Page 1

Een uitgave van BOVAG Tankstations

Jaargang 2 | #3 | oktober 2013

DenkTank Op de achterpagina: ‘Inzetten op branchevervaging’ Henk Bijlsma en Jochem van der Voort van BP Zwart

Verwijzingsborden voor brandstofpioniers Alternatieve brandstoffen zichtbaar langs snelweg

Teeven: “Verruiming cameratoezicht nog dit jaar” Mogelijkheid gebruik eigen beelden voor opsporingsdoeleinden

COLUMN

BOVAG en NOVE spreken Staatssecretaris Weekers over accijnslek

In de bres voor pomphouders langs de grens! BOVAG maakt zich sterk voor álle tankstationondernemers, dus zeker voor ondernemers in de grensstreek die in de knel zitten. Op verzoek van BOVAG vond begin september een onderhoud plaats met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. Aanleiding was de vaststelling van BOVAG en NOVE dat er jaarlijks ruim een miljard euro aan brandstofaccijns en -btw weglekt vanwege de al maar groeiende prijsverschillen tussen Nederland en de buurlanden. Volgens BOVAG-directeur Koos Burgman, die

dat de overheid de automatische indexatie van de

zich liet vergezellen door Clemens van Hulten,

brandstofaccijns op 1 januari schrapt.

voorzitter van BOVAG Tankstations en Rogier Kuin, manager politiek en overheid van BOVAG, was het

Vervolggesprek

een constructief gesprek: “We hebben nog eens

BOVAG, NOVE en de staatssecretaris hebben

goed duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van

afgesproken het gesprek over twee maanden

de opeenvolgende accijns- en btw-verhogingen

een vervolg te geven. Burgman: “We gaan samen

voor pomphouders in de grensstreek. De staats-

rekenen en de situatie verder in kaart brengen.

secretaris was zeer geïnteresseerd in onze cijfers

We willen heel precies vaststellen wat de effecten

en het onderliggende onderzoek en hij was onder

van de extra verhogingen zijn op de ondernemers

de indruk van de verhalen en foto’s die we hadden

langs de grens en op de schatkist. BOVAG en

meegenomen om ons verhaal over de schrijnende

NOVE hebben immers becijferd dat de Staat op

toestanden in de grensstreek te illustreren.”

jaarbasis nu al meer dan een miljard mislopen als gevolg van de Haagse accijnspolitiek. We

Clemens van Hulten, voorzitter

Pijn aan de pomp Onze economie is verstikt door hoge belastingdruk. Met catastrofale gevolgen voor de bedrijfstak. Als we zo doorgaan is er over enkele jaren in de grensstreken geen economische bedrijvigheid meer waar te nemen. Duidelijk is dat het mes in de belastingen moet. Maar deze les leert de Hollandse politiek natuurlijk niet. Liever speuren ze naar extra belastinginkomsten. We zijn economisch een van de slechtste jongetjes van de EUklas geworden. Met onze brandstofprijs staan we wereldwijd inmiddels op de derde plaats van duurste landen. Ik zeg: verlaag de BTW en accijnzen; dan gaan mensen niet meer over de grens tanken. En van de centjes, die de consument hiermee in de knip houdt gaat hij uitgaven doen in andere branches, goed voor onze economie! De overheid wil de vicieuze cirkel van de economische neergang niet zien. Dat ze met haar extra belastingen de economische ontwikkeling afremt en dat ingrijpen van de overheid uitsluitend tot meer ellende leidt, weten we allemaal. Ook willen ze niet zien, dat iedere belastingverhoging tot minder meeropbrengsten bij de overheid leidt. Dat heeft het onderzoek van BOVAG en NOVE naar tankgedrag in de grensstreek en de impact daarvan op de schatkist, eens te meer aangetoond. Overal waar sprake is van hoge afwijkende belastingdruk en toenemende overheidsbemoeienis, groeien en bloeien parallelmarkten. Dat zien wij met auto’s, sigaretten, alcohol en met benzine. De enige weg naar vooruitgang en economische welvaart (lees: ook meer belastinginkomsten) is een vrije en ongehinderde grensoverschrijdende economie met een geharmoniseerd belastingklimaat. Groei en innovatie komen enkel en alleen van een markt waar iedereen zijn of haar talenten optimaal kan benutten. Kabinet Rutte, we hebben pijn aan de pomp! Zowel de automobilist als de pomphouder worden te zwaar belast. Er is maar één remedie. Pompaccijns uit onze kostprijs en je geeft de beste injectie om onze bedrijfstak weer gezond te maken. Dan gaan wij vanzelf weer meer in de schatkist storten.

Geen verhogingen

willen het vermoeden onderbouwen dat verdere

BOVAG en NOVE hebben de staatssecretaris

verhogingen van de accijnzen uiteindelijk een

verzocht werk te maken van Europese accijnshar-

tegenovergesteld effect hebben op de schatkist:

Zie af van accijnsverhoging en jaarlijkse indexering. Dat was de kernboodschap van

monisatie en hem opgeroepen af te zien van de

namelijk een verlaging van de overheidsinkomsten,

BOVAG en NOVE aan de Staatssecretaris. Van links naar rechts: Clemens van Hulten

voorgenomen accijnsverhogingen op diesel en

in plaats van een verhoging. Ook zinnen we op

(voorzitter BOVAG Tankstations), Koos Burgman (directeur BOVAG), Staatssecretaris

LPG per 1 januari. Voorts willen BOVAG en NOVE

acties. Wordt vervolgd dus.”

Frans Weekers, Erik de Vries (directeur NOVE) en Johan van der Steen (voorzitter NOVE).

BOVAG tekent voor energieakkoord Martijn Franssen: “Ons motto is kosten besparen.”

Partner in Business SFA-Testsystemen

Vloeistofdicht! En veel meer Kijk naar beneden op een vloeistofdichte vloer en je ziet vaak glanzende dekseltjes met daarop de letters SFA. “Maar wij doen nog veel meer hoor”, glimlacht directeur Martijn Franssen.

Op 6 september heeft BOVAG het SER Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. Daarmee tekent BOVAG onder meer voor 60% minder CO2-uitstoot in 2050 (t.o.v. 1990) door de sector mobiliteit en transport, met als tussendoel -17% CO2 in 2035. Naast de harde afspraken over CO2reductie is ook afgesproken dat vanaf 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s in staat zijn om ‘CO2-emissievrij te rijden’; dat kan met elektriciteit, waterstof en met biobrandstoffen. Vanaf 2050 geldt dit voor het hele park. Daarnaast komt er een studie naar betalen voor gebruik in plaats van betalen voor bezit. Vanaf 2016 haakt de rijksoverheid daarbij aan.

Het verhaal van SFA-Testsystemen begint

Waar geen luchtlekkage wordt vastgesteld,

eind jaren negentig, wanneer het bedrijf de

hoeft geen reparatie plaats te vinden. Hierdoor

Voor de korte termijn zegt de overheid toe

vloeistofdichttest op basis van lucht in com-

dalen de reparatiekosten aanzienlijk.” Maar

om in elk geval tot en met 2018 zero- en

binatie met een zeepoplossing introduceert.

SFA-Testsystemen heeft meer in huis. Als het

ultra-lage emissievoertuigen fiscaal te

Martijn Franssen: “Een revolutionair nieuwe

om brandbeveiliging gaat, kunnen leden van

blijven stimuleren. Uitwerking van deze

kijk op de zaak, want je kunt wel visueel

BOVAG ook bij SFA-Testsystemen terecht

toezegging komt in de Autobrief die in

inspecteren, maar niet alles wat op het oog

voor keuring en onderhoud aan de brandblus-

het tweede kwartaal van 2014 wordt

op een gebrek lijkt, is ook daadwerkelijk een

middelen. “Ook voor grondwatermonitoring,

verwacht. Voor tankstationondernemers is

gebrek. Door lucht onder en een zeepoplos-

controle KB & WS en legionellapreventie, met

van belang dat het SER Energieakkoord

sing op de vloer aan te brengen, kunnen wij

controles, bemonstering en reiniging kunt u

op het punt van brandstoffen de komende

BOVAG-directeur Koos Burgman: “Grote

op een heel eenvoudige manier aantonen dat

bij SFA-Testsystemen terecht. “Ons gaat het

maanden nog nader zal worden ingevuld.

winst is dat ondernemers nu duidelijkheid

oppervlakkige schades geen afbreuk doen

erom dat ondernemers zo efficiënt mogelijk

BOVAG zit daarbij aan tafel namens zijn

hebben over hoe het gaat met hun inves-

aan de vloeistofdichtheid van de vloer. Dat

kunnen voldoen aan de eisen in de huidige

leden en zal meepraten over een verant-

teringen. De overheid tekent immers mee

maakt een einde aan eventuele discussies.

wet- en regelgeving”, besluit Martijn Franssen.

woorde mix voor milieu én de markt.

met dit akkoord.”

PARTNER IN BUSINESS


DenkTank | oktober 2013

Dit is uw bestuur

Henk Bijlsma en Jochen van der Voort van BP Zwart, Amsterdam

‘Inzetten op branchevervaging’

Bij BOVAG zijn ondernemers de baas. Zij hebben zitting in het bestuur en bepalen zo de koers van de vereniging. Bij BOVAG Tankstations vervult Ieder bestuurslid één of meerdere taken. Hieronder stellen wij de bestuursleden en hun portefeuilles aan u voor:

Aan de Ookmeerweg in Amsterdam Osdorp staat een opmerkelijk station: BP Zwart. Ondernemers Henk Bijlsma en Clara Zwart hebben het roer begin dit jaar overgedragen aan hun zoon Jochen van der Voort. En dat in een tijd waarin ondernemers het stevig voor de kiezen krijgen.

Clemens van Hulten

Ooit was BP Zwart een wit station, stond

ders Henk en Clara overgenomen. De

is: voorzitter;

het op een andere plek en moest het

overname ging van een leien dakje, zegt

heeft: 1 station;

wijken voor de ambities van de Gemeente

Jochen. “Ik werkte al zes jaar op het

doet: communicatie.

Amsterdam om de Olympische Spelen

station en het voelde altijd al als ‘eigen’.

binnen te halen. Dat bood de onderne-

Maar ik ben nooit gepushed om de zaak

mers Henk en Clara de kans om hun

over te nemen, mijn ouders gaven me

Peter Sallaerts

toenmalige station en een grote hoeveel-

langzaamaan steeds meer ruimte om

is: vice-voorzitter;

heid grond aan de gemeente te verkopen.

mee te denken en mee te beslissen.”

heeft: 3 stations;

Met een volle oorlogskas bouwden ze in

Sinds de overdracht zijn Clara en Henk

doet: shop en

het jaar 2000 een compleet nieuw station

nog dagelijks op het station te vinden.

bloei gebracht. Het gaat er de komende

mee”, zegt Henk. Jochen vult aan: “De

tabak

op een andere locatie: dat werd BP Zwart

“Voor eventueel advies”, grinnikt Henk,

jaren om dat we scherp blijven en nog

adviezen van BOVAG neem ik me graag

aan de Ookmeerweg. “Op deze locatie

die er trouwens geen geheim van maakt

meer inzetten op branchevervaging en

ter harte. Ik verbaas me er alleen over

was toen echt álles nieuw”, zegt Henk

dat de jeugd van nu het zwaar heeft.

verrassende producten in de shop.” De

dat er niet méér leden op de ledenbijeen-

Martijn Hanekroot

Bijlsma (65). “Het koffieconcept, de vers

“Clara en ik hebben sinds de opbouw van

hand van Jochen is onder meer terug te

komsten afkomen. Dat zijn de momenten

is: penningmeester;

afgebakken broodjes, de grote ketting-

ons bedrijf decennialang niets anders dan

vinden in de merchandising-hoek: caps

waarop het gebeurt en waar je bij moet

heeft: 38 stations;

wasstraat, voor oliemaatschappij BP zijn

groei meegemaakt. Maar tegenwoordig

en andere fan artikelen van Ajax zijn er

zijn. Kom!” Laatste vraag: hoe ziet BP

doet: financiën en

we heel lang hun vlaggenschip geweest.”

is het gewoon moelijker ondernemen

volop te koop.

Zwart er over tien jaar uit? Jochen: “Dan

dan vroeger. Ik benijd Jochen wat dat

Jochen en Henk zijn BOVAG-minded, zo-

zullen we nog steeds mobiliteitsklanten

Wennen

betreft niet.” Jochen reageert nuchter: “Ik

als ze zelf zeggen. “De club is de laatste

bedienen, maar ik stel me er wel alvast op

Zoon Jochen van der Voort (35) heeft

heb aan het idee kunnen wennen. Mijn

tijd lekker zichtbaar en communiceert be-

in dat mijn bedrijf er tegen die tijd uiterlijk

begin dit jaar het stokje van zijn ou-

ouders hebben een fantastisch bedrijf tot

ter dan vroeger, daar ben ik heel content

volledig anders uitziet.”

juridische zaken.

Vivian Diepemaat

Verwijzingsborden voor brandstofpioniers

is: bestuurslid; heeft: 1 station; doet: ledenbinding.

Jan Paul Kerkhof

Wanneer je als tankstationondernemer investeert in alternatieve brandstoffen, wil je natuurlijk ook goed zichtbaar zijn voor de automobilist. BOVAG heeft bij Rijkswaterstaat geregeld dat er langs de rijksweg speciale verwijzingsborden komen naar het onderliggend wegennet.

is: bestuurslid; heeft: 1 station; doet: CAO, opleidingsfonds.

Ed van Zuylen is: bestuurslid; heeft: 3 stations; doet: inkoopvoordeel.

Igle Weidenaar is: bestuurslid; heeft: 7 stations; doet: lobby.

Vader Henk en zoon Jochen: “BOVAG mag van ons nóg zichtbaarder worden.”

Teeven:

“Verruiming cameratoezicht nog dit jaar”

Sinds april hebben 43 tankstationonderne-

zowel leden van BOVAG als niet-leden

mers zich gemeld bij BOVAG om voor

Afdelingsmanager Jan Bessembinders

een verwijzingsbord langs de rijksweg in

ziet hierin een belangrijk signaal dat dit

aanmerking te komen. Het betreft hier

onderwerp branchebreed erg leeft bij ondernemers. “Eind juli hebben we de voortgang besproken, omdat ondernemers nu natuurlijk willen weten wanneer ze hun

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat de verruiming van het cameratoezicht nog dit jaar van kracht zal worden.

verwijzingsborden tegemoet kunnen zien. Zoals het er nu naar uitziet, worden de eerste borden dit najaar nog geplaatst.” Niet alleen de rijafstand vanaf de rijksweg bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt. Ook de

Met het wetsvoorstel Verruiming

Telegraaf te melden dat Teeven wel

verkeersveiligheid moet gewaarborgd zijn

Cameratoezicht, dat Teeven vorig jaar

degelijk aan de verruiming werkt.” Be-

én de gemeente moet akkoord geven. “De

februari lanceerde, krijgen onderne-

leidsmakers van het ministerie hebben

uiteindelijke beslissing over wel of geen bord

Alfons Ramb

mers de mogelijkheid om hun eigen

BOVAG inmiddels uitgelegd dat zij zich

ligt bij Rijkswaterstaat. Van de 43 aanvragen

is: bestuurslid;

camerabeelden voor opsporingsdoel-

eerst op de meldplicht datalekken heb-

die nu bekend zijn, zal dus ook een aantal

doet: criminaliteit.

einden in te zetten. Het wetsvoorstel

ben geconcentreerd. Het commentaar

kunnen afvallen”. Krijg je als ondernemer

bevatte ook een meldplicht voor het

van BOVAG en werkgeversorganisatie

toestemming, dan plaatst het wegendistrict

geval dat persoonsgegevens op straat

VNO-NCW wordt gebruikt bij de uit-

van Rijkswaterstaat twee borden: een

komen te liggen. Na het voorstel bleef

werking van het tweede wetsvoorstel:

aan de snelweg en een onderaan de afrit.

het echter anderhalf jaar stil, totdat

Verruiming Cameratoezicht. Binnenkort

Vervolgens is het aan de ondernemer om

eind juni bekend werd dat de Raad

krijgt BOVAG nogmaals de gelegen-

de vervolgborden op zijn kosten te plaatsen.

van State het wetsvoorstel niet ziet

heid om mee te praten over deze

Dat is een voorwaarde van Rijkswaterstaat

zitten. Bovendien is het oorspronkelijke

wet. “De verruiming komt en wij zitten

om te voorkomen dat klanten vervolgens

BOVAG Tankstations

voorstel in tweeën geknipt en is alleen

aan tafel om de regeling werkbaar te

gaan dwalen in de omgeving.

Postbus 1100

de meldplicht datalakken in stand

houden. Dat is winst”, zegt Bessem-

3980 DC Bunnik

gebleven. Over de verruiming van het

binders tevreden. Als het aan BOVAG

Telefoon

cameratoezicht is niets meer verno-

ligt, krijgen ondernemers straks dus

030 659 54 05

men. “Dit was voor ons reden genoeg

een extra middel in handen om, onder

E-mail

om in de pers de staatssecretaris aan

voorwaarden, beelden van doorrijders

zijn belofte te herinneren”, reageert

op te hangen om hen te laten zien

manager Jan Bessembinders. “En met

dat ze van uw brandstoffen moeten

succes. Nog geen dag later wist de

afblijven.

Niets uit DenkTank mag worden overgenomen, gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van BOVAG Tankstations.

tankstations@bovag.nl Internet leden.bovag.nl

Word lid met korting Ondernemers opgelet: wie vanaf oktober lid wordt van BOVAG Tankstations, betaalt over de laatste maanden van dit jaar geen contributie. Uw voordeel kan bij aanmelding oplopen tot wel € 150,-. En vanaf dat moment ondersteunen wij u bij alle zaken die u van het ondernemen afhouden. Met juridisch advies op maat, betrouwbare cijfers, zinvolle ledenbijeenkomsten en een stevige lobby in Den Haag. Bel om ook BOVAG-lid te worden en we maken het voor u in orde: (030) 6595405.

Denktank oktober 2013