Page 1

Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België

90e jaargang vrijdag 30 oktober 2009

Meubel 5

Louis Goulmy: Markt afhankelijk van agent

Bezoek ons op de

Meubelbeurs Brussel van 1 t/m 4 november, hal 8

standnr. 222

Teak kasten ’Dublin’ 200 kasten

Tafels ‘Old grey’

Teak met grijze finish

Tafels in alle maten

op voorraad

500 tafels op voorraad

Tafels oud teak Iedere tafel is uniek

500 tafels op voorraad


MAGAZIJN LIFTEN    

Hefvermogen van 150 / 2000 kg Industriële allure Betrouwbaar en veilig Gehele structuur volbad verzinkt DE JONG’s liften Leerdam

Via woonzakenpanel.nl worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten rapporteren wij in toegankelijke rapportages, zoals de kwartaaluitgave ‘Woonzakenmonitor’ en periodieke themarapporten. Meer informatie over de onderzoeksrapporten vindt u op www.marktdata.nl. woonzakenpanel.nl is een handelsmerk van Van Es Marketing Services.

• Groots evenement voor houtbewerkingsmachines Ess.indd 1

0345-636000 JONG-LIFTEN.NL

Andere tijden?

16-7-09 12:22

• Innovaties, informatie, tips en ideeën • Demonstraties, presentaties en workshops • Gratis toegang! • Vorige editie goed voor bijna 6000 bezoekers

Blik op de toekomst

10 e editie !

De Nationale Plaat- & Schaafdagen blijven altijd! 12 13 14 november

INTRODUCTIE VAN REVOLUTIONAIRE INNOVATIE EN DIENSTEN. NIEUWE INITIATIEVEN OM TE KOMEN TOT EEN SLAGVAARDIGER PRODUCTIE.

Vinkenveld 3 - 5249 JN Rosmalen Industrieterrein Kruisstraat 073 5471300 - www.degroot.nl

Advertentie 185x132-fc.indd 1

www.nationaleplaatenschaafdagen.nl 19-10-09 10:27


Mijn bedrijf ‘Hier begonnen met een stageopdracht’ Lezer: Stephan Schlütter, 35 jaar. Gezin: “Ik woon niet samen, maar ik heb wel een vriendin. Zij heeft drie kinderen.” Bedrijf en functie: “Ik ben werkzaam bij SABA (www.SABA.nl) en op dit moment werk ik als salesengineer. Daar ben ik verantwoordelijk voor de schuimverwerkende markt, dat wil zeggen de meubel- en matrassenproductie in Nederland en België. Daarbij moet je vooral denken aan ondersteuning van klanten bij het zo veilig en efficiënt mogelijk verwerken van lijmen in hun productieproces. We gaan mee in het hele traject van de lijmprocessen.” In het vak terecht gekomen: “Veertien jaar geleden ben ik hier begonnen met mijn stageopdracht op het research- en ontwikkelingslaboratorium. Daar ben ik gebleven en heb in een team gewerkt dat lijmen ontwikkeld. Dat waren specifiek ‘watergedragen’ lijmen. Na ongeveer drie jaar ben ik overgestapt naar de afdeling die onze klanten technisch ondersteund bij de inrichting en optimalisering van het hele applicatieproces.” Mijn bedrijf overleeft de crisis want…: “De aanpak van SABA sluit goed aan op de behoefte van de klant.Dat wil zeggen: efficiënt en kostprijsverlagend werken, de klant zekerheden geven en zorgen dat je product continue verbetert.” Toekomstplannen: “Ons bedrijf groeit, zowel nationaal als internationaal. Dat doen we door ons te focussen op de schuimverwerkende industrie. We zijn in Europa op dit gebied al een vooraanstaand bedrijf, maar ook in de Verenigde Staten en Australië zijn we sedert enkele jaren succesvol.”

90e jaargang vrijdag 30 oktober

In h oud

Meubel 5

Nieuw meubelstuk: “Het laatste wat we hebben aangeschaft is een lekkere lange bank waar je heerlijk languit op kunt liggen. Maar mijn favoriete meubelstuk is de eethoek; daar kun je gezellig met elkaar omheen zitten en een fatsoenlijk gesprek voeren.” Leest als eerste: “We zijn geabonneerd op het blad en het rouleert binnen het bedrijf. Mijn vaste startpunt is eigenlijk de inhoudsopgave. En als eerste lees ik de koppen om te kijken waar het artikel over gaat.” Leuk interview/artikel: “Onze interesse gaat vooral uit naar artikelen die gaan over producties. Artikelen die gaan over het echte vakmanschap, waarin met enthousiasme en specialisme wordt verteld hoe alles tot stand komt. Maar deze onderwerpen staan tot nog toe maar zelden in het blad en dat is jammer. Het blad richt zich meer op detaillisten, waar ik overigens alle begrip voor heb.” Woonbeurzen: “Ja, en dat zijn de regionale beurzen zoals een huisbeurs of het HTC in Nieuwegein. Maar er kan ook worden gedacht aan Brussel, Parijs of Poznan. Dus zowel

Advertentie-index 11 | Belgofurn 02 | De Groot houtbewerkingsmachines 02 | De Jong’s Liften

nationaal als internationaal. En we nemen zelf ook deel aan beurzen.”

39 | De Lange

Woonbeurs of huisshow: “Huisshow, want daar wordt toch wat meer ingegaan op de in-

28 | Delta Twello

dividuele wensen van de klant. Terwijl er op de woonbeurzen wat meer wordt uitgegaan

39 | H.J. van Oort Transport

van het algemene.”

39 | Houthandel Houtex

Ik neem een voorbeeld aan: “Mijn ouders, maar ook aan een heleboel andere mensen.

40 | Karel Mintjens Meubelfabriek

Vooral aan degenen die eerlijk en integer zijn of die een enorme gedrevenheid hebben

01 | Livingfurn

en vechten voor hun klanten. Hierbij denk ik vooral aan de achterliggende gedachte die

39 | Lolke van der Meulen

mensen daarbij hebben.”

20, 21 |

Meubar Meubelfabriek

03 | Meubelfabriek de Toekomst 39 | Rofra Meubelen 02 | Van Es Marketing Services 28 | Vidato


Culemborg | 10

Functie | 6 Redactie Meubel: “De agent gaat op korte termijn een andere rol spelen op de meubelmarkt, dan we momenteel gewoon zijn, is de verwachting van Louis Goulmy. Hij werd eerder dit jaar door zijn beroepsgenoten uitgeroepen tot agent van het jaar. Goulmy denkt dat de agent evolueert van representant van fabrikanten naar adviseur van en de industrie en de detailhandel.”

Onderwijs | 12

Actueel

Redactie Meubel: “De directie van het ETC in Culemborg doet er voorlopig het zwijgen toe over de ontwikkelingen rond de dagelijkse leiding van het centrum. Directeur en mede-eigenaar Havelaar is al maanden niet meer in het centrum gesignaleerd. De huidige directeur Elvira van Bruggen weigert de markt te informeren over de actuele stand van zaken in het handelscentrum.”

Zelf ontwerpen | 16

Rubrieken

30 | Agenda

22 | Over Bauhaus

09 | Column: creatief

31 | Agenda

25 | Doorwerken!

14 | Persoon & bedrijf

32 | Handelsregister

26 | Furnifab in najaar

15 | Productnieuws

37 | Stelling van de week

36 | Nominaties ‘Beste Leerbedrijf’

18 | Ondernemerskwesties

36 | Badkamer uit de supermarkt

27 | Productnieuws

29 | Geschil: andere belevingswereld

Bij de voorplaat: Agent Louis Goulmy voorziet een snelle verandering van de functie van de meubelagent in de markt. Snel, omdat de omstandigheden in de meubelwereld zich in een hoog tempo aan het wijzigen zijn. Goulmy denkt dat de meubelagent al op korte termijn niet meer de reguliere rol vervult van representant van de fabrikant. De meubelagent groeit uit tot adviseur van én de industrie én van de detailhandel.


6 | Meubel 5

Onderscheiding

30 oktober 2009

Vertegen woordigin g

Goulmy werd tijdens de HTC najaarsbeurs onderscheiden als ‘agent van het jaar’. Het bord is de trofee. De agent ziet de vereniging VIA als een spreekbuis voor zijn beroepsgroep. Daarmee onderstreept Goulmy het belang van zijn lidmaatschap en van de onderscheiding. De prijs mag dan wellicht geen aanmoedigingsprijs zijn voor nieuwe interieuragenten, de blijk van waardering wil hij dankbaar ontvangen.

Louis Goulmy voorspelt verschuiving rol agent in meubelsector

Agent wordt adviseur SASSENHEIM - De omvang van de Nederlandse meubelindustrie is zodanig teruggelopen, dat de meubelagent altijd als vertegenwoordiger van buitenlandse fabrikanten aan zal blijven. De rol van agent zal tegelijk verschuiven van strikt verkoper naar adviseur. Dat zegt ‘agent van het jaar’ Louis Goulmy.

Louis Goulmy heeft onder meer de ‘coral chair’ in zijn portefeuille zitten.


Onderscheiding

30 oktober 2009

Meubel 5 | 7

Louis Goulmy is al meer dan dertig jaar meubelagent. Hij heeft al-

door de economische crisis kans voor de specialistische detaillist

les al wel eens meegemaakt, vertelt hij in zijn kantoor aan huis in

om zich te ontwikkelen. Goulmy verwacht een zekere sanering,

Sassenheim. Goulmy werd tijdens de HTC-najaarsbeurs door agen-

maar ziet een bestaansrecht voor de ‘papa en mama-winkels’ die

tenvereniging VIA uitgeroepen tot agent van het jaar. Hij grijpt het

winkelcentra een eigen gezicht geven. “De consument zal zich

toekennen van de onderscheiding aan om eens hardop na te den-

daar tot aangetrokken blijven voelen. En voor een specialist is de

ken over de positie van de agent in de huidige meubelsector. De

consument ook nog eens bereid een lange reistijd uit te trekken.

rol van vertegenwoordiger en verkoper verschuift steeds verder

In specialiseren liggen kansen.”

richting adviseur. Bovendien lijken producenten zich, vanwege de kredietcrisis of vanuit het oogpunt van duurzaamheid, steeds

Positie

vaker terug te trekken op de eigen binnenlandse markt. Een be-

De veranderingen van de agentenpositie is een aantal jaar gele-

weging die grote invloed heeft op de rol van de meubelagent, die

den ingezet. “We gingen van strikt verkoper naar adviseur.” Het

vaak buitenlandse leveranciers in zijn of haar portefeuille heeft.

advies wordt aan zowel detaillisten als fabrikanten gegeven. De

De afgelopen jaren is de rol van agent veranderd, naar verwach-

agent kan een rol spelen bij de productontwikkeling van de fabri-

ting zal die beweging zich voortzetten. Goulmy weet niet hoe het

kant, en kan de detaillist bijstaan in het samenstellen van de col-

beroep in de toekomst ingevuld zal worden, maar gelooft wel in

lectie. Goulmy voorziet een verdere verschuiving in de toekomst.

de rol van een ‘tussenpersoon’ in de meubelhandel. “Er zal te allen

“Kijk, die persoon die iets over de bühne brengt blijft nodig, maar

tijde iemand nodig die artikelen over de bühne brengt. Fabrikan-

wellicht dekt over een paar jaar de naam meubelagent niet meer

ten zijn in zekere mate afhankelijk van vertegenwoordiging. Een

de lading. Het vak zal diverser worden. Hoe het zal zijn kan ik niet

simpele rekensom wijst uit of dat een agent is, of een vertegen-

benoemen. Belangrijk is dat er plezier in de handel gevonden

woordiger die alleen in dienst staat van de fabrikant. In krappe

wordt.”

tijden is het vaak een agent.”

Specialiseren Afzender

Naast diversiteit in werkzaamheden, doet de agent er verstandig

Goulmy constateert dat leveranciers zich meer en meer terug-

aan zich te specialiseren. Richting detailhandel blijft de agent een

trekken op de eigen markt. In Nederland is dat bijvoorbeeld te

cruciale rol spelen, voorspelt Goulmy. Hij voorziet een zekere sa-

zien aan het initiatief van ‘Hollandsch Fabrikaat’, een groep Ne-

nering in de markt, die geleidelijk zal verlopen. Een verandering

derlandse fabrikanten die zich gezamenlijk aan de binnenlandse

die niet bij voorbaat negatief is. “Ik zie veel kansen voor de speci-

markt presenteren. Belangrijkste wapenfeit is de afzender, ‘uit

alistische detailhandel, en daarmee ook voor de gespecialiseerde

eigen land’, dat wordt neergezet als een kwaliteitskeurmerk. Ge-

agent.” Goulmy illustreert zijn argument met een voorbeeld uit de

lijke bewegingen zijn gaande in Duitsland en Engeland, waar via

eigen portefeuille. “Kasten op maat zijn zo’n specialisme. Voor de

labels op de interieurproducten wordt aangegeven waar een pro-

leverancier is het van belang dat zowel verkopers in de winkel als

duct vandaan komt. De rol van de agent als vertegenwoordiger

vertegenwoordiging het product en alle opties van dat product

van buitenlandse fabrikanten kan door die concentratie op eigen

kennen. Dat is anders dan een stoel of een bank die als twee- of

thuisland in het gedrang komen. Goulmy verwacht echter dat dit

driezitter kan worden geleverd.” Verandering is overigens niet

op de Nederlandse markt niet het geval zal zijn, omdat de Neder-

alleen weggelegd voor de nieuwe generaties (hoewel de agent

landse industrie niet al te uitgebreid is. “Buitenlandse fabrikanten

nog niet aan stoppen denkt.) Goulmy is zelf eveneens druk met

zullen Nederland als interessante afzetmarkt blijven zien, omdat

het tegelijkertijd specialiseren op productniveau en verbreden

er de ruimte is voor deze buitenlandse producten.”

van de klantenkring. Naast werk als meubelagent houdt de agent zich ook bezig met de ontwikkeling van software. Zo heeft hij

Specialisme

bijgedragen aan de ontwikkeling van Scanprix, een programma

De agent die nu begint zal straks meer klanten moeten bedienen,

waarmee prijslijsten eenvoudig kunnen worden aangepast. Bin-

meent Goulmy. En hij zal met name in dienst staan van de klei-

nenkort brengt Goulmy een programma op de markt waarmee

nere fabrikant, met niet al te enorme omzetten. Het midden- en

ook op eenvoudige wijze producten vanuit de prijslijsten kunnen

kleinbedrijf is de voornaamste afzetmarkt. Ketens en franchises

worden besteld.

hebben veelal inkopers die zelf beurzen en fabrikanten bezoeken. Toch ziet hij juist in deze tijd van verandering in de sector ingezet


8 Meubel 5

Nieuws

30 oktober 2009 |

Probilex legt nadruk op duurzaamheid BRUSSEL – Meubelfabrikant Probilex zal zich op de Meubelbeurs Brussel van volgende week nadrukkelijk profileren met duurzaamheid. De fabrikant is een van de Nederlandse ondernemingen die zich volgende op de beurs presenteert binnen het concept ‘Holland a la Carte’. De laatste maanden heeft Probilex zich op een nieuwe manier aan de markt laten zien. Voor de HTC-najaarsbeurs zocht het Zeeuwse bedrijf al samenwerking op met zitmeubelfabrikant Trend Collection. Voor de Meubelbeurs Brussel is Probilex onderdeel van een groep van tien fabrikanten die hopen elkaar met het aanbod en verkoopkwaliteiten aan te vullen. Tegelijk legt Probilex de nadruk op ‘duurzaamheid’ in de collectie. De Zeeuwse onderneming heeft daarom een speciale uitnodiging verstuurd voor de Meubelbeurs, waarin die duurzaamheid nog eens wordt onderstreept. Probilex richt zich op het middensegment in de meubelbranche. De Zeeuwen omschrijven zichzelf als trendvolger, en soms trendsetter.

Elf miljoen minder voor Kwantum en GP Decors MAASTRICHT - De omzet van de woonsector van de Macintosh Retail Group is in de eerste drie kwartalen van 2009 fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De cijfers laten een daling zien van 11 miljoen euro. De omzet tot en met het derde kwartaal van 2009 is uitgekomen op 185 miljoen euro, in 2008 was dit nog 196 miljoen. De woonsector van non-food retailer Macintosh bestaat uit de winkels Kwantum en Décors in Nederland, België en Frankrijk. Het aantal van deze warenhuizen schommelt rond de 150. Er waren in juni 2008 147 winkels, eind 2008 steeg dit aantal naar 153, om vervolgens in juni 2009 terug te komen op 150. De daling van de omzet bij Kwantum en Décors wordt volgens het CBS veroorzaakt door een sterke afname van woningverkopen en verhuizinKwantum is onderdeel van de woonsector van de

gen. De omzetdaling zet zich door in de hele non-food detailhandel. Deze is in het derde

Macintosh Retail Group. De groep moest het in

kwartaal van 2009 gedaald met 19 miljoen euro tot 281 miljoen. Deze cijfers sluiten aan bij

het derde kwartaal met 11 miljoen minder omzet

het huidige uitgavenpatroon van de consument. Consumenten hebben in augustus 3,5

doen in de woonsector.

procent minder uitgegeven dan in augustus vorig jaar, dit blijkt uit cijfers van het CBS.


Column

Meubel 5 | 9

Creatief Creatief. Dat moet je zijn om in deze economisch moeilijke tijden mensen naar je zaak te trekken. Niet alleen om op te vallen en potentiële klanten zo ver te krijgen dat ze naar je zaak komen. Maar ook om, als ze eenmaal binnen zijn, hen te bewegen de portemonnee te trekken en te kopen. Het meest creatieve idee dat ik de afgelopen dagen in mijn mailbox vond is van Intratuin. Die organiseert 18 november een Ladies Night. Op die avond zijn alle Intratuin vestigingen versierd met de mooiste kerstartikelen. Er zijn stands met leuke tips en trends speciaal voor vrouwen.. Een hapje en een drankje.. En een tasje vol verrassingen om mee naar huis te nemen. Gratis! Alsof dat niet genoeg is maakt iedereen kans op twee kaarten voor de nieuwe film Couples Retreat. Of op een week lang rijden in een Fiat 500. Of een reis voor twee personen naar Madeira. Kijk daar word ik nou vrolijk van! Enig minpuntje aan de actie: de avond is exclusief voor vrouwen. Mannen mogen dus niet mee. Zij zijn een week eerder wel welkom bij Eijerkamp. Die organiseert op 7 november in Veenendaal en 7 en 8 november in Zutphen de VT Wonen dagen. Diverse woonexperts, waaronder ontwerper Roderick Vos, Nico Tijssen, creatief directeur van Riviera Maison en VT Wonen hoofdredacteur Monique Wiemeyer nemen bezoekers mee op wooninspiratietour door de winkels, ondertussen enthousiast wijzend op de nieuwste trends. Stilisten geven tips over kleurgebruik en beantwoorden vragen. Op de juiste momenten van de dag worden er muffins, cheesecake, soep, mini-sandwiches, thee en oriëntaalse traktaties geserveerd. De meeste verbazende uitnodiging kreeg ik echter van Flamant Dining.. Dit restaurant van de Flamant Concept Store in Antwerpen, stuurde mij op 17 september 2009 een uitnodiging, waarop een prachtige rode roos was gedrukt “Flamant viert Moederdag en trakteert op bubbels” stond er links naast de roos gedrukt. Ik was verrast. Snapte de uitnodiging niet.

Column

Nu al een uitnodiging voor Moederdag? Dat is toch pas in Mei 2010? Plots begreep ik dat Flamant met de uitnodiging mij met mijn vrouw naar hun restaurant wilde lokken Zodat zij niet hoefde te koken. En toch zou kunnen genieten van een heerlijk diner. Met bubbels. De tekst rechts van de roos was echter nog verrassender. Daar stond de datum: “15-08-2009, vanaf 18h30”. Een uitnodiging voor een evenement, dat een maand eerder plaatsvond. Dat is niet creatief. Dat is gewoon slordig….

Henny van Straaten hvanstraaten@home.nl


10 | Meubel 5

Handelscentrum

30 oktober 2009

Commun ica tie Nieuwe directeur Elvira van Bruggen zegt te werken aan toekomstplannen ETC

Directiewissel in stilte CULEMBORG – Het ETC Expo in Culemborg heeft sinds 1 juli dit jaar een nieuwe directeur in Elvira van Bruggen. Die aanstelling is vooralsnog niet gecommuniceerd naar de buitenwereld. Het is onduidelijk wat de wissel betekent voor de koers van het centrum en voor de eigendomsconstructie. Voormalig directeur Hans-Erik Havelaar was, of is, een van de drie eigenaren. Van Bruggen wil vooralsnog niets loslaten over haar aanstelling.

Elvira van Bruggen doet er het zwijgen toe. Sinds deze zomer is

Afgesloten

zij aangesteld als nieuwe directeur van het expositiecentrum in

Voormalig directeur Havelaar had een duidelijke visie over de rich-

Culemborg. Via een interne memo zijn exposanten op de hoogte

ting van het centrum: exposanten begeven zich in het hoge seg-

gesteld van de directiewissel. Ze heeft zich echter nog niet aan de

ment van de markt en spreken een specifieke doelgroep aan. Hij

buitenwereld gepresenteerd als directeur.

heeft zich over zijn beleid verschillende keren uitgesproken in Meu-

Van Bruggen laat telefonisch weten niet op haar aanstelling in te

bel. De vraag is of Van Bruggen die visie met Havelaar deelt. Ook

willen gaan. Ze zegt zelf het moment te willen kiezen waarop het

onduidelijk is wat de wissel betekent voor de eigendomsconstruc-

ETC exposanten en bezoekers zal informeren over de toekomst van

tie. Hans-Erik Havelaar is, of was, een van de drie aandeelhouders

het centrum. Die manier van communiceren noemt zij “helemaal

van het centrum. Len de Koster, mede-directeur van vastgoedorga-

niet geheimzinnig. We willen zelf bepalen wanneer we wat zeggen.”

nisatie Costerborgh en een van de andere eigenaren van het ETC, is

Per e-mail licht Van Bruggen haar stilzwijgen verder toe. Ze laat

niet bereikbaar voor een toelichting.

weten achter de schermen druk bezig te zijn met plannen voor de

Mathieu Hilgerdenaar, woordvoerder van het centrum, reageert

ontwikkeling in de nabije toekomst van het ETC. Ze noemt het ‘erg

per e-mail over de situatie: “Ik mag/kan hier niets over zeggen.” Ook

voorbarig’ om nu al enig inzicht te geven in de aard en richting van

Havelaar doet er het zwijgen toe. Zijn mobiele telefoon is afgeslo-

de plannen. Ze geeft per mail ook aan dat er over de voornemens

ten.

nog niet gesproken is met de exposanten(raad). Ze vraagt begrip voor het stilzwijgen.

Het ETC Expo onderging dit jaar een ‘make-over’. Onder meer de gevel van het pand in Culemborg is opgeknapt.


12 | Meubel 5

Docent Bas van den Boom

Vakopleiding

30 oktober 2009

Opleidingsdirecteur Ad Kingma

Cibap en HMC vinden in korte tijd nieuw onderwijsmodel met opleiding in Zwolle én Amsterdam

Snel handelen ZWOLLE – De belangstelling voor de vierjarige middenkaderopleiding Hout en Meubel aan het Cibap in Zwolle groeit. Niet alleen onder potentiële leerlingen, maar zeker en vooral ook onder het regionale bedrijfsleven. Die aandacht voor het relatief nieuwe aanbod van de ‘vakschool voor verbeelding’, zoals de mbo opleiding zich afficheert, moet de studierichting een stevig fundament geven in het voedingsgebied. Belangrijk, zegt de school, omdat de steun van gespecialiseerde bedrijven essentieel is voor de kwaliteit van dit specifieke onderdeel van het onderwijsaanbod.

Het Cibap in Zwolle is een zelfstandige vakschool, een kleinschalige

in de weg. Het Cibap vond haar mogelijkheden te beperkt om een

mbo opleiding met een onderwijsaanbod gericht op beroepen in

voltijdse vierjarige opleiding op BOL 4-niveau aan te bieden. En veel

de categorieën ‘Interieur en Vastgoed’, ‘Ruimtelijke Presentatie’ en

jongeren deinsden er vaak mét hun ouders voor terug om als 16- of

‘Reclame en Media’. Jongeren kunnen er bovendien hun diploma

17-jarige in Amsterdam of Rotterdam op kamers te gaan wonen.

‘Medewerker Vormgeving’ halen. De middenkaderopleiding Hout

“De directeuren van beide opleidingen zijn in 2006 op persoon-

en Meubel is het jongste onderdeel van het aanbod. De voorbe-

lijke titel bij elkaar gaan zitten om te zoeken naar een oplossing.

reidingen begonnen in 2006, in augustus 2007 begon de eerste

Die hebben ze gevonden.” Het Cibap biedt een vierjarige hout- en

les. Het aantal leerlingen groeide van 18 naar 20 naar, in dit school-

meubelopleiding aan. De eerste twee jaar worden in Zwolle aange-

jaar, 26 jongeren. “Belangrijk in de snelle totstandkoming van onze

boden, de laatste twee jaar op de HMC mbo vakschool. “Leerlingen

nieuwe opleiding is de status van de school als zelfstandige onder-

worden in de jaren dat ze bij ons zitten voorbereid op de overstap

wijsinstelling. Dat stelt ons in staat om snel te handelen. Ook HMC

die ze gaan maken, zowel mentaal als praktisch.” De opleiding is zo

mbo vakschool is een zelfstandige vakopleiding”, zegt Bas van den

ingericht, dat beide jaarblokken naadloos in elkaar overlopen. “De

Boom.

eerste lichting leerlingen uit Zwolle is deze zomer doorgestroomd naar Amsterdam. We beleven momenteel de praktische uitvoering

Verbinding

van de samenwerking. We blijven de leerlingen en hun schoolpres-

Van den Boom is op het Cibap docent Hout en Meubel. Dat hij een

taties volgen en geven waar nodig begeleiding en nazorg.”

verbinding legt tussen zijn school en het HMC, het Hout en Meubilerings College is niet zo heel vreemd. Beide scholen vonden elkaar

Optimaal

in hun streven om jonge mensen met belangstelling voor het vak

Van den Boom is in hoge mate betrokken geweest bij de organisa-

te betrekken bij het onderwijs in hout- en meubeltechnieken. Prak-

tie van de samenwerking. Hij kent de praktijk van het HMC (hij was

tisch overwegen stonden een gericht onderwijsaanbod in Zwolle

jarenlang als docent aan de school verbonden) en is ingeburgerd in

eerder in de weg. En eveneens praktische bezwaren stonden aan-

de regio Zwolle (Van den Boom pendelde jarenlang tussen woon-

meldingen vanuit Noord en Oost Nederland bij het HMC Vakschool

plaats Zwolle en werkplek Amsterdam). Samen met zijn collega


Vakopleiding

30 oktober 2009

Meubel 5 | 13

Gert Kreulen is hij erin geslaagd om in een betrekkelijk korte tijd de

én de bedrijven, dat we alleen al daarom de dialoog zoeken.” De

opleiding zowel inhoudelijk en organisatorisch handen en voeten

relatief nieuwe opleiding Hout en Meubel moet in de regio nog wel

te geven. “Op het Cibap proberen we met onze jongste opleiding

aan naamsbekendheid groeien, stelt hij vast.

jonge mensen te leren hoe ze het meubelambacht zoals dat vroeger werd beoefend, op een moderne manier in kunnen zetten. We

Een belangrijke bijdrage aan het uitdragen van aard en inhoud

proberen ze zoveel kennis en techniek aan te reiken dat ze na hun

van de jonge opleiding kan komen van een zogehete expertgroep.

vierjarige opleiding alle mogelijkheden hebben om zich in het vak

“Elke opleiding die het Cibap te bieden heeft kent een eigen ex-

optimaal te manifesteren. Als zelfstandig vakman, als bedrijfsleider,

pertgroep. Een per groep beperkt aantal ondernemers dat met ons

inkoper of als werkvoorbereider, afhankelijk van de uitstroomvari-

meedenkt over aanbod en de ontwikkeling van de school. Insteek

ant die leerlingen kiezen.”

is het onderwijs zo dicht mogelijk op de beroepspraktijk te zetten, uiteraard binnen onze verantwoordelijkheid als school. Voor Hout

Participatie

en Meubel gaan we eveneens zo’n expertgroep opzetten. Daarmee

De intensiteit van de participatie van het gevestigde bedrijfsle-

denken we stappen te kunnen zetten in het uitdragen van de nieu-

ven in het onderwijs in Hout en Meubel is nauw verbonden aan

we studierichting.” Kingma gaat een groot aantal bedrijven uit de

de mate van kwaliteit van de opleiding, stelt opleidingsdirecteur

houtverwerkende industrie in Noord Oost Nederland uitnodigen

Ad Kingma. Medewerking van bedrijven en leveranciers is in zijn

voor een eerste bijeenkomst op zijn school. Die bijeenkomst is voor

ogen onontbeerlijk voor de nog jonge vakopleiding aan het Cibap.

hem niet alleen een podium om de opleiding Hout en Meubel van

“Niet alleen in de vorm van stageplaatsen, maar zeker ook door het

het Cibap meer bekendheid te geven. Hij grijpt de presentatie ook

meedenken van de industrie met de inhoud van ons onderwijs. We

aan om potentiële deelnemers te werven aan de beoogde expert-

leiden onze leerlingen op tot de vaklui waar bedrijven mee uit te

groep.

voeten kunnen. Tevens bieden we leerlingen de basisvaardigheden aan en doen ze de praktijkkennis op waar bedrijven om vragen. De antwoorden op dit soort vragen zijn zo belangrijk voor én de school


14 Meubel 5

Nieuws

30 oktober 2009 |

Britse beddenfabrikanten beginnen eigen beurs LONDEN – De National Bed Federation begint een eigen beurs. De Britse groep fabrikanten heeft bevestigd dat zij in september 2010 een beurs houden waar alleen eigen leden aan mogen deelnemen. Het beddensegment in Groot Brittanië is al enige tijd onrustig. Voorheen was hal 5 van de meubelbeurs in Birmingham de vaste stek voor beddenfabrikanten. Na 2008 vertrokken echter een paar deelnemers, waaronder Silentnight, waarna andere fabrikanten volgden. De nieuwe show zal plaats hebben in Telford, een plaatsje op een half uur rijden van Birmingham. Elf deelnemers zijn al bevestigd, waaronder Vi-Spring, Hypnos en Harrison Beds. Andere deelnemers worden nog verwacht zich aan te sluiten voor het nieuwe evenement. Het grootse deel van de Britse beddenfabrikanten is aangesloten bij de nationale beddenfederatie. Jessica Alexander, directeur van de NBF schrijft in een persbericht: “Er is fantastisch veel interesse in de beurs. Dit is de eerste keer dat zo’n specifieke show wordt gehouden, en we denken dat een bezoek noodzakelijk is voor alle ondernemers in de beddenbranche.”

Het Design Forum, dat zich in Milaan al een

Persoon en bedrijf De Britse verfproducent Little Greene

De Duitse producent van houtachtige

vaste plaats heeft verworven, verhuist bin-

wordt sinds lange tijd geassocieerd met

plaatmaterialen Dieffenbacher heeft zich

nenkort naar Tokio. Het door Premsela en

milieuvriendelijke producten en produc-

versterkt met de aankoop van B. Maier Zer-

21_21 Design Sight georganiseerde forum

tiemethodes. Om zijn certificaat voor mi-

kleinerungstechnik, dat zich binnen het

Face Value vindt op 3 november plaats tij-

lieuvriendelijke producten te benadrukken,

concern gaat toeleggen op het verwerken

dens de Designers Week In Tokio. Naoto Fu-

heeft het bedrijf een nieuwe productrange

van hout tot vlokken en spaanders.

kasawa, Jurgen Bey en Rianne Makking van

ontwikkeld, die is te herkennen aan het

(Bron: HoutWereld)

Studio Makkink & Bey zullen de betekenis

ECO-symbool. Little Greene-eigenaar David

van design bespreken in de context van de

Mottershead: “Het ECO-logo bestempeld

De Deense DLH Groep sluit haar zagerijen

geschiedenis en de hedendaagse cultuur.

de gemeende positieve stappen die wij als

en houtbewerkingsfabrieken in Brazilië,

(Foto: Lok Jansen)

bedrijf nemen om er zeker van te zijn dat

Polen en Zweden. Daarnaast worden alle

wij producten (blijven) leveren die aan de

internationale managementfuncties onder-

hoogste kwaliteitseisen voldoen en hier-

gebracht in het Deense hoofdkantoor en

voor een zo minimaal mogelijke impact op

krimpen de eigen kantoren in de VS, Rus-

het milieu maken. Dit is wat wij ‘The Greene

land en Polen. De maatregelen betekenen

Standard’ noemen.”

het ontslag van 22 werknemers. Bovendien gaat DLH volgend jaar grond, gebouwen en technische installaties verkopen. De maatregelen leiden ook tot het vertrek van de Nederlander Robert Hunink, de huidige executive vice president van DLH die opereert vanuit het kantoor in Basel. De administratieve taken van dit kantoor worden overgeheveld naar Denemarken. DLH blijft in Basel vertegenwoordigd door een handelskantoor. (Bron: HoutWereld)


Productnieuws

30 oktober 2009

Meubel 5 | 15

Geïnspireerd op Hollands lichtspel Onder de naam ‘Hollands Licht’ introduceert Eikelenboom een nieuwe collectie voor vijf bestaande armaturen van Nederlandse ontwerpers. De collectie Hollands Licht bestaat uit zowel klassiekers, zoals de Lotek van Premsela en de Refraktor van Eikelenboom, als de recentere ontwerpen als de Light Ball van Scholtens & Baijings, de Glow (afgebeeld) van Marc de Groot en de Twolight van Karel Boonzaaijer & Dick Spierenburg. De naam ‘Hollands Licht’ is niet zo maar gekozen: het spel van licht en donker dat dit typische Nederlandse fenomeen kenmerkt, is ook terug te vinden in de

Productn ieuws

gelijknamige collectie. www.eikelenboom.nl

Variabele poten

Aan de vorig jaar gelanceerde tafel Circlips zijn drie nieuwe varianten

op poten toegevoegd, ontworpen

door Dick Spierenburg. Hij zette de

vloeiende bladvormen nu op eigenwijs geplaatste poten in plaats van een kolomvoet zoals bij de eerste

Circlipstafel. De poten staan schuin en variëren in dikte en materiaal,

waarbij het een vrije keuze is of alle

poten rvs, eiken of een mix daarvan zijn. De tafels zijn leverbaar met blad in Desktop of in hout. www.castelijn.nl

Ladder als boekenkast

Casimir Meubelen presenteert de

nieuwe serie Ladder no 1 by Casimir. De Ladder doet met zijn originele

laddervorm zijn naam eer aan. Het

meubel is verplaatsbaar. De ‘tredes’ doen dienst als plank, wat van

Ladder een bijzondere boekenkast maakt. Het ontwerp is leverbaar in

vier afmetingen: 31,6x40,4x100 cm, 34,6x40,4x175 cm, 35,6x40,4x225 cm en 38,6x40,4x350 cm. www.casimirmeubelen.be


16 | Meubel 5

Design

30 oktober 2009

Crea tief

Productiebedrijf met eigen meubel- en verlichtingslijn stelt capaciteit beschikbaar aan ontwerpers

Fabrikant regelt alles DEN HAAG – De klant draagt ideeën en ontwerpen aan en INC gaat aan de slag om ze te verwezenlijken. Dat is één van de mogelijkheden binnen de formule van het jonge bedrijf INC in Nootdorp. Met deze aanpak is de onderneming vrij uniek in haar soort. Het bedrijf heeft ook zelf een productlijn ontwikkeld. niets op voorraad, alles wordt op maat gemaakt.

Stylisten, binnenhuisarchitecten en tuinarchitecten hoeven, als we

die samen met het bedrijf een traject in willen gaan, hebben vol-

INC mogen geloven, niet langer bij verschillende bedrijven aan te

gens Rooswinkel ‘hierdoor zicht op de mogelijkheden en stijl van

kloppen voor de realisatie van hun ontwerp. “Wij regelen alles van

INC’. Een voorbeeld van een project van INC is de realisatie van een

begin tot eind,” aldus Martijn Rooswinkel, eigenaar van INC. Om een

trap voor een kinderdagverblijf. De trap is gesneden uit aluminium

project te kunnen realiseren is INC in zee gegaan met één glaswerk-

en gespoten in de kleur oranje. Momenteel is het bedrijf in gesprek

verwerkingsbedrijf, één meubelmakerij en één stoffeerderij. “Meer

met een zorginstelling in Lelystad. De bedoeling is meerdere meu-

heb je niet nodig,” zegt Rooswinkel. In de praktijk blijkt volgens

belen te ontwerpen voor de instelling.

hem dat fabrikanten die door stylisten benaderd worden voor de realisatie van hun ontwerp ‘niet goed met elkaar communiceren’.

Samen

INC zegt in te spelen op dit probleem: “Wij willen de lijnen vooral

Creativiteit staat bij INC ‘hoog in het vaandel’. “Iedereen met een

kort houden zodat onze klanten nooit het probleem hebben dat de

creatieve geest is welkom als potentiële klant.” Het bedrijf zegt te

communicatie tussen diverse partijen niet goed verloopt.”

werken voor architecten, woninginrichters, stylisten en bedrijven. Zo is het bedrijf als leverancier aangesloten bij Dreamgarden, een

Eigen lijn

collectief van tuinontwerpers en hoveniers. Particulieren kunnen

INC heeft haar creatieve ideeën vertaald naar een eigen lijn ver-

ook bij INC terecht, dit zijn dan wel ‘particulieren die wat te beste-

lichting en meubelen, die het bedrijf onlangs op de markt bracht.

den hebben.’ Wanneer een klant zich meldt met een ontwerp, wordt

Rooswinkel omschrijft de producten in deze lijn als ‘stoer, stijlvol,

hier eerst ‘kritisch’ naar gekeken. Rooswinkel gaat niet klakkeloos

robuust en functioneel’. De INC-lijn is reeds getoond op de Woon-

mee in het ontwerp van de klant: “Het ontwerp moet constructief

beurs in Amsterdam. Rooswinkel wilde met de presentatie de re-

haalbaar zijn en als het aangedragen ontwerp in onze optiek beter

actie peilen van de consument en de vakhandel op de producten

kan, dan geven we dat altijd aan, we bieden in die gevallen altijd

van INC. Volgens Rooswinkel werden deze met ‘veel enthousiasme’

een alternatief.” Het is aan de klant of hij daar iets mee doet. Als

ontvangen. “We kregen ook waardering voor het feit dat we starten

voorbeeld laat Rooswinkel een mailwisseling zien over een tafel,

middenin de crisistijd,” aldus de eigenaar. De eigen lijn is voor INC

ontworpen door een familie. De familie ging in op het advies van

‘een mooi uitgangspunt’, vanwaar het bedrijf verder wil bouwen.

INC om de zijkant van het tafelblad aan te passen. De poten vond

De producten uit de lijn kunnen volgens hem op maat worden be-

Rooswinkel ook niet mooi omdat ze zo smal waren, te minimalis-

steld. INC laat met de lijn tevens zien aan de klant zien, die met een

tisch in zijn ogen. Het ontwerp is op dit onderdeel niet aangepast.

eigen ontwerp bij het bedrijf aanklopt, wat ze in huis heeft. Klanten

INC bepaalt samen met de klant de vorm, het materiaal, de kleur en


Design

30 oktober 2009

Meubel 5 | 17

Martijn Rooswinkel, eigenaar van INC in Nootdorp, bij een tafel, stoelen en een lamp uit de collectie van zijn bedrijf. De groene stoelen zijn vervaardigd met foam pressed leer, te bekijken op www.incbv.nl.

de afmetingen van het product. Het bedrijf verzorgt ook de instal-

INC, opgericht in mei 2009, voelt hij zich, naar eigen zeggen, ‘op

latie en levering. Volgens Rooswinkel kiezen klanten er ‘regelmatig’

mijn plek’. “Dit is mijn ding, je zult mij niet aan zien komen met het

voor het product zelf op te halen, ook om zo een ‘kijkje te kunnen

bekende eikenhouten kastje.”

nemen in de keuken van INC’. “Enthousiaste mensen komen langs om de werkplaats te zien, dat geeft later weer de nodige mond tot

Trechter

mond reclame.”

“Door ons momenteel bezig te houden met de ontwikkeling van zowel onze eigen lijn als de projectmarkt, zetten we ons breed

Techniek

in. Wij vinden dat je dat in de huidige markt gewoon moet doen.”

De onderneming is gevestigd in een pand in Nootdorp en beschikt

Rooswinkel wil met INC binnen een aantal jaren naar verschillende

over onder meer een watersnijmachine. “Die machine is voor ons

divisies: INC Light, INC Furniture, INC Garden en INC Projects. Maar

onmisbaar en efficiënter dan een lasersnijder omdat bijna elk mate-

als jong bedrijf moet je in dit huidige economische klimaat reëel

riaal er mee gesneden kan worden.” Rooswinkel durft in dit verband

blijven, beseft hij. “Wellicht vallen onze specialiteiten in een trech-

te spreken over een ‘onderscheidende machine’. Hij heeft voordat

ter en gaan we ons in de toekomst richten op één of twee van deze

hij aan INC begon tien jaar bij een verlichtingsproducent gewerkt.

divisies,” zegt Rooswinkel, “We zijn zeker op het goede pad, maar

En daarna zes jaar bij een technische groothandel. Rooswinkel: “In

hebben nog een lange weg te gaan.”

die jaren heb ik geleerd hoe het moet én hoe het niet moet.” Met

Watersnijmachine. Met een harde straal,

De werkplaats van INC. Het bedrijf werkt met RVS,

bestaande uit water en fijn zand, snijdt INC

aluminium, kunststoffen, glaswerk, leer, gerecyclede

haar materiaal op maat.

materialen en duurzame houtsoorten.


18 | Meubel 5

Ondernemerskwesties

30 oktober 2009

Eigen website wordt niet door iedereen optimaal gebruikt

Digitale verleiding Vroeger was alles overzichtelijker. Ook de communicatiestrategie. Toen had de winkelier de lokale krant om te adverteren. Maar nu? De digitalisering heeft de reclamewereld stevig op z’n kop gezet. Vooral communicatie via internet heeft gezorgd voor een ware aardverschuiving. Levert een eigen website nu eigenlijk klanten op?

Een belronde kriskras door Nederland leert dat veel ondernemers

matiseren.’ Hij weet een prachtig voorbeeld te geven, rechtstreeks

zichzelf nog beperken tot internet als uithangbord voor hun eigen

opgeduikeld uit de meubelbranche. Is er wat op tegen om een con-

nering. Op zich hoeft dat niet eens verkeerd te zijn. De aanprijzin-

sument die net een bank heeft gekocht een week later een mailtje

gen gaan van het betere knip-en-plak-werk tot state of the art-pre-

te sturen met een aanbieding van bijpassende kussentjes? Boven-

sentaties. Dat verhaal hebben we ondertussen wel onder de knie,

dien, benadrukt Damman, moeten bedrijven veel meer crossme-

reageren communicatiebureaus, maar de echte uitdaging ligt op

diaal gaan denken, waarbij bijvoorbeeld print en internet niet los

het vlak van data-analyse. Daar zijn nog heel weinig retailers mee

staan van elkaar, maar sterk zijn geïntegreerd. ‘In een advertentie of

bezig.

mailing bijvoorbeeld kun je verwijzen naar aanvullende online content. Ik zie dat nauwelijks nog, terwijl er wat dat betreft wel volop

Iemand die daar veel over kan vertellen is Mark Damman, direc-

kansen bestaan.’

teur van het interactieve communicatiebureau d-Tail Company. Hij brengt de aanvulvinkjes op veel internetsites in herinnering. Wie

Niet zitten

daar een vinkje neerzet, en de mededeling bevestigt ‘ja graag, ik

Henk de Boer, eigenaar van de gelijknamige meubelzaak in Haar-

wil de nieuwsbrief ontvangen’, kan vervolgens op gezette tijden

lem, ziet dat eigenlijk niet zo zitten: consumenten lastig vallen met

een mailbrief verwachten. ‘Dat klinkt al heel wat, maar het verstu-

mailtjes. Hij heeft zelf een grondige hekel aan ongevraagde mail-

ren van nieuwsbrieven is toch een behoorlijk magere inspanning’,

tjes. En dus wil die deze ellende evenmin over anderen uitstorten.

reageert Damman.

Toch heeft zijn webpagina (‘eigenlijk vooral een digitale folder’) veel betekend voor zijn winkel. ‘Ja hoor, ik merk wel dat klanten erop af

Hij meent dat webwinkeliers en andere partijen eigenlijk veel slim-

komen. Mensen willen zich eerst via internet voorbereiden. Wat ik

mer moeten omgaan met de verzamelde data. Dan heeft hij het bij-

nu wel krijg teruggekoppeld, is dat mensen graag het volledig as-

voorbeeld over op maat gesneden aanbiedingen. ‘Als je registreert

sortiment op internet willen hebben. Ik krijg klanten in de zaak die

waar klanten belangstelling voor hebben, dan kun je ook speci-

het jammer vinden dat ik geen plaatje heb van een aangeprezen

fieke promoties versturen. Of je kunt klanten bijvoorbeeld vragen

kast of bank. Dat is lekker makkelijk, dan kunnen ze die hun man of

of ze tevreden zijn over het aanbod. Je kunt in een later stadium

vrouw ook via internet laten zien. Hoeven ze niet speciaal met hun

service-achtige elementen toevoegen aan de relatie met klanten.

partner terug te komen.’

Dan kun je een jaar na aankoop vragen of er behoefte is aan een onderhoudsbeurt of nieuwe onderdelen. Zulke activiteiten zie je

Bovendien, vervolgt De Boer, valt het natuurlijk ook op dat web-

echter nog maar heel weinig, terwijl zo’n proces volledig is te auto-

winkels de wind mee hebben. Terwijl de traditionele detailhandel


Ondernemerskwesties

30 oktober 2009

Meubel 5 | 19

Meubel brengt met enige regelmaat artikelen over onderwerpen waar ondernemers bij het runnen van hun bedrijf nadrukkelijk mee te maken hebben. Denk aan bijvoorbeeld het kiezen van een bedrijfsmodel, aan locatiekeuze, betalingsverkeer of promotiemiddelen. Mocht u suggesties hebben voor een onderwerp, stuur dan een mailtje naar redactie@meubel.nl.

piept en kreunt onder de recessie, weten internetretailers telkens

lifeandliving.nl. De shop, zegt Van Uden, is eigenlijk pas net opera-

met prachtige resultaten te komen. ‘Dat zet me wel aan het denken:

tioneel. De net opgeleverde site geeft in ieder geval een buitenge-

waarom plak ik er niet een webwinkel aan mijn site vast? Dat is nu

woon professionele indruk. ‘Ik ken mensen die een leuke zakcentje

een serieuze overweging.’

verdienen met een eigen webshop op hun zolderkamer, dus een webshop gekoppeld aan een fysieke zaak moet volgens mij sowie-

Bijna klaar

so succes opleveren’, zegt Van Uden, die in ieder geval volgend jaar

Zo ver overweegt Bart van der Zant, eigenaar van Van Sinderen

stevig in de bus wil blazen om de naamsbekendheid van zijn shop-

Meubelen in Dokkum, nog niet te gaan, maar hij wil zijn huidige

deel op te krikken. Wat precies de bedoeling is, moet hij nog nader

site toch stevig gaan aanpakken. Bij de start – zes jaar geleden – liep

uitdokteren, maar dat kunnen bijvoorbeeld krantenadvertenties

Van Sinderen behoorlijk voorop, maar de site nu maakt alweer een

zijn, terwijl het webadres al groot staat vermeld op zijn pand en

wat gedateerde indruk. ‘Meer laten zien. Internet is er niet om lange

zijn bezorgauto.

verhalen te lezen, internet is vooral bedoeld voor het bekijken van plaatjes. En die wil ik er nu veel meer op hebben. Bovendien wil

‘Ik wil er serieus werk van maken. Dit is niet iets vrijblijvends, dit

ik ook het interactieve deel aanpakken. Ik wil nu veel meer zelf de

moet een significant deel gaan uitmaken van de omzet. Nu heb ik

mogelijkheid krijgen om nieuws te melden of om noviteiten te la-

Helmond en omstreken als doelgroep, straks bij wijze van spreken

ten zien. Als ik nu een nieuwtje wil tonen, moet ik eerst langs mijn

heel Zuid-Nederland. Het aantrekkelijke is: een webshop is ook een

site-ontwerper, in de toekomst wil ik de site zelf volledig beheren.’

ideale manier om je ‘winkeldochters’ te saneren.’

Van Sinderen noteert wel de adressen van zijn klanten, toch doet Van der Zant daar nog weinig mee. ‘Ik mail wel eens een klant, maar

De winkel telt pakweg zes- tot zevenhonderd klanten die geabon-

dat gaat meer op incidentele basis. Dat idee van een kussentjes-

neerd zijn op de nieuwsbrief. Van Uden is daar op zich tevreden

aanbieding een week nadat de klant is geweest, vind ik eigenlijk

over, hoewel hij merkt dat mensen vooral afkomen op een korting.

best leuk. Misschien moet ik daar eens wat mee doen’, reageert een

De mededeling dat er een nieuwe collectie binnen is, brengt men-

lachende ondernemer.

sen niet massaal op de been. ‘Wat ik nog niet doe, maar absoluut zeker overweeg, is de mensen gericht een mailing sturen. Als iemand

Webwinkel

een bank heeft gekocht, dan wil ik hem later ook laten weten dat

Tot slot: Franklin van Uden, eigenaar van de woonwinkel Life & Li-

er bijpassende kussens of andere accessoires in de aanbieding zijn.’

ving in Helmond én bovendien de trotse eigenaar van een eigen webshop, die tevens ook deel uitmaakt van het internetadres www.


s

BREST S4

BERGAMO E1


MAX E2

MAX S1 s V.D.M. Meubelagenturen b.v. Raadhuisstraat, 75 6711 DS EDE

Meubar nv Industriestraat 9 B-8211 Aartrijke

Tel. 0318 - 50 45 70

Tel. +32 (0) 50 22 04 04

Fax. 0318 - 69 36 03

Fax. +32 (0) 50 22 04 05

e-mail: made1000@planet.nl


22 | Meubel 5

Buismeubilair

Bauhaus

Belangstelling voor meubels uit eerste helft vorige eeuw groeit

Die geweldige jaren ’20 BERLIJN – De ontwerpers uit de Bauhaus periode hielden zich bezig met de vraag hoe ze een beter leven konden creëren door middel van design. ‘Dutch designers’ van de jaren ’20, zoals Marcel Breuer en Gerrit Rietveld, dachten niet aan comfort, verfraaiing of het combineren van verschillende functies bij het maken van hun stoelen, maar aan hoe hun ontwerp de kwaliteit van het leven kon verhogen.

In Berlijn is de tentoonstelling Modell Bauhaus net afgesloten. Tekeningen van Alfred Arndt, schaalmodellen van Walter Gropius en stoelen van Rietveld en Breuer waren allemaal opgenomen in de expositie. Van juli tot en met oktober was de tentoonstelling dagelijks van tien uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds geopend in het Martin Gropius Bau. In totaal kwamen 166.000 bezoekers kijken. En dat is veel voor een tentoonstelling. Die belangstelling bewijst dat de Bauhaus periode een revival doormaakt. De ontwerpers en kunstenaars uit de jaren ’20 van de vorige eeuw probeerden door hun werk het leven aangenamer te maken. Een gedachte die in de huidige crisistijd weer aan lijkt te spreken. Niet de esthetiek of het comfort bepalen bij voorbaat het uiterlijk van een meubelstuk. De vraag in hoeverre een ontwerp het leven aangenamer kan maken, wint aan belang.

Invloed Martin Gropius richtte negentig jaar geleden Bauhaus op. Ongeveer gelijktijdig ontwikkelde zich in Nederland De Stijl. Bauhaus bestond als school slechts veertien jaar, maar de invloeden zijn nog altijd zichtbaar in meubelontwerp. Fabrikanten grijpen terug naar ontwerpen die in de lijn van Bauhaus of De Stijl liggen. Niet geheel onterecht, het zijn bewezen succesmodellen. Het valt op dat dit jaar meer dan gemiddeld jubilea zijn gevierd van fabrikanten én van modellen. Wellicht wordt door de crisis teruggegrepen op degelijkheid en duurzaamheid. Heruitgaven van modellen die stammen uit de Bauhaus-stroming of De Stijl uit de jaren ’20 zijn veel te zien geweest. En het model Barcelona van Ludwig Mies van der Rohe is nog altijd een verkoophit.

30 oktober 2009


Buismeubilair

30 oktober 2009

Meubel 5 | 23


24 | Meubel 5

Buismeubilair

30 oktober 2009

Bauhaus De tentoonstelling ‘Modell Bauhaus’ in Berlijn begon op de negentigste verjaardag van de school en komt twintig jaar na de val van de muur.

Bijdrage Internationaal wordt Bauhaus gezien als de succesvolste bijdrage van Duitsland aan kunst en cultuur in de vorige eeuw. Bauhaus richtte zich niet alleen op meubelontwerp of vormgeving, maar was interdisciplinair: architectuur, design en beeldende kunst. De tentoonstelling ‘Modell Bauhaus’ is inmiddels opgebroken. De Rietvelds en Breuers zijn weer terug naar hun eigenaren. De belangstelling is echter niet verminderen. In nauwe samenwerking met Tate Modern in Londen presenteert Stedelijk Museum De Lakenhal van 20 oktober dit jaar tot en met 3 januari 2010 in Leiden een groots opgezette tentoonstelling over Theo van Doesburg, voortrekker van De Stijl. Meer dan 300 werken van circa 80 kunstenaars en ontwerpers, waaronder László Moholy-Nagy, Hans Richter, Piet Mondriaan, Vilmos Huszár en Alexander Archipenko. De werken zijn afkomstig van musea uit de hele wereld en voor een groot deel nog nooit eerder in Nederland te zien geweest.


Nieuws

30 oktober 2009

Meubel 5 | 25

Duurzaam hout AMSTERDAM – Elk jaar gaan miljoenen hectares regenwoud verloren door illegale houtkap. Ongeveer 20 procent van het hout dat wordt geïmporteerd is illegaal gekapt. Het meeste illegaal gekapte hout komt terecht in Europa, een van de grootste markten voor houtproducten als deuren, vloeren en meubelen. Dit meldt CanDo Interieur. Het Amsterdamse bedrijf zegt dit probleem te erkennen en onderneemt actie door te investeren in duurzaam hout. Zo ontwikkelde CanDo een aantal buitendeuren waarvoor hout uit duurzaam beheerde bossen wordt gebruikt. Hiermee wordt het voor de consument in de bouwmarkt mogelijk een steentje bij te dragen aan het milieu. CanDo doneert daarnaast nog eens 2,50 euro voor elke verkochte hardhouten buitendeur aan Stichting AAP.

Doorwerken belangrijk DELFT - Meer dan een vijfde (22 procent) van de werkgevers geeft aan het voor de personele bezetting belangrijk te vinden dat werknemers tot hun 65ste jaar doorwerken. Doorwerken na het 65ste levensjaar wordt door 8 procent van de werkgevers belangrijk gevonden. Dit blijkt uit resultaten van de eerste Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) die eind 2008 – begin 2009 werd uitgevoerd door TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Iets meer dan de helft van de werkgevers in Nederland (62 procent) treft voorzieningen om langer doorwerken (tot en/of na 65) mogelijk te maken. Vooral de zogenoemde ‘ontziemaatregelen’ zijn populair: maatregelen die worden getroffen om oudere werknemers te ontzien. Ruim 40 procent van de werkgevers geeft oudere werknemers extra vrije dagen. Iets meer dan een kwart van de werkgevers biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een deeltijd-VUT of deeltijdpensioen. Ook de kortere werkweek is relatief populair (24 procent). De WEA is een nieuw periodiek onderzoek in Nederland naar het arbeidsbeleid van zo’n 5.000 Nederlandse bedrijven en instellingen.


26 Meubel 5

Nieuws

30 oktober 2009 |

E.S.T.I.D.A. realiseert hemelse tuin AMSTERDAM – E.S.T.I.D.A., dat totaalinterieurs en interieuronderdelen voor onder meer horeca, retail en wellnesscentra ontwerpt, realiseert en produceert, heeft het interieur van sauna en beauty Devarana in ’s Hertogenbosch voltooid. Dit 5.000 vierkante meter grote complex omvat 25 verschillende sauna- en wellnessfaciliteiten, 5 verschillende rustruimtes, binnen- en buitenzwembaden, 5 horecagelegenheden, een fullservice beautycenter en faciliteiten als kleedkamers, vergadermogelijkheden en een bioscoop. Iedere ruimte heeft een eigen interieurthema. Art director Michel Ruijgrok over het project: “Door zijn omvang, de combinatie van uitzonderlijke sauna- en beautyfaciliteiten en het bijzondere interieur is een uniek complex ontstaan, met on-Nederlandse allure.” De betekenis van Devarana (‘Garden of Heaven’ in het Sanskriet), in combinatie met de oosterse herkomst van de wellnesscultuur, was de inspiratie voor het interieurontwerp. Binnen de verschillende ruimtes zijn de kleurtonen dicht bij elkaar gehouden en de oosterse Zen-sfeer is in alle ruimtes subtiel doorgevoerd. (Foto: Studio Taman)

Furnifab nu in het najaar POZNAN – Furnifab – Furniture and Accessories, de toeleveringsvakbeurs voor de zitmeubel- en gestoffeerde meubelindustrie in Centraal- en Oost-Europa, zou eerst in maart 2010 plaatsvinden. Maar nu is de datum gewijzigd en wordt de beurs dit najaar gehouden van 17 tot en met 19 november. Voor Furnifab is dit een gunstige ontwikkeling qua timing, want het evenement gaat vooraf aan zeven belangrijke internationale meubelbeurzen in Centraal- en Oost-Europa die in Furnifab heeft zich sinds zijn start in 2003 ont-

de eerste vier maanden van 2010 op de agenda staan, te weten: Furniture Poland, MTM

wikkeld tot een van de populairste B2B beurzen

Ostroda/Poland, Furniture Fair Brno (Tsjechië), Furniture Fair Kiev (Oekraïne), Furniture Fair

voor toeleveranciers voor de gestoffeerde- en zit-

Nitra (Slowakije), Furniture Fair Vilnius (Littouwen) en de MOW in het Duitse Bad Salzuflen.

meubelindustrie uit Polen en Centraal- en Oost-

Furnifab is sinds zijn start in 2003 een van de populairste B2B beurzen voor toeleveran-

Europa. (Foto: Survey)

ciers voor de gestoffeerde- en zitmeubelindustrie uit Polen en Centraal- en Oost-Europa geworden. De vakbezoekers zijn beslissers uit het topmanagement. Dat maakt van de beurs een internationale ontmoetingsplaats voor professionals uit deze sector. Bezoekers zijn experts uit Polen, de Baltische Staten, Rusland, Duitsland, de Beneluxlanden en ZuidEuropa. Tijdens de lente-editie van Furnifab dit voorjaar, presenteerden 75 bedrijven uit 11 landen hun laatste nieuwtjes in de Poznan International Fair MTP. Ondanks de ongunstige marktsituatie spraken de Furnifab-exposanten hun tevredenheid uit over het aantal beursbezoekers: 2.800. De komende editie van Furnifab belooft wederom een gevarieerd productaanbod, creatieve designideeën en nieuwe technologische oplossingen. Naast productsegmenten als diverse soorten bekledingsmaterialen, halfproducten, kussens en (kunst)leder, biedt Furnifab ook plaats aan productgroepen als schuim, rubber, vilt, naaigaren en -machines en snijmachines en de software hiervoor.


Productnieuws

30 oktober 2009

Meubel 5 | 27

Transparantie ADO toonde op Woonmodecity de najaarscollectie 2009. De collectie wordt gekenmerkt door transparantie. Dit komt naar voren bij onder andere dessin 5064, een kwaliteit met een fijne honingraatstructuur. Dit geeft het dessin een organisch uiterlijk. Dessin 5064 is een aanvulling op de ADO Selection-collectie. De stof is verkrijgbaar in negen kleuren, bestaat voor honderd procent uit polyester en wordt

Productn ieuws

geleverd op 300 cm hoog. www.ado.nl

Ledstrips Leds zijn aan een stevige opmars bezig. Niet alleen in professionele projecten, maar ook in de huiskamer. In dit kader heeft Niko zijn assortiment uitgebreid met ledstrips. Deze nieuwe toepassing biedt uitgebreide mogelijkheden: een warme sfeer in de huiskamer, functionele verlichting in de keuken, gang of hal. De ledlampen zijn van de laatste generatie High Brightness Leds en geschikt als lichtbron. Niko biedt ze in drie soorten: koud wit (6500K), neutraal wit (4000K) en warm wit (2800K). Daarnaast is er rood, amber, blauw en groen. Niko heeft zowel monochrome als RGB-ledstrips in zijn assortiment. www.niko.be

Zwevend vinyl

Kunststof vloerbedekking was altijd alleen le-

verbaar op rol. Nu is het ook verkrijgbaar in de

vorm van panelen. Hierdoor wordt vinyl nu net zo makkelijk gelegd als laminaat. De toplaag is er in verschillende dessins, als eiken, walnoot of palissander, maar ook in gesteenten als

travertin en coal. Extra comfort komt van de twee geĂŻntegreerde kurklagen. Hierdoor is

het zwevende vinyl geluidsabsorberend ĂŠn warmte-isolerend. www.wicanders.nl.


We zitten in een economische crisis, en de meubelbranche wordt hard getroffen.

Om concurrerend te blijven in uw prijzen is het noodzakelijk om bij de goedkoopste leverancier in te kopen. Delta Twello levert kwalitatief dezelfde producten,

maar is altijd 20-40% goedkoper dan de concurrentie. Bijvoorbeeld de Leer Cos-

metic Set 150 ml. Bij ons betaalt u 6.50 euro, bij de concurrentie vanaf 7,95 euro. Dit is plus minus 20%. Meubelstiften 12 stuks per doos: geen 36,00 euro maar 26,00 euro. Dit is 27 % minder.

Vraag vrijblijvend onze prijslijst aan en vergelijk zelf! Of bezoek onze website www.delta-twello.nl.

Delta Twello

Rijksstraatweg 29 7391 MH Twello

T. 0571 – 270087

gratis advertentie

info@delta-twello.nl

Maak je wereld een stukje groter! Kinderfiets: mogelijk gemaak door An t go

Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) komt op voor de rechten van mensen met een handicap. Kom op voor je belangen. Word ook lid van Ango! Meer informatie: www.ango.nl of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort


Nieuws Geschil

Product twee boxsprings met twee ma-

30 30 oktober oktober 2009 2009

Meubel 5 | 29

Andere belevingswereld

trassen en een tweepersoonstopmatras

Een van de goede voornemens voor het nieuwe jaar van een consument is, een nieuw bed kopen.

Klacht

Over boxsprings heeft de man positieve verhalen gehoord, dus de eerste vrije zaterdag in het nieu-

kuilvorming in de matrassen en

we jaar gaat de man op beddenjacht. Het moet – in tegenstelling tot wat hij nu heeft – wel een

kraken van het bed

tweepersoonsbed zijn, zodat zijn vriendin op gezette tijden gezellig kan blijven slapen. Na diverse

Kosten

bedden in verschillende slaapspeciaalzaken te hebben geprobeerd, gaat hij terug naar de winkel

x 3.079,-

waar hij zijn strooptocht begon. Daar koopt de man twee boxsprings met twee matrassen en een tweepersoonstopmatras. Alles bij elkaar kost zijn nieuwe aanwinst hem 3.079 euro. Drie maanden later wordt het bed van de consument geleverd. Maar o, wat is meneer teleurgesteld als blijkt dat na enkele dagen diepe kuilen in de matrassen ontstaan. Deze klacht meldt hij bij de slaapspeciaalzaak. De ondernemer belooft hem nieuwe matrassen. Die worden vier maanden na de klachtmelding geleverd. Maar volgens de consument is het er niet beter op geworden. “De nieuwe matrassen vertonen dezelfde gebreken als de eerstgeleverde”, klaagt hij bij zijn leverancier. “Bovendien kraakt het bed behoorlijk.” De ondernemer komt poolshoogte nemen en vindt niks van deze klachten terug. Hij zegt niets te kunnen doen voor zijn klant. De consument wil genoegdoening en gaat met zijn klacht naar de Geschillencommissie. Bij deze instantie vraagt hij om ontbinding van de koopovereenkomst. Uiteraard vraagt de commissie naar wat de ondernemer op de klacht van zijn klant te zeggen heeft. De ondernemer blijft bij zijn eerdere bevindingen en zegt dat de geleverde matrassen goed zijn en dat er geen sprake is van een productafwijking. Er is er maar een die een helder en onafhankelijk oordeel kan geven over wat er nu werkelijk met het bed van de consument aan de hand is, en dat is de deskundige van de commissie. Deze man wordt dan ook naar het huis van de consument gestuurd om rapport te maken van wat hij daar aantreft.

Geschil

Na grondige inspectie heeft de expert niks afwijkends kunnen bespeuren. “De matrassen zijn glad en recht aan de bovenkant. In de latex matrassen zijn geen kuilen aanwezig. Ik ben nog op het matras gaan liggen en kan niet anders zeggen dan dat de boxspring in combinatie met het latexmatras een prima ligcomfort geeft. Het lichaam wordt goed ondersteund. Ik ben nog verschillende keren op niet al te zachtzinnige manier gaan verliggen om te testen of het bed kraakte. Maar ook daarvan is geen sprake. Technisch zijn er geen problemen met de boxspring en het latexmatras.” De commissie bestudeert het rapport van haar deskundige en komt tot de slotsom dat de ondernemer zijn klant een goed product heeft geleverd. “Er is geen sprake van kuilen in de matrassen en kraken doet het bed ook niet. De onvrede van de consument over de geleverde goederen moet volgens ons een andere oorzaak hebben.” Omdat de commissie alleen de klacht beoordeelt zoals deze door de consument is omschreven, wijst zij de klacht af. De commissie oordeelt de klacht dus ongegrond.

onGEGROND


30 | Meubel 5

Agenda

30 oktober 2009

Nationaal

OKTOBER 2009

Bergen op Zoom Expositie SMOOL Robert Bronwasser | Galerie COSC | (0164) 24 43 68/www.cosc.nl

t/m 31

3 t/m 30/11

Eindhoven

Talent 2009 (selectie van 175 objecten en installaties van de 2009 graduates van 30 Europese designinstituten en universiteiten) | Designhuis | www.designhuis.com

NOVEMBER 2009

2

Culemborg

Koopmaandag ETC Licht & Meubel | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

2, 9, 16, 23 en 30

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

2, 9, 16, 23, 30

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

2 en 3

Oss

Infodagen Haros | (0412) 63 21 67 / 63 31 73

2

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

4 en 5

Breda

Grafische vormgeving voor niet-grafici | Apollo Hotel Breda City |

9, 16, 23 en 29

3 10 t/m 14

www.euroforum.nl/grafisch

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 51 96 46/53 37 27/etcexpo.nl

Utrecht

vakbeurs Logistica | Jaarbeurs | www.logistica-online.nl

12

Amersfoort

Dag van de Oppervlaktetechnieken | Het Klooster | info@vom.nl/www.vom.nl

16

Waddinxveen

Stylistendag bij Baan Meubelen | info@baanmeubelen.nl

19 t/m 22

Apeldoorn

Spirit of Winter | Paleis het Loo | consumentenevenement | www.spiritofwinter.nl

22 t/m 29

Amsterdam

PAN Amsterdam (eigentijdse kunst- en antiekbeurs) | RAI | www.pan.nl/info@pan.nl

27 t/m 29

Maastricht

The Great Indoors (tweejaarlijks internationaal design event op het gebied van

29/11 t/m 9/12

Uithoorn

interieurontwerp) | www.the-great-indoors.com TICA magazijn-uitverkoop | www.tica.nl

DECEMBER 2009

7

Bergen op Zoom workshop vochtmeten (georganiseerd door Renotec Duo) | www.renotecduo.nl

7

Culemborg

Koopmaandag ETC (Licht & Meubel) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

7, 14, 21 en 28

Culemborg

Maandagopening MSC | www.dynamicdesign.nl

7, 14, 21, 28

Nieuwegein

Market Day HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

7

Utrecht

Collectieve Trade Mart Beursdag | www.trademart.nl

14

Culemborg

Koopmaandag ETC (meubeldag) | (0345) 61 96 46/53 37 27/www.etcexpo.nl

Beursa genda

februari 2 0 1 0

7 t/m 10

Nieuwegein

Home & Interior voorjaarsbeurs | HTC | (030) 600 10 20/www.htc.nl

maart 2 0 1 0

10 t/m 12 3

’s Hertogenbosch vakbeurs Renovatie&Onderhoud | Brabanthallen | www.vnuexhibitions.com

12 t/m 21

Maastricht

TEFAF Showcase 2010 | MECC | www.tefaf.com

3

19 t/m 21

Utrecht

Eigen Huis (Ver)Bouwen 2010 – de Nationale bouwbeurs voor bouwers en

verbouwers | Jaarbeurs | www.denationalebouwbeurs.nl

19 t/m 21 3

Utrecht

Eigen Huis Inrichten 2010 | Jaarbeurs | www.denationalewoonbeurs.nl

Gorinchem

Vakbeurs voor de Woninginrichter | Evenementenhal |

29 t/m 31

29 t/m 31

Gorinchem

www.evenementenhalgorinchem.nl Parket Vakdagen | Evenementenhal | www.evenementenhalgorinchem.nl


Agenda

30 oktober 2009

Meubel 5 | 31

Internationaal

30/10 t/m 2/11

OKTOBER 2009 Gent

Countryside (publieksevenement) | Flanders Expo | www.countryside.be

NOVEMBER 2009

1 t/m 4

Brussel

Meubelbeurs Brussel | + 32 2-5589720/www.meubelbeurs.be

2 t/m 7

Parijs

Batimat (bouw- en houtbeurs) | www.batimat.com

3 t/m 6

Valencia

Fimma-Maderalia | houtvakbeurs/meubeltoeleveringsbeurs | www.fimma.feriavalencia.com

3 6 t/m 11

Kortrijk

Biennale ClassicA (inspiratie voor smaakvol wonen en leven) | Kortrijk Xpo | www.classic.be

3 6 t/m 11

Kortrijk

Textivision@ClassicA (textielexpositie binnen de beurs ClassicA) | +32 9 242 98 28/info@textivision.be

10 t/m 14

Gent

Prowood | Flanders Expo | www.prowood.be

10 en 11

Keulen

Branchentag Holtz (Europese houthandelsdag) | www.holzhandel.de

11 t/m 14

Shanghai

Interior Lifestyle China 2009 | www.il-china.com

14 t/m 22

Brussel

Cocoon (woon- en interieurbeurs/publieksevenement) | www.cocoon.be

14 t/m 17

Dubai

Index Dubai (vakbeurs voor totaalinrichting) | www.indexexhibition.com

17 t/m 19

Poznan

Furnifab | www.furnifab.pl

D ecember 2 0 0 9

3 1 t/m 4

Moskou

WoodEx (vakbeurs voor hout en houtbewerking) | www.woodexpo.ru

Keulen

Dritter Deutscher WPC-kongress | Maritim Hotel | www.wpc-kongress.de

2 en 3

JANUARI 2010

9 t/m 17

Antwerpen

bouw & reno (bouw-, renovatie- en immobeurs) | Antwerp Expo |www.bouwenreno.be

13 t/m 16

Frankfurt

Heimtextil | www.heimtextil.messefrankfurt.com/www.heimtextil-trends.com/www.contact-contract.com

16 t/m 19

Hannover

Domotex | www.domotex.de/www.hannover-beurs.nl

19 t/m 24

Keulen

imm cologne | www.imm-cologne.de

24 t/m 27

Birmingham

Interiors Birmingham 2010 | www.interiorsbirmingham.com

31/1 t/m 3/2

Gent

Intirio 2010 | www.intirio.be

FEBRUARI 2010

6 t/m 9 en

Antwerpen

in wonen (publieksbeurs) | www.inwonen.be

12 t/m 14

8 t/m 11

Bad Salzuflen

ZOW | + 49 521 96533-16/521 96533-77

12 t/m 16

Frankfurt

Ambiente | www.ambiente.messefrankfurt.com

MAART 2010

24 t/m 27 3

Parijs

Expobois (vakbeurs voor bosbouw en houtbewerking) | www.expobois.fr

De uitgever kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele onjuiste vermeldingen in deze Agenda. Men doet er verstandig aan zich tevoren van de juistheid van de gegevens te overtuigen bij de adressen van de beursorganisaties, of hun vertegenwoordiging. De vermelde data geven de openingsdag tot en met de laatste dag van het evenement aan. Wanneer gegevens deze week zijn gewijzigd of toegevoegd, kunt u ze herkennen aan het 3-teken voor de plaatsnaam. Achter het /-teken na een telefoonnummer staat het betreffende faxnummer vermeld. Wanneer er bij een evenement een ( -teken is afgebeeld betekent dit dat Vakweekblad Meubel in samenwerking met Galatours (tel: (036) 530 24 01) een vliegreis organiseert. Informatie over deze reizen wordt op deze servicepagina’s gepubliceerd.


32 | Meubel 5

Handelsregister Meubel KvK augustus 2009

Han delsregis ter De volgende gegevens zijn afkomstig van de (nv Databank van de) Kamers van Koophandel, augustus 2009 en Graydon Nederland BV. Geen van deze bedrijven noch de uitgever van vakweekblad Meubel aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij uw regionale Kamer van Koophandel of raadpleeg www.kvk.nl.

N.B. ‘Opheffingen’ is een juridische term en betekent niet automatisch dat een bedrijf failliet is. Meestal gaat het om een opheffing van een bepaalde bedrijfsvorm en staat het bedrijf ook weer bij de inschrijvingen met de nieuwe bedrijfsvorm. Het tijdstip van publicatie van opheffing en inschrijving loopt niet altijd synchroon.

Nieuw uitgesproken faillissementen

OOST-BRABANT INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment Ex Furniture, Rielseweg 875b, 5032 SB TILBURG.

30 oktober 2009

3044 AV ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Dubson B.V., Zweth 56, 2991 LH BARENDRECHT. Corr. adres: Postbus 29, 2990 AA BARENDRECHT. Woodworld B.V., Anthony Fokkerweg 69-73,

ROTTERDAM

3088 GE ROTTERDAM. Corr. adres: Postbus 398, 3100 AJ SCHIEDAM. S.A. Boet, Suze Groeneweg-erf 418, 3315 XL

INSCHRIJVINGEN

DORDRECHT.

Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen)

INSCHRIJVINGEN

NKI Aviobridge B.V., Karel Doormanweg 66,

Winkels in gordijnen en vitrage

3115 JD SCHIEDAM. Corr. adres: Postbus

Wed. Bac en Zn. B.V., Dorpsstraat 1, 2751

31, 3100 AA SCHIEDAM.

BB MOERKAPELLE. Corr. adres: Postbus 4,

T. Regan, Jan Vethkade 24, 3314 EJ DOR-

2750 AA MOERKAPELLE.

DRECHT. INSCHRIJVINGEN NSCHRIJVINGEN

Winkels in meubels

C.W. Berger

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

Gypsy Punks, Botjesstraat 9, 3286 AB

Van der Hagenstraat 545, 6717 DP Ede

stoelen en tuinstoelen

KLAASWAAL.

Dirk Jan Veen Interieurstyling, Energieweg

Pand 43 Meubels B.V., Van ‘t Hoffstraat 39,

4, 2964 LE GROOT-AMMERS.

2991 XP BARENDRECHT.

Dossiernr.:

09140879 (KvK Centraal-Gelderland)

Holland West Diensten, Peuleyen 44, 2742 EJ

Handelsnaam/Beroep:

Berger Consultant

Datum uitspraak:

26/9/09

Branche:

tussenhandel in huismeubilair (excl.

INSCHRIJVINGEN

Convite Holding B.V., Klepperdans 42, 2907

rieten meubelen)

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

RC CAPELLE A/D IJSSEL.

Curator:

M. de Vries, postbus 2062, 3800 CB

Amersfoort, (088) 752 42 25

WADDINXVEEN.

INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels

meubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen)

INSCHRIJVINGEN

Dutch Coureer Express, Josephus Jittastraat

Winkels in artikelen voor woninginrichting

26, 3052 PR ROTTERDAM.

algemeen assortiment Ceyizim, Schiedamseweg 201, 3026 AM

M.W.H. van de Bor

INSCHRIJVINGEN

ROTTERDAM.

Evenaar 93, 3454 RC De Meern

Handelsbemiddeling in meubels, huishou-

ZO-ZO Interieur, Hageland 4, 3332 GA

delijke artikelen en ijzerwaren

ZWIJNDRECHT.

Dossiernr.:

30231541 (KvK Midden-Nederland)

Handelsnaam/Beroep:

Sunguard

Datum uitspraak:

13/10/09

INSCHRIJVINGEN

vitrage)

Branche:

detailhandel in zonweringartikelen

Groothandel in huismeubilair

P. van den Boogaard CommerciÎle Diensten,

e.d.

Brilliant Bedding, Bellevoysstraat 23-E, 3021

Timorstraat 28, 3312 CW DORDRECHT.

Curator:

M.J.R. Jansen, postbus 9907, 3506 GX

Utrecht, (030) 263 50 50

Electrobouw, Lede 58, 3075 HK ROTTERDAM.

INSCHRIJVINGEN Winkels in woningtextiel (geen gordijnen en

TB ROTTERDAM. David & Luna, Prins Frederikplein 526, 3071 KS ROTTERDAM. INSCHRIJVINGEN

E.M. Brouwer

Groothandel in huismeubilair

Staverenstraat 11, 7418 CJ Deventer

C.F. Pijpers Import-Export, Chabotlaan 155,

Dossiernr.:

08110367 (KvK Oost-Nederland)

Handelsnaam/Beroep:

Brouwers Totaal Inrichting

Datum uitspraak:

13/10/09

Branche:

detailhandel in bouwmaterialen

Curator:

T. Demirdag, postbus 623, 7400 AP

Deventer, (0570) 61 40 80

3055 AE ROTTERDAM. Kap Outdoor Trading B.V., Achterdijk 54, 3237 LA VIERPOLDERS. Wooncare Rotterdam B.V., Chr. Huygensstraat 30, 3281 ND NUMANSDORP. INSCHRIJVINGEN Groothandel in verlichtingsartikelen Industrielicht B.V., Van Hennaertweg 7, 2952 CA ALBLASSERDAM. Corr. adres: Postbus

Eddy Brothers Industrie bv –

58, 2950 AB ALBLASSERDAM. Montage Service Sliedrecht B.V., Baanhoek

voorheen genaamd H.V.S. Industrie bv

140, 3361 GM

Jellinghausstraat 6-8, 5048 AZ Tilburg

Postbus 314, 3360 AH SLIEDRECHT.

SLIEDRECHT. Corr. adres:

Dossiernr.:

18043379 (KvK Brabant)

INSCHRIJVINGEN

Handelsnaam/Beroep:

H.V.S. Industrie

Groothandel in hout en plaatmateriaal Houtwerf Rotterdam, Linschotenstraat 39,

UTRECHT & OMSTREKEN INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Flextable, Prins Bernhardlaan 3, 3441 XG WOERDEN. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Blaauwendraad

Meubelindustrie

B.V.,

Beijerdstraat 22, 4112 NE BEUSICHEM. Dierenhotel D’n Oudenhof B.V., Paalgraaf 1, 4174 LC HELLOUW. Corr. adres: Postbus 124, 4000 AC TIEL. Eltink Projektmeubilering B.V., Industrieweg 22, 4153 BW BEESD. Corr. adres: Postbus 55, 4153 ZH BEESD. Oosterhuis Vastgoed B.V., Staalweg 16, 4104 AT CULEMBORG. Ruys Interieurs B.V., Doctor van Noortstraat


Handelsregister Meubel KvK augustus 2009

weg 220, 3911 TX

RHENEN. Corr. adres:

Datum uitspraak:

13/10/09

Branche:

fabriek van houten meubelen en

halffabrikaten

Curator:

H.L.J.M. van Grinsven, postbus 449,

B-Art Europe, Varkenmarkt 4, 4201 KP

5000 AK Tilburg, (013) 584 08 40

GORINCHEM.

Postbus 128, 3910 AC RHENEN.

algemeen assortiment INSCHRIJVINGEN

Visser thodn Vrijekant.markt & Vrijeh.markt,

Groothandel in huismeubilair

Dintel 26, 3453 ME DE MEERN.

Gebr. Van Wanrooij Tiel B.V., Zuiderhaven6013, 4000 HA TIEL. Okay Beheer B.V., Strijkviertel 25, 3454 PH

Handelsstraat 62, 7772 TR Hardenberg

DE MEERN.

Dossiernr.:

05064399 (KvK Oost-Nederland)

Via Italy, Pascalweg 25, 4104 BE CULEM-

Datum uitspraak:

12/10/09

BORG.

Branche:

detailhandel in meubelen e.d. (excl.

INSCHRIJVINGEN

kantoormeubelen)

Groothandel in woningtextiel en vloerbe-

Curator:

E. Nijdam, postbus 1182, 8001 BD

Zwolle, (038) 427 20 20

dekking Handelsonderneming G. Brouwer & Zn. B.V., Oudhuijzerweg 69, 3648 AB WILNIS. Low Land Fashion International B.V., Wiltonstraat 34, 3905 KW

VEENENDAAL.

Corr. adres: Postbus 1002, 3900 BA

Meubellaan 1, 6651 KV Druten Dossiernr.:

10035812 (KvK Midden-Nederland)

Datum uitspraak:

8/10/09

Branche:

detailhandel in meubelen e.d. (excl.

kantoormeubelen)

Curator:

P.M. Gunning, postbus 88, 6880 AB

Velp, (026) 881 11 77

VEE-

NENDAAL. Van Doesburg Woninginrichting B.V., Vlietskade 5010, 4241 WN ARKEL.

Groothandel in hout en plaatmateriaal Keurkozijn B.V., Ravenswade 160, 3439 LD NIEUWEGEIN.

Datum uitspraak:

8/10/09

11, 7202 CN ZUTPHEN. Corr. adres: Post-

Branche:

detailhandel in meubelen e.d. (excl.

Snoek

kantoormeubelen)

MIJDRECHT.

Curator:

P.M. Gunning, postbus 88, 6880 AB

Velp, (026) 881 11 77

Haak,

Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Bubbels & Jets B.V., Vonderweg 28-B, 7468 DC ENTER. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen Hartman Moulds B.V., Goolkatenweg 55, 7521 BE ENSCHEDE.

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

3 gratiÎn, Marktstraat 18, 7491 AW

DEL-

DEN. 3 GratiÎn, Averinkstraat 21, 7491 ZB DELHepak, Bleskolksingel 1-A, 7602 PE ALME-

INSCHRIJVINGEN &

INSCHRIJVINGEN

DEN. LO.

Winkels in vloerbedekking Karolus

2,

3641

LJ

CRS II B.V., Tennesseedreef 7-B, 3565 CK UTRECHT. Sharnise, Ursulinenhof 103, 4133 DD VIANEN UT. Corr. adres: De Looch 50, 4133 DN VIANEN UT.

Trio Druten Meubelen bv

Totaal Bed B.V., Groeneveldselaan 41, 3903

Meubellaan 1, 6651 KV Druten

AX VEENENDAAL.

Dossiernr.:

10015538 (KvK Midden-Nederland)

INSCHRIJVINGEN

Datum uitspraak:

8/10/09

Winkels in meubels

Branche:

detailhandel in meubelen e.d. (excl.

kantoormeubelen)

So Pretty B.V., Kolfbaan 8, 3411 ES LOPIK.

Curator:

P.M. Gunning, postbus 88, 6880 AB

Corr. adres: Postbus 574, 3440 AN WOER-

Velp, (026) 881 11 77

Egter & van Haren, Prinses Beatrixstraat 39a, 4024 HL ECK EN WIEL.

DEN. Studio Ellen, Klippermonde 23, 3434 GR NIEUWEGEIN. Van der Garde Meubelen, Nieuwe Veenen-

7, 4033 AA LIENDEN. Corr. adres: Postbus

Meubelspuiterij Miltenburg, Tennesseedreef

daalseweg 4, 3911 MK RHENEN.

7, 4033 ZG LIENDEN.

8c, 3565 CJ UTRECHT.

W. van Willigen, Vlietskade 1103, 4241 WG

Technische Metaalindustrie T.M.I. Rhenen

INSCHRIJVINGEN

ARKEL.

B.V., Remmerden 19, 3911 TZ

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

INSCHRIJVINGEN

Intrakoop, Inkoopver. voor Seniorenzorg

Winkels in artikelen voor woninginrichting

INSCHRIJVINGEN

UA, Regterweistraat 11-A, 4181 CE WAAR-

algemeen assortiment

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

DENBURG. Corr. adres: Postbus 67, 4180 BB

1881 Styling, Mark 42, 4194 NN METEREN.

meubels, tuin- en overige meubels (geen

WAARDENBURG.

Leen Bakker, Duwboot 59, 3991 CE HOU-

stoelen)

Markant Nederland B.V., Reactorweg 9-A,

TEN. Corr. adres: Postbus 43, 4940 AA

JET4kids, Willem Arntszlaan 133, 3734 EE

3542 AD

RAAMSDONKSVEER.

DEN DOLDER. Corr. adres: Putterlaan 11,

40376, 3504 AD UTRECHT.

Marga’s Woonwinkel, Kamelenspoor 114,

3722 WE BILTHOVEN.

Van Leeuwen International, Utrechtsestraat-

3605 EE MAARSSEN.

UTRECHT. Corr. adres: Postbus

Twinform Nederland B.V., Litauensestraat

stoelen)

hove 3191, 3706 AR ZEIST.

10035811 (KvK Midden-Nederland)

Corr. adres: Postbus 76, 3910 AB RHENEN.

kantoor

meubels, tuin- en overige meubels (geen

Dorenbos Vakbedrijf B.V., Laan van Vollen-

Dossiernr.:

RHENEN.

Vervaardiging van stoelen voor bedrijf en

Havermaathoek 46, 7546 MK ENSCHEDE.

INSCHRIJVINGEN

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

Meubellaan 1, 6651 KV Druten

INSCHRIJVINGEN

H.J. Timmerman t.h.o.d.n. Home Team,

INSCHRIJVINGEN

Trend Hopper Druten bv

VELUWE & TWENTE

bus 434, 7200 AK ZUTPHEN.

Corr. adres: Postbus 22, 3648 ZG WILNIS.

Profijt Meubel Druten bv

INSCHRIJVINGEN Winkels in artikelen voor woninginrichting

weg 6, 4004 JJ TIEL. Corr. adres: Postbus

New Greenport cv

Meubel 5 | 33

30 oktober 2009

Holland Maritiem B.V., Korenstraat 69, 7722 RS DALFSEN. Lumens, Kerkedennen 46, 7621 ED BORNE. Metaalindustrie ‘Josto’ B.V., Evenboersweg 10, 7711 GX NIEUWLEUSEN. Corr. adres: Postbus 35, 7710 AA NIEUWLEUSEN. Roldo Rent Equipment B.V., Putterweg 5, 3851 GA ERMELO. Corr. adres: Postbus 273, 3850 AG ERMELO. Spuiterij-Wilra, Zweedsestraat 10, 7202 CK ZUTPHEN. INSCHRIJVINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Conspectus Management, Theo Boschplein 1, 7425 BM DEVENTER. Duinkerk

Bemiddeling,

Othmar

ten

Catestraat 120, 7521 EZ ENSCHEDE. Exploitatiemaatschappij

De

Amert

Georg Hegelstraat 64, 7323 JT

B.V., APEL-

DOORN. Tools4trade, Burg Jacobsstraat 45, 7543 TK ENSCHEDE. Trend Concurrent, Jupiterstraat 23, 7622 VG BORNE. OPHEFFINGEN Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren Vartanian, Koekoekslaan 22, 7475 CN MARKELO. INSCHRIJVINGEN


34 Meubel 5

Handelsregister Meubel KvK augustus 2009

30 oktober 2009 |

Groothandel in huismeubilair

meubels, tuin- en overige meubels (geen

straat 26, 5961 AB HORST.

INSCHRIJVINGEN

Alex Import/Export, Kievitstraat 13, 6971

stoelen)

Paul Levels Interieur & Ontwerp, Rijksweg

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

WZ BRUMMEN. Corr. adres: Fazantstraat

De Klussenman, Rucphensestraat 44, 4711 JL

Zuid 26, 6071 HW SWALMEN.

meubels, tuin- en overige meubels (geen

28, 6971 WN BRUMMEN.

ST. WILLEBRORD.

THV van den Beucken, Molenveldweg 4,

stoelen)

5953 KT REUVER.

House of Color, Zijkanaal F West 33, 1165

Beekman Bedding, van Ostadestraat 16, 7556 EZ HENGELO OV.

INSCHRIJVINGEN

Vossen Timmerwerken, Gebbelsweg 12, 6035

MZ HALFWEG NH.

Kemper Meubelproductie B.V., Paarden-

Handelsbemiddeling in meubels, huishou-

EA OSPEL.

H.J.O. Grahame, Nicolaas Anslijnstraat 179,

markt 3, 8331 JW STEENWIJK.

delijke artikelen en ijzerwaren

Matras Direct Rotterdam B.V. i.o., Schering

Hackeberg Handelsonderneming, Sander 44,

INSCHRIJVINGEN

Kantoor Idee B.V., Oosteinderweg 127-B,

23, 8281 JW GENEMUIDEN.

4871 NB ETTEN-LEUR.

Groothandel in huismeubilair

1432 AH AALSMEER. Corr. adres: Marke-

W & H Keukens B.V., Handelsstraat 36, 6135

tentster 53, 1188 DD AMSTELVEEN.

KL SITTARD.

M.H.B. Intersell B.V., Dukdalfweg 14, 1041

1068 XA AMSTERDAM.

INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGEN

Groothandel in huismeubilair

Groothandel in huismeubilair

Beheermaatschappij Van Ast B.V., Weerdslag

R.A. Tehupuring, Kromme Nieuwstraat 22,

INSCHRIJVINGEN

148, 7206 BX ZUTPHEN.

4388 EB OOST-SOUBURG.

Groothandel in verlichtingsartikelen

INSCHRIJVINGEN

Econe, Australielaan 75, 6199 AA MAAS-

Handelsbemiddeling in meubels, huishou-

TRICHT-AIRPORT.

delijke artikelen en ijzerwaren

De Balinese Maagd (DBM), Dieptol 37, 8332

BD AMSTERDAM.

BJ STEENWIJK.

INSCHRIJVINGEN

Paul Roescher Distributie, Plaagslagen 2,

Groothandel in woningtextiel en vloerbe-

7463 PH RIJSSEN.

dekking

INSCHRIJVINGEN

V.O.F. Van Beek en Roelofsen, Ambachtsweg

Lexson E-commerce B.V., de Roy van Zuide-

Groothandel in hout en plaatmateriaal

2, 3771 MG BARNEVELD.

wijnlaan 4, 4818 GB BREDA.

Handelsonderneming

Inez Jonkergouw Lijsten + Passepartouts, Rustenburgherweg 24, 2061 JB BLOEMENDamen,

Op

DAAL. den

Kamp 21, 6109 AZ OH… EN LAAK.

Millpitasse, Hendrik Hosstraat 99, 1106 ZM AMSTERDAM ZUIDOOST.

INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGEN

Groothandel in woningtextiel en vloerbe-

Groothandel in verlichtingsartikelen

INSCHRIJVINGEN

AMSTERDAM. Corr. adres: Panamakade 21,

dekking

Labor Vincit B.V., Spinveld 22a, 4815 HS

Winkels in meubels

1019 AX AMSTERDAM.

Panora Flooring, Vossenbeldsstraat 12, 7641

BREDA.

Swiss Sense, Nijmeegseweg 8, 5916 PT

Tongsen Industry B.V., Kantershof 537, 1104

VENLO. Corr. adres: Postbus 207, 5460 AE

HD AMSTERDAM ZUIDOOST. Corr. adres:

INSCHRIJVINGEN

VEGHEL.

Postbus 9640, 1006 GC AMSTERDAM.

INSCHRIJVINGEN

Groothandel in hout en plaatmateriaal

Wouter Hendrikx, Achtkantmolen 50, 6003

Groothandel in woningtextiel en vloerbe-

Holland Timber B.V., Zalmweg 36, 4941 VX

CP WEERT.

dekking

RAAMSDONKSVEER. Corr. adres: Postbus

BR WIERDEN.

AvaZon,

Holtwiklanden

37,

7542

JW

85, 4940 AB RAAMSDONKSVEER.

ENSCHEDE.

Tiemen Blankert, Asterweg 10 A, 1031 HN

INSCHRIJVINGEN Groothandel in huismeubilair

INSCHRIJVINGEN

B&W Home Jewels, IJweg 45, 1161 ES ZWA-

Winkels in meubels

NENBURG.

Bosgoed Groothandel B.V., Rostockstraat 15,

INSCHRIJVINGEN

Opium Art, Gochsedijk 98a, 5853 AE SIE-

Focus, Lisdoddelaan 86, 1087 KA AMSTER-

7418 EL DEVENTER.

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

BENGEWALD. Corr. adres: Kreeftenheide

DAM.

Composietvloeren.nl, Veldstraat 55, 4881 BB

33, 5853 AH SIEBENGEWALD.

Marshalano, P C Hooftstraat 14-H, 1521 ME

ZUNDERT.

Santekraom, Julianastraat 23, 5951 CG BEL-

WORMERVEER.

FELD. Corr. adres: Bolenbergweg 97, 5951

Skandesk B.V., Oosteinderweg 127-B, 1432

AX BELFELD.

AH AALSMEER.

INSCHRIJVINGEN Groothandel in hout en plaatmateriaal Hemink Groep B.V., Gildestraat 5, 7622 AZ

WIJZIGINGEN

BORNE. Corr. adres: Postbus 46, 7620 AA

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

BORNE.

Cibo Vloeren B.V., Konijnenberg 43-A, 4825

INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGEN

Wildeboer B.V., Evenboersweg 16, 7711 GX

BC BREDA.

Winkels in artikelen voor woninginrichting

Groothandel in hout en plaatmateriaal

algemeen assortiment

Blees & Kluyver’s Houtimport B.V., Zui-

OPHEFFINGEN

De Baldakijn, Nieuwstraat 27, 6211 CR

derkade 23-A, 1948 NG BEVERWIJK. Corr.

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

MAASTRICHT.

adres: Postbus 23406, 3001 KK

INSCHRIJVINGEN

De Boerenvloer.nl, Westmede 17, 4337 AK

Rurol, Brugstraat 14, 6031 EG

Winkels in meubels

MIDDELBURG.

WEERT.

NIEUWLEUSEN. Corr. adres: Postbus 14, 7710 AA NIEUWLEUSEN.

Bommel Design B.V., Prins Hendriklaan 27, 3851 RW

ERMELO. Corr. adres: Postbus

3080, 3850 CB ERMELO.

INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Acasa, Kuipers-Rietbergkwartier 5, 4333 EJ

INSCHRIJVINGEN

MIDDELBURG.

Winkels in meubels de Vries Elburg, Beekstraat 36, 8081 ED

INSCHRIJVINGEN

ELBURG.

Winkels in artikelen voor woninginrichting

Mik-Mak Apeldoorn B.V., Asselsestraat 23,

algemeen assortiment

7311 EC APELDOORN.

Stoker & Raddraaier, Dorpsstraat 70a, 4861

INSCHRIJVINGEN

AD CHAAM. Corr. adres: Gilzeweg 30, 4861

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

PN CHAAM.

stoelen en tuinstoelen De Zesslag, Prinses Wilhelminastraat 29, 4504 AL NIEUWVLIET. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) Van de Weijgert Meubel & Interieurbouw, Torentrans 37, 4336 JM MIDDELBURG. Vermaat Steigerhouten Meubelen, Hageland 4, 4641 RZ OSSENDRECHT. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

ZUID-LIMBURG

NEDER-

ROTTER-

DAM. Gamma Bouwmarkt Lehman, Grutterij 1, 1185 ZT AMSTELVEEN. Corr. adres: Post-

AMSTERDAM

bus 318, 2400 AH

ALPHEN AAN DEN

RIJN. Heimax Beheer B.V., Groenendaal 11, 1187

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Business Optimizing Associates-Opleiding B.V., Wijkermeerweg 25, 1948 NT BEVERWIJK.

GX AMSTELVEEN. Logos Wood Works, Quellijnstraat 9, 1072 XM

AMSTERDAM. Corr. adres: Postbus

55542, 1007 NA AMSTERDAM. Rossur Trading Company, Henri Dunantstraat 19-2, 1066 AS AMSTERDAM.

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen E. Helmich Houtwerken, Dusartstraat 40-2, 1072 HT AMSTERDAM.

INSCHRIJVINGEN

Spin, Zaanstraat 323, 1013 SC

Vervaardiging van keukenmeubels

DAM.

Smooth Factory, Burg Woltersstraat 52, 6591

Weitblick Films, Pedro de Medinalaan 186,

AL GENNEP.

1086 XR AMSTERDAM.

INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGEN

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

meubels, tuin- en overige meubels (geen

meubels, tuin- en overige meubels (geen

stoelen)

stoelen)

Ganesh, Kloosterstraat 8a, 5935 CB STEYL.

Japies Design, Pladellastraat 27, 2033 ML

Marcel Verhorstert Beheer B.V., Jacob Merlo-

HAARLEM.

AMSTER-

INSCHRIJVINGEN Winkels in vloerbedekking Roobol Woonwinkels, Kruisweg 993, 2132 CE HOOFDDORP. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels Woonexpress, Sierenborch 8a, 1043 BA AMSTERDAM. Corr. adres: Postbus 54, 5140 AB WAALWIJK. INSCHRIJVINGEN Winkels in meubels E&Y Design, Linnaeusstraat 130, 1504 CJ ZAANDAM. SC Cruquius Plaza B.V., Cruquiusplein 36,


Handelsregister Meubel KvK augustus 2009

Trio Projektinrichting bv Meubellaan 1, 6651 KV Druten

Meubel 5 | 35

30 oktober 2009

Delade Holding B.V., Meester Lovinklaan 35,

NIJMEGEN. Corr. adres: Graafseweg 781,

7004 BG DOETINCHEM.

6603 CG WIJCHEN.

Gemado, Dames Jolinkweg 46, 7051 DL

ZUS, Morsestraat 26, 6716 AH EDE GLD.

VARSSEVELD. Corr. adres: Postbus 105,

Dossiernr.:

10031954 (KvK Midden-Nederland)

7050 AC VARSSEVELD.

INSCHRIJVINGEN

Datum uitspraak:

8/10/09

Germoform B.V., Pontanusstraat 1a, 6524 HA

Winkels in artikelen voor woninginrichting

woningstoffeerderij e.d.

NIJMEGEN. Corr. adres: Groesbeekseweg

algemeen assortiment

380, 6523 PN NIJMEGEN.

Crea-Bea, Fazantstraat 8, 6915 WN LOBITH.

Goedmeubel B.V., Parkweg 24, 6994 CN DE

Handelsonderneming Chapoo V.O.F., Hoorn

STEEG.

20, 6713 KR EDE GLD.

Branche:

Curator: P.M. Gunning, postbus 88, 6880 AB Velp, (026) 881 11 77 Voorheen Classic bv

Houtbuigerij Doetinchem B.V., Fabriekstraat

Vissers Tapijten en Gordijnen B.V., Eerste

10, 7005 AR

Oude Heselaan 25, 6541 PA NIJMEGEN.

DOETINCHEM. Corr. adres:

Watermanweg 213, 3067 GA Rotterdam

Postbus 378, 4100 AJ CULEMBORG.

V.O.F. ‘t Woonhuys, Rozendaalselaan 5, 6881

Dossiernr.:

24265977 (KvK Rotterdam)

Rublo Metaalprodukten B.V., Oude Doetin-

KX VELP GLD.

Datum uitspraak:

13/10/09

Branche:

detailhandel in meubelen e.d. (excl.

kantoormeubelen)

INSCHRIJVINGEN

Curator:

F.M.Y. Wertenbroek, postbus 29215,

Handelsbemiddeling in meubels, huishou-

3001 GE Rotterdam, (010) 281 18 11

delijke artikelen en ijzerwaren

chemseweg 21, 7051 DZ VARSSEVELD. Technisch Buro Teunissen B.V., Hogestraat 25, 6953 AP DIEREN.

INSCHRIJVINGEN

Van der Werff Dienstverlening, Varsseveldseweg 2, 7061 GA TERBORG.

Opgeheven faillissementen

Em¸ce Meubelen, Aubadestraat 32, 6544 ZD

Heemstedestraat 25, 1059 CX Amsterdam

NIJMEGEN. Gessi Nederland B.V., Aletta Jacobslaan 5,

Sanders Vloerenshop

Datum beëindiging:

13/10/09

Reden:

opgeheven bij gebrek aan baten

6662 LW ELST GLD.

BespaarActief, Zierikzeestraat 53, 6845 BN Boschrijck B.V., P v M Gelderland Oranje 8, 6666 LV HETEREN. Corr. adres: Arnhemsestraatweg 36a, 6991 AN RHEDEN.

32072190 (KvK Gooi, Eem, Flevoland)

Datum beëindiging:

9/10/09

Reden:

beëindigd door het verbindend wor

den van de (slot)uitdelingslijst

Houtvezelbedrijf All-Round B.V., Aaltenseweg 20, 7021 HR ZELHEM. Corr. adres: Postbus 25, 7020 AA ZELHEM.

TINCHEM.

DG VARSSEVELD. Corr. adres: Burgemees-

INSCHRIJVINGEN

Winkels in artikelen voor woninginrichting

ter Bootstraat 1, 7051 BJ VARSSEVELD.

Winkels in meubels

algemeen assortiment

Linia Holding B.V., Ambachtsweg 36, 6673

Annemar, Lintveldseweg 4, 7151 NK EIBER-

Aktie Verkoop, Kloosterstraat 29, 1941 BN

DK ANDELST.

GEN.

BEVERWIJK.

Nienhuis Productie B.V., Industriepark 14,

Habbekrats, In de Betouwstraat 17, 6511 GB

J.G. Brand, Montageweg 35, 1948 PH

7021 BL ZELHEM.

NIJMEGEN.

BEVERWIJK. Corr. adres: Beneluxlaan 56,

SSI Sch‰fer B.V., Delta 100, 6825 MV ARN-

MD Vorden, Enkweg 15- A, 7251 EV VOR-

1966 WN HEEMSKERK.

HEM.

DEN. Slaapspeciaalzaak

B.V.,

INSCHRIJVINGEN

Ambachtsweg 1a, 6562 AZ

Postbus 43, 4940 AA RAAMSDONKSVEER.

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

Corr. adres: Postbus 83, 6560 AB GROES-

stoelen en tuinstoelen

BEEK.

Winkels in artikelen voor woninginrichting

straat 69, 7081 AN GENDRINGEN.

ZZP-diensten,

GROESBEEK.

Winkels in artikelen voor woninginrichting INSCHRIJVINGEN

algemeen assortiment

1013 GT AMSTERDAM.

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

Australian Living, Graafseweg 777, 6603 CG

meubels, tuin- en overige meubels (geen

WIJCHEN.

stoelen)

Qidi Design t.h.o.d.n. Colors@Home, Weur-

Ben Hiddink Meubelmaker, Harnsedijkje 1,

den 16, 7101 NJ

6721 MX BENNEKOM. Corr. adres: De Hoef

adres: Spoorstraat 4-6, 7051 CJ

32, 6708 DC WAGENINGEN.

VELD.

Christiaans Van de Wiel B.V., Spoorstraat

Runner Meubel Huissen, Nijverheidsstraat

2-4, 6741 DE LUNTEREN. Corr. adres: Post-

25, 6851 EJ HUISSEN. Corr. adres: Graafse-

bus 39, 6740 AA LUNTEREN.

weg 781, 6603 CG WIJCHEN.

INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen interieurbouw of stoelen) Heijnen Groesbeek Beheer B.V., De Ren 3,

GRONINGEN.

Corr. adres: Folkerdastraat 39, 9781 AX BEDUM.

Folkersma Klussen, Wierdeweg 17, 9912 PC LEERMENS. Fred Mennens, Hooilandseweg 112, 9983 PH

Hempen Meubelfabriek B.V., Zandberg 81, 9563 PL TER APELKANAAL. Corr. adres: Postbus 37, 9580 AA MUSSELKANAAL. Machinehandel Garmerwolde, Grasdijkweg 35, 9798 TC GARMERWOLDE. Of, Zuiderweg 3, 9623 PD LAGELAND. P.C. Timmerbedrijf Kolham, Knijpslaan 45, 9615 BC KOLHAM. Tom Krabbendam Timmerwerkplaats, Kollerijweg 7-A, 9795 PL WOLTERSUM. VG BEERTA.

INSCHRIJVINGEN

Hosicco B.V., Korte Prinsengracht 42-HS,

CENTRAAL GELDERLAND

aanstraat 16-1, 9723 CD

Wiertsema Hout, Hoofdstraat 63-65, 9686

Huygens-

algemeen assortiment

Color Styling & Design Van der Wal, Rou-

kenborghweg 10, 9954 TS TINALLINGE.

AMSTERDAM ZUIDOOST. Corr. adres:

Ausma-Rancap

stoelen en tuinstoelen

Groninger Houtbewerker Vos, Tjarda v Star-

INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVINGEN

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

ROODESCHOOL.

IP-Benelux B.V., Dames Jolinkweg 19, 7051

Wennekers

INSCHRIJVINGEN

BURGUM.

Doctor Huber Noodtstraat 9, 7001 DS DOE-

Leen Bakker, Sijsjesbergweg 20, 1105 AL

Vervaardiging van woon- en slaapkamer-

BURGUM. Corr. adres: Postbus 158, 9250 AD

INSCHRIJVINGEN Winkels in gordijnen en vitrage

6562 JJ GROESBEEK.

INSCHRIJVINGEN

Easysit B.V., Ymkersstrjitte 32, 9251 EM

C.C.H. van Amersfoort t.h.o.d.n. Decorette, 2142 EV CRUQUIUS.

9704 CJ GRONINGEN.

OOSTERSTREEK.

ARNHEM.

Dossiernr.:

GRONINGEN. Corr. adres: Postbus 2376,

J. Klaverboer, Oosterstreek 16, 8388 ND

Groothandel in verlichtingsartikelen

Vlierberg 6, 3755 BS Eemnes

9503 EE STADSKANAAL.

stoelen en tuinstoelen

INSCHRIJVINGEN

Timmerfabriek en Interieurbouw ‘De Vlierberg’ bv

A.W.F. Invest B.V., Prins Bernhardlaan 14,

Zwartwoud B.V., Hoendiep 271-272, 9745 EJ

J. Sanders

Handelsnaam/Beroep:

interieurbouw of stoelen)

NOORDWOLDE FR.

Groothandel in huismeubilair

34161971 (KvK Amsterdam)

Vervaardiging van bedrijfsmeubels (geen

W & B Design B.V., Koemarkt 8, 8391 HW

INSCHRIJVINGEN

Dossiernr.:

FRIESLAND

WINTERSWIJK. Corr. VARSSE-

Woonoutlet, Weurtseweg 100-108, 6541 AZ

Woodlife Unique, Noorderstraat 19, 9981 CL UITHUIZEN. INSCHRIJVINGEN Vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels, tuin- en overige meubels (geen stoelen) HoHo, Hoogstraatje 2, 9356 BE TOLBERT. Industriespuiterij De Wieken B.V. i.o., De Lavalstraat 4, 7903 BC HOOGEVEEN.


36 Meubel 5

Nieuws

30 oktober 2009 |

Interior Lifestyle China SHANGHAI – Van 11 tot en met 14 november wordt in het Shanghai Exhibition Centre de vakbeurs Interior Lifestyle China gehouden. Op één dag na gaat het om allemaal vakdagen; de laatste dag, 14 november, is ook het publiek welkom. Interior Lifestyle China omvat drie productgroepen: Living (met o.a. meubels, woonaccessoires, spiegels, lijsten en verlichtingsaccessoires), Dining (met o.a. glas, porselein, keramiek en keukengerei) en Giving. De organisatie van deze vakbeurs is in handen van Messe Frankfurt (Shanghai). Meer informatie: www.il-china.com.

Genomineerden ‘Beste Leerbedrijf’ DEN HAAG - Pontmeyer, Keijsers interior project en Brummel Projectinrichters zijn genomineerd voor de titel ‘Beste Leerbedrijf hout- en meubelbranche 2009’. De organisatie van de verkiezing is in handen van Stichting Hout en Meubel. Anders dan voorgaande jaren, gaf SH&M dit jaar de erkende leerbedrijven zelf de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de verkiezing. Van de deelnemende leerbedrijven zijn Pontmeyer uit Zaandam, Keysers interior uit Horst aan de Maas en Brummel Projectinrichters uit Apeldoorn genomineerd. Een vakjury ging op dinsdag 27 oktober langs alledrie de genomineerde leerbedrijven om deze te beoordelen. De criteria waarop SH&M beoordeelt zijn leerling, praktijkopleiders, investering in opleiden, samenwerken en innovatie. Van der Loo Yachtinteriors mocht zich in 2008 het beste leerbedrijf in de hout- en meubelbranche noemen en Smeulders Interieurgroep was de winnaar in 2007. Wie in 2009 ‘Beste Leerbedrijf 2009’ wordt wordt in de eerste week van november bekend gemaakt. De winnaar wordt voorgedragen voor de landelijke verkiezing Beste Leerbedrijf, uitgeschreven door het ministerie van OCW.

Britse supermarkt verkoopt badkamer mét installateur

Tesco Home Plus heeft een deal met het

installateurs en op websites.

‘Institute of Kitchen, Bedroom en Bathroom

De directeur van de installateurvereniging

DEN HAAG – De Britse supermarkt-

Installers’. Klanten van de winkel die daar

zegt dat hij en Tesco de afgelopen vijftien

organisatie Tesco verkoopt behalve

een aankoop doen in een van de catego-

maanden met elkaar bezig zijn geweest om

voedingsmiddelen ook, via een doch-

rieën waar de brancheclub over gaat, kun-

de overeenkomst te kunnen sluiten. Da-

teronderneming, textiel en interieurpro-

nen bovendien gratis interieuradvies in-

mian Walters, de directeur, zegt ‘meer dan

ducten. Tesco Home Plus biedt behalve

winnen en iemand in de arm nemen die de

tevreden’ te zijn met de uiteindelijke deal.

kleding, ook elektrische huishoudelijke

verbouwing of plaatsing gaat organiseren.

Hij noemt de overeenkomst met Tesco een

apparaten en badkamers, keukens en

Deze gratis diensten zijn onderdeel van de

onderstreping van het belang om als vak-

bedsystemen. En sinds in samenwerking

overeenkomst, aldus een bericht in het Brit-

handel bovenop de ontwikkelingen in de

met de branchevereniging voor installa-

se blad Cabinet Maker. De samenwerking

markt te blijven zitten.

teurs ook de bedrijven die de voorzienin-

wordt inmiddels onder de aandacht van de

gen kunnen treffen om te kunnen bad-

consument gebracht door middel van ui-

deren, koken en slapen.

tingen op de winkelvloer, bij de betreffende

Huishoudens besteden minder

De huishoudens bleven terughoudend met

stedingen aan diensten waren 1,3 procent

DEN HAAG - Huishoudens hebben vol-

het kopen van duurzame goederen. De

lager. De consumptie van voedings- en ge-

gens een bericht van het CBS in augustus

besteding hieraan was 8,0 procent kleiner.

notmiddelen was 0,2 procent lager dan een

3,5 procent minder besteed aan goede-

Er werd vooral minder besteed aan huis-

jaar eerder. De huishoudens geven al ruim

ren en diensten dan in augustus 2008. In

houdelijke apparaten, meubels en nieuwe

een jaar minder uit aan deze consumptie-

juli waren de bestedingen 2,3 procent la-

personenauto’s. Aan goederen is 6,2 pro-

categorie.

ger. De consumptie ligt al acht maanden

cent minder besteed dan een jaar eerder.

onder het niveau van een jaar eerder. De

Een deel van deze daling wordt veroorzaakt

cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveran-

doordat studieboeken voor het voortgezet

deringen en veranderingen in de samen-

onderwijs met ingang van dit schooljaar

stelling van koopdagen.

gratis zijn en daarom niet meer meetellen in de consumptie van huishoudens. De be-


Stelling van de week

Stelling van volgende week: Vroeger was alles overzichtelij-

30 oktober 2009

Meubel 5 | 37

‘Winkel moet eigen gezicht tonen’

ker. Ook de communicatiestrategie. Detaillisten stapten naar de

De prijzen van het aanbod van woonwinkel Casatrend zijn beduidend lager dan bij ande-

locale krant om te adverteren.

re woonwinkels. Eigenaar Perry de Koning koopt restpartijen op en beursstands leeg. Dat

Inmiddels heeft digitalisering de

vraagt om investeringen van duizenden euro’s per keer, en om veel handmatig uitzoekwerk

reclamewereld op z’n kop ge-

alvorens de producten in de winkel kunnen worden aangeboden. Met ludieke acties trekt

zet. Communicatie via internet

de ondernemer vervolgens de aandacht van de consument. De Koning zegt te profiteren

zorgt voor een aardverschuiving.

van het huidige crisisaanbod en aan consumentenbezoek heeft hij geen tekort. Blijft zo’n

Maar wat levert het eigenlijk op.

formule op termijn overeind? De stelling is daarom: ‘Dergelijke crisisformules zijn snel uit-

De stelling: ‘Websites leveren

gewerkt.’

slechts enkele nieuwe klanten op.’

Een winkelier uit Gouda ziet geen heil in de formule van Casatrend. “Door steeds wisselende partijen te kopen, en daarmee steeds wisselende producten aan te bieden, laat je als winkelier geen

Reageren kan tot en met dinsdag

eigen gezicht zien. Hetzelfde geldt voor steeds wisselende acties waarin je geen lijn laat zien.

3 november, 12.00 uur, via redac-

Het zal zorgen voor traffic in de winkel, maar consumenten zijn niet bereid een grote investering te

tie@meubel.nl of via de website:

doen bij formules die zich op de snelle handel concentreren. Ik zie dat de consument steeds meer

www.meubel.nl.

op zoek is naar duurzaamheid, ook in de relatie die zij met een winkelier aangaan. Op termijn zal de consument dus een keuze maken voor een ander soort winkel.”

De Stellin g

“Ja, ik denk dat zoiets na de crisis snel is uitgewerkt”, beaamt een ondernemer uit de Bollenstreek. “Als de meubelbranche is gestabiliseerd zijn er minder faillissementsverkopen en uitverkopen bij leveranciers. Lage prijzen aanhouden wordt dan heel erg lastig. Tegelijkertijd denk ik dat winkels als Casatrend de formule aan zullen passen als de omstandigheden daar om vragen.” “Een formule moet continu worden aangepast,” zegt een detaillist uit Den Haag. “En dat moet gebeuren voordat deze uitgewerkt is. Ik denk dat het met Casatrend in Sliedrecht prima zal verlopen. Misschien zit daar nog wel uitbreiding in. De basis van De Koning, scherp inkopen en lage verkoopprijzen in vergelijking met andere winkels, zal altijd wel blijven werken.”

Gevoelstemperatuur Meubel meet de actuele temperatuur van de branche, steeds op basis van de algehele emotie over de resultaten van de afgelopen week. Aan de lezers die op de Stelling reageren, is gevraagd om ook even op de thermometer te kijken.

8o

“Ik heb een rustige week gehad.”


38 | Meubel 5

Colofon

Lezers over Vakweekblad Meubel Het is altijd leuk om te zien waar mensen mee bezig zijn. En ook waar de problemen zitten, want die zijn er ook in de meubelbranche.

30 oktober 2009

Colofon

Meubel, onafhankelijk vakblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België. Verschijnt elke week op vrijdag.

Ik vind Meubel een goed blad. Het is sowieso leuk om vakbladen te lezen, omdat je dan goed op de hoogte blijft. Je leest ook dingen over andere bedrijven.

Website: www.meubel.nl

Een bijzondere prestatie om elke week zo’n blad uit te brengen. Zeker omdat Meubel een heel informatief blad is.

Marquenie, Karin van der Wurff, Ingrid Rompa. Ontwerp: Christiaan Hoogeveen

Citaten uit de rubriek “Mijn bedrijf”, waarin Meubel elke week een andere lezer aan het woord laat.

Benieuwd naar wat Vakweekblad Meubel voor u kan betekenen? Vul dan hier de abonneerbon in!

Hoofdredacteur: Hein Veld, tel. +31(0) 174-389674, fax. +31 (0)174-315003, e-mail: hein.veld@lakerveld.nl Redactie: Rieneke Kok, Els van der Plasse, Astrid

Vormgeving en beeldbewerking: Marco Zuijdwijk Advertenties: Richard van der Hak, tel. +31 (0)174-389684, fax. +31 (0)174-315002, tel. mobiel. +31 (0)612973239, e-mail: richard.van.der.hak@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174389683. Hans de Jong, tel. +31 (0)174-389680. Jos Tourné tel. +31 (0)174-389681 Mediaorder: Ronald Romijn, +31 (0)174-389682, fax +31 (0)174-315002, e-mail: ronald.romijn@lakerveld.nl. Sonja Bruin, tel. +31 (0)174-389683, fax. +31 (0)174315002, e-mail: sonja.bruin@lakerveld.nl Klantenservice: tel. +31 (0)174-315000, fax +31 (0)174 315001, e-mail: klantenservice@lakerveld.nl Abonnementen: Irene Semp, tel. +31 (0)174-389693, fax +31 (0)174-315002, e-mail: distributie@lakerveld.nl Abonnementen kunnen elke week ingaan en worden na een jaar automatisch

Nieuwe abonnees ontvangen een aantrekkelijke welkomstkorting van 25% op de abonnementsprijs. Abonneren kan ook via:

www . meubel . nl Noteert u voor mij:

aboneerbon!

 een jaarabonnement met 25% welkomstkorting. Ik betaal voor het eerste jaar € 150 in plaats van € 199,50.

 een jaarabonnement met het ‘Stijlboek Interieur’ als welkomstca-

verlengd, tenzij twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk is opgezegd. Collectieve abonnementen op aanvraag, tel. +31 (0)174-389693. Abonnementsprijzen Nederland en Belgie:

€ 199,50 (incl. BTW)

Studenten:

€ 99,75 (incl. BTW)

Proefabonnement 2-maanden:

€ 30,- (incl. BTW)

(1,25% korting bij automatische betaling) Overige Landen:

€ 260,-

Losse nummers:

€ 5,- (incl. BTW, excl. verzendkosten)

deau. Ik betaal € 199,50.

 een halfjaarabonnement met 25% welkomstkorting. Ik betaal voor het eerste halfjaar € 75 in plaats van € 100.

Uitgave: Meubel is een uitgave van Uitgeverij Lakerveld bv, Postbus 160, 2290

 Ik betaal voor twee maanden slechts € 30

AD, Wateringen. Turfschipper 53, 2292 JC, Wateringen. tel. +31 (0)174 315000, fax

 een proefabonnement op Vakweekblad Meubel. Ik betaal voor

+31 (0)174 315001, e-mail: uitgeverij@lakerveld.nl, website: www.lakerveld.nl Uit-

twee maanden € 30. B edri j fsnaam N aam A dres

gever/directeur: Ad van Gaalen Adjunct-directeur: Henk Marin Klaassen Hoofd abonnementen: Irene Semp Hoofd administratie: Ed Kok, Hoofd verkoop: Richard van der Hak Public relations: Pauline Montfoort

P ostcode W oonplaats land

tel .

ISSN 0165-4543

e - mail

Copyright: © 2009 Uitgeverij Lakerveld bv

B R A N C H E Stuur de bon zonder postzegel naar: Uitgeverij Lakerveld b.v.,

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

antwoordnummer 20014, 2290 VG, Wateringen

Druk: Vakblad Meubel wordt gedrukt op chloor-arm papier.

Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Jaarabonnementen worden na een jaar automatisch verlengd, halfjaarabonnementen na zes maanden. Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Proefabonnementen lopen na twee maanden automatisch af.

van de (abonnement)overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te

Persoongegevens: Vakblad Meubel legt gegevens van lezers vast voor de uitvoering

informeren over andere producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt dan kunt u dat laten weten bij irene.semp@lakerveld.nl of bellen naar +31 (0)174-389693.


Wij hebben interesse voor

HOUTVEZEL en ZAAGSEL

ook afkomstig van (gemelamineerd) spaanplaat, MDF enz.

Specialist op het gebied van meubelhout • Eiken • Massieve panelen plaathout, ribben, friezen, - 20, 33, 40 mm dik bekantrecht - gevingerlast of met • Beuken doorlopende lamel gestoomd & ongestoomd - Eiken Iroko Beuken • Kersen, Noten, Maple, Mahonie Meranti Merbau Essen, Teak, Wengé, etc. Mixed Hardwood

B

Verhuur van zaagselcontainers en leegzuigen bunkers DE LANGE B.V. - Ursem - Tel. 072-5039202 NU LEVERBAAR: (BIO) BRANDSTOF KORRELS (PELLETS)

SGS-COC-2354 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer. c 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Werken in de leukste woonwinkel van

Tevens eigen zagerij, schaverij, droogkamers en transport

NEDERLAND!

Houthandel Houtex BV Postbus 18 • 2740 AA Waddinxeen Tel: 0182 - 615933 • Fax: 0182 - 610105 • info@houtex.nl • www.houtex.nl

Heb je gevoel voor sfeer, styling en trends? Vind je verkopen een uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vindt u ook dat er soms erg veel

Verkoopervaring in de meubelindustrie is een pre. Tevens kent Rofra Home door haar omvang doorgroeimogelijkheden. Heb je geen negen tot vijf mentaliteit en kan je goed met mensen omgaan, reageer dan op deze functie.

in een verpakking zit? En u heeft niet zoveel nodig?

Stuur een korte motivatie met cv naar: Rofra | Home, t.a.v. Storemanager, Postbus 10107, 7301 GC Apeldoorn of mail naar info@rofrahome.nl Rofra Home is een snel groeiend bedrijf met 18 vestigingen verspreid over Nederland, dat zich bezig houdt met ontwerpen, produceren en verkopen van sfeervolle meubelen.

www.kleinehoeveelheden.nl

Wij bieden: een marktconform salaris. Een sfeervolle werkomgeving in een ambitieus bedrijf. Training “on-the-job”. GRATIS PLAATSING

www.rofrahome.nl

Je nieren. Van levensbelang.

Giro 88.000 www.nierstichting.nl

Kijk op www.energy4all.eu en word ook donateur net als Jochem en Jochem

Thijssen’s Expeditie en Trans portbedrijf J. Schreuders B.V. twee vertrouwde namen, gaan van af 2009 samen verder onder de naam

Thijssen Schreuders Meubeltransport bv Oude Wei 4, 4004 LS Tiel 0344-699600 info@tsmeubeltransport.nl

• • • • •

meubeldistributie opslag voorraadbeheer particuliere leveringen montage op locatie

mobiel met meubels, ook voor u?

Tot de Van Oort Groep behoren

TS is onderdeel van Van Oort Eck en Wiel

transport, opslag, bedrijfswagenverhuur, verhuizing.

Oude Wei 4 4004 LS Tiel Industriepark Medel Tel. 0244 - 69 96 00

Homoetsestraat 72

Homoetsestraat 72

info@tsmeubeltransport.nl

4024 HJ Eck en Wiel

4024 HJ Eck en Wiel

www.tsmeubeltransport.nl

Tel. 0344 - 69 90 09

Tel. 0344 - 69 90 00

thyssen2.indd 2

10-03-2009 10:51:38 Meubel 11-12-12-08.indd 36

09-12-2008 15:42:19


MEUBEL-5-lowres  

Tafels oud teak Meubel 5 Onafhankelijk vakweekblad voor de interieurbranche en aanverwante bedrijven in Nederland en België 90e jaargang vri...

Advertisement