Issuu on Google+

2012-2014 Catalog


;HISLVM*VU[LU[Z

=VS\TL???= *VTT\UP[`*VSSLNL+PZ[YPJ[ 3HRL3HUK)V\SL]HYK 4H[[VVU0SSPUVPZ 

    

  

/LYL»Z OV^[OPZ JH[HSVN JHUOLSW `V\ >P[O[OPZJH[HSVN`V\JHUNL[ HNSPTWZLVM^OH[P[»ZSPRL[VIL HU33*Z[\KLU[6UJL`V\HYL LUYVSSLKH[3HRL3HUKOHUNVU [VP[MVYPTWVY[HU[YLMLYLUJLZ LZWLJPHSS`[VÃ&#x201E;UHUJPHSTH[[LYZ <ZL[OLZ[PJRLYZ[VTHYR[OL WYVNYHTZ`V\^V\SKSPRL[V Z[\K` 9LMLY[V[OL.L[:[HY[LKWHNLVU [OLPUZPKLMYVU[JV]LY[VILNPU `V\Y3HRL3HUKQV\YUL` :[\K`[OL/V^[V7H`MVY *VSSLNLZLJ[PVU[VILNPU WSHUUPUN[VKH` <ZL[OL(JHKLTPJ*HSLUKHY WHNL[VUV[LYLNPZ[YH[PVU[PTLZ ZLTLZ[LYZ[HY[KH[LZPTWVY[HU[ KLHKSPULZHUKK\LKH[LZ

   

>LSJVTLMYVT7YLZPKLU[3LUZPUR :JOLK\SLH*HTW\Z=PZP[ 4LL[[OL)VHYKVM;Y\Z[LLZ 4PZZPVU=PZPVU=HS\LZ ,U]PZPVU,K\JH[L,UNHNLMVYHZ\Z[HPUHISLM\[\YL .L[[PUN[V2UV^3HRL3HUK*VSSLNL (JHKLTPJ*HSLUKHY ,K\JH[PVUHS.\HYHU[LL

;LJOUPJHS7YVNYHTZ *LY[PÃ&#x201E;JH[LHUKKLNYLLWYVNYHTZSLHKPUN[VHUPTTLKPH[LJHYLLY

    

 

   ;YHUZMLY7YVNYHTZ -PYZ[[^V`LHYZVMHIHJOLSVY»ZKLNYLL (KTPZZPVUZ /V^[V.L[:[HY[LK /V^[V7H`MVY*VSSLNL -PUHUJPHS(PK:JOVSHYZOPWZ7H`TLU[7SHU 9LZV\YJLZ[V/LSW@V\)L:\JJLZZM\S * V\UZLSPUN:[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZ=L[LYHUZ:[\KLU[:\WWVY[ 7YVNYHTZ;\[VYPUN3PIYHY`*HYLLY:LY]PJLZ6USPUL3LHYUPUN *OPSK*HYL3HI)VVRZ[VYL7VSPJPLZ (JHKLTPJ:[HUKHYKZ .YHKLZ(KKPUNHUK+YVWWPUN*SHZZLZ>P[OKYH^HSZ,HYUPUN*YLKP[ MYVT7HZ[,_WLYPLUJLZ:[\KLU[*HSS[V4PSP[HY`+\[`7VSPJPLZ .YHK\H[PVU9LX\PYLTLU[Z *VSSLNL3PML 3 HRLY7VPU[:LJVUK:[VY`7VSPJL+LWHY[TLU[:[\KLU[3PMLHUK :[\KLU[.V]LYUTLU[/V\ZPUN*S\IZ;L_[IVVRZ:[\KLU[0+Z7HYRPUN :[\K`(IYVHK>323(S\TUP :LY]PUN[OL*VTT\UP[`HUK>VYRMVYJL *)0*+37VZ[H1VI6WLUPUN*VTT\UP[`3LHYUPUN+\HS*YLKP[ ;YPV+LZ[PUH[PVU(K\S[,K\JH[PVU,_[LUZPVU*LU[LYZ-V\UKH[PVU 7YVMLZZPVUHS(K]PZVY`*VTTP[[LLZ

   

7OVUL+PYLJ[VY`

*V\YZL+LZJYPW[PVUZ *VSSLNL7LYZVUULS 0UKL_

 9L]PL^[OL7VSPJPLZILJH\ZL THU`VM[OLTHMMLJ[`V\ Ã&#x201E;UHUJPHSS`

*VUULJ[^P[O\ZVUZVJPHSTLKPHZP[LZ!
0TWVY[HU[7OVUL5\TILYZ *VSSLNL6MÃ&#x201E;JLZ

6MM*HTW\Z3VJH[PVUZ

(SSU\TILYZHYLHYLHJVKL\USLZZV[OLY^PZLZWLJPÃ&#x201E;LK 0UMVYTH[PVUMVYHSSJVSSLNLU\TILYZ L_JLW[[OVZLSPZ[LKILSV^ 3(2,

(K\S[,K\JH[PVU*LU[LY 3HRL3HUK)S]K ,HZ[LYU9LNPVU*LU[LYH[[OL-VYZ`[OL*LU[LY ::P_[O:[4HYZOHSS  2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVUHUK;LJOUVSVN` 5L[^VYR*LU[YL)S]K,MÃ&#x201E;UNOHT  4HZZHNL;OLYHW`7YVNYHT  7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[7YVNYHT  *VYYLJ[PVUHS7YVNYHTZ >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[*LU[LY 9PJOTVUK(]LU\L,HZ[  *LU[LYMVY)\ZPULZZ 0UK\Z[Y` *VTT\UP[` 7YVMLZZPVUHS7YVNYHTZ *VYYLJ[PVUHS7YVNYHTZ ;YPV+LZ[PUH[PVU:\JJLZZ ;YHMÃ&#x201E;J:HML[`;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN >LZ[LYU9LNPVU*LU[LY ,-PYZ[:[7HUH 

(JJV\U[PUN;\P[PVU -LLZ7H`TLU[ (KQ\UJ[-HJ\S[` (KTPZZPVUZ6MÃ&#x201E;JL  -H_  .YHK\H[PVU  9LJVYKZ  9LNPZ[YH[PVU (NYPJ\S[\YL+P]PZPVU (SSPLK/LHS[O+P]PZPVU (S\TUP(ZZVJPH[PVU (ZZLZZTLU[ +PUPUN:LY]PJLZ )VVRZ[VYL;L_[IVVR9LU[HS )\ZPULZZ+P]PZPVU *HYLLY:LY]PJLZ *LU[LYMVY;LJOUVSVN` 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[ 6USPUL/LSW+LZR *OPSK*HYL3HI  *VTT\UP[`HUK7YVMLZZPVUHS7YVNYHTZ *V\UZLSPUN:LY]PJLZ +\HS*YLKP[ 6MÃ&#x201E;JLVM:[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZ +PZHIPSP[`:LY]PJLZ  ;;@/LHYPUN0TWHPYLK -PUHUJPHS(PK¶=L[LYHUZ:LY]PJLZ  ,K\JH[PVUHS3VHUZ  =L[LYHU:LY]PJLZ -V\UKH[PVU:JOVSHYZOPWZ /LHS[O:LY]PJLZ/HUKPJHWWLK7HYRPUN /VUVYZ7YVNYHT /\THUP[PLZHUK*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU /\THU9LZV\YJLZ 3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL*LU[LYZ  ;LZ[PUN  ;\[VYPUN 3PIYHY` =PYNPS/1\KNL3LHYUPUN9LZV\YJL*LU[LY  -H_ 4H[OHUK:JPLUJL+P]PZPVU 7HY[ULYZOPWZMVY*VSSLNL *HYLLY:\JJLZZ 7YLZPKLU[»Z6MÃ&#x201E;JL :VJPHS:JPLUJLHUK,K\JH[PVU+P]PZPVU :[\KLU[(J[P]P[PLZ:[\KLU[3PML ;YPV:[\KLU[:\WWVY[:LY]PJLZ ;LJOUVSVN`+P]PZPVU 

=PZP[[OLWOVULKPYLJ[VY`VUSPUL

^^^SHRLSHUKJJPS\Z

;OPZW\ISPJH[PVUPZUV[HJVU[YHJ[VYVMMLY[VJVU[YHJ[ ;OL)VHYKVM;Y\Z[LLZJVSSLNLL_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYZHUK[OLPYHNLU[Z YLZLY]L[OLYPNO[[VJOHUNLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKOLYLPU^P[OV\[UV[PJL ^OLUJPYJ\TZ[HUJLZ^HYYHU[Z\JOHJ[PVU


>LSJVTLMYVT[OL7YLZPKLU[ >LSJVTL[V3HRL3HUK*VSSLNLVULVM[OLILZ[¶HUKZHMLZ[¶JVSSLNLZPU[OL <UP[LK:[H[LZ(SSVMV\YHS\TUPJHUH[[LZ[[VV\YHJHKLTPJL_JLSSLUJL^OPJO ^HZYLJVNUPaLKI`[OL(ZWLU0UZ[P[\[L^OLUP[YHURLK3HRL3HUKPU[OL[VW WLYJLU[VMHSSJVTT\UP[`JVSSLNLZPU[OLJV\U[Y`0UHKKP[PVU[OL>LIZP[L :[H[L<UP]LYZP[`JVTUHTLK3HRL3HUK[OLZHMLZ[JVSSLNLJHTW\ZPU[OLZ[H[LVM 0SSPUVPZHUK[OLMV\Y[OZHMLZ[JHTW\ZPU[OL<UP[LK:[H[LZ ;OLHJYLJHTW\ZPZHSP]L^P[OI\Z`Z[\KLU[ZLULYNL[PJMHJ\S[`HUKZ[HMM HUKZ[H[LVM[OLHY[[LJOUVSVN`:\YYV\UKLKI`HWYLTPLYZ\Z[HPUHIPSP[` WYVNYHT[OLJVSSLNLOHZHS[LYUH[P]LLULYN`PUZ[HSSH[PVUZ[OH[NLULYH[LLUV\NO LULYN`[VJVTWSL[LS`WV^LYH]LYHNL0SSPUVPZOVTLZLHJO`LHY)`WYHJ[PJPUN [OPZZ\Z[HPUHISLJ\S[\YL[OLJVSSLNLZH]LZULHYS`OHSMHTPSSPVUKVSSHYZH`LHYHUK OHZZPNUPÃ&#x201E;JHU[S`YLK\JLKP[ZJHYIVUMVV[WYPU[,]LY`KVSSHYZH]LK[OYV\NOV\Y ,U]PZPVU,K\JH[L,UNHNLMVYHZ\Z[HPUHISLM\[\YLWYVNYHTTLHUZ[\P[PVUYH[LZ YLTHPUSV^HUKLK\JH[PVUYLTHPUZHJJLZZPISL6\Y)VHYKVM;Y\Z[LLZMHJ\S[` HUKZ[HMMHYLJVTTP[[LK[VTH_PTPaPUN`V\YPU]LZ[TLU[PU`V\YLK\JH[PVU >HU[[VZLL^OH[P[»ZHSSHIV\[&0LUJV\YHNL`V\[VZJOLK\SLHJHTW\Z]PZP[ HUKSLHYU^O`3HRL3HUK*VSSLNLPZHNYLH[Z[HY[MVYYLHJOPUN`V\YKYLHTZ 0RUV^`V\OH]LHJOVPJLZV0HWWYLJPH[L[OH[`V\[VVR[OL[PTL[VSLHYUTVYL HIV\[V\YJVSSLNLHUKOV^^LJHUOLSW`V\

:JV[[3LUZPURÂ&#x2039;7YLZPKLU[

=PZP[\Z ;OLILZ[^H`[VSLHYUTVYLHIV\[3HRL3HUK*VSSLNL PZ[V]PZP[JHTW\Z@V\JHUZJOLK\SLHJHTW\Z[V\Y K\YPUN[OLHJHKLTPJ`LHYVYH[[LUK+PZJV]LY3HRL3HUK HOHSMKH`VWLUOV\ZLOLSKPUIV[O[OLMHSSHUKZWYPUN @V\JHUHSZV]PZP[3HRL3HUK*VSSLNLPUHULHYI` JVTT\UP[`3HRL3HUKVMMLYZJSHZZLZH[HYLHOPNOZJOVVSZ HUKPU4HYZOHSS7HUHHUK,MÃ&#x201E;UNOHT ,HZ[LYU9LNPVU*LU[LYPU4HYZOHSS

>LZ[LYU9LNPVU*LU[LYPU7HUH

;VZJOLK\SL HJHTW\Z [V\Y! ,THPS!JHTW\Z[V\YZ 'SHRLSHUKJJPS\Z *HSS!

2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVU HUK;LJOUVSVN`PU,MÃ&#x201E;UNOHT
3HRL3HUK*VSSLNL

)VHYKVM ;Y\Z[LLZ

-PYZ[YV^SLM[[VYPNO[ ;6450,)9<..,+PL[LYPJO :LJYL[HY`¶" .(9@*(+>,334VKL )VHYK4LTILY ¶" *(93/(9;:OLSI`]PSSL*OHPY ¶:LJVUKYV^SLM[[V YPNO[*(963:*/9(447HUH )VHYK4LTILY¶ 96),9;23<;/,94H[[VVU )VHYK4LTILY¶ 402,:<330=(54H[[VVU =PJL*OHPY ¶"HUK +690:9,@563+:4H[[VVU )VHYK4LTILY ¶ 5V[WPJ[\YLK!20,9:;,52(:,@ (ZOTVYL:[\KLU[;Y\Z[LL ¶ 

3HRL3HUK*VSSLNL 4PZZPVU

=PZPVU

3HRL3HUK*VSSLNLJYLH[LZHUK JVU[PU\V\ZS`PTWYV]LZHUHMMVYKHISL HJJLZZPISLHUKLMMLJ[P]LSLHYUPUN LU]PYVUTLU[MVY[OLSPMLSVUN LK\JH[PVUHSULLKZVM[OLKP]LYZL JVTT\UP[PLZ^LZLY]L

,UNHNPUNTPUKZJOHUNPUNSP]LZ [OYV\NO[OLWV^LYVMSLHYUPUN

6\YJVSSLNLM\SÃ&#x201E;SSZ[OPZTPZZPVU[OYV\NO! Â&#x2039;<UP]LYZP[`[YHUZMLYLK\JH[PVU Â&#x2039;;LJOUPJHSHUKJHYLLYLK\JH[PVU Â&#x2039;>VYRMVYJLKL]LSVWTLU[ Â&#x2039;*VTT\UP[`HUKJVU[PU\PUN LK\JH[PVU Â&#x2039;0U[LSSLJ[\HSHUKJ\S[\YHSWYVNYHTZ=HS\LZ *HYPUNÂ&#x2039;:OV^PUNYLZWLJ[HUK JVTWHZZPVUMVYV[OLYZ *VTT\UPJH[PVUÂ&#x2039;*YLH[PUNHU LU]PYVUTLU[[OH[]HS\LZ[OLVWLU L_JOHUNLVMPKLHZ ;LHTZOPWÂ&#x2039;>VYRPUN[VNL[OLYHUK ^P[OV[OLYZ[VJYLH[LH^OVSLNYLH[LY [OHU[OLZ\TVM[OLWHY[Z 0UUV]H[PVUÂ&#x2039;;HRPUNYPZRZ[VJYLH[L UL^VWWVY[\UP[PLZ ,_JLSSLUJLÂ&#x2039;*VUZPZ[LU[S`HJOPL]PUN [OLOPNOLZ[SL]LSVMX\HSP[`

,U]PZPVU ,K\JH[L ,UNHNLMVY HZ\Z[HPUHISL M\[\YL 3HRL3HUK*VSSLNLPZSLHKPUN[OL UH[PVUPUJYLH[PUNHULULYN`PUKLWLU KLU[JHTW\Z^P[OHSP]PUNSHIVYH[VY` VMLULYN`NLULYH[PVUHUKYLK\J[PVU >PUK[\YIPULZHUKZVSHYWHULSZ NLULYH[LLULYN`^OPSLNLV[OLYTHS Ã&#x201E;LSKZOLH[HUKJVVS[OLI\PSKPUNZ 0UHKKP[PVU[VWYV]PKPUNH[YLTLUKV\Z ZH]PUNZ[V[OLJVSSLNL[OLZ\Z[HPUHIPSP[` WYVNYHTWYV]PKLZHSH\UJOPUN WHKMVYHOVZ[VMUL^JV\YZLZHUK WYVNYHTZPUYLUL^HISLLULYN`3VVR MVY[OL:\Z[HPUHIPSP[`HUK(KK.YLLU [V@V\Y*HYLLYI\[[VUZMYVT[OLOVTL WHNLH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z


.L[[PUN[VRUV^ 3HRL3HUK*VSSLNL *OVVZPUNHJVSSLNLJHUILHKPMÃ&#x201E;J\S[KLJPZPVU /LYLHYLZVTLYLHZVUZ^O``V\ZOV\SKNL[ Z[HY[LKH[3HRL3HUK! Â&#x2039;;\P[PVUHUKMLLZHYLVULMV\Y[OVM[OLJVZ[ VM[OLH]LYHNLZ[H[L\UP]LYZP[` Â&#x2039;(JHKLTPJL_JLSSLUJL¶V\YZ[\KLU[Z^OV [YHUZMLY[V\UP]LYZP[PLZLHYUNYHKLZ[OH[HYLIL[[LY [OHU[OVZL^OVLU[LY[OL\UP]LYZP[`HZMYLZOTLU Â&#x2039;@V\YJSHZZLZ^PSSILZTHSS¶[OLH]LYHNLJSHZZ ZPaLPZ Â&#x2039;;L_[IVVRYLU[HSZH]LZ`V\ H`LHY Â&#x2039;6\YPUZ[Y\J[VYZHYLOPNOS`X\HSPÃ&#x201E;LKIV[OPU LK\JH[PVUHSKLNYLLZHUK^VYRL_WLYPLUJL¶ UVNYHKHZZPZ[HU[Z[LHJOPUNOLYL Â&#x2039;@V\»SSSLHYUVU[OLSH[LZ[ZVM[^HYLHUKLX\PWTLU[ H]HPSHISLPU[OLPUK\Z[Y`¶VM[LU[PTLZTVYL HK]HUJLK[OHUHYLHI\ZPULZZLZ Â&#x2039;@V\»SSILZHML¶3HRL3HUKPZYHURLK[OLZHMLZ[ JHTW\ZPU0SSPUVPZHUKMV\Y[OZHMLZ[PU[OLUH[PVU

Â&#x2039;@V\JHUJOHSSLUNL`V\YZLSM ^P[O[OL/VUVYZ7YVNYHT Â&#x2039;6\YMHJ\S[`^PSSRUV^ `V\YUHTL Â&#x2039;5PULV\[VMHYLH LTWSV`LYZOH]LOPYLKH33* NYHK\H[LPU[OLWHZ[KLJHKL Â&#x2039;@V\»SSSLHYUPUJSHZZYVVTZ HUKSHIZUV[H\KP[VYP\TZ Â&#x2039;1\Z[65,ZJOVSHYZOPW HWWSPJH[PVUHUK`V\»SS ILJVUZPKLYLKMVYVULVMZJOVSHYZOPWZMYVT [OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU Â&#x2039;@V\»SSILHWLYZVUH[3HRL3HUK*VSSLNL UV[HU\TILY6\YMHJ\S[`HUKZ[HMM^PSSJHYL HIV\[`V\HUK`V\YZ\JJLZZ Â&#x2039; WLYJLU[VM3HRL3HUK*VSSLNLZ[\KLU[Z^V\SK YLJVTTLUK33*[VHMYPLUKVYMHTPS`TLTILY (SPTP[LKU\TILYVMZJOVSHYZOPWZYLX\PYL HKKP[PVUHSHWWSPJH[PVUTH[LYPHSZ

:V\YJLZ! 3HRL3HUK*VSSLNL ;YHUZMLY-VSSV^ <W9LWVY[ :[H[L<UP]LYZP[`JVT ,U]PYVUTLU[HS (ZZLZZTLU[9LWVY[ 3HRL3HUK*VSSLNL *VTT\UP[` *VSSLNL:\Y]L`VM :[\KLU[,UNHNLTLU[
(JHKLTPJ*HSLUKHY -(33:,4,:;,9

:7905.:,4,:;,9

:<44,9;,94

(<.<:; :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT  -PYZ[4LL[PUNVM-HSS:LTLZ[LY 4VK0*SHZZLZ  3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0

1(5<(9@ *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT -PYZ[4LL[PUNVM:WYPUN:LTLZ[LY 4VK\SL0*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0 *VSSLNL*SVZLK¶4HY[PU3\[OLY 2PUN1Y+H` 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶ -\SS:LTLZ[LY

4(@ 3HZ[KH`MVY9LM\UK¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU *VSSLNL*SVZLK¶4LTVYPHS+H`

:,7;,4),9 *VSSLNL*SVZLK¶3HIVY+H`  3HZ[+H`MVY9LM\UK¶ -\SS:LTLZ[LY  4PK;LYT4VK\SL0 6*;6),9 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ ¶*VSSLNL*HYLLY+H`(KQ\UJ[ -HJ\S[`+L]LSVWTLU[  3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶4VK\SL0  4PK;LYT-HSS:LTLZ[LY  -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ  3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 *SHZZLZ 56=,4),9 4PK;LYT¶4VK\SL00  5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[ *VSSLNL*SVZLK¶;OHURZNP]PUN 9LJLZZ +,*,4),9 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00  3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY-HSS  3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ  :LTLZ[LY*SVZLZ¶ .YHKLZ+\LH[5VVU *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR

-,)9<(9@ 4PK;LYT4VK\SL0 4(9*/ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[ >P[OKYH^HS¶4VK\SL0 4PK;LYT:WYPUN:LTLZ[LY 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :WYPUN)YLHR¶*VSSLNL6MÃ&#x201E;JLZ 6WLU *VSSLNL*SVZLK¶:WYPUN)YLHR -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[ [V.YHK\H[LMVY:WYPUN  *VSSLNL*SVZLK¶.VVK-YPKH`

1<5, 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶0U[LYZLZZPVU 3HZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[4LL[PUNVM*SHZZLZ¶ -\SS;LYT 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶-\SS;LYT 1<3@ 4PK;LYT:\TTLY;LYT *VSSLNL*SVZLK¶ 0UKLWLUKLUJL+H` 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY:\TTLY

(<.<:; 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ :\TTLY;LYT*SVZLZ¶ .YHKLZ+\L5VVU

(7903 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[ 4PK;LYT4VK\SL00 4(@ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ *VTTLUJLTLU[¶!WT :LTLZ[LY*SVZLZ¶.YHKLZ+\L 5VVU

+H[LZ[OH[HSSJVSSLNLVMÃ&#x201E;JLZHYLJSVZLK¶ Â&#x2039;:LW[LTILY¶3HIVY+H` Â&#x2039;5V]LTILY¶¶;OHURZNP]PUN Â&#x2039;+LJLTILY¶1HU\HY`¶:LTLZ[LY)YLHR Â&#x2039;1HU\HY`¶4HY[PU3\[OLY2PUN1Y+H`

Â&#x2039;4HYJO¶:WYPUN)YLHR Â&#x2039;4HYJO ¶.VVK-YPKH` Â&#x2039;4H`¶4LTVYPHS+H` Â&#x2039;1\S`¶0UKLWLUKLUJL+H`

*VSSLNLVWLU4VUKH`[OYV\NO;O\YZKH`VUS`4H`[OYV\NO(\N\Z[
-(33:,4,:;,9

9LNPZ[YH[PVU+H[LZ -HSS:LTLZ[LY 4(9*/ -HSS:JOLK\SLH]HPSHISLVUSPUL H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z (7903 9 LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYJVU[PU\PUN HUKYLHKTP[KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[L Z[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYJVU[PU\PUN HUKYLHKTP[UVUKLNYLLZ[\KLU[Z  6YPLU[H[PVU9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z 4(@

 9 LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYUL^ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z

(<.<:; 9LNPZ[LYI`[OPZKH[L

:WYPUN:LTLZ[LY 6*;6),9 :WYPUN:JOLK\SLH]HPSHISLVUSPUL H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z 56=,4),9 9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYJVU[PU\PUN HUKYLHKTP[KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[L Z[\KLU[Z  6YPLU[H[PVU9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z HUKJVU[PU\PUNHUKYLHKTP[ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^UVUKLNYLLZ[\KLU[Z 1(5<(9@ 9LNPZ[LYI`[OPZKH[L

(<.<:; :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT -PYZ[4LL[PUNVM-HSS:LTLZ[LY 4VK\SL0*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0 :,7;,4),9 *VSSLNL*SVZLK¶3HIVY+H` 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶ -\SS:LTLZ[LY 4PK;LYT4VK\SL0 6*;6),9 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ ¶*VSSLNL*HYLLY+H`(KQ\UJ[ -HJ\S[`+L]LSVWTLU[ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶4VK\SL0 4PK;LYT-HSS:LTLZ[LY -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 56=,4),9 4PK;LYT¶4VK\SL00 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[  *VSSLNL*SVZLK¶;OHURZNP]PUN 9LJLZZ +,*,4),9 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY-HSS 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ :LTLZ[LY*SVZLZ¶.YHKLZ+\L 5VVU *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR

:\TTLY;LYT

:7905.:,4,:;,9

4(9*/ :\TTLY:JOLK\SLH]HPSHISLVUSPUL H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z

1(5<(9@ *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT -PYZ[4LL[PUNVM:WYPUN:LTLZ[LY 4VK\SL0*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0 *VSSLNL*SVZLK¶4HY[PU3\[OLY 2PUN1Y+H` 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶-\SS :LTLZ[LY

(7903 9 LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY JVU[PU\PUNHUKYLHKTP[ KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY JVU[PU\PUNHUKYLHKTP[ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z  6YPLU[H[PVU9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYUL^ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z 4(@ 9LNPZ[LYI`[OPZKH[LMVYHU 0U[LYZLZZPVUJSHZZ 1<5, 9LNPZ[LYI`[OPZKH[L MVYH:\TTLYJSHZZ

-,)9<(9@ 4PK;LYT4VK\SL0 4(9*/ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶4VK\SL0 4PK;LYT:WYPUN:LTLZ[LY 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶:WYPUN )YLHR¶*VSSLNL6MÃ&#x201E;JLZ6WLU *VSSLNL*SVZLK¶:WYPUN)YLHR -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY:WYPUN (7903 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[ 4PK;LYT¶4VK\SL00 *VSSLNL*SVZLK¶.VVK-YPKH` 4(@ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ *VTTLUJLTLU[¶!WT  :LTLZ[LY*SVZLZ¶.YHKLZ+\L5VVU

:<44,9;,94 4(@  3HZ[KH`MVYYLM\UK¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU *VSSLNL*SVZLK¶4LTVYPHS+H` 1<5, 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶0U[LYZLZZPVU 3HZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[4LL[PUNVM*SHZZLZ¶-\SS;LYT 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶-\SS;LYT 1<3@ 4PK;LYT:\TTLY;LYT 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY:\TTLY 3HZ[+H`VM*SHZZLZ

(<.<:; -PUHS,_HTPUH[PVUZ :\TTLY;LYT*SVZLZ¶.YHKLZ +\L5VVU

+H[LZ[OH[HSSJVSSLNLVMÃ&#x201E;JLZHYLJSVZLK¶ Â&#x2039;:LW[LTILY¶3HIVY+H` Â&#x2039;5V]LTILY¶ ¶;OHURZNP]PUN Â&#x2039;+LJLTILY¶1HU\HY` ¶:LTLZ[LY)YLHR Â&#x2039;1HU\HY`¶4HY[PU3\[OLY2PUN1Y+H`

Â&#x2039;4HYJO¶:WYPUN)YLHR Â&#x2039;(WYPS¶.VVK-YPKH` Â&#x2039;4H`¶4LTVYPHS+H` Â&#x2039;1\S`¶0UKLWLUKLUJL+H`

*VSSLNLVWLU4VUKH`[OYV\NO;O\YZKH`VUS`4H` [OYV\NO(\N\Z[ 


6\Y,K\JH[PVUHS.\HYHU[LL ;^VLK\JH[PVUHSN\HYHU[LLZHYLVMMLYLK[V3HRL3HUK*VSSLNLNYHK\H[LZ;OL6JJ\WH[PVUHS7YVNYHT.\HYHU[LLPZVMMLYLK [VZ[\KLU[ZNYHK\H[PUNMYVTHUVJJ\WH[PVUHSWYVNYHT^P[OHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLLVYHJLY[PÃ&#x201E;JH[L ;OL)HJJHSH\YLH[L;YHUZMLY7YVNYHT.\HYHU[LLPZVMMLYLK[VZ[\KLU[ZNYHK\H[PUN^P[OHU(ZZVJPH[LPU(Y[Z(ZZVJPH[LPU(Y[Z PU;LHJOPUN(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJLVY(ZZVJPH[LPU:JPLUJLKLNYLL

.\HYHU[LL

.\HYHU[LL

0[PZ[OLWVSPJ`VM3HRL3HUK*VSSLNL[OH[Z[\KLU[Z NYHK\H[PUN^P[OHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLLVY JLY[PÃ&#x201E;JH[LPUHJHYLLYVJJ\WH[PVUHSWYVNYHTILN\HYHU[LLK JVTWL[LUJ`PU[OL[LJOUPJHSZRPSSZ[OH[[OLWYVNYHTPZ KLZPNULK[V[LHJOPU[OLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L.YHK\H[LZ VMKLNYLLWYVNYHTZ^OVQVPU[S`^P[O[OLPYLTWSV`LYZKL[LY TPUL[OL`HYLSHJRPUNPU[OL[LJOUPJHSZRPSSZJVU[HPULKPU [OLWYVNYHTHUKNYHK\H[LZ^OVOH]LILLU\UZ\JJLZZM\SPU WHZZPUNYLX\PYLKSPJLUZ\YLL_HTZHM[LY[^VH[[LTW[ZZOHSS ILWLYTP[[LK[VLUYVSSPU\W[VJYLKP[OV\YZVMYL[YHPUPUN MVYHKLNYLLVYUPUL JYLKP[OV\YZVMYL[YHPUPUNMVYH JLY[PÃ&#x201E;JH[L[\P[PVUMYLL

0[PZ[OLWVSPJ`VM3HRL3HUK*VSSLNL[OH[Z[\KLU[Z NYHK\H[PUN^P[OHU(ZZVJPH[LPU(Y[Z(ZZVJPH[LPU(Y[ZPU ;LHJOPUN(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJLVYHU(ZZVJPH[L PU:JPLUJLKLNYLLILN\HYHU[LLK[OL[YHUZMLYHIPSP[`VM3HRL 3HUKJYLKP[ZLHYULKPU[OLKLNYLLWYVNYHT[VHWYL]PV\ZS` KLJSHYLKIHJJHSH\YLH[LKLNYLLNYHU[PUN0SSPUVPZW\ISPJ JVSSLNLVY\UP]LYZP[`0MHJV\YZL[OH[PZZLSLJ[LKMYVT[OL (Y[PJ\SH[PVU;YHUZMLY.\PKLPZZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[LK ^P[OHNYHKLVM¸*¹VYIL[[LY^P[OPU[OYLL`LHYZVMPUP[PHS LUYVSSTLU[HUKPZUV[HJJLW[LKMVY[YHUZMLYI`HNP]LU \UP]LYZP[`3HRL3HUK*VSSLNL^PSSYLM\UK[\P[PVUWHPKI` [OLZ[\KLU[MVYZHPKJV\YZL

5V[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK*VUKP[PVUZ

5V[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK*VUKP[PVUZ

;OPZWVSPJ`ZOHSSILJVTLLMMLJ[P]L^P[OUL^KLNYLL VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LZLLRPUNZ[\KLU[ZVM[OL MHSS[LYT

;OPZWVSPJ`ZOHSSILJVTLLMMLJ[P]L^P[OUL^KLNYLLZLLRPUN Z[\KLU[ZVM[OL MHSS[LYT

(SSJV\YZL^VYRMVY[OLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LT\Z[OH]LILLU JVTWSL[LKH[3HRL3HUK*VSSLNL^P[OHNYHKLVM¸*¹VY IL[[LY^P[OPU[OYLL`LHYZVMPUP[PHSLUYVSSTLU[H[[OLJVSSLNL HUK[OLNYHK\H[LT\Z[OH]LILLULTWSV`LKM\SS[PTLPUH QVIKPYLJ[S`YLSH[LK[VOPZOLY[YHPUPUN^P[OPUVUL`LHYHM[LY NYHK\H[PVUMYVT[OLWYVNYHT<WVU^YP[[LU]LYPÃ&#x201E;JH[PVU MYVT[OLLTWSV`LY^P[OPUZP_TVU[OZVM[OLNYHK\H[L»Z PUP[PHSLTWSV`TLU[[OH[[OLNYHK\H[LSHJRZJVTWL[LUJ` PUZWLJPÃ&#x201E;J[LJOUPJHSZRPSSZHZYLWYLZLU[LKI`[OLKLNYLL VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LPUMVYTH[PVUWYPU[LKPU[OLJVSSLNLJH[HSVN VYV[OLYWYPU[LKTH[[LYHYL[YHPUPUNWSHU^PSSILKL]LSVWLK [OYV\NO[OLVMÃ&#x201E;JLVM[OL(ZZVJPH[L=PJL7YLZPKLU[MVY >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[;OLYL[YHPUPUN^PSSILSPTP[LK [VJV\YZLZYLN\SHYS`VMMLYLKI`[OLJVSSLNLVU[OLTHPU JHTW\ZHUKT\Z[ILJVTWSL[LK^P[OPUVULJHSLUKHY`LHY

;VJHSS[OLN\HYHU[LL[OLZ[\KLU[T\Z[Z\ITP[HSL[[LY [V[OLHZZVJPH[L]PJLWYLZPKLU[MVYLK\JH[PVUHSZLY]PJLZ ZOV^PUNL]PKLUJLVMHJJLW[HUJLH[HUKLUYVSSTLU[PU [OL[YHUZMLYPUZ[P[\[PVUHUKZ[H[PUN^OPJOJYLKP[ZKPKUV[ [YHUZMLYHSVUN^P[OHSL[[LYMYVT[OL[YHUZMLYPUZ[P[\[PVU Z[H[PUN^O`[OLJV\YZLZKPKUV[[YHUZMLY0M[OLJVSSLNL ]LYPÃ&#x201E;LZ[OH[[OLJV\YZLZZOV\SKOH]L[YHUZMLYYLKHJJVYK PUN[VJV\YZLLX\P]HSLUJ`N\PKLZPULMMLJ[H[[OL[PTL[OL JV\YZL^HZ[HRLUHUK^OLU[OL[YHUZMLY^HZH[[LTW[LK HUKPM[OLJVSSLNLPZ\UHISL[VYLJ[PM`[OLWYVISLT^P[O [OL[YHUZMLYPUZ[P[\[PVU[OLZ[\KLU[»Z[\P[PVUWHPKMVY[OL JV\YZLZ^PSSILYLM\UKLK5VYLM\UKZ^PSSILPZZ\LKMVY [\P[PVUWHPKI`H[OPYKWHY[`

6JJ\WH[PVUHS7YVNYHT .\HYHU[LL7VSPJ`

(JJYLKP[LKI`! ;OL/PNOLY3LHYUPUN*VTTPZZPVU" 4LTILY¶5VY[O*LU[YHS(ZZVJPH[PVU B5VY[O3H:HSSL:[YLL[:\P[L *OPJHNV03D *VTTPZZPVUMVY(JJYLKP[H[PVUPU 7O`ZPJHS;OLYHW`,K\JH[PVU¶(TLYPJHU 7O`ZPJHS;OLYHW`(ZZVJPH[PVU *V\UJPSVU+LU[HS,K\JH[PVU (TLYPJHU+LU[HS(ZZVJPH[PVU *VZTL[VSVN`¶:[H[LVM0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVU5H[PVUHS3LHN\LMVY5\YZPUN (JJYLKP[PUN*VTTPZZPVU 5H[PVUHS7OSLIV[VT`(ZZVJPH[PVU (\[VTV[P]L:LY]PJL,_JLSSLUJL 4HZ[LY*LY[PÃ&#x201E;LK (WWYV]LKHZH*SHZZ0 *VTT\UP[`*VSSLNLI`! 0SSPUVPZ*VTT\UP[`*VSSLNL)VHYK 0SSPUVPZ:[H[L)VHYKVM/PNOLY,K\JH[PVU

)HJJHSH\YLH[L;YHUZMLY 7YVNYHT.\HYHU[LL7VSPJ`

(MÃ&#x201E;YTH[P]L(J[PVU,X\HS6WWVY[\UP[` 3HRL3HUK*VSSLNLPZJVTTP[[LK[VTHPU[HPUPUNH^VYRPUNHUKSLHYUPUNLU]PYVUTLU[[OH[WYVTV[LZ LX\HSVWWVY[\UP[`HUKHMÃ&#x201E;YTH[P]LHJ[PVUHUK[OH[PZMYLLMYVT\USH^M\SKPZJYPTPUH[PVUHUKOHYHZZTLU[ 0[PZ[OLWVSPJ`VM3HRL3HUK*VSSLNLUV[[VLUNHNLPUKPZJYPTPUH[PVUVYOHYHZZTLU[HNHPUZ[HU`WLYZVU ILJH\ZLVMYHJLJVSVYZL_HNLYLSPNPVUUH[PVUHSVYPNPUHUJLZ[Y`KPZHIPSP[`THYP[HSVYJP]PS\UPVU Z[H[\Z]L[LYHUZ[H[\ZZL_\HSVYPLU[H[PVUVYHU`IHZPZVMKPZJYPTPUH[PVUWYLJS\KLKI`HWWSPJHISLMLKLYHS HUKZ[H[LZ[H[\[LZ;OPZWVSPJ`HWWSPLZ[VHKTPZZPVUHUKHJJLZZ[VHUKWHY[PJPWH[PVU[YLH[TLU[HUK LTWSV`TLU[PU[OL*VSSLNL»ZWYVNYHTZHJ[P]P[PLZHUKZLY]PJLZ ;OLMVSSV^PUNJHTW\ZVMÃ&#x201E;JLPZHZZPNULK[OLYLZWVUZPIPSP[`MVYLUZ\YPUNJVTWSPHUJL^P[O[OPZWVSPJ` HZ^LSSHZMLKLYHSHUKZ[H[LZ[H[\[LZHUKYLN\SH[PVUZJVUJLYUPUNHMÃ&#x201E;YTH[P]LHJ[PVUHUKLX\HSHJJLZZ! 6MÃ&#x201E;JLVM[OL+PYLJ[VYVM/\THU9LZV\YJLZÂ&#x2039;/\THU9LZV\YJLZ6MÃ&#x201E;JL *VTWSHPU[MVYTZHUKWYVJLK\YLZMVYÃ&#x201E;SPUNJHUILVI[HPULK[OYV\NO*V\UZLSPUN:LY]PJLZVY/\THU 9LZV\YJLZ0UHKKP[PVU[OLZLVMÃ&#x201E;JLZ^PSSTHPU[HPUJ\YYLU[JVWPLZVMHWWYVWYPH[LSH^ZYLN\SH[PVUZ HUKWVSPJPLZ


;LJOUPJHS7YVNYHTZ

0U[OPZJOHW[LY! (ZZVJPH[LPU(WWSPLK :JPLUJL+LNYLLZ *LY[PÄJH[LZ *VVWLYH[P]L (NYLLTLU[Z ;YHUZMLY (NYLLTLU[Z (ZZVJPH[LPU3PILYHS :[\KPLZ+LNYLL


;LJOUPJHS7YVNYHTZ3LHKPUN[V*HYLLYZ ;LJOUPJHSWYVNYHTZHYLKLZPNULK[VTV]L WLVWSLMYVTJVSSLNLPU[V[OL^VYRMVYJLPU HYLSH[P]LS`ZOVY[[PTLWLYPVK7YVNYHTZ YHUNLMYVTTLKPJHSJVKPUNHUKU\YZPUN[V LSLJ[YVUPJZJVTW\[LYZHUKYLUL^HISLLULYN`

/PNOSPNO[ZVM;LJOUPJHS7YVNYHTZH[33* Â&#x2039;(ZZVJPH[L+LNYLLWYVNYHTZHYL[`WPJHSS`[^V`LHY WYVNYHTZOV^L]LYZVTLZWLJPHSHKTPZZPVUWYVNYHTZ YLX\PYLZL]LYHSWYLYLX\PZP[LZ Â&#x2039;*LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZHYLZLTLZ[LYZVYSLZZ Â&#x2039;-HJ\S[`HZZPZ[Z[\KLU[ZPUZLJ\YPUNOHUKZVUL_WLYPLUJLZ PU[OL^VYRMVYJL[OYV\NOPU[LYUZOPWZWYHJ[PJ\TZHUK :6,ZWLJPHSPaLKVJJ\WH[PVUHSL_WLYPLUJL Â&#x2039;5PULV\[VM[LUHYLHLTWSV`LYZOH]LOPYLKH 3HRL3HUKNYHK\H[LPU[OLWHZ[`LHYZ

,HYUPUNH)HJOLSVY»Z+LNYLL Â&#x2039;0MHIHJOLSVY»ZKLNYLLPZPU`V\YM\[\YLL]LUPMP[»Z KV^U[OLYVHKTLL[^P[O`V\YHK]PZVYHUKSLHYU ^OH[JSHZZLZ`V\ZOV\SK[HRL Â&#x2039;4HU`VM[OL[LJOUPJHSWYVNYHTZWYV]PKL¸[YHUZMLY [YHJRZ¹MVYZ[\KLU[ZWYV]PKPUNVW[PVUZ[V[HRLJSHZZLZ [OH[^PSS[YHUZMLY[V[OL\UP]LYZP[` Â&#x2039;33*VMMLYZZL]LYHSHNYLLTLU[Z^P[OHYLH\UP]LYZP[PLZ [OH[WYV]PKLHZLHTSLZZ[YHUZMLYVMH[LJOUPJHSKLNYLL ZLLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JZ

(.90*<3;<9, *VKL ((:(.4: ((:(.7>9 *9;(.7>9 ((:(.7*( *9;(.)<: ((:(.)<: ((:(.796 ((:(3(. *9;*967 *9;/9; ((:/9; ((:1+(; *9;3=:;;P[SL 7HNL

(N4HJOPULY`:HSLZ((: (N7V^LY;LJOUVSVN`((: (N7V^LY;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L ( N7YVMLZZPVUHS*\Z[VT(WWSPJH[PVU((: (NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L (NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ :\WWS`((: (NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU 4HUHNLTLU[((: (S[LYUH[P]L(N7YVK\J[PVU((: *YVW7YVK\J[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L /VY[PJ\S[\YL*LY[PÃ&#x201E;JH[L /VY[PJ\S[\YL7YVK\J[PVU 3HUKZJHWL((: 1VOU+LLYL;LJO((: 3P]LZ[VJR7YVK\J[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

(330,+/,(3;/VY *VKL

;P[SL

;9(*2796.9(4: ((:(+5;92 (ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN;YHJR ((:+/;92 +LU[HS/`NPLUL;YHJR *9;4;;92 4HZZHNL;OLYHW`;YHJR ((:7;(;92 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJR *9;75;92 7YHJ[PJHS5\YZPUN;YHJR

7HNL

  

+,.9,,*,9;0-0*(;,796.9(4: ((:(+5 (ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN((: 5+75( )HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:+/ +LU[HS/`NPLUL((: 5+7,4: ,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:-:; -PYL:JPLUJL;LJOUVSVN` *9;4; 4HZZHNL;OLYHW`*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:7: 7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ((: ((:7;( 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[((: *9;75 7YHJ[PJHS5\YZPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

)<:05,:: *VKL

;P[SL

7HNL

;9(*2796.9(4: *9;*6:;92 *VZTL[VSVN`;YHJR 5+75(03;92 *VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`;YHJR *9;,:;/;92 ,Z[OL[PJZ;YHJR +,.9,,*,9;0-0*(;,796.9(4: ((:(** (JJV\U[PUN((: *9;(** (JJV\U[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:((,?, (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶,_LJ\[P]L((: ((:((3,. (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶3LNHS((: ((:((4,+ (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶4LKPJHS((: 5+7*47(7 * VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ:WLJPHSPZ[ *LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;*6: *VZTL[VSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+75(03 *VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;*6:;9 *VZTL[VSVN`;LHJOLY*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:+7.+ +LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU((: *9;+7.+ + LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU *LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;,42; ,*VTTLYJL*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+7,5;9, ,U[YLWYLUL\YZOPW*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;,:;/ ,Z[OL[PJZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:/04* /LHS[O0UMVYTH[PVU 4LKPJHS*VKPUN ((:0;(7: 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ((: *9;0;(7: 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;0;.(4, 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY .HTL+L]LSVWTLU[*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;0;+4: 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶+PNP[HS 4LKPH:WLJPHSPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L

 

         


*VKL

;P[SL

7HNL

((:0;5,;

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR (KTPUPZ[YH[PVU((: *9;0;5,; 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR (KTPUPZ[YH[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:0;796 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN((: *9;0;796. 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:0;>,) 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN`((: *9;0;>,) 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:4.; 4HUHNLTLU[((: 5+74.; 4HUHNLTLU[*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:42;. 4HYRL[PUN((: *9;42;. 4HYRL[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;4*: 4LKPJHS*VKPUN:WLJPHSPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;4+;95 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;6-9,* 6MÃ&#x201E;JL(ZZPZ[HU[9LJLW[PVUPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:6-4.; 6MÃ&#x201E;JL4HUHNLTLU[((: 5+76-:2.,5 6 MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶.LULYHS *LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+76-:24,+ 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶4LKPJHS 5+76-:246: 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶46: *9;:(3,: 7YVMLZZPVUHS:HSLZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L

         

/<4(50;0,:(5+*644<50*(;065: *VKL *9;9;=(5 *9;9)9+ ((:9;= 5+7;=-:

;P[SL 7HNL

)YVHKJHZ[(UUV\UJPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L 9HKPV)YVHKJHZ[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L 9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN((: ;=-PLSK:[\KPV7YVK\J[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

4(;/(5+:*0,5*, *VKL *9;.0:

;P[SL .LVZWH[PHS;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L

7HNL;,*/5636.@ *VKL *9;((* *9;(<;6 ((:(<;6 ((:)*; ((:*,; ((:*,;*6 ((:*,;(; ((:*(+ *9;*(+ ((:*04 *9;*64;* 5+7*; *9;,*; ((:0*: ((:,,; ((:,,;,: *9;/=(* *9;05+4; ((:0*; ((:4,; ((:774 ((:77; 5+773* ((:9,5,> *9;9,5,> ((:9,4.; *9;9,4.; 5+79,:>9 5+7:59. *9;>,3

;P[SL 7HNL

( K]HUJLK(\[VTH[PVUHUK *VU[YVS;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L (\[VTV[P]L4LJOHUPJ*LY[PÃ&#x201E;JH[L (\[VTV[P]L;LJOUVSVN`((: )\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN`((: *P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`((: *P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`*VVW((: * P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` (K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ((: *VTW\[LY(PKLK+LZPNU((: *VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L * VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUN ;LJOUVSVN`((: *VTW\[LY;LJOUPJPHU*LY[PÃ&#x201E;JH[L *VTW\[LY;YV\ISLZOVV[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L , SLJ[YVUPJ*VTT\UPJH[PVU;LJOUPJPHU *LY[PÃ&#x201E;JH[L ,SLJ[YVUPJ*VU[YVS;LJOUVSVN`((: ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`((: ,SLJ[YVUPJ:`Z[LT:WLJPHSPZ[((: / LH[PUN=LU[PUN(PY*VUKP[PVUPUN 9LMYPNLYH[PVU;LJOUVSVN` 0UK\Z[YPHS4HPU[LUHUJL*LY[PÃ&#x201E;JH[L 0UZ[Y\TLU[H[PVUHUK *VU[YVS;LJOUVSVN`((: 4LJOHUPJHS,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN`((: 7V^LY7SHU[4LJOHUPJ((: 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`((: 7 YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ *LY[PÃ&#x201E;JH[L 9LUL^HISL,ULYN`((: 9LUL^HISL,ULYN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L 9LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[((: 9 LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[ *LY[PÃ&#x201E;JH[L 9LZPKLU[PHS>PYPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L :\Z[HPUHISL,ULYN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L >LSKPUN;LJOUVSVN` 

7LUKPUN0**)(WWYV]HS

:6*0(3:*0,5*,,+<*(;065 *VKL ((:*-: ((:,*,

;P[SL 7HNL

*OPSK -HTPS`:LY]PJLZ((: , HYS`*OPSKOVVK*HYL HUK,K\JH[PVU((: ((:/:7:6* /\THU:LY]PJLZ((: *9;5**7 5HUU`*OPSK*HYL7YV]PKLY*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:79796 7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶ ;LHJOLY(PKL((: *9;79796 7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶ ;LHJOLY(PKL*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+7>>6 >HZ[L>H[LY6WLYH[VY*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+7>76 >H[LY7SHU[6WLYH[VY*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

*6<5:,305.:,9=0*,: (3:30)

(ZZVJPH[L+LNYLLPU3PILYHS:[\KPLZ*,5;,9-69)<:05,::(5+05+<:;9@ ¶90*/465+(=,, *VKL 5+7*;+;

;P[SL * VTTLYJPHS;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN *LY[PÃ&#x201E;JH[L

7HNL


9LX\PYLTLU[Z

0U[LYLZ[LKPU[YHUZMLYYPUN&

9LX\PYLTLU[ZMVY(ZZVJPH[L(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

3HRL3HUK*VSSLNLOHZZL]LYHS HY[PJ\SH[PVUHNYLLTLU[Z^P[O ZLUPVYPUZ[P[\[PVUZ[OH[HSSV^MVYH ZLHTSLZZ[YHUZMLYVUJL[OLZ[\KLU[ OHZJVTWSL[LK[OL(ZZVJPH[LPU (Y[Z(((ZZVJPH[LPU:JPLUJL (:(ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZ (3:+LNYLLVY(ZZVJPH[LPU (WWSPLK:JPLUJL((:

.LULYHS,K\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLZWLJPÃ&#x201E;LKPULHJOTVKLSWYVNYHT ILNPUUPUNVUWHNL;OLZ[\KLU[T\Z[JVTWSL[LHUHWWYV]LKZ`Z[LTH[PJ ZLX\LUJLVMJV\YZLZSLHKPUN[VH^LSSKLÃ&#x201E;ULKVIQLJ[P]L;OPZYLX\PYLTLU[ TH`ILZH[PZÃ&#x201E;LKI`[OLJVTWSL[PVUVM[OLTHQVYHZZWLJPÃ&#x201E;LK\UKLYHU`VUL VM[OLSPZ[LKWYVNYHTZ:\IZ[P[\[PVUZVYL_LTW[PVUZHYLWLYTP[[LKVUS`I` WLYTPZZPVUVM[OL(ZZVJPH[L=PJL7YLZPKLU[MVY>VYRMVYJL+L]LSVWTLU[PU HK]HUJLVMLUYVSSPUNPU[OLJV\YZL^VYRHUKOH]PUNH¸*¹H]LYHNLPU [OVZLJV\YZLZ^OPJOHYLHWWSPJHISL[VTLL[[OLYLX\PYLTLU[ZVM[OLTHQVY

*LY[PÃ&#x201E;JH[L7YVNYHT9LX\PYLTLU[Z ;LJOUPJHSJLY[PÃ&#x201E;JH[LZHYLH^HYKLK[V[OVZLZ[\KLU[Z^OVZOV^L]PKLUJL [OH[H^LSSKLÃ&#x201E;ULKSL]LSVMWYVÃ&#x201E;JPLUJ`OHZILLUH[[HPULKPUKLZPNUH[LK [LJOUPJHSÃ&#x201E;LSKZ *LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZHYLH]HPSHISLPUTVZ[VM[OLVJJ\WH[PVUHSHYLHZMVY ^OPJO[OLJVSSLNLVMMLYZ[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL;VX\HSPM` MVYH[LJOUPJHSJLY[PÃ&#x201E;JH[L[OLZ[\KLU[T\Z[TLL[HSSNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z MVYZ[\KLU[ZPUJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZHZZWLJPÃ&#x201E;LK\UKLY[OL.LULYHS .YHK\H[PVU9LX\PYLTLU[ZZLJ[PVUVM[OLJH[HSVN *LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZYLX\PYPUNSLZZ[OHUJYLKP[OV\YZMVYJVTWSL[PVUHUK SLZZ[OHUVULZLTLZ[LYPUSLUN[OHYLUV[LSPNPISLMVY-LKLYHS;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHS HPKVY[OL0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK7YVNYHTNYHU[

.LULYHS,K\JH[PVU9LX\PYLTLU[Z *(9,,9;,*/50*(3796.9(4: (ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL *VTT\UPJH[PVU 

:LTLZ[LY/V\YZ

:VJPHS:JPLUJL 

:LTLZ[LY/V\YZ

4H[OLTH[PJZ:JPLUJL

:LTLZ[LY/V\YZ

/LHS[O7O`ZPJHS,K\JH[PVUVY 

:[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY9LJYLH[PVU:LTLZ[LY/V\YZ

:,4,:;,9/6<9:

:P_ZLTLZ[LYOV\YZVMNLULYHSLK\JH[PVUHYLKLZPNUH[LKPU[OLTVKLS ZJOLK\SLZVM[OLPUKP]PK\HSWYVNYHTZ;OLZLZP_ZLTLZ[LYOV\YZT\Z[IL [HRLUPUHTPUPT\TVM[^VVM[OLMVSSV^PUNHYLHZ!*VTT\UPJH[PVUZ 4H[OLTH[PJZ7O`ZPJHS 3PML:JPLUJLZ/\THUP[PLZ -PUL(Y[ZHUK:VJPHS )LOH]PVYHS:JPLUJLZ*V\YZLZPU/LHS[O7O`ZPJHS,K\JH[PVU9LJYLH[PVU HUK:[YH[LNPLZMVY:\JJLZZHYLHSZVLSPNPISL :,4,:;,9/6<9:(Y[PJ\SH[PVU;LJOUPJHS ;YHUZMLY(NYLLTLU[Z ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` (JJV\U[PUN (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶,_LJ\[P]L (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶3LNHS (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶4LKPJHS (NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ :\WWS` )\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN` *OPSK -HTPS`:LY]PJLZ *P]PS,UNPULLYPUN (K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ *VTW\[LY(PKLK+LZPNU *VTW\[LY0U[LNYH[LK 4HU\MHJ[\YPUN;LJOUVSVN` +LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU ,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` /\THU:LY]PJLZ /\THU:LY]PJLZ/LHS[O*VUJLU[YH[PVU /\THU:LY]PJLZ 7Z`JOVSVN`*VUJLU[YH[PVU /\THU:LY]PJLZ *YPTPUHS1\Z[PJL*VUJLU[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY (WWSPJH[PVUZ*VUJLU[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN*VUJLU[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN` 4HUHNLTLU[ 4HYRL[PUN 7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ 9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN 0SSPUVPZ:[H[L<UP]LYZP[` +LU[HS/`NPLUL ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` /\THU:LY]PJLZ (U`;LJOUVSVN`7YVNYHT


7HY[ULYZOPWZMVY*VSSLNLHUK*HYLLY:\JJLZZ 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN` (U`HWWYVWYPH[LKLNYLLPU[OL 3PJLUZPUN(YLHZMVY[OL 6JJ\WH[PVUHS:WLJPHSPZ[;LHJOLY Z\JOHZ(JJV\U[PUN0UMVYTH[PVU ;LJOUVSVN`4HUHNLTLU[ (\[VTV[P]L;LJOUVSVN` *VTW\[LY(PKLK+LZPNU*VT W\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUN ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` 4LJOHUPJHS,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN` (ZZVJPH[L+LNYLL5\YZPUN 3HRL]PL^*VSSLNLVM5\YZPUN (ZZVJPH[L+LNYLL5\YZPUN 4PSSPRPU<UP]LYZP[` (JJV\U[PUN )\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN` 4HUHNLTLU[ 4HYRL[PUN 9VILY[4VYYPZ (JJV\U[PUN 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` 4HUHNLTLU[ 4HYRL[PUN 6MÃ&#x201E;JL4HUHNLTLU[ :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` )\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN` *P]PS,UNPULLYPUN (K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ +LU[HS/`NPLUL ,SLJ[YVUPJZ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` ,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZ:WLJPHSPZ[ -PYL:JPLUJL;LJOUVSVN` 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` 9HKPV;=

7HY[ULYZOPWZMVY*VSSLNLHUK*HYLLY:\JJLZZPZHUPUP[PH[P]LPU[LUKLK[V WYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OLHJHKLTPJHUK[LJOUPJHSZRPSSZULJLZZHY`[VZ\JJLLK PU[OLZ[*LU[\Y`ZRPSSZIHZLKLJVUVT`7HY[ULYZOPWZWYV]PKLZZLHTSLZZ [YHUZP[PVUZMVYZ[\KLU[ZMYVTZLJVUKHY`[VWVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVUHUK JHYLLYZ*HYLLYHUK[LJOUPJHSLK\JH[PVUWYVNYHTZ\UKLY[OPZSLNPZSH[PVUHYL OLSK[VZWLJPÃ&#x201E;J]HSPKHUKYLSPHISLHJJV\U[HIPSP[`Z[HUKHYKZ HZ^LSSHZPUK\Z[Y`IHZLKZ[HUKHYKZ ;OLPUP[PH[P]LPU]VS]LZZLJVUKHY`HUKWVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVU^VYRPUN ^P[OU\TLYV\ZJVUZ[P[\LUJ`NYV\WZPUJS\KPUNI\ZPULZZHUKPUK\Z[Y` SVJHSJVTT\UP[PLZJV\UZLSVYZWYPUJPWHSZWHYLU[ZHUKZ[\KLU[ZPUJS\KPUN ZWLJPHSWVW\SH[PVUZPUVYKLY[VLK\JH[LZ[\KLU[ZMVYOPNO^HNLOPNOZRPSS VYOPNOKLTHUKVJJ\WH[PVUZ

7LYRPUZ7YVNYHTZVM:[\K` 7YVNYHTZVMZ[\K`HYLZLX\LUJLZVMJV\YZLZ[OH[PUJVYWVYH[LHUVUK\WSPJH[P]L WYVNYLZZPVUVMZLJVUKHY`HUKWVZ[ZLJVUKHY`LSLTLU[Z^OPJOPUJS\KLIV[O HJHKLTPJHUKJHYLLYHUK[LJOUPJHSLK\JH[PVUJVU[LU[7YVNYHTZVMZ[\K` ZOV\SKZ[HY[UVSH[LY[OHUUPU[ONYHKLHUKJVU[PU\L[OYV\NOH[SLHZ[[^V`LHYZ VMWVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVU7YVNYHTZVMZ[\K`PUJS\KLVWWVY[\UP[PLZ[VLHYU JVSSLNLJYLKP[K\HSJYLKP[PUOPNOZJOVVSHUPUK\Z[Y`YLJVNUPaLKJYLKLU[PHS VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LH[[OLZLJVUKHY`WVZ[ZLJVUKHY`SL]LSHUKHUHZZVJPH[LVY IHJJHSH\YLH[LKLNYLL

7HY[ULYZOPWZ(K]HU[HNL /PNOZJOVVSZ[\KLU[ZJVTWSL[PUNZWLJPÃ&#x201E;J7LYRPUZ7YVNYHTZVM:[\K`TH`IL! Â&#x2039;,SPNPISL[VLHYUJVSSLNLJYLKP[MVYRUV^SLKNLHJX\PYLKHUKVYZRPSSZ SLHYULKTHZ[LYLK Â&#x2039;>HP]LKMYVTJV\YZLWYLYLX\PZP[LZPUZWLJPÃ&#x201E;JWYVNYHTZ Â&#x2039;(UKVYX\HSPM`MVYWYLMLYYLKZLSLJ[PVUPU[VWYVNYHTZYLX\PYPUN ZWLJPHSHKTPZZPVU ;VYLJLP]L[OL7HY[ULYZOPWZHK]HU[HNLZ[\KLU[ZT\Z[! Â&#x2039;.YHK\H[LPUHOPNOZJOVVS7HY[ULYZOPWZ7YVNYHTVM:[\K` Â&#x2039;*VTWSL[L[OLYLX\PYLKZLX\LUJLVMJV\YZLZ Â&#x2039;*VU[PU\LPUH7LYRPUZ7YVNYHTVM:[\K`UV[SH[LY[OHU TVU[OZHM[LYOPNOZJOVVSNYHK\H[PVU

4VYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUN7HY[ULYZOPWZ(K]HU[HNLPZH]HPSHISLI`JHSSPUN[OL +PYLJ[VYVM7LYRPUZ7YVNYHTZH[VY[OL7LYRPUZ:WLJPHSPZ[H[ VY^^^SHRLSHUKJJPS\ZWJJZ
0U[LYLZ[LKPUZ[\K`PUNHWYVNYHT UV[VMMLYLKI`3HRL3HUK*VSSLNL&

7HY[ULYZOPWZJVU[PU\LK 7HY[ULYZOPWZ7YVNYHTZ 3HRL3HUK*VSSLNLWYVNYHTZVMZ[\K`J\YYLU[S`KLZPNUH[LK MVY[OL7HY[ULYZOPWZ(K]HU[HNLHYL! Â&#x2039;(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL Â&#x2039;7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ Â&#x2039;7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[ Â&#x2039;7YHJ[PJHS5\YZPUN 

7YL;LJOUVSVN`:\TTLY:LZZPVU (Z[OL^VYSKVM[LJOUVSVN`ILJVTLZTVYLPU]VS]LKHUK WYVNYLZZLZ`LHYI``LHY[OLJV\YZL^VYRPU[LJOUVSVN` WYVNYHTZT\Z[RLLWWHJL:[\KLU[ZPU[OLZLWYVNYHTZHYL HISL[VHJOPL]L[OLPYNVHSZT\JOIL[[LYPM[OL`OH]LHNVVK HJHKLTPJIHJRNYV\UKIHZLKVUTH[OZJPLUJLSHIVYH[VY` JV\YZLZHUKZ[\K`ZRPSSZ-VYZ[\KLU[Z^OVMLLSHULLK [VPTWYV]L[OLPYZRPSSZPU[OLZLHYLHZ[OLMVSSV^PUNPZ YLJVTTLUKLK!

 :LTLZ[LY/V\YZ ;<;

,_WVULU[Z9HKPJHSZ.LVTL[Y`(SNLIYH

 

;,*

0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN9+.

9LHKPUN¶:[\K`:RPSSZ

;6;(3

0[PZLZZLU[PHS[OH[WLYZVUZJVUZPKLYPUN[OLZ\TTLY WYL[LJOUVSVN`WYVNYHTTHRLHYYHUNLTLU[Z^P[O[OL JVSSLNL*V\UZLSPUN:LY]PJLZ[V[HRL[OLPYHZZLZZTLU[ [LZ[PUNWYPVY[V[OLILNPUUPUNVM[OLZ\TTLY[LYT3HRL3HUKVMMLYZTVYL[OHUKLNYLLZHUK JLY[PÃ&#x201E;JH[LZI\[Z[\KLU[ZTH`ILPU[LYLZ[LKPUH Z\IQLJ[TH[[LYUV[VMMLYLKI`[OLJVSSLNL0U[OH[ JHZLHZ[\KLU[JHUH[[LUKHUV[OLYJVTT\UP[` JVSSLNLPU0SSPUVPZ4HU`JVTT\UP[`JVSSLNLZPU 0SSPUVPZOH]LHNYLLTLU[Z[OH[HSSV^Z[\KLU[Z[V Z[\K`HZWLJPÃ&#x201E;JWYVNYHTH[HUV[OLYJVSSLNLPM [OLPYOVTLJVSSLNLKVLZUV[VMMLY[OH[WYVNYHT *HSSLK*VVWLYH[P]L(NYLLTLU[Z[OLJVSSLNLZ HSSV^Z[\KLU[ZMYVT3HRL3HUK*VSSLNL+PZ[YPJ[ [VZ[\K`VULVM[OLMVSSV^PUNWYVNYHTZH[[OL PUKPZ[YPJ[[\P[PVUYH[LPULMMLJ[H[[OLJVSSLNLZLSLJ[ LK:[\KLU[ZPU[LYLZ[LKPUKVPUN[OPZT\Z[MVSSV^ [OLJVSSLNL»ZWYVJLK\YLZMVYH;\P[PVU*OHYNLIHJR

3HRL3HUK*VSSLNLOHZ[OLMVSSV^PUN *VVWLYH[P]L(NYLLTLU[Z (U`HWWYV]LKVJJ\WH[PVUHSJYLKP[ILHYPUNJLY[PÃ&#x201E;JH[L VYHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLLWYVNYHT )SHJR/H^R*VSSLNL *HYS:HUKI\YN*VSSLNL +HU]PSSL(YLH *VTT\UP[`*VSSLNL ,SNPU*VTT\UP[`*VSSLNL /LHY[SHUK *VTT\UP[`*VSSLNL /PNOSHUK *VTT\UP[`*VSSLNL 0SSPUVPZ*LU[YHS*VSSLNL 0SSPUVPZ=HSSL` *VTT\UP[`*VSSLNL 1VOU>VVK *VTT\UP[`*VSSLNL 1VSPL[1\UPVY*VSSLNL 2HURHRLL *VTT\UP[`*VSSLNL 2HZRHZRPH*VSSLNL 2PZO^H\RLL*VSSLNL 3L^PZHUK*SHYR *VTT\UP[`*VSSLNL 3PUJVSU3HUK *VTT\UP[`*VSSLNL 4J/LUY`*V\U[`*VSSLNL 4VY[VU*VSSLNL 7YHPYPL:[H[L*VSSLNL 9PJOSHUK *VTT\UP[`*VSSLNL 9VJR=HSSL`*VSSLNL :H\R=HSSL` *VTT\UP[`*VSSLNL :V\[O:\I\YIHU*VSSLNL

:V\[O^LZ[LYU 0SSPUVPZ*VSSLNL :WVVU9P]LY*VSSLNL >H\IVUZLL *VTT\UP[`*VSSLNL 0SSPUVPZ,HZ[LYU *VTT\UP[`*VSSLNLZ 6SUL`*LU[YHS *VSSPZPVU9LWHPY ;LJOUVSVN`((: 3PUJVSU;YHPS 7OHYTHJ`;LJOUPJPHU ((: 7HYRSHUK*VSSLNL 6JJ\WH[PVUHS;OLYHW` (ZZPZ[HU[((: 9HKPVSVNPJHS;LJOUVSVN` ((: 9LZWPYH[VY`*HYL((: /V[LS4V[LS4HUHNLTLU[ *LY[((: 9LZ[H\YHU[4HUHNLTLU[ ((: -VVK:LY]PJL*LY[ :\YNPJHS;LJOUVSVN` *LY[((: (\[V*VSSPZPVU((: *VTW\[LY;VTVNYHWO` *LY[ 4HNUL[PJ9LZVUHUJL 0THNPUN*LY[


;\P[PVU*OHYNLIHJRZ 0MHZ[\KLU[^PZOLZ[V[HRLHJ\YYPJ\S\TVMZ[\K`UV[ VMMLYLKPU[OLOVTLJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[VY[OYV\NO HJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[[OLZ[\KLU[TH`LUYVSSPU[OL WYVNYHTH[HUV[OLYW\ISPJ0SSPUVPZJVTT\UP[`JVSSLNL KPZ[YPJ[;OLOVTLJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[^PSSWH`[OL UVUYLZPKLU[WVY[PVUVM[OL[\P[PVU^OPSLOLZOLPZLUYVSSLK PUZ\JOHWYVNYHT;OPZWYVJLZZPZNLULYHSS`YLMLYYLK[VHZ H¸JOHYNLIHJR¹ (WWSPJH[PVU+LHKSPUL (WWSPJH[PVUMVY(\[OVYPaH[PVUVM7HY[PHS:\WWVY[T\Z[IL THKLWYPVY[V[OLÃ&#x201E;YZ[KH`VMJSHZZLZVM[OH[ZLTLZ[LYVY [OH[Z\TTLY[LYTH[3HRL3HUK*VSSLNLHUKT\Z[IL YLUL^LKLHJO`LHY +LÃ&#x201E;UP[PVUVM*\YYPJ\S\T (J\YYPJ\S\TPZPU[LYWYL[LKHZHUVYNHUPaLKWH[[LYUVM PUZ[Y\J[PVU^P[OPUHKPZJPWSPULSLHKPUN[VHJLY[PÃ&#x201E;JH[L VYHZZVJPH[LKLNYLL^OPJOPZW\ISPJPaLKPU[OLVMÃ&#x201E;JPHS JH[HSVNVMHU0SSPUVPZW\ISPJJVTT\UP[`JVSSLNLHUK HWWYV]LKI`[OL0SSPUVPZ*VTT\UP[`*VSSLNL)VHYKHUK [OL0SSPUVPZ)VHYKVM/PNOLY,K\JH[PVU)V[OM\SS[PTL HUKWHY[[PTLH[[LUKHUJLPZHSSV^HISL0UKP]PK\HS JV\YZLZHZPUHK\S[JVU[PU\PUNLK\JH[PVUWYVNYHTZ HYLUV[JVUZPKLYLKWYVNYHTZMVYHWWYV]HSW\YWVZLZ UVYHYLWYVNYHTZ[OH[HYLNLULYHSS`JVUZPKLYLK[VIL IHJJHSH\YLH[LVYPLU[LKLNHYJOP[LJ[\YLZPUJL[OL THQVYP[`VM[OLJV\YZLZUVYTHSS`[HRLUK\YPUN[OLÃ&#x201E;YZ[ [^V`LHYZVMZ\JOWYVNYHTZHYLYLHKPS`H]HPSHISLH[ 3HRL3HUK*VSSLNL +L[LYTPUH[PVUVM>OL[OLYVYUV[H*\YYPJ\S\T PZ6MMLYLKI`3HRL3HUK*VSSLNL (JOHYNLIHJRPZUV[H\[OVYPaLKPM[OLKLZPYLK J\YYPJ\S\TPZVMMLYLKI`3HRL3HUK*VSSLNLVY[OYV\NO HJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[^P[OHUV[OLYJVSSLNL;OL KL[LYTPUH[PVUVM^OL[OLYVYUV[[OLKLZPYLKWYVNYHT PZVMMLYLKPZTHKLI`JVTWHYPUN[OLYLSL]HU[3HRL3HUK *VSSLNLWYVNYHTZHUKHU`JVVWLYH[P]LHNYLLTLU[ JVSSLNLWYVNYHTZ[V[OLKLZPYLKJ\YYPJ\S\THUKP[Z JVTWVULU[JV\YZLZPU[OLVMÃ&#x201E;JPHSJH[HSVN\LVM[OL JVSSLNL[OLHWWSPJHU[^PZOLZ[VH[[LUK0M3HRL3HUK *VSSLNLVYHJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[JVSSLNLOHZH JVTWHYHISLJ\YYPJ\S\THZKL[LYTPULKI`[OL3HRL 3HUK*VSSLNL+LHUVM(KTPZZPVUZ:LY]PJLZ UVJOHYNLIHJR^PSSILH\[OVYPaLK 9LZPKLUJ`8\HSPÃ&#x201E;JH[PVU ;VX\HSPM`MVYHJOHYNLIHJR[OLZ[\KLU[T\Z[ILH WLYTHULU[YLZPKLU[VM+PZ[YPJ[;OLYLZPKLUJLVM \ULTHUJPWH[LKWLYZVUZPZ[OH[VM[OLPYWHYLU[Z0M[OL HWWSPJHU[PZVMMVYLPNUJP[PaLUZOPWWYVVMVMWLYTHULU[ YLZPKLUJLNYLLUJHYKVYP[ZUL^LX\P]HSLU[PZYLX\PYLK *OHUNLPU9LZPKLUJ` 9LZPKLU[ZVM+PZ[YPJ[HYLLSPNPISLMVYJOHYNLIHJRZ HM[LY[OL`OH]LYLZPKLKPU[OLKPZ[YPJ[KH`ZHUK]LYPM` [OLPYYLZPKLUJ`^P[OH]V[LYZYLNPZ[YH[PVUJHYK:[\KLU[Z ^OVOH]L3HRL3HUK*VSSLNLJOHYNLIHJRZI\[LZ[HISPZO

WLYTHULU[YLZPKLUJLV\[VM[OLKPZ[YPJ[^PSSOH]L[OLPY JOHYNLIHJRZ[LYTPUH[LKH[[OLLUKVM[OL[LYTPU^OPJO [OL`TV]LK +PZ[HUJLHUK0UJVU]LUPLUJL +PZ[HUJLHUKPUJVU]LUPLUJLHYLUV[JVUZPKLYLKHZ [OLIHZPZMVYHWWYV]PUNJOHYNLIHJRZ0MHWYVNYHTPZ VMMLYLKHU`^OLYL^P[OPU+PZ[YPJ[L_JS\KPUN WYVNYHTZH[JVYYLJ[PVUHSJLU[LYZP[PZQ\KNLK[VIL H]HPSHISL;OL[PTLVMKH`[OLKH`VM[OL^LLRVY[OL WHY[PJ\SHYZLTLZ[LYVY[LYTVMVMMLYPUNVM[OLWYVNYHT VYP[ZJVTWVULU[WHY[ZHYLUV[JVUZPKLYLKHZMHJ[VYZ HMMLJ[PUNHWWYV]HS ,UYVSSTLU[3PTP[H[PVU ;OLMHJ[[OH[H3HRL3HUK*VSSLNLJ\YYPJ\S\TTH`OH]L SPTP[LKLUYVSSTLU[PZ[LTWVYHYPS`JSVZLK[VLUYVSSTLU[ VYPZYLN\SHYS`V]LYZ\IZJYPILKPZUV[JVUZPKLYLKHZH MHJ[VYHMMLJ[PUNHWWYV]HS -HPS\YL[V4LL[,U[YHUJL9LX\PYLTLU[Z ;OLMHJ[[OH[HUHWWSPJHU[MVYHJOHYNLIHJR^HZ YLM\ZLKHKTPZZPVU[VH3HRL3HUK*VSSLNLJ\YYPJ\S\T ILJH\ZLVMMHPS\YL[VTLL[LU[YHUJLYLX\PYLTLU[ZPZ UV[JVUZPKLYLKNYV\UKZMVYH\[OVYPaPUNHJOHYNLIHJR MVYHJVTWHYHISLWYVNYHTH[HUV[OLYPUZ[P[\[PVU 3HRL3HUK*VSSLNL^PSSUV[H\[OVYPaLHJOHYNLIHJR[V ZVTLVULH[[LTW[PUN[VTLL[[OLLU[YHUJLYLX\PYLTLU[Z VYWYLYLX\PZP[LZMVYHWHY[PJ\SHYWYVNYHTH[HUV[OLY JVSSLNL *VU[PU\P[`VM(\[OVYPaH[PVU 0M3HRL3HUK*VSSLNLH\[OVYPaLZHJOHYNLIHJRHUK Z\IZLX\LU[S`KL]LSVWZHJVTWHYHISLJ\YYPJ\S\T [OLZ[\KLU[PZUV[YLX\PYLK[V[YHUZMLYIHJR[V3HRL3HUK *VSSLNLMVY[OLIHSHUJLVM[OLWYVNYHT 3PTP[VU5\TILYVM7YVNYHTZWLY(WWSPJHU[ (Z[\KLU[TH`UV[OH]LTVYL[OHUVULJOHYNLIHJR H[[OLZHTL[PTL 9LWLH[LK*V\YZLZLN0UJVTWSL[LZ-HPS\YLZ +YVWZVY>P[OKYH^HSZ ;OLJVSSLNL^PSSUV[WH`MVYYLWLH[LKJV\YZLZZ[\KLU[Z [HRL[VLP[OLYYHPZL[OLPYNYHKLWVPU[H]LYHNLVYPU ^OPJO[OL`YLJLP]LKPUJVTWSL[LZMHPS\YLZKYVWZVY ^P[OKYH^HSZ :JOLK\SLVM*V\YZLZ ;OLZ[\KLU[PZZ\LKHJOHYNLIHJRH\[OVYPaH[PVUPZ YLX\PYLK[VJVTWSL[LHZJOLK\SLVMJV\YZLZWYVNYHT HUKYL[\YUZHTL[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLWYPVY[V[OLZ[HY[VMJSHZZLZ *VTWSPHUJL.\PKLSPUL ;OL3HRL3HUK*VSSLNL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JL^PSSH\KP[LHJOIPSSPUNVMJOHYNLIHJRZYLJLP]LK *V\YZLZ[HRLU^OPJOHYLUV[WHY[VM[OLHWWYV]LK WYVNYHT^PSSUV[ILOVUVYLKMVYJOHYNLIHJR;OH[PZ [OLLU[PYLV\[VMKPZ[YPJ[[\P[PVUMVYZ\JOJV\YZLZT\Z[ ILIVYULI`[OLZ[\KLU[
3HRL3HUK*VSSLNL

(JJV\U[PUN

((:(**(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL(JJV\U[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU[OLHJJV\U[PUNÃ&#x201E;LSK ;OLNYHK\H[LJHUILJVTLHNLULYHSHJJV\U[HU[MVYHZTHSSI\ZPULZZVYJOVVZLHZWLJPHSPaLK HYLHPUHSHYNLJVTWHU`Z\JOHZHJSLYPJHSWVZP[PVUPUHJJV\U[ZYLJLP]HISLHJJV\U[ZWH`HISL VYWH`YVSS,TWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZL_PZ[PUZTHSSI\ZPULZZLZSHYNLI\ZPULZZLZW\ISPJ HJJV\U[PUNÃ&#x201E;YTZPUK\Z[Y`UV[MVYWYVÃ&#x201E;[VYNHUPaH[PVUZHUKNV]LYUTLU[HSHNLUJPLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

-\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ4H[O )\ZPULZZ,UNSPZOVY *VTWVZP[PVU0 :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

,*6

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018;

-PUHUJPHS(JJV\U[PUN ;OL(TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ (JJLZZ .LULYHS,K\JH[PVU,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018;

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6

-PYZ[:LTLZ[LY

   *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`7OPWWZ ,THPS!JWOPWWZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

*VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN -LKLYHS;H_(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM*VZ[(JJV\U[PUN (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJV\U[PUN0U[LYUZOPWVY )<:*0: )<:*0:,SLJ[P]L ;6;(3

  ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ 0U[LYTLKPH[L(JJV\U[PUN 4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ :[H[PZ[PJZMVY)\ZPULZZÂ&#x2020; ,_JLS .LULYHS,K\JH[PVU,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

796.9(4;6;(3

  


3HRL3HUK*VSSLNL

(JJV\U[PUN

*9;(***LY[PÃ&#x201E;JH[L ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU(JJV\U[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[Z[VWYV]PKL[LJOUPJHSHKTPUPZ[YH[P]L Z\WWVY[[VWYVMLZZPVUHSHJJV\U[HU[ZHUKV[OLYÃ&#x201E;UHUJPHSTHUHNLTLU[WLYZVUULS(SSJV\YZLZ ZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLK ZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVYPU(JJV\U[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: 

,5. 

/V\YZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4H[O 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 ,*6 Æ&#x2018; *0: 

*0: 

/V\YZ

-PUHUJPHS(JJV\U[PUN ,SLJ[P]LJOVVZL)<: )<: )<: )<: VY)<: 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ ;OL(TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 (JJLZZVY ,_JLS ;6;(3 

 

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; , SLJ[P]LJOVVZL)<: )<: )<: )<: VY)<: ;6;(3

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`7OPWWZ ,THPS!JWOPWWZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶,_LJ\[P]L ((:((,?,(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

7YLWHYLZNYHK\H[LZMVYHOPNOKLNYLLVMHKTPUPZ[YH[P]LZ\WWVY[YLZWVUZPIPSP[PLZ.YHK\H[LZ ^PSSILYLHK`[VWLYMVYTPUH]HYPL[`VMWVZP[PVUZK\L[VKP]LYZL[YHPUPUNPUZVM[^HYLWHJRHNLZ UV[L[HRPUNSLNHS[LYTPUVSVN`KLZR[VWW\ISPZOPUNHUK[YHUZJYPW[PVU:[\KLU[ZNHPUOHUKZVU L_WLYPLUJL[OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 5V[L[HRPUNÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ,UNSPZO :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;)<: )<: )<: *0: *0: *0: 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ >LI7HNL+LZPNUVY *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 0U+LZPNUVY 8\HYR?7YLZZ (JJLZZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE ;6;(3

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;,5. :7, *0: )<: )<: )<: )<: 

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E :6:/\THU9LSH[PVUZHUK7:@ JHUUV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJLLSLJ[P]L -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ,_JLS 3LNHS;LYTPUVSVN`46+VY 3LNHS;YHUZJYPW[PVU46+VY 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ 6MÃ&#x201E;JL;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶3LNHS ((:((3,.(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

7YLWHYLZNYHK\H[LZMVYHJHYLLYPUWYP]H[LHUKJVYWVYH[LSH^VMÃ&#x201E;JLZHUKPUMLKLYHSZ[H[L VYSVJHSJV\Y[Z.YHK\H[LZ^PSSILYLHK`[VWLYMVYTYLJLW[PVUPZ[K\[PLZHUK[VWYLWHYLSLNHS JVYYLZWVUKLUJLHUKKVJ\TLU[Z\ZPUNSLNHS[LYTPUVSVN`:[\KLU[ZNHPUOHUKZVUL_WLYPLUJL [OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 5V[L[HRPUNÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ )\ZPULZZ,UNSPZO :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018;,5. :7, )<: )<: 

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 3LNHS;LYTPUVSVN`46+ 3LNHS;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )<:

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<:

7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN (JJLZZ 6MÃ&#x201E;JL;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E :6:/\THU9LSH[PVUZHUK7:@ JHUUV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJLLSLJ[P]L -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶4LKPJHS ((:((4,+(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

7YLWHYLZNYHK\H[LZMVYHJHYLLYPUTLKPJHSVMÃ&#x201E;JLZOVZWP[HSZVYJSPUPJZ:[\KLU[ZILJVTL MHTPSPHY^P[OTLKPJHS[LYTPUVSVN`TLKPJHSVMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZ^OPJOPUJS\KL[YHUZJYPW[PVU HUKIPSSPUNWYVJLK\YLZHUKKL]LSVW[OLPU[LYWLYZVUHSZRPSSZULJLZZHY`[V^VYR\UKLYWYLZZ\YL :[\KLU[ZNHPUOHUKZVUL_WLYPLUJL[OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 5V[L[HRPUNÂ&#x2020; )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` )\ZPULZZ,UNSPZO :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

)<:

Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018;

7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 4LKPJHS0UZ\YHUJLHUK*VKPUN -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 4LKPJHS;LYTPUVSVN` :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

    

,5. :7, *0: )<: )<: 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW¶4LKPJHS 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E :6:/\THU9LSH[PVUZHUK7:@ JHUUV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJLLSLJ[P]L -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU (JJLZZ 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

(K]HUJLK(\[VTH[PVU *VU[YVS;LJOUVSVN` *9;((**LY[PÃ&#x201E;JH[L

.YHK\H[LZVM[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSOH]LKL]LSVWLK[OLRUV^SLKNL[VPU[LNYH[L ZVM[^HYL^P[OOHYK^HYLPU[OL0UK\Z[YPHS(\[VTH[PVULU]PYVUTLU[*VTW\[LY SVNPJIHZPJWYVNYHTTPUNZRPSSZM\UKHTLU[HSZVMUL[^VYRPUNHUKJVU[YVSSPUN HWYVJLZZ^P[OPUZ[Y\TLU[H[PVU^PSSILLTWOHZPaLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; *0:

/V\YZ -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[H[PVU *VTW\[LY:`Z[LTZ(YJOP[LJ[\YL 73*0Â&#x2020; *VTW\[LY3VNPJ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ,,;

0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ +H[H*VTT\UPJH[PVUZ 73*00 /40 ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(N4HJOPULY`:HSLZ

((:(.4:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZWYVNYHTWYV]PKLZPU[LUZP]L[YHPUPUNPUZHSLZHUKTHYRL[PUNHUKPZJVTWSLTLU[LK ^P[O^VYRL_WLYPLUJLPUHUHNTHJOPULY`KLHSLYZOPW:[\KLU[Z^PSSNHPUHIHJRNYV\UKPU HNTHJOPULY`I\ZPULZZHNYPI\ZPULZZHUKNHPUL_WLYPLUJLH[[OL]HYPV\ZKLHSLYZOPWZHZ[OL` WYLWHYLMVYHJHYLLYPUHNYPJ\S[\YLZHSLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

:,*65+@,(9

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;,5. (.9 4(; (.9 (.9 (.9 /,+ 

/V\YZ *VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY .LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ ¶ 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020; ,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ4VK0Â&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZHUK9LJVYKZÂ&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ 6MÃ&#x201E;JL(JJV\U[PUN +PLZLS-\LS:`Z[LTZÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; (.9

:6,0  0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7SHU[PUNHUK;PSSHNL,X\PWTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\NNLZ[LK,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

:6,00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZ (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK4HJOPULY` ;6;(3

  

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VU(S[OH\Z ,THPS!QHS[OH\Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

:THSS,UNPULZÂ&#x2020; -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; :VPSZÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V0U[LYUL[ 0U[YVK\J[PVU[V4PJYVJVTW\[LYZ796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

7O`ZPJHS:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

56;,:!

   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(N7V^LY;LJOUVSVN`

((:(.7>9(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL (NYPJ\S[\YL7V^LY;LJOUVSVN`PZKLZPNULK[VNP]LZ[\KLU[ZZRPSSZPUKPLZLSTHJOPULZNLULYHS V]LYOH\S[YHUZTPZZPVUZLSLJ[YPJHSZ`Z[LTZHUK[OLV[OLYZRPSSZYLX\PYLK[VVWLYH[LHZH[LJO UPJPHU;OLWYVNYHTPZHSZVKLZPNULK[VKL]LSVWZ[\KLU[Z»ZRPSSZPUZHSLZWHY[ZHUKZ\WWSPLZPU THJOPULY`KLHSLYZOPWZ:[\KLU[ZT\Z[W\YJOHZLOHUK[VVSZULJLZZHY`MVY\ZLPU[OPZWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. 

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; ;,* 4(;

Æ&#x2018; (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ /`KYH\SPJZÂ&#x2020; 0NUP[PVUHUK,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020; :THSS,UNPULZÂ&#x2020; (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZVY .LULYHS,K\JH[PVU4H[OVY/PNOLY 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; :7, 

,5. ,5. 

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@ :6:

/V\YZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; +PLZLS-\LS:`Z[LTZÂ&#x2020; (N;YHUZHUK7V^LY;YHPUÂ&#x2020; ,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

;YHJ[VY6]LYOH\SÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;EE (K],SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;EE ;6;(3 

(K]HUJLK/`KYH\SPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7SHU[PUNHUK;PSSHNL,X\PWTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YV[V:WLLJOVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ;6;(3 :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020; (N4HJOPULY`(PY*VUKP[PVUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020; (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK4HJOPULY`Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; >,3

(NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YL:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ796.9(4;6;(3

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-PYZ[:LTLZ[LY:<..,:;,+,3,*;0=,:  ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9HUK`(WLY ,THPS!YHWLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(N7V^LY;LJOUVSVN` *9;(.7>9*LY[PÃ&#x201E;JH[L

(NYPJ\S[\YL7V^LY;LJOUVSVN`PZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZHZ[LJOUPJPHUZHUKWHY[ZJV\U[LY JSLYRZMVYHNYPJ\S[\YLTHJOPULY`KLHSLYZOPWZ;OLWYVNYHTKL]LSVWZ[OLZ[\KLU[»ZZRPSSZULJLZZHY` [VKPHNUVZLHUKYLWHPYKPLZLSM\LSZ`Z[LTZLUNPULZ[YHUZTPZZPVUZHUKLSLJ[YPJHSZ`Z[LTZVM HNYPJ\S[\YHSLX\PWTLU[:[\KLU[ZT\Z[W\YJOHZLOHUK[VVSZULJLZZHY`MVY\ZLPU[OPZWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; (.9

(++0;065(3*6<9:,: /V\YZ

/`KYH\SPJZÂ&#x2020; 0NUP[PVUHUK,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020; +PLZLS-\LS:`Z[LTZÂ&#x2020; (N;YHUZTPZZPVUZHUK7V^LY;YHPUZÂ&#x2020; (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZÂ&#x2020; :THSS,UNPULZÂ&#x2020; ;6;(3

   :6,00 6:/((NYPJ\S[\YL4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

 796.9(4;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

;YHJ[VY6]LYOH\SÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7SHU[PUNHUK;PSSHNL,X\PWTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK/`KYH\SPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (N4HJOPULY`(PY*VUKP[PVUPUN (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK /HY]LZ[,X\PWTLU[ ;6;(3

 

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9HUK`(WLY ,THPS!YHWLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

(N7YVMLZZPVUHS*\Z[VT(WWSPJH[PVU ((:(.7*((ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

(NYPJ\S[\YL*\Z[VT(WWSPJH[PVUPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[Z[VILJVTLWYVMLZZPVUHS J\Z[VTHWWSPJH[VYZ^P[OPU[OLHNPUK\Z[Y`;OPZWYVNYHT^PSSL_WHUK[OLZ[\KLU[»ZHIPSP[PLZ PU[OLUL^HUKL_JP[PUNMHJL[ZVMHNYPJ\S[\YL;OPZJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY(NYPJ\S[\YL *\Z[VT(WWSPJH[PVUI\[HSZVWYV]PKLZ[YHUZMLYHIPSP[`[V:V\[OLYU0SSPUVPZ¶*HYIVUKHSL >LZ[LYU0SSPUVPZHUK0SSPUVPZ:[H[L\UP]LYZP[PLZ5V[L!;OVZLZ[\KLU[Z[OH[HYLJVUZPKLYPUN [YHUZMLYYPUN[VH`LHYPUZ[P[\[PVUZOV\SKJVU[HJ[[OLPYHK]PZVYHZZVVUHZWVZZPISL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL (N*\Z[VT(WWSPJH[PVUÂ&#x2020; 0U[YV[V(NYPJ\S[\YHS6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; ;6;(3

 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;¶ ;6;(3 ¶

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYR5PLTLYN ,THPS!TUPLTLYN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!/V\YZ .7:(WWSPJH[PVUZPU(.Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ 7YPUJPWSLZVM(NYPJ\S[\YHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY ¶  ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3

   

(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

(JJV\U[PUN7YVJLZZ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0: 

(NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZ 9LJVYKZÂ&#x2020; *+3;YHPUPUN ,_JLS796.9(4;6;(3  ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`+LWHY[TLU[*OHPYVY7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ *9;(.)<:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL(NYPJ\S[\YL)\ZPULZZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYLTWSV`TLU[ PUILNPUUPUNTHUHNLTLU[HUKZHSLZJHWHJP[PLZPUHNYPJ\S[\YLI\ZPULZZLZPUJS\KPUNLSL]H[VYZ MLY[PSPaLYJVTWHUPLZHUKMLLKJVTWHUPLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

:\TTLY;LYT

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9

4(;

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018;(.9 (.9 (.9 

/V\YZ (NYPJ\S[\YL4H[OÂ&#x2020;VY .LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY *YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020; :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL (NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZHUK9LJVYKZÂ&#x2020; ;6;(3

¶ ¶ ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018;

6:/((N4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(N:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]LZ ;6;(3

Æ&#x2018; (.9 (.9

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .7:(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;796.9(4;6;(3    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`+LWHY[TLU[*OHPYVY7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VU(S[OH\Z ,THPS!QHS[OH\Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZ ¶ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ :6,00 ;6;(3 

56;,:!

   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ :\WWS` ((:(.)<:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZJVYLJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OV HYLWSHUUPUNHJHYLLYPUMLY[PSPaLYWLZ[THUHNLTLU[ HNYPI\ZPULZZZHSLZTHUHNLTLU[VYV^ULYZOPWPU[OLZL HYLHZ>OPSL[OPZJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY(NYPJ\S[\YHS )\ZPULZZP[HSZVWYV]PKLZ[YHUZMLYHIPSP[`[V:V\[OLYU 0SSPUVPZ¶*HYIVUKHSL>LZ[LYU0SSPUVPZHUK0SSPUVPZ:[H[L \UP]LYZP[PLZ5V[L!;OVZLZ[\KLU[Z[OH[HYLJVUZPKLYPUN [YHUZMLYYPUN[VH`LHYPUZ[P[\[PVUZOV\SKJVU[HJ[[OLPY HK]PZVYHZZVVUHZWVZZPISL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

/V\YZ *VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YHS6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY ¶ :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020;VY 0U[YVK\J[PVU[V(UPTHS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; (.9 (.9

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

/V\YZ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZ ¶ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 ¶ 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

:\TTLY;LYT

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6:/((NYPJ\S[\YHS4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;¶ ;6;(3 ¶

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ .7:(WWSPJH[PVUZPU(NÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZHUK9LJVYKZÂ&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3 

(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0:

0U[YVK\J[PVU[V3P]LZ[VJR,]HS\H[PVUÂ&#x2020; )LLMHUK+HPY`7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7V^LY7VPU[

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: 

:VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJV\U[PUN7YVJLZZ0 ,_JLS 6MÃ&#x201E;JL(JJV\U[PUN796.9(4;6;(3  ¶

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYR5PLTLYN ,THPS!TUPLTLYN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`+LWHY[TLU[*OHPYVY7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU 4HUHNLTLU[ ((:(.796(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZJVYLJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUNHJHYLLYPUHNYPJ\S[\YHS WYVK\J[PVUMHYTPUNHNWYVK\J[PVUZHSLZHUKTHUHNLTLU[VYV^ULYZOPWPU[OLZLHYLHZ >OPSL[OPZJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[PVUP[HSZVHSSV^Z[YHUZMLYHIPSP[` [V0SSPUVPZ:[H[L:V\[OLYU0SSPUVPZHUK>LZ[LYU0SSPUVPZ\UP]LYZP[PLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YHS6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY ¶ :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020;VY (UPTHS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6:/((NYPJ\S[\YHS4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY * VTW\[LY(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;¶ ;6;(3 ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(N,JVUVTPJZ ¶ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9`HU6YYPJR ,THPS!ZVYYPJR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

/V\YZ 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ 7YPUJPWSLZVM(NYPJ\S[\YHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4HYRL[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

0U[YVK\J[PVU[V3P]LZ[VJR,]HS\H[PVUÂ&#x2020; ( Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVU4HUHNLTLU[ MVY)LLMHUK+HPY`*H[[SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLMHUK+HPY`7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; : ^PUL9LWYVK\J[PVUHUK (Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LH[:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0: 

0U[LUZP]L*YVW:JV\U[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .7:(WWSPJH[PVUPU(.Â&#x2020; *YVW/HY]LZ[PUN+Y`PUNHUK:[VYHNLÂ&#x2020; ,_JLS796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

  

¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(S[LYUH[P]L(NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU ((:(3(.(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZJVYLJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUNHJHYLLYPUHS[LYUH[P]L HNYPJ\S[\YLWYVK\J[PVUPUJS\KPUNMHYTPUNHNWYVK\J[PVUZHSLZHUKTHUHNLTLU[VYV^ULYZOPWZ PU[OLZLHYLHZ;OLM\UKHTLU[HSZVM(NYVLJVSVN`[OLPUJVYWVYH[PVUVMIPVSVNPJHSWLZ[THUHNL TLU[HZ^LSSHZZ\Z[HPUHISLJYVWHUKSP]LZ[VJRWYVK\J[PVU^PSSILLTWOHZPaLK>OPSL[OPZ J\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVYPTTLKPH[LWSHJLTLU[PU(S[LYUH[P]L(NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU P[HSZVHSSV^Z[YHUZMLYHIPSP[`[V0SSPUVPZ:[H[L:V\[OLYU0SSPUVPZHUK>LZ[LYU0SSPUVPZ\UP]LYZP[PLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVU0 0U[YV[V(NYVLJVSVN`Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020; ;6;(3

 

¶

Æ&#x2018; (.9

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00  (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(N,JVUVTPJZ ¶ )PVSVNPJHS7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; 7:@ :6:

 ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-PYZ[:LTLZ[LY/V\YZ 6YNHUPJ*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM(N4LJOHUPaH[PVUÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -VYHNLZHUK7HZ[\YL4HUHNLTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *YVW/HY]LZ[PUN+Y`PUN :[VYHNLÂ&#x2020; ( Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVU4HUHNLTLU[ MVY)LLM +HPY`*H[[SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLM +HPY`7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; : ^PUL9LWYVK\J[PVU (Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 796.9(4;6;(3

   ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-HJ\S[`*VU[HJ[!1VU(S[OH\Z ,THPS!QHS[OH\Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU3PILYHS:[\KPLZ (3:30)(ZZVJPH[L+LNYLLPU3PILYHS:[\KPLZ (K\S[Z^OVHYLYL[\YUPUN[VZJOVVSVYZ[\KLU[Z^OVHYL W\YZ\PUNHUHYLHVMSLHYUPUN[OH[PZUV[JV]LYLKI`HU` VM[OLVULVY[^V`LHYWYVNYHTZTH`^PZO[VJVUZPKLY [OL(ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZ(3:KLNYLL ;OL(3:KLNYLLWYVNYHTH[3HRL3HUK*VSSLNLOHZH TPUPTHSMVYTHSZ[Y\J[\YL[VLUZ\YL[OH[HZ[\KLU[HJX\PYL HIHZPJSPILYHSLK\JH[PVU(Z[\KLU[PZYLX\PYLK[V[HRLH TPUPT\TVMZLTLZ[LYOV\YZPU[YHKP[PVUHSHJHKLTPJ KPZJPWSPULZ/V^L]LYHZ[\KLU[TH`HJX\PYLJYLKP[[V TLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z[OYV\NOH]HYPL[`VM V[OLYTL[OVKZ;OL(3:KLNYLLVMMLYZHÃ&#x2026;L_PISLSLHYU PUNWYVNYHT;OLZ[\KLU[ZL[ZWLYZVUHSHUKWYVMLZZPVUHS NVHSZ[OLUW\YZ\LZ[OVZLNVHSZI`H]HYPL[`VMSLHYUPUN L_WLYPLUJLZ

/V^*YLKP[4H`)L,HYULKMVY[OL(3: +LNYLL*YLKP[TH`ILHJJ\T\SH[LKMVY [OLHZZVJPH[LPUSPILYHSZ[\KPLZKLNYLLPU [OLMVSSV^PUNTHUULY! (JJLW[HUJLI`3HRL3HUK*VSSLNLVM^VYRJVTWSL[LK

H[HUV[OLYPUZ[P[\[PVU (U`IHJJHSH\YLH[LVYPLU[LKJV\YZLH[3HRL3HUK (U`VJJ\WH[PVUVYPLU[LKJV\YZLH[3HRL3HUK 0UKLWLUKLU[Z[\K`TH_PT\TVMZLTLZ[LYOV\YZ

H[3HRL3HUK 7YVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUZ (K]HUJLKZ[HUKPUN*3,7[LZ[ *YLKP[MVYL_WLYPLU[PHSSPMLL_WLYPLUJLPUJS\KPUN

*,<JYLKP[Z^VYRZOVWZHUKVYZWLJPHSPaLK[YHPU PUNL_WLYPLUJLZ\W[VHTH_PT\TVMWLYJLU[VM [OLJYLKP[[OH[PZJVUZPZ[LU[^P[O[OLZ[\KLU[»ZKLNYLL VIQLJ[P]LZTH`ILHWWSPLK[V^HYK[OL(3:KLNYLL VY[OL(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`3HUTHU ,THPS!JSHUTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

0UVYKLY[VYLJLP]LJYLKP[MVYL_WLYPLU[PHSSPML L_WLYPLUJL[OLZ[\KLU[T\Z[ILLUYVSSLKPU[OL JVSSLNLHUKJVTWSL[L05: 7VY[MVSPV+L]LSVWTLU[

.YHK\H[PVU9LX\PYLTLU[Z 4LL[HSSJVSSLNLHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z (JJ\T\SH[LH[V[HSVMZLTLZ[LYOV\YZVYP[Z

LX\P]HSLU[ *VTWSL[L[OLMVSSV^PUNTPUPT\TYLX\PYLTLU[Z

VY[OLPYLX\P]HSLU[Z^OPJO[V[HSJYLKP[OV\YZ! *VTT\UPJH[PVU:RPSSZ¶ZLTLZ[LYOV\YZ 4H[OLTH[PJZVY:JPLUJL¶ZLTLZ[LYOV\YZ /\THUP[PLZ¶ZLTLZ[LYOV\YZ :VJPHS:JPLUJL¶ZLTLZ[LYOV\YZ ;V[HSZLTLZ[LYOV\YZ (JJ\T\SH[LHNYHKLWVPU[H]LYHNLVM* 4LL[[OLNLULYHSNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZVM

3HRL3HUK*VSSLNL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN;YHJR ((:(+5;92

;OLU\YZPUNWYVNYHTZH[3HRL3HUK*VSSLNLHYLJVTWL[P[P]LHUKZWLJPHSHKTPZZPVU;OL (ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN;YHJR((:(+5;92WYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJL PU[V[OL(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN(+5WYVNYHT^OPJOILNPUZ-HSSZLTLZ[LYVUS` (WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VWYLWHYLMVY[OL(+5WYVNYHTI`MVSSV^PUN((:(+5;92 N\PKLSPULZ:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKYLNHYKPUNJVTWSL[PVUHUKJV\YZLYLX\PYLTLU[Z^OLU ZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL(+5WYVNYHTHZ^LSSHZJV\YZL^VYR[OH[TH`PUJYLHZL[OLPY Z\JJLZZVUJLHJJLW[LKPU[V[OL(+5WYVNYHT<WVUHJJLW[HUJLPU[V[OL(+5WYVNYHT [OLKPYLJ[VY^PSSJOHUNL[OLWYVNYHTJVKL[V((:(+5 0U[LYLZ[LKZ[\KLU[ZZOV\SKZ\ITP[[OL0U[LU[[V,UYVSSMVYTHUKSPZ[[OLPY(JHKLTPJ7YVNYHT HZ((:(+5;92;OLUMVSSV^[OL(+5*OLJRSPZ[JHYLM\SS`MVYPUZ[Y\J[PVUZHIV\[[OL HWWSPJH[PVUWYVJLK\YL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN ((:(+5(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUNWYVNYHTPZHUPU[LUZP]L [^V`LHYHJHKLTPJWYVNYHT[OH[PUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZ SHIVYH[VY`HUKJSPUPJHSL_WLYPLUJLPU]HYPV\ZOLHS[OJHYL HNLUJPLZ;OLZ[\KLU[PZH^HYKLKHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK :JPLUJLKLNYLL\WVUJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTHUK TH`HWWS`[VJVTWSL[L[OL5H[PVUHS*V\UJPS3PJLUZ\YL ,_HTPUH[PVUMVY9LNPZ[LYLK5\YZLZ5*3,?95<WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?95[OLNYHK\H[L TH`HWWS`MVY95SPJLUZ\YL*VTWSL[PVUVM[OL(+5 WYVNYHTKVLZUV[N\HYHU[LL95SPJLUZ\YL;OLYLHYLZVTL JVUKP[PVUZMVY^OPJO[OL+LWHY[TLU[VM-PUHUJPHSHUK 7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUTH`YLM\ZL[VPZZ\LHSPJLUZL 7SLHZLJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYVM(+5WYVNYHT[VH]VPK SPJLUZLHWWSPJH[PVUOPUKYHUJLZ;OLWYVNYHTPZHWWYV]LK I`[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM-PUHUJPHSHUK7YVMLZZPVUHS 9LN\SH[PVUHUKHJJYLKP[LKI`[OL5H[PVUHS3LHN\LMVY 5\YZPUN(JJYLKP[PUN*VTTPZZPVU 535(*7LHJO[YLL9K5, :\P[L([SHU[H.("7OVUL! -H_! (+5IYVJO\YLZHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPUMVYTH[PVUZOLL[Z WYVNYHTJVTWL[LUJPLZOHUKIVVRHUKPU[LU[MVYTZHYLH]HPSHISL [OYV\NO*V\UZLSPUN:LY]PJLZHUKVY[OL(SSPLK/LHS[OKP]PZPVU 5V[L!:[H[LYLN\SH[PVUZYLX\PYL[OH[X\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[ YLZPKLU[ZT\Z[ILHJJLW[LKÃ&#x201E;YZ[ILMVYLHU`JVUZPKLYH[PVU JHUILNP]LU[VV\[VMKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z (WWSPJHU[ZZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL(+57YVNYHTT\Z[OH]L HJVTWSL[LKU\YZPUNKLWHY[TLU[HWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPU[OLU\YZPUN KLWHY[TLU[I`-LIY\HY`VY[OLWYLJLKPUNI\ZPULZZKH`PM -LIY\HY`MHSSZVUH^LLRLUK(WWSPJHU[Z^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKPU ^YP[PUNVMHJJLW[HUJLKLUPHS^P[OPUZP_^LLRZVM[OLKLHKSPUL ;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUJYP[LYPHHUKWYVJLK\YLZHYLPU HJJVYKHUJL^P[O0SSPUVPZSH^!0M[OLYLHYLTVYLX\HSPÃ&#x201E;LK HWWSPJHU[Z[OHUZWHJLZH]HPSHISLPU[OLWYVNYHTHKTPZ ZPVUPZJVTWL[P[P]LHUKZLSLJ[P]L\ZPUNHUVIQLJ[P]LMVYT\SH HWWYV]LKI`[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[:LSLJ[PVUJYP[LYPH PUJS\KLZ[OLKH[LVUPU[LU[MVYTÃ&#x201E;SLKPUU\YZPUNVMÃ&#x201E;JL" HJHKLTPJHJOPL]LTLU[PUWYLYLX\PZP[LHUKJVYLX\PZP[L JV\YZLZ"HUKWYL95HZZLZZTLU[JVTWVZP[LYH^ZJVYLH JVTWVZP[LILSV^ PZUV[HJJLW[HISL"[OLTVZ[YLJLU[[LZ[ ZJVYLPZ\ZLK;OLHKTPZZPVUZLSLJ[PVUMVYTHUKJ\YYLU[ WYVNYHTWVSPJPLZHYLH]HPSHISLMYVT[OLU\YZPUNKPYLJ[VY +V^USVHK[OL(+5JOLJRSPZ[MVY[OLJVTWSL[LHWWSPJH[PVU WYVJLK\YL

(KTPZZPVU*YP[LYPH ;OLMVSSV^PUNWYVJLK\YLZHUKWYLYLX\PZP[LZT\Z[IL ZH[PZÃ&#x201E;LKILMVYLHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL (ZZVJPH[L+LNYLL5\YZPUNWYVNYHTJHUILJVUZPKLYLK *VTWSL[LHUHWWSPJH[PVU[V3HRL3HUK*VSSLNLHUK Z\ITP[[V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL 5V[L!(JJLW[HUJL[V[OLJVSSLNLKVLZUV[N\HYHU[LL HKTPZZPVUPU[V[OL(+5WYVNYHT 

6I[HPUHU(+57YVNYHT0U[LU[-VYTHUKYL[\YUP[ JVTWSL[LK[V[OL5\YZPUNKLWHY[TLU[ :\ITP[HUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[MYVTHSSJVSSLNLZ HUKVYU\YZPUNZJOVVSZH[[LUKLK[V[OL(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL 7YV]PKLKVJ\TLU[H[PVU[OH[[OLMVSSV^PUNWYLYLX\PZP[LZ OH]LILLUJVTWSL[LK*V\YZLZT\Z[ILJVTWSL[LK ^P[OPUÃ&#x201E;]L`LHYZVMWYVNYHTHWWSPJH[PVUKLHKSPUL^P[O HNYHKLVM¸*¹VYIL[[LY/PNOZJOVVSHWWSPJHU[ZTH` WYV]PKLOPNOZJOVVS[YHUZJYPW[KLTVUZ[YH[PUNWYVNYLZZ [V^HYKZJVTWSL[PVUVMWYLYLX\PZP[LZ H6UL`LHYVMOPNOZJOVVSIPVSVN`VY)06H[3HRL 3HUK*VSSLNLVYLX\P]HSLU[JVSSLNLSL]LSJV\YZL I6UL`LHYVMOPNOZJOVVSJOLTPZ[Y`VY*/4 */4VY*/4H[3HRL3HUK*VSSLNL VYLX\P]HSLU[JVSSLNLSL]LSJV\YZL +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZPU[^VVM[OL[OL[OYLL JH[LNVYPLZVU[OL3HRL3HUK*VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[Z! *VTWHZZ9LHKPUN"*VTWHZZ,UNSPZO"HUK*VT WHZZ4H[O *7;9LHKPUN"*7;,UNSPZO"*7; 4H[O¶*VTW,S(SNVY0U[(SN,SPNPIPSP[`[V [HRL[OLWYL95[LZ[PZKL[LYTPULKI`[OLZL[LZ[Z(*; ZJVYLZTH`ILZ\ITP[[LKPUZ[LHKVM[HRPUN[OLWSHJLTLU[ L_HT(*;ZJVYLZZOV\SKILYLWVY[LKKPYLJ[S`[V[OLJVS SLNLMYVT(*;*VU[HJ[U\YZPUNKPYLJ[VYMVYJVTWHYHISL ZJVYLZ[V33*[LZ[ +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZVU[OLWYL95HZZLZZ TLU[[LZ[(WYL95JVTWVZP[LYH^ZJVYLILSV^ PZUV[HJJLW[HISL;LZ[ZJVYLZTVYL[OHU[OYLL`LHYZ WYLJLKPUN[OL-LIY\HY`KLHKSPULHYLUV[HJJLW[HISL 7YL95HZZLZZTLU[ZHYLVMMLYLKH[SLHZ[[^V[PTLZH`LHY +H[LZMVYWYL95HZZLZZTLU[ZHUKWYVNYHTWVSPJPLZHYL H]HPSHISLMYVT[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[ /PNOZJOVVSZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L 7HY[ULYZOPWMVY*HYLLYHUK*VSSLNL:\JJLZZ7**: J\YYPJ\S\TZOV\SKJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYYLNHYKPUN LUYVSSTLU[YLX\PYLTLU[ZHUKWYVJLK\YLZ ;OL(+5J\YYPJ\S\TPZV\[SPULKPU[OPZJH[HSVN *VYLX\PZP[LJV\YZLZTH`IL[HRLUWYPVY[VVYK\YPUN[OL ZLTLZ[LYKLZPNUH[LKI\[UV[HM[LY*VYLX\PZP[LJV\YZLZ HYLVUS`HJJLW[LK^P[OH¸*¹VYHIV]L7YPVYJVTWSL[PVU VMZJPLUJLJV\YZLZYLX\PYLKPU[OL(+5WYVNYHTT\Z[ ILJ\YYLU[^P[OPUÃ&#x201E;]L`LHYZVM[OLWYVNYHTHWWSPJH[PVU KLHKSPUL 7YHJ[PJHSU\YZPUNNYHK\H[LZTH`HWWS`PU^YP[PUN[V[OL 5\YZPUN+LWHY[TLU[MVYH^HP]LYVM(+5(+5 (+5HUK/,+7SLHZLZLL[OLKPYLJ[VYMVY ^HP]LYJYP[LYPH"HSZVJVU[HJ[[OLU\YZPUNKPYLJ[VYU\YZ PUNHK]PZVYMVYHKKP[PVUHSU\YZPUNHWWSPJH[PVUJYP[LYPH 375»Z^P[OHJLY[PÃ&#x201E;JH[LMYVTHUVUHJJYLKP[LK]VJH[PVUHS ZJOVVS^PSSILYLX\PYLK[V[HRL/,+0M`V\HYL HSYLHK`HU375HUK^HU[[VHWWS`[V[OL(+5WYVNYHT JSPJROLYL[VKV^USVHK[OLJOLJRSPZ[


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN

((:(+5(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLLJVU[PU\LK 375HWWSPJHU[ZT\Z[JVTWSL[L^P[OH¸*¹NYHKLVY OPNOLY7:@ /\THU+L]LSVWTLU[")06/\THU (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0"(/,4H[OMVY4LKZ )06/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00"/,+ +PZLHZL7YVJLZZVY)064PJYVIPVSVN`YLX\PYLK MVY):5+LNYLL"HUK(+5;YHUZP[PVU[V(+5VY LX\P]HSLU[JVSSLNLSL]LSJV\YZLZILMVYLLUYVSSTLU[ :[\KLU[Z^P[OZLTLZ[LYOV\YZVMJVSSLNLJYLKP[ ^P[OHNYHKLVM¸*¹VMHIV]L.7(TH`HWWS` PU^YP[PUN[V[OLU\YZPUNKLWHY[TLU[MVYH^HP]LYVM J\YYLU[33*HZZLZZTLU[[LZ[ZVY(*;[LZ[ZJVYLZ ;^VZLTLZ[LYJYLKP[OV\YZMVY(+5TH`ILNYHU[ LK[V*LY[PÃ&#x201E;LK5\YZPUN(ZZPZ[HU[Z*5(Z(JVW`VM JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK]LYPÃ&#x201E;JH[PVUVMJ\YYLU[*5(LTWSV` TLU[T\Z[ILZ\ITP[[LK[V[OLKPYLJ[VYMVYHWWYV]HS

(JJLW[HUJL

7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULK I`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (/,

/V\YZ 5\YZPUN0Â&#x2020; 5\YZPUN:RPSSZÂ&#x2020; /\THU+L]LSVWTLU[ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 4H[OMVY4LKPJH[PVUZ ;6;(3

;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZT\Z[ILJVTWSL[LK HM[LYUV[PÃ&#x201E;JH[PVUVMHJJLW[HUJL*VTWSL[L[OL3HRL3HUK*VSSLNL(+57YVNYHT 7O`ZPJHS,_HTPUH[PVUHUK)HJRNYV\UK*OLJRMVYTZ ;OLZLMVYTZHYLWYV]PKLKI`[OLU\YZPUNKLWHY[TLU[

:LJVUK:LTLZ[LY

6I[HPUHUKVYTHPU[HPUJ\YYLU[*79JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUUV[ VSKLY[OHUVUL`LHY:\ITP[HJVW`VMJLY[PÃ&#x201E;JH[PVU[V [OL33*5\YZL»ZVMÃ&#x201E;JL:[\KLU[ZT\Z[THPU[HPUJ\YYLU[ JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUMVY[OLK\YH[PVUVM[OL(+5WYVNYHT ([[LUK[OLU\YZPUNWYVNYHTVYPLU[H[PVUPU[OLZLTLZ[LY WYLJLKPUNWYVNYHTZ[HY[:[\KLU[Z^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKI` THPSVM[OLVYPLU[H[PVUKH[L 4HPU[HPUH¸*¹VYIL[[LYPUHSS(+5WYVNYHTJV\YZLZ ;OPZPZHYLX\PYLTLU[[VWYVNYLZZNYHK\H[LMYVT[OL (+5WYVNYHT

*VZ[ 0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVYU\YZPUNWYVNYHT PUJS\KL![L_[IVVRZ\UPMVYTZZ\WWSPLZWO`ZPJHSL_HTPUH[PVU HUKPTT\UPaH[PVUZIHJRNYV\UKJOLJRHJVTWYLOLUZP]L HZZLZZTLU[[LZ[HUK5*3,?L_HTMLLZHUK[YHUZWVY[H[PVU [VOVZWP[HSJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ(KKP[PVUHSL_WLUZLZ\WVU JVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT^PSSPUJS\KLSPJLUZ\YLHWWSPJH [PVUMLLZ5*3,?95[LZ[MLLZHUK95SPJLUZLMLLZ\WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?95L_HT -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+

   

5\YZPUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 5\[YP[PVU ;6;(3

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; /,+  )06

+PZLHZL7YVJLZZLZVY 4PJYVIPVSVN` ;6;(3

¶ ¶

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; (+5

5\YZPUN000Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 5\YZPUN7YVJLZZHUK7OHYTHJVSVN` ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; ,5. :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; (+5

5\YZPUN0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTWVZP[PVU00VY 7\ISPJ:WLHRPUN :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LEE :LUPVY:LTPUHYÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

   ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL
3HRL3HUK*VSSLNL

(\[VTV[P]L4LJOHUPJ *9;(<;6*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZKLNYLLWYLWHYLZZ[\KLU[Z^P[OLU[Y`SL]LSZRPSSZ HUKRUV^SLKNLULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[PUH\[V TV[P]LYLWHPYTHPU[LUHUJLZOVWZHZZLY]PJLVYWHY[Z WLYZVUULS;OLJ\YYPJ\S\TPZ(\[VTV[P]L:LY]PJL ,_JLSSLUJL(:,JLY[PÃ&#x201E;LKHUKPZKLZPNULK[VWYLWHYL Z[\KLU[ZMVY(:,JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU0UZ[Y\J[PVUPZWYV]PKLKPU HZOVWLX\PWWLK^P[O[OLTVZ[\W[VKH[LLX\PWTLU[ H]HPSHISL:[\KLU[ZLU[LYPUN[OPZWYVNYHTT\Z[W\YJOHZL OHUK[VVSZHUK\UPMVYTZULLKLKMVY\ZLPU[OLWYVNYHT ;OLJVZ[VM[OLYLX\PYLK[VVSZJHUIL\W[V KLWLUKPUNVUIYHUKZV\YJL;OLYLX\PYLK\UPMVYTZHYL HWWYV_ HUK[L_[IVVRZSHITHU\HSZHYLHWWYV_ (SPZ[VMYLX\PYLK[VVSZJHUILVI[HPULKMYVT JV\UZLSVYZVYH\[VPUZ[Y\J[VYZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V(\[VTV[P]L;LJOUVSVN`Â&#x2020; ,UNPUL9LWHPYÂ&#x2020; ,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ0 >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (<;

Â&#x2020;,UNPUL7LYMVYTHUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ )YHRL:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

796.9(4;6;(3

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2L]PU4PSSLY ,THPS!RTPSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

(\[VTV[P]L;LJOUVSVN`

((:(<;6(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZKLNYLLWYLWHYLZZ[\KLU[Z^P[OLU[Y`SL]LSZRPSSZ HUKRUV^SLKNLULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[PUH\[V TV[P]LYLWHPYTHPU[LUHUJLZOVWZHZZLY]PJLVYWHY[Z WLYZVUULS;OLJ\YYPJ\S\TPZ(\[VTV[P]L:LY]PJL ,_JLSSLUJL(:,JLY[PÃ&#x201E;LKHUKPZKLZPNULK[VWYLWHYL Z[\KLU[ZMVY(:,JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU0UZ[Y\J[PVUPZWYV]PKLKPU HZOVWLX\PWWLK^P[O[OLTVZ[\W[VKH[LLX\PWTLU[ H]HPSHISL:[\KLU[ZLU[LYPUN[OPZWYVNYHTT\Z[W\YJOHZL OHUK[VVSZHUK\UPMVYTZULLKLKMVY\ZLPU[OLWYVNYHT ;OLJVZ[VM[OLYLX\PYLK[VVSZJHUIL\W[V KLWLUKPUNVUIYHUKZV\YJL;OLYLX\PYLK\UPMVYTZHYL HWWYV_ HUK[L_[IVVRZSHITHU\HSZHYLHWWYV_ (SPZ[VMYLX\PYLK[VVSZJHUILVI[HPULKMYVT JV\UZLSVYZVYH\[VPUZ[Y\J[VYZ *VUZ\S[HUHK]PZVYMVY[YHUZMLYVW[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V(\[VTV[P]L;LJOUVSVN`Â&#x2020; ,UNPUL9LWHPYÂ&#x2020; ,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ0 >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; :-:  Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (<;

,UNPUL7LYMVYTHUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ¶ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ )YHRL:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; /V\YZ /LH[PUNHUK(PY*VUKP[PVUPUN : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL:6, ;6;(3

 ¶ ¶

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; 

,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ00Â&#x2020; :[LLYPUNHUK:\ZWLUZPVUÂ&#x2020; ,UNPUL7LYMVYTHUJL00Â&#x2020; ,JVUVTPJZ,SLJ[P]L ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; 

(\[VTH[PJ;YHUZTPZZPVUZ;YHUZH_SLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HU\HS+YP]L;YHPUHUK(_SLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,UNPUL7LYMVYTHUJL000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (:,;LZ[9L]PL^Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; ,*6 

,*6

Æ&#x2018; 05+ 4;; >,3 )<:

 : [YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY :VJPHS:JPLUJLLSLJ[P]L (TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ -S\PK7V^LYVY 0U[YV[V4HJOPUPUNVY >LSKPUN-\UKHTLU[HSZVY 0U[YV[V)\ZPULZZ 796.9(4;6;(3

¶ 

 ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS` -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2L]PU4PSSLY ,THPS!RTPSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUN7YVNYHT 5+75(*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL)HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYU\YZLHZZPZ[HU[YVSLZHUKTLL[Z YLX\PYLTLU[ZMVY0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ/LHS[O*LY[PÃ&#x201E;JH[L(PKLJV\YZL;OLZ[H[L H^HYKZHJLY[PÃ&#x201E;JH[L[VZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L[OLZ[H[LJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HT ;OPZWYVNYHTKVLZUV[X\HSPM`MVY-LKLYHS;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHSHPKVY0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK 4(7 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 

Æ&#x2018; (/,

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PUKH2PTIHSS ,THPS!SRPTIHSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

)HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUN7YVNYHT ;6;(3

796.9(4;6;(3

56;,:!

 


3HRL3HUK*VSSLNL

)YVHKJHZ[(UUV\UJPUN *9;9;=(5*LY[PÃ&#x201E;JH[L

:[\KLU[Z^PSSILWYLWHYLKMVYHJHYLLYHZHUVUHPY[HSLU[MVYYHKPVVY[LSL]PZPVUI`^VYRPUN ^P[O]HYPV\ZMVYTZVMSP]LHUKYLJVYKLKHUUV\UJPUNPUJS\KPUNUL^Z^LH[OLYHUKHK]LY[PZPUN (SSJV\YZL^VYRPU[OL)YVHKJHZ[PUN(UUV\UJPUNJLY[PÃ&#x201E;JH[LJHUILHWWSPLK[VHUHZZVJPH[LPU HWWSPLKZJPLUJLKLNYLLPU9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 

/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; 9HKPV6WLYH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HSS:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020;VY -HSS([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020; :WYPUN:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY :WYPUN([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= 9;= Æ&#x2018; 9;= 9;= Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

Â&#x2020;

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN` ((:)*;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLWYPTHY`VIQLJ[P]LVM[OL)\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU ;LJOUVSVN`WYVNYHTPZ[VWYLWHYL[OLZ[\KLU[MVYJHYLLY LTWSV`TLU[PU[OLI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVUPUK\Z[Y` PTTLKPH[LS`\WVUNYHK\H[PVU ;OPZHZZVJPH[LKLNYLLWYVNYHTPZZL[\W[VWYVK\JL ]LYZH[PSLI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVU[LJOUPJPHUZJHWHISLVM ^VYRPUNPUH]HYPL[`VMWVZP[PVUZZ\JOHZJVZ[LZ[PTH[VYZ JVTW\[LYKYHM[LYZZ\Y]L`VYZHUKTHU\MHJ[\YLYZ»YLWYLZLU[H [P]LZ>P[OHKKP[PVUHSL_WLYPLUJL[OLZL[LJOUPJPHUZJV\SK Ã&#x201E;SS[OLWVZP[PVUZVMLUNPULLY»ZYLWYLZLU[H[P]LJVUZ[Y\J[PVU Z\WLY]PZVYI\PSKPUNPUZWLJ[VYVYZLSMLTWSV`LKI\PSKPUN JVU[YHJ[VYZ,TWSV`LYZPU[LYLZ[LKPUZ\JO[LJOUPJPHUZHYL JVUZ\S[PUNLUNPULLYZI\PSKPUNJVU[YHJ[VYZTHU\MHJ[\YLYZ HUK[LZ[PUNSHIVYH[VYPLZ

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *,;

:[\KLU[ZHYLYLX\PYLK[VM\YUPZO[OLPYV^UIHZPJKYHM[PUN LX\PWTLU[;OLJVZ[VM[OLLX\PWTLU[PZHWWYV_PTH[LS` *VUZ\S[HUHK]PZVYMVY[YHUZMLYVW[PVUZ

:,*65+@,(9

7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-PYZ[:LTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ,5.  ,5.

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL 7SHUZHUK:WLJPÃ&#x201E;JH[PVUZ4VK\SL 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN04VK\SL *(+0 *VUZ[Y\J[PVU4H[LYPHSZ4VK\SL *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0 ;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5LHS/HHYTHU ,THPS!UOHHYTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /V\YZ    

/V\YZ

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0=4VK\SL (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN00 *(+00 *VUZ[Y\J[PVU4HUHNLTLU[ :\Y]L`0 ;6;(3

   

(UHS`[PJHS4LJOHUPJZ :\Y]L`004VK\SL 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ :\NNLZ[LK,SLJ[P]L ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ,*6  Æ&#x2018; *,;

:[YLUN[OVM4H[LYPHSZ (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN000 *VUZ[Y\J[PVU,Z[PTH[PUN (TLYPJHU,JVUVT`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7**VUJYL[L;OLVY`4VK ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; )*;

:6, 7VZ[-YHTL*VUZ[Y\J[PVU796.9(4;6;(356;,:!

¶ 


3HRL3HUK*VSSLNL

*OPSK -HTPS`:LY]PJLZ

((:*-:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLWYPTHY`VIQLJ[P]LVM[OL*OPSK -HTPS`:LY]PJLZ WYVNYHTPZ[VWYV]PKLZ[\KLU[Z^OVHYLPU[LYLZ[LKPUH JHYLLY^VYRPUN^P[OJOPSKYLUHUKVY[OLMHTPS`ZLJ[VY ^P[O[OLHWWYVWYPH[LHJHKLTPJIHJRNYV\UKHUKWYHJ[P JHSL_WLYPLUJLULLKLK[VZ\JJLZZM\SS`NHPULTWSV`TLU[ PUH]HYPL[`VMQVIVWWVY[\UP[PLZHZZVJPH[LK^P[O[OPZ ZWLJPÃ&#x201E;JIHJRNYV\UK,TWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZPUJS\KL [OLMVSSV^PUN!WHYLU[HK]VJH[LWHYLU[HSTVKLS[YHPULY Z\IZPK`ZWLJPHSPZ[JOPSKJHYLZWLJPHSPZ[HUKMHTPS`HPKL ZWLJPHSPZ[0UHKKP[PVU[OLWYVNYHT^HZKLZPNULKHUK JYLH[LK[VILH[YHUZMLYHISLVW[PVU[VHJOPL]LHIHJO LSVYVMZJPLUJLKLNYLLPUMHTPS`HUKJVUZ\TLYZJPLUJLZ ^P[OHMVJ\ZPUMHTPS`ZLY]PJL*VU[HJ[HUHJHKLTPJ HK]PZVYYLNHYKPUN[YHUZMLYHIPSP[`VW[PVUZ,*,HUK T\Z[IL[HRLU[OLZHTLZLTLZ[LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /:7 /:7

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; (9; (9; 4<: Æ&#x2018; 7:@Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; :6*

/V\YZ  

 

:,*65+@,(9

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYRVY +`UHTPJZVM+VTLZ[PJ=PVSLUJL *OPSK+L]LSVWTLU[ *VTWVZP[PVU00 -\UKHTLU[HSZVM(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU 0U[YV[V,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 7:@

)PVSVNPJHS:JPLUJL /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 0UMHU[;VKKSLY,U]PYVUTLU[ -HTPS`9LSH[PVUZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,*,

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

6YNHUPaH[PVU4HUHNLTLU[VM7YL:JOVVSZ 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ -PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY +P]LYZP[`0U:JOVVSZHUK:VJPL[PLZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ -PLSK,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(356;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` ((:*,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[Z^P[OZRPSSZULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[HZHJP]PSLUNPULLYPUN [LJOUPJPHU^P[OJVUZ\S[PUNLUNPULLYPUNÃ&#x201E;YTZ[LZ[PUNSHIVYH[VYPLZ\[PSP[PLZHUKSVJHSZ[H[L HUKMLKLYHSNV]LYUTLU[HNLUJPLZ,TWOHZPZPZWSHJLKVUZ\JO[HZRZHZZ\Y]L`PUNTH[LYPHSZ [LZ[PUNKYHM[PUNJVUZ[Y\J[PVUPUZWLJ[PVUL[JHZZVJPH[LK^P[OJP]PSLUNPULLYPUN;OLYL PZHZ[YVUNKLTHUKMVYJP]PS[LJOUPJPHUZ"[O\ZLTWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZHYLNVVK*P]PS ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`WYV]PKLZHIHSHUJLIL[^LLUV\[KVVYHUKPUKVVY^VYR^OPJOTHU` Ã&#x201E;UKKLZPYHISL:\Y]L`PUNÃ&#x201E;LSK[LZ[PUNJVUZ[Y\J[PVUZ\WLY]PZPVUHUK[LZ[PUNHYLLZZLU[PHSS` V\[KVVY^VYR^OPSLKYHM[PUNKLZPNUHUKSHIVYH[VY`[LZ[PUNHYLPUKVVY^VYR 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL :\Y]L`PUN04VK\SL :VPSZHUK(NNYLNH[LZ4VK\SLÂ&#x2020; *P]PS*VUZ[Y\J[PVU0Â&#x2020; >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; :7,

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018;

Æ&#x2018; *,; 

:6,VW[PVUHS ;6;(3

Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,;

.7:;OLVY`HUK(WWSPJH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :[YLUN[OVM4H[LYPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /`KYH\SPJZHUK+YHPUHNLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\Y]L`PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HSLU(S[THU ,THPS!NHS[THU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ000 ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0= 7**VUJYL[L;OLVY`4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ( ZWOHS[;OLVY`HUK+LZPNU4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *(+0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:\TTLY;LYT 

/V\YZ (UHS`[PJHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\Y]L`PUN004VK\SLÂ&#x2020; *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *P]PS*VUZ[Y\J[PVU00Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`*VVWLYH[P]L:[\K`6W[PVU ((:*,;*6(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZJVVWLYH[P]LZ[\K`VW[PVUOHZ[OLZHTLJV\YZL^VYRHZ[OLYLN\SHYWYVNYHT" OV^L]LYP[PZL_[LUKLK[VPUJS\KLTVU[OZVMVU[OLQVIL_WLYPLUJLHZHUPU[LNYHS WHY[VM[OL[YHPUPUN;OLZ[\KLU[^PSSLHYUJVSSLNLJYLKP[WS\Z[`WPJHSS`LHYUHZHSHY` K\YPUN[OPZL_WLYPLUJL;OLRUV^SLKNLNHPULKK\YPUN[OLÃ&#x201E;LSKJVVWLYH[P]L^VYR L_WLYPLUJLPZ]LY`NVVKMVYI\PSKPUNHYLZ\TLMVYM\[\YLLTWSV`TLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL :\Y]L`PUN04VK\SL :VPSZHUK(NNYLNH[LZ4VK\SLÂ&#x2020; *P]PS*VUZ[Y\J[PVU0Â&#x2020; >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL ;6;(3

   

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; :7,

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *,;

/V\YZ :6, ;6;(3

 

:LJVUK:LTLZ[LY

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,;

:,*65+@,(9

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0=4VK\SL 7**VUJYL[L;OLVY`4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ( ZWOHS[[OLVY`HUK+LZPNU 4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *(+0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

Æ&#x2018; *,;

:6, ;6;(3

 

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; *,;:6, ;6;(3

796.9(4;6;(3;/09+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; *,;

:6, ;6;(3

 

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; 

(UHS`[PJHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\Y]L`PUN004VK\SLÂ&#x2020; *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *P]PS*VUZ[Y\J[PVU00Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HSLU(S[THU ,THPS!NHS[THU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,;

.7:;OLVY`HUK(WWSPJH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :[YLUN[OVM4H[LYPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /`KYH\SPJZHUK+YHPUHNLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\Y]L`PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

   
3HRL3HUK*VSSLNL

*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`(K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ ((:*,;(;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZVW[PVUVM[OL*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`WYVNYHTHSSV^ZHNYHK\H[L[V JVU[PU\LOPZVYOLYLK\JH[PVUH[:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`PU*HYIVUKHSLVY ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`.YHK\H[LZMYVT[OPZWYVNYHTVMZ[\K`HYLHISL[VJVT WSL[LHIHJOLSVYVMZJPLUJLKLNYLLPU;LJOUPJHS9LZV\YJL4HUHNLTLU[H[:0<* ^P[OVUS`HUHKKP[PVUHSZLTLZ[LYOV\YZVMJV\YZL^VYR<WVUJVTWSL[PVUVM[OL ;94KLNYLLHNYHK\H[L^PSSILHISL[V[HRL[OL:\Y]L`VYPU;YHPUPUNL_HTPUH[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VSSLNL(SNLIYH :\Y]L`PUN0Â&#x2020; :VPSZHUK(NNYLNH[LZÂ&#x2020; *P]PS*VUZ[Y\J[PVU0Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; 4(;

/V\YZ *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; :\Y]L`PUN00 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *P]PS*VUZ[Y\J[PVU00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;YPNVUVTL[Y` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *(+

-PUP[L4H[OLTH[PJZ 7**VUJYL[L;OLVY`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (ZWOHS[;OLVY`HUK+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *(+0 ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /`KYH\SPJZHUK+YHPUHNLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\Y]L`PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LZEE ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HSLU(S[THU ,THPS!NHS[THU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTTLYJPHS+YP]LY;YHPUPUN 5+7*;+;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

+LZPNULKMVYPUKP]PK\HSZ^P[OSP[[SLVYUVJVTTLYJPHS KYP]PUNL_WLYPLUJL[OPZWYVNYHTPUJS\KLZL]LY`[OPUNH Z[\KLU[ULLKZ[VVI[HPUHULU[Y`SL]LSKYP]PUNWVZP[PVU PU[OL[Y\JRPUNPUK\Z[Y` ;OL3HRL3HUK*VTTLYJPHS;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN 7YVNYHT^VYRZ^P[OTHU`[Y\JRPUNJVTWHUPLZ[OH[ ^PSSWYLOPYLZ[\KLU[Z;Y\JRKYP]PUNPZVULVM[OLML^ VJJ\WH[PVUZ^OLYLZ[\KLU[Z^OVJVTWSL[L[YHPUPUNHYL HSTVZ[JLY[HPU[VNV[V^VYRPTTLKPH[LS`4VZ[Z[\KLU[Z YLJLP]LZL]LYHSQVIVMMLYZWYPVY[VJVTWSL[PVUVM[OLPY [YHPUPUN ;YHPUPUNPZJVUK\J[LKH[[OL3HRL3HUK*VSSLNL >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[*LU[LY9PJOTVUK(]L ,HZ[4H[[VVU0SSPUVPZ-VYTVYLPUMVYTH[PVUHIV\[ [OLWYVNYHTQVIVWWVY[\UP[PLZHUKWH`TLU[VW[PVUZ JVU[HJ[[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYH[ VY ]PZP[V\Y^LIZP[LH[^^^SHRLSHUKJJPS\ZJIPJKS 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

Â&#x2020;*6<9:, 

Æ&#x2018; *+3

/V\YZ *VTTLYJPHS;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; *+3 Æ&#x2018; *+3

 *SHZZ)*VTTLYJPHS+YP]LY;YHPUPUNÂ&#x2020; *+39LMYLZOLY*V\YZLÂ&#x2020; 796.9(4;6;(3

 ¶ 

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`-PUJO ,THPS!NÃ&#x201E;UJO'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ:WLJPHSPZ[ 5+7*47(7*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[O[OL[OLVY`HUK[OLWYHJ[PJHSHWWSPJH[PVUZVM TPJYVJVTW\[LYZYLSH[PUN[VIV[OI\ZPULZZHYLHZHUKWLYZVUHS\ZLZ/HUKZVU[YHPUPUNPZ LTWOHZPaLK:[\KLU[ZZLLRPUN[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LTH`KVZVMVYLU[Y`SL]LSZRPSSZULLKLK[V ^VYR^P[OL_PZ[PUNZVM[^HYLVYMVYWLYZVUHSHWWSPJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 

:<..,:;,+,3,*;0=,: /V\YZ

*VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :VM[^HYL,SLJ[P]LZ ;6;(3

  Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

/V\YZ 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN00Â&#x2020; =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; 1H]H7YVNYHTTPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJLZZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ *VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[ (K]HUJLK.HTL+L]LSVWTLU[ +*VTW\[LY(UPTH[PVU (K]HUJLK(UPTH[PVUHUK4VKLSPUN 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUN 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNU (K]HUJLK>LI+LZPNU 0U+LZPNU (KVIL7OV[VZOVW (KVIL0SS\Z[YH[VY 8\HYR?WYLZZ (K]HUJLK+LZR[VW:RPSSZ >VYK 7V^LY7VPU[

          


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUN;LJOUVSVN` ((:*04(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VNP]L[OLZ[\KLU[HIYVHKIHJRNYV\UKPU[OLIHZPJZVM TLJOHUPJZÃ&#x2026;\PKWV^LY*(+LSLJ[YVUPJZHUKJVTW\[LYHWWSPJH[PVUZPUTHU\ MHJ[\YPUN.YHK\H[LZ^PSSILWYLWHYLKMVY[OLTHU\MHJ[\YPUNQVIZVM[OLM\[\YL PUWVZP[PVUZZ\JOHZ*(+*(46WLYH[VY+LZPNULY4HU\MHJ[\YPUN,UNPULLYPUN ;LJOUPJPHU8\HSP[`*VU[YVS;LJOUPJPHU9VIV[PJZ;LJOUPJPHU*5*6WLYH[VY7YV NYHTTLY*04;LJOUPJPHUVY*04,X\PWTLU[0UZ[HSSLY,TWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZ L_PZ[PUTHU`[`WLZVMTHU\MHJ[\YPUNPUK\Z[YPLZZLY]PJLPUK\Z[YPLZHUKJVUZ\S[PUN Ã&#x201E;YTZ:[\KLU[ZWSHUUPUN[VJVU[PU\L[OLPYLK\JH[PVUH[,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` VY:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`[VLHYUHIHJOLSVY»ZKLNYLLPU0UK\Z[YPHS;LJOUVS VN`VY(WWSPLK,UNPULLYPUNZOV\SKJVUZ\S[[OLPYHK]PZVYJV\UZLSVYMVYJV\YZL YLX\PYLTLU[ZHUKZ\IZ[P[\[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYL TLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5.  ,5. Æ&#x2018; ,,;

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL *(+0 )HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK\SL *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0 ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z4VK\SL ;6;(3

    

*(+00 ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUL7YVJLK\YLZ *VTW\[LY5\TLYPJHS*VU[YVSÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ ;6;(3

   

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!,YPJ4\LSSLY ,THPS!HJSVKMLS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS9VIV[PJZÂ&#x2020; *VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUNÂ&#x2020; -S\PK7V^LY 7YVWLY[PLZVM4L[HS 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; >,3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 

4L[HS*\[[PUNHUK-HIYPJH[PVU ;LJOUPJHS4LJOHUPZTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3

*(++YHM[PUN:`Z[LTZÂ&#x2020; :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL :VSPK:[H[L+L]PJLZ ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL 0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ 0UK\Z[YPHS*VU[YVS0 ,SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 4V[VYZHUK.LULYH[VYZ 0U[YVK\J[PVU[V:VSPK^VYRZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN0 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN .HZ;\UNZ[LU(YJ>LSKPUN796.9(4;6;(3        


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY;LJOUPJPHU *9;*64;**LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL*VTW\[LY;LJOUPJPHUWYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYLU[Y`PU[V[OLIYVHKÃ&#x201E;LSK VMJVTW\[LYYLWHPYHUKTHPU[LUHUJLPUH]HYPL[`VMHYLHZZ\JOHZWLYZVUHSJVTW\[LYZ [LSLJVTT\UPJH[PVUZPUK\Z[YPHSHUKJVTW\[LYUL[^VYRZ`Z[LTZ;OLWYVNYHTHSZVWYLWHYLZ [OLZ[\KLU[MVY(JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU[LZ[PUNHZ[HUKHYKVML_JLSSLUJLZL[I`[OLJVTW\[LYPUK\Z[Y` 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ )HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK\SL ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z04VK\SL ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL ;LJOUPJHS4H[O04VK\SL ;LJOUPJHS4H[O004VK\SL *HISPUN-PILY6W[PJZ ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; ;,3 Æ&#x2018; ,,;

*SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LT *VTW\[LY:LY]PJPUN;LJOUPX\LZ >YP[PUNMVY0UK\Z[Y`VY *VTWVZP[PVU0 5L[^VYRPUN)HZPJÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +H[H*VTT\UPJH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

/V\YZ   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,;

(*VTW\[LY*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW (6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

 
3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY;YV\ISLZOVV[PUN 5+7*;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVHSYLHK`OH]LHIHJRNYV\UKPUJVTW\[LY [LJOUVSVN`HUK^PZO[VZOHYWLU[OLPYJVTW\[LY[LJOZRPSSZ^OPSL^VYRPUN[VVI[HPU[OL *VTW;0((5L[VY*LY[PÃ&#x201E;LK,SLJ[YVUPJ;LJOUPJPHU*5:;JLY[PÃ&#x201E;JH[LZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,3 ,,;

/V\YZ

*SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LT *VTW\[LY/HYK^HYL (7YLWHYH[PVU;LJOUPJPHU (*VTW\[LY,ZZLU[PHSZ *VTW\[LY:LY]PJPUN;LJOUPX\LZ )HZPJ5L[^VYRPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY +H[H*VTT\UPJH[PVU ;6;(3

796.9(4;6;(3

   ¶ ¶ ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY(PKLK+LZPNU

((:*(+(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL *VTW\[LY(PKLK+LZPNU*(+PZHJVTW\[LYNYHWOPJZIHZLK[VVS[OH[HSSV^ZKYHM[LYZ KLZPNULYZHUKLUNPULLYZ[VKL]LSVWUL^WYVK\J[ZMHZ[LYI`H\[VTH[PUNTHU`JVTWSL_HUK [LKPV\ZKLZPNU[HZRZ;OPZWYVNYHT^PSSWYV]PKLPUKLW[ORUV^SLKNLHUKL_WLYPLUJLPU[^V HUK[OYLLKPTLUZPVUHSKLZPNUHUKKYHM[PUN;OLZ[\KLU[^PSS^VYR^P[OZ[H[LVM[OLHY[*(+ HUKZVSPKTVKLSPUNZVM[^HYLHUKOHYK^HYL;OVZLLHYUPUN[OPZKLNYLL^PSSILWYLWHYLKMVYH JHYLLYHZH*(+KLZPNULYTLJOHUPJHSKLZPNULYLUNPULLYPUN[LJOUPJPHUVY*(+[LJOUPJPHU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018;

:LJVUK:LTLZ[LY /V\YZ

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ *(+0 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTT\UPJH[PVUZ0 :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018;

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0=4VK *(+00 :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; * VTW\[LY5\TLYPJHS *VU[YVS4HJOPUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +LZPNU+YHM[PUN,SLJ[P]L ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

*(+:`Z[LTZÂ&#x2020; *VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUN*(4Â&#x2020; +:VSPK4VKLSPUNÂ&#x2020; (UHS`[PJHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ +LZPNU+YHM[PUN,SLJ[P]L ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ

:[YLUN[OVM4H[LYPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS4LJOHUPZTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +7HYHTL[YPJ+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L +LZPNU+YHM[PUN,SLJ[P]L ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *(+

0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:VSPK^VYRZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HW+YHM[PUN *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020; ,SLJ[YVUPJZ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ *VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0UK\Z[YPHS9VIV[PJZÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

56;,:!

      


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN *9;*(+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

*VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN*(+HSZVJHSSLK*VTW\[LY (PKLK+LZPNUOHZL]VS]LKMYVTHUL_WLYPTLU[HS WYVJLZZ[VHOPNOS`LMÃ&#x201E;JPLU[[VVSPU[OLWHZ[`LHYZ *(+UV[VUS`YLWSHJLZTVZ[THU\HSKYHM[PUNI\[JHU HSZVIL\ZLKMVYNLULYH[PUNIPSSZVMTH[LYPHSZKVPUN JVTW\[LYPaLKZ[Y\J[\YHSHUHS`ZPZHUKJVU[YVSSPUN THU\MHJ[\YPUNTHJOPULZ:L]LYHSJVTWHUPLZPU[OL SVJHSHYLHHUK^VYSK^PKLIV[OSHYNLHUKZTHSS \[PSPaL*(+MVYH]HYPL[`VMW\YWVZLZ*VTW\[LY(PKLK +YHM[PUNPZH\UPX\LHWWSPJH[PVUVMJVTW\[LYNYHWOPJZ ;OL*(+KYHM[ZTHUJHULHZPS`WYVK\JLHUKTVKPM` WSHUZIS\LWYPU[ZKLZPNUZ[LJOUPJHSPSS\Z[YH[PVUZHUK ZJOLTH[PJZ6UJLHZ[\KLU[JVTWSL[LZ[OL*(+ JLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTOLVYZOL^PSSUV[VUS`RUV^ OV^[VVWLYH[LH*(+Z`Z[LTI\[HSZVOV^[VZL[\W J\Z[VTPaLHUK[YV\ISLZOVV[P[;OLTHU`\ZLZVM*(+ OH]LVWLULKTHU`JHYLLYVWWVY[\UP[PLZPU[OPZL_JP[PUN OPNO[LJOÃ&#x201E;LSK(ZHZ[HUKHSVULJLY[PÃ&#x201E;JH[L[OLNYHK\ H[LJHUL_WLJ[[VÃ&#x201E;UKLTWSV`TLU[HZH*(+KYHM[ZTHU VY*(+VWLYH[VY;OVZLLHYUPUNHUHZZVJPH[LPUHWWSPLK ZJPLUJLKLNYLLJHUJVTWSL[LHML^HKKP[PVUHSJV\YZLZ HUKLHYUH*(+JLY[PÃ&#x201E;JH[L;OL*(+JLY[PÃ&#x201E;JH[LJHU NYLH[S`PUJYLHZL[OLVWWVY[\UP[PLZMVYHNVVKWH`PUN QVIPUZ\JOÃ&#x201E;LSKZHZTHU\MHJ[\YPUNJP]PSLUNPULLYPUN LSLJ[YVUPJZVYI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 

/V\YZ 0U[YV[V+YHM[PUNVY ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ ¶ *(+04VK *(+:`Z[LTZ4VKÂ&#x2020; ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK *VTT\UPJH[PVUZ0 :\NNLZ[LK,SLJ[P]L ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 

*(+00 :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :\NNLZ[LK,SLJ[P]L ;6;(3

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; ,:*

7SHUZ :WLJPÃ&#x201E;JH[PVUZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y` (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN00 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ *VTW\[LY5\TLYPJHS*VU[YVS4HJOPUPUN 0U[YV[V9VIV[PJZ *VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUN *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUN :\Y]L`PUN0 (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN000 *(+:6, +LZPNU -HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL 0U[YV[V.0: 0U[YV[V9HZ[LY.0: 796.9(4;6;(3¶

-HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`;YHJR *9;*6:;92

;OL*VZTL[VSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V [OL*VZTL[VSVN`WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY*VZTL[VSVN` (WWSPJH[PVU^P[O[OL*9;*6:;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVU HKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL*VZTL[VSVN`WYVNYHT6UJLHJJLW[LKPU[V [OL*VZTL[VSVN`WYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V*9;*6:

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN` *9;*6:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL*VZTL[VSVN`WYVNYHTTLL[Z[OL0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUZ[HUKHYK YLX\PYLTLU[ZWLY[HPUPUN[VMHJ\S[`X\HSPÃ&#x201E;JH[PVUZ LX\PWTLU[MHJPSP[PLZJV\YZLJVU[LU[HUKJVU[HJ[OV\YZ ,U[YHUJLPU[V[OLWYVNYHTPZNYHU[LKMHSSHUKZWYPUN ZLTLZ[LYZMVSSV^PUNHZJYLLUPUNWYVJLZZ([V[HSVM JVUZLJ\[P]LOV\YZPZYLX\PYLKMVYJVTWSL[PVU VM[OLWYVNYHT0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKZLY]PJLMLLZ JVZTL[VSVN`Z[\KLU[Z^PSSW\YJOHZLH\UPMVYTTHUP RPUZJVZTL[VSVN`RP[HUK^VYRIVVRZ:[\KLU[Z^PSS OH]L[OLVWWVY[\UP[`[VH[[LUKVMMJHTW\ZJVZTL[VSVN` ZLTPUHYZ;VZLJ\YLHU0SSPUVPZ*VZTL[VSVN`SPJLUZL LHJOZ[\KLU[PZYLX\PYLK[V[HRLHJVTW\[LYPaLK 0SSPUVPZZ[H[LIVHYKL_HTPUH[PVU\WVUJVTWSL[PVU VM[OLJ\YYPJ\S\T:LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT *VZTL[VSVN`;YHJR^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY*VU[HJ[ [OL+PYLJ[VYVM*VZTL[VSVN`H[MVYTVYL PUMVYTH[PVUYLNHYKPUN[OLZJYLLUPUNWYVJLZZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :6: Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; :7,

/V\YZ /\THU9LSH[PVUZ *VZTL[VSVN`0 *VZTL[VSVN`00 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVUZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6:

*VZTL[VSVN`000 *VZTL[VSVN`0= *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZMVY*VZTL[VSVN` ;6;(3 

;OPYK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6:

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

:HSVU4HUHNLTLU[ *VZTL[VSVN`= ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`¶5HPS;LJOUVSVN`;YHJR 5+75(03;92

;OL*VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL *VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY*VZTL[VSVN` 5HPS;LJOUVSVN`(WWSPJH[PVU^P[O[OL5+75(03;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVU HKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL*VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHT6UJLHJJLW[LKPU[V [OL*VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V5+75(03

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`¶5HPS;LJOUVSVN` 5+75(03*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHTTLL[Z[OL0SSPUVPZ+LWHY[ TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUZ[HUKHYKYLX\PYLTLU[Z WLY[HPUPUN[VMHJ\S[`X\HSPÃ&#x201E;JH[PVUZLX\PWTLU[MHJPSP [PLZJV\YZLJVU[LU[HUKJVU[HJ[OV\YZ,U[YHUJLPU[V [OLWYVNYHTPZMHSSZLTLZ[LYVUS`MVSSV^PUNHZJYLLUPUN WYVJLZZ ([V[HSVMJVUZLJ\[P]LOV\YZPZYLX\PYLKMVYJVT WSL[PVUVM[OLWYVNYHT0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUK ZLY]PJLMLLZ5HPS;LJOUVSVN`Z[\KLU[Z^PSSW\YJOHZLH \UPMVYTUHPS[LJOUVSVN`RP[HUK^VYRIVVRZ;VZLJ\YL HZ[H[LSPJLUZLHZH5HPS;LJOUPJPHULHJOZ[\KLU[PZ YLX\PYLK[V[HRLH^YP[[LU0SSPUVPZZ[H[LIVHYKL_HTPUH [PVU\WVUJVTWSL[PVUVM[OLJ\YYPJ\S\T 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6: 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6:

Â&#x2020;

/V\YZ 5HPS;LJOUVSVN`0Â&#x2020; 5HPS;LJOUVSVN`00Â&#x2020; ;6;(3

5HPS;LJOUVSVN`000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 5HPS;LJOUVSVN`0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`;LHJOLY *9;*6:;9*LY[PÃ&#x201E;JH[L

0SSPUVPZ*VZTL[VSVN`SPJLUZLYLX\PYLK*VZTL[VSVN` ;LHJOLY000HUK000KL]LSVWZ[OL[LHJOPUN[LJOUPX\LZMVY [OLPUZ[Y\J[PVUVMJVZTL[VSVN`ZRPSSZ;OLZ[\K`VMIHZPJ [OLVY`HUKWYPUJPWSLZVMJVZTL[VSVN`PUZ[Y\J[PVUHUK I\ZPULZZWYVJLK\YLZHYLL_HTPULK;OLZ[\KLU[^PSS JVTWSL[LYLX\PYLTLU[ZMVYZ[H[LIVHYKL_HTPUH[PVUHUK SPJLUZPUNPU[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ*VU[HJ[[OL+PYLJ[VYVM *VZTL[VSVN`H[MVYTVYLPUMVYTH[PVU YLNHYKPUN[OLZJYLLUPUNWYVJLZZMVY[OPZWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; ,5.  ,5. Æ&#x2018; 

/V\YZ *VZTL[VSVN`;LHJOLY0 )\ZPULZZ,UNSPZOVY *VTWVZP[PVU0 *VZTL[VSVN`;LHJOLY,SLJ[P]L ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

*VZTL[VSVN`;LHJOLY00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *VZTL[VSVN`;LHJOLY,SLJ[P]L ;6;(3 

;OPYK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6:

*VZTL[VSVN`;LHJOLY000 ;6;(3

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,+0

)\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVU 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

  


3HRL3HUK*VSSLNL

*YVW7YVK\J[PVU *9;*967*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL*YVW7YVK\J[PVUJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYLTWSV`TLU[ PUJYVWWYVK\J[PVUZP[\H[PVUZ;OLZLZP[\H[PVUZPUJS\KLMHYTPUNMHYTTHUHNLTLU[ HUKMHYTVWLYH[PVUZ7YVNYHTJVU[HPUZHTPUPT\TVMLPNO[^LLRZVMPU[LYUZOPWH[ HUHWWYV]LKSVJH[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:\TTLY;LYT /V\YZ

(NYPJ\S[\YL4H[OÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY ¶ 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY 7YPUJPWSLZVM-PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020;VY (UPTHS:JPLUJL ¶ :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

 6:/((N4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(N:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4HYRL[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]LZ ;6;(3

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

/V\YZ (NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZVY 0U[YV[V(N,JVUVTPJZ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3

¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;YHJ[VY;\UL<WHUK9LWHPY (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK4HJOPULY` (NYPJ\S[\YL4LJOHUPJZÂ&#x2020; :6,00 .7:(WWSPJH[PVUZPU(NÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 796.9(4;6;(3¶

    

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYR5PLTLYN ,THPS!TUPLTLYN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

+LU[HS/`NPLUL;YHJR ((:+/;92

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHKTPZZPVUPU[V[OL+LU[HS/`NPLULWYVNYHT ((:+/:[\KLU[ZPU[OPZ[YHJRHYLHK]PZLK[VLUYVSSPUJV\YZLZ[OH[ULLK[VIL JVTWSL[LKWYPVY[VHKTPZZPVUPU[V[OL+LU[HS/`NPLULWYVNYHT;OL`HYLHSZV HK]PZLK[VLUYVSSPUJV\YZLZ[OH[^PSSPUJYLHZL[OLPYZ\JJLZZYH[LVUJL[OL`OH]L LU[LYLK[OLWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LIVYHO2PY[Z7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!KRPY[Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

+LU[HS/`NPLUL

((:+/(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL +LU[HS/`NPLULWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[^P[OZWLJPHSPaLKZRPSSZ ULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[HZHKLU[HSO`NPLUPZ[,TWOHZPZPZVU WH[PLU[[YLH[TLU[Z\JOHZYLTV]HSVMJHSJ\S\ZZ[HPUHUK KLWVZP[ZMYVT[OL[LL[OWYL]LU[PVUVMVYHSKPZLHZLHUKVU[OL O`NPLUPZ[»ZYVSLHZHKLU[HSOLHS[OLK\JH[VY;OLO`NPLUPZ[»Z ZLY]PJLZHYLZV\NO[I`KLU[PZ[ZZJOVVSZWYPZVUZOVZWP[HSZ KLWHY[TLU[ZVMOLHS[OHUKPUK\Z[Y`;OL+LU[HS/`NPLUL WYVNYHTPZM\SS`HJJYLKP[LKI`[OL(TLYPJHU+LU[HS(ZZVJPH[PVU *VTTPZZPVUVU+LU[HS(JJYLKP[H[PVU (WWSPJHU[ZZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL+LU[HS/`NPLULWYVNYHT MVY[OLMHSSZLTLZ[LYT\Z[OH]LHJVTWSL[LKKLU[HSO`NPLUL HWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPU[OLKLWHY[TLU[I`1HU\HY`H[WTVY [OLWYLJLKPUNI\ZPULZZKH`PM1HU\HY`MHSSZVU[OL^LLRLUK (WWSPJHU[Z^PSSILPUMVYTLKPU^YP[PUN^P[OPUZP_^LLRZVM[OL KLHKSPULVU[OLZ[H[\ZVM[OLPYJHUKPKHJ`(Z[\KLU[PUMVYTH[PVU WHJRL[TH`ILVI[HPULKMYVTWYVNYHTKPYLJ[VYVMÃ&#x201E;JL ;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUJYP[LYPHHUKWYVJLK\YLZHYLPU HJJVYKHUJL^P[O0SSPUVPZSH^!0U[OVZL`LHYZ^OLU[OLYLHYL TVYLX\HSPÃ&#x201E;LKHWWSPJHU[Z[OHUZWHJLZH]HPSHISLPU[OLWYVNYHT HKTPZZPVUPZJVTWL[P[P]LHUKZLSLJ[P]L\ZPUNHUVIQLJ[P]L MVYT\SHHWWYV]LKI`[OL+LU[HS/`NPLULKLWHY[TLU[;OPZ MVYT\SHPUJS\KLZHJOPL]LTLU[PUWYLYLX\PZP[LHUKJVYLX\PZP[L JV\YZLZU\TILYVMJVTWSL[LKJYLKP[OV\YZ"(*;ZJVYLZ"KLU[HS HZZPZ[PUNL_WLYPLUJL"HUKNYHKLWVPU[H]LYHNL ;OLWYVNYHTLX\PWZZ[\KLU[Z^P[O[OLTLHUZ[V SLHYUHUKHWWS`[OLMVSSV^PUNJVYLJVTWL[LU JPLZYLX\PYLKMVYYLNPZ[LYLK+LU[HS/`NPLUPZ[Z

*VYL*VTWL[LUJPLZ * (WWS`HWYVMLZZPVUHSJVKLVML[OPJZPUHSSLUKLH]VYZ  Â&#x2039;*SPUPJ7VSPJ`4HU\HS!L[OPJHSJVUK\J[JVUÃ&#x201E;KLU[PHSP[` HNYLLTLU[  Â&#x2039;7YLJSPUPJ000  Â&#x2039;*SPUPJ000000  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0=¶L[OPJZHUKQ\YPZWY\KLUJL * ( KOLYL[VZ[H[LHUKMLKLYHSSH^ZYLJVTTLUKH[PVUZ HUKYLN\SH[PVUZPU[OLWYV]PZPVUVMKLU[HSO`NPLULJHYL  Â&#x2039;*SPUPJ7VSPJ`4HU\HS!YLJLPW[JVUÃ&#x201E;KLU[PHSP[` HNYLLTLU[L[OPJHSJVUK\J[  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0=¶L[OPJZHUKQ\YPZWY\KLUJL * 7 YV]PKLKLU[HSO`NPLULJHYL[VWYVTV[LWH[PLU[JSPLU[ OLHS[OHUK^LSSULZZ\ZPUNJYP[PJHS[OPURPUNHUKWYVISLT ZVS]PUNPU[OLWYV]PZPVUVML]PKLUJLIHZLKWYHJ[PJL  Â&#x2039;*SPUPJ00¶JHZLZ[\K`  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL00¶KLU[HSO`NPLULKPHNUVZPZHUKJHYLWSHU  Â&#x2039;*SPUPJ000¶KH[HJVSSLJ[PVUHUKJHYLWSHUJVTWL[LUJPLZ  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0= * < ZLL]PKLUJLIHZLKKLJPZPVUTHRPUN[VL]HS\H[LHUK PUJVYWVYH[LLTLYNPUN[YLH[TLU[TVKHSP[PLZ  Â&#x2039;*SPUPJ00HUK7VSPJ`4HU\HS!ZLSML]HS\H[PVUVMJHZLZ[\K`  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶QV\YUHSHIZ[YHJ[Z * ( ZZ\TLYLZWVUZPIPSP[`MVYKLU[HSO`NPLULHJ[PVUZZJPLU[PÃ&#x201E;J [OLVYPLZHUKYLZLHYJOHZ^LSSHZ[OLHJJLW[LKZ[HUKHYKVMJHYL  Â&#x2039;+/@¶7LYPVJHZL[`WL  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶QV\YUHSHIZ[YHJ[Z  Â&#x2039;*SPUPJ000000

* * VU[PU\V\ZS`WLYMVYTZLSMHZZLZZTLU[MVYSPMLSVUN SLHYUPUNHUKWYVMLZZPVUHSNYV^[O  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶ZLSMHZZLZZTLU[VMJVTT\UP[`  Â&#x2039;+LU[HS/LHS[O7YVQLJ[Z  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0=¶WVY[MVSPVZ  Â&#x2039;*SPUPJ000¶4VJR)VHYK(ZZLZZTLU[  Â&#x2039;7YLJSPUPJ00¶ZLSMHZZLZZTLU[VMWH[PLU[LK\JH[PVU]PKLV * 7 YVTV[L[OLWYVMLZZPVU[OYV\NOZLY]PJLHJ[P]P[PLZHUK HMÃ&#x201E;SPH[PVUZ^P[OWYVMLZZPVUHSVYNHUPaH[PVUZ  Â&#x2039;:(+/(TLTILYZOPW¶]VS\U[HY`  Â&#x2039;>0*ZJYLLUPUN¶LUYPJOTLU[VWWVY[\UP[`  Â&#x2039;>0*ZLHSHU[WYVNYHTZYLZ[VYH[P]LJSPUPJZLUYPJOTLU[ VWWVY[\UP[PLZ *   

7YV]PKLX\HSP[`HZZ\YHUJLTLJOHUPZTZMVYOLHS[OZLY]PJLZ Â&#x2039;*SPUPJ000000¶JOHY[H\KP[Z Â&#x2039;7YLJSPUPJ000¶ZRPSSWYVJLZZL]HS\H[PVUZ Â&#x2039;*SPUPJ000000¶ZRPSSJVTWL[LUJ`L]HS\H[PVUZ

* * VTT\UPJH[LLMMLJ[P]LS`^P[OPUKP]PK\HSZHUKNYV\WZ IV[O]LYIHSS`HUKPU^YP[PUN  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶ZWLJPHSULLKZÃ&#x2026;PWJOHY[  Â&#x2039;*SPUPJ00¶HK\S[SLHYUPUNHUKJVTT\UPJH[PVU\UP[  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0000=¶U\YZPUNOVTLZJOVVSHUK ZWLJPHSULLKZL_HTZWYLZLU[H[PVUZ"JVTT\UP[`  Â&#x2039;+LU[HS/LHS[O7YVQLJ[Z  Â&#x2039;*SPUPJ000000¶7HYPZYV[H[PVUZ¶>VTLU *OPSKYLU-PYZ[ +LU[HS7YVNYHT:HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY4VIPSL +LU[HS<UP[ *7YV]PKLHJJ\YH[LJVUZPZ[LU[HUKJVTWSL[LKVJ\TLU[H [PVUMVYHZZLZZTLU[KPHNUVZPZWSHUUPUNPTWSLTLU[H[PVU HUKL]HS\H[PVUVMKLU[HSO`NPLULZLY]PJLZ  Â&#x2039;*SPUPJ000000!8\HSP[`(ZZ\YHUJLH\KP[Z * 7 YV]PKLJHYL[VHSSJSPLU[Z\ZPUNHUPUKP]PK\HSPaLK HWWYVHJO[OH[PZO\THULLTWH[OL[PJHUKJHYPUN  Â&#x2039;7H[PLU[)PSSVM9PNO[Z  Â&#x2039;7YLJSPUPJ000![YLH[TLU[VMWH[PLU[Z  Â&#x2039;*SPUPJ000000![YLH[TLU[VMWH[PLU[Z

(KTPZZPVU7YVJLZZ /H]LZH[PZMHJ[VYPS`NYHK\H[LKMYVTHYLJVNUPaLKOPNOZJOVVS ^P[OHNYHKLH]LYHNLVM¸*¹VYIL[[LYVYOH]LH.,+ /PNOZJOVVSZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L;LJO7YLW J\YYPJ\S\TZOV\SKJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYYLNHYKPUN LUYVSSTLU[YLX\PYLTLU[ZHUKWYVJLK\YLZ /H]LZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[LKJVSSLNLJOLTPZ[Y`^P[OH¸*¹ VYIL[[LY*VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y`*/4PZYLJVTTLUKLK /H]LJVTWSL[LK(*;[LZ[HUKOHKZJVYLZZLU[[V3HRL3HUK *VSSLNL(*;[LZ[ZJVYLZHYL]HSPKMVYMV\Y`LHYZ /H]LJVTWSL[LKJVSSLNLPU[LU[[VLUYVSSHUKOH]L OPNOZJOVVSHUKJVSSLNL[YHUZJYPW[ZZLU[[V3HRL3HUK *VSSLNL6MÃ&#x201E;JLVM(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ /H]LJVTWSL[LK3HRL3HUK*VSSLNLIH[[LY`VMLU[YHUJL L_HTZPMUV(*;ZJVYLZ
3HRL3HUK*VSSLNL

+LU[HS/`NPLUL

((:+/(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLLJVU[PU\LK /H]LJVTWSL[LKZ[\KLU[PUMVYTH[PVUMVYTZLU[[VWYVNYHT KPYLJ[VY *VTWSL[LKHWWSPJH[PVUZ^PSSILL]HS\H[LKI`[OL+LU[HS /`NPLUL(KTPZZPVUZ*VTTP[[LL5V[PÃ&#x201E;JH[PVUVMHJJLW[HUJL ^PSSILWYV]PKLK[V[OVZLPUKP]PK\HSZTLL[PUN[OLLU[YHUJL JYP[LYPHVUHZWHJLH]HPSHISLIHZPZ(JJLW[HUJL[V[OL JVSSLNLKVLZUV[LUZ\YLHJJLW[HUJLPU[V[OL+LU[HS /`NPLULWYVNYHT (SSJV\YZLZYLX\PYLKMVY[OLKLU[HSO`NPLULWYVNYHTT\Z[ ILJVTWSL[LK^P[OH¸*¹VYIL[[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 

/V\YZ (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 +LU[HS(UH[VT`HUK/PZ[VSVN` +LU[HS/`NPLUL0 7YLJSPUPJHS/`NPLUL0 5\[YP[PVU +LU[HS,SLJ[P]L ;6;(3

(JJLW[HUJL*YP[LYPH(M[LYHJJLW[HUJLPU[V[OLWYVNYHTHJVTWYLOLUZP]L WO`ZPJHSL_HTPUH[PVUPZYLX\PYLK

:LJVUK:LTLZ[LY

(M[LYHJJLW[HUJLHJ\YYLU[*79JHYKPZYLX\PYLK (M[LYHJJLW[HUJLZ\ITP[HWHZZWVY[WOV[V (M[LYHJJLW[HUJL/LWH[P[PZ)PTT\UPaH[PVUZHYLZ[YVUNS` YLJVTTLUKLKMVYHSSLU[LYPUNZ[\KLU[ZÆ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@

(M[LYHJJLW[HUJL[OLZ[\KLU[T\Z[HJOPL]LNYHKLZVM¸*¹ VYIL[[LYPUHSSJV\YZLZ[VYLTHPULUYVSSLK(M[LYHJJLW[HUJL[OLZ[\KLU[T\Z[Z\ITP[[VHIHJRNYV\UK JOLJRHWWYV_PTH[LJVZ[ WLYWYVNYHTWVSPJ`

:\TTLY;LYT

(M[LYHJJLW[HUJL[OLZ[\KLU[T\Z[Z\ITP[[VYHUKVT KY\N[LZ[PUNWLYPVKPJHSS`[OYV\NOV\[[LU\YLPU[OLWYVNYHT HWWYV_PTH[LS` WLY[LZ[WLYWYVNYHTWVSPJ` ;OL(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 00JV\YZLJ\YYPJ\S\TT\Z[ PUJS\KL[OLZ[\K`VMHJHKH]LYPUJS\KPUNOLHKHUKULJR HUH[VT`(JYLKP[JHKH]LYJV\YZL(+5PZVMMLYLK ZOV\SK( 7JV\YZLZ[HRLUH[V[OLYJVSSLNLZUV[PUJS\KL O\THUJHKH]LY

*VZ[ 0UHKKP[PVU[V[\P[PVUSHIMLLZHUKZLY]PJLMLLZZ[\KLU[ZHYL L_WLJ[LK[VI\`[OLPY\UPMVYTZHWWYV_PTH[LS` KLU[HS O`NPLULRP[ZHWWYV_PTH[LS` HUKWH`MVYV[OLYPUJPKLU [HSL_WLUZLZ:WLJPHSIVVRZHUKTPZJLSSHULV\ZP[LTZH]LYHNL HIV\[ WLYZLTLZ[LY3PJLUZPUNL_HTPUH[PVUZHUKSLHYUPUN L_WLYPLUJLZVMMJHTW\Z^PSSILH[[OLL_WLUZLVM[OLZ[\KLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULK I`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LIVYHO2PY[Z ,THPS!KRPY[Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@

9HKPVSVN` (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 4PJYVIPVSVN` +LU[HS/`NPLUL00 7YLJSPUPJHS/`NPLUL00 ;6;(3

7LYPVKVU[VSVN` +LU[HS/`NPLUL:LTPUHY *SPUPJ0 ;6;(3

   

   

  

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ 

7H[OVSVN` 7OHYTHJVSVN` +LU[HS/`NPLUL000 *SPUPJ00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 3HI7YVJLK\YLZ+LU[HS/`NPLUPZ[Z ,_WHUKLK+\[PLZMVY+LU[HS/`NPLUPZ[Z ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` +LU[HS7\ISPJ/LHS[O +LU[HS/`NPLUL0= 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *SPUPJ000 +LU[HS/`NPLUL)VHYK9L]PL^ ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL
3HRL3HUK*VSSLNL

+LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU ((:+7.+(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYLNYHK\H[LZMVYJHYLLYZYLX\PYPUNHZVSPKRUV^SLKNLVM KLZR[VWW\ISPZOPUN,TWOHZPZPZWSHJLKVU[YHPUPUNPUJ\YYLU[NYHWOPJHY[ZZVM[^HYLHUK^LI WHNLKLZPNU[LJOUPX\LZJVTIPULK^P[O[OLSH[LZ[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN`[YLUKZ:[\KLU[Z^PSS KLZPNUHUKJYLH[LHY[^VYRMVYJVTTLYJPHSW\ISPJH[PVUHUKZLL[OLWYVJLZZ[OYV\NO[VTHRL P[WYLZZWSH[LYLHK`:[\KLU[ZTH`HZZ\TLWVZP[PVUZHZM\SS[PTLKLZR[VWW\ISPZOLYZNYHWOPJ KLZPNULYZWYLWYLZZVWLYH[VYZVYWVZP[PVUZPU]VS]PUNHISLUKVMHKTPUPZ[YH[P]LVMÃ&#x201E;JLK\[PLZ HUKKLZR[VWW\ISPZOPUN:VTLZ[\KLU[ZZ\JJLLKHZMYLLSHUJLYZHUKVWLU[OLPYV^UI\ZPULZZLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; 

/,+ 7,+ :7, ,5. 

:,*65+@,(9 /V\YZ

>LI7HNL+LZPNU (KVIL7OV[VZOVW4VK (KVIL0SS\Z[YH[VY4VK 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU0 ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 0;;

0UKLZPNU4VK 8\HYR?WYLZZ4VK +LZPNUPUNMVY[OL>LI (K]HUJLK-VYTH[[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ +PNP[HS4LKPH(Y[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. 

/V\YZ (K]HUJLK+LZR[VW:RPSSZÂ&#x2020; :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 169 )<: )<:*0: Æ&#x2018; 7:@

(\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[4VK .YHWOPJ+LZPNU*HWZ[VUL4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YV[V1V\YUHSPZ[PJ7OV[VNYHWO`VY 3LNHS,U]PYVU)\ZPULZZVY (U`)<:VY*0:*V\YZL 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E >OLU7:@PZYLX\PYLK:6:TH`UV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYJ`:H[[LY^OP[L ,THPS!TZH[[LY^'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

+LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU *9;+7.+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYV]PKLZZRPSSZHUKRUV^SLKNL[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU KLZR[VWW\ISPZOPUNHUK^LIWHNLKLZPNU>P[OHRUV^SLKNLVMRL`IVHYKPUNNYHWOPJHY[Z ZVM[^HYLHUK^LIWHNLKLZPNUNYHK\H[LZTH`Ã&#x201E;SS]HYPV\ZWVZP[PVUZPU[OLKLZR[VWW\ISPZOPUN ^LIWHNLKLZPNUHUKNYHWOPJKLZPNUÃ&#x201E;LSKZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (KVIL7OV[VZOVW4VK (KVIL0SS\Z[YH[VY4VK >LI7HNL+LZPNU ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. 

796.9(4;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: 

*0: 

+LZPNUPUNMVY[OL>LI (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U+LZPNU4VK 8\HYR?WYLZZ4VK (U`)<:)\ZPULZZ*SHZZVY (U`*0:*VTW\[LY*SHZZ ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYJ`:H[[LY^OP[L ,THPS!TZH[[LY^'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK+LZR[VW:RPSSZÂ&#x2020; )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

56;,:!

 
3HRL3HUK*VSSLNL

,*VTTLYJL4HYRL[PUN *9;,42;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU,*VTTLYJL4HYRL[PUN[YHPUZZ[\KLU[Z[VLMMLJ[P]LS`THYRL[HUVYNHUPaH[PVU HUKP[ZWYVK\J[Z[OYV\NOP[Z>LIZP[L;OLWYVNYHT^PSSOPNOSPNO[Z[YH[LNPLZMVYKYH^PUNTVYL [YHMÃ&#x201E;J[VHÃ&#x201E;YT»Z>LIZP[LPUJYLHZPUNVUSPULYL]LU\LZHUKLUOHUJPUN[OLVYNHUPaH[PVU»Z YLW\[H[PVU(SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OL HZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVYPU4HYRL[PUNVY4HUHNLTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ >LI7HNL+LZPNU 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM,*VTTLYJL (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU ;6;(3

796.9(4;6;(3

/V\YZ   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,HYS`*OPSKOVVK*HYL ,K\JH[PVU ((:,*,(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL,HYS`*OPSKOVVK*HYLHUK,K\JH[PVUWYVNYHTWYV]PKLZ[OLHJHKLTPJIHJRNYV\UKHUK WYHJ[PJHSL_WLYPLUJLULJLZZHY`[VVWLYH[LHWYP]H[LOVTLKH`JHYLHUK[LHJOVYKPYLJ[PU JOPSKJHYLMHJPSP[PLZ(KKP[PVUHSLTWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZPUJS\KLU\YZLY`ZJOVVSZ/LHK:[HY[ WYVNYHTZHUKWHYHWYVMLZZPVUHS[LHJOLY»ZHPKLPUWYPTHY`NYHKLZ;OLWYVNYHTPZLZWLJPHSS` Z\P[LK[VPUKP]PK\HSZ^OVLUQV`^VYRPUNHUK[LHJOPUN`V\UNJOPSKYLUHUK[V[OVZLOH]PUN HJHYPUNHUKWH[PLU[WLYZVUHSP[`(¸*¹H]LYHNLPUYLX\PYLK,HYS`*OPSKOVVK*HYLHUK,K\JH[PVU JVYLJSHZZLZT\Z[ILTHPU[HPULKI`Z[\KLU[ZWYPVY[VLUYVSSPUNPU,*, 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; Æ&#x2018; )06 

)06 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0 0U[YV[V,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ ,SLJ[P]L ¶ 5H[\YHS:JPLUJLVY )PVSVNPJHS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*,

/V\YZ *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 0UMHU[;VKKSLY,U]PYVUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *OPSK+L]LSVWTLU[ /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;(9; 4<: ,+< 7:@ :7, 

,HYS`*OPSKOVVK*SPUPJHS -\UKHTLU[HSZVM(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ,SLJ[P]L ¶ ;6;(3 ¶

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; ,*,

-PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY 6YNHUPaH[PVU4HUHNLTLU[VM7YL:JOVVSZ 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ ;LHJOPUN3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` ) HZPJ(J[P]P[PLZ,SLTLU[HY` :LJVUKHY`*OPSK -PLSK,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

¶


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ*VTT\UPJH[PVU;LJOUPJPHU *9;,*;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL,SLJ[YVUPJ*VTT\UPJH[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSWYV]PKL[YHPUPUNPUJHISPUNHUKÃ&#x201E;ILYVW[PJZ HUHSVNHUKKPNP[HSLSLJ[YVUPJZJVTW\[LYZKH[HJVTT\UPJH[PVU^P[OIHZPJYV\[PUNZRPSSZ ;OLZ[\KLU[^PSSYLJLP]LOHUKZVU[YHPUPUNVU^PKLYHUNLVMLSLJ[YVUPJLX\PWTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ )HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z *HISPUN0UZ[HSS^P[O-PILY6W[PJZ ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O004VK ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,3 

,,; 

:VSPK:[H[L /VTL;LJOUVSVN`0U[LNYH[PVU *VTW\[LY:LY]PJPUN;LJO >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` )HZPJ5L[^VYRPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY +H[H*VTT\UPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

/V\YZ   ¶ ¶ ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ*VU[YVS;LJOUVSVN` ((:0*:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHTOH]LKL]LSVWLK[OLRUV^SLKNLJVTT\UPJH[PVUZRPSSZHUK THUHNLTLU[HIPSP[`[VPU[LYMHJL^P[OHUKIL[^LLUH]HYPL[`VMTHU\MHJ[\YPUNHUKV[OLYPUK\Z[Y` WYVMLZZPVUHSZ;OLNYHK\H[LZHYLWYLWHYLKMVYHWVZP[PVU[OH[THPU[HPUZYLWHPYZVYPUZ[HSSZ LSLJ[YVUPJZ`Z[LTZPUI\ZPULZZLZMHJ[VYPLZZ[VYLZVYOLHS[OJHYLMHJPSP[PLZ,SLJ[YVUPJ*VU[YVS NYHK\H[LZ\UKLYZ[HUKLSLJ[YVUPJZMVY[LJOUPJHSZ\WWVY[WYVNYHTTPUNPUVYKLY[VJVYYLJ[HUK TVKPM`ZV\YJLJVKLHUKUL[^VYRPUNPUVYKLY[VPU[LNYH[LLX\PWTLU[HUKL_WHUKUL[^VYRZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[O004VK >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :7,

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,,;

+PNP[HS3VNPJ :VSPK:[H[L ;LJOUPJHS4H[O0004VK 0U[YVK\J[PVU[V :WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018;

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,3 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,;

5L[^VYRPUN)HZPJZ ;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L /\THU4HJOPUL0U[LYMHJL ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ +PNP[HS*PYJ\P[Z *VTW\[LY:`Z[LT(YJOP[LJ[\YL 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` ((:,,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`WYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYL[OLZ[\KLU[MVY[YHUZMLY [VVULVM0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`»ZVY:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`»ZMV\Y`LHYLSLJ[YVUPJKLNYLL WYVNYHTZ:[\KLU[ZJVTWSL[PUN[OL,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`KLNYLLWYVNYHTOH]L[OL ZRPSSZHUKRUV^SLKNL[VILLTWSV`LKPUTHU`KPMMLYLU[LSLJ[YVUPJÃ&#x201E;LSKZ;OPZWYVNYHT[LHJOLZ HIYVHKYHUNLVMLSLJ[YVUPJZZ\JOHZYHKPVMYLX\LUJ`JVTT\UPJH[PVUTPJYVWYVJLZZVYZKPNP[HS HUKSPULHYLSLJ[YVUPJZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 4(;

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJ4VK ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z4VKÂ&#x2020; *VTWVZP[PVU0 *(+04VK ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU (SNLIYH^P[O;YPNVUVTL[Y` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

+PNP[HS3VNPJ :VSPK:[H[L+L]PJLZÂ&#x2020; *VTWVZP[PVU00 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73*

/V\YZ 3PULHY,SLJ[YVUPJÂ&#x2020; 0UK\Z[YPHS*VU[YVSZ04VK 73*4VKÂ&#x2020; *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[HPVUÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

9-*VTT\UPJH[PVUZÂ&#x2020; ,SLJ[YVUPJ7YVQLJ[Â&#x2020; *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZ:WLJPHSPZ[

((:,,;,:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZ:WLJPHSPZ[WYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYLTWSV`TLU[PU[OLLSLJ[YVUPJZ Ã&#x201E;LSKVMJOVPJL\[PSPaPUNHOHUKZVUHWWYVHJO;OLNYHK\H[LTH`JOVZLJSHZZLZPU[OLLSLJ[YVUPJZ Ã&#x201E;LSKZVMJVTW\[LYZUL[^VYRPUN[LSLJVTT\UPJH[PVUZVYTHU\MHJ[\YPUN,SLJ[YVUPJZ:`Z[LTZ :WLJPHSPZ[HWWSPLZ[OLPYRUV^SLKNLVMLSLJ[YVUPJZI`HZZPZ[PUNLSLJ[YVUPJZLUNPULLYZ7LYMVYTPUN [LZ[VUUL^LX\PWTLU[KLZPNUZKVPUNÃ&#x201E;LSKZLY]PJL^VYRVYWLYMVYTPUNTHPU[LUHUJLHUKYLWHPY VUZVWOPZ[PJH[LKLSLJ[YVUPJZ`Z[LTZZ\JOHZYVIV[PJZJVTW\[LYZHUKPUK\Z[YPHSJVU[YVSZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ,SLJ[YVUPJZ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O004VK *(+0 ;6;(3

    

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73*

/V\YZ +PNP[HS*PYJ\P[Z 0UK\Z[YPHS*VU[YVS0 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZ 3PULHY,SLJ[YVUPJZ -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[HPVUÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

+PNP[HS3VNPJ :VSPK:[H[L+L]PJLZ ;LJO4H[O0004VK 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,5.

9-*VTT\UPJH[PVUZ ,SLJ[YVUPJ7YVQLJ[ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ 5+7,4:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ WYVNYHTPUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZSHIVYH[VY`OVZWP[HS HUKÃ&#x201E;LSKJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ;OLZ[\KLU[PZH^HYKLK HJLY[PÃ&#x201E;JH[L\WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT HUK^PSSILLSPNPISL[V[HRL[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM 7\ISPJ/LHS[O,4;0U[LYTLKPH[LSPJLUZPUNL_HTPUH[PVU VY[OL5H[PVUHS9LNPZ[Y`VM,4;ZL_HTPUH[PVU *VTWSL[PVUVM[OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU,TLYNLUJ`4LKPJHS :LY]PJLZKVLZUV[N\HYHU[LLSPJLUZ\YL;OLYLHYLZVTL JVUKP[PVUZMVY^OPJO[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ /LHS[OTH`YLM\ZL[VPZZ\LHSPJLUZL7SLHZLJVUZ\S[ ^P[O[OL,4:+PYLJ[VY[VH]VPKSPJLUZLHWWSPJH[PVU OPUKYHUJLZ ;OPZWYVNYHTPZJVUK\J[LKPUJVVWLYH[PVU^P[O :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LYHUKPZHWWYV]LK I`[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ/LHS[O+P]PZPVU VM,4:HUK/PNO^H`:HML[`

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4:

/V\YZ

,TLYNLUJ`4LKPJHS;LJOUPJPHU¶)HZPJ ;6;(3

796.9(4;6;(3

 

7YVNYHTNYHK\H[LZHYLWYLWHYLKMVYJHYLLYVWWVY[\UP [PLZPU[OLÃ&#x201E;LSKVM,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ ,4:PUJS\KPUNI\[UV[SPTP[LK[V\YIHUHUKY\YHS HTI\SHUJLZLY]PJLZHUKVYÃ&#x201E;YLKLWHY[TLU[Z"PUK\Z[YPHS ZL[[PUNZ"JSPUPJHSZL[[PUNZ"HUKWVZP[PVUZV]LYZLHZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+H]L)\KKL ,THPS!KI\KKL 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,U[YLWYLUL\YZOPW¶:THSS)\ZPULZZ6^ULYZOPW 5+7,5;9,*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYV^ULYZOPWVM[OLPYV^UI\ZPULZZ *V\YZLZOH]LILLUJHYLM\SS`JOVZLU[VNP]L[OLZ[\KLU[[OLZVSPK PUMVYTH[PVUHSIHZLULLKLK[VZ\JJLLKPUI\ZPULZZV^ULYZOPW (SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS` [V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVYPU4HUHNLTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ)<: 

:THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -LKLYHS;H_(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YPUJPWHSZVM4HUHNLTLU[VY /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ ;6;(3

796.9(4;6;(3

    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

,Z[OL[PJZ;YHJR *9;,:;/;92

;OL,Z[OL[PJZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHT (WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY,Z[OL[PJZ(WWSPJH[PVU^P[O[OL*9;,:;/;92THQVY JVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVUHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHT6UJL HJJLW[LKPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V*9;,:;/

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,Z[OL[PJZ

*9;,:;/*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;OL,Z[OL[PJZWYVNYHTTLL[Z[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVU Z[HUKHYKYLX\PYLTLU[ZWLY[HPUPUN[VMHJ\S[`X\HSPÃ&#x201E;JH[PVUZLX\PWTLU[MHJPSP[PLZ JV\YZLJVU[LU[HUKJVU[HJ[OV\YZ,U[YHUJLPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHTPZMHSSZLTLZ[LY VUS`MVSSV^PUNHZJYLLUPUNWYVJLZZ([V[HSVMJVUZLJ\[P]LOV\YZPZYLX\PYLKMVY JVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKZLY]PJLMLLZ,Z[OL[PJZ[\KLU[Z ^PSSW\YJOHZL\UPMVYTZHU,Z[OL[PJZRP[HUK^VYRIVVRZ;VZLJ\YLHZ[H[LSPJLUZLHZHU ,Z[OL[PJPHULHJOZ[\KLU[PZYLX\PYLK[V[HRLH^YP[[LU0SSPUVPZZ[H[LIVHYKL_HTPUH[PVU \WVUJVTWSL[PVUVM[OLJ\YYPJ\S\T 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; ,:; Æ&#x2018; ,:;

/V\YZ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZMVY*VZTL[VSVN` ,Z[OL[PJZ0Â&#x2020; ,Z[OL[PJZ00Â&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,:; Æ&#x2018; ,:; Æ&#x2018; *6:

,Z[OL[PJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,Z[OL[PJZ0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :HSVU4HUHNLTLU[ ;6;(3

  

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; ,:;

,Z[OL[PJZ= ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

 


3HRL3HUK*VSSLNL

-PYL:JPLUJL;LJOUVSVN`

((:-:;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLHZZVJPH[LKLNYLLPU-PYL:JPLUJL;LJOUVSVN`PZH[^V`LHY WYVNYHTIHZLKVUHTVKLSJYLH[LKI`;OL-PYLHUK,TLY NLUJ`:LY]PJLZ/PNOLY,K\JH[PVU-,:/,UL[^VYRVMÃ&#x201E;YL ZJPLUJLWYVNYHTZ;OL5H[PVUHS-PYL(JHKLT`OHZHK]VJH[LK Z[HUKHYKPaPUNLK\JH[PVUMVYÃ&#x201E;YLÃ&#x201E;NO[LYZHUKVMÃ&#x201E;JLYZHJYVZZ [OLUH[PVU-,:/,»ZTPZZPVUPZ!¸[VWYV]PKLVYNHUPaH[PVUVM WVZ[ZLJVUKHY`PUZ[P[\[PVUZ[VWYVTV[LOPNOLYLK\JH[PVU HUK[VLUOHUJL[OLYLJVNUP[PVUVM[OLÃ&#x201E;YLHUKLTLYNLUJ` ZLY]PJLZHZWYVMLZZPVUZ[VYLK\JLSVZZVMSPMLHUKWYVWLY[` MYVTÃ&#x201E;YLHUKV[OLYOHaHYKZ¹;OPZWYVNYHT^PSSWYLWHYL[OL Z[\KLU[MVYLTWSV`TLU[PU[OL-PYL:LY]PJLÃ&#x201E;LSK;OLWYVNYHT [YHPUZMVYLTWSV`TLU[PU[OL-PYL:LY]PJLÃ&#x201E;LSK;OLWYVNYHT [YHPUZ[OLZ[\KLU[[VJVUZPKLYMHJ[VYZZ\JOHZI\PSKPUN JVUZ[Y\J[PVUZ[YH[LN`HUK[HJ[PJZÃ&#x201E;YLWYL]LU[PVUHUK PU]LZ[PNH[PVU3HRL3HUK*VSSLNLOHZHUHY[PJ\SH[PVUHNYLL TLU[^P[O:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`PU*HYIVUKHSLHUKHSS JSHZZLZ^PSSIL[YHUZMLYHISL^P[OM\SSJYLKP[[V:V\[OLYU0SSPUVPZ <UP]LYZP[`MVY[OLPY-PYL:LY]PJL4HUHNLTLU[WYVNYHT;OL MVSSV^PUNWYVJLK\YLZHUKWYLYLX\PZP[LZT\Z[ILZH[PZÃ&#x201E;LK ILMVYLHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL-PYL:JPLUJL ;LJOUVSVN`7YVNYHT;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUJYP[LYPHHUK WYVJLK\YLZHYLPUHJJVYKHUJL^P[O0SSPUVPZSH^(KTPZZPVU [V3HRL3HUK*VSSLNL6MÃ&#x201E;JPHSOPNOZJOVVS[YHUZJYPW[VY .,+JLY[PÃ&#x201E;JH[L:H[PZMHJ[VY`ZJVYLZVUWSHJLTLU[[LZ[Z :[H[LYLN\SH[PVUZYLX\PYL3HRL3HUK*VSSLNL[VÃ&#x201E;YZ[HJJLW[ X\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z0MZWHJLWLYTP[ZJVUZPKLYH[PVU ^PSS[OLUILNP]LU[VV\[VMKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z(WWSPJHU[Z ZLLRPUNHKTPZZPVUPU[OL-PYL:JPLUJL;LJOUVSVN`7YVNYHT T\Z[OH]LHJVTWSL[LKÃ&#x201E;SLPU[OL,4:KLWHY[TLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(;

/V\YZ -PYL)LOH]PVYHUK*VTI\Z[PVU 7YPUJPWSLZVM,TLYNLUJ`:LY]PJLZ 6JJ\WH[PVUHS:HML[`HUK/LHS[O *VTWVZP[PVU0 .LULYHS,K\JH[PVU4H[O ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+H]L)\KKL ,THPS!KI\KKL 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :7,

/V\YZ

)\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU -PYL7YL]LU[PVU -PYL0U]LZ[PNH[PVU0 *VTWVZP[PVU00 :WLLJO*VTT\UPJH[PVUZWLJPÃ&#x201E;JJSHZZ ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[ZLTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

-PYL7YV[LJ[PVU:`Z[LTZ -PYL:LY]PJL:HML[`HUK:\Y]P]HS *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` (WWYV]LK(Y[,SLJ[P]LZLLJOVPJLZILSV^ ;6;(3 

:LJVUKZLTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,SLJ[P]L

3LNHS(ZWLJ[ZVM-PYL:JPLUJL -PYL(KTPUPZ[YH[VY0 -PYL0U]LZ[PNH[PVUZ00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` )PV:JPLUJL0 ZLLILSV^MVYJOVPJLZ ;6;(3

   

(7796=,+(9;*6<9:,:

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4<: 

++LZPNU ++LZPNU 0U[YVK\J[PVU[V-PST(WWYLJPH[PVU (Y[HUK.LUKLY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ *YLH[P]L>YP[PUN <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ

   

-09,:*0,5*,,3,*;0=,:

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; 

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 -:; -:; ,4:

/`KYH\SPJZHUK>H[LY:\WWS` : [YH[LN`HUK-PYL;HJ[PJZ /PNOS`YLJVTTLUKLK 9LX\PYLKMVY-PYL6MÃ&#x201E;JLY*LY[PÃ&#x201E;JH[L -PYL(KTPUPZ[YH[VY00 -PYL0UZ[Y\J[VY0 ,4;)HZPJ

796.9(4;6;(3  

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; * V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY
3HRL3HUK*VSSLNL

.0:¶0U[YV[V.LVNYHWOPJ0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ *9;.0:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL.LVZWH[PHS*LY[PÃ&#x201E;JH[L7YVNYHT^PSSWYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OL RUV^SLKNLHUKWYHJ[PJHSZRPSSZULJLZZHY`[VKL]LSVWHUKTHUHNL .LVNYHWOPJ0UMVYTH[PVUWYVQLJ[ZHUK[VPU[LYWYL[HUKPTWSLTLU[ .0:HZHKLJPZPVUZ\WWVY[Z`Z[LT;OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSLUHISLZ[\KLU[Z [VKL]LSVWZ\IZ[HU[PHS[OLVYL[PJHSHUKWYHJ[PJHSJVTWL[LUJPLZ YLSH[PUN[V.0:"KL]LSVWMV\UKH[PVUHS\UKLYZ[HUKPUNHUKZRPSSZPU [OL\ZLVMPUK\Z[Y`Z[HUKHYKZVM[^HYL"HUKILHISL[VKLTVUZ[YH[L [VLTWSV`LYZ[OLHIPSP[`[VWLYMVYT.0:[HZRZH[[OL[LJOUPJPHUSL]LS 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLL NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; .0: Æ&#x2018; .,6 Æ&#x2018; *,; 

(.9 

:<..,:;,+,3,*;0=,: /V\YZ

0U[YV[V.LVZWH[PHS;LJOUVSVN` >VYSK.LVNYHWO` +H[H*VSSLJ[PVUMVY.0:4HWWPUNVY .7:(WWSPJH[PVUZPU(N ;6;(3

 ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; .0: Æ&#x2018; *0: 

(K]HUJLK.0:Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`,SLJ[P]LEE ;6;(3

 

.LVZWH[PHS;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW ;6;(3

 

=PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; )HZPJ*VTW\[LY7YVNYHTTPUN +H[HIHZL4HUHNLTLU[ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTW\[LY(PKLK+YHM[PUNLSLJ[P]L796.9(4;6;(3:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; .0: ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *(+

56;,:!

  ¶ ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

/LHS[O0UMVYTH[PVU 4LKPJHS*VKPUN6USPUL((:+LNYLL ((:/04*(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHT^PSSWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYTHUHNLTLU[WVZP[PVUZPU/LHS[O 0UMVYTH[PVU:[\KLU[ZHYLPUZ[Y\J[LKPUTLKPJHSL[OPJZJVKPUNPUMVYTH[PVU [LJOUVSVN`Z[H[PZ[PJZTHUHNLTLU[HUKTLKPJHSYLPTI\YZLTLU[<WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTNYHK\H[LZ^PSSILHISL[VZP[MVY TLKPJHSJVKPUNL_HTZH]HPSHISL[OYV\NOUH[PVUHSVYNHUPaH[PVUZZ\JOHZ[OL (TLYPJHU/LHS[O0UMVYTH[PVU4HUHNLTLU[(ZZVJPH[PVU(/04(HUK[OL (TLYPJHU(JHKLT`VM7YVMLZZPVUHS*VKLYZ((7*(KKP[PVUHSS`Z[\KLU[Z ^PSSILHISL[VVI[HPUH9LNPZ[LYLK/LHS[O0UMVYTH[PVU;LJOUVSVNPZ[9/0; JYLKLU[PHS[OYV\NO[OL(/04( 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; :-:

:,*65+@,(9 /V\YZ

7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ /LHS[O0UMVYTH[PVUMVY7YVMLZZPVUHSZ )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 7H[OVWO`ZPVSVN` :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4*:

/V\YZ (K]HUJLK*7;*VKPUNHUK4VKPÃ&#x201E;LYZ (K]HUJLK0*+*4*VKPUN 4LKPJHS4HUHNLTLU[ ,[OPJZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN *YLKLU[PHSPUN,TLYNPUN*VKPUN;YLUKZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; ,5. 

)HZPJ7OHYTHJVSVN`46+ )HZPJ7OHYTHJVSVN`46+ 7YPUJPWSLZVM*7;*VKPUN 7YPUJPWSLZVM0*+*4*VKPUN 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU 46+ 4H[OMVY4LKZ )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

  

Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4*: 

4*: 

/LHS[OJHYL:[H[PZ[PJZ 4LKPJHS9LJVYKZ ;OL3H^ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 4LKPJHS0UZ\YHUJL9LPTI\YZLTLU[ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ /VZWP[HS¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY /VZWP[HS*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW *SPUPJ¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY *SPUPJ*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW ;6;(3 

796.9(4;6;(3

4*:

  

Æ&#x2018; 4*: ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/LH[PUN=LU[PUN(PY*VUKP[PVUPUN 9LMYPNLYH[PVU *9;/=(**LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[Z[VNHPULU[Y`SL]LSLTWSV`TLU[PU[OPZPUK\Z[Y` :[\KLU[ZSLHYUZRPSSZPUPUZ[HSSH[PVUYLWHPYHUKTHPU[LUHUJLVMJVTTLYJPHSHUK YLZPKLU[PHSOLH[PUNHUKJVVSPUN\UP[Z 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=*

/V\YZ (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V/=(*9,SLJ[YPJP[`Â&#x2020; 9LMYPNLYH[PVU0Â&#x2020; /=(*9)S\LWYPU[9LHKPUNÂ&#x2020; (PY*VUKP[PVUPUN0Â&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=*

9LMYPNLYH[PVU00Â&#x2020;Â&#x2020; (PY*VUKP[PVUPUN00Â&#x2020;Â&#x2020; /LH[.LULYH[PVU:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020; 7PWLHUK+\J[^VYR0UZ[HSSH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

Â&#x2020;   

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

/VY[PJ\S[\YHS7YVK\J[PVU 3HUKZJHWL ((:/9;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL/VY[PJ\S[\YL7YVK\J[PVUHUK3HUKZJHWLKLNYLLPZMVYZ[\KLU[ZZLLRPUNHK]HUJLK[YHPUPUN ^P[OPU[OLNYLLUPUK\Z[Y`PUJS\KPUNNYLLUOV\ZLTHUHNLTLU[NVSMJV\YZLTHUHNLTLU[SHUK ZJHWLKLZPNUU\YZLY`THUHNLTLU[HUKSHUKZJHWLJVUZ[Y\J[PVU;OL^LLRZVMPU[LYUZOPW HSSV^[OLZ[\KLU[[VZWLJPHSPaL^P[OPU[OLWYVK\J[PVUVYSHUKZJHWLHYLHZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; >VVK`7SHU[0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVUÂ&#x2020; 3HUKZJHWL*VUZ[Y\J[PVU HUK4HPU[LUHUJLÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9;

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+

 ,]LYNYLLUZ=PULZHUK.YV\UKJV]LYZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z 7LYLUUPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ PU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ /9;VY(.9,SLJ[P]L 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3 ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9;(NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(N,JVUVTPJZ ¶ /LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z (UU\HSZ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL ;6;(3 ¶ 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6:

/V\YZ ;\YM4HUHNLTLU[Â&#x2020; 3HUKZJHWL+LZPNUÂ&#x2020; )PV:JPLUJL *VTWVZP[PVUVY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7,

. YLLUOV\ZL4HUHNLTLU[ HUK7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL /9;VY(.9,SLJ[P]L (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 7\ISPJ:WLHRPUN ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(NYPJ\S[\YL:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3HUKZJHWL+LZPNU¶3H`V\[.YHWOPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YV[V(NYVLJVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )PVSVNPJHS7LZ[4HUHNLTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 796.9(4;6;(3¶

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+`RL)HYRSL` ,THPS!KIHYRSL`'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ 7OVUL!

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`/VY[PJ\S[\YL7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

/VY[PJ\S[\YL *9;/9;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL/VY[PJ\S[\YLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZZLLRPUNLK\JH[PVUHS[YHPUPUNHUK LTWSV`TLU[PU[OLPUK\Z[YPLZVMSHUKZJHWPUNNYLLUOV\ZLTHUHNLTLU[WSHU[WYVWHNH[PVU U\YZLY`THUHNLTLU[NVSMJV\YZLTHUHNLTLU[HUK[\YMNYHZZTHUHNLTLU[0UHKKP[PVU[V JYLKP[OV\YZVMZWLJPHSPaLKJV\YZLZPUOVY[PJ\S[\YLI\ZPULZZHUKZVPSZJPLUJLZ[\KLU[Z^PSS YLJLP]L^LLRZVMZ\WLY]PZLKVJJ\WH[PVUHSL_WLYPLUJLH[HWWYV]LKPU[LYUZOPWSVJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 /V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; >VVK`7SHU[0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVUÂ&#x2020; ;\YM4HUHNLTLU[Â&#x2020; 3 HUKZJHWL*VUZ[Y\J[PVU HUK4HPU[LUHUJLÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020; :VPSZVY :VPS:JPLUJL ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; 

 ¶ :\TTLY;LYT

Æ&#x2018; /9; / LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z (UU\HSZ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; /9;

Â&#x2020;*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+`RL)HYRSL` ,THPS!KIHYRSL`'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ 7OVUL! 

/V\YZ

,]LYNYLLUZ=PULZHUK.YV\UK*V]LYZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; / LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z 7LYLUUPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .YLLUOV\ZL4HUHNLTLU[7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3HUKZJHWL+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL ;6;(3 

56;,:! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/\THU:LY]PJLZ

((:/:7:6*(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL/\THU:LY]PJLZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[Z^P[OZRPSSZ[V^VYRPUH]HYPL[`VM ZL[[PUNZZ\JOHZOVTLZMVY[OLKL]LSVWTLU[HSS`KPZHISLKHJ[P]P[`WZ`JOVZVJPHSHYLHZVMZLUPVY YLZPKLU[PHSOVTLZZWLJPHSLK\JH[PVUZJOVVSZZ[H[LHNLUJPLZJVYYLJ[PVUHSJLU[LYZWYVIH[PVU VMÃ&#x201E;JLZZVJPHSZLY]PJLHYLHZVMOVZWP[HSZHUKTLU[HSOLHS[OMHJPSP[PLZ*SHZZYVVT[YHPUPUNHUK Ã&#x201E;LSKL_WLYPLUJLWYLWHYLNYHK\H[LZVM[OL/\THU:LY]PJLZWYVNYHT[VWYV]PKLNYLH[S`ULLKLK ZLY]PJLZ[VWLVWSL^OVYLX\PYLHZZPZ[HUJL ;VILLSPNPISLMVY[OLÃ&#x201E;LSKL_WLYPLUJL[OLMVSSV^PUNT\Z[ILJVTWSL[LK!ZLTLZ[LYOV\YZ VM[OLYLX\PYLKJ\YYPJ\S\T.7(-V\UKH[PVUZVM/\THU:LY]PJLZ/:7HUK:VJPHS >LSMHYL/:7;OPZWYVNYHTVMZ[\K`JHUSLHK[VHIHJOLSVY»ZKLNYLLPUMHTPS`HUKJVUZ\TLY ZJPLUJLZVJPVSVN`WZ`JOVSVN`OLHS[OZ[\KPLZVYZVJPHS^VYR:[\KLU[ZZOV\SKJVUZ\S[^P[OHU HK]PZVYK\YPUN[OLPYÃ&#x201E;YZ[`LHYYLNHYKPUNZWLJPÃ&#x201E;J[YHUZMLYJ\YYPJ\SHHUKLSLJ[P]LZJV\YZL^VYR[V MHJPSP[H[LH[YHUZMLY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` -V\UKH[PVUZVM/\THU:LY]PJLZ 4H[O0(04VY :JPLUJL0(03VY0(07 7YPUJPWSLZVM/LHS[O ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ >VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY00 -PLSK,_WLYPLUJL00 (YLHVM*VUJLU[YH[PVU /\THUP[PLZ0(0/ ,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 

:7, /:7 *0: /,+ 

*VTWVZP[PVU00VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS>LSMHYL 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ;6;(3 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018;

>VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY0 -PLSK,_WLYPLUJL0 (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

  

67;065( /:7 /:7

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

 67;065)

Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

>VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY000 -PLSK,_WLYPLUJL000 (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ,SLJ[P]LZ ;6;(3

¶ ¶ ¶ ¶ ¶

(YLHVM*VUJLU[YH[PVU ,SLJ[P]LZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

 

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!/LSLU/LUKYLU ,THPS!OOLUKYLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/\THU:LY]PJLZ

((:/:7:6*(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLLJVU[PU\LK :LTLZ[LY (YLHZVM*VUJLU[YH[PVU

;OL/\THU:LY]PJLZZ[\KLU[OHZ[OLVWWVY[\UP[`[VJOVVZL MYVTÃ&#x201E;]LHYLHZVMJVUJLU[YH[PVU!LK\JH[PVUOLHS[OJYPTPUHS Q\Z[PJLWZ`JOVSVN`HUKZVJPVSVN`-PM[LLUZLTLZ[LYOV\YZHYL YLX\PYLKMYVTVULVM[OLÃ&#x201E;]LHYLHZ[VJVTWSL[L[OLWYVNYHT (SSLSLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`WYVNYHTJVVYKPUH[VY

:LTLZ[LY (YLHZVM*VUJLU[YH[PVU ,+<*(;065 ,+< ,+< ,+< ,+< ,*, ,*, ,*, 7,+ 7:@ ,+< /:7

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;LHJOPUN 3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU ,K\JH[PVUHS7Z`JOVSVN` 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ *OPSK)LOH]PVY 4HUHNLTLU[ *YLH[P]L(J[P]P[PLZMVY@V\UN*OPSKYLU )HZPJ(J[P]P[PLZMVY,SLTLU[HY`*OPSKYLU *OPSK+L]LSVWTLU[ +P]LYZP[`VM:JOVVSZ :VJPL[` 0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYR

*90405(31<:;0*, *1: *VYYLJ[PVUZ *1: *YPTPUHS0U]LZ[PNH[PVU0 *1: *YPTPUHS,]PKLUJL 7YVJLK\YLZ *1: 1\]LUPSL1\Z[PJL *1: 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL *1: *YPTPUHS3H^

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/,(3;/ (/, (/, (/, ,*,

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7,+

)HZPJ5\YZPUN(ZZPZ[PUN 4LKPJHS;LYTPUVSVN` (K]HUJLK4LKPJHS;LYTPUVSVN` / LHS[O:HML[`5\[YP[PVU MVY@V\UN*OPSKYLU ,TLYNLUJ`4LKPJHS;LJOUPJPHU¶)HZPJ *VTT\UP[`/LHS[O 5\[YP[PVU +PZLHZL7YVJLZZLZ -P[ULZZMVY3PML

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!/LSLU/LUKYLU ,THPS!OOLUKYLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

     

   

    

/V\YZ

7:@*/636.@ ,*, /:7 /:7 :6* :6* 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ /:7

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*OPSK)LOH]PVY 4HUHNLTLU[ +`UHTPJZVM+VTLZ[PJ=PVSLUJL )LOH]PVY4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` +LH[O +`PUN ;OL7Z`JOVSVN`VM4H[\YP[` 6SK(NL *OPSK+L]LSVWTLU[ -HTPS`9LSH[PVUZ /\THU+L]LSVWTLU[ (IUVYTHS7Z`JOVSVN` :VJPHS7Z`JOVSVN` *\S[\YL 7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYR

      

:6*0636.@ (5; *1: :6* :6* :6* :6* /:7

.LULYHS(U[OYVWVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :VJPHS7YVISLTZ :VJPVSVN`VM+L]PHU[)LOH]PVY 9HJPHS ,[OUPJ.YV\WZ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYR

   

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/<4(5:,9=0*,:,3,*;0=,: .LULYHS,K\JH[PVUJV\YZLZJHUIL\ZLKHZLSLJ[P]LJYLKP[ ,SLJ[P]LZ!ULLKJYLKP[OV\YZPMJVTWSL[L-PLSK,_WLYP LUJL000ULLKJYLKP[OV\YZPMKVUV[JVTWSL[L-PLSK ,_WLYPLUJL000*V\YZLZSPZ[LK\UKLYHYLHZVMJVUJLU[YH[PVU JHUHSZVIL\ZLKHZLSLJ[P]LZ*VTW\[LYJV\YZLZJHUIL \ZLKHZLSLJ[P]LZ^P[OHTH_PT\TVMOV\YZ 7/0 ,[OPJZ ,*6 ;OL(TLYPJHU,JVUVT` :7, 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVU :7, 0U[YVK\J[PVU[V.YV\W+PZJ\ZZPVUZ :7, 7LYZ\HZP]L:WLHRPUN :-: :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ )<: )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ /:7 0U[YV[V:\IZ[HUJL(I\ZL ,5. 4HU\HS*VTT\UPJH[PVUMVY+LHM ,5. (K]HUJLK:PNUPUN 76: (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,*, /LHKZ\W9LHKPUN *0: 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ *0: 7HNL4HRLY *0: 7V^LY7VPU[ *0: >LI7HNL+LZPNU *0: ,_JLS *0: (JJLZZ *0: >VYK 

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;


3HRL3HUK*VSSLNL

0UK\Z[YPHS4HPU[LUHUJL *9;05+4;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V[OLÃ&#x201E;LSKVMPUK\Z[YPHSTHPU[LUHUJL ,TWOHZPZPZWSHJLKVUZ\JOHYLHZHZTHJOPULZOVWWS\TIPUNHUKLSLJ[YPJP[`HZ^LSSHZ JVUJLU[YH[PVUVMTLJOHUPJHSS`VYPLU[LKJV\YZL^VYR5H[PVU^PKL[OLPUK\Z[Y`ULLKZZRPSSLK THPU[LUHUJLTLJOHUPJZ-VYHWLYZVU^P[O[YHPUPUNPUPUK\Z[YPHSTHPU[LUHUJLH]HYPL[`VM QVIZHYLH]HPSHISLPUTHU`SVJH[PVUZ>HNLZPU[OPZQVIJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUHYLOPNOYHUNPUN SVJHSS`MYVTHULU[Y`SL]LSVM ¶ WLYOV\Y\W[V WLYOV\Y 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :6: Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 4,;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; +**PYJ\P[Z4VKÂ&#x2020; :OVW*VTW\[H[PVUZ 0UK\Z[YPHS:HML[` /\THU9LSH[PVUZ 7PWLÃ&#x201E;[[PUN7YVJLK\YLZ (**PYJ\P[Z4VKÂ&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 05+

4V[VYZHUK.LULYH[VYZ4VKÂ&#x2020;Â&#x2020; / LH[PUN=LU[PSH[PVUHUK (PY*VUKP[PVUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020; ; YV\ISLZOVV[PUNHUK 7YL]LU[P]L4HPU[LUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020; -S\PK7V^LY >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ , SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVUZ7YVJLK\YLZ 4VKÂ&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 05+

/V\YZ    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY  4\Z[WHZZ4,;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2YPZ2LYZL` ,THPS!RRLYZL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ ((:0;(7:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O LU[Y`SL]LSZRPSSZULJLZZHY`[V^VYRHZHOLSWKLZR[LJOUPJPHUZVM[^HYL [YHPULYVYV[OLYJVTW\[LYWYVMLZZPVUHS;OLZ[\KLU[^PSSILWYV]PKLK^P[O H^LSSYV\UKLKJVTW\[LYJ\YYPJ\S\TMLH[\YPUNJV\YZLZPUHWWSPJH[PVU HUKNYHWOPJZZVM[^HYLOHYK^HYLPU[LYUL[^LIWHNLKLZPNUUL[^VYRPUN HUKWYVNYHTTPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; Æ&#x2018;7,+ /,+ *0: ,,; 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L >LI7HNL+LZPNU *VTW\[LY/HYK^HYL ;6;(3

 

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; )<:

*VTWVZP[PVU0 (JJLZZ 8\HYR?WYLZZ (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: 

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; :7,

0;:LTPUHY 0;*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ +LNYLL0U[LYUZOPW (KVIL-SHZO 0;,SLJ[P]LZ 7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; (KVIL7OV[VZOVW (KVIL0SS\Z[YH[VY ,_JLS ;6;(3

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *9;0;(7:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZSH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y`SL]LS ^VYRHZHOLSWKLZRHZZPZ[HU[VYJVTW\[LY\ZLY;OLJV\YZL^VYRPZZWYLHK HTVUN[OL]HYPV\Z0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`JVUJLU[YH[PVUZHUKHSSV^ZMVY M\[\YLJVTWSL[PVUVMHU`VM[OL0;KLNYLLZ^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNU 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ ,_JLS (KVIL7OV[VZOVW ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; 

(JJLZZ *VTW\[LY/HYK^HYL (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0;*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *LY[PÃ&#x201E;JH[L0U[LYUZOPW *0: (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU *0:VY0;; 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3

  Æ&#x2018; Æ&#x2018;

796.9(4;6;(3

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[ *9;0;.+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU*VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[[YHPUZZ[\KLU[ZPUHSS WOHZLZVM[OLNHTLKL]LSVWTLU[WYVJLZZ*V\YZL^VYRPUJS\KLZKLZPNU WYVNYHTTPUN+HUK+HUPTH[PVUHUKHY[;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LHSSV^ZMVY ZVTLÃ&#x2026;L_PIPSP[`[VHKKV[OLYZWLJPHS[`JSHZZLZHZ^LSS 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;;

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ (KVIL7OV[VZOVW *VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[ +*VTW\[LY(UPTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PNP[HS4LKPH(Y[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;; 

6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK.HTL+L]LSVWTLU[ (K]HUJLK(UPTH[PVUHUK4VKLSPUN 0;,SLJ[P]LVY (Y[,SLJ[P]L 0;.HTL+L]LSVWTLU[*LY[0U[ 0UKPL.HTL+L]LSVWTLU[ ;6;(3

  796.9(4;6;(3(9;

Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 0;;

 

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶+PNP[HS4LKPH:WLJPHSPZ[ *9;0;+4:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU+PNP[HS4LKPH[YHPUZHZ[\KLU[[V^VYRH[[OLUL_\ZVM^LI KL]LSVWTLU[TV]PLWYVK\J[PVUHUKIYVHKJHZ[;=WYVK\J[PVU;OLZRPSSZ YLX\PYLKMVYJVTWSL[LKL]LSVWTLU[VMH]PKLVWYVK\J[PVUMYVTJVUJLW[[V JVTWSL[LKIYVHKJHZ[V]LY[OLHPYVYVU[OL^LI^PSSILJV]LYLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:VY0;;

/V\YZ (KVIL7OV[VZOVW 4HJYVTLKPH-SHZO >LI7HNL+LZPNU +PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVUÂ&#x2020; +PNP[HS4LKPH(Y[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0;,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 0;;

(K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU (K]HUJLK+PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVU +*VTW\[LY(UPTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )HZPJ;=7YVK\J[PVU 0;+PNP[HS4LKPH*LY[0U[ +PNP[HS=PKLV,MMLJ[Z ;6;(3

796.9(4;6;(3

    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU ((:0;5,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVUWYV]PKLZHUPU[LUZP]LJV\YZLVM Z[\K`[OH[WYLWHYLZHZ[\KLU[[V^VYRPUHI\ZPULZZLU]PYVUTLU[^OPSLTHPU [HPUPUNVYHKTPUPZ[LYPUNHTPJYVJVTW\[LYUL[^VYR;OLJVYLYLX\PYLKJSHZZLZ JV]LYNLULYHSHYLHZPUPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN`HUK[OLJVUJLU[YH[PVUJSHZZLZ JV]LYIV[O[OLWO`ZPJHSUL[^VYRHUKVWLYH[PUNZ`Z[LTLU]PYVUTLU[PUNYLH[ KL[HPS4HU`VM[OLJSHZZLZJHUIL\ZLKHZWYLWHYH[PVUMVY]HYPV\ZOHYK^HYL UL[^VYRPUNHUK6:JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUZMYVT4PJYVZVM[*VTW;0(*PZJVHUKV[OLYZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0:

Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018;7,+ /,+ *0: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTW\[LY/HYK^HYL *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L >LI7HNL+LZPNU ;6;(3

  

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,*6  Æ&#x2018; 7:@  Æ&#x2018; )<:

/V\YZ :LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;*707HUK9V\[PUNÂ&#x2020; :\Y]L`VM6WLYH[PUN:`Z[LTZÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; :7,

*SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LTZ 5L[^VYR,ZZLU[PHSZ *VTWVZP[PVU0 7YVQLJ[4HUHNLTLU[Â&#x2020; 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;; Æ&#x2018; *0:

0;:LTPUHY 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU0U[LYUZOPW (K]HUJLK:LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LTZ (K]HUJLK9V\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 5L[^VYR:LJ\YP[`Â&#x2020; 0;,SLJ[P]L >PYLSLZZ5L[^VYRPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU *9;0;5,;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVUSH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y` SL]LS^VYRHZHUL[^VYR[LJOUPJPHUVY7*[LJOUPJPHU;OLJV\YZL^VYRPZ ZWYLHKHTVUN[OL]HYPV\Z0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`JVUJLU[YH[PVUZHUK HSSV^ZMVYM\[\YLJVTWSL[PVUVMHU`VM[OL0;KLNYLLZ^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZL_JLSSLU[MVYZ\WWSLTLU[PUNHUV[OLYHZZVJPH[LKLNYLL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: 

Æ&#x2018; *0:/V\YZ *VTW\[LY/HYK^HYL *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ *SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:VY0;;

 5L[^VYR,ZZLU[PHSZ >LI7HNL+LZPNU :\Y]L`VM6WLYH[PUN:`Z[LTZÂ&#x2020; :LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LTZ 5L[(KTPU*LY[0U[LYUZOPW 0;,SLJ[P]L ;6;(3

   796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶7YVNYHTTPUN ((:0;796(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU7YVNYHTTPUNWYV]PKLZ[OLULJLZZHY`[YHPUPUN[VWYLWHYLHZ[\KLU[ [VLU[LYI\ZPULZZPUK\Z[Y`VYNV]LYUTLU[^VYRPUWYVNYHTTPUNHUKYLSH[LKQVIZ ;OLJVYLYLX\PYLKJSHZZLZJV]LYNLULYHSHYLHZVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`HUK[OL JVUJLU[YH[PVUJSHZZLZJV]LYH]HYPL[`VMHWWSPJH[PVUWYVNYHTTPUNSHUN\HNLZ^LI WYVNYHTTPUNHUKKH[HIHZLPU[LYHJ[P]P[` 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; Æ&#x2018;7,+ /,+ ,,; *0: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L *VTW\[LY/HYK^HYL >LI7HNL+LZPNU ;6;(3

 

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )<:

*VTWVZP[PVU0 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;;

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 7:@ :`Z[LTZ+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1H]H7YVNYHTTPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0;:LTPUHY 0;7YVNYHTTPUN+LNYLL0U[LYUZOPW 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L (K]HUJLK>LI;LJOUVSVNPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3Æ&#x2018; *0:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN00Â&#x2020; 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶7YVNYHTTPUN *9;0;796*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU7YVNYHTTPUNSH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y`SL]LS^VYRHZHJVTW\[LY VWLYH[VYVYJVTW\[LYWYVNYHTTLY;OLJV\YZL^VYRPZZWYLHKHTVUN[OL]HYPV\Z 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`JVUJLU[YH[PVUZHUKHSSV^ZMVYM\[\YLJVTWSL[PVUVMHU`VM[OL 0;KLNYLLZ^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZL_JLSSLU[MVYZ\WWSLTLU[PUNHUV[OLY HZZVJPH[LKLNYLL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNU 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:VY0;;

/V\YZ

*VTW\[LY/HYK^HYL =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0;7YVNYHTTPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L0U[LYUZOPW 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶>LI;LJOUVSVN` ((:0;>,)(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU>LI;LJOUVSVN`KLNYLLPZKLZPNULK[VWYV]PKLZ[\KLU[Z ^P[O[OLZRPSSZULJLZZHY`[V^VYRPUKLWLUKLU[S`VYPUI\ZPULZZHZH^LIWHNL KLZPNULYKL]LSVWLY;OLZ[\KLU[^PSSILWYV]PKLK^P[OH^LSSYV\UKLKJVTW\[LY J\YYPJ\S\TMLH[\YPUNJV\YZLZPUHWWSPJH[PVUHUKNYHWOPJZZVM[^HYLOHYK^HYL PU[LYUL[^LIWHNLKLZPNUHUKWYVNYHTTPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; :-: 7,+ /,+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L >LI7HNL+LZPNU *VTW\[LY/HYK^HYL ;6;(3

 

:,*65+@,(9  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4(;  4(; Æ&#x2018; *0:

+LZPNUPUNMVY[OL>LI 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ (KVIL7OV[VZOVW (KVIL-SHZO 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LUPZL>HSR ,THPS!K^HSR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

    

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,*6  Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0:VY0;;

/V\YZ (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU +H[HIHZL4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L *VTWVZP[PVU0 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 7:@ 

:`Z[LTZ+LZPNU 1H]H7YVNYHTTPUN (K]HUJLK>LI;LJOUVSVNPLZ 0;:LTPUHY 0;>LI;LJOUVSVN`+LNYLL0U[LYUZOPW 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

    


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶>LI;LJOUVSVN` *9;0;>,)*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU>LI;LJOUVSVN`SH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y`SL]LS^VYR HZH^LIWHNLKLZPNULY;OLJV\YZL^VYRLTWOHZPaLZZVM[^HYLHWWSPJH[PVUZ HUK^LIWHNLKLZPNUPUZ[Y\J[PVUHUKHSSV^ZMVYM\[\YLJVTWSL[PVUVM[OL >LI;LJOUVSVN`0;KLNYLL^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0:

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZVY 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUN (KVIL7OV[VZOVW >LI7HNL+LZPNU 7YPUJPWSLZVM,*VTTLYJL ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:

+LZPNUPUNMVY[OL>LI (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU (KVIL-SHZO 0;>LI;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L0U[LYUZOPW >LI,SLJ[P]LZ ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LUPZL>HSR ,THPS!K^HSR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UZ[Y\TLU[H[PVU *VU[YVS;LJOUVSVN` ((:0*;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHTOH]LKL]LSVWLK[OLRUV^SLKNLJVTT\UPJH[PVUZRPSSZHUK THUHNLTLU[HIPSP[`[VPU[LNYH[LZVM[^HYLKLZPNU^P[OOHYK^HYL;OLNYHK\H[LZHYLWYLWHYLK MVYHWVZP[PVU[OH[THPU[HPUZYLWHPYZVYPUZ[HSSZLSLJ[YVUPJH\[VTH[PVUZ`Z[LTZ0UZ[Y\TLU[H[PVU *VU[YVS;LJOUVSVN`NYHK\H[LZ\UKLYZ[HUKLSLJ[YVUPJZMVY[LJOUPJHSZ\WWVY[WYVNYHTTPUNMVY HWWSPJH[PVUZ[VT\S[PW\YWVZLLSLJ[YVUPJJVTW\[LYZHUKWLYPWOLYHSLX\PWTLU[\ZLKPUHUPUK\Z [YPHSWSHU[LU]PYVUTLU[HUKUL[^VYRPUNPUVYKLY[VPU[LNYH[LLX\PWTLU[HUKL_WHUKUL[^VYRZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[H[PVU ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O4VK >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018;

/V\YZ 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 *VTW\[LY:`Z[LTZ(YJOP[LJ[\YL 0U[YV[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,,;

+PNP[HS3VNPJ 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 ;LJO4H[O4VK *VTW\[LY3VNPJ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ ;6;(3

   

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,;

:[H[PZ[PJZMVY)\ZPULZZVY )\ZPULZZ:[H[PZ[PJZ ;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L +H[H*VTT\UPJH[PVUZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

)<: ;,*

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

1VOU+LLYL;LJO

((:1+((ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL (UL^NLULYH[PVUVMMHYTLX\PWTLU[KLTHUKZHUL^ NLULYH[PVUVMZLY]PJL[LJOUPJPHUZ;VTLL[[OPZKLTHUK 1VOU+LLYL*VTWHU`OHZJYLH[LK[OL1VOU+LLYL;LJO WYVNYHTHUKOHZZLSLJ[LK3HRL3HUK*VSSLNLHZVUL VMHSPTP[LKU\TILYVM5VY[O(TLYPJHUZP[LZ ;OL1VOU+LLYL;LJOWYVNYHTVMMLYLKQVPU[S`I`1VOU +LLYLHUK3HRL3HUK*VSSLNLPUJVVWLYH[PVU^P[O1VOU +LLYLKLHSLYZVMMLYZZ[\KLU[ZTHU`\UPX\LVWWVY[\UP[PLZ PUJS\KPUNLHYUPUNHZHSHY`^OPSLSLHYUPUN[OYV\NOVU[OL QVI[YHPUPUNH[HWHY[PJPWH[PUNKLHSLYZOPW"[YHPUPUNVU[OL SH[LZ[1VOU+LLYL[YHJ[VYZJVTIPULZHUKPTWSLTLU[ZHUK SLHYUPUN[OLUL^LZ[KPHNUVZ[PJHUKZLY]PJPUNWYVJLK\YLZ :[\KLU[ZHSZVOH]L[OLVWWVY[\UP[`[VTV]LKPYLJ[S` PU[VLTWSV`TLU[^P[O[OLPYZWVUZVYPUNKLHSLYZOPW\WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OPZHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLLWYVNYHT :[\KLU[ZLUYVSSLKPU[OL1VOU+LLYL;LJOWYVNYHTT\Z[ HJOPL]LHNYHKLVM¸*¹VYOPNOLYPUHSS1+(JSHZZLZHUK ;,*[VYLTHPUPUHUKNYHK\H[LMYVT[OLWYVNYHT (U`Z[\KLU[YLJLP]PUNSLZZ[OHUH¸*¹PU[OLZLJSHZZLZ ^PSSILYLX\PYLK[V^P[OKYH^MYVT[OLWYVNYHTHUKYLWLH[ [OLJSHZZK\YPUN[OLUL_[ZJOLK\SLKVMMLYPUNWYPVY[V JVU[PU\PUNPUVYNYHK\H[PUNMYVT[OLWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[ ;OPZPZHZWLJPHSHKTPZZPVUWYVNYHT*VU[HJ[*V\UZLSPUN :LY]PJLZVY[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYMVYZWLJPÃ&#x201E;JYLX\PYLTLU[Z

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 

>YP[PUNMVY0UK\Z[Y`VY *VTWVZP[PVU0 1VOU+LLYL7V^LY;YHPUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1VOU+LLYL*VTIPUL7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1VOU+LLYL/`KYH\SPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;OL(TLYPJHU,JVUVT` 1VOU+LLYL,SLJ[P]L ;6;(3

/V\YZ    

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 

1VOU+LLYL(PY*VUKP[PVUPUN 1VOU+LLYL:6, 1VOU+LLYL,SLJ[P]L ;6;(3

  

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

1VOU+LLYL:6,00 1VOU+LLYL-\LS:`Z[LTZ 1VOU+LLYL,UNPULZ 0U[YV;V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 1VOU+LLYL,SLJ[P]LÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 

/V\YZ 1VOU+LLYL,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020; (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZÂ&#x2020; 1VOU+LLYL:OVW:RPSSZÂ&#x2020; 1VOU+LLYL/`KYH\SPJZÂ&#x2020; 1VOU+LLYL(N:VM[^HYLÂ&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 1VOU+LLYL,SLJ[P]L ;6;(3

    

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+(

1VOU+LLYL,X\PWTLU[+PHNUVZ[PJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 1VOU+LLYL(K]HUJLK,SLJ[YPJHS ,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1VOU+LLYL:6,Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+(

>LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 1VOU+LLYL(K]HUJLK7V^LY;YHPUZ 1VOU+LLYL;PSSHNL :LLKPUNÂ&#x2020;

 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[796.9(4;6;(3*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-HJ\S[`*VU[HJ[!(SSLU+YHRL ,THPS!HKYHRL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!


3HRL3HUK*VSSLNL

3P]LZ[VJR7YVK\J[PVU *9;3=:;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLZWLJPHSPaLK3P]LZ[VJR7YVK\J[PVUJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVY LTWSV`TLU[WVZP[PVUZPUH]HYPL[`VMSP]LZ[VJRHYLHZ;OLZLQVIZPUJS\KLOLYKZTHU WVZP[PVUZ(0[LJOUPJPHUZSP]LZ[VJRTHUHNLYZHUKOVTLMHYTVWLYH[VYZ;OL:6, PU[LYUZOPWWYV]PKLZHKKLKL_WLYPLUJLPUSP]LZ[VJRTHUHNLTLU[HUKWYVK\J[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

:\TTLY;LYT

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

/V\YZ

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018;(NYPJ\S[\YL4H[OÂ&#x2020;VY 4H[OVYOPNOLY *YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020; (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020; :VPSZÂ&#x2020;VY (.9 :VPS:JPLUJL (.9 -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; (.9 3P]LZ[VJR,]HS\H[PVUÂ&#x2020; ;6;(3

  ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(.9

Æ&#x2018; (.9

0U[YVK\J[PVU[V(N:VM[^HYL 6:/((N4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4HYRL[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLMHUK+HPY`:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLM(0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY :^PUL(0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

4LH[:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4LJOHUPJZÂ&#x2020; :6,00796.9(4;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9`HU6YYPJR ,THPS!ZVYYPJR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

   

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

/V\YZ (NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZ ,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

4HUHNLTLU[

((:4.;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL4HUHNLTLU[KLNYLLPZKLZPNULKMVY[OVZL^OVWSHU[VV^UHUKVWLYH[L[OLPY V^UI\ZPULZZHUK[OVZL^OVWSHU[V^VYRHZ[LJOUPJPHUZZ\WLY]PZVYZVYTHUHNLYZ PUMVYWYVÃ&#x201E;[VYUV[MVYWYVÃ&#x201E;[VYNHUPaH[PVUZ<ZPUNJHYLLYLSLJ[P]LZHZWLJPHSPaLK THUHNLTLU[J\YYPJ\S\TJHUILKLZPNULK[VTLL[[OLULLKZVMZ[\KLU[ZPUZ\JO KP]LYZLHYLHZHZTHYRL[PUNYL[HPSPUNZHSLZTHU\MHJ[\YPUNJVUZ[Y\J[PVU[YHUZWVY[H[PVU [LJOUVSVN`HUK[OL[YHKLZ ;V[HSJYLKP[OV\YZMVYNYHK\H[PVUPU[OPZWYVNYHTT\Z[LX\HSVYL_JLLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 

 :-: /,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 *VTWVZP[PVU0VY )\ZPULZZ,UNSPZO 2L`IVHYKPUNVY *HYLLY,SLJ[P]L :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

 

Æ&#x2018; )<: 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 

76: 

7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY *HYLLY,SLJ[P]L 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00VY :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )<:

 

   

 4(; 

/V\YZ /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZVY *HYLLY,SLJ[P]L )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZVY 4H[OLTH[PJZ,SLJ[P]L ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:)<: 

3HIVY9LSH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HUHNLTLU[:LTPUHYVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HUHNLTLU[0U[LYUZOPWVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HUHNLTLU[4HYRL[PUN*HWZ[VUL -LKLYHS;H_(JJV\U[PUNVY 4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN ;6;(3

796.9(4;6;(3Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

  )<: 

7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM:LSSPUN 7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUNVY :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

  

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  ;OL4HUHNLTLU[7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ :[\KLU[ZZOV\SKTLL[^P[O[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYWYPVY[VLUYVSSSPUNPU PU[LYUZOPWHUKJHYLLYLSLJ[P]LJV\YZLZPUVYKLY[VKLZPNUHUPUKP]PK\HSPaLK THUHNLTLU[WYVNYHT[OH[^PSSTLL[[OLPYULLKZ

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4HUHNLTLU[ 5+74.;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU4HUHNLTLU[WYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU Z\WLY]PZPVUHUKTHUHNLTLU[,TWSV`LLZJHU\ZL[OPZWYVNYHT[VWYLWHYLMVY\W^HYK TVIPSP[`HUKVY\WKH[LTHUHNLTLU[HUKZ\WLY]PZVY`ZRPSSZ(SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS` JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLL^P[OHTHQVYPU4HUHNLTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<:

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OLJHYLLYLSLJ[P]LT\Z[ILHWWYV]LKI`[OL*VVYKPUH[VYVM4HUHNLTLU[ ;YHPUPUN7YVNYHTZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[VY 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 )<: )<: )<: )<: *0:

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

4HYRL[PUN

((:42;.(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL4HYRL[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLTWSV`TLU[WVZP[PVUZPUZHSLZYL[HPSPUNTHYRL[PUN HUKV[OLYYLSH[LKI\ZPULZZHYLHZ0[JHUHSZVIL\ZLK[V\WNYHKLZRPSSZHUKRUV^SLKNLVMWYLZLU[S` LTWSV`LKWLYZVUULS[VHSSV^[OLT[VHK]HUJL[OLPYJHYLLYZ;OPZWYVNYHTWYV]PKLZ[OLIYVHK IHJRNYV\UKULJLZZHY`[VZ\JJLLKPUTVKLYUTHYRL[PUN^P[OZWLJPHSLTWOHZPZWSHJLKVUWYPJPUN WYVTV[PVUKPZ[YPI\[PVUHUKWYVK\J[JVUJLW[PVU^P[OPUIV[O[OLWYVÃ&#x201E;[HUKUV[MVYWYVÃ&#x201E;[ZLJ[VYZ ;V[HSJYLKP[OV\YZMVYNYHK\H[PVUPU[OPZWYVNYHTT\Z[LX\HSVYL_JLLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018;/,+ 7,+ :6: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ )\ZPULZZ4H[OVY 4H[O,SLJ[P]L *VTWVZP[PVU0 :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]LZ /\THU9LSH[PVUZ ;6;(3

  

7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTWVZP[PVU00 (JJV\U[PUN7YVJLZZVY *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; :7,

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<:

-PYZ[:LTLZ[LY:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*6

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00VY :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ 7YPUJPWSLZVM,*VTTLYJLVY *HYLLY,SLJ[P]L ¶ 4HYRL[PUN0U[LYUZOPWVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HYRL[PUN:LTPUHYVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HUHNLTLU[4HYRL[PUN*HWZ[VUL ;6;(3 ¶

796.9(4;6;(3

76:

   

/V\YZ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:  Æ&#x2018; )<:  Æ&#x2018; )<:

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

 

7YPUJPWSLZVM:LSSPUN 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN ;6;(3

 

¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OL4HYRL[PUN7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ :[\KLU[ZZOV\SKTLL[^P[O[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYWYPVY[VLUYVSSSPUNPU PU[LYUZOPWHUKJHYLLYLSLJ[P]LJV\YZLZPUVYKLY[VKLZPNUHUPUKP]PK\HSPaLK THYRL[PUNWYVNYHT[OH[^PSSTLL[[OLPYULLKZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4HYRL[PUN

*9;42;.*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU4HYRL[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPUHJJV\U[ THUHNLTLU[ZHSLZYL[HPSPUNHUKTHYRL[PUN*\YYLU[LTWSV`LLZJHU\ZL[OPZWYVNYHT[V WYLWHYLMVY\W^HYKTVIPSP[`HUKVY\WKH[LTHYRL[PUNZRPSSZ(SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LK PU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVY PU4HYRL[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 

7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM:LSSPUN *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OL4HYRL[PUN7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

 

/V\YZ   


3HRL3HUK*VSSLNL

4HZZHNL;OLYHW`*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJR *9;4;;92

;OL4HZZHNL;OLYHW`*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL4HZZHNL ;OLYHW`WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY4HZZHNL;OLYHW`(WWSPJH[PVU^P[O [OL*9;4;;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVUHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT6UJLHJJLW[LKPU[V[OL4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT[OLTHQVYJVKL ^PSSILJOHUNLK[V*9;4; 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4HZZHNL;OLYHW`6W[PVU *9;4;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL4HZZHNL;OLYHW`J\YYPJ\S\TPZKLZPNULK[V WYLWHYL[OLPUKP]PK\HSPUHSSHYLHZVMTHZZHNL 4HZZHNL[LJOUPX\LZHUKIVK`^VYRHUH[VT` WYVMLZZPVUHSPZT^P[OJSPLU[ZHUKI\ZPULZZWYHJ[PJLZ HYLPUJS\KLKPU[OLJ\YYPJ\S\T0UHKKP[PVU[V[\P[PVU HUKMLLZJVZ[ZMVY[OL4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT Z[\KLU[ZPUJS\KL!^VYRIVVRZTHZZHNLZ\WWSPLZ [HISL\UPMVYTZHUK[OLIVHYKL_HTSPJLUZLMLL ;OLYLHYL[^VVW[PVUZH]HPSHISLMVYJVTWSL[PVUVM[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT6W[PVUPZHWHY[[PTLUPNO[ WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU[OPZWYVNYHT ILNPULHJOMHSSZLTLZ[LY6W[PVUPZHUHJJLSLYH[LK M\SS[PTLKH`WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU[OL HJJLSLYH[LKWYVNYHTILNPULHJOZWYPUNZLTLZ[LY6UJL HKTP[[LK[VVULVM[OLWYVNYHTZ[OLZ[\KLU[T\Z[ WYVNYLZZ[OYV\NO[OLJV\YZLZJVYYLZWVUKPUN[V[OL YLZWLJ[P]LJ\YYPJ\S\TTVKLS(¸*¹NYHKLPZYLX\PYLKPU HSSTHZZHNL[OLYHW`J\YYPJ\S\TJV\YZLZMVYWYVNYLZZPVU JVTWSL[PVU<WVUJVTWSL[PVUVM[OLJV\YZL[OL Z[\KLU[^PSSYLJLP]LHJLY[PÃ&#x201E;JH[LHUK^PSSILHISL[V ZP[MVYVULVM[OYLL0SSPUVPZHWWYV]LKIVHYKL_HTZ 4HZZHNL;OLYHW`HWWSPJH[PVUYLX\PYLTLU[ZPUJS\KL HKTPZZPVU[V3HRL3HUK*VSSLNLJVTWSL[PVUVM[OL 4HZZHNL;OLYHW`7YVNYHTHWWSPJH[PVUMVYTVI[HPULK MYVT7YVNYHT^LIZP[LHUKJVTWSL[PVUVM[OL*64 7(::HZZLZZTLU[[LZ[Z;VILJVUZPKLYLKHJHUKPKH[L Z[\KLU[ZT\Z[OH]LHUHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLJVTWSL[LKI` 4HYJOVY1\S`MVYJVUZPKLYH[PVUMVY[OLZLTLZ[LY WHY[[PTLUPNO[WYVNYHTILNPUUPUNPU[OLMHSSZLTLZ[LY VY6J[VILYVY+LJLTILYMVYJVUZPKLYH[PVUMVY[OL HJJLSLYH[LKZLTLZ[LYM\SS[PTLKH`WYVNYHTILNPUUPUN PU[OLZWYPUNZLTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; )06

/V\YZ 4HZZHNL;OLYHW`0 )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` ;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: 4HZZHNL;OLYHW`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`MVY[OL 4HZZHNL;OLYHWPZ[00Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; /,+

7H[OVSVN`MVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020;Â&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3

 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(:

4HZZHNL;OLYHW`000 ,[OPJZMVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020; 4HZZHNL*SPUPJ0 ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4(:

4HZZHNL;OLYHW`0= :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ 4HZZHNL*SPUPJ00 ;6;(3

796.9(4;6;(3

:LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT4HZZHNL;OLYHW`;YHJR *9;4;;92^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

 

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

56;,:!

  


3HRL3HUK*VSSLNL

4HZZHNL;OLYHW`6W[PVU *9;4;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL4HZZHNL;OLYHW`J\YYPJ\S\TPZKLZPNULK[VWYLWHYL [OLPUKP]PK\HSPUHSSHYLHZVMTHZZHNL4HZZHNL[LJO UPX\LZHUKIVK`^VYRHUH[VT`WYVMLZZPVUHSPZT^P[O JSPLU[ZHUKI\ZPULZZWYHJ[PJLZHYLPUJS\KLKPU[OL J\YYPJ\S\T0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVY[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHTZ[\KLU[ZPUJS\KL!^VYRIVVRZ THZZHNLZ\WWSPLZ[HISL\UPMVYTZHUK[OLIVHYKL_HT SPJLUZLMLL ;OLYLHYL[^VVW[PVUZH]HPSHISLMVYJVTWSL[PVUVM[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT6W[PVUPZHWHY[[PTLUPNO[ WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU[OPZWYVNYHT ILNPULHJOMHSSZLTLZ[LY6W[PVUPZHUHJJLSLYH[LK M\SS[PTLKH`WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU [OLHJJLSLYH[LKWYVNYHTILNPULHJOZWYPUNZLTLZ[LY 6UJLHKTP[[LK[VVULVM[OLWYVNYHTZ[OLZ[\KLU[ T\Z[WYVNYLZZ[OYV\NO[OLJV\YZLZJVYYLZWVUKPUN[V[OL YLZWLJ[P]LJ\YYPJ\S\TTVKLS(¸*¹NYHKLPZYLX\PYLKPU HSSTHZZHNL[OLYHW`J\YYPJ\S\TJV\YZLZMVYWYVNYLZZPVU JVTWSL[PVU<WVUJVTWSL[PVUVM[OLJV\YZL[OL Z[\KLU[^PSSYLJLP]LHJLY[PÃ&#x201E;JH[LHUK^PSSILHISL[V ZP[MVYVULVM[OYLL0SSPUVPZHWWYV]LKIVHYKL_HTZ 4HZZHNL;OLYHW`HWWSPJH[PVUYLX\PYLTLU[ZPUJS\KL HKTPZZPVU[V3HRL3HUK*VSSLNLJVTWSL[PVUVM [OL4HZZHNL;OLYHW`7YVNYHTHWWSPJH[PVUMVYT VI[HPULKMYVT[OL7YVNYHT^LIZP[LHUKJVTWSL[PVU VM[OL*647(::HZZLZZTLU[[LZ[Z;VILJVUZPKLYLK HJHUKPKH[LZ[\KLU[ZT\Z[OH]LHUHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SL JVTWSL[LKI`4HYJOVY1\S`MVYJVUZPKLYH[PVUMVY [OLZLTLZ[LYWHY[[PTLUPNO[WYVNYHTILNPUUPUNPU [OLMHSSZLTLZ[LYVY6J[VILYVY+LJLTILYMVY JVUZPKLYH[PVUMVY[OLHJJLSLYH[LKZLTLZ[LYM\SS[PTL KH`WYVNYHTILNPUUPUNPU[OLZWYPUNZLTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(:

/V\YZ )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` 4HZZHNL;OLYHW`04VK\SL0 4HZZHNL;OLYHW`004VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7H[OVSVN`MVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(:

 UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`MVY[OL ( 4HZZHNL;OLYHWPZ[00Â&#x2020;Â&#x2020; 4HZZHNL;OLYHW`000 4HZZHNL*SPUPJ0 ;6;(3

  

   

;OPYK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; )<: 

9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ,[OPJZMVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020; 4HZZHNL;OLYHW`0= 4HZZHNL*SPUPJ00 :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ ;6;(3

796.9(4;6;(3

:LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT4HZZHNL;OLYHW`;YHJR *9;4;;92^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

  

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

4LJOHUPJHS¶,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN` ((:4,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 4LJOHUPJHS,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN`4,;WYVNYHTPZ KLZPNULK[VNP]L[OLZ[\KLU[H^PKLIHJRNYV\UKPUTL JOHUPJHSHUKLSLJ[YPJHSZRPSSZ;OLZLZRPSSZHUKRUV^SLKNL PUJS\KL^LSKPUNO`KYH\SPJZWUL\TH[PJZ*(+*5* /=(*(*+*JPYJ\P[ZSHKKLYSVNPJTV[VYZHUK73*»Z ;LJOUPJHSLSLJ[P]LZHYLPUJVYWVYH[LKPU[V[OPZKLNYLL[V HSSV^[OLZ[\KLU[[VMVJ\ZTVYLJVUJLU[YH[PVUPUHUHYLH VM[OLPYPU[LYLZ[SPRL>PUKVY:VSHY.YHK\H[LZ^PSSIL WYLWHYLKMVYTHU`KPMMLYLU[RPUKZVM[LJOUPJHSQVIZMVY [VKH`HUK[OLM\[\YL:VTLVM[OLZLLTWSV`TLU[VWWVY [\UP[PLZPUJS\KL!*(+VWLYH[VYKLZPNULY*5*VWLYH[VY WYVNYHTTLY/=(*[LJOUPJPHUTHPU[LUHUJL[LJOUPJPHU PUK\Z[YPHSLSLJ[YPJPHUHUKZLY]PJL[LJOUPJPHU(NYHK\H[L ^P[OH4,;KLNYLL^PSSILWYLWHYLKMVYOPNOWH`PUN [LJOUPJHSQVIZ[OH[HYLH]HPSHISLSVJHSS`HUKUH[PVU^PKL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5.  ,5.

/V\YZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; -S\PK7V^LY ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL )HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK\SL ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z4VK\SL *VTT\UPJH[PVU0VY >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; /,+

:VSPK:[H[L(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK\SL 4V[VYZHUK.LULYH[VYZ4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUL7YVJLK\YLZ 4VK\SL , SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+0 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+PVU)\aaHYK ,THPS!KI\aaHYK'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

/V\YZ / LH[PUN=LU[PSH[PVUHUK (PY*VUKP[PVUPUN0 *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ:WLJPHS;VWPJZÂ&#x2020; *(+00 0UK\Z[YPHS*VU[YVSZ04VK\SLÂ&#x2020; 7 YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 4VK\SLÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+

Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

; YV\ISLZOVV[PUNHUK 7YL]LU[H[P]L4HPU[LUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; * VTW\[LY5\TLYPJHS *VU[YVS4HJOPUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS4LJOHUPZTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ ,JVUVTPJZ,SLJ[P]L ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; >5+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; 

0U[YVK\J[PVU[V>PUK 7OV[V]VS[HPJ:`Z[LTZ 7PWLÃ&#x201E;[[PUN7YVJLK\YLZ 0UK\Z[YPHS:HML[` 7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 /40¶/\THU4HJOPUL0U[LYMHJL *(+:`Z[LTZ :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+ 9LZPKLU[PHS>PYPUN0796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

     


3HRL3HUK*VSSLNL

4LKPJHS*VKPUN:WLJPHSPZ[6USPUL*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;4*:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

4LKPJHS*VKPUN:WLJPHS*LY[PÃ&#x201E;JH[L¶*9;4*:WYLZLU[ZHJVTWYLOLUZP]LZ[\K` VMIV[OKPHNUVZ[PJHUKWYVJLK\YHSTLKPJHSJVKPUN\ZPUNUH[PVUHSS`YLJVNUPaLK 0*+ *4*7;HUK/*7*:JVKPUN0[WYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYLTWSV`TLU[HZH JVKPUNZWLJPHSPZ[PUOVZWP[HSZJSPUPJZZ\YNLY`JLU[LYZSVUN[LYTHUKOVTLOLHS[O JHYLMHJPSP[PLZ*VKPUNZWLJPHSPZ[ZHYLHSZVLTWSV`LKI`JVUZ\S[PUNÃ&#x201E;YTZJVKPUN HUKIPSSPUNZLY]PJLZPUZ\YHUJLJVTWHUPLZHUKNV]LYUTLU[HSHNLUJPLZ<WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTNYHK\H[LZ^PSSILHISL[VWHZZJVKPUNL_HTZ H]HPSHISL[OYV\NOUH[PVUHSVYNHUPaH[PVUZZ\JOHZ[OL(TLYPJHU/LHS[O0UMVYTH[PVU 4HUHNLTLU[(ZZVJPH[PVU(/04(HUK[OL(TLYPJHU(JHKLT`VM7YVMLZZPVUHS *VKLYZ((7* 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (/,

:,*65+@,(9 /V\YZ

7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ /LHS[O0UMVYTH[PVUMVY7YVMLZZPVUHSZ )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` 7H[OVWO`ZPVSVN` ;6;(3

  

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: 

4*: 

796.9(4;6;(3

4*:

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )HZPJ7OHYTHJVSVN`046+ )HZPJ7OHYTHJVSVN`0046+ 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 7YPUJPWSLZVM*7;*VKPUN 7YPUJPWSLZVM0*+*4*VKPUN 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU 46+ ;6;(3

   

/V\YZ 4LKPJHS0UZ\YHUJL9LPTI\YZLTLU[ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ (K]HUJLK*7;*VKPUNHUK4VKPÃ&#x201E;LYZ (K]HUJLK0*+*4*VKPUN /VZWP[HS¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY /VZWP[HS*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW *SPUPJ¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY *SPUPJ*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW ;6;(3 

Æ&#x2018; 4*: 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[ *9;4+;95*LY[PÃ&#x201E;JH[L

4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[*9;4+;95¶WYLWHYLZNYHK\H[LZMVYHJHYLLYPU[OLNYV^PUN TLKPJHSÃ&#x201E;LSK0U[OPZPU[LUZP]LVUL`LHYWYVNYHTZ[\KLU[ZNHPURUV^SLKNLVMTLKPJHS [LYTPUVSVN`TLKPJHS[YHUZJYPW[PVUTLKPJHSPUZ\YHUJLHUKJVKPUNWYVJLK\YLZPUHKKP[PVU [V[OLSH[LZ[HK]HUJLZPUJVTW\[LYZVM[^HYLHUKVMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZ:[\KLU[ZNHPUOHUKZVU L_WLYPLUJL[OYV\NOH[OYLLOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 :\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; *0:

/V\YZ 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

 

(K]HUJLK-VYTH[[PUN )\ZPULZZ,UNSPZO 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ ( K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU 46+ 4LKPJHS0UZ\YHUJLHUK*VKPUN )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` ;6;(3

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )06

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

796.9(4;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

:WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

5HUU`*OPSK*HYL7YV]PKLY *9;5**7*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVY[OLJHYLVM JOPSKYLUPUHSP]LV\[VYSP]LPUMHTPS`VYPLU[LKZL[[PUN 0UHKKP[PVU[VKL]LSVWPUN[OLZRPSSZHUKRUV^SLKNL ULLKLK[VWYV]PKLMVY[OLJOPSK»ZWO`ZPJHSPU[LSSLJ[\HS LTV[PVUHSHUKZVJPHS^LSSILPUN[OLUHUU`^PSS HJX\PYLIHZPJOVTLTHUHNLTLU[ZRPSSZ,TWOHZPZ PZHSZVNP]LU[VPU[LYWLYZVUHSYLSH[PVUZOPWZZPUJL[OL UHUU`PZVM[LUJVUZPKLYLKHTLTILYVM[OLMHTPS` (¸*¹H]LYHNLPUYLX\PYLK,HYS`*OPSKOVVK*HYLHUK ,K\JH[PVUJVYLJSHZZLZT\Z[ILTHPU[HPULKI`Z[\KLU[Z WYPVY[VLUYVSSPUNPU,*, ,*,HUKT\Z[IL[HRLU[OLZHTLZLTLZ[LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; /,+

/V\YZ 0U[YV[V,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 0UMHU[;VKKSLY,U]PYVUTLU[ *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*,

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

-HTPS`9LSH[PVUZ 5HUU`-HTPS`9LSH[PVUZOPWZ *OPSK+L]LSVWTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY -PLSK,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(356;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL(ZZPZ[HU[9LJLW[PVUPZ[ *9;6-9,**LY[PÃ&#x201E;JH[L

7YLWHYLZNYHK\H[LZPUHUPU[LUZP]LVUL`LHYWYVNYHTMVYLU[Y`SL]LSVMÃ&#x201E;JLZ\WWVY[WVZP[PVUZ :[\KLU[ZNHPUIHZPJRUV^SLKNLVMJ\YYLU[VMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZHUKJVTW\[LYZVM[^HYLHJJV\U[PUN HUKSL[[LYJVTWVZP[PVU(SSJV\YZLZHWWS`[V^HYK[OL(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[KLNYLLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; *0: 

/V\YZ (K]HUJLK-VYTH[[PUN )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ,UNSPZO -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN ,_JLS ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: *0: *0: *0: *0: )<: 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 6MÃ&#x201E;JL;YHUZJYPW[PVU46+ 0U+LZPNUVY 8\HYR?7YLZZVY :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZVY (JJLZZVY >LI7HNL+LZPNUVY *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN ¶ ;6;(3 ¶

56;,:!

¶


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL4HUHNLTLU[

((:6-4.;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 7YLWHYLZNYHK\H[LZ[VTH_PTPaLVMÃ&#x201E;JLLMÃ&#x201E;JPLUJ`I`JVVYKPUH[PUNJSLYPJHSZ[HMM^VYRÃ&#x2026;V^ HUKVMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZHUK[VHJ[HZHSPHPZVUIL[^LLUTHUHNLTLU[HUKJSLYPJHS^VYRLYZ :[\KLU[ZNHPUOHUKZVUL_WLYPLUJL[OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. ,5.

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<:

Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

5V[L[HRPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ,UNSPZOVY *VTWVZP[PVU0 (K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUNVY 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

*0:

Æ&#x2018; ,*6

)\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN ,_JLSVY 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUN 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ;6;(3

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: )<:

 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; :7,

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNUVY *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (JJLZZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

 

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 796.9(4;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; *0: 

-PYZ[:LTLZ[LY 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶.LULYHS 5+76-:2.,5*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZZOVY[[LYTJLY[PÃ&#x201E;JH[LJHUIL[HPSVYLK[VÃ&#x201E;[[OL ULLKZVMHZ[\KLU[^P[OUVWYL]PV\ZVMÃ&#x201E;JLL_WLYPLUJL VYHZ[\KLU[^OV^HU[Z[V\WNYHKLZRPSSZ:[\KLU[ZJHU JOVVZLMYVTZL]LYHSJV\YZLZ[VLUOHUJLVYJVTWSLTLU[ WYL]PV\ZL_WLYPLUJLHUKVY[YHPUPUN,TWOHZPZPZWSHJLK VUJ\YYLU[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN`ULLKZHUKLMMLJ[P]LQVI ZLHYJO[LJOUPX\LZ(SSJV\YZLZTLL[YLX\PYLTLU[ZMVY V[OLY6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`KLNYLLZHUKJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

/V\YZ (K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN ,SLJ[P]LZ ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

,_JLS (JJLZZ 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U+LZPNU 8\HYR?WYLZZ *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN >LI7HNL+LZPNU (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LYZ Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LYZ  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`*VVYKPUH[VY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

      


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶4LKPJHS 5+76-:24,+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZZOVY[[LYTJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZ[HPSVYLK[VÃ&#x201E;[[OLULLKZ VMHZ[\KLU[^P[OUVWYL]PV\ZVMÃ&#x201E;JLL_WLYPLUJLVYH Z[\KLU[^OV^HU[Z[V\WNYHKLZRPSSZPU[OLTLKPJHS Ã&#x201E;LSK,TWOHZPZPZWSHJLKVUJ\YYLU[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN` ULLKZTLKPJHS[LYTPUVSVN`HUKTLKPJHSVMÃ&#x201E;JLWYVJL K\YLZHUKLMMLJ[P]LQVIZLHYJO[LJOUPX\LZ(SSJV\YZLZ TLL[YLX\PYLTLU[ZMVY[OL(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶ 4LKPJHS¶(ZZVJPH[L+LNYLLWYVNYHTHUK[OL4LKPJHS ;YHUZJYPW[PVUPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L4HU`JV\YZLZHYLVMMLYLK VUSPUL6[OLYJV\YZLZJHUILJVTWSL[LKZ\JJLZZM\SS` K\YPUN[OLKH`VYL]LUPUNJVSSLNL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

/V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 4LKPJHS0UZ\YHUJLHUK*VKPUN 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU4VK (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU4VK (WWYV]LK,SLJ[P]L ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  9LJVTTLUKZ[\KLU[Z[HRL)06)HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶46: 5+76-:246:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZZOVY[[LYTJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZ[HPSVYLK[VÃ&#x201E;[[OLULLKZ VMHZ[\KLU[^P[OUVWYL]PV\ZVMÃ&#x201E;JLL_WLYPLUJLVYH Z[\KLU[^OV^HU[Z[V\WNYHKLZRPSSZHUKHWWS`MVY JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUPU[OL\ZLVM4PJYVZVM[6MÃ&#x201E;JLI\ZPULZZ HWWSPJH[PVUZ0UVYKLY[VYLJLP]L46:JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU Z[\KLU[ZT\Z[WH`HMLL[V[HRLHUL_HTH[H4PJYVZVM[ HWWYV]LKSVJH[PVU,TWOHZPZPZWSHJLKUV[VUS`VU J\YYLU[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN`ULLKZI\[HSZVVULMMLJ[P]L QVIZLHYJO[LJOUPX\LZ4HU`VM[OLJV\YZLZTLL[ YLX\PYLTLU[ZMVYV[OLY6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`KLNYLLZ HUKJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJLZZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ ,_JLS (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ

((:7:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLHZZVJPH[LKLNYLLPU7HYHTLKPJHS:LY]PJLZPZH[^V `LHYPU[LUZP]LWYVNYHT[OH[PUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZ SHIVYH[VY`OVZWP[HSHUKÃ&#x201E;LSKJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ;OL Z[\KLU[PZH^HYKLKHUKHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLL\WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTHUK ^PSSILLSPNPISL[V[HRL[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ /LHS[O,4;7HYHTLKPJSPJLUZPUNL_HTPUH[PVUVY[OL 5H[PVUHS9LNPZ[Y`VM,4;»ZL_HTPUH[PVU*VTWSL[PVUVM [OL[OLHZZVJPH[LKLNYLLPU7HYHTLKPJHS:LY]PJLZKVLZ UV[N\HYHU[LLSPJLUZ\YL;OLYLHYLZVTLJVUKP[PVUZMVY ^OPJO[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJTH`YLM\ZL[V PZZ\LHSPJLUZLHWWSPJH[PVUOPUKYHUJLZ;OPZWYVNYHT PZJVUK\J[LKPUJVVWLYH[PVU^P[O:HYHO)\ZO3PUJVSU /LHS[O*LU[LYHUKPZHWWYV]LKI`[OL0SSPUVPZ+LWHY[ TLU[VM7\ISPJ/LHS[O+P]PZPVUVM,4:HUK/PNO^H` :HML[`7YVNYHTNYHK\H[LZHYLWYLWHYLKMVYJHYLLYVW WVY[\UP[PLZPU[OLÃ&#x201E;LSKVM,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ ,4:PUJS\KPUNI\[UV[SPTP[LK[V\YIHUHUKY\YHS HTI\SHUJLZLY]PJLZHUKVYÃ&#x201E;YLKLWHY[TLU[Z"PUK\Z[YPHS ZL[[PUNZ"JSPUPJHSZL[[PUNZ"HUKWVZP[PVUZV]LYZLHZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNL V]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; (/,

/V\YZ ,TLYNLUJ`4LK;LJO¶)HZPJ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU 4H[OMVY4LKPJH[PVUZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,5.

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ0 7HYHTLKPJ:RPSSZ0 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 +PZLHZL7YVJLZZLZ *VTWVZP[PVU0 ;6;(3

   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; ,4:

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ00 ;6;(3

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; 7:@

,4:7OHYTHJVSVN` 7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ000 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; ,4:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ0= 7HYHTLKPJ:RPSSZ00 ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+H]L)\KKL ,THPS!KI\KKL 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶;LHJOLY(PKL ((:79796(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OLRUV^SLKNLIHZLHUK WYHJ[PJHSZRPSSZULJLZZHY`MVYHZZPZ[PUN[LHJOLYZPUHW\ISPJZJOVVSZL[[PUN ;OPZKLNYLLPZZ\P[LKMVYPUKP]PK\HSZ^OVKLZPYLHJHYLLY^VYRPUN^P[O JOPSKYLUPUHULK\JH[PVUHSSLHYUPUNLU]PYVUTLU[0UYLZWVUZL[V[OL5V *OPSK3LM[)LOPUK(J[[OPZKLNYLLPU7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVUTLL[Z[OL YLJVTTLUKLKJ\YYPJ\S\TV\[SPULKI`[OL0SSPUVPZ:[H[L)VHYKVM,K\JH[PVU ,*,HUKT\Z[IL[HRLU[OLZHTLZLTLZ[LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*,

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU *OPSKYLU»Z3P[LYH[\YL ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*, 

/V\YZ )PVSVNPJHS:JPLUJL *VTWVZP[PVU00 /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*,

*OPSK+L]LSVWTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ ;6;(3 

Æ&#x2018; /<4 Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 

/\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z ,K\JH[PVUHS7Z`JOVSVN` -PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY -PLSK,_WLYPLUJL +P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[PLZ ,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶;LHJOLY(PKL *9;79796*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OLRUV^SLKNLIHZLHUK WYHJ[PJHSZRPSSZULJLZZHY`MVYHZZPZ[PUN^P[OJOPSKYLUHUK[LHJOLYZPUHW\ISPJ ZJOVVSZL[[PUN;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LVW[PVUPZ[OLÃ&#x201E;YZ[`LHYVM[OL[^V`LHY(ZZVJPH[LPU (WWSPLKZJPLUJL+LNYLLPU7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU:[\KLU[ZHYLLUJV\YHNLK [VJOLJR^P[O[OLPYSVJHSZJOVVSKPZ[YPJ[VUZWLJPÃ&#x201E;JJVSSLNLLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[Z ULLKLKPU[OLÃ&#x201E;LSKVMWHYHWYVMLZZPVUHSLK\JH[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*,

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU *OPSKYLU»Z3P[LYH[\YL *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(;

;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` *OPSK+L]LSVWTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJR ((:7;(;92(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[7;(WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY7;( (WWSPJH[PVU^P[O[OL((:7;(;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVUHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[ZPU[V[OL7;(WYVNYHTHZ^LSSHZWYLWHYH[VY`JV\YZL^VYR[OH[^PSS PUJYLHZL[OLPYZ\JJLZZYH[LVUJL[OL`HYLHJJLW[LKPU[V[OL7;(WYVNYHT6UJL HJJLW[LKPU[V[OL7;(WYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V((:7;( 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_ ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[

((:7;((ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[7;(PZHZRPSSLKOLHS[OLTWSV`LL ^VYRPUN\UKLY[OLZ\WLY]PZPVUVMHSPJLUZLK7O`ZPJHS;OLYHWPZ[[V WYV]PKLKPYLJ[JHYL[VWH[PLU[ZPUH]HYPL[`VMOLHS[OJHYLZL[[PUNZ ;OLWYVMLZZPVUHSJHYLNP]LUI`[OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[ MVJ\ZLZVUWH[PLU[ZVMHSSHNLZ^P[O[LTWVYHY`VYWLYTHULU[ M\UJ[PVUHSSPTP[H[PVUZK\L[VPSSULZZKPZLHZLVYPUQ\Y`;OL7;( ^VYRZJSVZLS`^P[OWH[PLU[Z[VYLZ[VYLM\UJ[PVUWYL]LU[VYYLSPL]L WHPUWYL]LU[KPZHIPSP[`HUKYLZ[VYLWO`ZPJHSJVVYKPUH[PVUZ[YLUN[O HUKTVIPSP[`[OYV\NO[OLYHWL\[PJL_LYJPZLHUK[OLHWWSPJH[PVUVM TVKHSP[PLZ ;OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[WYVNYHTPZHÃ&#x201E;]LJVUZLJ\[P]L ZLTLZ[LYWYVNYHT^OPJOPUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZSHIVYH[VY`HUK JSPUPJHSL_WLYPLUJLPU]HYPV\ZOLHS[OJHYLMHJPSP[PLZ6UJLHKTP[[LK [V[OLWYVNYHT[OLZ[\KLU[T\Z[WYVNYLZZ[OYV\NO[OLJV\YZLZ JVYYLZWVUKPUN[V[OLJ\YYPJ\S\TTVKLS(¸*¹NYHKLPZYLX\PYLK PUHSS7;(J\YYPJ\S\TJV\YZLZMVYWYVNYLZZPVUJVTWSL[PVU;OPZ WYVNYHTPZHJJYLKP[LKI`[OL*VTTPZZPVUMVY(JJYLKP[H[PVUPU 7O`ZPJHS;OLYHW`,K\JH[PVU*(7;,VM[OL(TLYPJHU7O`ZPJHS ;OLYHW`(ZZVJPH[PVU(7;(:[\KLU[Z^OVOH]LZ\JJLZZM\SS` JVTWSL[LK[OLWYVNYHT^PSSILHSSV^LK[VZP[MVY[OL5H[PVUHS )VHYK,_HTPUH[PVUMVY7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[Z 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[HWWSPJH[PVUYLX\PYLTLU[ZPUJS\KL HKTPZZPVU[V3HRL3HUK*VSSLNL"JVTWSL[PVUVM[OL7;(7YVNYHT HWWSPJH[PVUMVYTVI[HPULKMYVT[OL7;(^LIZP[L"JVTWSL[PVUVM [OL*647(::HZZLZZTLU[[LZ[Z"JVTWSL[PVU^P[OH¸*¹VYIL[[LY VMVUL`LHYOPNOZJOVVSIPVSVN`VYaVVSVN`VY3HRL3HUK*VSSLNL )PV:JPLUJL0)06^P[OPU[OLWHZ[Ã&#x201E;]L`LHYZ0[PZ[OLYLZWVUZP IPSP[`VMZ[\KLU[Z[VZLL[OH[[OLPYHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPZJVTWSL[LKI` 4HYJOMVYJVUZPKLYH[PVUMVY[OLMHSSZLTLZ[LY0UHKKP[PVU[V [\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVY[OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[WYVNYHT Z[\KLU[ZPUJS\KL!WO`ZPJHSL_HTPUH[PVUHUKPTT\UPaH[PVU ^VYRIVVRZJYPTPUHSIHJRNYV\UKJOLJRKY\N[LZ[PUNJSPUPJHS H[[PYL[YHUZWVY[H[PVU[VJSPUPJHSL_WLYPLUJLZH[[LTW[Z^PSSIL THKL[VRLLW[YH]LSKPZ[HUJLUVNYLH[LY[OHUTPSLZVUL^H` VYOV\YZHUK[OLIVHYKL_HTSPJLUZLMLL +V^USVHK[OL7;(:LSLJ[PVU7YVJLZZ:OLL[HUK*OLJRSPZ[ MVYJVTWSL[LHWWSPJH[PVUWYVJLK\YL :LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJR ((:7;(;92^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY 3HRL3HUK*VSSLNLOHZJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[ZPUWSHJL^P[O 7HYRSHUK*VSSLNL9PJOSHUK*VTT\UP[`*VSSLNLHUK+HU]PSSL (YLH*VTT\UP[`*VSSLNL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7/@

/V\YZ -\UKHTLU[HSZVM7;(0Â&#x2020; 7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T0Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 *VUJLW[ZVM7O`ZPJZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; 7:@

-\UKHTLU[HSZVM7;(00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 2PULZPVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

  

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 7;(

7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T000 ;6;(3

 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; :7,

-\UKHTLU[HSZVM7;(000Â&#x2020; 6Y[OVWLKPJ*VUJLW[ZHUK(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; 7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T0=Â&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7:@

-\UKHTLU[HSZVM7;(0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7H[OVSVN`MVY7;(Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7;(:LTPUHYÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7Z`JOVSVN`VM4H[\YP[`HUK6SK(NL ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

7V^LY7SHU[4LJOHUPJ

((:774(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL7V^LY7SHU[4LJOHUPJWYVNYHTPZHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLLKLZPNULK[V WYLWHYLNYHK\H[LZMVYLTWSV`TLU[PUWV^LYNLULYH[PVUMHJPSP[PLZ;OLWYVNYHTMVJ\ZLZVUT\S [PWSL^LSKPUNWYVJLZZLZTHJOPUPUNHUKTLJOHUPJHSZ`Z[LTZHZZVJPH[LK^P[OWV^LYNLULYH[PVU MHJPSP[PLZ.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHT^PSSM\UJ[PVUHZZRPSSLK[LJOUPJPHUZWLYMVYTPUNPUZ[HSSH[PVU [YV\ISLZOVV[PUNTHPU[LUHUJLHUKYLWHPYVMTLJOHUPJHSZ`Z[LTZLTWSV`LKPU[OLWYVK\J[PVU VMLSLJ[YPJWV^LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; :6: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

:,*65+@,(9 /V\YZ

>LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 7YVWLY[PLZVM4L[HSZ 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`0 /\THU9LSH[PVUZ (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ )S\L7YPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0UK\Z[YPHS7\TWZ .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN0 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7PWLÃ&#x201E;[[PUN7YVJLK\YLZ -S\PK7V^LY 0UK\Z[YPHS:HML[` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 4,;

4L[HS*\[[PUN -HIYPJH[PVU 9PNNPUN /VPZ[PUN :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN0 :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN00 >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 4LJOHUPJHS+YP]L:`Z[LTZ ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018;

0UK\Z[YPHS=HS]LZ .HZ;\UNZ[LU(YJ>LSKPUN 7PWL-P[[PUN >LSKPUN 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 77;

:6, ;6;(3

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU.LU[Y` ,THPS!QNLU[Y`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`

((:77;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`NYHK\H[LZWLYMVYTPUZ[HSSH[PVUHUKTHPU[LUHUJLM\UJ[PVUZVU PUZ[Y\TLU[H[PVUHUKJVU[YVSLX\PWTLU[PULSLJ[YPJ\[PSP[`WV^LYWSHU[ZHUKV[OLYYLSH[LK PUK\Z[YPLZ1VIYLZWVUZPIPSP[PLZPUJS\KLPUZ[HSSH[PVUJHSPIYH[PVUTHPU[LUHUJL[YV\ISLZOVV[ PUNHUKYLWHPYVMJVTT\UPJH[PVUZZ`Z[LTZTV[VYJVU[YVSZWYVNYHTTHISLSVNPJJVU[YVSSLYZ WUL\TH[PJHUKO`KYH\SPJLX\PWTLU[HUK/=(*Z`Z[LTZ <WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTZ[\KLU[ZHYLWYLWHYLKMVYLU[Y`SL]LSLTWSV` TLU[PU[OL\[PSP[`PUK\Z[Y`HZPUZ[Y\TLU[JVU[YVS[LJOUPJPHUZVYLSLJ[YPJHSYLWHPYTLUPUH WV^LYNLULYH[PVUMHJPSP[`VYYLSH[LKPUK\Z[Y` 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z04VK >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`0Â&#x2020; *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[O004VK ;6;(3

    

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; 

/V\YZ 7UL\TH[PJ*VU[YVSZÂ&#x2020; 0UK\Z[YPHS*VU[YVSZ04VK 73*04VK ,SLJ[YPJ7V^LY+PZ[YPI\[PVU 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`000Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ;,*

7V^LY7SHU[7O`ZPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;LJOUPJHS4H[O0004VK 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS:HML[` ;6;(3 

, SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /=(*0 4V[VYZHUK.LULYH[VYZ4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 73*004VK /404VK :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

    

:<..,:;,+,3,*;0=,:

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 77;

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

:6, ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

 

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >5+

7OV[V]VS[HPJ:`Z[LTZ 0UK\Z[YPHS7\TWZ 0UK\Z[YPHS=HS]LZ -S\PK7V^LY (S[LYUH[P]L,ULYN` :THY[.YPK0U[YVK\J[PVU >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 0U[YV[V>PUK;LJOUVSVN`

    796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  7YLYLX\PZP[L!4\Z[OH]LJVTWSL[LKZLTLZ[LYOV\YZ [V^HYK[OPZKLNYLL^P[OHTPUPT\T.7(
3HRL3HUK*VSSLNL

7YHJ[PJHS5\YZPUN;YHJR *9;75;92

;OLU\YZPUNWYVNYHTZH[3HRL3HUK*VSSLNLHYLJVTWL[P[P]LZWLJPHSHKTPZZPVUWYVNYHT :[\KLU[ZZOV\SKMVSSV^[OLHWWSPJH[PVUWYVJLZZJHYLM\SS`;OL7YHJ[PJHS5\YZPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;YHJR*9;75;92WYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUN75 WYVNYHT^OPJOILNPUZ-HSSZLTLZ[LYVUS`:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKYLNHYKPUNHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[ZPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUNWYVNYHTHZ^LSSHZWYLWHYH[VY`JV\YZL^VYR[OH[ TH`PUJYLHZL[OLPYZ\JJLZZVUJL[OL`HYLHJJLW[LKPU[V[OL75WYVNYHT7YLYLX\PZP[L JV\YZL^VYRPZUV[YLX\PYLKMVYHJJLW[HUJL<WVUHJJLW[HUJLPU[V[OL75WYVNYHT[OL KPYLJ[VY^PSSJOHUNL[OLWYVNYHTJVKL[V*9;75 0U[LYLZ[LKZ[\KLU[ZZOV\SKZ\ITP[[OL0U[LU[[V,UYVSSMVYTHUKSPZ[[OLPY(JHKLTPJ7YVNYHT HZ*9;75;92;OLUMVSSV^[OL75*OLJRSPZ[JHYLM\SS`MVYPUZ[Y\J[PVUZHIV\[[OLHWWSPJH [PVUWYVJLK\YL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

7YHJ[PJHS5\YZPUN *9;75*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL7YHJ[PJHS5\YZPUNWYVNYHTPZH[OYLLJVUZLJ\[P]L ZLTLZ[LYWYVNYHT[OH[PUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZ SHIVYH[VY`HUKJSPUPJHSL_WLYPLUJLPU]HYPV\ZOLHS[OJHYL HNLUJPLZ<WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT [OLNYHK\H[LTH`HWWS`[V^YP[L[OL5H[PVUHS*V\UJPS 3PJLUZ\YL,_HTPUH[PVUMVY7YHJ[PJHS5\YZPUN5*3,? 75<WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?75 [OLNYHK\H[LTH`HWWS`MVY75SPJLUZ\YL*VTWSL[PVU VM[OL75WYVNYHTKVLZUV[N\HYHU[LL75SPJLUZ\YL ;OLYLHYLZVTLJVUKP[PVUZMVY^OPJO[OL+LWHY[TLU[ VM-PUHUJPHSHUK7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUZTH`YLM\ZL[V PZZ\LHSPJLUZL7SLHZLJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYVM[OL 3HRL3HUK*VSSLNL75WYVNYHT[VH]VPKSPJLUZLHWWSPJH [PVUOPUKYHUJLZ;OLWYVNYHTPZHWWYV]LKI`[OL0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM-PUHUJPHSHUK7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVU HUKHJJYLKP[LKI`[OL5H[PVUHS3LHN\LMVY5\YZPUN (JJYLKP[PUN*VTTPZZPVU535(* 7LHJO[YLL9K5,:\P[L ([SHU[H.("7OVUL! -H_! 75IYVJO\YLZHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPUMVYTH[PVU ZOLL[ZHUKPU[LU[MVYTZHYLH]HPSHISL[OYV\NO*V\UZLSPUN :LY]PJLZHUK[OL(SSPLK/LHS[OKP]PZPVU (WWSPJHU[ZZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUN WYVNYHTT\Z[OH]LHJVTWSL[LKHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPU[OL 5\YZPUN+LWHY[TLU[I`4HYJOVY[OLWYLJLKPUN I\ZPULZZKH`PM4HYJOMHSSZVUH^LLRLUK(WWSPJHU[Z ^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKPU^YP[PUNVMHJJLW[HUJLKLUPHS^P[OPU ZP_^LLRZVM[OLKLHKSPUL +V^USVHK[OL75JOLJRSPZ[MVY[OLJVTWSL[L HWWSPJH[PVUWYVJLK\YL

(KTPZZPVU*YP[LYPH ;OLMVSSV^PUNWYVJLK\YLZHUKWYLYLX\PZP[LZT\Z[IL ZH[PZÃ&#x201E;LKILMVYLHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL 7YHJ[PJHS5\YZPUN7YVNYHTJHUILJVUZPKLYLK *VTWSL[LHUHWWSPJH[PVU[V3HRL3HUK*VSSLNL

HUKZ\ITP[[V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL 5V[L!(JJLW[HUJL[V[OLJVSSLNLKVLZUV[N\HYHU[LL HKTPZZPVUPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUNWYVNYHT -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

6I[HPUH757YVNYHT0U[LU[-VYTHUKYL[\YUP[

JVTWSL[LK[V[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[ +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZPU[^VVM[OL[OYLL

JH[LNVYPLZVU[OL3HRL3HUK*VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[Z! *VTWHZZ9LHKPUN"*VTWHZZ,UNSPZO"HUK *VTWHZZ4H[O *7;9LHKPUN"*7;,UNSPZO "*7;4H[O¶*VTW,S(SNVY0U[(SN ,SPNPIPSP[`[V[HRL[OLWYL75PZKL[LYTPULKI`[OPZ [LZ[(*;ZJVYLZTH`ILZ\ITP[[LKPUZ[LHKVM[HRPUN [OLWSHJLTLU[L_HT(*;ZJVYLZZOV\SKILYLWVY[LK KPYLJ[S`[V[OLJVSSLNLMYVT(*;*VU[HJ[U\YZPUN KPYLJ[VYMVYJVTWHYHISLZJVYLZ[V33*[LZ[ +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZVU[OLWYL75

HZZLZZTLU[[LZ[(WYL75JVTWVZP[LZJVYLILSV^ PZUV[HJJLW[HISL;LZ[ZJVYLZTVYL[OHU[OYLL`LHYZ WYLJLKPUN[OL4HYJOKLHKSPULHYLUV[HJJLW[HISL ;OLTVZ[YLJLU[[LZ[ZJVYLZ^PSSIL\ZLKMVYHKTPZ ZPVUZ7YL75L_HTZHYLVMMLYLKH[SLHZ[[^V[PTLZH `LHY+H[LZMVYWYL75[LZ[PUNHUKWYVNYHTWVSPJPLZ HYLH]HPSHISLMYVT[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[ 0M[OLYLHYLTVYLX\HSPÃ&#x201E;LKHWWSPJHU[Z[OHUZWHJLZ

H]HPSHISLPU[OLWYVNYHTHKTPZZPVUPZJVTWL[P[P]L HUKZLSLJ[P]L\ZPUNHUVIQLJ[P]LMVYT\SHHWWYV]LKI` [OL5\YZPUN+LWHY[TLU[:LSLJ[PVUJYP[LYPHPUJS\KLZ [OLKH[LVUPU[LU[MVYTÃ&#x201E;SLK^P[O5\YZPUN+LWHY[ TLU[HUKWYL75HZZLZZTLU[JVTWVZP[LYH^ZJVYL /PNOZJOVVSZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L

7HY[ULYZOPWMVY*HYLLYHUK*VSSLNL:\JJLZZ7**: J\YYPJ\S\TZOV\SKJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYYLNHYKPUN LUYVSSTLU[YLX\PYLTLU[ZHUKWYVJLK\YLZ ;^VZLTLZ[LYJYLKP[OV\YZMVY75*TH`IL

NYHU[LK[V*LY[PÃ&#x201E;LK5\YZPUN(ZZPZ[HU[Z*5(Z (JVW`VMJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK]LYPÃ&#x201E;JH[PVUVMJ\YYLU[ *5(LTWSV`TLU[T\Z[ILZ\ITP[[LK[V[OLKPYLJ[VY MVYHWWYV]HS 5V[L!:[H[L9LN\SH[PVUZYLX\PYL[OH[X\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[ YLZPKLU[ZT\Z[ILHJJLW[LKÃ&#x201E;YZ[ILMVYLHU`JVUZPKLYH[PVU JHUILNP]LU[VV\[VMKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YHJ[PJHS5\YZPUN *9;75*LY[PÃ&#x201E;JH[LJVU[PU\LK (JJLW[HUJL ;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZT\Z[ ILJVTWSL[LKHM[LYUV[PÃ&#x201E;JH[PVUVMHJJLW[HUJL *VTWSL[L[OL3HRL3HUK*VSSLNL7YHJ[PJHS5\YZPUN

7YVNYHT7O`ZPJHS,_HTPUH[PVUHUK)HJRNYV\UK *OLJRMVYTZ;OLZLMVYTZHYLWYV]PKLKI`[OL 5\YZPUN+LWHY[TLU[ 6I[HPUHUKVYTHPU[HPUJ\YYLU[*79JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU

UV[VSKLY[OHUVUL`LHY:\ITP[HJVW`VM JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU[V[OL33*5\YZL»ZVMÃ&#x201E;JL:[\KLU[Z T\Z[THPU[HPUJ\YYLU[JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUMVY[OLK\YH[PVU VM[OL75WYVNYHT ([[LUK[OLU\YZPUNWYVNYHTVYPLU[H[PVU75WYVNYHT

\UPMVYTTLHZ\YPUNHUKVYKLYPUN^PSSILKVULK\YPUN VYPLU[H[PVU:[\KLU[Z^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKI`THPSVM[OL VYPLU[H[PVUKH[L 4HPU[HPUH¸*¹VYIL[[LYPUHSS75WYVNYHTJV\YZLZ

;OPZPZHYLX\PYLTLU[[VWYVNYLZZNYHK\H[LMYVT[OL 75WYVNYHT

*VZ[ 0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVY75WYVNYHT PUJS\KL![L_[IVVRZ\UPMVYTZZ\WWSPLZWO`ZPJHS L_HTPUH[PVUHUKPTT\UPaH[PVUZIHJRNYV\UKJOLJR HJVTWYLOLUZP]LHZZLZZTLU[[LZ[HUK5*3,?L_HT MLLZHUK[YHUZWVY[H[PVU[VOVZWP[HSJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ (KKP[PVUHSL_WLUZLZ\WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVU VM[OLWYVNYHTPUJS\KLSPJLUZ\YLHWWSPJH[PVUMLLZ 5*3,?75[LZ[MLLZHUK75SPJLUZLMLLZ\WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?75L_HT

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75*Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75*

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75*

-HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

7YHJ[PJHS5\YZPUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7OHYTHJVSVN`0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

7YHJ[PJHS5\YZPUN000 7OHYTHJVSVN`00 ;6;(3

796.9(4;6;(3

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

 

 

:\TTLY;LYT

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[:LJVUK:LTLZ[LY

7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[ Â&#x2020;

/V\YZ -V\UKH[PVUZVM5\YZPUNÂ&#x2020; 7YHJ[PJHS5\YZPUN0Â&#x2020; 7YHJ[PJHS5\YZPUN:RPSSZÂ&#x2020; ;6;(3

56;,:!

  


3HRL3HUK*VSSLNL

7YVMLZZPVUHS:HSLZ *9;:(3,:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU7YVMLZZPVUHS:HSLZWYVNYHTWYLWHYLZ Z[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPUZHSLZ,TWSV`LLZ JHU\ZL[OPZWYVNYHT[VWYLWHYLMVY\W^HYKTVIPSP[` HUKVY\WKH[LZHSLZHUKTHYRL[PUNZRPSSZ(SSJV\YZLZ ZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSS HWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OH THQVYPU4HUHNLTLU[VY4HYRL[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; )<:

/V\YZ

7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUNVY 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YPUJPWSLZVM:LSSPUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ *HYLLY,SLJ[P]L *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 )<: )<: )<: )<: *0: )<: 

     

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OL4HYRL[PUN7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ 5+773**LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVHSYLHK`OH]LHIHJRNYV\UKPULSLJ[YPJHS VYLSLJ[YVUPJZRPSSZHUK^PZO[VVI[HPUZWLJPHSPaLKZRPSSZPU73*WYVNYHTTPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ

7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 /40/\THU4HJOPUL0U[LYMHJL ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

9HKPV)YVHKJHZ[PUN *9;9)9+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

:[\KLU[Z^PSSSLHYUOV^[VILHT\S[PZRPSSLKIYVHKJHZ[LYJHWHISLVMWLYMVYTPUNH^PKL ]HYPL[`VM[HZRZWLYMVYTLKH[HYHKPVZ[H[PVUI`WHY[PJPWH[PUNPUHUPU[LUZP]LOHUKZVUWYVNYHT :[\KLU[Z^PSSNHPURUV^SLKNLVMZHSLZHUUV\UJPUNYHKPVVWLYH[PVUZHUK[OLWYHJ[PJHS [OLVYL[PJHSHZWLJ[ZVMYHKPVIYVHKJHZ[PUN(SSJV\YZL^VYRPU[OL9HKPV)YVHKJHZ[PUNJLY[PÃ&#x201E;JH[L JHUILHWWSPLK[VHUHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLLPU9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; :7,

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; 9HKPV7YVK\J[PVU3HIÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 

9HKPV6WLYH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[:HSLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK9HKPV7YVK\J[PVU *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

Â&#x2020;  ¶ ¶ ¶

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN

((:9;=(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 9HKPV;=)YVHKJHZ[PUNWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O[OLZRPSSZ ULJLZZHY`MVYWVZP[PVUZVMLTWSV`TLU[PUSVJHSHUKYLNPVU HSYHKPVHUK[LSL]PZPVUZ[H[PVUZ:[\KLU[ZYLJLP]LOHUKZVU [YHPUPUN^P[OT\JOVM[OLZHTLLX\PWTLU[MV\UKPU[V KH`»ZIYVHKJHZ[PUK\Z[Y`<WVUJVTWSL[PVUVMH9HKPV;= KLNYLLZ[\KLU[Z^PSSILHISL[V^YP[LUL^ZZWVY[ZJVT TLYJPHSZHUKWYVTV[PVUHSHUUV\UJLTLU[ZMVY\ZLVUYHKPV HUK[LSL]PZPVU"[VM\UJ[PVUHZYHKPV[LSL]PZPVUHUUV\UJLYZ" HUK[VVWLYH[LZ[H[LVM[OLHY[KPNP[HSH\KPVZ`Z[LTZH UVUSPULHYKPNP[HS]PKLVLKP[PUNZ`Z[LTHUKHYHKPVJVU[YVS JVUZVSL:[\KLU[Z^PSSHSZVILWYVÃ&#x201E;JPLU[PU[OLLMMLJ[P]L [LJOUPX\LZVMYHKPVHUK[LSL]PZPVUZHSLZHUK^PSSILHISL [VVWLYH[LHUHZZVY[TLU[VM]PKLVWYVK\J[PVULX\PWTLU[ -VY[OVZLPU[LYLZ[LK[YHPUPUNPUZWVY[ZWSH`I`WSH`PZHSZV H]HPSHISL,_WLYPLUJLPZVI[HPULKVU[OLJVSSLNL-4Z[LYLV YHKPVZ[H[PVU[OYV\NO^VYRPU[OLUVUIYVHKJHZ[[LSL]PZPVU Z[\KPVI`\ZPUN[LSL]PZPVUÃ&#x201E;LSKLX\PWTLU[HUK[OYV\NO [OL\ZLVMH\KPVHUK]PKLVKPNP[HSLKP[PUNZ`Z[LTZ0U[LYU ZOPWZH[SVJHSYHKPVHUK[LSL]PZPVUZ[H[PVUZHYLH]HPSHISL -VY[OVZLPU[LYLZ[LKPU[YHUZMLYYPUN[V:V\[OLYU0SSPUVPZ <UP]LYZP[`H[*HYIVUKHSLVY,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` HZWLJPÃ&#x201E;JJ\YYPJ\S\TJHUILKLZPNULK -VYZ[\KLU[Z^OV^HU[[V[YHUZMLY!(WYVNYHTJHUIL KLZPNULKMVYHZ[\KLU[^OV^HU[Z[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHY \UP]LYZP[`^P[OHULTWOHZPZPU9HKPVHUK;LSL]PZPVU0MH Z[\KLU[JVTWSL[LZ[OLWYVNYHT[OL0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU0UP [PH[P]L0(0.LULYHS,K\JH[PVU9LX\PYLTLU[ZHYLM\SÃ&#x201E;SSLK *SHZZLZPU9HKPV;=HYLHJJLW[LKHZHULX\P]HSLU[NLULYHS LSLJ[P]LPU[OLTHQVYVYNLULYHSLSLJ[P]L-VSSV^PUNJVT WSL[PVUHZ[\KLU[YLJLP]LZHUHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLL^P[OHSSNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZZH[PZÃ&#x201E;LK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7:@

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; *VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; 

9HKPV6WLYH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LH[OLYHUK*SPTH[L ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; ,*6 ,*6 Æ&#x2018; 

)HZPJ;=7YVK\J[PVUÂ&#x2020; 9HKPV7YVK\J[PVU3HIÂ&#x2020; (TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

)YVHKJHZ[:HSLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK9HKPV7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /PZ[VY`VM[OL<UP[LK:[H[LZ00 ,SLJ[P]LZ /LHS[O7,,SLJ[P]L:-: ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

-HSS:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020; :WYPUN:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HSS([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020; :WYPUN([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V.YV\W+PZJ\ZZPVUÂ&#x2020; >LI7HNL+LZPNU +PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVU796.9(4;6;(3     


3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN`

((:9,5,>(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU[V[OLÃ&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN` [LJOUPJPHUZHUK[LJOUPJHSTHPU[LUHUJL,TWOHZPZPZWSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZPUJS\KPUN LSLJ[YPJP[`WO`ZPJZJOLTPZ[Y`^PUKWOV[V]VS[HPJZZVSHY[OLYTHSIPVLULYN`LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ` HUKZTHY[NYPK[LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHSZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK^VYRLYZRUV^SLKNLHISL ^P[OPZZ\LZYLSH[PUNZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[VYLUL^HISLLULYN`HUK^OVJHU[YV\ISLZOVV[YLUL^HISL LULYN`Z`Z[LTZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >5+

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[O004VK 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` 0U[YVK\J[PVU[V>PUK;LJOUVSVN` ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

*VUJLW[ZVM7O`ZPJZ ;LJOUPJHS4H[O0004VK ;LJOUPJHS4H[O0=4VK *VTWVZP[PVU0 9LZV\YJL:\Z[HPUHIPSP[` (S[LYUH[P]L,ULYN` ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` :VSHY,ULYN` )PVLULYN` :THY[.YPK0U[YVK\J[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ,SLJ[YPJ7V^LY+PZ[YPI\[PVU ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3

 796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN` *9;9,5,>*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V[OL Ã&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN`PUZ[HSSH[PVUHUKTHPU[LUHUJL ,TWOHZPZPZWSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZPUJS\K PUNLSLJ[YPJP[`^PUKWOV[V]VS[HPJ»ZHUKZTHY[NYPK [LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHSZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK [LJOUPJPHUZMVYYLWHPYPUZ[HSSH[PVUHUKTHPU[LUHUJLVM YLUL^HISLZ`Z[LTZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; >5+

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` )S\L7YPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`0 (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ 0UK\Z[YPHS:HML[` +**PYJ\P[Z (**PYJ\P[Z 0U[YVK\J[PVU[V>PUK;LJOUVSVN` ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; >5+ Æ&#x2018; >5+

4V[VYZHUK.LULYH[VYZ ;YV\ISL:OVV[PUNHUK7YL]LU[H[P]L4HPU[ -S\PK7V^LY ,SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 7OV[V]VS[HPJ:`Z[LTZ >PUK;LJOUVSVN`4HPU[LUHUJL0 ;V^LY9LZJ\LHUK*VTWL[LU[*SPTILY ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[ *9;9,4.;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V [OLÃ&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN`ZHSLZTHYRL[PUN THUHNLTLU[HUKHKTPUPZ[YH[PVU,TWOHZPZPZ WSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZPUJS\KPUNLSLJ[YPJP[` ^PUKWOV[V]VS[HPJZZVSHY[OLYTHSIPVLULYN`LULYN` LMÃ&#x201E;JPLUJ`HUKZTHY[NYPK[LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHS ZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK^VYRLYZRUV^SLKNLHISL^P[O PZZ\LZYLSH[PUNZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[VYLUL^HISLLULYN`HUK ^OVJHUHJ[PUZ\WWVY[YVSLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. )<:

Æ&#x2018; ,*6 )<: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ *VTWVZP[PVU0VY )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0VY 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,*6

;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00VY 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ (S[LYUH[P]L,ULYN` ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018;

)<: :7, ;,* ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[ ((:9,4.;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V[OLÃ&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN`ZHSLZ THYRL[PUNTHUHNLTLU[HUKHKTPUPZ[YH[PVU,TWOHZPZPZWSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZ PUJS\KPUNLSLJ[YPJP[`^PUKWOV[V]VS[HPJZZVSHY[OLYTHSIPVLULYN`LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ`HUK ZTHY[NYPK[LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHSZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK^VYRLYZRUV^SLKNLHISL ^P[OPZZ\LZYLSH[PUNZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[VYLUL^HISLLULYN`HUK^OVJHUHJ[PUZ\WWVY[YVSLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *0:

:,*65+@,(9 /V\YZ

,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL *VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ (S[LYUH[P]L,ULYN` :P[L(ZZLZZTLU[MVY9LUL^HISL,ULYN` ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018;

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

3LNHS,U]PYVU)\ZPULZZ ;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ .LULYHS,K\JH[PVU4H[O 9LZV\YJL:\Z[HPUHIPSP[` ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ :VSHY,ULYN` ,ULYN`,MÃ&#x201E;JPLUJ` 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ >LH[OLYHUK*SPTH[L ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

9LZPKLU[PHS>PYPUN 5+79:>09*LY[PÄJH[L

;OL9LZPKLU[PHS>PYPUNWYVNYHTPZHJLY[PÄJH[L KLZPNULK[VWYLWHYLNYHK\H[LZMVYLTWSV`TLU[PU YLZPKLU[PHSJVUZ[Y\J[PVUVJJ\WH[PVUZ;OLWYVNYHT MVJ\ZLZVU[OLM\UKHTLU[HSZVMKPYLJ[J\YYLU[HUK HS[LYUH[PUNJ\YYLU[[LJOUPJHSTH[OLTH[PJZZHML[`HUK YLZPKLU[PHS^PYPUNWYVJLK\YLZHJJVYKPUN[V[OL5H[PVUHS ,SLJ[YPJHS*VKLŽ.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHT^PSS M\UJ[PVUHZZRPSSLK[LJOUPJPHUZWLYMVYTPUNPUZ[HSSH[PVU [YV\ISLZOVV[PUNTHPU[LUHUJLHUKYLWHPYVMLSLJ[YPJHS Z`Z[LTZHZZVJPH[LK^P[OYLZPKLU[PHSWV^LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÄJ KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Ƒ 05+ Ƒ ;,* Ƒ ;,*

/V\YZ )HZPJ,SLJ[YPJHS4HPU[LUHUJL† ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O004VK ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Ƒ ;,* Ƒ ,,; 

0UK\Z[YPHS:HML[` 9LZPKLU[PHS>PYPUN0††† ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL † *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY ††† *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

:\Z[HPUHISL,ULYN` 5+7:59.*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL:\Z[HPUHISL,ULYN`*LY[PÃ&#x201E;JH[LPZHIYVHKZ\Y]L` VM[OLLTLYNPUN[LJOUVSVNPLZMVYYLUL^HISLHUK HS[LYUH[P]LLULYN`HUK[OLWV[LU[PHSMVY[OLPYKL]LSVW TLU[HUK\ZL:[\KLU[Z^PSSILHISL[VKLZJYPIL[OL [`WLZVMYLUL^HISLHUKHS[LYUH[P]LLULYN`OV^P[PZ NLULYH[LKHUK[OLWV[LU[PHSMVYLULYN`KL]LSVWTLU[ *VTWSL[PUN[OLJLY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSKL]LSVWHMV\UKH[PVUHS \UKLYZ[HUKPUNVMYLUL^HISLLULYN`[OH[JHUIL\ZLK MVYTVYLHK]HUJLKJV\YZL^VYRVY[VNHPULU[Y`SL]LS LTWSV`TLU[PU[OLLTLYNPUNNYLLU[LJOUVSVN`Ã&#x201E;LSK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` ;6;(3

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,*

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

(S[LYUH[P]L,ULYN` ;6;(3

 

796.9(4;6;(356;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

;=-PLSK:[\KPV7YVK\J[PVU 5+7;=-:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

:[\KLU[Z^PSSNHPUL_WLYPLUJL^P[O[OLLX\PWTLU[\ZLK PUZ[\KPVHUKVUSVJH[PVU[LSL]PZPVUWYVK\J[PVUZHUK SLHYU[V^VYRHZHKPYLJ[VYUVUSPULHYLKP[VYH\KPV LUNPULLYÃ&#x2026;VVYKPYLJ[VYHUKJHTLYHVWLYH[VY(SS JV\YZL^VYRPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTJHUILHWWSPLK [VHUHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLLPU9HKPV;= )YVHKJHZ[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; )HZPJ;=7YVK\J[PVUÂ&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0UKLWLUKLU[:[\K`¶ (K]HUJLK;=7YVK\J[PVU *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; Â&#x2020; ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

>HZ[L>H[LY6WLYH[VY

>H[LY7SHU[6WLYH[VY

>(:;,>(;,967,9(;69 -09:;@,(9

>(;,973(5;67,9(;69 -09:;@,(9

5+7>>6*LY[PÃ&#x201E;JH[L

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >;6 Æ&#x2018; >;6

/V\YZ

)HZPJ>HZ[L>H[LY6WLYH[VY (K]HUJLK>HZ[L>H[LY6WLYH[VY ;6;(3

796.9(4;6;(3

5+7>76*LY[PÃ&#x201E;JH[L

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >;6 Æ&#x2018; >;6

 /V\YZ)HZPJ>H[LY;YLH[TLU[6WLYH[VY (K]HUJLK>H[LY:\WWS`6WLYH[VY ;6;(3

 796.9(4;6;(3;OL7\ISPJ/LHS[OJV\YZLZH[3HRL3HUK*VSSLNLLHJOSLHK[VHULPNO[OV\YJLY[PÃ&#x201E;JH[LHZH>H[LY7SHU[6WLYH[VY5+7 >76VY>HZ[L>H[LY6WLYH[VY5+7>>6;OLJSHZZLZHYLHSSSLJ[\YLSHIVYH[VY`JSHZZLZ^P[OPUZ[Y\J[VYWYLWHYLK L_HTPUH[PVUZPUJS\KPUNHÃ&#x201E;UHSL_HT ;OLILNPUUPUNJV\YZLZ>;6HUK>;6WYLWHYLZ[\KLU[ZMVY[OL,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU(NLUJ`VWLYH[VY JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HTZMVY*SHZZ-V\YHUK*SHZZ;OYLLSPJLUZLZPU^HZ[L^H[LY"HUK*SHZZ+HUK*SHZZ*PUW\ISPJ^H[LYZ\WWS` VWLYH[VY;OLZLSPJLUZLZHYLYLX\PYLKPUZTHSS]PSSHNLZZ\JOHZ>PUKZVYHUK:[L^HYKZVU:[YHZI\YN ;OLHK]HUJLKJV\YZLZ>;6HUK>;6HYLZPTPSHYPUZ[Y\J[\YL[V[OLILNPUUPUNJV\YZLZ^P[OPUZ[Y\J[VYWYLWHYLK L_HTZI\[[OLZLJV\YZLZWYLWHYLZ[\KLU[ZMVY[OL,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU(NLUJ`VWLYH[VYJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HTMVY*SHZZ ;^VHUK*SHZZ6ULSPJLUZLZPU^HZ[L^H[LYVWLYH[VYHUK*SHZZ)HUK*SHZZ(SPJLUZLZPUW\ISPJ^H[LYVWLYH[VYZ*VTT\UP [PLZZ\JOHZ:\SSP]HUYLX\PYLH*SHZZ;^VVY*SHZZ)SPJLUZL4H[[VVU*OHYSLZ[VUHUKV[OLYJP[PLZ^OPJO[YLH[V]LYVUL TPSSPVUNHSSVUZKHPS`YLX\PYLH*SHZZ6ULVY*SHZZ(SPJLUZL ,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU(NLUJ`L_HTPUH[PVUZHYLNP]LUTVU[OS`Ã&#x201E;YZ[;\LZKH`H[[OL:[H[LVM0SSPUVPZVMÃ&#x201E;JLPU:WYPUNÃ&#x201E;LSK HUKIPTVU[OS`H[YLNPVUHSVMÃ&#x201E;JLZ\JOHZ*OHTWHPNU(TPUPT\TVMZP_TVU[OZL_WLYPLUJLPZYLX\PYLKILMVYLHWLYZVUPZ LSPNPISL[V[HRL[OLZ[H[LSPJLUZ\YLL_HT;OLZLWYVNYHTZKVUV[X\HSPM`MVY-LKLYHS;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHSHPKVY0SSPUVPZ4VUL[HY` (^HYK4(7 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»Z KLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*OHYSLZ1HYYLSS ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

>LSKPUN;LJOUVSVN` *9;>,3*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYV]PKLZL_WLYPLUJLZ^OPJOLUHISL Z[\KLU[Z[VKL]LSVWJVTWL[LUJPLZULJLZZHY`MVY LTWSV`TLU[PUHUKVYJVU[PU\LKLK\JH[PVUPU ^LSKPUN,TWOHZPZ[OYV\NOV\[[OLWYVNYHTPZWSHJLK VUKL]LSVWPUNZRPSSZPU[OLMVSSV^PUNHYLHZ!ZHML[` TL[HSPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUV_`HJL[`SLUL^LSKPUNTL[HS J\[[PUNWYVJLZZLZZOPLSKLKTL[HSHYJ^LSKPUNNHZ TL[HSHYJ^LSKPUNNHZ[\UNZ[LUHYJ^LSKPUNHUK IS\LWYPU[YLHKPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3

/V\YZ (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 0UK\Z[YPHS:HML[` 7YVWLY[PLZVM4L[HSZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; 4L[HS*\[[PUNHUK-HIYPJH[PVU ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3

:OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN0 :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN00 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN0 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN00 .HZ;\UNZ[LU(YJ>LSKPUN ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU.LU[Y` ,THPS!QNLU[Y`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


;LJOUPJHS7YVNYHT (K]HU[HNLZ /HUKZVUL_WLYPLUJLZ 7YLWHYH[PVUMVY JLY[PÄJH[PVU[LZ[PUN

3LHYUVU[OLSH[LZ[]LYZPVUZ VMZVM[^HYLHUKLX\PWTLU[

3HIZPT\SH[PVUZ[OH[WYV]PKL JSPUPJHSL_WLYPLUJL

7YVMLZZPVUHSL_WLYPLUJL

[OYV\NOPU[LYUZOPWZJVVWZ HUKWYHJ[PJ\TZPU[OLÄLSK

-HJ\S[`JVU[HJ[Z^P[O I\ZPULZZHUKPUK\Z[Y`

-HJ\S[`^OVOH]L^VYRLK PUPUK\Z[Y`HUKHYLUV^ KL]V[LK[V[LHJOPUN

:[\KLU[[VMHJ\S[`YH[PV VM!

:[HY[`V\YIHJOLSVY»ZKLNYLL H[3HRL3HUK*VSSLNL 8\HSP[`¶>OLUV\Y -HJ\S[`¶6\YMHJ\S[`^PSS NYHK\H[LZ[YHUZMLY[OL`LHYU NYHKLZ[OH[HYLIL[[LY[OHU [OLZ[\KLU[Z^OVZ[HY[V\[ HZMYLZOTLUH[[OL\UP]LYZP[`

*SHZZ:PaL¶(]LYHNLJSHZZ

ZPaLPZ3LHYUPUN[HRLZ WSHJLPUJSHZZYVVTZHUKSHIZ UV[H\KP[VYP\TZ

;L_[IVVRYLU[HS¶ZH]PUNZ VM H`LHY

;LHJOPUN¶6\YPUZ[Y\J[VYZ

HYLOPNOS`X\HSPÄLKIV[O PULK\JH[PVUHSKLNYLLZHUK ^VYRL_WLYPLUJLHUK^HU[[V [LHJO¶UVNYHKHZZPZ[HU[ZVY YLZLHYJOMVJ\ZOLYL

0UKPZ[YPJ[[\P[PVUHUKMLLZ

¶HIV\[ H`LHY¶HYL VULMV\Y[O[OLH]LYHNLJVZ[ VMZ[H[L\UP]LYZP[PLZRUV^`V\YUHTLHUKJHYL HIV\[`V\YZ\JJLZZ

:HML[`¶3HRL3HUK*VSSLNL PZ[OLZHMLZ[JHTW\ZPU 0SSPUVPZHUK[OLMV\Y[O ZHMLZ[PU[OLUH[PVU

(K]HUJLK,_WLYPLUJLZ¶^L

OH]LJOLTPZ[Y`LX\PWTLU[ VUS`H]HPSHISL[VQ\UPVYZ HUKZLUPVYZVU\UP]LYZP[` JHTW\ZLZ^LOH]LHJHKH]LY ^LOH]LHSHYNLZUHRL H[\Y[SLHUKHNYLLUOV\ZL YHKPV;=Z[H[PVUHUK^L OH]L[OLSH[LZ[[LJOUVSVN` LX\PWTLU[HUKZVM[^HYL H]HPSHISLPU[OLPUK\Z[Y`

:V\YJLZ! 3HRL3HUK*VSSLNL;YHUZMLY-VSSV^<W9LWVY[ :[H[L<UP]LYZP[`JVT ,U]PYVUTLU[HS(ZZLZZTLU[9LWVY[


;YHUZMLY*\YYPJ\SH

0U[OPZJOHW[LY! .LULYHS,K\JH[PVU 0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU 0UP[PH[P]L (ZZVJPH[LPU(Y[Z +LNYLLZ (ZZVJPH[LPU:JPLUJL +LNYLLZ (ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN :JPLUJL+LNYLL /VUVYZ7YVNYHT ;YHUZMLY(NYLLTLU[Z ^P[O<UP]LYZP[PLZ 


*VSSLNL;YHUZMLY*\YYPJ\SH *OHSSLUNL@V\YZLSM^P[O[OL/VUVYZ7YVNYHT ;OL/VUVYZ7YVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKLLUYPJOLKSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZMVY Z\WLYPVYZ[\KLU[Z[OYV\NOZWLJPHSOVUVYZJSHZZLZHUK[OLVWWVY[\UP[`[VWHY[PJPWH[L PUPUKLWLUKLU[Z[\K`MVYOVUVYZJYLKP[PUZWLJPHSPaLKHYLHZVMPU[LYLZ[

(K]HU[HNLZVM[OL7YVNYHT

6\YZ[\KLU[Z[YHUZMLY THU`WSHJLZPUJS\KPUN! ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`*HYIVUKHSL <UP]LYZP[`6M0SSPUVPZ'<YIHUH :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`,K^HYKZ]PSSL 0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[` :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`,K^HYKZ]PSSL 7\YK\L<UP]LYZP[` 4PJOPNHU:[H[L 6OPV:[H[L ;L_HZ;LJO 3HRL]PL^*VSSLNL6M5\YZPUN 4PSSPRPU<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`6M7OVLUP_ 0SSPUVPZ:[H[L<UP]LYZP[` 0V^H:[H[L 2HUZHZ:[H[L <UP]LYZP[`6M0SSPUVPZ':WYPUNÃ&#x201E;LSK .YLLU]PSSL*VSSLNL 6RSHOVTH:[H[L >LZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` (ZOMVYK<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`6M:V\[OLYU0UKPHUH +L]Y`<UP]LYZP[`¶+\WHNL 3PUKLU^VVK<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`6M0SSPUVPZ([*OPJHNV ;YP[VU*VSSLNL 4\YYH`:[H[L<UP]LYZP[` ;L_HZ( 4 :V\[OLHZ[4PZZV\YP:[H[L<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`VM(SHIHTHH[;\ZJHSVVZH :[1VOU»Z<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`VM(SHIHTHH[)PYTPUNOHT *HZWLY*VSSLNL )L[OLS<UP]LYZP[` *VS\TIPH*VSSLNL 0UKPHUH>LZSL`HU<UP]LYZP[` 

;OL/VUVYZ7YVNYHTOHZTHU`HK]HU[HNLZMVYWHY[PJPWHU[Z/VUVYZ[\KLU[Z! 4H`YLJLP]LOVUVYZH^HYKZHUKZJOVSHYZOPWZ 4H`ILYLJVNUPaLKI`[OL5H[PVUHS+LHUZ3PZ[(SS(TLYPJHU:JOVSHYZ HUK>OV»Z>OVPU(TLYPJHU1\UPVY*VSSLNLZ >PSSJHYY`OVUVYZKLZPNUH[PVUVU[OLPY[YHUZJYPW[ZMVYLHJOOVUVYZJV\YZL VYOVUVYZPUKLWLUKLU[Z[\K`Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[LK 4H`WHY[PJPWH[LPULK\JH[PVUHSÃ&#x201E;LSK[YPWZHUKZWLJPHSZVJPHSHJ[P]P[PLZ (YLN\LZ[ZH[OVUVYZS\UJOLVUZ 9LJLP]LOVUVYZYLJVNUP[PVUH[JVTTLUJLTLU[

>OV4H`(WWS` 9LX\PYLTLU[ZMVY[OL/VUVYZ7YVNYHTMVJ\ZVUHJHKLTPJ[HSLU[ZHUKJHYLLYNVHSZ ;VILHJJLW[LKPU[V[OLWYVNYHTZ[\KLU[ZT\Z[TLL[[OLMVSSV^PUNJYP[LYPH!

,U[LYPUN-YLZOTHU :[\KLU[ZT\Z[W\YZ\LHJVSSLNL[YHUZMLYTHQVYH[3HRL3HUK*VSSLNL HUKTLL[[^VVM[OLMVSSV^PUN! .YHK\H[LPU[OL[VW VM[OLPYOPNOZJOVVSJSHZZ" /H]LHJVTWVZP[L(*;VMVYOPNOLY" /H]LHOPNOZJOVVSJVTWVZP[L.7(VUHWVPU[ZJHSLVYLX\P]HSLU[

*\YYLU[3HRL3HUK:[\KLU[Z :[\KLU[ZT\Z[OH]LH.7(VMVYHIV]LHM[LY[OLJVTWSL[PVUVMH[SLHZ[ ZLTLZ[LYOV\YZVM3HRL3HUK[YHUZMLYJSHZZLZHUKILLUYVSSLKPUHJVSSLNL [YHUZMLYWYVNYHT

7YVNYHT9LX\PYLTLU[Z /VUVYZZ[\KLU[ZT\Z[JVTWSL[L[OLWYVNYHTYLX\PYLTLU[ZPUVYKLY[VNYHK\H[L HZHUOVUVYZZ[\KLU[;OL`HYL! /H]LHV]LYHSSNYHKLWVPU[H]LYHNL" .YHK\H[LMYVTH[YHUZMLYWYVNYHT" *VTWSL[LMV\YOVUVYZVW[PVUZOVUVYZJSHZZLZVYOVUVYZPUKLWLUKLU[Z[\K` MVYM\SSOVUVYZZ[H[\ZNYHK\H[PVU;^VVM[OLMV\YYLX\PYLKOVUVYZVW[PVUZTH` ILPUKLWLUKLU[Z[\K`-VYHZZVJPH[LOVUVYZZ[H[\ZHZ[\KLU[T\Z[JVTWSL[LH[ SLHZ[[^VOVUVYZVW[PVUZ

(U0U]P[H[PVU ;OYV\NO[OL`LHYZ[OL3HRL3HUK/VUVYZ7YVNYHTOHZH[[YHJ[LKU\TLYV\Z V\[Z[HUKPUNZ[\KLU[Z-VYTVYLPUMVYTH[PVUJVU[HJ[+Y4HYPH)VLYUNLU/VUVYZ 7YVNYHT+PYLJ[VYH[VYI`LTHPSH[OVUVYZ'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ VY]PZP[[OL/VUVYZ7YVNYHTOVTLWHNLH[^^^SHRLSHUKJJPS\ZOVUVYZ


(::6*0(;,05(9;:+,.9,,:

;YHUZMLYVM *VTWSL[LK (ZZVJPH[L+LNYLLZ 0MHZ[\KLU[JVTWSL[LZ HU((VYHU(:KLNYLL OLVYZOL^PSSILJVUZPKLYLK [VOH]LH[[HPULKQ\UPVY Z[HUKPUNHUK[VOH]LTL[ SV^LYKP]PZPVUNLULYHS LK\JH[PVUYLX\PYLTLU[Z \WVU[YHUZMLY[VHU0SSPUVPZ W\ISPJJVSSLNLVY\UP]LYZP[` =PZP[^^^P[YHUZMLYVYN MVYTVYLPUMVYTH[PVU

*(<;065!9LX\PYLTLU[ZKPMMLYMYVTVUL PUZ[P[\[PVU[VHUV[OLY;OLZ[\KLU[ZOV\SK YLMLY[V[OLJH[HSVNVM[OLMV\Y`LHY\UP]LYZP[` [V^OPJOOLVYZOLWSHUZ[V[YHUZMLYHUK JVUZ\S[^P[OHTLTILYVM[OLJVSSLNL JV\UZLSPUNZ[HMMWYPVY[VYLNPZ[LYPUNMVY[OL JV\YZLZOLVYZOLZLSLJ[Z,_HTWSLZVMTVKLS WYVNYHTZHYLSPZ[LKVU[OLMVSSV^PUNWHNLZ :VTL*VSSLNL;YHUZMLY*\YYPJ\SHHYLSPZ[LK[V [OLYPNO[^P[OHZHTWSLWYVNYHTTVKLSVU [OLMVSSV^PUNWHNLZ:LL`V\YHJHKLTPJ HK]PZVYVY*V\UZLSPUN:LY]PJLZMVY[OVZL *VSSLNL;YHUZMLY7YVNYHTTVKLSZUV[SPZ[LK

*VKL (((9; ((*1: ((,5. ((/0: ((3(: ((7: ((7:@ ((::> ((:7*/ 

;P[SL (Y[ *YPTPUHS1\Z[PJL ,UNSPZO /PZ[VY` 3PILYHS(Y[Z 7VSP[PJHS:JPLUJL 7Z`JOVSVN` :VJPVSVN`:VJPHS>VYR :WLLJO*VTT\UPJH[PVU <UKLJPKLKZLL3PILYHS(Y[Z

7HNL

    

(::6*0(;,05:*0,5*,+,.9,,: *VKL (:(.9 (:)06 (:)(

;P[SL 7HNL

(NYPJ\S[\YL )PVSVNPJHS:JPLUJL5VU;LHJOPUN )\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU(JJV\U[PUN -PUHUJL4HUHNLTLU[4HYRL[PUN (:), )\ZPULZZ,K\JH[PVU (:*/,4 *OLTPZ[Y` (:*3: *SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJL (:*65:- *VUZLY]H[PVU¶7YL-VYLZ[Y` (:*65:> *VUZLY]H[PVU¶7YL>PSKSPML (:,*/,+ ,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU (:,(:* ,HY[O:JPLUJL (:,*6 ,JVUVTPJZ (:,3,+ ,SLTLU[HY`,K\JH[PVU (:,5:* ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL (:/,(+ /LHS[O,K\JH[PVU (:4(;/ 4H[OLTH[PJZ (:4(,+ 4H[OLTH[PJZ,K\JH[PVU (:7/@,+ 7O`ZPJHS,K\JH[PVU (:7/@: 7O`ZPJZ (:7*/0 7YL*OPYVWYHJ[PJ (:7+,5 7YL+LU[PZ[Y` (:7,5. 7YL,UNPULLYPUN (:74,+ 7YL4LKPJPUL (:75<9 7YL5\YZPUN (:77/4 7YL7OHYTHJ` (:77;/ 7YL7O`ZPJHS;OLYHW` (:7=,; 7YL=L[LYPUHY`4LKPJPUL (:9,* 9LJYLH[PVU (::*,+)06 : JPLUJL,K\JH[PVU )PVSVN`:WLJPHSPaH[PVU (::*,+*/4 : JPLUJL,K\JH[PVU *OLTPZ[Y`:WLJPHSPaH[PVU (::*,+7/@ : JPLUJL,K\JH[PVU 7O`ZPJZ:WLJPHSPaH[PVU (::7,+ :WLJPHS,K\JH[PVU 

 ::6*0(;,05,5.05,,905.:*0,5*, ( +,.9,, *VKL (,:,5.9

;P[SL ,UNPULLYPUN

7HNL


.LULYHS,K\JH[PVU *V\YZL9LX\PYLTLU[ZMVY(ZZVJPH[LPU (Y[Z((HUK(ZZVJPH[LPU:JPLUJL(: (ZZVJPH[LPU(Y[ZHUK(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLLZ :LTLZ[LY/V\YZ ;6;(3.,5,9(3,+<*(;065*69,*<990*<3<4 *VTT\UPJH[PVUZ0(0*

OV\YZ

4H[OLTH[PJZ0(04

OV\YZ

7O`ZPJHSHUK3PML:JPLUJLZ0(070(03

OV\YZ

/\THUP[PLZHUK-PUL(Y[Z0(0/0(0-0(0/-

OV\YZ

:VJPHSHUK)LOH]PVYHS:JPLUJLZ0(0:

 OV\YZ

9,*644,5+,+4(169*6<9:,:,3,*;0=,: :LLZHTWSLTHQVYZVUMVSSV^PUNWHNLZ;6;(340504<4/6<9:9,8<09,+-69+,.9,,(SSJV\YZLZT\Z[ILH[[OLJV\YZLSL]LSVYHIV]L

((HUK(:+LNYLL .LULYHS,K\JH[PVU9LX\PYLTLU[Z HUK[OL0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU0UP[PH[P]L 3HRL3HUK*VSSLNLPZHWHY[PJPWHU[PU[OL0SSPUVPZ(Y[PJ\SH [PVU0UP[PH[P]L0(0HZ[H[L^PKLHNYLLTLU[[OH[HSSV^Z [YHUZMLYVM[OLJVTWSL[LK0SSPUVPZ.LULYHS,K\JH[PVU*VYL *\YYPJ\S\TIL[^LLUWHY[PJPWH[PUNPUZ[P[\[PVUZ*VTWSL[PVU VM[OL.LULYHS,K\JH[PVU*VYL*\YYPJ\S\TH[HU`WHY[PJP WH[PUNJVSSLNLVY\UP]LYZP[`PU0SSPUVPZHZZ\YLZ[YHUZMLYYPUN Z[\KLU[Z[OH[SV^LYKP]PZPVUNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYL TLU[ZMVYHUHZZVJPH[LVYIHJOLSVY»ZKLNYLLOH]LILLU ZH[PZÃ&#x201E;LK;OPZHNYLLTLU[PZPULMMLJ[MVYZ[\KLU[ZLU[LYPUN HUHZZVJPH[LVYIHJJHSH\YLH[LKLNYLLNYHU[PUNPUZ[P[\[PVU HZHÃ&#x201E;YZ[[PTLMYLZOTHUPUZ\TTLY VY[OLYLHM[LY ;OL0(0JV\YZLU\TILYMVYLHJO33*JV\YZLPZPUJS\KLKPU ILSV^@V\TH`JOLJR[OL0(0^LIZP[LH[^^^P[YHUZMLY VYNMVY\WKH[LZ[V[OLHWWYV]LKJV\YZLSPZ[

* * 9 * 

(NYHKLVM¸*¹VYIL[[LYPZYLX\PYLKPU*VTWVZP[PVU0HUK00,5. ,5.[VNYHK\H[L^P[OHUHZZVJPH[LPUHY[ZHZZVJPH[LPU ZJPLUJLVYHZZVJPH[LPULUNPULLYPUNZJPLUJLKLNYLL

4(;/,4(;0*:0(04 JV\YZLZLTLZ[LYOV\YZPZYLX\PYLK 4(; .LULYHS,K\JH[PVU4H[O 4(; :[H[PZ[PJZ 

4 4 4 4 4 4

 ¶ ¶ ¶

7/@:0*(3(5+30-,:*0,5*,: 0(07(5+0(03 JV\YZLZ[VZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLK^P[O VULJV\YZLZLSLJ[LKMYVTWO`ZPJHSZJPLUJL0(07HUKVUL JV\YZLZLSLJ[LKMYVTSPMLZJPLUJLZ0(03PUJS\KPUNH[ SLHZ[VULSHIVYH[VY`JV\YZLUV[LK^P[O HU3H[[OLLUKVM[OL0(0U\TILY

7O`ZPJHS:JPLUJL0(07 */4 */4 */4 */4 ,:* ,:* ,:* 7/@ 7/@ 7/@ 7/@

7O`ZPJHS:JPLUJL*OLTPZ[Y` *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 7O`ZPJHS.LVSVN` >LH[OLYHUK*SPTH[L 7O`ZPJHS.LVNYHWO` *VUJLW[ZVM7O`ZPJZ (Z[YVUVT` *VSSLNL7O`ZPJZ0 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 

3PML:JPLUJL0(03 )06 )06 )06 )06

)PVSVNPJHS:JPLUJL0 ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL )PV[LJOUVSVN`PU:VJPL[` 0U[YVK\J[PVU[V.LUL[PJZ

/<4(50;0,:(5+-05,(9;: 0(0/0(0-0(0/- JV\YZLZ ZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLK^P[OH[SLHZ[ VULJV\YZLZLSLJ[LKMYVTO\THUP[PLZ0(0/HUKH[SLHZ[ VULJV\YZLMYVTÃ&#x201E;ULHY[Z0(0- /0:

JV\YZLZ ZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLKPUJS\KPUNH [^VJV\YZLZLX\LUJLPU^YP[PUNZLTLZ[LYOV\YZHUK VULJV\YZLZLTLZ[LYOV\YZPUVYHSJVTT\UPJH[PVU *VTWVZP[PVU0 *VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V :WLLJO*VTT\UPJH[PVU

4(; 4(; 4(;

-PUP[L4H[OLTH[PJZ 4H[OLTH[PJHS(UHS`ZPZ 4H[OLTH[PJZMVY ,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z0 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z000

/\THUP[PLZ0(0/

*644<50*(;065:0(0*

,5. ,5. :7,

4(; 4(; 4(;

4 4 

/ PZ[VY` *\S[\YL VM[OL;OPYK>VYSK / /0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V / /0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT / /<4 4`[OZ 3LNLUKZ / /<4 /\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z /- /<4 5H[\YLPU[OL/\THUP[PLZ / 30; 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL / 30; <UKLYZ[HUKPUN+YHTH / 30; 0U[YVK\J[PVU[V-PJ[PVU / 30; (TLYPJHU3P[LYH[\YL:\Y]L`0 / 30; (TLYPJHU3P[LYH[\YL:\Y]L`00 / 30; 4\S[PJ\S[\YHS(TLYPJHU3P[LYH[\YL / 30; :\Y]L`VM,UNSPZO3P[LYH[\YL0 / 30; :\Y]L`VM,UNSPZO3P[LYH[\YL00 / 30; 3P[LYH[\YLVM>VTLU / 30; )PISLHZ3P[LYH[\YL / 7/0 >VYSK9LSPNPVUZ /

5      +  + 


7/0 7/0 7/0 

0U[YVK\J[PVU[V7OPSVZVWO` ,[OPJZ 0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ

/ / / 

(Y[PJ\SH[PVU;YHUZMLY(NYLLTLU[Z

-PUL(Y[Z0(0- (9; (9; (9; (9; (9; /<4 4<:

0U[YVK\J[PVU[V-PST(WWYLJPH[PVU - (Y[ .LUKLY - <UKLYZ[HUKPUN(Y[ - (Y[/PZ[VY`0 - (Y[/PZ[VY`00 - /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z /- 4\ZPJPU(TLYPJHU/PZ[VY` *\S[\YL - 4<: <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ -

 +   

: 6*0(3(5+),/(=069(3:*0,5*,: 0(0: JV\YZLZ ZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLK^P[O JV\YZLZZLSLJ[LKMYVTH[SLHZ[[^VKPMMLYLU[KPZJPWSPULZ (5;,*6.,6/0:76:7:@:6* (5; ,*6 ,*6 .,6 /0: /0: 76: 76: 76:

.LULYHS(U[OYVWVSVN` 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 >VYSK.LVNYHWO` /PZ[VY`VM<UP[LK:[H[LZ0 /PZ[VY`VM<UP[LK:[H[LZ00 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V 0U[LYUH[PVUHS9LSH[PVUZ 7:@ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 7:@ *OPSK+L]LSVWTLU[ 7:@ 7Z`JOVSVN`VM4H[\YP[` 6SK(NL 7:@ :VJPHS7Z`JOVSVN` 7:@ -HTPS`9LSH[PVUZ 7:@ /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU :6* 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :6* :VJPHS7YVISLTZ :6* 9HJPHSHUK,[OUPJ.YV\WZ

: : : : : : : :

5  5  

: : : : : : : : : :

     +

*HU[HRL7:@VY:6*¶UV[IV[O[VM\SÃ&#x201E;SS ZVJPHSHUKILOH]PVYHSZJPLUJLYLX\PYLTLU[

33*+LNYLL

<UP]LYZP[`

(NYPJ\S[\YL

<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ

(NYPJ\S[\YL

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

)PVSVNPJHS:JPLUJL 5VU;LHJOPUN

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

*YPTPUHS1\Z[PJL

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

,HY[O:JPLUJL

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

,JVUVTPJZ

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

.LVNYHWO`

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

3PILYHS(Y[Z

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

3PILYHS:[\KPLZ

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

7O`ZPJHS,K\JH[PVU

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

7Z`JOVSVN`

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

:WLLJO*VTT\UPJH[PVU

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

*YPTPUHS1\Z[PJL

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN ;LJOUVSVN`

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

,UNSPZO

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

/LHS[O,K\JH[PVU

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

7YL7OHYTHJ`

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

:VJPVSVN`:VJPHS>VYR

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

(U`;LJOUVSVN`9LSH[LK-PLSK

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU

(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJL +LNYLL(,:

 

4PSPRPU<UP]LYZP[` 6USPUL4PSPRPU<UP]LYZP[` :[4HY`VM[OL>VVKZ

.LULYHS,K\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZMVYHU(ZZVJPH[LPU ,UNPULLYPUN:JPLUJLKLNYLLHYLKLZJYPILKVU[OLZHTWSL THQVYWHNLMVY,UNPULLYPUN

*YPTPUHS1\Z[PJL

:[4HY`VM[OL>VVKZ

,SLTLU[HY`,K\JH[PVU

:[4HY`VM[OL>VVKZ

4H[OLTH[PJZ

:[4HY`VM[OL>VVKZ

+LNYLL(\KP[ +LNYLLZLLRPUNZ[\KLU[ZZOV\SKY\UHKLNYLLH\KP[WYPVY [VYLNPZ[YH[PVULHJOZLTLZ[LY[VKL[LYTPULOV^JV\YZLZ JVTWSL[LKHWWS`[V^HYK[OLPYPU[LUKLKKLNYLLHUK PKLU[PM`HKKP[PVUHSJV\YZLZULLKLK

7SLHZLUV[LWYLYLX\PZP[LZVYJV\YZLYLX\PZP[LZSPZ[LK PU[OL*V\YZL+LZJYPW[PVUZZLJ[PVUVM[OPZJH[HSVN 


3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL

(:(.9(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OL(NYPJ\S[\YL[YHUZMLYJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUN[V[YHUZMLY[V HMV\Y`LHYPUZ[P[\[PVUVMOPNOLYSLHYUPUNHUKLHYU[OLIHJOLSVYVMZJPLUJLKLNYLLPU(NYPJ\S[\YL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 7:@ 

 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 *VSSLNL(SNLIYH 0U[YV[V(UPTHS:JPLUJL 0U[YV[V7Z`JOVSVN`VY V[OLY0(0ZVJPHSILOH]VYPHSZJPLUJL ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;4(; (.9 /0: ,*6 

*VTWVZP[PVU00 -PUP[L4H[OLTH[PJZVY 4H[O(UHS`ZPZ 0U[YV[V:VPS:JPLUJL >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUVY V[OLY0(0O\THUP[PLZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`0VY */4 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :7, 0U[YV[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU /0: /PZ[VY`*\S[\YLVMYK>VYSKVY V[OLY0(0O\THUP[PLZ (.9 0U[YV[V(NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZ (.9 0U[YV[V(N4LJOHUPaH[PVUÂ&#x2020;VY /9; 0U[YV[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; ;6;(3

 

Æ&#x2018; */4 */4 Æ&#x2018; (9; 

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!  

:LJVUK:LTLZ[LY 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  (.90U[YV[V(NYPJ\S[\YHS,K\JH[PVUVYV[OLYLSLJ[P]LZLSLJ[LK PUJVUZ\S[H[PVU^P[O[OL7YVNYHT*VVYKPUH[VY

-HJ\S[`*VU[HJ[!4HYPH)VLYUNLU ,THPS!TIVLYUNLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

 

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ

Æ&#x2018; */4

0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY .LULYHS*OLTPZ[Y`00 <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY V[OLY0(0Ã&#x201E;ULHY[Z (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[VY V[OLY0(0ZVJPHSZJPLUJL 7YPUJVM-PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3

¶   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(Y[

(((9;(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 4(;

 

4(; 

:,*65+@,(9 /V\YZ

+YH^PUN0-HSSZLTLZ[LYÂ&#x2020; ;^V+PTLUZPVUHS+LZPNU (Y[/PZ[VY`0Â&#x2020; ++LZPNU :[H[PZ[PJZVY .LULYHS,K\JH[PVU4H[O ;6;(3

   

/V\YZ

Æ&#x2018; ,5. *VTWVZP[PVU00 Æ&#x2018; (9; 7 YPU[THRPUN0 Æ&#x2018; :7, 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: Æ&#x2018; :JPLUJL0(07 Æ&#x2018;

;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; (9;-PYZ[:LTLZ[LY+YH^PUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; * LYHTPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: :JPLUJL0(03 (Y[/PZ[VY`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

  ¶ ¶

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

7HPU[PUN :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; /<4 Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0:

0U[YVK\J[PVU[V-PST(WWYLJPH[PVU (Y[ .LUKLY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ /\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z /PZ[VY`VM[OL<:0 /PZ[VY`VM[OL<:00 /PZ[VY` *\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VKP)PYK^LSS ,THPS!QIPYK^LSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)PVSVNPJHS:JPLUJL5VU;LHJOPUN (:)063(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ .LULYHS)V[HU` 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 0U[YV[V.0: :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;  ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

  


3HRL3HUK*VSSLNL

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU(JJV\U[PUN-PUHUJL4HUHNLTLU[4HYRL[PUN (:)((ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZKLNYLLPZHSZVH]HPSHISLVUSPUL;OPZJ\YYPJ\S\TPZMVYZ[\KLU[ZPU[LYLZ[LKPU I\ZPULZZHKTPUPZ[YH[PVUHJJV\U[PUNÃ&#x201E;UHUJLTHUHNLTLU[THYRL[PUNJVTW\[LY PUMVYTH[PVUZ`Z[LTZWSHUUPUN[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHYJVSSLNLVY\UP]LYZP[` *V\YZLYLX\PYLTLU[ZHYLTVKPÃ&#x201E;LK[VTLL[KLTHUKZVMPUKP]PK\HS\UP]LYZP[PLZ <WVUJVTWSL[PVUVM[OPZWYVNYHTZ[\KLU[ZTH`[YHUZMLYHZQ\UPVYZ[VMV\Y`LHY JVSSLNLZHUK\UP]LYZP[PLZ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[H JV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z ]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<:

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 *VSSLNL(SNLIYH :JPLUJL0(07 /\THUP[PLZ0(0/ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

 ¶  ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<:

/V\YZ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 4H[OLTH[PJHS(UHS`ZPZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 -PUL(Y[Z0(0- *HYLLY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7,

*VTWVZP[PVU00 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ -PUP[L4H[OLTH[PJZ :JPLUJL0(03 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN )\ZPULZZ:[H[PZ[PJZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[O`)SHJR ,THPS!RISHJR'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)\ZPULZZ,K\JH[PVU

(:),(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZJ\YYPJ\S\TPZMVYZ[\KLU[ZPU[LYLZ[LKPUI\ZPULZZLK\JH[PVU^OVWSHU[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHY JVSSLNLVY\UP]LYZP[`*V\YZLYLX\PYLTLU[ZHYLTVKPÃ&#x201E;LK[VTLL[KLTHUKZVMPUKP]PK\HS\UP]LYZP[PLZ <WVUJVTWSL[PVUVM[OPZWYVNYHTZ[\KLU[ZTH`[YHUZMLYHZQ\UPVYZ[VMV\Y`LHYJVSSLNLZHUK \UP]LYZP[PLZ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

:LJVUK:LTLZ[LY /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :JPLUJL0(07 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ,SLJ[P]L ;6;(3 ¶

:,*65+@,(9

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,+<

-PUHUJPHS(JJV\U[PUN 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK ,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;`UPH2LZZSLY ,THPS![RLZZSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018;

/V\YZ

4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ :[H[PZ[PJZ 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3

)\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 3HIVY9LSH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V0U[LYUH[PVUHS)\ZPULZZ /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ 0U[LYUL[:`Z[LTZ (WWSPJH[PVUZ

    


3HRL3HUK*VSSLNL

*OLTPZ[Y`

(:*/,4(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLVMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

.LULYHS*OLTPZ[Y`0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 *VTWVZP[PVU0 /\THUP[PLZ0(0/ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

/V\YZ 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018;

.LULYHS*OLTPZ[Y`00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z00 *VTWVZP[PVU00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; <UP]LYZP[`7O`ZPJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(;

+PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020;

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJL7YL4LKPJHS3HIVYH[VY`;LJOUVSVN` (:*3:(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY*SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJLZ[\KLU[Z ;OLZLJV\YZLZTLL[[OL*SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJL[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZVM[OL 0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU0UP[PH[P]L<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZJV\YZLZLX\LUJL*SPUPJHS 3HIVYH[VY`:JPLUJLZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]LHUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL;OPZPZH ZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7:@

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 4H[O0(04EE 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; (5;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU (U[OYVWVSVN` ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; 30;

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 4<: 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL ;6;(3

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4PJYVIPVSVN` <UKLYZ[HUKPUN(Y[ <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

*VUZLY]H[PVU¶7YL-VYLZ[Y` (:*65:-(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 4H[O0(040EE )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018;

/V\YZ .LULYHS)V[HU` ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 0U[YV[V.0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018;

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VUZLY]H[PVU¶7YL>PSKSPML (:*65:>(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 :[H[PZ[PJZ )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ .LULYHS)V[HU` ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 0U[YV[V.0: -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3 


3HRL3HUK*VSSLNL

*YPTPUHS1\Z[PJL

((*1:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZKLZPYPUN[VLU[LYHJYPTPUHSQ\Z[PJLÃ&#x201E;LSKSH^LUMVYJLTLU[ JVYYLJ[PVUZWYVIH[PVUL[JKPYLJ[S`\WVUNYHK\H[PVUVYMVYZ[\KLU[ZKLZPYPUN[V[YHUZMLY[VH `LHYJVSSLNL\UP]LYZP[`;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z<UP]LYZP[`YLX\PYLTLU[Z TH`ZWLJPÃ&#x201E;JHSS`YLX\PYLJLY[HPUJV\YZLZZV[OLZ[\KLU[ZOV\SKJVUZ\S[HJV\UZLSVYVYOPZVYOLY HJHKLTPJHK]PZVYWYPVY[VYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; *0:

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL *YPTPUHS3H^ :JPLUJL0(03 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :6*

*VTWVZP[PVU00 *YPTPUHS0U]LZ[PNH[PVU0 :JPLUJL0(07 4H[O0(04 /\THUP[PLZ0(0/ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; *1:

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *VYYLJ[PVUZ -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: *YPTPUHS,]PKLUJLHUK7YVJLK\YLZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY  ¶  ¶

Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

1\]LUPSL1\Z[PJL :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- /,+ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 7:@ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ,SLJ[P]LZ ;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+\Z[PU/L\LYTHU ,THPS!KOL\LYTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU (:,*/,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZKLZPYPUN[V[YHUZMLY[VH`LHYJVSSLNLHUKVI[HPUH;`WL 0SSPUVPZ;LHJOPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L)PY[O¶.YHKL;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z`LHY JVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK[YHUZMLY \UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: /0:

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*, :,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 <:/PZ[VY`0VY <:/PZ[VY`00 )PVZJPLUJL0 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ0 0U[YVK\J[PVU[V,HYS` *OPSKOVVK,K\JH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7/@ */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 

*VTWVZP[PVU00 +P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[` *VUJLW[ZVM7O`ZPJZVY *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ,SLJ[P]L ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; 4<: (9; Æ&#x2018; 

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!2PT+H]PZ ,THPS!RKH]PZ 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ *OPSK.YV^[OHUK+L]LSVWTLU[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 7\ISPJ:WLHRPUN 0(030;3P[LYH[\YL0(0/ ,SLJ[P]L ;6;(3

0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU )HZPJ(J[P]P[PLZ,SLTLU[HY`:LJVUKHY` ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OLYK>VYSK <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJVY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ ,SLJ[P]L ;6;(3 


3HRL3HUK*VSSLNL

,HY[O:JPLUJL.LVSVN`¶.LVNYHWO` (:,(:*(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL<UP]LYZP[` VM0SSPUVPZHK]PZLZZ[\KLU[Z[V[HRLHM\SS`LHYVMWO`ZPJZHUKJOLTPZ[Y` :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 >LH[OLYHUK*SPTH[L :[H[PZ[PJZ ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; .,6 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YV[V.0: >VYSK.LVNYHWO` 7O`ZPJHS.LVNYHWO` :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 7O`ZPJHS.LVSVN` ,SLJ[P]L /\THUP[PLZ0(0/ 4H[O0(04 ;6;(3

  ¶ ¶

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018;

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

*VUJLW[ZVM7O`ZPJZ *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,JVUVTPJZ

(:,*6(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 *VSSLNL(SNLIYH :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4(;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 4H[OLTH[PJHS(UHS`ZPZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 -PUP[L4H[OLTH[PJZ :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :-:

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

:VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: )\ZPULZZ:[H[PZ[PJZ ,SLJ[P]L ;6;(3

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

 


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLTLU[HY`,K\JH[PVU

(:,3,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z^PSSKPMMLYKLWLUKPUNVU^OLYL`V\KLZPYL[V[YHUZMLY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ 4\Z[OH]LNWHVM¸*¹VYIL[[LY[VYLJLP]L[YHUZMLYJYLKP[[V,0< (Z[\KLU[JHUJOVVZLHUHYLHVMJVUJLU[YH[PVUMYVT,UNSPZO-PUL(Y[Z-VYLPNU3HUN\HNL .LULYHS:JPLUJL4H[OLTH[PJZVY:VJPHS:JPLUJL

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

/V\YZ

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; Æ&#x2018;:,*65+@,(9

*VTWVZP[PVU0 /PZ[VY`VM<:0VY /PZ[VY`VM<:00 *VUJLW[ZVM7O`ZPJZVY */4 *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 4(; 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ0 ,+< 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU  ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

/V\YZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ *OPSK+L]LSVWTLU[ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0:VY :JPLUJL0(03VY0(07 ¶ :WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,+<

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` )PVZJPLUJL0 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` ;6;(3 

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; (9; 

/PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK +P]LYZP[`PU:JOVVSZ (YLHVM*VUJLU[YH[PVU -PUL(Y[Z0(0- 3P[LYH[\YL0(0/ <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY 4<: <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2PT+H]PZ ,THPS!RKH]PZ 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,UNPULLYPUN

(,:,5.9(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJL+LNYLL ;OL,UNPULLYPUN[YHUZMLYWYVNYHTOHZHOLH]`LTWOHZPZVUTH[OHUKZJPLUJL0[PZKLZPNULK [VWYV]PKLHZVSPKIHZPZMVY^VYRH[[OLQ\UPVYHUKZLUPVYSL]LSZPU[OL]HYPV\ZKPZJPWSPULZ VMLUNPULLYPUN;OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZHUK:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`¶*HYIVUKHSLVY ,K^HYKZ]PSSLYLX\PYLZWLJPÃ&#x201E;JTPUPT\T.7(ZMVYLU[Y`PU[V[OL]HYPV\ZJVSSLNLZVMLUNPULLYPUN *VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z ]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMYLX\PYLTLU[ZMVY[OPZTHQVY:WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL PKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK ,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; */4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; */4

*VTWVZP[PVU00 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .LULYHS*OLTPZ[Y`00 ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(;

Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4(; 4(;

   Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  /0:/PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSKHUKLP[OLY /0:>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY/0:>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU MYVTWYLZLU[HYLZ[YVUNS`YLJVTTLUKLK :LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!;VUPH;PTSPU ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 4LJOHUPJZ0Â&#x2020; * 7YVNYHTTPUN ,UNPULLYPUN(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; /\THUP[PLZ0(0/ 4H[YP_(SNLIYHÂ&#x2020;VY 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; ;6;(3

<UP]LYZP[`7O`ZPJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LJOHUPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

,UNSPZO

((,5.(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OL,UNSPZO[YHUZMLYWYVNYHTLTWOHZPaLZSP[LYH[\YL ^YP[PUNHUKYLSH[LKHYLHZHUKPZKLZPNULK[VWYV]PKL HZVSPKIHJRNYV\UKMVY^VYRH[[OLQ\UPVYHUKZLUPVY SL]LSZPU,UNSPZO (Z[\KLU[^OVMVSSV^Z[OLYLJVTTLUKLKJV\YZL ZLX\LUJLMVY,UNSPZOTHQVYZ^PSSILHISL[V! Â&#x2039;\ZLJYP[PJHS[OPURPUNPU]LZ[PNH[PVUHUKYLÃ&#x2026;LJ[PVU [VPU[LYHJ[^P[O[L_[ZHUKPKLHZ" Â&#x2039;Q\KNL[OL]HS\LVM[OLSP[LYHY`LUKLH]VYI` PKLU[PM`PUNNLULYH[PUNHUKHWWS`PUN[OLHWWYVWYPH[L JYP[PJHS]VJHI\SHY`" Â&#x2039;L_WSHPU^OH[TV[P]H[LZWLVWSL[VYLHKHUK^OH[ TV[P]H[LZ^YP[LYZ[VWYVK\JLSP[LYHY`^VYRZ" Â&#x2039;L_HTPUL[OLJ\S[\YHSHUKOPZ[VYPJHSMHJ[VYZ [OH[PUÃ&#x2026;\LUJL[OLYLHKLY^YP[LYHUK[L_["HUK Â&#x2039;HWWYHPZLOV^SP[LYH[\YLYLSH[LZ[VHU\UKLYZ[HUKPUN VMV\YZLS]LZHUK[OL^VYSK *VUZ\S[IV[O[OLMVSSV^PUNSPZ[VMTHQVY YLX\PYLTLU[ZHUKHUHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUNHZL_WLJ[H[PVUZVM,UNSPZOKLWHY[TLU[Z H[MV\Y`LHYJVSSLNLZ]HY`-VYL_HTWSLZVTLOH]L HMVYLPNUSHUN\HNLYLX\PYLTLU[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 /PZ[VY`VM[OL<UP[LK:[H[LZ0VY /PZ[VY`VM[OL<UP[LK:[H[LZ00 .LULYHS,K\JH[PVU4H[OVY :[H[PZ[PJZ /\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018;;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMYLX\PYLTLU[ZMVY[OPZTHQVY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

,5. /0: /0: 4(; 4(; /<4 :7, *VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU7YLZLU[ -PUL(Y[Z0(0- :JPLUJL0(07 ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/0 Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ;^V3P[LYH[\YL,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:JPLUJL0(03 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3

¶ ¶ ¶

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL (:,5:*(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHS)V[HU` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

  

:LJVUK:LTLZ[LY   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ .LULYHSAVVSVN` ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 0U[YV[V.0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 


3HRL3HUK*VSSLNL

/LHS[O,K\JH[PVU

(:/,(,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HUHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN -V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /<4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM/LHS[O :[H[PZ[PJZ )PVZJPLUJL0 /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU +PZLHZL7YVJLZZLZ <UKLYZ[HUKPUN(Y[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 *VTT\UP[`/LHS[O ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4<: Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 5\[YP[PVU 7O`ZPJHS:JPLUJL00 <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018;

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` -P[ULZZMVY3PML ,SLJ[P]L ;6;(3

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; :-:

,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YV[V,K\JH[PVU :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/PZ[VY`

((/0:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 <:/PZ[VY`0 4H[O0(04 :JPLUJL0(07 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0:

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 <:/PZ[VY`00 :JPLUJL0(03 -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018;

:VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT[V7YLZLU[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU /PZ[VY`VM3H[PU(TLYPJH :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

 


3HRL3HUK*VSSLNL

3PILYHS(Y[Z

((3(:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OLZLX\LUJLILSV^^VYRZMVYZ[\KLU[ZZLLRPUNHUHZZVJPH[LKLNYLL[VWYLWHYLMVY[YHUZMLY[VH MV\Y`LHYJVSSLNLVY\UP]LYZP[`^OV^PZO[VJV]LYHIYVHKZLSLJ[PVUVMJV\YZLZJLU[LYLKVU[OL SPILYHSHY[Z:[\KLU[Z^OV^PZO[VLHYUHUHZZVJPH[LKLNYLLMVY[YHUZMLYI\[HYL\UKLJPKLKHIV\[ [OLPYTHQVYTH`HSZV\ZL[OPZZLX\LUJL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z:WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK [OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`IL YLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 4H[O0(04 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0/ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :JPLUJL0(07 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0- ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0/VY0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`3HUTHU ,THPS!JSHUTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4H[OLTH[PJZ

(:4(;/(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL 4H[OLTH[PJZWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUTH[OLTH[PJZ ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[` *VUZ\S[[OLJH[HSVNVM[OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7/0 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z00 7O`ZPJHS:JPLUJL0(07¶7/@ <UP]LYZP[`7O`ZPJZYLJVTTLUKLK ¶ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

/V\YZ * 7YVNYHTTPUN ,UNPULLYPUN(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ¶ ;6;(3 ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,+<

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

<UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; *VTW\[LY3VNPJ 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU

  


3HRL3HUK*VSSLNL

4H[OLTH[PJZ,K\JH[PVU (:4(,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

4H[OLTH[PJZ,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVY PUTH[OLTH[PJZLK\JH[PVU;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY` MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUK HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,+<

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :JPLUJL0(03 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,+<

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 :JPLUJL0(07 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` +P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[` ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0:

/V\YZ ,K\JH[PVUHS7Z`JOVSVN` 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

(UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ,SLJ[P]LEE ¶ ;6;(3 ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ :LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJHS,K\JH[PVU

(:7/@,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL:[\KLU[ZZOV\SKLUYVSS PUHWO`ZPJHSLK\JH[PVUHJ[P]P[`HUKWO`ZPJHSLK\JH[PVU[LJOUPX\LJSHZZL]LY`ZLTLZ[LY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /<4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7O`ZPJHS,K\JH[PVU 4H[O0(040 )PVZJPLUJL0 /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7,+

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )HZPJ(J[MVY,SLTLU[HY`:LJ*OPSK <UKLYZ[HUKPUN(Y[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,SLJ[P]LZ 2PULZPVSVN` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 ))HSSHUK=)HSS:WVY[Z6MÃ&#x201E;JPH[L 7O`ZPJHS:JPLUJL00 /\THU(UH[VT` 7O`ZPVSVN`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7,+

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` /\THUP[PLZ0(0/ -P[ULZZMVY3PML 7YPUJPWSLZVM/LHS[O 4V[VY3LHYUPUN ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU :RPSS*SHZZLZ ;LJOUPX\LVM*SHZZLZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJZ

(:7/@:(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLVMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

.LULYHS*OLTPZ[Y`0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 *VTWVZP[PVU0 /\THUP[PLZ0(0/ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018;

.LULYHS*OLTPZ[Y`00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 *VTWVZP[PVU00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 7O`ZPJZ4H[OLSLJ[P]L -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

<UP]LYZP[`7O`ZPJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7O`ZPJZ4H[OLSLJ[P]L /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7/@

+PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; 4LJOHUPJZ0Â&#x2020; 4LJOHUPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7VSP[PJHS:JPLUJL

((7:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL0M[YHUZMLYYPUN[V[OL <UP]LYZP[`VM0SSPUVPZKVUV[[HRL4(;"JV\YZLZOV\SKILIHZLKVUTH[OIHJRNYV\UKHUK WSHJLTLU[ZJVYLZ :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 4H[O0(04 :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YV[V0U[LYUH[PVUHS9LSH[PVUZ /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: 9LJVTTLUKLKVY6WLU,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@

*VTWVZP[PVU00 :[H[LHUK3VJHS.V]LYULTLU[ :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- 0U[YV[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018;

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; :-:

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

:VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V ,SLJ[P]LZ ;6;(3

:[H[PZ[PJZ >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU-YVT[V7YLZLU[ /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM;OPYK>VYSK /PZ[VY`VM3H[PU(TLYPJH :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL*OPYVWYHJ[PJ

(:7*/0(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY 7YL*OPYVWYHJ[PJZ[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OL 7YL*OPYVWYHJ[PJ[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL3VNHU *VSSLNLVM*OPYVWYHJ[PJ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZ JV\YZLZLX\LUJLWYL*OPYVWYHJ[PJZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]L HUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL;OPZPZHZHTWSLSPZ[VM THQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJ HK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYL TLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7,

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 )PVZJPLUJL0 4H[O0(04 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

*VTWVZP[PVU00 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 .LULYHSAVVSVN` /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9

   

/V\YZ

*/4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; */4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 7/@ *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL+LU[PZ[Y`

(:7+,5(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL+LU[PZ[Y`Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OL WYLKLU[HS[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ+LU[HS:JOVVSHUKV[OLYKLU[HS ZJOVVSZPU0SSPUVPZ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZJV\YZLZLX\LUJLWYLKLU[HSZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]L HUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL 4VZ[WYVMLZZPVUHSZJOVVSZYLX\PYLH[OPYK`LHYVMWYLKLU[PZ[Y`SLHKPUN[V^HYKHIHJJHSH\YLH[L KLNYLL(KKP[PVUHSJV\YZLZYLX\PYLKK\YPUN[OL[OPYK`LHYPUJS\KLVULM\SS`LHYVMMVYLPNUSHU N\HNLVULM\SS`LHYVMJVSSLNLWO`ZPJZWS\ZHKKP[PVUHSTH[OLTH[PJZOPZ[VY`HUKSP[LYH[\YL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL7YLKLU[PZ[Y`Z[\KLU[Z TH`HSZVOH]L[VJVUZPKLYZ\TTLYZJOVVS-VYM\Y[OLYPUMVYTH[PVUJVU[HJ[HWYLKLU[PZ[Y`HK]PZVY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[ (KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 4H[O0(04EE .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

   :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ <:/PZ[VY`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; (TLYPJHU3P[LYH[\YL:\Y]L`0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3 

*VTWHYH[P]L(UH[VT`VM=LY[LIYH[LZ 4PJYVIPVSVN` 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL,UNPULLYPUN

(:7,5.(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLVMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL;OPZKLNYLLPZ KLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVKVUV[WSHU[V[YHUZMLY[V[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ:[\KLU[Z^OV HYLWSHUUPUN[V[YHUZMLY[V[OL<VM0ZOV\SKZLL[OL,UNPULLYPUN(,:,5.9KLNYLLWYVNYHT :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ;,*

:,*65+@,(9 /V\YZ

.LULYHS*OLTPZ[Y`0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 *VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ,*6

.LULYHS*OLTPZ[Y`00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 *VTWVZP[PVU00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 

   /V\YZ <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 * 7YVNYHTTPUN ,UNPULLYPUN(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; 4LJOHUPJZ0Â&#x2020; /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

+PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LJOHUPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -PUL(Y[Z0(0- /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;VUPH;PTSPU ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL4LKPJPUL

(:74,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL4LKPJPUL Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OLWYLTLKPJPUL[YHUZMLY YLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ4LKPJHS:JOVVS HUKV[OLYTLKPJHSZJOVVSZPU0SSPUVPZ<WVUJVTWSL[PVUVM [OPZJV\YZLZLX\LUJLWYLTLKPJPULZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]L HUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL 4VZ[WYVMLZZPVUHSZJOVVSZYLX\PYLH[OPYK`LHYVM WYLTLKPJPULSLHKPUN[V^HYKHIHJJHSH\YLH[LKLNYLL 7YLTLKPJPULZ[\KLU[ZTH`HSZVOH]L[VJVUZPKLYZ\TTLY ZJOVVS(KKP[PVUHSJV\YZLZPUJS\KLVULM\SS`LHYVMMVYLPNU SHUN\HNLVULM\SS`LHYVMJVSSLNLWO`ZPJZWS\ZHKKP[PVUHS TH[OLTH[PJZOPZ[VY`HUKSP[LYH[\YL-VYM\Y[OLYPUMVYTH [PVUJVU[HJ[HWYLTLKPJPULHK]PZVY ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[H JV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y `LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

/V\YZ   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :7,

<:/PZ[VY`0 >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU-YVT[V7YLZLU[ 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7:@

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

   

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;*VTWHYH[P]L(UH[VT`VM=LY[LIYH[LZVY )06 )V[HU` ¶ */4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; */4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0:  ;6;(3 ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL5\YZPUN

(:75<9(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL5\YZPUNZ[\KLU[Z^OVOH]LUV[HSYLHK` JVTWSL[LKHU(+595WYVNYHT*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL:[\KLU[Z^OV HYLZLLRPUNHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN95VY *LY[PÃ&#x201E;JH[LPU7YHJ[PJHS5\YZPUN75ZOV\SKYLMLY[V[OL((:(+5VY*9;75ZLJ[PVUZ VM[OLJH[HSVN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJL TLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :7,

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/0 Æ&#x2018; :6*

*VTWVZP[PVU00 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,[OPJZ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/0 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018;

/V\YZ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 :[H[PZ[PJZ 0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU ,SLJ[P]LEE ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

4PJYVIPVSVN` -PUL(Y[Z0(0- 5\[YP[PVU ,SLJ[P]LZEE ;6;(3

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (5; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7,

.LULYHS(U[OYVWVSVN` 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVU

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL7OHYTHJ`

(:77/4(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL7OHYTHJ`Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OL 7YL7OHYTHJ`[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ:JOVVSVM7OHYTHJ` *VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY` MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

/V\YZ (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; */4

*VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL .LULYHS*OLTPZ[Y`00 ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )06

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

.LULYHS)V[HU`
3HRL3HUK*VSSLNL

7YL7O`ZPJHS;OLYHW`

(:77;/(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL7O`ZPJHS;OLYHW`Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZ TLL[[OL7YL7O`ZPJHS;OLYHW`[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZHUKV[OLY ZJOVVSZPU0SSPUVPZ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZJV\YZLZLX\LUJLWYLWO`ZPJHS[OLYHW`Z[\KLU[Z ^PSSYLJLP]LHUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(( (:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 30;

*VTWVZP[PVU00 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; 4(;

   /V\YZ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 2PULZPVSVN` *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT[V7YLZLU[ :[H[PZ[PJZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7Z`JOVSVN`,SLJ[P]L -PUL(Y[0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(;

(UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL=L[LYPUHY`4LKPJPUL (:7=,;(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OL7YL=L[LYPUHY`4LKPJPULTHQVYPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUN[V[YHUZMLY [VHMV\Y`LHYPUZ[P[\[PVUVMOPNOLYSLHYUPUNZ\JOHZ[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ[VLHYUH)HJOLSVY VM:JPLUJLKLNYLLPU(UPTHS:JPLUJL^P[OHWYL]L[LYPUHY`TLKPJPULJVUJLU[YH[PVUVYZLLRLHYS` HKTPZZPVU[VH*VSSLNLVM=L[LYPUHY`4LKPJPUL;OPZTHQVYJHUHSZVIL\ZLK[VTLL[YLX\PYLTLU[Z MVY[OLWYL]L[LYPUHY`TLKPJPULJVUJLU[YH[PVUH[,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`;OPZPZHZHTWSLSPZ[ VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHY JVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; 4(;

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 7:@

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PV:JPLUJL0 *VSSLNL(SNLIYHVY (SNLIYH^P[O;YPNVUVTL[Y` 0U[YV[V(UPTHS:JPLUJL 0U[YV[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; /0: 

7/0 

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` 4H[O(UHS`ZPZVY (UHS`[PJHS.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YV[V:VJPVSVN` >LZ[LYU*P]WYLZLU[VY ,[OPJZ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; (.9 )06 Æ&#x2018; (9;

¶  ¶

Æ&#x2018; )06 

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

)06 */4 7/@ ,*6 /0: 7/0 

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4HYPH)VLYUNLU ,THPS!TIVLYUNLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ 0U[YV[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU .LULYHS*OLTPZ[Y`0 *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; 0U[YV[V(N,JVUVTPJZVY /\THU(UH[VT`7O`ZPVSVN`0 <UKLYZ[HUKPUN(Y[ ;6;(3

4PJYVIPVSVN`VY /\THU(UH[VT`7O`ZPVSVN`00 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 /PZ[VY`*\S[\YLVMYK>VYSKVY 0U[YV[V7OPSVZVWO` ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

7Z`JOVSVN`

((7:@(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNLPUJS\KPUN[OLTH[O YLX\PYLTLU[Z :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` :[H[PZ[PJZ :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS7Z`JOVSVN` /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ,SLJ[P]LZ -HTPS`9LSH[PVUZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4(;

 

 

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- *VSSLNL(SNLIYHVY ,SLJ[P]L ;6;(3

 ¶ 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 

,SLJ[P]LZ ;6;(3

¶ ¶

 ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3HYH)HJPUV(S[OH\Z ,THPS!SIHJPUV'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9LJYLH[PVU

(:9,*(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 9,* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /<4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 3LHKLYZOPWPU9LJYLH[PVU :[H[PZ[PJZ )PVZJPLUJL0 /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 9,* Æ&#x2018; 9,* 

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU <UKLYZ[HUKPUN(Y[ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` *HTWPUN 9LJYLH[PVUMVY:WLJPHS.YV\WZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 9,* Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4<: Æ&#x2018; 

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V*VTT\UP[`9LJYLH[PVU 7O`ZPJHS:JPLUJL00 <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ ,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7,+

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ,SLJ[P]L -P[ULZZMVY3PML ;6;(3

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

7YPUJPWSLZVM/LHS[O 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

 


3HRL3HUK*VSSLNL

:JPLUJL,K\JH[PVU)PVSVN`:WLJPHSPaH[PVU

(::*,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL :JPLUJL,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[V HZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUZJPLUJLLK\JH[PVU PUZLJVUKHY`LK\JH[PVU;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVY YLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V \UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK [YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYILMVYLYLNPZ[LYPUN

:WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 :[H[PZ[PJZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ )PV:JPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; *VTWVZP[PVU00 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: .LULYHS)V[HU` /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7/@

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ.LULYHSAVVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PUL(Y[Z0(0- 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK +P]LYZP[`PU,K\JH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,: *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020;

 
3HRL3HUK*VSSLNL

:JPLUJL,K\JH[PVU*OLTPZ[Y`:WLJPHSPaH[PVU

(::*,+*/4(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

:JPLUJL,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUZJPLUJL LK\JH[PVUPUZLJVUKHY`LK\JH[PVU^P[OHZWLJPHSPaH[PVUPU*OLTPZ[Y`;OPZPZHZHTWSLSPZ[VM THQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT [OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY ,5. 4(; */4 76:   

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/-Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY :7,  7/@ ,+< )06 

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PUL(Y[Z0(0- <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU )PV:JPLUJL0 ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY ,5. 4(; 7/@ */4  

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

/0: ,+<   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNL MVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK +P]LYZP[`PU,K\JH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ;6;(3

  


3HRL3HUK*VSSLNL

:JPLUJL,K\JH[PVU7O`ZPJZ:WLJPHSPaH[PVU

(::*,+7/@(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

:JPLUJL,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUZJPLUJL LK\JH[PVUPUZLJVUKHY`LK\JH[PVU^P[OHUZWLJPHSPaH[PVUPU7O`ZPJZ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VM THQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT [OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY ,5. 4(; */4 76:   

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY :7, 4(;  7/@ ,+< 

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000 -PUL(Y[Z0(0- <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY ,5. 4(; 7/@  */4 

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: .LULYHS*OLTPZ[Y`00 ;6;(3

   

)06 7/@ ,+<    

)PV:JPLUJL0 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ000 +P]LYZP[`PU,K\JH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNL MVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

:VJPVSVN`:VJPHS>VYR ((::>(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :[H[PZ[PJZ :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@

*VTWVZP[PVU00 :VJPHS7YVISLTZ :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7:@

  ¶  ¶/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPVSVN`VM+L]PHU[)LOH]PVY /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: 7YPUJPWSLZVM/LHS[O :VJPHS7Z`JOVSVN` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018;

9HJPHSHUK,[OUPJ.YV\WZ 0U[YV[V:VJPHS>VYR ,SLJ[P]LZ ;6;(3

 ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; (5; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT[V7YLZLU[ .LULYHS(U[OYVWVSVN` -HTPS`9LSH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  


3HRL3HUK*VSSLNL

:WLJPHS,K\JH[PVU

(::7,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZWSHUUPUN[VW\YZ\LHZWLJPHSLK\JH[PVU[LHJOPUNJHYLLYHZ H3LHYUPUN)LOH]PVY:WLJPHSPZ[0+LHMHUK/HYKVM/LHYPUN3V^=PZPVUHUK)SPUKULZZHUK,HYS` *OPSKOVVK:WLJPHS,K\JH[PVU;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z`LHYJVSSLNLYLX\PYL TLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUK HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: /0:

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,+<

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 <:/PZ[VY`0VY <:/PZ[VY`00 )PV:JPLUJL0 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ0 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` *OPSK.YV^[OHUK+L]LSVWTLU[ 7\ISPJ:WLHRPUN /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OLYK>VYSK ,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7/@ */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU *VUJLW[ZVM7O`ZPJZVY *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ,SLJ[P]L ;6;(3 

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4<: (9; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018;

+P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[` ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` 0(030;3P[LYH[\YL0(0/ <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJVY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,SLJ[P]L ;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2PT+H]PZ ,THPS!RKH]PZ 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ((:7*/(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL

;OL:WLLJO[YHUZMLYWYVNYHTLTWOHZPaLZ[OLPTWVY[HUJLVMKL]LSVWPUNH]HYPL[`VMJVTT\ UPJH[PVUZRPSSZMVYHUPUMVYTH[PVULJVUVT`;OLMVJ\ZVUYOL[VYPJPU[LYWLYZVUHSZRPSSZHUKVY THZZTLKPHWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVY[OLQ\UPVYHUKZLUPVYSL]LSZVMZ[\K`PU:WLLJO*VTT\UP JH[PVU;OLMVSSV^PUNPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJ HK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL (MVYLPNUSHUN\HNLTH`ILYLX\PYLKH[ZVTL\UP]LYZP[PLZ :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(( (:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 :VJPHS)LOH]PVY:JPLUJL0(0: 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :JPLUJL0(03 ¶ /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7,

/V\YZ 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUN /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVY:JPLUJL0(0: 0U[YVK\J[PVU[V.YV\W+PZJ\ZZPVUÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 :[H[PZ[PJZVY .LULYHS,K\JH[PVU4H[O -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]VYPHS0(0: :JPLUJL0(07 ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018;

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

7LYZ\HZPVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]LZ ;6;(3

9HKPV;=(UUV\UJPUN 9HKPV:[H[PVU6WLYH[PVU )HZPJ;=7YVK\J[PVU 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (U`(WWYV]LK,SLJ[P]L*HYLLY,SLJ[P]L ¶


(KTPZZPVUZ

0U[OPZJOHW[LY! ,UYVSSTLU[9LX\PYLTLU[Z /V^[V,UYVSS 9LNPZ[LY 0U[LYUH[PVUHS:[\KLU[Z
*VSSLNL(KTPZZPVUZ (KTPZZPVU7VSPJ` 3HRL3HUK*VSSLNLTHPU[HPUZHU VWLUKVVYHKTPZZPVUWVSPJ`[OH[ WYV]PKLZHJJLZZ[VOPNOLYLK\JH[PVU MVY[OVZLPUKP]PK\HSZ^OVJHUILULÃ&#x201E;[ MYVTP[ZJVTWYLOLUZP]LWYVNYHTZ (KTPZZPVU[V[OLJVSSLNLKVLZUV[ LUZ\YLLU[YHUJLPU[VHWHY[PJ\SHY JV\YZLVYWYVNYHTVMZ[\K`ZPUJL HWWSPJHU[ZTH`OH]L[VTLL[ZWLJPÃ&#x201E;J YLX\PYLTLU[ZMVYLU[YHUJLPU[VJLY[HPU WYVNYHTZ7YLMLYLUJLT\Z[ILNP]LU [VX\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[Z[\KLU[ZHUK [OVZLZ[\KLU[ZMYVTX\HSPÃ&#x201E;LK YLNPVUHSWYVNYHTZ 3HRL3HUK*VSSLNLHKTP[ZZ[\KLU[Z PU[OLMVSSV^PUNJH[LNVYPLZ! /PNOZJOVVSNYHK\H[L 9LJPWPLU[VMH.,+*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;YHUZMLYZ[\KLU[MYVTHUHJJYLKP[LK JVSSLNL 5VUOPNOZJOVVSNYHK\H[L `LHYZVMHNLVYVSKLY :[\KLU[^OVZLJVUULJ[PVU^P[OH ZLJVUKHY`ZJOVVSPZZL]LYLK(U` Z[\KLU[^OVPZ`LHYZVMHNLVY V]LYHUKOHZZL]LYLKJVUULJ[PVUZ ^P[OHZLJVUKHY`ZJOVVSHZ JLY[PÃ&#x201E;LKPU^YP[PUNI`[OLJOPLM L_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYVM[OLZLJVUKHY` ZJOVVSPU^OPJO[OLZ[\KLU[OHZ SLNHSYLZPKLUJL :[\KLU[J\YYLU[S`LUYVSSLKPUH ZLJVUKHY`ZJOVVSWYVNYHTTH`IL HJJLW[LKPU[VHJVSSLNLJV\YZLZ 0MZ\JOJV\YZLZHYLVMMLYLKK\YPUN [OLYLN\SHYZJOVVSKH`LZ[HISPZOLK I`[OLZLJVUKHY`ZJOVVSVYHYL VMMLYLKMVYZLJVUKHY`ZJOVVSJYLKP[ WYPVYHWWYV]HSVM[OLJOPLML_LJ\ [P]LVMÃ&#x201E;JLYVM[OLZLJVUKHY`ZJOVVS KPZ[YPJ[T\Z[ILYLJLP]LK (NPM[LKZ[\KLU[SLZZ[OHU`LHYZ VMHNLTH`LUYVSSPUJV\YZL^VYRH[ 3HRL3HUK*VSSLNL(NPM[LKZ[\KLU[ PZLUKV^LK^P[OHOPNOKLNYLLVM TLU[HSHIPSP[`HUKOHZHUPUUH[L NLULYHSHIPSP[`^OPJOYPZLZHIV]L [OLUVYT(Z[\KLU[T\Z[TLL[[OL MVSSV^PUNYLX\PYLTLU[Z[VLUYVSSHZ H3HRL3HUK*VSSLNLNPM[LKZ[\KLU[! 


 H)LPU[OL\WWLY VMOPZOLY JSHZZHZJLY[PÃ&#x201E;LKI`ZJOVVS VMÃ&#x201E;JPHSZ I/H]LH NYHKLWVPU[ H]LYHNLIHZLKVUHZJHSL MVYWYPVYZLTLZ[LYVY[LYT J/H]LQVPU[HWWYV]HSVM[OL 7YLZPKLU[VM3HRL3HUK*VSSLNL HUK[OLJOPLML_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYVM [OLZJOVVSVU[OL.PM[LK:[\KLU[ (KTPZZPVUZMVYT3HRL3HUK *VSSLNLYLZLY]LZ[OLYPNO[[V YLX\LZ[[LZ[PUNVMWYVZWLJ[P]L NPM[LKZ[\KLU[Z :[\KLU[PUHWYVNYHTMVYHZWLJPHS NYV\W

,UYVSSTLU[ 9LX\PYLTLU[Z +LNYLLZLLRPUN:[\KLU[Z +LNYLLZLLRPUNZ[\KLU[ZHYL[OVZL Z[\KLU[Z^OVHYLZLLRPUNH3HRL3HUK *VSSLNLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVMVY TVYLJYLKP[OV\YZ

5VUKLNYLL:[\KLU[Z 5VUKLNYLLZ[\KLU[ZHYL[OVZLZ[\KLU[Z ^OV^PZO[VLUYVSSPUJV\YZLZH[3HRL 3HUK*VSSLNLI\[HYLUV[W\YZ\PUNH KLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVMVYTVYL JYLKP[OV\YZ

7SHJLTLU[;LZ[PUN :[\KLU[ZZLLRPUNHKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L HYLYLX\PYLK[VJVTWSL[LWSHJLTLU[ [LZ[PUN(SSUVUKLNYLLZLLRPUN Z[\KLU[ZZLLRPUNLUYVSSTLU[PUHU ,5.VY4(;JV\YZLHYLYLX\PYLK[V JVTWSL[LWSHJLTLU[[LZ[PUN^P[OPU[OL YLZWLJ[P]LHYLH3HRL3HUK*VSSLNL \[PSPaLZ*647(::HNYV\WVML_HTZ JYLH[LKI`[OL(TLYPJHU*VSSLNL ;LZ[PUN(*;7YVNYHT:[\KLU[Z^OV JVTWSL[LWSHJLTLU[[LZ[PUNTH`YL[LZ[ VUL[PTLVULHJOZLJ[PVUVM[OL[LZ[ :[\KLU[ZTH`Z\ITP[(*;ZJVYLZ[VIL \ZLKPUZ[LHKVM[OLWSHJLTLU[[LZ[ :[\KLU[Z^OVZ\ITP[(*;ZJVYLZTH` HSZV[LZ[HUKYL[LZ[:[\KLU[ZHYLWSHJLK HJJVYKPUN[V[OLPYOPNOLZ[ZJVYLHTVUN HSSVM[OL[LZ[Z0MMV\YVYTVYL`LHYZ

OH]LWHZZLKZPUJLHZ[\KLU[»ZSHZ[ YL[LZ[[OLZ[\KLU[TH`JOVVZL[V JVTWSL[LVULHKKP[PVUHSYL[LZ[PULHJO Z\IQLJ[HYLH(TPUPTHSMLLPZJOHYNLK MVYLHJOYL[LZ[

*647(:::JVYLZ MYVT6[OLY*VSSLNLZ :[\KLU[ZTH`Z\ITP[*647(::ZJVYLZ MYVTV[OLYJVSSLNLZ[V[OL3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LY:JVYLZ^PSSIL LU[LYLKPU[V[OLZ[\KLU[»ZYLJVYKHUK HWWSPLK[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL WSHJLTLU[YLX\PYLTLU[Z5V[L!33* KVLZUV[HJJLW[[OLV[OLYJVSSLNL»Z WSHJLTLU[YLJVTTLUKH[PVUZ0M[OL Z[\KLU[^HU[Z[VYL[HRL*647(:: HM[LYZ\ITP[[PUNZJVYLZMYVTHUV[OLY JVSSLNLHTPUPTHSMLLPZJOHYNLKMVY LHJOYL[LZ[

,_LTW[PVUZ>HP]LYZ MVY;YHUZMLY*YLKP[ :[\KLU[Z^OVWYLZLU[H[YHUZJYPW[ [V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JL*V\UZLSPUN:LY]PJLZVYHU ,5.VY4(;+P]PZPVU*OHPY]LYPM`PUN JVTWSL[PVUVMZLTLZ[LYOV\YZVM JVSSLNLJV\YZL^VYRPUNVVKZ[HUKPUN ^PSSYLJLP]LH9+.^HP]LYHUKHYL UV[YLX\PYLK[VJVTWSL[L[OLYLHKPUN WSHJLTLU[[LZ[:[\KLU[Z^OVOH]L LHYULKSLZZ[OHUZLTLZ[LYOV\YZ VMJVSSLNLJV\YZL^VYRVY^LYLUV[ PUNVVKZ[HUKPUNT\Z[OH]L[OL HWWYVWYPH[LWSHJLTLU[[LZ[VYH [YHUZJYPW[]LYPM`PUNZ\JJLZZM\S JVTWSL[PVUVM[OLYLX\PYLK9+. JV\YZLZ:[\KLU[Z^OVOH]LJVTWSL[LK ZVTLVM[OLYLX\PYLK9+.JV\YZLZ TH`ILWSHJLKHJJVYKPUNS` :[\KLU[Z^PZOPUN[VYLNPZ[LYMVYHU ,5.VY4(;JV\YZLT\Z[OH]L[OL HWWYVWYPH[LWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLVY H[YHUZJYPW[]LYPM`PUNZ\JJLZZM\S JVTWSL[PVUVM[OLWYLYLX\PZP[LJV\YZL ;OLYLPZUVZLTLZ[LYOV\Y L_LTW[PVUMVY,5.VY4(;JV\YZLZ :[\KLU[ZTH`WYLZLU[[OLPY[YHUZJYPW[ [V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL *V\UZLSPUN:LY]PJLZVY[OL,5. VY4(;KP]PZPVUJOHPYZ[VYLX\LZ[ HWWYVWYPH[LWSHJLTLU[

 >OPSLHUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[PZUV[ YLX\PYLKMVYWSHJLTLU[W\YWVZLZPU VYKLY[VYLJLP]L3HRL3HUK*VSSLNL JYLKP[MVYHU`JV\YZLZJVTWSL[LKH[ HUV[OLYJVSSLNLZ[\KLU[ZT\Z[ZLUK HUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[HUKH[YHUZJYPW[ L]HS\H[PVUYLX\LZ[[V[OL(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL

7YLYLX\PZP[L*OLJRPUN 7YLYLX\PZP[LJOLJRPUNPZJVUK\J[LKH[ [OL[PTLVMYLNPZ[YH[PVUMVYHSS9+. ,5.HUK4(;JV\YZLZ:[\KLU[Z^PSS UV[ILHSSV^LKYLNPZ[LYMVY9+.,5. HUK4(;JV\YZLZMVY^OPJO[OL`OH]L UV[TL[[OLWYLYLX\PZP[L:[\KLU[Z ^PZOPUN[VYLNPZ[LYMVYH9+.,5.VY 4(;JV\YZLT\Z[OH]L[OLHWWYVWYPH[L WSHJLTLU[ZJVYLILJ\YYLU[S`LUYVSSLK PU[OLWYLYLX\PZP[LJV\YZLVYOH]LH ^HP]LYVUÃ&#x201E;SL]LYPM`PUNZ\JJLZZM\S JVTWSL[PVUVM[OLWYLYLX\PZP[LJV\YZL :[\KLU[Z^P[OHKPZHIPSP[`TH`THRL ZWLJPHSHYYHUNLTLU[ZMVYWSHJLTLU[ [LZ[PUNI`JVU[HJ[PUN[OL*VVYKPUH[VY VM:[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZ (ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL +LNYLLHUKVY*LY[PÃ&#x201E;JH[L 7YVNYHTZ:[\KLU[ZT\Z[TLL[ 3HRL3HUK*VSSLNL»ZHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[Z*LY[HPUWYVNYHTZ OH]LZWLJPHSHKTPZZPVULU[YHUJL YLX\PYLTLU[Z^OPJOT\Z[ILTL[ WYPVY[VILPUNHJJLW[LKPU[V[OL WYVNYHT9LMLY[V[OLZWLJPHS WYVNYHTMVYHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z (ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZ :[\KLU[ZT\Z[TLL[3HRL3HUK *VSSLNL»ZHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z (ZZVJPH[LPU(Y[Z(ZZVJPH[LPU :JPLUJLHUK(ZZVJPH[LPU,UNPULLY PUN:JPLUJL:[\KLU[ZT\Z[TLL[ 3HRL3HUK*VSSLNL»ZHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[ZHUKOH]LH[SLHZ[ \UP[ZVMOPNOZJOVVSJV\YZL^VYR MYVT[OLMVSSV^PUNÃ&#x201E;]LJH[LNVYPLZ! H-V\Y`LHYZVM,UNSPZO LTWOHZPaPUN^YP[[LUHUKVYHS JVTT\UPJH[PVUZHUKSP[LYH[\YL" I;OYLL`LHYZVMZVJPHS Z[\KPLZLTWOHZPaPUNOPZ[VY` HUKNV]LYUTLU[" 


+LNYLL*LY[PÃ&#x201E;JH[L:LLRPUN*OLJRSPZ[ J;OYLL`LHYZVMTH[OLTH[PJZ PU[YVK\J[VY`[OYV\NOHK]HUJLK HSNLIYHNLVTL[Y`[YPNVUVTL[Y` VYM\UKHTLU[HSZVMJVTW\[LY WYVNYHTTPUN" K;OYLL`LHYZVMZJPLUJL SHIVYH[VY`ZJPLUJLZ"HUK L;^V`LHYZVMLSLJ[P]LZPU MVYLPNUSHUN\HNLZT\ZPJ ]VJH[PVUHSLK\JH[PVUVYHY[ 0MH[[OL[PTLVMHKTPZZPVUP[OHZUV[ ILLUKL[LYTPULKMYVT[OLHWWSPJHU[»Z Ã&#x201E;UHSOPNOZJOVVS[YHUZJYPW[[OH[[OL OPNOZJOVVSJV\YZLWH[[LYUOHZILLU ZH[PZÃ&#x201E;LK[OLZ[\KLU[^PSSILWYV]PZPVU HSS`HKTP[[LK;OLZ[\KLU[^PSSYLTHPU VUWYV]PZPVUHSZ[H[\Z\U[PS[OLOPNO ZJOVVSWH[[LYUOHZILLU]LYPÃ&#x201E;LKVY KLÃ&#x201E;JPLUJPLZOH]LILLUTHKL\W [OYV\NOHWWYVWYPH[LJV\YZL^VYR 5VUKLNYLLZ[\KLU[ZHYLL_LTW[MYVT JVTWSL[PUN[OL3HRL3HUK*VSSLNL WSHJLTLU[[LZ[VYZ\ITP[[PUN[OLPY (*;ZJVYLZ\USLZZ! Â&#x2039;;OLZ[\KLU[^PZOLZ[VLUYVSSPU HU,UNSPZOVYTH[OJV\YZLPU ^OPJOOLZOLOHZUV[TL[[OL WYLYLX\PZP[L:[\KLU[Z^OVOH]L [HRLU[OL(*;TH`JOVVZL[V\ZL [OLPY(*;ZJVYLZPUZ[LHKVM[HRPUN [OLWSHJLTLU[[LZ[:LLZLJ[PVUVU /V^[V<ZL(*;:JVYLZ :[\KLU[Z^OVOH]LUV[Z\JJLZZM\SS` JVTWSL[LKOPNOZJOVVSVYJVSSLNL NLVTL[Y`VY^OVKVUV[OH]LH [YHUZJYPW[VUÃ&#x201E;SLKVJ\TLU[PUN JVTWSL[PVUVM[OLJV\YZL^PSSIL YLX\PYLK[VLUYVSSPUHJVSSLNL NLVTL[Y`JV\YZLILMVYLLUYVSSPUN PUH4(;VYOPNOLYJV\YZL Â&#x2039;;OLZ[\KLU[PZJOHUNPUNMYVT UVUKLNYLLZ[H[\Z[VKLNYLLZ[H[\Z5L^:[\KLU[ =PZP[\ZVUSPULH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z -VSSV^[OPZJOLJRSPZ[HUKSLHYUTVYL KL[HPSZVUSPUL]PH[OL¸.L[:[HY[LK¹ I\[[VUVU[OLOVTLWHNL@V\JHU HSZVZH]LHUKYL[YPL]L`V\YSPZ[

Æ&#x2018;(WWS`MVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPKI`JVTWSL[

PUN[OLVUSPUL-(-:(H[^^^MHMZH LKNV]0[PZYLJVTTLUKLK[OH[HSS Z[\KLU[ZJVTWSL[LH-(-:((^HYKZ HYLTHKLH[33*VUHÃ&#x201E;YZ[JVTL Ã&#x201E;YZ[ZLY]LKIHZPZ;PTLSPULZHUK HJJ\YHJ`VMHWWSPJH[PVUHYL]LY` PTWVY[HU[*VU[HJ[[OL6MÃ&#x201E;JLVM -PUHUJPHS(PKH[ ^P[OX\LZ[PVUZ

Æ&#x2018;(WWS`MVY3HRL3HUK*VSSLNL

-V\UKH[PVU:JOVSHYZOPWZ(WWSPJH [PVUZHYLK\LI`WTVU4HYJO VMLHJO`LHY*HSS[OL-V\UKH[PVU 6MÃ&#x201E;JLH[MVYTVYL PUMVYTH[PVU

Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL0U[LU[[V,UYVSS Æ&#x2018;<UKLJPKLKHIV\[`V\YTHQVY&

*VU[HJ[*HYLLY:LY]PJLZH[ MVYPUMVYTH[PVU YLNHYKPUNPU[LYUL[IHZLKJHYLLY HZZLZZTLU[WYVNYHTZ[OH[JHUOLSW JSHYPM`LK\JH[PVUHSJHYLLYVIQLJ[P]LZ

Æ&#x2018;:LUK33*(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ

HUVMÃ&#x201E;JPHSJVW`VMHSS[OLMVSSV^PUN [OH[HWWS`!Ã&#x201E;UHSOPNOZJOVVS [YHUZJYPW[Z^P[ONYHK\H[PVUKH[L .,+[YHUZJYPW[ZHU`JVSSLNL [YHUZJYPW[Z

Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL33*WSHJLTLU[[LZ[

VYZ\ITP[`V\Y(*;ZJVYLZ(ZH KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZLLRPUNZ[\KLU[ `V\HYLYLX\PYLK[V[HRLV\YWSHJL TLU[[LZ[[OH[JVUZPZ[ZVMTH[O YLHKPUNHUK,UNSPZO0USPL\VM[HRPUN [OLL_HT`V\TH`Z\ITP[`V\Y(*; ZJVYLZVUSPUL[OYV\NO^^^HJ[VYN ,_LTW[PVUMYVT[OLYLHKPUNYLX\PYL TLU[TH`ILVI[HPULKPM`V\OH]L LHYULKOV\YZVMJVSSLNLJV\YZL ^VYRPUNVVKZ[HUKPUNMYVTH YLNPVUHSS`HJJYLKP[LKJVSSLNLVY \UP]LYZP[`;VVI[HPU[OPZ^HP]LY `V\TH`OH]LHUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[ ZLU[[V[OL33*HKTPZZPVUZVMÃ&#x201E;JL

Æ&#x2018;([[LUK33*»ZVYPLU[H[PVUMVY

UL^Z[\KLU[Z@V\^PSSILZLU[ VYPLU[H[PVUPUMVYTH[PVUPU[OLTHPS HJJVYKPUN[V[OLKH[L`V\Z\ITP[[LK `V\YPU[LU[[VLUYVSSMVYT(K]PZL TLU[ZLZZPVUZ^PSS[HRLWSHJL^P[O HJV\UZLSVYK\YPUNVYPLU[H[PVU 5L^Z[\KLU[ZJHUYLNPZ[LYMVY[OLPY VYPLU[H[PVUHK]PZLTLU[ZLZZPVU VUSPUL[OYV\NO[OL3HRL3HUK/\I" NV[V0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU:`Z[LT090:

Æ&#x2018;0M`V\OH]LWYL]PV\ZS`H[[LUKLK

JVSSLNL`V\^PSSUV[ILYLX\PYLK [VH[[LUKVYPLU[H[PVU*VU[HJ[ *V\UZLSPUN:LY]PJLZH[ MVYHUHJHKLTPJHK]PZLTLU[ HWWVPU[TLU[

Æ&#x2018;(ZWHY[VM[OLVYPLU[H[PVUUL^

Z[\KLU[Z^PSSNL[HZ[\KLU[0+ 0M`V\JOVVZLUV[[VNL[HU0+[OH[ KH``V\TH`NL[VULHU`[PTL HM[LYLUYVSSTLU[PU[OL)VVRZ[VYL @V\T\Z[OH]LVUL[VWPJR\W `V\Y[L_[IVVRZ

Æ&#x2018;9LZLHYJOHJHKLTPJ

Z\WWVY[ZLY]PJLZZ\JOHZ! ;\[VYPUN*LU[LY 9LHKPUN*LU[LY +PZHIPSP[`:LY]PJLZ HUK;9P6

56;,-69(33:;<+,5;:!0[PZ[OLZ[\KLU[»ZYLZWVUZPIPSP[`[VYLNPZ[LYWYVWLYS`LHJO ZLTLZ[LYHUK[VZH[PZM`HSSNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z;OPZPUJS\KLZTLL[PUNJV\YZL WYLYLX\PZP[LZMVYYLNPZ[YH[PVU*V\YZLWYLYLX\PZP[LZHYLPUJS\KLKPU[OL*V\YZL+LZJYPW [PVUZLJ[PVUVM[OLJ\YYLU[JH[HSVNVYPU[OLVUSPUL*V\YZL+LZJYPW[PVUZ:[\KLU[Z^OV YLNPZ[LYMVYHJV\YZL^P[OV\[TLL[PUN[OLWYLYLX\PZP[LTH`ILYLTV]LKMYVT[OLJV\YZL


5VU+LNYLL:LLRPUN*OLJRSPZ[ Æ&#x2018;*OLJRV\[:[\KLU[3PML[VZLL

OV^`V\JHUILJVTLPU]VS]LKPU [OLTHU`ZWVY[ZJS\IZHUKV[OLY HJ[P]P[PLZ[OH[33*OHZ[VVMMLY

Æ&#x2018;*OLJRV\[[OL/\I¶3HRL3HUK

*VSSLNL»ZZ[\KLU[JVTT\UPJH[PVU WVY[HSH]HPSHISLMYVT[OLJVSSLNL»Z OVTLWHNL@V\JHUHJJLZZ`V\Y LTHPSÃ&#x201E;UHUJPHSPUMVYTH[PVUHUK ZJOLK\SLMYVT[OPZZP[L

5L^:[\KLU[ =PZP[\ZVUSPULH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z -VSSV^[OPZJOLJRSPZ[HUKSLHYUTVYL KL[HPSZVUSPUL]PH[OL¸.L[:[HY[LK¹ I\[[VUVU[OLOVTLWHNL@V\JHU HSZVZH]LHUKYL[YPL]L`V\YSPZ[

Æ&#x2018;9LZLHYJOHJHKLTPJ

Z\WWVY[ZLY]PJLZZ\JOHZ! ;\[VYPUN*LU[LY 9LHKPUN*LU[LY +PZHIPSP[`:LY]PJLZ HUK;9P6

Æ&#x2018;*OLJRV\[:[\KLU[3PML[VZLLOV^ [VILJVTLPU]VS]LKPU[OLTHU` ZWVY[ZJS\IZHUKV[OLYHJ[P]P[PLZ [OH[33*OHZ[VVMMLY

Æ&#x2018;*OLJRV\[[OL/\I¶3HRL3HUK

*VSSLNL»ZZ[\KLU[JVTT\UPJH[PVU WVY[HSH]HPSHISLMYVT[OLJVSSLNL»Z OVTLWHNL@V\JHUHJJLZZ`V\Y LTHPSÃ&#x201E;UHUJPHSPUMVYTH[PVUHUK ZJOLK\SLMYVT[OPZZP[L

Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL0U[LU[[V,UYVSS Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL33*WSHJLTLU[[LZ[ Æ&#x2018;7H`MVYJV\YZLZI`[OLK\LKH[L

PUKPJH[LKVU`V\YIPSS0M`V\ KLJPKLUV[[VH[[LUKJSHZZLZ`V\ T\Z[KYVW[OLTI`[OLKLHKSPULVY ILYLZWVUZPISLMVY`V\YIPSS)PSSZ TH`ILWHPKPUWLYZVUI`WOVUL VYVUSPUL[OYV\NO[OL3HRL3HUK /\I"ZLSLJ[090:

Æ&#x2018;7PJR\W`V\YYLU[HSIVVRZMVY[OL

ZLTLZ[LY@V\T\Z[OH]L`V\Y33* Z[\KLU[0+JHYKHUK[L_[IVVRSPZ[ WYPU[MYVT090:PUVYKLY[VVI[HPU `V\YIVVRZ+H[LZHUK[PTLZMVY IVVRWPJR\WJHUILMV\UKPU[OL /\IHUKVU[OL)VVRZ[VYL^LIZP[L

Æ&#x2018;-VYPTWVY[HU[KH[LZWLY[HPUPUN

[V[OLZLTLZ[LYJSPJRVU[OL ¸.L[:[HY[LK¹I\[[VUMYVT33*»Z OVTLWHNL

Æ&#x2018;([[LUK5L^:[\KLU[*LSLIYH[PVU

VUÃ&#x201E;YZ[>LKULZKH`VM[OLMHSS ZLTLZ[LY@V\^PSSILVMÃ&#x201E;JPHSS` ^LSJVTLK[V33*TLL[`V\Y HK]PZVYHUKJLSLIYH[L[OLZ[HY[ VM[OL`LHY^P[OMYLLMVVKT\ZPJ M\UHUKNP]LH^H`Z

VYZ\ITP[`V\Y(*;ZJVYLZ(ZH UVUKLNYLLZLLRPUNZ[\KLU[`V\HYL UV[YLX\PYLK[V[HRLV\YWSHJLTLU[ [LZ[\USLZZ`V\WSHU[V[HRLTH[O YLHKPUNVY,UNSPZOJV\YZLZ0USPL\VM [HRPUN[OLL_HT`V\TH`Z\ITP[ `V\Y(*;ZJVYLZVUSPUL[OYV\NO ^^^HJ[VYN,_LTW[PVUMYVT[OL YLHKPUNYLX\PYLTLU[TH`IL VI[HPULKPM`V\OH]LLHYULK OV\YZVMJVSSLNLJV\YZL^VYRPU NVVKZ[HUKPUNMYVTHYLNPVUHSS` HJJYLKP[LKJVSSLNLVY\UP]LYZP[` ;VVI[HPU[OPZ^HP]LY`V\TH` OH]LHUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[ZLU[[V [OL33*HKTPZZPVUZVMÃ&#x201E;JL

Æ&#x2018;9LNPZ[LYMVYJV\YZLZMVY[OL

\WJVTPUNZLTLZ[LY[OYV\NO33*»Z 0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU :`Z[LT090:VYYLNPZ[LYI`WOVUL *VU[HJ[*V\UZLSPUN :LY]PJLZH[MVY NLULYHSYLNPZ[YH[PVUPUMVYTH[PVU VY]PZP[\ZVUSPUL

Æ&#x2018;.L[HU33*:[\KLU[0+*HYK

HM[LYLUYVSSPUNHUKILMVYLWPJRPUN \W[L_[IVVRZÆ&#x2018;7H`MVYJV\YZLZI`[OLK\LKH[L

PUKPJH[LKVUIPSS0M`V\KLJPKLUV[ [VH[[LUKJSHZZLZ`V\T\Z[KYVW [OLTVYILYLZWVUZPISLMVY`V\YIPSS )PSSZTH`ILWHPKPUWLYZVUI` WOVULVYVUSPUL[OYV\NO[OL3HRL 3HUK/\I"NV[V0U[LYUL[9LNPZ[YH [PVU 0UMVYTH[PVU:`Z[LT090:

Æ&#x2018;7PJR\WYLU[HSIVVRZMVY[OLZLTLZ[LY

/H]L33*Z[\KLU[0+JHYKHUK[L_[IVVR SPZ[WYPU[MYVT090:PU[OL/\IPUVYKLY [VVI[HPU[L_[IVVRZ+H[LZHUK[PTLZ MVYIVVRWPJR\WJHUILMV\UKPU[OL /\IHUKVU[OL)VVRZ[VYL^LIZP[L

Æ&#x2018;-VYPTWVY[HU[KH[LZWLY[HPUPUN[V[OL ZLTLZ[LYJSPJRVU[OL¸.L[:[HY[LK¹ I\[[VUMYVT33*»ZOVTLWHNL

Æ&#x2018;([[LUK5L^:[\KLU[*LSLIYH[PVU[OH[

PZOLSK[OLÃ&#x201E;YZ[>LKULZKH`VM[OLMHSS ZLTLZ[LY)LVMÃ&#x201E;JPHSS`^LSJVTLK[V 33*TLL[HK]PZVYZHUKJLSLIYH[L [OLZ[HY[VM[OL`LHY^P[OMYLLMVVK T\ZPJM\UHUKNP]LH^H`Z

56;,-69:;<+,5;:;9(5:-,9905.;63(2,3(5+-964(56;/,9 *633,.,!;YHUZMLYZ[\KLU[Z^OV^PZO[VLUYVSSPUHK]HUJLKJV\YZLZT\Z[WYLZLU[ HJVSSLNL[YHUZJYPW[KVJ\TLU[PUNZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVMWYLYLX\PZP[LJV\YZLZ 


/PNO:JOVVS :[\KLU[Z

/V^[V\ZL (*;ZJVYLZ 0UVYKLY[V\ZL(*;ZJVYLZZ[\KLU[Z T\Z[YLX\LZ[[OH[HJVW`VM[OLPYZJVYLZ ILZLU[LSLJ[YVUPJHSS`[V3HRL3HUK *VSSLNLKPYLJ[S`MYVT(*;0UMVYTH[PVU HIV\[YLX\LZ[PUN(*;[LZ[ZJVYLZPZ H]HPSHISLH[^^^HJ[VYN :[\KLU[Z^OVOH]L[HRLU[OL (*;WSHJLTLU[L_HTTH`JOVVZL[V \ZL[OLPY(*;ZJVYLZPUZ[LHKVM[HRPUN [OL3HRL3HUK*VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[

9LNPZ[LYPUNMVYHU,UNSPZO,5. VYTH[O4(;JSHZZ (SSZ[\KLU[Z^OV^PZO[VYLNPZ[LYMVY HU,5.VY4(;JV\YZLT\Z[LP[OLY JVTWSL[L[OL3HRL3HUK*VSSLNL WSHJLTLU[[LZ[JVUZPZ[PUNVMYLHKPUN ,UNSPZOHUKTH[OLTH[PJZZ\ITP[[OLPY (*;ZJVYLZVYWYV]PKLKVJ\TLU[H[PVU YLUKLYPUN[OLTL_LTW[;OL3HRL3HUK *VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[PZ[OLZHTL[LZ[ [OH[PZNP]LU[VHSSUL^KLNYLLZLLRPUN Z[\KLU[ZH[[OL[PTLVM[OLPYPUP[PHS HKTPZZPVU[V[OLJVSSLNL(SSZ[\KLU[Z HYLYLX\PYLK[VYLNPZ[LYMVYYLHKPUN ,UNSPZOHUKTH[OJV\YZLZHJJVYKPUN [V[OLYLZ\S[ZVM[OL[LZ[ :VTL,UNSPZOHUKTH[OJV\YZLZ OH]LHKKP[PVUHSWYLYLX\PZP[LZ[OH[T\Z[ILTL[PUHKKP[PVU[V[OLYLX\PYLK WSHJLTLU[ZJVYL;OLZLWYLYLX\PZP[LZ HYLSPZ[LKPU[OL*V\YZL+LZJYPW[PVU ZLJ[PVUVM[OLJVSSLNLJH[HSVNHUK PU[OL*V\YZL+LZJYPW[PVUZVU[OL 3HRL3HUK*VSSLNL^LIZP[L

(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JL/V\YZ ;OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL PZVWLUMYVT!HT[V!WT 4VUKH`¶-YPKH`K\YPUN[OLHJHKLTPJ `LHYHUK4VUKH`[OYV\NO;O\YZKH` K\YPUN[OLZ\TTLY(KKP[PVUHSL]LUPUN OV\YZHYLWYV]PKLKI`HWWVPU[TLU[ HUKK\YPUNZWLJPÃ&#x201E;JYLNPZ[YH[PVU WLYPVKZ;OLVMÃ&#x201E;JLPZSVJH[LKPU[OL :[\KLU[:LY]PJLZ^PUNVM[OL3\[OLY :[\KLU[*LU[LY/V\YZHYLZ\IQLJ[ [VJOHUNL:[\KLU[ZJHUHSZVJVU[HJ[ [OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL VUSPULH[[OLJVSSLNLOVTLWHNL! ^^^SHRLSHUKJJPS\Z ;OL6MÃ&#x201E;JLVM(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ»TPZZPVUPZ[VWYV]PKLHU HYYH`VMX\HSP[`ZLY]PJLZ[VZ[\KLU[Z WV[LU[PHSJ\YYLU[HUKWHZ[VMHSSHNLZ MYVTTH[YPJ\SH[PVU[VNYHK\H[PVU0U WYV]PKPUN[OLZLZLY]PJLZ^L^PSSIL ZLUZP[P]L[V[OLULLKZVMLHJOZ[\KLU[

:[\KLU[Z^OVHYLJ\YYLU[S`LUYVSSLKPU OPNOZJOVVSHUKHYLH[SLHZ[`LHYZ VMHNLTH`H[[LUK3HRL3HUK*VSSLNL :[\KLU[Z^OVLUYVSSPUJV\YZLZVMMLYLK K\YPUN[OLYLN\SHYZJOVVSKH`VY[OVZL VMMLYLKMVYOPNOZJOVVSJYLKP[T\Z[ YLJLP]LWYPVYHWWYV]HSVM[OLJOPLM L_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYVM[OLPYOPNOZJOVVS (UHKKP[PVUHSHWWSPJH[PVUMVYTPZ YLX\PYLKVMHSSOPNOZJOVVSZ[\KLU[Z ZLLRPUNHKTPZZPVU[V[OLJVSSLNL :[\KLU[Z^OVHYLSLZZ[OHU`LHYZ VMHNLHUKHYLJVUZPKLYLK¸NPM[LK¹I` IV[O[OLPYZLJVUKHY`ZJOVVSHUK3HRL 3HUK*VSSLNLTH`H[[LUK3HRL3HUK *VSSLNL0UHKKP[PVU[V[OLYLN\SHY HWWSPJH[PVUHNPM[LKHWWSPJH[PVUT\Z[ ILZ\ITP[[LK :[\KLU[Z^OVHYL`LHYZVMHNLVY VSKLYHUKOH]LZL]LYLK[OLPYJVUULJ [PVUZ^P[OHZJOVVSZ`Z[LTHZJLY[PÃ&#x201E;LK PU^YP[PUNI`[OLJOPLML_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLY VM[OLOPNOZJOVVSKPZ[YPJ[PU^OPJO [OL`OH]LSLNHSYLZPKLUJL^PSSIL LSPNPISL[VH[[LUK3HRL3HUK*VSSLNL 0UHKKP[PVU[V[OL\Z\HSHKTPZZPVU TH[LYPHSZHUHKKP[PVUHSHWWSPJH[PVU MVYT^PSSILYLX\PYLK

;YHUZJYPW[Z ;YHUZJYPW[ZVMHZ[\KLU[»ZJVTWSL[L HJHKLTPJYLJVYKTH`ILVI[HPULK [OYV\NO[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JLVY[OL0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVUHUK 0UMVYTH[PVU:`Z[LT090:PU;OL/\I H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z(SSYLX\LZ[Z T\Z[JVU[HPU[OLJVTWSL[LTHPSPUN HKKYLZZVM[OLPUKP]PK\HSVYPUZ[P[\[PVU [V^OPJO[OL[YHUZJYPW[ZOV\SKILZLU[ ;OLJVSSLNLYLZLY]LZ[OLYPNO[[V ^P[OOVSK[YHUZJYPW[ZVMWLYZVUZ^OV OH]L\UWHPKÃ&#x201E;UHUJPHSVISPNH[PVUZ[V [OLPUZ[P[\[PVU

;YHUZJYPW[ ,]HS\H[PVU (UVMÃ&#x201E;JPHSL]HS\H[PVUVM[YHUZJYPW[Z MYVT3HRL3HUK*VSSLNLVYV[OLY YLNPVUHSS`HJJYLKP[LKJVSSLNLZHUK \UP]LYZP[PLZPZH]HPSHISL[VZ[\KLU[ZI` Ã&#x201E;SPUNH[YHUZJYPW[L]HS\H[PVUMVYTH[ [OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL


;OLMVYTPZHSZVH]HPSHISLVUSPULH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\Z:[\KLU[JVWPLZ ^PSSUV[ILL]HS\H[LK0MHUPUMVYTHS L]HS\H[PVUPZKVUL[OLZ[\KLU[ HZZ\TLZYLZWVUZPIPSP[`MVYJV\YZL ZLSLJ[PVU

6\[6M+PZ[YPJ[ :[\KLU[Z *OHYNLIHJRZ -VYZ[\KLU[ZYLZPKPUNPU[OLZ[H[L VM0SSPUVPZV\[ZPKLVM3HRL3HUK *VSSLNL+PZ[YPJ[SLNPZSH[P]L WYV]PZPVUZOH]LILLUTHKL^OLYLI` [OLJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[VM YLZPKLUJLTH`ILYLX\PYLK[VWH`[OL WLYJHWP[HJVZ[VMLK\JH[PUNHZ[\KLU[ LU[LYPUN3HRL3HUK*VSSLNLSLZZ[OL PUKPZ[YPJ[[\P[PVUJOHYNLK9LZPKLU[Z VMV[OLYJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[Z ^OV^PZO[VLUYVSSPUHJ\YYPJ\S\TUV[ VMMLYLKPU[OLPYOVTLKPZ[YPJ[ZOV\SK THRLHWWSPJH[PVU[V[OLOVTLKPZ[YPJ[ MVYJOHYNLIHJR[\P[PVUHZZPZ[HUJL^LSS PUHK]HUJLVM[OL[PTL[OL`L_WLJ[[V LUYVSSH[3HRL3HUK*VSSLNL

9LZPKLUJ` :[\KLU[Z^PSSILJSHZZPÃ&#x201E;LKI`YLZPKLUJ` HJJVYKPUN[V[OLMVSSV^PUNWYV]PZPVUZ!

:[H[L9LZPKLU[ ;VILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZHYLZPKLU[VM[OL Z[H[LVULT\Z[OH]LVJJ\WPLKH K^LSSPUN^P[OPU[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ MVY[OPY[`KH`ZPTTLKPH[LS` WYPVY[V[OLKH[LLZ[HISPZOLKMVY JSHZZLZ[VILNPU:[\KLU[Z^OVMHPS [VTLL[[OLKH`Z[H[LYLZPKLUJ` YLX\PYLTLU[TH`UV[TLL[[OL YLX\PYLTLU[I`H[[LUKPUNJSHZZLZ H[3HRL3HUK*VSSLNL ;OLMVSSV^PUNJH[LNVYPLZVMWLVWSL ZOHSSILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZYLZPKLU[ZVM 0SSPUVPZ^P[OV\[TLL[PUN[OLKH` YLZPKLUJ`YLX\PYLTLU[! H-LKLYHSQVIJVYWZ^VYRLYZ Z[H[PVULKPU0SSPUVPZ I4LTILYZVM[OLHYTLKMVYJLZ Z[H[PVULKPU0SSPUVPZ J0UTH[LZVMZ[H[LJVYYLJ[PVUHS YLOHIPSP[H[PVUPUZ[P[\[PVUZSVJH[LK PU0SSPUVPZ K:[\KLU[Z^OVHYLLTWSV`LK M\SS[PTLPU0SSPUVPZ

+PZ[YPJ[9LZPKLU[ ;VILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZHYLZPKLU[VM+PZ[YPJ[ VULT\Z[OH]LVJJ\WPLKH K^LSSPUNPU[OLJVTT\UP[`JVSSLNL KPZ[YPJ[MVYKH`ZPTTLKPH[LS`WYPVY [V[OLKH[LLZ[HISPZOLK[VILNPUJSHZZLZ H[3HRL3HUK*VSSLNL:[\KLU[Z^OV MHPS[VTLL[[OLKH`KPZ[YPJ[ YLZPKLUJ`YLX\PYLTLU[TH`UV[TLL[ [OH[YLX\PYLTLU[I`H[[LUKPUNJSHZZLZ H[[OLJVSSLNLMVYKH`ZVYTVYL

6\[VM+PZ[YPJ[9LZPKLU[ ;OLMVSSV^PUNJH[LNVYPLZVMWLVWSL ZOHSSUV[ILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZYLZPKLU[ZVM [OLKPZ[YPJ[! -LKLYHSQVIJVYWZ^VYRLYZZ[H[PVULK PU[OLKPZ[YPJ[ 4LTILYZVM[OLHYTLKMVYJLZ Z[H[PVULKPU[OLKPZ[YPJ[ 0UTH[LZVMZ[H[LVYMLKLYHSJVYYLJ [PVUHSYLOHIPSP[H[PVUHSPUZ[P[\[PVUZ SVJH[LKPU[OLKPZ[YPJ[ -\SS[PTLZ[\KLU[ZH[[LUKPUNH WVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVUHS PUZ[P[\[PVU^OVOH]LUV[KLTVU Z[YH[LK[OYV\NOKVJ\TLU[H[PVUH ]LYPÃ&#x201E;HISLPU[LYLZ[PULZ[HISPZOPUN WLYTHULU[YLZPKLUJ` :[\KLU[Z^OVVJJ\W`HYLZPKLUJL V\[ZPKL[OLKPZ[YPJ[I\[^OVHYL LTWSV`LKI`HÃ&#x201E;YTSVJH[LKPU[OL KPZ[YPJ[ :[\KLU[ZH[[LUKPUN[OLJVTT\UP[` JVSSLNL\UKLY[OLWYV]PZPVUZVM HJOHYNLIHJRVYJVVWLYH[P]L HNYLLTLU[^P[OV[OLYJVTT\UP[` JVSSLNLKPZ[YPJ[Z :[\KLU[ZVUHU-]PZH

6[OLY7YV]PZPVUZ

(U`HWWYV]LKJOHUNLPUYLZPKLUJ` Z[H[\ZPZUV[YL[YVHJ[P]L[VWYL]PV\Z ZLTLZ[LYZVY[LYTZ +VJ\TLU[H[PVU]LYPM`PUNZ[H[L HUKKPZ[YPJ[YLZPKLUJ`TH` PUJS\KLZPNULKZ[H[LTLU[ZVU [OLHWWSPJH[PVUHZ^LSSHZV[OLY YLX\LZ[LKKVJ\TLU[Z

9LZPKLUJ`MVY :WLJPHS.YV\WZVM:[\KLU[Z ;OLMVSSV^PUNNYV\WZVMWLVWSLHYL JVUZPKLYLKHZPUKPZ[YPJ[YLZPKLU[ZMVY [\P[PVUJOHYNLZVUS`! :[\KLU[ZLUYVSSLKPUJV\YZLZ[H\NO[ H[I\ZPULZZHUKPUK\Z[Y`SVJH[PVUZ PU[OLKPZ[YPJ[ -\SS[PTLZ[\KLU[ZLUYVSSLKH[ ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`L_JLW[ Z[\KLU[ZVUHU-]PZH^OV^PSS ILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZV\[VMZ[H[L 0U[LYUH[PVUHSZ[\KLU[ZVUH- ]PZH^OVHYLZWVUZVYLKI`H YLZPKLU[VM[OL3HRL3HUK*VSSLNL KPZ[YPJ[VY^OVOH]LH[[LUKLKH TPUPT\TVMVULZLTLZ[LYH[HU PUKPZ[YPJ[OPNOZJOVVS

9LZPKLUJ`MVY :LSLJ[0UKPHUH:[\KLU[Z :[\KLU[Z^OVHYLSLNHSYLZPKLU[ZVM [OL0UKPHUHJV\U[PLZVM=PNV*SH`HUK WHY[ZVM7HYRLHUK=LYTPSSPVUZV\[OVM <:9V\[LPUJS\KPUNOPNOZJOVVS KPZ[YPJ[Z[OH[HYLLP[OLYHKQHJLU[[V VYPUJS\KL9V\[LPU[OLPYKPZ[YPJ[ IV\UKHYPLZHYLLSPNPISLMVYHZWLJPHS [\P[PVUYH[L (U`HWWYV]LKJOHUNLPUYLZPKLUJL Z[H[\ZPZUV[YL[YVHJ[P]L[VWYL]PV\Z ZLTLZ[LYZVY[LYTZ

7LYZVUZ^OVYLZPKLPU[OLJVSSLNL KPZ[YPJ[^OVZLWYPTHY`PU[LU[PU VI[HPUPUNZ\JOYLZPKLUJLPZUV[[V H[[LUK[OLJVSSLNLZOHSSILL_LTW[ LKMYVT[OLKH`Z[H[LHUKVY KPZ[YPJ[YLZPKLUJ`YLX\PYLTLU[PM [OL`KLTVUZ[YH[L[OYV\NOKVJ\ TLU[H[PVUH]LYPÃ&#x201E;HISLPU[LYLZ[PU LZ[HISPZOPUNHWLYTHULU[YLZPKLUJ` :[\KLU[Z^OVMHPS[VTLL[[OL KH`Z[H[LHUKVYKPZ[YPJ[YLZPKLU J`YLX\PYLTLU[TH`TLL[[OH[ YLX\PYLTLU[\WVUWYLZLU[H[PVUVM H]V[LY»ZYLNPZ[YH[PVUJHYK]LYPM`PUN PUKPZ[YPJ[YLZPKLUJ`
+PZ[YPJ[9LZPKLU[Z ;OLMVSSV^PUNZJOVVSKPZ[YPJ[ZHYL PUJS\KLKPU[OL3HRL3HUK*VSSLNL KPZ[YPJ[! (S[HTVU[ (Y[O\Y )LLJOLY*P[` )YV^UZ[V^U *HZL`¶>LZ[Ã&#x201E;LSK *OHYSLZ[VU *V^KLU¶/LYYPJR *\TILYSHUK +PL[YPJO ,MÃ&#x201E;UNOHT 2HUZHZ 3V]PUN[VU 4HYZOHSS 4HY[PUZ]PSSL 4H[[VVU 5LVNH 5L^[VU.YV]L+PZ[YPJ[ 5VY[O*SH`5VY[OLYU7HY[ 6HRSHUK 6RH^=HSSL` 7HUH 7HYPZ 9HTZL` :OLSI`]PSSL :OPSVO :V\[O*LU[YHSWHY[ZVM :[,STV :[L^HYKZVU¶:[YHZI\YN :\SSP]HU ;L\[VWVSPZ >PUKZVY

0U[LYUH[PVUHS :[\KLU[Z 3HRL3HUK*VSSLNLPUHJJVYKHUJL ^P[OYLN\SH[PVUZVM[OL<:*P[PaLUZOPW HUK0TTPNYH[PVU:LY]PJLZ^PSSHKTP[ JP[PaLUZMYVTV[OLYJV\U[YPLZ^OVTLL[ [OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z 0U[LYUH[PVUHSZ[\KLU[ZHYLHJJLW[LK VU[OLIHZPZVMH]HPSHISLZWHJLPU [OL]HYPV\ZLK\JH[PVUHSWYVNYHTZ *VUZPKLYH[PVUPZHSZVNP]LU[VZLSLJ[PUN HKP]LYZPÃ&#x201E;LKPU[LYUH[PVUHSZ[\KLU[ WVW\SH[PVU(SSKVJ\TLU[ZZOV\SK IL^YP[[LUPU,UNSPZOVYHJJVTWHUPLK I`HUVMÃ&#x201E;JPHS,UNSPZO[YHUZSH[PVU 0U[LYUH[PVUHSZ[\KLU[PUMVYTH[PVUPZ HSZVH]HPSHISLVUSPULH[[OLJVSSLNL OVTLWHNLH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z PU[LYUH[PVUHS(KTPZZPVUVM0U[LYUH[PVUHS:[\KLU[Z (KTPZZPVU^PSSILKL[LYTPULKIHZLK \WVU[OLMVSSV^PUNPUMVYTH[PVU! *VTWSL[PVUVMHU0U[LYUH[PVUHS :[\KLU[0U[LU[[V,UYVSS :\ITPZZPVUVMVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[Z ZOV^PUNJVTWSL[PVUVM[OLLX\P]H SLU[VMHOPNOZJOVVSZLJVUKHY` LK\JH[PVU :\ITPZZPVUVMVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[Z MYVTHU`WYL]PV\ZJVSSLNLZVY \UP]LYZP[PLZH[[LUKLKPUJS\KPUN [YHPUPUNPU,UNSPZOHZH:LJVUK 3HUN\HNL :\ITPZZPVUVMKVJ\TLU[H[PVU Z\WWVY[PUN[OLHIPSP[`[VJV]LYHSS JVSSLNLHUKSP]PUNL_WLUZLZMVYHU HJHKLTPJ`LHY;\P[PVUPZJOHYNLKH[ [OLV\[VMZ[H[LYH[LMVYPU[LYUH[PVU HSZ[\KLU[ZL_JLW[MVYZ[\KLU[Z^OV HYLZWVUZVYLKI`HYLZPKLU[VM[OL 3HRL3HUK*VSSLNLKPZ[YPJ[VY^OV OH]LH[[LUKLKHTPUPT\TVMVUL ZLTLZ[LYH[HUPUKPZ[YPJ[OPNO ZJOVVS^OV^PSSILJOHYNLK[\P[PVU H[[OLPUKPZ[YPJ[YH[L 4LL[[OLJVSSLNL»ZOLHS[OPUZ\YHUJL YLX\PYLTLU[ 0MHWWSPJHISLH;LZ[VM,UNSPZOHZH -VYLPNU3HUN\HNL;6,-3ZJVYLZ :LL;6,-37VSPJ` *VTWSL[PVUVM[OL3HRL3HUK *VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[PUYLHKPUN TH[OHUK,UNSPZOVYZ\ITPZZPVU VM(*;ZJVYLZ7SHJLTLU[[LZ[PUN ^PSSILKLMLYYLKMVYZ[\KLU[Z LUYVSSLKPU[OL0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT ,UYVSSTLU[HZHM\SS[PTLZ[\KLU[

;6,-37VSPJ` MVY0U[LYUH[PVUHS :[\KLU[Z :[\KLU[Z^P[OH;6,-3ZJVYL H;6,-3:JVYLZVMHUKHIV]L! :[\KLU[Z^PSSILHSSV^LK[V LUYVSSPUYLN\SHYHJHKLTPJ JV\YZLZ^P[OV\[HU`Z\WWVY[ MYVT[OL0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT I;6,-3:JVYLZVMHUKILSV^! :[\KLU[Z^PSSILYLX\PYLK[V LUYVSSPU[OL0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT\U[PS[OL`HYL HKLX\H[LS`WYLWHYLKMVYYLN\SHY HJHKLTPJJV\YZLZ

:[\KLU[Z^P[OUV;6,-3ZJVYL :[\KLU[Z^OVOH]LUV[[HRLU[OL ;6,-3^PSSILHKTP[[LK[V[OL 0U[LUZP]L,UNSPZO3HUN\HNL7YVNYHT (ZZPNUTLU[[V[OLHWWYVWYPH[LSL]LS ^PSSILTHKLIHZLKVUWSHJLTLU[ [LZ[PUNMYVT[OL4PJOPNHU,UNSPZO 7SHJLTLU[;LZ[WYPVY[VYLNPZ[YH[PVU ,UYVSSTLU[PU[OL^LLR Z\TTLY0,37ZLZZPVUKVLZUV[HSSV^ HK]HUJLTLU[[V[OLUL_[SL]LSVY [VYLN\SHYJVSSLNLJSHZZLZ:\TTLY Z[\KLU[ZHYLYLX\PYLK[VJVU[PU\L PU0,37[OYV\NO[OLZ\IZLX\LU[MHSS ZLTLZ[LYH[[OLSLHZ[

0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT 0,37 ;OL0U[LUZP]L,UNSPZO3HUN\HNL 7YVNYHT0,37PZKLZPNULK[VHZZPZ[ UVUUH[P]LZWLHRLYZVM,UNSPZO;OL WYVNYHTWYV]PKLZILNPUUPUNPU[LYTL KPH[LHUKHK]HUJLKPUZ[Y\J[PVUPUYLHK PUN^YP[PUNHUKZWLHRPUN:[\KLU[Z PU[OLILNPUUPUNHUKPU[LYTLKPH[L SL]LSZ^PSSILLUYVSSLKM\SS[PTLPU[OL WYVNYHT(K]HUJLKSL]LSZ[\KLU[ZTH` ILJVLUYVSSLKPUVULYLN\SHYJVSSLNL JV\YZL^P[O[OLHWWYV]HSVM[OL JV\UZLSVYMVYPU[LYUH[PVUHSZ[\KLU[Z ,UYVSSTLU[PU[OL0,37PZTHUKH[VY` MVYZ[\KLU[Z^OVOH]LUV[[HRLU[OL ;6,-3[LZ[VY^OVOH]LZJVYLKSLZZ [OHUVU[OLLUOHUJLKJVTW\[LY IHZLK[LZ[7YPVY[VLUYVSSTLU[0,3 Z[\KLU[Z^PSS[HRL[OL4PJOPNHU,UNSPZO 7SHJLTLU[;LZ[4,7;[VILWSHJLKH[ [OLHWWYVWYPH[LSL]LS6UJLHKTP[[LK [V[OLWYVNYHTZ[\KLU[ZT\Z[H[[HPU NYHKLZVM¸*¹VYIL[[LYPUHSS0,3JV\YZLZ HUKYLHJO[OLHWWYVWYPH[LZJVYLVU[OL WVZ[[LZ[\ZPUN[OL4,7;,UYVSSTLU[ PU[OLLPNO[^LLRZ\TTLY0,37ZLZZPVU KVLZUV[HSSV^HK]HUJLTLU[[V[OL UL_[SL]LSVY[VYLN\SHYJVSSLNL JSHZZLZ:\TTLYZ[\KLU[ZHYLYLX\PYLK [VJVU[PU\LPU0,37[OYV\NO[OL Z\IZLX\LU[MHSSZLTLZ[LYH[[OLSLHZ[


/V^[V7H`MVY*VSSLNL

0U[OPZJOHW[LY! ;`WLZVM(ZZPZ[HUJL ;\P[PVU -LLZ

3HRL3HUK*VSSLNLPZHU HMMVYKHISLPU]LZ[TLU[

:[\KLU[-PUHUJPHS (ZZPZ[HUJL

([HIV\[ MVYH`LHYMVYPUKPZ[YPJ[ Z[\KLU[Z3HRL3HUK*VSSLNL»Z[\P[PVUHUKMLLZ HYL[OLJVZ[VMHW\ISPJ\UP]LYZP[`VYJVSSLNL

-(*;:7H`TLU[7SHU

(IV\[WLYJLU[VM33*Z[\KLU[ZYLJLP]LZVTL [`WLVMÃ&#x201E;UHUJPHSHPK

4HQVY-PUHUJPHS(PK 7YVNYHTZ

;OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVUH^HYKZTVYL [OHUZJOVSHYZOPWZLHJO`LHY

:JOVSHYZOPW (WWSPJH[PVU;PWZ :JOVSHYZOPWZ

-(-:(*VTWSL[PVUL]LU[ZOLSK[OYV\NOV\[[OL JVSSLNLKPZ[YPJ[PU1HU\HY`HUK-LIY\HY`HZZPZ[ Z[\KLU[ZPUNL[[PUNHQ\TWZ[HY[VU[OLPYÃ&#x201E;UHUJPHS HPKHWWSPJH[PVUMVY[OLMHSS ;L_[IVVRYLU[HSZH]LZ`V\HIV\[ H`LHY -(-:(-YLUa`L]LU[ZVUJHTW\ZPU4HYJOHUK (WYPSJHUOLSW`V\JVTWSL[LHUKZ\ITP[[OL ULJLZZHY`Ã&#x201E;UHUJPHSHPKWHWLY^VYR *VTWSL[LQ\Z[33*ZJOVSHYZOPWHWWSPJH[PVUHUK `V\»SSILJVUZPKLYLKMVYVULVMZJOVSHYZOPWZ MYVT[OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU 


/V^[V7H`MVY*VSSLNL 7H`PUNMVY*VSSLNL ;OLYLHYLZL]LYHSVW[PVUZMVYWH`PUN MVYJVSSLNL3HRL3HUK*VSSLNL YLJVTTLUKZHSSZ[\KLU[ZJVTWSL[L[OL -(-:(VY-YLL(WWSPJH[PVUMVY-LKLYHS :[\KLU[(PK,]LUZ[\KLU[Z^OVKVUV[ ILSPL]L[OL`^PSSX\HSPM`MVYÃ&#x201E;UHUJPHS HPKZOV\SKJVTWSL[LP[ILJH\ZLP[PZ VULVM[OLZ[LWZYLX\PYLK[VYLJLP]LH Z[\KLU[SVHUHUKPZYLX\PYLKI`[OL 3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU[VIL JVUZPKLYLKMVYHZJOVSHYZOPW ;`WLZVMHZZPZ[HUJL! -LKLYHSVYZ[H[LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKNYHU[Z ¶UVWH`IHJRYLX\PYLK :[\KLU[SVHUZ¶WH`IHJRYLX\PYLK -LKLYHS>VYR:[\K` 3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU ZJOVSHYZOPWZ ;OPYKWHY[`ZJOVSHYZOPWZ ;OVZL^OVKVUV[X\HSPM`MVYZ[H[LVY MLKLYHSÃ&#x201E;UHUJPHSNYHU[ZOH]L[OYLLVW[PVUZ! 7H`[OLIPSSPUM\SSI`[OLK\LKH[L 7H`TLU[JHUILTHKL]PHTHPS VUSPULPU090:VYPUWLYZVUH[[OL (JJV\U[PUN6MÃ&#x201E;JL :PNU\WMVY[OL-(*;Z[\P[PVU WH`TLU[WSHU 9LX\LZ[HZ[\KLU[SVHU=PZP[ ^^^SHRLSHUKJJPS\ZÃ&#x201E;UHUJPHSHPK HUKJSPJRVU¸:[\KLU[3VHUZ¹MVY PUMVYTH[PVUHIV\[[OL-LKLYHS +PYLJ[3VHU7YVNYHTLSPNPIPSP[` YLX\PYLTLU[ZHUK[OL[OYLLZ[LWZ YLX\PYLK[VYLX\LZ[HZ[\KLU[SVHU H[3HRL3HUK*VSSLNL

5L[7YPJL*HSJ\SH[VY ;OL5L[7YPJL*HSJ\SH[VY[VVSWYV]PKLZ HIYVHKLZ[PTH[LVMOV^T\JOZ[\KLU[Z SPRLS`^PSSOH]L[VWH`V\[VMWVJRL[[V LUYVSSM\SS[PTLH[33*HM[LYJVUZPKLY PUNHU`NYHU[VYZJOVSHYZOPWHZZPZ[HUJL [OL`TH`ILLSPNPISL[VYLJLP]LIHZLK VUZ[HUKHYKPaLKPUW\[Z0[[HRLZ[OL Z[\KLU[»Z*VZ[VM([[LUKHUJLIV[O KPYLJ[HUKPUKPYLJ[JVZ[ZHUKZ\I[YHJ[Z [OLWVZZPISLHPK[VWYV]PKLH¸IV[[VT SPUL¹KVSSHYHTV\U[;OLJHSJ\SH[VYPZ 

H]HPSHISL\UKLYH¸>OH[^PSSP[JVZ[&¹ ZLNTLU[VU[OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPKOVTL WHNL^^^SHRLSHUKJJPS\ZÃ&#x201E;UHUJPHS HPK)LZ\YL[VYLHK[OYV\NO[OL JH]LH[ZHUKKPZJSHPTLYZH[[OLLUK

;\P[PVUHUK-LLZ ;\P[PVUMVYJYLKP[JV\YZLZPZIHZLK VU`V\YSLNHSWSHJLVMYLZPKLUJLHUK JOHYNLKVUHWLYZLTLZ[LYJYLKP[OV\Y YH[L(M[LYYLNPZ[LYPUNMVYJV\YZLZ Z[\KLU[Z^PSSILTHPSLKHIPSS[OH[^PSS PUKPJH[L[OLHTV\U[K\L:[\KLU[Z^OV KVUV[WH`[OL[V[HSHTV\U[K\L^PSS OH]LHISVJRWSHJLKVU[OLPYÃ&#x201E;SL WYVOPIP[PUN[OLTMYVTYLJLP]PUN [YHUZJYPW[ZTHRPUNZJOLK\SLJOHUNLZ VYYLNPZ[LYPUNMVYM\[\YLZLTLZ[LYZ

;\P[PVU*OHYNLZWLYZLTLZ[LYOV\Y 0UKPZ[YPJ[YLZPKLU[ 6\[VMKPZ[YPJ[^P[O JOHYNLIHJRH\[OVYPaH[PVU 6\[VMKPZ[YPJ[^P[OV\[ JOHYNLIHJRH\[OVYPaH[PVU 6\[VMZ[H[L  0UKPHUH9LZPKLU[ZVM=PNV *SH`HUKWHY[ZVM7HYRL HUK=LYTPSPVU*V\U[PLZ <WKH[LKL]LY`ZWYPUNLMMLJ[P]L Z\TTLY*OLJRVUSPULMVYTVZ[ HJJ\YH[LYH[LZ

*V\YZL-LLZ :VTLJV\YZLZYLX\PYLWH`TLU[VMH JV\YZLMLL*V\YZLMLLSL]LSZYHUNL MYVT HUKOPNOLYHUKHYLSPZ[LKPU [OL*V\YZL+LZJYPW[PVUZLJ[PVUVM[OPZ JH[HSVN

:[\KLU[(J[P]P[`-LL :[\KLU[ZLUYVSSPUNPUVUJHTW\ZHUK 2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVU HUK;LJOUVSVN`JV\YZLZ^PSSIL HZZLZZLKH MLLMVYLHJOZLTLZ[LY OV\Y5VHJ[P]P[`MLLPZJOHYNLKMVY Z[\KLU[ZLUYVSSLKPUUVUJYLKP[ JVU[PU\PUNLK\JH[PVUJV\YZLZV[OLYVMM JHTW\ZJV\YZLZHUKHKTPUPZ[YH[P]LS`

KL[LYTPULKJVU[YHJ[\HSJV\YZLZ ;OL:[\KLU[3PMLZLJ[PVUVM[OLJH[HSVN L_WSHPUZ\ZLZVM[OPZMLL

:LY]PJL-LL (SSZ[\KLU[ZLUYVSSLKPUJVSSLNLJYLKP[ JV\YZLZHYLYLX\PYLK[VWH`H WLYZLTLZ[LYOV\YZLY]PJLMLL;OPZ ZLY]PJLMLLPZJVTWYPZLKVMMLLZMVY SPIYHY`[LJOUVSVN`ZLY]PJLZYLNPZ[YH [PVUWYVNYHTJOHUNLZLY]PJLZOLHS[O ZLY]PJLZ[L_[IVVRYLU[HSZLY]PJLZ M\UKPUNTHQVYTHPU[LUHUJLWYVQLJ[Z L_[LUZPVUJLU[LYZLY]PJLZW\ISPJH[PVU ZLY]PJLZHUKJVTW\[LYUL[^VYR 0U[LYUL[ZLY]PJLZ

;L_[IVVR9LU[HS 3HRL3HUK*VSSLNLPZHTVUN[OLML^ JVSSLNLZHUK\UP]LYZP[PLZHJYVZZ[OL <UP[LK:[H[LZ[OH[OH]LH[L_[IVVR YLU[HSZ`Z[LT0[PZLZ[PTH[LK[OH[ M\SS[PTL3HRL3HUKZ[\KLU[ZTH` ZH]L\W[V WLY`LHY\ZPUN [OL[L_[IVVRYLU[HSZ`Z[LT]LYZ\Z W\YJOHZPUN[OLPYIVVRZ;L_[IVVRZ TH`ILW\YJOHZLKH[[OLYLX\LZ[VM[OL Z[\KLU[9LMLY[V[OL[L_[IVVRZLJ[PVU VM[OPZJH[HSVNMVYTVYLKL[HPSZ

0U[LYUL[*V\YZLZ :[\KLU[ZLUYVSSPUNPUHU0U[LYUL[JV\YZL ^PSSILHZZLZZLKH ZLY]PJLMLLWLY JSHZZ33*Z[\KLU[ZT\Z[WPJR\W [L_[IVVRZ[OYV\NO[OL;L_[IVVR9LU[HS :LY]PJLSVJH[LKPU[OL3HRL3HUK *VSSLNL)VVRZ[VYLVU[OLTHPU JHTW\Z:[\KLU[Z\UHISL[VWPJR\W HUKYL[\YU[OLPY[L_[IVVRZVUJHTW\Z ZOV\SKTHRLHYYHUNLTLU[Z[VW\YJOHZL [L_[IVVRZ[OYV\NO[OL3HRL3HUK )VVRZ[VYLWOVUL ;L_[IVVRZTH`HSZVILW\YJOHZLKMYVT V[OLYZV\YJLZ*LY[HPU0U[LYUL[JV\YZLZ TH`YLX\PYLZ[\KLU[Z[VW\YJOHZLHSS [L_[IVVRZ:[\KLU[ZJHUWYPU[[OLPY [L_[IVVRSPZ[MYVT090:

:LUPVY*P[PaLUZ +PZ[YPJ[YLZPKLU[ZHNLVYV]LY ^OVOH]LLUYVSSLKPUHJSHZZMVYJYLKP[ HUKOH]LÃ&#x201E;SLK[OL:LUPVY*P[PaLUZ


;Y\Z[LLZ;\P[PVU>HP]LYMVYTPU[OL (JJV\U[PUNVMÃ&#x201E;JL^PSSOH]L[OLPY [\P[PVUJVZ[Z^HP]LKH[[OLJ\YYLU[ [\P[PVUYH[LMVYLHJOJYLKP[OV\Y LUYVSSLK[OYV\NO[OLJVSSLNL"OV^L]LY ZLUPVYJP[PaLUZ^PSSILYLZWVUZPISLMVY [OLWH`TLU[VMHWWSPJHISLMLLZ;OPZ MVYTT\Z[ILJVTWSL[LKWYPVY[V LUYVSSPUNLHJOZLTLZ[LYVY[LYT

;\P[PVUMVY0UKPHUH9LZPKLU[Z ;OL3HRL3HUK)VHYKVM;Y\Z[LLZ WYV]PKLZHZWLJPHS[\P[PVUYH[LMVY 0UKPHUHYLZPKLU[ZVM[OLJV\U[PLZVM =PNV*SH`HUKWHY[ZVM7HYRLHUK =LYTPSPVU*VU[HJ[[OL(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLMVYTVYLPUMVYTH[PVU

;\P[PVU*SHZZPÃ&#x201E;JH[PVU (U`JOHUNLVM[\P[PVUJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVU MVYZ[\KLU[ZJ\YYLU[S`LUYVSSLKZOHSSIL KL[LYTPULKI`[OL+LHUVM(KTPZZPVU :LY]PJLZ7LYZVUZYLZWVUZPISLMVY THRPUN[\P[PVUJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUKL[LYTP UH[PVUZHYLH\[OVYPaLK[VYLX\PYLZ\JO JLY[PÃ&#x201E;JH[LZHMÃ&#x201E;KH]P[ZKVJ\TLU[Z VYV[OLYL]PKLUJLHZ[OL`KLLT ULJLZZHY`0UHSSJHZLZ[OLI\YKLUVM WYVVMZOHSSIL\WVU[OLZ[\KLU[THRPUN HJSHPT[VYLZPKLU[Z[\KLU[Z[H[\Z (Z[\KLU[^OVWYV]PKLZMHSZL PUMVYTH[PVUVYYLM\ZLZVYJVUJLHSZ PUMVYTH[PVUMVY[OLW\YWVZLVMHJOPL] PUNYLZPKLU[Z[H[\ZVY^OVMHPSZ[V UV[PM`[OL+LHUVM(KTPZZPVU:LY]PJLZ VMHJOHUNLVMMHJ[Z^OPJOTPNO[ LMMLJ[YLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUMYVTYLZPKLU[[V UVUYLZPKLU[Z[H[\ZZOHSSILYLX\PYLK [VWH`YL[YVHJ[P]LS`HU`[\P[PVUMLLZ ^OPJO^V\SKUVYTHSS`OH]LILLU JOHYNLKHUKZOHSSILZ\IQLJ[[V HWWYVWYPH[LKPZJPWSPUHY`HJ[PVU PUJS\KPUNI\[UV[ULJLZZHYPS`SPTP[LK [VKPZTPZZHSMYVT[OLJVSSLNL

*OHUNLZMYVT 5VUYLZPKLU[[V 9LZPKLU[:[H[\Z 0[PZ[OLYLZWVUZPIPSP[`VM[OLZ[\KLU[ [VHWWS`[V[OL+LHUVM(KTPZZPVU :LY]PJLZMVYYLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVU[VYLZPKLU[ Z[H[\ZPM[OLZ[\KLU[ILSPL]LZ[OH[

JOHUNLZPUMHJ[ZQ\Z[PM`Z\JOHYLJSHZ ZPÃ&#x201E;JH[PVU;OLJVSSLNL^PSSUV[HZZ\TL YLZWVUZPIPSP[`MVYPUP[PH[PUNZ\JOHU PUX\PY`PUKLWLUKLU[S`;OLZ[\KLU[ TH`Z\ITP[Z\JOHUHWWSPJH[PVUPU ^YP[PUNVUHMVYTHWWYV]LKI`[OL +LHUVM(KTPZZPVU:LY]PJLZH[HU` [PTLHM[LY[OLHWWYVWYPH[LKVTPJPSPHY` YLX\PYLTLU[ZOH]LILLUTL[I\[UV SH[LY[OHUKH`ZHM[LY[OLKH`VU ^OPJOJSHZZLZILNPUMVY[OLZLZZPVU MVY^OPJOYLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUPZYLX\LZ[LK

*OHUNLZMYVT9LZPKLU[ [V5VUYLZPKLU[:[H[\Z 0MHZ[\KLU[PZJSHZZPÃ&#x201E;LKHZHYLZPKLU[ LP[OLY[OLZ[\KLU[VY[OLJVSSLNLTH` PUP[PH[LHYLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUPUX\PY`IHZLK VUJOHUNLZPUMHJ[Z^OPJO^V\SKQ\Z[PM` Z\JOHUPUX\PY`(U\ULTHUJPWH[LK YLZPKLU[Z[\KLU[^OVZLWHYLU[ZVYSLNHS N\HYKPHUSLH]L[OLKPZ[YPJ[HUKLZ[HI SPZOKVTPJPSLV\[ZPKL[OLKPZ[YPJ[ZOHSS ILYLJSHZZPÃ&#x201E;LK[VUVUYLZPKLU[Z[H[\Z LMMLJ[P]L^P[O[OLILNPUUPUNVM[OLUL_[ HJHKLTPJZLZZPVUMVSSV^PUNZHPKJOHUNL

;\P[PVU7H`TLU[Z :[\KLU[ZTH`WH`[\P[PVUHUKMLLZ I`JHZOJOLJRVYIHURJHYKH[[OL (JJV\U[PUN6MÃ&#x201E;JLPU[OL3\[OLY :[\KLU[*LU[LY;OLJVSSLNLHJJLW[Z =PZH4HZ[LY*HYKHUK+PZJV]LY :[\KLU[Z^OVOH]LYLJLP]LKHIPSSTH` Z\ITP[[OLPYJYLKP[JHYKPUMVYTH[PVUVU [OLPYIPSSPUNZ[H[LTLU[HUKYL[\YUP[[V [OL(JJV\U[PUN6MÃ&#x201E;JLVYWH`VUSPULH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\Z:[\KLU[Z^OV OH]LUV[YLJLP]LKHIPSSVYKVUV[ RUV^[OLHTV\U[K\LJHUJHSS ^P[O[OLPYPUMVYTH[PVU

-(*;:7H`TLU[WSHU 3HRL3HUK*VSSLNLVMMLYZ[OL-(*;: WH`TLU[WSHU[OH[HSSV^ZZ[\KLU[Z[V ZWYLHK[OLPY[\P[PVUWH`TLU[ZV\[V]LY [OLZLTLZ[LYHZVWWVZLK[VWH`PUN [OLPYIPSSPUM\SS5VYTHSS`Z[\KLU[Z HYLYLX\PYLK[VWH`[\P[PVUPUM\SSI` TPK[LYT0M[OL`KVUV[[OL`HYL \UHISL[VYLNPZ[LYMVYJSHZZLZ[OL UL_[ZLTLZ[LYVYVI[HPU[YHUZJYPW[Z

HUKOH]L[VWH`WLYJLU[PU[LYLZ[ VU[OLIHSHUJLK\L ;OL-(*;:WH`TLU[WSHUOHZ H HWWSPJH[PVUMLLHUKPZH]HPSHISL [OYV\NO090:PU[OL/\IMVYJ\YYLU[ Z[\KLU[Z-VYTVYLPUMVYTH[PVU YLNHYKPUN[OL-(*;:WH`TLU[ WSHUVYOV^[VZPNU\WJVU[HJ[ 4HKNL:OVV[H[VY TIHPSL` 'SHRLSHUKJJPS\Z

9LM\UKZ¶0UJS\KPUN -PUHUJPHS(PK 9LM\UKJOLJRZ^PSSILPZZ\LKHM[LY [OLMV\Y[O^LLRVMJSHZZHUKTHPSLK[V [OLZ[\KLU[»ZHKKYLZZVUÃ&#x201E;SLVY[OYV\NO HULSLJ[YVUPJYLM\UK;OLZLJOLJRZ^PSS ILMVYV]LYWH`TLU[ZYLZ\S[PUNMYVT KYVWWLKVYJHUJLSLKJSHZZLZHUKHU` Ã&#x201E;UHUJPHSHPK[OH[JHUILKPZI\YZLK KPYLJ[S`[V[OLZ[\KLU[(M[LY[OPZPUP[PHS KPZI\YZLTLU[[OLHJJV\U[PUNVMÃ&#x201E;JL ^PSSPZZ\LYLM\UKZIP^LLRS` ;\P[PVUHUKMLLJOHYNLZ^PSSIL YLK\JLKHUKHU`V]LYWH`TLU[Z ^PSSILYLM\UKLKWLYJLU[\UKLY [OLMVSSV^PUNJVUKP[PVUZ! *SHZZPZJHUJLSSLKI`HJVSSLNLVMÃ&#x201E;JPHS (Z[\KLU[KYVWZHJSHZZLZ SHZ[PUNHULU[PYLZLTLZ[LY^P[OPU [OLÃ&#x201E;YZ[PUZ[Y\J[PVUHSKH`ZVM [OLZLTLZ[LY (Z[\KLU[KYVWZHTVK\SLJSHZZLZ ^P[OPU[OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LPUZ[Y\J[PVUHS KH`ZVM[OLTVK\SL (Z[\KLU[KYVWZHJSHZZLZ[OH[ TLL[ZSLZZ[OHUHTVK\SLPUSLUN[O WYPVY[V[OLÃ&#x201E;YZ[VMÃ&#x201E;JPHSTLL[PUNVM [OLZLTLZ[LY

+H[LZ[V+YVWH*SHZZ HUK(]VPK*OHYNLZ ;OLÃ&#x201E;YZ[PUZ[Y\J[PVUHSKH`Z PUZ[Y\J[PVUHSKH`ZMVYZ\TTLY [LYTMVYZLTLZ[LYSVUNJSHZZLZPU!

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V:LW[LTILY :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY` :\TTLY!1\UL[V1\UL 


 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V:LW[LTILY :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY` :\TTLY!1\UL [V1\UL ;OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LPUZ[Y\J[PVUHSKH`Z MVY4VK\SLJSHZZLZPU!

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V(\N\Z[ :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY`

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V(\N\Z[ :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY` ;OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LPUZ[Y\J[PVUHSKH`Z MVY4VK\SLJSHZZLZPU!

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!6J[VILY[V6J[VILY :WYPUN!4HYJO[V4HYJO

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!6J[VILY[V6J[VILY :WYPUN!4HYJO[V4HYJO -VYJSHZZLZTLL[PUNSLZZ[OHUH TVK\SLPUSLUN[OZLLJVSSLNL [PTL[HISLMVYSPZ[PUNVMÃ&#x201E;YZ[VMÃ&#x201E;JPHS TLL[PUN 5VYLM\UKYLWH`TLU[^PSSIL H\[OVYPaLKMVY^P[OKYH^HSZVYJOHUNLZ THKLHM[LY[OLYLZWLJ[P]LKYVWWLYPVK (KKP[PVUHSS`UVYLM\UKYLWH`TLU[ ^PSSILPZZ\LKPM! (Z[\KLU[PZ^P[OKYH^UI`[OL JVSSLNLMVYKPZJPWSPUHY`YLHZVUZ (Z[\KLU[PZ^P[OKYH^UI`[OL JVSSLNLMVYUVUH[[LUKHUJL (Z[\KLU[OHZÃ&#x201E;UHUJPHSVISPNH[PVUZ [V[OLJVSSLNL -PUHUJPHSHPKYLJPWPLU[ZZOV\SKYL]PL^ [OLYLM\UKYLWH`TLU[WVSPJ`PU[OL :[\KLU[-PUHUJPHS(ZZPZ[HUJLZLJ[PVU VM[OLJH[HSVN

,SLJ[YVUPJ9LM\UKZ 9LM\UKZ^PSSILPZZ\LKHM[LY[OLZP_[O^LLR VMJSHZZKPYLJ[S`[V[OLZ[\KLU[;OPZJHU ILKVUL[OYV\NOWHWLYJOLJRZZLU[[V [OLZ[\KLU[»ZHKKYLZZVUYLJVYKVY [OYV\NOHU(*/PU[V[OLZ[\KLU[»ZIHUR PUNHJJV\U[VMJOVPJL7SLHZLJVU[HJ[ [OLHJJV\U[PUNVMÃ&#x201E;JLH[ MVYM\Y[OLYPUMVYTH[PVUVU(*/Z

 

:[\KLU[-PUHUJPHS (ZZPZ[HUJL -PUHUJPHS(PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ 6MÃ&#x201E;JL3VJH[PVUHUK/V\YZ ;OL3HRL3HUK*VSSLNL-PUHUJPHS(PK HUK=L[LYHU:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JLPZSVJH[LK PU>LII/HSS6MÃ&#x201E;JLOV\YZHYL !HT[VWT4VUKH`[OYV\NO -YPKH`:\TTLYVMÃ&#x201E;JLOV\YZ]HY` (KKP[PVUHSOV\YZHYLWYV]PKLKI` HWWVPU[TLU[HUKK\YPUNZWLJPÃ&#x201E;J YLNPZ[YH[PVUWLYPVKZ

4PZZPVU:[H[LTLU[ ;OLTPZZPVUVM[OL3HRL3HUK*VSSLNL -PUHUJPHS(PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ 6MÃ&#x201E;JLPZ[VHZZPZ[Z[\KLU[ZHUK[OLPY MHTPSPLZPUHJ[P]LS`ZLLRPUNJVSSLNL Ã&#x201E;UHUJPHSYLZV\YJLZPU[OLMVYTVM MLKLYHSHUKZ[H[LSVHUZNYHU[ZHUK ZJOVSHYZOPWZ;OPZ^PSSILHJJVT WSPZOLKPUHMYPLUKS`JHYPUNHUKOLSWM\S THUULY:[\KLU[ZHUKMHTPSPLZ^PSS RUV^[OH[[OL`OH]LILLUZLY]LK ^P[OPUYLN\SH[VY`N\PKLSPULZHUKPU [OLILZ[THUULYWVZZPISL

;P[SL0= -PUHUJPHS(PK7YVNYHTZ ;OYV\NO[OL/PNOLY,K\JH[PVU(J[ VM /,(HZHTLUKLK*VUNYLZZ LZ[HISPZOLK[OLIHZPJYLN\SH[VY` MYHTL^VYR^OPJONV]LYUZ[OLHKTPUPZ [YH[PVUVMMLKLYHSÃ&#x201E;UHUJPHSHPKWYV NYHTZUH[PVU^PKL;OL/,(PZVM[LU YLMLYYLK[VHZ;P[SL0=;OLWYVNYHTZ PUJS\KLK\UKLY;P[SL0=HUKHKTPUPZ [LYLKH[3HRL3HUK*VSSLNLPUJS\KL! [OL-LKLYHS7LSS.YHU[7YVNYHT-7,33 [OL-LKLYHS*VSSLNL>VYR:[\K` 7YVNYHT-*>:7[OL-LKLYHS:\WWSL TLU[HS,K\JH[PVUHS6WWVY[\UP[`.YHU[ 7YVNYHT-:,6.[OL-LKLYHS+PYLJ[ 3VHU7YVNYHT+3HUK[OL-LKLYHS 7HYLU[HS3VHUMVY<UKLYNYHK\H[L :[\KLU[Z+73<:HUKHSZVPUJS\KLK PU[OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPKWYVNYHTZHKTPUPZ [LYLKI`3HRL3HUK*VSSLNLPZ[OL 0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK7YVNYHT 4(7

=LYPÃ&#x201E;JH[PVU =LYPÃ&#x201E;JH[PVUPZ[OLWYVJLZZI`^OPJO KVJ\TLU[H[PVUPZ\ZLK[VKL[LYTPUL [OLHJJ\YHJ`VM[OLPUMVYTH[PVU[OH[H Z[\KLU[OHZWYV]PKLK^OLUHWWS`PUN

MVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPK;OL-PUHUJPHS(PK VMÃ&#x201E;JL]LYPÃ&#x201E;LZKH[HVUHSSHWWSPJH[PVUZ ZLSLJ[LKMVY]LYPÃ&#x201E;JH[PVUI`[OL<: +LWHY[TLU[VM,K\JH[PVU(UHWWSPJHU[ JHUUV[YLJLP]LÃ&#x201E;UHUJPHSHPK\U[PS[OL YLX\LZ[LKKVJ\TLU[H[PVUPZZ\ITP[[LK HUK]LYPÃ&#x201E;JH[PVUPZJVTWSL[LK(WWSP JHU[ZHYL\YNLK[VHWWS`HJJ\YH[LS`[V H]VPKKLSH`ZPUYLJLP]PUNÃ&#x201E;UHUJPHSHPK

+L[LYTPUPUN-PUHUJPHS (PK,SPNPIPSP[` 3HRL3HUK*VSSLNLHKTPUPZ[LYZ JVTWYLOLUZP]LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKWYVNYHTZ ^OPJOPUJS\KLZJOVSHYZOPWZNYHU[Z SVHUZHUKMLKLYHS^VYRZ[\K`LTWSV` TLU[>LILSPL]LWLYZVUZZOV\SKUV[ ILKLUPLKHJJLZZ[VJVSSLNLK\L[V Ã&#x201E;UHUJPHSJPYJ\TZ[HUJLZ:[\KLU[ZHUK [OLPYMHTPSPLZHYLHZZPZ[LKI`Ã&#x201E;UHUJPHS HPKWYVNYHTZ[OH[OLSWJV]LYZJOVVS L_WLUZLZPUJS\KPUN[\P[PVUHUKMLLZ YVVTHUKIVHYKIVVRZZ\WWSPLZHUK [YHUZWVY[H[PVUJVZ[Z0UMVYTH[PVU JVUJLYUPUNÃ&#x201E;UHUJPHSHPKLSPNPIPSP[`HUK HWWSPJH[PVUHZZPZ[HUJLTH`ILVI[HPULK MYVT[OL3HRL3HUK*VSSLNL-PUHUJPHS (PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JL ;VILLSPNPISLMVY;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHS HPKWYVNYHTZH[3HRL3HUK*VSSLNL HZ[\KLU[T\Z[! /H]LHOPNOZJOVVSKPWSVTH.,+ VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVMJVTWSL[PVUMYVTH OVTLZJOVVSWYVNYHT )LHJJLW[LKHUKLUYVSSLKPUH;P[SL 0=LSPNPISLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L WYVNYHTH[3HRL3HUK*VSSLNL *LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZVMSLZZ[OHU JYLKP[OV\YZHYLUV[LSPNPISL" )LPUH[[LUKHUJLH[3HRL3HUK *VSSLNLMVY[OLW\YWVZLVMVI[HPU PUNHUHZZVJPH[LKLNYLLVYLSPNPISL JLY[PÃ&#x201E;JH[L" *VTWSL[L[OL-YLL(WWSPJH[PVUMVY -LKLYHS:[\KLU[(PK-(-:(VUSPUL H[^^^MHMZHNV] -VY^HYK[V[OL-PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JL HSSYLX\LZ[LKKVJ\TLU[ZYLX\PYLK [VJVTWSL[L]LYPÃ&#x201E;JH[PVU 0M`V\HYLHKLWLUKLU[Z[\KLU[ JVTWSL[L[OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPKHWWSPJH [PVUMVYTZ^P[O`V\YWHYLU[Z)V[O [OLZ[\KLU[HUK[OLWHYLU[ZHYL L_WLJ[LK[V\UKLYZ[HUK[OLMVYTZ HUKHJJLW[YLZWVUZPIPSP[`MVY[OL PUMVYTH[PVUYLWVY[LKVU[OLT"


:PNUHZ[H[LTLU[VM,K\JH[PVUHS 7\YWVZLHUK:LSLJ[P]L:LY]PJL 9LNPZ[YH[PVU:[H[\Z;OPZPZWHY[VM [OL-(-:(HWWSPJH[PVUHUK-LKLYHS 7LSS.YHU[H^HYKPUNWYVJLZZ" 4HPU[HPU:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ HZLZ[HISPZOLKMVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPK HWWSPJHU[ZYLJPWPLU[ZHUK" +LTVUZ[YH[LÃ&#x201E;UHUJPHSULLK ;VKL[LYTPUL[OLÃ&#x201E;UHUJPHSULLKMHJ[VY H3HRL3HUKHWWSPJHU[JVTWSL[LZ[OL -YLL(WWSPJH[PVUMVY-LKLYHS:[\KLU[ (PK-(-:(-PUHUJPHSULLKPZJVUZPK LYLK[VIL[OLKPMMLYLUJLIL[^LLUVUL HJHKLTPJ`LHY»ZLK\JH[PVUHSL_WLUZLZ [\P[PVUIVVRZMLLZYVVTHUKIVHYK WLYZVUHSHUK[YHUZWVY[H[PVUHUK[OL Z[\KLU[»ZYLZV\YJLZL_WLJ[LKMHTPS` JVU[YPI\[PVUMVY[OLZHTLWLYPVK (SSZ[\KLU[ZHUK[OLPYMHTPSPLZHYL LUJV\YHNLK[VHWWS`LHYS`MVYÃ&#x201E;UHUJPHS HPKHUK^P[OHJJ\YHJ`

:\TTLY;LYT -PUHUJPHS(PK 5L^Z[\KLU[ZHWWS`PUNILMVYL1\UL HUKJVU[PU\PUNZ[\KLU[Z^OVKPK UV[H[[LUKH[HM\SS[PTLZ[H[\ZK\YPUN [OLWYL]PV\Z[^VZLTLZ[LYZTH`IL LSPNPISLMVYH-LKLYHS7LSS.YHU[HUK VYZ[\KLU[SVHU ;OL0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK7YVNYHT PZUV[H]HPSHISLMVYHU`Z\TTLY[LYT (SPTP[LKU\TILYVM¸JHTW\ZIHZLK H^HYKZ¹-*>:7HUK-:,6.TH`IL H]HPSHISL*VU[HJ[[OL-PUHUJPHS(PK 6MÃ&#x201E;JLK\YPUN[OLZWYPUNZLTLZ[LYMVY H-PUHUJPHS(PK0UMVYTH[PVU-VYT[V ILJVUZPKLYLKMVYHZ\TTLY[LYT 56;,!Z\TTLY[LYTPZ[OLSHZ[[LYT PUHUH^HYK`LHY

4HQVY-PUHUJPHS (PK7YVNYHTZ 0SSPUVPZ4VUL[HY` (^HYK7YVNYHT4(7 <UKLYH\[OVYP[`NYHU[LKI`[OL0SSPUVPZ .LULYHS(ZZLTIS`0:(*HKTPUPZ[LYZ HWYVNYHTVMTVUL[HY`H^HYKZMVY Z[\KLU[ZPU[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ^OV H[[LUKVULVM[OL0:(*HWWYV]LK JVSSLNLZ\UP]LYZP[PLZVYOVZWP[HS ZJOVVSZVMU\YZPUNPU0SSPUVPZ

;VILLSPNPISLMVYHTVUL[HY`H^HYK [OLHWWSPJHU[T\Z[! H)LH<:JP[PaLUVYLSPNPISL UVUJP[PaLU I)LHYLZPKLU[VM[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ J)LLUYVSSLKH[SLHZ[OHSM[PTL ZP_JYLKP[OV\YZ K*VTWS`^P[OMLKLYHSZLSLJ[P]L ZLY]PJLYLNPZ[YH[PVUYLX\PYLTLU[Z L)LHU\UKLYNYHK\H[LZ[\KLU[^OV OHZUV[YLJLP]LKHIHJJHSH\YLH[L KLNYLL M+LTVUZ[YH[LÃ&#x201E;UHUJPHSULLKHZ KL[LYTPULKI`0:(*MYVTPUJVTL HZZL[KH[HZ\WWSPLKVU[OL-YLL (WWSPJH[PVUMVY-LKLYHS:[\KLU[(PK N4HPU[HPUZH[PZMHJ[VY`HJHKLTPJ WYVNYLZZHJJVYKPUN[V[OLZ[HUKHYKZ VM[OLPUZ[P[\[PVU O5V[ILPUKLMH\S[VUHU`Z[\KLU[ SVHUUVYV^LHYLM\UKVYYLWH` TLU[VUHU`Z[H[LVYMLKLYHSNYHU[ VYZJOVSHYZOPW P5V[ILPUJHYJLYH[LK Q5V[OH]LL_JLLKLK[OLTH_PT\T 4(7WHPKJYLKP[OV\YZH[[OL MYLZOTHUVYZVWOVTVYLSL]LS ;OLH^HYKZYHUNLMYVT WLY HJHKLTPJ`LHY[VHTH_PT\TVM HZJ\YYLU[S`LZ[HISPZOLKI` [OL.LULYHS(ZZLTIS`I\[JHUUV[ L_JLLK[OLHTV\U[VM[\P[PVUHUK THUKH[VY`MLLZWHPKI`HSSZ[\KLU[Z H[HUPUZ[P[\[PVU

-LKLYHS7LSS.YHU[-7,33 ;OL-LKLYHS7LSS.YHU[PZJVUZPKLYLK [VIL[OLMV\UKH[PVUVMHSS;P[SL0= Ã&#x201E;UHUJPHSHZZPZ[HUJLWYVNYHTZ7LSSPZH ULLKIHZLKNYHU[^OPJOPZNLULYHSS` UV[YLWH`HISL;OLL_HJ[KVSSHYH^HYK PZKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZJV\YZL SVHKHUK[OL,_WLJ[LK-HTPS`*VU[YP I\[PVU,-*U\TILYHZJHSJ\SH[LKI` [OLMLKLYHSNV]LYUTLU[

-LKLYHS*VSSLNL>VYR:[\K` 7YVNYHT-*>:7 -LKLYHS>VYR:[\K`PZHJHTW\Z IHZLKWYVNYHTH^HYKLK[OYV\NO[OL -PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JLPU[OLMVYTVM WHY[[PTLLTWSV`TLU[:[\KLU[Z^OV WHY[PJPWH[LPU-*>:7NLULYHSS`^VYR MYVT[VOV\YZWLY^LLR ,SPNPIPSP[`MVY-*>:7PZIHZLKVU Ã&#x201E;UHUJPHSULLK-LKLYHS^VYRZ[\K` WVZP[PVUZHYLSPTP[LKPUU\TILY

-LKLYHS:\WWSLTLU[HS,K\JH[PVUHS 6WWVY[\UP[`.YHU[-:,6. -LKLYHS:\WWSLTLU[HS,K\JH[PVUHS 6WWVY[\UP[`.YHU[PZHJHTW\ZIHZLK WYVNYHT[OH[PZKLZPNULK[VWYV]PKL MLKLYHSNYHU[TVUL`[VZ[\KLU[Z^P[O [OLNYLH[LZ[Ã&#x201E;UHUJPHSULLK-:,6. H^HYKZHYLH^HYKLK[VZ[\KLU[Z^P[OH aLYVL_WLJ[LKMHTPS`JVU[YPI\[PVU^OV HWWS`ILMVYL4H`VM[OLH^HYK`LHY

-LKLYHS+PYLJ[ 3VHU7YVNYHT -LKLYHS:[HMMVYK3VHU¶:\IZPKPaLK +::3 9LN\SHYZ[\KLU[ZLUYVSSLKH[SLHZ[ OHSM[PTLTH`HWWS`MVY[OPZULLK IHZLKSVHU9LWH`TLU[VM[OPZSVHU ILNPUZZP_TVU[OZHM[LY[OLZ[\KLU[ NYHK\H[LZVYMHSSZILSV^OHSM[PTL LUYVSSTLU[+LMLYTLU[WYV]PZPVUZ KVL_PZ[MVY[OL:[HMMVYKSVHU0U[LYLZ[ VU[OLSVHUPZWHPKI`[OLMLKLYHS NV]LYUTLU[^OPSL`V\HYLPUZJOVVS 0UP[PHSWYVJLZZPUNMVY[OLSVHUH[3HRL 3HUK*VSSLNLILNPUZ^OLUHWWS`PUN MVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPK(SS-LKLYHS:[HMMVYK 3VHUHWWSPJHU[ZT\Z[OH]L[OLPYÃ&#x201E;SLZ WYVJLZZLKI`[OL-PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JL WYPVY[VYLX\LZ[PUNHZ[\KLU[SVHU

-LKLYHS:[HMMVYK3VHU¶ <UZ\IZPKPaLK+<:3 ;OPZ-LKLYHS:[HMMVYK3VHUWYVNYHT PZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVHYL UV[LSPNPISLVYVUS`WHY[PHSS`LSPNPISL MVY[OLZ\IZPKPaLKZ[\KLU[SVHU :\IZPKPaLKSVHULSPNPIPSP[`T\Z[IL KL[LYTPULKWYPVY[VJHSJ\SH[PUN[OL \UZ\IZPKPaLKSVHULSPNPIPSP[`;OPZPZ UV[HULLKIHZLKSVHU;OLHWWSPJHU[ PZYLZWVUZPISLMVYWH`PUN[OLPU[LYLZ[ VU[OPZ[`WLVMSVHUMYVT[OLKH[LVM KPZI\YZLTLU[

-LKLYHS7HYLU[HS3VHUMVY <UKLYNYHK\H[L:[\KLU[Z+73<: -LKLYHS73<:SVHUZHYLH]HPSHISL [VWHYLU[ZVMKLWLUKLU[Z[\KLU[Z ^OVHYLLUYVSSLKH[SLHZ[OHSM[PTL 7HYLU[ZTH`IVYYV^HUU\HSS`\W[V[OL JHSJ\SH[LKKPMMLYLUJLIL[^LLU[OLJVZ[ VMLK\JH[PVUSLZZ[OLZ[\KLU[»ZÃ&#x201E;UHUJPHS HPK9LWH`TLU[ILNPUZVUKH[LVM KPZI\YZLTLU[H[HÃ&#x201E;_LKPU[LYLZ[YH[L

 


/V^[V9LUL^-PUHUJPHS (PK-VY5L_[@LHY -PUHUJPHSHZZPZ[HUJLHKTPUPZ[LYLKI` [OL-PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JLPZH^HYKLKVU H`LHY[V`LHYIHZPZ;VILJVUZPKLYLK MVY;P[SL0=HZZPZ[HUJLMVY[OLUL_[ HJHKLTPJ`LHYHSSJ\YYLU[YLJPWPLU[Z T\Z[YLHWWS`(KQ\Z[TLU[ZPU`V\Y LSPNPIPSP[`^PSSILTHKLHUU\HSS`[V YLÃ&#x2026;LJ[JOHUNLZPU[OLMLKLYHSHUK Z[H[LLSPNPIPSP[`MVYT\SHZ[OLÃ&#x201E;UHUJPHS ZP[\H[PVUVM`V\HUKVY`V\YMHTPS` [OLJVZ[VMH[[LUKPUNJVSSLNLHUK[OL HTV\U[HUK[`WLVMYLZV\YJLZH]HPS HISL;OL-(-:(MVY[OLUL_[H^HYK `LHY^PSSILH]HPSHISLVUVYHIV\[ 1HU\HY`(Z`V\WSHU[VYLHWWS` YLTLTILY[OH[Ã&#x201E;UHUJPHSHPKH^HYKZHYL THKLH[3HRL3HUK*VSSLNLVUH Ã&#x201E;YZ[JVTLÃ&#x201E;YZ[ZLY]LIHZPZ;OLYLMVYL [PTLSPULZZHUKHJJ\YHJ`VMHWWSPJH[PVU HYL]LY`PTWVY[HU[

/V^[V2LLW @V\Y-PUHUJPHS(PK -PUHUJPHS(PK:[HUKHYKZ VM:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ 3HRL3HUK*VSSLNLOHZLZ[HISPZOLK ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZZ[HUKHYKZMVY -LKLYHSHUK:[H[LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKYLJPWP LU[ZPUHJJVYKHUJL^P[O[OL<UP[LK :[H[LZ+LWHY[TLU[VM,K\JH[PVU YLN\SH[PVUZ;OLZLZ[HUKHYKZLUZ\YL [OH[VUS`[OVZLYLJPWPLU[ZKLTVUZ[YH[ PUNZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ[V^HYK[OL JVTWSL[PVUVM[OLPYLK\JH[PVUHS VIQLJ[P]LJVU[PU\L[VYLJLP]LÃ&#x201E;UHUJPHS HZZPZ[HUJL;OL¸-PUHUJPHS(PK:[HU KHYKZVM:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ¹HWWSPLZ [VHSSZ[\KLU[ZYLNHYKSLZZVMWYL]PV\Z Ã&#x201E;UHUJPHSHPKLSPNPIPSP[`Z[H[\Z-PUHUJPHS HPKWYVNYHTZZWLJPÃ&#x201E;JHSS`JV]LYLKI` [OLZLZ[HUKHYKZPUJS\KL![OL0SSPUVPZ 4VUL[HY`(^HYK0SSPUVPZ=L[LYHU .YHU[0SSPUVPZ5H[PVUHS.\HYK.YHU[ -LKLYHS7LSS.YHU[-LKLYHS>VYR:[\K` 7YVNYHT-LKLYHS:\WWSLTLU[HS ,K\JH[PVUHS6WWVY[\UP[`.YHU[ -LKLYHS:[HMMVYK3VHUZ\IZPKPaLKHUK \UZ\IZPKPaLKHUK[OL-LKLYHS7HYLU[ 3VHUMVY<UKLYNYHK\H[L:[\KLU[Z

 

:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ ;OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPK¸:[HUKHYKZVM :H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ¹HYLTLHZ\YLK LHJOZLTLZ[LYHUKKL[LYTPULKI` HJVTIPUH[PVUVM[OLMVSSV^PUN LSLTLU[Z!

*VTWSL[PVU9H[L ;VJVU[PU\LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKLSPNPIPSP[` Z[\KLU[ZT\Z[Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[L WLYJLU[VMVUL»ZVMÃ&#x201E;JPHSJ\T\SH[P]L JYLKP[OV\YLUYVSSTLU[HZKL[LYTPULK H[[OLLUKVM[OL¸KYVWHKK¹WLYPVK .YHKLZVMº-»º>»º0»HUKº<»KVUV[ TLL[ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZZ[HUKHYKZ (JV\YZLMVY^OPJOHNYHKLVMº-»VYº+» ^HZYLJLP]LKTH`ILYLWLH[LKVUJLPU LZ[HISPZOPUNZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ (Z[\KLU[JVTWSL[PUNHWWYV]LK KL]LSVWTLU[YLTLKPHSJYLKP[Z^OPSL LUYVSSLKPUHWYVNYHTLSPNPISLMVY Ã&#x201E;UHUJPHSHPK^PSSILHISL[VPUJS\KL [OVZLJYLKP[Z[V^HYKLZ[HISPZOPUN ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ

(JHKLTPJ:[HUKPUN >OL[OLYVYUV[VULOHZWYL]PV\ZS` YLJLP]LKÃ&#x201E;UHUJPHSHPKÃ&#x201E;UHUJPHSHPK YLJPWPLU[ZT\Z[OH]LH[[HPULKHU HJJLW[HISLTPUPT\TNYHKLWVPU[ H]LYHNLYLX\PYLKI`[OLJVSSLNL[V YLTHPUPUNVVKHJHKLTPJZ[HUKPUN ZLLJVSSLNLJH[HSVN\UKLY¸(JHKLTPJ :[HUKHYKHUK9LN\SH[PVUZ!:JOVSHZ[PJ :[HUKPUN¶4PUPT\T(JJLW[HISL :[HUKHYKZ¹

<WWLY3PTP[Z;LYTPUH[PVU:[H[\Z 9LNHYKSLZZVMHU`JVTIPUH[PVUVM JV\YZL^VYRH[[LTW[LKH[3HRL3HUK *VSSLNLHZ[\KLU[TH`UV[YLJLP]L Ã&#x201E;UHUJPHSHPKIL`VUKWLYJLU[VM [OLZ[\KLU[»ZWYVNYHTVMZ[\K`HZ TLHZ\YLKPUZLTLZ[LYOV\YZ

:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZHUK -LKLYHS:[\KLU[3VHU7YVNYHTZ 0UVYKLY[VHWWS`MVYHUKTHPU[HPU LSPNPIPSP[`PU[OL-LKLYHS:[HMMVYK3VHU 7YVNYHTZZ[\KLU[ZT\Z[OH]LILLUPU NVVKHJHKLTPJZ[HUKPUNH[[OLPYTVZ[ YLJLU[WVZ[ZLJVUKHY`PUZ[P[\[PVU

>HYUPUN:\ZWLUZPVU HUK9LPUZ[H[LTLU[ (Ã&#x201E;UHUJPHSHPKYLJPWPLU[UV[TLL[PUN ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZZ[HUKHYKZ^PSSIL UV[PÃ&#x201E;LKHUKWSHJLKVUÃ&#x201E;UHUJPHSHPK

^HYUPUNMVY[OLUL_[[LYTVMLUYVSS TLU[(Z[\KLU[VU^HYUPUNZ[H[\Z ^OVKVLZUV[[OLUTLL[ZH[PZMHJ[VY` WYVNYLZZZ[HUKHYKZ^PSSILUV[PÃ&#x201E;LK HUKWSHJLKVUÃ&#x201E;UHUJPHSHPKZ\ZWLUZPVU HUKSVZLÃ&#x201E;UHUJPHSHPK(Z[\KLU[ Z\ZWLUKLKMYVTYLJLP]PUNÃ&#x201E;UHUJPHS HPKT\Z[TLL[[OL*VTWSL[PVUHUK (JHKLTPJ:[HUKHYKZL_WSHPULKHIV]L [VYLNHPULSPNPIPSP[`

(WWLHS7YVJLK\YL )LJH\ZL\U\Z\HSJPYJ\TZ[HUJLZ TH`PUÃ&#x2026;\LUJLZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ Z[\KLU[ZTH`Ã&#x201E;SLHUHWWLHS*VTWSL[L KL[HPSZMVY[OLHWWLHSWYVJLK\YLHYL H]HPSHISLMYVT[OL-PUHUJPHS(PK 6MÃ&#x201E;JL(WLYZVUHSJVUMLYLUJL^P[OH -PUHUJPHS(PKHK]PZVYPZYLX\PYLKWYPVY [VÃ&#x201E;SPUNHUHWWLHS+LJPZPVUZVM[OL -PUHUJPHS(PK:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ (WWLHS*VTTP[[LLHYLÃ&#x201E;UHS 56;,!;OLIHZPJZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ WVSPJ`^HZHWWYV]LKI`[OL3HRL 3HUK*VSSLNL)VHYKVM;Y\Z[LLZVU +LJLTILY HUKPZHWWSPLK YL[YVHJ[P]LS`HUKPYYLZWLJ[P]LVM Ã&#x201E;UHUJPHSHPKZ[H[\Z

9LM\UKZHUK 9LWH`TLU[ZMVY -PUHUJPHS(PK9LJPWPLU[Z ;P[SL0=9LM\UK7VSPJ` -LKLYHSYLN\SH[PVUZNV]LYU[OLYL[\YU VM;P[SL0=M\UKZKPZI\YZLKMVYHZ[\KLU[ ^O