งต่อไป ฝ่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะเป็น เจ้าภาพ โดยมีกำ� หนดจัดการประชุมฯ ในห้วง ระหว่างเดือน มิ.ย. ถึง ธ.ค.๕๖ 1.4 การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเรื่องความ ร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ไทย กับ กห.อินเดีย ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๒๓ - ๒๖ ธ.ค.๕๔ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดย มี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รอง ปล.กห.

34

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็นหัวหน้าคณะ โดยที่ประชุมได้หารือการ ปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือทางทหารระหว่างไทย กับ อินเดีย (MOU on Defence Cooperation) ซึ่งมี สาระส�ำคัญกล่าวถึงความตกลงที่จะพัฒนา ความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆ ภาย หลังจากที่ฝ่ายไทยและฝ่ายอินเดียสามารถ บรรลุข้อตกลงในการปรับแก้ร่างบันทึกความ เข้าใจในระหว่างการประชุมฯ ฝ่ายไทยได้น�ำ กลับมาด�ำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๕ ให้ กห. จัดท�ำ MOU และ ให้ รมว.กห. เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งการ ได้ข้อยุติในเรื่องการจัดท�ำ MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นผลส�ำเร็จครั้งส�ำคัญ และได้ท�ำให้ รมว.กห. ได้รับเกียรติให้ร่วมคณะของ นรม. เดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ม.ค.๕๕ เพื่อเข้าร่วม งานเฉลิมฉลองวันชาติอินเดีย ในฐานะแขก เกียรติยศ (Chief Guest) ของรัฐบาลอินเดีย จึงถือได้ว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผล ส�ำเร็จเป็นอย่างยิ่ง 1.5 การประชุม Tokyo Defense Forum ครั้งที่ ๑๖ ระหว่าง ๑๓ - ๑๖ มี.ค.๕๕ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี


พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผอ.สนผ.กห. เป็น หัวหน้าคณะ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลาโหมของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟกิ ในเรือ่ งนโยบายป้องกันประเทศ และเป็นเวทีให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้พบปะ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ ทีเ่ กีย่ วกับความร่วมมือทางทหารโดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในการรับมือกับภัยคุกคามในภูมภิ าค การประชุมความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟกิ ครัง้ ที่ ๑๖ 1.6 การประชุม The Putrajaya Forum ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๗ - ๑๙ เม.ย.๕๕ ณ ปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย โดยมี พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ร.น. รอง ปล.กห.เป็นหัวหน้าคณะ มีวัตถุประสงค์

เพื่อหารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ ความมั่นคงภายในภูมิภาค และแนวทางการ เสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ผู้เข้าร่วม การประชุมจาก ๑๙ ประเทศ ในระดับรมว. กห. ปล.กห. ผบ.ทสส. รวมทั้งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการป้องกัน ประเทศและด้านความมั่นคง หัวข้อหลักของ การประชุมคือ การขยายความร่วมมือใน กรอบพหุภาคีด้านการป้องกันประเทศและ ความมั่นคงในภูมิภาค (Enhancing Multilateralism in Regional Defence and Security) 1.7 การประชุม Istanbul World Political Forum ระหว่าง ๑๕ - ๒๐ พ.ค.๕๕ ณ ประเทศตุรกี โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รอง ปล.กห. เป็นหัวหน้าคณะ มีวตั ถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ ผู้น�ำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แสดง วิสัยทัศน์ต่อประเด็นระหว่างประเทศ ขณะ เดียวกันก็เป็นเวทีส่งเสริมบทบาทของตุรกี ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศ ต่างๆ จ�ำนวน ๔๙ ประเทศ การประชุมฯ ครั้งนี้ ก�ำหนดหัวข้อหลักการประชุมฯ คือ “Building a New World” ผลการประชุม เรื่องที่ส�ำคัญ และมีผลต่อสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ของประเทศไทยมีดังนี้ ๑) การจัดระเบียบโลกใหม่ดว้ ยความยุตธิ รรม (A New and Justice Global Order) ๒) ผลกระทบจากอาหรับสปริงต่อโลก (Effects of Arab Spring to the World) ๓) ต่อจากซีเรีย จะเป็นประเทศใด (Syria… What is Next?) ๔) การก�ำเนิดยุทธศาสตร์ ป้องกันและอนาคตของนาโต (Emerging Defense Strategies and NATO’s Future) และ๕) โครงสร้างใหม่การเงินนานาชาติ (New International Financial Architecture) 1.8 การประชุม IISS Shangri - La Dialogue 2012 ครั้งที่ ๑๑ ระหว่าง ๓๑ พ.ค. ๓ มิ.ย.๕๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี พล.อ.อ.สุก�ำพล สุวรรณทัต รมว.กห.

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

35


เป็นหัวหน้าคณะ การประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็น เวทีหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคง ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยมีผู้เข้าร่วม การประชุม ประกอบด้วย บุคคลส�ำคัญใน ระดับ รมว.กห. รมว.กต. และเจ้าหน้าที่ ระดับสูง กห. อาทิ ปล.กห. ผบ.ทสส. และ ผบ.เหล่าทัพของประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก รวม ๓๐ ประเทศ รวมทั้งผู้แทน จากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทาง วิชาการและสื่อมวลชนต่างประเทศ สายงาน ความมั่นคงโดยมีการประชุมในหัวข้อดังนี้ ๑) ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก ๒) หลักนิยมศักยภาพใหม่ ทางทหารในภูมิภาคเอเชีย ๓) การแบ่งสรร อ�ำนาจแบบใหม่ ในภูมิภาคเอเชีย และนัย เชิงนโยบาย ๔) นโยบายความร่วมมือด้าน ความมั่นคงระหว่างประเทศของจีน ๕) การ ตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงทาง ทะเล และ ๖) การสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ เชิงยุทธศาสตร์เพือ่ หลีกเลีย่ งสถานการณ์เลว ร้ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการประชุม Shangri-La Dialogue ปีนี้ รมว.กห. สหรัฐฯ ได้แถลง ยุทธศาสตร์การหวนคืนของสหรัฐฯ สูภ่ มู ภิ าค เอเชีย-แปซิฟกิ (U.S. Rebalance Towards the Asia-Pacific) ซึ่งถือเป็นนโยบายทีม่ ี ความส�ำคัญต่อความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟกิ 1.9 การประชุมหารือยุทธศาสตร์ไทย - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๑๑ - ๑๖ มิ.ย.๕๕ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี พล.อ.นิพทั ธ์ ทองเล็ก ผอ.สนผ.กห. เดินทาง ร่วมคณะกระทรวงการต่างประเทศ การประชุมมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ หารือในทุกมิติ ของความสัมพันธ์ระหว่างไทย - สหรัฐฯ โดย แบ่งวาระการหารือออกเป็น ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่ ๑) ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ กับ

36

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒) เมียนมาร์ ๓) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า และ ๔) ความร่วมมือด้านความมัน่ คง 1.10 การประชุมหารือทวิภาคีดา้ นความมัน่ คง ระหว่าง กห. ไทย - กห. นิวซีแลนด์ ครัง้ ที่ ๔ ระหว่าง ๑๗ - ๑๙ ก.ย.๕๕ ณ ศาลาว่าการ กลาโหม โดยมี พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์

ร.น. รอง ปล.กห. เป็นประธาน ซึง่ การประชุมฯ ได้ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยทั้งสอง ฝ่ายได้รว่ มหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ๑) ความสัมพันธ์ทาง ทหารระดับทวิภาคีระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ ที่ประชุมฯ ได้เน้นย�้ำถึงความร่วมมือด้าน การฝึก ศึกษาภายใต้โครงการ MAP (Mutual Assistance Programme) รวมทัง้ การขอ ให้นิวซีแลนด์สนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้มา ท�ำการฝึกสอนในโรงเรียนเหล่าทัพ นอกจากนี้ ฝ่ายนิวซีแลนด์ได้กล่าวชื่นชมถึงบทบาทของ ไทยในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่าง สหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติ ใน ดาร์ฟูร์ (UNAMID) รวมทั้งการปฏิบัติการ ต่อต้านการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด อีกทั้งได้ กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการจัดการ ฝึก COBRA GOLD และกล่าวถึงบทบาท ของนิวซีแลนด์ ในคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ (Experts’ Working Group on Peacekeeping Operations) ๒) นโยบายด้านความมั่นคง ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือในด้านนโยบาย การป้องกันประเทศของไทย และนโยบาย การป้องกันประเทศของนิวซีแลนด์ ซึ่ง นโยบายด้านการป้องกันประเทศของ นิวซีแลนด์มีความคล้ายคลึงกับไทย โดย ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงทางชายแดน


ความมั่นคงทางทะเล ความสงบเรียบร้อย ระหว่างประเทศ และการเคารพซึ่งอ�ำนาจ อธิปไตยของแต่ละประเทศ และ ๓) ความ มั่นคงในภูมิภาค ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ สภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงของไทยและความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้าน สภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงของนิวซีแลนด์ในภูมิภาค แปซิฟิก การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงใน ภูมิภาค และความมั่นคงทางทะเล 2. การด�ำเนินกิจกรรมในกรอบการจัดท�ำความ ตกลงกับต่างประเทศ 2.1 การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางทหารระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่าง ๒๔ - ๒๗ ม.ค.๕๕ รมว.กห. ได้น�ำคณะผู้แทน กห. ร่วมคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือน สาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้า ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติอินเดีย ในฐานะ แขกเกียรติยศ (Chief Guest) ของรัฐบาล อินเดีย และได้ร่วมกับนาย เอ เค แอนโทนี รมว.กห. อินเดีย ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย กับ อินเดีย (MOU on Defence Cooperation)

2.2 การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กห. ไทย กับกห. สาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร ระหว่าง ๒๔ - ๒๖ มี.ค.๕๕ รมว.กห. ได้เดินทาง ร่วมคณะของ นรม. เยือนสาธารณรัฐเกาหลี อย่างเป็นทางการ ซึ่ง นรม. มีก�ำหนดการ

เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น�ำว่าด้วย ความมัน่ คงทางนิวเคลียร์ ปี ๒๕๕๕ (2012 Nuclear Security Summit) ระหว่าง ๒๖ - ๒๗ มี.ค.๕๕ โดยรมว.กห. ได้รว่ มลงนาม ในบันทึกความเข้าใจระหว่าง กห. ไทยกับ กห. สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือ ทางทหาร กับ รมว.กห. สาธารณรัฐเกาหลี (นาย คิม ควาน จิน) โดยมีนรม.ของไทย และประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลี (นาย ลี เมียง บัค) ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ มีเนื้อหา ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาความร่วม มือทางทหารระหว่างไทยและสาธารณรัฐ เกาหลี ในกรอบสาขาความร่วมมือต่างๆ เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ทางทหาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล ข่าวสารทางทหาร การฝึกศึกษา การฝึกร่วม ทางทหาร การวิจัยและพัฒนา ความร่วม มือด้านเทคโนโลยีทางทหาร อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ การส่งก�ำลังบ�ำรุง การซ่อม บ�ำรุง การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ การบรรเทาภัยพิบัติ และการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพ 2.3 การลงนามในความตกลงว่าด้วยความ ร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่าง รัฐบาลไทย และรัฐบาลกาตาร์ รมว.กห. และคณะได้เดินทางไปเยือนกาตาร์อย่างเป็น ทางการ ระหว่าง ๒๖ - ๒๘ มี.ค.๕๕ โดย รมว.กห. ได้หารือข้อราชการกับ พล.ต. ฮามัด บิน อาลี อัลอาธิยา (Hamad bin Ali Al Attiya) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกาตาร์ เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๕ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกัน ถึงความส�ำคัญในการพัฒนา ความร่วมมือ ทางทหารระหว่างกันในอนาคต และเมื่อ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

37


เป็นทางการระหว่าง ระหว่าง ๒๕ - ๒๗ ก.ย.๕๕ โดย รมว.กห. และคณะ ได้เดินทาง เข้าเยี่ยมค�ำนับ พล.อ. ฝุ่ง กวาง แทง รมว.กห. สังคมนิยมเวียดนาม ในความตกลงฯ ซึ่งความตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สถาปนาความร่วมมือด้านการทหาร ซึ่งจะน�ำไปสู่การยกระดับความร่วมมือด้าน ความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ในอนาคต

๒๗ มี.ค.๕๕ ฝ่ายกาตาร์ได้จัดให้มีพิธีลงนาม ร่วมในความตกลงฯ โดยมี รมว.กห. และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกาตาร์ เป็นผู้ร่วม ลงนาม ทั้งนี้ กาตาร์ถือเป็นประเทศอาหรับ ประเทศแรกที่ไทยได้จัดท�ำความตกลงว่า ด้วยความร่วมมือทางทหาร

2.4 การลงนามในบันทึกความเข้าใจ กห. ไทย

กับ กห. อิสราเอล ว่าด้วยการคุ้มครอง ข้อมูล และสิ่งอุปกรณ์ที่มีชั้นความลับ ร่วมกัน รมว.กห. และคณะ เดินทางเยือน รัฐอิสราเอลอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๑๒ - ๑๖ มี.ค.๕๕ โดยได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจฯ ร่วมกับ รมว.กห. รัฐอิสราเอล และเจ้ากรมรักษาความปลอดภัยหน่วยงาน ด้านการป้องกันประเทศ รัฐอิสราเอล การ จัดท�ำบันทึกความเข้าใจฯ กับ กห. อิสราเอล จะท�ำให้ข้อมูลและสิ่งอุปกรณ์ที่มีชั้นความ ลับ ได้รับการคุ้มครองภายใต้บันทึกความ เข้าใจฯ นี้

2.5 การลงนามความตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ระหว่าง กห. ไทย และ กห. สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม รมว.กห. และคณะ ได้เดินทาง เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่าง

38

๏ งานด้านอาเซี ยน 1. การประชุมคณะท�ำงานเจ้าหน้าที่อาวุโส กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group: ADSOM WG) และการประชุมคณะท�ำงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่ อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting-Plus Working Group: ADSOM-Plus WG) พล.ต.ชนินทร์ จันทรโชติ ผช.ผอ.สนผ.กห. ได้น�ำ คณะผู้แทน กห. เข้าร่วมการประชุม ADSOM WG และ ADSOM-Plus WG เมื่อ ๒๐ - ๒๔ ก.พ.๕๕ ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา โดยมีความ คืบหน้าที่ส�ำคัญดังนี้ ๑) ความคืบหน้าของความ ร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาค ประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ (ASEAN Defence Establishments and Civil Society Organisations (CSOs) Cooperation on Non-Traditional Security) ซึ่ง กห. ได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมาแล้ว ๓ ครั้ง และ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหาแนวทาง เพื่อด�ำเนิน

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


การในขั้นต่อไป ๒) ความคืบหน้าของการจัด ตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการการรักษาสันติภาพ ของอาเซียน (The Establishment of ASEAN Peacekeeping Centres Network) กห. และ กห.อซ. จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม ครั้งที่ ๑ ในห้วงครึ่งปีหลังของปี ๕๕ ณ กรุงเทพฯ ๓) ความคิดริเริ่มว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ การบรรเทาภัยพิบัติ (The Establishment of Specialists Groups on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)) ผู้แทน กห. ได้เสนอความคิดริเริ่มว่าด้วยการจัด ตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การกู้ภัย และค้นหา การแพทย์ และสุนัขทหาร ซึ่งประเทศ สมาชิกบางประเทศได้เสนอให้น�ำความคิดดัง กล่าวเข้าหารือในการประชุม จก.ยก. ทหาร อาเซียน ที่จัดขึ้นเมื่อ มี.ค.๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ๔) การหารือถึงร่างเอกสารว่าด้วยการทบทวน ห้วงระยะเวลาของการประชุม รมว.กห. อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (Draft Concept Paper on Review of Frequency of ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMMPlus) Meeting) ที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงการ เปลี่ยนแปลงห้วงระยะเวลาการจัดการประชุม รมว.กห.อาเซียนกับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา จากที่จัดขึ้นทุกๆ ๓ ปี เป็น จัดขึ้นทุกๆ ๒ ปี และ การเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุก ประเทศได้เป็นประธานการประชุม ADMM-Plus 2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส กลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหม ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting-Plus: ADSOM-Plus) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รอง ปล.กห. ได้น�ำ คณะผู้แทน กห. เข้าร่วมการประชุม ADSOM และ ADSOM-Plus เมื่อ ๒๓ - ๒๗ เม.ย.๕๕ ณ จังหวัดเสียมราฐ กัมพูชา โดยมีความคืบหน้า ที่ส�ำคัญดังนี้ 2.1 ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง กลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชา สังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ (ASEAN Defence Establishments and Civil Society Organisations (CSOs) Cooperation on Non-Traditional

Security) โดย กห. อยู่ในระหว่างการ พิจารณาที่จะด�ำเนินการทบทวนและ ประเมินผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติ การทั้ง ๓ ครั้ง 2.2 ความคืบหน้าของการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ ปฏิบัติการการรักษาสันติภาพของอาเซียน (The Establishment of ASEAN Peacekeeping Centres Network) ซึ่ง กห. และ กห.อซ. ได้เป็นเจ้าภาพร่วม จัดการประชุม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ๑๙ - ๒๓ มิ.ย.๕๕ ณ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ แสวงหาช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้รับ ในการปฏิบัติการรักษา สันติภาพ รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการ ด�ำเนินการตามเอกสารแนวความคิด และ การก�ำหนดแผนงานและกิจกรรมที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต 2.3 การพิจารณาและการหารือถึงร่างเอกสาร แนวความคิดว่าด้วยการทบทวนห้วงระยะ เวลาของการประชุม รมว.กห. อาเซียนกับ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา (Draft Concept Paper on Review of Frequency of ASEAN Defence Ministers’ MeetingPlus (ADMM-Plus) Meeting) ที่ประชุม ได้เห็นพ้องร่วมกันให้สง่ ร่างเอกสารแนวความ คิดในการเปลีย่ นแปลงห้วงระยะเวลาการจัด การประชุม รมว.กห.อาเซียนกับ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา จากที่จัดขึ้นทุกๆ ๓ ปี เป็น จัดขึน้ ทุกๆ ๒ ปี และการเปิดโอกาสให้ประเทศ สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้เป็นประธาน การประชุม ADMM-Plus ไปยังที่ประชุม ADMM ครั้งที่ ๖ เพื่อให้การรับรอง 2.4 การพิจารณาและการหารือถึงร่างปฏิญญา ร่วม รมว.กห. อาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้าง ความเป็นเอกภาพของอาเซียนเพื่อการเป็น ประชาคมอาเซียนที่มั่นคงและเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน (Draft Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Enhancing ASEAN Unity for a Harmonised and Secure Community) ทีป่ ระชุมได้ เห็นพ้องร่วมกันให้ส่งร่างปฏิญญาร่วมไปยัง ที่ประชุม ADMM ครั้งที่ ๖ เพื่อให้ รมว.กห. ของประเทศสมาชิกอาเซียนลงนาม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

39


3. การประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN

Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และการประชุม รมว.กห.อาเซียนกับ รมว. กห.ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus: ADMM-Plus) รมว.กห. และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุม ADMM เมื่อ ๒๘ - ๒๙ พ.ค.๕๕ ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา โดยมีผลการประชุมที่ส�ำคัญดังนี้ ๑) ที่ประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาและรับรองเอกสารปฏิญญาร่วม รมว.กห.อาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็น เอกภาพของอาเซียน เพื่อการเป็นประชาคมที่ มั่นคงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ๒) ที่ประชุม ได้รับรองเอกสารว่าด้วยการทบทวนห้วงระยะ เวลาของการประชุม รมว.กห.อาเซียนกับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา โดยเปลี่ยนจากประชุม ทุกๆ ๓ ปี เป็นทุกๆ ๒ ปี ๓) ที่ประชุมรับทราบ ก�ำหนดการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุม รมว.กห.อาเซียนกับ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา ณ ประเทศบรูไน รวมทั้งการ เป็นเจ้าภาพในการฝึกร่วมการบรรเทาภัยพิบัติ ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ ๒ 4. แนวทางปฏิบัติของ กห. ในการรองรับการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  สป. ได้จัดท�ำแนวทางปฏิบัติของ กห. ในการ รองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภากลาโหม เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นขต.กห. และเหล่าทัพใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมแผน งาน โครงการ และงบประมาณ ในปี ๕๖ - ๕๘ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้ 1. การพัฒนาด้านก�ำลังพล 2. การพัฒนาด้านการจัดท�ำงบประมาณ 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 3.1 บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนที่ ได้มีการจัดท�ำไว้อยู่แล้ว เช่น การประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนอย่าง ไม่เป็นทางการ การประชุมผู้บัญชาการ เหล่าทัพอาเซียน การแข่งขันยิงปืน อาเซียน การประชุมเจ้ากรมข่าวทหาร อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ การประชุม เจ้ากรมยุทธการทหารอาเซียนอย่างไม่ เป็นทางการ เป็นต้น โดยให้รายงานผ่าน กองบัญชาการกองทัพไทย และน�ำเรียน รมว.กห. เพื่อกรุณาทราบ

40

3.2 ด�ำเนินการตามเอกสารแนวความคิด

ในกรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) และกรอบการประชุม รมว.กห. อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคูเ่ จรจา (ASEAN Defence Ministers’ MeetingPlus : ADMM-Plus) ทัง้ ๙ ฉบับ ให้เกิด ผลเป็นรูปธรรม โดยการจัดท�ำแผนงาน งบประมาณเพือ่ รองรับทัง้ ๙ ด้าน ก�ำหนด ไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี ของ กห. และ นขต.กห. (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) และ แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของ กห. และหน่วยขึน้ ตรงกระทรวงกลาโหม (ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ และ ปี ๒๕๕๘) 3.3 จัดตัง้ กลไกในการด�ำเนินการขับเคลือ่ น ความร่วมมือในกรอบอาเซียน และ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกลไกหรือ กฎระเบียบต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มคี วาม เหมาะสมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ รวมถึง อาจจัดตัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับการสร้าง ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ สถาบันด้านการศึกษา และวิจยั งานด้านอาเซียนเพิม่ เติม หรือ การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ทีล่ า้ สมัย เพือ่ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นต้น 3.4 ปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ และ ภารกิจของกองก�ำลังป้องกันชายแดนให้ สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ด้วยการเตรียมความพร้อม ของหน่วย ยุทโธปกรณ์ บุคลากรให้มี ความเป็นสากลและสามารถรองรับ การแก้ไขปัญหาร่วมกันของอาเซียน ในภาพรวมได้ 3.5 สนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน และประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ด้วยการใช้ศักยภาพ และขีดความสามารถที่มีอยู่ของ กระทรวงกลาโหม ๏ งานด้านกิจการพลเรือน 1. งานด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม 1.1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมือ่ ๒๒ ส.ค.๕๕ ณ พืน้ ทีส่ วนหย่อม ภายในพุทธมณฑล 1.2 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำ ปี ๒๕๕๕ เมื่อ ๑๑ ก.ค.๕๕ ณ กองสถาน พักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ

การธ�ำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับ พื้นที่ซึ่งมี มท. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วย งานราชการ จ�ำนวน ๖ หน่วย 2.2 จัดท�ำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต พื้นที่ทหาร ระหว่าง กห. และกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว และส่งเสริมความร่วมมือด้านการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ทหาร โดย ปล.กห. และปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลง เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๕ ณ กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา 2.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทหารทางสถานี วิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก 2.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค.๕๕ ร่วมกับชุมชนแพร่งภูธร ชุมชน แพร่งนรา และชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ เมื่อ ๒๗ ก.ค.๕๕ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทหารกับประชาชน

2. งานกิจการพลเรือน 2.1 กห. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือในการด�ำเนินงานแผนงาน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

การเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ณ รพ.รร.๖ ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

41


2.5 สป. ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศลิ ปาคม

โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลภูมพิ ล อดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ด�ำเนินการผ่าตัดต้อกระจก เปลีย่ นข้อเข่า และข้อสะโพกเทียมให้กบั ผูป้ ว่ ย เพือ่ ถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

รมว.กห./ผอ.ศบภ.กห. และคณะเดินทางไป ตรวจเยี่ยมพื้นที่ขุดคลอง

3. งานด้านบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ ประชาชน และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

3.1 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้า เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ๘ - ๒๘ ต.ค.๕๔ ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น ๓ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ และ เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ อาคารศูนย์ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ชั้น ๖ กระทรวง พลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๔ - ๓๑ ม.ค.๕๕ 3.2 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าภารกิจการขุดลอก คูคลองและพบปะประชาชนในพื้นที่ด้าน ตะวันออกและเชื่อมต่อด้านทิศเหนือของ กรุงเทพฯ จ�ำนวน ๒ พื้นที่ ได้แก่ บริเวณวัด ราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) เขตคันนายาว กรุงเทพฯ พื้นที่คลองล�ำมะเขือขื่น เขตคลอง สามวา กรุงเทพฯ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๕ โดยมี

42

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3.3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จ พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรการด�ำเนิน งานป้องกันอุทกภัยบริเวณโครงการส่งน�้ำ และบ�ำรุงรักษาพระพิมล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมือ่ ๒๓ ส.ค.๕๕ โดยมี นขต.กห. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ และเหล่าทัพ ร่วมด�ำเนินการ ปรับภูมิทัศน์และปลูกหญ้าแฝกตามแนว คลองมหาสวัสดิ์ 3.4 จัดกิจกรรมรวมพลัง “นักศึกษาวิชาทหาร สมัครใจสู้ภัยน�้ำท่วม” เพื่อเป็นการแสดง พลังของนักศึกษาวิชาทหารและความ พร้อมของ กห. ในการป้องกันและบรรเทา


3.8 รมว.กห. และคณะ ประกอบด้วย

สาธารณภัย เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๕ ณ กรมทหาร ราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ 3.5 จัดตั้งศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยของ สป. รวมทั้งรับมอบ เงินและสิ่งของบริจาคจากบุคคลและคณะ บุคคล เพื่อน�ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ สป.

รอง ปล.กห. ผอ.สนผ.กห. ผช.ผอ.สนผ.กห. และ ผอ.สกร.สนผ.กห. เดินทางไปเยี่ยม ชมการปฏิบัติงานป้องกันน�้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เมื่อ ๘ ต.ค.๕๕ ณ ส�ำนักงานนโยบายและบริหาร จัดการน�้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ท�ำเนียบ รัฐบาล

3.6 การเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบ อุทกภัยในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ จัดชุดหน่วยแพทย์ เคลือ่ นทีใ่ ห้บริการตรวจรักษาประชาชน และ ร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ที่ไปเยี่ยมเยียน

3.7 การเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของเครื่อง

อุปโภค - บริโภคให้กบั ผูแ้ ทนครอบครัวชุมชน ๓ แพร่ง และประชาชนผู้ยากไร้ รวมทั้ง จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ตรวจรักษาประชาชน

๏ งานด้านการต่างประเทศ 1. การแต่งตั้ง ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ รมว.กห. ได้กรุณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ จ�ำนวน ๑๖ คน จาก ๙ ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐ สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศ ยูเครน สาธารณรัฐเช็ก สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐ อินเดีย ประเทศนิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย 2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บังคับ บัญชาระดับสูงของ กห.  2.1 รมว.กห. หรือผูแ้ ทน และ จเร.ทัว่ ไป เดินทาง ไปราชการต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง 2.2 ปล.กห. และ รอง ปล.กห. เดินทางไป ราชการต่างประเทศ จ�ำนวน ๒๑ ครั้ง 2.3 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ สป. เดินทางไป ราชการต่างประเทศ จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง 3. การรับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ กห. จ�ำนวน ๓ คณะ  4. การเข้าเยี่ยมค�ำนับผู้บังคับบัญชาระดับสูง  รมว.กห., ปล.กห., รอง ปล.กห. และผูบ้ งั คับบัญชา ระดับสูงของ สนผ.กห. จ�ำนวน ๙๕ ครั้ง

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

43


5. งานด้านพิธีการ จ�ำนวน ๕ ครั้ง 5.1 สนับสนุนการรับรองผู้แทนต่างประเทศใน

งานแสดงพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และงาน Defense & Security 2012 5.2 การเลี้ยงรับรองแก่ผู้น�ำทางทหารระดับสูง ต่างประเทศโดย รมว.กห., ปล.กห. และ รอง ปล.กห. เป็นเจ้าภาพ รวมจ�ำนวน ๙ คณะ 5.3 การจัดกีฬากอล์ฟ แก่ ผชท.ทหาร สหรัฐฯ/ กรุงเทพฯ จ�ำนวน ๑ ครั้ง 5.4 การสนับสนุนกิจการล่ามในการสัมมนา และบรรยายนานาชาติของ สป. จ�ำนวน ๕ กิจกรรม 5.5 การบรรยายสรุป รวมทั้งมอบนโยบายการ ปฏิบัติงานให้กับ ผชท.ทหาร ไทย/ต่าง ประเทศ จ�ำนวน ๑ ครั้ง 6. ผลงานด้านการแปลและโต้ตอบ 6.1 การแปลเอกสารและจัดท�ำหนังสือโต้ตอบ และหนังสือราชการต่างๆ รวม ๑๓๘ ฉบับ 6.2 การเชิญหน่วยงานของรัฐ สถาน เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�ำ ประเทศไทย และผู้ประกอบการร่วมงาน นิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defence & Security 2013

พล.ท.ดวงใจ พิจิด รอง นรม./รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ กห. ระหว่าง ๗ - ๑๑ ก.พ.๕๕

๏ งานด้านการประสานการปฏิบัติทางทหารกับ กระทรวงการต่างประเทศ ปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้ประสานกรมสารนิเทศ เพื่อขอทราบข้อมูลผลการเยือนสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ของ นรม. เพื่อเป็นการแนะน�ำ ตัวภายหลังจากเข้ารับต�ำแหน่ง และกระชับความ สัมพันธ์ไทย - เมียนมาร์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับ บัญชาชั้นสูงของ กห. เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๔ ปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้ประสานกรมสารนิเทศ เพื่อขอทราบความคืบหน้ากรณีลูกเรือจีนถูกสังหาร เสียชีวิตในลุ่มน�้ำโขงจากกองก�ำลังติดอาวุธไม่ทราบ สัญชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อกรณี ดังกล่าว โดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัย ลุ่มน�้ำโขง เป็นต้น เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๔

พล.อ.อ.สุก�ำพล สุวรรณทัต รมว.กห. เยี่ยมค�ำนับ นายเต็ง เส่ง ปธน.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๕ ณ ท�ำเนียบ ปธน.

พล.อ.อ.สุก�ำพล สุวรรณทัต รมว.กห. เยี่ยมค�ำนับ พล.อ.อาวุโส มิ้น อ่อง ไหล่ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๕ ณ กองบัญชาการทหารสูงสุด

44

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.ต.ฐิตวิ จั น์ ก�ำลังเอก นปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้ประสาน ผอ.กอง เอเชียตะวันออก ๓ กรมเอเชียตะวันออก (คุณอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส) เพื่อหารือ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศจีนในขณะ นั้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กห. เมื่อ ๘ พ.ย.๕๔


นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปล.กต. และคณะ รวม ๖ คน (นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รอง ปล.กต., หน.ปสท. กับ กต.สนผ.กห., นปสท. กับ กต.สนผ.กห., เจ้าหน้าที่ กต. ๒ คน) ได้เข้าพบ ผบ.ทสส. ณ บก.ทท. เพื่อ แนะน�ำตัวเนื่องในโอกาสที่รับต�ำแหน่ง ปล.กต. พร้อม ทั้งหารือในประเด็นส�ำคัญที่จะปฏิบัติงานร่วมกันใน อนาคต เมื่อ ๖ ม.ค.๕๕ พล.ท.กิตติ ปทุมมาศ หน.ปสท. กับ กต.สนผ.กห. พล.ต.ฐิติวัจน์ ก�ำลังเอก นปสท. กับ กต.สนผ.กห. และ น.อ.หญิง ชวันเกตุ ประพันธะโกมล นปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้เข้าพบและหารือกับรองอธิบดีกรม อาเซียน (นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ) ในประเด็นเกี่ยวกับ การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ณ ห้องท�ำงานรองอธิบดี เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๕ พล.ต.ฐิติวัจน์ ก�ำลังเอก นปสท. กับ กต.สนผ.กห. และ น.อ.สิทธิศักดิ์ สุพรรณพงศ์ ร.น. ช่วยปฏิบัติ ราชการ ปสท. กับ กต.สนผ.กห. เป็นผูแ้ ทน หน.ปสท.ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วทอ. รุ่นที่ ๔๖ จ�ำนวน ๘๕ คน ในโอกาสเข้าเยี่ยม กต. และฟังบรรยายสรุป เรื่องยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทยกับกลุ่มประเทศ อาเซียน ณ ห้องประชุม กต. เมื่อ ๗ ก.พ.๕๕ ปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้ประสานกรมสารนิเทศ เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ไทยเป็นประเทศ ที่ ๘๓ ที่ลงนามในพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึง ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม เมื่อ ๓๑ ม.ค.๕๕ ณ อาคารส�ำนักงานใหม่องค์การสหประชาชาติ ณ นคร นิวยอร์ก สหรัฐฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชา ชั้นสูงของ กห. เมื่อ ๘ ก.พ.๕๕ ปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้ประสานกรมสารนิเทศ เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ นายอ่อง เต็ง ออท. เมียนมาร์/ไทย เข้าเยี่ยมค�ำนับ รมว.กต. เพื่ออ�ำลา เนื่องในโอกาสครบวาระประจ�ำการ เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๕ โดย รมว.กต. ได้กล่าวยืนยันนโยบาย “ความมั่นคง และความมั่งคั่งของเมียนมาร์ คือ ความมั่นคงและ

ความมั่งคั่งของไทย” เพื่อประโยชน์ของประชาชน ของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับ บัญชาชั้นสูงของ กห. เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๕ ปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้ประสานกลุ่มงานความ มั่นคงระหว่างประเทศ สนผ.กต. เข้ารับฟังสรุปผล การบรรยายทางวิชาการ โดย Dr.Peter Chalk เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายอาวุโสประจ�ำ RAND Corporation สหรัฐฯ ในประเด็นปัญหาโจรสลัด พร้อมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล สถานการณ์โจรสลัดโซมาเลีย และการด�ำเนินการ ของไทย ซึ่งจัดโดย กต. เมื่อ ๘ มี.ค.๕๕

พล.ต.ฐิตวิ จั น์ ก�ำลังเอก นปสท. กับ กต.สนผ. กห. เป็นผู้แทน ปล.กห. เข้าร่วมหารือ ในโอกาสที่ นาย Anthony Banbury ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ ด้านการสนับสนุนภาคสนาม (Assistant Secretary General for Field Support) เดินทางมาเยือน ประเทศไทยและขอหารือกับผู้แทนของไทย (นายนพปฎล คุณวิบูลย์ รอง ปล.กต.) เกี่ยวกับการ สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม ๒ กต. เมื่อ ๒๑ มี.ค.๕๕ พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล ผอ.ศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์ชาติ (ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา) และ Mr.Henning Glaser, Principal Coordinator & Member of Supervisory Board, CPG ได้เข้าเยี่ยมค�ำนับ ปล.กต. และหลังการเข้าเยี่ยมค�ำนับ พล.อ.ไวพจน์ ฯ ได้บรรยายสรุปให้ ปล.กต. และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด และการด�ำเนิน การของศูนย์ฯ โดยมี หน.ปสท. กับ กต.สนผ.กห. และข้าราชการใน ปสท. กับ กต.ฯ เข้าร่วมฟัง บรรยาย เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

45


ปสท. กับ กต.สนผ.กห. กต. ได้น�ำส่งหนังสือจาก Mr. Murad BAYER ปล.กห.ตุรกี ที่มีถึง ปล.กห. เพื่อ แนะน�ำระบบเรดาห์ป้องกันทางอากาศที่ผลิตโดย บริษทั ASELSAN ของตุรกี (Air Defence Radar : ADR) รวมทัง้ เชิญ ปล.กห. เยือนตุรกีเพือ่ ชมระบบ เรดาห์ฯ และศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของตุรกีจาก สอท. ณ กรุงอังการา เพือ่ เป็นข้อมูลให้ กับผูบ้ งั คับบัญชาของ สนผ.กห. เมือ่ ๑๔ พ.ค.๕๕ ปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้ประสานกรมสารนิเทศ เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การแถลงข่าวของ รมว.กต. ต่อสื่อมวลชนกรณีองค์การบริหารการบิน และอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautic and Space Administration - NASA) ขอด�ำเนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผล ต่อสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน ประเทศไทย โดยขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อ เป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กห. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๕ พล.ท.กิตติ ปทุมมาศ หน.ปสท. กับ กต.สนผ.กห. ได้รบั เชิญเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญ่ทวั่ โลก ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ณ วิเทศสโมสร กต. โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทาง มารับนโยบายของรัฐบาลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมในฐานะเอกอัครราชทูตและประธาน คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ ความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ ทรงเข้า ร่วมการประชุมด้วย เมื่อ ๖ ส.ค.๕๕ พล.ต.ฐิติวัจน์ ก�ำลังเอก นปสท. กับ กต.สนผ.กห. (ผู้แทน หน.ปสท. กับ กต.สนผ.กห.) ร่วมสัมมนา ความมั่นคงในภูมิภาคระดับชาติฯ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๙ และ ๒๐ ก.ย.๕๕ ๏ งานด้านการประสานการปฏิบัติทางทหารกับ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.ต.วรวุธ กิจพจน์ นปสท.กับ สมช.สนผ.กห. เป็นผู้แทน ปสท.กับ สมช.สนผ.กห. ได้เดินทาง ร่วมคณะเลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ ปล่อยขบวนเรือลาดตระเวนคุม้ กันเรือพาณิชย์ ระหว่าง ๙ - ๑๑ ธ.ค.๕๔ ณ ท่าเรือกวนเหล่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

46

๏ งานด้านการข่าว - จัดท�ำสรุปข่าวประจ�ำวัน เป็นประจ�ำทุกวัน - จัดท�ำสรุปข่าวสารจากสื่อมวลชน ประจ�ำทุกวัน - จัดท�ำสรุปประเด็นความเคลื่อนไหวด้าน ต่างประเทศที่ส�ำคัญ ประจ�ำสัปดาห์ - บันทึกข่าวจากสรุปข่าวประจ�ำวันลงในเว็บไซต์ สป. และเว็บไซต์ สนผ.กห. - ด�ำเนินการส่งข้อความสั้น SMS ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีปริมาณในการส่งเฉลี่ยเดือนละ ๕,๐๐๐ ข้อความ - รายงานข่าวทางโทรศัพท์ให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาระดับ สูงโดยใช้โปรแกรม WhatsApp เพื่อส่งภาพ ประกอบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการขยายความของ SMS - จัดการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวใน ที่ประชุม นขต.สนผ.กห. เป็นประจ�ำทุกเดือน - จัดการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวใน ที่ประชุม Morning brief ทุกวันจันทร์ และวัน พฤหัสบดี - จัดท�ำเอกสารสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวเพื่อ แจกจ่ายในที่ประชุม นขต.สป. ทุกครั้ง - สนับสนุนข้อมูลให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชา สนผ.กห. และ สป. ตาม หขส. ทีไ่ ด้รบั มอบ เช่น เหตุการณ์สำ� คัญ ในพืน้ ที่ จชต. และสถานการณ์ตามชายแดน เป็นต้น - น�ำเสนอบทวิเคราะห์เรือ่ ง “พลวัตรความมัน่ คงใน ภูมภิ าคตะวันออกกลาง ผลกระทบต่อประเทศไทยและ บทบาทท่าทีทเี่ หมาะสมของกองทัพ” เมือ่ ๑๖ ก.พ.๕๕ - น�ำเสนอบทวิเคราะห์เรื่อง “ร่วมก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ๒๐๑๕” ในที่ประชุมสภากลาโหม ณ ห้อง ภาณุรังษี เมื่อ ๒๙ ก.พ.๕๕ - บรรยายสรุปเรื่อง “สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เอกภาพ ท่ามกลางความหลากหลาย” (Unity Diversity) เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๕ - น�ำเสนอบทวิเคราะห์เรือ่ ง “วิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบ ต่อสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่ คงในภูมภิ าคและ บทบาททีเ่ หมาะสมของกองทัพ” เมือ่ ๑๙ ก.ค.๕๕ - ร่วมการสัมมนาตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านความมั่นคงในประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาไปแล้ว จ�ำนวน ๕ ครั้ง - ร่วมประชุมเพือ่ ประสานงานและติดตามสถานการณ์ ด้านการข่าวกับประชาคมข่าว ฝขว.ศปก.ทบ. เป็น ประจ�ำทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง - ร่วมประชุมเพือ่ ประสานงานและติดตามสถานการณ์ ด้านการข่าวกับประชาคมข่าว สขว.กอ.รมน. เป็น ประจ�ำทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


- เดินทางไปประสานงานกับ กกล.ต่างๆ ตาม โครงการรวบรวมและประสานงานด้านการข่าว กับประชาคมข่าวกรอง ตามแผนงานประจ�ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยในปีงบประมาณ ๕๕ ได้ ด�ำเนินการไปแล้ว ๓ ครั้ง - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบายข่าวกรอง ด้านความมั่นคงของ กห. ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ส.ค.๕๕ - จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการข่าว กระทรวงกลาโหม ซึ่งมี รอง ปล.กห. (๑) เป็น ประธานคณะกรรมการ โดยจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการในห้วงสัปดาห์ที่ ๓ หรือ ๔ ของ เดือน ส.ค.๕๕ นอกจากนี้ ศอปข.ฯ จะได้จดั ก�ำลังพลติดตามสถานการณ์ ที่ส�ำคัญ อันได้แก่ การชุมนุมและยื่นข้อเรียกร้อง ในกรณีตา่ งๆ ตลอดจนติดตามสถานการณ์ทางการเมือง ในประเทศ รวมทั้งน�ำเรียนข้อมูลตามที่ผู้บังคับบัญชา ระดับสูงสั่งการต่อไป - ได้สนับสนุนข้อมูลเพือ่ การจัดท�ำประเด็นการสนทนา ของ สวส.สนผ.กห. ให้กบั รมว.กห. ในกรณีเกิดเหตุ ระเบิดบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ ๓๑, ๓๕ และ ศอปข. ได้จดั ก�ำลังพลเข้าร่วมประชุมเพือ่ ประสานงาน และติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวกับประชาคม ข่าวกรอง โดยได้เข้าประชุมประสานงานด้านการ ข่าว ณ บก.ทอ. และกับประชาคมข่าวกรอง ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี เมื่อ ๒๓ และ ๒๔ ก.พ.๕๕ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รายงานผลการประชุมดังกล่าวให้กับ ผอ.สนผ. กรุณาทราบแล้ว - จัดก�ำลังพลเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง “Regional Cooperation for Sustainable Future in Asia” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต - จัดก�ำลังพลเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “Arab Spring” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - จัดก�ำลังพลเข้าร่วมประชุม ADSOM working group ณ ประเทศกัมพูชา เมือ่ ๒๐ - ๒๔ ก.พ.๕๕ - จัดก�ำลังพลเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) ความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของ อาเซียน ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๕๕ และ ศอปข. ได้ด�ำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการ นโยบายด้านการข่าว กห. ครั้งที่ ๑/๕๕ ในวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๕ ซึ่งได้สรุปผลการประชุมน�ำเรียน รมว.กห. เรียบร้อยแล้ว

- เข้าร่วมประชุมบูรณาการข่าว เพื่อป้องกันและ แก้ไขสถานการณ์การก่อเหตุร้าย ณ สมช. ในวันที่ ๒๗ ก.พ. และวันที่ ๕ มี.ค. ซึ่งได้สรุปผลการประชุม น�ำเรียน ปล.กห. เรียบร้อยแล้ว และ ศอปข. ได้ จัดประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานข่าวสั้นโดยมี ภาพประกอบรายงานฯ (MMS) ซึ่งได้เชิญผู้แทน สอ.กห. เข้าร่วมหารือในแนวทางดังกล่าว ณ ห้อง ประชุม ศปก.กห. เมื่อ ๖ มี.ค. ที่ผ่านมา ๏ งานด้านการประชุม สนับสนุนการประชุมต่างๆ ได้แก่ การประชุมสภากลาโหม โดยมี รมว.กห. เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ ที่สี่ของเดือน การประชุม หน.นขต.กห. โดย ปล.กห. เป็นประธานในสัปดาห์ที่หนึ่งหรือสองของเดือน นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนต่างๆ ดังนี้ สนับสนุน การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ ปลัดกระทรวง ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับ ปลัดกระทรวง ก�ำหนดประชุมทุกเดือนโดยมี นรม. เป็นประธาน ทัง้ ด�ำเนินการในกรณีที่ กห. เป็นเจ้าภาพ และจัดเตรียมข้อมูลให้ในกรณีร่วมประชุมกับ กระทรวงอื่น สนับสนุนห้องประชุมต่างๆ รวมทั้ง อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการประชุมระบบ ประชุมทางไกล ระหว่าง กห. ที่ตั้งส่วนกลางกับ พื้นที่อื่น และกับหน่วยงานอื่น

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การประชุม สภากลาโหม

การประชุม หน.นขต.สป.

47


๏ งานด้านการรักษาความปลอดภัย

- ผอ.สนผ.กห. ตรวจความคืบหน้าการสร้างอาคารที่ ท�ำงานและที่พักอาศัย กอง สห.สป. (ซ.เทิดราชัน ๓๙ ถ.เลียบคูนายกิม) เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๕ - กรภ.สนผ.กห. และ กอง สห.สป. ร่วม จัดเจ้าหน้าที่เป็น กรรมการและดูแล การแข่งขันกีฬายิง ปืนภายในส�ำนักงาน ปลัดกระทรวง กลาโหม ครั้งที่ ๒๕ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ สนามยิงปืน หน่วยบัญชาการ รักษาดินแดน เมื่อ ๑๔ - ๑๗ ก.พ.๕๕ - พล.ต.ประพันธ์ พุทธานุ ผช.ผอ.สนผ.กห. เป็น ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬายิงปืนภายใน สป. ครั้งที่ ๒๕ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๕

- จัดก�ำลังพลดูแลในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมปฏิบัติ ธรรมและบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดนาคปรก เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๕

- จัดก�ำลังพลด�ำเนิน การด้านธุรการของ ทหารกองประจ�ำ การ ผลัด ๑/๕๕ เข้า รับการฝึกเบื้องต้น ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศอว.ศอพท. จ.ลพบุรี เมื่อ ๑ พ.ค.๕๕ - จัดเจ้าหน้าที่รับทหาร ใหม่ ณ จทบ.ก.ท. เมื่อ ๑ พ.ค.๕๕

- จัดก�ำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัย ปล.กห. และ คณะ ตรวจเยี่ยมซุ้มต่างๆ ในงาน “กาชาด ประจ�ำ ปี ๒๕๕๕ ณ สวนอัมพร”เมื่อ ๔ เม.ย.๕๕

48

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


- จัดก�ำลังพลเข้าร่วมเป็นชุดครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๕ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศอว.ศอพท. จ.ลพบุรี เมื่อ ๒ พ.ค. - ๑๑ ก.ค.๕๕

- จัดก�ำลังพลดูแลความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ นาย Peter MacKay รมว.กห.แคนาดาและคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการใน ฐานะแขกของ กห. และมีการตรวจแถวกองทหาร เกียรติยศผสมสามเหล่าทัพและเข้าเยี่ยมค�ำนับ รมว.กห. เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๕

- ระหว่าง ๒๕ - ๒๙ มิ.ย.๕๕ ได้ท�ำการฝึกการใช้ อาวุธเบื้องต้นให้แก่ก�ำลังพลของหน่วย บริเวณศาล เจ้าพ่อหอกลองเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน การเข้ารับการอบรม“หลักสูตรการรักษาความ ปลอดภัยบุคคลส�ำคัญ”

- ระหว่าง ๓ - ๔ ก.ค. ๕๕ พ.ท.ภูเบศ หินชีระนันท์ ผอ.กอง สห.สป. ได้นำ� คณะข้าราชการ กอง สห.สป. เดินทาง เข้าร่วมพิธีการปิดการฝึกทหารใหม่ และพิธีส่งมอบ ทหารกองประจ�ำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ ณ ศอว.ศอพท. ค่ายจิรวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี

- จัดก�ำลังพล ปฏิบัติหน้าที่จราจรและอ�ำนวยความ สะดวกให้กับ ปล.กห. บริจาคสี TOA และ ถวาย พัดยศแก่เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) เมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๕ - จัดรถน�ำขบวน รมว.กห. และคณะตรวจเยี่ยม บก.ทท. และเหล่าทัพ เมื่อ ๒๔ - ๒๕ ก.พ.๕๕ ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

49


กรมเสมียนตรา (สม.) > ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย อ�ำนวยการ ประสาน งาน และด�ำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการ ก�ำลังพล ตลอดจนการด�ำเนินการก�ำลังพลที่อยู่ใน อ�ำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม การควบคุม ก�ำกับดูแลการ ปฏิบัติของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็น ไปตามนโยบายด้านการก�ำลังพลที่กระทรวงกลาโหม ก�ำหนด การศึกษาอบรมภายในประเทศ การสวัสดิการ ของข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การ สารบรรณ ราชการประจ�ำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้ากรม เสมียนตรา (จก.สม.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลเอก ชาญ โกมลหิรัญ

> ผลการด�ำเนินงานของ สม. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านพิธีการ งานด้านพระราชพิธี/รัฐพิธีและพิธีการ กลาง.สม. ในฐานะหน่วยรับผิดชอบได้ด�ำเนินการ เกี่ยวกับงานพิธีการดังกล่าว ทั้งในส่วนการประสาน การปฏิบัติในงานพระราชพิธี งานพิธี การจัดงาน และประสานงานในกิจกรรมของ สป. รวมแล้วกว่า ๑๔๔ เรื่อง แยกเป็นงานพระราชพิธี รัฐพิธี อาทิ งาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน งานเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาส ต่างๆ การเป็นหน่วยงานหลักและประสานงานในการ ด�ำเนินงานประจ�ำทั่วไปของ สป. ได้แก่ พิธีประดับ เครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีแก่นายทหาร สัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ของ สป. เป็นต้น

พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทาน ยศทหารชั้นนายพลและพิธีรายงานตัวฯ เมื่อ ๓ ต.ค.๕๔ ณ ห้อง สุรศักดิ์มนตรี

เจ้ากรมเสมียนตรา (จก.สม.)

50

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๔ ณ พระบรม ราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย เมื่อ ๑๙ ต.ค.๕๔ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดิน เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๔ ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลา ว่าการกลาโหม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เมื่อ ๔ พ.ย.๕๔ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่อง ราชสักการะ เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๔ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51


พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๐ ธ.ค.๕๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา

พิธีวางพานประดับดอกไม้ ถวาย ราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา เจษฎาราชเจ้า เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลาน พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัด ราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร

พิธีวางพานพุ่มพระเจ้าตากสิน มหาราช เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่

พิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อ ๖ ม.ค.๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม

พิธีเทิดเกียรติส�ำหรับอดีต รมว.กห. และต้อนรับ รมว.กห. (ท่าน ใหม่) เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๕ ณ ศาลาว่าการกลาโหม

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา สม. (๑๘ ม.ค.) เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๕ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี

52

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พิธีวางพวงมาลา เนือ่ งในวันพระราชทาน ก�ำเนิด รร.จปร. เมื่อ ๕ ส.ค.๕๕ ณ รร.จปร. จ.นครนายก

การจัดงานวันสถาปนา กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ครบ ๑๒๕ ปี เมื่อ ๕ เม.ย.๕๕ ในศาลาว่าการ กลาโหม

การจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีเปิดอาคารศาลาว่าการ กลาโหม (ด้านทิศตะวันออก) เมื่อ ๕ เม.ย.๕๕ ในศาลาว่าการ กลาโหม

๏ งานด้านการก�ำลังพล 1. แผนกศึกษาอบรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราช สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้า อาคารรัฐสภา

การต้อนรับคณะอาจารย์และ นักศึกษาหลักสูตรการปฐมนิเทศ นายทหารชั้นนายพลของ กองทัพไทย รุ่นที่ ๓๑ จ�ำนวน ๒๐๐ นาย เข้าเยี่ยมชมกิจการ และฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัด บทบาท และนโยบายของ กห. และ สป. โดยมี พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง ปล.กห. (๔) เป็นประธาน เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๔ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

53


เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจ�ำ วทบ. ชุดที่ ๕๗ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๓๘ นาย เข้าเยี่ยมชมกิจการ และฟังการบรรยายสรุปภารกิจ การจัดของ กห., นโยบายทางทหาร และยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของ กห. และนโยบายด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ กห. โดยมี พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง ปล.กห. (๔) เป็นประธาน เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๔ ณ ห้อง สุรศักดิ์มนตรี

พิธีปิดหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพันของ สป. รุ่นที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ โดยมี พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง ปล.กห. (๔) เป็นประธาน เมื่อ ๒ พ.ค.๕๕ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี พิธีปิดหลักสูตรการอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔ (๒/๕๕) ประจ�ำปี ๒๕๕๕ โดยมี จก.ยศทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๕ ณ ศูนย์การ ทหารราบ

2. แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือก

54

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ ผูป้ ฏิบตั ริ าชการเพือ่ ชาติ “เหรียญบางระจัน”

การขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ มงกุฎไทย (ป.ม.) ให้แก่ พล.ร.อ.อากุส ซูฮาร์โตโน่ (Admiral Agus Suhartono) ผบ.ทสส.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้กับนายทหารต่างประเทศ

การพระราชทานเหรียญ ชัยสมรภูมิ กรณีสงครามเกาหลี ให้กับข้าราชการสังกัด ทบ. และ ทอ. ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ส�ำนักงานนายทหารติดต่อประจ�ำ บก. สหประชาชาติ ณ กรุงโซล

การแจกจ่ายประกาศนียบัตร ก�ำกับเหรียญจักรมาลา ประจ�ำปี ๒๕๔๙


การขอรับบ�ำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ และเงินค้างจ่ายต่างๆ ของข้าราชการบ�ำนาญ และข้าราชการประจ�ำการ สป.

การจัดท�ำหนังสือประกาศ เกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้าง สป. การแจกจ่ายภาพถ่ายของผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ�ำปี ๒๕๕๓ การแจกจ่ายประกาศนียบัตร ก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต�่ำกว่าสายสะพาย

การออกหนังสือรับราชการ เป็นทวีคูณ

3. แผนกบริการก�ำลังพล

การจัดท�ำบัตรข้าราชการ กลาโหม ลูกจ้าง และข้าราชการ บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ สังกัด สป. และ สร.

การด�ำเนินงานของศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดของ สป. ตามที่ สป. ได้ด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีค�ำสั่ง สป. ที่ ๔/๒๕๕๕ ลง ๑๖ ม.ค.๕๕ และค�ำสั่ง สป.ที่ ๔๖/๒๕๕๕ ลง ๓๑ พ.ค.๕๕ ได้ก�ำหนดให้มีการจัด ตั้งศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของ สป. เรียกชื่อย่อว่า “ศพส.สป.” โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย รอง ปล.กห. (สายงานก�ำลังพล) เป็น ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์, จก.สม. เป็นรองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์, หน.นขต.สป. เป็นกรรมการ และ ผอ.สกพ.สม. เป็น กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ก�ำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหายาเสพติดของ สป. ก�ำกับดูแล และ ติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ นขต.สป. โดยมีคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานด้าน ต่างๆ ทั้งด้านรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ ด้านปราบปราม และด้านบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพการปฏิบัติงาน ได้ยึดถือนโยบายการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ กห. ตามค�ำสั่ง กห. ที่ ๑๐๙๒/๒๕๕๔ ลง ๑๖ ธ.ค.๕๔ ซึ่งก�ำหนดให้ ถือเป็นหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ และทหาร ทุกคนที่จะต้องด�ำเนินการท�ำให้พื้นที่หน่วยทหาร และชุมชนทหารเป็นเขตปลอดยาเสพติด พร้อมกับ ให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานป้องกัน สกัดกั้น ปราบปราม บ�ำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

55


ผู้ติดยาเสพติด และนโยบายของ สป. เกี่ยวกับการ ด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศพส.สป. ได้รับจัดสรรงบ ประมาณในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท ส�ำหรับการด�ำเนินงานในแต่ละมาตรการ ดังนี้ การปฏิบัติภารกิจในส่วนบังคับบัญชา เป็นการ บริหารจัดการ อ�ำนวยการ และก�ำกับดูแล การปฏิบัติ พล.ต.เนรมิตร มณีนุตร์ ผอ.สกพ.สม./กรรมการและเลขานุการ ศพส.ศป. และคณะ เดินทางดูงานด้านบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู งานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ของ ศพส.สป. รวมทั้ง นขต.สป. ที่ร่วมด�ำเนินการป้องกันและแก้ไข สมรรถภาพ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่าง ๙ - ๑๐ ก.ค.๕๕ ปัญหายาเสพติดของ สป. โดยฝ่ายเลขานุการ มาตรการด้านป้องกัน โดยการอบรมให้ความรู้ถึงพิษ ศพส.สป. มีหน้าที่ ภัยของยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - จัดท�ำค�ำของบประมาณ จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน และใช้ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็น และการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท�ำแผนปฏิบัติ ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตลอดจนการรณรงค์ให้เยาวชน การ การรายงานผล และประเมินผลการด�ำเนินงาน ครอบครัว และก�ำลังพลทุกนาย ร่วมกันเฝ้าระวังการ ของ ศพส.สป. แพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. - การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย ด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สามารถจัดโครงการ/ รอง ปล.กห./ผอ.ศพส.สป. เพือ่ รับทราบสถานการณ์ กิจกรรมให้ก�ำลังพลและครอบครัว รวม ๗๖๘ คน ยาเสพติดในพื้นที่แนวทางในการด�ำเนินงานใน ระยะต่อไป และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยรับตรวจฯ

พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง ปล.กห.(๔)/ผอ.ศพส.สป. และ คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ ด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ สป. ณ ศพปน.พท.ศอพท. ระหว่าง ๓ - ๖ ก.ย.๕๕

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยแจกจ่ายเอกสาร ค�ำสั่ง นโยบายของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. รวมทั้ง การเผยแพร่รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของ ศพส.สป. - การพัฒนาก�ำลังพลเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดให้มี ความรู้ความสามารถในการด�ำเนินงานโดยกิจกรรม การดูงานของหน่วยงานอื่นๆ

56

กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด สม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ระหว่าง ๑๘ เม.ย. - ๑ พ.ค.๕๕

กิจกรรมครอบครัวอบอุน่ ฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ ณ หาดแม่พมิ พ์ อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่าง ๓๑ มี.ค. - ๑ เม.ย.๕๕

กิจกรรมครอบครัวอบอุน่ ฯ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕ ณ บ้านริมแคว แพริมน�ำ้ รีสอร์ท อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่าง ๓๐ มิ.ย. ๑ ก.ค.๕๕

การอบรมคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับบุตรหลานข้าราชการ โดย ทสอ.กห. ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ เม.ย.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มาตรการด้านปราบปราม จากการด�ำเนินการ ด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดตั้ง แหล่งข่าวในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยของทางราชการ ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย และมีการรายงานข่าวน�ำ ไปสู่การตรวจค้น ซึ่งพบผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ซึ่งเป็นก�ำลังพลของ สป. โดยหน่วยงาน


รับผิดชอบพื้นที่ได้ด�ำเนินการแก้ไขเพื่อให้พื้นที่ของ สป. ปลอดจากยาเสพติดต่อไป ส�ำหรับโครงการส�ำรวจ และจัดท�ำข้อมูลยาเสพติด ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สป.

การสุ่มตรวจหาสารเสพติดข้าราชการ และผู้พักอาศัยในพื้นที่ บ้านพักอาศัยของ สป.

มาตรการด้านบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ด�ำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะก�ำลังพลของ สป. จ�ำนวน ๒,๗๖๔ นาย จากเป้าหมาย ๒,๗๐๐ นาย พบผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด จ�ำนวน ๑๑ นาย ซึ่ง ศพส.สป. ได้ด�ำเนินการบ�ำบัดรักษาและได้ติดตามผล การบ�ำบัดรักษาต่อเนื่องหลังจากผ่านการบ�ำบัดฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดฯ หวนกลับไปใช้ ยาเสพติดอีก

การด�ำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติด ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ

๏ งานด้านนโยบายและแผน 1. งานด้านนโยบายและแผนการก�ำลังพล ได้ดำ� เนินการตามแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้าง กห. พ.ศ.๒๕๕๐ และนโยบายด้านการก�ำลังพลของ สป. และนโยบายของ ปล.กห. อย่างต่อเนือ่ ง โดยมี ผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญ ๓ งาน ได้แก่ 1.1 ปรับปรุงค�ำสั่งนโยบายการก�ำลังพล สป. โดย สม. ได้ริเริ่มพิจารณาปรับปรุง ค�ำสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๒๐๗/๔๐ ลง ๒๓ มิ.ย.๔๐ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดรับกับการ ด�ำเนินการในปัจจุบันของ สป. ที่ได้แยก หัวข้อออกเป็น ๖ ผนวก เพื่อให้สอดคล้อง กับการด�ำเนินการด้านการก�ำลังพล

1.2 การพัฒนาระบบก�ำลังพลโดยปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานของงานด้านก�ำลังพล ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทการ ปรับปรุงโครงสร้าง กห. และน�ำเกณฑ์การ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวย ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบใน การติดตั้งระบบงานที่ได้พัฒนาใหม่ให้กับ นขต.สป. รวมทั้งสามารถรองรับจ�ำนวน ข้อมูล และผู้ใช้งาน (User) จ�ำนวนมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ โปรแกรม ดังนี้ - โปรแกรมตรวจสอบประวัติข้าราชการ ทาง Web Application ผ่านระบบเครือ ข่ายอินทราเน็ตของ (Intranet) ส�ำหรับ ข้าราชการ สป. - โปรแกรมก�ำลังพล สป. เป็นการปรับปรุง จากโปรแกรมก�ำลังพล สป. เดิม ส�ำหรับ เจ้าหน้าที่ สม. และเจ้าหน้าที่ก�ำลังพลของ นขต.สป. โดยเพิ่มส่วนแสดงผลการตรวจ สอบประวัติ และการร้องขอแก้ไขข้อมูล จากก�ำลังพลเจ้าของประวัติ - โปรแกรมระบบทะเบียนประวัติ ส�ำหรับ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ในการควบคุม และ รักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้สิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลในระบบฯ 1.3 การพัฒนาก�ำลังพลตามแผนการพัฒนา บุคลากรของ สป. พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ โดยมีการด�ำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 1.4 การพิจารณาก�ำหนดแนวทางความก้าวหน้า ของนายทหารประทวน (จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ. (พ), พ.อ.อ.(พ)) เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนาย ทหารสัญญาบัตร เนื่องด้วย รมว.กห. ได้มอบหมายให้ สป. ไปศึกษาเรื่องการ แต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวนชั้นยศ ดต. ที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เลื่อนฐานะเป็น ชั้นสัญญาบัตร เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับใช้ กับข้าราชการทหาร สม. ได้จดั ให้มกี ารประชุม เพือ่ พิจารณาหาแนวทางดังกล่าว จึงด�ำเนินการ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดแนวทาง ความก้าวหน้าของนายทหารประทวน (จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), พ.อ.อ.(พ)) เพื่อเลื่อน ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งอยู่ใน อ�ำนาจของ รมว.กห. โดยมี รอง จก.สม. เป็นประธานกรรมการ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

57


ด�ำเนินการโดยการแก้ไขชื่อต�ำแหน่งและขยายชั้นยศของต�ำแหน่งอัตรา จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), พ.อ.อ.(พ) ใน อจย. หรือ อฉก. ของหน่วย เป็นต�ำแหน่งอัตรา จ.ส.อ.(พ) - ร.ท., พ.จ.อ.(พ) - ร.ท., พ.อ.อ. - ร.ท.(พ) เพื่อสร้างแนวทางความก้าวหน้าให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามที่ กห. ก�ำหนด ได้เลื่อนฐานะเป็น นายทหารสัญญาบัตร 2. งานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการทหาร ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านก�ำลังพล รวมทั้ง สิทธิ ประโยชน์และค่าตอบแทนของข้าราชการ มีจ�ำนวน ๗ เรื่อง ส�ำคัญ ได้แก่ เรื่องแรก เรื่อง สรุปผลการพิจารณาเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการทหารประเภทบริหาร, ประเภทวิชาชีพ เฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  >> สรุปจ�ำนวนต�ำแหน่งข้าราชการทหารที่ได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่ง ตั้งแต่ ต.ค.๕๔ - ปัจจุบัน ที่ขอยกเลิก ประเภทบริหารระดับสูง - ๓๔ ต�ำแหน่ง ๓๖ อัตรา

จ�ำนวนต�ำแหน่ง ที่ขอก�ำหนดขึ้นใหม่ ประเภทบริหารระดับสูง - ๕๔ ต�ำแหน่ง ๕๙ อัตรา

ประเภทบริหารระดับกลาง - ๔๗ ต�ำแหน่ง ๕๑ อัตรา

ประเภทบริหารระดับกลาง - ๗๓ ต�ำแหน่ง ๙๗ อัตรา

ประเภทบริหารระดับกลาง - ๗ ต�ำแหน่ง ๘ อัตรา

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ - ๓๘ ต�ำแหน่ง ๔๔ อัตรา

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ - ๔๓ ต�ำแหน่ง ๕๒ อัตรา

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ - ๑ ต�ำแหน่ง ๑ อัตรา

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ - ๒ ต�ำแหน่ง ๒ อัตรา

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ - ๕ ต�ำแหน่ง ๔ อัตรา

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ - ๑๔ ต�ำแหน่ง ๓๐ อัตรา

รวม ๑๒๑ ต�ำแหน่ง ๑๓๓ อัตรา

รวม ๑๗๕ ต�ำแหน่ง ๒๑๒ อัตรา

เรื่องที่สอง เรื่อง แนวทางการพิจารณาเงิน ประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการทหารประเภท วิชาชีพเฉพาะ คณะกรรมการข้าราชการทหาร เห็นชอบแนวทาง การพิจารณาเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการ ทหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (คู่มือประกอบการ พิจารณาการให้ได้รับสิทธิเงินประจ�ำต�ำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะของข้าราชการทหารใน สังกัด กห.) เพื่อให้ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของ นขต.กห. และเหล่าทัพ จะได้น�ำ ไปศึกษาและใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำมาตรฐาน ก�ำหนดต�ำแหน่ง (Job Descrition) ให้เกิดความ ชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของก�ำลังพลในระดับ บุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเป็น มาตรฐาน ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท�ำคู่มือ ประกอบการพิจารณาการให้ได้รับสิทธิเงินประจ�ำ ต�ำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ของข้าราชการ ทหารในสังกัด กห. เรียบร้อย

58

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ที่ขอแก้ไขจ�ำนวนอัตราต�ำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง - ๑๓ ต�ำแหน่ง ๑๓ อัตรา

รวม ๓๕ ต�ำแหน่ง ๕๒ อัตรา

เรื่องที่สาม เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ รายเดือนส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ อารักขาบุคคลส�ำคัญ คณะกรรมการข้าราชการทหาร ได้ให้ความเห็น ชอบกับการเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การอารักขาบุคคลส�ำคัญ ในกอง ๘ ศรภ.บก.ทท. และ ร.๑ พัน. ๔ รอ. เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ รายเดือน ในอัตราเท่ากับ รอ. และ นถปภ.รอ. ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ กง.กห. ขอท�ำความตกลง กระทรวงการคลัง เรื่องที่สี่ เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ของข้าราชการทหาร  ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ต้องการยกระดับรายได้ขั้นต�่ำ ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาไม่น้อยกว่า เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และได้มมี ติคณะรัฐมนตรี รองรับต่อนโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๐ เมษายน


๒๕๕๕ เพื่อปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใน ๓ ระยะ คือ ระยะแรก ณ ๑ ม.ค.๕๕ ระยะที่สอง ณ ๑ ม.ค.๕๖ และระยะทีส่ าม ณ ๑ ม.ค.๕๗ ต่อไป ในการนี้ กห. ได้ออกค�ำสั่ง กห. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเลื่อนชั้นเงินเดือน ตาม คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการทหารที่บรรจุเข้ารับราชการมา ก่อนให้เงินเดือนไม่น้อยกว่าผู้บรรจุเข้ามาใหม่ ซึ่ง ขณะนี้ค�ำสั่งดังกล่าว ได้มีผลใช้บังคับแล้ว เรื่องที่ห้า เรื่อง โครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนก�ำหนด ตามมติ ครม. กห. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการก�ำหนด เป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ สามารถ อนุญาตให้ข้าราชการลาออกได้ สรุปมีจ�ำนวนยอด ก�ำลังพลที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๔,๗๘๓ นาย เรื่องที่หก เรื่อง การร้องทุกข์ของข้าราชการ ทหาร ซึ่งถูกสั่งให้พักราชการขอบรรจุกลับ และ เยียวยาความเสียหายจากการพิจารณาคดีลา่ ช้า  ตามที่ รมว.กห. ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ข้าราชการทหารที่ถูกสั่งพักราชการ เพื่อขอกลับ เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างการสอบสวน และพิจารณาคดี คณะกรรมการข้าราชการทหาร ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว เห็นว่า เมื่อข้าราชการ ทหารถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระท�ำ ความผิดในคดีอาญาหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าหากให้เกิดผลเสียหาย ต่อทางราชการ โดยการพักราชการจะต้องพัก ตลอดเวลาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งหลักการ ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการประเภท อื่น เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการ ต�ำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ข้าราชการประเภท อื่นที่ถูกสั่งให้พักราชการ สามารถร้องทุกข์ต่อ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจพิจารณาหรือขอกลับ เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ หรือ ในกรณีที่ระยะ เวลาการพักราชการล่วงเลยหนึ่งปีไปแล้ว ผู้มี อ�ำนาจอาจทบทวนค�ำสั่งให้พักราชการนั้น อีกครั้ง หนึ่งเพื่อให้ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ ราชการก็ได้ จากความแตกต่างของหลักการข้างต้น คณะ กรรมการข้าราชการทหาร จึงแก้ไขข้อบังคับ กห. ดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ถูกสั่งให้พัก ราชการสามารถมีช่องทางเพื่อร้องขอกลับเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เช่นเดียวกับข้าราชการ ประเภทอื่น โดยการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ฯ ซึ่งขณะนี้ ร่างข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากสภากลาโหม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง รมว.กห. ลงนาม เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป เรื่องที่เจ็ด เรื่อง การพิจารณาทบทวนกรณีหลัก เกณฑ์การก�ำหนดระยะเวลาในการท�ำหน้าที่ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร สัญญาบัตร (จากเดิมที่ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เป็นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน) คณะกรรมการข้าราชการทหาร เห็นชอบหลักการ ในการลดระยะเวลาการท�ำหน้าที่ ฯ โดยก�ำหนด องค์ประกอบของกระบวนการ วิธีการ และระยะ เวลาแต่ละขั้นตอน รวมทั้งก�ำหนดมาตรฐานการ ประเมินผลการท�ำหน้าที่ให้เกิดความชัดเจน โดย ขอให้ บก.ทท. และเหล่าทัพ รับไปด�ำเนินการ พิจารณาในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ การบริหารจัดการด้านก�ำลังพล ของ กห. แล้ว เสนอผลการพิจารณาให้ สป. (สม.) เพื่อด�ำเนิน การแก้ไขต่อไป ๏ งานด้านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. 1. การพัฒนาระบบงานทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ของ สป.  สม. ได้พัฒนาระบบงานทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ของสป.เพื่อให้มีความสามารถเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการอ�ำนวยความสะดวก ให้ก�ำลังพล สามารถตรวจสอบประวัติตนเองได้โดยตรง และ ขอแก้ไขประวัติตนเองให้เป็นปัจจุบัน อันจะท�ำให้ ข้อมูลในฐานข้อมูลก�ำลังพล สป. สามารถน�ำไป ใช้ในการบริหาร วางแผนและตัดสินใจด้านก�ำลัง พลได้อย่างแท้จริง ระบบงานทะเบียนประวัติแบ่ง ออกเป็น ๒ ส่วน คือ โปรแกรมตรวจสอบประวัติ รับราชการส�ำหรับเจ้าของประวัติ และโปรแกรม ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ก�ำลังพลของ นขต.สป. โดย ความสามารถหลักที่ได้พัฒนาประกอบด้วย การ ตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการของหน่วยที่ตรวจ สอบประวัติแล้ว และที่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบ ประวัติแล้ว และที่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบประวัติ สามารถค้นหารายชื่อผู้ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งที่ ต้องการ ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้ง ค้นหาตาม ค�ำสั่งปรับย้ายได้ สามารถอ�ำนวยความสะดวก ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ก�ำลังพลในการ บันทึกข้อมูล สาขาวิชา สถานศึกษาทางทหาร และสถานศึกษาทางพลเรือน รวมทั้งสามารถพิมพ์

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

59


ของหน่วย ในรูปแบบเว็บเซอร์วิสเป็นประจ�ำทุก ประวัติย่อข้าราชการผ่านทางโปรแกรมตรวจสอบ เดือน โดยสรุปยอด ณ สิ้นเดือน และด�ำเนินการ ประวัติรับราชการและก�ำลังพล สป. ได้ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล กห.ในห้วง ๑o วัน ผลการใช้งานระบบ ของ นขต.สป. ในห้วงปี ท�ำการของเดือนถัดไป และได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติ ๒๕๕๕ มีข้าราชการสังกัด สป. จ�ำนวนทั้งสิ้น การออกเป็น ๒ ระยะ คือ แผนระยะสั้นปี พ.ศ. ๕,๕๗๙ นาย ได้ด�ำเนินการตรวจสอบประวัติ ๒๕๕๖ เป็นการจัดท�ำข้อมูลตามโครงสร้างฐาน รายบุคคลจ�ำนวน ๓,๖๓๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ข้อมูลร่วมและทดลองใช้การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ๖๕.๒๓ และยังไม่ได้ตรวจสอบประวัติรายบุคคล ข้อมูลด้านสถานภาพก�ำลังพลประจ�ำเดือนแผน จ�ำนวน ๑,๙๔o นาย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๗ และ ระยะยาวปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เป็นการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก�ำหนดให้มีการ โปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูลเพิ่มเติมตาม ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ก�ำลังพลเข้าใช้โปรแกรม ความต้องการในภาพรวม เพื่อให้ระบบมีความ และให้หน่วยรายงานผลการเข้าตรวจสอบประวัติ สามารถในการบริหารราชการทั่วไป (Mis) อย่าง รับราชการของข้าราชการของหน่วย ให้ สม.ทราบ ครบถ้วนและตอบสนองความต้องการในการน�ำ ประจ�ำทุก ๖ เดือน (พ.ค.และ พ.ย.) เพื่อพัฒนา ข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางด้านก�ำลังรวมทั้ง ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ครอบคลุมทุก ชั้นยศ อันจะท�ำให้ข้อมูลก�ำลังพลมีความทันสมัย 2. การก�ำหนดแนวทางการบรูณาการข้อมูลด้าน และสนับสนุนการบริหารจัดการด้านก�ำลังพลใน ก�ำลังพล กห.เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติการ ภาพรวม กห.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและท�ำงานร่วมกัน ระหว่าง นขต.กห. และเหล่าทัพ สม.ได้ด�ำเนินการตามแผนแม่บทการปรับปรุง โครงสร้าง กห. พ.ศ.๒๕๕o และแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กห. ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ก�ำหนดให้จัดท�ำระบบ ฐานข้อมูลก�ำลังพลของ กห. แบบบรูณาการ โดยมี การวางแผนการปฏิบัติร่วมกันกับ นขต.กห. และ การก�ำหนดแนวทางการบรูณาการข้อมูลด้านก�ำลังพลของ กห. เหล่าทัพเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลร่วม มีการ พัฒนาระบบสารสนเทศของแต่ละสายงานที่ใช้ งานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนภายใน กห. ซึ่งคณะ อนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการบริการราชการทั่วไป กห. ด้านก�ำลังพลและธุรการ มี รอง จก.สม. เป็น ประธานอนุกรรมการ และ ผอ.สนผพ.สม. เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมคณะ การพัฒนาระบบงานประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของ สป. อนุกรรมการ มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการ ข้อมูลด้านก�ำลังพลของ กห.เพื่อเป็นกรอบ ๏ งานด้านสวัสดิการ แนวทางปฏิบัติการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้าธงฟ้าราคาถูก  และท�ำงานร่วมกันระหว่าง นขต.กห.และเหล่าทัพ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านก�ำลังพล ได้จัดให้มีการจ�ำหน่าย ประกอบด้วย ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง สินค้าราคาถูกระหว่าง ฐานข้อมูล ด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕ มี ข้อมูล ด้านการพัฒนา software ด้านการพัฒนา บริษัท ห้างและร้าน ที่ Hardware ด้านการพัฒนาก�ำลังพล ด้านการน�ำ เข้าร่วมจัดจ�ำหน่าย เสนอข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ด้านแผนการ สินค้า ๒๗ ร้าน และนอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการจัด ปฏิบัติการโดยวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ก�ำหนด จ�ำหน่ายสินค้าราคาถูกในบริเวณอาคารที่พักอาศัย ให้ นขต.กห. และเหล่าทัพให้บริการแลกเปลี่ยน ของ สป. พื้นที่แขวงบางจากเมื่อ ๑๒ ก.ค.๕๕ มี ข้อมูลก�ำลังพลหลังวาระการปรับย้ายข้าราชการ

60

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


อเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม มีชนิดกีฬา ที่ท�ำการแข่งขันจ�ำนวน ๑๐ ชนิด ประกอบด้วย แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง ยิงปืน กอล์ฟ ฟุตบอล (ชาย) กีฬาพื้นบ้าน เซปักตระกร้อ (ชาย) และวอลเลย์บอล (หญิง) กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด

บริษัท ห้าง และร้าน ที่เข้าร่วมจัดจ�ำหน่ายสินค้า ๑๒ ร้าน และพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะเมือ่ ๑๗ ก.ค.๕๕ “ไพลินสแควร์” มีบริษทั ห้าง และร้าน ที่เข้าร่วมจัด จ�ำหน่ายสินค้า ๑๕ ร้าน กีฬากองทัพไทย

สป. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬากองทัพ ไทยเป็นประจ�ำทุกปี โดย มี ยบ.ทหาร เป็นหน่วยรับ ผิดชอบ ซึ่งในการแข่งขัน ครั้งที่ ๔๕ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จัดการแข่งขันระหว่าง ๒๐ - ๒๔ มิ.ย.๕๕ มีหน่วยเข้า ร่วมการแข่งขันฯ ๖ หน่วยงาน คือ สป. บบ.ทท. ทบ. ทร. ทอ. และ ตร. มีกีฬาที่จัดการแข่งขันฯ ๑๙ ชนิด โดย สป. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน ๘ ชนิด คือ ยิงปืน เปตอง เทเบิลเทนนิส กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น และแบดมินตัน กีฬาภายใน สป. ก�ำหนดให้มีการแข่งขัน กีฬาภายใน สป. เป็น ประจ�ำทุกปี ตามมติของ คณะอนุกรรมการการ กีฬาและนันทนาการของ สป. โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้จัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ ๒๕ ก�ำหนดการ แข่งขันฯ ระหว่าง ๑๓ - ๑๗ ก.พ.๕๕ กระท�ำพิธี เปิด - ปิด การแข่งขัน เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๕ ณ ลาน

กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่จัดให้ กับเยาวชนบุตรหลานของข้าราชการและพนักงาน ราชการ สังกัด สป. ในช่วงปิดการศึกษาเป็นประจ�ำ ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการมั่วสุมของ เยาวชนและลดปัญหาการติดยาเสพติดตามนโยบาย ของรัฐบาล ซึ่ง สม. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัด กิจกรรม การจัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด จะ จัดในพื้นที่อาคารที่พักอาศัย จ�ำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ถนนประชาชื่น พื้นที่แขวงบางจาก และพื้นที่ ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคารนายทหารสัญญาบัตร และ อาคารนายทหารประทวน) โดยฝึกสอนทักษะกีฬา ให้กับเยาวชน และน�ำเยาวชนไปจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการ และทัศนศึกษานอกสถานที่หลังจากฝึก ทักษะกีฬาเสร็จแล้ว

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

61


การจัดให้มีการจ�ำหน่ายสินค้าราคาถูกประจ�ำเดือน ด้วย สม. ได้มีการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูกให้กับข้าราชการของ สป. ส่วนราชการใน พื้นที่บริเวณใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป โดยจัดใน พื้นที่ข้าง กห. ถนนหลักเมือง การจัดจ�ำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภคราคาถูก เป็นนโยบายของ ปล.กห. เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ และลูกจ้าง โดย กสก.สม. เป็นผู้ด�ำเนินให้มีการจ�ำหน่ายทุกเดือน

๏ งานด้านอนุศาสนาจารย์ 1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ตามแผนงานการด�ำเนินโครงการภายใต้ผลผลิต การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของ สป. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๖ กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑,๐๘๖ คน 1.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ภายในศาลาว่าการกลาโหม เมือ่ ๑ ธ.ค.๕๔ และได้ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมจากห้อง สุรศักดิ์มนตรี ไปยัง นขต.สป. ทั่วประเทศ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ สป. โดยใช้งบประมาณในการจัดกิจรรม จ�ำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน สีร่ อ้ ยบาทถ้วน) ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๓๐ คน ได้กราบอาราธนา พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และแนะน�ำ การปฏิบัติธรรม ปล.กห. กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมกันนี้ ได้มีการสวด บทพระพุทธคุณ จ�ำนวน ๘๕ จบและบ�ำเพ็ญ จิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

62

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรมและบ�ำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๐ - ๒๔ ก.พ ๕๕ โดยใช้งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม จ�ำนวน ๑๖๐,๓๐๐

บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น สามร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๑๒๙ คน โดยมี รอง ปล.กห. (๔) กรุณา เป็นผู้แทน ปล.กห. เป็น ประธานพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รวมทั้งได้ปฏิบัติธรรม โดย การนั่งสมาธิ เดินจงกรม ไหว้พระสวดมนต์ ท�ำวัตรเช้า ท�ำวัตรเย็น และได้อธิษฐานจิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นประจ�ำทุกวัน 1.2 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ภายในศาลา ว่าการกลาโหม เมื่อ ๒ เม.ย.๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. และได้ถ่ายทอดสด การจัดกิจกรรมจากห้องสุรศักดิ์มนตรี ไป ยัง นขต.สป.ทั่วประเทศผ่านทางระบบเครือ ข่ายอินทราเน็ตของ สป. โดยใช้งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม จ�ำนวน ๒๑,๙๐๐ บาท


(สองหมืน่ หนึง่ พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้กราบอาราธนา พระราชธรรมวาที ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร และพระมหาสม สุทธิปภาโส วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดง พระธรรมเทศนาทั้งภาคบรรยายและการแหล่ตามประเพณีเทศน์มหาชาติ โดยมี รอง ปล.กห.(๔) ผู้แทน ปล.กห.เป็นประธานในการจัดกิจรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๒๐ คน กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อ ๑๘ - ๒๒ มิ.ย ๕๕ โดยใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมจ�ำนวน ๒๒๐,๙๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นข้าราชการในสายงานอนุศาสนาจารย์จาก ทุกเหล่าทัพทั่วประเทศและข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ รวม ๖๐ นาย โดยมี จก.สม. ผู้แทน ปล.กห.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อ ๑๘ มิ.ย ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติ ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การจัดกิจกรรม แบ่งเป็นการบรรยายพิเศษ การเสวนาและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เนือ่ งในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องสุรศักดิม์ นตรี ภายในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๒๔ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. และได้ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมฯ จากห้องสุรศักดิ์มนตรี ไปยัง นขต.สป.ทัว่ ประเทศผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ สป. โดยใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ จ�ำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๒๐ คน ได้กราบอาราธนา พระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดง พระธรรมเทศนาและแนะน�ำการปฏิบัติธรรม โดยมี จก.สม. ผู้แทน ปล.กห. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มีการสวดบทพระพุทธคุณ จ�ำนวน ๙ จบ และบ�ำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กิจกรรมปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ภายใน ศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๘ ส.ค.๕๕ และได้ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมฯ จากห้องสุรศักดิ์มนตรี ไปยัง นขต.สป. ทั่วประเทศผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ สป. โดยใช้งบประมาณในการจัดฯ จ�ำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท (หนึง่ หมืน่ หกพันสีร่ อ้ ยบาทถ้วน) ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน ๒๒๗ คน ได้กราบอาราธนา พระเทพวิสุทธิกวี รองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและแนะน�ำการปฏิบัติธรรม ปล.กห.กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ได้มีการสวดบทพระพุทธคุณ จ�ำนวน ๙ จบ และบ�ำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 2. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม “ปฏิบัติธรรมน�ำสุข ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตี” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญสากลโลกและถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กห. โดย สม. (สอศจ.สม.ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) จัดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “ปฏิบัติธรรม น�ำสุข ฉลอง ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตี” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พ.ค.๕๕ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ และ พล.อ.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทั้ง ร่วมฉลองพุทธชยันตี ครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ส�ำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว จัดให้มกี ารฟังการ บรรยายแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามแนวทางสัมมาปฏิบัติ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พร้อมด้วยพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณวุฒิ และแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม รวมทั้ง การสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล, ถวายเป็นพระพุทธบูชาในโอกาสฉลองพุทธชยันตี

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

63


และฝึกการกรรมฐาน (วิปสั สนากรรมฐาน) ในการนี้ ได้ก�ำหนดให้ก�ำลังพลใน กห. เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน ๒,๖๐๐ นาย เมื่อ ๓๐ - ๓๑ พ.ค.๕๕ 3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปฏิบัติธรรม รักษา ศีล เจริญจิตภาวนา พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” อย่างเกษมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สม. โดย สอศจ.สม. (อัตราเพื่อพลาง) จัดกิจกรรม เฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชา ๒,๖๐๐ ปี แห่งการ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ใช้ชื่อว่า “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” และเกษียณ อย่างเกษม โดยจัดกิจกรรมเมื่อ วันที่ ๒๘ - ๓๑ ส.ค.๕๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยใช้งบประมาณใน การจัดกิจกรรมฯ จ�ำนวน ๒๒๒,๑๔๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท ถ้วน) ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ�ำนวน ๒๐๐ นาย ประกอบด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด สป. โดยฟังการบรรยายแนวทางในการปฏิบตั ธิ รรมที่ ถูกต้องตามแนวทางสัมมาปฏิบัติโดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะหนใหญ่กลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พร้อมด้วยพระเถระ ผูท้ รงคุณวุฒิ และ ดร.แม่ชที ศพร เทวาพิทกั ษ์ธรรม สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็น พุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ฝึกการเจริญจิตภาวนา การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 4. โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็น พุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล  สป. และสมาคมภริยาข้าราชการ สป. ร่วมกับ วัดเทพศิรินทราวาส ได้จัดโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็น พระราชกุศล เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรูข้ ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นก�ำลังพลในสังกัด สป.

64

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และประชาชน ทั่วไปจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ คน ระยะเวลาในการ ด�ำเนินโครงการ ๒๗ ก.ค.๕๕ - ๑๕ ส.ค.๕๕ การบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ใน วันที่ ๒๗ ก.ค.๕๕ การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยแบ่งก�ำลังพลเข้าร่วมโครงการไปท�ำการ อุปสมบทตามวัดต่างๆ ใน ๒๗ ก.ค.๕๕ ภายหลัง จากที่ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว คือ วัด เทพศิรินทราวาส วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา ราม และวัดบรมนิวาส การศึกษาธรรมะและ การปฏิบัติธรรม หลังจากการที่ท�ำการอุปสมบท แล้ว จะไปศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม และจ�ำวัด ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่าง ๒๗ ส.ค.๕๕ - ๑๕ ส.ค.๕๕ งบประมาณในการด�ำเนินโครงการ ๑,๓๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ๏ งานด้านบริการและสวัสดิการแด่นายทหาร นอกประจ�ำการของ สป. 1. การขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานการให้บริการ และสวัสดิการแก่นายทหารนอกประจ�ำการ สังกัด สป. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ และขออนุมัติ หลักการด�ำเนินการในปีต่อไป 1.1 การจัดกระเช้าเยี่ยมไข้ กรณีเข้ารับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาล ๓ วัน ขึ้นไป วงเงิน ปีละ ๕๔,๐๐๐ บาท 1.2 การจัดหรีดเคารพศพในนาม ปล.กห. วงเงิน ปีละ ๓๖,๐๐๐ บาท 1.3 การส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ในนาม ปล.กห. วงเงิน ปีละ ๔,๐๐๐ บาท

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


1.4 การส่งการ์ดอวยพรวันเกิดในนาม ปล.กห.

วงเงินปีละ ๒,๘๘o บาท 2. การด�ำเนินการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ปล.กห. กับ จก.สม.ในความรับผิดชอบ ของ ศปนก.สม. รอบ ๑๒ เดือน 2.1 เมื่อ ๗ มิ.ย. ๕๕ ศปนก.สม.จัดท�ำค�ำรับรอง การปฏิบัติราชการ ระหว่าง จก.สม. กับ หน.ศปนก.สม.พร้อมค�ำอธิบายตัวชี้วัด ให้ สอดคล้องกับการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติ ราชการระหว่าง จก.สม.กับ ปล.กห.ส่งให้ กนผพ.สนผพ.สม. 2.2 รายงานการด�ำเนินการตามค�ำรับรองปฏิบัติ ราชการของ ศปนก.สม.รอบ ๑๒ เดือน ผลการด�ำเนินการจ�ำนวน ๔๒ เรื่องมีค่า คะแนนความพึงพอใจตามเกณฑ์รายกิจกรรม 3. การจัดท�ำเนียบนายทหารประจ�ำการ อิเล็กทรอนิกส์  ศปนก.สม. ได้ประสานให้ กกม.สนผพ.สม.จัดท�ำ ข้อมูลนายทหารนอกประจ�ำการเพื่อบันทึกประวัติ นายทหารนอกประจ�ำการชั้นนายพล สังกัด สป. ที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๗๘๘ นาย ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อ ประวัติหลัก ประวัติเพิ่มเติมและประวัติ ส่วนตัว ลงในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สม. ปัจจุบัน ศปนก.สม. ได้ด�ำเนินการบันทึกการ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ในขั้นตอน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยได้ ขอรับการสนับสนุนจาก กกม.สนผพ.สม.ในการ พิมพ์ประวัติฯ ที่บันทึกลงในฐานข้อมูลทั้งหมด 4. การจัดท�ำเว็บไซต์ ศปนก.สม.  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ กับนายทหารนอกประจ�ำการและผู้ที่สนใจทั่วไป ทราบ ศปนก.สม.จึงได้ขออนุมัติ จก.สม.ท�ำ เว็บไซต์ของ ศปนก.สม. 5. การส่งท�ำบัตรอวยพรวันเกิด ให้กับนายทหาร ชั้นนายพลสังกัด สป.  ปล.กห.ได้กรุณาอนุมัติให้ สม. (ศปนก.สม.) จัดท�ำบัตรอวยพรวันเกิด และบัตรอวยพรปีใหม่ ส�ำหรับอวยพรนายทหารชั้นนายพล สังกัด สป. และอนุมัติใช้ลายมือชื่อ ปล.กห.เพื่อพิมพ์ลงบัตร อวยพรดังกล่าวด้วย ศปนก.สม.ประสานหน่วย ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบวันเกิดของนายทหารนอก ประจ�ำการสังกัด สป. รวมถึงสถานภาพและที่อยู่ และจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิด และส่งให้นายทหาร

นอกประจ�ำการตามเดือนเกิดเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ได้ เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ มิ.ย.๕๕ จ�ำนวน ๑๓o ฉบับ 6. การเข้าอ�ำนวยพร และขอพรปีใหม่อดีตผู้บังคับ บัญชาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ปล.กห. เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตาต่อ อดีต ปล.กห. จ�ำนวน ๑๔ ท่าน สป.ได้จัดคณะ นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าอ�ำนวยพรและขอรับพร ปีใหม่ อดีตผู้บังคับบัญชา ซึ่ง ปล.กห. พร้อมคณะ ได้เข้าอ�ำนวยพรด้วยตนเอง ส�ำหรับบางท่าน และ ได้มอบหมายให้ รอง ปล.กห.พร้อม หน.นขต.สป. เข้าอ�ำนวยพร ส�ำหรับท่านอื่นๆ ซึ่ง ศปนก.สม. เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการตั้งเรื่องขออนุมัติ ก�ำหนดการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมของขวัญการจัดเลี้ยง เป็นต้น 7. การจัดกระเช้าเยี่ยมไข้  ศปนก.สม. ได้จัดกระเช้าเยี่ยมไข้นายทหาร นอกประจ�ำการชั้นนายพล สังกัด สป. ตามอนุมัติ ปล.กห. ซึ่งในห้วงปีที่ผ่านมาได้จัดกระเช้าเยี่ยมไข้ ในนาม ปล.กห. จ�ำนวน ๓ กระเช้า 8. การเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับ กง.กห. ในโอกาส พิธีปัจฉิมนิเทศข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ราชการหรือลาออกจากราชการตามโครงการ เกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด  - สม. (ศปนก.สม.) รับผิดชอบด�ำเนินการจัด บรรยายร่วมกับ กง.กห. ในเรื่อง ศปนก.สม. มีประโยชน์ต่อสัญญาบัตร นอกประจ�ำการสังกัด สป. อย่างไร และจัดนิทรรศการพร้อมตอบ ข้อซักถาม ให้กับผู้เข้าร่วม - ศปนก.สม.ได้ด�ำเนินการจัดท�ำวิดีทัศน์แสดง ภารกิจ การจัดและการบริการที่ผู้เข้าร่วม นิเทศควรทราบ พร้อมทั้งจัดท�ำซีดีบรรจุข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับแจกจ่ายในการปัจฉิม นิเทศ 9. การเข้าร่วมประชุมร่วมกับสมาคมนายทหาร นอกประจ�ำการ  จก.สม. ได้กรุณาอนุมัติ ให้จัดข้าราชการของ ศปนก.สม.จ�ำนวน ๕ นาย โดยมี พ.อ.ชรัณ ไตรบุตร นปก.สม. ชรก.ศปนก.สม. (ต�ำแหน่งใน ขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สมาคมนายทหารนอกประจ�ำการ เพื่อให้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำ ชี้แจงภารกิจ ตอบข้อซักถาม รวมทั้ง การจัดเตรียมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภารกิจ การให้บริการ และการติดต่อสือ่ สารของ ศปนก.สม.

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

65


จ�ำนวน ๒oo ฉบับ นอกจากนัน้ ยังได้ออกแบบสอบถามนายทหารนอกประจ�ำการเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ศปนก.สม. ให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งจากการประมวลผลแบบสอบถามผลปรากฏว่า ร้อยละ ๕๕.๑๗ มีความคาดหวังจะได้ประโยชน์จากการให้บริการของ ศปนก.สม.ส�ำหรับข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ต้องการให้เพิ่มการให้การสวัสดิการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นมาก 10. โครงการสวัสดิการข้าราชการ กห. ที่เกษียณอายุราชการ คณะที่ปรึกษา ปล.กห. มีความเห็นว่าปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประกอบกับ กห. มีข้าราชการที่เกษียณอายุจ�ำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแลยามป่วยไข้ หรือไม่ สามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้น กห. จึงควรจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการ บริการจัดการอย่างเป็นระบบ ในลักษณะโครงการสวัสดิการ “สวางคนิเวศ” และได้มีหนังสือเชิญ หน.ศปนก.สม. หรือผู้แทนไปร่วมศึกษาดูงาน ซึ่ง ศปนก.สม. ได้จัดผู้แทนเข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย ผลการศึกษาดูงาน สรุปได้วา่ ปัจจุบนั รูปแบบการให้บริการด้านที่อยู่อาศัย การให้บริการด้านการแพทย์ รวมถึงการสวัสดิการและ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยภาคราชการพลเรือนและเอกชน มีความก้าวหน้าไปมาก แต่หาก กห. จะน�ำมาประยุกต์จัดท�ำเป็นโครงการเพื่อการสวัสดิการให้กับข้าราชการ กห. จ�ำเป็นต้องมีการหารือ ในรายละเอียดให้ได้ขอ้ ยุตแิ ละเป็นทีต่ กลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการของ กห. ก่อน เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง กับเหล่าทัพ และเหล่าสายวิทยาการด้านต่างๆ หลายหน่วย ดังนั้นในเรื่องนี้จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่าง ครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด ในชั้นนี้จึงเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเตรียมเพื่อการสนับสนุนการด�ำเนินการ ของคณะที่ปรึกษา ปล.กห.

66

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ส�ำนักงบประมาณกลาโหม (สงป.กห.) > ภารกิจ มีหน้าทีพ่ จิ ารณา เสนอนโยบาย อ�ำนวยการ ประสานงาน และด�ำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรและงานในสายงาน งบประมาณอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทั้งควบคุม ก�ำกับดูแล การปฏิบัติของส่วนราชการ ในกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามนโยบายด้าน งบประมาณที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด และปฏิบัติงาน อื่นที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ กลาโหม (ผอ.สงป.กห.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลเอก บุ ณยวัจน์ เครือหงส์

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณกลาโหม (ผอ.สงป.กห.)

> ผลการด�ำเนินงานของ สงป.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ ด้านการงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ กห. กห. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๖๘,๖๖๗.๓๗๓๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๖๕.๕๔๕๒ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๐ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ ของ GDP หรือร้อยละ ๗.๐๙ ของ งบประมาณประเทศ ประกอบด้วยงบประมาณของส่วนราชการ ดังนี้ หน่วย

งบประมาณปี ๕๔

สป. รอ. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. สทป. รวม

๖,๐๔๓.๒๐ ๕๔๑.๒๑ ๑๓,๕๗๔.๓๙ ๘๒,๖๓๕.๑๘ ๓๓,๐๖๘.๕๘ ๓๑,๖๒๖.๙๓ ๑,๐๑๒.๓๔ ๑๖๘,๕๐๑.๘๓

งบประมาณปี ๕๕ เสนอขอ ได้รับจัดสรร ๙,๘๗๗.๘๓ ๕,๘๓๓.๐๑ ๖๖๔.๗๘ ๖๑๕.๓๖ ๑๙,๒๙๕.๓๓ ๑๔,๐๑๒.๓๐ ๑๒๐,๑๗๓.๗๖ ๘๒,๕๗๔.๓๑ ๔๗,๖๙๗.๒๐ ๓๒,๗๔๖.๐๐ ๔๗,๑๒๕.๙๕ ๓๑,๙๙๙.๖๖ ๑,๙๗๕.๐๐ ๘๘๖.๗๓๑๒ ๒๔๖,๘๐๙.๘๕ ๑๖๘,๖๖๗.๓๗

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ม/ลดจากปี ๕๔ จ�ำนวน % -๒๑๐.๑๙ -๓.๔๘% ๗๔.๑๕ ๑๓.๗๐% ๔๓๗.๙๑ ๓.๒๓% -๖๐.๘๗ -๐.๐๗% -๓๒๒.๕๘ -๐.๙๘% ๓๗๒.๗๓ ๑.๑๘% -๑๒๕.๖๑ -๑๒.๔๑% ๑๖๕.๕๔ ๐.๑๐%

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

67


งบประมาณดังกล่าว เป็นความต้องการงบประมาณ ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ กห. ทีม่ คี วามสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของรัฐบาล จ�ำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างรากฐานการพัฒนา ที่สมดุลสู่สังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๒,๗๕๘ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๔ ของวงเงิน เพื่อให้คนในสังคมสามารถอยู่ ร่วมกันอย่างมีสันติ และประชาชนมีส่วนร่วมใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดย การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ประกอบด้วย 1.1 งานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติ ฟื้นฟูประชาธิปไตยและ ปฏิรูปการเมือง ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลุกจิตส�ำนึกความรักชาติและความ สามัคคีของคนในชาติ ให้เกิดขึ้นกับ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ โดยใช้งบประมาณ ในการด�ำเนินการ จ�ำนวน ๕๔ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ 1.2 งานแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด โดย การให้ความส�ำคัญกับกระบวนการป้องกัน ปราบปราม และบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ภายใต้กรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก รัฐบาล โดยใช้งบประมาณในการด�ำเนินการ จ�ำนวน ๓๑๘ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็น ร้อยละ ๐.๑๙ ประกอบด้วย 1.3 งานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เพื่อให้สถานการณ์ความไม่สงบใน พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มแี นวโน้มทีด่ ขี นึ้ ด้วยการเร่งรัดการด�ำเนินการจัดตัง้ กองพล พัฒนาและพิทกั ษ์ทรัพยากรให้เป็นไปตาม แผนทีก่ ำ� หนดไว้ และการจัดหายุทโธปกรณ์ ส�ำหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม โดยใช้ งบประมาณในการด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒,๓๘๖ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความมั่นคงของรัฐ ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๑๖๕,๙๐๘ ล้านบาท เศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖ ส�ำหรับด�ำเนิน ภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหมตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวง กลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบด้วย

68

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2.1 งานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระ

มหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ ด้วยการปฏิบัติภารกิจ ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์ การปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ การเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และท�ำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้งบประมาณ ในการด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑,๒๙๓ ล้านบาท เศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ 2.2 งานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ เพื่อ ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร โดยใช้งบประมาณในการ ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑๖๔,๖๑๕ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ สาระส�ำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๖๘,๖๖๗ ล้านบาทเศษ สามารถจ�ำแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1. รายจ่ายประจ�ำขั้นต�่ำที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่า สาธารณูปโภค ได้รบั การจัดสรร จ�ำนวน ๙๔,๖๗๖ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๓ ของ งบประมาณทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ทีผ่ า่ นมา จ�ำนวน ๕,๖๖๙ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็น ร้อยละ ๖.๓๗ 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจประจ�ำพื้นฐาน ซึ่ง ได้แก่ งบด�ำเนินงานหรืองบทรงชีพ ค่าใช้จ่ายใน ด้านฝึกศึกษา การส่งก�ำลัง/ซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น ได้ รับการจัดสรร จ�ำนวน ๓๘,๗๗๐ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๙ ของงบประมาณทั้ง สิ้น ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จ�ำนวน ๑๖๒ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ 3. ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันเดิม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจ่ายช�ำระเงินใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามงวดงานในสัญญา จ�ำนวน ๔๕ โครงการ จ�ำนวน ๒๐,๕๐๐ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๕ ของงบประมาณทัง้ สิน้ 4. โครงการเสริมสร้างก�ำลังกองทัพ ได้รับการ จัดสรร จ�ำนวน ๑๔๓ งาน/โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๗๑๙ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๗๓ ของงบประมาณทั้งสิ้น ประกอบด้วย


4.1 โครงการปีเดียว จ�ำนวน ๑๒๖ งาน/โครงการ

เป็นเงิน ๑๑,๕๐๙ ล้านบาทเศษ หรือคิดเป็น ร้อยละ ๖.๘๒ 4.2 โครงการผูกพันเริ่มใหม่ จ�ำนวน ๑๗ งาน/ โครงการ วงเงินโครงการรวมทัง้ สิน้ ๒๑,๕๓๘ ล้านบาทเศษ เสนอขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓,๒๑๐ ล้านบาทเศษ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐ และผูกพันงบประมาณ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อีกจ�ำนวน ๑๘,๓๒๘ ล้านบาทเศษ

๏ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ สป. สป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ�ำนวน ๕,๘๓๓.๐๑๑๔ ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จ�ำนวน ๒๑๐.๑๙๒๔ ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ ๓.๔๗ สาระส�ำคัญของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สามารถจ�ำแนกตาม ประเภทค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย

งบประมาณปี ๕๔

งบประมาณปี ๕๕

งบบุ คลากร งบด�ำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุ ดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

๒,๒๐๕.๓๒ ๔๓๗.๔๕ ๑,๐๓๔.๑๒ ๑,๕๗๕.๐๐ ๗๙๑.๓๑ ๖,๐๔๓.๒๐

๒,๒๘๖.๖๕ ๔๑๘.๑๙ ๔๑๖.๒๐ ๑,๖๘๗.๒๕ ๑,๐๒๔.๗๒ ๕,๘๓๓.๐๑

> ด้านการบริหารทรัพยากร 1. การจัดท�ำมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ สป. เพื่อให้ นขต.สป. และหน่วยต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณ จาก สป. ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารและ การใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการมีประสิทธิภาพ เป็นไปในลักษณะประหยัดและเกิดความคุ้มค่า 2. การรายงานผลการประหยัดพลังงานตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๕ สรุปได้ดังนี้ 2.1 ผลการประหยัดพลังงาน (น�้ำมันเชื้อเพลิง) สรุปในภาพรวมของ สป. มีปริมาณการใช้ น�้ำมันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ�ำนวน ๕๐๓,๘๘๑.๘๘ ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับ ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จ�ำนวน ๔๖๕,๘๐๕.๔๓ ลิตร มีปริมาณการ ใช้เพิ่มขึ้น ๓๘,๐๗๖.๔๕ ลิตร หรือคิดเป็น ร้อยละ ๘.๑๗

เพิ่ม/ลด จากปี ๕๔ จ�ำนวน % ๘๑.๓๓ ๓.๖๙ - ๑๙.๒๖ - ๔.๔๐ - ๖๑๗.๙๒ - ๕๙.๗ ๑๑๒.๒๕ ๗.๑๒ ๒๓๓.๔๑ ๒๙.๔ - ๒๑๐.๑๙ - ๓.๔๗

>> แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อ เพลิงในภาพรวมของ สป. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๔๖๕,๘๐๕.๔๓ ลิตร

๕๐๓,๘๘๑.๘๘ ลิตร   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

69


2.2 ผลการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) สรุปใน

ภาพรวมของ สป. มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑๒,๖๙๕,๐๒๗.๕๐ ยูนิต เมื่อเปรียบเทียบกับ ปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๒,๕๗๔,๙๘๘.๑๔ ยูนิต มีปริมาณการ ใช้เพิ่มขึ้น ๑๒๐,๐๓๙.๓๖ ยูนิต หรือคิดเป็น ร้อยละ ๐.๙๕ >> แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน ภาพรวมของ สป.ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๒,๖๙๕,๐๒๗.๕๐ ยูนิต

3. การจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป. ประจ�ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ก�ำหนดให้การจัดท�ำต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิตของ สป. เป็นตัวชี้วัดในกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยอยู่ในมิติภายใน ด้านการประเมิน ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส�ำเร็จของการ จัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น�้ำหนักร้อยละ ๓) ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดดังกล่าว โดย ก�ำหนดเป็นระดับขั้นของความส�ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก ความก้าวหน้าของขัน้ ตอนการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ 4. การจัดท�ำค่าใช้จ่ายผลผลิตของ สป. ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ การจัดท�ำค่าใช้จ่ายผลผลิตของ สป. ถูกก�ำหนดตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่ง ปล.กห. ได้กรุณาให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่าย ผลผลิตของ สป. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามแนวทางที่ส�ำนักงบประมาณก�ำหนด โดยน�ำ โครงสร้างผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการของ สป. และแผนปฏิบัติราชการของ นขต.สป. รวมทั้งข้อมูล ด้านก�ำลังพลจาก สม. มาประกอบการจัดท�ำค่าใช้จา่ ย ๑๒,๕๗๔,๙๘๘.๑๔ ยูนิต ผลผลิตฯ ดังกล่าว   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 5. งานด้านโครงการเริ่มใหม่ประจ�ำปี ๕๔ และ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประจ�ำปี ๕๕ โครงการเริ่มใหม่ โครงการวิจัยฯ ประจ�ำปี ๕๔ ประจ�ำปี ๕๕ ประจ�ำปี ๕๔ ประจ�ำปี ๕๕ (ตามวงรอบ) (กรณีเร่งด่วน) (ตามวงรอบ) (กรณีเร่งด่วน) จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน ๑๒ โครงการ ๑๗ โครงการ ๕ โครงการ ๕๖ โครงการ ๒ โครงการ ๕๔ โครงการ วงเงินรวม วงเงินรวม วงเงินรวม วงเงินรวม วงเงินรวม วงเงินรวม ๕๒.๘๐ ๒๓.๔๔ ๔๑,๘๑๘.๙๐ ๑,๗๒๘.๗๐ ๔๐,๔๓๑.๗๒ ๒๕.๓๕ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

> ด้านการพัสดุ 1. รมว.กห. ได้กรุณาทราบรายการการจัดซื้อ/จ้าง

ของเหล่าทัพ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๔ งาน ประกอบด้วย รอ. จ�ำนวน ๑ งาน, บก.ทท. จ�ำนวน ๒ งาน, ทบ. จ�ำนวน ๓๒ งาน, ทร. จ�ำนวน ๑๐ งาน และ ทอ. จ�ำนวน ๙ งาน 2. รมว.กห. ได้กรุณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ /จ้าง ของเหล่าทัพ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๕๓ งาน ประกอบด้วย รอ. จ�ำนวน ๑ งาน,

70

บก.ทท. จ�ำนวน ๑ งาน, ทบ. จ�ำนวน ๓๓ งาน, ทร. จ�ำนวน ๙ งาน และ ทอ. จ�ำนวน ๙ งาน 3. รมว.กห. ได้กรุณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ /จ้าง ของ นขต.สป. จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗ งาน 4. ปล.กห. ได้กรุณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ /จ้าง ของ นขต.สป. จ�ำนวนทั้งสิ้น ๙ งาน

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


> ด้านการตรวจติดตามประเมินผล

1. รายงานข้อมูลการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ก�ำหนดการเบิกจ่ายในภาพรวมไว้ร้อยละ ๙๓.๐๐ และรายจ่ายลงทุนก�ำหนด เป้าหมายไว้ร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละส่วนราชการ กห. มีผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ หน่วย

รายจ่ายประจ�ำ

หน่วย : ล้านบาท

เบิกจ่าย

ภาพรวม

งบ ประมาณ หลังโอน ปรับปรุ ง

๕,๓๙๗.๗๖ ๙๒.๕๔

๑๐๕.๐๘ ๙๐.๐๑

๘๒,๗๘๐.๓๐

๒๖,๘๑๒.๔๑ ๘๑.๑๐

๗๑,๒๔๘.๔๗ ๘๖.๐๗

ร้อยละ

๕,๘๓๓.๐๑

๕๘๓.๑๒ ๙๔.๗๖

ร้อยละ

๕๑.๒๑ ๗๕.๘๒

๖๑๕.๓๖

เบิกจ่าย

-

๑๑,๖๐๑.๖๑ ๘๒.๘๐ ๑๑๖.๗๔

๓๓,๐๖๑.๐๙

๒,๐๘๒.๗๓ ๗๗.๓๗

-

๑๔,๐๑๒.๓๐

รายจ่ายลงทุน

๖๗.๕๔

ร้อยละ

๕,๓๔๖.๕๕ ๙๒.๗๓

-

เบิกจ่าย

๕,๗๖๕.๔๗ ๕๘๓.๑๒ ๙๔.๗๖

๒,๖๙๑.๘๔

งบ ประมาณ หลังโอน ปรับปรุ ง

สป. ๖๑๕.๓๖

๙,๕๑๘.๘๘ ๘๔.๐๙

งบ ประมาณ หลังโอน ปรับปรุ ง

รอ. ๑๑,๓๒๐.๔๖

บก.ทท.

๗๑,๑๔๓.๓๙ ๘๖.๐๖

๙๗.๖๕ ๙๗.๐๐

๘๒,๖๖๓.๕๖

๑๐๐.๖๗

ทบ.

๒๖,๗๑๔.๗๖ ๘๑.๐๕

๒๘,๔๙๘.๔๘ ๘๙.๐๖

๓๒,๙๖๐.๔๒

๓๑,๙๙๙.๖๖

ทร.

๕๔.๗๕ ๘๑.๗๗

๒๘,๔๔๓.๗๓ ๘๙.๐๗

๑๐๐

๖๖.๙๖

๓๑,๙๓๒.๗๐

ทอ.

๘๘๖.๗๓

๒,๓๙๑.๔๒ ๗๘.๕๗ ๑๖๙,๑๘๘.๔๕ ๑๔๕,๐๒๘.๕๘ ๘๕.๗๒

-

๘๘๖.๗๓

-

๘๘๖.๗๓

๓,๐๔๓.๗๕

-

๑๐๐

๘๘๖.๗๓

๑๖๖,๑๔๔.๗๐ ๑๔๒,๖๓๗.๑๖ ๘๕.๘๕

สทป. รวม

71

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


2. รายงานการใช้จ่ายเงินตรา

ต่างประเทศของ กห. ประจ�ำ ปีงบประมาณ ๕๕ โดยมีผล การใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศ คิดเป็นเงินบาท รวมทั้งสิ้น ๑๒,๗๕๔,๘๓๑,๓๔๗.๗๙ บาท โดย ทอ. มีการใช้จ่ายเงินตรา ต่างประเทศสูงสุด จ�ำนวน ๖,๔๙๙,๒๗๕,๕๖๑.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๖ จ�ำแนก ตามส่วนราชการ ดังนี้

3. รายงานสถานภาพการใช้จา่ ย

งบประมาณของเหล่าทัพ โดยมี ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้

หน่วยงาน สป. และ สร. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. รวม

หน่วยงาน บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ.

จ�ำนวนเงิน ๓๓,๕๕๔,๐๑๔.๗๖ ๗,๕๒๓,๕๔๗.๘๔ ๓,๖๕๙,๗๒๓,๖๕๖.๓๓ ๒,๕๕๔,๗๕๔,๕๖๗.๘๕ ๖,๔๙๙,๒๗๕,๕๖๑.๐๑ ๑๒,๗๕๔,๘๓๑,๓๔๗.๗๙

วงเงินงบประมาณ ๑๔,๐๑๒,๒๙๗,๖๐๐.๐๐ ๘๒,๗๘๐,๓๐๐,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๐๕๕,๙๙๘,๒๓๘.๕๓ ๓๑,๙๙๙,๖๕๕,๕๐๐.๐๐

หน่วย : บาท

ร้อยละ ๐.๒๖ ๐.๐๖ ๒๘.๖๙ ๒๐.๐๓ ๕๐.๙๖ ๑๐๐

ผลการใช้จ่าย ๑๓,๖๙๐,๘๒๖,๗๒๔.๔๖ ๘๑,๗๐๙,๗๔๕,๖๓๒.๖๓ ๓๓,๐๕๕,๙๙๘,๒๓๘.๕๓ ๓๑,๙๗๖,๖๖๔,๕๙๓.๖๓

หน่วย : บาท

ร้อยละ ๙๗.๗๑ ๙๘.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๙๓

> การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการของ กห.

พล.ท.วิภาต วิภาตะศิลปิน รอง ผอ.สงป.กห. และ คณะกรรมการตรวจฯ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (จ.ชลบุรี) ระหว่าง ๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๕๔

พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ผอ.สงป.กห. และคณะกรรมการ ตรวจฯ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบซ่อมตัวเรือ ใต้แนวน�้ำ (Slip way) ที่ ฐท.พง.ทรภ.๓ จ.พังงา ระหว่าง ๓๐ - ๓๑ ส.ค.๕๕

72

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พ.ศ.2555 - 2558

แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน (นายกฯ ยิง� ล ักษณ์)

ยุทธศาสตร์ การจ ัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ กระทรวงกลาโหม

ยุทธศาสตร์/ เป้ าหมายการ ให ้บริการ 5 เป้ าหมาย

ผลผลิต กห. 17 ผลผลิต

1.1 สร ้างความปรองดองสมานฉั นท์ของคนใน ชาติ และฟื� นฟูประชาธิปไตย 54.0085 ล้านบาท 0.03%

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : 1.1(1) สังคมไทยมีความ สมานฉันท์ ประชาชนในชาติมค ี วามรักสมัครสมาน สามัคคีเป็ นอันหนึง� อันเดียวกัน

ลบ.

ลบ.

สป.

ได้ร ับจ ัดสรรตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ฯ

จํานวน

168,667.3735 ล้านบาท

� มโยงระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบ ัติราชการประจําปี งบประมาณ 2555 ของกระทรวงกลาโหม ความเชือ

นโยบายที� 2

1,457.8335 ล้านบาท 0.86%

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : 2.2(2) อุตสาหกรรมป้ องกันประเทศได ้รับการ ่ ารพึง� พาตนเองได ้ใน พัฒนาเพือ � มุง่ ไปสูก การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ (อุตฯ + วิจัย)

163,342.6570 ล้านบาท 96.84%

161,884.8235 ล้านบาท 95.98%

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : 2.2(1) เอกราช อธิปไตย ความมั�นคงของรัฐ สถาบัน พระมหากษั ตริย ์ และผลประโยชน์แห่งชาติ ยังคงดํารงอยู่

165,908.9871 ล้านบาท 98.36% 2.2 พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของกองทัพและระบบป้ องกันประเทศ

นโยบายความมน � ั คงของร ัฐ

2.1 เทิดทูนและพิทก ั ษ์ รักษาไว ้ซึง� สถาบันพระมหากษั ตริย ์ 1,293.6234 ล้านบาท 0.77%

1,293.6234 ล้านบาท 0.77%

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : 2.1(1) พระบรมเดชานุภาพ พระมหากษั ตริย ์ ไม่มผ ี ู ้ใดล่วงละเมิดได ้

นโยบายที� 1

1.3 เร่งรัดสันติสข ุ และความปลอดภัยในชีวต ิ และ ิ ของประชาชนกลับมาสูพ ่ น ทรัพย์สน ื� ที� จชต. 2,386.2755 ล้านบาท 1.41%

2,386.2755 ล้านบาท 1.41%

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : 1.3(1) ประชาชนในพืน � ที� จชต. มี ิ ยาเสพติด และภาครั ฐ ความปลอดภัยในชีวต ิ และทรัพย์สน สามารถป้ องกันและขจัดปั จจัยสนับสนุนการก่อความไม่สงบใน พืน � ทีไ� ด ้

นโยบายเร่งด่วนทีจ � ะเริมดํ � าเนินการในปี แรก 2,758.3864 ล้านบาท 1.64%

1.2 กําหนดให ้การแก ้ไขและป้ องกันปั ญหา ยาเสพติดเป็ น "วาระแห่งชาติ" 318.1024 ล้านบาท 0.19%

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : 1.2(1) ปั ญหายาเสพติด ลดลงและไม่สง่ ผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคม

318.1024 ล้านบาท 0.19%

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การเทิดทูน พิท ักษ์ และร ักษาสถาบ ันพระมหากษ ัตริย์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1(1) การเทิดทูน พิทก ั ษ์ และ รักษาสถาบันพระมหากษั ตริย ์

0.75%

73.4294 ลบ. 171.1208 ลบ.

1,272.7067 ล้านบาท

การเสริมสร ้างความร่วมมือด ้าน ความมั�นคงกับประเทศเพือ � น บ ้าน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ

สป. บก. ทบ.

329.0773 ลบ. 450.2818 ลบ. 248.7974 ลบ.

0.77%

แผนงาน : การเทิดทูน พิทก ั ษ์ และรั กษาสถาบัน พระมหากษั ตริย ์

0.77%

1,293.6234 ล้านบาท

0.6000 ลบ.

2.3 พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

1,272.7067 ล้านบาท 0.75%

1,272.7067 ล้านบาท 0.75%

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : 2.3(1) กองทัพมี ความสัมพันธ์ทางทหารทีด � แ ี ละมีความใกล ้ชิดกับมิตร ประเทศ

164,615.3637 ล้านบาท 97.60%

3,095.7314 ล้านบาท 1.84%

การปราบปรามฯ

ทร.

บก.

สป.

6.6077 ลบ.

20.0717 ลบ. 173.2500 ลบ. 40.4644 ลบ.

ลบ.

0.14%

240.3938 ล้านบาท

ทอ.

ทบ.

การแก ้ไขปั ญหายาเสพติด

318.1024 ล้านบาท

0.19%

การป้ องกันฯ

63.9575 ล้านบาท

1.9870 ลบ. 7.9571 ลบ.

ลบ. 3.8070 ลบ.

ลบ.

13.3000 ลบ. 30.4000 ลบ.

0.008%

13.7511 ล้านบาท

5.1905 ลบ. 12.7970 ลบ.

0.04% 2.2700 ลบ.

การบําบัด รักษาฯ

1,272.7067 ล้านบาท 0.75%

นโยบายการจ ัดสรร 2.2.2 สนั บสนุน การพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับ มิตรประเทศ รวมทัง� การแก ้ไขปั ญหา เขตแดนอย่างสันติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2(1) ประเทศมีความมั�นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

นโยบายการจ ัดสรร 2.2.1 สนับสนุนให ้กองทัพมีโครงสร ้างที� เหมาะสมและมีความพร ้อมด ้านต่าง ๆ อาทิ ด ้านกําลังพล ด ้าน ยุทธการ ด ้านการข่าว รวมทัง� อาวุธยุทโธปกรณ์และกองกําลัง ประจําถิน � ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้ องกัน ประเทศ

แผนงาน : เสริมสร ้างระบบป้ องกันประเทศ

163,342.6570 ล้านบาท 96.84%

164,615.3637 ล้านบาท 97.60%

ยุทธศาสตร์ท ี� 5 (12)

54.0085 ล้านบาท

การสร ้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื� นฟูประชาธิปไตย

ประชาชนในพืน � ทีด � ําเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (โครงสร ้างพืน � ฐาน) (72) ประชาชนในพืน � ทีด � ําเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (สมานฉั นท์) (73)

การพ ัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน / ประชาชนในพืน � ทีด � ําเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (การแก ้ไขปั ญหายาเสพติด) (71)

การพัฒนาโครงสร ้างพืน � ฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวต ิ ของประชาชน 2,723.6205 ล้านบาท

บก.

สป.

30.0000 ลบ.

8.4085 ลบ.

2.5200 ลบ.

10.0000 ลบ.

ทอ.

5.0000 ลบ.

2,436.6388 ลบ.

ทร.

ทบ.

0.03%

116.7400 ลบ.

1.61% บก.

100.6702 ลบ. 67.0515 ลบ.

ทร. ทอ.

ทบ.

สป.

165,908.9871 ล้านบาท 98.36% 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างระบบป้องก ันประเทศ

ยุทธศาสตร์ที� 2

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาและ พ ัฒนาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3(1) สถานการณ์ความไม่สงบในพืน � ทีจ � ังหวัด ชายแดนภาคใต ้ลดความรุนแรงลง

การแก ้ไขปั ญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

50.0000 ลบ.

1.41%

2,386.2755 ล้านบาท บก.

668.3802 ลบ.

1,477.8328 ลบ.

ทร. ทอ.

1,293.6234 ล้านบาท

นโยบายการจ ัดสรร 2.1.1 เทิดทูน พิทก ั ษ์ รักษา ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัย พระมหากษั ตริย ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทัง� พัฒนากลไกเพือ � ป้ องกันการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษั ตริย ์

แผนงาน : แก ้ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต ้

2,386.2755 ล้านบาท 1.41%

นโยบายการจ ัดสรร : 1.3.1 บูรณาการการบริหาร จัดการทุกภาคส่วน เพือ � การควบคุมสถานการณ์ความ ิ ไม่สงบและสร ้างความปลอดภัยในชีวต ิ และทรัพย์สน ของประชาชน รวมทัง� เร่งขจัดยาเสพติด อิทธิพลมืด

0.77%

ความมน � ั คงของร ัฐ

31,456.7836 ลบ.

1,293.6234 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ท ี� 1

นโยบายการจ ัดสรร : 1.2.3 ส่งเสริม การบําบัด ฟื� นฟูผู ้ติดยาเสพติดให ้ สามารถกลับไปใช ้ชีวต ิ ในสังคมได ้

13.7511 ล้านบาท 0.01%

2,386.2755 ล้านบาท 1.41%

่ ังคม การสร้างรากฐานการพ ัฒนาทีส � มดุลสูส 2,758.3864 ล้านบาท 1.64% 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : แก้ไขและป้องก ันปัญหายาเสพติด

318.1024 ล้านบาท 0.19%

นโยบายการจ ัดสรร : 1.2.2 ส่งเสริมการรวม � งเป็ น พลังทุกภาคส่วนเพือ � ป้ องกันมิให ้กลุม ่ เสีย � และการ เหยือ � ของยาเสพติดผ่านช่องทางสือ ดําเนินกิจกรรมสําหรับเยาวชนโดยชุมชนมีสว่ นร่วม

63.9575 ล้านบาท 0.04% แผนงาน : แก ้ไขและป้ องกันปั ญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ท ี� 4 (11)

2,386.2755 ล้านบาท 1.41%

ยุทธศาสตร์ท ี� 3 (06)

318.1024 ล้านบาท 0.19%

ยุทธศาสตร์ท ี� 2 (03)

ทร.

18.65%

ทร.

190.0625 ลบ.

ทบ. ทอ.

615.3591 ล ้านบาท

5,833.0114 ล ้านบาท

1,272.7067 ล้านบาท 0.75%

การร ักษาความมน � ั คงของร ัฐ / สถานการณ์ความไม่สงบในพืน � ที� จชต.มีแนวโน ้มทีด � ข ี น ึ� (59)

160,619.0365 ล้านบาท 95.23%

11,056.1663 ลบ.

การเตรียมกําลังและใช ้กําลังใน การป้ องกันประเทศและการ รักษาความมั�นคงภายในโดย กําลัง บก.ทท. บก.ทท.

6.56%

การเตรียมกําลังและใช ้กําลัง ในการป้ องกันประเทศและการ รักษาความมั�นคงภายในโดย กําลัง ทอ. 31,444.7823 ลบ.

14,012.2976 ล ้านบาท

ทอ.

2,386.2755 ล้านบาท 1.41%

การป้องก ันประเทศ/ ประเทศมีความมั�นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (58)

0.05%

86.3204 ลบ.

การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ � การทหาร และความมั�นคง

สป.

การเตรียมกําลังและใช ้กําลังใน การป้ องกันประเทศและการ รักษาความมั�นคงภายในโดย กําลัง ทบ. 80,093.2078 ลบ.

สป.

82,574.3149 ล ้านบาท

ทบ.

รอ.

32,746.0038 ล ้านบาท

สรุปวงเงินคําขอ งมป.55 ของ กห.

บก.ทท.

31,999.6555 ล ้านบาท

18.64%

ทบ.

47.49% 886.7312 ลบ.

ทร.

886.7312 ล ้านบาท 168,667.3735 ล ้านบาท

การวิจัยและพัฒนาโครงการ ขนาดใหญ่ด ้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สทป.

สทป.

0.53%

สทป.

ทอ. 1,604.6401 ลบ. 0.95%

การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สป.

การเตรียมกําลังและใช ้กําลัง ในการป้ องกันประเทศและการ รักษาความมั�นคงภายในโดย กําลัง ทร.

ประเทศมีความมั�นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้ องกันประเทศ) (65)

1.97%

3,316.8017 ลบ.

0.29%

484.7819 ลบ.

การอุตสาหกรรมป้ องกัน ประเทศและพลังงานทหาร สป.

0.11%

188.8212 ลบ.

เทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศ สป.

การเสริมสร้างความร่วมมือด้าน ความมน � ั คงก ับต่างประเทศ / ความสัมพันธ์ทางทหารทีด � ก ี บ ั ประเทศ เพือ � นบ ้าน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทัง� มีบทบาทใน การปฏิบต ั ก ิ ารเพือ � สันติภาพในกรอบ สหประชาชาติ (69)

240.3938 ล้านบาท 0.14%

นโยบายการจ ัดสรร : 1.2.1 เร่งรัดปราบปราม ผู ้ค ้า ผู ้ผลิต และผู ้นํ าเข ้ายาเสพติด โดยยึดหลัก นิตธิ รรมและการบังคับใช ้กฏหมายอย่างเคร่งครัด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2(1) สังคมมีความปลอดภัย และได ้รับผลกระทบจากปั ญหายาเสพติดลดลง

54.0085 ล้านบาท 0.03%

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉ ันท์ของคนในชาติ ฟื� นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรป ู การเมือง 54.0085 ล้านบาท 0.03% เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1(1) คนในสังคมอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ

65.0182

ลบ. ลบ.

การบริหารจัดการการป้ องกัน ประเทศ

นโยบายการจ ัดสรร : 1.1.1 สนั บสนุน กิจกรรมสร ้างความสามัคคีเพือ � รวมจิตใจ ของคนในชาติ

54.0085 ล้านบาท 0.03%

54.0085 ล้านบาท 0.03%

แผนงาน: สร ้างความปรองดอง สมานฉั นท์ของคนในชาติ ฟื� นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง

ยุทธศาสตร์ท ี� 1 (01) การพิท ักษ์ร ักษาและ เทิดทูนสถาบ ัน พระมหากษ ัตริย์ / สถาบันพระมหากษั ตริย ์ มี ความปลอดภัยสูงสุด และ ได ้รับการเทิดทูนอย่างสม พระเกียรติ (68) 1,293.6234 ล้านบาท 0.77%

การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัต ิ ตามพระราชประสงค์ 1,088.2796 ล้านบาท

ลบ.

0.65% 615.3591

รอ.

ลบ. ลบ.

ลบ.

ลบ.

210.0000 5.4205

240.0000

17.5000

บก. ทร.

ทบ. ทอ.

การเทิดทูน ป้ องกันรวมทัง� ตอบโต ้ และทําความเข ้าใจมิให ้มีการล่วง ละเมิดสถาบันพระมหากษั ตริย ์ 205.3438 ล้านบาท

20.0000

ลบ.

0.12% บก.

3.5000

110.0000 6.8256

สป.

ทอ.

ทบ. ทร.

73

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมพระธรรมนูญ (ธน.) > ภารกิจ กรมพระธรรมนูญ เป็นส่วนราชการระดับกรมขึ้นตรง ต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขอบข่ายการ ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรมของทหาร ซึ่งประกอบด้วย ศาลทหาร อัยการทหาร ทนายทหาร และนายทหาร พระธรรมนูญ รวมตลอดถึงงานให้การศึกษาอบรมงาน ตรวจร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การด�ำเนินการ และประสานงานการท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับทหารงานการคดี งานตรวจร่างสัญญา งานตอบข้อหารือ วินิจฉัยให้ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย งานสงเคราะห์ทางกฎหมาย งานสังคมศาสตร์ และ งานราชทัณฑ์ในส่วนของราชการทหาร โดยมีเจ้ากรม พระธรรมนูญ (จก.ธน.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลเอก ชั ยรัตน์ ชี ระพันธุ์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (จก.ธน.)

74

> ผลการด�ำเนินงานของ ธน. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านศาลทหาร 1. ศาลทหารสูงสุด มีผลการด�ำเนินการดังนี้ 1.1 คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณายกมาจากเดือน ก.ย.๕๔ จ�ำนวน ๔ คดี 1.2 คดีรับเข้าใหม่ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๕ จ�ำนวน ๔๖ คดี 1.3 พิจารณาพิพากษาและมีค�ำสั่งแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๔๕ คดี 1.4 คงเหลือคดียกไป ต.ค.๕๕ จ�ำนวน ๑ คดี 2. ศาลทหารกลาง มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้ 2.1 รับส�ำนวนคดีอุทธรณ์ (ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕) เข้ามาจ�ำนวน ๒๖๗ คดี 2.2 พิจารณาพิพากษาคดีเสร็จ จ�ำนวน ๑๖๗ คดี 2.3 พิพากษาค�ำร้องอุทธรณ์ระหว่างสอบสวน จ�ำนวน ๗ คดี 2.4 พิจารณาค�ำร้องระหว่างอุทธรณ์ จ�ำนวน ๖๒ คดี รวมพิจารณาทั้งสิ้นจ�ำนวน ๒๓๖ คดี 3. ศาลทหารกรุงเทพ มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้ 3.1 พิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓๑๐ คดี 3.2 พิจารณาการขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่าง พิจารณา จ�ำนวน ๙๘ คดี 3.3 พิจารณาการขอฝากขังผู้ต้องหาระหว่าง สอบสวน จ�ำนวน ๒๔๒ คดี 3.4 พิจารณาการขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุม เพื่อการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด หรือติด ยาเสพติด (ฟื้นฟู) จ�ำนวน ๒๑๗ คดี 3.5 พิจารณาการขอออกหมายจับ จ�ำนวน ๑,๑๓๒ เรื่อง และ สตท. ได้ด�ำเนินงาน ประเภทโครงการ/งาน ในปีงบประมาณ ๕๕ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๕ เสร็จ เรียบร้อยแล้วดังนี้

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในการ

สืบพยานในคดีทพ่ี ยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน สิบแปดปี (สืบพยานเด็ก) จ�ำนวน ๑ ชุด เพื่อน�ำไปติดตั้งให้กับ ศาล จทบ.พ.ย. 2. โครงการจัดหาเครื่องบันทึกเสียงและ ถอดแถบบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จ�ำนวน ๕ ชุด เพื่อน�ำส่งมอบ ให้กับ ศาล จทบ.ท.ส., ศาล จทบ.ส.ก., ศาล จทบ.ต.ก., ศาล จทบ.ส.ฎ. และ ศาล จทบ.พ.ย. ๏ งานด้านอัยการทหาร สถิติคดีงานด้านอัยการทหารในรอบปี (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๕) อัยการศาลทหารกรุงเทพ รับส�ำนวน ๕๒๖ ส�ำนวน สั่งฟ้อง ๓๕๖ ส�ำนวน สั่งไม่ฟ้อง ๔๑ ส�ำนวน สัง่ จ�ำหน่ายคดี, โอนคดี, ส่งส�ำนวนคืน ๒๒ ส�ำนวน อยู่ระหว่างพิจารณาของ อก.ทหาร ๑๕ ส�ำนวน สั่งชะลอฟ้อง ๙๒ ส�ำนวน อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ๓๕ ส�ำนวน พิพากษาแล้ว ๓๒๑ ส�ำนวน อัยการฝ่ายอุทธรณ์และฎีกา  ส�ำนวนคดีเข้าทั้งหมด โจทก์ยุติไม่อุทธรณ์ โจทก์อุทธรณ์ โจทก์แก้อุทธรณ์ โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์ โจทก์ยุติไม่ฎีกา โจทก์ฎีกา โจทก์แก้ฎีกา คดีถึงที่สุด จ�ำหน่ายคดี

๔๘๙ คดี ๔๐๓ คดี ๗ คดี ๗ คดี ๑๕ คดี ๒๘ คดี ๘ คดี ๑ คดี ๑๔ คดี ๖ คดี

อัยการฝ่ายวิชาการ ตรวจส�ำนวนเอกสารรายงานการคดี ๓,๘๑๑ คดี รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ๒,๐๔๒ คดี

๏ งานด้านทนายทหาร สถิติผลงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๕) 1. งานด้านทนายจ�ำเลยในศาลทหาร 1.1 ตัง้ ทนายให้จำ� เลย (คดีที่ ศท.ก.ท.ขอตัง้ ทนาย) จ�ำนวน ๓๐ คดี 1.2 ตั้งทนายให้จ�ำเลย (คดีที่ ศาล มทบ., จทบ. ขอตั้งทนาย จ�ำนวน ๑๖ คดี 1.3 จัดหาทนายให้จ�ำเลย (คดีที่จ�ำเลยร้องขอให้ แต่งทนาย) จ�ำนวน ๔๒ คดี 2. งานให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และช่วยเหลือทาง กฎหมาย จ�ำนวน ๑๓๒ คดี 3. งานร่วมฟังการสอบสวน จ�ำนวน - คดี 4. งานร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด จ�ำนวน - คดี ๏ งานด้านกฎหมาย การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 1. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก�ำหนดหน้าที่ ของส่วนราชการ บก.ทท. โดยกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสั่งหรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง วัตถุ หรืออาวุธ เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็น ตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และ การขนย้ายวัตถุ หรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 2. กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจ�ำหน่ายอาวุธให้ แก่บุคคลอื่น นอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 3. กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจ�ำหน่ายอาวุธให้ แก่บุคคลอื่น นอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘๘ ก ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

75


4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ 5. กฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา น�ำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอน ที่ ๔๗ ก ลง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 6. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๙ ก ลง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 7. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๗๕ ก ลง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 8. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก�ำหนด หน้าที่ของส่วนราชการ กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๖ ก ลง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ 1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บรรจุอยู่ในระเบียบวาระ การประชุมวุฒิสภา ในวาระที่ ๒, ๓ 2. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างพิจารณาของ คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา 3. ร่างพระราชบัญญัติก�ำหนดวิทยฐานะผู้ส�ำเร็จ วิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บรรจุอยู่ใน ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒, ๓ 4. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บรรจุอยู่ในระเบียบวาระ การประชุมวุฒิสภา ๏ งานด้านการต่างประเทศ การประชุม เชิ งปฏิบัติการ 1. เรื่อง กองทัพในระบอบประชาธิปไตย ๑๒ - ๑๗ ม.ค.๕๕ ณ นคร Strausbert สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน

76

2. เรื่อง “Asia - Pacific Maritime Law,

Security and Cooperation” ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ มี.ค.๕๕ ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทาง ทหาร ครั้งที่ ๒๕ ระหว่าง ๑๐ - ๑๔ มิ.ย.๕๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ส�ำคัญ อบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ใน จชต. ประจ�ำ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มี.ค.๕๕ ณ กรมทหาร พรานที่ ๓๓ จ.ล�ำปาง, จ.พิษณุโลก, จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มี.ค.๕๕ ณ กรมทหารพราน ที่ ๔๙ ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง ๒๗ - ๒๙ มี.ค.๕๕ ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี ๏ กองนิติธรรมทหาร ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี ๒๕๕๕ มีดังนี้ (ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕) มีเรื่องที่ด�ำเนินการทั้งหมด จ�ำนวน ๔๒ เรื่อง - การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย จ�ำนวน ๑๓๑ เรื่อง - การด�ำเนินคดีแพ่ง จ�ำนวน ๑๕๐ เรื่อง - การตรวจร่างสัญญา จ�ำนวน ๘๓ เรื่อง - การเรือนจ�ำ (ย้ายนักโทษ) จ�ำนวน ๑๔ เรื่อง - การอภัยโทษ จ�ำนวน ๔๒ เรื่อง ๏ งานด้านศึกษาอบรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ธน.ได้ส่งนายทหาร พระธรรมนูญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา นักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ ๙ ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๔๑ นาย (รวมเหล่าทัพ) และหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับ กลาง รุ่นที่ ๑๓ และรุ่นที่ ๑๔ ประจ�ำปีงบประมาณ จ�ำนวน ๒๗ นาย (รวมเหล่าทัพ) โดยใช้งบประมาณ ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีระยะเวลา การศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ ๓ เดือน ทั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ (การพัฒนากฎหมายและ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) ของ แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส�ำนักงาน ข้าราชการพลเรือนเป็นเจ้าภาพ ๏ โรงเรียนทหารเหล่าพระธรรมนูญ ในรอบปีงบประมาณ ๕๕ ได้ด�ำเนินการเปิดหลักสูตร จ�ำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


1. หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๑ ตั้งแต่ ๒๗ ม.ค.๕๕ - ๑๘ พ.ค.๕๕ จ�ำนวน ๓๒ นาย โดยในหลักสูตร

มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1.1 น�ำ นทน. ศึกษาดูงานหน่วยทหารและพลเรือน ในพื้นที่ภาคกลาง (สมุทรสาคร - ประจวบคีรีขันธ์) ระหว่าง ๒๘ - ๓๐ มี.ค.๕๕ 1.2 น�ำ นทน. ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เมือ่ ๑๑ พ.ค.๕๕ 1.3 จัดการบรรยายพิเศษในหลักสูตร เรื่อง หลักการใช้ดุลพินิจในการก�ำหนดโทษเมื่อ ๓ พ.ค.๕๕ ณ ห้อง ประชุม ธน. (หลักเมือง) ชั้น ๔ บรรยายโดย นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา 2. หลักสูตรนายทหารพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๘ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๕ - ๑๙ ก.ย.๕๕ จ�ำนวน ๒๗ นาย โดยในหลักสูตร มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้ 2.1 น�ำ นทน. ศึกษาดูงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๕ 2.2 น�ำ นทน. ศึกษาดูงาน บริษัท ติลลิกี้ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๕ 2.3 จัดการบรรยายพิเศษในหลักสูตร เรื่อง งานในหน้าที่ของนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๕ ณ ห้องประชุม ธน. (หลักเมือง) ชั้น ๔ บรรยายโดย น.ต. David Dietch นายทหาร พระธรรมนูญ ฝ่ายพระธรรมนูญ กองบัญชาการทหาร สหรัฐอเมริกา ประจ�ำภาคพื้นแปซิฟิก มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

77


ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) > ภารกิจ มีหน้าที่ส่งเสริม และด�ำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน พิจารณาความเห็น ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ�ำนวยการศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.ศอพท.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

> ผลการด�ำเนินงานของ ศอพท. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ 1. การจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ

พลเอก อภิชาติ ทิมสุวรรณ

ผู ้อ�ำนวยการศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร (ผอ.ศอพท.)

78

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(Defense & Security 2012) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มี.ค.๕๕ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

การจัดงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้ายุทธปัจจัย และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งการแสดง เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย มีการแสดงผลงานของ กห. และเหล่าทัพ การบรรยาย ทางวิชาการ การสาธิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจาก การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานในระดับสากล มีผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก น�ำ ยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ด้านการักษาความปลอดภัย เข้ามาจัดแสดงเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ จะเป็นการเผยแพร่ ชือ่ เสียงของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ พร้อมกับ เป็นการน�ำเงินตราเข้าประเทศ อันเป็นการสนองตอบ ต่อนโยบายและแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนา ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้า ระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะท�ำให้ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจและพลเรือน ได้รับรู้ถึงพัฒนาการ ในการผลิตยุทโธปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยไม่ต้องเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ รวมทั้ง เป็นโอกาสอันดีที่ กห. จะได้น�ำอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่เหล่าทัพและภาคเอกชนของไทยที่ได้ท�ำการวิจัย


พัฒนาและผลิตขึ้นใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองเข้าร่วมจัดแสดง ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้น�ำเหล่า ทัพของมิตรประเทศได้รับภายในโอกาสเดียวกันด้วย

งานนิทรรศการอุปกรณ์ปอ้ งกันประเทศ (Defense & Security 2012) เมือ่ ๕ - ๘ มี.ค.๕๕ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

79


2. การจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) การสั่งซื้อกับ เหล่าทัพ

ศอว.ศอพท. ยาและเวชภัณฑ์ ของ รภท.ศอพท. และ แบตเตอรี่ ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร

เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๕ กพร.กห. ได้จัดประชุมเจรจา ความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น�้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามค�ำรับรองการปฏิบัติ ราชการของ กห. และส่วนราชการในสังกัด ประจ�ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ กห. และ สป. ณ ห้อง สุรศักดิ์มนตรี โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รอง ปล.กห.(๑) เป็นประธานฝ่าย กห. และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานคณะกรรมการ เจรจาฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ที่ประชุมมีมติให้ กห. ด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการของหน่วยใช้ แล้ว น�ำมาจัดท�ำเป็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ยอดการสั่งซื้อกับหน่วยใช้ในปี ๒๕๕๕ โดยในปี ๒๕๕๖ จะน�ำไปเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของระดับกระทรวง ศอพท. ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดท�ำ บันทึกข้อตกลง (MOU) การสั่งซื้อกับเหล่าทัพ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๕ และ ๒๙ พ.ค.๕๕ ณ ห้องสยาม ปฐพีพิทักษ์ อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) และเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๕ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. ในกองบัญชาการ กองทัพบก ผลการประชุมฯ ผลิตภัณฑ์ที่จะจัดท�ำ เป็นบันทึกข้อตกลงการสั่งซื้อนั้น แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระสุนและดินส่งกระสุน ของ รวท.อท.ศอพท. อาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน ของ

80

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

และเมื่อ ๓๐ ก.ค.๕๓ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท�ำ บันทึกข้อตกลง พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสม ของเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด ที่ประชุมมี มติให้ด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการสั่งซื้อกับ เหล่าทัพ และเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภากลาโหม พิจารณาเห็นชอบการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงฯ โดยที่ ประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๕๕ ได้รับทราบการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงฯ โดย เหล่าทัพให้การสนับสนุน พร้อมทั้งให้ ศอพท. พัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ง ศอพท. ได้ด�ำเนินการ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงฯ แล้ว เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๕


3. การด�ำเนินงานออกร้านในงานกาชาดประจ�ำปี ๒๕๕๕

ศอพท. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการด�ำเนินงานออกร้านของ สป. และสมาคมภริยาข้าราชการ สป. ในงานกาชาด ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ตามค�ำสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๒๔/๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการด�ำเนินงานออกร้าน สป. และสมาคมภริยาข้าราชการ สป. ในงานกาชาดประจ�ำปี ๒๕๕๕ มีหน้าที่ รับผิดชอบด�ำเนินการออกร้าน สป. และแสดงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของ คณะกรรมการอ�ำนวยการ ระหว่าง ๒๙ มี.ค. - ๖ เม.ย.๕๕ รวม ๙ วัน บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า และก�ำหนดให้ นขต.สป., นขต.ระดับกรมของ สน.ปล.กห., ศอพท., วท.กห. และ สสน.สป. ให้ความร่วมมือและ สนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรม งานกาชาดประจ�ำปี ๒๕๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

81


4. การด�ำเนินโครงการผลิตลูกปืน สอ.๓๗ มม.

ด�ำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยได้รับแจ้งจาก ทร. ว่า ชนิดฝึก ผบ.ทร. ได้ให้ความเห็นชอบในการด�ำเนินโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว และจะได้มีหนังสือแจ้งให้ ศอพท. ตามที่ รมว.กห. ได้อนุมัติเมื่อ ๒๕ มี.ค.๕๓ ให้ กอป. ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป ร่วมกับ สพ.ทร. ด�ำเนินการผลิตลูกปืน สอ.๓๗ มม. ชนิดฝึก จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ นัด แบ่งเป็น ลูกปืน สอ. ๓๗ มม. TYPE 74 (บก) จ�ำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด > โครงการ/กิจกรรม/งานที่จะด�ำเนินการใน และลูกปืน สอ.๓๗ มม. TYPE 76 (เรือ) จ�ำนวน อนาคต ๒๕,๐๐๐ นัด ขายให้ ทร. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ (โครงการ ๕ ปี ผลิตปีละ ๑๐,๒๐๐ นัด เพื่อ 1. การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำ ขาย ๑๐,๐๐๐ นัด และทดสอบ ๒๐๐ นัด) โดยใช้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตัวชี้วัดยอดการสั่งซื้อ เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามบันทึก ผลิต วงเงิน ๑๓๓,๑๗๓,๕๔๑.๒๔ บาท นั้น ข้อตกลง (MOU) การสั่งซื้อกับเหล่าทัพ โครงการฯ ได้ด�ำเนินการผลิตตามแผนการผลิตงวดที่ 2. สสอป.ศอพท. อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้า ๑ (ปี ๕๓) และงวดที่ ๒ (ปี ๕๔) และส่งมอบให้กับ และความเป็นไปได้ในการด�ำเนินโครงการเริ่มใหม่ ทร. แล้วรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ นัด โดยขณะนี้ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการผลิตในงวดที่ ๓ (ปี ๕๕) ประกอบด้วย 2.1 โครงการผลิตกระสุน ขนาด ๓๐ มม. โดยจะ ร่วมกับ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จ�ำกัด 2.2 โครงการผลิตกล้องตรวจจับและค้นหาวัตถุ ระเบิดใต้ยานพาหนะ ร่วมกับ ศวพท.วท.กห.

ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรมทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเองตาม นโยบายของรัฐบาล และเนือ่ งจากโครงการฯ ดังกล่าว จะสิ้นสุดโครงการในปี ๕๗ ศอพท. (สสอป.ศอพท.) การยิงทดสอบกระสุน ขนาด ๓๐ มม. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๖ จึงได้มีหนังสือถึง จก.สพ.ทร. เพื่อขอให้พิจารณา ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี จันทเขลม จ.จันทบุรี

82

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


> ความร่วมมือด้านอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ กห.อาเซี ยน ตามที่ รมว.กห. ได้อนุมัติ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๓ ให้ สป. (ศอพท.) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการพิจารณาความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียน โดยให้ บก.ทท. และเหล่าทัพให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น ศอพท. ขอรายงานความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน ดังนี้ - กห.มาเลเซีย (กห.มซ.) ได้ส่งร่าง Terms of Reference For Consultative Group Regarding Asean Defence Industry Collaboration (TOR) ซึ่งสาระส�ำคัญของ TOR ประกอบด้วยรายละเอียด การด�ำเนินการ พร้อมทั้ง งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของคณะที่ปรึกษาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง กห.อาเซียน ในการนี้ สสอป.ศอพท. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดท�ำร่าง TOR เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ จึงขอให้ กอป. และ ธน. ร่วมพิจารณาร่าง TOR ดังกล่าว ก่อนที่จะ ส่งให้ กห.มซ. ต่อไป - ผลการพิจารณาร่าง TOR ของ กอป. และ ธน. โดยสรุปไม่มีประเด็นส�ำคัญในการขอปรับแก้ แต่มีข้อสังเกตในเรื่อง ความถูกต้อง รัดกุม ตลอดจนความชัดเจนในเรื่องการก�ำหนดให้กรรมสิทธิ์ในทุกโครงการที่ได้มีการด�ำเนินการ ซึ่ง สสอป.ศอพท. ได้น�ำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ กอป. และ ธน. มาพิจารณาปรับแก้และจัดท�ำเป็นร่าง TOR ของ ฝ่ายไทย และได้ส่งให้ กห.มซ. เพื่อพิจารณาต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

83


กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร (พท.ศอพท.) > ภารกิจ มีหน้าทีว่ างแผนด�ำเนินการควบคุม วิจยั พัฒนา ผลิต จัดหา สะสม และให้บริการเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและการพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน เพื่อความมั่นคงของประเทศ ตามนโยบายของ กระทรวงกลาโหม ตลอดจนให้การสนับสนุนส่งเสริมด้าน วิชาการและประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชนตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรม การพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร (จก.พท.ศอพท.) เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ

พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา

เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (จก.พท.ศอพท.) ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

84

พลโท สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์

เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (จก.พท.ศอพท.) ตัง้ แต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


> ผลการด�ำเนินงานของ พท.ศอพท. ประจ�ำปี ๒๕๕๕

ระบบฯ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยทหารที่ได้รับ การสนับสนุนระบบฯ มีความรู้ความสามารถ ในการติดตั้งและใช้งานระบบฯ ในหน่วยได้อย่าง ถูกต้อง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ในการ หุงต้มทดแทนก๊าซ LPG ได้ส่วนหนึ่ง 3. การด�ำเนิน โครงการพัฒนา ก�ำลังพลตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง พท.ศอพท. ได้ขอรับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อด�ำเนิน โครงการพัฒนาก�ำลังพลตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่หน่วยทหาร (โครงการผลิตไบโอ ดีเซลในหน่วยทหาร)

๏ การด�ำเนินการด้านพลังงานทดแทน 1. การปลูกพืชพลังงานทดแทนปาล์มน�้ำมัน จ�ำนวน ๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ทร.

4. การสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสง พท.ศอพท. ได้ดำ� เนินโครงการปลูกพืชปาล์มน�ำ้ มัน จ�ำนวน ๕๐๐ ไร่ ในพืน้ ทีข่ อง ทร. ตามแผนยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนของ กห. พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๘ ณ บริเวณที่ดินสนามบินขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาด�ำเนินงาน ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๕๕ - ๕๘) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พท.ศอพท. ได้จดั พิธปี ลูกต้นกล้าปาล์มน�้ำมัน เมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๕ โดยเรียนเชิญ รอง ปล.กห. (๑) รักษาราชการ แทน ปล.กห. เป็นประธานในพิธีฯ, ติดตั้งตู้ คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักและส�ำนักงาน บริเวณพื้นที่ปลูกพืชปาล์มน�้ำมัน, ศึกษาดูงานและ ฝึกอบรมความรู้เรื่องการปลูกพืชปาล์มน�้ำมัน และ จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์

2. การจัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ

อินทรีย์ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จ�ำนวน ๓๕ ระบบ

อาทิตย์แบบ Grid Backup ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ ให้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๖ พท.ศอพท. ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ แบบ Grid Backup ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ ให้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ จากพลังงานแสง อาทิตย์ ลดการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงาน ฟอสซิล 5. การสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์แบบอิสระ ขนาด ๔.๙ กิโลวัตต์ แก่โรงฝึกอาชีพของศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จ�ำนวน ๒ โรง ที่บ้านพุระก�ำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และ บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  ส�ำนักงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระ ราชด�ำริ ส�ำนักราชเลขาธิการ ขอความอนุเคราะห์ จาก พท.ศอพท. เพื่อรับการสนับสนุนระบบผลิต

พท.ศอพท. ให้การสนับสนุนระบบผลิตก๊าซ ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของนักวิจัย พท.ศอพท. จ�ำนวน ๓๕ ระบบ แก่หน่วยทหาร รวมทั้งการ จัดการอบรม การสาธิตการติดตั้งและใช้งาน ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

85


ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แก่โรงฝึกอาชีพของ ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ จ�ำนวน ๒ โรง โดยได้ร่วมกับกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์แบบ Mini Grid ดังกล่าว โรงละ ๔.๙ กิโลวัตต์ 4. การปลูกพืชพลังงานทดแทนสบู่ด�ำในพื้นที่ ศอว.ศอพท. จ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ และแผนก ส่งก�ำลังเสบียง กองเกียกกาย พธ.ทบ. จ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ พท.ศอพท. ได้ ให้การสนับสนุน การปลูกพืชน�้ำมัน สบู่ด�ำพร้อมการ ฝึกอบรม แก่ แผนกเสบียง กอง เกียกกาย พธ.ทบ. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ และ ให้แก่ ศอว.ศอพท. อ.เมือง จ.ลพบุรี จ�ำนวน ๑๐๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน การผลิตไบโอดีเซลในโครงการพัฒนาก�ำลังพล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการผลิต ไบโอดีเซลของหน่วยทหาร) ๏ งานและโครงการตามนโยบายผู ้บังคับบัญชา 1. โครงการจุดพักรถและสถานีบริการน�้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการของ สป. 

1.1 โครงการจุดพักรถฯ (ฝั่งขาออก) เปิดให้

บริการตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๔๙ โดย สป. ได้รับค่า ตอบแทนจาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ๑๕ ก.ย.๔๙ - ๒๕ ก.ย.๕๕ จ�ำนวน เงิน ๓๒,๑๗๑,๗๔๘.๐๗ บาท

86

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.2 โครงการจุดพักรถฯ (ฝั่งขาเข้า)

- ระยะที่ ๑ เปิดให้บริการตัง้ แต่ ๑๕ ก.ย.๕๑ ๒๕ ก.ย.๕๕ โดย สป. ได้รบั ค่าตอบแทน จาก บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน เงิน ๑๘,๗๖๘,๗๖๕.๗๗ บาท - ระยะที่ ๒ เปิดให้บริการตัง้ แต่ ๓ พ.ย.๕๓ ๒๕ ก.ย.๕๕ จ�ำนวนเงิน ๖๔๒,๔๔๖.๙๔ บาท * รวมค่าตอบแทนทั้ง ๒ ฝั่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๕๘๒,๙๖๐.๗๘ บาท

2. สถานีวทิ ยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร ฯ พท.ศอพท. ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการใน การประกอบกิจการกระจายเสียงของ สป. โดย ควบคุม ก�ำกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงของ สป. ในนาม สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการ พลังงานทหาร (ว.พท.) ภายใต้การด�ำเนินงานของ คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กบว.สป.) มี รอง ปล.กห. ที่ได้รับมอบหมายจาก ปล.กห. เป็นประธาน และ จก.พท.ศอพท. เป็น กรรมการ และเลขานุการ ประกอบด้วยสถานีวิทยุฯ จ�ำนวน ๓ สถานี ดังนี้ 1. ว.พท.เอฟ.เอ็ม.กรุงเทพฯ ความถี่ ๙๐.๕ เมกะเฮิรตซ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านพัก ข้าราชการ สป. บางจาก ซอยสุขุมวิท ๖๔ เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๖๐


3. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้าน ปิโตรเลียมและพลังงานทหาร ที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

2. ว.พท.เอ.เอ็ม.กรุงเทพฯ ความถี่ ๗๙๒

กิโลเฮิรตซ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านพักข้าราชการ สป. บางจาก ซอยสุขุมวิท ๖๔ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

3. ว.พท.เอ.เอ็ม.เชียงใหม่ ความถี่ ๗๑๑

พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ อดีต ปล.กห. มีด�ำริให้ สนผ.กห. จัดหาที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล โดยมี ที่ตั้งจากกรุงเทพฯ ทางด้านทิศตะวันออกไม่เกิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และด้านทิศใต้ไม่เกิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารสวัสดิการ และศูนย์ฝึกอบรมของ สป. และเมื่อ ๖ ก.ค.๕๓ ที่ประชุม หน.นขต.สป. ได้ มีมติให้ใช้พนื้ ทีร่ าชพัสดุ หาดบ้านพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ของ ทร. เนื้อที่ขนาด ๓๐ ไร่ ในการ ก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว โดยใช้เงินอุดหนุนฯ ของ พท.ศอพท. วงเงิน ๗๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ รมว.กห. อนุมตั จิ า้ งเหมาฯ เมือ่ ๒๘ ก.ย.๕๔ และ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๔ รอง ปล.กห. (๔) พล.ร.อ.รพล ค�ำคล้าย ร.น. ได้กรุณาลงนามในสัญญาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกฯ กับ บริษัท ไอยเรศ จ�ำกัด โดยก�ำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๔ ก.ย.๕๗

กิโลเฮิรตซ์ ตั้งอยู่ที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการด�ำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง พท.ศอพท. มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมผลิตรายการทั้ง ๓ สถานี ดังนี้ 1. ว.พท.เอฟ.เอ็ม.กรุงเทพฯ ความถี่ ๙๐.๕ เมกะเฮิรตซ์ ร่วมผลิตรายการกับ บริษัท บรันซ์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด 2. ว.พท.เอ.เอ็ม.กรุงเทพฯ ความถี่ ๗๙๒ กิโลเฮิรตซ์ ร่วมผลิตรายการกับ บริษทั ยูนติ ี้ เทรดดิง้ แอดเวอร์ไทซิง่ จ�ำกัด 3. ว.พท.เอ.เอ็ม.เชียงใหม่ ความถี่ ๗๑๑ กิโลเฮิรตซ์ ร่วมผลิตรายการกับ บริษัท ครีเอทีฟ เรดิโอ จ�ำกัด

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

87


ศูนย์พัฒนาปิ โตรเลียมภาคเหนือ ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร (ศพปน.พท.ศอพท.) > ภารกิจ มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน ด�ำเนินการเกี่ยวกับการ ส�ำรวจ การกลั่นปิโตรเลียมในพื้นที่ที่ได้รับมอบ รวมถึง การวิจยั การพัฒนา การจัดหา การสะสมการผลิตส�ำรอง เพื่อความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ กระแสไฟฟ้า หรือพลังงานรูปแบบอื่นให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงกลาโหม มีผอู้ ำ� นวยการศูนย์พฒ ั นา ปิโตรเลียมภาคเหนือ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

> ผลการด�ำเนินงานของ ศพปน.พท.ศอพท. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ การส�ำรวจ ขุดเจาะ การผลิต การกลั่น และ โรงไฟฟ้าฯ 1. การเจาะ : เป้าหมายการเจาะ จ�ำนวน ๕ หลุม

1.1 ในลุ่มแอ่งฝาง : เจาะเพื่อผลิต ๔ หลุม

พลตรี อรรคเดช ครุธเวโช

ผู ้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาปิ โตรเลียมภาคเหนือ ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.ศพปน.พท.ศอพท.)

88

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

- หลุม FA-MJ-55-02 เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๔ โดย พล.ท.กฤษพงศ์ แก้วจินดา จก.พท. ศอพท. เป็นประธาน Spud หลุม - หลุม FA-MS-55-87 เมื่อ ๓๑ ม.ค.๕๕ โดย พล.ต.อรรคเดช ครุธเวโช ผอ.ศพปน. พท.ศอพท. เป็นประธาน Spud หลุม - หลุม FA-SS-55-15 เมื่อ ๒๑ มี.ค.๕๕ โดย พล.อ.อภิชาติ ทิมสุวรรณ ผอ.ศอพท. เป็น ประธาน Spud หลุม - หลุม FA-CP-55-01 เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๕ โดย พล.ท. สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ จก.พท.ศอพท. เป็นประธาน Spud หลุม 1.2 นอกลุ่มแอ่งฝาง : เจาะเพื่อส�ำรวจ จ�ำนวน ๑ หลุม - หลุม PY-CK-55-01 เมื่อ ๒๖ ก.ย.๕๕ โดย พล.ท.ชัชวาลย์ วงษ์เอก ที่ปรึกษา


4. การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมัน : เป้าหมาย

จ�ำหน่าย เป็นจ�ำนวนเงิน ๘๘๑,๓๑๐,๐๔๕.๒๘ บาท ผลการด�ำเนินการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมัน รวมเป็นเงินจ�ำนวน ๖๗๕,๓๐๕,๒๔๑.๘๑ บาท

พท.ศอพท. เป็นประธาน Spud หลุม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพการด�ำเนิน กิจการด้านการส�ำรวจปิโตรเลียมอีก ระดับหนึ่งของ พท.ศอพท. ในการริเริ่ม ส�ำรวจปิโตรเลียมนอกลุ่มแอ่งฝาง อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ ส�ำรวจ และการเจาะ เนื่องจากในลุ่มแอ่ง ดังกล่าวได้ด�ำเนินการโดยใช้เครื่องเจาะ ขนาด ๖,๕๐๐ ฟุต ซึ่ง พท.ศอพท. ได้ จัดหามาใช้ด�ำเนินการเป็นครั้งแรกเพิ่มเติม เครื่องเจาะเดิมที่มีอยู่ 2. การผลิตน�้ำมันดิบ : เป้าหมาย ๓๖๖,๐๐๐ บาร์เรล เฉลี่ยวันละ ๑,๐๐๐ บาร์เรล ผลการด�ำเนินการ ผลิตได้ ๓๕๘,๓๘๒.๙๔ บาร์เรล เฉลี่ยวันละ ๙๗๙.๑๙ บาร์เรล คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๙๒ ของเป้าหมาย

3. การกลั่น : เป้าหมาย ๓๖๖,๐๐๐ บาร์เรล

ผลการด�ำเนินการ กลั่นได้ ๓๐๕,๗๒๙.๗๕ บาร์เรล เฉลี่ยวันละ ๑,๔๑๕.๔๒ บาร์เรล คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๕๓ ของเป้าหมาย

5. การผลิตกระแสไฟฟ้า : เป้าหมาย ๓๘,๑๔๒,๕๐๐

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ผลการด�ำเนินการ ผลิตได้ ๓๐,๕๘๙,๔๔๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง. คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ ของ เป้าหมาย ๏ โครงการที่อยู ่ระหว่างการด�ำเนินการ 1. โครงการวิจยั และพัฒนาก๊าซมีเทนในชัน้ ถ่านหิน พท.ศอพท. ผลิตน�้ำมันดิบได้เฉลี่ยประมาณวัน ละ ๙๕๐ บาร์เรล และมีนโยบายในการศึกษาวิจัย พลังงานทดแทนน�้ำมันดิบที่ลดน้อยลง การผลิต ก๊าซมีเทนจะเป็นพลังงานทดแทนอีกด้านหนึ่งของ พท.ศอพท. พท.ศอพท. ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนด้านพลังงาน กับ กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา และประเมินศักยภาพก๊าซมีเทนในชั้น ถ่านหินลุ่มแอ่งฝาง โดยสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ ในการเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม เชื้อเพลิงในรถยนต์ เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ ประเทศชาติแก้วิกฤตพลังงานได้ส่วนหนึ่ง ปี พ.ศ.๒๕๔๘ กห. และกระทรวงพลังงาน ได้ ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย พท.ศอพท. ร่วมกับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สนับสนุนกิจการด้านพลังงานซึ่งกันและกัน ต่อ มาในปี ๒๕๔๙ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้แต่ง ตั้งคณะท�ำงานส�ำรวจและประเมินศักยภาพก๊าซ มีเทนในชั้นถ่านหินในพื้นที่ลุ่มแอ่งฝาง เพื่อศึกษา

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

89


ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ เป็นการริเริ่ม โครงการได้มีการศึกษาวิเคราะห์ แท่งถ่านหิน แหล่งบ้านไร่ โดยความร่วมมือจาก กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ได้พัฒนาความร่วมมือในการ ศึกษาวิเคราะห์ แท่งถ่านหิน แหล่งโป่งทราย ค�ำ และแม่ป่าไผ่ เพื่อพัฒนาประเมินศักยภาพ และใช้ประโยชน์จากชั้นถ่านหินในประเทศไทย ระหว่าง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ พท.ศอพท. กรม เชื้อเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สผ.จ�ำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีข้อตกลงระหว่าง ๗ หน่วยงาน ดังนี้ 1. จัดท�ำฐานข้อมูลของก๊าซมีเทน ในชั้นถ่านหิน ของประเทศไทย (CBM Database of Thailand) 2. ศึกษา ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับก๊าซมีเทนในชั้น ถ่านหิน ใน ๓ พืน้ ทีห่ ลัก ได้แก่ พืน้ ทีล่ มุ่ แอ่งฝาง เหมืองแม่เมาะ และพื้นที่กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3. จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อท�ำการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน

90

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปี พ.ศ.๒๕๕๔ พท.ศอพท. ได้ท�ำการทดลองน�ำ ก๊าซมีเทนจากชั้นถ่านหิน แหล่งบ้านธิ (FA-BT45-05) โดยได้ท�ำการทดสอบยิงเปิดชั้นถ่านหิน เพื่อน�ำก๊าซมาใช้กับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า พบว่า สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ต่อมา ในปี ๒๕๕๕ ได้ท�ำการพัฒนาต่อในการทดลองน�ำ ก๊าซมีเทนมาใช้กับรถยนต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือ จาก อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้า ร่วมในการพัฒนาในครั้งนี้ ผลการทดลองน�ำก๊าซ มีเทนมาใช้กับรถยนต์ประสบความส�ำเร็จเป็น อย่างดี พท.ศอพท. จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยและ พัฒนาก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน โดย รมว.กห. ได้ อนุมัติโครงการฯ แล้วเมื่อ ก.ย.๕๕ และจะด�ำเนิน การในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ซึ่ง ปล.กห. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการฯ เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๕ จากผลผลิตที่ได้การด�ำเนินโครงการผลิตก๊าซ มีเทนในชั้นถ่านหิน นอกจากนี้ยังต้องมีการ ส�ำรวจพื้นที่เพื่อก�ำหนดทิศทางการวางท่อก๊าซ จากหลุมผลิตสู่สถานีรวบรวมและแยกก๊าซ พร้อม ทั้งศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด�ำเนิน การช่วยเหลือสังคม (CSR) จากผลการศึกษาที่ ได้จะน�ำไปสู่การวางแผนงานในการน�ำก๊าซที่ได้ มาใช้ประโยชน์ ในการเป็นพลังงานเพื่อทดแทน น�้ำมันดิบที่มีปริมาณลดลง ต้องมีการจัดหาถังเก็บ ก๊าซ ระบบควบคุมความดัน และอุปกรณ์ท่อก๊าซ เพื่อเชื่อมต่อจากหลุมก๊าซสู่สถานีรวบรวมและ แยกก๊าซ พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารส�ำนักงานเพื่อ บริหารจัดการโครงการ เมื่อการด�ำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาก๊าซมีเทน ในแหล่งฝาง ประสบผลส�ำเร็จจะมีการขยายโครงการ ไปทีแ่ หล่งไชยปราการ จากผลการประเมินปริมาณ ส�ำรองทั้งหมดของก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินของ หลุมเจาะไชยปราการ FA-CP-55-01 โดยการ สนับสนุนข้อมูลการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในห้องทดลองพบว่ามีปริมาณก๊าซมีเทน ๕๓๐ ล้านลูกบาศก์ฟตุ จึงวางแผนการทีจ่ ะท�ำ Fracturing อีก ๑ หลุม ที่แหล่งไชยปราการ และจัดตั้งสถานี ทดสอบการจ่ายก๊าซ พร้อมทั้งวางระบบเพื่อ จ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป 2. โครงการส�ำรวจโดยคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ ๓ มิติ (3D Seismic) : กรอบวงเงิน ๒๓๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการด�ำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖


รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติให้ พท.ศอพท. ด�ำเนินการโครงการส�ำรวจ โดยคลื่นไหวสะเทือน แบบ ๓ มิติ (3D Seismic) กรอบวงเงิน ๒๓๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่ พท.ศอพท. ได้ท�ำการส�ำรวจ ศักยภาพการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่รับผิดชอบของ พท.ศอพท. ซึ่งจาก ข้อมูลการส�ำรวจในอดีตพบว่า ลุ่มแอ่งล�ำปาง เป็นลุ่มแอ่งที่มีศักยภาพ สูง ข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางธรณีเคมีพบว่า ชั้นหินในระดับลึกมี โอกาสเป็นต้นก�ำเนิดน�้ำมันที่ดี ซึ่งหากได้ด�ำเนินการส�ำรวจโดยคลื่นไหว สะเทือน แบบ ๓ มิติ (3D Seismic) จะได้ผลลัพธ์ในการทราบข้อมูล รายละเอียดโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นหิน ที่สามารถเป็นแหล่ง สะสมตัวของปิโตรเลียมในลุ่มแอ่งดังกล่าว และจะเป็นประโยชน์ในการ วางแผนส�ำรวจ ก�ำหนดจุดเจาะได้แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น สามารถท�ำการผลิต ปิโตรเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุนจากค่าใช้จ่ายใน การเจาะ ซึ่งมีมูลค่าสูงในการด�ำเนินงานส�ำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน

3. โครงการจัดท�ำรูปแบบแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir Modeling) โครงการฯ ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๕๔๙ เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าการผลิตน�้ำมันดิบลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ ดัง แสดงในกราฟข้างล่างนี้ >> การผลิตน�้ำมันดิบ (แยกน�้ำแล้ว) ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖ บารเรล/วัน ๑๒๐๐

๑๐๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๔๐๐

๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

ป

ในเบื้องต้นได้ท�ำการตรวจวัดระดับของเหลวในหลุมพบว่ามีความดันต�่ำเพราะผลิตน�้ำมันมานานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๖ จึงเกิดแนวความคิดที่จะด�ำเนินการผลิตน�้ำมันดิบในระยะที่สอง (Secondary Recovery) จึง จ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษาความต่อเนื่องของชั้นหินทรายน�้ำมันเพื่อเพิ่มความดันให้กับแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir) โดยใช้การอัดน�้ำและกวาดไล่น�้ำมันขึ้นมา แต่อย่างไรก็ตามจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�ำนวนมาก ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

91


ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะและโปรแกรมด้านธรณีวทิ ยา ธรณีฟสิ กิ ส์ และวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ (Reservoir Engineer) ในการประมวลผลเพือ่ ให้ได้แนวทางในการท�ำ Secondary Recovery ว่าจะด�ำเนินการอย่างไรและประเมิน ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนตามแนวทางที่ได้จากผลการศึกษา นอกจากจะเป็นการหา แนวทางท�ำ Secondary Recovery แล้ว ยังจะสามารถประมวลผลและแปลผลข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูล 3D Seismic ของลุ่มแอ่งฝาง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่งจะ ท�ำให้สามารถก�ำหนดจุดเจาะส�ำรวจหาน�้ำมันดิบที่เป็นโครงสร้างแหล่งกักเก็บใหม่ๆ นอกจากที่ผลิตอยู่ ในปัจจุบันได้ด้วย ความเป็นมาในการจัดหาและการเสนอของบประมาณที่ผ่านมา ประสบปัญหาความล่าช้าในด้านต่างๆ โดยได้เสนอโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ แต่สิ้นสุดปีงบประมาณก่อน จึงให้ชะลอโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้เสนอโครงการ ฯ แต่ได้ถูกเลื่อนไปเนื่องจากมีระเบียบการของบประมาณใหม่ ซึ่งหน่วยจะต้องมีการจัดท�ำแบบ งป.๐๕ (แบบค�ำขออนุมัติงบประมาณจาก รมว.กห.) หลังจากนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จึงได้จัดท�ำแบบ งป.๐๕ และ รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติ เมือ่ พ.ค.๕๕ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ าก รมว.กห. แล้ว พท.ศอพท. ได้ดำ� เนินกรรมวิธจี ดั หา โดยประกาศร่าง TOR ตามระเบียบงานพัสดุวิธี e - auction แล้วปรากฏว่าบริษัทที่เชี่ยวชาญ ๒ บริษัท คือ Halliburton (เสนอ วงเงิน ๑๒๓ ล้านบาท) และ Schlumberger (เสนอวงเงิน ๘๙ ล้านบาท) ไม่สามารถด�ำเนินการได้ภายใน วงเงิน ๕๕ ล้านบาท พท.ศอพท. จึงได้ด�ำเนินการขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวงเงินเป็น ๘๙.๓๕ ล้านบาท ต่อ รมว.กห. อีกครั้ง และได้รับอนุมัติเมื่อ ก.ย.๕๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงได้บรรจุไว้ในแผนงานและ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ วงเงิน ๘๙.๓๕ ล้านบาท

92

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร (อท.ศอพท.) > ภารกิจ มีหน้าที่วางแผนและด�ำเนินการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ราชการทหารตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม โดยประสานงานกับกระทรวงอื่นเฉพาะที่เกี่ยวกับการ อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยในการทหาร ควบคุมและ ส่งเสริมกิจการขององค์การอุตสาหกรรมต่างๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (จก.อท.ศอพท.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง

เจ้ากรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (จก.อท.ศอพท.)

> ผลการด�ำเนินงานของ อท.ศอพท. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านการระดมสรรพก�ำลังทางอุ ตสาหกรรม เพื่อทหาร 1. งานส�ำรวจโรงงานอุตสาหกรรม การส�ำรวจและเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมฯ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถด�ำเนินการส�ำรวจฯ ได้จ�ำนวน ๖๕ โรงงาน เป็นไปตามที่ กพร. ก�ำหนด โดยแยกตามสายยุทธบริการได้ ดังนี้ 1. สายสรรพาวุธ จ�ำนวน ๘ โรงงาน 2. สายวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๓ โรงงาน 3. สายสื่อสาร จ�ำนวน ๙ โรงงาน 4. สายแพทย์ จ�ำนวน ๖ โรงงาน 5. สายพลาธิการ จ�ำนวน ๑๖ โรงงาน 6. สายช่าง จ�ำนวน ๘ โรงงาน 7. สายยุทธโยธา จ�ำนวน ๓ โรงงาน 8. สายขนส่ง จ�ำนวน ๑๒ โรงงาน แผนการส�ำรวจที่ ๑/๕๕ ตั้งแต่ ๖ - ๑๖ ธ.ค.๕๔ โดยท�ำการส�ำรวจในเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ, จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม, จ.ราชบุรี, จ.กาญจนบุรี และ จ.สระบุรี จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โรงงาน ครบตาม แผนการส�ำรวจที่ได้ก�ำหนดไว้ สามารถเป็นฐาน ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการระดมสรรพก�ำลังทาง อุตสาหกรรมเพื่อทหาร จ�ำแนกตามสายยุทธบริการ ได้ดังนี้ 1. สายสรรพาวุธ จ�ำนวน ๗ โรงงาน 2. สายวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๒ โรงงาน 3. สายสื่อสาร จ�ำนวน ๔ โรงงาน 4. สายแพทย์ จ�ำนวน ๒ โรงงาน 5. สายพลาธิการ จ�ำนวน ๖ โรงงาน 6. สายช่าง จ�ำนวน ๕ โรงงาน 7. สายยุทธโยธา จ�ำนวน - โรงงาน 8. สายขนส่ง จ�ำนวน ๔ โรงงาน

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

93


แผนการส�ำรวจที่ ๒/๕๕ ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๓ มี.ค.๕๕ กรอ.อท.ศอพท. โดยท�ำการส�ำรวจในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โรงงาน ครบตามแผนการส�ำรวจที่ได้ก�ำหนดไว้ สามารถเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการระดม สรรพก�ำลังทางอุตสาหกรรมเพื่อทหาร จ�ำแนกตาม สายยุทธบริการ ได้ดังนี้ 1. สายสรรพาวุธ จ�ำนวน - โรงงาน 2. สายวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน - โรงงาน 3. สายสื่อสาร จ�ำนวน ๔ โรงงาน 4. สายแพทย์ จ�ำนวน ๓ โรงงาน 5. สายพลาธิการ จ�ำนวน ๕ โรงงาน 6. สายช่าง จ�ำนวน ๒ โรงงาน 7. สายยุทธโยธา จ�ำนวน - โรงงาน 8. สายขนส่ง จ�ำนวน ๓ โรงงาน

แผนการส�ำรวจที่ ๓/๕๕ ตั้งแต่ ๒๒ - ๒๘ ส.ค.๕๕ โดยท�ำการส�ำรวจในเขตพื้นที่ จ.ตราด, จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โรงงาน ครบตาม แผนการส�ำรวจที่ได้ก�ำหนดไว้ สามารถเป็นฐาน ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการระดมสรรพก�ำลังทาง อุตสาหกรรมเพื่อทหาร จ�ำแนกตามสายยุทธบริการ ได้ดังนี้ 1. สายสรรพาวุธ จ�ำนวน ๑ โรงงาน 2. สายวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๑ โรงงาน 3. สายสื่อสาร จ�ำนวน ๑ โรงงาน 4. สายแพทย์ จ�ำนวน ๑ โรงงาน 5. สายพลาธิการ จ�ำนวน ๕ โรงงาน 6. สายช่าง จ�ำนวน ๑ โรงงาน 7. สายยุทธโยธา จ�ำนวน ๓ โรงงาน 8. สายขนส่ง จ�ำนวน ๕ โรงงาน

2. ผลการด�ำเนินงานของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กรอ.อท.ศอพท.

ผลการด�ำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน โรงงานแบตเตอรี่ทหาร กรอ.อท.ศอพท. (ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕)

2.1 ด้านการผลิต

การประกอบแบตเตอรี่แบบต่างๆ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕ ประกอบด้วย ผลผลิต (หม้อ)

ล�ำดับ รายการ ๑. ๒. ๓. ๔.

2HN

แผนปี ๖๐๐

๒๕๕๔ ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

-

๒๐๐

-

-

-

-

๖๙๐

-

-

-

-

-

-

-

๖๐

-

-

๖๐

-

-

-

-

6TN (ฝาเดี่ยว) ๑,๔๔๔ ๒๒๐ 6TN  (ดัดแปลง) ๑๐๐ 65-1

๗๐

๕. (หูเชือ4D กในตัว) ๓๑๖ ๖. (หูN150  ในตัว) ๑,๐๘๓

๒๕๕๕

๘๐๐ ๒,๒๐๐

พ.ค.

มิ.ย.

๑,๐๐๐ ๕๔๑

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

-

-

๑๗

๑,๗๖๑

-

-

๗๐๔

๙๐๖

-

-

๕,๕๒๐

-

-

-

๔๐๐

-

-

๔๐๘

๔๕๐

-

-

-

-

-

-

-

๕๑๐

-

๔๐๐

-

-

-

-

-

-

-

๔๖๐

๑๒๓

-

-

๑๕๓

๒๔

-

-

-

-

๓๐๘

๗.

N200

๖๘๘

-

-

-

๖๕

-

-

-

๒๕๐

๓๘๒

-

-

๖๙๙

๘.

LV 13-6

๒๔

-

-

-

-

-

๒๙

-

-

-

-

-

๓๒

๙.

1H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๙๕๐

รวมแบตเตอรี่ เปลือกยางแข็ง

๔,๓๒๕ ๒๘๐

94

๑๘๘ ๑,๖๕๐ ๒,๒๓๔ ๑๖๔ ๑,๒๗๔ ๑,๖๒๗ ๑,๓๑๓

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๙ ๙,๗๐๗


ผลผลิต (หม้อ) ล�ำดับ รายการ

แผนปี

๒๕๕๔

๒๕๕๕

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

๑๐.

N40

๑๘๐

-

-

-

๑๘

-

-

๑๔

-

-

-

-

-

๓๒

๑๑.

NS60L

๒๐๕

-

-

-

๑๗

-

-

-

-

-

-

-

๒๔

๑๒.

NS60

-

-

-

-

๖๒

๒๐

-

-

-

๙๐

๑๓.

N50

๓๗๐

-

-

-

๓๒๓

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๒๓

๑๔.

N60

๑๖๕

-

-

-

๑๒๙

-

-

-

-

-

-

-

๑๓๑

๑๕.

N60L

๑๔

-

-

-

๑๒

-

-

-

-

-

-

-

๑๔

๑๖.

UNX

๘๓๐

-

๕๓๐

-

-

๑,๒๕๐

-

-

-

-

-

๓,๖๑๘

๑๗.

N70

๕๘๗

-

-

-

๔๐๐

-

๔๕๕

๖๐

-

-

-

-

-

๙๑๕

๑๘.

N70L

-

-

-

-

๑๐๐

-

๒๐๐

-

-

-

-

-

๒๐๐

๑๙.

N70Z

-

-

-

-

-

๒๐

-

-

-

-

-

๒๘

๒๐.

N100

๘๐๙

-

-

-

๑๔๔

-

-

๑๗๔

-

-

-

๓๒๘

๒๑.

N120

๑,๔๖๑

-

-

-

๑๔๕

-

-

-

-

-

-

๑๒

-

๑๔๕

๒๒.

MBA-38

๑๕๖

-

๘๐

-

-

-

-

๓๓๒

-

๒๒

-

-

๔๓๘

๒๓.

DIN 75

-

-

-

-

-

-

๒๐

-

-

-

-

-

๒๑

๒๔.

DIN 88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔,๗๙๑

-

๖๑๐

-

-

๑๘ ๖,๓๐๘

รวมแบตเตอรี่ เปลือกพลาสติก

๑,๑๙๕ ๑,๒๕๘ ๕๔๔

๑,๒๘๙ ๕๔๙

๘๒๐ ๑,๒๙๐ ๕๗๑

๒๕.

TRA-12

๔,๕๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๐๐

๖๐๐

-

๑,๐๐๐

๒๖.

TRE 8-6 ๒,๐๐๐

-

-

๘๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๘๐๐

๒๗. 8D รถไฟ ๑,๐๐๐

-

๒๔๖

๒๔๙

๓๖๕

-

-

-

-

-

-

-

-

๘๖๐

รวมแบตเตอรี่ พิเศษรถไฟ รวมแบตเตอรี่  ทั้งสิ้น

-

๒๔๖ ๑,๐๔๙ ๓๖๕

-

-

-

-

-

๔๐๐

๖๐๐

-

๒,๖๖๐

๗,๕๐๐

๑๖,๖๑๖ ๒๘๐ ๑,๘๐๖ ๑,๐๕๗ ๑,๗๔๘ ๒,๙๐๘ ๒,๗๗๘ ๙๘๔ ๒,๕๖๔ ๒,๑๙๘ ๑,๗๑๕ ๖๐๐

๓๗ ๑๘,๖๗๕

๏ งานด้านการควบคุมโรงงานอุ ตสาหกรรม 1. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ 1.1 ด�ำเนินงานตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างฯ โรงงานของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานผลิตอาวุธ ตาม พ.ร.บ. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ (แบบ อ.๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๒ ราย คือ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

95


1.1.1 บริษัท กมลรัตน์ คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด ได้รับใบอนุญาต ที่ ๒/๒๕๕๓ ลง ๒๘ ก.ย.๕๓ เพื่อผลิต

อาวุธประเภทกระสุนปืน 1.1.2 บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จ�ำกัด ได้รับใบอนุญาต ที่ ๑/๒๕๕๓ ลง ๒๘ ก.ย.๕๓ เพื่อผลิต ส่วนประกอบของอาวุธ 1.2 การต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บริษัทตาม พ.ร.บ. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ จ�ำนวน ๖ บริษัท ๗ ฉบับ คือ

๒. บริษัท ใช้ เอ็กซ์โพลซีฟส์ จ�ำกัด

ใบอนุญาตฯ รับใบอนุญาต อ.๒ (ต่ออายุ ) สิ้นอายุ วันที่ ๑๗ ก.พ.๕๖ ๑/๒๕๕๕ ลง ๑๗ ก.พ.๕๕ ใช้ได้ถึง ๑๗ ก.พ.๕๖ ๑๗ ก.พ.๕๖ ๒/๒๕๕๕ ลง ๑๗ ก.พ.๕๕ ใช้ได้ถึง ๑๗ ก.พ.๕๖ ๒๒ ก.ย.๕๖ ๖/๒๕๕๖ ลง ๓๑ ก.ค.๕๕ ใช้ได้ถึง ๒๒ ก.ย.๕๖

๓. บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จ�ำกัด

๒๕ เม.ย.๕๖ ๔/๒๕๕๕ ลง ๒๐ เม.ย.๕๕ ใช้ได้ถึง ๒๕ เม.ย.๕๖

ชื่ อบริษัท

ล�ำดับ

๑. บริษัท ไทยอามส์ จ�ำกัด

๔. บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลซิฟ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

๑ มิ.ย.๕๖

๕/๒๕๕๕ ลง ๑ มิ.ย.๕๕ ใช้ได้ถึง ๑ มิ.ย.๕๖

๕. บริษัท อัสพรรณ เอ็กซ์โพลซีฟ จ�ำกัด

๒๓ มี.ค.๕๖ ๓/๒๕๕๕ ลง ๙ มี.ค.๕๕ ใช้ได้ถึง ๒๓ มี.ค.๕๖

๖. บริษัท รอยัล แอมมูนิชั่น จ�ำกัด

๒๕ ก.ย.๕๖ ๗/๒๕๕๖ ลง ๒๕ ก.ย.๕๕ ใช้ได้ถึง ๒๕ ก.ย.๕๖

2. การด�ำเนินงานด้านการออกหนังสืออนุญาตให้แก่บริษัทเอกชนซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งตาม พ.ร.บ. โรงงานผลิต

อาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้ 2.1 หนังสืออนุญาตให้ขายหรือจ�ำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ ในราชอาณาจักร (แบบ อ.๑๗) ให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ขายหรือจ�ำหน่ายอาวุธที่ผลิตขึ้นแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ�ำนวน ๗๘ ฉบับ 2.2 หนังสืออนุญาตให้ขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงาน หรือ สถานที่เก็บ (แบบ อ.๑๐) ให้แก่บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธ ของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ขนย้ายอาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงาน หรือสถานที่เก็บ รวมทั้งในกรณีที่บริษัท ดังกล่าวขายหรือจ�ำหน่ายอาวุธที่ผลิตขึ้นให้กับส่วนราชการทหาร, ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และส่วน ราชการอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน กระสุนปืน ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๔๓๒ ฉบับ 2.3 หนังสืออนุญาตให้สั่งหรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็น ตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ ส�ำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๗ (แบบ อ.๘) ให้แก่บริษัทที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องใช้วัตถุดิบ จากภายนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ จ�ำนวน ๔๓ ฉบับ 2.4 หนังสืออนุญาตให้ผลิตเฉพาะส่วนประกอบของอาวุธเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.๗) ให้แก่ผู้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ผลิตส่วนประกอบของอาวุธเป็นการเฉพาะคราวให้แก่ ส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จ�ำนวน ๑ ฉบับ 2.5 ให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการวางมาตรการควบคุมอาวุธที่ผลิตได้ตามพระราชบัญญัติ โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยด�ำเนินการดังนี้

96

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


2.5.1 มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนท้องที่ผู้ออกใบอนุญาตทราบ เมื่อมีการซื้อขายอาวุธของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกครั้ง ที่มีการซื้อขายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามใบอนุญาตแบบ ป.๓ หรือแบบ ป.๕ จ�ำนวน ๗๘ ฉบับ 2.5.2 มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ผู้ออกใบอนุญาตทราบทุกครั้งที่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ มีการซื้อขายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามแบบ ป.๓ หรือแบบ ป.๕ และแนบแบบ ป.๕ ฉบับจริง เพื่อให้นายทะเบียน กรุงเทพมหานคร บันทึกตัดยอดชนิดและจ�ำนวนวัตถุระเบิดในกรณีที่อนุญาตให้ขายหรือจ�ำหน่าย วัตถุระเบิด จ�ำนวน ๗๘ ฉบับ ๏ งานด้านการควบคุมยุ ทธภัณฑ์และพัฒนาอุ ตสาหกรรม งานที่ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1. การออกใบอนุญาต/หนังสืออนุญาต 1.1 ออกใบอนุญาตสั่งเข้ามา น�ำเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘,๒๖๖ ฉบับ แบ่งเป็น 1.1.1 ใบอนุญาตสั่งเข้ามา จ�ำนวน ๓๐๔ ฉบับ 1.1.2 ใบอนุญาตผลิต จ�ำนวน ๓๕ ฉบับ 1.1.3 ต่ออายุใบอนุญาตผลิต จ�ำนวน ๖๐ ฉบับ 1.1.4 ใบอนุญาตมี จ�ำนวน ๔,๑๓๐ ฉบับ 1.1.5 ต่ออายุใบอนุญาตมี จ�ำนวน ๓,๓๓๗ ฉบับ 1.2 ออกหนังสือก�ำกับการส่งออก ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และ สิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.๒๔๙๕ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๘๒ ฉบับ 1.3 ปล.กห. มอบอ�ำนาจให้ จก.อท.ศอพท. เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๕ ในการลงนามในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่ง ยุทธภัณฑ์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามค�ำสั่ง สป. (เฉพาะ) ที่ ๗๐๖/๕๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๕ งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ  - เตรียมร่างหนังสือน�ำเรียนขอรับมอบอ�ำนาจจาก ปล.กห. ในการลงนามในเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่ง ยุทธภัณฑ์ ประเภทก๊าซผสมและสารผสม 1.4 ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนังสืออนุญาตส่งออกและส่งผ่านแดน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกฯ พ.ศ.๒๔๙๕ เพื่อรองรับและสามารถใช้งานโดยเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) ซึ่ง ปล.กห. กรุณาอนุมัติแล้ว เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๕ 2. การด�ำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั ขิ องหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและ รัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพือ่ ช่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ออกตามความใน พ.ร.บ. อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ จ�ำนวน ๕ ครัง้ และ เวียนขอรับความเห็นชอบคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๓ เมือ่ ๒๗ ธ.ค.๕๕ มีมติ ดังนี้ 2.1.1 เห็นชอบ ร่างระเบียบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด เพื่อเป็นแนวทางให้ กับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดท�ำร่างระเบียบฯ 2.1.2 อนุญาตให้กรมการปกครอง โดยส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน มีและใช้เครื่องกระสุนปืน 2.1.3 อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีและใช้เครื่องกระสุนปืนและซองกระสุนปืน

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

97


งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ - เตรียมการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของ หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามกฎกระทรวง ๖ หน่วยงาน คือ 1. กรมราชทัณฑ์ 2. กรมการปกครอง (ส�ำนักกิจการความมั่นคงภายใน) 3. กรมการปกครอง (ส�ำนักอ�ำนวยการกองอาสารักษาดินแดน) 4. กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) 5. กรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2.2 ออกกฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา น�ำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๕ งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ - ยกร่างประกาศ กห. เรื่อง แบบค�ำขอรับใบอนุญาต ค�ำขอต่ออายุในอนุญาต ค�ำขอรับใบแทนใบอนุญาต และ แบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา น�ำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. .... เสนอ ธน. พิจารณาด�ำเนินการต่อไป 2.3 ยกร่าง ประกาศ กห. เรือ่ ง ก�ำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ทตี่ อ้ งขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) เสนอเข้าสภากลาโหม เมือ่ ๒๔ ม.ค.๕๖ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว ดังนี้ 2.3.1 ก�ำหนดให้เครื่องตรวจมวลสารที่น�ำไปใช้ในการตรวจหามวลสารวัตถุระเบิดและสารเคมีที่ใช้ในการ ประกอบเป็นวัตถุระเบิดเป็นยุทธภัณฑ์ 2.3.2 ยกเว้นสารผสมที่มี Antimony Sulphide CAS No.1345-04-6 เป็นส่วนผสมและไม่มีคุณสมบัติ เป็นวัตถุระเบิด ไม่เป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องควบคุม 2.3.3 ยกเว้นผลิตภัณฑ์แก๊ปที่ใช้กับเครื่องยิงตะปู ซึ่งมีสาร Nitrocellulose or Nitrocellulose with Alcohol CAS No.9004-70-0 และ Nitroglycerine CAS No.55-63-0 เป็นส่วนผสมรวมอยู่ ไม่เกิน ๐.๒๒ กรัมต่อนัด ไม่เป็นยุทธภัณฑ์ที่ต้องควบคุม งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ - ธน. ด�ำเนินการเสนอเรื่องไปยัง สลค. 3. งานอื่นๆ ที่ส�ำคัญ 3.1 สนับสนุนข้าราชการไปปฏิบัติงานร่วมกับกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค ๔ สน.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ - ด�ำเนินการในด้านธุรการในการประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. งานที่จะด�ำเนินการในอนาคต  - ก�ำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติด้านการควบคุมยุทธภัณฑ์ ของผู้ประกอบการที่อยู่ในความควบคุมของ กห. ในพื้นที่ จชต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย 3.2 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ของ อท.ศอพท. งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ  - เป็นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ ๖ ธ.ค.๔๘ ในการเชือ่ มโยงข้อมูลการอนุญาตน�ำเข้าและส่งออก ยุทธภัณฑ์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) กับกรมศุลกากร โดยได้มีการพัฒนา ๒ ส่วน คือ 3.2.1 การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW ร่วมกับกรมศุลกากร โดยบริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด ซึ่งระบบนี้รองรับการยื่นแบบค�ำขอและใบ อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าและส่งออกเท่านั้น โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบและ ประสานบริษัท ยิบอินซอยฯ เพื่อแจ้งปัญหาให้บริษัทด�ำเนินการแก้ไขต่อไป

98

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


3.2.2 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ของ อท.ศอพท.

โดยเซ็นสัญญาจ้างงานโครงการดังกล่าว กับบริษัท สมาร์ท อัลลายแอนส์ จ�ำกัด เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๕ มีระยะเวลาในการด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.๕๖ โครงการดังกล่าวรองรับระบบการควบคุมยุทธภัณฑ์ทงั้ หมดรวมถึงการเชือ่ มโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW ด้วยเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลเชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ โดยขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการ ทดสอบระบบการยืน่ และออกใบอนุญาตและประสานบริษทั สมาร์ท อัลลายแอนส์ฯ เพือ่ แจ้งปัญหา ให้บริษทั ด�ำเนินการแก้ไขต่อไป งานที่จะด�ำเนินการในอนาคต - ออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW 3.3 สนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการประสานงาน ในการจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ๒๐๑๒ (Defense & Security 2012) ในห้วง ๕ - ๘ มี.ค.๕๕ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การด�ำเนินพิธีการทางศุลกากร เกี่ยวกับการน�ำสิ่งของ และอาวุธยุทธภัณฑ์ที่บริษัทต่างประเทศผู้ร่วมงานแสดงน�ำเข้ามาแสดงในงาน การ ออกหนังสือรับรองการร่วมงานแสดงฯ ให้กับบริษัทต่างประเทศ การแต่งตั้งผู้แทนผู้ประกอบการขนส่ง (Freight forwarder Agent) การตรวจรับสินค้าที่น�ำเข้ามาแสดงที่ด่านศุลกากร การด�ำเนินการส่งกลับ สินค้าและล้างทัณฑ์บนเพื่อขอรับหนังสือค�้ำประกันของ อท.ศอพท. คืนจากกรมศุลกากร เป็นต้น

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

99


โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร (รวท.อท.ศอพท.) > ภารกิจ มีหน้าที่ด�ำเนินการผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน วิจัย พัฒนาเพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้แก่ส่วนราชการ ของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอืน่ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหม ก�ำหนด มีผู้อ�ำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.รวท.อท.ศอพท.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

> ผลการด�ำเนินงานของ รวท.อท.ศอพท. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านโรงงานวัตถุระเบิดทหาร 1. ผลิตภัณฑ์ 1.1 ผลการผลิตผลิตภัณฑ์ปี ๒๕๕๕ 1.1.1 ผลิตดินส่งกระสุน จ�ำนวน ๒๔.๑๐๙ ตัน

1.1.2 ผลิตกระสุนปืนครบนัด จ�ำนวน ๔,๑๐๐,๓๙๘ นัด

พลตรี พลวัส แก้วเรียน

ผู ้อ�ำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุ ตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.รวท.อท.ศอพท.)

100

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


1.2 แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ปี ๒๕๕๖ 1.2.1 ผลิตดินส่งกระสุน จ�ำนวน ๑๗.๗๗๘ ตัน

โครงการผลิตดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดเปลือกแข็ง แบบ MODULAR

2.2 โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ 2.2.1 โครงการขยายขีดความสามารถ 1.2.2 ผลิตกระสุนปืนครบนัด จ�ำนวน ๓,๓๒๕,๐๐๐ นัด

2. โครงการ/กิจกรรม 2.1 โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว

2.1.1 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๔

ในการผลิตดินส่งลูกระเบิดยิง จากเครื่องยิงลูกระเบิด ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

โครงการขยายขีดความสามารถในการผลิตดินส่งลูกระเบิดยิงจาก เครื่องยิงลูกระเบิด ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

2.2.2 งานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ

ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ (ระยะที่ ๒) ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑ ปี (ปี ๕๖)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๔

2.1.2 โครงการผลิตดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดเปลือกแข็ง แบบ MODULAR

โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ (ระยะที่ ๒) ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑ ปี (ปี ๕๖)

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

101


2.2.3 จัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพ

3. โครงการ/กิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมาย 3.1 รวท.อท.ศอพท. ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรม

กระสุน ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑ ปี (ปี ๕๖)

เยาวชนป้องกันยาเสพติดประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้กับบุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เมือ่ วันที่ ๒๗ ๒๘ และ ๓๐ เม.ย.๕๕ โดยจัดอบรมเกีย่ วกับ ยาเสพติดให้กับบุตร - หลาน ได้เรียนรู้ถึง พิษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ เพื่อมิให้ มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยวิทยากรจากกองอ�ำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด นครสวรรค์ น�ำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีการ อบรมการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีให้กับ ผู้เข้ารับการอบรมและเยาวชนในพื้นที่ โดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติมาเป็นผู้ฝึกสอน ณ สนามกีฬาโรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และน�ำบุตรหลาน ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ

จัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพกระสุน ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑ ปี (ปี ๕๖)

2.3 โครงการ/กิจกรรมที่จะด�ำเนินการในอนาคต 2.3.1 โครงการขยายขีดความสามารถ ในการผลิตดินส่งลูกระเบิดยิงจาก เครื่องยิงลูกระเบิด - ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ - ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐

2.3.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ของ สป. พื้นที่ รวท.อท.ศอพท. ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑ ปี (ปี ๕๗)

โครงการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกของ สป. พื้นที่ รวท.อท.ศอพท. ระยะเวลา ด�ำเนินการ ๑ ปี (ปี ๕๗)

102

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้กับบุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ราชการ เมื่อวัน ๒๗ - ๒๘ และ ๓๐ เม.ย.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


3.2 รวท.อท.ศอพท. ได้ด�ำเนินโครงการศึกษาอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ ๖ - ๙ มิ.ย.๕๕ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติรูปแบบใหม่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย ณ ห้องประชุม ๒ รวท.อท.ศอพท. โดยวิทยากรจาก กอ.รมน. จ.นครสวรรค์ และเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเยี่ยมชมวัดร่องขุ่น ศึกษาภูมิประเทศและสังคมจิตวิทยา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ศึกษาภูมิประเทศและ สังคมจิตวิทยาบริเวณตลาดวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศึกษาภูมิประเทศและสังคมจิตวิทยาบริเวณตลาด ทุ่งเกวียน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุล�ำปางหลวง และเยี่ยมชมโรงงานอินทราเซรามิก จ.ล�ำปาง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๔๕ คน 3.3 รวท.อท.ศอพท. ได้ด�ำเนินโครงการฝึกอบรมก�ำลังพล รวท.อท.ศอพท. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อ ๑๕ - ๑๙ ส.ค.๕๕ โดยจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมของ รวท.อท.ศอพท. ก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม ๒ รวท. อท.ศอพท. และเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ โดยศึกษาสภาพภูมิประเทศ สังคมจิตวิทยา และ เศรษฐกิจ บริเวณตลาดริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก ศึกษาสภาพภูมิประเทศ สังคมจิตวิทยา และเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ล�ำพูน และศึกษาภูมิประเทศ สังคมจิตวิทยา และเศรษฐกิจบริเวณตลาดทุ่งเกวียน จ.ล�ำปาง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวท.อท.ศอพท. รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน

ด�ำเนินโครงการฝึกอบรมก�ำลังพล รวท. อท.ศอพท. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในห้วง ๑๕ - ๑๙ ส.ค.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

103


ศูนย์อำ� นวยการสร้างอาวุ ธ ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) > ภารกิจ มีหน้าที่ในการวางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน จัดตั้ง ควบคุม ด�ำเนินการและร่วมมือทั้งส่วนราชการองค์กร และภาคเอกชนอื่นในการให้การศึกษา วิจัย พัฒนา ผลิต ยุทโธปกรณ์ และการสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ หรือ องค์การอื่นและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการศูนย์ อ�ำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร (ผบ.ศอว.ศอพท.) เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลโท สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง

ผู ้บัญชาการศูนย์อ�ำนวยการสร้างอาวุ ธ ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผบ.ศอว.ศอพท.)

104

> ผลการด�ำเนินงานของ ศอว.ศอพท. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ - โครงการผลิตลูกระเบิด ยิงจากเครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๖๒ ครบนัด จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด ปัจจุบัน อยูร่ ะหว่าง การด�ำเนินการ ผลิต

- ด�ำเนินโครงการดัดแปลงปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ลากจูง (เอ็ม ๔๒๕) ให้เป็น แบบอัตตาจรล้อยาง จ�ำนวน ๓ กระบอก พร้อมจะ ส่งมอบให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่ ภายใน ส.ค.๕๕ และโครงการดัดแปลงปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ลากจูง (เอ็ม ๔๒๕) ให้เป็นแบบ อัตตาจรล้อยาง จ�ำนวน ๖ กระบอก ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการผลิต คาดว่า จะเสร็จใน ส.ค.๕๖

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


- ด�ำเนินการศึกษาความเป็นไปได้การวิจัยและพัฒนา ระบบควบคุมแท่นยิงส�ำหรับอาวุธน�ำวิถีระดับต�่ำ ปัจจุบันได้ด�ำเนินการปรับปรุงการหมุนทางทิศของ แท่นยิงแบบควบคุมโดยเจ้าหน้าที่/พลยิง และอยู่ ระหว่างสร้างกลไกของแท่นยิงควบคุมด้วย REMOTE CONTROL ให้แล้วเสร็จและด�ำเนินการเขียน โปรแกรมเพื่อควบคุมการลั่นไกผ่านคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรมการควบคุมระบบแท่นด้วย REMOTE CONTROL, การทดสอบการท�ำงานของ ระบบ และการจัดท�ำเอกสารการวิจัย

การผลิต โดยจะเริ่มด�ำเนินการผลิตตั้งแต่ ธ.ค.๕๕ – มี.ค.๕๖ ก�ำหนดส่งมอบภายใน ม.ย.๕๖ - ด�ำเนินงานติดตั้งหน่วยช่วยขับเคลื่อน (Auxiliary Propulsion Unit : APU) ให้กับปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จ�ำนวน ๑ ชุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑ กระบอก ซึ่งได้เริ่มท�ำการผลิต เมื่อ ๒๗ ส.ค.๕๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ก.ค.๕๖ และ ก�ำหนดส่งมอบให้กับกองพันทหารปืน ใหญ่ที่ ๗๒๒ ภายใน ส.ค.๕๖ เพื่อ ทดลองใช้งาน

- ด�ำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัย และพัฒนาปืนเล็กยาว ทาวอร์ ทาร์ - ๒๑ ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร จ�ำลองขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบทาวอร์ ทาร์ - ๒๑ ซึ่งได้ด�ำเนินการ ผลิตชิ้นส่วน/องค์ประกอบและท�ำการประกอบรวม ได้เป็นต้นแบบงานวิจัยปืนเล็กยาว ทาวอร์ ทาร์ - ๒๑ ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร จ�ำลอง จ�ำนวน ๓ กระบอก บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน ตามโครงการฯ ปัจจุบันได้อนุมัติให้ปิดโครงการและ รายงานผลการด�ำเนินงานให้ ศอพท. ทราบแล้ว เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๕ - ด�ำเนินโครงการผลิตปืนเล็กยาวเอ็ม ๑๖ จ�ำลอง จ�ำนวน ๓๐๐ กระบอก ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดหา วัสดุส�ำหรับการผลิต และเตรียมเครื่องจักรกลส�ำหรับ

- ด�ำเนินงานผลิตราวเก็บปืนบรรจุ ๔๐ กระบอก/ราว จ�ำนวน ๘ ราว เริ่มการผลิตตั้งแต่ ๒๐ ส.ค.๕๕ ก�ำหนดส่งมอบภายใน ๒๖ ก.ย.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

105


- ด�ำเนินโครงการวิจัย และพัฒนาปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง และโครงการวิจัย และพัฒนาโปรแกรม ระบบอ�ำนวยการยิง ทางเทคนิคอัตโนมัติ ส�ำหรับปืนใหญ่สนาม โดยได้ด�ำเนินการยิงทดสอบ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๕ ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ผลการทดสอบเป็นไปตาม มาตรฐาน - ด�ำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบ อ�ำนวยการยิงทางเทคนิคอัตโนมัติส�ำหรับปืนใหญ่ สนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเขียนโปรแกรมฟังก์ชั่น การแสดงหลักฐานยิงในรูปแบบของค�ำสั่งยิงทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากโปรแกรมศูนย์อ�ำนวยการ ยิงผ่านระบบการเชื่อมต่อสื่อสารที่ก�ำหนดของ โปรแกรมส่วนยิง และเขียนโปรแกรมจ�ำลองการตั้ง หลักฐานยิงอัตโนมัติส�ำหรับปืนใหญ่สนาม - ด�ำเนินกิจกรรมสร้างโปรแกรมจ�ำลองการยิง (Firing Simulation Program) เพื่อหาค่าย่านคาดคะเน (Probable Error) ส�ำหรับสมุดตารางยิง ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาแนวทางในการ หาค่าย่านคาดคะเนและออกแบบโปรแกรมจ�ำลอง การยิง

106

- ด�ำเนินโครงการดัดแปลงแก้ไขปืนใหญ่เบากระสุนวิถี โค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ลากจูง (เอ็ม ๔๒๕) ให้ เป็นแบบอัตตาจรล้อยาง จ�ำนวน ๓ กระบอก ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการจัดท�ำคู่มือทางเทคนิคว่าด้วยการ ปรนนิบัติบ�ำรุงของพลประจ�ำอาวุธและช่างซ่อมบ�ำรุง ประจ�ำหน่วย โดยจะส่งมอบให้กับศูนย์การทหารปืน ใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการทดลอง ใช้งาน ทางยุทธวิธีต่อไป - ด�ำเนินโครงการดัดแปลงแก้ไขปืนใหญ่เบากระสุนวิถี โค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ลากจูง (เอ็ม ๔๒๕) ให้ เป็นแบบอัตตาจรล้อยาง จ�ำนวน ๖ กระบอก ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ ก.พ.๕๕ คาดว่า จะเสร็จใน ส.ค.๕๖ ก�ำหนดส่งมอบภายใน ก.ย.๕๖ - ด�ำเนินโครงการดัดแปลงเครื่องช่วยให้ทาง สูงปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ (ปรับปรุง) จากระบบแก๊สให้เป็นระบบคอยล์สปริง จ�ำนวน ๖ ชุด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ ผลิต โดยจะน�ำไปติดตั้งให้กับหน่วยเพื่อ ทดลอง ใช้งานภายใน มี.ค.๕๖

- ด�ำเนินโครงการดัดแปลงแก้ไขปืนใหญ่เบากระสุน วิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ (ปรับปรุง) จ�ำนวน ๖ กระบอก ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง การจัดหาวัสดุสำ� หรับการผลิต และเตรียมเครือ่ งจักรกล ส�ำหรับการผลิต โดยจะเริ่มด�ำเนินการผลิตตั้งแต่ ต.ค.๕๕ - ก.พ.๕๖ ก�ำหนดส่งมอบภายใน มี.ค.๕๖ - ด�ำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร แบบลากจูง ให้เป็นแบบอัตตาจร ล้อยาง จ�ำนวน ๖ กระบอก ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นแปลง โครงการแล้วเมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๕ โดยให้ปรับลด วงเงินทั้งโครงการเหลือ ๙๐๐ ล้านบาท และ ขยายระยะเวลาด�ำเนินโครงการเป็น ๔ ปี ตั้งแต่ปี

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบ Boat Tail จ�ำนวน ๑,๕๐๐ นัด

๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และ ในปี ๒๕๕๕ ได้รับการจัดสรร งบประมาณจ�ำนวน ๑๓๕ ล้านบาท (วงเงินเดิมทั้ง โครงการฯ ๙๓๕,๘๗๑,๗๕๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนิน โครงการฯ ๓ ปี (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) - ด�ำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของเหล็กที่มี จ�ำหน่ายทั่วไปมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยปัจจุบัน ได้ด�ำเนินการตรวจสอบ/ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะ ของเหล็กที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ เครื่องจักรร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเสนอรายงานขออนุมัติ ขยายระยะเวลาด�ำเนินงานออกไปอีก ๘ เดือน เป็น สิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินงานใน เม.ย.๕๖ เนื่องจาก ในขั้นตอนการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของเหล็กที่มี ผลกระทบกับเครื่องจักร คณะผู้วิจัยร่วมกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบ โดยจะด�ำเนินการสร้าง เครื่องมือ จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการ จึงท�ำให้การด�ำเนินงานโครงการวิจัยฯ ล่าช้า ไม่เป็น ไปตามแผนงานที่ก�ำหนด - ด�ำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการวิจัยและ พัฒนาชนวนหัวกระทบแตกไว/ถ่วงเวลา ปัจจุบันได้ จัดท�ำต้นแบบชนวนหัวทั้งชนวนหัวกระสุนปืนใหญ่ และลูกระเบิดยิง - ด�ำเนินโครงการผลิต ลูกระเบิดยิงจากเครื่อง ยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิด ระเบิด เอ็ม ๒๖๒ ครบ นัด จ�ำนวน ๓๕,๐๐๐ นัด ตามโครงการผลิต สนับสนุนเหล่าทัพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ด�ำเนินการผลิตอีก จ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ นัด ซึ่งไม่ ประกอบชนวนหัว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุ ส�ำหรับการผลิต โดยจะเริ่มเปิดสายการผลิตตั้งแต่ ม.ค.๕๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ค.๕๖ - ด�ำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต กระสุนปืนใหญ่ เพื่อสนับสนุนเหล่าทัพและเพื่อ การส่งออกต่างประเทศ อยู่ระหว่างด�ำเนินการผลิต

- จัดท�ำโครงการผลิตจุลินทรีย์ก้อน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อผลิต เป็นจุลินทรีย์ก้อน (EM - BALL) จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ก้อน เพื่อมอบให้ประชาชน ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี, จ.ลพบุรี และ จ.ปทุมธานี

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

107


โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร (รภท.ศอพท.) > ภารกิจ มีหน้าที่ด�ำเนินการ ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนา เตรียม การผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางการทหารที่จ�ำเป็นใน ภาวะฉุกเฉิน และผลิต รับจ้างผลิต จ�ำหน่าย จัดหา วิจัยวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนกองทัพ และ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ทั้งในและ ต่างประเทศ มีผู้อ�ำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.รภท.ศอพท.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลตรี กฤษฎา เต็มบุ ญเกียรติ

ผู ้อ�ำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุ ตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.รภท.ศอพท.)

> ผลการด�ำเนินงานของ รภท.ศอพท. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดเปรียบเทียบการขาย และรายได้สุทธิ ปริมาณการผลิต มูลค่าการผลิต (ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) รายการ ใบสั่งซื้ อ การส่งยา รายได้สุทธิ มู ลค่าการผลิต

108

๒๕๕๒ ๑๔๕.๐๘ ๑๔๔.๙๐ ๑๔๐.๓๙ ๑๒๔.๖๓

งบประมาณปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๑๔๗.๒๙ ๑๔๙.๐๒ ๑๔๓.๗๒ ๑๓๕.๑๓ ๑๓๖.๗๒ ๑๒๙.๙๑ ๑๓๐.๑๓ ๑๐๘.๙๙

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

หน่วย : ล้านบาท

๒๕๕๕ ๑๕๐.๑๔ ๑๖๓.๒๓ ๑๕๐.๑๘ ๑๕๖.๗๖


>> แผนภูมิเปรียบเทียบการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ๒๐๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐

ใบสั่งซื้อ การสงยา รายไดสุทธิ มูลคาการผลิต

๑๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๏ การรับการตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงาน

๒๕๕๔

๒๕๕๕

พล.อ.ภุชงค์ รัตนวรรณ จเรทหารทั่วไปและคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของ รภท.ศอพท. เพื่อ รับทราบการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ ส�ำคัญ รวมทั้งโครงการพัฒนาต่างๆ และปัญหาข้อ ขัดข้องของหน่วยที่ได้ด�ำเนินการ เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๕

พล.ท.ภานุวชิ ญ์ พุม่ หิรญ ั ผอ.ศพม. และคณะผูบ้ ริหาร ศพม. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ รภท.ศอพท. รวมทั้งแสดงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ และเภสัชกรรมทหาร เมื่อ ๓๐ ม.ค.๕๕ ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

109


คณะอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาและนักเรียน แพทย์ทหาร รุ่นที่ ๓๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงาน รภท.ศอพท. เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตยาและการควบคุม คุณภาพในโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็น พื้นฐานให้นักเรียนแพทย์ทหารมีวิสัยทัศน์ในการ เลือกใช้ยา เมื่อ ๑ มี.ค.๕๕

พล.อ.ต.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก เสนาธิการกรมแพทย์ ทหารอากาศ น�ำผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการ บริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๕

พล.อ.ชัชวาล ข�ำเกษม หัวหน้าคณะท�ำงานด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และคณะท�ำงาน เข้า เยี่ยมชมการด�ำเนินงานของ รภท.ศอพท. เพื่อรับ ทราบการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ ส�ำคัญ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ รภท.ศอพท. อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อ ๔ เม.ย.๕๕

รอง ปล.กห. (๓) และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยม รภท.ศอพท. เพื่อรับทราบรายละเอียดในการที่ท่าเรือ ขอคืนพื้นที่ โดยมี ผอ.รภท.ศอพท. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๕

110

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


๏ การกิจการพลเรือนและการช่ วยเหลือประชาชน

รภท.ศอพท. ได้บริจาคยาให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน ๖๖ หน่วยงาน ใน วงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๕,๘๑๒ บาท ปล.กห. ได้บริจาค ยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่าน นรม. จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ ศปภ.ดอนเมือง เมื่อ ๖ ต.ค.๕๔

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เภสัชกรร่วมใจให้การ บริการ และช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์ เพื่อ ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๕ ณ รภท.ศอพท. โดยมี บริการตรวจสุขภาพ, ตรวจโรคทั่วไป และการบริการ ทางทันตกรรม เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๕

๏ การสวัสดิการก�ำลังพล

ผอ.รภท.ศอพท. ได้อวยพรปีใหม่และมอบเงินช่วยเหลือ ก�ำลังพลที่ประสบอุทกภัยน�้ำท่วม ณ ห้องประชุม กระถินณรงค์ อาคารอ�ำนวยการ รภท.ศอพท. เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๔ ๏ การรักษามาตรฐานการผลิต GMP - รับการตรวจประเมินผล เพื่อต่ออายุใบรับรอง GMP จาก อย. และได้ รับการรับรองมาตรฐาน GMP ยาแผนปัจจุบัน ระหว่าง ๒๑ พ.ค.๕๕ ๒๐ ก.พ.๕๘

- รับการตรวจประเมินผล เพื่อต่ออายุใบรับรอง GMP จาก อย. และได้ รับการรับรองมาตรฐาน GMP ยาแผนโบราณ (สมุนไพร) ระหว่าง ๓ ส.ค.๕๓ - ๒ ม.ค.๕๗

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

111


- ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็น ห้องปฏิบตั กิ ารทีผ่ า่ นการ รับรองความสามารถ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และข้อ ก�ำหนดตามเงือ่ นไขการ รับรองความสามารถ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ด้านการแพทย์และ สาธารณสุขของส�ำนัก มาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร ๏ การวิจัยและพัฒนา - ได้รับขึ้นทะเบียนยา ขมิ้นชัน แคปซูล 500 mg จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - การรักษามาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 - การวิจัยและพัฒนาสูตรต�ำรับยาฉีดอะโทรพีน ซัลเฟตต้านพิษเคมีบรรจุเข็มฉีดยาชนิดพร้อมฉีด - การวิจัยและพัฒนาสูตรต�ำรับยาฉีด Morphine Sulfate Injection - วิจัยและทดลองผลิต Pseudoephedrine Tablet & Syrup - วิจัยและพัฒนาสูตรยา Metformin 500 mg/ml สูตร Direct Compression - งานปรับปรุงสูตรต�ำรับยาครีม (Analgesic Cream, Anan Balm และ P.M.K. balm) - ได้น�ำงานวิจัยเข้าร่วมแสดงในงานการสาธิตและ ทดลองเทคโนโลยีทางทหาร (Crimson Viper 2012) ณ รร.จปร. จ.นครนายก เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๕ ๏ การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ปี ๒๕๕๕ หน่วยงานในสังกัด กห. ๙๒,๓๕๑,๑๘๙.๑๒ บาท หน่วยงานใน สตช. ๓,๒๕๘,๓๗๔.๐๐ บาท องค์การเภสัชกรรม ๓๓,๓๑๔,๐๒๗.๖๐ บาท หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๐,๓๕๒,๐๕๗.๕๐ บาท ภาคเอกชน ๖,๐๗๙,๗๑๓.๕๗ บาท ร้านขายยา รภท.ศอพท. ๔,๗๘๙,๑๐๓.๙๘ บาท รวม ๑๕๐,๑๔๔,๔๖๕.๗๗ บาท

112

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ร่วมออกร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร ในงานกาชาดประจ�ำปี ๒๕๕๕ ภายใต้ค�ำขวัญ “๘๐ พรรษา องค์สภานายิกา ปวง ประชารวมใจ ถวายพระพร” ระหว่าง ๒๙ มี.ค. ๖ เม.ย.๕๕

รภท.ศอพท. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สัมมนาเภสัชกรทหาร ต�ำรวจ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ โดยมี ผู้แทนหน่วยจากกรมแพทย์เหล่าทัพ และต�ำรวจ เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๕

จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจ�ำปี ๒๕๕๕ และ กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และให้ ความรู้ด้านยาแก่ประชาชน ภายใต้การรณรงค์ใน หัวข้อ “บันทึกยา รักษาต่อเนื่อง ลดปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร” ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้ ด้านเภสัชกรรม ให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ ยาและ เวชภัณฑ์ รวมทั้งการให้บริการทันตกรรมฟรี เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๕


รภท.ศอพท. ร่วมกับเภสัชกรสังกัด กห., สตช. และ รพ.ทหารผ่านศึก จัดงานสัมมนาเภสัชกรทหาร ต�ำรวจ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมการสร้าง ความสัมพันธ์ และสัมมนาวิชาการหัวข้อ “บทบาท ของเภสัชกรในการเข้าสู่ AEC” โดยมีวิทยากร บรรยาย คือ ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นายกสมาคม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ คณะผู้สัมมนาเดินทางเยี่ยมชมพระราช นิเวศน์มฤคทายวัน หัวหิน ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี ระหว่าง ๒๑ - ๒๒ ก.ค.๕๕

๏ การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, นายแพทย์ พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา และคณะผู้บริหารส�ำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา เพื่อประชุมพิจารณาแนวทาง การขอความร่วมมือในการผลิตวัตถุเสพติดที่ใช้ใน ทางการแพทย์ เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๕

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับผู้ผลิตที่ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ผลิตวัตถุ ต�ำรับที่มีซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เป็น ส่วนผสม เมื่อ ๒๖ ก.ย.๕๕

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา อันได้แก่ การเสริมสร้างความพร้อมในการเป็นแหล่ง ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม การพัฒนาบุคลากร โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการสัมมนา ณ ห้องประชุมใหม่ อาคารอ�ำนวยการ รภท.ศอพท. เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๔ พล.ต.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ ผอ.รภท.ศอพท. และ คณะผู้บริหาร เข้าพบ นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

113


กรมการเงินกลาโหม (กง.กห.) > ภารกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ และควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนให้ข้อ เสนอแนะการด�ำเนินงานด้านการเงินและการบัญชี และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมการเงิน กลาโหม (จก.กง.กห.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลโท คณิศ ทศวัฒน์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม (จก.กง.กห.)

114

> ผลการด�ำเนินงานของ กง.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ การเงินการบัญชี 1. การบัญชี 1.1 จัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปีของ กห. โดย น�ำข้อมูลจากระบบ GFMIS ส่งให้ส�ำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลประจ�ำ กระทรวงกลาโหม (ผ่าน สตน.กห.) ซึ่ง ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน คือ สป. รอ. บก.ทท. ทบ. ทร. และ ทอ. 1.2 จัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปีของ สป. ส่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ กรมบัญชีกลาง โดยจัดท�ำรายงานจาก ระบบ GFMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจาก ๓ หน่วยเบิกจ่าย เป็นหน่วยเบิกจ่ายส่วน กลาง ๑ หน่วย และหน่วยเบิกจ่ายส่วน ภูมิภาค ๒ หน่วย คือ หน่วยเบิกจ่ายส่วน กลาง มี กง.กห. ท�ำหน้าที่เบิกจ่ายให้กับ ๒๘ ศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ๒ หน่วย คือ รวท.อท.ศอพท. เบิกจ่ายจากคลัง จ.นครสวรรค์ และ ศอว.ศอพท. เบิกจ่าย จากคลัง จ.ลพบุรี 1.3 จัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำเดือนจาก ระบบ GFMIS ของ กง.กห. (หน่วยเบิกจ่าย ส่วนกลาง) ส่งส�ำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน 1.4 จัดท�ำข้อมูลค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ส่ง สงป.กห. เพื่อจัดท�ำรายงานต้นทุนผลผลิต ของ สป. 1.5 จัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปีของ สป. พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน ส่ง สงป.กห. เพื่อจัดท�ำรายงานประจ�ำปีของ สป. 1.6 จัดท�ำรายงานเงินรายได้แผ่นดินประเภท จัดเก็บส่ง สงป.กห.

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


1.7 จัดท�ำงบเดือนรายได้แผ่นดินส่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1.8 จัดท�ำรายละเอียดภาษีประจ�ำปีของ สป. ส่งกรมสรรพากร 1.9 จัดท�ำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ สป. ส่งกรมบัญชีกลาง 1.10 จัดท�ำรายงานการรับจ่ายเงินและงบแสดงฐานะการเงิน เงินอุดหนุนการพัฒนาทางวิชาการ การระดมสรรพ

ก�ำลังและการสวัสดิการ ส่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลัง 1.11 จัดท�ำรายงานเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ 1.12 จัดท�ำรายงานการรับ-จ่าย เงินกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการ สป. และกองทุน สป. 1.13 ประสานงานกับ รวท.อท.ศอพท. และ ศอว.ศอพท. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงานใน ระบบ GFMIS เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลให้กับหน่วยเบิกจ่ายส่วน ภูมิภาคในส่วนที่ระบบ GFMIS ก�ำหนดให้บันทึกข้อมูลได้ที่เครื่อง TERMINAL เท่านั้น 1.14 ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใน ส่วนที่ระบบยังไม่รองรับการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ 1.15 บันทึกและปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS พร้อมทั้งประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของ นขต.สป. และ สร. ในระบบ GFMIS ทั้ง ๓๐ ศูนย์ต้นทุนทุกเดือน 2. การรับและจ่ายเงิน 2.1 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ท�ำการจ่ายเงินให้กับ นขต.สป. และ สร. เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 2.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวนเงิน ๒,๖๓๑,๑๙๑,๓๘๑.๐๘ บาท 2.1.2 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ จ�ำนวนเงิน ๕,๖๕๘,๑๐๔,๗๒๐.๐๗ บาท 2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ�ำนวนเงิน ๔๐,๔๑๓,๔๙๕.๑๙ บาท 2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ�ำนวนเงิน ๖๖,๘๗๔,๕๕๕.๗๓ บาท 2.1.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ จ�ำนวนเงิน ๖๗๑,๑๖๖,๒๓๕.๔๕ บาท 2.1.6 ค่าสาธารณูปโภค จ�ำนวนเงิน ๖๓,๓๙๒,๙๐๔.๑๙ บาท 2.2 จ่ายเงินทดรองราชการรับจากคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับ สป. และเหล่าทัพ 2.3 ด�ำเนินการรับและจ่ายเงินของกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการ สป. และกองทุน สป. นอกจากนี้ยังได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาให้บริการในการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ�ำ ปีภาษี ๒๕๕๔ ของข้าราชการ สป. ณ ศาลาว่าการกลาโหม และอาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) 3. การควบคุมการใช้จ่าย  กง.กห. มีหน้าที่ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลางของส่วนราชการที่เบิกจ่าย ตรงต่อ กง.กห. และเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้กับ สป. บก.ทท. และ เหล่าทัพ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อเปรียบเทียบ ดังนี้ >> ฎีกาที่ตั้งเบิก หมวด ฎีกาหมวดเงินเดือน ฎีกาหมวดค่าจ้าง ฎีกางบกลาง ฎีกางบประจ�ำ รวม

ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ (จ�ำนวน/ฎีกา) ๖๔๐ ๒๐๑ ๑,๐๕๕ ๗,๕๔๓ ๙,๔๓๙

ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ (จ�ำนวน/ฎีกา) ๓๑๐ ๑๐๓ ๗๖๘ ๔,๘๙๓ ๖,๐๗๔

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

115


>> ฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ จ�ำนวนฎีกา จ�ำนวนเงิน (บาท) จ�ำนวนฎีกา จ�ำนวนเงิน (บาท)

หน่วย

ประเภทของภัย

สป.

อุทกภัย ๙

-

-

๑๕,๕๕๐,๘๔๐.๒๐

บก.ทท.

อุทกภัย ๓๙, ภัยหนาว ๑, วาตภัย ๑ และภัยแล้ง ๒๕

๒๓

๒๑,๑๒๒,๒๐๑.๐๗

๖๖

๑๘,๒๔๘,๑๗๐.๕๕

อุทกภัย ๓๕ และ วาตภัย ๑ อุทกภัย ๓ และ ภัยแล้ง ๒ อุทกภัย ๓, ศัตรูพืช ๑ และภัยแล้ง ๑ รวมทัง้ ปี

๗๗

๘๐,๙๖๓,๕๗๙.๒๙

๓๖

๓๓,๘๘๖,๒๕๑.๒๙

๒๗,๒๐๕,๓๐๘.๘๗

๑๔,๗๘๘,๔๗๗.๕๖

๓๕,๖๙๗,๐๙๐.๐๐

๑๐,๕๗๖,๙๙๖.๐๐

๑๑๕

๑๖๔,๙๘๘,๑๗๙.๒๓

๑๒๒

๙๓,๐๕๐,๗๓๕.๖๐

ทบ. ทร. ทอ.

๏ การเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ กง.กห. มีหน้าที่ด�ำเนินการเรื่องเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กห. ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ด�ำเนินการดังนี้ 1. การจัดท�ำเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ให้กับข้าราชการที่ลาออกจากราชการ ผู้ที่เกษียณ อายุราชการ และผู้ที่ลาออกจากราชการตาม โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนดสังกัด สป. และ สร. จ�ำนวน ๑๘๙ ราย 2. การเบิกเงินเบี้ยหวัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญ เงินช่วย เหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณ อายุราชการก่อนก�ำหนด จ�ำนวน ๑๘,๔๔๔ ราย เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๒๓๑,๑๗๓.๐๓ บาท 3. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่า การศึกษาบุตร ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญที่ขอ รับเงินทาง สป. จ�ำนวน ๙,๑๐๖ ราย เป็นเงิน ๔๘,๕๐๕,๕๑๐.๐๒ บาท 4. การรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารให้กับ ข้าราชการต่างกระทรวงที่เคยรับราชการทหาร เพื่อน�ำไปรวมเวลารับราชการในการคิดบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ จ�ำนวน ๓๐๘ ราย 5. การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณให้กับบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กห. ก�ำหนดของหน่วยงาน ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพ ไทย (ศบท.บก.ทท.) จ�ำนวน ๖,๗๐๐ ราย

116

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

6. การก�ำหนดส่วนบ�ำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้

กับข้าราชการสังกัด กห. และบุคคลที่ท�ำหน้าที่ ตามที่ กห. ก�ำหนด จ�ำนวน ๕๕ ราย 7. การขอรับท�ำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ บ�ำเหน็จตกทอด ของผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ จ�ำนวน ๑,๖๕๑ ราย 8. การขอรับค�ำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิใน บ�ำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน จ�ำนวน ๑,๖๗๓ ราย 9. การปัจฉิมนิเทศข้าราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส�ำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ และ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อน ก�ำหนดสังกัด สร. สป. และ รอ. ใน ๑๗ ส.ค.๕๕ โดยมี พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ รอง ปล.กห. (๓) เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศฯ จ�ำนวน ๒๐๐ คน รูปแบบการจัดงานประกอบ ด้วยการบรรยายพิเศษ การตอบข้อซักถาม และ การจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ กง.กห. ได้จัดสถานที่ให้บริการกับผู้รับเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ ๒ แห่ง ได้แก่ ภายในศาลาว่าการ กลาโหม ชั้น ๑ ตรงข้าม สนพ.สสน.สป. และบริเวณ ชั้น ๑ อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ)


๏ การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่ง การด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ของ กห. ดังนี้ 1. การแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง กห. ดังนี้ 1.1 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และคู่มือการจัดท�ำบัญชีเงิน ราชการของ กห. รมว.กห. ได้กรุณาลงชื่อประกาศใช้ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมคู่มือการจัดท�ำบัญชีเงิน ราชการของ กห. เมื่อ ๒๘ ก.ย.๕๕ โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๕ เป็นต้นไป 1.2 แก้ไขระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ ขอรับเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ และการ เบิกจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๔๑ กง.กห. ได้มีหนังสือขอให้ กง.กห. แก้ไข ระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามที่ รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติ ให้ บก.ทท. จัดตั้งกองเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๕ กง.กห. ได้ด�ำเนิน การแก้ไขระเบียบฯ และ รมว.กห. ได้ลงชื่อ ในระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ และการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๒๐ มิ.ย.๕๕ เป็นต้นไป 1.3 แก้ไขข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงทหาร เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัว และ ค่าอาหารผู้เจ็บป่วย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ กง.กห. มีหนังสือเสนอ ครม. เพื่อขอปรับ อัตราเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเตรียมทหาร จากเดิม ๗๕ บาท/คน/วัน เป็น ๑๐๖ บาท/คน/วัน ซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๔ กง.กห. ได้ด�ำเนินการแก้ไข โดยก�ำหนดเป็น ข้อบังคับ กห. โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๔ เป็นต้นไป 1.4 แก้ไขระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน อย่างอื่น และสิทธิ ประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ กง.กห. มีหนังสือขอรับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลังเพือ่ ขอแก้ไขบัญชีเงินเดือน และบัญชีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

อาสาสมัครทหารพราน เพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ ๕ เท่ากับทุกอัตรา ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๓ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ ความเห็นชอบกับร่างระเบียบ กห. ดังกล่าว กง.กห. ได้ด�ำเนินการแก้ไขเป็นระเบียบ กห. โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๔ เป็นต้นไป

2. กง.กห. ได้เสนอเรื่องขอท�ำความตกลงกับ

กระทรวงการคลังในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 2.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงินและการน�ำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ 2.2 การก�ำหนดวงเงินค�้ำประกันสัญญาในการ น�ำฝากกระทรวงการคลัง 2.3 การผ่อนช�ำระเงินบ�ำนาญ และเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บ�ำนาญที่เบิกเกิน สิทธิ 2.4 การก�ำหนดเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของลูกจ้างประจ�ำ สังกัด รอ. ซึ่ง ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส�ำคัญ 2.5 การผ่อนช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาของศาล 2.6 การเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บ�ำนาญ เกินสิทธิส่งคืนคลัง 2.7 การเบิกค่ารักษาพยาบาล 2.8 การเบิกจ่ายค่ารับรอง 2.9 ค่าใช้จ่ายประจ�ำตัวของผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการศึกษายุทธศาสตร์ และการ ป้องกันประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชน จีน (สปจ.) 2.10 การขอก�ำหนดเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มี เหตุพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม จราจรทางอากาศ 3. กง.กห. ได้เสนอเรื่องเพื่อขอหารือกับกระทรวง การคลัง และส่วนราชการทั้งภายในและ ภายนอก กห. ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 3.1 การใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล เพื่อเป็นทุนการศึกษาส�ำหรับข้าราชการเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านการ รักษาพยาบาล 3.2 การผ่อนช�ำระหนี้ กรณีผู้รับเบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญเกินสิทธิ 3.3 การนับอายุนายทหารเพื่อก�ำหนดประเภท นายทหารสัญญาบัตร

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

117


3.4 การเบิกจ่ายเงินประจ�ำต�ำแหน่งและเงินค่า

ตอบแทนพิเศษต่างๆ 3.5 การด�ำเนินการลดจ�ำนวนเงินเบิกลด 3.6 ขอให้พิจารณาก�ำหนดอัตราการเรียกเก็บค่า บริการสาธารณสุขของสถาบันเวชศาสตร์ การบินกองทัพอากาศ 3.7 แนวทางการด�ำเนินการตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร 3.8 การนับเวลาราชการของข้าราชการทีก่ ลับเข้า รับราชการใหม่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่ 3.9 การพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับเงินเพิ่ม พิเศษรายเดือนส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการอารักขาบุคคลส�ำคัญ 3.10 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของทหารกองประจ�ำการ 3.11 การพิจารณาร่างค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่ม ค่าฝ่าอันตรายส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการอารักขาบุคคลส�ำคัญเป็นครั้งคราว 3.12 ขอรับความเป็นธรรม กรณีถูกงดเบี้ยหวัด บ�ำนาญ และถูกเรียกเงินเบี้ยหวัด บ�ำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดคืน 3.13 ขอปรับเงินบ�ำนาญข้าราชการชั้นผู้น้อย 4. กง.กห. ได้จัดการประชุม ดังนี้ 4.1 หัวหน้านายทหารการเงิน ส�ำนักงานการเงิน นขต.สป. หัวหน้านายทหารการเงิน หน่วย ขึ้นตรงส�ำนักงานการเงิน หน่วยสนับสนุน สป. หัวหน้านายทหารการเงิน ส�ำนักงาน การเงิน นขต.ศอพท. หัวหน้านายทหาร การเงิน ส�ำนักงานการเงิน นขต.วท.กห. และ นายทหารการเงิน สร. 4.2 คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบ งานทางการเงิน พิจารณาร่างคู่มือ การจัด ท�ำบัญชีเงินราชการของ กห. 4.3 คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบ งานทางการเงิน พิจารณาร่างระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงิน รายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. …. 4.4 กง.กห. มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ นขต. กห. และ นขต.สป. เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ด้านการเงิน การบัญชี ตามหนังสือกระทรวง การคลัง จ�ำนวน ๑๓๓ เรื่อง

118

การปัจฉิมนิเทศข้าราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ ชั้น ๑๐ เมือ่ ๒๗ ส.ค.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กง.กห. เมือ่ ๖ ธ.ค.๕๔

การท�ำบุญถวายสังฆทานของ กง.กห. ณ วัดนางกุย จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กง.กห. ครบรอบ ๑๒๕ ปี (๘ เม.ย.๕๕) เมือ่ ๒๑ มี.ค.๕๕

พิธเี ปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารการเงินชัน้ นายพัน รุ่นที่ ๑๐ ของ สป. โดย พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง ปล.กห. ณ ห้องประชุมกรมการเงิน กลาโหม ชัน้ ๓ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๕

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารการเงินชัน้ นายพัน รุ่นที่ ๑๐ ของ สป. โดย พล.ร.อ.รุง่ รัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ร.น.  รอง ปล.กห. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรมการเงิน กลาโหม ชัน้ ๓ เมือ่ ๑ ส.ค.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

119


กรมการสรรพก�ำลังกลาโหม (กกส.กห.) > ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผนอ�ำนวยการ ก�ำกับการ ด�ำเนินการ และประสานงานกับกองบัญชาการ กองทัพไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เกี่ยวกับการระดมสรรพก�ำลัง และการก�ำลังส�ำรองของ กระทรวงกลาโหม ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการระดมสรรพก�ำลัง มีเจ้ากรมการสรรพก�ำลังกลาโหม (จก.กกส.กห.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลโท สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์

เจ้ากรมการสรรพก�ำลังกลาโหม (จก.กกส.กห.) ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

120

พลโท สิรวุ ฒิ สุคันธนาค

เจ้ากรมการสรรพก�ำลังกลาโหม (จก.กกส.กห.) ตัง้ แต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


>> ทภ.๓

> ผลการด�ำเนินงานของ กกส.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านการสัสดี 1. กสด.กกส.กห. ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ การสายงานสัสดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของ กห., มท., สธ. และสถานศึกษาทั้งในส่วน กลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจ�ำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา ส�ำหรับการประชุมเชิง ปฏิบัติการทางวิชาการสายงานสัสดี ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จัดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ ก.พ. ๕๕ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

>> ทภ.๔

3. การสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน

2. การตรวจเยีย่ มการปฏิบตั งิ านในสายงานสัสดีใน

พืน้ ที่ ทภ.๑ - ทภ.๔ เพือ่ รับทราบปัญหาเกีย่ วกับการ ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ เพือ่ น�ำมาก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการ ในเรือ่ งการจัดท�ำนโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ ปฏิบตั งิ านในสายงานสัสดี โดยมีเป้าหมายตรวจเยีย่ ม การปฏิบตั งิ านสายงานสัสดี ทภ.ละ ๓ จังหวัด >> ทภ.๑

เข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ ประจ�ำ ปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ทภ.๑, ทภ.๒ และ ทภ.๔ โดย จก.กกส.กห. และ รอง จก.กกส.กห. ได้ น�ำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปสังเกตการณ์การ ตรวจเลือกฯ ระหว่าง ๑ - ๑๑ เม.ย.๕๕ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร, จ.เพชรบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.ชุมพร, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.นครศรีธรรมราช, จ.กระบี่, จ.ราชบุรี, จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.นครราชสีมา ส�ำหรับผลการตรวจเลือกโดยสรุป ทัง้ ๓ ทภ. มียอดทหารกองเกินทีอ่ ยูใ่ นห้วงอายุ ๒๑ - ๒๙ ปี ทีจ่ ะต้องเข้ารับการตรวจเลือก จ�ำนวน ๕๒๘,๘๐๐ คน ยอดที่ฝ่ายทหารต้องการ จ�ำนวน ๑๐๓,๕๕๕ คน แบ่งเป็น ทบ. จ�ำนวน ๘๐,๐๓๐ คน ทร. จ�ำนวน ๑๖,๐๐๐ คน ทอ. จ�ำนวน ๗,๕๒๕ คน การปฏิบัติในการตรวจเลือกของหน่วยตรวจเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

>> ทภ.๒

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

121


3. การจัดท�ำสาร รมว.กห. ถึงทหารกองเกิน

กกส.กห. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการระดมสรรพก�ำลัง การก�ำลังส�ำรองและการสัสดีของ กห. เห็นว่า การด�ำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ เป็นงานที่ส�ำคัญของ กห. กระท�ำทุก ปี จึงจัดท�ำสาร รมว.กห. เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจเลือกแต่ละคณะอ่านให้ทหารกองเกิน ทราบในวันตรวจเลือก โดยประธานกรรมการการตรวจเลือกแต่ละคน จะอ่านสาร รมว.กห. ให้ทหารกองเกิน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกได้รับทราบก่อนท�ำการตรวจเลือกในแต่ละวัน เพื่อแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา และยืนยันว่าการตรวจเลือกจะกระท�ำด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ส�ำหรับการตรวจเลือกก�ำหนดไว้ในห้วง ๑ ๑๒ เม.ย. ของทุกปี 4. การยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการในยามปกติ ซึ่งเป็นการยกเว้นการไม่เรียกมา ตรวจเลือกของผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ระหว่างชั้นปีที่ ๑ ขึ้นไปถึงผู้ที่อยู่ระหว่างฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ มีจ�ำนวน ๓๙๕ นาย และนักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการยกเว้นตาม มาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๔ (๗) แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มีจ�ำนวน ๔๔ นาย 5. กระทูถ้ ามของนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพือ่ ไทย เรือ่ ง ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร และของนายประสงค์ ตันมณีวัฒนา ส.ว. เรื่อง ขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณา และแนวทางการป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ กห. เกี่ยวกับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการมีสถิติการตรวจเลือกทหารดังนี้ >> สถิติการคัดเลือกทหาร ในรอบ ๑๐ ปี ปี พ.ศ. เข้ารับการตรวจเลือกฯ ๒๕๕๕ ๕๕๗,๖๘๒ ๒๕๕๔ ๕๕๖,๕๕๗ ๒๕๕๓ ๕๒๙,๖๑๔ ๒๕๕๒ ๕๒๙,๘๒๒ ๒๕๕๑ ๕๓๔,๗๓๙ ๒๕๕๐ ๕๖๕,๙๕๒ ๒๕๔๙ ๕๑๒,๐๑๑ ๒๕๔๘ ๕๖๑,๓๑๑ ๒๕๔๗ ๖๑๕,๗๙๗ ๒๕๔๖ ๖๖๖,๖๔๗

ยอดต้องการทหาร ๑๐๓,๕๕๕ ๙๗,๒๘๐ ๘๗,๔๕๒ ๘๗,๐๔๑ ๘๕,๗๖๐ ๘๑,๗๐๑ ๘๑,๐๙๐ ๘๕,๔๔๔ ๘๐,๓๔๕ ๘๑,๗๕๔

๏ งานด้านก�ำลังส�ำรอง 1. การประชุมสัมมนาเพือ่ พัฒนาระบบก�ำลังส�ำรองของ กห. รอง ปล.กห. (๑) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ เพือ่ พัฒนาระบบก�ำลังส�ำรองของ กห. ระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมโกลเด้น บีช อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี มีผรู้ ว่ มสัมมนา จ�ำนวน ๑๑๐ นาย สรุปผลการประชุมสัมมนา เพือ่ พัฒนาระบบก�ำลังส�ำรองของกระทรวงกลาโหม น�ำเรียน ปล.กห. เพือ่ กรุณาน�ำเรียน รมว.กห. อนุมตั ใิ ห้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง กับระบบก�ำลังส�ำรอง น�ำผลการประชุมสัมมนาฯ ไปพิจารณา จัดท�ำเป็นแผนงานโครงการพัฒนาระบบก�ำลังส�ำรองในส่วนที่ รับผิดชอบ ซึง่ รมว.กห. ได้กรุณาอนุมตั แิ ล้ว เมือ่ ๓ เม.ย.๕๕

122

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การผ่อนผัน ๑๑๒,๘๙๑ ๑๐๕,๗๓๙ ๙๕,๙๗๑ ๘๕,๗๗๙ ๘๐,๓๔๕ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

การร้องขอฯ (สมัคร) ๓๑,๕๒๙ ๒๕,๘๐๐ ๒๐,๐๕๓ ๒๖,๖๓๙ ๑๙,๖๒๘ ๑๙,๙๙๑ ๑๘,๐๘๖ ๑๗,๘๐๕ ๒๖,๙๒๐ ๔๒,๕๙๑


2. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ

ประโยชน์และการสวัสดิการของก�ำลังพลส�ำรอง รอง ปล.กห. (๔) เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และการสวัสดิการ ของก�ำลังพลส�ำรอง โดยมี จก.กกส.กห. เป็นรอง ประธาน และกรรมการประกอบด้วย ผูแ้ ทน สป., บก.ทท., เหล่าทัพ และส่วนราชการพลเรือนที่ เกีย่ วข้องร่วมประชุมฯ เมือ่ ๒๖ มิ.ย.๕๕ ณ ห้อง สุรศักดิม์ นตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

ผลการพัฒนาระบบก�ำลังส�ำรองของ กห. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ ๙ ส.ค.๕๕ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม โดย รอง ปล.กห. (๔) เป็นประธาน, จก.กกส.กห. เป็น

รองประธาน กรรมการประกอบด้วย ผู้แทน สป., บก.ทท., เหล่าทัพ, ตชด. และ บก.อส. เข้าร่วม การประชุมฯ 4. การประชุมคณะกรรมการศึกษาและยกร่าง พระราชบัญญัติก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. .... จ�ำนวน ๒ ครั้ง ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ๒๑ ส.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม กกส.กห. ชั้น ๗ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) โดยมี จก.กกส.กห. เป็นประธานการประชุม ซึง่ คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนหน่วยใน สป., บก.ทท. และ เหล่าทัพ ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ ๑๐ ก.ย.๕๕ ณ ห้องประชุม กกส.กห. ชัน้ ๗ อาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ) โดยมี จก.กกส.กห. เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยใน สป., บก.ทท. และ เหล่าทัพ

ผลการปฏิบัติ 1. คณะกรรมการฯ เห็นชอบกับกรอบนโยบายและ แนวทางการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติ ก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. .... ให้เข้าสู่ขั้นตอนการ พิจารณาร่างกฎหมาย 2. มีมติเห็นชอบให้ยกร่าง พ.ร.บ. ก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ โดยใช้ร่าง พ.ร.บ.ก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. .... (๒๔ มาตรา) ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว เมือ่ ปี ๒๕๕๒ และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมือ่ ๑๙ พ.ค.๕๒ น�ำขึน้ มาพิจารณา แก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

123


3. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท�ำงานช่วยเหลือการ ท�ำงานของคณะกรรมการฯ 4. มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. ....

5. การติดตาม สังเกตการณ์ ตรวจสอบ และประเมิน ผลด้านก�ำลังส�ำรองของกระทรวงกลาโหม จัดชุด เจ้าหน้าที่ กสร.กกส.กห. เดินทางไปราชการ เพื่อ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร ของเหล่าทัพ จ�ำนวน ๔ ครั้ง

6. น�ำเรียน ปล.กห. เพื่อขออนุมัติผ่อนผันไม่ต้อง

เรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึก วิชาทหารให้กับนักศึกษาที่มีฐานะเป็นทหาร กองหนุน และอยูร่ ะหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย ต่างๆ จ�ำนวน ๑๕๕ แห่ง รวม ๑,๑๕๓ นาย 7. น�ำเรียน ปล.กห. เพื่อขออนุมัติ แต่งตั้งยศให้กับ นักศึกษาวิชา ทหารที่ส�ำเร็จการ ฝึกวิชาทหาร ชั้น ปีที่ ๕ 8. น�ำเรียน ปล.กห. เพื่อขออนุมัติเปิดสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาวิชาทหาร จ�ำนวน ๙๗ แห่ง 9. ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขา ชีวเคมีของทหารจากเหล่าทัพ (วศ.ทบ., วศ.ทร., และ ศวอ.ทอ.) เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล สนับสนุนการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๕

124

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งานที่จะด�ำเนินการต่อไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลการพัฒนาระบบก�ำลังส�ำรองของ กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๖ 2. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ ประโยชน์และการสวัสดิการก�ำลังพลส�ำรองของ กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๖ 3. การติดตาม สังเกตการณ์ ตรวจสอบ และประเมิน ผลด้านก�ำลังส�ำรองของกระทรวงกลาโหม จ�ำนวน ๕ ครั้ง (ทภ.๑ - ๔, รร.กสร.ศสร., กองบิน และ ฐานทัพเรือ) 4. จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาและยกร่าง พระราชบัญญัติก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. .... จ�ำนวน ๔ ครั้ง 5. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. .... จ�ำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๑๐๒ นาย (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เพิ่มเติม) 6. ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ก�ำหนดไว้ใน อฉก. ๐๘๐๐ กสร.กกส.กห. การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แผน/ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ การระดมสรรพก�ำลัง การก�ำลังส�ำรอง และการ สัสดี ระหว่าง ๒๘ - ๒๙ มิ.ย.๕๕ ณ ห้องประชุม กกส.กห. ชั้น ๗ อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) โดยมีผู้แทน จากส่วนราชการทหารที่เกี่ยวข้องกับงานการระดม สรรพก�ำลัง เข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น ๔๐ นาย


การอบรมสัมมนาและพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้าง ความสมานฉันท์ระหว่างส่วนราชการทหาร, พลเรือน, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสร้าง ความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานการระดมสรรพ ก�ำลัง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิ.ย.๕๕ ณ โรงแรม ตะนาวศรี รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานการ ระดมสรรพก�ำลัง เข้าร่วมการอบรมฯ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ นาย

โครงการปลูกป่า ยิงกล้าไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ ปล.กห. ได้กรุณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ของ สนผ.กห. โดยให้ กกส.กห. ด�ำเนินการจัด กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ ปลูกป่า ยิงกล้าไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว งบประมาณรายจ่าย ๓๘๐,๙๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) สถานที่การ จัดกิจกรรม ศักดิ์สุภารีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ด�ำเนินการ วันที่ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕ การบรรยายให้ ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ใน หัวข้อการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันปลูก

ต้นกล้าไม้ จากนั้นทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติทับลาน และร่วมกันปลูกป่าด้วยวิธีการยิงกล้าไม้ การฝึกการระดมสรรพก�ำลังเพื่อการทหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๕ (กรส.๕๕) กกส.กห. ได้ก�ำหนดให้มีการฝึกการระดมสรรพก�ำลัง เพื่อการทหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๕ (กรส.๕๕) ระหว่าง ๒๔ - ๒๗ เม.ย.๕๕ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยได้เรียนเชิญ รอง ปล.กห. (๑) หรือผู้แทน ผบ.ทสส. หรือผู้แทน และเลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ หรือผู้แทน ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ดังกล่าว 1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกการ ระดมสรรพก�ำลังเพือ่ การทหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๕ 

กกส.กห. ได้กำ� หนดให้มกี ารฝึกปัญหาทีบ่ งั คับการ (CPX) การฝึกการระดมสรรพก�ำลังเพือ่ การทหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ เม.ย.๕๕ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อน�ำแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้านการระดมสรรพก�ำลังที่จัดตั้งขึ้น มาทดลอง ฝึกซ้อม และเพือ่ น�ำแนวทางการปฏิบตั งิ านร่วมกับ ศูนย์เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรในพื้นที่มาทดลอง ฝึกซ้อม มีผเู้ ข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย ผูแ้ ทนส่วนราชการ ทหาร (สนผ.กห., ธน., ศวพท.วท.กห., กกส.กห., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., วทบ., กกบ.ทภ.๒, กกร.ทภ.๒., มทบ., จทบ., บชร.๒, กกล.สุรนารี และ กกล.สุรศักดิ์มนตรี), ส่วนราชการพลเรือน (สมช., สตช., กอ.รมน. ภาค ๒, มท., กต., ทส., อก., รง., กษ., คค., ทก., สธ., พน., กปส., ปภ. และผู้แทนจังหวัด) รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน โดยได้ เรียนเชิญรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทน ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ดังกล่าว 2. การสัมมนาสรุปบทเรียนจากการฝึกการระดม สรรพก�ำลังเพื่อการทหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๕ (กรส.๕๕) กกส.กห. ได้จัดการฝึกการระดมสรรพก�ำลังเพื่อ การทหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ในขั้นการฝึกปัญหา ที่บังคับการ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๗ เม.ย.๕๕ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น และก�ำหนดให้มี ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

125


3. ความรับผิดชอบทรัพยากรทั้ง ๙ ด้าน ตามแผน

การสัมมนาสรุปบทเรียนจากการฝึกการระดม สรรพก�ำลังเพื่อการทหาร ประจ�ำปี ๒๕๕๕ (กรส.๕๕) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ค.๕๕ ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จ.นครพนม โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมบทเรียนจากการฝึกฯ มาพิจารณาจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติงานของ หน่วยงานด้านการระดมสรรพก�ำลังที่จัดตั้งขึ้น ร่วมกับศูนย์เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรในพื้นที่ ในการตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอ แนะในแต่ละขั้นตอนของการฝึกฯ แล้วน�ำมา ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการระดมสรรพก�ำลัง และการฝึกฯ ในปีต่อไป การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมด้าน การระดมสรรพก�ำลังเพื่อความมั่นคง ประจ�ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ ณ ห้อง สยามปฐพีพิทักษ์ อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) ชั้น ๑๐ โดยมี จก.กกส.กห. เป็นประธานการประชุม คณะ อนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นชอบ ใน ๒ เรื่อง คือ 1. การฝึก กรส.๕๖ ปรับขั้นตอนการฝึกจาก ๕ ขั้นตอน ลงเหลือ ๔ ขั้นตอน โดยรวมขั้นตอนการ ฝึกปัญหาที่บังคับการและการสัมมนาสรุปบท เรียนจากการฝึกไว้ด้วยกัน และเชิญกระทรวงที่ รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกครบทัง้ ๙ ด้าน รวมทัง้ เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้าร่วม การฝึกฯ ส่วนพื้นที่ฝึก ควรใช้พื้นที่ของ ทภ.๑ และเชิญ ทร. เข้าร่วมการฝึกฯ ด้วย

2. การส�ำรวจข้อมูลทรัพยากรพร้อมพิกัดภูมิศาสตร์ ขอความร่วมมือให้คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็น ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ช่วยประสานงานใน การเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรให้เพิ่มเติมพิกัด ภูมิศาสตร์เข้าไว้ด้วย

126

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผนึกก�ำลังฯ (เดิม) กระทรวงที่รับผิดชอบสามารถ ด�ำเนินการได้ ส่วนทรัพยากรด้านสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ให้พิจารณาหน่วย รับผิดชอบในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะ อนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�ำแผนผนึกก�ำลังฯ การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�ำแผน ผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ (ฉบับใหม่) เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๔ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง ชาติ/ประธานกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ได้มี ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท�ำแผน ผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพือ่ การป้องกันประเทศ (ฉบับ ใหม่) โดยมี จก.กกส.กห. เป็นประธานอนุกรรมการ, รอง จก.กกส.กห. เป็นรองประธานอนุกรรมการ และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น อนุกรรมการ รวม ๔๐ ท่าน ทั้งนี้แผนการปฏิบัติของ คณะอนุกรรมการฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมฯ จ�ำนวน ๕ ครั้ง และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑ ครั้ง โดย สมช. รับผิดชอบ งบประมาณในการด�ำเนินการ ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่าน มาคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดการประชุมฯ มาแล้ว จ�ำนวน ๓ ครั้ง และมีมติที่ส�ำคัญ คือ 1. การปฏิบัติที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ จัดการ ประชุมฯ มาแล้ว จ�ำนวน ๓ ครั้ง 

ซึ่งในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนผนึกก�ำลังฯ เพื่อ หารือในประเด็นส�ำคัญต่างๆ และรวบรวมข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำแผน ในการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนผนึกก�ำลังและ ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ (ฉบับใหม่) ณ รร.พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ต่อไป 2. เมือ่ วันที่ ๓ - ๔ ก.ค.๕๕ ณ รร.พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมี จก.กกส.กห. เป็น ประธานการประชุม และมอบหมายให้ รอง จก.กกส.กห. เป็นประธานด�ำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ และผู้เข้าร่วมการ


ประชุมได้พจิ ารณาร่างแผนผนึกก�ำลังฯ ในเบือ้ งต้น และให้ความเห็นชอบใน ๒ เรื่อง คือ

2.1 รายละเอียดความต้องการทรัพยากรทั้ง

ความถูกต้อง ทันสมัย โดยมุ่งเน้นรายการทรัพยากรที่ สามารถสนับสนุนงานด้านการระดมสรรพก�ำลัง และ เผชิญกับภัยคุกคามด้านต่างๆ ได้

๙ ด้าน ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมรายการ ให้เหมาะสมตามความต้องการในปัจจุบัน ของกองทัพ โดยกระทรวงที่รับผิดชอบต่อ ทรัพยากรตามแผนผนึกก�ำลังฯ (เดิม) เป็น หน่วยประสานงานหลักและกระทรวงที่ เกี่ยวข้องเป็นหน่วยสนับสนุน ทรัพยากร ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้นใหม่ ให้ มท. เป็นหน่วยประสานงานหลัก 2.2 วงรอบการระดมสรรพก�ำลังปรับเปลี่ยนเป็น ๓ ขั้นตอน คือ การเตรียมการ, การระดม ทรัพยากร และการเลิกระดมทรัพยากร โดย ให้สามารถด�ำเนินการตามวงรอบได้ตั้งแต่ ภาวะปกติ และเพิม่ ขึน้ ตามระดับความรุนแรง ของสถานการณ์ โดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ ตัง้ แต่ระดับจังหวัด, กลุม่ จังหวัดและรัฐบาล ซึง่ รายละเอียดวิธกี ารปฏิบตั ขิ องแต่ละกระทรวง ให้พิจารณาในโอกาสต่อไป ๏ งานด้านส�ำรวจฯ กทก.กกส.กห. ได้ท�ำการส�ำรวจฯ จ�ำนวน ๔ ครั้ง ใน พื้นที่ ทภ.๑ - ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการ ส�ำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพก�ำลังจากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูล ๘ ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาหาร, ด้านน�้ำ, ด้าน การคมนาคม, ด้านการสื่อสาร, ด้านการแพทย์และ สาธารณสุข, ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต และด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ตลอดจนด้าน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ เพื่อมา ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้ทันสมัยและบริหารจัดการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บังคับ บัญชาได้ ผลการด�ำเนินงานส�ำรวจฯ กทก.กกส.กห. ได้รับ ข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพก�ำลังในพื้นที่ ทภ.๑ - ๔ จากนั้นน�ำข้อมูลทรัพยากรที่ได้มาส�ำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวม พร้อมลงพิกัดภูมิศาสตร์ให้มี

๏ งานด้านการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสัมพันธ์ จ�ำนวน ๒ ครัง้ ในพืน้ ที่ ทภ.๑ - ๒ 1. พืน้ ที่ ทภ.๑ ได้แก่ จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม, จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี 2. พื้นที่ ทภ.๒ ได้แก่ จ.นครพนม, จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร

ผลการด�ำเนินงานพัฒนาสัมพันธ์ กทก.กกส.กห. ได้มี การประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาค เอกชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เกี่ยว กับนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและความช่วย เหลือของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร หากประเทศเกิด ภาวะไม่ปกติหรือภาวะฉุกเฉิน การปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม แผนปฏิบัติงานของ กกส.กห. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน วัดพรหมรังษี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ เรียนรู้ที่จะให้เด็กก่อนวัยเรียนวัดพรหมรังษีสามารถ พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

127


กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาโหม (วท.กห.) > ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน ก�ำกับการ และด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอด จนบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (จก.วท.กห.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

> ผลการด�ำเนินงานของ วท.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ ด้านการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของ กห. 1. การกลั่นกรองและการขออนุมัติโครงการและ งบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร ของ กห. วท.กห. (กผค.วท.กห.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา การทหาร กระทรวงกลาโหม (อกวพท.กห. บริหาร) ซึ่งในรอบปีงบประมาณ ๕๕ (ต.ค.๕๔ ก.ย.๕๕) มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

พลโท เรืองปั ญญา โคปาละสุต

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (จก.วท.กห.)

128

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ค�ำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ วท.กห. จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง โดยมีประเด็นเรื่อง ที่พิจารณาที่ส�ำคัญ ได้แก่ การกลั่นกรอง ค�ำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเริ่ม ใหม่ ของ นขต.สป. และเหล่าทัพ ประจ�ำ ปี ๒๕๕๗ การพิจารณากลั่นกรองค�ำขอ โครงการ/กิจกรรมย่อยของโครงการวิจัย และพัฒนาทางด้านยุทโธปกรณ์และด้าน หลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และค�ำขอกิจกรรมการวิจัยและ พัฒนา ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีทางทหารเพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์, การพิจารณาร่างระเบียบ กห. ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์


และเทคโนโลยีการทหารของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... การพิจารณาแนวคิดการจัดตั้งสถาบันวิจัย นวัตกรรมเพื่อความมั่นคง, การพิจารณาการน�ำโครงการวิจัยและพัฒนายานใต้น�้ำไร้คนขับส�ำหรับการ ฝึกปราบเรือด�ำน�้ำมาบรรจุในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของสถาบัน เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.), การพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร (Center of Excellence : COE) เป็นต้น 1.2 การจัดประชุม อกวพท.กห.บริหาร จ�ำนวน ๕ ครั้ง ประกอบด้วย 1.2.1 การประชุม อกวพท.กห.บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบ กห. ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ ทหารของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ... และการเสนอค�ำขอ ตั้งงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กห. ประจ�ำปีงบประมาณ ๕๖ 1.2.2 การประชุม อกวพท.กห.บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๕ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานด้าน การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ จ�ำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องแนวความคิดการ จัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยนวัตกรรมเพื่อความมั่นคง (๒) เรื่องการน�ำโครงการวิจัยและพัฒนายานใต้น�้ำไร้คนขับ ส�ำหรับการฝึกปราบเรือด�ำน�้ำ มาบรรจุในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับของสถาบัน เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (๓) เรื่องแนวทางการจัดตัง้ ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทาง ด้านการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร และ (๔) เรื่องการปรับแผนการด�ำเนิน การของโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านยุทโธปกรณ์และหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.2.3 การประชุม อกวพท.กห.บริหาร ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕ เมือ่ ๒๕ มิ.ย.๕๕ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปี ๕๔ (เพิ่มเติม) ให้กับโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กห. ที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ 1.2.4 การประชุม อกวพท.กห.บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๘ - ๒๙ ส.ค.๕๕ พิจารณากลั่นกรองค�ำขอ โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ นขต.สป. และเหล่าทัพ ประจ�ำปีงบประมาณ ๕๗ จ�ำนวน ๒๑ โครงการ วงเงินประมาณรวม ๖๗,๐๓๗,๐๒๕.-บาท ประกอบด้วย - สป. จ�ำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑๙,๕๕๓,๗๗๖ บาท - ทบ. จ�ำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๑๘,๓๗๗,๘๒๙ บาท - ทอ. จ�ำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๒๙,๑๐๕,๔๒๐ บาท 1.2.5 การประชุม อกวพท.กห. บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๕ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) พิจารณากลั่นกรองค�ำขอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร ประจ�ำปีงบประมาณ ๕๗ ของ ศวพท.วท.กห. จ�ำนวน ๒ โครงการ (โครงการเดิมที่ปรับแก้ไขแล้วเสนอมาใหม่ ๑ โครงการ และโครงการเริ่มใหม่ ๑ โครงการ) (๒) การจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร งานวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ (๓) ร่างค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณา การน�ำโครงการวิจัยและพัฒนายานใต้น�้ำไร้คนขับส�ำหรับการฝึกปราบเรือด�ำน�้ำ มาบรรจุในแผน แม่บทการวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สรุปผลการพิจารณาค�ำขอโครงการวิจัยเริ่มใหม่ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๒ โครงการเป็น วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖๘,๕๐๖,๘๙๓ บาท โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ อกวพท.กห. บริหาร จ�ำนวน ๒๐ โครงการ แบ่งเป็น สป. จ�ำนวน ๖ โครงการ, ทบ. จ�ำนวน ๗ โครงการ และ ทอ. จ�ำนวน ๗ โครงการ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

129


1.3 การจัดประชุม กวพท.กห. ในระดับคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา

การทหาร กระทรวงกลาโหม (กวพท.กห.) ซึ่งมี พล.อ.ชาตรี ทัตติ รอง ปล.กห. (๒) เป็นประธาน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ กวพท.กห. จ�ำนวน ๑ ครัง้ คือ การประชุม กวพท.กห. ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๔ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบจ�ำนวน ๓ เรื่อง คือ การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาการ ทหารของ กห. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒๘ โครงการ วงเงิน ๖๖,๙๐๗,๔๐๐ บาท การเสนอค�ำขอตั้งงบประมาณ โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กห. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒๙ โครงการ วงเงิน ๒๒๑,๐๙๕,๔๑๔ บาท และ เห็นชอบหลักการของร่างระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหารของกระทรวง กลาโหม พ.ศ. ... 1.4 การจัดท�ำโครงการวิจัยรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กห. วท.กห. ได้ประสานกับ ศวพท.วท.กห. และ รร.จปร. เพื่อรวบรวมบุคลากรนักวิจัยที่มีขีดความสามารถ และประสบการณ์การวิจัย มาร่วมกันพัฒนาค�ำขอโครงการวิจัยฯ ปัจจุบันได้ตั้งคณะที่ปรึกษาฯ โครงการ จ�ำนวน ๒๑ นาย เป็นที่ปรึกษาฯ ในการจัดท�ำค�ำขอโครงการฯ และเมื่อจัดท�ำร่างค�ำขอโครงการวิจัยฯ เสร็จ แล้ว จะได้ขอให้หน่วยประสานการวิจัยของเหล่าทัพและหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นนายทหาร โครงการและผู้ช่วยนายทหารโครงการ จากนั้นน�ำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองค�ำขอโครงการวิจัย จนถึง น�ำเรียน รมว.กห. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่อไป 1.5 การจัดท�ำระเบียบ กห. ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร ของกระทรวง กลาโหม พ.ศ.๒๕๕๕ วท.กห. ได้ด�ำเนินการ ยกร่างระเบียบ กห. ว่าด้วยการวิจัยและ พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการทหารของ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ... ขึ้นมา เพื่อใช้ทดแทน ระเบียบ กห. ว่าด้วย การวิจัยฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และระเบียบ กห. ว่าด้วยการวิจัยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ รวม ทั้งการเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการติดตามความก้าวหน้าของ งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร ที่รวมไปถึงการพัฒนา บุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร การด�ำเนิน การมาตรฐานทางทหาร และการด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย มีความมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ กห. มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้น�ำร่างระเบียบฯ ที่ได้ ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก กวพท.กห. และส่วน ราชการต่างๆ ใน กห. ทั้งจาก บก.ทท. และเหล่าทัพ น�ำเรียน รมว.กห. พิจารณาลงนามอนุมัติประกาศใช้ เมื่อ ๓ ต.ค.๕๕ ที่ผ่านมา

130

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


๏ ด้านการพัฒนาก�ำลังพลด้านการวิจัยและ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. กิจกรรมการเปิดอบรมหลักสูตรการบริหาร โครงการวิจัย หลักสูตรภาษาต่างประเทศและ การจัดบรรยายพิเศษ 1.1 การเปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีน ประจ�ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ของ วท.กห. ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ มิ.ย.๕๕ ณ จ.นครนายก

1.2 การเปิดอบรมหลักสูตรค่ายภาษาภาคฤดูรอ้ น ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ส�ำหรับบุตรหลานของข้าราชการ สป. ที่ ก�ำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระยะเวลาการอบรม ระหว่าง ๑๘ - ๓๐ เม.ย.๕๕

ผลส�ำเร็จของการประชุมสัมมนาฯ ที่ได้รับคือการ เปิดโอกาสให้ผู้แทนของ นขต.วท.กห. ได้ร่วม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ จนเกิด แนวทางด�ำเนินการทีส่ อดคล้อง โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติและ เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจกรรม/ตัวชี้วัด ตาม แผนปฏิบัติราชการของ วท.กห. โดยตรง ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ วท.กห. และส�ำหรับในส่วนของทบทวนการปฏิบัติงานก็จะ ท�ำให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาให้มีความต่อเนื่อง หรือหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถกระท�ำ ได้อย่างมีเหตุมีผล 4. จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการ แก้ไขปัญหาการบริหารงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่าง ๒๔ - ๒๕ ก.ย.๕๕ ณ โรงแรมเซนทารา พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นการด�ำเนินการเพื่อให้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการปรับปรุง โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ ทันสมัย ต่อสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

1.3 การเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับ

นายทหารประทวน ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่าง ๒ - ๒๗ ก.ค.๕๕ 2. การจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาก�ำลังพล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วท.กห. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่าง ๑๙ ๒๐ ก.ค.๕๕ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3. จัดประชุมสัมมนาเพือ่ ระดมความคิดในการ ทบทวนการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ วท.กห.  และพิจารณาปรับปรุงการจัดท�ำแผนปฏิบัติ ราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ผลส�ำเร็จของการประชุมสัมมนาฯ ที่ได้รับคือ ได้รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องของการบริหารงาน วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กห. จากผู้แทนของเหล่าทัพ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้อง และร่วมหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แนวทางการแก้ไข ปัญหาการบริหารงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม และน�ำไปสู่การ ปฏิบัติได้จริง ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

131


5. การด�ำเนินการให้การสนับสนุนด้านการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ แบบออสเตรเลีย และแบบอเมริกนั เพือ่ คัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ให้แก่ นขต.สป. 6. ด�ำเนินการขออนุมตั จิ ดั ตัง้ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (อัตรา เพื่อพราง) (ศภษ.วท.กห.) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่เตรียมก�ำลังพลในสังกัด สป. ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาประเทศ รองรับต่อการที่ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 7. วท.กห./ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ด้านวิชาการและการสาธิตในคณะกรรมการ อ�ำนวยการประสานงานการจัดงานนิทรรศการ อุปกรณ์ป้องกันประเทศได้อ�ำนวยการในการ จัดงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๒ (Defense & Security 2012) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๕ - ๘ มี.ค.๕๕ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยได้ด�ำเนินการในส่วนที่ส�ำคัญของการจัดงานฯ ได้แก่ การพิจารณาและประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเข้าร่วมงานฯ ซึ่งการ จัดงานฯ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการอุปกรณ์ ป้องกันประเทศ, การบรรยายทางวิชาการ, การ สัมมนานานาชาติเรื่อง “ความร่วมมือระหว่าง พลเรือนและทหารในการจัดการภัยพิบัติ” (Civil Military Cooperation on Disaster Management) และอ�ำนวยความสะดวกข้าราชการในส่วนของ กห. ในการเข้าร่วมชมงานฯ รวมถึงการพิจารณาความ เหมาะสมของการจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดแสดง และสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในส่วนของ กห.

การแก้ปัญหาการก่อความ รุนแรง จ�ำนวน ๔ รายการ และสายรัดห้ามเลือดกึ่ง อัตโนมัติ จ�ำนวน ๕ ชุด ทั้งนี้ในการส่งมอบผลงาน วิจัยดังกล่าว ได้จัดให้มี การสาธิตแนะน�ำการใช้ ยุทโธปกรณ์พเิ ศษแก่ผใู้ ช้งาน พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ประชุม หารือสอบถามข้อมูลกับ ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับ ทราบปัญหาข้อขัดข้องในการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษ ที่ผ่านมาและความต้องการ ๏ ด้านการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับเครือข่ายภายนอก กห. 1. การจัดท�ำบันทึกความเข้าใจระหว่าง สทป. กับ ส่วนราชการของ กห. วท.กห. ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่างกระทรวงกลาโหม กับสถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.) โดย ปล.กห. (รอง ปล.กห. รักษาราชการแทนฯ) เป็น ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในฐานะผู้รับมอบ อ�ำนาจจาก รมว.กห. กับผู้อ�ำนวยการสถาบัน เทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีผู้แทน ผบ.ทสส. และผู้แทน ผบ.เหล่าทัพ ร่วมลงนามในบันทึก ความเข้าใจฯ ในฐานะพยาน เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องสุรศักดิม์ นตรี ในศาลาว่าการ กลาโหม

๏ ด้านการสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วท.กห. ได้ด�ำเนินการ ส่งมอบผลงานวิจัย ยุทโธปกรณ์พิเศษให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไว้ทดลองใช้งาน ระหว่าง ๓ - ๕ ก.ค.๕๕ ณ มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ�ำนวน ๔ รายการ ได้แก่ กล้องมองกลางคืน จ�ำนวน ๖ ชุด ระบบสื่อสารส�ำหรับเฝ้าตรวจทางอากาศ จ�ำนวน ๑ ชุด ชุดกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ส�ำหรับ

132

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กับเครือข่ายนอกประเทศ วท.กห. และ สวพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ศูนย์การทดลอง กองก�ำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา (กกล.นย.สรอ.) ภาคพื้นแปซิฟิก (U.S. Marine Corps Forces, Pacific Experimentation Center : MEC) จัดการสาธิตและทดลอง เทคโนโลยีทางทหาร (Crimson Viper 2012 : CV12) ระหว่าง ๖ - ๒๘ ก.ค.๕๕ ณ รร.จปร. จ.นครนายก โดยเน้นเทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา ภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) เพื่อให้การพัฒนา


เทคโนโลยีดา้ นนีแ้ พร่หลาย รองรับภัยพิบตั ใิ น อนาคต ฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้นำ� เทคโนโลยีมาสาธิต ทดลอง จ�ำนวน ๑๓ เทคโนโลยี แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการ บรรเทาภัยพิบตั ิ (Humanitarian Assistance/ Disaster Relief : HA/DR), ด้านระบบ C4ISR และ ด้านพลังงานทางเลือก (Alternative Energy)

ซึง่ การจัดในปีนนี้ บั เป็นปีที่ ๔ นอกจากนัน้ วท.กห. ยังได้เชิญหน่วยงานใน กห. และหน่วยงานพลเรือนที่ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ HA/DR มาร่วมชมการสาธิต และทดลองด้วย ส่งผลให้ปีนี้มีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้กันอย่างกว้างขวาง อันจะพัฒนาไปสู่ ความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ร่วมกันต่อไป อีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์ตอ่ กห. ในภาพรวม ประการ ส�ำคัญยังเป็นการสร้างมิตรภาพและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กห.ไทย และ กห.สรอ. ให้มคี วามแนบแน่นยิง่ ขึน้ ตลอดจนเป็นการเพิม่ พูน องค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับก�ำลังพล ทางการวิจัยของ กห.ไทย. และสามารถน�ำไป ประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาการ ทหารอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร ของกองทัพไทยให้มีความก้าวหน้าต่อไป ๏ ด้านการมาตรฐานทางทหาร 1. ด้านการบริหารจัดการงานการมาตรฐาน ทางทหาร ระดับ กห. รวบรวมข้อมูลด้านการ มาตรฐาน จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) หน่วยประสานการวิจัยของ เหล่าทัพ (สวพ.ทบ., สวพ.ทร. และ ยก.ทอ.) และ ต่างประเทศ ด�ำเนินการจัดคณะผูแ้ ทนเข้าเยีย่ มชม และประสานข้อมูลด้านการมาตรฐานทางทหาร จากเหล่าทัพ และบริษัทเอกชน

2. ด้านการก�ำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กห.

จัดประชุมคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน ยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กห.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม สยามปฐพีพทิ กั ษ์ ชัน้ ๑๐ อาคาร สป. (แจ้งวัฒนะ) โดยเรียนเชิญ พล.อ.ชาตรี ทัตติ รอง ปล.กห./ ประธานคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน ยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมเป็นประธานการ ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง หลักเกณฑ์การตรวจสอบและทดสอบ เพื่อการ พิจารณารับรองคุณภาพยุทโธปกรณ์ กห. ว่าด้วยเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ขนาดก�ำลังส่ง ๑๕ วัตต์” และ “การรับรอง คุณภาพเสื้อเกราะกันกระสุนรุ่น Warrior ระดับ 3A ของศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธรภาค ๔” 3. ด้านการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กห.  ศูนย์ฝกึ อบรมต�ำรวจภูธรภาค ๔ ขอความอนุเคราะห์ ให้ วท.กห. ทดสอบเสือ้ เกราะกระสุน รุน่ Warrior ในระดับ 3A และระดับ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ เกิดความปลอดภัยและความมัน่ ใจในประสิทธิภาพ แก่เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและเป็น ยุทธภัณฑ์สำ� หรับข้าราชการต�ำรวจทีเ่ ข้ารับการฝึก อบรมหลักสูตรต่างๆ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

133


4. เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานของแผนกทดสอบทางขีปนาวิธีและอุโมงค์ทดสอบ รวมถึงมาตรฐานการผลิต

กระสุนขนาดต่างๆ ของ รวท.อท.ศอพท. เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านงานมาตรฐานและการรับรองคุณภาพเสื้อเกราะ กันกระสุน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พ.ค.๕๕ ณ รวท.อท.ศอพท. อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 5. เดินทางเยี่ยมชมการปฏิบัติการ ของหน่วยงานและรวบรวม ข้อมูลส�ำหรับการก�ำหนด มาตรฐาน การรับรองแบตเตอรี่ ที่ใช้กับรถยนต์ทหารและการ ยิงทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิ.ย. ๕๕ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และกองบิน ๔๖ จ.พิษณุโลก, กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายกาวิละ, กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก และคณะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

> งานส�ำคัญๆ ที่จะด�ำเนินการต่อไปในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ 1. ด้านการมาตรฐานทางทหาร 1.1 การพัฒนาก�ำลังพลของ กมท.สนป.วท.กห. ด้านการมาตรฐานทางทหาร 1.2 การติดตามเทคโนโลยีทางทหารที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อ กห. และการมาตรฐานทางทหาร 1.3 การก�ำหนดมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน และ/หรือการรับรองคุณภาพยุทโธปกรณ์ กห. 1.4 การทดสอบ ทดลอง และประเมินผลยุทโธปกรณ์ และผลงานวิจัยและพัฒนาการทหาร 2. ด้านการบริหารจัดการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.1 การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของ กห. 2.2 การจัดท�ำคู่มือการบริหารงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กห. 3. ด้านการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเครือข่ายภายนอก กห. 

- การจัดการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร (Crimson Viper 2013 : CV13) 4. ด้านการพัฒนาก�ำลังพลด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.1 กิจกรรมการเปิดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการวิจยั หลักสูตรภาษาต่างประเทศและการจัดบรรยายพิเศษ 4.1.1 การเปิดอบรมหลักสูตรภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 4.1.2 การเปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีน ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 4.1.3 การเปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษทางทหาร ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 4.1.4 การเปิดอบรมหลักสูตรค่ายภาษาภาคฤดูร้อน ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรส�ำหรับ บุตรหลานของข้าราชการ สป. 4.1.5 การจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาก�ำลังพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กห. ประจ�ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 4.2 การด�ำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการจัดประชุมสัมมนาฯ ให้ความรู้กับข้าราชการภายใน วท.กห. และมีการส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาหลักสูตรในระยะสั้นในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 4.3 เริ่มด�ำเนินการบริหารจัดการ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (อัตราเพื่อ พราง) (ศภษ.วท.กห.)

134

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (ศวพท.วท.กห.) > ภารกิจ ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านหลักการ และด้าน ยุทโธปกรณ์ เพื่อน�ำไปสู่การใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันไปสู่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อพึ่งพาตนเอง พัฒนา ก�ำลังพลด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ สมรรถนะให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ปรับปรุงพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาการทหาร มีผู้อ�ำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกลาโหม (ผอ.ศวพท.วท.กห.) เป็นผู้บังคับ บัญชารับผิดชอบ

พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน

ผู ้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (ผอ.ศวพท.วท.กห.)

> ผลการด�ำเนินงานของ ศวพท.วท.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศวพท.วท.กห. มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมต่างๆ ภายในหน่วย ใกล้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนทีก่ ำ� หนด ท�ำให้ ศวพท.วท.กห. มีความพร้อมในการด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนามากขึ้น พร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ควบคู่ไปกับการขยาย ผลงานวิจัยของหน่วย ให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ หน่วยงานในสังกัด สป. และเหล่าทัพ มากขึ้น โดยมี ผลการด�ำเนินงานดังนี้ ๏ งานปรับปรุ งและพัฒนาด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ศวพท.วท.กห. ได้จัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ปี ๕๔ - ๕๗ เพื่อด�ำเนินการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารส�ำนักงานและสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกต่างๆ รวมทั้งสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่หน่วยให้มี สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ดังนี้ 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส�ำนักงาน ๔ ชั้น ซึ่ง เป็นอาคารส�ำนักงานหลักในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ โดยท�ำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ ใช้สอยภายในอาคารทุกส่วนให้มีความสะดวกต่อ การใช้งาน และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติ งานของข้าราชการมากขึ้น ได้แก่ - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Lab) เพื่อรองรับงานวิจัยและ พัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์, การสื่อสาร และ คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงห้องประชุมประจ�ำหน่วย ห้องประชุม สัมมนาและห้องฝึกอบรม เพื่อรองรับการ ประชุมสัมมนาด้านการวิจัยและงานฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้กับข้าราชการของหน่วย - ปรับปรุงส�ำนักงานและห้องท�ำงานข้าราชการ เพื่อเพิ่มสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสร้าง บรรยากาศที่เหมาะสมต่อการท�ำงานของ ข้าราชการ ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

135


- ปรับปรุงห้องสมุดประจ�ำหน่วย ให้เป็นแหล่ง สะสมองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป

2. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยเครื่องกลหลังใหม่

(Mechanical - Lab) เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ ในการสร้างและทดสอบต้นแบบงานวิจัยทางด้าน ยานยนต์และด้านยุทโธปกรณ์ และจะพัฒนาไปสู่ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางด้านเครื่องกลของ กห. ในอนาคตต่อไป 3. ปรับปรุงห้อง อาหารประจ�ำ หน่วย เพื่อให้ ข้าราชการและ ผู้มาติดต่อราชการ ใช้เป็นสถานที่ พักผ่อน และจัด กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ร่วมกัน 4. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพื้นที่หน่วย ให้มีความ สวยงาม มีสภาพ แวดล้อมที่ดี และมี บรรยากาศ ที่เหมาะสมต่อ การท�ำงานของ ข้าราชการ มากยิ่งขึ้น ๏ งานปรับปรุ งและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางการวิจัย ศวพท.วท.กห. มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา การทหาร ด้านยุทโธปกรณ์ และด้านการสื่อสาร/ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลามากกว่า ๔๐ ปี การด�ำเนิน โครงการวิจัยในด้านดังกล่าวให้ประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และฐานข้อมูลที่จ�ำเป็น แต่เนื่องจาก เครื่องจักรกล และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ในกระบวนการวิจัยของ ศวพท.วท.กห.

136

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

มีสภาพเก่า ล้าสมัย ประสิทธิภาพและความแม่นย�ำ ต�่ำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยในปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องการเครื่องจักร และเครื่องมือในการผลิตผล งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นย�ำสูง ศวพท.วท.กห. จึงเสนอความต้องการในการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ในด้าน เครื่องจักรกล และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดแทนของเดิม และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ�ำห้อง ปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicLab) ขั้นที่ ๑ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ�ำห้องปฏิบัติ การวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Lab) ขั้นที่ ๑ มีจ�ำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังกล่าว มีความ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และความแม่นย�ำสูง สามารถรองรับงานวิจัยด้านการสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส์ของ ศวพท.วท.กห. และให้การ สนับสนุนงานวิจัยของหน่วยงานอื่นใน กห. เมื่อ ได้รับการร้องขอ >> เครื่องวิเคราะห์สัญญาณวิทยุ

>> เครื่องก�ำเนิดสัญญาณคลื่นไฟฟ้า

การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ�ำห้องปฏิบัติการ วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Lab) ขั้นที่ ๑


2. การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ�ำห้อง

ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกล (Mechanical-Lab) ขั้นที่ ๑ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ�ำห้อง ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกล (Mechanical-Lab) ขั้นที่ ๑ มีจ�ำนวน ๒๕ รายการ ซึ่งเครื่องมือและ อุปกรณ์ดังกล่าว มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และความแม่นย�ำสูง สามารถรองรับงานวิจัย ด้านเครื่องกลของ ศวพท.วท.กห. และให้การ สนับสนุนงานวิจัยของหน่วยงานอื่นใน กห. เมื่อได้ รับการร้องขอ >> เครื่องกัดโลหะ > เครื่องเลื่อยสายพาน

>> เครื่องไสโลหะ

>> เครื่องเชื่อมโลหะแบบจุด การจัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์ประจ�ำห้องปฏิบัติการ วิจัยเครื่องกล (MechanicalLab) ขั้นที่ ๑

3. การเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร (Center of Excellence : COE) จากการที่ ศวพท.วท.กห. ได้วิจัยและพัฒนาการ ทหารทั้งด้านยุทโธปกรณ์ และด้านหลักการอย่าง ยาวนาน และต่อเนือ่ ง จึงเกิดการสะสมองค์ความรู้ และประสบการณ์ ท�ำให้เกิดความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ศวพท.วท.กห. จึงเสนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางทหาร (Center of Excellence : COE ) จ�ำนวน ๒ ด้าน ดังนี้ 3.1 การเสนอโครงการจัดตั้ง COE ด้านการ เฝ้าตรวจและแจ้งเตือน  ศวพท.วท.กห. ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ เฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกล (Remote Area Monitor : RAM) ซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าตรวจ และแจ้งเตือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ส่งสัญญาณการตรวจจับในระยะไกล อย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปี ท�ำให้มี ความเชี่ยวชาญที่จะสามารถเป็นศูนย์กลาง ในการวิจัยและพัฒนา การขยายผล การ สร้างและพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอด องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันโครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณของ สงป.กห. 3.2 การเสนอโครงการจัดตั้ง COE ด้านการ ติดตามและประเมินผล  ศวพท.วท.กห. มีการด�ำเนินการวิจัยด้าน สังคมศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประเมิน ผลในด้านต่างๆ ตามที่ได้เสนอโครงการวิจัย หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน ท�ำให้มอี งค์ความรู้ และความเชีย่ วชาญทีจ่ ะสามารถเป็นศูนย์กลาง ในการวิจยั และพัฒนา การขยายผล การสร้าง และพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอด องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันโครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณของ สงป.กห. ๏ งานพัฒนาด้านบุ คลากร บุคลากรทางการวิจัย เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่มีผลต่อ ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิจัยของหน่วยที่ผ่านมา บุคลากรทางการวิจัยของหน่วยมีจ�ำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ นักวิจัยบางส่วนที่มีอยู่ยังขาดประสบการณ์ในงาน วิจัย ศวพท.วท.กห. จึงได้วางแผนและด�ำเนินการตาม

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

137


แผนการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้ - จัดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการ วิจัยพัฒนาให้กับนักวิจัยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน - จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมนักวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัย ให้มีคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน และสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักวิจัย เพื่อสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และรองรับการฝึก ศึกษา อบรม ร่วมกับหน่วยงานวิจัยต่างประเทศ - จัดการฝึกอบรมข้าราชการของหน่วย เพื่อปลูกฝัง ความรักองค์กร ความสามัคคี ความมีวินัย และ ความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล - จัดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและการเขียน หนังสือราชการให้กับนักวิจัย เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สนับสนุนงานวิจัย - จัดทีมนักวิจัยเข้าร่วมการด�ำเนินงานความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารระหว่าง กห.ไทย และ กห. สรอ. ภายใต้โครงการ Crimson Viper 2012 (CV 12) ในส่วนประเมินผลเทคโนโลยี ณ รร.จปร. อ.เมือง จ.นครนายก จ�ำนวน ๑๐ นาย ๏ การด�ำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ศวพท.วท.กห. มีการด�ำเนิน การวิจัยและพัฒนาการทหารที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเฝ้าตรวจ พื้นที่ระยะไกล ด้วยเทคโนโลยีภาพและข้อมูล ความเร็วสูง จากการที่ ศวพท.วท.กห. ได้ติดตามประเมินผล การใช้งานเครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกลที่ ส่งมอบให้หน่วยทหารทดลองใช้งานอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิค และการใช้งาน ประกอบกับเทคโนโลยีด้าน อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารมีความก้าวหน้า มากขึ้น ศวพท.วท.กห. จึงด�ำเนินโครงการวิจัย และพัฒนาเครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกล ด้วยเทคโนโลยีภาพและข้อมูลความเร็วสูงใน ปีงบประมาณ ๕๔ - ๕๕ เพื่อพัฒนาเครื่องมือ

138

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกล ให้มีขีดความสามารถใน การแจ้งข้อมูลผู้บุกรุกและการสื่อสารข้อมูลสูงขึ้น มีขนาดเล็กลง น�้ำหนักเบา ที่ส�ำคัญ คือ เพิ่มระบบ ตรวจจับด้วยภาพ (Image Sensor) ทั้งกลางวัน และกลางคืน พร้อมรายงานผลด้วยความเร็วสูง ผลการด�ำเนินงานในปัจจุบัน คือ ได้โปรแกรม วิเคราะห์สัญญาณจากหัวตรวจจับสัญญาณการ สั่นสะเทือนของพื้นดิน หัวตรวจจับสัญญาณ คลื่นความร้อน และหัวตรวจจับด้วยภาพ ซึ่งอยู่ ระหว่างการทดสอบ ผลที่จะได้รับเมื่อโครงการ ส�ำเร็จ คือ เครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ระยะไกลของ ศวพท.วท.กห. ที่สามารถตรวจจับผู้บุกรุกโดยมี ภาพถ่ายยืนยันและส่งข้อมูลด้วยความรวดเร็ว แบบ Real Time เพื่อการพิสูจน์ฝ่าย สกัดกั้น หรือจับกุมผูบ้ กุ รุก และเป็นหลักฐานในการติดตาม ผู้บุกรุกมาด�ำเนินคดีต่อไป 2. โครงการวิจัยและพัฒนาหมวกป้องกันอันตราย จากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล ศวพท.วท.กห. ได้ด�ำเนิน การวิจัยและพัฒนาชุด ลดอันตรายทหารช่าง ซึ่งเป็นชุดเกราะอ่อน ผลิตจากเส้นใยโพลิเมอร์ ความแข็งแรงสูงส�ำหรับ ทหารช่างในการเก็บกู้ กับระเบิดเป็นผลส�ำเร็จ และน�ำไปใช้งานจริงในการเก็บกู้กับระเบิด ตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชา ชุดดังกล่าว ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง และหมวก ซึ่งผล ตอบรับจากการใช้งาน คือ หมวกมีน�้ำหนัก มากเกินไป รูปทรงไม่เหมาะสม และไม่สามารถ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ ศวพท.วท.กห. จึงด�ำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา หมวกป้องกันอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหาร บุคคล ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ปี ๕๔- ๕๕ เพื่อวิจัยและพัฒนาหมวกป้องกันอันตรายจาก สะเก็ดระเบิดสังหารบุคคลจากวัสดุโพลิเมอร์ความ แข็งแรงสูง ที่มีน�้ำหนักเบาขึ้น รูปทรงเหมาะสม


และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ ผลการด�ำเนิน งานในปัจจุบัน คือ ได้ข้อมูลเส้นใยความแข็งแรง สูงชนิดใหม่ที่จะใช้เป็นวัสดุผลิตหมวก รูปแบบ หมวกที่เหมาะสม และองค์ความรู้ในการประกอบ ร่วมชิ้นส่วน ผลที่จะได้รับเมื่อโครงการส�ำเร็จใน ปี ๒๕๕๕ คือ หมวกป้องกันอันตรายจากสะเก็ด ระเบิดสังหารบุคคล ส�ำหรับทหารช่างในการกู้ กับระเบิดที่มีน�้ำหนักเบาขึ้น รูปทรงเหมาะสม สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น อุปกรณ์สื่อสาร ได้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความมั่นใจ และความปลอดภัยส�ำหรับผู้สวมใส่

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วเปรียบ เทียบกับผลการประเมินของ สวฝ.ยก.ทหาร และ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสรุปบทเรียนการ ฝึก กฝร. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการร่วม สามเหล่าทัพให้เป็นที่ยอมรับปฏิบัติได้ต่อไป

> งานส�ำคัญๆ ที่จะด�ำเนินการต่อไปใน ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ 1. โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ระบุพิกัดหน่วย 3. โครงการติดตามและประเมินผลการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด บก.ทท./ศตส.กองทัพ ไทย ประจ�ำปีงบประมาณ ๕๕ บก.ทท. ขอรับการสนับสนุนให้ ศวพท.วท.กห. ด�ำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บก.ทท./ ศตส.กองทัพไทย ประจ�ำปีงบประมาณ ๕๕ เพื่อ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ของ บก.ทท. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติ ปิดโครงการ ผลการประเมินแต่ละกิจกรรม สรุป ได้คือ บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านความรู้ ความ พึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับสอดคล้องกับตัว ชี้วัดตามนโยบาย ๕ รั้วป้องกัน คือ รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน และรั้วครอบครัว สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตาม นโยบายรัฐบาล

ทหารขนาดเล็กด้วยดาวเทียม โดยใช้วิทยุสื่อสาร 2. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการแปลส�ำนวน ภาษาไทยเป็นภาษามลายูถิ่น เพื่อภารกิจทางด้าน ความมั่นคง 3. โครงการพัฒนารายงานความพร้อมรบของกองทัพ ไทย กรณีศึกษาในส่วนของ ทร. และ ทอ. 4. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเฝ้าตรวจพื้นที่ ระยะไกลด้วยเทคโนโลยีภาพและข้อมูลความเร็วสูง 5. โครงการวิจัยและพัฒนาหมวกป้องกันอันตรายจาก สะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล 6. การพัฒนาเครื่องผลักดันน�้ำขนาดเล็ก ขั้นที่ ๒ 7. การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับกระแส ไฟฟ้า

4. โครงการประเมินการน�ำผลแนวทางการปฏิบัติ

การร่วมสามเหล่าทัพไปปฏิบัติ ศวพท.วท.กห. ด�ำเนินโครงการประเมินการน�ำ ผลแนวทางการปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพไป ปฏิบัติต่อเนื่องจากปี ๕๓ เพื่อประเมินผลแนวทาง การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ และเพื่อพัฒนา แนวทางการปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพให้เป็นที่ ยอมรับปฏิบัติได้ แต่ต้องขยายระยะเวลาด�ำเนิน โครงการออกไปถึงปี ๒๕๕๕ โดยจะน�ำผลจาก ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

139


กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) > ภารกิจ มีหน้าทีพ่ จิ ารณา เสนอความเห็น วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน ก�ำกับดูแล และด�ำเนินการเกีย่ วกับเทคโนโลยี สารสนเทศ การสือ่ สารเพือ่ การบริหารราชการทัว่ ไป คลืน่ ความถี่ กิจการอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพือ่ ความมัน่ คงของกระทรวงกลาโหม และปฏิบตั งิ านอืน่ ตาม ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมี เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม (จก.ทสอ.กห.) เป็นผูบ้ งั คับบัญชา รับผิดชอบ

> ผลการด�ำเนินงานของ ทสอ.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ การด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�ำคัญ ของ ทสอ.กห. แบ่งเป็น ๓ โครงการ และ ๑ แผนงาน ได้แก่ 1. โครงการวางระบบเครือข่ายการสื่อสารหลัก (Backbone) ส่วนเพิม่ เติมของ กห. ระยะที่ ๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครือข่าย การสื่อสารตามโครงการวางระบบเครือข่าย  การสื่อสารตามโครงการวางระบบเครือข่ายสื่อสาร หลัก (Backbone) ส่วนเพิม่ เติม ของ กห. ระยะที่ ๑ เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม นย. จ.ชลบุรี

รอง ผบ.นย. ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง นย.

พลโท ยุ ทธชั ย พันธุ์งาม

เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (จก.ทสอ.กห.) การทดสอบระบบประชุมทางไกล (VCS)

140

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


การทดสอบความเร็วระบบ อินเทอร์เน็ต

การทดสอบดาวน์โหลด ระบบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

2.2 การปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ทสอ.กห.

2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ กห. สป. และ นขต.สป.

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ กห.

3. โครงการสื่อสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้

องค์ราชันจอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการ ทั่วไปของ สป. ระยะที่ ๒ โดยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตตามโครงการสื่อสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันจอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา ในปี ๒๕๕๕ ดังนี้

แผนผังแสดงระบบเครือข่ายการสือ่ สารหลัก (Backbone) ของ กห.

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ราชการทั่วไปของ สป. ระยะที่ ๒ มีการด�ำเนินงาน ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 2.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบให้กับ นขต.สป. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๑๓๐ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จ�ำนวน ๓๐ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบเครือข่าย จ�ำนวน ๒๐ เครื่อง เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ต จ�ำนวน ๓๐ เครื่อง

- พิธีเปิดตัวโครงการสื่อสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันจอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๔ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลา ว่าการกลาโหม โดยมี พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง ปล.กห. (๔) เป็นประธาน ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

141


- การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน โครงการสื่อสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ ราชันจอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา ใน นิทรรศการส่งเสริมด้านการตลาดและด้านอื่นๆ ณ เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระหว่าง ๑๔ – ๒๗ มี.ค.๕๕ โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี - ปล.กห. และคณะ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เมื่อ ๘ มี.ค.๕๕ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย สป. ได้น�ำ โครงการสือ่ สร้างสรรค์เทิดไท้องค์ราชัน จอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา ร่วมจัดนิทรรศการด้วย - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน โครงการสื่อสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ องค์ราชันจอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๕ ในบูธ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) ถ.อรุณอัมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ - หนังสือพิมพ์ The Nation ลงข่าว หนังสือหน้าเต็ม การ์ตูน Animation ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันจอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา ฉบับวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๕ - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ ด�ำเนินงานโครงการ สื่อสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน จอมทัพไทย ฉลอง ๘๔ พระชนมพรรษา ในการ ประชุม หน.นขต.สป. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

142

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

- ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (คณะกรรมการบริหารนโยบายของ ศธ. และ ทก.) น�ำผลงานการ์ตูน Animation เฉลิมพระเกียรติฯ ลงในแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็ก และเยาวชน

- จก.ทสอ.กห. และคณะ ได้เข้าพบ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เพือ่ ทูลเกล้า ถวายหนังสือภาพอัจฉริยะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพยนตร์ การ์ตูน ๓ มิติ เรื่องพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ พร้อม กับรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดท�ำแผนงานสื่อ สร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ๓ เม.ย.๕๕


4. แผนงานสือ่ สร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตตามโครงการ สื่อสร้างสรรค์เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี ๒๕๕๕ 4.1 งาน Bangkok International Game Festival 2012 4.2 Paradox TV ท�ำการ บันทึกเทปรายการ ที่งาน Bangkok International Game Festival 2012 โดยช่วง “พาเที่ยวเฉยๆ” ของรายการนั้น ได้ถ่ายท�ำวิธี การใช้หนังสือภาพอัจฉริยะ (Smart book) ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน ๓ มิติ เรื่อง “พระราชินีของเรา” และทดลองเล่นเกม “Knight Farmer” สามารถชมคลิปรายการ ดังกล่าวได้ที่ http://www.youtube.com/ watch?v=BSOg6MWKSGs 5. การด�ำเนินงานแผนงานการพัฒนาระบบปกป้อง การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของ กห. ระยะ ที่ ๒ มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้ - การจัดตั้งประชาคมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๑๕ ธ.ค.๕๔ ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ อาคาร สป. แจ้งวัฒนะ ชั้น ๑๐ ในการประสาน

งานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการ ศึกษา โดยมี จก.ทสอ.กห. เป็นประธาน - การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเฝ้าระวัง การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เหมาะสม ระหว่าง กห. (ทสอ.กห.) กับส�ำนักงาน ต�ำรวจแห่งชาติ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม สยามปฐพีพิทักษ์ อาคาร สป. แจ้งวัฒนะ ชั้น ๑๐ โดยมี ผบ.ตร. เป็นประธาน - การสัมมนาผลิตเนื้อหาปกป้องและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ วันที่ ๒๘ - ๒๙ มิ.ย.๕๕ ณ โรงแรม เดอะโรแมนติก เขาใหญ่ มีผแู้ ทน นขต.กห. เหล่าทัพ ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมการ สัมมนา โดยมี ผอ.ศรค.ทสอ.กห. เป็นประธาน - การฝึกการปฏิบัติการไซเบอร์ร่วมกับกระทรวง กลาโหมสหรัฐฯ (International Cyber Defence workshop: ICDW) วันที่ ๔ - ๘ มิ.ย.๕๕ ณ กสท. มีผู้แทนจากเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐ บริษัท เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ศรค.ทสอ.กห. เข้าร่วมการฝึก

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

143


ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สสน.สป.) > ภารกิจ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการส่งก�ำลังบ�ำรุงและซ่อม บ�ำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการ การโยธาธิการ การควบคุมดูแลอสังหาริมทรัพย์ กิจการ ดุริยางค์ กิจการโรงพิมพ์ของส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ตลอดจนด�ำเนินการเกี่ยวกับการที่ดินของ กระทรวงกลาโหม มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สสน.สป.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลโท สิรวุ ฒิ สุคันธนาค

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สสน.สป.) ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

144

พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สสน.สป.) ตัง้ แต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


> ผลการด�ำเนินงานของ สสน.สป. ประจ�ำปี ๒๕๕๕

สสน.สป. จัดก�ำลังพลเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๔ ณ ชายหาดพัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การจัดการแสดงและประกวดพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน” เมือ่ ๑๗ ธ.ค.๕๔ ณ ชายหาด พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี รมว.กห. กรุณาเป็น ประธานในพิธรี ว่ มกับนายกเมืองพัทยา

รอง ผอ.สสน.สป. เป็นผู้แทน ผอ.สสน.สป. น�ำคณะเยี่ยม ประชาชนพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหาร และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางแค เมื่อ ๘ พ.ย.๕๔

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

145


ปล.กห. กรุณาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สสน.สป. ครบ ๓ ปี และ สยธ.สสน.สป. ครบ ๒๒ ปี เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๕ ณ อาคาร สยธ.สสน.สป. โดยมี ผอ.สสน.สป. และ ผอ.สยธ.สสน.สป. ให้การต้อนรับ

ปล.กห. พร้อมด้วยนายกสมาคมภริยาข้าราชการ สป. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร - ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สสน.สป., สยธ.สสน.สป. และ สนพ.สสน.สป. เมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๕ โดยมี ผอ.สสน.สป., ผอ.สยธ.สสน.สป. และ ผอ.สนพ.สสน.สป. ให้การต้อนรับ

สสน.สป. ได้จัดให้มีพิธี รับ - ส่งหน้าที่และการ บังคับบัญชาในต�ำแหน่ง ผอ.สสน.สป. เมื่อ ๓ เม.ย. ๕๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ อาคาร สยธ.สสน. สป.

146

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ส�ำนักโยธาธิการ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สยธ.สสน.สป.) > ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน และก�ำกับ ดูแลเกี่ยวกับการโยธาธิการ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ การควบคุมดูแลอสังหาริมทรัพย์ของส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม ด�ำเนินการออกแบบก่อสร้างและ ประมาณการงานจัดสร้าง และซ่อมบ�ำรุงสิ่งก่อสร้างงาน และสาธารณูปโภคของหน่วยขึ้นตรงส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักโยธาธิการกลาโหม ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สยธ.สสน.สป.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

> ผลการด�ำเนินงานของ สยธ.สสน.สป. ประจ�ำปี ๒๕๕๕

การจัดการแสดงและประกวดพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน” เมือ่ ๑๗ ธ.ค.๕๔ ณ ชายหาด พัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักโยธาธิการ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สยธ.สสน.สป.)

ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สสน. สป. โดย สยธ.สสน.สป. ได้จัดก�ำลังพลออกให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

147


ส�ำนักงานแพทย์ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สนพ.สสน.สป.) > ภารกิจ ให้การตรวจและรักษาขั้นต้นแก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ ครอบครัวประสานการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล หรือ สถาบันใกล้เคียงเมื่อมีข้อบ่งชี้ ให้บริการความรู้ทางการ แพทย์ด้านการรักษาโรคสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค สนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องและตามการสั่งการ จากหน่วยเหนือ โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานแพทย์ ส�ำนักงานสนับสนุนส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สนพ.สสน.สป.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

พลตรี ถนอม สุภาพร

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานแพทย์ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สนพ.สสน.สป.) ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

148

พลตรี กอบปั ญญา วงศ์วิเศษกิจ

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานแพทย์ ส�ำนักงานสนับสนุน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผอ.สนพ.สสน.สป.) ตัง้ แต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


> ผลการด�ำเนินงานของ สนพ.สสน.สป. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ปล.กห. พร้อมด้วยนายกสมาคมภริยาข้าราชการ สป. ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์ให้การรักษา ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยบริเวณเชิงสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนที่มารอรับการตรวจรักษา เมื่อ ๕ พ.ย.๕๔

สนพ.สสน.สป. จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพพระสงฆ์และพัฒนาวัดรอบ กห. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เมื่อ ๑๖, ๒๓ และ ๓๐ พ.ค.๕๕ ณ วัดบูรณะศิริมาตยาราม, วัดมหรรณพาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

149


ส�ำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม (สตน.กห.) > ภารกิจ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้แก่ส่วน ราชการในส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและ ส�ำนักงานรัฐมนตรี ตามค�ำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ให้เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พิจารณาความรับผิด ชอบของข้าราชการในทางแพ่ง และปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ ภายในกลาโหม (ผอ.สตน.กห.) เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ

พลตรี วีรศักดิ์ มูลกัน

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม (ผอ.สตน.กห. )

150

> ผลการด�ำเนินงานของ สตน.กห. ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ๏ งานด้านการตรวจสอบ 1. การตรวจสอบภายใน สตน.กห. ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบ นขต.สป. และ สร. รวม ๒๐ หน่วยถืองบประมาณ น�ำเรียน ปล.กห. เพื่อกรุณาทราบ และอนุมัติให้ หน่วยรับตรวจพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอ แนะของ สตน.กห. ตาม รตส.๕๓ ข้อ ๑๖.๖ และ ๑๘.๗ ดังนี้ 1.1 การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน การควบคุมงบประมาณ เฉพาะการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน) ปรากฏว่า หน่วยรับตรวจส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ ข้อสังเกตที่ตรวจพบสามารถแก้ไขได้ใน ระดับหน่วย 1.2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) พบว่าหน่วย รับตรวจที่ได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ได้ ด�ำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน ได้แก่ การประกาศเชิญชวน, การจัดท�ำ รายชือ่ ผูข้ อรับ/ซือ้ เอกสาร, การจัดท�ำรายชือ่ ผู้ยื่นเอกสาร, การประกาศรายชื่อผู้ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน, การจัดท�ำรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค, การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


การเปิดเผยข้อมูลสาระส�ำคัญในสัญญา ซึ่ง สตน.กห. ไม่พบข้อสังเกตจากขั้นตอนการ ด�ำเนินงานดังกล่าว 1.3 สอบทานการประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แนวทาง การประเมินผลการควบคุมภายในของ กรมบัญชีกลาง และแนวทางการจัดวางระบบ การควบคุมภายใน และการประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินเป็นกรอบในการสอบทาน โดยก�ำหนดเป็นประเด็นในการสอบทานฯ ได้แก่ ความครอบคลุมภารกิจของหน่วย การปฏิบัติงานจริง ตามระบบการควบคุม ภายในที่วางไว้ และความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน โดยมีข้อสังเกตที่ตรวจ พบ แต่สามารถแก้ไขได้ในระดับหน่วย 1.4 การตรวจสอบการด�ำเนินงาน เพื่อให้การ ด�ำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุ วัตถุประสงค์ และเพื่อให้การด�ำเนินงานของ หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดย ให้ครอบคลุมในเชิงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยมี ข้อสังเกตที่ตรวจพบแต่สามารถแก้ไขได้ใน ระดับหน่วย 1.5 การตรวจสอบด้านการบริหาร ปล.กห. ได้ กรุณาอนุมัติเมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๕ ท้ายหนังสือ สตน.กห. ด่วนมาก ที่ กห ๐๒๑๒/พ.๕๓ ลง ๑๘ เม.ย.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการ ตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้ สตน.กห. ยกเลิกการตรวจสอบ การบริหาร ในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ ก�ำหนดให้ตัวชี้วัดระดับความส�ำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นตัวชี้วัดภาคความสมัครใจ 1.6 สังเกตการณ์การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ�ำนวน ๑๕ ครั้ง, สังเกตการณ์ตรวจนับ สินค้าคงเหลือปลายปีของหน่วยงานใน สป. ที่มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน จ�ำนวน ๖ หน่วย และ สังเกตการณ์ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ�ำ ปีของหน่วยงานใน สป. ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณพร้อมกับคณะกรรมการตรวจ นับพัสดุคงเหลือประจ�ำปีของหน่วยรับตรวจ จ�ำนวน ๒๐ หน่วย

1.7 ตรวจสอบงบการเงิน การบัญชีประจ�ำปี

ของหน่วยงานที่มีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน ก่อนส่งให้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1.8 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน ราชการในระบบ GFMIS ในส่วนของ สป. ตามที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด ซึ่ง ปล.กห. (รอง ปล.กห. (๔) รับค�ำสั่งฯ) ได้กรุณา อนุมัติ เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๔ ท้ายหนังสือ สตน. กห. ที่ (ฉบับ สตน.กห. เลขรับ ๒๙๐/๕๔) ลง ๒๙ มี.ค.๕๔ ให้ สตน.กห. ตรวจสอบผล การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ในส่วนของ สป. ตามที่ กง.กห. ส่งส�ำเนา รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการในส่วนของ สป. รายไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 2. การตรวจการปฏิบัติราชการ สตน.กห. จัดให้มีการตรวจการปฏิบัติราชการให้ แก่ส่วนราชการใน สป. และ สร. ด้านการปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การ ปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย สายก�ำลังพล การปฏิบัติงานด้าน ยานพาหนะ และการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยตรวจอาคารที่พัก อาศัย ตรวจร้านสวัสดิการ ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส และตรวจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยเหลือและชี้แนะหน่วยรับตรวจให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วย รับตรวจ โดยการเข้าตรวจสอบ จะเข้าตรวจสอบ เป็นหน่วยๆ ไป และรายงานผลการตรวจสอบเป็น ของแต่ละหน่วย ซึ่งการตรวจการปฏิบัติราชการ จะตรวจปีละ ๑ ครั้ง และตรวจอาคารที่พักอาศัย และร้านสวัสดิการของทางราชการจะตรวจปีละ ๑ ครั้ง ระหว่าง ๑ พ.ย.๕๔ - ๑๔ ก.ย.๕๕ ซึ่งด้าน ประเมินกิจกรรม ๕ส การเข้าตรวจ จะเข้าตรวจ เป็นหน่วยๆ ไป และรายงานผลการตรวจเป็น ของแต่ละหน่วย ซึ่งการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส จะตรวจปีละ ๑ ครั้ง ระหว่าง ๑ พ.ย.๕๔ ๑๔ ก.ย.๕๕

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

151


2.1 การด�ำเนินการตรวจการปฏิบัติราชการของกรรมการตรวจสอบภายใน 2.1.1 จัดท�ำแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน 

ผู้ตรวจสอบมีการวางแผนการตรวจสอบไว้เป็นการล่วงหน้า โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งก�ำหนดวิธีและแนวทางการด�ำเนินงาน ตลอดจนสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุก หน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้ตรวจสอบทราบว่าหน่วยงานใดมีความเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับใด แล้ว น�ำมาจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญในการวางแผนเข้าตรวจสอบหน่วยงานจากความเสี่ยงมาก ไปหาความเสี่ยงน้อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจ�ำนวนหน่วย รับตรวจ ระยะเวลา และงบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบ 2.1.2 ด้านการปฏิบัติราชการ มีขอบเขตการตรวจเรื่องการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานด้านงาน สารบรรณ การป้องกันและระงับอัคคีภัย สายก�ำลังพล การปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ และการ ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.1.2.1 ตรวจอาคารที่พักอาศัย มีขอบเขตการตรวจในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ การรักษาความปลอดภัยประจ�ำอาคาร การป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ�ำอาคาร และเรื่องอื่นๆ โดยตรวจสอบอาคารที่พัก อาศัย จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ - อาคารที่พักอาศัยของ สป. พื้นที่ ๑ ถนนประชาชื่น - อาคารที่พักอาศัยของ สป. พื้นที่ ๒ ถนนพระรามที่ ๕ - อาคารที่พักอาศัยของ สป. พื้นที่ ๓ แขวงบางจาก - อาคารที่พักอาศัยของ สป. พื้นที่ ๔ อาคารซันมูนเลค - อาคารที่พักอาศัยของ สป. พื้นที่ ๕ อาคารไพลินสแควร์ - อาคารที่พักอาศัยของ สป. (อท.ศอพท.) สี่แยกเกียกกาย - อาคารที่พักอาศัยของ สป. (ศพปน.พท.ศอพท.) จ.เชียงใหม่ - อาคารที่พักอาศัยของ สป. (กง.กห.) ท่าแปด - อาคารที่พักอาศัยของ สป. (รภท.ศอพท.) กล้วยน�้ำไท - อาคารที่พักอาศัยของ สป. (รวท.อท.ศอพท.) จ.นครสวรรค์ - อาคารที่พักอาศัยของ สป. (ศอว.ศอพท.) จ.ลพบุรี 2.1.2.2 ตรวจร้านสวัสดิการ มีขอบเขตการตรวจในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบร้านสวัสดิการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ�ำร้านค้า และเรื่องอื่นๆ 2.1.2.3 ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส มีขอบเขตการตรวจ ดังนี้ - การจัดท�ำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม และก�ำหนดมาตรฐานของพื้นที่ - การประชุมและประเมินผลพื้นที่ระดับคณะกรรมการของหน่วย/กองอย่างสม�่ำเสมอ - การจัดท�ำผังพื้นที่และมอบหมายความรับผิดชอบ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - การกระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมการท�ำกิจกรรม ๕ส จากผู้บังคับบัญชา - การตรวจสอบและติดตามผลโดยผู้บังคับบัญชาอย่างสม�่ำเสมอ - ด�ำเนินกิจกรรม ๕ส โดยเน้น สะสาง สะดวก สะอาด สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อย่างสม�่ำเสมอ - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งพื้นที่ทั่วไป ได้รับการดูแล สะดวก ปลอดภัยต่อ การปฏิบัติงาน - การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้

152

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และพื้นที่อย่างคุ้มค่า มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง การน�ำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก - การจัดท�ำแผนปรับปรุง แก้ไข และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ตรวจและประเมินผลกิจกรรม ๕ส ของ สป. สตน.กห. ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบ นขต.สป. และ สร. รวม ๒๐ หน่วยถืองบประมาณ น�ำเรียน ปล.กห. เพื่อกรุณาทราบ และอนุมัติให้หน่วยรับตรวจพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตน.กห. ตามระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖.๖ และ ๑๘.๗ โดยด�ำเนินการตรวจสอบ การปฏิบตั ริ าชการ ในเรือ่ งการรักษาความปลอดภัย, การปฏิบตั งิ านด้านสารบรรณ, การป้องกันและระงับอัคคีภยั , สายก�ำลังพล, การปฏิบตั งิ านด้านยานพาหนะ และการปฏิบตั งิ านด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจอาคาร ที่พักอาศัย (จ�ำนวน ๑๑ แห่ง) และร้านสวัสดิการของทางราชการ ปีละ ๑ ครั้ง และตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส ปีละ ๒ ครัง้ โดยมีขอ้ สังเกตทีต่ รวจพบแต่สามารถแก้ไขได้ในระดับหน่วย โดย ปล.กห. ได้กรุณาอนุมตั ปิ ดิ การตรวจ ประเมินกิจกรรม ๕ส ตามโครงการ ๕ส ของ สป. เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๕ ท้ายหนังสือ สตน.กห. ที่ กห ๐๒๑๒/๓๗๓ ลง ๒๕ มิ.ย.๕๕ เนื่องจากหน่วยรับตรวจที่รับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส ตามโครงการ ๕ส ของ สป. มีมาตรฐานและยกระดับการด�ำเนินกิจกรรม ๕ส ของหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานที่หน่วย ก�ำหนด 3. การตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สตน.กห. ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบ นขต.กห. และเหล่าทัพ น�ำเรียน รมว.กห. เพื่อกรุณาทราบ และ อนุมัติให้หน่วยรับตรวจพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตน.กห. ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๗.๕ และ ๑๘.๗ โดยเป็นการตรวจสอบการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ 3.1 โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.๑๙/ก ระยะที่ ๒ ของ ทอ. 3.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืนใหญ่ เพื่อสนับสนุนเหล่าทัพ และเพื่อการส่งออก ต่างประเทศ ของ ศอว.ศอพท. 3.3 โครงการผลิตดินส่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดเปลือกแข็ง ของ รวท.อท.ศอพท. ๏ งานด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง 1. การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง  พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการรายงานทรัพย์สินหรือเงินราชการเสียหาย สูญหาย ขาดบัญชี หรือ เจ้าหน้าที่ทุจริต รวมทั้งรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระท�ำละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๒ (ขกล.๔๒) น�ำเรียน รมว.กห. เพื่อกรุณาทราบ และ แจ้งกระทรวงการคลังทราบ การพิจารณาน�ำเรียน รมว.กห. เพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนช�ำระ และอนุมัติผู้ค�้ำ ประกันการผ่อนช�ำระกรณีผิดสัญญาการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด การ พิจารณาโต้ตอบหนังสือระหว่างกระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง, ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และส�ำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินกับส่วนราชการในสังกัด กห.

2. สรุปผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง สตน.กห. ได้รายงานทรัพย์สินของทางราชการ เสียหาย สูญหาย เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕) จ�ำนวน ๗๕ เรื่อง

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

153


>> รายงานทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต และผลการด�ำเนินการเร่งรัด ติดตาม ของส่วนราชการในสังกัด กห. มีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตั้งแต่ ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕) เหล่าทัพ บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. สป. รวม

การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี ฯ ทางแพ่ง จ�ำนวนเรื่อง มู ลค่าความเสียหาย (บาท) จ�ำนวนเรื่อง ยุ ติเรื่อง อยู ่ระหว่างด�ำเนินการ ๓ ๗,๒๗๘,๐๕๖.๖๒ ๑๓ ๓ ๑๐ ๕๓ ๑,๑๔๔,๑๑๐,๘๔๓.๕๘ ๘๑ ๑๗ ๖๔ ๑๒ ๑๑๑,๙๕๘,๑๓๕.๕๕ ๑๘ ๙ ๙ ๗ ๑๒,๒๑๕,๒๗๕.๑๐ ๑๕ ๕ ๑๐ ๗๕ ๑,๒๗๕,๕๖๒,๓๑๐.๘๕ ๑๒๗ ๓๔ ๙๓

กรณีรายงานทรัพย์สินเสียหาย สูญหายฯ

๏ งานด้านการพัฒนาบุ คลากร สตน.กห. ได้ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ก�ำลังพลทุกระดับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 1. ส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษา อบรม หลักสูตร ภายในประเทศ หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของ กรมบัญชีกลาง เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนา ขีดสมรรถนะการตรวจสอบระบบบริหารการเงิน การคลังตามระบบ GFMIS, หลักสูตร “การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” 2. ส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษา อบรม หลักสูตร ต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว ณ ประเทศ แคนาดา และศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ด้านการจัดการ ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ 3. การสัมมนาภายในหน่วยงาน  สตน.กห. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการตรวจสอบภายในของ สตน.กห. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 3.1 เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่าง ๒๐ - ๒๒ ส.ค.๕๕ โดยมีการบรรยายทางวิชาการ โดยวิทยากรจากส�ำนักก�ำกับและพัฒนา การตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม สตน.กห. จ�ำนวน ๑ วัน และ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

154

3.2 เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร

สตน.กห. ระหว่าง ๓๐ - ๓๑ ส.ค.๕๕ ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ๏ งานด้านอื่น 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำ กห. โดยจัด ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อ ติดตามผลการด�ำเนินงานของ นขต.กห., บก.ทท. และเหล่าทัพ ประสานงานกับ นขต.กห., บก.ทท., เหล่าทัพ และส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง และด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำ กระทรวงกลาโหม ตามค�ำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๙๓/๕๓ ลง ๑๓ ต.ค.๕๓ และค�ำสัง่ กห. (เฉพาะ) ที่ ๔๒๒/๕๔ ลง ๒๙ ก.ย.๕๔ ประกอบด้วย พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง ร.น. ประธานกรรมการฯ พล.อ.บัณฑิต เนียมทันต์ กรรมการฯ พล.อ.ธีรรัตน์ พุธานานนท์ กรรมการฯ นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการฯ พล.อ.ท.สมนึก พาลีบัตร์ กรรมการฯ ผอ.สตน.กห. กรรมการฯ และเลขานุการฯ ผอ.กตสท.สตน.กห. กรรมการฯ และผูช้ ว่ ยเลขานุการฯ รอง ผอ.กตสท.สตน.กห. กรรมการฯ และผูช้ ว่ ยเลขานุการฯ

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจ�ำ กห. ได้ดำ� เนินการสอบทาน ดังนี้ สอบทานกรณีปกติ - การสอบทานการตรวจสอบภายในของ กห. - การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงของ กห. - การสอบทานการปฏิบัติราชการ ตามค�ำรับรอง การปฏิบัติราชการของ กห. - การสอบทานรายงานผลการด�ำเนินงานทางด้าน การเงินของ กห. สอบทานกรณีพิเศษ  4. โครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือ โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง ได้แก่ 4.1 โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตามแผนพัฒนาศักยภาพสนามบิน นานาชาติอู่ตะเภา ของ ทร. ณ สนามบิน นานาชาติอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 4.2 โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง พร้อมยุทโธปกรณ์ประกอบ อมภัณฑ์ มูลฐาน และอะไหล่ ของ ทร. ณ หน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 5. โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัยของ ทอ. การซ่อมฟื้นฟู หรือจัดหาทดแทนเครื่องยนต์ ๑๒ รายการ ณ กรมช่างอากาศ บางซื่อ กทม. 2. งานด้านการพัฒนาระบบงานของ สตน.กห.  สตน.กห. ได้พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของ สตน.กห. อย่างบูรณาการ โดยน�ำระบบ สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และด�ำเนินการจัด ท�ำระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบภายใน ตาม โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการทั่วไป ของ สป. วงเงิน ๕,๔๓๐,๐๐๐.- บาท โดยในระบบฐาน ข้อมูลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 2.1 จัดสร้างระบบฐานข้อมูล มีระบบจัดเก็บ ข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ การท�ำส�ำเนา และการเก็บรักษาข้อมูลถาวร 2.2 ระบบการค้นหาข้อมูล ที่สามารถค้นหา ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง แม่นย�ำ และรวดเร็ว

2.3 ระบบการจัดสร้างแบบฟอร์มการจัดเก็บและ

รายงานข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงาน สามารถสอบทานระบบการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ของทางราชการ พล.ร.อ.รุง่ รัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ร.น. รอง ปล.กห. (๓) ซึง่ ก�ำกับการปฏิบตั ริ าชการในสายงานด้านการตรวจสอบ ภายใน ตรวจเยีย่ ม สตน.กห. เมือ่ ๖ ม.ค.๕๕

พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผอ.สตน.กห. เมื่อ ๔ ต.ค.๕๔ ณ ห้องประชุม สตน.กห. ชั้น ๖ อาคาร สป. แจ้งวัฒนะ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สตน.กห. ท�ำบุญทอด ผ้าป่าสามัคคี เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕ ณ วัดโพธิ์ผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

155


พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รอง ปล.กห. (๑) รรก. ปล.กห. ตรวจเยี่ยมอ�ำลา สตน.กห. เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๕

การตรวจการปฏิบัติราชการ

การตรวจสอบการเงิน การบัญชี งบประมาณ การ พัสดุและทรัพย์สนิ (เงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน)

ตรวจอาคารที่พักอาศัย

การตรวจสังเกตการณ์

ตรวจร้านสวัสดิการ

การตรวจสอบการด�ำเนินงาน

ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส

156

ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


การตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบการ ด�ำเนินงานโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข. ๑๙/ก ระยะที่ ๒ ของ ทอ.

ครั้งที่ ๒ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร สตน.กห. ระหว่าง ๓๐ - ๓๑ ส.ค.๕๕ ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

ตรวจสอบการด�ำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความ สามารถในการผลิตกระสุนปืนใหญ่ เพื่อสนับสนุน เหล่าทัพและเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ของ ศอว.ศอพท.

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจ�ำ กห. สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการ  ตรวจสอบภายในของ สตน.กห. ครัง้ ที่ ๑ เรือ่ งแนวทาง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่าง ๒๐ - ๒๒ ส.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม สตน.กห. และโรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ลการด�ำเนินงาน // ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

157


๏ จัดท�ำโดย ส�ำนักงานเลขานุการส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๒ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๒

๏ พิมพ์ท่ี บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๑๑ ๗๗๗๘, ๐ ๑๘๑๑ ๗๗๗๐ โทรสาร ๐ ๒๘๑๑ ๗๗๑๕


หน่วยงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ความมั่นคง

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ http://opsd.mod.go.th

ลการด�ำเนินงานส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ�ำปี ๒๕๕๕

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ลการด�ำเนินงาน

๒๕๕๕

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจ�ำปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ผลการดำเนินงานสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2555  
ผลการดำเนินงานสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2555  
Advertisement