Page 1

2012-2014 Catalog


;HISLVM*VU[LU[Z

=VS\TL???= *VTT\UP[`*VSSLNL+PZ[YPJ[ 3HRL3HUK)V\SL]HYK 4H[[VVU0SSPUVPZ 

    

  

/LYL»Z OV^[OPZ JH[HSVN JHUOLSW `V\ >P[O[OPZJH[HSVN`V\JHUNL[ HNSPTWZLVM^OH[P[»ZSPRL[VIL HU33*Z[\KLU[6UJL`V\HYL LUYVSSLKH[3HRL3HUKOHUNVU [VP[MVYPTWVY[HU[YLMLYLUJLZ LZWLJPHSS`[VÃ&#x201E;UHUJPHSTH[[LYZ <ZL[OLZ[PJRLYZ[VTHYR[OL WYVNYHTZ`V\^V\SKSPRL[V Z[\K` 9LMLY[V[OL.L[:[HY[LKWHNLVU [OLPUZPKLMYVU[JV]LY[VILNPU `V\Y3HRL3HUKQV\YUL` :[\K`[OL/V^[V7H`MVY *VSSLNLZLJ[PVU[VILNPU WSHUUPUN[VKH` <ZL[OL(JHKLTPJ*HSLUKHY WHNL[VUV[LYLNPZ[YH[PVU[PTLZ ZLTLZ[LYZ[HY[KH[LZPTWVY[HU[ KLHKSPULZHUKK\LKH[LZ

   

>LSJVTLMYVT7YLZPKLU[3LUZPUR :JOLK\SLH*HTW\Z=PZP[ 4LL[[OL)VHYKVM;Y\Z[LLZ 4PZZPVU=PZPVU=HS\LZ ,U]PZPVU,K\JH[L,UNHNLMVYHZ\Z[HPUHISLM\[\YL .L[[PUN[V2UV^3HRL3HUK*VSSLNL (JHKLTPJ*HSLUKHY ,K\JH[PVUHS.\HYHU[LL

;LJOUPJHS7YVNYHTZ *LY[PÃ&#x201E;JH[LHUKKLNYLLWYVNYHTZSLHKPUN[VHUPTTLKPH[LJHYLLY

    

 

   ;YHUZMLY7YVNYHTZ -PYZ[[^V`LHYZVMHIHJOLSVY»ZKLNYLL (KTPZZPVUZ /V^[V.L[:[HY[LK /V^[V7H`MVY*VSSLNL -PUHUJPHS(PK:JOVSHYZOPWZ7H`TLU[7SHU 9LZV\YJLZ[V/LSW@V\)L:\JJLZZM\S * V\UZLSPUN:[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZ=L[LYHUZ:[\KLU[:\WWVY[ 7YVNYHTZ;\[VYPUN3PIYHY`*HYLLY:LY]PJLZ6USPUL3LHYUPUN *OPSK*HYL3HI)VVRZ[VYL7VSPJPLZ (JHKLTPJ:[HUKHYKZ .YHKLZ(KKPUNHUK+YVWWPUN*SHZZLZ>P[OKYH^HSZ,HYUPUN*YLKP[ MYVT7HZ[,_WLYPLUJLZ:[\KLU[*HSS[V4PSP[HY`+\[`7VSPJPLZ .YHK\H[PVU9LX\PYLTLU[Z *VSSLNL3PML 3 HRLY7VPU[:LJVUK:[VY`7VSPJL+LWHY[TLU[:[\KLU[3PMLHUK :[\KLU[.V]LYUTLU[/V\ZPUN*S\IZ;L_[IVVRZ:[\KLU[0+Z7HYRPUN :[\K`(IYVHK>323(S\TUP :LY]PUN[OL*VTT\UP[`HUK>VYRMVYJL *)0*+37VZ[H1VI6WLUPUN*VTT\UP[`3LHYUPUN+\HS*YLKP[ ;YPV+LZ[PUH[PVU(K\S[,K\JH[PVU,_[LUZPVU*LU[LYZ-V\UKH[PVU 7YVMLZZPVUHS(K]PZVY`*VTTP[[LLZ

   

7OVUL+PYLJ[VY`

*V\YZL+LZJYPW[PVUZ *VSSLNL7LYZVUULS 0UKL_

 9L]PL^[OL7VSPJPLZILJH\ZL THU`VM[OLTHMMLJ[`V\ Ã&#x201E;UHUJPHSS`

*VUULJ[^P[O\ZVUZVJPHSTLKPHZP[LZ!
0TWVY[HU[7OVUL5\TILYZ *VSSLNL6MÃ&#x201E;JLZ

6MM*HTW\Z3VJH[PVUZ

(SSU\TILYZHYLHYLHJVKL\USLZZV[OLY^PZLZWLJPÃ&#x201E;LK 0UMVYTH[PVUMVYHSSJVSSLNLU\TILYZ L_JLW[[OVZLSPZ[LKILSV^ 3(2,

(K\S[,K\JH[PVU*LU[LY 3HRL3HUK)S]K ,HZ[LYU9LNPVU*LU[LYH[[OL-VYZ`[OL*LU[LY ::P_[O:[4HYZOHSS  2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVUHUK;LJOUVSVN` 5L[^VYR*LU[YL)S]K,MÃ&#x201E;UNOHT  4HZZHNL;OLYHW`7YVNYHT  7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[7YVNYHT  *VYYLJ[PVUHS7YVNYHTZ >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[*LU[LY 9PJOTVUK(]LU\L,HZ[  *LU[LYMVY)\ZPULZZ 0UK\Z[Y` *VTT\UP[` 7YVMLZZPVUHS7YVNYHTZ *VYYLJ[PVUHS7YVNYHTZ ;YPV+LZ[PUH[PVU:\JJLZZ ;YHMÃ&#x201E;J:HML[`;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN >LZ[LYU9LNPVU*LU[LY ,-PYZ[:[7HUH 

(JJV\U[PUN;\P[PVU -LLZ7H`TLU[ (KQ\UJ[-HJ\S[` (KTPZZPVUZ6MÃ&#x201E;JL  -H_  .YHK\H[PVU  9LJVYKZ  9LNPZ[YH[PVU (NYPJ\S[\YL+P]PZPVU (SSPLK/LHS[O+P]PZPVU (S\TUP(ZZVJPH[PVU (ZZLZZTLU[ +PUPUN:LY]PJLZ )VVRZ[VYL;L_[IVVR9LU[HS )\ZPULZZ+P]PZPVU *HYLLY:LY]PJLZ *LU[LYMVY;LJOUVSVN` 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[ 6USPUL/LSW+LZR *OPSK*HYL3HI  *VTT\UP[`HUK7YVMLZZPVUHS7YVNYHTZ *V\UZLSPUN:LY]PJLZ +\HS*YLKP[ 6MÃ&#x201E;JLVM:[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZ +PZHIPSP[`:LY]PJLZ  ;;@/LHYPUN0TWHPYLK -PUHUJPHS(PK¶=L[LYHUZ:LY]PJLZ  ,K\JH[PVUHS3VHUZ  =L[LYHU:LY]PJLZ -V\UKH[PVU:JOVSHYZOPWZ /LHS[O:LY]PJLZ/HUKPJHWWLK7HYRPUN /VUVYZ7YVNYHT /\THUP[PLZHUK*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU /\THU9LZV\YJLZ 3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL*LU[LYZ  ;LZ[PUN  ;\[VYPUN 3PIYHY` =PYNPS/1\KNL3LHYUPUN9LZV\YJL*LU[LY  -H_ 4H[OHUK:JPLUJL+P]PZPVU 7HY[ULYZOPWZMVY*VSSLNL *HYLLY:\JJLZZ 7YLZPKLU[»Z6MÃ&#x201E;JL :VJPHS:JPLUJLHUK,K\JH[PVU+P]PZPVU :[\KLU[(J[P]P[PLZ:[\KLU[3PML ;YPV:[\KLU[:\WWVY[:LY]PJLZ ;LJOUVSVN`+P]PZPVU 

=PZP[[OLWOVULKPYLJ[VY`VUSPUL

^^^SHRLSHUKJJPS\Z

;OPZW\ISPJH[PVUPZUV[HJVU[YHJ[VYVMMLY[VJVU[YHJ[ ;OL)VHYKVM;Y\Z[LLZJVSSLNLL_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYZHUK[OLPYHNLU[Z YLZLY]L[OLYPNO[[VJOHUNLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKOLYLPU^P[OV\[UV[PJL ^OLUJPYJ\TZ[HUJLZ^HYYHU[Z\JOHJ[PVU


>LSJVTLMYVT[OL7YLZPKLU[ >LSJVTL[V3HRL3HUK*VSSLNLVULVM[OLILZ[¶HUKZHMLZ[¶JVSSLNLZPU[OL <UP[LK:[H[LZ(SSVMV\YHS\TUPJHUH[[LZ[[VV\YHJHKLTPJL_JLSSLUJL^OPJO ^HZYLJVNUPaLKI`[OL(ZWLU0UZ[P[\[L^OLUP[YHURLK3HRL3HUKPU[OL[VW WLYJLU[VMHSSJVTT\UP[`JVSSLNLZPU[OLJV\U[Y`0UHKKP[PVU[OL>LIZP[L :[H[L<UP]LYZP[`JVTUHTLK3HRL3HUK[OLZHMLZ[JVSSLNLJHTW\ZPU[OLZ[H[LVM 0SSPUVPZHUK[OLMV\Y[OZHMLZ[JHTW\ZPU[OL<UP[LK:[H[LZ ;OLHJYLJHTW\ZPZHSP]L^P[OI\Z`Z[\KLU[ZLULYNL[PJMHJ\S[`HUKZ[HMM HUKZ[H[LVM[OLHY[[LJOUVSVN`:\YYV\UKLKI`HWYLTPLYZ\Z[HPUHIPSP[` WYVNYHT[OLJVSSLNLOHZHS[LYUH[P]LLULYN`PUZ[HSSH[PVUZ[OH[NLULYH[LLUV\NO LULYN`[VJVTWSL[LS`WV^LYH]LYHNL0SSPUVPZOVTLZLHJO`LHY)`WYHJ[PJPUN [OPZZ\Z[HPUHISLJ\S[\YL[OLJVSSLNLZH]LZULHYS`OHSMHTPSSPVUKVSSHYZH`LHYHUK OHZZPNUPÃ&#x201E;JHU[S`YLK\JLKP[ZJHYIVUMVV[WYPU[,]LY`KVSSHYZH]LK[OYV\NOV\Y ,U]PZPVU,K\JH[L,UNHNLMVYHZ\Z[HPUHISLM\[\YLWYVNYHTTLHUZ[\P[PVUYH[LZ YLTHPUSV^HUKLK\JH[PVUYLTHPUZHJJLZZPISL6\Y)VHYKVM;Y\Z[LLZMHJ\S[` HUKZ[HMMHYLJVTTP[[LK[VTH_PTPaPUN`V\YPU]LZ[TLU[PU`V\YLK\JH[PVU >HU[[VZLL^OH[P[»ZHSSHIV\[&0LUJV\YHNL`V\[VZJOLK\SLHJHTW\Z]PZP[ HUKSLHYU^O`3HRL3HUK*VSSLNLPZHNYLH[Z[HY[MVYYLHJOPUN`V\YKYLHTZ 0RUV^`V\OH]LHJOVPJLZV0HWWYLJPH[L[OH[`V\[VVR[OL[PTL[VSLHYUTVYL HIV\[V\YJVSSLNLHUKOV^^LJHUOLSW`V\

:JV[[3LUZPURÂ&#x2039;7YLZPKLU[

=PZP[\Z ;OLILZ[^H`[VSLHYUTVYLHIV\[3HRL3HUK*VSSLNL PZ[V]PZP[JHTW\Z@V\JHUZJOLK\SLHJHTW\Z[V\Y K\YPUN[OLHJHKLTPJ`LHYVYH[[LUK+PZJV]LY3HRL3HUK HOHSMKH`VWLUOV\ZLOLSKPUIV[O[OLMHSSHUKZWYPUN @V\JHUHSZV]PZP[3HRL3HUK*VSSLNLPUHULHYI` JVTT\UP[`3HRL3HUKVMMLYZJSHZZLZH[HYLHOPNOZJOVVSZ HUKPU4HYZOHSS7HUHHUK,MÃ&#x201E;UNOHT ,HZ[LYU9LNPVU*LU[LYPU4HYZOHSS

>LZ[LYU9LNPVU*LU[LYPU7HUH

;VZJOLK\SL HJHTW\Z [V\Y! ,THPS!JHTW\Z[V\YZ 'SHRLSHUKJJPS\Z *HSS!

2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVU HUK;LJOUVSVN`PU,MÃ&#x201E;UNOHT
3HRL3HUK*VSSLNL

)VHYKVM ;Y\Z[LLZ

-PYZ[YV^SLM[[VYPNO[ ;6450,)9<..,+PL[LYPJO :LJYL[HY`¶" .(9@*(+>,334VKL )VHYK4LTILY ¶" *(93/(9;:OLSI`]PSSL*OHPY ¶:LJVUKYV^SLM[[V YPNO[*(963:*/9(447HUH )VHYK4LTILY¶ 96),9;23<;/,94H[[VVU )VHYK4LTILY¶ 402,:<330=(54H[[VVU =PJL*OHPY ¶"HUK +690:9,@563+:4H[[VVU )VHYK4LTILY ¶ 5V[WPJ[\YLK!20,9:;,52(:,@ (ZOTVYL:[\KLU[;Y\Z[LL ¶ 

3HRL3HUK*VSSLNL 4PZZPVU

=PZPVU

3HRL3HUK*VSSLNLJYLH[LZHUK JVU[PU\V\ZS`PTWYV]LZHUHMMVYKHISL HJJLZZPISLHUKLMMLJ[P]LSLHYUPUN LU]PYVUTLU[MVY[OLSPMLSVUN LK\JH[PVUHSULLKZVM[OLKP]LYZL JVTT\UP[PLZ^LZLY]L

,UNHNPUNTPUKZJOHUNPUNSP]LZ [OYV\NO[OLWV^LYVMSLHYUPUN

6\YJVSSLNLM\SÃ&#x201E;SSZ[OPZTPZZPVU[OYV\NO! Â&#x2039;<UP]LYZP[`[YHUZMLYLK\JH[PVU Â&#x2039;;LJOUPJHSHUKJHYLLYLK\JH[PVU Â&#x2039;>VYRMVYJLKL]LSVWTLU[ Â&#x2039;*VTT\UP[`HUKJVU[PU\PUN LK\JH[PVU Â&#x2039;0U[LSSLJ[\HSHUKJ\S[\YHSWYVNYHTZ=HS\LZ *HYPUNÂ&#x2039;:OV^PUNYLZWLJ[HUK JVTWHZZPVUMVYV[OLYZ *VTT\UPJH[PVUÂ&#x2039;*YLH[PUNHU LU]PYVUTLU[[OH[]HS\LZ[OLVWLU L_JOHUNLVMPKLHZ ;LHTZOPWÂ&#x2039;>VYRPUN[VNL[OLYHUK ^P[OV[OLYZ[VJYLH[LH^OVSLNYLH[LY [OHU[OLZ\TVM[OLWHY[Z 0UUV]H[PVUÂ&#x2039;;HRPUNYPZRZ[VJYLH[L UL^VWWVY[\UP[PLZ ,_JLSSLUJLÂ&#x2039;*VUZPZ[LU[S`HJOPL]PUN [OLOPNOLZ[SL]LSVMX\HSP[`

,U]PZPVU ,K\JH[L ,UNHNLMVY HZ\Z[HPUHISL M\[\YL 3HRL3HUK*VSSLNLPZSLHKPUN[OL UH[PVUPUJYLH[PUNHULULYN`PUKLWLU KLU[JHTW\Z^P[OHSP]PUNSHIVYH[VY` VMLULYN`NLULYH[PVUHUKYLK\J[PVU >PUK[\YIPULZHUKZVSHYWHULSZ NLULYH[LLULYN`^OPSLNLV[OLYTHS Ã&#x201E;LSKZOLH[HUKJVVS[OLI\PSKPUNZ 0UHKKP[PVU[VWYV]PKPUNH[YLTLUKV\Z ZH]PUNZ[V[OLJVSSLNL[OLZ\Z[HPUHIPSP[` WYVNYHTWYV]PKLZHSH\UJOPUN WHKMVYHOVZ[VMUL^JV\YZLZHUK WYVNYHTZPUYLUL^HISLLULYN`3VVR MVY[OL:\Z[HPUHIPSP[`HUK(KK.YLLU [V@V\Y*HYLLYI\[[VUZMYVT[OLOVTL WHNLH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z


.L[[PUN[VRUV^ 3HRL3HUK*VSSLNL *OVVZPUNHJVSSLNLJHUILHKPMÃ&#x201E;J\S[KLJPZPVU /LYLHYLZVTLYLHZVUZ^O``V\ZOV\SKNL[ Z[HY[LKH[3HRL3HUK! Â&#x2039;;\P[PVUHUKMLLZHYLVULMV\Y[OVM[OLJVZ[ VM[OLH]LYHNLZ[H[L\UP]LYZP[` Â&#x2039;(JHKLTPJL_JLSSLUJL¶V\YZ[\KLU[Z^OV [YHUZMLY[V\UP]LYZP[PLZLHYUNYHKLZ[OH[HYLIL[[LY [OHU[OVZL^OVLU[LY[OL\UP]LYZP[`HZMYLZOTLU Â&#x2039;@V\YJSHZZLZ^PSSILZTHSS¶[OLH]LYHNLJSHZZ ZPaLPZ Â&#x2039;;L_[IVVRYLU[HSZH]LZ`V\ H`LHY Â&#x2039;6\YPUZ[Y\J[VYZHYLOPNOS`X\HSPÃ&#x201E;LKIV[OPU LK\JH[PVUHSKLNYLLZHUK^VYRL_WLYPLUJL¶ UVNYHKHZZPZ[HU[Z[LHJOPUNOLYL Â&#x2039;@V\»SSSLHYUVU[OLSH[LZ[ZVM[^HYLHUKLX\PWTLU[ H]HPSHISLPU[OLPUK\Z[Y`¶VM[LU[PTLZTVYL HK]HUJLK[OHUHYLHI\ZPULZZLZ Â&#x2039;@V\»SSILZHML¶3HRL3HUKPZYHURLK[OLZHMLZ[ JHTW\ZPU0SSPUVPZHUKMV\Y[OZHMLZ[PU[OLUH[PVU

Â&#x2039;@V\JHUJOHSSLUNL`V\YZLSM ^P[O[OL/VUVYZ7YVNYHT Â&#x2039;6\YMHJ\S[`^PSSRUV^ `V\YUHTL Â&#x2039;5PULV\[VMHYLH LTWSV`LYZOH]LOPYLKH33* NYHK\H[LPU[OLWHZ[KLJHKL Â&#x2039;@V\»SSSLHYUPUJSHZZYVVTZ HUKSHIZUV[H\KP[VYP\TZ Â&#x2039;1\Z[65,ZJOVSHYZOPW HWWSPJH[PVUHUK`V\»SS ILJVUZPKLYLKMVYVULVMZJOVSHYZOPWZMYVT [OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU Â&#x2039;@V\»SSILHWLYZVUH[3HRL3HUK*VSSLNL UV[HU\TILY6\YMHJ\S[`HUKZ[HMM^PSSJHYL HIV\[`V\HUK`V\YZ\JJLZZ Â&#x2039; WLYJLU[VM3HRL3HUK*VSSLNLZ[\KLU[Z^V\SK YLJVTTLUK33*[VHMYPLUKVYMHTPS`TLTILY (SPTP[LKU\TILYVMZJOVSHYZOPWZYLX\PYL HKKP[PVUHSHWWSPJH[PVUTH[LYPHSZ

:V\YJLZ! 3HRL3HUK*VSSLNL ;YHUZMLY-VSSV^ <W9LWVY[ :[H[L<UP]LYZP[`JVT ,U]PYVUTLU[HS (ZZLZZTLU[9LWVY[ 3HRL3HUK*VSSLNL *VTT\UP[` *VSSLNL:\Y]L`VM :[\KLU[,UNHNLTLU[
(JHKLTPJ*HSLUKHY -(33:,4,:;,9

:7905.:,4,:;,9

:<44,9;,94

(<.<:; :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT  -PYZ[4LL[PUNVM-HSS:LTLZ[LY 4VK0*SHZZLZ  3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0

1(5<(9@ *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT -PYZ[4LL[PUNVM:WYPUN:LTLZ[LY 4VK\SL0*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0 *VSSLNL*SVZLK¶4HY[PU3\[OLY 2PUN1Y+H` 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶ -\SS:LTLZ[LY

4(@ 3HZ[KH`MVY9LM\UK¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU *VSSLNL*SVZLK¶4LTVYPHS+H`

:,7;,4),9 *VSSLNL*SVZLK¶3HIVY+H`  3HZ[+H`MVY9LM\UK¶ -\SS:LTLZ[LY  4PK;LYT4VK\SL0 6*;6),9 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ ¶*VSSLNL*HYLLY+H`(KQ\UJ[ -HJ\S[`+L]LSVWTLU[  3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶4VK\SL0  4PK;LYT-HSS:LTLZ[LY  -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ  3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 *SHZZLZ 56=,4),9 4PK;LYT¶4VK\SL00  5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[ *VSSLNL*SVZLK¶;OHURZNP]PUN 9LJLZZ +,*,4),9 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00  3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY-HSS  3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ  :LTLZ[LY*SVZLZ¶ .YHKLZ+\LH[5VVU *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR

-,)9<(9@ 4PK;LYT4VK\SL0 4(9*/ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[ >P[OKYH^HS¶4VK\SL0 4PK;LYT:WYPUN:LTLZ[LY 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :WYPUN)YLHR¶*VSSLNL6MÃ&#x201E;JLZ 6WLU *VSSLNL*SVZLK¶:WYPUN)YLHR -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[ [V.YHK\H[LMVY:WYPUN  *VSSLNL*SVZLK¶.VVK-YPKH`

1<5, 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶0U[LYZLZZPVU 3HZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[4LL[PUNVM*SHZZLZ¶ -\SS;LYT 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶-\SS;LYT 1<3@ 4PK;LYT:\TTLY;LYT *VSSLNL*SVZLK¶ 0UKLWLUKLUJL+H` 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY:\TTLY

(<.<:; 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ :\TTLY;LYT*SVZLZ¶ .YHKLZ+\L5VVU

(7903 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[ 4PK;LYT4VK\SL00 4(@ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ *VTTLUJLTLU[¶!WT :LTLZ[LY*SVZLZ¶.YHKLZ+\L 5VVU

+H[LZ[OH[HSSJVSSLNLVMÃ&#x201E;JLZHYLJSVZLK¶ Â&#x2039;:LW[LTILY¶3HIVY+H` Â&#x2039;5V]LTILY¶¶;OHURZNP]PUN Â&#x2039;+LJLTILY¶1HU\HY`¶:LTLZ[LY)YLHR Â&#x2039;1HU\HY`¶4HY[PU3\[OLY2PUN1Y+H`

Â&#x2039;4HYJO¶:WYPUN)YLHR Â&#x2039;4HYJO ¶.VVK-YPKH` Â&#x2039;4H`¶4LTVYPHS+H` Â&#x2039;1\S`¶0UKLWLUKLUJL+H`

*VSSLNLVWLU4VUKH`[OYV\NO;O\YZKH`VUS`4H`[OYV\NO(\N\Z[
-(33:,4,:;,9

9LNPZ[YH[PVU+H[LZ -HSS:LTLZ[LY 4(9*/ -HSS:JOLK\SLH]HPSHISLVUSPUL H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z (7903 9 LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYJVU[PU\PUN HUKYLHKTP[KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[L Z[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYJVU[PU\PUN HUKYLHKTP[UVUKLNYLLZ[\KLU[Z  6YPLU[H[PVU9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z 4(@

 9 LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYUL^ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z

(<.<:; 9LNPZ[LYI`[OPZKH[L

:WYPUN:LTLZ[LY 6*;6),9 :WYPUN:JOLK\SLH]HPSHISLVUSPUL H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z 56=,4),9 9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYJVU[PU\PUN HUKYLHKTP[KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[L Z[\KLU[Z  6YPLU[H[PVU9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z HUKJVU[PU\PUNHUKYLHKTP[ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^UVUKLNYLLZ[\KLU[Z 1(5<(9@ 9LNPZ[LYI`[OPZKH[L

(<.<:; :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT -PYZ[4LL[PUNVM-HSS:LTLZ[LY 4VK\SL0*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0 :,7;,4),9 *VSSLNL*SVZLK¶3HIVY+H` 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶ -\SS:LTLZ[LY 4PK;LYT4VK\SL0 6*;6),9 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ ¶*VSSLNL*HYLLY+H`(KQ\UJ[ -HJ\S[`+L]LSVWTLU[ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶4VK\SL0 4PK;LYT-HSS:LTLZ[LY -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 56=,4),9 4PK;LYT¶4VK\SL00 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[  *VSSLNL*SVZLK¶;OHURZNP]PUN 9LJLZZ +,*,4),9 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY-HSS 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ :LTLZ[LY*SVZLZ¶.YHKLZ+\L 5VVU *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR

:\TTLY;LYT

:7905.:,4,:;,9

4(9*/ :\TTLY:JOLK\SLH]HPSHISLVUSPUL H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z

1(5<(9@ *VSSLNL*SVZLK¶:LTLZ[LY)YLHR :[HMM+L]LSVWTLU[¶HT ¶-\SS:LY]PJLZ9LZ\TL'HT -PYZ[4LL[PUNVM:WYPUN:LTLZ[LY 4VK\SL0*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL0 *VSSLNL*SVZLK¶4HY[PU3\[OLY 2PUN1Y+H` 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶-\SS :LTLZ[LY

(7903 9 LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY JVU[PU\PUNHUKYLHKTP[ KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY JVU[PU\PUNHUKYLHKTP[ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z  6YPLU[H[PVU9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVY UL^KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ[\KLU[Z  9LNPZ[YH[PVUILNPUZMVYUL^ UVUKLNYLLZ[\KLU[Z 4(@ 9LNPZ[LYI`[OPZKH[LMVYHU 0U[LYZLZZPVUJSHZZ 1<5, 9LNPZ[LYI`[OPZKH[L MVYH:\TTLYJSHZZ

-,)9<(9@ 4PK;LYT4VK\SL0 4(9*/ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶4VK\SL0 4PK;LYT:WYPUN:LTLZ[LY 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶:WYPUN )YLHR¶*VSSLNL6MÃ&#x201E;JLZ6WLU *VSSLNL*SVZLK¶:WYPUN)YLHR -PYZ[4LL[PUNVM4VK\SL00*SHZZLZ 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶4VK\SL00 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY:WYPUN (7903 5V+H`VY,]LUPUN*SHZZLZ¶ :[HMM+L]LSVWTLU[ 4PK;LYT¶4VK\SL00 *VSSLNL*SVZLK¶.VVK-YPKH` 4(@ 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶-\SS:LTLZ[LY 4VK\SL00 3HZ[+H`VM*SHZZLZ -PUHS,_HTPUH[PVUZ *VTTLUJLTLU[¶!WT  :LTLZ[LY*SVZLZ¶.YHKLZ+\L5VVU

:<44,9;,94 4(@  3HZ[KH`MVYYLM\UK¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU *VSSLNL*SVZLK¶4LTVYPHS+H` 1<5, 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS ¶0U[LYZLZZPVU 3HZ[+H`VM*SHZZLZ¶0U[LYZLZZPVU -PYZ[4LL[PUNVM*SHZZLZ¶-\SS;LYT 3HZ[+H`MVY9LM\UK¶-\SS;LYT 1<3@ 4PK;LYT:\TTLY;LYT 3HZ[+H`MVY:[\KLU[>P[OKYH^HS 3HZ[+H`[V-PSL0U[LU[[V.YHK\H[L MVY:\TTLY 3HZ[+H`VM*SHZZLZ

(<.<:; -PUHS,_HTPUH[PVUZ :\TTLY;LYT*SVZLZ¶.YHKLZ +\L5VVU

+H[LZ[OH[HSSJVSSLNLVMÃ&#x201E;JLZHYLJSVZLK¶ Â&#x2039;:LW[LTILY¶3HIVY+H` Â&#x2039;5V]LTILY¶ ¶;OHURZNP]PUN Â&#x2039;+LJLTILY¶1HU\HY` ¶:LTLZ[LY)YLHR Â&#x2039;1HU\HY`¶4HY[PU3\[OLY2PUN1Y+H`

Â&#x2039;4HYJO¶:WYPUN)YLHR Â&#x2039;(WYPS¶.VVK-YPKH` Â&#x2039;4H`¶4LTVYPHS+H` Â&#x2039;1\S`¶0UKLWLUKLUJL+H`

*VSSLNLVWLU4VUKH`[OYV\NO;O\YZKH`VUS`4H` [OYV\NO(\N\Z[ 


6\Y,K\JH[PVUHS.\HYHU[LL ;^VLK\JH[PVUHSN\HYHU[LLZHYLVMMLYLK[V3HRL3HUK*VSSLNLNYHK\H[LZ;OL6JJ\WH[PVUHS7YVNYHT.\HYHU[LLPZVMMLYLK [VZ[\KLU[ZNYHK\H[PUNMYVTHUVJJ\WH[PVUHSWYVNYHT^P[OHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLLVYHJLY[PÃ&#x201E;JH[L ;OL)HJJHSH\YLH[L;YHUZMLY7YVNYHT.\HYHU[LLPZVMMLYLK[VZ[\KLU[ZNYHK\H[PUN^P[OHU(ZZVJPH[LPU(Y[Z(ZZVJPH[LPU(Y[Z PU;LHJOPUN(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJLVY(ZZVJPH[LPU:JPLUJLKLNYLL

.\HYHU[LL

.\HYHU[LL

0[PZ[OLWVSPJ`VM3HRL3HUK*VSSLNL[OH[Z[\KLU[Z NYHK\H[PUN^P[OHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLLVY JLY[PÃ&#x201E;JH[LPUHJHYLLYVJJ\WH[PVUHSWYVNYHTILN\HYHU[LLK JVTWL[LUJ`PU[OL[LJOUPJHSZRPSSZ[OH[[OLWYVNYHTPZ KLZPNULK[V[LHJOPU[OLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L.YHK\H[LZ VMKLNYLLWYVNYHTZ^OVQVPU[S`^P[O[OLPYLTWSV`LYZKL[LY TPUL[OL`HYLSHJRPUNPU[OL[LJOUPJHSZRPSSZJVU[HPULKPU [OLWYVNYHTHUKNYHK\H[LZ^OVOH]LILLU\UZ\JJLZZM\SPU WHZZPUNYLX\PYLKSPJLUZ\YLL_HTZHM[LY[^VH[[LTW[ZZOHSS ILWLYTP[[LK[VLUYVSSPU\W[VJYLKP[OV\YZVMYL[YHPUPUN MVYHKLNYLLVYUPUL JYLKP[OV\YZVMYL[YHPUPUNMVYH JLY[PÃ&#x201E;JH[L[\P[PVUMYLL

0[PZ[OLWVSPJ`VM3HRL3HUK*VSSLNL[OH[Z[\KLU[Z NYHK\H[PUN^P[OHU(ZZVJPH[LPU(Y[Z(ZZVJPH[LPU(Y[ZPU ;LHJOPUN(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJLVYHU(ZZVJPH[L PU:JPLUJLKLNYLLILN\HYHU[LLK[OL[YHUZMLYHIPSP[`VM3HRL 3HUKJYLKP[ZLHYULKPU[OLKLNYLLWYVNYHT[VHWYL]PV\ZS` KLJSHYLKIHJJHSH\YLH[LKLNYLLNYHU[PUN0SSPUVPZW\ISPJ JVSSLNLVY\UP]LYZP[`0MHJV\YZL[OH[PZZLSLJ[LKMYVT[OL (Y[PJ\SH[PVU;YHUZMLY.\PKLPZZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[LK ^P[OHNYHKLVM¸*¹VYIL[[LY^P[OPU[OYLL`LHYZVMPUP[PHS LUYVSSTLU[HUKPZUV[HJJLW[LKMVY[YHUZMLYI`HNP]LU \UP]LYZP[`3HRL3HUK*VSSLNL^PSSYLM\UK[\P[PVUWHPKI` [OLZ[\KLU[MVYZHPKJV\YZL

5V[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK*VUKP[PVUZ

5V[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK*VUKP[PVUZ

;OPZWVSPJ`ZOHSSILJVTLLMMLJ[P]L^P[OUL^KLNYLL VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LZLLRPUNZ[\KLU[ZVM[OL MHSS[LYT

;OPZWVSPJ`ZOHSSILJVTLLMMLJ[P]L^P[OUL^KLNYLLZLLRPUN Z[\KLU[ZVM[OL MHSS[LYT

(SSJV\YZL^VYRMVY[OLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LT\Z[OH]LILLU JVTWSL[LKH[3HRL3HUK*VSSLNL^P[OHNYHKLVM¸*¹VY IL[[LY^P[OPU[OYLL`LHYZVMPUP[PHSLUYVSSTLU[H[[OLJVSSLNL HUK[OLNYHK\H[LT\Z[OH]LILLULTWSV`LKM\SS[PTLPUH QVIKPYLJ[S`YLSH[LK[VOPZOLY[YHPUPUN^P[OPUVUL`LHYHM[LY NYHK\H[PVUMYVT[OLWYVNYHT<WVU^YP[[LU]LYPÃ&#x201E;JH[PVU MYVT[OLLTWSV`LY^P[OPUZP_TVU[OZVM[OLNYHK\H[L»Z PUP[PHSLTWSV`TLU[[OH[[OLNYHK\H[LSHJRZJVTWL[LUJ` PUZWLJPÃ&#x201E;J[LJOUPJHSZRPSSZHZYLWYLZLU[LKI`[OLKLNYLL VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LPUMVYTH[PVUWYPU[LKPU[OLJVSSLNLJH[HSVN VYV[OLYWYPU[LKTH[[LYHYL[YHPUPUNWSHU^PSSILKL]LSVWLK [OYV\NO[OLVMÃ&#x201E;JLVM[OL(ZZVJPH[L=PJL7YLZPKLU[MVY >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[;OLYL[YHPUPUN^PSSILSPTP[LK [VJV\YZLZYLN\SHYS`VMMLYLKI`[OLJVSSLNLVU[OLTHPU JHTW\ZHUKT\Z[ILJVTWSL[LK^P[OPUVULJHSLUKHY`LHY

;VJHSS[OLN\HYHU[LL[OLZ[\KLU[T\Z[Z\ITP[HSL[[LY [V[OLHZZVJPH[L]PJLWYLZPKLU[MVYLK\JH[PVUHSZLY]PJLZ ZOV^PUNL]PKLUJLVMHJJLW[HUJLH[HUKLUYVSSTLU[PU [OL[YHUZMLYPUZ[P[\[PVUHUKZ[H[PUN^OPJOJYLKP[ZKPKUV[ [YHUZMLYHSVUN^P[OHSL[[LYMYVT[OL[YHUZMLYPUZ[P[\[PVU Z[H[PUN^O`[OLJV\YZLZKPKUV[[YHUZMLY0M[OLJVSSLNL ]LYPÃ&#x201E;LZ[OH[[OLJV\YZLZZOV\SKOH]L[YHUZMLYYLKHJJVYK PUN[VJV\YZLLX\P]HSLUJ`N\PKLZPULMMLJ[H[[OL[PTL[OL JV\YZL^HZ[HRLUHUK^OLU[OL[YHUZMLY^HZH[[LTW[LK HUKPM[OLJVSSLNLPZ\UHISL[VYLJ[PM`[OLWYVISLT^P[O [OL[YHUZMLYPUZ[P[\[PVU[OLZ[\KLU[»Z[\P[PVUWHPKMVY[OL JV\YZLZ^PSSILYLM\UKLK5VYLM\UKZ^PSSILPZZ\LKMVY [\P[PVUWHPKI`H[OPYKWHY[`

6JJ\WH[PVUHS7YVNYHT .\HYHU[LL7VSPJ`

(JJYLKP[LKI`! ;OL/PNOLY3LHYUPUN*VTTPZZPVU" 4LTILY¶5VY[O*LU[YHS(ZZVJPH[PVU B5VY[O3H:HSSL:[YLL[:\P[L *OPJHNV03D *VTTPZZPVUMVY(JJYLKP[H[PVUPU 7O`ZPJHS;OLYHW`,K\JH[PVU¶(TLYPJHU 7O`ZPJHS;OLYHW`(ZZVJPH[PVU *V\UJPSVU+LU[HS,K\JH[PVU (TLYPJHU+LU[HS(ZZVJPH[PVU *VZTL[VSVN`¶:[H[LVM0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVU5H[PVUHS3LHN\LMVY5\YZPUN (JJYLKP[PUN*VTTPZZPVU 5H[PVUHS7OSLIV[VT`(ZZVJPH[PVU (\[VTV[P]L:LY]PJL,_JLSSLUJL 4HZ[LY*LY[PÃ&#x201E;LK (WWYV]LKHZH*SHZZ0 *VTT\UP[`*VSSLNLI`! 0SSPUVPZ*VTT\UP[`*VSSLNL)VHYK 0SSPUVPZ:[H[L)VHYKVM/PNOLY,K\JH[PVU

)HJJHSH\YLH[L;YHUZMLY 7YVNYHT.\HYHU[LL7VSPJ`

(MÃ&#x201E;YTH[P]L(J[PVU,X\HS6WWVY[\UP[` 3HRL3HUK*VSSLNLPZJVTTP[[LK[VTHPU[HPUPUNH^VYRPUNHUKSLHYUPUNLU]PYVUTLU[[OH[WYVTV[LZ LX\HSVWWVY[\UP[`HUKHMÃ&#x201E;YTH[P]LHJ[PVUHUK[OH[PZMYLLMYVT\USH^M\SKPZJYPTPUH[PVUHUKOHYHZZTLU[ 0[PZ[OLWVSPJ`VM3HRL3HUK*VSSLNLUV[[VLUNHNLPUKPZJYPTPUH[PVUVYOHYHZZTLU[HNHPUZ[HU`WLYZVU ILJH\ZLVMYHJLJVSVYZL_HNLYLSPNPVUUH[PVUHSVYPNPUHUJLZ[Y`KPZHIPSP[`THYP[HSVYJP]PS\UPVU Z[H[\Z]L[LYHUZ[H[\ZZL_\HSVYPLU[H[PVUVYHU`IHZPZVMKPZJYPTPUH[PVUWYLJS\KLKI`HWWSPJHISLMLKLYHS HUKZ[H[LZ[H[\[LZ;OPZWVSPJ`HWWSPLZ[VHKTPZZPVUHUKHJJLZZ[VHUKWHY[PJPWH[PVU[YLH[TLU[HUK LTWSV`TLU[PU[OL*VSSLNL»ZWYVNYHTZHJ[P]P[PLZHUKZLY]PJLZ ;OLMVSSV^PUNJHTW\ZVMÃ&#x201E;JLPZHZZPNULK[OLYLZWVUZPIPSP[`MVYLUZ\YPUNJVTWSPHUJL^P[O[OPZWVSPJ` HZ^LSSHZMLKLYHSHUKZ[H[LZ[H[\[LZHUKYLN\SH[PVUZJVUJLYUPUNHMÃ&#x201E;YTH[P]LHJ[PVUHUKLX\HSHJJLZZ! 6MÃ&#x201E;JLVM[OL+PYLJ[VYVM/\THU9LZV\YJLZÂ&#x2039;/\THU9LZV\YJLZ6MÃ&#x201E;JL *VTWSHPU[MVYTZHUKWYVJLK\YLZMVYÃ&#x201E;SPUNJHUILVI[HPULK[OYV\NO*V\UZLSPUN:LY]PJLZVY/\THU 9LZV\YJLZ0UHKKP[PVU[OLZLVMÃ&#x201E;JLZ^PSSTHPU[HPUJ\YYLU[JVWPLZVMHWWYVWYPH[LSH^ZYLN\SH[PVUZ HUKWVSPJPLZ


;LJOUPJHS7YVNYHTZ

0U[OPZJOHW[LY! (ZZVJPH[LPU(WWSPLK :JPLUJL+LNYLLZ *LY[PÄJH[LZ *VVWLYH[P]L (NYLLTLU[Z ;YHUZMLY (NYLLTLU[Z (ZZVJPH[LPU3PILYHS :[\KPLZ+LNYLL


;LJOUPJHS7YVNYHTZ3LHKPUN[V*HYLLYZ ;LJOUPJHSWYVNYHTZHYLKLZPNULK[VTV]L WLVWSLMYVTJVSSLNLPU[V[OL^VYRMVYJLPU HYLSH[P]LS`ZOVY[[PTLWLYPVK7YVNYHTZ YHUNLMYVTTLKPJHSJVKPUNHUKU\YZPUN[V LSLJ[YVUPJZJVTW\[LYZHUKYLUL^HISLLULYN`

/PNOSPNO[ZVM;LJOUPJHS7YVNYHTZH[33* Â&#x2039;(ZZVJPH[L+LNYLLWYVNYHTZHYL[`WPJHSS`[^V`LHY WYVNYHTZOV^L]LYZVTLZWLJPHSHKTPZZPVUWYVNYHTZ YLX\PYLZL]LYHSWYLYLX\PZP[LZ Â&#x2039;*LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZHYLZLTLZ[LYZVYSLZZ Â&#x2039;-HJ\S[`HZZPZ[Z[\KLU[ZPUZLJ\YPUNOHUKZVUL_WLYPLUJLZ PU[OL^VYRMVYJL[OYV\NOPU[LYUZOPWZWYHJ[PJ\TZHUK :6,ZWLJPHSPaLKVJJ\WH[PVUHSL_WLYPLUJL Â&#x2039;5PULV\[VM[LUHYLHLTWSV`LYZOH]LOPYLKH 3HRL3HUKNYHK\H[LPU[OLWHZ[`LHYZ

,HYUPUNH)HJOLSVY»Z+LNYLL Â&#x2039;0MHIHJOLSVY»ZKLNYLLPZPU`V\YM\[\YLL]LUPMP[»Z KV^U[OLYVHKTLL[^P[O`V\YHK]PZVYHUKSLHYU ^OH[JSHZZLZ`V\ZOV\SK[HRL Â&#x2039;4HU`VM[OL[LJOUPJHSWYVNYHTZWYV]PKL¸[YHUZMLY [YHJRZ¹MVYZ[\KLU[ZWYV]PKPUNVW[PVUZ[V[HRLJSHZZLZ [OH[^PSS[YHUZMLY[V[OL\UP]LYZP[` Â&#x2039;33*VMMLYZZL]LYHSHNYLLTLU[Z^P[OHYLH\UP]LYZP[PLZ [OH[WYV]PKLHZLHTSLZZ[YHUZMLYVMH[LJOUPJHSKLNYLL ZLLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JZ

(.90*<3;<9, *VKL ((:(.4: ((:(.7>9 *9;(.7>9 ((:(.7*( *9;(.)<: ((:(.)<: ((:(.796 ((:(3(. *9;*967 *9;/9; ((:/9; ((:1+(; *9;3=:;;P[SL 7HNL

(N4HJOPULY`:HSLZ((: (N7V^LY;LJOUVSVN`((: (N7V^LY;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L ( N7YVMLZZPVUHS*\Z[VT(WWSPJH[PVU((: (NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L (NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ :\WWS`((: (NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU 4HUHNLTLU[((: (S[LYUH[P]L(N7YVK\J[PVU((: *YVW7YVK\J[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L /VY[PJ\S[\YL*LY[PÃ&#x201E;JH[L /VY[PJ\S[\YL7YVK\J[PVU 3HUKZJHWL((: 1VOU+LLYL;LJO((: 3P]LZ[VJR7YVK\J[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

(330,+/,(3;/VY *VKL

;P[SL

;9(*2796.9(4: ((:(+5;92 (ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN;YHJR ((:+/;92 +LU[HS/`NPLUL;YHJR *9;4;;92 4HZZHNL;OLYHW`;YHJR ((:7;(;92 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJR *9;75;92 7YHJ[PJHS5\YZPUN;YHJR

7HNL

  

+,.9,,*,9;0-0*(;,796.9(4: ((:(+5 (ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN((: 5+75( )HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:+/ +LU[HS/`NPLUL((: 5+7,4: ,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:-:; -PYL:JPLUJL;LJOUVSVN` *9;4; 4HZZHNL;OLYHW`*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:7: 7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ((: ((:7;( 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[((: *9;75 7YHJ[PJHS5\YZPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

)<:05,:: *VKL

;P[SL

7HNL

;9(*2796.9(4: *9;*6:;92 *VZTL[VSVN`;YHJR 5+75(03;92 *VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`;YHJR *9;,:;/;92 ,Z[OL[PJZ;YHJR +,.9,,*,9;0-0*(;,796.9(4: ((:(** (JJV\U[PUN((: *9;(** (JJV\U[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:((,?, (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶,_LJ\[P]L((: ((:((3,. (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶3LNHS((: ((:((4,+ (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶4LKPJHS((: 5+7*47(7 * VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ:WLJPHSPZ[ *LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;*6: *VZTL[VSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+75(03 *VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;*6:;9 *VZTL[VSVN`;LHJOLY*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:+7.+ +LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU((: *9;+7.+ + LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU *LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;,42; ,*VTTLYJL*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+7,5;9, ,U[YLWYLUL\YZOPW*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;,:;/ ,Z[OL[PJZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:/04* /LHS[O0UMVYTH[PVU 4LKPJHS*VKPUN ((:0;(7: 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ((: *9;0;(7: 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;0;.(4, 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY .HTL+L]LSVWTLU[*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;0;+4: 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶+PNP[HS 4LKPH:WLJPHSPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L

 

         


*VKL

;P[SL

7HNL

((:0;5,;

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR (KTPUPZ[YH[PVU((: *9;0;5,; 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR (KTPUPZ[YH[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:0;796 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN((: *9;0;796. 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:0;>,) 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN`((: *9;0;>,) 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:4.; 4HUHNLTLU[((: 5+74.; 4HUHNLTLU[*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:42;. 4HYRL[PUN((: *9;42;. 4HYRL[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;4*: 4LKPJHS*VKPUN:WLJPHSPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;4+;95 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;6-9,* 6MÃ&#x201E;JL(ZZPZ[HU[9LJLW[PVUPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:6-4.; 6MÃ&#x201E;JL4HUHNLTLU[((: 5+76-:2.,5 6 MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶.LULYHS *LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+76-:24,+ 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶4LKPJHS 5+76-:246: 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶46: *9;:(3,: 7YVMLZZPVUHS:HSLZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L

         

/<4(50;0,:(5+*644<50*(;065: *VKL *9;9;=(5 *9;9)9+ ((:9;= 5+7;=-:

;P[SL 7HNL

)YVHKJHZ[(UUV\UJPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L 9HKPV)YVHKJHZ[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L 9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN((: ;=-PLSK:[\KPV7YVK\J[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

4(;/(5+:*0,5*, *VKL *9;.0:

;P[SL .LVZWH[PHS;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L

7HNL;,*/5636.@ *VKL *9;((* *9;(<;6 ((:(<;6 ((:)*; ((:*,; ((:*,;*6 ((:*,;(; ((:*(+ *9;*(+ ((:*04 *9;*64;* 5+7*; *9;,*; ((:0*: ((:,,; ((:,,;,: *9;/=(* *9;05+4; ((:0*; ((:4,; ((:774 ((:77; 5+773* ((:9,5,> *9;9,5,> ((:9,4.; *9;9,4.; 5+79,:>9 5+7:59. *9;>,3

;P[SL 7HNL

( K]HUJLK(\[VTH[PVUHUK *VU[YVS;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L (\[VTV[P]L4LJOHUPJ*LY[PÃ&#x201E;JH[L (\[VTV[P]L;LJOUVSVN`((: )\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN`((: *P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`((: *P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`*VVW((: * P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` (K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ((: *VTW\[LY(PKLK+LZPNU((: *VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L * VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUN ;LJOUVSVN`((: *VTW\[LY;LJOUPJPHU*LY[PÃ&#x201E;JH[L *VTW\[LY;YV\ISLZOVV[PUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L , SLJ[YVUPJ*VTT\UPJH[PVU;LJOUPJPHU *LY[PÃ&#x201E;JH[L ,SLJ[YVUPJ*VU[YVS;LJOUVSVN`((: ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`((: ,SLJ[YVUPJ:`Z[LT:WLJPHSPZ[((: / LH[PUN=LU[PUN(PY*VUKP[PVUPUN 9LMYPNLYH[PVU;LJOUVSVN` 0UK\Z[YPHS4HPU[LUHUJL*LY[PÃ&#x201E;JH[L 0UZ[Y\TLU[H[PVUHUK *VU[YVS;LJOUVSVN`((: 4LJOHUPJHS,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN`((: 7V^LY7SHU[4LJOHUPJ((: 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`((: 7 YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ *LY[PÃ&#x201E;JH[L 9LUL^HISL,ULYN`((: 9LUL^HISL,ULYN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L 9LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[((: 9 LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[ *LY[PÃ&#x201E;JH[L 9LZPKLU[PHS>PYPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L :\Z[HPUHISL,ULYN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L >LSKPUN;LJOUVSVN` 

7LUKPUN0**)(WWYV]HS

:6*0(3:*0,5*,,+<*(;065 *VKL ((:*-: ((:,*,

;P[SL 7HNL

*OPSK -HTPS`:LY]PJLZ((: , HYS`*OPSKOVVK*HYL HUK,K\JH[PVU((: ((:/:7:6* /\THU:LY]PJLZ((: *9;5**7 5HUU`*OPSK*HYL7YV]PKLY*LY[PÃ&#x201E;JH[L ((:79796 7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶ ;LHJOLY(PKL((: *9;79796 7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶ ;LHJOLY(PKL*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+7>>6 >HZ[L>H[LY6WLYH[VY*LY[PÃ&#x201E;JH[L 5+7>76 >H[LY7SHU[6WLYH[VY*LY[PÃ&#x201E;JH[L 

*6<5:,305.:,9=0*,: (3:30)

(ZZVJPH[L+LNYLLPU3PILYHS:[\KPLZ*,5;,9-69)<:05,::(5+05+<:;9@ ¶90*/465+(=,, *VKL 5+7*;+;

;P[SL * VTTLYJPHS;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN *LY[PÃ&#x201E;JH[L

7HNL


9LX\PYLTLU[Z

0U[LYLZ[LKPU[YHUZMLYYPUN&

9LX\PYLTLU[ZMVY(ZZVJPH[L(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

3HRL3HUK*VSSLNLOHZZL]LYHS HY[PJ\SH[PVUHNYLLTLU[Z^P[O ZLUPVYPUZ[P[\[PVUZ[OH[HSSV^MVYH ZLHTSLZZ[YHUZMLYVUJL[OLZ[\KLU[ OHZJVTWSL[LK[OL(ZZVJPH[LPU (Y[Z(((ZZVJPH[LPU:JPLUJL (:(ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZ (3:+LNYLLVY(ZZVJPH[LPU (WWSPLK:JPLUJL((:

.LULYHS,K\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLZWLJPÃ&#x201E;LKPULHJOTVKLSWYVNYHT ILNPUUPUNVUWHNL;OLZ[\KLU[T\Z[JVTWSL[LHUHWWYV]LKZ`Z[LTH[PJ ZLX\LUJLVMJV\YZLZSLHKPUN[VH^LSSKLÃ&#x201E;ULKVIQLJ[P]L;OPZYLX\PYLTLU[ TH`ILZH[PZÃ&#x201E;LKI`[OLJVTWSL[PVUVM[OLTHQVYHZZWLJPÃ&#x201E;LK\UKLYHU`VUL VM[OLSPZ[LKWYVNYHTZ:\IZ[P[\[PVUZVYL_LTW[PVUZHYLWLYTP[[LKVUS`I` WLYTPZZPVUVM[OL(ZZVJPH[L=PJL7YLZPKLU[MVY>VYRMVYJL+L]LSVWTLU[PU HK]HUJLVMLUYVSSPUNPU[OLJV\YZL^VYRHUKOH]PUNH¸*¹H]LYHNLPU [OVZLJV\YZLZ^OPJOHYLHWWSPJHISL[VTLL[[OLYLX\PYLTLU[ZVM[OLTHQVY

*LY[PÃ&#x201E;JH[L7YVNYHT9LX\PYLTLU[Z ;LJOUPJHSJLY[PÃ&#x201E;JH[LZHYLH^HYKLK[V[OVZLZ[\KLU[Z^OVZOV^L]PKLUJL [OH[H^LSSKLÃ&#x201E;ULKSL]LSVMWYVÃ&#x201E;JPLUJ`OHZILLUH[[HPULKPUKLZPNUH[LK [LJOUPJHSÃ&#x201E;LSKZ *LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZHYLH]HPSHISLPUTVZ[VM[OLVJJ\WH[PVUHSHYLHZMVY ^OPJO[OLJVSSLNLVMMLYZ[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL;VX\HSPM` MVYH[LJOUPJHSJLY[PÃ&#x201E;JH[L[OLZ[\KLU[T\Z[TLL[HSSNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z MVYZ[\KLU[ZPUJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZHZZWLJPÃ&#x201E;LK\UKLY[OL.LULYHS .YHK\H[PVU9LX\PYLTLU[ZZLJ[PVUVM[OLJH[HSVN *LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZYLX\PYPUNSLZZ[OHUJYLKP[OV\YZMVYJVTWSL[PVUHUK SLZZ[OHUVULZLTLZ[LYPUSLUN[OHYLUV[LSPNPISLMVY-LKLYHS;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHS HPKVY[OL0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK7YVNYHTNYHU[

.LULYHS,K\JH[PVU9LX\PYLTLU[Z *(9,,9;,*/50*(3796.9(4: (ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL *VTT\UPJH[PVU 

:LTLZ[LY/V\YZ

:VJPHS:JPLUJL 

:LTLZ[LY/V\YZ

4H[OLTH[PJZ:JPLUJL

:LTLZ[LY/V\YZ

/LHS[O7O`ZPJHS,K\JH[PVUVY 

:[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY9LJYLH[PVU:LTLZ[LY/V\YZ

:,4,:;,9/6<9:

:P_ZLTLZ[LYOV\YZVMNLULYHSLK\JH[PVUHYLKLZPNUH[LKPU[OLTVKLS ZJOLK\SLZVM[OLPUKP]PK\HSWYVNYHTZ;OLZLZP_ZLTLZ[LYOV\YZT\Z[IL [HRLUPUHTPUPT\TVM[^VVM[OLMVSSV^PUNHYLHZ!*VTT\UPJH[PVUZ 4H[OLTH[PJZ7O`ZPJHS 3PML:JPLUJLZ/\THUP[PLZ -PUL(Y[ZHUK:VJPHS )LOH]PVYHS:JPLUJLZ*V\YZLZPU/LHS[O7O`ZPJHS,K\JH[PVU9LJYLH[PVU HUK:[YH[LNPLZMVY:\JJLZZHYLHSZVLSPNPISL :,4,:;,9/6<9:(Y[PJ\SH[PVU;LJOUPJHS ;YHUZMLY(NYLLTLU[Z ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` (JJV\U[PUN (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶,_LJ\[P]L (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶3LNHS (KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶4LKPJHS (NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ :\WWS` )\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN` *OPSK -HTPS`:LY]PJLZ *P]PS,UNPULLYPUN (K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ *VTW\[LY(PKLK+LZPNU *VTW\[LY0U[LNYH[LK 4HU\MHJ[\YPUN;LJOUVSVN` +LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU ,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` /\THU:LY]PJLZ /\THU:LY]PJLZ/LHS[O*VUJLU[YH[PVU /\THU:LY]PJLZ 7Z`JOVSVN`*VUJLU[YH[PVU /\THU:LY]PJLZ *YPTPUHS1\Z[PJL*VUJLU[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY (WWSPJH[PVUZ*VUJLU[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN*VUJLU[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN` 4HUHNLTLU[ 4HYRL[PUN 7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ 9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN 0SSPUVPZ:[H[L<UP]LYZP[` +LU[HS/`NPLUL ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` /\THU:LY]PJLZ (U`;LJOUVSVN`7YVNYHT


7HY[ULYZOPWZMVY*VSSLNLHUK*HYLLY:\JJLZZ 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN` (U`HWWYVWYPH[LKLNYLLPU[OL 3PJLUZPUN(YLHZMVY[OL 6JJ\WH[PVUHS:WLJPHSPZ[;LHJOLY Z\JOHZ(JJV\U[PUN0UMVYTH[PVU ;LJOUVSVN`4HUHNLTLU[ (\[VTV[P]L;LJOUVSVN` *VTW\[LY(PKLK+LZPNU*VT W\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUN ,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` 4LJOHUPJHS,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN` (ZZVJPH[L+LNYLL5\YZPUN 3HRL]PL^*VSSLNLVM5\YZPUN (ZZVJPH[L+LNYLL5\YZPUN 4PSSPRPU<UP]LYZP[` (JJV\U[PUN )\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ 7YVNYHTTPUN 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶ >LI;LJOUVSVN` 4HUHNLTLU[ 4HYRL[PUN 9VILY[4VYYPZ (JJV\U[PUN 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` 4HUHNLTLU[ 4HYRL[PUN 6MÃ&#x201E;JL4HUHNLTLU[ :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` )\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN` *P]PS,UNPULLYPUN (K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ +LU[HS/`NPLUL ,SLJ[YVUPJZ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` ,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZ:WLJPHSPZ[ -PYL:JPLUJL;LJOUVSVN` 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN` 9HKPV;=

7HY[ULYZOPWZMVY*VSSLNLHUK*HYLLY:\JJLZZPZHUPUP[PH[P]LPU[LUKLK[V WYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OLHJHKLTPJHUK[LJOUPJHSZRPSSZULJLZZHY`[VZ\JJLLK PU[OLZ[*LU[\Y`ZRPSSZIHZLKLJVUVT`7HY[ULYZOPWZWYV]PKLZZLHTSLZZ [YHUZP[PVUZMVYZ[\KLU[ZMYVTZLJVUKHY`[VWVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVUHUK JHYLLYZ*HYLLYHUK[LJOUPJHSLK\JH[PVUWYVNYHTZ\UKLY[OPZSLNPZSH[PVUHYL OLSK[VZWLJPÃ&#x201E;J]HSPKHUKYLSPHISLHJJV\U[HIPSP[`Z[HUKHYKZ HZ^LSSHZPUK\Z[Y`IHZLKZ[HUKHYKZ ;OLPUP[PH[P]LPU]VS]LZZLJVUKHY`HUKWVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVU^VYRPUN ^P[OU\TLYV\ZJVUZ[P[\LUJ`NYV\WZPUJS\KPUNI\ZPULZZHUKPUK\Z[Y` SVJHSJVTT\UP[PLZJV\UZLSVYZWYPUJPWHSZWHYLU[ZHUKZ[\KLU[ZPUJS\KPUN ZWLJPHSWVW\SH[PVUZPUVYKLY[VLK\JH[LZ[\KLU[ZMVYOPNO^HNLOPNOZRPSS VYOPNOKLTHUKVJJ\WH[PVUZ

7LYRPUZ7YVNYHTZVM:[\K` 7YVNYHTZVMZ[\K`HYLZLX\LUJLZVMJV\YZLZ[OH[PUJVYWVYH[LHUVUK\WSPJH[P]L WYVNYLZZPVUVMZLJVUKHY`HUKWVZ[ZLJVUKHY`LSLTLU[Z^OPJOPUJS\KLIV[O HJHKLTPJHUKJHYLLYHUK[LJOUPJHSLK\JH[PVUJVU[LU[7YVNYHTZVMZ[\K` ZOV\SKZ[HY[UVSH[LY[OHUUPU[ONYHKLHUKJVU[PU\L[OYV\NOH[SLHZ[[^V`LHYZ VMWVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVU7YVNYHTZVMZ[\K`PUJS\KLVWWVY[\UP[PLZ[VLHYU JVSSLNLJYLKP[K\HSJYLKP[PUOPNOZJOVVSHUPUK\Z[Y`YLJVNUPaLKJYLKLU[PHS VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LH[[OLZLJVUKHY`WVZ[ZLJVUKHY`SL]LSHUKHUHZZVJPH[LVY IHJJHSH\YLH[LKLNYLL

7HY[ULYZOPWZ(K]HU[HNL /PNOZJOVVSZ[\KLU[ZJVTWSL[PUNZWLJPÃ&#x201E;J7LYRPUZ7YVNYHTZVM:[\K`TH`IL! Â&#x2039;,SPNPISL[VLHYUJVSSLNLJYLKP[MVYRUV^SLKNLHJX\PYLKHUKVYZRPSSZ SLHYULKTHZ[LYLK Â&#x2039;>HP]LKMYVTJV\YZLWYLYLX\PZP[LZPUZWLJPÃ&#x201E;JWYVNYHTZ Â&#x2039;(UKVYX\HSPM`MVYWYLMLYYLKZLSLJ[PVUPU[VWYVNYHTZYLX\PYPUN ZWLJPHSHKTPZZPVU ;VYLJLP]L[OL7HY[ULYZOPWZHK]HU[HNLZ[\KLU[ZT\Z[! Â&#x2039;.YHK\H[LPUHOPNOZJOVVS7HY[ULYZOPWZ7YVNYHTVM:[\K` Â&#x2039;*VTWSL[L[OLYLX\PYLKZLX\LUJLVMJV\YZLZ Â&#x2039;*VU[PU\LPUH7LYRPUZ7YVNYHTVM:[\K`UV[SH[LY[OHU TVU[OZHM[LYOPNOZJOVVSNYHK\H[PVU

4VYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUN7HY[ULYZOPWZ(K]HU[HNLPZH]HPSHISLI`JHSSPUN[OL +PYLJ[VYVM7LYRPUZ7YVNYHTZH[VY[OL7LYRPUZ:WLJPHSPZ[H[ VY^^^SHRLSHUKJJPS\ZWJJZ
0U[LYLZ[LKPUZ[\K`PUNHWYVNYHT UV[VMMLYLKI`3HRL3HUK*VSSLNL&

7HY[ULYZOPWZJVU[PU\LK 7HY[ULYZOPWZ7YVNYHTZ 3HRL3HUK*VSSLNLWYVNYHTZVMZ[\K`J\YYLU[S`KLZPNUH[LK MVY[OL7HY[ULYZOPWZ(K]HU[HNLHYL! Â&#x2039;(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL Â&#x2039;7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ Â&#x2039;7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[ Â&#x2039;7YHJ[PJHS5\YZPUN 

7YL;LJOUVSVN`:\TTLY:LZZPVU (Z[OL^VYSKVM[LJOUVSVN`ILJVTLZTVYLPU]VS]LKHUK WYVNYLZZLZ`LHYI``LHY[OLJV\YZL^VYRPU[LJOUVSVN` WYVNYHTZT\Z[RLLWWHJL:[\KLU[ZPU[OLZLWYVNYHTZHYL HISL[VHJOPL]L[OLPYNVHSZT\JOIL[[LYPM[OL`OH]LHNVVK HJHKLTPJIHJRNYV\UKIHZLKVUTH[OZJPLUJLSHIVYH[VY` JV\YZLZHUKZ[\K`ZRPSSZ-VYZ[\KLU[Z^OVMLLSHULLK [VPTWYV]L[OLPYZRPSSZPU[OLZLHYLHZ[OLMVSSV^PUNPZ YLJVTTLUKLK!

 :LTLZ[LY/V\YZ ;<;

,_WVULU[Z9HKPJHSZ.LVTL[Y`(SNLIYH

 

;,*

0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN9+.

9LHKPUN¶:[\K`:RPSSZ

;6;(3

0[PZLZZLU[PHS[OH[WLYZVUZJVUZPKLYPUN[OLZ\TTLY WYL[LJOUVSVN`WYVNYHTTHRLHYYHUNLTLU[Z^P[O[OL JVSSLNL*V\UZLSPUN:LY]PJLZ[V[HRL[OLPYHZZLZZTLU[ [LZ[PUNWYPVY[V[OLILNPUUPUNVM[OLZ\TTLY[LYT3HRL3HUKVMMLYZTVYL[OHUKLNYLLZHUK JLY[PÃ&#x201E;JH[LZI\[Z[\KLU[ZTH`ILPU[LYLZ[LKPUH Z\IQLJ[TH[[LYUV[VMMLYLKI`[OLJVSSLNL0U[OH[ JHZLHZ[\KLU[JHUH[[LUKHUV[OLYJVTT\UP[` JVSSLNLPU0SSPUVPZ4HU`JVTT\UP[`JVSSLNLZPU 0SSPUVPZOH]LHNYLLTLU[Z[OH[HSSV^Z[\KLU[Z[V Z[\K`HZWLJPÃ&#x201E;JWYVNYHTH[HUV[OLYJVSSLNLPM [OLPYOVTLJVSSLNLKVLZUV[VMMLY[OH[WYVNYHT *HSSLK*VVWLYH[P]L(NYLLTLU[Z[OLJVSSLNLZ HSSV^Z[\KLU[ZMYVT3HRL3HUK*VSSLNL+PZ[YPJ[ [VZ[\K`VULVM[OLMVSSV^PUNWYVNYHTZH[[OL PUKPZ[YPJ[[\P[PVUYH[LPULMMLJ[H[[OLJVSSLNLZLSLJ[ LK:[\KLU[ZPU[LYLZ[LKPUKVPUN[OPZT\Z[MVSSV^ [OLJVSSLNL»ZWYVJLK\YLZMVYH;\P[PVU*OHYNLIHJR

3HRL3HUK*VSSLNLOHZ[OLMVSSV^PUN *VVWLYH[P]L(NYLLTLU[Z (U`HWWYV]LKVJJ\WH[PVUHSJYLKP[ILHYPUNJLY[PÃ&#x201E;JH[L VYHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLLWYVNYHT )SHJR/H^R*VSSLNL *HYS:HUKI\YN*VSSLNL +HU]PSSL(YLH *VTT\UP[`*VSSLNL ,SNPU*VTT\UP[`*VSSLNL /LHY[SHUK *VTT\UP[`*VSSLNL /PNOSHUK *VTT\UP[`*VSSLNL 0SSPUVPZ*LU[YHS*VSSLNL 0SSPUVPZ=HSSL` *VTT\UP[`*VSSLNL 1VOU>VVK *VTT\UP[`*VSSLNL 1VSPL[1\UPVY*VSSLNL 2HURHRLL *VTT\UP[`*VSSLNL 2HZRHZRPH*VSSLNL 2PZO^H\RLL*VSSLNL 3L^PZHUK*SHYR *VTT\UP[`*VSSLNL 3PUJVSU3HUK *VTT\UP[`*VSSLNL 4J/LUY`*V\U[`*VSSLNL 4VY[VU*VSSLNL 7YHPYPL:[H[L*VSSLNL 9PJOSHUK *VTT\UP[`*VSSLNL 9VJR=HSSL`*VSSLNL :H\R=HSSL` *VTT\UP[`*VSSLNL :V\[O:\I\YIHU*VSSLNL

:V\[O^LZ[LYU 0SSPUVPZ*VSSLNL :WVVU9P]LY*VSSLNL >H\IVUZLL *VTT\UP[`*VSSLNL 0SSPUVPZ,HZ[LYU *VTT\UP[`*VSSLNLZ 6SUL`*LU[YHS *VSSPZPVU9LWHPY ;LJOUVSVN`((: 3PUJVSU;YHPS 7OHYTHJ`;LJOUPJPHU ((: 7HYRSHUK*VSSLNL 6JJ\WH[PVUHS;OLYHW` (ZZPZ[HU[((: 9HKPVSVNPJHS;LJOUVSVN` ((: 9LZWPYH[VY`*HYL((: /V[LS4V[LS4HUHNLTLU[ *LY[((: 9LZ[H\YHU[4HUHNLTLU[ ((: -VVK:LY]PJL*LY[ :\YNPJHS;LJOUVSVN` *LY[((: (\[V*VSSPZPVU((: *VTW\[LY;VTVNYHWO` *LY[ 4HNUL[PJ9LZVUHUJL 0THNPUN*LY[


;\P[PVU*OHYNLIHJRZ 0MHZ[\KLU[^PZOLZ[V[HRLHJ\YYPJ\S\TVMZ[\K`UV[ VMMLYLKPU[OLOVTLJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[VY[OYV\NO HJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[[OLZ[\KLU[TH`LUYVSSPU[OL WYVNYHTH[HUV[OLYW\ISPJ0SSPUVPZJVTT\UP[`JVSSLNL KPZ[YPJ[;OLOVTLJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[^PSSWH`[OL UVUYLZPKLU[WVY[PVUVM[OL[\P[PVU^OPSLOLZOLPZLUYVSSLK PUZ\JOHWYVNYHT;OPZWYVJLZZPZNLULYHSS`YLMLYYLK[VHZ H¸JOHYNLIHJR¹ (WWSPJH[PVU+LHKSPUL (WWSPJH[PVUMVY(\[OVYPaH[PVUVM7HY[PHS:\WWVY[T\Z[IL THKLWYPVY[V[OLÃ&#x201E;YZ[KH`VMJSHZZLZVM[OH[ZLTLZ[LYVY [OH[Z\TTLY[LYTH[3HRL3HUK*VSSLNLHUKT\Z[IL YLUL^LKLHJO`LHY +LÃ&#x201E;UP[PVUVM*\YYPJ\S\T (J\YYPJ\S\TPZPU[LYWYL[LKHZHUVYNHUPaLKWH[[LYUVM PUZ[Y\J[PVU^P[OPUHKPZJPWSPULSLHKPUN[VHJLY[PÃ&#x201E;JH[L VYHZZVJPH[LKLNYLL^OPJOPZW\ISPJPaLKPU[OLVMÃ&#x201E;JPHS JH[HSVNVMHU0SSPUVPZW\ISPJJVTT\UP[`JVSSLNLHUK HWWYV]LKI`[OL0SSPUVPZ*VTT\UP[`*VSSLNL)VHYKHUK [OL0SSPUVPZ)VHYKVM/PNOLY,K\JH[PVU)V[OM\SS[PTL HUKWHY[[PTLH[[LUKHUJLPZHSSV^HISL0UKP]PK\HS JV\YZLZHZPUHK\S[JVU[PU\PUNLK\JH[PVUWYVNYHTZ HYLUV[JVUZPKLYLKWYVNYHTZMVYHWWYV]HSW\YWVZLZ UVYHYLWYVNYHTZ[OH[HYLNLULYHSS`JVUZPKLYLK[VIL IHJJHSH\YLH[LVYPLU[LKLNHYJOP[LJ[\YLZPUJL[OL THQVYP[`VM[OLJV\YZLZUVYTHSS`[HRLUK\YPUN[OLÃ&#x201E;YZ[ [^V`LHYZVMZ\JOWYVNYHTZHYLYLHKPS`H]HPSHISLH[ 3HRL3HUK*VSSLNL +L[LYTPUH[PVUVM>OL[OLYVYUV[H*\YYPJ\S\T PZ6MMLYLKI`3HRL3HUK*VSSLNL (JOHYNLIHJRPZUV[H\[OVYPaLKPM[OLKLZPYLK J\YYPJ\S\TPZVMMLYLKI`3HRL3HUK*VSSLNLVY[OYV\NO HJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[^P[OHUV[OLYJVSSLNL;OL KL[LYTPUH[PVUVM^OL[OLYVYUV[[OLKLZPYLKWYVNYHT PZVMMLYLKPZTHKLI`JVTWHYPUN[OLYLSL]HU[3HRL3HUK *VSSLNLWYVNYHTZHUKHU`JVVWLYH[P]LHNYLLTLU[ JVSSLNLWYVNYHTZ[V[OLKLZPYLKJ\YYPJ\S\THUKP[Z JVTWVULU[JV\YZLZPU[OLVMÃ&#x201E;JPHSJH[HSVN\LVM[OL JVSSLNL[OLHWWSPJHU[^PZOLZ[VH[[LUK0M3HRL3HUK *VSSLNLVYHJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[JVSSLNLOHZH JVTWHYHISLJ\YYPJ\S\THZKL[LYTPULKI`[OL3HRL 3HUK*VSSLNL+LHUVM(KTPZZPVUZ:LY]PJLZ UVJOHYNLIHJR^PSSILH\[OVYPaLK 9LZPKLUJ`8\HSPÃ&#x201E;JH[PVU ;VX\HSPM`MVYHJOHYNLIHJR[OLZ[\KLU[T\Z[ILH WLYTHULU[YLZPKLU[VM+PZ[YPJ[;OLYLZPKLUJLVM \ULTHUJPWH[LKWLYZVUZPZ[OH[VM[OLPYWHYLU[Z0M[OL HWWSPJHU[PZVMMVYLPNUJP[PaLUZOPWWYVVMVMWLYTHULU[ YLZPKLUJLNYLLUJHYKVYP[ZUL^LX\P]HSLU[PZYLX\PYLK *OHUNLPU9LZPKLUJ` 9LZPKLU[ZVM+PZ[YPJ[HYLLSPNPISLMVYJOHYNLIHJRZ HM[LY[OL`OH]LYLZPKLKPU[OLKPZ[YPJ[KH`ZHUK]LYPM` [OLPYYLZPKLUJ`^P[OH]V[LYZYLNPZ[YH[PVUJHYK:[\KLU[Z ^OVOH]L3HRL3HUK*VSSLNLJOHYNLIHJRZI\[LZ[HISPZO

WLYTHULU[YLZPKLUJLV\[VM[OLKPZ[YPJ[^PSSOH]L[OLPY JOHYNLIHJRZ[LYTPUH[LKH[[OLLUKVM[OL[LYTPU^OPJO [OL`TV]LK +PZ[HUJLHUK0UJVU]LUPLUJL +PZ[HUJLHUKPUJVU]LUPLUJLHYLUV[JVUZPKLYLKHZ [OLIHZPZMVYHWWYV]PUNJOHYNLIHJRZ0MHWYVNYHTPZ VMMLYLKHU`^OLYL^P[OPU+PZ[YPJ[L_JS\KPUN WYVNYHTZH[JVYYLJ[PVUHSJLU[LYZP[PZQ\KNLK[VIL H]HPSHISL;OL[PTLVMKH`[OLKH`VM[OL^LLRVY[OL WHY[PJ\SHYZLTLZ[LYVY[LYTVMVMMLYPUNVM[OLWYVNYHT VYP[ZJVTWVULU[WHY[ZHYLUV[JVUZPKLYLKHZMHJ[VYZ HMMLJ[PUNHWWYV]HS ,UYVSSTLU[3PTP[H[PVU ;OLMHJ[[OH[H3HRL3HUK*VSSLNLJ\YYPJ\S\TTH`OH]L SPTP[LKLUYVSSTLU[PZ[LTWVYHYPS`JSVZLK[VLUYVSSTLU[ VYPZYLN\SHYS`V]LYZ\IZJYPILKPZUV[JVUZPKLYLKHZH MHJ[VYHMMLJ[PUNHWWYV]HS -HPS\YL[V4LL[,U[YHUJL9LX\PYLTLU[Z ;OLMHJ[[OH[HUHWWSPJHU[MVYHJOHYNLIHJR^HZ YLM\ZLKHKTPZZPVU[VH3HRL3HUK*VSSLNLJ\YYPJ\S\T ILJH\ZLVMMHPS\YL[VTLL[LU[YHUJLYLX\PYLTLU[ZPZ UV[JVUZPKLYLKNYV\UKZMVYH\[OVYPaPUNHJOHYNLIHJR MVYHJVTWHYHISLWYVNYHTH[HUV[OLYPUZ[P[\[PVU 3HRL3HUK*VSSLNL^PSSUV[H\[OVYPaLHJOHYNLIHJR[V ZVTLVULH[[LTW[PUN[VTLL[[OLLU[YHUJLYLX\PYLTLU[Z VYWYLYLX\PZP[LZMVYHWHY[PJ\SHYWYVNYHTH[HUV[OLY JVSSLNL *VU[PU\P[`VM(\[OVYPaH[PVU 0M3HRL3HUK*VSSLNLH\[OVYPaLZHJOHYNLIHJRHUK Z\IZLX\LU[S`KL]LSVWZHJVTWHYHISLJ\YYPJ\S\T [OLZ[\KLU[PZUV[YLX\PYLK[V[YHUZMLYIHJR[V3HRL3HUK *VSSLNLMVY[OLIHSHUJLVM[OLWYVNYHT 3PTP[VU5\TILYVM7YVNYHTZWLY(WWSPJHU[ (Z[\KLU[TH`UV[OH]LTVYL[OHUVULJOHYNLIHJR H[[OLZHTL[PTL 9LWLH[LK*V\YZLZLN0UJVTWSL[LZ-HPS\YLZ +YVWZVY>P[OKYH^HSZ ;OLJVSSLNL^PSSUV[WH`MVYYLWLH[LKJV\YZLZZ[\KLU[Z [HRL[VLP[OLYYHPZL[OLPYNYHKLWVPU[H]LYHNLVYPU ^OPJO[OL`YLJLP]LKPUJVTWSL[LZMHPS\YLZKYVWZVY ^P[OKYH^HSZ :JOLK\SLVM*V\YZLZ ;OLZ[\KLU[PZZ\LKHJOHYNLIHJRH\[OVYPaH[PVUPZ YLX\PYLK[VJVTWSL[LHZJOLK\SLVMJV\YZLZWYVNYHT HUKYL[\YUZHTL[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLWYPVY[V[OLZ[HY[VMJSHZZLZ *VTWSPHUJL.\PKLSPUL ;OL3HRL3HUK*VSSLNL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JL^PSSH\KP[LHJOIPSSPUNVMJOHYNLIHJRZYLJLP]LK *V\YZLZ[HRLU^OPJOHYLUV[WHY[VM[OLHWWYV]LK WYVNYHT^PSSUV[ILOVUVYLKMVYJOHYNLIHJR;OH[PZ [OLLU[PYLV\[VMKPZ[YPJ[[\P[PVUMVYZ\JOJV\YZLZT\Z[ ILIVYULI`[OLZ[\KLU[
3HRL3HUK*VSSLNL

(JJV\U[PUN

((:(**(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL(JJV\U[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU[OLHJJV\U[PUNÃ&#x201E;LSK ;OLNYHK\H[LJHUILJVTLHNLULYHSHJJV\U[HU[MVYHZTHSSI\ZPULZZVYJOVVZLHZWLJPHSPaLK HYLHPUHSHYNLJVTWHU`Z\JOHZHJSLYPJHSWVZP[PVUPUHJJV\U[ZYLJLP]HISLHJJV\U[ZWH`HISL VYWH`YVSS,TWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZL_PZ[PUZTHSSI\ZPULZZLZSHYNLI\ZPULZZLZW\ISPJ HJJV\U[PUNÃ&#x201E;YTZPUK\Z[Y`UV[MVYWYVÃ&#x201E;[VYNHUPaH[PVUZHUKNV]LYUTLU[HSHNLUJPLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

-\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ4H[O )\ZPULZZ,UNSPZOVY *VTWVZP[PVU0 :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

,*6

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018;

-PUHUJPHS(JJV\U[PUN ;OL(TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ (JJLZZ .LULYHS,K\JH[PVU,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018;

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6

-PYZ[:LTLZ[LY

   *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`7OPWWZ ,THPS!JWOPWWZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

*VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN -LKLYHS;H_(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM*VZ[(JJV\U[PUN (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJV\U[PUN0U[LYUZOPWVY )<:*0: )<:*0:,SLJ[P]L ;6;(3

  ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ 0U[LYTLKPH[L(JJV\U[PUN 4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ :[H[PZ[PJZMVY)\ZPULZZÂ&#x2020; ,_JLS .LULYHS,K\JH[PVU,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

796.9(4;6;(3

  


3HRL3HUK*VSSLNL

(JJV\U[PUN

*9;(***LY[PÃ&#x201E;JH[L ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU(JJV\U[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[Z[VWYV]PKL[LJOUPJHSHKTPUPZ[YH[P]L Z\WWVY[[VWYVMLZZPVUHSHJJV\U[HU[ZHUKV[OLYÃ&#x201E;UHUJPHSTHUHNLTLU[WLYZVUULS(SSJV\YZLZ ZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLK ZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVYPU(JJV\U[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: 

,5. 

/V\YZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN )\ZPULZZ4H[O 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 ,*6 Æ&#x2018; *0: 

*0: 

/V\YZ

-PUHUJPHS(JJV\U[PUN ,SLJ[P]LJOVVZL)<: )<: )<: )<: VY)<: 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ ;OL(TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 (JJLZZVY ,_JLS ;6;(3 

 

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; , SLJ[P]LJOVVZL)<: )<: )<: )<: VY)<: ;6;(3

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`7OPWWZ ,THPS!JWOPWWZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶,_LJ\[P]L ((:((,?,(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

7YLWHYLZNYHK\H[LZMVYHOPNOKLNYLLVMHKTPUPZ[YH[P]LZ\WWVY[YLZWVUZPIPSP[PLZ.YHK\H[LZ ^PSSILYLHK`[VWLYMVYTPUH]HYPL[`VMWVZP[PVUZK\L[VKP]LYZL[YHPUPUNPUZVM[^HYLWHJRHNLZ UV[L[HRPUNSLNHS[LYTPUVSVN`KLZR[VWW\ISPZOPUNHUK[YHUZJYPW[PVU:[\KLU[ZNHPUOHUKZVU L_WLYPLUJL[OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 5V[L[HRPUNÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ,UNSPZO :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;)<: )<: )<: *0: *0: *0: 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ >LI7HNL+LZPNUVY *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 0U+LZPNUVY 8\HYR?7YLZZ (JJLZZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE ;6;(3

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;,5. :7, *0: )<: )<: )<: )<: 

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E :6:/\THU9LSH[PVUZHUK7:@ JHUUV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJLLSLJ[P]L -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ,_JLS 3LNHS;LYTPUVSVN`46+VY 3LNHS;YHUZJYPW[PVU46+VY 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ 6MÃ&#x201E;JL;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶3LNHS ((:((3,.(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

7YLWHYLZNYHK\H[LZMVYHJHYLLYPUWYP]H[LHUKJVYWVYH[LSH^VMÃ&#x201E;JLZHUKPUMLKLYHSZ[H[L VYSVJHSJV\Y[Z.YHK\H[LZ^PSSILYLHK`[VWLYMVYTYLJLW[PVUPZ[K\[PLZHUK[VWYLWHYLSLNHS JVYYLZWVUKLUJLHUKKVJ\TLU[Z\ZPUNSLNHS[LYTPUVSVN`:[\KLU[ZNHPUOHUKZVUL_WLYPLUJL [OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 5V[L[HRPUNÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ )\ZPULZZ,UNSPZO :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018;,5. :7, )<: )<: 

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 3LNHS;LYTPUVSVN`46+ 3LNHS;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )<:

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<:

7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN (JJLZZ 6MÃ&#x201E;JL;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E :6:/\THU9LSH[PVUZHUK7:@ JHUUV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJLLSLJ[P]L -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶4LKPJHS ((:((4,+(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

7YLWHYLZNYHK\H[LZMVYHJHYLLYPUTLKPJHSVMÃ&#x201E;JLZOVZWP[HSZVYJSPUPJZ:[\KLU[ZILJVTL MHTPSPHY^P[OTLKPJHS[LYTPUVSVN`TLKPJHSVMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZ^OPJOPUJS\KL[YHUZJYPW[PVU HUKIPSSPUNWYVJLK\YLZHUKKL]LSVW[OLPU[LYWLYZVUHSZRPSSZULJLZZHY`[V^VYR\UKLYWYLZZ\YL :[\KLU[ZNHPUOHUKZVUL_WLYPLUJL[OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 5V[L[HRPUNÂ&#x2020; )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` )\ZPULZZ,UNSPZO :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

)<:

Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018;

7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 4LKPJHS0UZ\YHUJLHUK*VKPUN -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 4LKPJHS;LYTPUVSVN` :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

    

,5. :7, *0: )<: )<: 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW¶4LKPJHS 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E :6:/\THU9LSH[PVUZHUK7:@ JHUUV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJLLSLJ[P]L -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU (JJLZZ 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ ;6;(3 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

(K]HUJLK(\[VTH[PVU *VU[YVS;LJOUVSVN` *9;((**LY[PÃ&#x201E;JH[L

.YHK\H[LZVM[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSOH]LKL]LSVWLK[OLRUV^SLKNL[VPU[LNYH[L ZVM[^HYL^P[OOHYK^HYLPU[OL0UK\Z[YPHS(\[VTH[PVULU]PYVUTLU[*VTW\[LY SVNPJIHZPJWYVNYHTTPUNZRPSSZM\UKHTLU[HSZVMUL[^VYRPUNHUKJVU[YVSSPUN HWYVJLZZ^P[OPUZ[Y\TLU[H[PVU^PSSILLTWOHZPaLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; *0:

/V\YZ -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[H[PVU *VTW\[LY:`Z[LTZ(YJOP[LJ[\YL 73*0Â&#x2020; *VTW\[LY3VNPJ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ,,;

0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ +H[H*VTT\UPJH[PVUZ 73*00 /40 ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(N4HJOPULY`:HSLZ

((:(.4:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZWYVNYHTWYV]PKLZPU[LUZP]L[YHPUPUNPUZHSLZHUKTHYRL[PUNHUKPZJVTWSLTLU[LK ^P[O^VYRL_WLYPLUJLPUHUHNTHJOPULY`KLHSLYZOPW:[\KLU[Z^PSSNHPUHIHJRNYV\UKPU HNTHJOPULY`I\ZPULZZHNYPI\ZPULZZHUKNHPUL_WLYPLUJLH[[OL]HYPV\ZKLHSLYZOPWZHZ[OL` WYLWHYLMVYHJHYLLYPUHNYPJ\S[\YLZHSLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

:,*65+@,(9

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;,5. (.9 4(; (.9 (.9 (.9 /,+ 

/V\YZ *VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY .LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ ¶ 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020; ,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ4VK0Â&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZHUK9LJVYKZÂ&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ 6MÃ&#x201E;JL(JJV\U[PUN +PLZLS-\LS:`Z[LTZÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; (.9

:6,0  0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7SHU[PUNHUK;PSSHNL,X\PWTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\NNLZ[LK,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

:6,00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZ (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK4HJOPULY` ;6;(3

  

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VU(S[OH\Z ,THPS!QHS[OH\Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

:THSS,UNPULZÂ&#x2020; -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; :VPSZÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V0U[LYUL[ 0U[YVK\J[PVU[V4PJYVJVTW\[LYZ796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

7O`ZPJHS:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

56;,:!

   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(N7V^LY;LJOUVSVN`

((:(.7>9(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL (NYPJ\S[\YL7V^LY;LJOUVSVN`PZKLZPNULK[VNP]LZ[\KLU[ZZRPSSZPUKPLZLSTHJOPULZNLULYHS V]LYOH\S[YHUZTPZZPVUZLSLJ[YPJHSZ`Z[LTZHUK[OLV[OLYZRPSSZYLX\PYLK[VVWLYH[LHZH[LJO UPJPHU;OLWYVNYHTPZHSZVKLZPNULK[VKL]LSVWZ[\KLU[Z»ZRPSSZPUZHSLZWHY[ZHUKZ\WWSPLZPU THJOPULY`KLHSLYZOPWZ:[\KLU[ZT\Z[W\YJOHZLOHUK[VVSZULJLZZHY`MVY\ZLPU[OPZWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. 

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; ;,* 4(;

Æ&#x2018; (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ /`KYH\SPJZÂ&#x2020; 0NUP[PVUHUK,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020; :THSS,UNPULZÂ&#x2020; (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZVY .LULYHS,K\JH[PVU4H[OVY/PNOLY 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; :7, 

,5. ,5. 

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@ :6:

/V\YZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; +PLZLS-\LS:`Z[LTZÂ&#x2020; (N;YHUZHUK7V^LY;YHPUÂ&#x2020; ,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

;YHJ[VY6]LYOH\SÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;EE (K],SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;EE ;6;(3 

(K]HUJLK/`KYH\SPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7SHU[PUNHUK;PSSHNL,X\PWTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YV[V:WLLJOVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ;6;(3 :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020; (N4HJOPULY`(PY*VUKP[PVUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020; (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK4HJOPULY`Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; >,3

(NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YL:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ796.9(4;6;(3

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-PYZ[:LTLZ[LY:<..,:;,+,3,*;0=,:  ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9HUK`(WLY ,THPS!YHWLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(N7V^LY;LJOUVSVN` *9;(.7>9*LY[PÃ&#x201E;JH[L

(NYPJ\S[\YL7V^LY;LJOUVSVN`PZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZHZ[LJOUPJPHUZHUKWHY[ZJV\U[LY JSLYRZMVYHNYPJ\S[\YLTHJOPULY`KLHSLYZOPWZ;OLWYVNYHTKL]LSVWZ[OLZ[\KLU[»ZZRPSSZULJLZZHY` [VKPHNUVZLHUKYLWHPYKPLZLSM\LSZ`Z[LTZLUNPULZ[YHUZTPZZPVUZHUKLSLJ[YPJHSZ`Z[LTZVM HNYPJ\S[\YHSLX\PWTLU[:[\KLU[ZT\Z[W\YJOHZLOHUK[VVSZULJLZZHY`MVY\ZLPU[OPZWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; (.9

(++0;065(3*6<9:,: /V\YZ

/`KYH\SPJZÂ&#x2020; 0NUP[PVUHUK,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020; +PLZLS-\LS:`Z[LTZÂ&#x2020; (N;YHUZTPZZPVUZHUK7V^LY;YHPUZÂ&#x2020; (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZÂ&#x2020; :THSS,UNPULZÂ&#x2020; ;6;(3

   :6,00 6:/((NYPJ\S[\YL4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

 796.9(4;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

;YHJ[VY6]LYOH\SÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7SHU[PUNHUK;PSSHNL,X\PWTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK/`KYH\SPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (N4HJOPULY`(PY*VUKP[PVUPUN (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK /HY]LZ[,X\PWTLU[ ;6;(3

 

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9HUK`(WLY ,THPS!YHWLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

(N7YVMLZZPVUHS*\Z[VT(WWSPJH[PVU ((:(.7*((ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

(NYPJ\S[\YL*\Z[VT(WWSPJH[PVUPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[Z[VILJVTLWYVMLZZPVUHS J\Z[VTHWWSPJH[VYZ^P[OPU[OLHNPUK\Z[Y`;OPZWYVNYHT^PSSL_WHUK[OLZ[\KLU[»ZHIPSP[PLZ PU[OLUL^HUKL_JP[PUNMHJL[ZVMHNYPJ\S[\YL;OPZJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY(NYPJ\S[\YL *\Z[VT(WWSPJH[PVUI\[HSZVWYV]PKLZ[YHUZMLYHIPSP[`[V:V\[OLYU0SSPUVPZ¶*HYIVUKHSL >LZ[LYU0SSPUVPZHUK0SSPUVPZ:[H[L\UP]LYZP[PLZ5V[L!;OVZLZ[\KLU[Z[OH[HYLJVUZPKLYPUN [YHUZMLYYPUN[VH`LHYPUZ[P[\[PVUZOV\SKJVU[HJ[[OLPYHK]PZVYHZZVVUHZWVZZPISL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL (N*\Z[VT(WWSPJH[PVUÂ&#x2020; 0U[YV[V(NYPJ\S[\YHS6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; ;6;(3

 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;¶ ;6;(3 ¶

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYR5PLTLYN ,THPS!TUPLTLYN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!/V\YZ .7:(WWSPJH[PVUZPU(.Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ 7YPUJPWSLZVM(NYPJ\S[\YHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY ¶  ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3

   

(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

(JJV\U[PUN7YVJLZZ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0: 

(NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZ 9LJVYKZÂ&#x2020; *+3;YHPUPUN ,_JLS796.9(4;6;(3  ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`+LWHY[TLU[*OHPYVY7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ *9;(.)<:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL(NYPJ\S[\YL)\ZPULZZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYLTWSV`TLU[ PUILNPUUPUNTHUHNLTLU[HUKZHSLZJHWHJP[PLZPUHNYPJ\S[\YLI\ZPULZZLZPUJS\KPUNLSL]H[VYZ MLY[PSPaLYJVTWHUPLZHUKMLLKJVTWHUPLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

:\TTLY;LYT

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9

4(;

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018;(.9 (.9 (.9 

/V\YZ (NYPJ\S[\YL4H[OÂ&#x2020;VY .LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY *YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020; :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL (NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZHUK9LJVYKZÂ&#x2020; ;6;(3

¶ ¶ ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018;

6:/((N4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(N:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]LZ ;6;(3

Æ&#x2018; (.9 (.9

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .7:(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;796.9(4;6;(3    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`+LWHY[TLU[*OHPYVY7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VU(S[OH\Z ,THPS!QHS[OH\Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZ ¶ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ :6,00 ;6;(3 

56;,:!

   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ :\WWS` ((:(.)<:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZJVYLJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OV HYLWSHUUPUNHJHYLLYPUMLY[PSPaLYWLZ[THUHNLTLU[ HNYPI\ZPULZZZHSLZTHUHNLTLU[VYV^ULYZOPWPU[OLZL HYLHZ>OPSL[OPZJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY(NYPJ\S[\YHS )\ZPULZZP[HSZVWYV]PKLZ[YHUZMLYHIPSP[`[V:V\[OLYU 0SSPUVPZ¶*HYIVUKHSL>LZ[LYU0SSPUVPZHUK0SSPUVPZ:[H[L \UP]LYZP[PLZ5V[L!;OVZLZ[\KLU[Z[OH[HYLJVUZPKLYPUN [YHUZMLYYPUN[VH`LHYPUZ[P[\[PVUZOV\SKJVU[HJ[[OLPY HK]PZVYHZZVVUHZWVZZPISL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

/V\YZ *VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YHS6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY ¶ :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020;VY 0U[YVK\J[PVU[V(UPTHS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; (.9 (.9

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

/V\YZ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZ ¶ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 ¶ 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

:\TTLY;LYT

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6:/((NYPJ\S[\YHS4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;¶ ;6;(3 ¶

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ .7:(WWSPJH[PVUZPU(NÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS)\ZPULZZ-PUHUJPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ(UHS`ZPZHUK9LJVYKZÂ&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3 

(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0:

0U[YVK\J[PVU[V3P]LZ[VJR,]HS\H[PVUÂ&#x2020; )LLMHUK+HPY`7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7V^LY7VPU[

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: 

:VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJV\U[PUN7YVJLZZ0 ,_JLS 6MÃ&#x201E;JL(JJV\U[PUN796.9(4;6;(3  ¶

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYR5PLTLYN ,THPS!TUPLTLYN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`+LWHY[TLU[*OHPYVY7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU 4HUHNLTLU[ ((:(.796(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZJVYLJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUNHJHYLLYPUHNYPJ\S[\YHS WYVK\J[PVUMHYTPUNHNWYVK\J[PVUZHSLZHUKTHUHNLTLU[VYV^ULYZOPWPU[OLZLHYLHZ >OPSL[OPZJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[PVUP[HSZVHSSV^Z[YHUZMLYHIPSP[` [V0SSPUVPZ:[H[L:V\[OLYU0SSPUVPZHUK>LZ[LYU0SSPUVPZ\UP]LYZP[PLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YHS6JJ\WH[PVUZÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY ¶ :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020;VY (UPTHS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6:/((NYPJ\S[\YHS4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY * VTW\[LY(WWSPJH[PVUZPU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;¶ ;6;(3 ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00 (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(N,JVUVTPJZ ¶ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9`HU6YYPJR ,THPS!ZVYYPJR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

/V\YZ 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY -PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ 7YPUJPWSLZVM(NYPJ\S[\YHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4HYRL[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

0U[YVK\J[PVU[V3P]LZ[VJR,]HS\H[PVUÂ&#x2020; ( Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVU4HUHNLTLU[ MVY)LLMHUK+HPY`*H[[SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLMHUK+HPY`7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; : ^PUL9LWYVK\J[PVUHUK (Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LH[:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; *0: 

0U[LUZP]L*YVW:JV\U[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .7:(WWSPJH[PVUPU(.Â&#x2020; *YVW/HY]LZ[PUN+Y`PUNHUK:[VYHNLÂ&#x2020; ,_JLS796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

  

¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(S[LYUH[P]L(NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU ((:(3(.(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZJVYLJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUNHJHYLLYPUHS[LYUH[P]L HNYPJ\S[\YLWYVK\J[PVUPUJS\KPUNMHYTPUNHNWYVK\J[PVUZHSLZHUKTHUHNLTLU[VYV^ULYZOPWZ PU[OLZLHYLHZ;OLM\UKHTLU[HSZVM(NYVLJVSVN`[OLPUJVYWVYH[PVUVMIPVSVNPJHSWLZ[THUHNL TLU[HZ^LSSHZZ\Z[HPUHISLJYVWHUKSP]LZ[VJRWYVK\J[PVU^PSSILLTWOHZPaLK>OPSL[OPZ J\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVYPTTLKPH[LWSHJLTLU[PU(S[LYUH[P]L(NYPJ\S[\YL7YVK\J[PVU P[HSZVHSSV^Z[YHUZMLYHIPSP[`[V0SSPUVPZ:[H[L:V\[OLYU0SSPUVPZHUK>LZ[LYU0SSPUVPZ\UP]LYZP[PLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0VY *VTT\UPJH[PVU0 0U[YV[V(NYVLJVSVN`Â&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020; ;6;(3

 

¶

Æ&#x2018; (.9

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU00VY *VTT\UPJH[PVUZ00 ¶ 7O`ZPJHS:JPLUJL00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00  (NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(N,JVUVTPJZ ¶ )PVSVNPJHS7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; 7:@ :6:

 ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, ,5. ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-PYZ[:LTLZ[LY/V\YZ 6YNHUPJ*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM(N4LJOHUPaH[PVUÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL000Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HYRL[PUNVM(NYPJ\S[\YHS7YVK\J[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -VYHNLZHUK7HZ[\YL4HUHNLTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *YVW/HY]LZ[PUN+Y`PUN :[VYHNLÂ&#x2020; ( Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVU4HUHNLTLU[ MVY)LLM +HPY`*H[[SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLM +HPY`7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL7YVK\J[PVU:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; : ^PUL9LWYVK\J[PVU (Y[PÃ&#x201E;JPHS0UZLTPUH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 796.9(4;6;(3

   ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-HJ\S[`*VU[HJ[!1VU(S[OH\Z ,THPS!QHS[OH\Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU3PILYHS:[\KPLZ (3:30)(ZZVJPH[L+LNYLLPU3PILYHS:[\KPLZ (K\S[Z^OVHYLYL[\YUPUN[VZJOVVSVYZ[\KLU[Z^OVHYL W\YZ\PUNHUHYLHVMSLHYUPUN[OH[PZUV[JV]LYLKI`HU` VM[OLVULVY[^V`LHYWYVNYHTZTH`^PZO[VJVUZPKLY [OL(ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZ(3:KLNYLL ;OL(3:KLNYLLWYVNYHTH[3HRL3HUK*VSSLNLOHZH TPUPTHSMVYTHSZ[Y\J[\YL[VLUZ\YL[OH[HZ[\KLU[HJX\PYL HIHZPJSPILYHSLK\JH[PVU(Z[\KLU[PZYLX\PYLK[V[HRLH TPUPT\TVMZLTLZ[LYOV\YZPU[YHKP[PVUHSHJHKLTPJ KPZJPWSPULZ/V^L]LYHZ[\KLU[TH`HJX\PYLJYLKP[[V TLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z[OYV\NOH]HYPL[`VM V[OLYTL[OVKZ;OL(3:KLNYLLVMMLYZHÃ&#x2026;L_PISLSLHYU PUNWYVNYHT;OLZ[\KLU[ZL[ZWLYZVUHSHUKWYVMLZZPVUHS NVHSZ[OLUW\YZ\LZ[OVZLNVHSZI`H]HYPL[`VMSLHYUPUN L_WLYPLUJLZ

/V^*YLKP[4H`)L,HYULKMVY[OL(3: +LNYLL*YLKP[TH`ILHJJ\T\SH[LKMVY [OLHZZVJPH[LPUSPILYHSZ[\KPLZKLNYLLPU [OLMVSSV^PUNTHUULY! (JJLW[HUJLI`3HRL3HUK*VSSLNLVM^VYRJVTWSL[LK

H[HUV[OLYPUZ[P[\[PVU (U`IHJJHSH\YLH[LVYPLU[LKJV\YZLH[3HRL3HUK (U`VJJ\WH[PVUVYPLU[LKJV\YZLH[3HRL3HUK 0UKLWLUKLU[Z[\K`TH_PT\TVMZLTLZ[LYOV\YZ

H[3HRL3HUK 7YVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUZ (K]HUJLKZ[HUKPUN*3,7[LZ[ *YLKP[MVYL_WLYPLU[PHSSPMLL_WLYPLUJLPUJS\KPUN

*,<JYLKP[Z^VYRZOVWZHUKVYZWLJPHSPaLK[YHPU PUNL_WLYPLUJLZ\W[VHTH_PT\TVMWLYJLU[VM [OLJYLKP[[OH[PZJVUZPZ[LU[^P[O[OLZ[\KLU[»ZKLNYLL VIQLJ[P]LZTH`ILHWWSPLK[V^HYK[OL(3:KLNYLL VY[OL(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`3HUTHU ,THPS!JSHUTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

0UVYKLY[VYLJLP]LJYLKP[MVYL_WLYPLU[PHSSPML L_WLYPLUJL[OLZ[\KLU[T\Z[ILLUYVSSLKPU[OL JVSSLNLHUKJVTWSL[L05: 7VY[MVSPV+L]LSVWTLU[

.YHK\H[PVU9LX\PYLTLU[Z 4LL[HSSJVSSLNLHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z (JJ\T\SH[LH[V[HSVMZLTLZ[LYOV\YZVYP[Z

LX\P]HSLU[ *VTWSL[L[OLMVSSV^PUNTPUPT\TYLX\PYLTLU[Z

VY[OLPYLX\P]HSLU[Z^OPJO[V[HSJYLKP[OV\YZ! *VTT\UPJH[PVU:RPSSZ¶ZLTLZ[LYOV\YZ 4H[OLTH[PJZVY:JPLUJL¶ZLTLZ[LYOV\YZ /\THUP[PLZ¶ZLTLZ[LYOV\YZ :VJPHS:JPLUJL¶ZLTLZ[LYOV\YZ ;V[HSZLTLZ[LYOV\YZ (JJ\T\SH[LHNYHKLWVPU[H]LYHNLVM* 4LL[[OLNLULYHSNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZVM

3HRL3HUK*VSSLNL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN;YHJR ((:(+5;92

;OLU\YZPUNWYVNYHTZH[3HRL3HUK*VSSLNLHYLJVTWL[P[P]LHUKZWLJPHSHKTPZZPVU;OL (ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN;YHJR((:(+5;92WYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJL PU[V[OL(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN(+5WYVNYHT^OPJOILNPUZ-HSSZLTLZ[LYVUS` (WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VWYLWHYLMVY[OL(+5WYVNYHTI`MVSSV^PUN((:(+5;92 N\PKLSPULZ:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKYLNHYKPUNJVTWSL[PVUHUKJV\YZLYLX\PYLTLU[Z^OLU ZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL(+5WYVNYHTHZ^LSSHZJV\YZL^VYR[OH[TH`PUJYLHZL[OLPY Z\JJLZZVUJLHJJLW[LKPU[V[OL(+5WYVNYHT<WVUHJJLW[HUJLPU[V[OL(+5WYVNYHT [OLKPYLJ[VY^PSSJOHUNL[OLWYVNYHTJVKL[V((:(+5 0U[LYLZ[LKZ[\KLU[ZZOV\SKZ\ITP[[OL0U[LU[[V,UYVSSMVYTHUKSPZ[[OLPY(JHKLTPJ7YVNYHT HZ((:(+5;92;OLUMVSSV^[OL(+5*OLJRSPZ[JHYLM\SS`MVYPUZ[Y\J[PVUZHIV\[[OL HWWSPJH[PVUWYVJLK\YL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN ((:(+5(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUNWYVNYHTPZHUPU[LUZP]L [^V`LHYHJHKLTPJWYVNYHT[OH[PUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZ SHIVYH[VY`HUKJSPUPJHSL_WLYPLUJLPU]HYPV\ZOLHS[OJHYL HNLUJPLZ;OLZ[\KLU[PZH^HYKLKHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK :JPLUJLKLNYLL\WVUJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTHUK TH`HWWS`[VJVTWSL[L[OL5H[PVUHS*V\UJPS3PJLUZ\YL ,_HTPUH[PVUMVY9LNPZ[LYLK5\YZLZ5*3,?95<WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?95[OLNYHK\H[L TH`HWWS`MVY95SPJLUZ\YL*VTWSL[PVUVM[OL(+5 WYVNYHTKVLZUV[N\HYHU[LL95SPJLUZ\YL;OLYLHYLZVTL JVUKP[PVUZMVY^OPJO[OL+LWHY[TLU[VM-PUHUJPHSHUK 7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUTH`YLM\ZL[VPZZ\LHSPJLUZL 7SLHZLJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYVM(+5WYVNYHT[VH]VPK SPJLUZLHWWSPJH[PVUOPUKYHUJLZ;OLWYVNYHTPZHWWYV]LK I`[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM-PUHUJPHSHUK7YVMLZZPVUHS 9LN\SH[PVUHUKHJJYLKP[LKI`[OL5H[PVUHS3LHN\LMVY 5\YZPUN(JJYLKP[PUN*VTTPZZPVU 535(*7LHJO[YLL9K5, :\P[L([SHU[H.("7OVUL! -H_! (+5IYVJO\YLZHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPUMVYTH[PVUZOLL[Z WYVNYHTJVTWL[LUJPLZOHUKIVVRHUKPU[LU[MVYTZHYLH]HPSHISL [OYV\NO*V\UZLSPUN:LY]PJLZHUKVY[OL(SSPLK/LHS[OKP]PZPVU 5V[L!:[H[LYLN\SH[PVUZYLX\PYL[OH[X\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[ YLZPKLU[ZT\Z[ILHJJLW[LKÃ&#x201E;YZ[ILMVYLHU`JVUZPKLYH[PVU JHUILNP]LU[VV\[VMKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z (WWSPJHU[ZZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL(+57YVNYHTT\Z[OH]L HJVTWSL[LKU\YZPUNKLWHY[TLU[HWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPU[OLU\YZPUN KLWHY[TLU[I`-LIY\HY`VY[OLWYLJLKPUNI\ZPULZZKH`PM -LIY\HY`MHSSZVUH^LLRLUK(WWSPJHU[Z^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKPU ^YP[PUNVMHJJLW[HUJLKLUPHS^P[OPUZP_^LLRZVM[OLKLHKSPUL ;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUJYP[LYPHHUKWYVJLK\YLZHYLPU HJJVYKHUJL^P[O0SSPUVPZSH^!0M[OLYLHYLTVYLX\HSPÃ&#x201E;LK HWWSPJHU[Z[OHUZWHJLZH]HPSHISLPU[OLWYVNYHTHKTPZ ZPVUPZJVTWL[P[P]LHUKZLSLJ[P]L\ZPUNHUVIQLJ[P]LMVYT\SH HWWYV]LKI`[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[:LSLJ[PVUJYP[LYPH PUJS\KLZ[OLKH[LVUPU[LU[MVYTÃ&#x201E;SLKPUU\YZPUNVMÃ&#x201E;JL" HJHKLTPJHJOPL]LTLU[PUWYLYLX\PZP[LHUKJVYLX\PZP[L JV\YZLZ"HUKWYL95HZZLZZTLU[JVTWVZP[LYH^ZJVYLH JVTWVZP[LILSV^ PZUV[HJJLW[HISL"[OLTVZ[YLJLU[[LZ[ ZJVYLPZ\ZLK;OLHKTPZZPVUZLSLJ[PVUMVYTHUKJ\YYLU[ WYVNYHTWVSPJPLZHYLH]HPSHISLMYVT[OLU\YZPUNKPYLJ[VY +V^USVHK[OL(+5JOLJRSPZ[MVY[OLJVTWSL[LHWWSPJH[PVU WYVJLK\YL

(KTPZZPVU*YP[LYPH ;OLMVSSV^PUNWYVJLK\YLZHUKWYLYLX\PZP[LZT\Z[IL ZH[PZÃ&#x201E;LKILMVYLHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL (ZZVJPH[L+LNYLL5\YZPUNWYVNYHTJHUILJVUZPKLYLK *VTWSL[LHUHWWSPJH[PVU[V3HRL3HUK*VSSLNLHUK Z\ITP[[V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL 5V[L!(JJLW[HUJL[V[OLJVSSLNLKVLZUV[N\HYHU[LL HKTPZZPVUPU[V[OL(+5WYVNYHT 

6I[HPUHU(+57YVNYHT0U[LU[-VYTHUKYL[\YUP[ JVTWSL[LK[V[OL5\YZPUNKLWHY[TLU[ :\ITP[HUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[MYVTHSSJVSSLNLZ HUKVYU\YZPUNZJOVVSZH[[LUKLK[V[OL(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL 7YV]PKLKVJ\TLU[H[PVU[OH[[OLMVSSV^PUNWYLYLX\PZP[LZ OH]LILLUJVTWSL[LK*V\YZLZT\Z[ILJVTWSL[LK ^P[OPUÃ&#x201E;]L`LHYZVMWYVNYHTHWWSPJH[PVUKLHKSPUL^P[O HNYHKLVM¸*¹VYIL[[LY/PNOZJOVVSHWWSPJHU[ZTH` WYV]PKLOPNOZJOVVS[YHUZJYPW[KLTVUZ[YH[PUNWYVNYLZZ [V^HYKZJVTWSL[PVUVMWYLYLX\PZP[LZ H6UL`LHYVMOPNOZJOVVSIPVSVN`VY)06H[3HRL 3HUK*VSSLNLVYLX\P]HSLU[JVSSLNLSL]LSJV\YZL I6UL`LHYVMOPNOZJOVVSJOLTPZ[Y`VY*/4 */4VY*/4H[3HRL3HUK*VSSLNL VYLX\P]HSLU[JVSSLNLSL]LSJV\YZL +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZPU[^VVM[OL[OL[OYLL JH[LNVYPLZVU[OL3HRL3HUK*VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[Z! *VTWHZZ9LHKPUN"*VTWHZZ,UNSPZO"HUK*VT WHZZ4H[O *7;9LHKPUN"*7;,UNSPZO"*7; 4H[O¶*VTW,S(SNVY0U[(SN,SPNPIPSP[`[V [HRL[OLWYL95[LZ[PZKL[LYTPULKI`[OLZL[LZ[Z(*; ZJVYLZTH`ILZ\ITP[[LKPUZ[LHKVM[HRPUN[OLWSHJLTLU[ L_HT(*;ZJVYLZZOV\SKILYLWVY[LKKPYLJ[S`[V[OLJVS SLNLMYVT(*;*VU[HJ[U\YZPUNKPYLJ[VYMVYJVTWHYHISL ZJVYLZ[V33*[LZ[ +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZVU[OLWYL95HZZLZZ TLU[[LZ[(WYL95JVTWVZP[LYH^ZJVYLILSV^ PZUV[HJJLW[HISL;LZ[ZJVYLZTVYL[OHU[OYLL`LHYZ WYLJLKPUN[OL-LIY\HY`KLHKSPULHYLUV[HJJLW[HISL 7YL95HZZLZZTLU[ZHYLVMMLYLKH[SLHZ[[^V[PTLZH`LHY +H[LZMVYWYL95HZZLZZTLU[ZHUKWYVNYHTWVSPJPLZHYL H]HPSHISLMYVT[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[ /PNOZJOVVSZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L 7HY[ULYZOPWMVY*HYLLYHUK*VSSLNL:\JJLZZ7**: J\YYPJ\S\TZOV\SKJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYYLNHYKPUN LUYVSSTLU[YLX\PYLTLU[ZHUKWYVJLK\YLZ ;OL(+5J\YYPJ\S\TPZV\[SPULKPU[OPZJH[HSVN *VYLX\PZP[LJV\YZLZTH`IL[HRLUWYPVY[VVYK\YPUN[OL ZLTLZ[LYKLZPNUH[LKI\[UV[HM[LY*VYLX\PZP[LJV\YZLZ HYLVUS`HJJLW[LK^P[OH¸*¹VYHIV]L7YPVYJVTWSL[PVU VMZJPLUJLJV\YZLZYLX\PYLKPU[OL(+5WYVNYHTT\Z[ ILJ\YYLU[^P[OPUÃ&#x201E;]L`LHYZVM[OLWYVNYHTHWWSPJH[PVU KLHKSPUL 7YHJ[PJHSU\YZPUNNYHK\H[LZTH`HWWS`PU^YP[PUN[V[OL 5\YZPUN+LWHY[TLU[MVYH^HP]LYVM(+5(+5 (+5HUK/,+7SLHZLZLL[OLKPYLJ[VYMVY ^HP]LYJYP[LYPH"HSZVJVU[HJ[[OLU\YZPUNKPYLJ[VYU\YZ PUNHK]PZVYMVYHKKP[PVUHSU\YZPUNHWWSPJH[PVUJYP[LYPH 375»Z^P[OHJLY[PÃ&#x201E;JH[LMYVTHUVUHJJYLKP[LK]VJH[PVUHS ZJOVVS^PSSILYLX\PYLK[V[HRL/,+0M`V\HYL HSYLHK`HU375HUK^HU[[VHWWS`[V[OL(+5WYVNYHT JSPJROLYL[VKV^USVHK[OLJOLJRSPZ[


3HRL3HUK*VSSLNL

(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN

((:(+5(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLLJVU[PU\LK 375HWWSPJHU[ZT\Z[JVTWSL[L^P[OH¸*¹NYHKLVY OPNOLY7:@ /\THU+L]LSVWTLU[")06/\THU (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0"(/,4H[OMVY4LKZ )06/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00"/,+ +PZLHZL7YVJLZZVY)064PJYVIPVSVN`YLX\PYLK MVY):5+LNYLL"HUK(+5;YHUZP[PVU[V(+5VY LX\P]HSLU[JVSSLNLSL]LSJV\YZLZILMVYLLUYVSSTLU[ :[\KLU[Z^P[OZLTLZ[LYOV\YZVMJVSSLNLJYLKP[ ^P[OHNYHKLVM¸*¹VMHIV]L.7(TH`HWWS` PU^YP[PUN[V[OLU\YZPUNKLWHY[TLU[MVYH^HP]LYVM J\YYLU[33*HZZLZZTLU[[LZ[ZVY(*;[LZ[ZJVYLZ ;^VZLTLZ[LYJYLKP[OV\YZMVY(+5TH`ILNYHU[ LK[V*LY[PÃ&#x201E;LK5\YZPUN(ZZPZ[HU[Z*5(Z(JVW`VM JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK]LYPÃ&#x201E;JH[PVUVMJ\YYLU[*5(LTWSV` TLU[T\Z[ILZ\ITP[[LK[V[OLKPYLJ[VYMVYHWWYV]HS

(JJLW[HUJL

7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULK I`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (/,

/V\YZ 5\YZPUN0Â&#x2020; 5\YZPUN:RPSSZÂ&#x2020; /\THU+L]LSVWTLU[ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 4H[OMVY4LKPJH[PVUZ ;6;(3

;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZT\Z[ILJVTWSL[LK HM[LYUV[PÃ&#x201E;JH[PVUVMHJJLW[HUJL*VTWSL[L[OL3HRL3HUK*VSSLNL(+57YVNYHT 7O`ZPJHS,_HTPUH[PVUHUK)HJRNYV\UK*OLJRMVYTZ ;OLZLMVYTZHYLWYV]PKLKI`[OLU\YZPUNKLWHY[TLU[

:LJVUK:LTLZ[LY

6I[HPUHUKVYTHPU[HPUJ\YYLU[*79JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUUV[ VSKLY[OHUVUL`LHY:\ITP[HJVW`VMJLY[PÃ&#x201E;JH[PVU[V [OL33*5\YZL»ZVMÃ&#x201E;JL:[\KLU[ZT\Z[THPU[HPUJ\YYLU[ JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUMVY[OLK\YH[PVUVM[OL(+5WYVNYHT ([[LUK[OLU\YZPUNWYVNYHTVYPLU[H[PVUPU[OLZLTLZ[LY WYLJLKPUNWYVNYHTZ[HY[:[\KLU[Z^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKI` THPSVM[OLVYPLU[H[PVUKH[L 4HPU[HPUH¸*¹VYIL[[LYPUHSS(+5WYVNYHTJV\YZLZ ;OPZPZHYLX\PYLTLU[[VWYVNYLZZNYHK\H[LMYVT[OL (+5WYVNYHT

*VZ[ 0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVYU\YZPUNWYVNYHT PUJS\KL![L_[IVVRZ\UPMVYTZZ\WWSPLZWO`ZPJHSL_HTPUH[PVU HUKPTT\UPaH[PVUZIHJRNYV\UKJOLJRHJVTWYLOLUZP]L HZZLZZTLU[[LZ[HUK5*3,?L_HTMLLZHUK[YHUZWVY[H[PVU [VOVZWP[HSJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ(KKP[PVUHSL_WLUZLZ\WVU JVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT^PSSPUJS\KLSPJLUZ\YLHWWSPJH [PVUMLLZ5*3,?95[LZ[MLLZHUK95SPJLUZLMLLZ\WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?95L_HT -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+

   

5\YZPUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 5\[YP[PVU ;6;(3

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; /,+  )06

+PZLHZL7YVJLZZLZVY 4PJYVIPVSVN` ;6;(3

¶ ¶

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; (+5

5\YZPUN000Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 5\YZPUN7YVJLZZHUK7OHYTHJVSVN` ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (+5 Æ&#x2018; ,5. :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; (+5

5\YZPUN0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTWVZP[PVU00VY 7\ISPJ:WLHRPUN :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LEE :LUPVY:LTPUHYÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

   ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL
3HRL3HUK*VSSLNL

(\[VTV[P]L4LJOHUPJ *9;(<;6*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZKLNYLLWYLWHYLZZ[\KLU[Z^P[OLU[Y`SL]LSZRPSSZ HUKRUV^SLKNLULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[PUH\[V TV[P]LYLWHPYTHPU[LUHUJLZOVWZHZZLY]PJLVYWHY[Z WLYZVUULS;OLJ\YYPJ\S\TPZ(\[VTV[P]L:LY]PJL ,_JLSSLUJL(:,JLY[PÃ&#x201E;LKHUKPZKLZPNULK[VWYLWHYL Z[\KLU[ZMVY(:,JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU0UZ[Y\J[PVUPZWYV]PKLKPU HZOVWLX\PWWLK^P[O[OLTVZ[\W[VKH[LLX\PWTLU[ H]HPSHISL:[\KLU[ZLU[LYPUN[OPZWYVNYHTT\Z[W\YJOHZL OHUK[VVSZHUK\UPMVYTZULLKLKMVY\ZLPU[OLWYVNYHT ;OLJVZ[VM[OLYLX\PYLK[VVSZJHUIL\W[V KLWLUKPUNVUIYHUKZV\YJL;OLYLX\PYLK\UPMVYTZHYL HWWYV_ HUK[L_[IVVRZSHITHU\HSZHYLHWWYV_ (SPZ[VMYLX\PYLK[VVSZJHUILVI[HPULKMYVT JV\UZLSVYZVYH\[VPUZ[Y\J[VYZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V(\[VTV[P]L;LJOUVSVN`Â&#x2020; ,UNPUL9LWHPYÂ&#x2020; ,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ0 >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (<;

Â&#x2020;,UNPUL7LYMVYTHUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ )YHRL:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

796.9(4;6;(3

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2L]PU4PSSLY ,THPS!RTPSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

(\[VTV[P]L;LJOUVSVN`

((:(<;6(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZKLNYLLWYLWHYLZZ[\KLU[Z^P[OLU[Y`SL]LSZRPSSZ HUKRUV^SLKNLULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[PUH\[V TV[P]LYLWHPYTHPU[LUHUJLZOVWZHZZLY]PJLVYWHY[Z WLYZVUULS;OLJ\YYPJ\S\TPZ(\[VTV[P]L:LY]PJL ,_JLSSLUJL(:,JLY[PÃ&#x201E;LKHUKPZKLZPNULK[VWYLWHYL Z[\KLU[ZMVY(:,JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU0UZ[Y\J[PVUPZWYV]PKLKPU HZOVWLX\PWWLK^P[O[OLTVZ[\W[VKH[LLX\PWTLU[ H]HPSHISL:[\KLU[ZLU[LYPUN[OPZWYVNYHTT\Z[W\YJOHZL OHUK[VVSZHUK\UPMVYTZULLKLKMVY\ZLPU[OLWYVNYHT ;OLJVZ[VM[OLYLX\PYLK[VVSZJHUIL\W[V KLWLUKPUNVUIYHUKZV\YJL;OLYLX\PYLK\UPMVYTZHYL HWWYV_ HUK[L_[IVVRZSHITHU\HSZHYLHWWYV_ (SPZ[VMYLX\PYLK[VVSZJHUILVI[HPULKMYVT JV\UZLSVYZVYH\[VPUZ[Y\J[VYZ *VUZ\S[HUHK]PZVYMVY[YHUZMLYVW[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V(\[VTV[P]L;LJOUVSVN`Â&#x2020; ,UNPUL9LWHPYÂ&#x2020; ,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ0 >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; :-:  Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (<;

,UNPUL7LYMVYTHUJL0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ¶ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ )YHRL:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; /V\YZ /LH[PUNHUK(PY*VUKP[PVUPUN : \WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL:6, ;6;(3

 ¶ ¶

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; 

,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ00Â&#x2020; :[LLYPUNHUK:\ZWLUZPVUÂ&#x2020; ,UNPUL7LYMVYTHUJL00Â&#x2020; ,JVUVTPJZ,SLJ[P]L ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; (<; Æ&#x2018; 

(\[VTH[PJ;YHUZTPZZPVUZ;YHUZH_SLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HU\HS+YP]L;YHPUHUK(_SLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,UNPUL7LYMVYTHUJL000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (:,;LZ[9L]PL^Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; ,*6 

,*6

Æ&#x2018; 05+ 4;; >,3 )<:

 : [YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY :VJPHS:JPLUJLLSLJ[P]L (TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ -S\PK7V^LYVY 0U[YV[V4HJOPUPUNVY >LSKPUN-\UKHTLU[HSZVY 0U[YV[V)\ZPULZZ 796.9(4;6;(3

¶ 

 ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS` -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2L]PU4PSSLY ,THPS!RTPSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUN7YVNYHT 5+75(*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL)HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYU\YZLHZZPZ[HU[YVSLZHUKTLL[Z YLX\PYLTLU[ZMVY0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ/LHS[O*LY[PÃ&#x201E;JH[L(PKLJV\YZL;OLZ[H[L H^HYKZHJLY[PÃ&#x201E;JH[L[VZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L[OLZ[H[LJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HT ;OPZWYVNYHTKVLZUV[X\HSPM`MVY-LKLYHS;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHSHPKVY0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK 4(7 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 

Æ&#x2018; (/,

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PUKH2PTIHSS ,THPS!SRPTIHSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

)HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUN7YVNYHT ;6;(3

796.9(4;6;(3

56;,:!

 


3HRL3HUK*VSSLNL

)YVHKJHZ[(UUV\UJPUN *9;9;=(5*LY[PÃ&#x201E;JH[L

:[\KLU[Z^PSSILWYLWHYLKMVYHJHYLLYHZHUVUHPY[HSLU[MVYYHKPVVY[LSL]PZPVUI`^VYRPUN ^P[O]HYPV\ZMVYTZVMSP]LHUKYLJVYKLKHUUV\UJPUNPUJS\KPUNUL^Z^LH[OLYHUKHK]LY[PZPUN (SSJV\YZL^VYRPU[OL)YVHKJHZ[PUN(UUV\UJPUNJLY[PÃ&#x201E;JH[LJHUILHWWSPLK[VHUHZZVJPH[LPU HWWSPLKZJPLUJLKLNYLLPU9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 

/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; 9HKPV6WLYH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HSS:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020;VY -HSS([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020; :WYPUN:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY :WYPUN([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= 9;= Æ&#x2018; 9;= 9;= Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

Â&#x2020;

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN` ((:)*;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLWYPTHY`VIQLJ[P]LVM[OL)\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU ;LJOUVSVN`WYVNYHTPZ[VWYLWHYL[OLZ[\KLU[MVYJHYLLY LTWSV`TLU[PU[OLI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVUPUK\Z[Y` PTTLKPH[LS`\WVUNYHK\H[PVU ;OPZHZZVJPH[LKLNYLLWYVNYHTPZZL[\W[VWYVK\JL ]LYZH[PSLI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVU[LJOUPJPHUZJHWHISLVM ^VYRPUNPUH]HYPL[`VMWVZP[PVUZZ\JOHZJVZ[LZ[PTH[VYZ JVTW\[LYKYHM[LYZZ\Y]L`VYZHUKTHU\MHJ[\YLYZ»YLWYLZLU[H [P]LZ>P[OHKKP[PVUHSL_WLYPLUJL[OLZL[LJOUPJPHUZJV\SK Ã&#x201E;SS[OLWVZP[PVUZVMLUNPULLY»ZYLWYLZLU[H[P]LJVUZ[Y\J[PVU Z\WLY]PZVYI\PSKPUNPUZWLJ[VYVYZLSMLTWSV`LKI\PSKPUN JVU[YHJ[VYZ,TWSV`LYZPU[LYLZ[LKPUZ\JO[LJOUPJPHUZHYL JVUZ\S[PUNLUNPULLYZI\PSKPUNJVU[YHJ[VYZTHU\MHJ[\YLYZ HUK[LZ[PUNSHIVYH[VYPLZ

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *,;

:[\KLU[ZHYLYLX\PYLK[VM\YUPZO[OLPYV^UIHZPJKYHM[PUN LX\PWTLU[;OLJVZ[VM[OLLX\PWTLU[PZHWWYV_PTH[LS` *VUZ\S[HUHK]PZVYMVY[YHUZMLYVW[PVUZ

:,*65+@,(9

7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-PYZ[:LTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ,5.  ,5.

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL 7SHUZHUK:WLJPÃ&#x201E;JH[PVUZ4VK\SL 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN04VK\SL *(+0 *VUZ[Y\J[PVU4H[LYPHSZ4VK\SL *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0 ;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5LHS/HHYTHU ,THPS!UOHHYTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /V\YZ    

/V\YZ

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0=4VK\SL (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN00 *(+00 *VUZ[Y\J[PVU4HUHNLTLU[ :\Y]L`0 ;6;(3

   

(UHS`[PJHS4LJOHUPJZ :\Y]L`004VK\SL 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ :\NNLZ[LK,SLJ[P]L ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ,*6  Æ&#x2018; *,;

:[YLUN[OVM4H[LYPHSZ (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN000 *VUZ[Y\J[PVU,Z[PTH[PUN (TLYPJHU,JVUVT`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7**VUJYL[L;OLVY`4VK ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; )*;

:6, 7VZ[-YHTL*VUZ[Y\J[PVU796.9(4;6;(356;,:!

¶ 


3HRL3HUK*VSSLNL

*OPSK -HTPS`:LY]PJLZ

((:*-:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLWYPTHY`VIQLJ[P]LVM[OL*OPSK -HTPS`:LY]PJLZ WYVNYHTPZ[VWYV]PKLZ[\KLU[Z^OVHYLPU[LYLZ[LKPUH JHYLLY^VYRPUN^P[OJOPSKYLUHUKVY[OLMHTPS`ZLJ[VY ^P[O[OLHWWYVWYPH[LHJHKLTPJIHJRNYV\UKHUKWYHJ[P JHSL_WLYPLUJLULLKLK[VZ\JJLZZM\SS`NHPULTWSV`TLU[ PUH]HYPL[`VMQVIVWWVY[\UP[PLZHZZVJPH[LK^P[O[OPZ ZWLJPÃ&#x201E;JIHJRNYV\UK,TWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZPUJS\KL [OLMVSSV^PUN!WHYLU[HK]VJH[LWHYLU[HSTVKLS[YHPULY Z\IZPK`ZWLJPHSPZ[JOPSKJHYLZWLJPHSPZ[HUKMHTPS`HPKL ZWLJPHSPZ[0UHKKP[PVU[OLWYVNYHT^HZKLZPNULKHUK JYLH[LK[VILH[YHUZMLYHISLVW[PVU[VHJOPL]LHIHJO LSVYVMZJPLUJLKLNYLLPUMHTPS`HUKJVUZ\TLYZJPLUJLZ ^P[OHMVJ\ZPUMHTPS`ZLY]PJL*VU[HJ[HUHJHKLTPJ HK]PZVYYLNHYKPUN[YHUZMLYHIPSP[`VW[PVUZ,*,HUK T\Z[IL[HRLU[OLZHTLZLTLZ[LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /:7 /:7

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; (9; (9; 4<: Æ&#x2018; 7:@Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; :6*

/V\YZ  

 

:,*65+@,(9

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYRVY +`UHTPJZVM+VTLZ[PJ=PVSLUJL *OPSK+L]LSVWTLU[ *VTWVZP[PVU00 -\UKHTLU[HSZVM(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU 0U[YV[V,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 7:@

)PVSVNPJHS:JPLUJL /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 0UMHU[;VKKSLY,U]PYVUTLU[ -HTPS`9LSH[PVUZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,*,

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

6YNHUPaH[PVU4HUHNLTLU[VM7YL:JOVVSZ 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ -PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY +P]LYZP[`0U:JOVVSZHUK:VJPL[PLZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ -PLSK,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(356;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` ((:*,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[Z^P[OZRPSSZULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[HZHJP]PSLUNPULLYPUN [LJOUPJPHU^P[OJVUZ\S[PUNLUNPULLYPUNÃ&#x201E;YTZ[LZ[PUNSHIVYH[VYPLZ\[PSP[PLZHUKSVJHSZ[H[L HUKMLKLYHSNV]LYUTLU[HNLUJPLZ,TWOHZPZPZWSHJLKVUZ\JO[HZRZHZZ\Y]L`PUNTH[LYPHSZ [LZ[PUNKYHM[PUNJVUZ[Y\J[PVUPUZWLJ[PVUL[JHZZVJPH[LK^P[OJP]PSLUNPULLYPUN;OLYL PZHZ[YVUNKLTHUKMVYJP]PS[LJOUPJPHUZ"[O\ZLTWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZHYLNVVK*P]PS ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`WYV]PKLZHIHSHUJLIL[^LLUV\[KVVYHUKPUKVVY^VYR^OPJOTHU` Ã&#x201E;UKKLZPYHISL:\Y]L`PUNÃ&#x201E;LSK[LZ[PUNJVUZ[Y\J[PVUZ\WLY]PZPVUHUK[LZ[PUNHYLLZZLU[PHSS` V\[KVVY^VYR^OPSLKYHM[PUNKLZPNUHUKSHIVYH[VY`[LZ[PUNHYLPUKVVY^VYR 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL :\Y]L`PUN04VK\SL :VPSZHUK(NNYLNH[LZ4VK\SLÂ&#x2020; *P]PS*VUZ[Y\J[PVU0Â&#x2020; >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; :7,

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018;

Æ&#x2018; *,; 

:6,VW[PVUHS ;6;(3

Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,;

.7:;OLVY`HUK(WWSPJH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :[YLUN[OVM4H[LYPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /`KYH\SPJZHUK+YHPUHNLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\Y]L`PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HSLU(S[THU ,THPS!NHS[THU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ000 ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0= 7**VUJYL[L;OLVY`4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ( ZWOHS[;OLVY`HUK+LZPNU4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *(+0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:\TTLY;LYT 

/V\YZ (UHS`[PJHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\Y]L`PUN004VK\SLÂ&#x2020; *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *P]PS*VUZ[Y\J[PVU00Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`*VVWLYH[P]L:[\K`6W[PVU ((:*,;*6(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZJVVWLYH[P]LZ[\K`VW[PVUOHZ[OLZHTLJV\YZL^VYRHZ[OLYLN\SHYWYVNYHT" OV^L]LYP[PZL_[LUKLK[VPUJS\KLTVU[OZVMVU[OLQVIL_WLYPLUJLHZHUPU[LNYHS WHY[VM[OL[YHPUPUN;OLZ[\KLU[^PSSLHYUJVSSLNLJYLKP[WS\Z[`WPJHSS`LHYUHZHSHY` K\YPUN[OPZL_WLYPLUJL;OLRUV^SLKNLNHPULKK\YPUN[OLÃ&#x201E;LSKJVVWLYH[P]L^VYR L_WLYPLUJLPZ]LY`NVVKMVYI\PSKPUNHYLZ\TLMVYM\[\YLLTWSV`TLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL :\Y]L`PUN04VK\SL :VPSZHUK(NNYLNH[LZ4VK\SLÂ&#x2020; *P]PS*VUZ[Y\J[PVU0Â&#x2020; >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL ;6;(3

   

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; :7,

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *,;

/V\YZ :6, ;6;(3

 

:LJVUK:LTLZ[LY

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,;

:,*65+@,(9

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0=4VK\SL 7**VUJYL[L;OLVY`4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ( ZWOHS[[OLVY`HUK+LZPNU 4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *(+0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

Æ&#x2018; *,;

:6, ;6;(3

 

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; *,;:6, ;6;(3

796.9(4;6;(3;/09+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; *,;

:6, ;6;(3

 

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; 

(UHS`[PJHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; :\Y]L`PUN004VK\SLÂ&#x2020; *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *P]PS*VUZ[Y\J[PVU00Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HSLU(S[THU ,THPS!NHS[THU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,;

.7:;OLVY`HUK(WWSPJH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :[YLUN[OVM4H[LYPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /`KYH\SPJZHUK+YHPUHNLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\Y]L`PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

   
3HRL3HUK*VSSLNL

*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`(K]HUJLK;LJOUPJHS:[\KPLZ ((:*,;(;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZVW[PVUVM[OL*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`WYVNYHTHSSV^ZHNYHK\H[L[V JVU[PU\LOPZVYOLYLK\JH[PVUH[:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`PU*HYIVUKHSLVY ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`.YHK\H[LZMYVT[OPZWYVNYHTVMZ[\K`HYLHISL[VJVT WSL[LHIHJOLSVYVMZJPLUJLKLNYLLPU;LJOUPJHS9LZV\YJL4HUHNLTLU[H[:0<* ^P[OVUS`HUHKKP[PVUHSZLTLZ[LYOV\YZVMJV\YZL^VYR<WVUJVTWSL[PVUVM[OL ;94KLNYLLHNYHK\H[L^PSSILHISL[V[HRL[OL:\Y]L`VYPU;YHPUPUNL_HTPUH[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VSSLNL(SNLIYH :\Y]L`PUN0Â&#x2020; :VPSZHUK(NNYLNH[LZÂ&#x2020; *P]PS*VUZ[Y\J[PVU0Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; 4(;

/V\YZ *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; :\Y]L`PUN00 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *P]PS*VUZ[Y\J[PVU00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;YPNVUVTL[Y` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *(+

-PUP[L4H[OLTH[PJZ 7**VUJYL[L;OLVY`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (ZWOHS[;OLVY`HUK+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *(+0 ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /`KYH\SPJZHUK+YHPUHNLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\Y]L`PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LZEE ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HSLU(S[THU ,THPS!NHS[THU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTTLYJPHS+YP]LY;YHPUPUN 5+7*;+;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

+LZPNULKMVYPUKP]PK\HSZ^P[OSP[[SLVYUVJVTTLYJPHS KYP]PUNL_WLYPLUJL[OPZWYVNYHTPUJS\KLZL]LY`[OPUNH Z[\KLU[ULLKZ[VVI[HPUHULU[Y`SL]LSKYP]PUNWVZP[PVU PU[OL[Y\JRPUNPUK\Z[Y` ;OL3HRL3HUK*VTTLYJPHS;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN 7YVNYHT^VYRZ^P[OTHU`[Y\JRPUNJVTWHUPLZ[OH[ ^PSSWYLOPYLZ[\KLU[Z;Y\JRKYP]PUNPZVULVM[OLML^ VJJ\WH[PVUZ^OLYLZ[\KLU[Z^OVJVTWSL[L[YHPUPUNHYL HSTVZ[JLY[HPU[VNV[V^VYRPTTLKPH[LS`4VZ[Z[\KLU[Z YLJLP]LZL]LYHSQVIVMMLYZWYPVY[VJVTWSL[PVUVM[OLPY [YHPUPUN ;YHPUPUNPZJVUK\J[LKH[[OL3HRL3HUK*VSSLNL >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[*LU[LY9PJOTVUK(]L ,HZ[4H[[VVU0SSPUVPZ-VYTVYLPUMVYTH[PVUHIV\[ [OLWYVNYHTQVIVWWVY[\UP[PLZHUKWH`TLU[VW[PVUZ JVU[HJ[[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYH[ VY ]PZP[V\Y^LIZP[LH[^^^SHRLSHUKJJPS\ZJIPJKS 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

Â&#x2020;*6<9:, 

Æ&#x2018; *+3

/V\YZ *VTTLYJPHS;Y\JR+YP]LY;YHPUPUN(++0;065(3*6<9:,:

Æ&#x2018; *+3 Æ&#x2018; *+3

 *SHZZ)*VTTLYJPHS+YP]LY;YHPUPUNÂ&#x2020; *+39LMYLZOLY*V\YZLÂ&#x2020; 796.9(4;6;(3

 ¶ 

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`-PUJO ,THPS!NÃ&#x201E;UJO'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ:WLJPHSPZ[ 5+7*47(7*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[O[OL[OLVY`HUK[OLWYHJ[PJHSHWWSPJH[PVUZVM TPJYVJVTW\[LYZYLSH[PUN[VIV[OI\ZPULZZHYLHZHUKWLYZVUHS\ZLZ/HUKZVU[YHPUPUNPZ LTWOHZPaLK:[\KLU[ZZLLRPUN[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LTH`KVZVMVYLU[Y`SL]LSZRPSSZULLKLK[V ^VYR^P[OL_PZ[PUNZVM[^HYLVYMVYWLYZVUHSHWWSPJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 

:<..,:;,+,3,*;0=,: /V\YZ

*VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :VM[^HYL,SLJ[P]LZ ;6;(3

  Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

/V\YZ 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN00Â&#x2020; =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; 1H]H7YVNYHTTPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJLZZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ *VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[ (K]HUJLK.HTL+L]LSVWTLU[ +*VTW\[LY(UPTH[PVU (K]HUJLK(UPTH[PVUHUK4VKLSPUN 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUN 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNU (K]HUJLK>LI+LZPNU 0U+LZPNU (KVIL7OV[VZOVW (KVIL0SS\Z[YH[VY 8\HYR?WYLZZ (K]HUJLK+LZR[VW:RPSSZ >VYK 7V^LY7VPU[

          


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUN;LJOUVSVN` ((:*04(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VNP]L[OLZ[\KLU[HIYVHKIHJRNYV\UKPU[OLIHZPJZVM TLJOHUPJZÃ&#x2026;\PKWV^LY*(+LSLJ[YVUPJZHUKJVTW\[LYHWWSPJH[PVUZPUTHU\ MHJ[\YPUN.YHK\H[LZ^PSSILWYLWHYLKMVY[OLTHU\MHJ[\YPUNQVIZVM[OLM\[\YL PUWVZP[PVUZZ\JOHZ*(+*(46WLYH[VY+LZPNULY4HU\MHJ[\YPUN,UNPULLYPUN ;LJOUPJPHU8\HSP[`*VU[YVS;LJOUPJPHU9VIV[PJZ;LJOUPJPHU*5*6WLYH[VY7YV NYHTTLY*04;LJOUPJPHUVY*04,X\PWTLU[0UZ[HSSLY,TWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZ L_PZ[PUTHU`[`WLZVMTHU\MHJ[\YPUNPUK\Z[YPLZZLY]PJLPUK\Z[YPLZHUKJVUZ\S[PUN Ã&#x201E;YTZ:[\KLU[ZWSHUUPUN[VJVU[PU\L[OLPYLK\JH[PVUH[,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` VY:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`[VLHYUHIHJOLSVY»ZKLNYLLPU0UK\Z[YPHS;LJOUVS VN`VY(WWSPLK,UNPULLYPUNZOV\SKJVUZ\S[[OLPYHK]PZVYJV\UZLSVYMVYJV\YZL YLX\PYLTLU[ZHUKZ\IZ[P[\[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYL TLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5.  ,5. Æ&#x2018; ,,;

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL *(+0 )HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK\SL *VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0 ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z4VK\SL ;6;(3

    

*(+00 ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUL7YVJLK\YLZ *VTW\[LY5\TLYPJHS*VU[YVSÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ ;6;(3

   

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!,YPJ4\LSSLY ,THPS!HJSVKMLS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS9VIV[PJZÂ&#x2020; *VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUNÂ&#x2020; -S\PK7V^LY 7YVWLY[PLZVM4L[HS 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; >,3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 

4L[HS*\[[PUNHUK-HIYPJH[PVU ;LJOUPJHS4LJOHUPZTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3

*(++YHM[PUN:`Z[LTZÂ&#x2020; :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL :VSPK:[H[L+L]PJLZ ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL 0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ 0UK\Z[YPHS*VU[YVS0 ,SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 4V[VYZHUK.LULYH[VYZ 0U[YVK\J[PVU[V:VSPK^VYRZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN0 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN .HZ;\UNZ[LU(YJ>LSKPUN796.9(4;6;(3        


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY;LJOUPJPHU *9;*64;**LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL*VTW\[LY;LJOUPJPHUWYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYLU[Y`PU[V[OLIYVHKÃ&#x201E;LSK VMJVTW\[LYYLWHPYHUKTHPU[LUHUJLPUH]HYPL[`VMHYLHZZ\JOHZWLYZVUHSJVTW\[LYZ [LSLJVTT\UPJH[PVUZPUK\Z[YPHSHUKJVTW\[LYUL[^VYRZ`Z[LTZ;OLWYVNYHTHSZVWYLWHYLZ [OLZ[\KLU[MVY(JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU[LZ[PUNHZ[HUKHYKVML_JLSSLUJLZL[I`[OLJVTW\[LYPUK\Z[Y` 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ )HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK\SL ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z04VK\SL ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL ;LJOUPJHS4H[O04VK\SL ;LJOUPJHS4H[O004VK\SL *HISPUN-PILY6W[PJZ ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; ;,3 Æ&#x2018; ,,;

*SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LT *VTW\[LY:LY]PJPUN;LJOUPX\LZ >YP[PUNMVY0UK\Z[Y`VY *VTWVZP[PVU0 5L[^VYRPUN)HZPJÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +H[H*VTT\UPJH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

/V\YZ   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,;

(*VTW\[LY*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW (6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

 
3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY;YV\ISLZOVV[PUN 5+7*;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVHSYLHK`OH]LHIHJRNYV\UKPUJVTW\[LY [LJOUVSVN`HUK^PZO[VZOHYWLU[OLPYJVTW\[LY[LJOZRPSSZ^OPSL^VYRPUN[VVI[HPU[OL *VTW;0((5L[VY*LY[PÃ&#x201E;LK,SLJ[YVUPJ;LJOUPJPHU*5:;JLY[PÃ&#x201E;JH[LZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,3 ,,;

/V\YZ

*SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LT *VTW\[LY/HYK^HYL (7YLWHYH[PVU;LJOUPJPHU (*VTW\[LY,ZZLU[PHSZ *VTW\[LY:LY]PJPUN;LJOUPX\LZ )HZPJ5L[^VYRPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY +H[H*VTT\UPJH[PVU ;6;(3

796.9(4;6;(3

   ¶ ¶ ¶

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY(PKLK+LZPNU

((:*(+(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL *VTW\[LY(PKLK+LZPNU*(+PZHJVTW\[LYNYHWOPJZIHZLK[VVS[OH[HSSV^ZKYHM[LYZ KLZPNULYZHUKLUNPULLYZ[VKL]LSVWUL^WYVK\J[ZMHZ[LYI`H\[VTH[PUNTHU`JVTWSL_HUK [LKPV\ZKLZPNU[HZRZ;OPZWYVNYHT^PSSWYV]PKLPUKLW[ORUV^SLKNLHUKL_WLYPLUJLPU[^V HUK[OYLLKPTLUZPVUHSKLZPNUHUKKYHM[PUN;OLZ[\KLU[^PSS^VYR^P[OZ[H[LVM[OLHY[*(+ HUKZVSPKTVKLSPUNZVM[^HYLHUKOHYK^HYL;OVZLLHYUPUN[OPZKLNYLL^PSSILWYLWHYLKMVYH JHYLLYHZH*(+KLZPNULYTLJOHUPJHSKLZPNULYLUNPULLYPUN[LJOUPJPHUVY*(+[LJOUPJPHU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018;

:LJVUK:LTLZ[LY /V\YZ

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ *(+0 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTT\UPJH[PVUZ0 :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018;

;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0=4VK *(+00 :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; * VTW\[LY5\TLYPJHS *VU[YVS4HJOPUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +LZPNU+YHM[PUN,SLJ[P]L ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

*(+:`Z[LTZÂ&#x2020; *VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUN*(4Â&#x2020; +:VSPK4VKLSPUNÂ&#x2020; (UHS`[PJHS4LJOHUPJZÂ&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ +LZPNU+YHM[PUN,SLJ[P]L ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ

:[YLUN[OVM4H[LYPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS4LJOHUPZTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +7HYHTL[YPJ+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L +LZPNU+YHM[PUN,SLJ[P]L ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; *(+

0U[YVK\J[PVU[V+YHM[PUN (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:VSPK^VYRZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HW+YHM[PUN *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *P]PS+YHM[PUNÂ&#x2020; ,SLJ[YVUPJZ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ *VTW\[LY0U[LNYH[LK4HU\MHJ[\YPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0UK\Z[YPHS9VIV[PJZÂ&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

56;,:!

      


3HRL3HUK*VSSLNL

*VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN *9;*(+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

*VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN*(+HSZVJHSSLK*VTW\[LY (PKLK+LZPNUOHZL]VS]LKMYVTHUL_WLYPTLU[HS WYVJLZZ[VHOPNOS`LMÃ&#x201E;JPLU[[VVSPU[OLWHZ[`LHYZ *(+UV[VUS`YLWSHJLZTVZ[THU\HSKYHM[PUNI\[JHU HSZVIL\ZLKMVYNLULYH[PUNIPSSZVMTH[LYPHSZKVPUN JVTW\[LYPaLKZ[Y\J[\YHSHUHS`ZPZHUKJVU[YVSSPUN THU\MHJ[\YPUNTHJOPULZ:L]LYHSJVTWHUPLZPU[OL SVJHSHYLHHUK^VYSK^PKLIV[OSHYNLHUKZTHSS \[PSPaL*(+MVYH]HYPL[`VMW\YWVZLZ*VTW\[LY(PKLK +YHM[PUNPZH\UPX\LHWWSPJH[PVUVMJVTW\[LYNYHWOPJZ ;OL*(+KYHM[ZTHUJHULHZPS`WYVK\JLHUKTVKPM` WSHUZIS\LWYPU[ZKLZPNUZ[LJOUPJHSPSS\Z[YH[PVUZHUK ZJOLTH[PJZ6UJLHZ[\KLU[JVTWSL[LZ[OL*(+ JLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTOLVYZOL^PSSUV[VUS`RUV^ OV^[VVWLYH[LH*(+Z`Z[LTI\[HSZVOV^[VZL[\W J\Z[VTPaLHUK[YV\ISLZOVV[P[;OLTHU`\ZLZVM*(+ OH]LVWLULKTHU`JHYLLYVWWVY[\UP[PLZPU[OPZL_JP[PUN OPNO[LJOÃ&#x201E;LSK(ZHZ[HUKHSVULJLY[PÃ&#x201E;JH[L[OLNYHK\ H[LJHUL_WLJ[[VÃ&#x201E;UKLTWSV`TLU[HZH*(+KYHM[ZTHU VY*(+VWLYH[VY;OVZLLHYUPUNHUHZZVJPH[LPUHWWSPLK ZJPLUJLKLNYLLJHUJVTWSL[LHML^HKKP[PVUHSJV\YZLZ HUKLHYUH*(+JLY[PÃ&#x201E;JH[L;OL*(+JLY[PÃ&#x201E;JH[LJHU NYLH[S`PUJYLHZL[OLVWWVY[\UP[PLZMVYHNVVKWH`PUN QVIPUZ\JOÃ&#x201E;LSKZHZTHU\MHJ[\YPUNJP]PSLUNPULLYPUN LSLJ[YVUPJZVYI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* ;,* Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 

/V\YZ 0U[YV[V+YHM[PUNVY ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ ¶ *(+04VK *(+:`Z[LTZ4VKÂ&#x2020; ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK *VTT\UPJH[PVUZ0 :\NNLZ[LK,SLJ[P]L ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 

*(+00 :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :\NNLZ[LK,SLJ[P]L ;6;(3

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; *,; Æ&#x2018; )*; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; ,:*

7SHUZ :WLJPÃ&#x201E;JH[PVUZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y` (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN00 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ *VTW\[LY5\TLYPJHS*VU[YVS4HJOPUPUN 0U[YV[V9VIV[PJZ *VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUN *(+MVY*P]PS,UNPULLYPUN :\Y]L`PUN0 (YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN000 *(+:6, +LZPNU -HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL 0U[YV[V.0: 0U[YV[V9HZ[LY.0: 796.9(4;6;(3¶

-HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`;YHJR *9;*6:;92

;OL*VZTL[VSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V [OL*VZTL[VSVN`WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY*VZTL[VSVN` (WWSPJH[PVU^P[O[OL*9;*6:;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVU HKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL*VZTL[VSVN`WYVNYHT6UJLHJJLW[LKPU[V [OL*VZTL[VSVN`WYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V*9;*6:

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN` *9;*6:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL*VZTL[VSVN`WYVNYHTTLL[Z[OL0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUZ[HUKHYK YLX\PYLTLU[ZWLY[HPUPUN[VMHJ\S[`X\HSPÃ&#x201E;JH[PVUZ LX\PWTLU[MHJPSP[PLZJV\YZLJVU[LU[HUKJVU[HJ[OV\YZ ,U[YHUJLPU[V[OLWYVNYHTPZNYHU[LKMHSSHUKZWYPUN ZLTLZ[LYZMVSSV^PUNHZJYLLUPUNWYVJLZZ([V[HSVM JVUZLJ\[P]LOV\YZPZYLX\PYLKMVYJVTWSL[PVU VM[OLWYVNYHT0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKZLY]PJLMLLZ JVZTL[VSVN`Z[\KLU[Z^PSSW\YJOHZLH\UPMVYTTHUP RPUZJVZTL[VSVN`RP[HUK^VYRIVVRZ:[\KLU[Z^PSS OH]L[OLVWWVY[\UP[`[VH[[LUKVMMJHTW\ZJVZTL[VSVN` ZLTPUHYZ;VZLJ\YLHU0SSPUVPZ*VZTL[VSVN`SPJLUZL LHJOZ[\KLU[PZYLX\PYLK[V[HRLHJVTW\[LYPaLK 0SSPUVPZZ[H[LIVHYKL_HTPUH[PVU\WVUJVTWSL[PVU VM[OLJ\YYPJ\S\T:LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT *VZTL[VSVN`;YHJR^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY*VU[HJ[ [OL+PYLJ[VYVM*VZTL[VSVN`H[MVYTVYL PUMVYTH[PVUYLNHYKPUN[OLZJYLLUPUNWYVJLZZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :6: Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; :7,

/V\YZ /\THU9LSH[PVUZ *VZTL[VSVN`0 *VZTL[VSVN`00 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVUZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6:

*VZTL[VSVN`000 *VZTL[VSVN`0= *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZMVY*VZTL[VSVN` ;6;(3 

;OPYK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6:

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

:HSVU4HUHNLTLU[ *VZTL[VSVN`= ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`¶5HPS;LJOUVSVN`;YHJR 5+75(03;92

;OL*VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL *VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY*VZTL[VSVN` 5HPS;LJOUVSVN`(WWSPJH[PVU^P[O[OL5+75(03;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVU HKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL*VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHT6UJLHJJLW[LKPU[V [OL*VZTL[VSVN`5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V5+75(03

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`¶5HPS;LJOUVSVN` 5+75(03*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL5HPS;LJOUVSVN`WYVNYHTTLL[Z[OL0SSPUVPZ+LWHY[ TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUZ[HUKHYKYLX\PYLTLU[Z WLY[HPUPUN[VMHJ\S[`X\HSPÃ&#x201E;JH[PVUZLX\PWTLU[MHJPSP [PLZJV\YZLJVU[LU[HUKJVU[HJ[OV\YZ,U[YHUJLPU[V [OLWYVNYHTPZMHSSZLTLZ[LYVUS`MVSSV^PUNHZJYLLUPUN WYVJLZZ ([V[HSVMJVUZLJ\[P]LOV\YZPZYLX\PYLKMVYJVT WSL[PVUVM[OLWYVNYHT0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUK ZLY]PJLMLLZ5HPS;LJOUVSVN`Z[\KLU[Z^PSSW\YJOHZLH \UPMVYTUHPS[LJOUVSVN`RP[HUK^VYRIVVRZ;VZLJ\YL HZ[H[LSPJLUZLHZH5HPS;LJOUPJPHULHJOZ[\KLU[PZ YLX\PYLK[V[HRLH^YP[[LU0SSPUVPZZ[H[LIVHYKL_HTPUH [PVU\WVUJVTWSL[PVUVM[OLJ\YYPJ\S\T 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6: 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; *6:

Â&#x2020;

/V\YZ 5HPS;LJOUVSVN`0Â&#x2020; 5HPS;LJOUVSVN`00Â&#x2020; ;6;(3

5HPS;LJOUVSVN`000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 5HPS;LJOUVSVN`0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VZTL[VSVN`;LHJOLY *9;*6:;9*LY[PÃ&#x201E;JH[L

0SSPUVPZ*VZTL[VSVN`SPJLUZLYLX\PYLK*VZTL[VSVN` ;LHJOLY000HUK000KL]LSVWZ[OL[LHJOPUN[LJOUPX\LZMVY [OLPUZ[Y\J[PVUVMJVZTL[VSVN`ZRPSSZ;OLZ[\K`VMIHZPJ [OLVY`HUKWYPUJPWSLZVMJVZTL[VSVN`PUZ[Y\J[PVUHUK I\ZPULZZWYVJLK\YLZHYLL_HTPULK;OLZ[\KLU[^PSS JVTWSL[LYLX\PYLTLU[ZMVYZ[H[LIVHYKL_HTPUH[PVUHUK SPJLUZPUNPU[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ*VU[HJ[[OL+PYLJ[VYVM *VZTL[VSVN`H[MVYTVYLPUMVYTH[PVU YLNHYKPUN[OLZJYLLUPUNWYVJLZZMVY[OPZWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; ,5.  ,5. Æ&#x2018; 

/V\YZ *VZTL[VSVN`;LHJOLY0 )\ZPULZZ,UNSPZOVY *VTWVZP[PVU0 *VZTL[VSVN`;LHJOLY,SLJ[P]L ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

*VZTL[VSVN`;LHJOLY00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *VZTL[VSVN`;LHJOLY,SLJ[P]L ;6;(3 

;OPYK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6:

*VZTL[VSVN`;LHJOLY000 ;6;(3

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,+0

)\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVU 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

  


3HRL3HUK*VSSLNL

*YVW7YVK\J[PVU *9;*967*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL*YVW7YVK\J[PVUJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYLTWSV`TLU[ PUJYVWWYVK\J[PVUZP[\H[PVUZ;OLZLZP[\H[PVUZPUJS\KLMHYTPUNMHYTTHUHNLTLU[ HUKMHYTVWLYH[PVUZ7YVNYHTJVU[HPUZHTPUPT\TVMLPNO[^LLRZVMPU[LYUZOPWH[ HUHWWYV]LKSVJH[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

:\TTLY;LYT /V\YZ

(NYPJ\S[\YL4H[OÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY ¶ 7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;VY 7YPUJPWSLZVM-PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020;VY (UPTHS:JPLUJL ¶ :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

 6:/((N4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V(N:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4HYRL[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]LZ ;6;(3

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; (.9

/V\YZ (NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZVY 0U[YV[V(N,JVUVTPJZ 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ ;6;(3

¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

-HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;YHJ[VY;\UL<WHUK9LWHPY (KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK4HJOPULY` (NYPJ\S[\YL4LJOHUPJZÂ&#x2020; :6,00 .7:(WWSPJH[PVUZPU(NÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 796.9(4;6;(3¶

    

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYR5PLTLYN ,THPS!TUPLTLYN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

+LU[HS/`NPLUL;YHJR ((:+/;92

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHKTPZZPVUPU[V[OL+LU[HS/`NPLULWYVNYHT ((:+/:[\KLU[ZPU[OPZ[YHJRHYLHK]PZLK[VLUYVSSPUJV\YZLZ[OH[ULLK[VIL JVTWSL[LKWYPVY[VHKTPZZPVUPU[V[OL+LU[HS/`NPLULWYVNYHT;OL`HYLHSZV HK]PZLK[VLUYVSSPUJV\YZLZ[OH[^PSSPUJYLHZL[OLPYZ\JJLZZYH[LVUJL[OL`OH]L LU[LYLK[OLWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LIVYHO2PY[Z7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!KRPY[Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

+LU[HS/`NPLUL

((:+/(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL +LU[HS/`NPLULWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[^P[OZWLJPHSPaLKZRPSSZ ULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[HZHKLU[HSO`NPLUPZ[,TWOHZPZPZVU WH[PLU[[YLH[TLU[Z\JOHZYLTV]HSVMJHSJ\S\ZZ[HPUHUK KLWVZP[ZMYVT[OL[LL[OWYL]LU[PVUVMVYHSKPZLHZLHUKVU[OL O`NPLUPZ[»ZYVSLHZHKLU[HSOLHS[OLK\JH[VY;OLO`NPLUPZ[»Z ZLY]PJLZHYLZV\NO[I`KLU[PZ[ZZJOVVSZWYPZVUZOVZWP[HSZ KLWHY[TLU[ZVMOLHS[OHUKPUK\Z[Y`;OL+LU[HS/`NPLUL WYVNYHTPZM\SS`HJJYLKP[LKI`[OL(TLYPJHU+LU[HS(ZZVJPH[PVU *VTTPZZPVUVU+LU[HS(JJYLKP[H[PVU (WWSPJHU[ZZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL+LU[HS/`NPLULWYVNYHT MVY[OLMHSSZLTLZ[LYT\Z[OH]LHJVTWSL[LKKLU[HSO`NPLUL HWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPU[OLKLWHY[TLU[I`1HU\HY`H[WTVY [OLWYLJLKPUNI\ZPULZZKH`PM1HU\HY`MHSSZVU[OL^LLRLUK (WWSPJHU[Z^PSSILPUMVYTLKPU^YP[PUN^P[OPUZP_^LLRZVM[OL KLHKSPULVU[OLZ[H[\ZVM[OLPYJHUKPKHJ`(Z[\KLU[PUMVYTH[PVU WHJRL[TH`ILVI[HPULKMYVTWYVNYHTKPYLJ[VYVMÃ&#x201E;JL ;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUJYP[LYPHHUKWYVJLK\YLZHYLPU HJJVYKHUJL^P[O0SSPUVPZSH^!0U[OVZL`LHYZ^OLU[OLYLHYL TVYLX\HSPÃ&#x201E;LKHWWSPJHU[Z[OHUZWHJLZH]HPSHISLPU[OLWYVNYHT HKTPZZPVUPZJVTWL[P[P]LHUKZLSLJ[P]L\ZPUNHUVIQLJ[P]L MVYT\SHHWWYV]LKI`[OL+LU[HS/`NPLULKLWHY[TLU[;OPZ MVYT\SHPUJS\KLZHJOPL]LTLU[PUWYLYLX\PZP[LHUKJVYLX\PZP[L JV\YZLZU\TILYVMJVTWSL[LKJYLKP[OV\YZ"(*;ZJVYLZ"KLU[HS HZZPZ[PUNL_WLYPLUJL"HUKNYHKLWVPU[H]LYHNL ;OLWYVNYHTLX\PWZZ[\KLU[Z^P[O[OLTLHUZ[V SLHYUHUKHWWS`[OLMVSSV^PUNJVYLJVTWL[LU JPLZYLX\PYLKMVYYLNPZ[LYLK+LU[HS/`NPLUPZ[Z

*VYL*VTWL[LUJPLZ * (WWS`HWYVMLZZPVUHSJVKLVML[OPJZPUHSSLUKLH]VYZ  Â&#x2039;*SPUPJ7VSPJ`4HU\HS!L[OPJHSJVUK\J[JVUÃ&#x201E;KLU[PHSP[` HNYLLTLU[  Â&#x2039;7YLJSPUPJ000  Â&#x2039;*SPUPJ000000  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0=¶L[OPJZHUKQ\YPZWY\KLUJL * ( KOLYL[VZ[H[LHUKMLKLYHSSH^ZYLJVTTLUKH[PVUZ HUKYLN\SH[PVUZPU[OLWYV]PZPVUVMKLU[HSO`NPLULJHYL  Â&#x2039;*SPUPJ7VSPJ`4HU\HS!YLJLPW[JVUÃ&#x201E;KLU[PHSP[` HNYLLTLU[L[OPJHSJVUK\J[  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0=¶L[OPJZHUKQ\YPZWY\KLUJL * 7 YV]PKLKLU[HSO`NPLULJHYL[VWYVTV[LWH[PLU[JSPLU[ OLHS[OHUK^LSSULZZ\ZPUNJYP[PJHS[OPURPUNHUKWYVISLT ZVS]PUNPU[OLWYV]PZPVUVML]PKLUJLIHZLKWYHJ[PJL  Â&#x2039;*SPUPJ00¶JHZLZ[\K`  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL00¶KLU[HSO`NPLULKPHNUVZPZHUKJHYLWSHU  Â&#x2039;*SPUPJ000¶KH[HJVSSLJ[PVUHUKJHYLWSHUJVTWL[LUJPLZ  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0= * < ZLL]PKLUJLIHZLKKLJPZPVUTHRPUN[VL]HS\H[LHUK PUJVYWVYH[LLTLYNPUN[YLH[TLU[TVKHSP[PLZ  Â&#x2039;*SPUPJ00HUK7VSPJ`4HU\HS!ZLSML]HS\H[PVUVMJHZLZ[\K`  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶QV\YUHSHIZ[YHJ[Z * ( ZZ\TLYLZWVUZPIPSP[`MVYKLU[HSO`NPLULHJ[PVUZZJPLU[PÃ&#x201E;J [OLVYPLZHUKYLZLHYJOHZ^LSSHZ[OLHJJLW[LKZ[HUKHYKVMJHYL  Â&#x2039;+/@¶7LYPVJHZL[`WL  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶QV\YUHSHIZ[YHJ[Z  Â&#x2039;*SPUPJ000000

* * VU[PU\V\ZS`WLYMVYTZLSMHZZLZZTLU[MVYSPMLSVUN SLHYUPUNHUKWYVMLZZPVUHSNYV^[O  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶ZLSMHZZLZZTLU[VMJVTT\UP[`  Â&#x2039;+LU[HS/LHS[O7YVQLJ[Z  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0=¶WVY[MVSPVZ  Â&#x2039;*SPUPJ000¶4VJR)VHYK(ZZLZZTLU[  Â&#x2039;7YLJSPUPJ00¶ZLSMHZZLZZTLU[VMWH[PLU[LK\JH[PVU]PKLV * 7 YVTV[L[OLWYVMLZZPVU[OYV\NOZLY]PJLHJ[P]P[PLZHUK HMÃ&#x201E;SPH[PVUZ^P[OWYVMLZZPVUHSVYNHUPaH[PVUZ  Â&#x2039;:(+/(TLTILYZOPW¶]VS\U[HY`  Â&#x2039;>0*ZJYLLUPUN¶LUYPJOTLU[VWWVY[\UP[`  Â&#x2039;>0*ZLHSHU[WYVNYHTZYLZ[VYH[P]LJSPUPJZLUYPJOTLU[ VWWVY[\UP[PLZ *   

7YV]PKLX\HSP[`HZZ\YHUJLTLJOHUPZTZMVYOLHS[OZLY]PJLZ Â&#x2039;*SPUPJ000000¶JOHY[H\KP[Z Â&#x2039;7YLJSPUPJ000¶ZRPSSWYVJLZZL]HS\H[PVUZ Â&#x2039;*SPUPJ000000¶ZRPSSJVTWL[LUJ`L]HS\H[PVUZ

* * VTT\UPJH[LLMMLJ[P]LS`^P[OPUKP]PK\HSZHUKNYV\WZ IV[O]LYIHSS`HUKPU^YP[PUN  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL000¶ZWLJPHSULLKZÃ&#x2026;PWJOHY[  Â&#x2039;*SPUPJ00¶HK\S[SLHYUPUNHUKJVTT\UPJH[PVU\UP[  Â&#x2039;+LU[HS/`NPLUL0000=¶U\YZPUNOVTLZJOVVSHUK ZWLJPHSULLKZL_HTZWYLZLU[H[PVUZ"JVTT\UP[`  Â&#x2039;+LU[HS/LHS[O7YVQLJ[Z  Â&#x2039;*SPUPJ000000¶7HYPZYV[H[PVUZ¶>VTLU *OPSKYLU-PYZ[ +LU[HS7YVNYHT:HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY4VIPSL +LU[HS<UP[ *7YV]PKLHJJ\YH[LJVUZPZ[LU[HUKJVTWSL[LKVJ\TLU[H [PVUMVYHZZLZZTLU[KPHNUVZPZWSHUUPUNPTWSLTLU[H[PVU HUKL]HS\H[PVUVMKLU[HSO`NPLULZLY]PJLZ  Â&#x2039;*SPUPJ000000!8\HSP[`(ZZ\YHUJLH\KP[Z * 7 YV]PKLJHYL[VHSSJSPLU[Z\ZPUNHUPUKP]PK\HSPaLK HWWYVHJO[OH[PZO\THULLTWH[OL[PJHUKJHYPUN  Â&#x2039;7H[PLU[)PSSVM9PNO[Z  Â&#x2039;7YLJSPUPJ000![YLH[TLU[VMWH[PLU[Z  Â&#x2039;*SPUPJ000000![YLH[TLU[VMWH[PLU[Z

(KTPZZPVU7YVJLZZ /H]LZH[PZMHJ[VYPS`NYHK\H[LKMYVTHYLJVNUPaLKOPNOZJOVVS ^P[OHNYHKLH]LYHNLVM¸*¹VYIL[[LYVYOH]LH.,+ /PNOZJOVVSZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L;LJO7YLW J\YYPJ\S\TZOV\SKJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYYLNHYKPUN LUYVSSTLU[YLX\PYLTLU[ZHUKWYVJLK\YLZ /H]LZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[LKJVSSLNLJOLTPZ[Y`^P[OH¸*¹ VYIL[[LY*VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y`*/4PZYLJVTTLUKLK /H]LJVTWSL[LK(*;[LZ[HUKOHKZJVYLZZLU[[V3HRL3HUK *VSSLNL(*;[LZ[ZJVYLZHYL]HSPKMVYMV\Y`LHYZ /H]LJVTWSL[LKJVSSLNLPU[LU[[VLUYVSSHUKOH]L OPNOZJOVVSHUKJVSSLNL[YHUZJYPW[ZZLU[[V3HRL3HUK *VSSLNL6MÃ&#x201E;JLVM(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ /H]LJVTWSL[LK3HRL3HUK*VSSLNLIH[[LY`VMLU[YHUJL L_HTZPMUV(*;ZJVYLZ
3HRL3HUK*VSSLNL

+LU[HS/`NPLUL

((:+/(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLLJVU[PU\LK /H]LJVTWSL[LKZ[\KLU[PUMVYTH[PVUMVYTZLU[[VWYVNYHT KPYLJ[VY *VTWSL[LKHWWSPJH[PVUZ^PSSILL]HS\H[LKI`[OL+LU[HS /`NPLUL(KTPZZPVUZ*VTTP[[LL5V[PÃ&#x201E;JH[PVUVMHJJLW[HUJL ^PSSILWYV]PKLK[V[OVZLPUKP]PK\HSZTLL[PUN[OLLU[YHUJL JYP[LYPHVUHZWHJLH]HPSHISLIHZPZ(JJLW[HUJL[V[OL JVSSLNLKVLZUV[LUZ\YLHJJLW[HUJLPU[V[OL+LU[HS /`NPLULWYVNYHT (SSJV\YZLZYLX\PYLKMVY[OLKLU[HSO`NPLULWYVNYHTT\Z[ ILJVTWSL[LK^P[OH¸*¹VYIL[[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 

/V\YZ (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 +LU[HS(UH[VT`HUK/PZ[VSVN` +LU[HS/`NPLUL0 7YLJSPUPJHS/`NPLUL0 5\[YP[PVU +LU[HS,SLJ[P]L ;6;(3

(JJLW[HUJL*YP[LYPH(M[LYHJJLW[HUJLPU[V[OLWYVNYHTHJVTWYLOLUZP]L WO`ZPJHSL_HTPUH[PVUPZYLX\PYLK

:LJVUK:LTLZ[LY

(M[LYHJJLW[HUJLHJ\YYLU[*79JHYKPZYLX\PYLK (M[LYHJJLW[HUJLZ\ITP[HWHZZWVY[WOV[V (M[LYHJJLW[HUJL/LWH[P[PZ)PTT\UPaH[PVUZHYLZ[YVUNS` YLJVTTLUKLKMVYHSSLU[LYPUNZ[\KLU[ZÆ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@

(M[LYHJJLW[HUJL[OLZ[\KLU[T\Z[HJOPL]LNYHKLZVM¸*¹ VYIL[[LYPUHSSJV\YZLZ[VYLTHPULUYVSSLK(M[LYHJJLW[HUJL[OLZ[\KLU[T\Z[Z\ITP[[VHIHJRNYV\UK JOLJRHWWYV_PTH[LJVZ[ WLYWYVNYHTWVSPJ`

:\TTLY;LYT

(M[LYHJJLW[HUJL[OLZ[\KLU[T\Z[Z\ITP[[VYHUKVT KY\N[LZ[PUNWLYPVKPJHSS`[OYV\NOV\[[LU\YLPU[OLWYVNYHT HWWYV_PTH[LS` WLY[LZ[WLYWYVNYHTWVSPJ` ;OL(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 00JV\YZLJ\YYPJ\S\TT\Z[ PUJS\KL[OLZ[\K`VMHJHKH]LYPUJS\KPUNOLHKHUKULJR HUH[VT`(JYLKP[JHKH]LYJV\YZL(+5PZVMMLYLK ZOV\SK( 7JV\YZLZ[HRLUH[V[OLYJVSSLNLZUV[PUJS\KL O\THUJHKH]LY

*VZ[ 0UHKKP[PVU[V[\P[PVUSHIMLLZHUKZLY]PJLMLLZZ[\KLU[ZHYL L_WLJ[LK[VI\`[OLPY\UPMVYTZHWWYV_PTH[LS` KLU[HS O`NPLULRP[ZHWWYV_PTH[LS` HUKWH`MVYV[OLYPUJPKLU [HSL_WLUZLZ:WLJPHSIVVRZHUKTPZJLSSHULV\ZP[LTZH]LYHNL HIV\[ WLYZLTLZ[LY3PJLUZPUNL_HTPUH[PVUZHUKSLHYUPUN L_WLYPLUJLZVMMJHTW\Z^PSSILH[[OLL_WLUZLVM[OLZ[\KLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULK I`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LIVYHO2PY[Z ,THPS!KRPY[Z'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@

9HKPVSVN` (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 4PJYVIPVSVN` +LU[HS/`NPLUL00 7YLJSPUPJHS/`NPLUL00 ;6;(3

7LYPVKVU[VSVN` +LU[HS/`NPLUL:LTPUHY *SPUPJ0 ;6;(3

   

   

  

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ 

7H[OVSVN` 7OHYTHJVSVN` +LU[HS/`NPLUL000 *SPUPJ00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 3HI7YVJLK\YLZ+LU[HS/`NPLUPZ[Z ,_WHUKLK+\[PLZMVY+LU[HS/`NPLUPZ[Z ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; +/@ Æ&#x2018; +/@

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` +LU[HS7\ISPJ/LHS[O +LU[HS/`NPLUL0= 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *SPUPJ000 +LU[HS/`NPLUL)VHYK9L]PL^ ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL
3HRL3HUK*VSSLNL

+LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU ((:+7.+(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYLNYHK\H[LZMVYJHYLLYZYLX\PYPUNHZVSPKRUV^SLKNLVM KLZR[VWW\ISPZOPUN,TWOHZPZPZWSHJLKVU[YHPUPUNPUJ\YYLU[NYHWOPJHY[ZZVM[^HYLHUK^LI WHNLKLZPNU[LJOUPX\LZJVTIPULK^P[O[OLSH[LZ[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN`[YLUKZ:[\KLU[Z^PSS KLZPNUHUKJYLH[LHY[^VYRMVYJVTTLYJPHSW\ISPJH[PVUHUKZLL[OLWYVJLZZ[OYV\NO[VTHRL P[WYLZZWSH[LYLHK`:[\KLU[ZTH`HZZ\TLWVZP[PVUZHZM\SS[PTLKLZR[VWW\ISPZOLYZNYHWOPJ KLZPNULYZWYLWYLZZVWLYH[VYZVYWVZP[PVUZPU]VS]PUNHISLUKVMHKTPUPZ[YH[P]LVMÃ&#x201E;JLK\[PLZ HUKKLZR[VWW\ISPZOPUN:VTLZ[\KLU[ZZ\JJLLKHZMYLLSHUJLYZHUKVWLU[OLPYV^UI\ZPULZZLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; 

/,+ 7,+ :7, ,5. 

:,*65+@,(9 /V\YZ

>LI7HNL+LZPNU (KVIL7OV[VZOVW4VK (KVIL0SS\Z[YH[VY4VK 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUVY *VTWVZP[PVU0 ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 0;;

0UKLZPNU4VK 8\HYR?WYLZZ4VK +LZPNUPUNMVY[OL>LI (K]HUJLK-VYTH[[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ +PNP[HS4LKPH(Y[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. 

/V\YZ (K]HUJLK+LZR[VW:RPSSZÂ&#x2020; :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]LE )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 169 )<: )<:*0: Æ&#x2018; 7:@

(\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[4VK .YHWOPJ+LZPNU*HWZ[VUL4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YV[V1V\YUHSPZ[PJ7OV[VNYHWO`VY 3LNHS,U]PYVU)\ZPULZZVY (U`)<:VY*0:*V\YZL 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY E >OLU7:@PZYLX\PYLK:6:TH`UV[IL\ZLKHZHZVJPHSZJPLUJL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYJ`:H[[LY^OP[L ,THPS!TZH[[LY^'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

+LZR[VW7\ISPZOPUN.YHWOPJ+LZPNU *9;+7.+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYV]PKLZZRPSSZHUKRUV^SLKNL[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU KLZR[VWW\ISPZOPUNHUK^LIWHNLKLZPNU>P[OHRUV^SLKNLVMRL`IVHYKPUNNYHWOPJHY[Z ZVM[^HYLHUK^LIWHNLKLZPNUNYHK\H[LZTH`Ã&#x201E;SS]HYPV\ZWVZP[PVUZPU[OLKLZR[VWW\ISPZOPUN ^LIWHNLKLZPNUHUKNYHWOPJKLZPNUÃ&#x201E;LSKZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (KVIL7OV[VZOVW4VK (KVIL0SS\Z[YH[VY4VK >LI7HNL+LZPNU ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. 

796.9(4;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: 

*0: 

+LZPNUPUNMVY[OL>LI (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U+LZPNU4VK 8\HYR?WYLZZ4VK (U`)<:)\ZPULZZ*SHZZVY (U`*0:*VTW\[LY*SHZZ ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HYJ`:H[[LY^OP[L ,THPS!TZH[[LY^'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK+LZR[VW:RPSSZÂ&#x2020; )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

56;,:!

 
3HRL3HUK*VSSLNL

,*VTTLYJL4HYRL[PUN *9;,42;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU,*VTTLYJL4HYRL[PUN[YHPUZZ[\KLU[Z[VLMMLJ[P]LS`THYRL[HUVYNHUPaH[PVU HUKP[ZWYVK\J[Z[OYV\NOP[Z>LIZP[L;OLWYVNYHT^PSSOPNOSPNO[Z[YH[LNPLZMVYKYH^PUNTVYL [YHMÃ&#x201E;J[VHÃ&#x201E;YT»Z>LIZP[LPUJYLHZPUNVUSPULYL]LU\LZHUKLUOHUJPUN[OLVYNHUPaH[PVU»Z YLW\[H[PVU(SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OL HZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVYPU4HYRL[PUNVY4HUHNLTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ >LI7HNL+LZPNU 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM,*VTTLYJL (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU ;6;(3

796.9(4;6;(3

/V\YZ   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,HYS`*OPSKOVVK*HYL ,K\JH[PVU ((:,*,(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL,HYS`*OPSKOVVK*HYLHUK,K\JH[PVUWYVNYHTWYV]PKLZ[OLHJHKLTPJIHJRNYV\UKHUK WYHJ[PJHSL_WLYPLUJLULJLZZHY`[VVWLYH[LHWYP]H[LOVTLKH`JHYLHUK[LHJOVYKPYLJ[PU JOPSKJHYLMHJPSP[PLZ(KKP[PVUHSLTWSV`TLU[VWWVY[\UP[PLZPUJS\KLU\YZLY`ZJOVVSZ/LHK:[HY[ WYVNYHTZHUKWHYHWYVMLZZPVUHS[LHJOLY»ZHPKLPUWYPTHY`NYHKLZ;OLWYVNYHTPZLZWLJPHSS` Z\P[LK[VPUKP]PK\HSZ^OVLUQV`^VYRPUNHUK[LHJOPUN`V\UNJOPSKYLUHUK[V[OVZLOH]PUN HJHYPUNHUKWH[PLU[WLYZVUHSP[`(¸*¹H]LYHNLPUYLX\PYLK,HYS`*OPSKOVVK*HYLHUK,K\JH[PVU JVYLJSHZZLZT\Z[ILTHPU[HPULKI`Z[\KLU[ZWYPVY[VLUYVSSPUNPU,*, 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; Æ&#x2018; )06 

)06 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTT\UPJH[PVUZ0VY *VTWVZP[PVU0 0U[YV[V,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ ,SLJ[P]L ¶ 5H[\YHS:JPLUJLVY )PVSVNPJHS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*,

/V\YZ *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 0UMHU[;VKKSLY,U]PYVUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ *OPSK+L]LSVWTLU[ /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;(9; 4<: ,+< 7:@ :7, 

,HYS`*OPSKOVVK*SPUPJHS -\UKHTLU[HSZVM(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ,SLJ[P]L ¶ ;6;(3 ¶

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; ,*,

-PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY 6YNHUPaH[PVU4HUHNLTLU[VM7YL:JOVVSZ 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ ;LHJOPUN3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` ) HZPJ(J[P]P[PLZ,SLTLU[HY` :LJVUKHY`*OPSK -PLSK,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

¶


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ*VTT\UPJH[PVU;LJOUPJPHU *9;,*;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL,SLJ[YVUPJ*VTT\UPJH[PVU*LY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSWYV]PKL[YHPUPUNPUJHISPUNHUKÃ&#x201E;ILYVW[PJZ HUHSVNHUKKPNP[HSLSLJ[YVUPJZJVTW\[LYZKH[HJVTT\UPJH[PVU^P[OIHZPJYV\[PUNZRPSSZ ;OLZ[\KLU[^PSSYLJLP]LOHUKZVU[YHPUPUNVU^PKLYHUNLVMLSLJ[YVUPJLX\PWTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ )HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z *HISPUN0UZ[HSS^P[O-PILY6W[PJZ ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O004VK ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU *VTW\[LY/HYK^HYL ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,3 

,,; 

:VSPK:[H[L /VTL;LJOUVSVN`0U[LNYH[PVU *VTW\[LY:LY]PJPUN;LJO >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` )HZPJ5L[^VYRPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY +H[H*VTT\UPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

/V\YZ   ¶ ¶ ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ*VU[YVS;LJOUVSVN` ((:0*:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHTOH]LKL]LSVWLK[OLRUV^SLKNLJVTT\UPJH[PVUZRPSSZHUK THUHNLTLU[HIPSP[`[VPU[LYMHJL^P[OHUKIL[^LLUH]HYPL[`VMTHU\MHJ[\YPUNHUKV[OLYPUK\Z[Y` WYVMLZZPVUHSZ;OLNYHK\H[LZHYLWYLWHYLKMVYHWVZP[PVU[OH[THPU[HPUZYLWHPYZVYPUZ[HSSZ LSLJ[YVUPJZ`Z[LTZPUI\ZPULZZLZMHJ[VYPLZZ[VYLZVYOLHS[OJHYLMHJPSP[PLZ,SLJ[YVUPJ*VU[YVS NYHK\H[LZ\UKLYZ[HUKLSLJ[YVUPJZMVY[LJOUPJHSZ\WWVY[WYVNYHTTPUNPUVYKLY[VJVYYLJ[HUK TVKPM`ZV\YJLJVKLHUKUL[^VYRPUNPUVYKLY[VPU[LNYH[LLX\PWTLU[HUKL_WHUKUL[^VYRZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[O004VK >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :7,

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,,;

+PNP[HS3VNPJ :VSPK:[H[L ;LJOUPJHS4H[O0004VK 0U[YVK\J[PVU[V :WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018;

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,3 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,;

5L[^VYRPUN)HZPJZ ;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L /\THU4HJOPUL0U[LYMHJL ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ +PNP[HS*PYJ\P[Z *VTW\[LY:`Z[LT(YJOP[LJ[\YL 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` ((:,,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`WYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYL[OLZ[\KLU[MVY[YHUZMLY [VVULVM0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`»ZVY:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`»ZMV\Y`LHYLSLJ[YVUPJKLNYLL WYVNYHTZ:[\KLU[ZJVTWSL[PUN[OL,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN;LJOUVSVN`KLNYLLWYVNYHTOH]L[OL ZRPSSZHUKRUV^SLKNL[VILLTWSV`LKPUTHU`KPMMLYLU[LSLJ[YVUPJÃ&#x201E;LSKZ;OPZWYVNYHT[LHJOLZ HIYVHKYHUNLVMLSLJ[YVUPJZZ\JOHZYHKPVMYLX\LUJ`JVTT\UPJH[PVUTPJYVWYVJLZZVYZKPNP[HS HUKSPULHYLSLJ[YVUPJZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 4(;

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJ4VK ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z4VKÂ&#x2020; *VTWVZP[PVU0 *(+04VK ,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU (SNLIYH^P[O;YPNVUVTL[Y` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

+PNP[HS3VNPJ :VSPK:[H[L+L]PJLZÂ&#x2020; *VTWVZP[PVU00 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73*

/V\YZ 3PULHY,SLJ[YVUPJÂ&#x2020; 0UK\Z[YPHS*VU[YVSZ04VK 73*4VKÂ&#x2020; *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[HPVUÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

9-*VTT\UPJH[PVUZÂ&#x2020; ,SLJ[YVUPJ7YVQLJ[Â&#x2020; *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZ:WLJPHSPZ[

((:,,;,:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZ:WLJPHSPZ[WYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYLTWSV`TLU[PU[OLLSLJ[YVUPJZ Ã&#x201E;LSKVMJOVPJL\[PSPaPUNHOHUKZVUHWWYVHJO;OLNYHK\H[LTH`JOVZLJSHZZLZPU[OLLSLJ[YVUPJZ Ã&#x201E;LSKZVMJVTW\[LYZUL[^VYRPUN[LSLJVTT\UPJH[PVUZVYTHU\MHJ[\YPUN,SLJ[YVUPJZ:`Z[LTZ :WLJPHSPZ[HWWSPLZ[OLPYRUV^SLKNLVMLSLJ[YVUPJZI`HZZPZ[PUNLSLJ[YVUPJZLUNPULLYZ7LYMVYTPUN [LZ[VUUL^LX\PWTLU[KLZPNUZKVPUNÃ&#x201E;LSKZLY]PJL^VYRVYWLYMVYTPUNTHPU[LUHUJLHUKYLWHPY VUZVWOPZ[PJH[LKLSLJ[YVUPJZ`Z[LTZZ\JOHZYVIV[PJZJVTW\[LYZHUKPUK\Z[YPHSJVU[YVSZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *(+

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ,SLJ[YVUPJZ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O004VK *(+0 ;6;(3

    

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73*

/V\YZ +PNP[HS*PYJ\P[Z 0UK\Z[YPHS*VU[YVS0 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZ 3PULHY,SLJ[YVUPJZ -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[HPVUÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

+PNP[HS3VNPJ :VSPK:[H[L+L]PJLZ ;LJO4H[O0004VK 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,5.

9-*VTT\UPJH[PVUZ ,SLJ[YVUPJ7YVQLJ[ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ 5+7,4:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ WYVNYHTPUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZSHIVYH[VY`OVZWP[HS HUKÃ&#x201E;LSKJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ;OLZ[\KLU[PZH^HYKLK HJLY[PÃ&#x201E;JH[L\WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT HUK^PSSILLSPNPISL[V[HRL[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM 7\ISPJ/LHS[O,4;0U[LYTLKPH[LSPJLUZPUNL_HTPUH[PVU VY[OL5H[PVUHS9LNPZ[Y`VM,4;ZL_HTPUH[PVU *VTWSL[PVUVM[OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU,TLYNLUJ`4LKPJHS :LY]PJLZKVLZUV[N\HYHU[LLSPJLUZ\YL;OLYLHYLZVTL JVUKP[PVUZMVY^OPJO[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ /LHS[OTH`YLM\ZL[VPZZ\LHSPJLUZL7SLHZLJVUZ\S[ ^P[O[OL,4:+PYLJ[VY[VH]VPKSPJLUZLHWWSPJH[PVU OPUKYHUJLZ ;OPZWYVNYHTPZJVUK\J[LKPUJVVWLYH[PVU^P[O :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LYHUKPZHWWYV]LK I`[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ/LHS[O+P]PZPVU VM,4:HUK/PNO^H`:HML[`

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4:

/V\YZ

,TLYNLUJ`4LKPJHS;LJOUPJPHU¶)HZPJ ;6;(3

796.9(4;6;(3

 

7YVNYHTNYHK\H[LZHYLWYLWHYLKMVYJHYLLYVWWVY[\UP [PLZPU[OLÃ&#x201E;LSKVM,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ ,4:PUJS\KPUNI\[UV[SPTP[LK[V\YIHUHUKY\YHS HTI\SHUJLZLY]PJLZHUKVYÃ&#x201E;YLKLWHY[TLU[Z"PUK\Z[YPHS ZL[[PUNZ"JSPUPJHSZL[[PUNZ"HUKWVZP[PVUZV]LYZLHZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+H]L)\KKL ,THPS!KI\KKL 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,U[YLWYLUL\YZOPW¶:THSS)\ZPULZZ6^ULYZOPW 5+7,5;9,*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYV^ULYZOPWVM[OLPYV^UI\ZPULZZ *V\YZLZOH]LILLUJHYLM\SS`JOVZLU[VNP]L[OLZ[\KLU[[OLZVSPK PUMVYTH[PVUHSIHZLULLKLK[VZ\JJLLKPUI\ZPULZZV^ULYZOPW (SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS` [V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVYPU4HUHNLTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ)<: 

:THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -LKLYHS;H_(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YPUJPWHSZVM4HUHNLTLU[VY /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ ;6;(3

796.9(4;6;(3

    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

,Z[OL[PJZ;YHJR *9;,:;/;92

;OL,Z[OL[PJZ*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHT (WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY,Z[OL[PJZ(WWSPJH[PVU^P[O[OL*9;,:;/;92THQVY JVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVUHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHT6UJL HJJLW[LKPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V*9;,:;/

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,Z[OL[PJZ

*9;,:;/*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;OL,Z[OL[PJZWYVNYHTTLL[Z[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVU Z[HUKHYKYLX\PYLTLU[ZWLY[HPUPUN[VMHJ\S[`X\HSPÃ&#x201E;JH[PVUZLX\PWTLU[MHJPSP[PLZ JV\YZLJVU[LU[HUKJVU[HJ[OV\YZ,U[YHUJLPU[V[OL,Z[OL[PJZWYVNYHTPZMHSSZLTLZ[LY VUS`MVSSV^PUNHZJYLLUPUNWYVJLZZ([V[HSVMJVUZLJ\[P]LOV\YZPZYLX\PYLKMVY JVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKZLY]PJLMLLZ,Z[OL[PJZ[\KLU[Z ^PSSW\YJOHZL\UPMVYTZHU,Z[OL[PJZRP[HUK^VYRIVVRZ;VZLJ\YLHZ[H[LSPJLUZLHZHU ,Z[OL[PJPHULHJOZ[\KLU[PZYLX\PYLK[V[HRLH^YP[[LU0SSPUVPZZ[H[LIVHYKL_HTPUH[PVU \WVUJVTWSL[PVUVM[OLJ\YYPJ\S\T 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *6: Æ&#x2018; ,:; Æ&#x2018; ,:;

/V\YZ *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZMVY*VZTL[VSVN` ,Z[OL[PJZ0Â&#x2020; ,Z[OL[PJZ00Â&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,:; Æ&#x2018; ,:; Æ&#x2018; *6:

,Z[OL[PJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,Z[OL[PJZ0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :HSVU4HUHNLTLU[ ;6;(3

  

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; ,:;

,Z[OL[PJZ= ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!7LNN`:[YHUNL ,THPS!WZ[YHUNL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

 


3HRL3HUK*VSSLNL

-PYL:JPLUJL;LJOUVSVN`

((:-:;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLHZZVJPH[LKLNYLLPU-PYL:JPLUJL;LJOUVSVN`PZH[^V`LHY WYVNYHTIHZLKVUHTVKLSJYLH[LKI`;OL-PYLHUK,TLY NLUJ`:LY]PJLZ/PNOLY,K\JH[PVU-,:/,UL[^VYRVMÃ&#x201E;YL ZJPLUJLWYVNYHTZ;OL5H[PVUHS-PYL(JHKLT`OHZHK]VJH[LK Z[HUKHYKPaPUNLK\JH[PVUMVYÃ&#x201E;YLÃ&#x201E;NO[LYZHUKVMÃ&#x201E;JLYZHJYVZZ [OLUH[PVU-,:/,»ZTPZZPVUPZ!¸[VWYV]PKLVYNHUPaH[PVUVM WVZ[ZLJVUKHY`PUZ[P[\[PVUZ[VWYVTV[LOPNOLYLK\JH[PVU HUK[VLUOHUJL[OLYLJVNUP[PVUVM[OLÃ&#x201E;YLHUKLTLYNLUJ` ZLY]PJLZHZWYVMLZZPVUZ[VYLK\JLSVZZVMSPMLHUKWYVWLY[` MYVTÃ&#x201E;YLHUKV[OLYOHaHYKZ¹;OPZWYVNYHT^PSSWYLWHYL[OL Z[\KLU[MVYLTWSV`TLU[PU[OL-PYL:LY]PJLÃ&#x201E;LSK;OLWYVNYHT [YHPUZMVYLTWSV`TLU[PU[OL-PYL:LY]PJLÃ&#x201E;LSK;OLWYVNYHT [YHPUZ[OLZ[\KLU[[VJVUZPKLYMHJ[VYZZ\JOHZI\PSKPUN JVUZ[Y\J[PVUZ[YH[LN`HUK[HJ[PJZÃ&#x201E;YLWYL]LU[PVUHUK PU]LZ[PNH[PVU3HRL3HUK*VSSLNLOHZHUHY[PJ\SH[PVUHNYLL TLU[^P[O:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`PU*HYIVUKHSLHUKHSS JSHZZLZ^PSSIL[YHUZMLYHISL^P[OM\SSJYLKP[[V:V\[OLYU0SSPUVPZ <UP]LYZP[`MVY[OLPY-PYL:LY]PJL4HUHNLTLU[WYVNYHT;OL MVSSV^PUNWYVJLK\YLZHUKWYLYLX\PZP[LZT\Z[ILZH[PZÃ&#x201E;LK ILMVYLHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL-PYL:JPLUJL ;LJOUVSVN`7YVNYHT;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUJYP[LYPHHUK WYVJLK\YLZHYLPUHJJVYKHUJL^P[O0SSPUVPZSH^(KTPZZPVU [V3HRL3HUK*VSSLNL6MÃ&#x201E;JPHSOPNOZJOVVS[YHUZJYPW[VY .,+JLY[PÃ&#x201E;JH[L:H[PZMHJ[VY`ZJVYLZVUWSHJLTLU[[LZ[Z :[H[LYLN\SH[PVUZYLX\PYL3HRL3HUK*VSSLNL[VÃ&#x201E;YZ[HJJLW[ X\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z0MZWHJLWLYTP[ZJVUZPKLYH[PVU ^PSS[OLUILNP]LU[VV\[VMKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z(WWSPJHU[Z ZLLRPUNHKTPZZPVUPU[OL-PYL:JPLUJL;LJOUVSVN`7YVNYHT T\Z[OH]LHJVTWSL[LKÃ&#x201E;SLPU[OL,4:KLWHY[TLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(;

/V\YZ -PYL)LOH]PVYHUK*VTI\Z[PVU 7YPUJPWSLZVM,TLYNLUJ`:LY]PJLZ 6JJ\WH[PVUHS:HML[`HUK/LHS[O *VTWVZP[PVU0 .LULYHS,K\JH[PVU4H[O ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+H]L)\KKL ,THPS!KI\KKL 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :7,

/V\YZ

)\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU -PYL7YL]LU[PVU -PYL0U]LZ[PNH[PVU0 *VTWVZP[PVU00 :WLLJO*VTT\UPJH[PVUZWLJPÃ&#x201E;JJSHZZ ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[ZLTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

-PYL7YV[LJ[PVU:`Z[LTZ -PYL:LY]PJL:HML[`HUK:\Y]P]HS *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` (WWYV]LK(Y[,SLJ[P]LZLLJOVPJLZILSV^ ;6;(3 

:LJVUKZLTLZ[LY

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,SLJ[P]L

3LNHS(ZWLJ[ZVM-PYL:JPLUJL -PYL(KTPUPZ[YH[VY0 -PYL0U]LZ[PNH[PVUZ00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` )PV:JPLUJL0 ZLLILSV^MVYJOVPJLZ ;6;(3

   

(7796=,+(9;*6<9:,:

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4<: 

++LZPNU ++LZPNU 0U[YVK\J[PVU[V-PST(WWYLJPH[PVU (Y[HUK.LUKLY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ *YLH[P]L>YP[PUN <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ

   

-09,:*0,5*,,3,*;0=,:

Æ&#x2018; -:; Æ&#x2018; -:; 

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 -:; -:; ,4:

/`KYH\SPJZHUK>H[LY:\WWS` : [YH[LN`HUK-PYL;HJ[PJZ /PNOS`YLJVTTLUKLK 9LX\PYLKMVY-PYL6MÃ&#x201E;JLY*LY[PÃ&#x201E;JH[L -PYL(KTPUPZ[YH[VY00 -PYL0UZ[Y\J[VY0 ,4;)HZPJ

796.9(4;6;(3  

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; * V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY
3HRL3HUK*VSSLNL

.0:¶0U[YV[V.LVNYHWOPJ0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ *9;.0:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL.LVZWH[PHS*LY[PÃ&#x201E;JH[L7YVNYHT^PSSWYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OL RUV^SLKNLHUKWYHJ[PJHSZRPSSZULJLZZHY`[VKL]LSVWHUKTHUHNL .LVNYHWOPJ0UMVYTH[PVUWYVQLJ[ZHUK[VPU[LYWYL[HUKPTWSLTLU[ .0:HZHKLJPZPVUZ\WWVY[Z`Z[LT;OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSLUHISLZ[\KLU[Z [VKL]LSVWZ\IZ[HU[PHS[OLVYL[PJHSHUKWYHJ[PJHSJVTWL[LUJPLZ YLSH[PUN[V.0:"KL]LSVWMV\UKH[PVUHS\UKLYZ[HUKPUNHUKZRPSSZPU [OL\ZLVMPUK\Z[Y`Z[HUKHYKZVM[^HYL"HUKILHISL[VKLTVUZ[YH[L [VLTWSV`LYZ[OLHIPSP[`[VWLYMVYT.0:[HZRZH[[OL[LJOUPJPHUSL]LS 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLL NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; .0: Æ&#x2018; .,6 Æ&#x2018; *,; 

(.9 

:<..,:;,+,3,*;0=,: /V\YZ

0U[YV[V.LVZWH[PHS;LJOUVSVN` >VYSK.LVNYHWO` +H[H*VSSLJ[PVUMVY.0:4HWWPUNVY .7:(WWSPJH[PVUZPU(N ;6;(3

 ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; .0: Æ&#x2018; *0: 

(K]HUJLK.0:Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`,SLJ[P]LEE ;6;(3

 

.LVZWH[PHS;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW ;6;(3

 

=PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; )HZPJ*VTW\[LY7YVNYHTTPUN +H[HIHZL4HUHNLTLU[ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTW\[LY(PKLK+YHM[PUNLSLJ[P]L796.9(4;6;(3:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; .0: ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *(+

56;,:!

  ¶ ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

/LHS[O0UMVYTH[PVU 4LKPJHS*VKPUN6USPUL((:+LNYLL ((:/04*(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHT^PSSWYLWHYLZ[\KLU[ZMVYTHUHNLTLU[WVZP[PVUZPU/LHS[O 0UMVYTH[PVU:[\KLU[ZHYLPUZ[Y\J[LKPUTLKPJHSL[OPJZJVKPUNPUMVYTH[PVU [LJOUVSVN`Z[H[PZ[PJZTHUHNLTLU[HUKTLKPJHSYLPTI\YZLTLU[<WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTNYHK\H[LZ^PSSILHISL[VZP[MVY TLKPJHSJVKPUNL_HTZH]HPSHISL[OYV\NOUH[PVUHSVYNHUPaH[PVUZZ\JOHZ[OL (TLYPJHU/LHS[O0UMVYTH[PVU4HUHNLTLU[(ZZVJPH[PVU(/04(HUK[OL (TLYPJHU(JHKLT`VM7YVMLZZPVUHS*VKLYZ((7*(KKP[PVUHSS`Z[\KLU[Z ^PSSILHISL[VVI[HPUH9LNPZ[LYLK/LHS[O0UMVYTH[PVU;LJOUVSVNPZ[9/0; JYLKLU[PHS[OYV\NO[OL(/04( 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; :-:

:,*65+@,(9 /V\YZ

7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ /LHS[O0UMVYTH[PVUMVY7YVMLZZPVUHSZ )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 7H[OVWO`ZPVSVN` :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4*:

/V\YZ (K]HUJLK*7;*VKPUNHUK4VKPÃ&#x201E;LYZ (K]HUJLK0*+*4*VKPUN 4LKPJHS4HUHNLTLU[ ,[OPJZ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN *YLKLU[PHSPUN,TLYNPUN*VKPUN;YLUKZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; ,5. 

)HZPJ7OHYTHJVSVN`46+ )HZPJ7OHYTHJVSVN`46+ 7YPUJPWSLZVM*7;*VKPUN 7YPUJPWSLZVM0*+*4*VKPUN 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU 46+ 4H[OMVY4LKZ )\ZPULZZ,UNSPZO ;6;(3

  

Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4*: 

4*: 

/LHS[OJHYL:[H[PZ[PJZ 4LKPJHS9LJVYKZ ;OL3H^ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 4LKPJHS0UZ\YHUJL9LPTI\YZLTLU[ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ /VZWP[HS¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY /VZWP[HS*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW *SPUPJ¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY *SPUPJ*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW ;6;(3 

796.9(4;6;(3

4*:

  

Æ&#x2018; 4*: ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/LH[PUN=LU[PUN(PY*VUKP[PVUPUN 9LMYPNLYH[PVU *9;/=(**LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[Z[VNHPULU[Y`SL]LSLTWSV`TLU[PU[OPZPUK\Z[Y` :[\KLU[ZSLHYUZRPSSZPUPUZ[HSSH[PVUYLWHPYHUKTHPU[LUHUJLVMJVTTLYJPHSHUK YLZPKLU[PHSOLH[PUNHUKJVVSPUN\UP[Z 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=*

/V\YZ (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V/=(*9,SLJ[YPJP[`Â&#x2020; 9LMYPNLYH[PVU0Â&#x2020; /=(*9)S\LWYPU[9LHKPUNÂ&#x2020; (PY*VUKP[PVUPUN0Â&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=* Æ&#x2018; /=*

9LMYPNLYH[PVU00Â&#x2020;Â&#x2020; (PY*VUKP[PVUPUN00Â&#x2020;Â&#x2020; /LH[.LULYH[PVU:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020; 7PWLHUK+\J[^VYR0UZ[HSSH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

Â&#x2020;   

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

/VY[PJ\S[\YHS7YVK\J[PVU 3HUKZJHWL ((:/9;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL/VY[PJ\S[\YL7YVK\J[PVUHUK3HUKZJHWLKLNYLLPZMVYZ[\KLU[ZZLLRPUNHK]HUJLK[YHPUPUN ^P[OPU[OLNYLLUPUK\Z[Y`PUJS\KPUNNYLLUOV\ZLTHUHNLTLU[NVSMJV\YZLTHUHNLTLU[SHUK ZJHWLKLZPNUU\YZLY`THUHNLTLU[HUKSHUKZJHWLJVUZ[Y\J[PVU;OL^LLRZVMPU[LYUZOPW HSSV^[OLZ[\KLU[[VZWLJPHSPaL^P[OPU[OLWYVK\J[PVUVYSHUKZJHWLHYLHZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 4(; Æ&#x2018; (.9 (.9

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; >VVK`7SHU[0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVUÂ&#x2020; 3HUKZJHWL*VUZ[Y\J[PVU HUK4HPU[LUHUJLÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020;VY . LULYHS,K\JH[PVU4H[OLTH[PJZ VYOPNOLY :VPSZÂ&#x2020;VY :VPS:JPLUJL ¶ ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9;

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+

 ,]LYNYLLUZ=PULZHUK.YV\UKJV]LYZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z 7LYLUUPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL 0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ PU(NYPJ\S[\YLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ¶ /9;VY(.9,SLJ[P]L 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3 ¶

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (.9 (.9 Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9;(NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZVY 0U[YVK\J[PVU[V(N,JVUVTPJZ ¶ /LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z (UU\HSZ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL ;6;(3 ¶ 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 7:@ :6:

/V\YZ ;\YM4HUHNLTLU[Â&#x2020; 3HUKZJHWL+LZPNUÂ&#x2020; )PV:JPLUJL *VTWVZP[PVUVY *VTT\UPJH[PVUZ0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY /\THU9LSH[PVUZ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7,

. YLLUOV\ZL4HUHNLTLU[ HUK7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL /9;VY(.9,SLJ[P]L (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 7\ISPJ:WLHRPUN ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(NYPJ\S[\YL:HSLZTHUZOPWÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[ :VPS-LY[PSP[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3HUKZJHWL+LZPNU¶3H`V\[.YHWOPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YV[V(NYVLJVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )PVSVNPJHS7LZ[4HUHNLTLU[Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9L[HPSPUNVM(NYPJ\S[\YHS:\WWSPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 796.9(4;6;(3¶

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+`RL)HYRSL` ,THPS!KIHYRSL`'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ 7OVUL!

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`/VY[PJ\S[\YL7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

/VY[PJ\S[\YL *9;/9;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL/VY[PJ\S[\YLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZZLLRPUNLK\JH[PVUHS[YHPUPUNHUK LTWSV`TLU[PU[OLPUK\Z[YPLZVMSHUKZJHWPUNNYLLUOV\ZLTHUHNLTLU[WSHU[WYVWHNH[PVU U\YZLY`THUHNLTLU[NVSMJV\YZLTHUHNLTLU[HUK[\YMNYHZZTHUHNLTLU[0UHKKP[PVU[V JYLKP[OV\YZVMZWLJPHSPaLKJV\YZLZPUOVY[PJ\S[\YLI\ZPULZZHUKZVPSZJPLUJLZ[\KLU[Z^PSS YLJLP]L^LLRZVMZ\WLY]PZLKVJJ\WH[PVUHSL_WLYPLUJLH[HWWYV]LKPU[LYUZOPWSVJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 (.9 /V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; >VVK`7SHU[0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVUÂ&#x2020; ;\YM4HUHNLTLU[Â&#x2020; 3 HUKZJHWL*VUZ[Y\J[PVU HUK4HPU[LUHUJLÂ&#x2020; (NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZÂ&#x2020; :VPSZVY :VPS:JPLUJL ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; Æ&#x2018; /9; 

 ¶ :\TTLY;LYT

Æ&#x2018; /9; / LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z (UU\HSZ :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; /9;

Â&#x2020;*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+`RL)HYRSL` ,THPS!KIHYRSL`'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ 7OVUL! 

/V\YZ

,]LYNYLLUZ=PULZHUK.YV\UK*V]LYZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; / LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z 7LYLUUPHSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .YLLUOV\ZL4HUHNLTLU[7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3HUKZJHWL+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL ;6;(3 

56;,:! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/\THU:LY]PJLZ

((:/:7:6*(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL/\THU:LY]PJLZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[Z^P[OZRPSSZ[V^VYRPUH]HYPL[`VM ZL[[PUNZZ\JOHZOVTLZMVY[OLKL]LSVWTLU[HSS`KPZHISLKHJ[P]P[`WZ`JOVZVJPHSHYLHZVMZLUPVY YLZPKLU[PHSOVTLZZWLJPHSLK\JH[PVUZJOVVSZZ[H[LHNLUJPLZJVYYLJ[PVUHSJLU[LYZWYVIH[PVU VMÃ&#x201E;JLZZVJPHSZLY]PJLHYLHZVMOVZWP[HSZHUKTLU[HSOLHS[OMHJPSP[PLZ*SHZZYVVT[YHPUPUNHUK Ã&#x201E;LSKL_WLYPLUJLWYLWHYLNYHK\H[LZVM[OL/\THU:LY]PJLZWYVNYHT[VWYV]PKLNYLH[S`ULLKLK ZLY]PJLZ[VWLVWSL^OVYLX\PYLHZZPZ[HUJL ;VILLSPNPISLMVY[OLÃ&#x201E;LSKL_WLYPLUJL[OLMVSSV^PUNT\Z[ILJVTWSL[LK!ZLTLZ[LYOV\YZ VM[OLYLX\PYLKJ\YYPJ\S\T.7(-V\UKH[PVUZVM/\THU:LY]PJLZ/:7HUK:VJPHS >LSMHYL/:7;OPZWYVNYHTVMZ[\K`JHUSLHK[VHIHJOLSVY»ZKLNYLLPUMHTPS`HUKJVUZ\TLY ZJPLUJLZVJPVSVN`WZ`JOVSVN`OLHS[OZ[\KPLZVYZVJPHS^VYR:[\KLU[ZZOV\SKJVUZ\S[^P[OHU HK]PZVYK\YPUN[OLPYÃ&#x201E;YZ[`LHYYLNHYKPUNZWLJPÃ&#x201E;J[YHUZMLYJ\YYPJ\SHHUKLSLJ[P]LZJV\YZL^VYR[V MHJPSP[H[LH[YHUZMLY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` -V\UKH[PVUZVM/\THU:LY]PJLZ 4H[O0(04VY :JPLUJL0(03VY0(07 7YPUJPWSLZVM/LHS[O ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ >VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY00 -PLSK,_WLYPLUJL00 (YLHVM*VUJLU[YH[PVU /\THUP[PLZ0(0/ ,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 

:7, /:7 *0: /,+ 

*VTWVZP[PVU00VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS>LSMHYL 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ;6;(3 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018;

>VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY0 -PLSK,_WLYPLUJL0 (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

  

67;065( /:7 /:7

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

 67;065)

Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

>VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY000 -PLSK,_WLYPLUJL000 (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ,SLJ[P]LZ ;6;(3

¶ ¶ ¶ ¶ ¶

(YLHVM*VUJLU[YH[PVU ,SLJ[P]LZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

 

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!/LSLU/LUKYLU ,THPS!OOLUKYLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/\THU:LY]PJLZ

((:/:7:6*(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLLJVU[PU\LK :LTLZ[LY (YLHZVM*VUJLU[YH[PVU

;OL/\THU:LY]PJLZZ[\KLU[OHZ[OLVWWVY[\UP[`[VJOVVZL MYVTÃ&#x201E;]LHYLHZVMJVUJLU[YH[PVU!LK\JH[PVUOLHS[OJYPTPUHS Q\Z[PJLWZ`JOVSVN`HUKZVJPVSVN`-PM[LLUZLTLZ[LYOV\YZHYL YLX\PYLKMYVTVULVM[OLÃ&#x201E;]LHYLHZ[VJVTWSL[L[OLWYVNYHT (SSLSLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`WYVNYHTJVVYKPUH[VY

:LTLZ[LY (YLHZVM*VUJLU[YH[PVU ,+<*(;065 ,+< ,+< ,+< ,+< ,*, ,*, ,*, 7,+ 7:@ ,+< /:7

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;LHJOPUN 3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU ,K\JH[PVUHS7Z`JOVSVN` 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ *OPSK)LOH]PVY 4HUHNLTLU[ *YLH[P]L(J[P]P[PLZMVY@V\UN*OPSKYLU )HZPJ(J[P]P[PLZMVY,SLTLU[HY`*OPSKYLU *OPSK+L]LSVWTLU[ +P]LYZP[`VM:JOVVSZ :VJPL[` 0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYR

*90405(31<:;0*, *1: *VYYLJ[PVUZ *1: *YPTPUHS0U]LZ[PNH[PVU0 *1: *YPTPUHS,]PKLUJL 7YVJLK\YLZ *1: 1\]LUPSL1\Z[PJL *1: 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL *1: *YPTPUHS3H^

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/,(3;/ (/, (/, (/, ,*,

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7,+

)HZPJ5\YZPUN(ZZPZ[PUN 4LKPJHS;LYTPUVSVN` (K]HUJLK4LKPJHS;LYTPUVSVN` / LHS[O:HML[`5\[YP[PVU MVY@V\UN*OPSKYLU ,TLYNLUJ`4LKPJHS;LJOUPJPHU¶)HZPJ *VTT\UP[`/LHS[O 5\[YP[PVU +PZLHZL7YVJLZZLZ -P[ULZZMVY3PML

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!/LSLU/LUKYLU ,THPS!OOLUKYLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

     

   

    

/V\YZ

7:@*/636.@ ,*, /:7 /:7 :6* :6* 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ 7:@ /:7

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*OPSK)LOH]PVY 4HUHNLTLU[ +`UHTPJZVM+VTLZ[PJ=PVSLUJL )LOH]PVY4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` +LH[O +`PUN ;OL7Z`JOVSVN`VM4H[\YP[` 6SK(NL *OPSK+L]LSVWTLU[ -HTPS`9LSH[PVUZ /\THU+L]LSVWTLU[ (IUVYTHS7Z`JOVSVN` :VJPHS7Z`JOVSVN` *\S[\YL 7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYR

      

:6*0636.@ (5; *1: :6* :6* :6* :6* /:7

.LULYHS(U[OYVWVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :VJPHS7YVISLTZ :VJPVSVN`VM+L]PHU[)LOH]PVY 9HJPHS ,[OUPJ.YV\WZ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYR

   

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/<4(5:,9=0*,:,3,*;0=,: .LULYHS,K\JH[PVUJV\YZLZJHUIL\ZLKHZLSLJ[P]LJYLKP[ ,SLJ[P]LZ!ULLKJYLKP[OV\YZPMJVTWSL[L-PLSK,_WLYP LUJL000ULLKJYLKP[OV\YZPMKVUV[JVTWSL[L-PLSK ,_WLYPLUJL000*V\YZLZSPZ[LK\UKLYHYLHZVMJVUJLU[YH[PVU JHUHSZVIL\ZLKHZLSLJ[P]LZ*VTW\[LYJV\YZLZJHUIL \ZLKHZLSLJ[P]LZ^P[OHTH_PT\TVMOV\YZ 7/0 ,[OPJZ ,*6 ;OL(TLYPJHU,JVUVT` :7, 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVU :7, 0U[YVK\J[PVU[V.YV\W+PZJ\ZZPVUZ :7, 7LYZ\HZP]L:WLHRPUN :-: :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ )<: )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ /:7 0U[YV[V:\IZ[HUJL(I\ZL ,5. 4HU\HS*VTT\UPJH[PVUMVY+LHM ,5. (K]HUJLK:PNUPUN 76: (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,*, /LHKZ\W9LHKPUN *0: 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ *0: 7HNL4HRLY *0: 7V^LY7VPU[ *0: >LI7HNL+LZPNU *0: ,_JLS *0: (JJLZZ *0: >VYK 

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;


3HRL3HUK*VSSLNL

0UK\Z[YPHS4HPU[LUHUJL *9;05+4;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V[OLÃ&#x201E;LSKVMPUK\Z[YPHSTHPU[LUHUJL ,TWOHZPZPZWSHJLKVUZ\JOHYLHZHZTHJOPULZOVWWS\TIPUNHUKLSLJ[YPJP[`HZ^LSSHZ JVUJLU[YH[PVUVMTLJOHUPJHSS`VYPLU[LKJV\YZL^VYR5H[PVU^PKL[OLPUK\Z[Y`ULLKZZRPSSLK THPU[LUHUJLTLJOHUPJZ-VYHWLYZVU^P[O[YHPUPUNPUPUK\Z[YPHSTHPU[LUHUJLH]HYPL[`VM QVIZHYLH]HPSHISLPUTHU`SVJH[PVUZ>HNLZPU[OPZQVIJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUHYLOPNOYHUNPUN SVJHSS`MYVTHULU[Y`SL]LSVM ¶ WLYOV\Y\W[V WLYOV\Y 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; :6: Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 4,;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; +**PYJ\P[Z4VKÂ&#x2020; :OVW*VTW\[H[PVUZ 0UK\Z[YPHS:HML[` /\THU9LSH[PVUZ 7PWLÃ&#x201E;[[PUN7YVJLK\YLZ (**PYJ\P[Z4VKÂ&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 05+

4V[VYZHUK.LULYH[VYZ4VKÂ&#x2020;Â&#x2020; / LH[PUN=LU[PSH[PVUHUK (PY*VUKP[PVUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020; ; YV\ISLZOVV[PUNHUK 7YL]LU[P]L4HPU[LUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020; -S\PK7V^LY >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ , SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVUZ7YVJLK\YLZ 4VKÂ&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 05+

/V\YZ    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY  4\Z[WHZZ4,;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2YPZ2LYZL` ,THPS!RRLYZL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ ((:0;(7:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O LU[Y`SL]LSZRPSSZULJLZZHY`[V^VYRHZHOLSWKLZR[LJOUPJPHUZVM[^HYL [YHPULYVYV[OLYJVTW\[LYWYVMLZZPVUHS;OLZ[\KLU[^PSSILWYV]PKLK^P[O H^LSSYV\UKLKJVTW\[LYJ\YYPJ\S\TMLH[\YPUNJV\YZLZPUHWWSPJH[PVU HUKNYHWOPJZZVM[^HYLOHYK^HYLPU[LYUL[^LIWHNLKLZPNUUL[^VYRPUN HUKWYVNYHTTPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; Æ&#x2018;7,+ /,+ *0: ,,; 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L >LI7HNL+LZPNU *VTW\[LY/HYK^HYL ;6;(3

 

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; )<:

*VTWVZP[PVU0 (JJLZZ 8\HYR?WYLZZ (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: 

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; :7,

0;:LTPUHY 0;*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ +LNYLL0U[LYUZOPW (KVIL-SHZO 0;,SLJ[P]LZ 7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; (KVIL7OV[VZOVW (KVIL0SS\Z[YH[VY ,_JLS ;6;(3

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *9;0;(7:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZSH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y`SL]LS ^VYRHZHOLSWKLZRHZZPZ[HU[VYJVTW\[LY\ZLY;OLJV\YZL^VYRPZZWYLHK HTVUN[OL]HYPV\Z0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`JVUJLU[YH[PVUZHUKHSSV^ZMVY M\[\YLJVTWSL[PVUVMHU`VM[OL0;KLNYLLZ^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNU 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ ,_JLS (KVIL7OV[VZOVW ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; 

(JJLZZ *VTW\[LY/HYK^HYL (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0;*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ *LY[PÃ&#x201E;JH[L0U[LYUZOPW *0: (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU *0:VY0;; 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3

  Æ&#x2018; Æ&#x2018;

796.9(4;6;(3

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶*VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[ *9;0;.+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU*VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[[YHPUZZ[\KLU[ZPUHSS WOHZLZVM[OLNHTLKL]LSVWTLU[WYVJLZZ*V\YZL^VYRPUJS\KLZKLZPNU WYVNYHTTPUN+HUK+HUPTH[PVUHUKHY[;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LHSSV^ZMVY ZVTLÃ&#x2026;L_PIPSP[`[VHKKV[OLYZWLJPHS[`JSHZZLZHZ^LSS 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;;

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ (KVIL7OV[VZOVW *VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[ +*VTW\[LY(UPTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PNP[HS4LKPH(Y[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;; 

6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK.HTL+L]LSVWTLU[ (K]HUJLK(UPTH[PVUHUK4VKLSPUN 0;,SLJ[P]LVY (Y[,SLJ[P]L 0;.HTL+L]LSVWTLU[*LY[0U[ 0UKPL.HTL+L]LSVWTLU[ ;6;(3

  796.9(4;6;(3(9;

Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 0;;

 

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶+PNP[HS4LKPH:WLJPHSPZ[ *9;0;+4:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU+PNP[HS4LKPH[YHPUZHZ[\KLU[[V^VYRH[[OLUL_\ZVM^LI KL]LSVWTLU[TV]PLWYVK\J[PVUHUKIYVHKJHZ[;=WYVK\J[PVU;OLZRPSSZ YLX\PYLKMVYJVTWSL[LKL]LSVWTLU[VMH]PKLVWYVK\J[PVUMYVTJVUJLW[[V JVTWSL[LKIYVHKJHZ[V]LY[OLHPYVYVU[OL^LI^PSSILJV]LYLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:VY0;;

/V\YZ (KVIL7OV[VZOVW 4HJYVTLKPH-SHZO >LI7HNL+LZPNU +PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVUÂ&#x2020; +PNP[HS4LKPH(Y[ZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0;,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 0;;

(K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU (K]HUJLK+PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVU +*VTW\[LY(UPTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )HZPJ;=7YVK\J[PVU 0;+PNP[HS4LKPH*LY[0U[ +PNP[HS=PKLV,MMLJ[Z ;6;(3

796.9(4;6;(3

    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU ((:0;5,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVUWYV]PKLZHUPU[LUZP]LJV\YZLVM Z[\K`[OH[WYLWHYLZHZ[\KLU[[V^VYRPUHI\ZPULZZLU]PYVUTLU[^OPSLTHPU [HPUPUNVYHKTPUPZ[LYPUNHTPJYVJVTW\[LYUL[^VYR;OLJVYLYLX\PYLKJSHZZLZ JV]LYNLULYHSHYLHZPUPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN`HUK[OLJVUJLU[YH[PVUJSHZZLZ JV]LYIV[O[OLWO`ZPJHSUL[^VYRHUKVWLYH[PUNZ`Z[LTLU]PYVUTLU[PUNYLH[ KL[HPS4HU`VM[OLJSHZZLZJHUIL\ZLKHZWYLWHYH[PVUMVY]HYPV\ZOHYK^HYL UL[^VYRPUNHUK6:JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUZMYVT4PJYVZVM[*VTW;0(*PZJVHUKV[OLYZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0:

Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018;7,+ /,+ *0: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTW\[LY/HYK^HYL *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L >LI7HNL+LZPNU ;6;(3

  

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,*6  Æ&#x2018; 7:@  Æ&#x2018; )<:

/V\YZ :LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;*707HUK9V\[PUNÂ&#x2020; :\Y]L`VM6WLYH[PUN:`Z[LTZÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; :7,

*SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LTZ 5L[^VYR,ZZLU[PHSZ *VTWVZP[PVU0 7YVQLJ[4HUHNLTLU[Â&#x2020; 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;; Æ&#x2018; *0:

0;:LTPUHY 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU0U[LYUZOPW (K]HUJLK:LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LTZ (K]HUJLK9V\[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 5L[^VYR:LJ\YP[`Â&#x2020; 0;,SLJ[P]L >PYLSLZZ5L[^VYRPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU *9;0;5,;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVUSH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y` SL]LS^VYRHZHUL[^VYR[LJOUPJPHUVY7*[LJOUPJPHU;OLJV\YZL^VYRPZ ZWYLHKHTVUN[OL]HYPV\Z0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`JVUJLU[YH[PVUZHUK HSSV^ZMVYM\[\YLJVTWSL[PVUVMHU`VM[OL0;KLNYLLZ^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZL_JLSSLU[MVYZ\WWSLTLU[PUNHUV[OLYHZZVJPH[LKLNYLL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: 

Æ&#x2018; *0:/V\YZ *VTW\[LY/HYK^HYL *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ *SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:VY0;;

 5L[^VYR,ZZLU[PHSZ >LI7HNL+LZPNU :\Y]L`VM6WLYH[PUN:`Z[LTZÂ&#x2020; :LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LTZ 5L[(KTPU*LY[0U[LYUZOPW 0;,SLJ[P]L ;6;(3

   796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:JV[[9OPUL ,THPS!ZYOPUL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶7YVNYHTTPUN ((:0;796(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU7YVNYHTTPUNWYV]PKLZ[OLULJLZZHY`[YHPUPUN[VWYLWHYLHZ[\KLU[ [VLU[LYI\ZPULZZPUK\Z[Y`VYNV]LYUTLU[^VYRPUWYVNYHTTPUNHUKYLSH[LKQVIZ ;OLJVYLYLX\PYLKJSHZZLZJV]LYNLULYHSHYLHZVM0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`HUK[OL JVUJLU[YH[PVUJSHZZLZJV]LYH]HYPL[`VMHWWSPJH[PVUWYVNYHTTPUNSHUN\HNLZ^LI WYVNYHTTPUNHUKKH[HIHZLPU[LYHJ[P]P[` 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018; Æ&#x2018;7,+ /,+ ,,; *0: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L *VTW\[LY/HYK^HYL >LI7HNL+LZPNU ;6;(3

 

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )<:

*VTWVZP[PVU0 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:VY0;;

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 7:@ :`Z[LTZ+LZPNUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1H]H7YVNYHTTPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0;:LTPUHY 0;7YVNYHTTPUN+LNYLL0U[LYUZOPW 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L (K]HUJLK>LI;LJOUVSVNPLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

796.9(4;6;(3Æ&#x2018; *0:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN00Â&#x2020; 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶7YVNYHTTPUN *9;0;796*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU7YVNYHTTPUNSH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y`SL]LS^VYRHZHJVTW\[LY VWLYH[VYVYJVTW\[LYWYVNYHTTLY;OLJV\YZL^VYRPZZWYLHKHTVUN[OL]HYPV\Z 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`JVUJLU[YH[PVUZHUKHSSV^ZMVYM\[\YLJVTWSL[PVUVMHU`VM[OL 0;KLNYLLZ^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZL_JLSSLU[MVYZ\WWSLTLU[PUNHUV[OLY HZZVJPH[LKLNYLL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNU 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:VY0;;

/V\YZ

*VTW\[LY/HYK^HYL =PZ\HS)HZPJÂ&#x2020; 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0;7YVNYHTTPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L0U[LYUZOPW 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!(UNPL+H]PZVU ,THPS!HKH]PZVU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶>LI;LJOUVSVN` ((:0;>,)(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OLJVUJLU[YH[PVUPU>LI;LJOUVSVN`KLNYLLPZKLZPNULK[VWYV]PKLZ[\KLU[Z ^P[O[OLZRPSSZULJLZZHY`[V^VYRPUKLWLUKLU[S`VYPUI\ZPULZZHZH^LIWHNL KLZPNULYKL]LSVWLY;OLZ[\KLU[^PSSILWYV]PKLK^P[OH^LSSYV\UKLKJVTW\[LY J\YYPJ\S\TMLH[\YPUNJV\YZLZPUHWWSPJH[PVUHUKNYHWOPJZZVM[^HYLOHYK^HYL PU[LYUL[^LIWHNLKLZPNUHUKWYVNYHTTPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0: Æ&#x2018; :-: 7,+ /,+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUNVY 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY 7,,SLJ[P]LVY /LHS[O,SLJ[P]L >LI7HNL+LZPNU *VTW\[LY/HYK^HYL ;6;(3

 

:,*65+@,(9  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4(;  4(; Æ&#x2018; *0:

+LZPNUPUNMVY[OL>LI 7YVQLJ[4HUHNLTLU[ (KVIL7OV[VZOVW (KVIL-SHZO 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY 4H[O,SLJ[P]L 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LUPZL>HSR ,THPS!K^HSR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

    

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,*6  Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0:VY0;;

/V\YZ (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU +H[HIHZL4HUHNLTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZVY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L *VTWVZP[PVU0 0;,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; 7:@ 

:`Z[LTZ+LZPNU 1H]H7YVNYHTTPUN (K]HUJLK>LI;LJOUVSVNPLZ 0;:LTPUHY 0;>LI;LJOUVSVN`+LNYLL0U[LYUZOPW 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN`VY :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

    


3HRL3HUK*VSSLNL

0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`¶>LI;LJOUVSVN` *9;0;>,)*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU>LI;LJOUVSVN`SH`Z[OLMV\UKH[PVUMVYLU[Y`SL]LS^VYR HZH^LIWHNLKLZPNULY;OLJV\YZL^VYRLTWOHZPaLZZVM[^HYLHWWSPJH[PVUZ HUK^LIWHNLKLZPNUPUZ[Y\J[PVUHUKHSSV^ZMVYM\[\YLJVTWSL[PVUVM[OL >LI;LJOUVSVN`0;KLNYLL^P[OV\[JVTWSPJH[PVUZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: *0:

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<:

/V\YZ *VTW\[LY3VNPJ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZVY 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUN (KVIL7OV[VZOVW >LI7HNL+LZPNU 7YPUJPWSLZVM,*VTTLYJL ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 0;; Æ&#x2018; *0:

+LZPNUPUNMVY[OL>LI (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU (KVIL-SHZO 0;>LI;LJOUVSVN`*LY[PÃ&#x201E;JH[L0U[LYUZOPW >LI,SLJ[P]LZ ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+LUPZL>HSR ,THPS!K^HSR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

0UZ[Y\TLU[H[PVU *VU[YVS;LJOUVSVN` ((:0*;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHTOH]LKL]LSVWLK[OLRUV^SLKNLJVTT\UPJH[PVUZRPSSZHUK THUHNLTLU[HIPSP[`[VPU[LNYH[LZVM[^HYLKLZPNU^P[OOHYK^HYL;OLNYHK\H[LZHYLWYLWHYLK MVYHWVZP[PVU[OH[THPU[HPUZYLWHPYZVYPUZ[HSSZLSLJ[YVUPJH\[VTH[PVUZ`Z[LTZ0UZ[Y\TLU[H[PVU *VU[YVS;LJOUVSVN`NYHK\H[LZ\UKLYZ[HUKLSLJ[YVUPJZMVY[LJOUPJHSZ\WWVY[WYVNYHTTPUNMVY HWWSPJH[PVUZ[VT\S[PW\YWVZLLSLJ[YVUPJJVTW\[LYZHUKWLYPWOLYHSLX\PWTLU[\ZLKPUHUPUK\Z [YPHSWSHU[LU]PYVUTLU[HUKUL[^VYRPUNPUVYKLY[VPU[LNYH[LLX\PWTLU[HUKL_WHUKUL[^VYRZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5.

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 -\UKHTLU[HSZVM0UZ[Y\TLU[H[PVU ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O4VK >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018;

/V\YZ 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 *VTW\[LY:`Z[LTZ(YJOP[LJ[\YL 0U[YV[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 73* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,,;

+PNP[HS3VNPJ 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 ;LJO4H[O4VK *VTW\[LY3VNPJ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ ;6;(3

   

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,,;

:[H[PZ[PJZMVY)\ZPULZZVY )\ZPULZZ:[H[PZ[PJZ ;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ ;LJOUPJHS,SLJ[P]L :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L +H[H*VTT\UPJH[PVUZ ;6;(3

796.9(4;6;(3

)<: ;,*

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.HY`3PUKSL` ,THPS!NSPUKSL`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

1VOU+LLYL;LJO

((:1+((ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL (UL^NLULYH[PVUVMMHYTLX\PWTLU[KLTHUKZHUL^ NLULYH[PVUVMZLY]PJL[LJOUPJPHUZ;VTLL[[OPZKLTHUK 1VOU+LLYL*VTWHU`OHZJYLH[LK[OL1VOU+LLYL;LJO WYVNYHTHUKOHZZLSLJ[LK3HRL3HUK*VSSLNLHZVUL VMHSPTP[LKU\TILYVM5VY[O(TLYPJHUZP[LZ ;OL1VOU+LLYL;LJOWYVNYHTVMMLYLKQVPU[S`I`1VOU +LLYLHUK3HRL3HUK*VSSLNLPUJVVWLYH[PVU^P[O1VOU +LLYLKLHSLYZVMMLYZZ[\KLU[ZTHU`\UPX\LVWWVY[\UP[PLZ PUJS\KPUNLHYUPUNHZHSHY`^OPSLSLHYUPUN[OYV\NOVU[OL QVI[YHPUPUNH[HWHY[PJPWH[PUNKLHSLYZOPW"[YHPUPUNVU[OL SH[LZ[1VOU+LLYL[YHJ[VYZJVTIPULZHUKPTWSLTLU[ZHUK SLHYUPUN[OLUL^LZ[KPHNUVZ[PJHUKZLY]PJPUNWYVJLK\YLZ :[\KLU[ZHSZVOH]L[OLVWWVY[\UP[`[VTV]LKPYLJ[S` PU[VLTWSV`TLU[^P[O[OLPYZWVUZVYPUNKLHSLYZOPW\WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OPZHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLLWYVNYHT :[\KLU[ZLUYVSSLKPU[OL1VOU+LLYL;LJOWYVNYHTT\Z[ HJOPL]LHNYHKLVM¸*¹VYOPNOLYPUHSS1+(JSHZZLZHUK ;,*[VYLTHPUPUHUKNYHK\H[LMYVT[OLWYVNYHT (U`Z[\KLU[YLJLP]PUNSLZZ[OHUH¸*¹PU[OLZLJSHZZLZ ^PSSILYLX\PYLK[V^P[OKYH^MYVT[OLWYVNYHTHUKYLWLH[ [OLJSHZZK\YPUN[OLUL_[ZJOLK\SLKVMMLYPUNWYPVY[V JVU[PU\PUNPUVYNYHK\H[PUNMYVT[OLWYVNYHT 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[ ;OPZPZHZWLJPHSHKTPZZPVUWYVNYHT*VU[HJ[*V\UZLSPUN :LY]PJLZVY[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYMVYZWLJPÃ&#x201E;JYLX\PYLTLU[Z

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 

>YP[PUNMVY0UK\Z[Y`VY *VTWVZP[PVU0 1VOU+LLYL7V^LY;YHPUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1VOU+LLYL*VTIPUL7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1VOU+LLYL/`KYH\SPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;OL(TLYPJHU,JVUVT` 1VOU+LLYL,SLJ[P]L ;6;(3

/V\YZ    

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 

1VOU+LLYL(PY*VUKP[PVUPUN 1VOU+LLYL:6, 1VOU+LLYL,SLJ[P]L ;6;(3

  

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

1VOU+LLYL:6,00 1VOU+LLYL-\LS:`Z[LTZ 1VOU+LLYL,UNPULZ 0U[YV;V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 1VOU+LLYL,SLJ[P]LÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 

/V\YZ 1VOU+LLYL,SLJ[YPJHS:`Z[LTZÂ&#x2020; (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZÂ&#x2020; 1VOU+LLYL:OVW:RPSSZÂ&#x2020; 1VOU+LLYL/`KYH\SPJZÂ&#x2020; 1VOU+LLYL(N:VM[^HYLÂ&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 1VOU+LLYL,SLJ[P]L ;6;(3

    

Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+(

1VOU+LLYL,X\PWTLU[+PHNUVZ[PJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 1VOU+LLYL(K]HUJLK,SLJ[YPJHS ,SLJ[YVUPJ:`Z[LTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 1VOU+LLYL:6,Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 1+( Æ&#x2018; 1+(

>LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 1VOU+LLYL(K]HUJLK7V^LY;YHPUZ 1VOU+LLYL;PSSHNL :LLKPUNÂ&#x2020;

 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[796.9(4;6;(3*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-HJ\S[`*VU[HJ[!(SSLU+YHRL ,THPS!HKYHRL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!


3HRL3HUK*VSSLNL

3P]LZ[VJR7YVK\J[PVU *9;3=:;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLZWLJPHSPaLK3P]LZ[VJR7YVK\J[PVUJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZKLZPNULK[VWYLWHYLZ[\KLU[ZMVY LTWSV`TLU[WVZP[PVUZPUH]HYPL[`VMSP]LZ[VJRHYLHZ;OLZLQVIZPUJS\KLOLYKZTHU WVZP[PVUZ(0[LJOUPJPHUZSP]LZ[VJRTHUHNLYZHUKOVTLMHYTVWLYH[VYZ;OL:6, PU[LYUZOPWWYV]PKLZHKKLKL_WLYPLUJLPUSP]LZ[VJRTHUHNLTLU[HUKWYVK\J[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

:\TTLY;LYT

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

/V\YZ

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; Æ&#x2018;(NYPJ\S[\YL4H[OÂ&#x2020;VY 4H[OVYOPNOLY *YVW7YVK\J[PVUÂ&#x2020; (UPTHS/\ZIHUKY`Â&#x2020; :VPSZÂ&#x2020;VY (.9 :VPS:JPLUJL (.9 -HYT4HUHNLTLU[Â&#x2020; (.9 3P]LZ[VJR,]HS\H[PVUÂ&#x2020; ;6;(3

  ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

(.9

Æ&#x2018; (.9

0U[YVK\J[PVU[V(N:VM[^HYL 6:/((N4HJOPULY`:HML[`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4HYRL[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UPTHS5\[YP[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT*YLKP[HUK-PUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLMHUK+HPY`:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :^PUL:RPSSZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )LLM(0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY :^PUL(0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :6,0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; (.9

4LH[:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HYT)\ZPULZZ9LJVYKZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (NYPJ\S[\YL4LJOHUPJZÂ&#x2020; :6,00796.9(4;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!9`HU6YYPJR ,THPS!ZVYYPJR'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

   

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

/V\YZ (NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZ ,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

4HUHNLTLU[

((:4.;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL4HUHNLTLU[KLNYLLPZKLZPNULKMVY[OVZL^OVWSHU[VV^UHUKVWLYH[L[OLPY V^UI\ZPULZZHUK[OVZL^OVWSHU[V^VYRHZ[LJOUPJPHUZZ\WLY]PZVYZVYTHUHNLYZ PUMVYWYVÃ&#x201E;[VYUV[MVYWYVÃ&#x201E;[VYNHUPaH[PVUZ<ZPUNJHYLLYLSLJ[P]LZHZWLJPHSPaLK THUHNLTLU[J\YYPJ\S\TJHUILKLZPNULK[VTLL[[OLULLKZVMZ[\KLU[ZPUZ\JO KP]LYZLHYLHZHZTHYRL[PUNYL[HPSPUNZHSLZTHU\MHJ[\YPUNJVUZ[Y\J[PVU[YHUZWVY[H[PVU [LJOUVSVN`HUK[OL[YHKLZ ;V[HSJYLKP[OV\YZMVYNYHK\H[PVUPU[OPZWYVNYHTT\Z[LX\HSVYL_JLLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ,5. ,5. Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 

 :-: /,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 *VTWVZP[PVU0VY )\ZPULZZ,UNSPZO 2L`IVHYKPUNVY *HYLLY,SLJ[P]L :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

 

Æ&#x2018; )<: 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 

76: 

7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY *HYLLY,SLJ[P]L 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00VY :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )<:

 

   

 4(; 

/V\YZ /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZVY *HYLLY,SLJ[P]L )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZVY 4H[OLTH[PJZ,SLJ[P]L ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:)<: 

3HIVY9LSH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4HUHNLTLU[:LTPUHYVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HUHNLTLU[0U[LYUZOPWVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HUHNLTLU[4HYRL[PUN*HWZ[VUL -LKLYHS;H_(JJV\U[PUNVY 4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN ;6;(3

796.9(4;6;(3Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 

  )<: 

7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM:LSSPUN 7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUNVY :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

  

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  ;OL4HUHNLTLU[7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ :[\KLU[ZZOV\SKTLL[^P[O[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYWYPVY[VLUYVSSSPUNPU PU[LYUZOPWHUKJHYLLYLSLJ[P]LJV\YZLZPUVYKLY[VKLZPNUHUPUKP]PK\HSPaLK THUHNLTLU[WYVNYHT[OH[^PSSTLL[[OLPYULLKZ

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4HUHNLTLU[ 5+74.;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU4HUHNLTLU[WYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU Z\WLY]PZPVUHUKTHUHNLTLU[,TWSV`LLZJHU\ZL[OPZWYVNYHT[VWYLWHYLMVY\W^HYK TVIPSP[`HUKVY\WKH[LTHUHNLTLU[HUKZ\WLY]PZVY`ZRPSSZ(SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS` JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLL^P[OHTHQVYPU4HUHNLTLU[ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<:

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OLJHYLLYLSLJ[P]LT\Z[ILHWWYV]LKI`[OL*VVYKPUH[VYVM4HUHNLTLU[ ;YHPUPUN7YVNYHTZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[VY 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 )<: )<: )<: )<: *0:

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

4HYRL[PUN

((:42;.(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL4HYRL[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLTWSV`TLU[WVZP[PVUZPUZHSLZYL[HPSPUNTHYRL[PUN HUKV[OLYYLSH[LKI\ZPULZZHYLHZ0[JHUHSZVIL\ZLK[V\WNYHKLZRPSSZHUKRUV^SLKNLVMWYLZLU[S` LTWSV`LKWLYZVUULS[VHSSV^[OLT[VHK]HUJL[OLPYJHYLLYZ;OPZWYVNYHTWYV]PKLZ[OLIYVHK IHJRNYV\UKULJLZZHY`[VZ\JJLLKPUTVKLYUTHYRL[PUN^P[OZWLJPHSLTWOHZPZWSHJLKVUWYPJPUN WYVTV[PVUKPZ[YPI\[PVUHUKWYVK\J[JVUJLW[PVU^P[OPUIV[O[OLWYVÃ&#x201E;[HUKUV[MVYWYVÃ&#x201E;[ZLJ[VYZ ;V[HSJYLKP[OV\YZMVYNYHK\H[PVUPU[OPZWYVNYHTT\Z[LX\HSVYL_JLLK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :-: Æ&#x2018;/,+ 7,+ :6: 

:,*65+@,(9 /V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ )\ZPULZZ4H[OVY 4H[O,SLJ[P]L *VTWVZP[PVU0 :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]LZ /\THU9LSH[PVUZ ;6;(3

  

7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ *VTWVZP[PVU00 (JJV\U[PUN7YVJLZZVY *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; :7,

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<:

-PYZ[:LTLZ[LY:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*6

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00VY :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ 7YPUJPWSLZVM,*VTTLYJLVY *HYLLY,SLJ[P]L ¶ 4HYRL[PUN0U[LYUZOPWVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HYRL[PUN:LTPUHYVY *HYLLY,SLJ[P]L 4HUHNLTLU[4HYRL[PUN*HWZ[VUL ;6;(3 ¶

796.9(4;6;(3

76:

   

/V\YZ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:  Æ&#x2018; )<:  Æ&#x2018; )<:

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

 

7YPUJPWSLZVM:LSSPUN 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN ;6;(3

 

¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OL4HYRL[PUN7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ :[\KLU[ZZOV\SKTLL[^P[O[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYWYPVY[VLUYVSSSPUNPU PU[LYUZOPWHUKJHYLLYLSLJ[P]LJV\YZLZPUVYKLY[VKLZPNUHUPUKP]PK\HSPaLK THYRL[PUNWYVNYHT[OH[^PSSTLL[[OLPYULLKZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4HYRL[PUN

*9;42;.*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU4HYRL[PUNWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPUHJJV\U[ THUHNLTLU[ZHSLZYL[HPSPUNHUKTHYRL[PUN*\YYLU[LTWSV`LLZJHU\ZL[OPZWYVNYHT[V WYLWHYLMVY\W^HYKTVIPSP[`HUKVY\WKH[LTHYRL[PUNZRPSSZ(SSJV\YZLZZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LK PU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSSHWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OHTHQVY PU4HYRL[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 

7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUN 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUN 7YPUJPWSLZVM:LSSPUN *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OL4HYRL[PUN7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

 

/V\YZ   


3HRL3HUK*VSSLNL

4HZZHNL;OLYHW`*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJR *9;4;;92

;OL4HZZHNL;OLYHW`*LY[PÃ&#x201E;JH[L;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL4HZZHNL ;OLYHW`WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY4HZZHNL;OLYHW`(WWSPJH[PVU^P[O [OL*9;4;;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVUHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPU[V[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT6UJLHJJLW[LKPU[V[OL4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT[OLTHQVYJVKL ^PSSILJOHUNLK[V*9;4; 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4HZZHNL;OLYHW`6W[PVU *9;4;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL4HZZHNL;OLYHW`J\YYPJ\S\TPZKLZPNULK[V WYLWHYL[OLPUKP]PK\HSPUHSSHYLHZVMTHZZHNL 4HZZHNL[LJOUPX\LZHUKIVK`^VYRHUH[VT` WYVMLZZPVUHSPZT^P[OJSPLU[ZHUKI\ZPULZZWYHJ[PJLZ HYLPUJS\KLKPU[OLJ\YYPJ\S\T0UHKKP[PVU[V[\P[PVU HUKMLLZJVZ[ZMVY[OL4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT Z[\KLU[ZPUJS\KL!^VYRIVVRZTHZZHNLZ\WWSPLZ [HISL\UPMVYTZHUK[OLIVHYKL_HTSPJLUZLMLL ;OLYLHYL[^VVW[PVUZH]HPSHISLMVYJVTWSL[PVUVM[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT6W[PVUPZHWHY[[PTLUPNO[ WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU[OPZWYVNYHT ILNPULHJOMHSSZLTLZ[LY6W[PVUPZHUHJJLSLYH[LK M\SS[PTLKH`WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU[OL HJJLSLYH[LKWYVNYHTILNPULHJOZWYPUNZLTLZ[LY6UJL HKTP[[LK[VVULVM[OLWYVNYHTZ[OLZ[\KLU[T\Z[ WYVNYLZZ[OYV\NO[OLJV\YZLZJVYYLZWVUKPUN[V[OL YLZWLJ[P]LJ\YYPJ\S\TTVKLS(¸*¹NYHKLPZYLX\PYLKPU HSSTHZZHNL[OLYHW`J\YYPJ\S\TJV\YZLZMVYWYVNYLZZPVU JVTWSL[PVU<WVUJVTWSL[PVUVM[OLJV\YZL[OL Z[\KLU[^PSSYLJLP]LHJLY[PÃ&#x201E;JH[LHUK^PSSILHISL[V ZP[MVYVULVM[OYLL0SSPUVPZHWWYV]LKIVHYKL_HTZ 4HZZHNL;OLYHW`HWWSPJH[PVUYLX\PYLTLU[ZPUJS\KL HKTPZZPVU[V3HRL3HUK*VSSLNLJVTWSL[PVUVM[OL 4HZZHNL;OLYHW`7YVNYHTHWWSPJH[PVUMVYTVI[HPULK MYVT7YVNYHT^LIZP[LHUKJVTWSL[PVUVM[OL*64 7(::HZZLZZTLU[[LZ[Z;VILJVUZPKLYLKHJHUKPKH[L Z[\KLU[ZT\Z[OH]LHUHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLJVTWSL[LKI` 4HYJOVY1\S`MVYJVUZPKLYH[PVUMVY[OLZLTLZ[LY WHY[[PTLUPNO[WYVNYHTILNPUUPUNPU[OLMHSSZLTLZ[LY VY6J[VILYVY+LJLTILYMVYJVUZPKLYH[PVUMVY[OL HJJLSLYH[LKZLTLZ[LYM\SS[PTLKH`WYVNYHTILNPUUPUN PU[OLZWYPUNZLTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; )06

/V\YZ 4HZZHNL;OLYHW`0 )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` ;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: 4HZZHNL;OLYHW`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`MVY[OL 4HZZHNL;OLYHWPZ[00Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; /,+

7H[OVSVN`MVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020;Â&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3

 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(:

4HZZHNL;OLYHW`000 ,[OPJZMVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020; 4HZZHNL*SPUPJ0 ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4(:

4HZZHNL;OLYHW`0= :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ 4HZZHNL*SPUPJ00 ;6;(3

796.9(4;6;(3

:LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT4HZZHNL;OLYHW`;YHJR *9;4;;92^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

 

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

56;,:!

  


3HRL3HUK*VSSLNL

4HZZHNL;OLYHW`6W[PVU *9;4;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL4HZZHNL;OLYHW`J\YYPJ\S\TPZKLZPNULK[VWYLWHYL [OLPUKP]PK\HSPUHSSHYLHZVMTHZZHNL4HZZHNL[LJO UPX\LZHUKIVK`^VYRHUH[VT`WYVMLZZPVUHSPZT^P[O JSPLU[ZHUKI\ZPULZZWYHJ[PJLZHYLPUJS\KLKPU[OL J\YYPJ\S\T0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVY[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHTZ[\KLU[ZPUJS\KL!^VYRIVVRZ THZZHNLZ\WWSPLZ[HISL\UPMVYTZHUK[OLIVHYKL_HT SPJLUZLMLL ;OLYLHYL[^VVW[PVUZH]HPSHISLMVYJVTWSL[PVUVM[OL 4HZZHNL;OLYHW`WYVNYHT6W[PVUPZHWHY[[PTLUPNO[ WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU[OPZWYVNYHT ILNPULHJOMHSSZLTLZ[LY6W[PVUPZHUHJJLSLYH[LK M\SS[PTLKH`WYVNYHTSHZ[PUNZLTLZ[LYZ*SHZZLZPU [OLHJJLSLYH[LKWYVNYHTILNPULHJOZWYPUNZLTLZ[LY 6UJLHKTP[[LK[VVULVM[OLWYVNYHTZ[OLZ[\KLU[ T\Z[WYVNYLZZ[OYV\NO[OLJV\YZLZJVYYLZWVUKPUN[V[OL YLZWLJ[P]LJ\YYPJ\S\TTVKLS(¸*¹NYHKLPZYLX\PYLKPU HSSTHZZHNL[OLYHW`J\YYPJ\S\TJV\YZLZMVYWYVNYLZZPVU JVTWSL[PVU<WVUJVTWSL[PVUVM[OLJV\YZL[OL Z[\KLU[^PSSYLJLP]LHJLY[PÃ&#x201E;JH[LHUK^PSSILHISL[V ZP[MVYVULVM[OYLL0SSPUVPZHWWYV]LKIVHYKL_HTZ 4HZZHNL;OLYHW`HWWSPJH[PVUYLX\PYLTLU[ZPUJS\KL HKTPZZPVU[V3HRL3HUK*VSSLNLJVTWSL[PVUVM [OL4HZZHNL;OLYHW`7YVNYHTHWWSPJH[PVUMVYT VI[HPULKMYVT[OL7YVNYHT^LIZP[LHUKJVTWSL[PVU VM[OL*647(::HZZLZZTLU[[LZ[Z;VILJVUZPKLYLK HJHUKPKH[LZ[\KLU[ZT\Z[OH]LHUHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SL JVTWSL[LKI`4HYJOVY1\S`MVYJVUZPKLYH[PVUMVY [OLZLTLZ[LYWHY[[PTLUPNO[WYVNYHTILNPUUPUNPU [OLMHSSZLTLZ[LYVY6J[VILYVY+LJLTILYMVY JVUZPKLYH[PVUMVY[OLHJJLSLYH[LKZLTLZ[LYM\SS[PTL KH`WYVNYHTILNPUUPUNPU[OLZWYPUNZLTLZ[LY

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(:

/V\YZ )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` 4HZZHNL;OLYHW`04VK\SL0 4HZZHNL;OLYHW`004VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7H[OVSVN`MVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(:

 UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`MVY[OL ( 4HZZHNL;OLYHWPZ[00Â&#x2020;Â&#x2020; 4HZZHNL;OLYHW`000 4HZZHNL*SPUPJ0 ;6;(3

  

   

;OPYK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; 4(: Æ&#x2018; )<: 

9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ,[OPJZMVY[OL4HZZHNL;OLYHWPZ[Â&#x2020; 4HZZHNL;OLYHW`0= 4HZZHNL*SPUPJ00 :THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ ;6;(3

796.9(4;6;(3

:LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT4HZZHNL;OLYHW`;YHJR *9;4;;92^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

  

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

4LJOHUPJHS¶,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN` ((:4,;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 4LJOHUPJHS,SLJ[YPJHS;LJOUVSVN`4,;WYVNYHTPZ KLZPNULK[VNP]L[OLZ[\KLU[H^PKLIHJRNYV\UKPUTL JOHUPJHSHUKLSLJ[YPJHSZRPSSZ;OLZLZRPSSZHUKRUV^SLKNL PUJS\KL^LSKPUNO`KYH\SPJZWUL\TH[PJZ*(+*5* /=(*(*+*JPYJ\P[ZSHKKLYSVNPJTV[VYZHUK73*»Z ;LJOUPJHSLSLJ[P]LZHYLPUJVYWVYH[LKPU[V[OPZKLNYLL[V HSSV^[OLZ[\KLU[[VMVJ\ZTVYLJVUJLU[YH[PVUPUHUHYLH VM[OLPYPU[LYLZ[SPRL>PUKVY:VSHY.YHK\H[LZ^PSSIL WYLWHYLKMVYTHU`KPMMLYLU[RPUKZVM[LJOUPJHSQVIZMVY [VKH`HUK[OLM\[\YL:VTLVM[OLZLLTWSV`TLU[VWWVY [\UP[PLZPUJS\KL!*(+VWLYH[VYKLZPNULY*5*VWLYH[VY WYVNYHTTLY/=(*[LJOUPJPHUTHPU[LUHUJL[LJOUPJPHU PUK\Z[YPHSLSLJ[YPJPHUHUKZLY]PJL[LJOUPJPHU(NYHK\H[L ^P[OH4,;KLNYLL^PSSILWYLWHYLKMVYOPNOWH`PUN [LJOUPJHSQVIZ[OH[HYLH]HPSHISLSVJHSS`HUKUH[PVU^PKL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5.  ,5.

/V\YZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; -S\PK7V^LY ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ04VK\SL ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ004VK\SL )HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK\SL ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z4VK\SL *VTT\UPJH[PVU0VY >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; /,+

:VSPK:[H[L(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS4H[OLTH[PJZ0004VK\SL 4V[VYZHUK.LULYH[VYZ4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUL7YVJLK\YLZ 4VK\SL , SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 4VK\SLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *(+0 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3 

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+PVU)\aaHYK ,THPS!KI\aaHYK'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

/V\YZ / LH[PUN=LU[PSH[PVUHUK (PY*VUKP[PVUPUN0 *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ:WLJPHS;VWPJZÂ&#x2020; *(+00 0UK\Z[YPHS*VU[YVSZ04VK\SLÂ&#x2020; 7 YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 4VK\SLÂ&#x2020; :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+

Æ&#x2018; *04 Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

; YV\ISLZOVV[PUNHUK 7YL]LU[H[P]L4HPU[LUHUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; * VTW\[LY5\TLYPJHS *VU[YVS4HJOPUPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS4LJOHUPZTZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ ,JVUVTPJZ,SLJ[P]L ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; >5+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; *(+ Æ&#x2018; ,,; 

0U[YVK\J[PVU[V>PUK 7OV[V]VS[HPJ:`Z[LTZ 7PWLÃ&#x201E;[[PUN7YVJLK\YLZ 0UK\Z[YPHS:HML[` 7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 /40¶/\THU4HJOPUL0U[LYMHJL *(+:`Z[LTZ :WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+ 9LZPKLU[PHS>PYPUN0796.9(4;6;(3 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

     


3HRL3HUK*VSSLNL

4LKPJHS*VKPUN:WLJPHSPZ[6USPUL*LY[PÃ&#x201E;JH[L *9;4*:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

4LKPJHS*VKPUN:WLJPHS*LY[PÃ&#x201E;JH[L¶*9;4*:WYLZLU[ZHJVTWYLOLUZP]LZ[\K` VMIV[OKPHNUVZ[PJHUKWYVJLK\YHSTLKPJHSJVKPUN\ZPUNUH[PVUHSS`YLJVNUPaLK 0*+ *4*7;HUK/*7*:JVKPUN0[WYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYLTWSV`TLU[HZH JVKPUNZWLJPHSPZ[PUOVZWP[HSZJSPUPJZZ\YNLY`JLU[LYZSVUN[LYTHUKOVTLOLHS[O JHYLMHJPSP[PLZ*VKPUNZWLJPHSPZ[ZHYLHSZVLTWSV`LKI`JVUZ\S[PUNÃ&#x201E;YTZJVKPUN HUKIPSSPUNZLY]PJLZPUZ\YHUJLJVTWHUPLZHUKNV]LYUTLU[HSHNLUJPLZ<WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTNYHK\H[LZ^PSSILHISL[VWHZZJVKPUNL_HTZ H]HPSHISL[OYV\NOUH[PVUHSVYNHUPaH[PVUZZ\JOHZ[OL(TLYPJHU/LHS[O0UMVYTH[PVU 4HUHNLTLU[(ZZVJPH[PVU(/04(HUK[OL(TLYPJHU(JHKLT`VM7YVMLZZPVUHS *VKLYZ((7* 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (/,

:,*65+@,(9 /V\YZ

7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ /LHS[O0UMVYTH[PVUMVY7YVMLZZPVUHSZ )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` 7H[OVWO`ZPVSVN` ;6;(3

  

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: 

4*: 

796.9(4;6;(3

4*:

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; 4*: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )HZPJ7OHYTHJVSVN`046+ )HZPJ7OHYTHJVSVN`0046+ 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 7YPUJPWSLZVM*7;*VKPUN 7YPUJPWSLZVM0*+*4*VKPUN 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU 46+ ;6;(3

   

/V\YZ 4LKPJHS0UZ\YHUJL9LPTI\YZLTLU[ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ (K]HUJLK*7;*VKPUNHUK4VKPÃ&#x201E;LYZ (K]HUJLK0*+*4*VKPUN /VZWP[HS¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY /VZWP[HS*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW *SPUPJ¶4LKPJHS*VKPUN0U[LYUZOPWVY *SPUPJ*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW ;6;(3 

Æ&#x2018; 4*: 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[ *9;4+;95*LY[PÃ&#x201E;JH[L

4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[*9;4+;95¶WYLWHYLZNYHK\H[LZMVYHJHYLLYPU[OLNYV^PUN TLKPJHSÃ&#x201E;LSK0U[OPZPU[LUZP]LVUL`LHYWYVNYHTZ[\KLU[ZNHPURUV^SLKNLVMTLKPJHS [LYTPUVSVN`TLKPJHS[YHUZJYPW[PVUTLKPJHSPUZ\YHUJLHUKJVKPUNWYVJLK\YLZPUHKKP[PVU [V[OLSH[LZ[HK]HUJLZPUJVTW\[LYZVM[^HYLHUKVMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZ:[\KLU[ZNHPUOHUKZVU L_WLYPLUJL[OYV\NOH[OYLLOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 :\TTLY;LYT

Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; *0:

/V\YZ 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

 

(K]HUJLK-VYTH[[PUN )\ZPULZZ,UNSPZO 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU46+ ( K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU 46+ 4LKPJHS0UZ\YHUJLHUK*VKPUN )HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN` ;6;(3

 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )06

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

796.9(4;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

:WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

5HUU`*OPSK*HYL7YV]PKLY *9;5**7*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVY[OLJHYLVM JOPSKYLUPUHSP]LV\[VYSP]LPUMHTPS`VYPLU[LKZL[[PUN 0UHKKP[PVU[VKL]LSVWPUN[OLZRPSSZHUKRUV^SLKNL ULLKLK[VWYV]PKLMVY[OLJOPSK»ZWO`ZPJHSPU[LSSLJ[\HS LTV[PVUHSHUKZVJPHS^LSSILPUN[OLUHUU`^PSS HJX\PYLIHZPJOVTLTHUHNLTLU[ZRPSSZ,TWOHZPZ PZHSZVNP]LU[VPU[LYWLYZVUHSYLSH[PVUZOPWZZPUJL[OL UHUU`PZVM[LUJVUZPKLYLKHTLTILYVM[OLMHTPS` (¸*¹H]LYHNLPUYLX\PYLK,HYS`*OPSKOVVK*HYLHUK ,K\JH[PVUJVYLJSHZZLZT\Z[ILTHPU[HPULKI`Z[\KLU[Z WYPVY[VLUYVSSPUNPU,*, ,*,HUKT\Z[IL[HRLU[OLZHTLZLTLZ[LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; /,+

/V\YZ 0U[YV[V,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 0UMHU[;VKKSLY,U]PYVUTLU[ *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*,

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

-HTPS`9LSH[PVUZ 5HUU`-HTPS`9LSH[PVUZOPWZ *OPSK+L]LSVWTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY -PLSK,_WLYPLUJL ;6;(3 

796.9(4;6;(356;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL(ZZPZ[HU[9LJLW[PVUPZ[ *9;6-9,**LY[PÃ&#x201E;JH[L

7YLWHYLZNYHK\H[LZPUHUPU[LUZP]LVUL`LHYWYVNYHTMVYLU[Y`SL]LSVMÃ&#x201E;JLZ\WWVY[WVZP[PVUZ :[\KLU[ZNHPUIHZPJRUV^SLKNLVMJ\YYLU[VMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZHUKJVTW\[LYZVM[^HYLHJJV\U[PUN HUKSL[[LYJVTWVZP[PVU(SSJV\YZLZHWWS`[V^HYK[OL(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[KLNYLLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; *0: 

/V\YZ (K]HUJLK-VYTH[[PUN )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ,UNSPZO -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN ,_JLS ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: *0: *0: *0: *0: )<: 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ

7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 6MÃ&#x201E;JL;YHUZJYPW[PVU46+ 0U+LZPNUVY 8\HYR?7YLZZVY :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZVY (JJLZZVY >LI7HNL+LZPNUVY *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN ¶ ;6;(3 ¶

56;,:!

¶


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL4HUHNLTLU[

((:6-4.;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 7YLWHYLZNYHK\H[LZ[VTH_PTPaLVMÃ&#x201E;JLLMÃ&#x201E;JPLUJ`I`JVVYKPUH[PUNJSLYPJHSZ[HMM^VYRÃ&#x2026;V^ HUKVMÃ&#x201E;JLWYVJLK\YLZHUK[VHJ[HZHSPHPZVUIL[^LLUTHUHNLTLU[HUKJSLYPJHS^VYRLYZ :[\KLU[ZNHPUOHUKZVUL_WLYPLUJL[OYV\NOHÃ&#x201E;]LOV\YPU[LYUZOPW 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. ,5.

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<:

Æ&#x2018; :-: 

/,+ 7,+ 

:,*65+@,(9 /V\YZ

5V[L[HRPUNÂ&#x2020; )\ZPULZZ,UNSPZOVY *VTWVZP[PVU0 (K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM(K]LY[PZPUNVY 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZVY /LHS[O,SLJ[P]LVY 7,,SLJ[P]L ;6;(3

  

*0:

Æ&#x2018; ,*6

)\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUNVY -PUHUJPHS(JJV\U[PUN ,_JLSVY 0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUN 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ;6;(3

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: )<:

 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; :7,

/V\YZ (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ >LI7HNL+LZPNUVY *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (JJLZZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<:

 

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW 6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY ;6;(3 796.9(4;6;(3

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; *0: 

-PYZ[:LTLZ[LY 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶.LULYHS 5+76-:2.,5*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZZOVY[[LYTJLY[PÃ&#x201E;JH[LJHUIL[HPSVYLK[VÃ&#x201E;[[OL ULLKZVMHZ[\KLU[^P[OUVWYL]PV\ZVMÃ&#x201E;JLL_WLYPLUJL VYHZ[\KLU[^OV^HU[Z[V\WNYHKLZRPSSZ:[\KLU[ZJHU JOVVZLMYVTZL]LYHSJV\YZLZ[VLUOHUJLVYJVTWSLTLU[ WYL]PV\ZL_WLYPLUJLHUKVY[YHPUPUN,TWOHZPZPZWSHJLK VUJ\YYLU[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN`ULLKZHUKLMMLJ[P]LQVI ZLHYJO[LJOUPX\LZ(SSJV\YZLZTLL[YLX\PYLTLU[ZMVY V[OLY6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`KLNYLLZHUKJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

/V\YZ (K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN ,SLJ[P]LZ ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

,_JLS (JJLZZ 7YVJLZZPUN0UMVYTH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0U+LZPNU 8\HYR?WYLZZ *VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN >LI7HNL+LZPNU (K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU (\[VTH[LK6MÃ&#x201E;JL7YVJLK\YLZ46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNHUKZ\TTLYZLTLZ[LYZ Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LYZ  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`*VVYKPUH[VY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

      


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶4LKPJHS 5+76-:24,+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZZOVY[[LYTJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZ[HPSVYLK[VÃ&#x201E;[[OLULLKZ VMHZ[\KLU[^P[OUVWYL]PV\ZVMÃ&#x201E;JLL_WLYPLUJLVYH Z[\KLU[^OV^HU[Z[V\WNYHKLZRPSSZPU[OLTLKPJHS Ã&#x201E;LSK,TWOHZPZPZWSHJLKVUJ\YYLU[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN` ULLKZTLKPJHS[LYTPUVSVN`HUKTLKPJHSVMÃ&#x201E;JLWYVJL K\YLZHUKLMMLJ[P]LQVIZLHYJO[LJOUPX\LZ(SSJV\YZLZ TLL[YLX\PYLTLU[ZMVY[OL(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[¶ 4LKPJHS¶(ZZVJPH[L+LNYLLWYVNYHTHUK[OL4LKPJHS ;YHUZJYPW[PVUPZ[*LY[PÃ&#x201E;JH[L4HU`JV\YZLZHYLVMMLYLK VUSPUL6[OLYJV\YZLZJHUILJVTWSL[LKZ\JJLZZM\SS` K\YPUN[OLKH`VYL]LUPUNJVSSLNL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; (/, Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

/V\YZ

(K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LKPJHS;LYTPUVSVN` 4LKPJHS0UZ\YHUJLHUK*VKPUN 4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU4VK (K]HUJLK4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU4VK (WWYV]LK,SLJ[P]L ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  9LJVTTLUKZ[\KLU[Z[HRL)06)HZPJ(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[OSLLU+H\NOLY[` ,THPS!RKH\NOLY[`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:RPSSZ¶46: 5+76-:246:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZZOVY[[LYTJLY[PÃ&#x201E;JH[LPZ[HPSVYLK[VÃ&#x201E;[[OLULLKZ VMHZ[\KLU[^P[OUVWYL]PV\ZVMÃ&#x201E;JLL_WLYPLUJLVYH Z[\KLU[^OV^HU[Z[V\WNYHKLZRPSSZHUKHWWS`MVY JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUPU[OL\ZLVM4PJYVZVM[6MÃ&#x201E;JLI\ZPULZZ HWWSPJH[PVUZ0UVYKLY[VYLJLP]L46:JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU Z[\KLU[ZT\Z[WH`HMLL[V[HRLHUL_HTH[H4PJYVZVM[ HWWYV]LKSVJH[PVU,TWOHZPZPZWSHJLKUV[VUS`VU J\YYLU[VMÃ&#x201E;JL[LJOUVSVN`ULLKZI\[HSZVVULMMLJ[P]L QVIZLHYJO[LJOUPX\LZ4HU`VM[OLJV\YZLZTLL[ YLX\PYLTLU[ZMVYV[OLY6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`KLNYLLZ HUKJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; )<: )<: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3PZH1VIL ,THPS!SQVIL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ (K]HUJLK-VYTH[[PUN 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZVY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[46+Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (JJLZZ +H[HIHZL4HUHNLTLU[ ,_JLS (K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ

((:7:(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OLHZZVJPH[LKLNYLLPU7HYHTLKPJHS:LY]PJLZPZH[^V `LHYPU[LUZP]LWYVNYHT[OH[PUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZ SHIVYH[VY`OVZWP[HSHUKÃ&#x201E;LSKJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ;OL Z[\KLU[PZH^HYKLKHUKHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLL\WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTHUK ^PSSILLSPNPISL[V[HRL[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ /LHS[O,4;7HYHTLKPJSPJLUZPUNL_HTPUH[PVUVY[OL 5H[PVUHS9LNPZ[Y`VM,4;»ZL_HTPUH[PVU*VTWSL[PVUVM [OL[OLHZZVJPH[LKLNYLLPU7HYHTLKPJHS:LY]PJLZKVLZ UV[N\HYHU[LLSPJLUZ\YL;OLYLHYLZVTLJVUKP[PVUZMVY ^OPJO[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJTH`YLM\ZL[V PZZ\LHSPJLUZLHWWSPJH[PVUOPUKYHUJLZ;OPZWYVNYHT PZJVUK\J[LKPUJVVWLYH[PVU^P[O:HYHO)\ZO3PUJVSU /LHS[O*LU[LYHUKPZHWWYV]LKI`[OL0SSPUVPZ+LWHY[ TLU[VM7\ISPJ/LHS[O+P]PZPVUVM,4:HUK/PNO^H` :HML[`7YVNYHTNYHK\H[LZHYLWYLWHYLKMVYJHYLLYVW WVY[\UP[PLZPU[OLÃ&#x201E;LSKVM,TLYNLUJ`4LKPJHS:LY]PJLZ ,4:PUJS\KPUNI\[UV[SPTP[LK[V\YIHUHUKY\YHS HTI\SHUJLZLY]PJLZHUKVYÃ&#x201E;YLKLWHY[TLU[Z"PUK\Z[YPHS ZL[[PUNZ"JSPUPJHSZL[[PUNZ"HUKWVZP[PVUZV]LYZLHZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNL V]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; (/,

/V\YZ ,TLYNLUJ`4LK;LJO¶)HZPJ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU 4H[OMVY4LKPJH[PVUZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,5.

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ0 7HYHTLKPJ:RPSSZ0 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 +PZLHZL7YVJLZZLZ *VTWVZP[PVU0 ;6;(3

   

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; ,4:

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ00 ;6;(3

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; 7:@

,4:7OHYTHJVSVN` 7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ000 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,4: Æ&#x2018; ,4:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ0= 7HYHTLKPJ:RPSSZ00 ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+H]L)\KKL ,THPS!KI\KKL 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶;LHJOLY(PKL ((:79796(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OLRUV^SLKNLIHZLHUK WYHJ[PJHSZRPSSZULJLZZHY`MVYHZZPZ[PUN[LHJOLYZPUHW\ISPJZJOVVSZL[[PUN ;OPZKLNYLLPZZ\P[LKMVYPUKP]PK\HSZ^OVKLZPYLHJHYLLY^VYRPUN^P[O JOPSKYLUPUHULK\JH[PVUHSSLHYUPUNLU]PYVUTLU[0UYLZWVUZL[V[OL5V *OPSK3LM[)LOPUK(J[[OPZKLNYLLPU7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVUTLL[Z[OL YLJVTTLUKLKJ\YYPJ\S\TV\[SPULKI`[OL0SSPUVPZ:[H[L)VHYKVM,K\JH[PVU ,*,HUKT\Z[IL[HRLU[OLZHTLZLTLZ[LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*,

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU *OPSKYLU»Z3P[LYH[\YL ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,*, 

/V\YZ )PVSVNPJHS:JPLUJL *VTWVZP[PVU00 /LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*,

*OPSK+L]LSVWTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ ;6;(3 

Æ&#x2018; /<4 Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 

/\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z ,K\JH[PVUHS7Z`JOVSVN` -PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY -PLSK,_WLYPLUJL +P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[PLZ ,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

    


3HRL3HUK*VSSLNL

7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU¶;LHJOLY(PKL *9;79796*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKLZ[\KLU[Z^P[O[OLRUV^SLKNLIHZLHUK WYHJ[PJHSZRPSSZULJLZZHY`MVYHZZPZ[PUN^P[OJOPSKYLUHUK[LHJOLYZPUHW\ISPJ ZJOVVSZL[[PUN;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LVW[PVUPZ[OLÃ&#x201E;YZ[`LHYVM[OL[^V`LHY(ZZVJPH[LPU (WWSPLKZJPLUJL+LNYLLPU7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVU:[\KLU[ZHYLLUJV\YHNLK [VJOLJR^P[O[OLPYSVJHSZJOVVSKPZ[YPJ[VUZWLJPÃ&#x201E;JJVSSLNLLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[Z ULLKLKPU[OLÃ&#x201E;LSKVMWHYHWYVMLZZPVUHSLK\JH[PVU 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; ,*, Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*,

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU *OPSKYLU»Z3P[LYH[\YL *YLH[P]L(J[P]P[PLZ-VY*OPSKYLU 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ *OPSK)LOH]PVYHUK4HUHNLTLU[ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(;

;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` *OPSK+L]LSVWTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU 4H[OMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ;6;(3 

796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;LYLZH3HUN ,THPS![SHUN'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJR ((:7;(;92(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJRWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[7;(WYVNYHT(WWSPJHU[ZHYLPUZ[Y\J[LK[VILNPU[OLPY7;( (WWSPJH[PVU^P[O[OL((:7;(;92THQVYJVKL:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKVUHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[ZPU[V[OL7;(WYVNYHTHZ^LSSHZWYLWHYH[VY`JV\YZL^VYR[OH[^PSS PUJYLHZL[OLPYZ\JJLZZYH[LVUJL[OL`HYLHJJLW[LKPU[V[OL7;(WYVNYHT6UJL HJJLW[LKPU[V[OL7;(WYVNYHT[OLTHQVYJVKL^PSSILJOHUNLK[V((:7;( 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_ ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[

((:7;((ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[7;(PZHZRPSSLKOLHS[OLTWSV`LL ^VYRPUN\UKLY[OLZ\WLY]PZPVUVMHSPJLUZLK7O`ZPJHS;OLYHWPZ[[V WYV]PKLKPYLJ[JHYL[VWH[PLU[ZPUH]HYPL[`VMOLHS[OJHYLZL[[PUNZ ;OLWYVMLZZPVUHSJHYLNP]LUI`[OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[ MVJ\ZLZVUWH[PLU[ZVMHSSHNLZ^P[O[LTWVYHY`VYWLYTHULU[ M\UJ[PVUHSSPTP[H[PVUZK\L[VPSSULZZKPZLHZLVYPUQ\Y`;OL7;( ^VYRZJSVZLS`^P[OWH[PLU[Z[VYLZ[VYLM\UJ[PVUWYL]LU[VYYLSPL]L WHPUWYL]LU[KPZHIPSP[`HUKYLZ[VYLWO`ZPJHSJVVYKPUH[PVUZ[YLUN[O HUKTVIPSP[`[OYV\NO[OLYHWL\[PJL_LYJPZLHUK[OLHWWSPJH[PVUVM TVKHSP[PLZ ;OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[WYVNYHTPZHÃ&#x201E;]LJVUZLJ\[P]L ZLTLZ[LYWYVNYHT^OPJOPUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZSHIVYH[VY`HUK JSPUPJHSL_WLYPLUJLPU]HYPV\ZOLHS[OJHYLMHJPSP[PLZ6UJLHKTP[[LK [V[OLWYVNYHT[OLZ[\KLU[T\Z[WYVNYLZZ[OYV\NO[OLJV\YZLZ JVYYLZWVUKPUN[V[OLJ\YYPJ\S\TTVKLS(¸*¹NYHKLPZYLX\PYLK PUHSS7;(J\YYPJ\S\TJV\YZLZMVYWYVNYLZZPVUJVTWSL[PVU;OPZ WYVNYHTPZHJJYLKP[LKI`[OL*VTTPZZPVUMVY(JJYLKP[H[PVUPU 7O`ZPJHS;OLYHW`,K\JH[PVU*(7;,VM[OL(TLYPJHU7O`ZPJHS ;OLYHW`(ZZVJPH[PVU(7;(:[\KLU[Z^OVOH]LZ\JJLZZM\SS` JVTWSL[LK[OLWYVNYHT^PSSILHSSV^LK[VZP[MVY[OL5H[PVUHS )VHYK,_HTPUH[PVUMVY7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[Z 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[HWWSPJH[PVUYLX\PYLTLU[ZPUJS\KL HKTPZZPVU[V3HRL3HUK*VSSLNL"JVTWSL[PVUVM[OL7;(7YVNYHT HWWSPJH[PVUMVYTVI[HPULKMYVT[OL7;(^LIZP[L"JVTWSL[PVUVM [OL*647(::HZZLZZTLU[[LZ[Z"JVTWSL[PVU^P[OH¸*¹VYIL[[LY VMVUL`LHYOPNOZJOVVSIPVSVN`VYaVVSVN`VY3HRL3HUK*VSSLNL )PV:JPLUJL0)06^P[OPU[OLWHZ[Ã&#x201E;]L`LHYZ0[PZ[OLYLZWVUZP IPSP[`VMZ[\KLU[Z[VZLL[OH[[OLPYHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPZJVTWSL[LKI` 4HYJOMVYJVUZPKLYH[PVUMVY[OLMHSSZLTLZ[LY0UHKKP[PVU[V [\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVY[OL7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[WYVNYHT Z[\KLU[ZPUJS\KL!WO`ZPJHSL_HTPUH[PVUHUKPTT\UPaH[PVU ^VYRIVVRZJYPTPUHSIHJRNYV\UKJOLJRKY\N[LZ[PUNJSPUPJHS H[[PYL[YHUZWVY[H[PVU[VJSPUPJHSL_WLYPLUJLZH[[LTW[Z^PSSIL THKL[VRLLW[YH]LSKPZ[HUJLUVNYLH[LY[OHUTPSLZVUL^H` VYOV\YZHUK[OLIVHYKL_HTSPJLUZLMLL +V^USVHK[OL7;(:LSLJ[PVU7YVJLZZ:OLL[HUK*OLJRSPZ[ MVYJVTWSL[LHWWSPJH[PVUWYVJLK\YL :LLJHYLLY[YHJRWYVNYHT7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[;YHJR ((:7;(;92^OLUZLSLJ[PUNHTHQVY 3HRL3HUK*VSSLNLOHZJVVWLYH[P]LHNYLLTLU[ZPUWSHJL^P[O 7HYRSHUK*VSSLNL9PJOSHUK*VTT\UP[`*VSSLNLHUK+HU]PSSL (YLH*VTT\UP[`*VSSLNL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4HY[OH4PV\_7YVNYHT+PYLJ[VY ,THPS!TTPV\_'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7/@

/V\YZ -\UKHTLU[HSZVM7;(0Â&#x2020; 7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T0Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 *VUJLW[ZVM7O`ZPJZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; 7:@

-\UKHTLU[HSZVM7;(00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 2PULZPVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

  

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 7;(

7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T000 ;6;(3

 

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; :7,

-\UKHTLU[HSZVM7;(000Â&#x2020; 6Y[OVWLKPJ*VUJLW[ZHUK(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; 7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T0=Â&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7;( Æ&#x2018; 7:@

-\UKHTLU[HSZVM7;(0=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7H[OVSVN`MVY7;(Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7;(:LTPUHYÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7;(*SPUPJHS7YHJ[PJ\T=Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7Z`JOVSVN`VM4H[\YP[`HUK6SK(NL ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLVMMLYLKPUZ\TTLY[LYTVUS`
3HRL3HUK*VSSLNL

7V^LY7SHU[4LJOHUPJ

((:774(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OL7V^LY7SHU[4LJOHUPJWYVNYHTPZHU(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLLKLZPNULK[V WYLWHYLNYHK\H[LZMVYLTWSV`TLU[PUWV^LYNLULYH[PVUMHJPSP[PLZ;OLWYVNYHTMVJ\ZLZVUT\S [PWSL^LSKPUNWYVJLZZLZTHJOPUPUNHUKTLJOHUPJHSZ`Z[LTZHZZVJPH[LK^P[OWV^LYNLULYH[PVU MHJPSP[PLZ.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHT^PSSM\UJ[PVUHZZRPSSLK[LJOUPJPHUZWLYMVYTPUNPUZ[HSSH[PVU [YV\ISLZOVV[PUNTHPU[LUHUJLHUKYLWHPYVMTLJOHUPJHSZ`Z[LTZLTWSV`LKPU[OLWYVK\J[PVU VMLSLJ[YPJWV^LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; :6: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

:,*65+@,(9 /V\YZ

>LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 7YVWLY[PLZVM4L[HSZ 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`0 /\THU9LSH[PVUZ (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ )S\L7YPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0UK\Z[YPHS7\TWZ .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN0 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7PWLÃ&#x201E;[[PUN7YVJLK\YLZ -S\PK7V^LY 0UK\Z[YPHS:HML[` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 4,;

4L[HS*\[[PUN -HIYPJH[PVU 9PNNPUN /VPZ[PUN :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN0 :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN00 >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 4LJOHUPJHS+YP]L:`Z[LTZ ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; 4;; Æ&#x2018;

0UK\Z[YPHS=HS]LZ .HZ;\UNZ[LU(YJ>LSKPUN 7PWL-P[[PUN >LSKPUN 0U[YVK\J[PVU[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 77;

:6, ;6;(3

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU.LU[Y` ,THPS!QNLU[Y`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`

((:77;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`NYHK\H[LZWLYMVYTPUZ[HSSH[PVUHUKTHPU[LUHUJLM\UJ[PVUZVU PUZ[Y\TLU[H[PVUHUKJVU[YVSLX\PWTLU[PULSLJ[YPJ\[PSP[`WV^LYWSHU[ZHUKV[OLYYLSH[LK PUK\Z[YPLZ1VIYLZWVUZPIPSP[PLZPUJS\KLPUZ[HSSH[PVUJHSPIYH[PVUTHPU[LUHUJL[YV\ISLZOVV[ PUNHUKYLWHPYVMJVTT\UPJH[PVUZZ`Z[LTZTV[VYJVU[YVSZWYVNYHTTHISLSVNPJJVU[YVSSLYZ WUL\TH[PJHUKO`KYH\SPJLX\PWTLU[HUK/=(*Z`Z[LTZ <WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHTZ[\KLU[ZHYLWYLWHYLKMVYLU[Y`SL]LSLTWSV` TLU[PU[OL\[PSP[`PUK\Z[Y`HZPUZ[Y\TLU[JVU[YVS[LJOUPJPHUZVYLSLJ[YPJHSYLWHPYTLUPUH WV^LYNLULYH[PVUMHJPSP[`VYYLSH[LKPUK\Z[Y` 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ4VK ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z04VK >YP[PUNMVY0UK\Z[Y` 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`0Â&#x2020; *VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[O004VK ;6;(3

    

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; 

/V\YZ 7UL\TH[PJ*VU[YVSZÂ&#x2020; 0UK\Z[YPHS*VU[YVSZ04VK 73*04VK ,SLJ[YPJ7V^LY+PZ[YPI\[PVU 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`000Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 77; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ;,*

7V^LY7SHU[7O`ZPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;LJOUPJHS,SLJ[P]L 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;LJOUPJHS4H[O0004VK 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0UK\Z[YPHS:HML[` ;6;(3 

, SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /=(*0 4V[VYZHUK.LULYH[VYZ4VKÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 73*004VK /404VK :VJPHS:JPLUJL,SLJ[P]L ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

    

:<..,:;,+,3,*;0=,:

:\TTLY;LYT

Æ&#x2018; 77;

Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

:6, ;6;(3

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

 

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >5+

7OV[V]VS[HPJ:`Z[LTZ 0UK\Z[YPHS7\TWZ 0UK\Z[YPHS=HS]LZ -S\PK7V^LY (S[LYUH[P]L,ULYN` :THY[.YPK0U[YVK\J[PVU >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 0U[YV[V>PUK;LJOUVSVN`

    796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  7YLYLX\PZP[L!4\Z[OH]LJVTWSL[LKZLTLZ[LYOV\YZ [V^HYK[OPZKLNYLL^P[OHTPUPT\T.7(
3HRL3HUK*VSSLNL

7YHJ[PJHS5\YZPUN;YHJR *9;75;92

;OLU\YZPUNWYVNYHTZH[3HRL3HUK*VSSLNLHYLJVTWL[P[P]LZWLJPHSHKTPZZPVUWYVNYHT :[\KLU[ZZOV\SKMVSSV^[OLHWWSPJH[PVUWYVJLZZJHYLM\SS`;OL7YHJ[PJHS5\YZPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;YHJR*9;75;92WYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVYHJJLW[HUJLPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUN75 WYVNYHT^OPJOILNPUZ-HSSZLTLZ[LYVUS`:[\KLU[ZHYLJV\UZLSLKYLNHYKPUNHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[ZPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUNWYVNYHTHZ^LSSHZWYLWHYH[VY`JV\YZL^VYR[OH[ TH`PUJYLHZL[OLPYZ\JJLZZVUJL[OL`HYLHJJLW[LKPU[V[OL75WYVNYHT7YLYLX\PZP[L JV\YZL^VYRPZUV[YLX\PYLKMVYHJJLW[HUJL<WVUHJJLW[HUJLPU[V[OL75WYVNYHT[OL KPYLJ[VY^PSSJOHUNL[OLWYVNYHTJVKL[V*9;75 0U[LYLZ[LKZ[\KLU[ZZOV\SKZ\ITP[[OL0U[LU[[V,UYVSSMVYTHUKSPZ[[OLPY(JHKLTPJ7YVNYHT HZ*9;75;92;OLUMVSSV^[OL75*OLJRSPZ[JHYLM\SS`MVYPUZ[Y\J[PVUZHIV\[[OLHWWSPJH [PVUWYVJLK\YL 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

7YHJ[PJHS5\YZPUN *9;75*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL7YHJ[PJHS5\YZPUNWYVNYHTPZH[OYLLJVUZLJ\[P]L ZLTLZ[LYWYVNYHT[OH[PUJS\KLZJSHZZYVVTZRPSSZ SHIVYH[VY`HUKJSPUPJHSL_WLYPLUJLPU]HYPV\ZOLHS[OJHYL HNLUJPLZ<WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OLWYVNYHT [OLNYHK\H[LTH`HWWS`[V^YP[L[OL5H[PVUHS*V\UJPS 3PJLUZ\YL,_HTPUH[PVUMVY7YHJ[PJHS5\YZPUN5*3,? 75<WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?75 [OLNYHK\H[LTH`HWWS`MVY75SPJLUZ\YL*VTWSL[PVU VM[OL75WYVNYHTKVLZUV[N\HYHU[LL75SPJLUZ\YL ;OLYLHYLZVTLJVUKP[PVUZMVY^OPJO[OL+LWHY[TLU[ VM-PUHUJPHSHUK7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVUZTH`YLM\ZL[V PZZ\LHSPJLUZL7SLHZLJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYVM[OL 3HRL3HUK*VSSLNL75WYVNYHT[VH]VPKSPJLUZLHWWSPJH [PVUOPUKYHUJLZ;OLWYVNYHTPZHWWYV]LKI`[OL0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM-PUHUJPHSHUK7YVMLZZPVUHS9LN\SH[PVU HUKHJJYLKP[LKI`[OL5H[PVUHS3LHN\LMVY5\YZPUN (JJYLKP[PUN*VTTPZZPVU535(* 7LHJO[YLL9K5,:\P[L ([SHU[H.("7OVUL! -H_! 75IYVJO\YLZHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZPUMVYTH[PVU ZOLL[ZHUKPU[LU[MVYTZHYLH]HPSHISL[OYV\NO*V\UZLSPUN :LY]PJLZHUK[OL(SSPLK/LHS[OKP]PZPVU (WWSPJHU[ZZLLRPUNHKTPZZPVUPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUN WYVNYHTT\Z[OH]LHJVTWSL[LKHWWSPJH[PVUÃ&#x201E;SLPU[OL 5\YZPUN+LWHY[TLU[I`4HYJOVY[OLWYLJLKPUN I\ZPULZZKH`PM4HYJOMHSSZVUH^LLRLUK(WWSPJHU[Z ^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKPU^YP[PUNVMHJJLW[HUJLKLUPHS^P[OPU ZP_^LLRZVM[OLKLHKSPUL +V^USVHK[OL75JOLJRSPZ[MVY[OLJVTWSL[L HWWSPJH[PVUWYVJLK\YL

(KTPZZPVU*YP[LYPH ;OLMVSSV^PUNWYVJLK\YLZHUKWYLYLX\PZP[LZT\Z[IL ZH[PZÃ&#x201E;LKILMVYLHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL 7YHJ[PJHS5\YZPUN7YVNYHTJHUILJVUZPKLYLK *VTWSL[LHUHWWSPJH[PVU[V3HRL3HUK*VSSLNL

HUKZ\ITP[[V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL 5V[L!(JJLW[HUJL[V[OLJVSSLNLKVLZUV[N\HYHU[LL HKTPZZPVUPU[V[OL7YHJ[PJHS5\YZPUNWYVNYHT -VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

6I[HPUH757YVNYHT0U[LU[-VYTHUKYL[\YUP[

JVTWSL[LK[V[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[ +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZPU[^VVM[OL[OYLL

JH[LNVYPLZVU[OL3HRL3HUK*VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[Z! *VTWHZZ9LHKPUN"*VTWHZZ,UNSPZO"HUK *VTWHZZ4H[O *7;9LHKPUN"*7;,UNSPZO "*7;4H[O¶*VTW,S(SNVY0U[(SN ,SPNPIPSP[`[V[HRL[OLWYL75PZKL[LYTPULKI`[OPZ [LZ[(*;ZJVYLZTH`ILZ\ITP[[LKPUZ[LHKVM[HRPUN [OLWSHJLTLU[L_HT(*;ZJVYLZZOV\SKILYLWVY[LK KPYLJ[S`[V[OLJVSSLNLMYVT(*;*VU[HJ[U\YZPUN KPYLJ[VYMVYJVTWHYHISLZJVYLZ[V33*[LZ[ +LTVUZ[YH[LZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZVU[OLWYL75

HZZLZZTLU[[LZ[(WYL75JVTWVZP[LZJVYLILSV^ PZUV[HJJLW[HISL;LZ[ZJVYLZTVYL[OHU[OYLL`LHYZ WYLJLKPUN[OL4HYJOKLHKSPULHYLUV[HJJLW[HISL ;OLTVZ[YLJLU[[LZ[ZJVYLZ^PSSIL\ZLKMVYHKTPZ ZPVUZ7YL75L_HTZHYLVMMLYLKH[SLHZ[[^V[PTLZH `LHY+H[LZMVYWYL75[LZ[PUNHUKWYVNYHTWVSPJPLZ HYLH]HPSHISLMYVT[OL5\YZPUN+LWHY[TLU[ 0M[OLYLHYLTVYLX\HSPÃ&#x201E;LKHWWSPJHU[Z[OHUZWHJLZ

H]HPSHISLPU[OLWYVNYHTHKTPZZPVUPZJVTWL[P[P]L HUKZLSLJ[P]L\ZPUNHUVIQLJ[P]LMVYT\SHHWWYV]LKI` [OL5\YZPUN+LWHY[TLU[:LSLJ[PVUJYP[LYPHPUJS\KLZ [OLKH[LVUPU[LU[MVYTÃ&#x201E;SLK^P[O5\YZPUN+LWHY[ TLU[HUKWYL75HZZLZZTLU[JVTWVZP[LYH^ZJVYL /PNOZJOVVSZ[\KLU[Z^OVZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[L

7HY[ULYZOPWMVY*HYLLYHUK*VSSLNL:\JJLZZ7**: J\YYPJ\S\TZOV\SKJVUZ\S[^P[O[OLKPYLJ[VYYLNHYKPUN LUYVSSTLU[YLX\PYLTLU[ZHUKWYVJLK\YLZ ;^VZLTLZ[LYJYLKP[OV\YZMVY75*TH`IL

NYHU[LK[V*LY[PÃ&#x201E;LK5\YZPUN(ZZPZ[HU[Z*5(Z (JVW`VMJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK]LYPÃ&#x201E;JH[PVUVMJ\YYLU[ *5(LTWSV`TLU[T\Z[ILZ\ITP[[LK[V[OLKPYLJ[VY MVYHWWYV]HS 5V[L!:[H[L9LN\SH[PVUZYLX\PYL[OH[X\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[ YLZPKLU[ZT\Z[ILHJJLW[LKÃ&#x201E;YZ[ILMVYLHU`JVUZPKLYH[PVU JHUILNP]LU[VV\[VMKPZ[YPJ[HWWSPJHU[Z

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YHJ[PJHS5\YZPUN *9;75*LY[PÃ&#x201E;JH[LJVU[PU\LK (JJLW[HUJL ;OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[ZT\Z[ ILJVTWSL[LKHM[LYUV[PÃ&#x201E;JH[PVUVMHJJLW[HUJL *VTWSL[L[OL3HRL3HUK*VSSLNL7YHJ[PJHS5\YZPUN

7YVNYHT7O`ZPJHS,_HTPUH[PVUHUK)HJRNYV\UK *OLJRMVYTZ;OLZLMVYTZHYLWYV]PKLKI`[OL 5\YZPUN+LWHY[TLU[ 6I[HPUHUKVYTHPU[HPUJ\YYLU[*79JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU

UV[VSKLY[OHUVUL`LHY:\ITP[HJVW`VM JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU[V[OL33*5\YZL»ZVMÃ&#x201E;JL:[\KLU[Z T\Z[THPU[HPUJ\YYLU[JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUMVY[OLK\YH[PVU VM[OL75WYVNYHT ([[LUK[OLU\YZPUNWYVNYHTVYPLU[H[PVU75WYVNYHT

\UPMVYTTLHZ\YPUNHUKVYKLYPUN^PSSILKVULK\YPUN VYPLU[H[PVU:[\KLU[Z^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKI`THPSVM[OL VYPLU[H[PVUKH[L 4HPU[HPUH¸*¹VYIL[[LYPUHSS75WYVNYHTJV\YZLZ

;OPZPZHYLX\PYLTLU[[VWYVNYLZZNYHK\H[LMYVT[OL 75WYVNYHT

*VZ[ 0UHKKP[PVU[V[\P[PVUHUKMLLZJVZ[ZMVY75WYVNYHT PUJS\KL![L_[IVVRZ\UPMVYTZZ\WWSPLZWO`ZPJHS L_HTPUH[PVUHUKPTT\UPaH[PVUZIHJRNYV\UKJOLJR HJVTWYLOLUZP]LHZZLZZTLU[[LZ[HUK5*3,?L_HT MLLZHUK[YHUZWVY[H[PVU[VOVZWP[HSJSPUPJHSL_WLYPLUJLZ (KKP[PVUHSL_WLUZLZ\WVUZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVU VM[OLWYVNYHTPUJS\KLSPJLUZ\YLHWWSPJH[PVUMLLZ 5*3,?75[LZ[MLLZHUK75SPJLUZLMLLZ\WVU Z\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL5*3,?75L_HT

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75*Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75*

Æ&#x2018; 75* Æ&#x2018; 75*

-HJ\S[`*VU[HJ[!5PJVSLALSSLY ,THPS!UaLSSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

7YHJ[PJHS5\YZPUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7OHYTHJVSVN`0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

7YHJ[PJHS5\YZPUN000 7OHYTHJVSVN`00 ;6;(3

796.9(4;6;(3

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

 

 

:\TTLY;LYT

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[:LJVUK:LTLZ[LY

7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[ Â&#x2020;

/V\YZ -V\UKH[PVUZVM5\YZPUNÂ&#x2020; 7YHJ[PJHS5\YZPUN0Â&#x2020; 7YHJ[PJHS5\YZPUN:RPSSZÂ&#x2020; ;6;(3

56;,:!

  


3HRL3HUK*VSSLNL

7YVMLZZPVUHS:HSLZ *9;:(3,:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LPU7YVMLZZPVUHS:HSLZWYVNYHTWYLWHYLZ Z[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPUZHSLZ,TWSV`LLZ JHU\ZL[OPZWYVNYHT[VWYLWHYLMVY\W^HYKTVIPSP[` HUKVY\WKH[LZHSLZHUKTHYRL[PUNZRPSSZ(SSJV\YZLZ ZH[PZMHJ[VYPS`JVTWSL[LKPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT^PSS HWWS`[V[OLHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLL^P[OH THQVYPU4HUHNLTLU[VY4HYRL[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; )<:

/V\YZ

7YPUJPWSLZVM9L[HPSPUNVY 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YPUJPWSLZVM:LSSPUN )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ )\ZPULZZ4H[OLTH[PJZ *HYLLY,SLJ[P]L *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 )<: )<: )<: )<: *0: )<: 

     

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  ;OL4HYRL[PUN7YVNYHT*VVYKPUH[VYT\Z[HWWYV]LHSSJHYLLYLSLJ[P]LZ

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU*HYWLU[LY ,THPS!QJHYWLU['SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLYZ 5+773**LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVHSYLHK`OH]LHIHJRNYV\UKPULSLJ[YPJHS VYLSLJ[YVUPJZRPSSZHUK^PZO[VVI[HPUZWLJPHSPaLKZRPSSZPU73*WYVNYHTTPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,;

/V\YZ

7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 /40/\THU4HJOPUL0U[LYMHJL ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4PJOHLS)LH]LYZ ,THPS!TILH]LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

9HKPV)YVHKJHZ[PUN *9;9)9+*LY[PÃ&#x201E;JH[L

:[\KLU[Z^PSSSLHYUOV^[VILHT\S[PZRPSSLKIYVHKJHZ[LYJHWHISLVMWLYMVYTPUNH^PKL ]HYPL[`VM[HZRZWLYMVYTLKH[HYHKPVZ[H[PVUI`WHY[PJPWH[PUNPUHUPU[LUZP]LOHUKZVUWYVNYHT :[\KLU[Z^PSSNHPURUV^SLKNLVMZHSLZHUUV\UJPUNYHKPVVWLYH[PVUZHUK[OLWYHJ[PJHS [OLVYL[PJHSHZWLJ[ZVMYHKPVIYVHKJHZ[PUN(SSJV\YZL^VYRPU[OL9HKPV)YVHKJHZ[PUNJLY[PÃ&#x201E;JH[L JHUILHWWSPLK[VHUHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLLPU9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; :7,

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; 9HKPV7YVK\J[PVU3HIÂ&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 

9HKPV6WLYH[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[:HSLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK9HKPV7YVK\J[PVU *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

Â&#x2020;  ¶ ¶ ¶

*V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN

((:9;=(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL 9HKPV;=)YVHKJHZ[PUNWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O[OLZRPSSZ ULJLZZHY`MVYWVZP[PVUZVMLTWSV`TLU[PUSVJHSHUKYLNPVU HSYHKPVHUK[LSL]PZPVUZ[H[PVUZ:[\KLU[ZYLJLP]LOHUKZVU [YHPUPUN^P[OT\JOVM[OLZHTLLX\PWTLU[MV\UKPU[V KH`»ZIYVHKJHZ[PUK\Z[Y`<WVUJVTWSL[PVUVMH9HKPV;= KLNYLLZ[\KLU[Z^PSSILHISL[V^YP[LUL^ZZWVY[ZJVT TLYJPHSZHUKWYVTV[PVUHSHUUV\UJLTLU[ZMVY\ZLVUYHKPV HUK[LSL]PZPVU"[VM\UJ[PVUHZYHKPV[LSL]PZPVUHUUV\UJLYZ" HUK[VVWLYH[LZ[H[LVM[OLHY[KPNP[HSH\KPVZ`Z[LTZH UVUSPULHYKPNP[HS]PKLVLKP[PUNZ`Z[LTHUKHYHKPVJVU[YVS JVUZVSL:[\KLU[Z^PSSHSZVILWYVÃ&#x201E;JPLU[PU[OLLMMLJ[P]L [LJOUPX\LZVMYHKPVHUK[LSL]PZPVUZHSLZHUK^PSSILHISL [VVWLYH[LHUHZZVY[TLU[VM]PKLVWYVK\J[PVULX\PWTLU[ -VY[OVZLPU[LYLZ[LK[YHPUPUNPUZWVY[ZWSH`I`WSH`PZHSZV H]HPSHISL,_WLYPLUJLPZVI[HPULKVU[OLJVSSLNL-4Z[LYLV YHKPVZ[H[PVU[OYV\NO^VYRPU[OLUVUIYVHKJHZ[[LSL]PZPVU Z[\KPVI`\ZPUN[LSL]PZPVUÃ&#x201E;LSKLX\PWTLU[HUK[OYV\NO [OL\ZLVMH\KPVHUK]PKLVKPNP[HSLKP[PUNZ`Z[LTZ0U[LYU ZOPWZH[SVJHSYHKPVHUK[LSL]PZPVUZ[H[PVUZHYLH]HPSHISL -VY[OVZLPU[LYLZ[LKPU[YHUZMLYYPUN[V:V\[OLYU0SSPUVPZ <UP]LYZP[`H[*HYIVUKHSLVY,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` HZWLJPÃ&#x201E;JJ\YYPJ\S\TJHUILKLZPNULK -VYZ[\KLU[Z^OV^HU[[V[YHUZMLY!(WYVNYHTJHUIL KLZPNULKMVYHZ[\KLU[^OV^HU[Z[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHY \UP]LYZP[`^P[OHULTWOHZPZPU9HKPVHUK;LSL]PZPVU0MH Z[\KLU[JVTWSL[LZ[OLWYVNYHT[OL0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU0UP [PH[P]L0(0.LULYHS,K\JH[PVU9LX\PYLTLU[ZHYLM\SÃ&#x201E;SSLK *SHZZLZPU9HKPV;=HYLHJJLW[LKHZHULX\P]HSLU[NLULYHS LSLJ[P]LPU[OLTHQVYVYNLULYHSLSLJ[P]L-VSSV^PUNJVT WSL[PVUHZ[\KLU[YLJLP]LZHUHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJL KLNYLL^P[OHSSNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZZH[PZÃ&#x201E;LK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7:@

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; *VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; 

9HKPV6WLYH[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; >LH[OLYHUK*SPTH[L ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; ,*6 ,*6 Æ&#x2018; 

)HZPJ;=7YVK\J[PVUÂ&#x2020; 9HKPV7YVK\J[PVU3HIÂ&#x2020; (TLYPJHU,JVUVT`VY 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

)YVHKJHZ[:HSLZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (K]HUJLK9HKPV7YVK\J[PVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /PZ[VY`VM[OL<UP[LK:[H[LZ00 ,SLJ[P]LZ /LHS[O7,,SLJ[P]L:-: ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

-HSS:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020; :WYPUN:WVY[ZJHZ[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -HSS([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020; :WYPUN([OSL[PJ(UUV\UJPUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V.YV\W+PZJ\ZZPVUÂ&#x2020; >LI7HNL+LZPNU +PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVU796.9(4;6;(3     


3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN`

((:9,5,>(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL ;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSWVZP[PVUZPU[V[OLÃ&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN` [LJOUPJPHUZHUK[LJOUPJHSTHPU[LUHUJL,TWOHZPZPZWSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZPUJS\KPUN LSLJ[YPJP[`WO`ZPJZJOLTPZ[Y`^PUKWOV[V]VS[HPJZZVSHY[OLYTHSIPVLULYN`LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ` HUKZTHY[NYPK[LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHSZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK^VYRLYZRUV^SLKNLHISL ^P[OPZZ\LZYLSH[PUNZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[VYLUL^HISLLULYN`HUK^OVJHU[YV\ISLZOVV[YLUL^HISL LULYN`Z`Z[LTZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >5+

:,*65+@,(9 /V\YZ

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ ,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ ;LJOUPJHS4H[O04VK ;LJOUPJHS4H[O004VK 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` 0U[YVK\J[PVU[V>PUK;LJOUVSVN` ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

*VUJLW[ZVM7O`ZPJZ ;LJOUPJHS4H[O0004VK ;LJOUPJHS4H[O0=4VK *VTWVZP[PVU0 9LZV\YJL:\Z[HPUHIPSP[` (S[LYUH[P]L,ULYN` ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` :VSHY,ULYN` )PVLULYN` :THY[.YPK0U[YVK\J[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ,SLJ[YPJ7V^LY+PZ[YPI\[PVU ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3

 796.9(4;6;(3 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN` *9;9,5,>*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V[OL Ã&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN`PUZ[HSSH[PVUHUKTHPU[LUHUJL ,TWOHZPZPZWSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZPUJS\K PUNLSLJ[YPJP[`^PUKWOV[V]VS[HPJ»ZHUKZTHY[NYPK [LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHSZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK [LJOUPJPHUZMVYYLWHPYPUZ[HSSH[PVUHUKTHPU[LUHUJLVM YLUL^HISLZ`Z[LTZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; >5+

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` )S\L7YPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`0 (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ 0UK\Z[YPHS:HML[` +**PYJ\P[Z (**PYJ\P[Z 0U[YVK\J[PVU[V>PUK;LJOUVSVN` ;6;(3

    

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4,; Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; 05+ Æ&#x2018; ,,; Æ&#x2018; >5+ Æ&#x2018; >5+

4V[VYZHUK.LULYH[VYZ ;YV\ISL:OVV[PUNHUK7YL]LU[H[P]L4HPU[ -S\PK7V^LY ,SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 7OV[V]VS[HPJ:`Z[LTZ >PUK;LJOUVSVN`4HPU[LUHUJL0 ;V^LY9LZJ\LHUK*VTWL[LU[*SPTILY ;6;(3 

796.9(4;6;(3

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!
3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[ *9;9,4.;*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V [OLÃ&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN`ZHSLZTHYRL[PUN THUHNLTLU[HUKHKTPUPZ[YH[PVU,TWOHZPZPZ WSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZPUJS\KPUNLSLJ[YPJP[` ^PUKWOV[V]VS[HPJZZVSHY[OLYTHSIPVLULYN`LULYN` LMÃ&#x201E;JPLUJ`HUKZTHY[NYPK[LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHS ZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK^VYRLYZRUV^SLKNLHISL^P[O PZZ\LZYLSH[PUNZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[VYLUL^HISLLULYN`HUK ^OVJHUHJ[PUZ\WWVY[YVSLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,5. )<:

Æ&#x2018; ,*6 )<: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ *VTWVZP[PVU0VY )\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0VY 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ,*6

;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00VY 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[VY 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ (S[LYUH[P]L,ULYN` ;LJOUPJHS,SLJ[P]LZ ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018;

)<: :7, ;,* ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9LUL^HISL,ULYN`4HUHNLTLU[ ((:9,4.;(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYLU[Y`SL]LSPU[V[OLÃ&#x201E;LSKVMYLUL^HISLLULYN`ZHSLZ THYRL[PUNTHUHNLTLU[HUKHKTPUPZ[YH[PVU,TWOHZPZPZWSHJLKVU¸NYLLU¹[LJOUVSVNPLZ PUJS\KPUNLSLJ[YPJP[`^PUKWOV[V]VS[HPJZZVSHY[OLYTHSIPVLULYN`LULYN`LMÃ&#x201E;JPLUJ`HUK ZTHY[NYPK[LJOUVSVN`;OLYLPZHJYP[PJHSZRPSSZOVY[HNLVM[YHPULK^VYRLYZRUV^SLKNLHISL ^P[OPZZ\LZYLSH[PUNZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[VYLUL^HISLLULYN`HUK^OVJHUHJ[PUZ\WWVY[YVSLZ 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; *0:

:,*65+@,(9 /V\YZ

,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL *VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ (S[LYUH[P]L,ULYN` :P[L(ZZLZZTLU[MVY9LUL^HISL,ULYN` ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018;

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018;

3LNHS,U]PYVU)\ZPULZZ ;LJOUPJHS7YVQLJ[4HUHNLTLU[ .LULYHS,K\JH[PVU4H[O 9LZV\YJL:\Z[HPUHIPSP[` ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

796.9(4;6;(3

 ; OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

/V\YZ :VSHY,ULYN` ,ULYN`,MÃ&#x201E;JPLUJ` 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ >LH[OLYHUK*SPTH[L ;LJOUPJHS,SLJ[P]L ;6;(3

56;,:!

   


3HRL3HUK*VSSLNL

9LZPKLU[PHS>PYPUN 5+79:>09*LY[PÄJH[L

;OL9LZPKLU[PHS>PYPUNWYVNYHTPZHJLY[PÄJH[L KLZPNULK[VWYLWHYLNYHK\H[LZMVYLTWSV`TLU[PU YLZPKLU[PHSJVUZ[Y\J[PVUVJJ\WH[PVUZ;OLWYVNYHT MVJ\ZLZVU[OLM\UKHTLU[HSZVMKPYLJ[J\YYLU[HUK HS[LYUH[PUNJ\YYLU[[LJOUPJHSTH[OLTH[PJZZHML[`HUK YLZPKLU[PHS^PYPUNWYVJLK\YLZHJJVYKPUN[V[OL5H[PVUHS ,SLJ[YPJHS*VKLŽ.YHK\H[LZVM[OPZWYVNYHT^PSS M\UJ[PVUHZZRPSSLK[LJOUPJPHUZWLYMVYTPUNPUZ[HSSH[PVU [YV\ISLZOVV[PUNTHPU[LUHUJLHUKYLWHPYVMLSLJ[YPJHS Z`Z[LTZHZZVJPH[LK^P[OYLZPKLU[PHSWV^LY 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÄJ KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Ƒ 05+ Ƒ ;,* Ƒ ;,*

/V\YZ )HZPJ,SLJ[YPJHS4HPU[LUHUJL† ;LJO4H[O04VK ;LJO4H[O004VK ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Ƒ ;,* Ƒ ,,; 

0UK\Z[YPHS:HML[` 9LZPKLU[PHS>PYPUN0††† ;6;(3

796.9(4;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL † *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY ††† *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

:\Z[HPUHISL,ULYN` 5+7:59.*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OL:\Z[HPUHISL,ULYN`*LY[PÃ&#x201E;JH[LPZHIYVHKZ\Y]L` VM[OLLTLYNPUN[LJOUVSVNPLZMVYYLUL^HISLHUK HS[LYUH[P]LLULYN`HUK[OLWV[LU[PHSMVY[OLPYKL]LSVW TLU[HUK\ZL:[\KLU[Z^PSSILHISL[VKLZJYPIL[OL [`WLZVMYLUL^HISLHUKHS[LYUH[P]LLULYN`OV^P[PZ NLULYH[LKHUK[OLWV[LU[PHSMVYLULYN`KL]LSVWTLU[ *VTWSL[PUN[OLJLY[PÃ&#x201E;JH[L^PSSKL]LSVWHMV\UKH[PVUHS \UKLYZ[HUKPUNVMYLUL^HISLLULYN`[OH[JHUIL\ZLK MVYTVYLHK]HUJLKJV\YZL^VYRVY[VNHPULU[Y`SL]LS LTWSV`TLU[PU[OLLTLYNPUNNYLLU[LJOUVSVN`Ã&#x201E;LSK 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,*

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V9LUL^HISL,ULYN` ;6;(3

 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,*

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;PT=HU+`RL ,THPS![]HUK`RL'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

(S[LYUH[P]L,ULYN` ;6;(3

 

796.9(4;6;(356;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

;=-PLSK:[\KPV7YVK\J[PVU 5+7;=-:*LY[PÃ&#x201E;JH[L

:[\KLU[Z^PSSNHPUL_WLYPLUJL^P[O[OLLX\PWTLU[\ZLK PUZ[\KPVHUKVUSVJH[PVU[LSL]PZPVUWYVK\J[PVUZHUK SLHYU[V^VYRHZHKPYLJ[VYUVUSPULHYLKP[VYH\KPV LUNPULLYÃ&#x2026;VVYKPYLJ[VYHUKJHTLYHVWLYH[VY(SS JV\YZL^VYRPU[OPZJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTJHUILHWWSPLK [VHUHZZVJPH[LPUHWWSPLKZJPLUJLKLNYLLPU9HKPV;= )YVHKJHZ[PUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;J KLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OL Z[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

/V\YZ

0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUNÂ&#x2020; 9HKPV;=(UUV\UJPUNÂ&#x2020; )HZPJ;=7YVK\J[PVUÂ&#x2020; )YVHKJHZ[>YP[PUNÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0UKLWLUKLU[:[\K`¶ (K]HUJLK;=7YVK\J[PVU *HYLLY,SLJ[P]L ;6;(3 

796.9(4;6;(3

Æ&#x2018; Â&#x2020; ,SLJ[P]LZT\Z[ILHWWYV]LKI`7YVNYHT*VVYKPUH[VY *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!.YLN7V^LYZ ,THPS!NWV^LYZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

>HZ[L>H[LY6WLYH[VY

>H[LY7SHU[6WLYH[VY

>(:;,>(;,967,9(;69 -09:;@,(9

>(;,973(5;67,9(;69 -09:;@,(9

5+7>>6*LY[PÃ&#x201E;JH[L

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >;6 Æ&#x2018; >;6

/V\YZ

)HZPJ>HZ[L>H[LY6WLYH[VY (K]HUJLK>HZ[L>H[LY6WLYH[VY ;6;(3

796.9(4;6;(3

5+7>76*LY[PÃ&#x201E;JH[L

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >;6 Æ&#x2018; >;6

 /V\YZ)HZPJ>H[LY;YLH[TLU[6WLYH[VY (K]HUJLK>H[LY:\WWS`6WLYH[VY ;6;(3

 796.9(4;6;(3;OL7\ISPJ/LHS[OJV\YZLZH[3HRL3HUK*VSSLNLLHJOSLHK[VHULPNO[OV\YJLY[PÃ&#x201E;JH[LHZH>H[LY7SHU[6WLYH[VY5+7 >76VY>HZ[L>H[LY6WLYH[VY5+7>>6;OLJSHZZLZHYLHSSSLJ[\YLSHIVYH[VY`JSHZZLZ^P[OPUZ[Y\J[VYWYLWHYLK L_HTPUH[PVUZPUJS\KPUNHÃ&#x201E;UHSL_HT ;OLILNPUUPUNJV\YZLZ>;6HUK>;6WYLWHYLZ[\KLU[ZMVY[OL,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU(NLUJ`VWLYH[VY JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HTZMVY*SHZZ-V\YHUK*SHZZ;OYLLSPJLUZLZPU^HZ[L^H[LY"HUK*SHZZ+HUK*SHZZ*PUW\ISPJ^H[LYZ\WWS` VWLYH[VY;OLZLSPJLUZLZHYLYLX\PYLKPUZTHSS]PSSHNLZZ\JOHZ>PUKZVYHUK:[L^HYKZVU:[YHZI\YN ;OLHK]HUJLKJV\YZLZ>;6HUK>;6HYLZPTPSHYPUZ[Y\J[\YL[V[OLILNPUUPUNJV\YZLZ^P[OPUZ[Y\J[VYWYLWHYLK L_HTZI\[[OLZLJV\YZLZWYLWHYLZ[\KLU[ZMVY[OL,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU(NLUJ`VWLYH[VYJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HTMVY*SHZZ ;^VHUK*SHZZ6ULSPJLUZLZPU^HZ[L^H[LYVWLYH[VYHUK*SHZZ)HUK*SHZZ(SPJLUZLZPUW\ISPJ^H[LYVWLYH[VYZ*VTT\UP [PLZZ\JOHZ:\SSP]HUYLX\PYLH*SHZZ;^VVY*SHZZ)SPJLUZL4H[[VVU*OHYSLZ[VUHUKV[OLYJP[PLZ^OPJO[YLH[V]LYVUL TPSSPVUNHSSVUZKHPS`YLX\PYLH*SHZZ6ULVY*SHZZ(SPJLUZL ,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU(NLUJ`L_HTPUH[PVUZHYLNP]LUTVU[OS`Ã&#x201E;YZ[;\LZKH`H[[OL:[H[LVM0SSPUVPZVMÃ&#x201E;JLPU:WYPUNÃ&#x201E;LSK HUKIPTVU[OS`H[YLNPVUHSVMÃ&#x201E;JLZ\JOHZ*OHTWHPNU(TPUPT\TVMZP_TVU[OZL_WLYPLUJLPZYLX\PYLKILMVYLHWLYZVUPZ LSPNPISL[V[HRL[OLZ[H[LSPJLUZ\YLL_HT;OLZLWYVNYHTZKVUV[X\HSPM`MVY-LKLYHS;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHSHPKVY0SSPUVPZ4VUL[HY` (^HYK4(7 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL:WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»Z KLNYLLH\KP[

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*OHYSLZ1HYYLSS ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

56;,:!


3HRL3HUK*VSSLNL

>LSKPUN;LJOUVSVN` *9;>,3*LY[PÃ&#x201E;JH[L

;OPZWYVNYHTWYV]PKLZL_WLYPLUJLZ^OPJOLUHISL Z[\KLU[Z[VKL]LSVWJVTWL[LUJPLZULJLZZHY`MVY LTWSV`TLU[PUHUKVYJVU[PU\LKLK\JH[PVUPU ^LSKPUN,TWOHZPZ[OYV\NOV\[[OLWYVNYHTPZWSHJLK VUKL]LSVWPUNZRPSSZPU[OLMVSSV^PUNHYLHZ!ZHML[` TL[HSPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUV_`HJL[`SLUL^LSKPUNTL[HS J\[[PUNWYVJLZZLZZOPLSKLKTL[HSHYJ^LSKPUNNHZ TL[HSHYJ^LSKPUNNHZ[\UNZ[LUHYJ^LSKPUNHUK IS\LWYPU[YLHKPUN 7YVNYHTYLX\PYLTLU[ZTH`JOHUNLV]LY[PTL :WLJPÃ&#x201E;JKLNYLLNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL KL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZKLNYLLH\KP[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; >,3

/V\YZ (WWSPLK:OVW*VTW\[H[PVUZ >LSKPUN-\UKHTLU[HSZ 0UK\Z[YPHS:HML[` 7YVWLY[PLZVM4L[HSZ )S\LWYPU[9LHKPUNMVY0UK\Z[Y`Â&#x2020; 4L[HS*\[[PUNHUK-HIYPJH[PVU ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3 Æ&#x2018; >,3

:OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN0 :OPLSKLK4L[HS(YJ>LSKPUN00 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN0 .HZ4L[HS(YJ>LSKPUN00 .HZ;\UNZ[LU(YJ>LSKPUN ;6;(3

796.9(4;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY

-VYTVYLPUMVYTH[PVUYLNHYKPUNYLSH[LKVJJ\WH[PVUZNYHK\H[PVUYH[LZHUK WYVNYHTJVZ[ZNV[VO[[W!^^^SHRLSHUKJJPS\ZHJHKLTPJWYVNYHTZPUKL_ JMTHUKZLSLJ[.HPUM\S,TWSV`TLU[PU[OL[OPYKJVS\TUVU[OLYPNO[

56;,:!

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VOU.LU[Y` ,THPS!QNLU[Y`'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


;LJOUPJHS7YVNYHT (K]HU[HNLZ /HUKZVUL_WLYPLUJLZ 7YLWHYH[PVUMVY JLY[PÄJH[PVU[LZ[PUN

3LHYUVU[OLSH[LZ[]LYZPVUZ VMZVM[^HYLHUKLX\PWTLU[

3HIZPT\SH[PVUZ[OH[WYV]PKL JSPUPJHSL_WLYPLUJL

7YVMLZZPVUHSL_WLYPLUJL

[OYV\NOPU[LYUZOPWZJVVWZ HUKWYHJ[PJ\TZPU[OLÄLSK

-HJ\S[`JVU[HJ[Z^P[O I\ZPULZZHUKPUK\Z[Y`

-HJ\S[`^OVOH]L^VYRLK PUPUK\Z[Y`HUKHYLUV^ KL]V[LK[V[LHJOPUN

:[\KLU[[VMHJ\S[`YH[PV VM!

:[HY[`V\YIHJOLSVY»ZKLNYLL H[3HRL3HUK*VSSLNL 8\HSP[`¶>OLUV\Y -HJ\S[`¶6\YMHJ\S[`^PSS NYHK\H[LZ[YHUZMLY[OL`LHYU NYHKLZ[OH[HYLIL[[LY[OHU [OLZ[\KLU[Z^OVZ[HY[V\[ HZMYLZOTLUH[[OL\UP]LYZP[`

*SHZZ:PaL¶(]LYHNLJSHZZ

ZPaLPZ3LHYUPUN[HRLZ WSHJLPUJSHZZYVVTZHUKSHIZ UV[H\KP[VYP\TZ

;L_[IVVRYLU[HS¶ZH]PUNZ VM H`LHY

;LHJOPUN¶6\YPUZ[Y\J[VYZ

HYLOPNOS`X\HSPÄLKIV[O PULK\JH[PVUHSKLNYLLZHUK ^VYRL_WLYPLUJLHUK^HU[[V [LHJO¶UVNYHKHZZPZ[HU[ZVY YLZLHYJOMVJ\ZOLYL

0UKPZ[YPJ[[\P[PVUHUKMLLZ

¶HIV\[ H`LHY¶HYL VULMV\Y[O[OLH]LYHNLJVZ[ VMZ[H[L\UP]LYZP[PLZRUV^`V\YUHTLHUKJHYL HIV\[`V\YZ\JJLZZ

:HML[`¶3HRL3HUK*VSSLNL PZ[OLZHMLZ[JHTW\ZPU 0SSPUVPZHUK[OLMV\Y[O ZHMLZ[PU[OLUH[PVU

(K]HUJLK,_WLYPLUJLZ¶^L

OH]LJOLTPZ[Y`LX\PWTLU[ VUS`H]HPSHISL[VQ\UPVYZ HUKZLUPVYZVU\UP]LYZP[` JHTW\ZLZ^LOH]LHJHKH]LY ^LOH]LHSHYNLZUHRL H[\Y[SLHUKHNYLLUOV\ZL YHKPV;=Z[H[PVUHUK^L OH]L[OLSH[LZ[[LJOUVSVN` LX\PWTLU[HUKZVM[^HYL H]HPSHISLPU[OLPUK\Z[Y`

:V\YJLZ! 3HRL3HUK*VSSLNL;YHUZMLY-VSSV^<W9LWVY[ :[H[L<UP]LYZP[`JVT ,U]PYVUTLU[HS(ZZLZZTLU[9LWVY[


;YHUZMLY*\YYPJ\SH

0U[OPZJOHW[LY! .LULYHS,K\JH[PVU 0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU 0UP[PH[P]L (ZZVJPH[LPU(Y[Z +LNYLLZ (ZZVJPH[LPU:JPLUJL +LNYLLZ (ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN :JPLUJL+LNYLL /VUVYZ7YVNYHT ;YHUZMLY(NYLLTLU[Z ^P[O<UP]LYZP[PLZ 


*VSSLNL;YHUZMLY*\YYPJ\SH *OHSSLUNL@V\YZLSM^P[O[OL/VUVYZ7YVNYHT ;OL/VUVYZ7YVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKLLUYPJOLKSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZMVY Z\WLYPVYZ[\KLU[Z[OYV\NOZWLJPHSOVUVYZJSHZZLZHUK[OLVWWVY[\UP[`[VWHY[PJPWH[L PUPUKLWLUKLU[Z[\K`MVYOVUVYZJYLKP[PUZWLJPHSPaLKHYLHZVMPU[LYLZ[

(K]HU[HNLZVM[OL7YVNYHT

6\YZ[\KLU[Z[YHUZMLY THU`WSHJLZPUJS\KPUN! ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`*HYIVUKHSL <UP]LYZP[`6M0SSPUVPZ'<YIHUH :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`,K^HYKZ]PSSL 0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[` :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`,K^HYKZ]PSSL 7\YK\L<UP]LYZP[` 4PJOPNHU:[H[L 6OPV:[H[L ;L_HZ;LJO 3HRL]PL^*VSSLNL6M5\YZPUN 4PSSPRPU<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`6M7OVLUP_ 0SSPUVPZ:[H[L<UP]LYZP[` 0V^H:[H[L 2HUZHZ:[H[L <UP]LYZP[`6M0SSPUVPZ':WYPUNÃ&#x201E;LSK .YLLU]PSSL*VSSLNL 6RSHOVTH:[H[L >LZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` (ZOMVYK<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`6M:V\[OLYU0UKPHUH +L]Y`<UP]LYZP[`¶+\WHNL 3PUKLU^VVK<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`6M0SSPUVPZ([*OPJHNV ;YP[VU*VSSLNL 4\YYH`:[H[L<UP]LYZP[` ;L_HZ( 4 :V\[OLHZ[4PZZV\YP:[H[L<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`VM(SHIHTHH[;\ZJHSVVZH :[1VOU»Z<UP]LYZP[` <UP]LYZP[`VM(SHIHTHH[)PYTPUNOHT *HZWLY*VSSLNL )L[OLS<UP]LYZP[` *VS\TIPH*VSSLNL 0UKPHUH>LZSL`HU<UP]LYZP[` 

;OL/VUVYZ7YVNYHTOHZTHU`HK]HU[HNLZMVYWHY[PJPWHU[Z/VUVYZ[\KLU[Z! 4H`YLJLP]LOVUVYZH^HYKZHUKZJOVSHYZOPWZ 4H`ILYLJVNUPaLKI`[OL5H[PVUHS+LHUZ3PZ[(SS(TLYPJHU:JOVSHYZ HUK>OV»Z>OVPU(TLYPJHU1\UPVY*VSSLNLZ >PSSJHYY`OVUVYZKLZPNUH[PVUVU[OLPY[YHUZJYPW[ZMVYLHJOOVUVYZJV\YZL VYOVUVYZPUKLWLUKLU[Z[\K`Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[LK 4H`WHY[PJPWH[LPULK\JH[PVUHSÃ&#x201E;LSK[YPWZHUKZWLJPHSZVJPHSHJ[P]P[PLZ (YLN\LZ[ZH[OVUVYZS\UJOLVUZ 9LJLP]LOVUVYZYLJVNUP[PVUH[JVTTLUJLTLU[

>OV4H`(WWS` 9LX\PYLTLU[ZMVY[OL/VUVYZ7YVNYHTMVJ\ZVUHJHKLTPJ[HSLU[ZHUKJHYLLYNVHSZ ;VILHJJLW[LKPU[V[OLWYVNYHTZ[\KLU[ZT\Z[TLL[[OLMVSSV^PUNJYP[LYPH!

,U[LYPUN-YLZOTHU :[\KLU[ZT\Z[W\YZ\LHJVSSLNL[YHUZMLYTHQVYH[3HRL3HUK*VSSLNL HUKTLL[[^VVM[OLMVSSV^PUN! .YHK\H[LPU[OL[VW VM[OLPYOPNOZJOVVSJSHZZ" /H]LHJVTWVZP[L(*;VMVYOPNOLY" /H]LHOPNOZJOVVSJVTWVZP[L.7(VUHWVPU[ZJHSLVYLX\P]HSLU[

*\YYLU[3HRL3HUK:[\KLU[Z :[\KLU[ZT\Z[OH]LH.7(VMVYHIV]LHM[LY[OLJVTWSL[PVUVMH[SLHZ[ ZLTLZ[LYOV\YZVM3HRL3HUK[YHUZMLYJSHZZLZHUKILLUYVSSLKPUHJVSSLNL [YHUZMLYWYVNYHT

7YVNYHT9LX\PYLTLU[Z /VUVYZZ[\KLU[ZT\Z[JVTWSL[L[OLWYVNYHTYLX\PYLTLU[ZPUVYKLY[VNYHK\H[L HZHUOVUVYZZ[\KLU[;OL`HYL! /H]LHV]LYHSSNYHKLWVPU[H]LYHNL" .YHK\H[LMYVTH[YHUZMLYWYVNYHT" *VTWSL[LMV\YOVUVYZVW[PVUZOVUVYZJSHZZLZVYOVUVYZPUKLWLUKLU[Z[\K` MVYM\SSOVUVYZZ[H[\ZNYHK\H[PVU;^VVM[OLMV\YYLX\PYLKOVUVYZVW[PVUZTH` ILPUKLWLUKLU[Z[\K`-VYHZZVJPH[LOVUVYZZ[H[\ZHZ[\KLU[T\Z[JVTWSL[LH[ SLHZ[[^VOVUVYZVW[PVUZ

(U0U]P[H[PVU ;OYV\NO[OL`LHYZ[OL3HRL3HUK/VUVYZ7YVNYHTOHZH[[YHJ[LKU\TLYV\Z V\[Z[HUKPUNZ[\KLU[Z-VYTVYLPUMVYTH[PVUJVU[HJ[+Y4HYPH)VLYUNLU/VUVYZ 7YVNYHT+PYLJ[VYH[VYI`LTHPSH[OVUVYZ'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ VY]PZP[[OL/VUVYZ7YVNYHTOVTLWHNLH[^^^SHRLSHUKJJPS\ZOVUVYZ


(::6*0(;,05(9;:+,.9,,:

;YHUZMLYVM *VTWSL[LK (ZZVJPH[L+LNYLLZ 0MHZ[\KLU[JVTWSL[LZ HU((VYHU(:KLNYLL OLVYZOL^PSSILJVUZPKLYLK [VOH]LH[[HPULKQ\UPVY Z[HUKPUNHUK[VOH]LTL[ SV^LYKP]PZPVUNLULYHS LK\JH[PVUYLX\PYLTLU[Z \WVU[YHUZMLY[VHU0SSPUVPZ W\ISPJJVSSLNLVY\UP]LYZP[` =PZP[^^^P[YHUZMLYVYN MVYTVYLPUMVYTH[PVU

*(<;065!9LX\PYLTLU[ZKPMMLYMYVTVUL PUZ[P[\[PVU[VHUV[OLY;OLZ[\KLU[ZOV\SK YLMLY[V[OLJH[HSVNVM[OLMV\Y`LHY\UP]LYZP[` [V^OPJOOLVYZOLWSHUZ[V[YHUZMLYHUK JVUZ\S[^P[OHTLTILYVM[OLJVSSLNL JV\UZLSPUNZ[HMMWYPVY[VYLNPZ[LYPUNMVY[OL JV\YZLZOLVYZOLZLSLJ[Z,_HTWSLZVMTVKLS WYVNYHTZHYLSPZ[LKVU[OLMVSSV^PUNWHNLZ :VTL*VSSLNL;YHUZMLY*\YYPJ\SHHYLSPZ[LK[V [OLYPNO[^P[OHZHTWSLWYVNYHTTVKLSVU [OLMVSSV^PUNWHNLZ:LL`V\YHJHKLTPJ HK]PZVYVY*V\UZLSPUN:LY]PJLZMVY[OVZL *VSSLNL;YHUZMLY7YVNYHTTVKLSZUV[SPZ[LK

*VKL (((9; ((*1: ((,5. ((/0: ((3(: ((7: ((7:@ ((::> ((:7*/ 

;P[SL (Y[ *YPTPUHS1\Z[PJL ,UNSPZO /PZ[VY` 3PILYHS(Y[Z 7VSP[PJHS:JPLUJL 7Z`JOVSVN` :VJPVSVN`:VJPHS>VYR :WLLJO*VTT\UPJH[PVU <UKLJPKLKZLL3PILYHS(Y[Z

7HNL

    

(::6*0(;,05:*0,5*,+,.9,,: *VKL (:(.9 (:)06 (:)(

;P[SL 7HNL

(NYPJ\S[\YL )PVSVNPJHS:JPLUJL5VU;LHJOPUN )\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU(JJV\U[PUN -PUHUJL4HUHNLTLU[4HYRL[PUN (:), )\ZPULZZ,K\JH[PVU (:*/,4 *OLTPZ[Y` (:*3: *SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJL (:*65:- *VUZLY]H[PVU¶7YL-VYLZ[Y` (:*65:> *VUZLY]H[PVU¶7YL>PSKSPML (:,*/,+ ,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU (:,(:* ,HY[O:JPLUJL (:,*6 ,JVUVTPJZ (:,3,+ ,SLTLU[HY`,K\JH[PVU (:,5:* ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL (:/,(+ /LHS[O,K\JH[PVU (:4(;/ 4H[OLTH[PJZ (:4(,+ 4H[OLTH[PJZ,K\JH[PVU (:7/@,+ 7O`ZPJHS,K\JH[PVU (:7/@: 7O`ZPJZ (:7*/0 7YL*OPYVWYHJ[PJ (:7+,5 7YL+LU[PZ[Y` (:7,5. 7YL,UNPULLYPUN (:74,+ 7YL4LKPJPUL (:75<9 7YL5\YZPUN (:77/4 7YL7OHYTHJ` (:77;/ 7YL7O`ZPJHS;OLYHW` (:7=,; 7YL=L[LYPUHY`4LKPJPUL (:9,* 9LJYLH[PVU (::*,+)06 : JPLUJL,K\JH[PVU )PVSVN`:WLJPHSPaH[PVU (::*,+*/4 : JPLUJL,K\JH[PVU *OLTPZ[Y`:WLJPHSPaH[PVU (::*,+7/@ : JPLUJL,K\JH[PVU 7O`ZPJZ:WLJPHSPaH[PVU (::7,+ :WLJPHS,K\JH[PVU 

 ::6*0(;,05,5.05,,905.:*0,5*, ( +,.9,, *VKL (,:,5.9

;P[SL ,UNPULLYPUN

7HNL


.LULYHS,K\JH[PVU *V\YZL9LX\PYLTLU[ZMVY(ZZVJPH[LPU (Y[Z((HUK(ZZVJPH[LPU:JPLUJL(: (ZZVJPH[LPU(Y[ZHUK(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLLZ :LTLZ[LY/V\YZ ;6;(3.,5,9(3,+<*(;065*69,*<990*<3<4 *VTT\UPJH[PVUZ0(0*

OV\YZ

4H[OLTH[PJZ0(04

OV\YZ

7O`ZPJHSHUK3PML:JPLUJLZ0(070(03

OV\YZ

/\THUP[PLZHUK-PUL(Y[Z0(0/0(0-0(0/-

OV\YZ

:VJPHSHUK)LOH]PVYHS:JPLUJLZ0(0:

 OV\YZ

9,*644,5+,+4(169*6<9:,:,3,*;0=,: :LLZHTWSLTHQVYZVUMVSSV^PUNWHNLZ;6;(340504<4/6<9:9,8<09,+-69+,.9,,(SSJV\YZLZT\Z[ILH[[OLJV\YZLSL]LSVYHIV]L

((HUK(:+LNYLL .LULYHS,K\JH[PVU9LX\PYLTLU[Z HUK[OL0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU0UP[PH[P]L 3HRL3HUK*VSSLNLPZHWHY[PJPWHU[PU[OL0SSPUVPZ(Y[PJ\SH [PVU0UP[PH[P]L0(0HZ[H[L^PKLHNYLLTLU[[OH[HSSV^Z [YHUZMLYVM[OLJVTWSL[LK0SSPUVPZ.LULYHS,K\JH[PVU*VYL *\YYPJ\S\TIL[^LLUWHY[PJPWH[PUNPUZ[P[\[PVUZ*VTWSL[PVU VM[OL.LULYHS,K\JH[PVU*VYL*\YYPJ\S\TH[HU`WHY[PJP WH[PUNJVSSLNLVY\UP]LYZP[`PU0SSPUVPZHZZ\YLZ[YHUZMLYYPUN Z[\KLU[Z[OH[SV^LYKP]PZPVUNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYL TLU[ZMVYHUHZZVJPH[LVYIHJOLSVY»ZKLNYLLOH]LILLU ZH[PZÃ&#x201E;LK;OPZHNYLLTLU[PZPULMMLJ[MVYZ[\KLU[ZLU[LYPUN HUHZZVJPH[LVYIHJJHSH\YLH[LKLNYLLNYHU[PUNPUZ[P[\[PVU HZHÃ&#x201E;YZ[[PTLMYLZOTHUPUZ\TTLY VY[OLYLHM[LY ;OL0(0JV\YZLU\TILYMVYLHJO33*JV\YZLPZPUJS\KLKPU ILSV^@V\TH`JOLJR[OL0(0^LIZP[LH[^^^P[YHUZMLY VYNMVY\WKH[LZ[V[OLHWWYV]LKJV\YZLSPZ[

* * 9 * 

(NYHKLVM¸*¹VYIL[[LYPZYLX\PYLKPU*VTWVZP[PVU0HUK00,5. ,5.[VNYHK\H[L^P[OHUHZZVJPH[LPUHY[ZHZZVJPH[LPU ZJPLUJLVYHZZVJPH[LPULUNPULLYPUNZJPLUJLKLNYLL

4(;/,4(;0*:0(04 JV\YZLZLTLZ[LYOV\YZPZYLX\PYLK 4(; .LULYHS,K\JH[PVU4H[O 4(; :[H[PZ[PJZ 

4 4 4 4 4 4

 ¶ ¶ ¶

7/@:0*(3(5+30-,:*0,5*,: 0(07(5+0(03 JV\YZLZ[VZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLK^P[O VULJV\YZLZLSLJ[LKMYVTWO`ZPJHSZJPLUJL0(07HUKVUL JV\YZLZLSLJ[LKMYVTSPMLZJPLUJLZ0(03PUJS\KPUNH[ SLHZ[VULSHIVYH[VY`JV\YZLUV[LK^P[O HU3H[[OLLUKVM[OL0(0U\TILY

7O`ZPJHS:JPLUJL0(07 */4 */4 */4 */4 ,:* ,:* ,:* 7/@ 7/@ 7/@ 7/@

7O`ZPJHS:JPLUJL*OLTPZ[Y` *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 7O`ZPJHS.LVSVN` >LH[OLYHUK*SPTH[L 7O`ZPJHS.LVNYHWO` *VUJLW[ZVM7O`ZPJZ (Z[YVUVT` *VSSLNL7O`ZPJZ0 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 

3PML:JPLUJL0(03 )06 )06 )06 )06

)PVSVNPJHS:JPLUJL0 ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL )PV[LJOUVSVN`PU:VJPL[` 0U[YVK\J[PVU[V.LUL[PJZ

/<4(50;0,:(5+-05,(9;: 0(0/0(0-0(0/- JV\YZLZ ZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLK^P[OH[SLHZ[ VULJV\YZLZLSLJ[LKMYVTO\THUP[PLZ0(0/HUKH[SLHZ[ VULJV\YZLMYVTÃ&#x201E;ULHY[Z0(0- /0:

JV\YZLZ ZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLKPUJS\KPUNH [^VJV\YZLZLX\LUJLPU^YP[PUNZLTLZ[LYOV\YZHUK VULJV\YZLZLTLZ[LYOV\YZPUVYHSJVTT\UPJH[PVU *VTWVZP[PVU0 *VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V :WLLJO*VTT\UPJH[PVU

4(; 4(; 4(;

-PUP[L4H[OLTH[PJZ 4H[OLTH[PJHS(UHS`ZPZ 4H[OLTH[PJZMVY ,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z0 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z000

/\THUP[PLZ0(0/

*644<50*(;065:0(0*

,5. ,5. :7,

4(; 4(; 4(;

4 4 

/ PZ[VY` *\S[\YL VM[OL;OPYK>VYSK / /0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V / /0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT / /<4 4`[OZ 3LNLUKZ / /<4 /\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z /- /<4 5H[\YLPU[OL/\THUP[PLZ / 30; 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL / 30; <UKLYZ[HUKPUN+YHTH / 30; 0U[YVK\J[PVU[V-PJ[PVU / 30; (TLYPJHU3P[LYH[\YL:\Y]L`0 / 30; (TLYPJHU3P[LYH[\YL:\Y]L`00 / 30; 4\S[PJ\S[\YHS(TLYPJHU3P[LYH[\YL / 30; :\Y]L`VM,UNSPZO3P[LYH[\YL0 / 30; :\Y]L`VM,UNSPZO3P[LYH[\YL00 / 30; 3P[LYH[\YLVM>VTLU / 30; )PISLHZ3P[LYH[\YL / 7/0 >VYSK9LSPNPVUZ /

5      +  + 


7/0 7/0 7/0 

0U[YVK\J[PVU[V7OPSVZVWO` ,[OPJZ 0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ

/ / / 

(Y[PJ\SH[PVU;YHUZMLY(NYLLTLU[Z

-PUL(Y[Z0(0- (9; (9; (9; (9; (9; /<4 4<:

0U[YVK\J[PVU[V-PST(WWYLJPH[PVU - (Y[ .LUKLY - <UKLYZ[HUKPUN(Y[ - (Y[/PZ[VY`0 - (Y[/PZ[VY`00 - /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z /- 4\ZPJPU(TLYPJHU/PZ[VY` *\S[\YL - 4<: <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ -

 +   

: 6*0(3(5+),/(=069(3:*0,5*,: 0(0: JV\YZLZ ZLTLZ[LYOV\YZHYLYLX\PYLK^P[O JV\YZLZZLSLJ[LKMYVTH[SLHZ[[^VKPMMLYLU[KPZJPWSPULZ (5;,*6.,6/0:76:7:@:6* (5; ,*6 ,*6 .,6 /0: /0: 76: 76: 76:

.LULYHS(U[OYVWVSVN` 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 >VYSK.LVNYHWO` /PZ[VY`VM<UP[LK:[H[LZ0 /PZ[VY`VM<UP[LK:[H[LZ00 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ :[H[LHUK3VJHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V 0U[LYUH[PVUHS9LSH[PVUZ 7:@ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 7:@ *OPSK+L]LSVWTLU[ 7:@ 7Z`JOVSVN`VM4H[\YP[` 6SK(NL 7:@ :VJPHS7Z`JOVSVN` 7:@ -HTPS`9LSH[PVUZ 7:@ /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU :6* 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :6* :VJPHS7YVISLTZ :6* 9HJPHSHUK,[OUPJ.YV\WZ

: : : : : : : :

5  5  

: : : : : : : : : :

     +

*HU[HRL7:@VY:6*¶UV[IV[O[VM\SÃ&#x201E;SS ZVJPHSHUKILOH]PVYHSZJPLUJLYLX\PYLTLU[

33*+LNYLL

<UP]LYZP[`

(NYPJ\S[\YL

<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ

(NYPJ\S[\YL

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

)PVSVNPJHS:JPLUJL 5VU;LHJOPUN

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

*YPTPUHS1\Z[PJL

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

,HY[O:JPLUJL

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

,JVUVTPJZ

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

.LVNYHWO`

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

3PILYHS(Y[Z

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

3PILYHS:[\KPLZ

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

7O`ZPJHS,K\JH[PVU

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

7Z`JOVSVN`

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

:WLLJO*VTT\UPJH[PVU

,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

*YPTPUHS1\Z[PJL

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

,SLJ[YVUPJ,UNPULLYPUN ;LJOUVSVN`

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

,UNSPZO

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

/LHS[O,K\JH[PVU

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

7YL7OHYTHJ`

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

:VJPVSVN`:VJPHS>VYR

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

(U`;LJOUVSVN`9LSH[LK-PLSK

0UKPHUH:[H[L<UP]LYZP[`

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU

(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJL +LNYLL(,:

 

4PSPRPU<UP]LYZP[` 6USPUL4PSPRPU<UP]LYZP[` :[4HY`VM[OL>VVKZ

.LULYHS,K\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZMVYHU(ZZVJPH[LPU ,UNPULLYPUN:JPLUJLKLNYLLHYLKLZJYPILKVU[OLZHTWSL THQVYWHNLMVY,UNPULLYPUN

*YPTPUHS1\Z[PJL

:[4HY`VM[OL>VVKZ

,SLTLU[HY`,K\JH[PVU

:[4HY`VM[OL>VVKZ

4H[OLTH[PJZ

:[4HY`VM[OL>VVKZ

+LNYLL(\KP[ +LNYLLZLLRPUNZ[\KLU[ZZOV\SKY\UHKLNYLLH\KP[WYPVY [VYLNPZ[YH[PVULHJOZLTLZ[LY[VKL[LYTPULOV^JV\YZLZ JVTWSL[LKHWWS`[V^HYK[OLPYPU[LUKLKKLNYLLHUK PKLU[PM`HKKP[PVUHSJV\YZLZULLKLK

7SLHZLUV[LWYLYLX\PZP[LZVYJV\YZLYLX\PZP[LZSPZ[LK PU[OL*V\YZL+LZJYPW[PVUZZLJ[PVUVM[OPZJH[HSVN 


3HRL3HUK*VSSLNL

(NYPJ\S[\YL

(:(.9(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OL(NYPJ\S[\YL[YHUZMLYJ\YYPJ\S\TPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUN[V[YHUZMLY[V HMV\Y`LHYPUZ[P[\[PVUVMOPNOLYSLHYUPUNHUKLHYU[OLIHJOLSVYVMZJPLUJLKLNYLLPU(NYPJ\S[\YL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 7:@ 

 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 *VSSLNL(SNLIYH 0U[YV[V(UPTHS:JPLUJL 0U[YV[V7Z`JOVSVN`VY V[OLY0(0ZVJPHSILOH]VYPHSZJPLUJL ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;4(; (.9 /0: ,*6 

*VTWVZP[PVU00 -PUP[L4H[OLTH[PJZVY 4H[O(UHS`ZPZ 0U[YV[V:VPS:JPLUJL >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUVY V[OLY0(0O\THUP[PLZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`0VY */4 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :7, 0U[YV[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU /0: /PZ[VY`*\S[\YLVMYK>VYSKVY V[OLY0(0O\THUP[PLZ (.9 0U[YV[V(NYPJ\S[\YHS,JVUVTPJZ (.9 0U[YV[V(N4LJOHUPaH[PVUÂ&#x2020;VY /9; 0U[YV[V/VY[PJ\S[\YLÂ&#x2020; ;6;(3

 

Æ&#x2018; */4 */4 Æ&#x2018; (9; 

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!  

:LJVUK:LTLZ[LY 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  (.90U[YV[V(NYPJ\S[\YHS,K\JH[PVUVYV[OLYLSLJ[P]LZLSLJ[LK PUJVUZ\S[H[PVU^P[O[OL7YVNYHT*VVYKPUH[VY

-HJ\S[`*VU[HJ[!4HYPH)VLYUNLU ,THPS!TIVLYUNLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

 

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ

Æ&#x2018; */4

0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;VY .LULYHS*OLTPZ[Y`00 <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY V[OLY0(0Ã&#x201E;ULHY[Z (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[VY V[OLY0(0ZVJPHSZJPLUJL 7YPUJVM-PLSK*YVW:JPLUJLÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]L ;6;(3

¶   ¶


3HRL3HUK*VSSLNL

(Y[

(((9;(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 4(;

 

4(; 

:,*65+@,(9 /V\YZ

+YH^PUN0-HSSZLTLZ[LYÂ&#x2020; ;^V+PTLUZPVUHS+LZPNU (Y[/PZ[VY`0Â&#x2020; ++LZPNU :[H[PZ[PJZVY .LULYHS,K\JH[PVU4H[O ;6;(3

   

/V\YZ

Æ&#x2018; ,5. *VTWVZP[PVU00 Æ&#x2018; (9; 7 YPU[THRPUN0 Æ&#x2018; :7, 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: Æ&#x2018; :JPLUJL0(07 Æ&#x2018;

;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; (9;-PYZ[:LTLZ[LY+YH^PUN00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; * LYHTPJZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTWVZP[PVU0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: :JPLUJL0(03 (Y[/PZ[VY`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

  ¶ ¶

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

7HPU[PUN :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; /<4 Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0:

0U[YVK\J[PVU[V-PST(WWYLJPH[PVU (Y[ .LUKLY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ /\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z /PZ[VY`VM[OL<:0 /PZ[VY`VM[OL<:00 /PZ[VY` *\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!1VKP)PYK^LSS ,THPS!QIPYK^LSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)PVSVNPJHS:JPLUJL5VU;LHJOPUN (:)063(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ .LULYHS)V[HU` 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 0U[YV[V.0: :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;  ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

  


3HRL3HUK*VSSLNL

)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVU(JJV\U[PUN-PUHUJL4HUHNLTLU[4HYRL[PUN (:)((ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZKLNYLLPZHSZVH]HPSHISLVUSPUL;OPZJ\YYPJ\S\TPZMVYZ[\KLU[ZPU[LYLZ[LKPU I\ZPULZZHKTPUPZ[YH[PVUHJJV\U[PUNÃ&#x201E;UHUJLTHUHNLTLU[THYRL[PUNJVTW\[LY PUMVYTH[PVUZ`Z[LTZWSHUUPUN[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHYJVSSLNLVY\UP]LYZP[` *V\YZLYLX\PYLTLU[ZHYLTVKPÃ&#x201E;LK[VTLL[KLTHUKZVMPUKP]PK\HS\UP]LYZP[PLZ <WVUJVTWSL[PVUVM[OPZWYVNYHTZ[\KLU[ZTH`[YHUZMLYHZQ\UPVYZ[VMV\Y`LHY JVSSLNLZHUK\UP]LYZP[PLZ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[H JV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z ]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<:

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 *VSSLNL(SNLIYH :JPLUJL0(07 /\THUP[PLZ0(0/ 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ ;6;(3

 ¶  ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<:

/V\YZ -PUHUJPHS(JJV\U[PUN 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 4H[OLTH[PJHS(UHS`ZPZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 -PUL(Y[Z0(0- *HYLLY 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7,

*VTWVZP[PVU00 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ -PUP[L4H[OLTH[PJZ :JPLUJL0(03 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN )\ZPULZZ:[H[PZ[PJZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2H[O`)SHJR ,THPS!RISHJR'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

)\ZPULZZ,K\JH[PVU

(:),(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZJ\YYPJ\S\TPZMVYZ[\KLU[ZPU[LYLZ[LKPUI\ZPULZZLK\JH[PVU^OVWSHU[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHY JVSSLNLVY\UP]LYZP[`*V\YZLYLX\PYLTLU[ZHYLTVKPÃ&#x201E;LK[VTLL[KLTHUKZVMPUKP]PK\HS\UP]LYZP[PLZ <WVUJVTWSL[PVUVM[OPZWYVNYHTZ[\KLU[ZTH`[YHUZMLYHZQ\UPVYZ[VMV\Y`LHYJVSSLNLZHUK \UP]LYZP[PLZ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

:LJVUK:LTLZ[LY /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :JPLUJL0(07 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ,SLJ[P]L ;6;(3 ¶

:,*65+@,(9

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,+<

-PUHUJPHS(JJV\U[PUN 3LNHS,U]PYVUTLU[VM)\ZPULZZ 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK ,SLJ[P]L ;6;(3

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; *0:

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;`UPH2LZZSLY ,THPS![RLZZSLY'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018;

/V\YZ

4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ :[H[PZ[PJZ 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3

)\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN 7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 3HIVY9LSH[PVUZ 0U[YVK\J[PVU[V0U[LYUH[PVUHS)\ZPULZZ /\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ 0U[LYUL[:`Z[LTZ (WWSPJH[PVUZ

    


3HRL3HUK*VSSLNL

*OLTPZ[Y`

(:*/,4(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLVMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

.LULYHS*OLTPZ[Y`0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 *VTWVZP[PVU0 /\THUP[PLZ0(0/ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

/V\YZ 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018;

.LULYHS*OLTPZ[Y`00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z00 *VTWVZP[PVU00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; <UP]LYZP[`7O`ZPJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(;

+PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020;

 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJL7YL4LKPJHS3HIVYH[VY`;LJOUVSVN` (:*3:(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY*SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJLZ[\KLU[Z ;OLZLJV\YZLZTLL[[OL*SPUPJHS3HIVYH[VY`:JPLUJL[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZVM[OL 0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU0UP[PH[P]L<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZJV\YZLZLX\LUJL*SPUPJHS 3HIVYH[VY`:JPLUJLZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]LHUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL;OPZPZH ZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7:@

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 4H[O0(04EE 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; (5;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU (U[OYVWVSVN` ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; 30;

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 4<: 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL ;6;(3

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4PJYVIPVSVN` <UKLYZ[HUKPUN(Y[ <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

*VUZLY]H[PVU¶7YL-VYLZ[Y` (:*65:-(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 4H[O0(040EE )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018;

/V\YZ .LULYHS)V[HU` ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 0U[YV[V.0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018;

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

*VUZLY]H[PVU¶7YL>PSKSPML (:*65:>(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 :[H[PZ[PJZ )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ .LULYHS)V[HU` ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 0U[YV[V.0: -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3 


3HRL3HUK*VSSLNL

*YPTPUHS1\Z[PJL

((*1:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZKLZPYPUN[VLU[LYHJYPTPUHSQ\Z[PJLÃ&#x201E;LSKSH^LUMVYJLTLU[ JVYYLJ[PVUZWYVIH[PVUL[JKPYLJ[S`\WVUNYHK\H[PVUVYMVYZ[\KLU[ZKLZPYPUN[V[YHUZMLY[VH `LHYJVSSLNL\UP]LYZP[`;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z<UP]LYZP[`YLX\PYLTLU[Z TH`ZWLJPÃ&#x201E;JHSS`YLX\PYLJLY[HPUJV\YZLZZV[OLZ[\KLU[ZOV\SKJVUZ\S[HJV\UZLSVYVYOPZVYOLY HJHKLTPJHK]PZVYWYPVY[VYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; *0:

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V*YPTPUHS1\Z[PJL *YPTPUHS3H^ :JPLUJL0(03 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :6*

*VTWVZP[PVU00 *YPTPUHS0U]LZ[PNH[PVU0 :JPLUJL0(07 4H[O0(04 /\THUP[PLZ0(0/ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; *1:

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *VYYLJ[PVUZ -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: *YPTPUHS,]PKLUJLHUK7YVJLK\YLZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY  ¶  ¶

Æ&#x2018; *1: Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

1\]LUPSL1\Z[PJL :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- /,+ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 7:@ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ,SLJ[P]LZ ;6;(3

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;    

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!+\Z[PU/L\LYTHU ,THPS!KOL\LYTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU (:,*/,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZKLZPYPUN[V[YHUZMLY[VH`LHYJVSSLNLHUKVI[HPUH;`WL 0SSPUVPZ;LHJOPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L)PY[O¶.YHKL;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z`LHY JVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK[YHUZMLY \UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: /0:

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,*, :,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 <:/PZ[VY`0VY <:/PZ[VY`00 )PVZJPLUJL0 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ0 0U[YVK\J[PVU[V,HYS` *OPSKOVVK,K\JH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7/@ */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 

*VTWVZP[PVU00 +P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[` *VUJLW[ZVM7O`ZPJZVY *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ,SLJ[P]L ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; 4<: (9; Æ&#x2018; 

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!2PT+H]PZ ,THPS!RKH]PZ 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ *OPSK.YV^[OHUK+L]LSVWTLU[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 7\ISPJ:WLHRPUN 0(030;3P[LYH[\YL0(0/ ,SLJ[P]L ;6;(3

0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU )HZPJ(J[P]P[PLZ,SLTLU[HY`:LJVUKHY` ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OLYK>VYSK <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJVY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ ,SLJ[P]L ;6;(3 


3HRL3HUK*VSSLNL

,HY[O:JPLUJL.LVSVN`¶.LVNYHWO` (:,(:*(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL<UP]LYZP[` VM0SSPUVPZHK]PZLZZ[\KLU[Z[V[HRLHM\SS`LHYVMWO`ZPJZHUKJOLTPZ[Y` :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 >LH[OLYHUK*SPTH[L :[H[PZ[PJZ ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; .,6 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YV[V.0: >VYSK.LVNYHWO` 7O`ZPJHS.LVNYHWO` :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 7O`ZPJHS.LVSVN` ,SLJ[P]L /\THUP[PLZ0(0/ 4H[O0(04 ;6;(3

  ¶ ¶

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018;

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0:

*VUJLW[ZVM7O`ZPJZ *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,JVUVTPJZ

(:,*6(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 *VSSLNL(SNLIYH :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4(;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 4H[OLTH[PJHS(UHS`ZPZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 -PUP[L4H[OLTH[PJZ :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; )<: Æ&#x2018;

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :-:

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

:VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: )\ZPULZZ:[H[PZ[PJZ ,SLJ[P]L ;6;(3

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

 


3HRL3HUK*VSSLNL

,SLTLU[HY`,K\JH[PVU

(:,3,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z^PSSKPMMLYKLWLUKPUNVU^OLYL`V\KLZPYL[V[YHUZMLY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ 4\Z[OH]LNWHVM¸*¹VYIL[[LY[VYLJLP]L[YHUZMLYJYLKP[[V,0< (Z[\KLU[JHUJOVVZLHUHYLHVMJVUJLU[YH[PVUMYVT,UNSPZO-PUL(Y[Z-VYLPNU3HUN\HNL .LULYHS:JPLUJL4H[OLTH[PJZVY:VJPHS:JPLUJL

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

/V\YZ

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; Æ&#x2018;:,*65+@,(9

*VTWVZP[PVU0 /PZ[VY`VM<:0VY /PZ[VY`VM<:00 *VUJLW[ZVM7O`ZPJZVY */4 *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 4(; 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ0 ,+< 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU  ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

/V\YZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ *OPSK+L]LSVWTLU[ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0:VY :JPLUJL0(03VY0(07 ¶ :WLLJO*VTT\UPJH[PVUZ (YLHVM*VUJLU[YH[PVU ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,+<

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` )PVZJPLUJL0 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` ;6;(3 

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; (9; 

/PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK +P]LYZP[`PU:JOVVSZ (YLHVM*VUJLU[YH[PVU -PUL(Y[Z0(0- 3P[LYH[\YL0(0/ <UKLYZ[HUKPUN(Y[VY 4<: <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2PT+H]PZ ,THPS!RKH]PZ 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,UNPULLYPUN

(,:,5.9(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJL+LNYLL ;OL,UNPULLYPUN[YHUZMLYWYVNYHTOHZHOLH]`LTWOHZPZVUTH[OHUKZJPLUJL0[PZKLZPNULK [VWYV]PKLHZVSPKIHZPZMVY^VYRH[[OLQ\UPVYHUKZLUPVYSL]LSZPU[OL]HYPV\ZKPZJPWSPULZ VMLUNPULLYPUN;OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZHUK:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`¶*HYIVUKHSLVY ,K^HYKZ]PSSLYLX\PYLZWLJPÃ&#x201E;JTPUPT\T.7(ZMVYLU[Y`PU[V[OL]HYPV\ZJVSSLNLZVMLUNPULLYPUN *VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z ]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMYLX\PYLTLU[ZMVY[OPZTHQVY:WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYL PKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK ,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ;,* Æ&#x2018; */4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; */4

*VTWVZP[PVU00 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; .LULYHS*OLTPZ[Y`00 ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(;

Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4(; 4(;

   Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  /0:/PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSKHUKLP[OLY /0:>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY/0:>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU MYVTWYLZLU[HYLZ[YVUNS`YLJVTTLUKLK :LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!;VUPH;PTSPU ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 4LJOHUPJZ0Â&#x2020; * 7YVNYHTTPUN ,UNPULLYPUN(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; /\THUP[PLZ0(0/ 4H[YP_(SNLIYHÂ&#x2020;VY 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; ;6;(3

<UP]LYZP[`7O`ZPJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LJOHUPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

,UNSPZO

((,5.(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OL,UNSPZO[YHUZMLYWYVNYHTLTWOHZPaLZSP[LYH[\YL ^YP[PUNHUKYLSH[LKHYLHZHUKPZKLZPNULK[VWYV]PKL HZVSPKIHJRNYV\UKMVY^VYRH[[OLQ\UPVYHUKZLUPVY SL]LSZPU,UNSPZO (Z[\KLU[^OVMVSSV^Z[OLYLJVTTLUKLKJV\YZL ZLX\LUJLMVY,UNSPZOTHQVYZ^PSSILHISL[V! Â&#x2039;\ZLJYP[PJHS[OPURPUNPU]LZ[PNH[PVUHUKYLÃ&#x2026;LJ[PVU [VPU[LYHJ[^P[O[L_[ZHUKPKLHZ" Â&#x2039;Q\KNL[OL]HS\LVM[OLSP[LYHY`LUKLH]VYI` PKLU[PM`PUNNLULYH[PUNHUKHWWS`PUN[OLHWWYVWYPH[L JYP[PJHS]VJHI\SHY`" Â&#x2039;L_WSHPU^OH[TV[P]H[LZWLVWSL[VYLHKHUK^OH[ TV[P]H[LZ^YP[LYZ[VWYVK\JLSP[LYHY`^VYRZ" Â&#x2039;L_HTPUL[OLJ\S[\YHSHUKOPZ[VYPJHSMHJ[VYZ [OH[PUÃ&#x2026;\LUJL[OLYLHKLY^YP[LYHUK[L_["HUK Â&#x2039;HWWYHPZLOV^SP[LYH[\YLYLSH[LZ[VHU\UKLYZ[HUKPUN VMV\YZLS]LZHUK[OL^VYSK *VUZ\S[IV[O[OLMVSSV^PUNSPZ[VMTHQVY YLX\PYLTLU[ZHUKHUHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUNHZL_WLJ[H[PVUZVM,UNSPZOKLWHY[TLU[Z H[MV\Y`LHYJVSSLNLZ]HY`-VYL_HTWSLZVTLOH]L HMVYLPNUSHUN\HNLYLX\PYLTLU[

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

 

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 /PZ[VY`VM[OL<UP[LK:[H[LZ0VY /PZ[VY`VM[OL<UP[LK:[H[LZ00 .LULYHS,K\JH[PVU4H[OVY :[H[PZ[PJZ /\THUP[PLZ[OYV\NO[OL(Y[Z 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018;;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMYLX\PYLTLU[ZMVY[OPZTHQVY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

,5. /0: /0: 4(; 4(; /<4 :7, *VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU7YLZLU[ -PUL(Y[Z0(0- :JPLUJL0(07 ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/0 Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ;^V3P[LYH[\YL,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:JPLUJL0(03 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3

¶ ¶ ¶

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL (:,5:*(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHS)V[HU` .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; ,:* Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

  

:LJVUK:LTLZ[LY   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ .LULYHSAVVSVN` ,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 0U[YV[V.0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU =LY[LIYH[LAVVSVN`Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 


3HRL3HUK*VSSLNL

/LHS[O,K\JH[PVU

(:/,(,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HUHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN -V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /<4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM/LHS[O :[H[PZ[PJZ )PVZJPLUJL0 /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU +PZLHZL7YVJLZZLZ <UKLYZ[HUKPUN(Y[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 *VTT\UP[`/LHS[O ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4<: Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 5\[YP[PVU 7O`ZPJHS:JPLUJL00 <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018;

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` -P[ULZZMVY3PML ,SLJ[P]L ;6;(3

 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; :-:

,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ 0U[YV[V,K\JH[PVU :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

/PZ[VY`

((/0:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 <:/PZ[VY`0 4H[O0(04 :JPLUJL0(07 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0:

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 <:/PZ[VY`00 :JPLUJL0(03 -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018;

:VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT[V7YLZLU[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU /PZ[VY`VM3H[PU(TLYPJH :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

 


3HRL3HUK*VSSLNL

3PILYHS(Y[Z

((3(:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OLZLX\LUJLILSV^^VYRZMVYZ[\KLU[ZZLLRPUNHUHZZVJPH[LKLNYLL[VWYLWHYLMVY[YHUZMLY[VH MV\Y`LHYJVSSLNLVY\UP]LYZP[`^OV^PZO[VJV]LYHIYVHKZLSLJ[PVUVMJV\YZLZJLU[LYLKVU[OL SPILYHSHY[Z:[\KLU[Z^OV^PZO[VLHYUHUHZZVJPH[LKLNYLLMVY[YHUZMLYI\[HYL\UKLJPKLKHIV\[ [OLPYTHQVYTH`HSZV\ZL[OPZZLX\LUJL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z:WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK [OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`IL YLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[ NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 4H[O0(04 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0/ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :JPLUJL0(07 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0- ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/\THUP[PLZ-PUL(Y[Z0(0/VY0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]LZ ;6;(3

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!*PUK`3HUTHU ,THPS!JSHUTHU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

4H[OLTH[PJZ

(:4(;/(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL 4H[OLTH[PJZWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUTH[OLTH[PJZ ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[` *VUZ\S[[OLJH[HSVNVM[OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVY ILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7/0 

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z00 7O`ZPJHS:JPLUJL0(07¶7/@ <UP]LYZP[`7O`ZPJZYLJVTTLUKLK ¶ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

/V\YZ * 7YVNYHTTPUN ,UNPULLYPUN(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

(UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ¶ ;6;(3 ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; ,+<

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

<UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; *VTW\[LY3VNPJ 6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU

  


3HRL3HUK*VSSLNL

4H[OLTH[PJZ,K\JH[PVU (:4(,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

4H[OLTH[PJZ,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVY PUTH[OLTH[PJZLK\JH[PVU;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY` MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUK HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,+<

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :JPLUJL0(03 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3 ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; ,+<

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 :JPLUJL0(07 ¶ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` +P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[` ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0:

/V\YZ ,K\JH[PVUHS7Z`JOVSVN` 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

(UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; +PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ,SLJ[P]LEE ¶ ;6;(3 ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ :LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJHS,K\JH[PVU

(:7/@,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL:[\KLU[ZZOV\SKLUYVSS PUHWO`ZPJHSLK\JH[PVUHJ[P]P[`HUKWO`ZPJHSLK\JH[PVU[LJOUPX\LJSHZZL]LY`ZLTLZ[LY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /<4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7O`ZPJHS,K\JH[PVU 4H[O0(040 )PVZJPLUJL0 /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7,+

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )HZPJ(J[MVY,SLTLU[HY`:LJ*OPSK <UKLYZ[HUKPUN(Y[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,SLJ[P]LZ 2PULZPVSVN` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 ))HSSHUK=)HSS:WVY[Z6MÃ&#x201E;JPH[L 7O`ZPJHS:JPLUJL00 /\THU(UH[VT` 7O`ZPVSVN`0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7,+

0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` /\THUP[PLZ0(0/ -P[ULZZMVY3PML 7YPUJPWSLZVM/LHS[O 4V[VY3LHYUPUN ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU :RPSS*SHZZLZ ;LJOUPX\LVM*SHZZLZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  


3HRL3HUK*VSSLNL

7O`ZPJZ

(:7/@:(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLVMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

.LULYHS*OLTPZ[Y`0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 *VTWVZP[PVU0 /\THUP[PLZ0(0/ :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018;

.LULYHS*OLTPZ[Y`00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 *VTWVZP[PVU00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 7O`ZPJZ4H[OLSLJ[P]L -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

<UP]LYZP[`7O`ZPJZ000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7O`ZPJZ4H[OLSLJ[P]L /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7/@

+PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 3PULHY(SNLIYHÂ&#x2020; 4LJOHUPJZ0Â&#x2020; 4LJOHUPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7VSP[PJHS:JPLUJL

((7:(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL0M[YHUZMLYYPUN[V[OL <UP]LYZP[`VM0SSPUVPZKVUV[[HRL4(;"JV\YZLZOV\SKILIHZLKVUTH[OIHJRNYV\UKHUK WSHJLTLU[ZJVYLZ :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 4H[O0(04 :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YV[V0U[LYUH[PVUHS9LSH[PVUZ /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: 9LJVTTLUKLKVY6WLU,SLJ[P]LZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@

*VTWVZP[PVU00 :[H[LHUK3VJHS.V]LYULTLU[ :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- 0U[YV[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018;

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; :-:

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

:VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V ,SLJ[P]LZ ;6;(3

:[H[PZ[PJZ >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU-YVT[V7YLZLU[ /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM;OPYK>VYSK /PZ[VY`VM3H[PU(TLYPJH :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL*OPYVWYHJ[PJ

(:7*/0(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY 7YL*OPYVWYHJ[PJZ[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OL 7YL*OPYVWYHJ[PJ[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL3VNHU *VSSLNLVM*OPYVWYHJ[PJ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZ JV\YZLZLX\LUJLWYL*OPYVWYHJ[PJZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]L HUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL;OPZPZHZHTWSLSPZ[VM THQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJ HK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYL TLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; :7,

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 )PVZJPLUJL0 4H[O0(04 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

*VTWVZP[PVU00 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 .LULYHSAVVSVN` /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018;

:,*65+@,(9

   

/V\YZ

*/4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; */4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 7/@ *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL+LU[PZ[Y`

(:7+,5(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL+LU[PZ[Y`Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OL WYLKLU[HS[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ+LU[HS:JOVVSHUKV[OLYKLU[HS ZJOVVSZPU0SSPUVPZ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZJV\YZLZLX\LUJLWYLKLU[HSZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]L HUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL 4VZ[WYVMLZZPVUHSZJOVVSZYLX\PYLH[OPYK`LHYVMWYLKLU[PZ[Y`SLHKPUN[V^HYKHIHJJHSH\YLH[L KLNYLL(KKP[PVUHSJV\YZLZYLX\PYLKK\YPUN[OL[OPYK`LHYPUJS\KLVULM\SS`LHYVMMVYLPNUSHU N\HNLVULM\SS`LHYVMJVSSLNLWO`ZPJZWS\ZHKKP[PVUHSTH[OLTH[PJZOPZ[VY`HUKSP[LYH[\YL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL7YLKLU[PZ[Y`Z[\KLU[Z TH`HSZVOH]L[VJVUZPKLYZ\TTLYZJOVVS-VYM\Y[OLYPUMVYTH[PVUJVU[HJ[HWYLKLU[PZ[Y`HK]PZVY :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[ (KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 4H[O0(04EE .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 

   :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018;

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/V\YZ <:/PZ[VY`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; (TLYPJHU3P[LYH[\YL:\Y]L`0 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3 

*VTWHYH[P]L(UH[VT`VM=LY[LIYH[LZ 4PJYVIPVSVN` 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL,UNPULLYPUN

(:7,5.(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLVMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL;OPZKLNYLLPZ KLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVKVUV[WSHU[V[YHUZMLY[V[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ:[\KLU[Z^OV HYLWSHUUPUN[V[YHUZMLY[V[OL<VM0ZOV\SKZLL[OL,UNPULLYPUN(,:,5.9KLNYLLWYVNYHT :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; ;,*

:,*65+@,(9 /V\YZ

.LULYHS*OLTPZ[Y`0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 *VTWVZP[PVU0 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 ,UNPULLYPUN.YHWOPJZ ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ,*6

.LULYHS*OLTPZ[Y`00 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 *VTWVZP[PVU00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ00 ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 

   /V\YZ <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU )PVZJPLUJL0 * 7YVNYHTTPUN ,UNPULLYPUN(WWSPJH[PVUZÂ&#x2020; 4LJOHUPJZ0Â&#x2020; /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

+PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 4LJOHUPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -PUL(Y[Z0(0- /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!;VUPH;PTSPU ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL4LKPJPUL

(:74,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL4LKPJPUL Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OLWYLTLKPJPUL[YHUZMLY YLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ4LKPJHS:JOVVS HUKV[OLYTLKPJHSZJOVVSZPU0SSPUVPZ<WVUJVTWSL[PVUVM [OPZJV\YZLZLX\LUJLWYLTLKPJPULZ[\KLU[Z^PSSYLJLP]L HUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL 4VZ[WYVMLZZPVUHSZJOVVSZYLX\PYLH[OPYK`LHYVM WYLTLKPJPULSLHKPUN[V^HYKHIHJJHSH\YLH[LKLNYLL 7YLTLKPJPULZ[\KLU[ZTH`HSZVOH]L[VJVUZPKLYZ\TTLY ZJOVVS(KKP[PVUHSJV\YZLZPUJS\KLVULM\SS`LHYVMMVYLPNU SHUN\HNLVULM\SS`LHYVMJVSSLNLWO`ZPJZWS\ZHKKP[PVUHS TH[OLTH[PJZOPZ[VY`HUKSP[LYH[\YL-VYM\Y[OLYPUMVYTH [PVUJVU[HJ[HWYLTLKPJPULHK]PZVY ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[H JV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y `LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ;6;(3

/V\YZ   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :7,

<:/PZ[VY`0 >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU-YVT[V7YLZLU[ 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7:@

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

   

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;*VTWHYH[P]L(UH[VT`VM=LY[LIYH[LZVY )06 )V[HU` ¶ */4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; */4 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0:  ;6;(3 ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL5\YZPUN

(:75<9(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL5\YZPUNZ[\KLU[Z^OVOH]LUV[HSYLHK` JVTWSL[LKHU(+595WYVNYHT*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL:[\KLU[Z^OV HYLZLLRPUNHKTPZZPVU[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN95VY *LY[PÃ&#x201E;JH[LPU7YHJ[PJHS5\YZPUN75ZOV\SKYLMLY[V[OL((:(+5VY*9;75ZLJ[PVUZ VM[OLJH[HSVN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHS KL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJL TLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; :7,

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/0 Æ&#x2018; :6*

*VTWVZP[PVU00 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,[OPJZ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 7/0 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018;

/V\YZ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 :[H[PZ[PJZ 0U[YVK\J[PVU[V3VNPJ /\THU+L]LSVWTLU[3PML:WHU ,SLJ[P]LEE ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY   

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018;

4PJYVIPVSVN` -PUL(Y[Z0(0- 5\[YP[PVU ,SLJ[P]LZEE ;6;(3

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; (5; Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :7,

.LULYHS(U[OYVWVSVN` 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVU

  

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY EE *VUZ\S[(JHKLTPJ(K]PZVYMVYHWWYVWYPH[LJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL7OHYTHJ`

(:77/4(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL7OHYTHJ`Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZTLL[[OL 7YL7OHYTHJ`[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ:JOVVSVM7OHYTHJ` *VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY` MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; ,*6 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

/V\YZ (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PUL(Y[Z0(0- ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 30; Æ&#x2018; */4

*VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL .LULYHS*OLTPZ[Y`00 ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; (UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; )06

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

.LULYHS)V[HU`
3HRL3HUK*VSSLNL

7YL7O`ZPJHS;OLYHW`

(:77;/(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OLMVSSV^PUNJV\YZLZHYLYLJVTTLUKLKMVY7YL7O`ZPJHS;OLYHW`Z[\KLU[Z;OLZLJV\YZLZ TLL[[OL7YL7O`ZPJHS;OLYHW`[YHUZMLYYLX\PYLTLU[ZMVY[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZHUKV[OLY ZJOVVSZPU0SSPUVPZ<WVUJVTWSL[PVUVM[OPZJV\YZLZLX\LUJLWYLWO`ZPJHS[OLYHW`Z[\KLU[Z ^PSSYLJLP]LHUHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(( (:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; */4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PVZJPLUJL0 (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

  

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 30;

*VTWVZP[PVU00 /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V3P[LYH[\YL ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7,+ Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; /0: /0: Æ&#x2018; 4(;

   /V\YZ /\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 2PULZPVSVN` *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; >LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[VVY >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT[V7YLZLU[ :[H[PZ[PJZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7Z`JOVSVN`,SLJ[P]L -PUL(Y[0(0- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3 

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; 4(;

(UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!4H[O:JPLUJL+P]PZPVU*OHPY ,THPS![[PTSPU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

7YL=L[LYPUHY`4LKPJPUL (:7=,;(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

;OL7YL=L[LYPUHY`4LKPJPULTHQVYPZKLZPNULKMVY[OVZLZ[\KLU[Z^OVHYLWSHUUPUN[V[YHUZMLY [VHMV\Y`LHYPUZ[P[\[PVUVMOPNOLYSLHYUPUNZ\JOHZ[OL<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ[VLHYUH)HJOLSVY VM:JPLUJLKLNYLLPU(UPTHS:JPLUJL^P[OHWYL]L[LYPUHY`TLKPJPULJVUJLU[YH[PVUVYZLLRLHYS` HKTPZZPVU[VH*VSSLNLVM=L[LYPUHY`4LKPJPUL;OPZTHQVYJHUHSZVIL\ZLK[VTLL[YLX\PYLTLU[Z MVY[OLWYL]L[LYPUHY`TLKPJPULJVUJLU[YH[PVUH[,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`;OPZPZHZHTWSLSPZ[ VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHY JVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; 4(;

Æ&#x2018; (.9 Æ&#x2018; 7:@

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 )PV:JPLUJL0 *VSSLNL(SNLIYHVY (SNLIYH^P[O;YPNVUVTL[Y` 0U[YV[V(UPTHS:JPLUJL 0U[YV[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

 ¶  ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; /0: 

7/0 

*VTWVZP[PVU00 .LULYHSAVVSVN` 4H[O(UHS`ZPZVY (UHS`[PJHS.LVTL[Y`*HSJ\S\Z0 0U[YV[V:VJPVSVN` >LZ[LYU*P]WYLZLU[VY ,[OPJZ ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; (.9 )06 Æ&#x2018; (9;

¶  ¶

Æ&#x2018; )06 

Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 

)06 */4 7/@ ,*6 /0: 7/0 

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!4HYPH)VLYUNLU ,THPS!TIVLYUNLU'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

   

:LJVUK:LTLZ[LY 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

/V\YZ 0U[YV[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU .LULYHS*OLTPZ[Y`0 *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; 0U[YV[V(N,JVUVTPJZVY /\THU(UH[VT`7O`ZPVSVN`0 <UKLYZ[HUKPUN(Y[ ;6;(3

4PJYVIPVSVN`VY /\THU(UH[VT`7O`ZPVSVN`00 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; 7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ0 /PZ[VY`*\S[\YLVMYK>VYSKVY 0U[YV[V7OPSVZVWO` ;6;(3

   


3HRL3HUK*VSSLNL

7Z`JOVSVN`

((7:@(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNLPUJS\KPUN[OLTH[O YLX\PYLTLU[Z :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` :[H[PZ[PJZ :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPHS7Z`JOVSVN` /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ,SLJ[P]LZ -HTPS`9LSH[PVUZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4(;

 

 

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- *VSSLNL(SNLIYHVY ,SLJ[P]L ;6;(3

 ¶ 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 

,SLJ[P]LZ ;6;(3

¶ ¶

 ¶

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!3HYH)HJPUV(S[OH\Z ,THPS!SIHJPUV'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

9LJYLH[PVU

(:9,*(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 9,* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; /<4

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 3LHKLYZOPWPU9LJYLH[PVU :[H[PZ[PJZ )PVZJPLUJL0 /\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; (9; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 9,* Æ&#x2018; 9,* 

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU <UKLYZ[HUKPUN(Y[ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` *HTWPUN 9LJYLH[PVUMVY:WLJPHS.YV\WZ ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 9,* Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; 4<: Æ&#x2018; 

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V*VTT\UP[`9LJYLH[PVU 7O`ZPJHS:JPLUJL00 <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ ,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7,+

(TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` ,SLJ[P]L -P[ULZZMVY3PML ;6;(3

  

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

7YPUJPWSLZVM/LHS[O 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

 


3HRL3HUK*VSSLNL

:JPLUJL,K\JH[PVU)PVSVN`:WLJPHSPaH[PVU

(::*,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL :JPLUJL,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[V HZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUZJPLUJLLK\JH[PVU PUZLJVUKHY`LK\JH[PVU;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVY YLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V \UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK [YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYILMVYLYLNPZ[LYPUN

:WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NO KLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HSJV\YZLZPU TH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVU WSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILY VMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY (((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4

/V\YZ *VTWVZP[PVU0 :[H[PZ[PJZ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ )PV:JPLUJL0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; *VTWVZP[PVU00 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: .LULYHS)V[HU` /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

:,*65+@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7/@

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ.LULYHSAVVSVN` 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PUL(Y[Z0(0- 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU *VSSLNL7O`ZPJZ0Â&#x2020; ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 7/@ Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 *VSSLNL7O`ZPJZ00Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK +P]LYZP[`PU,K\JH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

:<..,:;,+,3,*;0=,: *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL!

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; */4 Æ&#x2018; */4

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0Â&#x2020; 6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0Â&#x2020;

 
3HRL3HUK*VSSLNL

:JPLUJL,K\JH[PVU*OLTPZ[Y`:WLJPHSPaH[PVU

(::*,+*/4(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

:JPLUJL,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUZJPLUJL LK\JH[PVUPUZLJVUKHY`LK\JH[PVU^P[OHZWLJPHSPaH[PVUPU*OLTPZ[Y`;OPZPZHZHTWSLSPZ[VM THQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT [OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY ,5. 4(; */4 76:   

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/-Â&#x2020; ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY :7,  7/@ ,+< )06 

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU -PUL(Y[Z0(0- <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU )PV:JPLUJL0 ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY ,5. 4(; 7/@ */4  

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0 .LULYHS*OLTPZ[Y`00 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ;6;(3

   

/0: ,+<   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNL MVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

/PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OL;OPYK>VYSK +P]LYZP[`PU,K\JH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: ,SLJ[P]L ;6;(3

  


3HRL3HUK*VSSLNL

:JPLUJL,K\JH[PVU7O`ZPJZ:WLJPHSPaH[PVU

(::*,+7/@(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL

:JPLUJL,K\JH[PVUWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[[V[YHUZMLY[VHZLUPVYPUZ[P[\[PVU^P[OHTHQVYPUZJPLUJL LK\JH[PVUPUZLJVUKHY`LK\JH[PVU^P[OHUZWLJPHSPaH[PVUPU7O`ZPJZ;OPZPZHZHTWSLSPZ[VM THQVYYLX\PYLTLU[Z9LX\PYLTLU[Z]HY`MYVT\UP]LYZP[`[V\UP]LYZP[`*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT [OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUKHJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY ,5. 4(; */4 76:   

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 (UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 .LULYHS*OLTPZ[Y`0 (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

-PYZ[:LTLZ[LY :7, 4(;  7/@ ,+< 

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU (UHS`[PJ.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z000 -PUL(Y[Z0(0- <UP]LYZP[`7O`ZPJZ00 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY ,5. 4(; 7/@  */4 

*VTWVZP[PVU00 (UHS`[PJ.LVTL[Y` *HSJ\S\Z00 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ0 :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: .LULYHS*OLTPZ[Y`00 ;6;(3

   

)06 7/@ ,+<    

)PV:JPLUJL0 <UP]LYZP[`7O`ZPJZ000 +P]LYZP[`PU,K\JH[PVU :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- ;6;(3

   

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNL MVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

:VJPVSVN`:VJPHS>VYR ((::>(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL

;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYL YLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 0U[YVK\J[PVU[V:VJPVSVN` :[H[PZ[PJZ :JPLUJL0(03 /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; 7:@

*VTWVZP[PVU00 :VJPHS7YVISLTZ :JPLUJL0(07 -PUL(Y[Z0(0- 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` ;6;(3

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; /,+ Æ&#x2018; 7:@

  ¶  ¶/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :VJPVSVN`VM+L]PHU[)LOH]PVY /\THUP[PLZVY-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVYHS:JPLUJL0(0: 7YPUJPWSLZVM/LHS[O :VJPHS7Z`JOVSVN` ;6;(3 

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :6* Æ&#x2018; /:7 Æ&#x2018;

9HJPHSHUK,[OUPJ.YV\WZ 0U[YV[V:VJPHS>VYR ,SLJ[P]LZ ;6;(3

 ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018; (5; Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :-:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!:VJPHS:JPLUJL,K\JH[PVU+P]PZPVU*OHPY ,THPS!JQHYYLSS'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU[V >LZ[LYU*P]PSPaH[PVUMYVT[V7YLZLU[ .LULYHS(U[OYVWVSVN` -HTPS`9LSH[PVUZ :[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ

  


3HRL3HUK*VSSLNL

:WLJPHS,K\JH[PVU

(::7,+(ZZVJPH[LPU:JPLUJL+LNYLL ;OPZWYVNYHTPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZWSHUUPUN[VW\YZ\LHZWLJPHSLK\JH[PVU[LHJOPUNJHYLLYHZ H3LHYUPUN)LOH]PVY:WLJPHSPZ[0+LHMHUK/HYKVM/LHYPUN3V^=PZPVUHUK)SPUKULZZHUK,HYS` *OPSKOVVK:WLJPHS,K\JH[PVU;OPZPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z`LHYJVSSLNLYLX\PYL TLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL*VUZ\S[[OLJH[HSVNMYVT[OLPU[LUKLK[YHUZMLY\UP]LYZP[`HUK HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJHK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVWTLU[HS JV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ6US`JV\YZLZ ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(((:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; /0: /0:

Æ&#x2018; )06 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018; ,+<

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 <:/PZ[VY`0VY <:/PZ[VY`00 )PV:JPLUJL0 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ0 0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU ;6;(3 

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; 7:@ Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; /0: Æ&#x2018;

/V\YZ 0U[YVK\J[PVU[V7Z`JOVSVN` *OPSK.YV^[OHUK+L]LSVWTLU[ 7\ISPJ:WLHRPUN /PZ[VY`HUK*\S[\YLVM[OLYK>VYSK ,SLJ[P]L ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY :LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; 7/@ */4 Æ&#x2018; 4(; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 0U[YVK\J[PVU[V:WLJPHS,K\JH[PVU *VUJLW[ZVM7O`ZPJZVY *VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 4H[OLTH[PJZMVY,SLTLU[HY`;LHJOLYZ00 ,SLJ[P]L ;6;(3 

Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; ,+< Æ&#x2018; Æ&#x2018; 4<: (9; Æ&#x2018; 76: Æ&#x2018;

+P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[` ;LHJOPUNHUK3LHYUPUN^P[O;LJOUVSVN` 0(030;3P[LYH[\YL0(0/ <UKLYZ[HUKPUN4\ZPJVY <UKLYZ[HUKPUN(Y[ (TLYPJHU5H[PVUHS.V]LYUTLU[ ,SLJ[P]L ;6;(3 

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL  *V\YZLYLX\PYLZHOV\YWYHJ[PJ\TL_WLYPLUJL PUHKKP[PVU[VJSHZZYVVTSLJ[\YLOV\YZ

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:! *HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z -HJ\S[`*VU[HJ[!2PT+H]PZ ,THPS!RKH]PZ 'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 


3HRL3HUK*VSSLNL

:WLLJO*VTT\UPJH[PVU ((:7*/(ZZVJPH[LPU(Y[Z+LNYLL

;OL:WLLJO[YHUZMLYWYVNYHTLTWOHZPaLZ[OLPTWVY[HUJLVMKL]LSVWPUNH]HYPL[`VMJVTT\ UPJH[PVUZRPSSZMVYHUPUMVYTH[PVULJVUVT`;OLMVJ\ZVUYOL[VYPJPU[LYWLYZVUHSZRPSSZHUKVY THZZTLKPHWYLWHYLZZ[\KLU[ZMVY[OLQ\UPVYHUKZLUPVYSL]LSZVMZ[\K`PU:WLLJO*VTT\UP JH[PVU;OLMVSSV^PUNPZHZHTWSLSPZ[VMTHQVYYLX\PYLTLU[Z*VUZ\S[HJV\UZLSVYVYHJHKLTPJ HK]PZVYILMVYLYLNPZ[LYPUN-V\Y`LHYJVSSLNLYLX\PYLTLU[Z]HY`MYVTJVSSLNL[VJVSSLNL (MVYLPNUSHUN\HNLTH`ILYLX\PYLKH[ZVTL\UP]LYZP[PLZ :WLJPÃ&#x201E;JNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZHYLPKLU[PÃ&#x201E;LK[OYV\NOKLNYLLH\KP[(KKP[PVUHSKL]LSVW TLU[HSJV\YZLZPUTH[OYLHKPUNHUK,UNSPZOTH`ILYLX\PYLKIHZLKVUWSHJLTLU[ZJVYLZ 6US`JV\YZLZ^P[OHJV\YZLU\TILYVMVYOPNOLYTLL[NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZMVY(( (:HUK(,:KLNYLLZ

-09:;@,(9 -PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; Æ&#x2018;

:,*65+@,(9 /V\YZ

*VTWVZP[PVU0 :VJPHS)LOH]PVY:JPLUJL0(0: 0U[YVK\J[PVU[V:WLLJO*VTT\UPJH[PVU :JPLUJL0(03 ¶ /\THUP[PLZ0(0/ ;6;(3 ¶

-PYZ[:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018; :7,

/V\YZ 0U[LYWLYZVUHS*VTT\UPJH[PVU 0U[YVK\J[PVU[V)YVHKJHZ[PUN /\THUP[PLZ-PUL(Y[Z 0(0/0(0-VY0(0/- :VJPHS)LOH]PVY:JPLUJL0(0: 0U[YVK\J[PVU[V.YV\W+PZJ\ZZPVUÂ&#x2020; ;6;(3

   

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; ,5. Æ&#x2018; 4(; 4(; Æ&#x2018; Æ&#x2018; Æ&#x2018;

*VTWVZP[PVU00 :[H[PZ[PJZVY .LULYHS,K\JH[PVU4H[O -PUL(Y[Z0(0- :VJPHS)LOH]VYPHS0(0: :JPLUJL0(07 ;6;(3

  ¶ ¶

:LJVUK:LTLZ[LY

Æ&#x2018; :7, Æ&#x2018;

Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; 9;= Æ&#x2018; *0: Æ&#x2018;

:LLWHNLMVYZWLJPÃ&#x201E;JNLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZHUKJV\YZLSPZ[PUNZ

56;,:!

-HJ\S[`*VU[HJ[!/\THUP[PLZ*VTT\UPJH[PVUZ+P]PZPVU*OHPY ,THPS!ZOVY[LUZ'SHRLSHUKJJPS\Z 7OVUL! 

 ¶ ¶

:<..,:;,+,3,*;0=,:

 ;OLYLHYLWYLYLX\PZP[LZJV\YZLYLX\PZP[LZVY TPUPT\TWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLZMVY[OPZJV\YZL Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKMHSSZLTLZ[LY Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; *V\YZLVUS`VMMLYLKZWYPUNZLTLZ[LY

*HSS*V\UZLSPUN:LY]PJLZ! ,THPS!JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z

7LYZ\HZPVUÂ&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020; ,SLJ[P]LZ ;6;(3

9HKPV;=(UUV\UJPUN 9HKPV:[H[PVU6WLYH[PVU )HZPJ;=7YVK\J[PVU 7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ (U`(WWYV]LK,SLJ[P]L*HYLLY,SLJ[P]L ¶


(KTPZZPVUZ

0U[OPZJOHW[LY! ,UYVSSTLU[9LX\PYLTLU[Z /V^[V,UYVSS 9LNPZ[LY 0U[LYUH[PVUHS:[\KLU[Z
*VSSLNL(KTPZZPVUZ (KTPZZPVU7VSPJ` 3HRL3HUK*VSSLNLTHPU[HPUZHU VWLUKVVYHKTPZZPVUWVSPJ`[OH[ WYV]PKLZHJJLZZ[VOPNOLYLK\JH[PVU MVY[OVZLPUKP]PK\HSZ^OVJHUILULÃ&#x201E;[ MYVTP[ZJVTWYLOLUZP]LWYVNYHTZ (KTPZZPVU[V[OLJVSSLNLKVLZUV[ LUZ\YLLU[YHUJLPU[VHWHY[PJ\SHY JV\YZLVYWYVNYHTVMZ[\K`ZPUJL HWWSPJHU[ZTH`OH]L[VTLL[ZWLJPÃ&#x201E;J YLX\PYLTLU[ZMVYLU[YHUJLPU[VJLY[HPU WYVNYHTZ7YLMLYLUJLT\Z[ILNP]LU [VX\HSPÃ&#x201E;LKPUKPZ[YPJ[Z[\KLU[ZHUK [OVZLZ[\KLU[ZMYVTX\HSPÃ&#x201E;LK YLNPVUHSWYVNYHTZ 3HRL3HUK*VSSLNLHKTP[ZZ[\KLU[Z PU[OLMVSSV^PUNJH[LNVYPLZ! /PNOZJOVVSNYHK\H[L 9LJPWPLU[VMH.,+*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;YHUZMLYZ[\KLU[MYVTHUHJJYLKP[LK JVSSLNL 5VUOPNOZJOVVSNYHK\H[L `LHYZVMHNLVYVSKLY :[\KLU[^OVZLJVUULJ[PVU^P[OH ZLJVUKHY`ZJOVVSPZZL]LYLK(U` Z[\KLU[^OVPZ`LHYZVMHNLVY V]LYHUKOHZZL]LYLKJVUULJ[PVUZ ^P[OHZLJVUKHY`ZJOVVSHZ JLY[PÃ&#x201E;LKPU^YP[PUNI`[OLJOPLM L_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYVM[OLZLJVUKHY` ZJOVVSPU^OPJO[OLZ[\KLU[OHZ SLNHSYLZPKLUJL :[\KLU[J\YYLU[S`LUYVSSLKPUH ZLJVUKHY`ZJOVVSWYVNYHTTH`IL HJJLW[LKPU[VHJVSSLNLJV\YZLZ 0MZ\JOJV\YZLZHYLVMMLYLKK\YPUN [OLYLN\SHYZJOVVSKH`LZ[HISPZOLK I`[OLZLJVUKHY`ZJOVVSVYHYL VMMLYLKMVYZLJVUKHY`ZJOVVSJYLKP[ WYPVYHWWYV]HSVM[OLJOPLML_LJ\ [P]LVMÃ&#x201E;JLYVM[OLZLJVUKHY`ZJOVVS KPZ[YPJ[T\Z[ILYLJLP]LK (NPM[LKZ[\KLU[SLZZ[OHU`LHYZ VMHNLTH`LUYVSSPUJV\YZL^VYRH[ 3HRL3HUK*VSSLNL(NPM[LKZ[\KLU[ PZLUKV^LK^P[OHOPNOKLNYLLVM TLU[HSHIPSP[`HUKOHZHUPUUH[L NLULYHSHIPSP[`^OPJOYPZLZHIV]L [OLUVYT(Z[\KLU[T\Z[TLL[[OL MVSSV^PUNYLX\PYLTLU[Z[VLUYVSSHZ H3HRL3HUK*VSSLNLNPM[LKZ[\KLU[! 


 H)LPU[OL\WWLY VMOPZOLY JSHZZHZJLY[PÃ&#x201E;LKI`ZJOVVS VMÃ&#x201E;JPHSZ I/H]LH NYHKLWVPU[ H]LYHNLIHZLKVUHZJHSL MVYWYPVYZLTLZ[LYVY[LYT J/H]LQVPU[HWWYV]HSVM[OL 7YLZPKLU[VM3HRL3HUK*VSSLNL HUK[OLJOPLML_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYVM [OLZJOVVSVU[OL.PM[LK:[\KLU[ (KTPZZPVUZMVYT3HRL3HUK *VSSLNLYLZLY]LZ[OLYPNO[[V YLX\LZ[[LZ[PUNVMWYVZWLJ[P]L NPM[LKZ[\KLU[Z :[\KLU[PUHWYVNYHTMVYHZWLJPHS NYV\W

,UYVSSTLU[ 9LX\PYLTLU[Z +LNYLLZLLRPUN:[\KLU[Z +LNYLLZLLRPUNZ[\KLU[ZHYL[OVZL Z[\KLU[Z^OVHYLZLLRPUNH3HRL3HUK *VSSLNLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVMVY TVYLJYLKP[OV\YZ

5VUKLNYLL:[\KLU[Z 5VUKLNYLLZ[\KLU[ZHYL[OVZLZ[\KLU[Z ^OV^PZO[VLUYVSSPUJV\YZLZH[3HRL 3HUK*VSSLNLI\[HYLUV[W\YZ\PUNH KLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVMVYTVYL JYLKP[OV\YZ

7SHJLTLU[;LZ[PUN :[\KLU[ZZLLRPUNHKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L HYLYLX\PYLK[VJVTWSL[LWSHJLTLU[ [LZ[PUN(SSUVUKLNYLLZLLRPUN Z[\KLU[ZZLLRPUNLUYVSSTLU[PUHU ,5.VY4(;JV\YZLHYLYLX\PYLK[V JVTWSL[LWSHJLTLU[[LZ[PUN^P[OPU[OL YLZWLJ[P]LHYLH3HRL3HUK*VSSLNL \[PSPaLZ*647(::HNYV\WVML_HTZ JYLH[LKI`[OL(TLYPJHU*VSSLNL ;LZ[PUN(*;7YVNYHT:[\KLU[Z^OV JVTWSL[LWSHJLTLU[[LZ[PUNTH`YL[LZ[ VUL[PTLVULHJOZLJ[PVUVM[OL[LZ[ :[\KLU[ZTH`Z\ITP[(*;ZJVYLZ[VIL \ZLKPUZ[LHKVM[OLWSHJLTLU[[LZ[ :[\KLU[Z^OVZ\ITP[(*;ZJVYLZTH` HSZV[LZ[HUKYL[LZ[:[\KLU[ZHYLWSHJLK HJJVYKPUN[V[OLPYOPNOLZ[ZJVYLHTVUN HSSVM[OL[LZ[Z0MMV\YVYTVYL`LHYZ

OH]LWHZZLKZPUJLHZ[\KLU[»ZSHZ[ YL[LZ[[OLZ[\KLU[TH`JOVVZL[V JVTWSL[LVULHKKP[PVUHSYL[LZ[PULHJO Z\IQLJ[HYLH(TPUPTHSMLLPZJOHYNLK MVYLHJOYL[LZ[

*647(:::JVYLZ MYVT6[OLY*VSSLNLZ :[\KLU[ZTH`Z\ITP[*647(::ZJVYLZ MYVTV[OLYJVSSLNLZ[V[OL3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LY:JVYLZ^PSSIL LU[LYLKPU[V[OLZ[\KLU[»ZYLJVYKHUK HWWSPLK[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL WSHJLTLU[YLX\PYLTLU[Z5V[L!33* KVLZUV[HJJLW[[OLV[OLYJVSSLNL»Z WSHJLTLU[YLJVTTLUKH[PVUZ0M[OL Z[\KLU[^HU[Z[VYL[HRL*647(:: HM[LYZ\ITP[[PUNZJVYLZMYVTHUV[OLY JVSSLNLHTPUPTHSMLLPZJOHYNLKMVY LHJOYL[LZ[

,_LTW[PVUZ>HP]LYZ MVY;YHUZMLY*YLKP[ :[\KLU[Z^OVWYLZLU[H[YHUZJYPW[ [V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JL*V\UZLSPUN:LY]PJLZVYHU ,5.VY4(;+P]PZPVU*OHPY]LYPM`PUN JVTWSL[PVUVMZLTLZ[LYOV\YZVM JVSSLNLJV\YZL^VYRPUNVVKZ[HUKPUN ^PSSYLJLP]LH9+.^HP]LYHUKHYL UV[YLX\PYLK[VJVTWSL[L[OLYLHKPUN WSHJLTLU[[LZ[:[\KLU[Z^OVOH]L LHYULKSLZZ[OHUZLTLZ[LYOV\YZ VMJVSSLNLJV\YZL^VYRVY^LYLUV[ PUNVVKZ[HUKPUNT\Z[OH]L[OL HWWYVWYPH[LWSHJLTLU[[LZ[VYH [YHUZJYPW[]LYPM`PUNZ\JJLZZM\S JVTWSL[PVUVM[OLYLX\PYLK9+. JV\YZLZ:[\KLU[Z^OVOH]LJVTWSL[LK ZVTLVM[OLYLX\PYLK9+.JV\YZLZ TH`ILWSHJLKHJJVYKPUNS` :[\KLU[Z^PZOPUN[VYLNPZ[LYMVYHU ,5.VY4(;JV\YZLT\Z[OH]L[OL HWWYVWYPH[LWSHJLTLU[[LZ[ZJVYLVY H[YHUZJYPW[]LYPM`PUNZ\JJLZZM\S JVTWSL[PVUVM[OLWYLYLX\PZP[LJV\YZL ;OLYLPZUVZLTLZ[LYOV\Y L_LTW[PVUMVY,5.VY4(;JV\YZLZ :[\KLU[ZTH`WYLZLU[[OLPY[YHUZJYPW[ [V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL *V\UZLSPUN:LY]PJLZVY[OL,5. VY4(;KP]PZPVUJOHPYZ[VYLX\LZ[ HWWYVWYPH[LWSHJLTLU[

 >OPSLHUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[PZUV[ YLX\PYLKMVYWSHJLTLU[W\YWVZLZPU VYKLY[VYLJLP]L3HRL3HUK*VSSLNL JYLKP[MVYHU`JV\YZLZJVTWSL[LKH[ HUV[OLYJVSSLNLZ[\KLU[ZT\Z[ZLUK HUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[HUKH[YHUZJYPW[ L]HS\H[PVUYLX\LZ[[V[OL(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL

7YLYLX\PZP[L*OLJRPUN 7YLYLX\PZP[LJOLJRPUNPZJVUK\J[LKH[ [OL[PTLVMYLNPZ[YH[PVUMVYHSS9+. ,5.HUK4(;JV\YZLZ:[\KLU[Z^PSS UV[ILHSSV^LKYLNPZ[LYMVY9+.,5. HUK4(;JV\YZLZMVY^OPJO[OL`OH]L UV[TL[[OLWYLYLX\PZP[L:[\KLU[Z ^PZOPUN[VYLNPZ[LYMVYH9+.,5.VY 4(;JV\YZLT\Z[OH]L[OLHWWYVWYPH[L WSHJLTLU[ZJVYLILJ\YYLU[S`LUYVSSLK PU[OLWYLYLX\PZP[LJV\YZLVYOH]LH ^HP]LYVUÃ&#x201E;SL]LYPM`PUNZ\JJLZZM\S JVTWSL[PVUVM[OLWYLYLX\PZP[LJV\YZL :[\KLU[Z^P[OHKPZHIPSP[`TH`THRL ZWLJPHSHYYHUNLTLU[ZMVYWSHJLTLU[ [LZ[PUNI`JVU[HJ[PUN[OL*VVYKPUH[VY VM:[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZ (ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL +LNYLLHUKVY*LY[PÃ&#x201E;JH[L 7YVNYHTZ:[\KLU[ZT\Z[TLL[ 3HRL3HUK*VSSLNL»ZHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[Z*LY[HPUWYVNYHTZ OH]LZWLJPHSHKTPZZPVULU[YHUJL YLX\PYLTLU[Z^OPJOT\Z[ILTL[ WYPVY[VILPUNHJJLW[LKPU[V[OL WYVNYHT9LMLY[V[OLZWLJPHS WYVNYHTMVYHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z (ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZ :[\KLU[ZT\Z[TLL[3HRL3HUK *VSSLNL»ZHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z (ZZVJPH[LPU(Y[Z(ZZVJPH[LPU :JPLUJLHUK(ZZVJPH[LPU,UNPULLY PUN:JPLUJL:[\KLU[ZT\Z[TLL[ 3HRL3HUK*VSSLNL»ZHKTPZZPVU YLX\PYLTLU[ZHUKOH]LH[SLHZ[ \UP[ZVMOPNOZJOVVSJV\YZL^VYR MYVT[OLMVSSV^PUNÃ&#x201E;]LJH[LNVYPLZ! H-V\Y`LHYZVM,UNSPZO LTWOHZPaPUN^YP[[LUHUKVYHS JVTT\UPJH[PVUZHUKSP[LYH[\YL" I;OYLL`LHYZVMZVJPHS Z[\KPLZLTWOHZPaPUNOPZ[VY` HUKNV]LYUTLU[" 


+LNYLL*LY[PÃ&#x201E;JH[L:LLRPUN*OLJRSPZ[ J;OYLL`LHYZVMTH[OLTH[PJZ PU[YVK\J[VY`[OYV\NOHK]HUJLK HSNLIYHNLVTL[Y`[YPNVUVTL[Y` VYM\UKHTLU[HSZVMJVTW\[LY WYVNYHTTPUN" K;OYLL`LHYZVMZJPLUJL SHIVYH[VY`ZJPLUJLZ"HUK L;^V`LHYZVMLSLJ[P]LZPU MVYLPNUSHUN\HNLZT\ZPJ ]VJH[PVUHSLK\JH[PVUVYHY[ 0MH[[OL[PTLVMHKTPZZPVUP[OHZUV[ ILLUKL[LYTPULKMYVT[OLHWWSPJHU[»Z Ã&#x201E;UHSOPNOZJOVVS[YHUZJYPW[[OH[[OL OPNOZJOVVSJV\YZLWH[[LYUOHZILLU ZH[PZÃ&#x201E;LK[OLZ[\KLU[^PSSILWYV]PZPVU HSS`HKTP[[LK;OLZ[\KLU[^PSSYLTHPU VUWYV]PZPVUHSZ[H[\Z\U[PS[OLOPNO ZJOVVSWH[[LYUOHZILLU]LYPÃ&#x201E;LKVY KLÃ&#x201E;JPLUJPLZOH]LILLUTHKL\W [OYV\NOHWWYVWYPH[LJV\YZL^VYR 5VUKLNYLLZ[\KLU[ZHYLL_LTW[MYVT JVTWSL[PUN[OL3HRL3HUK*VSSLNL WSHJLTLU[[LZ[VYZ\ITP[[PUN[OLPY (*;ZJVYLZ\USLZZ! Â&#x2039;;OLZ[\KLU[^PZOLZ[VLUYVSSPU HU,UNSPZOVYTH[OJV\YZLPU ^OPJOOLZOLOHZUV[TL[[OL WYLYLX\PZP[L:[\KLU[Z^OVOH]L [HRLU[OL(*;TH`JOVVZL[V\ZL [OLPY(*;ZJVYLZPUZ[LHKVM[HRPUN [OLWSHJLTLU[[LZ[:LLZLJ[PVUVU /V^[V<ZL(*;:JVYLZ :[\KLU[Z^OVOH]LUV[Z\JJLZZM\SS` JVTWSL[LKOPNOZJOVVSVYJVSSLNL NLVTL[Y`VY^OVKVUV[OH]LH [YHUZJYPW[VUÃ&#x201E;SLKVJ\TLU[PUN JVTWSL[PVUVM[OLJV\YZL^PSSIL YLX\PYLK[VLUYVSSPUHJVSSLNL NLVTL[Y`JV\YZLILMVYLLUYVSSPUN PUH4(;VYOPNOLYJV\YZL Â&#x2039;;OLZ[\KLU[PZJOHUNPUNMYVT UVUKLNYLLZ[H[\Z[VKLNYLLZ[H[\Z5L^:[\KLU[ =PZP[\ZVUSPULH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z -VSSV^[OPZJOLJRSPZ[HUKSLHYUTVYL KL[HPSZVUSPUL]PH[OL¸.L[:[HY[LK¹ I\[[VUVU[OLOVTLWHNL@V\JHU HSZVZH]LHUKYL[YPL]L`V\YSPZ[

Æ&#x2018;(WWS`MVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPKI`JVTWSL[

PUN[OLVUSPUL-(-:(H[^^^MHMZH LKNV]0[PZYLJVTTLUKLK[OH[HSS Z[\KLU[ZJVTWSL[LH-(-:((^HYKZ HYLTHKLH[33*VUHÃ&#x201E;YZ[JVTL Ã&#x201E;YZ[ZLY]LKIHZPZ;PTLSPULZHUK HJJ\YHJ`VMHWWSPJH[PVUHYL]LY` PTWVY[HU[*VU[HJ[[OL6MÃ&#x201E;JLVM -PUHUJPHS(PKH[ ^P[OX\LZ[PVUZ

Æ&#x2018;(WWS`MVY3HRL3HUK*VSSLNL

-V\UKH[PVU:JOVSHYZOPWZ(WWSPJH [PVUZHYLK\LI`WTVU4HYJO VMLHJO`LHY*HSS[OL-V\UKH[PVU 6MÃ&#x201E;JLH[MVYTVYL PUMVYTH[PVU

Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL0U[LU[[V,UYVSS Æ&#x2018;<UKLJPKLKHIV\[`V\YTHQVY&

*VU[HJ[*HYLLY:LY]PJLZH[ MVYPUMVYTH[PVU YLNHYKPUNPU[LYUL[IHZLKJHYLLY HZZLZZTLU[WYVNYHTZ[OH[JHUOLSW JSHYPM`LK\JH[PVUHSJHYLLYVIQLJ[P]LZ

Æ&#x2018;:LUK33*(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ

HUVMÃ&#x201E;JPHSJVW`VMHSS[OLMVSSV^PUN [OH[HWWS`!Ã&#x201E;UHSOPNOZJOVVS [YHUZJYPW[Z^P[ONYHK\H[PVUKH[L .,+[YHUZJYPW[ZHU`JVSSLNL [YHUZJYPW[Z

Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL33*WSHJLTLU[[LZ[

VYZ\ITP[`V\Y(*;ZJVYLZ(ZH KLNYLLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZLLRPUNZ[\KLU[ `V\HYLYLX\PYLK[V[HRLV\YWSHJL TLU[[LZ[[OH[JVUZPZ[ZVMTH[O YLHKPUNHUK,UNSPZO0USPL\VM[HRPUN [OLL_HT`V\TH`Z\ITP[`V\Y(*; ZJVYLZVUSPUL[OYV\NO^^^HJ[VYN ,_LTW[PVUMYVT[OLYLHKPUNYLX\PYL TLU[TH`ILVI[HPULKPM`V\OH]L LHYULKOV\YZVMJVSSLNLJV\YZL ^VYRPUNVVKZ[HUKPUNMYVTH YLNPVUHSS`HJJYLKP[LKJVSSLNLVY \UP]LYZP[`;VVI[HPU[OPZ^HP]LY `V\TH`OH]LHUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[ ZLU[[V[OL33*HKTPZZPVUZVMÃ&#x201E;JL

Æ&#x2018;([[LUK33*»ZVYPLU[H[PVUMVY

UL^Z[\KLU[Z@V\^PSSILZLU[ VYPLU[H[PVUPUMVYTH[PVUPU[OLTHPS HJJVYKPUN[V[OLKH[L`V\Z\ITP[[LK `V\YPU[LU[[VLUYVSSMVYT(K]PZL TLU[ZLZZPVUZ^PSS[HRLWSHJL^P[O HJV\UZLSVYK\YPUNVYPLU[H[PVU 5L^Z[\KLU[ZJHUYLNPZ[LYMVY[OLPY VYPLU[H[PVUHK]PZLTLU[ZLZZPVU VUSPUL[OYV\NO[OL3HRL3HUK/\I" NV[V0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU:`Z[LT090:

Æ&#x2018;0M`V\OH]LWYL]PV\ZS`H[[LUKLK

JVSSLNL`V\^PSSUV[ILYLX\PYLK [VH[[LUKVYPLU[H[PVU*VU[HJ[ *V\UZLSPUN:LY]PJLZH[ MVYHUHJHKLTPJHK]PZLTLU[ HWWVPU[TLU[

Æ&#x2018;(ZWHY[VM[OLVYPLU[H[PVUUL^

Z[\KLU[Z^PSSNL[HZ[\KLU[0+ 0M`V\JOVVZLUV[[VNL[HU0+[OH[ KH``V\TH`NL[VULHU`[PTL HM[LYLUYVSSTLU[PU[OL)VVRZ[VYL @V\T\Z[OH]LVUL[VWPJR\W `V\Y[L_[IVVRZ

Æ&#x2018;9LZLHYJOHJHKLTPJ

Z\WWVY[ZLY]PJLZZ\JOHZ! ;\[VYPUN*LU[LY 9LHKPUN*LU[LY +PZHIPSP[`:LY]PJLZ HUK;9P6

56;,-69(33:;<+,5;:!0[PZ[OLZ[\KLU[»ZYLZWVUZPIPSP[`[VYLNPZ[LYWYVWLYS`LHJO ZLTLZ[LYHUK[VZH[PZM`HSSNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z;OPZPUJS\KLZTLL[PUNJV\YZL WYLYLX\PZP[LZMVYYLNPZ[YH[PVU*V\YZLWYLYLX\PZP[LZHYLPUJS\KLKPU[OL*V\YZL+LZJYPW [PVUZLJ[PVUVM[OLJ\YYLU[JH[HSVNVYPU[OLVUSPUL*V\YZL+LZJYPW[PVUZ:[\KLU[Z^OV YLNPZ[LYMVYHJV\YZL^P[OV\[TLL[PUN[OLWYLYLX\PZP[LTH`ILYLTV]LKMYVT[OLJV\YZL


5VU+LNYLL:LLRPUN*OLJRSPZ[ Æ&#x2018;*OLJRV\[:[\KLU[3PML[VZLL

OV^`V\JHUILJVTLPU]VS]LKPU [OLTHU`ZWVY[ZJS\IZHUKV[OLY HJ[P]P[PLZ[OH[33*OHZ[VVMMLY

Æ&#x2018;*OLJRV\[[OL/\I¶3HRL3HUK

*VSSLNL»ZZ[\KLU[JVTT\UPJH[PVU WVY[HSH]HPSHISLMYVT[OLJVSSLNL»Z OVTLWHNL@V\JHUHJJLZZ`V\Y LTHPSÃ&#x201E;UHUJPHSPUMVYTH[PVUHUK ZJOLK\SLMYVT[OPZZP[L

5L^:[\KLU[ =PZP[\ZVUSPULH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z -VSSV^[OPZJOLJRSPZ[HUKSLHYUTVYL KL[HPSZVUSPUL]PH[OL¸.L[:[HY[LK¹ I\[[VUVU[OLOVTLWHNL@V\JHU HSZVZH]LHUKYL[YPL]L`V\YSPZ[

Æ&#x2018;9LZLHYJOHJHKLTPJ

Z\WWVY[ZLY]PJLZZ\JOHZ! ;\[VYPUN*LU[LY 9LHKPUN*LU[LY +PZHIPSP[`:LY]PJLZ HUK;9P6

Æ&#x2018;*OLJRV\[:[\KLU[3PML[VZLLOV^ [VILJVTLPU]VS]LKPU[OLTHU` ZWVY[ZJS\IZHUKV[OLYHJ[P]P[PLZ [OH[33*OHZ[VVMMLY

Æ&#x2018;*OLJRV\[[OL/\I¶3HRL3HUK

*VSSLNL»ZZ[\KLU[JVTT\UPJH[PVU WVY[HSH]HPSHISLMYVT[OLJVSSLNL»Z OVTLWHNL@V\JHUHJJLZZ`V\Y LTHPSÃ&#x201E;UHUJPHSPUMVYTH[PVUHUK ZJOLK\SLMYVT[OPZZP[L

Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL0U[LU[[V,UYVSS Æ&#x2018;*VTWSL[L[OL33*WSHJLTLU[[LZ[ Æ&#x2018;7H`MVYJV\YZLZI`[OLK\LKH[L

PUKPJH[LKVU`V\YIPSS0M`V\ KLJPKLUV[[VH[[LUKJSHZZLZ`V\ T\Z[KYVW[OLTI`[OLKLHKSPULVY ILYLZWVUZPISLMVY`V\YIPSS)PSSZ TH`ILWHPKPUWLYZVUI`WOVUL VYVUSPUL[OYV\NO[OL3HRL3HUK /\I"ZLSLJ[090:

Æ&#x2018;7PJR\W`V\YYLU[HSIVVRZMVY[OL

ZLTLZ[LY@V\T\Z[OH]L`V\Y33* Z[\KLU[0+JHYKHUK[L_[IVVRSPZ[ WYPU[MYVT090:PUVYKLY[VVI[HPU `V\YIVVRZ+H[LZHUK[PTLZMVY IVVRWPJR\WJHUILMV\UKPU[OL /\IHUKVU[OL)VVRZ[VYL^LIZP[L

Æ&#x2018;-VYPTWVY[HU[KH[LZWLY[HPUPUN

[V[OLZLTLZ[LYJSPJRVU[OL ¸.L[:[HY[LK¹I\[[VUMYVT33*»Z OVTLWHNL

Æ&#x2018;([[LUK5L^:[\KLU[*LSLIYH[PVU

VUÃ&#x201E;YZ[>LKULZKH`VM[OLMHSS ZLTLZ[LY@V\^PSSILVMÃ&#x201E;JPHSS` ^LSJVTLK[V33*TLL[`V\Y HK]PZVYHUKJLSLIYH[L[OLZ[HY[ VM[OL`LHY^P[OMYLLMVVKT\ZPJ M\UHUKNP]LH^H`Z

VYZ\ITP[`V\Y(*;ZJVYLZ(ZH UVUKLNYLLZLLRPUNZ[\KLU[`V\HYL UV[YLX\PYLK[V[HRLV\YWSHJLTLU[ [LZ[\USLZZ`V\WSHU[V[HRLTH[O YLHKPUNVY,UNSPZOJV\YZLZ0USPL\VM [HRPUN[OLL_HT`V\TH`Z\ITP[ `V\Y(*;ZJVYLZVUSPUL[OYV\NO ^^^HJ[VYN,_LTW[PVUMYVT[OL YLHKPUNYLX\PYLTLU[TH`IL VI[HPULKPM`V\OH]LLHYULK OV\YZVMJVSSLNLJV\YZL^VYRPU NVVKZ[HUKPUNMYVTHYLNPVUHSS` HJJYLKP[LKJVSSLNLVY\UP]LYZP[` ;VVI[HPU[OPZ^HP]LY`V\TH` OH]LHUVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[ZLU[[V [OL33*HKTPZZPVUZVMÃ&#x201E;JL

Æ&#x2018;9LNPZ[LYMVYJV\YZLZMVY[OL

\WJVTPUNZLTLZ[LY[OYV\NO33*»Z 0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVU 0UMVYTH[PVU :`Z[LT090:VYYLNPZ[LYI`WOVUL *VU[HJ[*V\UZLSPUN :LY]PJLZH[MVY NLULYHSYLNPZ[YH[PVUPUMVYTH[PVU VY]PZP[\ZVUSPUL

Æ&#x2018;.L[HU33*:[\KLU[0+*HYK

HM[LYLUYVSSPUNHUKILMVYLWPJRPUN \W[L_[IVVRZÆ&#x2018;7H`MVYJV\YZLZI`[OLK\LKH[L

PUKPJH[LKVUIPSS0M`V\KLJPKLUV[ [VH[[LUKJSHZZLZ`V\T\Z[KYVW [OLTVYILYLZWVUZPISLMVY`V\YIPSS )PSSZTH`ILWHPKPUWLYZVUI` WOVULVYVUSPUL[OYV\NO[OL3HRL 3HUK/\I"NV[V0U[LYUL[9LNPZ[YH [PVU 0UMVYTH[PVU:`Z[LT090:

Æ&#x2018;7PJR\WYLU[HSIVVRZMVY[OLZLTLZ[LY

/H]L33*Z[\KLU[0+JHYKHUK[L_[IVVR SPZ[WYPU[MYVT090:PU[OL/\IPUVYKLY [VVI[HPU[L_[IVVRZ+H[LZHUK[PTLZ MVYIVVRWPJR\WJHUILMV\UKPU[OL /\IHUKVU[OL)VVRZ[VYL^LIZP[L

Æ&#x2018;-VYPTWVY[HU[KH[LZWLY[HPUPUN[V[OL ZLTLZ[LYJSPJRVU[OL¸.L[:[HY[LK¹ I\[[VUMYVT33*»ZOVTLWHNL

Æ&#x2018;([[LUK5L^:[\KLU[*LSLIYH[PVU[OH[

PZOLSK[OLÃ&#x201E;YZ[>LKULZKH`VM[OLMHSS ZLTLZ[LY)LVMÃ&#x201E;JPHSS`^LSJVTLK[V 33*TLL[HK]PZVYZHUKJLSLIYH[L [OLZ[HY[VM[OL`LHY^P[OMYLLMVVK T\ZPJM\UHUKNP]LH^H`Z

56;,-69:;<+,5;:;9(5:-,9905.;63(2,3(5+-964(56;/,9 *633,.,!;YHUZMLYZ[\KLU[Z^OV^PZO[VLUYVSSPUHK]HUJLKJV\YZLZT\Z[WYLZLU[ HJVSSLNL[YHUZJYPW[KVJ\TLU[PUNZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVMWYLYLX\PZP[LJV\YZLZ 


/PNO:JOVVS :[\KLU[Z

/V^[V\ZL (*;ZJVYLZ 0UVYKLY[V\ZL(*;ZJVYLZZ[\KLU[Z T\Z[YLX\LZ[[OH[HJVW`VM[OLPYZJVYLZ ILZLU[LSLJ[YVUPJHSS`[V3HRL3HUK *VSSLNLKPYLJ[S`MYVT(*;0UMVYTH[PVU HIV\[YLX\LZ[PUN(*;[LZ[ZJVYLZPZ H]HPSHISLH[^^^HJ[VYN :[\KLU[Z^OVOH]L[HRLU[OL (*;WSHJLTLU[L_HTTH`JOVVZL[V \ZL[OLPY(*;ZJVYLZPUZ[LHKVM[HRPUN [OL3HRL3HUK*VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[

9LNPZ[LYPUNMVYHU,UNSPZO,5. VYTH[O4(;JSHZZ (SSZ[\KLU[Z^OV^PZO[VYLNPZ[LYMVY HU,5.VY4(;JV\YZLT\Z[LP[OLY JVTWSL[L[OL3HRL3HUK*VSSLNL WSHJLTLU[[LZ[JVUZPZ[PUNVMYLHKPUN ,UNSPZOHUKTH[OLTH[PJZZ\ITP[[OLPY (*;ZJVYLZVYWYV]PKLKVJ\TLU[H[PVU YLUKLYPUN[OLTL_LTW[;OL3HRL3HUK *VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[PZ[OLZHTL[LZ[ [OH[PZNP]LU[VHSSUL^KLNYLLZLLRPUN Z[\KLU[ZH[[OL[PTLVM[OLPYPUP[PHS HKTPZZPVU[V[OLJVSSLNL(SSZ[\KLU[Z HYLYLX\PYLK[VYLNPZ[LYMVYYLHKPUN ,UNSPZOHUKTH[OJV\YZLZHJJVYKPUN [V[OLYLZ\S[ZVM[OL[LZ[ :VTL,UNSPZOHUKTH[OJV\YZLZ OH]LHKKP[PVUHSWYLYLX\PZP[LZ[OH[T\Z[ILTL[PUHKKP[PVU[V[OLYLX\PYLK WSHJLTLU[ZJVYL;OLZLWYLYLX\PZP[LZ HYLSPZ[LKPU[OL*V\YZL+LZJYPW[PVU ZLJ[PVUVM[OLJVSSLNLJH[HSVNHUK PU[OL*V\YZL+LZJYPW[PVUZVU[OL 3HRL3HUK*VSSLNL^LIZP[L

(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JL/V\YZ ;OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL PZVWLUMYVT!HT[V!WT 4VUKH`¶-YPKH`K\YPUN[OLHJHKLTPJ `LHYHUK4VUKH`[OYV\NO;O\YZKH` K\YPUN[OLZ\TTLY(KKP[PVUHSL]LUPUN OV\YZHYLWYV]PKLKI`HWWVPU[TLU[ HUKK\YPUNZWLJPÃ&#x201E;JYLNPZ[YH[PVU WLYPVKZ;OLVMÃ&#x201E;JLPZSVJH[LKPU[OL :[\KLU[:LY]PJLZ^PUNVM[OL3\[OLY :[\KLU[*LU[LY/V\YZHYLZ\IQLJ[ [VJOHUNL:[\KLU[ZJHUHSZVJVU[HJ[ [OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL VUSPULH[[OLJVSSLNLOVTLWHNL! ^^^SHRLSHUKJJPS\Z ;OL6MÃ&#x201E;JLVM(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ»TPZZPVUPZ[VWYV]PKLHU HYYH`VMX\HSP[`ZLY]PJLZ[VZ[\KLU[Z WV[LU[PHSJ\YYLU[HUKWHZ[VMHSSHNLZ MYVTTH[YPJ\SH[PVU[VNYHK\H[PVU0U WYV]PKPUN[OLZLZLY]PJLZ^L^PSSIL ZLUZP[P]L[V[OLULLKZVMLHJOZ[\KLU[

:[\KLU[Z^OVHYLJ\YYLU[S`LUYVSSLKPU OPNOZJOVVSHUKHYLH[SLHZ[`LHYZ VMHNLTH`H[[LUK3HRL3HUK*VSSLNL :[\KLU[Z^OVLUYVSSPUJV\YZLZVMMLYLK K\YPUN[OLYLN\SHYZJOVVSKH`VY[OVZL VMMLYLKMVYOPNOZJOVVSJYLKP[T\Z[ YLJLP]LWYPVYHWWYV]HSVM[OLJOPLM L_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLYVM[OLPYOPNOZJOVVS (UHKKP[PVUHSHWWSPJH[PVUMVYTPZ YLX\PYLKVMHSSOPNOZJOVVSZ[\KLU[Z ZLLRPUNHKTPZZPVU[V[OLJVSSLNL :[\KLU[Z^OVHYLSLZZ[OHU`LHYZ VMHNLHUKHYLJVUZPKLYLK¸NPM[LK¹I` IV[O[OLPYZLJVUKHY`ZJOVVSHUK3HRL 3HUK*VSSLNLTH`H[[LUK3HRL3HUK *VSSLNL0UHKKP[PVU[V[OLYLN\SHY HWWSPJH[PVUHNPM[LKHWWSPJH[PVUT\Z[ ILZ\ITP[[LK :[\KLU[Z^OVHYL`LHYZVMHNLVY VSKLYHUKOH]LZL]LYLK[OLPYJVUULJ [PVUZ^P[OHZJOVVSZ`Z[LTHZJLY[PÃ&#x201E;LK PU^YP[PUNI`[OLJOPLML_LJ\[P]LVMÃ&#x201E;JLY VM[OLOPNOZJOVVSKPZ[YPJ[PU^OPJO [OL`OH]LSLNHSYLZPKLUJL^PSSIL LSPNPISL[VH[[LUK3HRL3HUK*VSSLNL 0UHKKP[PVU[V[OL\Z\HSHKTPZZPVU TH[LYPHSZHUHKKP[PVUHSHWWSPJH[PVU MVYT^PSSILYLX\PYLK

;YHUZJYPW[Z ;YHUZJYPW[ZVMHZ[\KLU[»ZJVTWSL[L HJHKLTPJYLJVYKTH`ILVI[HPULK [OYV\NO[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JLVY[OL0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVUHUK 0UMVYTH[PVU:`Z[LT090:PU;OL/\I H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z(SSYLX\LZ[Z T\Z[JVU[HPU[OLJVTWSL[LTHPSPUN HKKYLZZVM[OLPUKP]PK\HSVYPUZ[P[\[PVU [V^OPJO[OL[YHUZJYPW[ZOV\SKILZLU[ ;OLJVSSLNLYLZLY]LZ[OLYPNO[[V ^P[OOVSK[YHUZJYPW[ZVMWLYZVUZ^OV OH]L\UWHPKÃ&#x201E;UHUJPHSVISPNH[PVUZ[V [OLPUZ[P[\[PVU

;YHUZJYPW[ ,]HS\H[PVU (UVMÃ&#x201E;JPHSL]HS\H[PVUVM[YHUZJYPW[Z MYVT3HRL3HUK*VSSLNLVYV[OLY YLNPVUHSS`HJJYLKP[LKJVSSLNLZHUK \UP]LYZP[PLZPZH]HPSHISL[VZ[\KLU[ZI` Ã&#x201E;SPUNH[YHUZJYPW[L]HS\H[PVUMVYTH[ [OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL


;OLMVYTPZHSZVH]HPSHISLVUSPULH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\Z:[\KLU[JVWPLZ ^PSSUV[ILL]HS\H[LK0MHUPUMVYTHS L]HS\H[PVUPZKVUL[OLZ[\KLU[ HZZ\TLZYLZWVUZPIPSP[`MVYJV\YZL ZLSLJ[PVU

6\[6M+PZ[YPJ[ :[\KLU[Z *OHYNLIHJRZ -VYZ[\KLU[ZYLZPKPUNPU[OLZ[H[L VM0SSPUVPZV\[ZPKLVM3HRL3HUK *VSSLNL+PZ[YPJ[SLNPZSH[P]L WYV]PZPVUZOH]LILLUTHKL^OLYLI` [OLJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[VM YLZPKLUJLTH`ILYLX\PYLK[VWH`[OL WLYJHWP[HJVZ[VMLK\JH[PUNHZ[\KLU[ LU[LYPUN3HRL3HUK*VSSLNLSLZZ[OL PUKPZ[YPJ[[\P[PVUJOHYNLK9LZPKLU[Z VMV[OLYJVTT\UP[`JVSSLNLKPZ[YPJ[Z ^OV^PZO[VLUYVSSPUHJ\YYPJ\S\TUV[ VMMLYLKPU[OLPYOVTLKPZ[YPJ[ZOV\SK THRLHWWSPJH[PVU[V[OLOVTLKPZ[YPJ[ MVYJOHYNLIHJR[\P[PVUHZZPZ[HUJL^LSS PUHK]HUJLVM[OL[PTL[OL`L_WLJ[[V LUYVSSH[3HRL3HUK*VSSLNL

9LZPKLUJ` :[\KLU[Z^PSSILJSHZZPÃ&#x201E;LKI`YLZPKLUJ` HJJVYKPUN[V[OLMVSSV^PUNWYV]PZPVUZ!

:[H[L9LZPKLU[ ;VILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZHYLZPKLU[VM[OL Z[H[LVULT\Z[OH]LVJJ\WPLKH K^LSSPUN^P[OPU[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ MVY[OPY[`KH`ZPTTLKPH[LS` WYPVY[V[OLKH[LLZ[HISPZOLKMVY JSHZZLZ[VILNPU:[\KLU[Z^OVMHPS [VTLL[[OLKH`Z[H[LYLZPKLUJ` YLX\PYLTLU[TH`UV[TLL[[OL YLX\PYLTLU[I`H[[LUKPUNJSHZZLZ H[3HRL3HUK*VSSLNL ;OLMVSSV^PUNJH[LNVYPLZVMWLVWSL ZOHSSILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZYLZPKLU[ZVM 0SSPUVPZ^P[OV\[TLL[PUN[OLKH` YLZPKLUJ`YLX\PYLTLU[! H-LKLYHSQVIJVYWZ^VYRLYZ Z[H[PVULKPU0SSPUVPZ I4LTILYZVM[OLHYTLKMVYJLZ Z[H[PVULKPU0SSPUVPZ J0UTH[LZVMZ[H[LJVYYLJ[PVUHS YLOHIPSP[H[PVUPUZ[P[\[PVUZSVJH[LK PU0SSPUVPZ K:[\KLU[Z^OVHYLLTWSV`LK M\SS[PTLPU0SSPUVPZ

+PZ[YPJ[9LZPKLU[ ;VILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZHYLZPKLU[VM+PZ[YPJ[ VULT\Z[OH]LVJJ\WPLKH K^LSSPUNPU[OLJVTT\UP[`JVSSLNL KPZ[YPJ[MVYKH`ZPTTLKPH[LS`WYPVY [V[OLKH[LLZ[HISPZOLK[VILNPUJSHZZLZ H[3HRL3HUK*VSSLNL:[\KLU[Z^OV MHPS[VTLL[[OLKH`KPZ[YPJ[ YLZPKLUJ`YLX\PYLTLU[TH`UV[TLL[ [OH[YLX\PYLTLU[I`H[[LUKPUNJSHZZLZ H[[OLJVSSLNLMVYKH`ZVYTVYL

6\[VM+PZ[YPJ[9LZPKLU[ ;OLMVSSV^PUNJH[LNVYPLZVMWLVWSL ZOHSSUV[ILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZYLZPKLU[ZVM [OLKPZ[YPJ[! -LKLYHSQVIJVYWZ^VYRLYZZ[H[PVULK PU[OLKPZ[YPJ[ 4LTILYZVM[OLHYTLKMVYJLZ Z[H[PVULKPU[OLKPZ[YPJ[ 0UTH[LZVMZ[H[LVYMLKLYHSJVYYLJ [PVUHSYLOHIPSP[H[PVUHSPUZ[P[\[PVUZ SVJH[LKPU[OLKPZ[YPJ[ -\SS[PTLZ[\KLU[ZH[[LUKPUNH WVZ[ZLJVUKHY`LK\JH[PVUHS PUZ[P[\[PVU^OVOH]LUV[KLTVU Z[YH[LK[OYV\NOKVJ\TLU[H[PVUH ]LYPÃ&#x201E;HISLPU[LYLZ[PULZ[HISPZOPUN WLYTHULU[YLZPKLUJ` :[\KLU[Z^OVVJJ\W`HYLZPKLUJL V\[ZPKL[OLKPZ[YPJ[I\[^OVHYL LTWSV`LKI`HÃ&#x201E;YTSVJH[LKPU[OL KPZ[YPJ[ :[\KLU[ZH[[LUKPUN[OLJVTT\UP[` JVSSLNL\UKLY[OLWYV]PZPVUZVM HJOHYNLIHJRVYJVVWLYH[P]L HNYLLTLU[^P[OV[OLYJVTT\UP[` JVSSLNLKPZ[YPJ[Z :[\KLU[ZVUHU-]PZH

6[OLY7YV]PZPVUZ

(U`HWWYV]LKJOHUNLPUYLZPKLUJ` Z[H[\ZPZUV[YL[YVHJ[P]L[VWYL]PV\Z ZLTLZ[LYZVY[LYTZ +VJ\TLU[H[PVU]LYPM`PUNZ[H[L HUKKPZ[YPJ[YLZPKLUJ`TH` PUJS\KLZPNULKZ[H[LTLU[ZVU [OLHWWSPJH[PVUHZ^LSSHZV[OLY YLX\LZ[LKKVJ\TLU[Z

9LZPKLUJ`MVY :WLJPHS.YV\WZVM:[\KLU[Z ;OLMVSSV^PUNNYV\WZVMWLVWSLHYL JVUZPKLYLKHZPUKPZ[YPJ[YLZPKLU[ZMVY [\P[PVUJOHYNLZVUS`! :[\KLU[ZLUYVSSLKPUJV\YZLZ[H\NO[ H[I\ZPULZZHUKPUK\Z[Y`SVJH[PVUZ PU[OLKPZ[YPJ[ -\SS[PTLZ[\KLU[ZLUYVSSLKH[ ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`L_JLW[ Z[\KLU[ZVUHU-]PZH^OV^PSS ILJSHZZPÃ&#x201E;LKHZV\[VMZ[H[L 0U[LYUH[PVUHSZ[\KLU[ZVUH- ]PZH^OVHYLZWVUZVYLKI`H YLZPKLU[VM[OL3HRL3HUK*VSSLNL KPZ[YPJ[VY^OVOH]LH[[LUKLKH TPUPT\TVMVULZLTLZ[LYH[HU PUKPZ[YPJ[OPNOZJOVVS

9LZPKLUJ`MVY :LSLJ[0UKPHUH:[\KLU[Z :[\KLU[Z^OVHYLSLNHSYLZPKLU[ZVM [OL0UKPHUHJV\U[PLZVM=PNV*SH`HUK WHY[ZVM7HYRLHUK=LYTPSSPVUZV\[OVM <:9V\[LPUJS\KPUNOPNOZJOVVS KPZ[YPJ[Z[OH[HYLLP[OLYHKQHJLU[[V VYPUJS\KL9V\[LPU[OLPYKPZ[YPJ[ IV\UKHYPLZHYLLSPNPISLMVYHZWLJPHS [\P[PVUYH[L (U`HWWYV]LKJOHUNLPUYLZPKLUJL Z[H[\ZPZUV[YL[YVHJ[P]L[VWYL]PV\Z ZLTLZ[LYZVY[LYTZ

7LYZVUZ^OVYLZPKLPU[OLJVSSLNL KPZ[YPJ[^OVZLWYPTHY`PU[LU[PU VI[HPUPUNZ\JOYLZPKLUJLPZUV[[V H[[LUK[OLJVSSLNLZOHSSILL_LTW[ LKMYVT[OLKH`Z[H[LHUKVY KPZ[YPJ[YLZPKLUJ`YLX\PYLTLU[PM [OL`KLTVUZ[YH[L[OYV\NOKVJ\ TLU[H[PVUH]LYPÃ&#x201E;HISLPU[LYLZ[PU LZ[HISPZOPUNHWLYTHULU[YLZPKLUJ` :[\KLU[Z^OVMHPS[VTLL[[OL KH`Z[H[LHUKVYKPZ[YPJ[YLZPKLU J`YLX\PYLTLU[TH`TLL[[OH[ YLX\PYLTLU[\WVUWYLZLU[H[PVUVM H]V[LY»ZYLNPZ[YH[PVUJHYK]LYPM`PUN PUKPZ[YPJ[YLZPKLUJ`
+PZ[YPJ[9LZPKLU[Z ;OLMVSSV^PUNZJOVVSKPZ[YPJ[ZHYL PUJS\KLKPU[OL3HRL3HUK*VSSLNL KPZ[YPJ[! (S[HTVU[ (Y[O\Y )LLJOLY*P[` )YV^UZ[V^U *HZL`¶>LZ[Ã&#x201E;LSK *OHYSLZ[VU *V^KLU¶/LYYPJR *\TILYSHUK +PL[YPJO ,MÃ&#x201E;UNOHT 2HUZHZ 3V]PUN[VU 4HYZOHSS 4HY[PUZ]PSSL 4H[[VVU 5LVNH 5L^[VU.YV]L+PZ[YPJ[ 5VY[O*SH`5VY[OLYU7HY[ 6HRSHUK 6RH^=HSSL` 7HUH 7HYPZ 9HTZL` :OLSI`]PSSL :OPSVO :V\[O*LU[YHSWHY[ZVM :[,STV :[L^HYKZVU¶:[YHZI\YN :\SSP]HU ;L\[VWVSPZ >PUKZVY

0U[LYUH[PVUHS :[\KLU[Z 3HRL3HUK*VSSLNLPUHJJVYKHUJL ^P[OYLN\SH[PVUZVM[OL<:*P[PaLUZOPW HUK0TTPNYH[PVU:LY]PJLZ^PSSHKTP[ JP[PaLUZMYVTV[OLYJV\U[YPLZ^OVTLL[ [OLMVSSV^PUNHKTPZZPVUYLX\PYLTLU[Z 0U[LYUH[PVUHSZ[\KLU[ZHYLHJJLW[LK VU[OLIHZPZVMH]HPSHISLZWHJLPU [OL]HYPV\ZLK\JH[PVUHSWYVNYHTZ *VUZPKLYH[PVUPZHSZVNP]LU[VZLSLJ[PUN HKP]LYZPÃ&#x201E;LKPU[LYUH[PVUHSZ[\KLU[ WVW\SH[PVU(SSKVJ\TLU[ZZOV\SK IL^YP[[LUPU,UNSPZOVYHJJVTWHUPLK I`HUVMÃ&#x201E;JPHS,UNSPZO[YHUZSH[PVU 0U[LYUH[PVUHSZ[\KLU[PUMVYTH[PVUPZ HSZVH]HPSHISLVUSPULH[[OLJVSSLNL OVTLWHNLH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z PU[LYUH[PVUHS(KTPZZPVUVM0U[LYUH[PVUHS:[\KLU[Z (KTPZZPVU^PSSILKL[LYTPULKIHZLK \WVU[OLMVSSV^PUNPUMVYTH[PVU! *VTWSL[PVUVMHU0U[LYUH[PVUHS :[\KLU[0U[LU[[V,UYVSS :\ITPZZPVUVMVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[Z ZOV^PUNJVTWSL[PVUVM[OLLX\P]H SLU[VMHOPNOZJOVVSZLJVUKHY` LK\JH[PVU :\ITPZZPVUVMVMÃ&#x201E;JPHS[YHUZJYPW[Z MYVTHU`WYL]PV\ZJVSSLNLZVY \UP]LYZP[PLZH[[LUKLKPUJS\KPUN [YHPUPUNPU,UNSPZOHZH:LJVUK 3HUN\HNL :\ITPZZPVUVMKVJ\TLU[H[PVU Z\WWVY[PUN[OLHIPSP[`[VJV]LYHSS JVSSLNLHUKSP]PUNL_WLUZLZMVYHU HJHKLTPJ`LHY;\P[PVUPZJOHYNLKH[ [OLV\[VMZ[H[LYH[LMVYPU[LYUH[PVU HSZ[\KLU[ZL_JLW[MVYZ[\KLU[Z^OV HYLZWVUZVYLKI`HYLZPKLU[VM[OL 3HRL3HUK*VSSLNLKPZ[YPJ[VY^OV OH]LH[[LUKLKHTPUPT\TVMVUL ZLTLZ[LYH[HUPUKPZ[YPJ[OPNO ZJOVVS^OV^PSSILJOHYNLK[\P[PVU H[[OLPUKPZ[YPJ[YH[L 4LL[[OLJVSSLNL»ZOLHS[OPUZ\YHUJL YLX\PYLTLU[ 0MHWWSPJHISLH;LZ[VM,UNSPZOHZH -VYLPNU3HUN\HNL;6,-3ZJVYLZ :LL;6,-37VSPJ` *VTWSL[PVUVM[OL3HRL3HUK *VSSLNLWSHJLTLU[[LZ[PUYLHKPUN TH[OHUK,UNSPZOVYZ\ITPZZPVU VM(*;ZJVYLZ7SHJLTLU[[LZ[PUN ^PSSILKLMLYYLKMVYZ[\KLU[Z LUYVSSLKPU[OL0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT ,UYVSSTLU[HZHM\SS[PTLZ[\KLU[

;6,-37VSPJ` MVY0U[LYUH[PVUHS :[\KLU[Z :[\KLU[Z^P[OH;6,-3ZJVYL H;6,-3:JVYLZVMHUKHIV]L! :[\KLU[Z^PSSILHSSV^LK[V LUYVSSPUYLN\SHYHJHKLTPJ JV\YZLZ^P[OV\[HU`Z\WWVY[ MYVT[OL0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT I;6,-3:JVYLZVMHUKILSV^! :[\KLU[Z^PSSILYLX\PYLK[V LUYVSSPU[OL0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT\U[PS[OL`HYL HKLX\H[LS`WYLWHYLKMVYYLN\SHY HJHKLTPJJV\YZLZ

:[\KLU[Z^P[OUV;6,-3ZJVYL :[\KLU[Z^OVOH]LUV[[HRLU[OL ;6,-3^PSSILHKTP[[LK[V[OL 0U[LUZP]L,UNSPZO3HUN\HNL7YVNYHT (ZZPNUTLU[[V[OLHWWYVWYPH[LSL]LS ^PSSILTHKLIHZLKVUWSHJLTLU[ [LZ[PUNMYVT[OL4PJOPNHU,UNSPZO 7SHJLTLU[;LZ[WYPVY[VYLNPZ[YH[PVU ,UYVSSTLU[PU[OL^LLR Z\TTLY0,37ZLZZPVUKVLZUV[HSSV^ HK]HUJLTLU[[V[OLUL_[SL]LSVY [VYLN\SHYJVSSLNLJSHZZLZ:\TTLY Z[\KLU[ZHYLYLX\PYLK[VJVU[PU\L PU0,37[OYV\NO[OLZ\IZLX\LU[MHSS ZLTLZ[LYH[[OLSLHZ[

0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL7YVNYHT 0,37 ;OL0U[LUZP]L,UNSPZO3HUN\HNL 7YVNYHT0,37PZKLZPNULK[VHZZPZ[ UVUUH[P]LZWLHRLYZVM,UNSPZO;OL WYVNYHTWYV]PKLZILNPUUPUNPU[LYTL KPH[LHUKHK]HUJLKPUZ[Y\J[PVUPUYLHK PUN^YP[PUNHUKZWLHRPUN:[\KLU[Z PU[OLILNPUUPUNHUKPU[LYTLKPH[L SL]LSZ^PSSILLUYVSSLKM\SS[PTLPU[OL WYVNYHT(K]HUJLKSL]LSZ[\KLU[ZTH` ILJVLUYVSSLKPUVULYLN\SHYJVSSLNL JV\YZL^P[O[OLHWWYV]HSVM[OL JV\UZLSVYMVYPU[LYUH[PVUHSZ[\KLU[Z ,UYVSSTLU[PU[OL0,37PZTHUKH[VY` MVYZ[\KLU[Z^OVOH]LUV[[HRLU[OL ;6,-3[LZ[VY^OVOH]LZJVYLKSLZZ [OHUVU[OLLUOHUJLKJVTW\[LY IHZLK[LZ[7YPVY[VLUYVSSTLU[0,3 Z[\KLU[Z^PSS[HRL[OL4PJOPNHU,UNSPZO 7SHJLTLU[;LZ[4,7;[VILWSHJLKH[ [OLHWWYVWYPH[LSL]LS6UJLHKTP[[LK [V[OLWYVNYHTZ[\KLU[ZT\Z[H[[HPU NYHKLZVM¸*¹VYIL[[LYPUHSS0,3JV\YZLZ HUKYLHJO[OLHWWYVWYPH[LZJVYLVU[OL WVZ[[LZ[\ZPUN[OL4,7;,UYVSSTLU[ PU[OLLPNO[^LLRZ\TTLY0,37ZLZZPVU KVLZUV[HSSV^HK]HUJLTLU[[V[OL UL_[SL]LSVY[VYLN\SHYJVSSLNL JSHZZLZ:\TTLYZ[\KLU[ZHYLYLX\PYLK [VJVU[PU\LPU0,37[OYV\NO[OL Z\IZLX\LU[MHSSZLTLZ[LYH[[OLSLHZ[


/V^[V7H`MVY*VSSLNL

0U[OPZJOHW[LY! ;`WLZVM(ZZPZ[HUJL ;\P[PVU -LLZ

3HRL3HUK*VSSLNLPZHU HMMVYKHISLPU]LZ[TLU[

:[\KLU[-PUHUJPHS (ZZPZ[HUJL

([HIV\[ MVYH`LHYMVYPUKPZ[YPJ[ Z[\KLU[Z3HRL3HUK*VSSLNL»Z[\P[PVUHUKMLLZ HYL[OLJVZ[VMHW\ISPJ\UP]LYZP[`VYJVSSLNL

-(*;:7H`TLU[7SHU

(IV\[WLYJLU[VM33*Z[\KLU[ZYLJLP]LZVTL [`WLVMÃ&#x201E;UHUJPHSHPK

4HQVY-PUHUJPHS(PK 7YVNYHTZ

;OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVUH^HYKZTVYL [OHUZJOVSHYZOPWZLHJO`LHY

:JOVSHYZOPW (WWSPJH[PVU;PWZ :JOVSHYZOPWZ

-(-:(*VTWSL[PVUL]LU[ZOLSK[OYV\NOV\[[OL JVSSLNLKPZ[YPJ[PU1HU\HY`HUK-LIY\HY`HZZPZ[ Z[\KLU[ZPUNL[[PUNHQ\TWZ[HY[VU[OLPYÃ&#x201E;UHUJPHS HPKHWWSPJH[PVUMVY[OLMHSS ;L_[IVVRYLU[HSZH]LZ`V\HIV\[ H`LHY -(-:(-YLUa`L]LU[ZVUJHTW\ZPU4HYJOHUK (WYPSJHUOLSW`V\JVTWSL[LHUKZ\ITP[[OL ULJLZZHY`Ã&#x201E;UHUJPHSHPKWHWLY^VYR *VTWSL[LQ\Z[33*ZJOVSHYZOPWHWWSPJH[PVUHUK `V\»SSILJVUZPKLYLKMVYVULVMZJOVSHYZOPWZ MYVT[OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU 


/V^[V7H`MVY*VSSLNL 7H`PUNMVY*VSSLNL ;OLYLHYLZL]LYHSVW[PVUZMVYWH`PUN MVYJVSSLNL3HRL3HUK*VSSLNL YLJVTTLUKZHSSZ[\KLU[ZJVTWSL[L[OL -(-:(VY-YLL(WWSPJH[PVUMVY-LKLYHS :[\KLU[(PK,]LUZ[\KLU[Z^OVKVUV[ ILSPL]L[OL`^PSSX\HSPM`MVYÃ&#x201E;UHUJPHS HPKZOV\SKJVTWSL[LP[ILJH\ZLP[PZ VULVM[OLZ[LWZYLX\PYLK[VYLJLP]LH Z[\KLU[SVHUHUKPZYLX\PYLKI`[OL 3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU[VIL JVUZPKLYLKMVYHZJOVSHYZOPW ;`WLZVMHZZPZ[HUJL! -LKLYHSVYZ[H[LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKNYHU[Z ¶UVWH`IHJRYLX\PYLK :[\KLU[SVHUZ¶WH`IHJRYLX\PYLK -LKLYHS>VYR:[\K` 3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU ZJOVSHYZOPWZ ;OPYKWHY[`ZJOVSHYZOPWZ ;OVZL^OVKVUV[X\HSPM`MVYZ[H[LVY MLKLYHSÃ&#x201E;UHUJPHSNYHU[ZOH]L[OYLLVW[PVUZ! 7H`[OLIPSSPUM\SSI`[OLK\LKH[L 7H`TLU[JHUILTHKL]PHTHPS VUSPULPU090:VYPUWLYZVUH[[OL (JJV\U[PUN6MÃ&#x201E;JL :PNU\WMVY[OL-(*;Z[\P[PVU WH`TLU[WSHU 9LX\LZ[HZ[\KLU[SVHU=PZP[ ^^^SHRLSHUKJJPS\ZÃ&#x201E;UHUJPHSHPK HUKJSPJRVU¸:[\KLU[3VHUZ¹MVY PUMVYTH[PVUHIV\[[OL-LKLYHS +PYLJ[3VHU7YVNYHTLSPNPIPSP[` YLX\PYLTLU[ZHUK[OL[OYLLZ[LWZ YLX\PYLK[VYLX\LZ[HZ[\KLU[SVHU H[3HRL3HUK*VSSLNL

5L[7YPJL*HSJ\SH[VY ;OL5L[7YPJL*HSJ\SH[VY[VVSWYV]PKLZ HIYVHKLZ[PTH[LVMOV^T\JOZ[\KLU[Z SPRLS`^PSSOH]L[VWH`V\[VMWVJRL[[V LUYVSSM\SS[PTLH[33*HM[LYJVUZPKLY PUNHU`NYHU[VYZJOVSHYZOPWHZZPZ[HUJL [OL`TH`ILLSPNPISL[VYLJLP]LIHZLK VUZ[HUKHYKPaLKPUW\[Z0[[HRLZ[OL Z[\KLU[»Z*VZ[VM([[LUKHUJLIV[O KPYLJ[HUKPUKPYLJ[JVZ[ZHUKZ\I[YHJ[Z [OLWVZZPISLHPK[VWYV]PKLH¸IV[[VT SPUL¹KVSSHYHTV\U[;OLJHSJ\SH[VYPZ 

H]HPSHISL\UKLYH¸>OH[^PSSP[JVZ[&¹ ZLNTLU[VU[OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPKOVTL WHNL^^^SHRLSHUKJJPS\ZÃ&#x201E;UHUJPHS HPK)LZ\YL[VYLHK[OYV\NO[OL JH]LH[ZHUKKPZJSHPTLYZH[[OLLUK

;\P[PVUHUK-LLZ ;\P[PVUMVYJYLKP[JV\YZLZPZIHZLK VU`V\YSLNHSWSHJLVMYLZPKLUJLHUK JOHYNLKVUHWLYZLTLZ[LYJYLKP[OV\Y YH[L(M[LYYLNPZ[LYPUNMVYJV\YZLZ Z[\KLU[Z^PSSILTHPSLKHIPSS[OH[^PSS PUKPJH[L[OLHTV\U[K\L:[\KLU[Z^OV KVUV[WH`[OL[V[HSHTV\U[K\L^PSS OH]LHISVJRWSHJLKVU[OLPYÃ&#x201E;SL WYVOPIP[PUN[OLTMYVTYLJLP]PUN [YHUZJYPW[ZTHRPUNZJOLK\SLJOHUNLZ VYYLNPZ[LYPUNMVYM\[\YLZLTLZ[LYZ

;\P[PVU*OHYNLZWLYZLTLZ[LYOV\Y 0UKPZ[YPJ[YLZPKLU[ 6\[VMKPZ[YPJ[^P[O JOHYNLIHJRH\[OVYPaH[PVU 6\[VMKPZ[YPJ[^P[OV\[ JOHYNLIHJRH\[OVYPaH[PVU 6\[VMZ[H[L  0UKPHUH9LZPKLU[ZVM=PNV *SH`HUKWHY[ZVM7HYRL HUK=LYTPSPVU*V\U[PLZ <WKH[LKL]LY`ZWYPUNLMMLJ[P]L Z\TTLY*OLJRVUSPULMVYTVZ[ HJJ\YH[LYH[LZ

*V\YZL-LLZ :VTLJV\YZLZYLX\PYLWH`TLU[VMH JV\YZLMLL*V\YZLMLLSL]LSZYHUNL MYVT HUKOPNOLYHUKHYLSPZ[LKPU [OL*V\YZL+LZJYPW[PVUZLJ[PVUVM[OPZ JH[HSVN

:[\KLU[(J[P]P[`-LL :[\KLU[ZLUYVSSPUNPUVUJHTW\ZHUK 2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVU HUK;LJOUVSVN`JV\YZLZ^PSSIL HZZLZZLKH MLLMVYLHJOZLTLZ[LY OV\Y5VHJ[P]P[`MLLPZJOHYNLKMVY Z[\KLU[ZLUYVSSLKPUUVUJYLKP[ JVU[PU\PUNLK\JH[PVUJV\YZLZV[OLYVMM JHTW\ZJV\YZLZHUKHKTPUPZ[YH[P]LS`

KL[LYTPULKJVU[YHJ[\HSJV\YZLZ ;OL:[\KLU[3PMLZLJ[PVUVM[OLJH[HSVN L_WSHPUZ\ZLZVM[OPZMLL

:LY]PJL-LL (SSZ[\KLU[ZLUYVSSLKPUJVSSLNLJYLKP[ JV\YZLZHYLYLX\PYLK[VWH`H WLYZLTLZ[LYOV\YZLY]PJLMLL;OPZ ZLY]PJLMLLPZJVTWYPZLKVMMLLZMVY SPIYHY`[LJOUVSVN`ZLY]PJLZYLNPZ[YH [PVUWYVNYHTJOHUNLZLY]PJLZOLHS[O ZLY]PJLZ[L_[IVVRYLU[HSZLY]PJLZ M\UKPUNTHQVYTHPU[LUHUJLWYVQLJ[Z L_[LUZPVUJLU[LYZLY]PJLZW\ISPJH[PVU ZLY]PJLZHUKJVTW\[LYUL[^VYR 0U[LYUL[ZLY]PJLZ

;L_[IVVR9LU[HS 3HRL3HUK*VSSLNLPZHTVUN[OLML^ JVSSLNLZHUK\UP]LYZP[PLZHJYVZZ[OL <UP[LK:[H[LZ[OH[OH]LH[L_[IVVR YLU[HSZ`Z[LT0[PZLZ[PTH[LK[OH[ M\SS[PTL3HRL3HUKZ[\KLU[ZTH` ZH]L\W[V WLY`LHY\ZPUN [OL[L_[IVVRYLU[HSZ`Z[LT]LYZ\Z W\YJOHZPUN[OLPYIVVRZ;L_[IVVRZ TH`ILW\YJOHZLKH[[OLYLX\LZ[VM[OL Z[\KLU[9LMLY[V[OL[L_[IVVRZLJ[PVU VM[OPZJH[HSVNMVYTVYLKL[HPSZ

0U[LYUL[*V\YZLZ :[\KLU[ZLUYVSSPUNPUHU0U[LYUL[JV\YZL ^PSSILHZZLZZLKH ZLY]PJLMLLWLY JSHZZ33*Z[\KLU[ZT\Z[WPJR\W [L_[IVVRZ[OYV\NO[OL;L_[IVVR9LU[HS :LY]PJLSVJH[LKPU[OL3HRL3HUK *VSSLNL)VVRZ[VYLVU[OLTHPU JHTW\Z:[\KLU[Z\UHISL[VWPJR\W HUKYL[\YU[OLPY[L_[IVVRZVUJHTW\Z ZOV\SKTHRLHYYHUNLTLU[Z[VW\YJOHZL [L_[IVVRZ[OYV\NO[OL3HRL3HUK )VVRZ[VYLWOVUL ;L_[IVVRZTH`HSZVILW\YJOHZLKMYVT V[OLYZV\YJLZ*LY[HPU0U[LYUL[JV\YZLZ TH`YLX\PYLZ[\KLU[Z[VW\YJOHZLHSS [L_[IVVRZ:[\KLU[ZJHUWYPU[[OLPY [L_[IVVRSPZ[MYVT090:

:LUPVY*P[PaLUZ +PZ[YPJ[YLZPKLU[ZHNLVYV]LY ^OVOH]LLUYVSSLKPUHJSHZZMVYJYLKP[ HUKOH]LÃ&#x201E;SLK[OL:LUPVY*P[PaLUZ


;Y\Z[LLZ;\P[PVU>HP]LYMVYTPU[OL (JJV\U[PUNVMÃ&#x201E;JL^PSSOH]L[OLPY [\P[PVUJVZ[Z^HP]LKH[[OLJ\YYLU[ [\P[PVUYH[LMVYLHJOJYLKP[OV\Y LUYVSSLK[OYV\NO[OLJVSSLNL"OV^L]LY ZLUPVYJP[PaLUZ^PSSILYLZWVUZPISLMVY [OLWH`TLU[VMHWWSPJHISLMLLZ;OPZ MVYTT\Z[ILJVTWSL[LKWYPVY[V LUYVSSPUNLHJOZLTLZ[LYVY[LYT

;\P[PVUMVY0UKPHUH9LZPKLU[Z ;OL3HRL3HUK)VHYKVM;Y\Z[LLZ WYV]PKLZHZWLJPHS[\P[PVUYH[LMVY 0UKPHUHYLZPKLU[ZVM[OLJV\U[PLZVM =PNV*SH`HUKWHY[ZVM7HYRLHUK =LYTPSPVU*VU[HJ[[OL(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLMVYTVYLPUMVYTH[PVU

;\P[PVU*SHZZPÃ&#x201E;JH[PVU (U`JOHUNLVM[\P[PVUJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVU MVYZ[\KLU[ZJ\YYLU[S`LUYVSSLKZOHSSIL KL[LYTPULKI`[OL+LHUVM(KTPZZPVU :LY]PJLZ7LYZVUZYLZWVUZPISLMVY THRPUN[\P[PVUJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUKL[LYTP UH[PVUZHYLH\[OVYPaLK[VYLX\PYLZ\JO JLY[PÃ&#x201E;JH[LZHMÃ&#x201E;KH]P[ZKVJ\TLU[Z VYV[OLYL]PKLUJLHZ[OL`KLLT ULJLZZHY`0UHSSJHZLZ[OLI\YKLUVM WYVVMZOHSSIL\WVU[OLZ[\KLU[THRPUN HJSHPT[VYLZPKLU[Z[\KLU[Z[H[\Z (Z[\KLU[^OVWYV]PKLZMHSZL PUMVYTH[PVUVYYLM\ZLZVYJVUJLHSZ PUMVYTH[PVUMVY[OLW\YWVZLVMHJOPL] PUNYLZPKLU[Z[H[\ZVY^OVMHPSZ[V UV[PM`[OL+LHUVM(KTPZZPVU:LY]PJLZ VMHJOHUNLVMMHJ[Z^OPJOTPNO[ LMMLJ[YLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUMYVTYLZPKLU[[V UVUYLZPKLU[Z[H[\ZZOHSSILYLX\PYLK [VWH`YL[YVHJ[P]LS`HU`[\P[PVUMLLZ ^OPJO^V\SKUVYTHSS`OH]LILLU JOHYNLKHUKZOHSSILZ\IQLJ[[V HWWYVWYPH[LKPZJPWSPUHY`HJ[PVU PUJS\KPUNI\[UV[ULJLZZHYPS`SPTP[LK [VKPZTPZZHSMYVT[OLJVSSLNL

*OHUNLZMYVT 5VUYLZPKLU[[V 9LZPKLU[:[H[\Z 0[PZ[OLYLZWVUZPIPSP[`VM[OLZ[\KLU[ [VHWWS`[V[OL+LHUVM(KTPZZPVU :LY]PJLZMVYYLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVU[VYLZPKLU[ Z[H[\ZPM[OLZ[\KLU[ILSPL]LZ[OH[

JOHUNLZPUMHJ[ZQ\Z[PM`Z\JOHYLJSHZ ZPÃ&#x201E;JH[PVU;OLJVSSLNL^PSSUV[HZZ\TL YLZWVUZPIPSP[`MVYPUP[PH[PUNZ\JOHU PUX\PY`PUKLWLUKLU[S`;OLZ[\KLU[ TH`Z\ITP[Z\JOHUHWWSPJH[PVUPU ^YP[PUNVUHMVYTHWWYV]LKI`[OL +LHUVM(KTPZZPVU:LY]PJLZH[HU` [PTLHM[LY[OLHWWYVWYPH[LKVTPJPSPHY` YLX\PYLTLU[ZOH]LILLUTL[I\[UV SH[LY[OHUKH`ZHM[LY[OLKH`VU ^OPJOJSHZZLZILNPUMVY[OLZLZZPVU MVY^OPJOYLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUPZYLX\LZ[LK

*OHUNLZMYVT9LZPKLU[ [V5VUYLZPKLU[:[H[\Z 0MHZ[\KLU[PZJSHZZPÃ&#x201E;LKHZHYLZPKLU[ LP[OLY[OLZ[\KLU[VY[OLJVSSLNLTH` PUP[PH[LHYLJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUPUX\PY`IHZLK VUJOHUNLZPUMHJ[Z^OPJO^V\SKQ\Z[PM` Z\JOHUPUX\PY`(U\ULTHUJPWH[LK YLZPKLU[Z[\KLU[^OVZLWHYLU[ZVYSLNHS N\HYKPHUSLH]L[OLKPZ[YPJ[HUKLZ[HI SPZOKVTPJPSLV\[ZPKL[OLKPZ[YPJ[ZOHSS ILYLJSHZZPÃ&#x201E;LK[VUVUYLZPKLU[Z[H[\Z LMMLJ[P]L^P[O[OLILNPUUPUNVM[OLUL_[ HJHKLTPJZLZZPVUMVSSV^PUNZHPKJOHUNL

;\P[PVU7H`TLU[Z :[\KLU[ZTH`WH`[\P[PVUHUKMLLZ I`JHZOJOLJRVYIHURJHYKH[[OL (JJV\U[PUN6MÃ&#x201E;JLPU[OL3\[OLY :[\KLU[*LU[LY;OLJVSSLNLHJJLW[Z =PZH4HZ[LY*HYKHUK+PZJV]LY :[\KLU[Z^OVOH]LYLJLP]LKHIPSSTH` Z\ITP[[OLPYJYLKP[JHYKPUMVYTH[PVUVU [OLPYIPSSPUNZ[H[LTLU[HUKYL[\YUP[[V [OL(JJV\U[PUN6MÃ&#x201E;JLVYWH`VUSPULH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\Z:[\KLU[Z^OV OH]LUV[YLJLP]LKHIPSSVYKVUV[ RUV^[OLHTV\U[K\LJHUJHSS ^P[O[OLPYPUMVYTH[PVU

-(*;:7H`TLU[WSHU 3HRL3HUK*VSSLNLVMMLYZ[OL-(*;: WH`TLU[WSHU[OH[HSSV^ZZ[\KLU[Z[V ZWYLHK[OLPY[\P[PVUWH`TLU[ZV\[V]LY [OLZLTLZ[LYHZVWWVZLK[VWH`PUN [OLPYIPSSPUM\SS5VYTHSS`Z[\KLU[Z HYLYLX\PYLK[VWH`[\P[PVUPUM\SSI` TPK[LYT0M[OL`KVUV[[OL`HYL \UHISL[VYLNPZ[LYMVYJSHZZLZ[OL UL_[ZLTLZ[LYVYVI[HPU[YHUZJYPW[Z

HUKOH]L[VWH`WLYJLU[PU[LYLZ[ VU[OLIHSHUJLK\L ;OL-(*;:WH`TLU[WSHUOHZ H HWWSPJH[PVUMLLHUKPZH]HPSHISL [OYV\NO090:PU[OL/\IMVYJ\YYLU[ Z[\KLU[Z-VYTVYLPUMVYTH[PVU YLNHYKPUN[OL-(*;:WH`TLU[ WSHUVYOV^[VZPNU\WJVU[HJ[ 4HKNL:OVV[H[VY TIHPSL` 'SHRLSHUKJJPS\Z

9LM\UKZ¶0UJS\KPUN -PUHUJPHS(PK 9LM\UKJOLJRZ^PSSILPZZ\LKHM[LY [OLMV\Y[O^LLRVMJSHZZHUKTHPSLK[V [OLZ[\KLU[»ZHKKYLZZVUÃ&#x201E;SLVY[OYV\NO HULSLJ[YVUPJYLM\UK;OLZLJOLJRZ^PSS ILMVYV]LYWH`TLU[ZYLZ\S[PUNMYVT KYVWWLKVYJHUJLSLKJSHZZLZHUKHU` Ã&#x201E;UHUJPHSHPK[OH[JHUILKPZI\YZLK KPYLJ[S`[V[OLZ[\KLU[(M[LY[OPZPUP[PHS KPZI\YZLTLU[[OLHJJV\U[PUNVMÃ&#x201E;JL ^PSSPZZ\LYLM\UKZIP^LLRS` ;\P[PVUHUKMLLJOHYNLZ^PSSIL YLK\JLKHUKHU`V]LYWH`TLU[Z ^PSSILYLM\UKLKWLYJLU[\UKLY [OLMVSSV^PUNJVUKP[PVUZ! *SHZZPZJHUJLSSLKI`HJVSSLNLVMÃ&#x201E;JPHS (Z[\KLU[KYVWZHJSHZZLZ SHZ[PUNHULU[PYLZLTLZ[LY^P[OPU [OLÃ&#x201E;YZ[PUZ[Y\J[PVUHSKH`ZVM [OLZLTLZ[LY (Z[\KLU[KYVWZHTVK\SLJSHZZLZ ^P[OPU[OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LPUZ[Y\J[PVUHS KH`ZVM[OLTVK\SL (Z[\KLU[KYVWZHJSHZZLZ[OH[ TLL[ZSLZZ[OHUHTVK\SLPUSLUN[O WYPVY[V[OLÃ&#x201E;YZ[VMÃ&#x201E;JPHSTLL[PUNVM [OLZLTLZ[LY

+H[LZ[V+YVWH*SHZZ HUK(]VPK*OHYNLZ ;OLÃ&#x201E;YZ[PUZ[Y\J[PVUHSKH`Z PUZ[Y\J[PVUHSKH`ZMVYZ\TTLY [LYTMVYZLTLZ[LYSVUNJSHZZLZPU!

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V:LW[LTILY :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY` :\TTLY!1\UL[V1\UL 


 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V:LW[LTILY :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY` :\TTLY!1\UL [V1\UL ;OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LPUZ[Y\J[PVUHSKH`Z MVY4VK\SLJSHZZLZPU!

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V(\N\Z[ :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY`

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!(\N\Z[[V(\N\Z[ :WYPUN!1HU\HY`[V1HU\HY` ;OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]LPUZ[Y\J[PVUHSKH`Z MVY4VK\SLJSHZZLZPU!

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!6J[VILY[V6J[VILY :WYPUN!4HYJO[V4HYJO

 (JHKLTPJ@LHY¶ -HSS!6J[VILY[V6J[VILY :WYPUN!4HYJO[V4HYJO -VYJSHZZLZTLL[PUNSLZZ[OHUH TVK\SLPUSLUN[OZLLJVSSLNL [PTL[HISLMVYSPZ[PUNVMÃ&#x201E;YZ[VMÃ&#x201E;JPHS TLL[PUN 5VYLM\UKYLWH`TLU[^PSSIL H\[OVYPaLKMVY^P[OKYH^HSZVYJOHUNLZ THKLHM[LY[OLYLZWLJ[P]LKYVWWLYPVK (KKP[PVUHSS`UVYLM\UKYLWH`TLU[ ^PSSILPZZ\LKPM! (Z[\KLU[PZ^P[OKYH^UI`[OL JVSSLNLMVYKPZJPWSPUHY`YLHZVUZ (Z[\KLU[PZ^P[OKYH^UI`[OL JVSSLNLMVYUVUH[[LUKHUJL (Z[\KLU[OHZÃ&#x201E;UHUJPHSVISPNH[PVUZ [V[OLJVSSLNL -PUHUJPHSHPKYLJPWPLU[ZZOV\SKYL]PL^ [OLYLM\UKYLWH`TLU[WVSPJ`PU[OL :[\KLU[-PUHUJPHS(ZZPZ[HUJLZLJ[PVU VM[OLJH[HSVN

,SLJ[YVUPJ9LM\UKZ 9LM\UKZ^PSSILPZZ\LKHM[LY[OLZP_[O^LLR VMJSHZZKPYLJ[S`[V[OLZ[\KLU[;OPZJHU ILKVUL[OYV\NOWHWLYJOLJRZZLU[[V [OLZ[\KLU[»ZHKKYLZZVUYLJVYKVY [OYV\NOHU(*/PU[V[OLZ[\KLU[»ZIHUR PUNHJJV\U[VMJOVPJL7SLHZLJVU[HJ[ [OLHJJV\U[PUNVMÃ&#x201E;JLH[ MVYM\Y[OLYPUMVYTH[PVUVU(*/Z

 

:[\KLU[-PUHUJPHS (ZZPZ[HUJL -PUHUJPHS(PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ 6MÃ&#x201E;JL3VJH[PVUHUK/V\YZ ;OL3HRL3HUK*VSSLNL-PUHUJPHS(PK HUK=L[LYHU:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JLPZSVJH[LK PU>LII/HSS6MÃ&#x201E;JLOV\YZHYL !HT[VWT4VUKH`[OYV\NO -YPKH`:\TTLYVMÃ&#x201E;JLOV\YZ]HY` (KKP[PVUHSOV\YZHYLWYV]PKLKI` HWWVPU[TLU[HUKK\YPUNZWLJPÃ&#x201E;J YLNPZ[YH[PVUWLYPVKZ

4PZZPVU:[H[LTLU[ ;OLTPZZPVUVM[OL3HRL3HUK*VSSLNL -PUHUJPHS(PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ 6MÃ&#x201E;JLPZ[VHZZPZ[Z[\KLU[ZHUK[OLPY MHTPSPLZPUHJ[P]LS`ZLLRPUNJVSSLNL Ã&#x201E;UHUJPHSYLZV\YJLZPU[OLMVYTVM MLKLYHSHUKZ[H[LSVHUZNYHU[ZHUK ZJOVSHYZOPWZ;OPZ^PSSILHJJVT WSPZOLKPUHMYPLUKS`JHYPUNHUKOLSWM\S THUULY:[\KLU[ZHUKMHTPSPLZ^PSS RUV^[OH[[OL`OH]LILLUZLY]LK ^P[OPUYLN\SH[VY`N\PKLSPULZHUKPU [OLILZ[THUULYWVZZPISL

;P[SL0= -PUHUJPHS(PK7YVNYHTZ ;OYV\NO[OL/PNOLY,K\JH[PVU(J[ VM /,(HZHTLUKLK*VUNYLZZ LZ[HISPZOLK[OLIHZPJYLN\SH[VY` MYHTL^VYR^OPJONV]LYUZ[OLHKTPUPZ [YH[PVUVMMLKLYHSÃ&#x201E;UHUJPHSHPKWYV NYHTZUH[PVU^PKL;OL/,(PZVM[LU YLMLYYLK[VHZ;P[SL0=;OLWYVNYHTZ PUJS\KLK\UKLY;P[SL0=HUKHKTPUPZ [LYLKH[3HRL3HUK*VSSLNLPUJS\KL! [OL-LKLYHS7LSS.YHU[7YVNYHT-7,33 [OL-LKLYHS*VSSLNL>VYR:[\K` 7YVNYHT-*>:7[OL-LKLYHS:\WWSL TLU[HS,K\JH[PVUHS6WWVY[\UP[`.YHU[ 7YVNYHT-:,6.[OL-LKLYHS+PYLJ[ 3VHU7YVNYHT+3HUK[OL-LKLYHS 7HYLU[HS3VHUMVY<UKLYNYHK\H[L :[\KLU[Z+73<:HUKHSZVPUJS\KLK PU[OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPKWYVNYHTZHKTPUPZ [LYLKI`3HRL3HUK*VSSLNLPZ[OL 0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK7YVNYHT 4(7

=LYPÃ&#x201E;JH[PVU =LYPÃ&#x201E;JH[PVUPZ[OLWYVJLZZI`^OPJO KVJ\TLU[H[PVUPZ\ZLK[VKL[LYTPUL [OLHJJ\YHJ`VM[OLPUMVYTH[PVU[OH[H Z[\KLU[OHZWYV]PKLK^OLUHWWS`PUN

MVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPK;OL-PUHUJPHS(PK VMÃ&#x201E;JL]LYPÃ&#x201E;LZKH[HVUHSSHWWSPJH[PVUZ ZLSLJ[LKMVY]LYPÃ&#x201E;JH[PVUI`[OL<: +LWHY[TLU[VM,K\JH[PVU(UHWWSPJHU[ JHUUV[YLJLP]LÃ&#x201E;UHUJPHSHPK\U[PS[OL YLX\LZ[LKKVJ\TLU[H[PVUPZZ\ITP[[LK HUK]LYPÃ&#x201E;JH[PVUPZJVTWSL[LK(WWSP JHU[ZHYL\YNLK[VHWWS`HJJ\YH[LS`[V H]VPKKLSH`ZPUYLJLP]PUNÃ&#x201E;UHUJPHSHPK

+L[LYTPUPUN-PUHUJPHS (PK,SPNPIPSP[` 3HRL3HUK*VSSLNLHKTPUPZ[LYZ JVTWYLOLUZP]LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKWYVNYHTZ ^OPJOPUJS\KLZJOVSHYZOPWZNYHU[Z SVHUZHUKMLKLYHS^VYRZ[\K`LTWSV` TLU[>LILSPL]LWLYZVUZZOV\SKUV[ ILKLUPLKHJJLZZ[VJVSSLNLK\L[V Ã&#x201E;UHUJPHSJPYJ\TZ[HUJLZ:[\KLU[ZHUK [OLPYMHTPSPLZHYLHZZPZ[LKI`Ã&#x201E;UHUJPHS HPKWYVNYHTZ[OH[OLSWJV]LYZJOVVS L_WLUZLZPUJS\KPUN[\P[PVUHUKMLLZ YVVTHUKIVHYKIVVRZZ\WWSPLZHUK [YHUZWVY[H[PVUJVZ[Z0UMVYTH[PVU JVUJLYUPUNÃ&#x201E;UHUJPHSHPKLSPNPIPSP[`HUK HWWSPJH[PVUHZZPZ[HUJLTH`ILVI[HPULK MYVT[OL3HRL3HUK*VSSLNL-PUHUJPHS (PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JL ;VILLSPNPISLMVY;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHS HPKWYVNYHTZH[3HRL3HUK*VSSLNL HZ[\KLU[T\Z[! /H]LHOPNOZJOVVSKPWSVTH.,+ VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVMJVTWSL[PVUMYVTH OVTLZJOVVSWYVNYHT )LHJJLW[LKHUKLUYVSSLKPUH;P[SL 0=LSPNPISLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L WYVNYHTH[3HRL3HUK*VSSLNL *LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZVMSLZZ[OHU JYLKP[OV\YZHYLUV[LSPNPISL" )LPUH[[LUKHUJLH[3HRL3HUK *VSSLNLMVY[OLW\YWVZLVMVI[HPU PUNHUHZZVJPH[LKLNYLLVYLSPNPISL JLY[PÃ&#x201E;JH[L" *VTWSL[L[OL-YLL(WWSPJH[PVUMVY -LKLYHS:[\KLU[(PK-(-:(VUSPUL H[^^^MHMZHNV] -VY^HYK[V[OL-PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JL HSSYLX\LZ[LKKVJ\TLU[ZYLX\PYLK [VJVTWSL[L]LYPÃ&#x201E;JH[PVU 0M`V\HYLHKLWLUKLU[Z[\KLU[ JVTWSL[L[OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPKHWWSPJH [PVUMVYTZ^P[O`V\YWHYLU[Z)V[O [OLZ[\KLU[HUK[OLWHYLU[ZHYL L_WLJ[LK[V\UKLYZ[HUK[OLMVYTZ HUKHJJLW[YLZWVUZPIPSP[`MVY[OL PUMVYTH[PVUYLWVY[LKVU[OLT"


:PNUHZ[H[LTLU[VM,K\JH[PVUHS 7\YWVZLHUK:LSLJ[P]L:LY]PJL 9LNPZ[YH[PVU:[H[\Z;OPZPZWHY[VM [OL-(-:(HWWSPJH[PVUHUK-LKLYHS 7LSS.YHU[H^HYKPUNWYVJLZZ" 4HPU[HPU:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ HZLZ[HISPZOLKMVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPK HWWSPJHU[ZYLJPWPLU[ZHUK" +LTVUZ[YH[LÃ&#x201E;UHUJPHSULLK ;VKL[LYTPUL[OLÃ&#x201E;UHUJPHSULLKMHJ[VY H3HRL3HUKHWWSPJHU[JVTWSL[LZ[OL -YLL(WWSPJH[PVUMVY-LKLYHS:[\KLU[ (PK-(-:(-PUHUJPHSULLKPZJVUZPK LYLK[VIL[OLKPMMLYLUJLIL[^LLUVUL HJHKLTPJ`LHY»ZLK\JH[PVUHSL_WLUZLZ [\P[PVUIVVRZMLLZYVVTHUKIVHYK WLYZVUHSHUK[YHUZWVY[H[PVUHUK[OL Z[\KLU[»ZYLZV\YJLZL_WLJ[LKMHTPS` JVU[YPI\[PVUMVY[OLZHTLWLYPVK (SSZ[\KLU[ZHUK[OLPYMHTPSPLZHYL LUJV\YHNLK[VHWWS`LHYS`MVYÃ&#x201E;UHUJPHS HPKHUK^P[OHJJ\YHJ`

:\TTLY;LYT -PUHUJPHS(PK 5L^Z[\KLU[ZHWWS`PUNILMVYL1\UL HUKJVU[PU\PUNZ[\KLU[Z^OVKPK UV[H[[LUKH[HM\SS[PTLZ[H[\ZK\YPUN [OLWYL]PV\Z[^VZLTLZ[LYZTH`IL LSPNPISLMVYH-LKLYHS7LSS.YHU[HUK VYZ[\KLU[SVHU ;OL0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK7YVNYHT PZUV[H]HPSHISLMVYHU`Z\TTLY[LYT (SPTP[LKU\TILYVM¸JHTW\ZIHZLK H^HYKZ¹-*>:7HUK-:,6.TH`IL H]HPSHISL*VU[HJ[[OL-PUHUJPHS(PK 6MÃ&#x201E;JLK\YPUN[OLZWYPUNZLTLZ[LYMVY H-PUHUJPHS(PK0UMVYTH[PVU-VYT[V ILJVUZPKLYLKMVYHZ\TTLY[LYT 56;,!Z\TTLY[LYTPZ[OLSHZ[[LYT PUHUH^HYK`LHY

4HQVY-PUHUJPHS (PK7YVNYHTZ 0SSPUVPZ4VUL[HY` (^HYK7YVNYHT4(7 <UKLYH\[OVYP[`NYHU[LKI`[OL0SSPUVPZ .LULYHS(ZZLTIS`0:(*HKTPUPZ[LYZ HWYVNYHTVMTVUL[HY`H^HYKZMVY Z[\KLU[ZPU[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ^OV H[[LUKVULVM[OL0:(*HWWYV]LK JVSSLNLZ\UP]LYZP[PLZVYOVZWP[HS ZJOVVSZVMU\YZPUNPU0SSPUVPZ

;VILLSPNPISLMVYHTVUL[HY`H^HYK [OLHWWSPJHU[T\Z[! H)LH<:JP[PaLUVYLSPNPISL UVUJP[PaLU I)LHYLZPKLU[VM[OLZ[H[LVM0SSPUVPZ J)LLUYVSSLKH[SLHZ[OHSM[PTL ZP_JYLKP[OV\YZ K*VTWS`^P[OMLKLYHSZLSLJ[P]L ZLY]PJLYLNPZ[YH[PVUYLX\PYLTLU[Z L)LHU\UKLYNYHK\H[LZ[\KLU[^OV OHZUV[YLJLP]LKHIHJJHSH\YLH[L KLNYLL M+LTVUZ[YH[LÃ&#x201E;UHUJPHSULLKHZ KL[LYTPULKI`0:(*MYVTPUJVTL HZZL[KH[HZ\WWSPLKVU[OL-YLL (WWSPJH[PVUMVY-LKLYHS:[\KLU[(PK N4HPU[HPUZH[PZMHJ[VY`HJHKLTPJ WYVNYLZZHJJVYKPUN[V[OLZ[HUKHYKZ VM[OLPUZ[P[\[PVU O5V[ILPUKLMH\S[VUHU`Z[\KLU[ SVHUUVYV^LHYLM\UKVYYLWH` TLU[VUHU`Z[H[LVYMLKLYHSNYHU[ VYZJOVSHYZOPW P5V[ILPUJHYJLYH[LK Q5V[OH]LL_JLLKLK[OLTH_PT\T 4(7WHPKJYLKP[OV\YZH[[OL MYLZOTHUVYZVWOVTVYLSL]LS ;OLH^HYKZYHUNLMYVT WLY HJHKLTPJ`LHY[VHTH_PT\TVM HZJ\YYLU[S`LZ[HISPZOLKI` [OL.LULYHS(ZZLTIS`I\[JHUUV[ L_JLLK[OLHTV\U[VM[\P[PVUHUK THUKH[VY`MLLZWHPKI`HSSZ[\KLU[Z H[HUPUZ[P[\[PVU

-LKLYHS7LSS.YHU[-7,33 ;OL-LKLYHS7LSS.YHU[PZJVUZPKLYLK [VIL[OLMV\UKH[PVUVMHSS;P[SL0= Ã&#x201E;UHUJPHSHZZPZ[HUJLWYVNYHTZ7LSSPZH ULLKIHZLKNYHU[^OPJOPZNLULYHSS` UV[YLWH`HISL;OLL_HJ[KVSSHYH^HYK PZKL[LYTPULKI`[OLZ[\KLU[»ZJV\YZL SVHKHUK[OL,_WLJ[LK-HTPS`*VU[YP I\[PVU,-*U\TILYHZJHSJ\SH[LKI` [OLMLKLYHSNV]LYUTLU[

-LKLYHS*VSSLNL>VYR:[\K` 7YVNYHT-*>:7 -LKLYHS>VYR:[\K`PZHJHTW\Z IHZLKWYVNYHTH^HYKLK[OYV\NO[OL -PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JLPU[OLMVYTVM WHY[[PTLLTWSV`TLU[:[\KLU[Z^OV WHY[PJPWH[LPU-*>:7NLULYHSS`^VYR MYVT[VOV\YZWLY^LLR ,SPNPIPSP[`MVY-*>:7PZIHZLKVU Ã&#x201E;UHUJPHSULLK-LKLYHS^VYRZ[\K` WVZP[PVUZHYLSPTP[LKPUU\TILY

-LKLYHS:\WWSLTLU[HS,K\JH[PVUHS 6WWVY[\UP[`.YHU[-:,6. -LKLYHS:\WWSLTLU[HS,K\JH[PVUHS 6WWVY[\UP[`.YHU[PZHJHTW\ZIHZLK WYVNYHT[OH[PZKLZPNULK[VWYV]PKL MLKLYHSNYHU[TVUL`[VZ[\KLU[Z^P[O [OLNYLH[LZ[Ã&#x201E;UHUJPHSULLK-:,6. H^HYKZHYLH^HYKLK[VZ[\KLU[Z^P[OH aLYVL_WLJ[LKMHTPS`JVU[YPI\[PVU^OV HWWS`ILMVYL4H`VM[OLH^HYK`LHY

-LKLYHS+PYLJ[ 3VHU7YVNYHT -LKLYHS:[HMMVYK3VHU¶:\IZPKPaLK +::3 9LN\SHYZ[\KLU[ZLUYVSSLKH[SLHZ[ OHSM[PTLTH`HWWS`MVY[OPZULLK IHZLKSVHU9LWH`TLU[VM[OPZSVHU ILNPUZZP_TVU[OZHM[LY[OLZ[\KLU[ NYHK\H[LZVYMHSSZILSV^OHSM[PTL LUYVSSTLU[+LMLYTLU[WYV]PZPVUZ KVL_PZ[MVY[OL:[HMMVYKSVHU0U[LYLZ[ VU[OLSVHUPZWHPKI`[OLMLKLYHS NV]LYUTLU[^OPSL`V\HYLPUZJOVVS 0UP[PHSWYVJLZZPUNMVY[OLSVHUH[3HRL 3HUK*VSSLNLILNPUZ^OLUHWWS`PUN MVYÃ&#x201E;UHUJPHSHPK(SS-LKLYHS:[HMMVYK 3VHUHWWSPJHU[ZT\Z[OH]L[OLPYÃ&#x201E;SLZ WYVJLZZLKI`[OL-PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JL WYPVY[VYLX\LZ[PUNHZ[\KLU[SVHU

-LKLYHS:[HMMVYK3VHU¶ <UZ\IZPKPaLK+<:3 ;OPZ-LKLYHS:[HMMVYK3VHUWYVNYHT PZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^OVHYL UV[LSPNPISLVYVUS`WHY[PHSS`LSPNPISL MVY[OLZ\IZPKPaLKZ[\KLU[SVHU :\IZPKPaLKSVHULSPNPIPSP[`T\Z[IL KL[LYTPULKWYPVY[VJHSJ\SH[PUN[OL \UZ\IZPKPaLKSVHULSPNPIPSP[`;OPZPZ UV[HULLKIHZLKSVHU;OLHWWSPJHU[ PZYLZWVUZPISLMVYWH`PUN[OLPU[LYLZ[ VU[OPZ[`WLVMSVHUMYVT[OLKH[LVM KPZI\YZLTLU[

-LKLYHS7HYLU[HS3VHUMVY <UKLYNYHK\H[L:[\KLU[Z+73<: -LKLYHS73<:SVHUZHYLH]HPSHISL [VWHYLU[ZVMKLWLUKLU[Z[\KLU[Z ^OVHYLLUYVSSLKH[SLHZ[OHSM[PTL 7HYLU[ZTH`IVYYV^HUU\HSS`\W[V[OL JHSJ\SH[LKKPMMLYLUJLIL[^LLU[OLJVZ[ VMLK\JH[PVUSLZZ[OLZ[\KLU[»ZÃ&#x201E;UHUJPHS HPK9LWH`TLU[ILNPUZVUKH[LVM KPZI\YZLTLU[H[HÃ&#x201E;_LKPU[LYLZ[YH[L

 


/V^[V9LUL^-PUHUJPHS (PK-VY5L_[@LHY -PUHUJPHSHZZPZ[HUJLHKTPUPZ[LYLKI` [OL-PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JLPZH^HYKLKVU H`LHY[V`LHYIHZPZ;VILJVUZPKLYLK MVY;P[SL0=HZZPZ[HUJLMVY[OLUL_[ HJHKLTPJ`LHYHSSJ\YYLU[YLJPWPLU[Z T\Z[YLHWWS`(KQ\Z[TLU[ZPU`V\Y LSPNPIPSP[`^PSSILTHKLHUU\HSS`[V YLÃ&#x2026;LJ[JOHUNLZPU[OLMLKLYHSHUK Z[H[LLSPNPIPSP[`MVYT\SHZ[OLÃ&#x201E;UHUJPHS ZP[\H[PVUVM`V\HUKVY`V\YMHTPS` [OLJVZ[VMH[[LUKPUNJVSSLNLHUK[OL HTV\U[HUK[`WLVMYLZV\YJLZH]HPS HISL;OL-(-:(MVY[OLUL_[H^HYK `LHY^PSSILH]HPSHISLVUVYHIV\[ 1HU\HY`(Z`V\WSHU[VYLHWWS` YLTLTILY[OH[Ã&#x201E;UHUJPHSHPKH^HYKZHYL THKLH[3HRL3HUK*VSSLNLVUH Ã&#x201E;YZ[JVTLÃ&#x201E;YZ[ZLY]LIHZPZ;OLYLMVYL [PTLSPULZZHUKHJJ\YHJ`VMHWWSPJH[PVU HYL]LY`PTWVY[HU[

/V^[V2LLW @V\Y-PUHUJPHS(PK -PUHUJPHS(PK:[HUKHYKZ VM:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ 3HRL3HUK*VSSLNLOHZLZ[HISPZOLK ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZZ[HUKHYKZMVY -LKLYHSHUK:[H[LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKYLJPWP LU[ZPUHJJVYKHUJL^P[O[OL<UP[LK :[H[LZ+LWHY[TLU[VM,K\JH[PVU YLN\SH[PVUZ;OLZLZ[HUKHYKZLUZ\YL [OH[VUS`[OVZLYLJPWPLU[ZKLTVUZ[YH[ PUNZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ[V^HYK[OL JVTWSL[PVUVM[OLPYLK\JH[PVUHS VIQLJ[P]LJVU[PU\L[VYLJLP]LÃ&#x201E;UHUJPHS HZZPZ[HUJL;OL¸-PUHUJPHS(PK:[HU KHYKZVM:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ¹HWWSPLZ [VHSSZ[\KLU[ZYLNHYKSLZZVMWYL]PV\Z Ã&#x201E;UHUJPHSHPKLSPNPIPSP[`Z[H[\Z-PUHUJPHS HPKWYVNYHTZZWLJPÃ&#x201E;JHSS`JV]LYLKI` [OLZLZ[HUKHYKZPUJS\KL![OL0SSPUVPZ 4VUL[HY`(^HYK0SSPUVPZ=L[LYHU .YHU[0SSPUVPZ5H[PVUHS.\HYK.YHU[ -LKLYHS7LSS.YHU[-LKLYHS>VYR:[\K` 7YVNYHT-LKLYHS:\WWSLTLU[HS ,K\JH[PVUHS6WWVY[\UP[`.YHU[ -LKLYHS:[HMMVYK3VHUZ\IZPKPaLKHUK \UZ\IZPKPaLKHUK[OL-LKLYHS7HYLU[ 3VHUMVY<UKLYNYHK\H[L:[\KLU[Z

 

:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ ;OLÃ&#x201E;UHUJPHSHPK¸:[HUKHYKZVM :H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ¹HYLTLHZ\YLK LHJOZLTLZ[LYHUKKL[LYTPULKI` HJVTIPUH[PVUVM[OLMVSSV^PUN LSLTLU[Z!

*VTWSL[PVU9H[L ;VJVU[PU\LÃ&#x201E;UHUJPHSHPKLSPNPIPSP[` Z[\KLU[ZT\Z[Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[L WLYJLU[VMVUL»ZVMÃ&#x201E;JPHSJ\T\SH[P]L JYLKP[OV\YLUYVSSTLU[HZKL[LYTPULK H[[OLLUKVM[OL¸KYVWHKK¹WLYPVK .YHKLZVMº-»º>»º0»HUKº<»KVUV[ TLL[ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZZ[HUKHYKZ (JV\YZLMVY^OPJOHNYHKLVMº-»VYº+» ^HZYLJLP]LKTH`ILYLWLH[LKVUJLPU LZ[HISPZOPUNZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ (Z[\KLU[JVTWSL[PUNHWWYV]LK KL]LSVWTLU[YLTLKPHSJYLKP[Z^OPSL LUYVSSLKPUHWYVNYHTLSPNPISLMVY Ã&#x201E;UHUJPHSHPK^PSSILHISL[VPUJS\KL [OVZLJYLKP[Z[V^HYKLZ[HISPZOPUN ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ

(JHKLTPJ:[HUKPUN >OL[OLYVYUV[VULOHZWYL]PV\ZS` YLJLP]LKÃ&#x201E;UHUJPHSHPKÃ&#x201E;UHUJPHSHPK YLJPWPLU[ZT\Z[OH]LH[[HPULKHU HJJLW[HISLTPUPT\TNYHKLWVPU[ H]LYHNLYLX\PYLKI`[OLJVSSLNL[V YLTHPUPUNVVKHJHKLTPJZ[HUKPUN ZLLJVSSLNLJH[HSVN\UKLY¸(JHKLTPJ :[HUKHYKHUK9LN\SH[PVUZ!:JOVSHZ[PJ :[HUKPUN¶4PUPT\T(JJLW[HISL :[HUKHYKZ¹

<WWLY3PTP[Z;LYTPUH[PVU:[H[\Z 9LNHYKSLZZVMHU`JVTIPUH[PVUVM JV\YZL^VYRH[[LTW[LKH[3HRL3HUK *VSSLNLHZ[\KLU[TH`UV[YLJLP]L Ã&#x201E;UHUJPHSHPKIL`VUKWLYJLU[VM [OLZ[\KLU[»ZWYVNYHTVMZ[\K`HZ TLHZ\YLKPUZLTLZ[LYOV\YZ

:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZHUK -LKLYHS:[\KLU[3VHU7YVNYHTZ 0UVYKLY[VHWWS`MVYHUKTHPU[HPU LSPNPIPSP[`PU[OL-LKLYHS:[HMMVYK3VHU 7YVNYHTZZ[\KLU[ZT\Z[OH]LILLUPU NVVKHJHKLTPJZ[HUKPUNH[[OLPYTVZ[ YLJLU[WVZ[ZLJVUKHY`PUZ[P[\[PVU

>HYUPUN:\ZWLUZPVU HUK9LPUZ[H[LTLU[ (Ã&#x201E;UHUJPHSHPKYLJPWPLU[UV[TLL[PUN ZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZZ[HUKHYKZ^PSSIL UV[PÃ&#x201E;LKHUKWSHJLKVUÃ&#x201E;UHUJPHSHPK

^HYUPUNMVY[OLUL_[[LYTVMLUYVSS TLU[(Z[\KLU[VU^HYUPUNZ[H[\Z ^OVKVLZUV[[OLUTLL[ZH[PZMHJ[VY` WYVNYLZZZ[HUKHYKZ^PSSILUV[PÃ&#x201E;LK HUKWSHJLKVUÃ&#x201E;UHUJPHSHPKZ\ZWLUZPVU HUKSVZLÃ&#x201E;UHUJPHSHPK(Z[\KLU[ Z\ZWLUKLKMYVTYLJLP]PUNÃ&#x201E;UHUJPHS HPKT\Z[TLL[[OL*VTWSL[PVUHUK (JHKLTPJ:[HUKHYKZL_WSHPULKHIV]L [VYLNHPULSPNPIPSP[`

(WWLHS7YVJLK\YL )LJH\ZL\U\Z\HSJPYJ\TZ[HUJLZ TH`PUÃ&#x2026;\LUJLZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ Z[\KLU[ZTH`Ã&#x201E;SLHUHWWLHS*VTWSL[L KL[HPSZMVY[OLHWWLHSWYVJLK\YLHYL H]HPSHISLMYVT[OL-PUHUJPHS(PK 6MÃ&#x201E;JL(WLYZVUHSJVUMLYLUJL^P[OH -PUHUJPHS(PKHK]PZVYPZYLX\PYLKWYPVY [VÃ&#x201E;SPUNHUHWWLHS+LJPZPVUZVM[OL -PUHUJPHS(PK:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ (WWLHS*VTTP[[LLHYLÃ&#x201E;UHS 56;,!;OLIHZPJZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ WVSPJ`^HZHWWYV]LKI`[OL3HRL 3HUK*VSSLNL)VHYKVM;Y\Z[LLZVU +LJLTILY HUKPZHWWSPLK YL[YVHJ[P]LS`HUKPYYLZWLJ[P]LVM Ã&#x201E;UHUJPHSHPKZ[H[\Z

9LM\UKZHUK 9LWH`TLU[ZMVY -PUHUJPHS(PK9LJPWPLU[Z ;P[SL0=9LM\UK7VSPJ` -LKLYHSYLN\SH[PVUZNV]LYU[OLYL[\YU VM;P[SL0=M\UKZKPZI\YZLKMVYHZ[\KLU[ ^OVJVTWSL[LS`^P[OKYH^ZMYVTH ZLTLZ[LY;OPZY\SLHZZ\TLZ[OH[H Z[\KLU[LHYUZOPZVYOLYHPKIHZLKVU [OLWLYPVKVM[PTLOLVYZOLYLTHPULK LUYVSSLK+\YPUN[OLÃ&#x201E;YZ[WLYJLU[VM [OLZLTLZ[LYHZ[\KLU[LHYUZ;P[SL0= M\UKZPUKPYLJ[WYVWVY[PVU[V[OLSLUN[O VM[PTLOLVYZOLYLTHPUZLUYVSSLK;OL WLYJLU[HNLVM[PTLK\YPUN[OLZLTLZ[LY [OH[[OLZ[\KLU[YLTHPULKLUYVSSLKPZ [OLWLYJLU[HNLVMKPZI\YZHISLHPKMVY [OH[WLYPVK[OH[[OLZ[\KLU[LHYULK (Z[\KLU[^OVYLTHPUZLUYVSSLK IL`VUK[OLWLYJLU[WVPU[LHYUZHSS HPKMVY[OLZLTLZ[LY;OL-PUHUJPHS(PK 6MÃ&#x201E;JL^PSSYL[\YU\ULHYULKHPK[V[OL MLKLYHSNV]LYUTLU[;OLZ[\KLU[PZ[OLU YLZWVUZPISLMVYYL[\YUPUN[OL\ULHYULK HPKOLVYZOLYLJLP]LK[V[OLJVSSLNL


-PUHUJPHS(ZZPZ[HUJL MVY=L[LYHUZ HUK9LZLY]PZ[Z =L[LYHUZ»)LULÃ&#x201E;[Z .0)PSS¶*OHW[LYHUK 3HRL3HUK*VSSLNLPZHWWYV]LKMVY LK\JH[PVUHS.0)PSSILULÃ&#x201E;[Z:LY]PJL TLUHUK]L[LYHUZZOV\SKJVU[HJ[[OL -PUHUJPHS(PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ 6MÃ&#x201E;JLMVYPUMVYTH[PVUJVUJLYUPUN[OL Ã&#x201E;UHUJPHSHZZPZ[HUJLHUKVYILULÃ&#x201E;[Z H]HPSHISL[V[OLT[OYV\NO[OL<UP[LK :[H[LZ+LWHY[TLU[VM=L[LYHUZ»(MMHPYZ

0SSPUVPZ=L[LYHUZ».YHU[0=. (]L[LYHU^OVLU[LYLK[OLHYTLK MVYJLZ^OPSLHYLZPKLU[VM0SSPUVPZHUK OHZILLUOVUVYHIS`KPZJOHYNLKTH` ILH^HYKLKHZJOVSHYZOPWWYV]PKLKOL ZOLOHZ[OLYLX\PYLKWLYPVKVMZLY]PJL ;OPZZJOVSHYZOPWWH`ZYLZPKLU[[\P[PVU HUKJLY[HPUMLLZH[HU0:(*HWWYV]LK PUZ[P[\[PVU7YVVMVMZLY]PJLHUK YLZPKLUJ`YLX\PYLTLU[PZWYV]PKLKVU [OL9LWVY[VM:LWHYH[PVU++ HUKT\Z[ILZ\ITP[[LK^P[O[OL0=. HWWSPJH[PVU[V0:(*(WWSPJH[PVUZMVY [OL0=.TH`ILVI[HPULKMYVT`V\Y SVJHS0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM=L[LYHUZ» (MMHPYZ6MÃ&#x201E;JLVY[OL*VSSLNL-PUHUJPHS (PKHUK=L[LYHU:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JL

:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JLMVYPUMVYTH[PVU JVUJLYUPUN[OLÃ&#x201E;UHUJPHSHZZPZ[HUJL HUKVYILULÃ&#x201E;[ZH]HPSHISL[V[OLT [OYV\NO[OL<UP[LK:[H[LZ+LWHY[TLU[ VM=L[LYHUZ»(MMHPYZ

>HY6YWOHUZ(ZZPZ[HUJL7YVNYHT *OHW[LY ;OL>HY6YWOHUZ(ZZPZ[HUJL(J[PZ KLZPNULK[VWYV]PKLILULÃ&#x201E;[ZH]HPSHISL UV[VUS`[V^PKV^ZHUKJOPSKYLUVM KLJLHZLK]L[LYHUZI\[HSZV^P]LZHUK JOPSKYLUVM]L[LYHUZ^OVOH]LZLY]PJL YLSH[LKKPZHIPSP[PLZ^OPJOHYLJVUZPK LYLK[VIL[V[HSHUKWLYTHULU[ (KKP[PVUHSPUMVYTH[PVUTH`IL VI[HPULKMYVT`V\YSVJHS0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM=L[LYHUZ»(MMHPYZ0U 4H[[VVU[OL0+=(PZSVJH[LKH[ 5[O:[YLL[WOVUL

=L[LYHU»Z=VJH[PVUHS9LOHIPSP[H[PVU *OHW[LY ;OL=L[LYHU»Z=VJH[PVUHS9LOHIPSP[H[PVU PZHJVTWYLOLUZP]LLK\JH[PVUHS WYVNYHTHKTPUPZ[LYLKI`[OL=( VWLU[V]L[LYHUZ^P[OHJVTWLUZHISL ZLY]PJLJVUULJ[LKKPZHIPSP[`(TVU[OS` Z[PWLUKPZH^HYKLKHSVUN^P[OHSS [\P[PVUHUKMLLZHZ^LSSHZULJLZZHY` [VVSZVYZ\WWSPLZ*VU[HJ[[OL=L[LYHUZ (KTPUPZ[YH[PVUMVYTVYLPUMVYTH[PVU

=L[LYHUZ(MMHPYZ=(!7VSPJ` VU:H[PZMHJ[VY`7YVNYLZZ :[\KLU[Z^OVHYLYLJLP]PUNLK\JH[PVUHS ILULÃ&#x201E;[Z[OYV\NO[OL<:+LWHY[TLU[ VM=L[LYHUZ»(MMHPYZ=(HUKVY[OL 0SSPUVPZ=L[LYHUZ».YHU[VY0SSPUVPZ 5H[PVUHS.\HYK.YHU[T\Z[JVU[PU\L [VTHRLZH[PZMHJ[VY`WYVNYLZZPU[OLPY HJHKLTPJTHQVY:H[PZMHJ[VY`WYVNYLZZ [V^HYKHULK\JH[PVUHSVIQLJ[P]L^PSS ILTLHZ\YLKPU[LYTZVMH]L[LYHU»Z J\T\SH[P]L.7([OH[KVLZUV[Z\IQLJ[ OPTVYOLY[VHJHKLTPJWYVIH[PVU Z[H[\ZMVY[^VJVUZLJ\[P]L[LYTZ ZLLZLJ[PVU(JHKLTPJ0UMVYTH[PVU 0MHJLY[PÃ&#x201E;LK]L[LYHUTHPU[HPUZH WYVIH[PVUHY`.7(MVY[^VJVUZLJ\[P]L LUYVSSTLU[WLYPVKZ[OL]L[LYHU»Z LUYVSSTLU[JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUT\Z[IL Z\ZWLUKLK>OLU[OLHJHKLTPJ WYVIH[PVUZ[H[\ZPZSPM[LKLUYVSSTLU[ JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUJHUILYLPUZ[H[LK (]L[LYHUPZL_WLJ[LK[VJVTWSL[L HSSVM[OLJYLKP[OV\YZOLVYZOLPZ JLY[PÃ&#x201E;LKMVYLHJOZLTLZ[LY0UZVTL ZP[\H[PVUZH]L[LYHU^OVKVLZUV[ JVTWSL[LHSSJYLKP[OV\YZPUHZLTLZ[LY TH`ILJOHYNLK^P[OHUV]LYWH`TLU[ =L[LYHUZHYLYLTPUKLK[OH[[OL` TH`VUS`LUYVSSPUJSHZZLZ^OPJOHWWS` [V[OLPYKLJSHYLKTHQVYPM[OL`L_WLJ[ [VYLJLP]L.0)LULÃ&#x201E;[Z0UZWLJPHS

0SSPUVPZ5H[PVUHS.\HYK.YHU[05. ,USPZ[LKWLYZVUZ^OVOH]LZLY]LKVUL `LHYPU[OL0SSPUVPZ5H[PVUHS.\HYKVY 5H]HS4PSP[PHTH`HWWS`;OL05.WH`Z [\P[PVUHUKJLY[HPUMLLZMVYLSPNPISL WLYZVUZH[[LUKPUNHU0:(*HWWYV]LK PUZ[P[\[PVU7LYZVUZHYLLSPNPISLMVY 05.VUS`K\YPUN[OLWLYPVK[OL` HYLLUSPZ[LKPU[OLN\HYKVYTPSP[PH (WWSPJH[PVUZHYLZLJ\YLKMYVT`V\Y SVJHS5H[PVUHS.\HYK(YTVY`*VT THUKLYVY[OL*VSSLNL-PUHUJPHS(PK HUK=L[LYHU:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JL(WWSPJH [PVUZT\Z[ILYLUL^LKHUU\HSS`

-LKLYHS:LSLJ[LK9LZLY]L)LULÃ&#x201E;[Z *OHW[LY 3HRL3HUK*VSSLNLPZHWWYV]LKMVY :LSLJ[LK9LZLY]L)LULÃ&#x201E;[Z9LZLY]PZ[Z HUK5H[PVUHS.\HYKZTLUZOV\SK JVU[HJ[[OL-PUHUJPHS(PKHUK=L[LYHU

 


JPYJ\TZ[HUJLZ]L[LYHUZTH`LUYVSSPU UVUJYLKP[KL]LSVWTLU[HSYLTLKPHS JSHZZLZZ\JOHZYLHKPUNTH[OLTH[PJZ HUK,UNSPZO=L[LYHUZHYLLUJV\YHNLK [VJVUZ\S[MYLX\LU[S`^P[O[OLPY HJHKLTPJHK]PZVYVYH3HRL3HUK *VSSLNLJV\UZLSVYPUYLNHYKZ[V[OLPY HJHKLTPJWYVNYLZZ

;HSLU[LK:[\KLU[(^HYK7YVNYHT;:(

*VTT\UP[`:LY]PJLZ)SVJR.YHU[

;OL;HSLU[LK:[\KLU[(^HYK;:(PZ H[\P[PVU^HP]LYZJOVSHYZOPWWYVNYHT MVYNYHK\H[PUNOPNOZJOVVSHUK.,+ Z[\KLU[Z^P[OV\[Z[HUKPUNHJOPL]LTLU[ PUHJHKLTPJZH[OSL[PJZHUKSP]LZ[VJR Q\KNPUN^OVH[[LUK3HRL3HUK*VSSLNL HZM\SS[PTLZ[\KLU[Z

6[OLY-PUHUJPHS (PK:V\YJLZ

;OL(JHKLTPJ;HSLU[LK:[\KLU[(^HYK

;OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM*VTTLYJL HUK*VTT\UP[`(MMHPYZ+**( [OYV\NOSVJHSVMÃ&#x201E;JLZWYV]PKLZHU HZZPZ[HUJLWYVNYHTMVYZ[\KLU[Z LUYVSSLKPU[YHPUPUNMVYOPNOLTWSV` TLU[WV[LU[PHSÃ&#x201E;LSKZ,SPNPIPSP[`PZ IHZLKVUULLKHUKSPRLS`Z\JJLZZ PUHJOVZLUJ\YYPJ\S\T*VU[HJ[ [OL+**(+P]PZPVUVM,JVUVTPJ 6WWVY[\UP[`MVY [OLSVJH[PVUVM[OLJVTT\UP[`HJ[PVU VMÃ&#x201E;JLPU`V\YJV\U[`

=VJH[PVUHS9LOHIPSP[H[PVU.YHU[Z ;OL:[H[LVM0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM 9LOHIPSP[H[PVU:LY]PJLZ+69:TH` WYV]PKLM\UKZMVY[\P[PVUYVVTHUK IVHYK[YHUZWVY[H[PVUHUKV[OLY ULJLZZHY`L_WLUZLZMVYWLYZVUZ^OV HYLMV\UK[VILKPZHISLK(WWSPJHU[Z T\Z[OH]LHKPZHIPSP[`^OPJOWYL]LU[Z [OLTMYVTLHYUPUNHSP]PUNNL[[PUNH Z\P[HISLQVIVY[OYLH[LUZ[OLPYJVU[PU\ PUNLTWSV`TLU[(WWSPJHU[ZT\Z[OH]L HYLHZVUHISLJOHUJLVMILPUNHISL[V ^VYRPUZ\P[HISLLTWSV`TLU[HM[LY [YHPUPUNPZWYV]PKLK:[\KLU[Z^OV OH]LHTLKPJHSVYWO`ZPJHSKPZHIPSP[` ZOV\SKJVU[HJ[HUVMÃ&#x201E;JLVM[OL0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM9LOHIPSP[H[PVU:LY]PJLZ MVYM\Y[OLYPUMVYTH[PVU0U4H[[VVU +69:PZSVJH[LKH[ 5VY[O[O :[YLL["

>VYRMVYJL0U]LZ[TLU[(J[>0( ;OL>VYRMVYJL0U]LZ[TLU[(J[ HZZPZ[ZX\HSPÃ&#x201E;LKZ[\KLU[Z^P[O[\P[PVU MLLZHUKYLSH[LKL_WLUZLZ[VLUYVSS PUHWWYV]LK]VJH[PVUHSWYVNYHTZ *VU[HJ[`V\YULHYLZ[>VYRMVYJL +L]LSVWTLU[*LU[LYVYJHSS L_[MVY HKKP[PVUHSPUMVYTH[PVU

:WLJPHS:JOVSHYZOPWZ ;OL0SSPUVPZ:[\KLU[(ZZPZ[HUJL*VT TPZZPVU0:(*ZWVUZVYZZJOVSHYZOPW WYVNYHTZMVYZWLJPHSNYV\WZ;OLZL PUJS\KLKLWLUKLU[ZVMWVSPJLTLUHUK Ã&#x201E;YLTLURPSSLKPU[OLSPULVMK\[`" KLWLUKLU[ZVMJVYYLJ[PVUHS^VYRLYZ RPSSLKPU[OLSPULVMK\[`VYWLYTHULU[S` KPZHISLK"HUK[LHJOLYZOVY[HNL ZJOVSHYZOPWZ0UMVYTH[PVUMVY[OLZL ZWLJPHSWYVNYHTZTH`ILVI[HPULKI` ]PZP[PUN^^^JVSSLNLPSSPUVPZVYNVYI` JHSSPUN[OL0SSPUVPZ:[\KLU[(ZZPZ[HUJL *VTTPZZPVUH[  

PZMVYHTH_PT\TVM[^VJVUZLJ\[P]L JHSLUKHY`LHYZHUKPZH^HYKLKI`HU PUKPZ[YPJ[OPNOZJOVVS[V[^VNYHK\H[LZ ^OVWSHU[VH[[LUK[OLJVSSLNL,HJO NYHK\H[LT\Z[OH]LHJSHZZYHURVMH[ SLHZ[[OL[OWLYJLU[PSLVYHU(*; JVTWVZP[LZJVYLVMVYOPNOLY

;OL3P]LZ[VJR1\KNPUN;LHTHUK ([OSL[PJ;HSLU[LK:[\KLU[(^HYKZ HYLH^HYKLKI`3HRL3HUK*VSSLNL JVHJOLZMVYHZWLJPÃ&#x201E;JLUYVSSTLU[ WLYPVK[VZ[\KLU[Z^OVPU[OLPY Q\KNTLU[OH]LV\[Z[HUKPUNHIPSP[` [VWLYMVYTVU[OLPY[LHT(SS[\P[PVU HUKMLLZMVYJYLKP[JV\YZLZHYL^HP]LK L_JLW[SH[LMLLZHUKZWLJPHSHZZLZZ TLU[ZMVYTH[LYPHSZ\ZLKPUJSHZZ ;OLU\TILYHUKHKTPUPZ[YH[PVUVM[OL ([OSL[PJ;:(HYLPUHJJVYKHUJL^P[O [OL5H[PVUHS1\UPVY*VSSLNL([OSL[PJ (ZZVJPH[PVUHUK[OL3HRL3HUK *VSSLNL)VHYKVM;Y\Z[LLZN\PKLSPULZ .\PKLSPULZMVY[OLHKTPUPZ[YH[PVUVM [OL;HSLU[LK:[\KLU[(^HYK7YVNYHT HYLWYLZLU[LKMVYHWWYV]HS[V[OL)VHYK VM;Y\Z[LLZMVY[OYLL[^V`LHYJ`JSLZ ;OL;:(N\PKLSPULZHYLH]HPSHISLMYVT [OL6MÃ&#x201E;JLVM[OL=PJL7YLZPKLU[MVY :[\KLU[:LY]PJLZ

;YHKL9LHKQ\Z[TLU[(J[7YVNYHT;9( ;OL;YHKL9LHKQ\Z[TLU[(J[7YVNYHT PZHMLKLYHSS`M\UKLKWYVNYHTJVVYKP UH[LK[OYV\NO[OL0SSPUVPZ+LWHY[TLU[ VM,TWSV`TLU[:LJ\YP[`¶,TWSV`TLU[ :LY]PJL+P]PZPVUHUK3HRL3HUK *VSSLNL+PZSVJH[LK>VYRLY:LY]PJLZ ;OPZWYVNYHTJHUHZZPZ[^VYRLYZ ^OVZLQVIZOH]LILLUSVZ[K\L[V MVYLPNUJVTWL[P[PVU]PHSH`VMMZHUK VYMHJ[VY`JSVZPUNZ,SPNPISLWLYZVUZ JHUVI[HPUHZZPZ[HUJLMVYYL[YHPUPUN HUKVYPUSVJH[PUNLTWSV`TLU[-VY HWWSPJH[PVUHUKLSPNPIPSP[`WYVJLK\YLZ WSLHZLJVU[HJ[[OL*YVZZYVHKZ>VYR MVYJL*LU[LYVYJHSS L_[

+PZSVJH[LK>VYRLY:LY]PJLZ ;OPZWYVNYHTVMMLYZHZZPZ[HUJL[V WLVWSL\ULTWSV`LKK\L[VHI\ZPULZZ JSVZPUNVYHWLYTHULU[SH`VMM;OL +PZSVJH[LK>VYRLY7YVNYHTJHU WYV]PKL]VJH[PVUHSJSHZZYVVT[YHPUPUN VU[OLQVI[YHPUPUNQVIZLHYJOHZZPZ [HUJLWLYZVUHSJV\UZLSPUNHUKV[OLY Z\WWVY[ZLY]PJLZ-VYHWWSPJH[PVUHUK LSPNPIPSP[`WYVJLK\YLZWSLHZLJVU[HJ[ [OL+PZSVJH[LK>VYRLY7YVNYHTH[ 9PJOTVUK(]L,HZ[4H[[VVU L_[

7\ISPJ(ZZPZ[HUJL.YHU[7YVNYHT :[\KLU[Z^P[OHUHJ[P]L+/:JHZL0+ TH`ILLSPNPISLMVY[\P[PVUHZZPZ[HUJL MVYHTH_PT\TVMJYLKP[OV\YZ -VYHSPZ[VMHWWYV]LKJSHZZLZHUKH KL[LYTPUH[PVUVMLSPNPIPSP[`JVU[HJ[[OL 3HRL3HUK*VSSLNL(K\S[,K\JH[PVU 7YVNYHTVYWOVUL L_[

7YP]H[L:JOVSHYZOPWZ )LZ\YL[VSVVRPU[V`V\YSVJHS JVTT\UP[`MVYWVZZPISLM\UKPUN 6M[LUJVTT\UP[`W\ISPJZLY]PJL VYNHUPaH[PVUZSVJHSSLUKPUNPUZ[P[\ [PVUZMYH[LYUHSVYKLYZI\ZPULZZJS\IZ HUKPUK\Z[YPLZZWVUZVYH]HYPL[`VM WYP]H[LZJOVSHYZOPWZ@V\YZ[H[L SLNPZSH[VYZHUKZLUH[VYZJHUH^HYK ZJOVSHYZOPWZ0UHKKP[PVU`V\YYLNPVUHS Z\WLYPU[LUKLU[VMZJOVVSZTH`W\ISPZO HJVTWYLOLUZP]LSPZ[PUNVMZJOVSHYZOPWZ HUKNYHU[Z:LLHSZV3HRL3HUK *VSSLNL-V\UKH[PVU:JOVSHYZOPWZ PU[OPZJH[HSVN=PZP[V\Y^LIZP[LH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\ZÃ&#x201E;UHUJPHSHPKMVY HKKP[PVUHSPUMVYTH[PVUVUZJOVSHYZOPW ZLHYJOLZ


3HRL3HUK *VSSLNL -V\UKH[PVU )\PSKPUNIYPNO[LY M\[\YLZHUKZ[YVUNLY JVTT\UP[PLZ [OYV\NOLK\JH[PVU ;PWZMVYZ\ITP[[PUN

HZJOVSHYZOPWHWWSPJH[PVU [V[OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU

â&#x153;&#x201D;<ZLWYVWLYNYHTTHYHUKW\UJ[\H[PVU^OLU

JVTWSL[PUN`V\YHWWSPJH[PVUHUK[OLWLYZVUHS Z[H[LTLU[LZZH`X\LZ[PVUZ

â&#x153;&#x201D;7YVVMYLHK`V\YHWWSPJH[PVU.P]LL_[YHH[[LU[PVU [V[OL[OYLLLZZH`X\LZ[PVUZ

â&#x153;&#x201D;:LSS`V\YZLSM@V\HYLKLZJYPIPUN`V\YZLSMHUK

^O``V\KLZLY]LHZJOVSHYZOPWV]LYV[OLY HWWSPJHU[Z[VHJVTTP[[LL^OVVUS`OHZ`V\Y HWWSPJH[PVU[VL]HS\H[L`V\YULLKMVYHZZPZ[HUJL

â&#x153;&#x201D;4HRLZ\YL`V\YHWWSPJH[PVUPZJVTWSL[L

*VTWSL[LHSSYLX\LZ[LKPUMVYTH[PVUHZ^LSS HZ[OLWLYZVUHSZ[H[LTLU[LZZH`ZHUKZPNUHUK KH[L[OLHWWSPJH[PVU

â&#x153;&#x201D;;\YUPUHUL^HWWSPJH[PVULHJOHJHKLTPJ`LHY -V\UKH[PVUZJOVSHYZOPWZHYLUV[H\[VTH[PJHSS` YLUL^LKHUKZ[\KLU[ZT\Z[Z\ITP[HUL^ HWWSPJH[PVULHJO`LHY

â&#x153;&#x201D;:\ITP[HWWSPJH[PVUVUSPUL>OPSL^LKV

HJJLW[OHYKJVW`HWWSPJH[PVUZ^LLUJV\YHNL Z[\KLU[Z[VZ\ITP[[OLPYHWWSPJH[PVUVUSPULH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\ZMV\UKH[PVU

â&#x153;&#x201D;;\YUHWWSPJH[PVUPUVU[PTL;VILJVUZPKLYLK

MVYHSSZJOVSHYZOPWZ^LOPNOS`YLJVTTLUKOH]PUN `V\YHWWSPJH[PVUPUI`4HYJOVY[OLWYLJLKPUN I\ZPULZZKH`PM4HYJOMHSSZVUH^LLRLUKVM [OLWYLJLKPUNHJHKLTPJ`LHY(WWSPJH[PVUZ YLJLP]LKHM[LY[OH[[PTL^PSSILJVUZPKLYLKHZ ZJOVSHYZOPWZILJVTLH]HPSHISLM\UKPUNWLYTP[Z HUKPUKP]PK\HSULLKZHYLKL[LYTPULK

:JOVSHYZOPWZ :JOVSHYZOPWH^HYKZYHUNLMYVT [V WLY`LHY :JOVSHYZOPWHWWSPJH[PVUZHYLK\LI`!WT4HYJOVY [OLWYLJLKPUNI\ZPULZZKH`PM4HYJOMHSSZVUH^LLRLUKVM [OLWYLJLKPUNHJHKLTPJ`LHY(WWSPJH[PVUZYLJLP]LKHM[LY[OH[ [PTL^PSSILJVUZPKLYLKHZZJOVSHYZOPWZILJVTLH]HPSHISL M\UKPUNWLYTP[ZHUKPUKP]PK\HSULLKZHYLKL[LYTPULK :JOVSHYZOPWZHYLUV[H\[VTH[PJHSS`YLUL^LKHUKZ[\KLU[Z T\Z[YLHWWS`LHJO`LHY0UMVYTH[PVUWLY[HPUPUN[VH]HPSHISL ZJOVSHYZOPWZN\PKLSPULZMVYPUKP]PK\HSZJOVSHYZOPWZHUK HWWSPJH[PVUZHYLH]HPSHISLI`JVU[HJ[PUN[OL-V\UKH[PVU 6MÃ&#x201E;JLH[LTHPSPUNMV\UKH[PVU' SHRLSHUKJJPS\ZVY^^^SHRLSHUKJJPS\ZMV\UKH[PVU 7SLHZLUV[L[OH[VUS`VULHWWSPJH[PVUULLKZ[VIL JVTWSL[LKMVYJVUZPKLYH[PVUVMHSS-V\UKH[PVU:JOVSHYZOPWZ 0UHKKP[PVU[V[OL-V\UKH[PVU»ZZJOVSHYZOPWHWWSPJH[PVU HZWLJPHSHWWSPJH[PVUPZYLX\PYLKMVY[OL33*-HJ\S[` (ZZVJPH[PVUHUK5:-¶5H[PVUHS:JPLUJL-V\UKH[PVU ZJOVSHYZOPWZ7SLHZLJVU[HJ[[OL-V\UKH[PVU6MÃ&#x201E;JLH[ MVYPUMVYTH[PVUVU[OLZLZJOVSHYZOPWZ

*\YYPJ\S\T:JOVSHYZOPWZ (NYPJ\S[\YL 1VOU+LLYL*VTWHU` +LRHSI(ZNYV^ 4PRL/PJRTHU4LTVYPHS 7H\SHUK4HYZOH3LL-HTPS` (NYPJ\S[\YL .HY`HUK;OLYLZH4LS]PU :JV[[:[H[L)HUR 1PTHUK:HUKYH:OHMMLY >HYYLUHUK9VZLSSH:\OS(NYPJ\S[\YHS <SSYPJO;Y\Z[ (\[VTV[P]L;LJOUVSVN` +\Z[ :VUZ(\[V:\WWSPLZ ,KNHY 3VYH(UU5LHS)\YUOHT 5HUJ` 9VZLTHY`5LHS )\ZPULZZ :[H[L)HURVM(Y[O\Y -PYZ[5LPNOIVYOVVK)HUJZOHYLZ .PSILY[4L[aNLYHUK4HKPNHU 3LUZPUR)\ZPULZZ 9`HU)LUUL[[ 9HKSVMM (Y[ 1LHUUL>PSSLUIVYN-HTPS` *VTT\UPJH[PVUZ 33**VTT\UPJH[PVUZ /\THU9LZV\YJLZ 33*,HYS`*OPSKOVVK HUK-HTPS`:LY]PJLZ 33*/\THU:LY]PJLZ*S\I 4LKPJHS )VU\[[P6Y[OVWLKPJ:LY]PJLZ3[K 1VOU)\YRL :\ZHU2)\YRL :VWOPH4HYPL)VNHYK +LJH[\Y+LU[HS/`NPLUL *VTWVULU[*V\UJPS +Y+. 4HYP[H/\LSZRVL[[LY 0SSPUVPZ/LHS[O0TWYV]LTLU[ (ZZVJPH[PVU )L[[`2VLILYSLPU5\YZPUN 33*-V\UKH[PVU5\YZPUN 33*5\YZPUN1LUUPMLY+YHRL 4LTVYPHS 33*5\YZPUN2HYLU/HYYPZ4LTVYPHS 33*5\YZPUN9VILY[H;OVTWZVU 33*5\YZPUN1HZVUAHUN 33*7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[*S\I 33::(+/( .HY`HUK;OLYLZH4LS]PU ** =PYNPUPH5\UHTHRLY -V\UKH[PVU

1PT 4HY`7HKNL[[ 7HYPZ*VTT\UP[`/VZWP[HS 7LHYTHU7OHYTHJ` 9HKPV¶;=)YVHKJHZ[PUN 33*>3239HKPV*S\I ;LJOUVSVN` (NYP-HI0UJ 99+VUULSSL`*V -PYL7YV*VYWVYH[PVU +PHUL.SVZZLY .Y\USVO*VUZ[Y\J[PVU +L^L`/L\LYTHU =PYNPS9/V^LSS4LTVYPHS 5H[PVUHS:JPLUJL-V\UKH[PVU5:- 7OPSSPW;\JRLY4LTVYPHS

.LULYHS:JOVSHYZOPWZ (TLYLU*07: (YLH,K\JH[PVUHS*YLKP[<UPVU (UU)HJVU ,K^PUPL (SILY[)LJRLY :[LWOLU +LIIPL)LULÃ&#x201E;LS )LULÃ&#x201E;[(KTPUPZ[YH[P]L:`Z[LTZ 1HTLZ 4HYN\LYP[L)LUUL[[ 3H\YH)YHUKLUI\YN4LTVYPHS )Y\TSL]L0UK\Z[YPLZ0UJ 1VOU)\YRL )Y`HU 2YPZ[H)\YYLSS )\ZL`)HUR )\ZO\L/\THU9LZV\YJLZ0UJ .HY`*HK^LSS *HZL`3PVUZ*S\I *OHW[LYZ28 4- VM[OL7,6:PZ[LYOVVK *OYPZ[PHU*V\U[`0U[LNYH[LK *VTT\UP[`:LY]PJLZ0UJ *P[PaLUZ5H[PVUHS)HURVM7HYPZ *VSLZ*V\U[`)\ZPULZZ 7YVMLZZPVUHS>VTLU *VSLZ4V\S[YPL,SLJ[YPJ*VVWLYH[P]L *VTT\UP[`)HURZVM:OLSI`*V\U[` *VU[YVS;LJOUVSVN` :VS\[PVUZ *YVZZYVHKZ()(;,*OHW[LY 1VOU -LYU+PLS4LTVYPHS ,KNHY*V\U[`)HUR ;Y\Z[ ,MÃ&#x201E;UNOHT:\UYPZL9V[HY` ,MÃ&#x201E;UNOHT>HS4HY[ -PYZ[4PK0SSPUVPZ)HUR ;Y\Z[ -PYZ[4PK0SSPUVPZ0UZ\YHUJL.YV\W ;OL-PYZ[5H[PVUHS)HURVM4H[[VVU -PYZ[5H[PVUHS)HURVM+PL[LYPJO -PYZ[5H[PVUHS)HURVM7HUH

 


-PYZ[:[H[L)HURVM)LLJOLY*P[` .LYHSK9-VYZ`[OL ;OLVKVYL,-\SSLY4LTVYPHS 1VL.HY`4LTVYPHS 4H[[VVU2P^HUPZ*S\I 7H\SHUK2H[O`.SLUUL` *HYS :\a`/HY[ 5VYTHU/H[Ã&#x201E;SS 1VZLWO5/LUKYP_ 0),>:JOVSHYZOPWZ 0/0;\YIV 0U[LYUH[PVUHS7HWLY 1 1=LU[\YLZ -YHUR (UUL2HIILZ +LVU2HUTHJOLY 1VOU,2LSSL` 2S\[OL*LU[LY 2UPNO[ZVM*VS\TI\Z*V\UJPS *HYS *HYVS`U2VLYULY .HY`2\OUZ >HSS`;H`SVY 3LYUH3PVUZ*S\I 1VOU :VUUH3P]LZH` 33*(KTPUPZ[YH[P]L*V\UJPS 33*(S\TUP(ZZVJPH[PVU 33**\Z[VKPHS(ZZVJPH[PVU 33*-HJ\S[`(ZZVJPH[PVU 33*.,+ 33*/VUVYZ 33*/\THU:LY]PJLZ*S\I 33*5H]PNH[VY>YP[LY 33*7OP;OL[H2HWWH 33*7YVQLJ[7(3 33*:[\KLU[(TIHZZHKVYZ 33*:[\KLU[.V]LYUTLU[ 33*:[\KLU[3PML 33*:[\KLU[:LY]PJLZ *VUZ\LSSV3\[[YLSS:JO\S[a 4H[[VVU(TLYPJHU3LNPVU 4H[[VVU7HUOLSSLUPJ*S\I 4H[[VVU>HS4HY[ 7H\S *OYPZ[PUL4J2PSSPW 1LMM ;VUP4LMMVYK :[L]L4L[aNLY4LTVYPHS)HZLIHSS 4PKSHUK:[H[LZ)HUR 4PK^LZ[6MÃ&#x201E;JL:\WWS`

7H[HUK(UUPL4VUHOHU 2L]PU4VVYL4LTVYPHS 5H[PVUHS)HUR([SHTVU[)YHUJO 5H[PVUHS)HUR,MÃ&#x201E;UNOHT)YHUJO 5H[PVUHS)HUR7HUH)YHUJO :HSPZH ;VT6STZ[LK 7 /4HU\MHJ[\YPUN )VI 3HUH7HUJVHZ[ 7H[[LYZVU+LU[HS:\WWS`0UJ 9HTZL`/PNO:JOVVS:[\KLU[*V\UJPS -PYZ[5H[PVUHS)HUR9HTZL` 9VIIPUZ:JO^HY[a5PJOVSHZ 3PM[VUHUK;H`SVY3[K *OHYSLUL9V`4LTVYPHS : 2(PY7V^LY;VVSHUK:\WWS` 9VILY[:JOP]LY4LTVYPHS :JO\THJOLY6Y[OVKVU[PJZ )HYI:JV[[:OLSI`*V\U[` 7VYR7YVK\JLYZ :OLSI`*V\U[`:[H[L)HUR :OLSI`,SLJ[YPJ*VVWLYH[P]L ;VU` +LIIPL:WHYRZ 9PW 3PZH:[VYT4LTVYPHS *OHYSLZ:[YPRLY4LTVYPHS ;H`SVY3H^6MÃ&#x201E;JLZ7* ;H`SVY]PSSL*VTT\UP[`*YLKP[<UPVU ,KP[O 1VOU;LY^PSSPNLY )YPHU :HYH;P[\Z ;OL<WJO\YJO.YV\W =PSSHNLVM+PL[LYPJO ,K\JH[PVUHS(K]HU[HNL >HSTHY[¶4HYZOHSS >H[ZVU4HZVUPJ3VKNL4LTVYPHS *HYVS`U>LSZO4LTVYPHS >YPNO[-\YUP[\YL

,UKV^TLU[:JOVSHYZOPWZ (SSLUKV^TLU[H^HYKZ HYLIHZLKVUPU[LYLZ[HJJY\LK >HYYLUHUK7H\SPUL(UKYL^Z +Y>PSSPHT, (UUH(`YLZ 4LTVYPHS 4HY`)H\LY4LTVYPHS

=PYNPUPH 9HUKHSS)LHZSL` )VU\[[P6Y[OVWLKPJ:LY]PJLZ ;VI`)YHU[4LTVYPHS 5VLS*HYSZVU4LTVYPHS *HYWLU[LYZ3VJHS 5PUH*H[L`/PKKLU >HUL[H:LKN^PJR*H[L` >/HUK>HUL[H*H[L` ,YULZ[ HUK4PSKYLK:LKNL^PJR 4HYNPL0*H[YVU4LTVYPHS *VOPOV-HTPS`-V\UKH[PVU *VSLZ*V\U[`)\ZPULZZ HUK7YVMLZZPVUHS>VTLU *VSLZ*V\U[`/LHS[O 0TWYV]LTLU[(ZZVJPH[PVU .HY`*YHPN4LTVYPHS /HaLS4*YVZI`*VZTL[VSVN` 4LTVYPHS /HaLS4*YVZI`5\YZPUN4LTVYPHS -SV`K;*\YS4LTVYPHS .LVYNL 1V`JL+HURZ4LTVYPHS +H]PK+HUULY4LTVYPHS 9VNLY 9VZPL+L[[YV *PUK`(UU+PJRLYZVU4LTVYPHS :[L]LU+PSSPLY4LTVYPHS ,HZ[*LU[YHS0SSPUVPZ;YHMÃ&#x201E;J*S\I ,MÃ&#x201E;UNOHT+VSSHYZMVY:JOVSHYZ -PYZ[5H[PVUHS)HUR4H[[VVU 3PUKH3LL9VILY[Z-SL[JOLY 4LTVYPHS 4HY]PU (SILY[H.HYIL4LTVYPHS 4HY[PU;.HYIL4LTVYPHS >HYYLU.VISL 4HYPS`U.V]LY(JJV\U[PUN .YLN+LUUPZVU4LTVYPHS 2HYLU/HYYPZ4LTVYPHS 9VILY[+/HYYPZ /LHS[O0TWYV]LTLU[-V\UKH[PVU 6ILK 1V(UU/LUKLYZVU -LYU/PSS7YHJ[PJHS5\YZPUN 4H_ 3V\HUUH1HLNLY 1L[[-HTPS`:JOVSHYZOPW.YHU[ =PYNPS/1\KNL¶ 4H[[VVU9V[HY`*S\I 2LU3HPISL4LTVYPHS

3HRL3HUK*VSSLNL (S\TUP(ZZVJPH[PVU 3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU ;OVTHZ+LHU3HYZVU3H^ ,UMVYJLTLU[ >PSSPHT +VYV[OLH3LHJO +Y9VILY[23\[OLY 3\[[YLSS:JOVSHYZOPW-\UK 4H[[VVU3PVUZ*S\I 4PRL/PJRTHU 4PSSLY4LKPH.YV\W 4PSKYLK(4P[JOLSS4LTVYPHS 4VUZHU[V*VTWHU` 2LUUL[O4VZLZ4LTVYPHS .YHJL:PTZ4V`LY 4PRL5H\[H *O\JR>VTHJR4LTVYPHS ,KNHY 3VYH(UU5LHS)\YUOHT 5HUJ`5LHS 9VZLTHY`5LHS *SLT7OPWWZ 1VOU7OPWWZ 5VYILY[7\KLUa4LTVYPHS 9(050UJVYWVYH[LK ;VT9LLK`(NYPJ\S[\YL ,K^HYK49LZJO4LTVYPHS 9VNLY9L`UVSKZ4LTVYPHS(4)<*: *OHYSLUL9V`4LTVYPHS 6SH4:HSTVUZ +Y*HYVS:HUKLYZ 9VILY[:JOPUKSLY4LTVYPHS :JV[[,\NLUL:P]LYS`4LTVYPHS 2LYTP[HUK7H[YPJPH:WLLY 4PSKYLK4:[HY^HS[4LTVYPHS 1VL (SSLLU:[LWOLU(NYPJ\S[\YL 1VL (SSLLU:[LWOLU5\YZPUN >HS[LY 3VSH:[LWOLUZVU*VSL 2* 7H\SPUL:\TTLYZ4LTVYPHS 4H\YPJL¸)\K¹;VWLS4LTVYPHS 3H\YH;YH\L ;9>-V\UKH[PVU 1VL`>HSR4LTVYPHS +VU,>HSRLY 4HY`3V\PZL>LZ[QVOU *O\JR>PLJR7YLLUNPULLYPUN

3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU)VHYKVM+PYLJ[VYZ 6MÃ&#x201E;JLYZ /H]LX\LZ[PVUZ HIV\[HZJOVSHYZOPW¶ JVU[HJ[H-V\UKH[PVU )VHYKTLTILYMYVT [OLJVTT\UP[` ;OL)VHYKVM +PYLJ[VYZJVTWYPZLK VMJVTT\UP[`SLHKLYZ OLHKZ[OL-V\UKH[PVU ;OLIVHYKV]LYZLLZ [OLOVSKPUNPU]LZ[PUN THUHNPUNHUK H^HYKPUNVM -V\UKH[PVUHZZL[Z

 

;VT>YPNO[

7YLZPKLU[Â&#x2039;+PL[LYPJO

)VI7HUJVHZ[

=PJL7YLZPKLU[Â&#x2039;:OLSI`]PSSL

(T`)VYU[YHNLY

:LJYL[HY`Â&#x2039;4H[[VVU

4LTILYZ +LIIPL)LULÃ&#x201E;LSÂ&#x2039;7HYPZ *OHK-HSSLYÂ&#x2039;*OHYSLZ[VU +H]L-YPZZLÂ&#x2039;7HYPZ 7H\S.SLUUL`Â&#x2039;4H[[VVU 5HUJP/\LSZÂ&#x2039;(S[HTVU[ 1LUUPMLY1HUZLUÂ&#x2039;,MÃ&#x201E;UNOHT .HY[O1VULZÂ&#x2039;4H[[VVU 1VOU3P]LZH`Â&#x2039;7HUH 4HYR4H`OVVKÂ&#x2039;,MÃ&#x201E;UNOHT

3PUKH4J*HILÂ&#x2039;)L[OHU` 1LMM4LMMVYKÂ&#x2039;,MÃ&#x201E;UNOHT 9HUK`4PSSLYÂ&#x2039;;H`SVY]PSSL +LHUH5\_VSSÂ&#x2039;,MÃ&#x201E;UNOHT 7YLZ[VU:TP[OÂ&#x2039;4H[[VVU +H]L:[VYTÂ&#x2039;,MÃ&#x201E;UNOHT 3HYY`@HYN\ZÂ&#x2039;4HYZOHSS

:[HMM

/VUVYHY`+PYLJ[VYZ

+PYLJ[VYVM-V\UKH[PVU HUK(S\TUP

(UUL2HIILZÂ&#x2039;,MÃ&#x201E;UNOHT :\ZHU3LHJOÂ&#x2039;:OLSI`]PSSL 7H[4VUHOHUÂ&#x2039;(YJVSH

=HJHU[

*OPLM,_LJ\[P]L6MÃ&#x201E;JLY HUK*VSSLNL=PJL7YLZPKLU[ MVY0UZ[P[\[PVUHS (K]HUJLTLU[

+H]L*V_

9OPHUUVU2SPLY

-V\UKH[PVU6WLYH[PVUZ *VVYKPUH[VY

,_6MÃ&#x201E;JPV

4HKNL:OVV[

:JV[[3LUZPUR

*HZZPL)P]PUZ

*VSSLNL7YLZPKLU[

+VYPZ9L`UVSKZ

3HRL3HUK*VSSLNL)VHYK VM;Y\Z[LLZ3PHPZVU

;YLHZ\YLY

-V\UKH[PVU6WLYH[PVUZ (ZZPZ[HU[

;OL3HRL3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVU^HZLZ[HISPZOLKL_JS\ZP]LS`MVYLK\JH[PVUHSZJPLU[PÃ&#x201E;JHUKJOHYP[HISLW\YWVZLZ;OL-V\UKH[PVUHZZPZ[Z[OLJVSSLNLPUKL]LSVWPUNHUK LUOHUJPUN[OLLK\JH[PVUHSVWWVY[\UP[PLZHUKZLY]PJL[VP[ZZ[\KLU[ZHS\TUPHUKJP[PaLUZVM[OLKPZ[YPJ[;OL-V\UKH[PVUPZJOHY[LYLK\UKLY[OL0U[LYUHS9L]LU\L*VKL HZHJ[H_L_LTW[UVUWYVÃ&#x201E;[VYNHUPaH[PVU^OPJOTH`HJJLW[NPM[ZVMTVUL`WYVWLY[`^VYRZVMHY[OPZ[VYPJHSWHWLYZHUKKVJ\TLU[ZT\ZL\TZWLJPTLUZHUK V[OLYTH[LYPHSZOH]PUNLK\JH[PVUHSHY[PZ[PJVYOPZ[VYPJHS]HS\LHUKI`Z\JOV[OLYWYVWLYTLHUZHZTH`ILKLLTLKHK]PZHISL;OL[OY\Z[VM[OL-V\UKH[PVUPZ[VWYV]PKL Z[\KLU[ZJOVSHYZOPWZ[OYV\NOM\UKZJVU[YPI\[LKI`PUKP]PK\HSZHNLUJPLZHUKJVYWVYH[PVUZ


9LZV\YJLZ[V/LSW @V\)L:\JJLZZM\S

0U[OPZJOHW[LY!

;906

)VVRZ[VYL

*VTT\UPJH[PVU

3,(7

6USPUL3LHYUPUN

*V\UZLSPUN

;\[VYPUN3(*

7LYRPUZ7YVNYHT

6MÄJLVM:[\KLU[ (JJVTTVKH[PVUZ

3PIYHY`

*VSSLNL5\YZL

*HYLLY:LY]PJLZ

*VSSLNL*SVZPUN

*OPSK*HYL3HI

7VSPJPLZ

=L[LYHUZ

 


9LZV\YJLZ[V/LSW@V\)L:\JJLZZM\S /V^33* *VTT\UPJH[LZ ^P[O:[\KLU[Z 3HRL3HUK*VSSLNLJVTT\UPJH[LZ ^P[OZ[\KLU[Z]PHLTHPSHUK[OL Z[\KLU[WVY[HSJHSSLK[OL/\I 6ULVM[OLÃ&#x201E;YZ[Z[LWZUL^Z[\KLU[Z ZOV\SKKVPZHJ[P]H[L[OLPY JVTT\UPJH[PVU\ZLY0+HUK WHZZ^VYK

2L`JVTT\UPJH[PVU [LYTZH[33* <:,90+¶(Z[\KLU[»Z33*LSLJ[YVUPJ PKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUWYLZLU[LKH[5L^ :[\KLU[6YPLU[H[PVU0[JHUHSZVIL MV\UKVU[OLJVSSLNL»Z^LIZP[LPU [OL/<)HUK[OLUPU090:*SPJRVU ¸(JJV\U[0UMVYTH[PVU¹;OLUNV[V ¸>OH[»Z4`<ZLY0+&¹;OLZ`Z[LT ^PSSHZRMVYHSHZ[UHTLHUKZVJPHS ZLJ\YP[`U\TILY0[^PSS[OLUKPZWSH` [OL\ZLY0+ 7(::>69+¶0UP[PHSS`HZ[\KLU[»Z IPY[OKH`PUZP_KPNP[Z?????? (WYVTW[[VJOHUNL[OLWHZZ^VYK ^PSSHWWLHY ;/,/<)¶(JLU[YHSPaLKWVY[HS JVU[HPUPUNHSS[OLJVTT\UPJH[PVU HUKZ[\KLU[LUNHNLTLU[[VVSZH Z[\KLU[ULLKZ[VILZ\JJLZZM\S 33*,4(03¶2L`[VJVTT\UPJH[PUN Z\JJLZZM\SS`^P[O3HRL3HUKMHJ\S[` Z[HMMHUKVMÃ&#x201E;JLZ 090:¶0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVUHUK 0UMVYTH[PVU:`Z[LT[OH[JVU[HPUZ WLYZVUHSZ[\KLU[HJJV\U[PUMVYTH[PVU HJJLZZPISL[OYV\NO[OL/\I )3(*2)6(9+¶(U0U[LYUL[IHZLK JV\YZLTHUHNLTLU[WYVNYHT[OH[ PUZ[Y\J[VYZHUKZ[\KLU[Z\ZLMVY IV[OMHJL[VMHJLHUKVUSPULJSHZZLZ 0[PZHJJLZZPISL[OYV\NO[OL/\I

 

;OLTPZZPVUVM*V\UZLSPUN:LY]PJLZ PZ[VWYVTV[LZ[\KLU[KL]LSVWTLU[ [OLVY`HUKWYHJ[PJL

IV[OHJHKLTPJHUKWLYZVUHSKLJPZPVU THRPUNWYVJLZZLZ(ZWHY[VM[OL VYPLU[H[PVUWYVNYHTUL^Z[\KLU[Z ^PSSYLNPZ[LYMVYJV\YZLZMVY[OLPYÃ&#x201E;YZ[ [LYTVMLUYVSSTLU[

0UKP]PK\HS(ZZPZ[HUJL

:\JJLZZ*V\YZLZ

*V\UZLSPUN:LY]PJLZ

*V\UZLSVYZWYV]PKLMYLL HUKJVUÃ&#x201E;KLU[PHSHZZPZ[HUJL^P[O! Â&#x2039;,K\JH[PVUHSHUKJHYLLYKL]LSVWTLU[ Â&#x2039;0UMVYTH[PVUYLNHYKPUN3HRL3HUK *VSSLNLKLNYLLZHUK[YHUZMLY YLX\PYLTLU[Z Â&#x2039;*YPZPZPU[LY]LU[PVUHUKYLMLYYHS[V JHTW\ZHUKJVTT\UP[`YLZV\YJLZ Â&#x2039;+L]LSVWPUNZ[YH[LNPLZ[VLUOHUJL SPMLHUKHJHKLTPJZRPSSZ

*V\UZLSPUN/V\YZ *V\UZLSVYZHYLH]HPSHISLHT¶ !WT4VUKH`HUK;\LZKH`HUK HT¶WT>LKULZKH`¶-YPKH` ^OLUJSHZZLZHYLPUZLZZPVU/V\YZ HYLZ\IQLJ[[VJOHUNL:\TTLYOV\YZ ]HY`(UHWWVPU[TLU[PZYLJVTTLUKLK [VYLK\JL^HP[PUN[PTLI\[PZUV[ HS^H`ZYLX\PYLK4LTILYZVM[OL JV\UZLSPUNZ[HMMHYLH]HPSHISLH[]HYPV\Z VMMJHTW\ZJLU[LYZ[OYV\NOV\[[OL `LHY7SLHZLJHSSVY LTHPSJV\UZLS'SHRLSHUKJVSSLNLLK\ MVYPUMVYTH[PVUHIV\[HYYHUNPUN[V TLL[^P[OHJV\UZLSVY (JV\UZLSVYHJJLW[ZHWWVPU[TLU[Z H[[OL2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY ,K\JH[PVUHUK;LJOUVSVN`PU,MÃ&#x201E;UN OHT^OLUJSHZZLZHYLPUZLZZPVU 7SLHZLWOVUL [VZJOLK\SLHUHWWVPU[TLU[

5L^:[\KLU[6YPLU[H[PVU 5L^Z[\KLU[ZH[3HRL3HUK*VSSLNL ^OVWSHU[VZLLRHKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E; JH[LVMVYTVYLOV\YZ^PSSWHY[PJP WH[LPUHUVYPLU[H[PVUWYVNYHT;OPZ WYVNYHTWYV]PKLZUL^Z[\KLU[Z^P[O PUMVYTH[PVUHUKZRPSSZULLKLKMVYH Z\JJLZZM\S[YHUZP[PVU[VJVSSLNLHUK IL`VUK5L^Z[\KLU[Z^PSSWHY[PJPWH[L PUH]HYPL[`VMHJ[P]P[PLZKLZPNULK[V LTWV^LY[OLT[VILZ\JJLZZM\SPU

3HRL3HUK*VSSLNLVMMLYZ[OYLLJSHZZLZ [OH[JHUOLSW`V\^P[OIHSHUJPUNJSHZZ ^VYRÃ&#x201E;UHUJLZHUKOVTL(SS[OYLL JV\YZLZTH`IL[HRLU[VZH[PZM` NYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[ZH[3HRL3HUK *VSSLNL:-::[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ PZHJV\YZL[VPTWYV]LUL^Z[\KLU[ [YHUZP[PVUPU[VJVSSLNLHUK[OLKL]LS VWTLU[VMSPMLZRPSSZ9LZLHYJOVU:-: OHZZOV^UHWVZP[P]LYLSH[PVUZOPW IL[^LLUZ[\KLU[LUYVSSTLU[PU[OL JV\YZLHUKNYHKLWVPU[H]LYHNL JVSSLNLWLYZPZ[LUJLHUKNYHK\H[PVU :-::[YH[LNPLZMVY4VUL`4HUHNL TLU[PZHJV\YZLKLZPNULK[VHZZPZ[ Z[\KLU[Z^P[OPTWYV]PUN[OLPYÃ&#x201E;UHUJPHS WSHUUPUNHUKI\KNL[PUNZRPSSZ:-: 3PML:[YH[LNPLZPZKLZPNULKMVYZVWOV TVYLSL]LSZ[\KLU[ZHUK^PSSHZZPZ[ Z[\KLU[ZPUSLHYUPUNJYP[PJHS[OPURPUN ZRPSSZJYLH[PUNLMMLJ[P]LNVHSZHUK JYLH[PUNHZ\JJLZZM\SSPMLHUKÃ&#x201E;UHUJPHS WSHU:[\KLU[ZTH`UV[LHYUJYLKP[MVY LUYVSSPUNPUIV[O:-::[YH[LNPLZMVY 4VUL`4HUHNLTLU[HUK:-:3PML :[YH[LNPLZ:[\KLU[ZTH`LHYUJYLKP[ MVYLUYVSSPUNPU:-::[YH[LNPLZMVY :\JJLZZHUK:-::[YH[LNPLZMVY 4VUL`4HUHNLTLU[

(JHKLTPJ(K]PZLTLU[ *V\UZLSVYZHZZPZ[PU[OLHK]PZLTLU[ HUKYLNPZ[YH[PVUVMZ[\KLU[ZLUYVSSPUNH[ 3HRL3HUK*VSSLNLMVY[OLÃ&#x201E;YZ[[PTLVY YL[\YUPUNZ[\KLU[ZUV[YLNPZ[LYLKMVY[OL WYL]PV\Z[LYT-VSSV^PUN[OLÃ&#x201E;YZ[[LYT VMLUYVSSTLU[JVU[PU\PUNZ[\KLU[Z^OV WSHU[VLHYUHKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVM VYTVYLOV\YZHYLHZZPNULKHMHJ\S[` HK]PZVY(K]PZVYZ^PSSHZZPZ[Z[\KLU[Z ^P[ONVHSPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUJHYLLY WSHUUPUNKL]LSVWPUNHULK\JH[PVUHS WSHUHUKJOVVZPUNHWWYVWYPH[LJV\YZLZ MVYNYHK\H[PVU(SSZ[\KLU[ZT\Z[ JVU[HJ[[OLPYHK]PZVY[VILLSPNPISLMVY


YLNPZ[YH[PVULHJOZLTLZ[LY:[\KLU[Z JHUPKLU[PM`[OLPYHK]PZVYI`]PZP[PUN [OL(K]PZLTLU[0UMVYTH[PVUWHNL \UKLY9LNPZ[YH[PVUVU[OL/\I

6MÃ&#x201E;JLVM:[\KLU[ (JJVTTVKH[PVUZ 3HRL3HUK*VSSLNLLTWSV`ZH *V\UZLSVY*VVYKPUH[VYVM:[\KLU[ (JJVTTVKH[PVUZ[VWYV]PKLZ[\KLU[ HJJVTTVKH[PVUZMVYZ[\KLU[Z^P[OH ]HYPL[`VMKPZHIPSP[PLZ+PZHIPSP[PLZTH` PUJS\KL]PZ\HSH\KP[VY`ZWLLJOWZ`JOV SVNPJHSWO`ZPJHSOLHS[OVYSLHYUPUN :[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZHYL[VVSZ \ZLKI`Z[\KLU[Z[VOLSW[OLTHJOPL]L [OLPYM\SSWV[LU[PHS,_HTWSLZVMZVTL ZLY]PJLZHYL!YLJVYKLK[L_[IVVRZ TH[LYPHSZPU[LYWYL[LYZMVYOLHYPUN PTWHPYLK[\[VYZ[LZ[PUNHJJVTTVKH [PVUZHK]PZPUNHUKHZZPZ[P]L[LJOUVS VN`:PUJLULLKZ]HY`MYVTWLYZVU[V WLYZVU[OLKL[LYTPUH[PVUVMZLY]PJL PZJVTWSL[LKVUHUPUKP]PK\HSIHZPZ (WWSPJH[PVUMVYZ\WWVY[ZLY]PJLZPZ THKLI`JVTWSL[PUNHSSMVYTZPU[OL

:[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZ(WWSPJH[PVU WHJRL[6UJL[OLYLX\PYLKPUMVYTH[PVU PZYLJLP]LKHUHWWVPU[TLU[^P[O[OL *V\UZLSVY*VVYKPUH[VYVM:[\KLU[ (JJVTTVKH[PVUZ^PSSILHYYHUNLK ;OLHYJOP[LJ[\YHSKLZPNUVM[OL JHTW\ZHUKI\PSKPUNZPZZ\JO[OH[ 3HRL3HUK*VSSLNLOHZILLUKLLTLK ]LY`HJJLZZPISLI`[OL0SSPUVPZ+LWHY[ TLU[VM9LOHIPSP[H[PVU:LY]PJLZ (KHW[H[PVUZOH]LILLUTHKLPU[OL MVSSV^PUNHYLHZ[VHJJVTTVKH[L PUKP]PK\HSZ!YLZLY]LKWHYRPUNMVY Z[\KLU[Z^P[OWO`ZPJHSKPZHIPSP[PLZ YHTWZPUWHYRPUNSV[ZHUKH[HJJLZZ KVVYZ[VHSSTHPUI\PSKPUNZYLZ[YVVTZ KLZPNULKMVYM\SSHJJLZZHULSL]H[VYPU [OL=PYNPS/1\KNL3LHYUPUN9LZV\YJL *LU[LYHUKH\[VTH[PVUVMZLSLJ[LK KVVYZMVYHSSTHQVYJSHZZYVVTI\PSKPUNZ 3HRL3HUK*VSSLNLOHZHUPUZ[P[\ [PVUHSJVTTP[TLU[[VWYV]PKLHX\HSP[` LK\JH[PVUHSL_WLYPLUJL[VHSSZ[\KLU[Z 0UVYKLY[VTHRL3HRL3HUK*VSSLNL TVYLYLJLW[P]L[VZ[\KLU[Z^P[O KPZHIPSP[PLZWSLHZLPKLU[PM``V\YULLKZ ^LSSPUHK]HUJLVM[OL[LYT`V\^PZO [VH[[LUK[VLUZ\YL[OH[[OLULJLZZHY`

HJJVTTVKH[PVUZJHUILWYV]PKLK0M [OLJVSSLNLKVLZUV[YLJLP]LHK]HUJL UV[PJL[OLU[OLJVSSLNLTH`UV[IL HISL[VWYV]PKLHJJVTTVKH[PVUZMVY [OLÃ&#x201E;YZ[[LYT*LY[HPUHJJVTTVKH[PVUZ HYLH]HPSHISLVUS`VUJHTW\Z7LVWSL ^OVHYLKLHMVYOLHYPUNPTWHPYLKTH` JVU[HJ[[OL*V\UZLSVY*VVYKPUH[VYVM :[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZI`KPHSPUN ;;@;OL6MÃ&#x201E;JLVM :[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZPZVWLU HT\U[PSWT4VUKH`[OYV\NO -YPKH`/V\YZ]HY`IL[^LLU[LYTZHUK PU[OLZ\TTLY,]LUPUNZH]HPSHISLI` HWWVPU[TLU[-VYTVYLPUMVYTH[PVU WOVUL VY]PZP[^^^ SHRLSHUKJJPS\ZKPZHIPSP[`ZLY]PJLZ

=L[LYHUZ(MMHPYZ 3HRL3HUK*VSSLNLHWWYLJPH[LZ[OL ZLY]PJLVMHJ[P]LK\[`HUK]L[LYHU Z[\KLU[ZHUKZLLRZ[VWYV]PKL[OL ZLY]PJLZULLKLK[VZ\WWVY[[OLZL Z[\KLU[Z^P[O[OLPYPUP[PHS[YHUZP[PVU [VJVSSLNLHUK[OYV\NOV\[[OLPY LUYVSSTLU[-VSSV^PUNPZHZ\TTHY` VMZLY]PJLZJ\YYLU[S`H]HPSHISL
*VU[HJ[PUMVYTH[PVUMVY[OL JVVYKPUH[VYVM]L[LYHUZZLY]PJLZ! =L[LYHUZ(K]PZVY -PUHUJPHS(PKHUK=L[LYHUZ:LY]PJLZ >LII/HSS  Ã&#x201E;UHUJPHSHPK'SHRLSHUKJJPS\Z 0UMVYTH[PVUYLNHYKPUNTPSP[HY` LK\JH[PVUHSILULÃ&#x201E;[ZTPSP[HY`V[OLY JYLKP[L]HS\H[PVUHUK[OLZ[\KLU[ ]L[LYHUZ»VYNHUPaH[PVU *VVYKPUH[VYVM:[\KLU[ (JJVTTVKH[PVUZ *V\UZLSPUN:LY]PJLZ 3\[OLY:[\KLU[*LU[LY JV\UZLS'SHRLSHUKJJPS\Z   0UMVYTH[PVUYLNHYKPUNLK\JH[PVUHS HJJVTTVKH[PVUZZ\WWVY[ YLSH[LK[V7;:+HUK;)0YLMLYYHS [VV[OLYJVSSLNLHUKJVTT\UP[` YLZV\YJLZHUK[OLZ[\KLU[]L[LYHUZ» VYNHUPaH[PVU 3HRL3HUK*VSSLNLPKLU[PÃ&#x201E;LZ ]L[LYHUZHUKHJ[P]LK\[`TPSP[HY` WLYZVUULS[OYV\NO[OLHKTPZZPVUZ HWWSPJH[PVUHUKÃ&#x201E;UHUJPHSHPK WYVJLZZ 3HRL3HUK*VSSLNLZLY]LZHIV\[ ]L[LYHUZH`LHY :WLJPHSZLY]PJLZHYLH]HPSHISL[V ]L[LYHUZHJ[P]LK\[`WLYZVUULSHUK [OLPYMHTPSPLZ[OYV\NO[OLVMÃ&#x201E;JLZVM (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ-PUHUJPHS (PKHUK=L[LYHUZ:LY]PJLZHUK *V\UZLSPUN:LY]PJLZ3HRL3HUK*VSSLNL)VHYK7VSPJ` WYV]PKLZ[OH[Z[\KLU[ZJHSSLK [VHJ[P]LK\[`K\YPUN[OLZLTLZ[LY TH`YLX\LZ[[VIL^P[OKYH^UMYVT [OLJSHZZHUKYLJLP]LH YLM\UK[Y`[VJVTWSL[L[OLJV\YZLZ PUWYVNYLZZVYYLX\LZ[PUJVTWSL[L NYHKLZ;OLTVZ[HWWYVWYPH[LHJ[PVU ^PSSKLWLUKVU[OL[PTLK\YPUN ^OPJO[OLZ[\KLU[PZJHSSLK[VK\[` :[\KLU[ZJHSSLK[VK\[`ZOV\SK JVU[HJ[[OLPYPUZ[Y\J[VYZHUK[OL 6MÃ&#x201E;JLVM[OL+LHUVM(KTPZZPVUZ :LY]PJLZH[ 3HRL3HUK*VSSLNLHJJLW[ZTPSP[HY` JYLKP[HJJVYKPUN[V[OL(*,.\PKL [V[OL,]HS\H[PVUVM,K\JH[PVUHS ,_WLYPLUJLZPU[OL(YTLK:LY]PJLZ HUKHJJLW[Z+(5;,:JYLKP[Z =L[LYHUZTH`LHYUOV\YZVM JVSSLNLJYLKP[MVYJVTWSL[PUNIHZPJ [YHPUPUNI`Z\ITP[[PUNH++ ^P[OOVUVYHISLKPZJOHYNLVYV[OLY WYVVMVMJVTWSL[PVUVMIHZPJ [YHPUPUN:\ITPZZPVUVMHU((9;: [YHUZJYPW[^PSSOLSWL_WLKP[L[OL L]HS\H[PVUWYVJLZZ 7YVMLZZPVUHSKL]LSVWTLU[[YHPUPUN YLSH[LK[V]L[LYHUZHUKHJ[P]LK\[` WLYZVUULSPZH]HPSHISL[V3HRL3HUK *VSSLNLZ[HMM0U[LYLZ[LKZ[HMMZOV\SK JVU[HJ[[OL*VVYKPUH[VYVM:[\KLU[ (JJVTTVKH[PVUZH[ :[\KLU[]L[LYHUZHJ[P]LK\[` TPSP[HY`WLYZVUULSHUKMHTPS` TLTILYZTH`[HRLHK]HU[HNLVMHSS VM[OLZ\WWVY[ZLY]PJLZH]HPSHISL[V V[OLY3HRL3HUK*VSSLNLZ[\KLU[Z

;OVZLZLY]PJLZPUJS\KLI\[HYLUV[ SPTP[LK[V!(JHKLTPJ(K]PZPUN *HYLLY:LY]PJLZ*OPSK*HYL *V\UZLSPUN-PUHUJPHS(PK3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LY;\[VYPUN3PIYHY` :[\KLU[(JJVTTVKH[PVUZHUK ;906:[\KLU[:\WWVY[:LY]PJLZ +LZJYPW[PVUZVM[OLZLY]PJLZ H]HPSHISLHUK[OLJVU[HJ[PUMVYTH [PVUMVYLHJOHYLHHYLWYV]PKLKVU [OL^LIZP[LH[^^^SHRLSHUKJJPS \ZZLY]PJLZ :[\KLU[]L[LYHUZHJ[P]LK\[` WLYZVUULSHUKMHTPS`TLTILYZ TH`HSZV[HRLHK]HU[HNLVMZVJPHS L]LU[ZHUKV[OLYHJ[P]P[PLZWYV]PKLK [VV[OLY3HRL3HUK*VSSLNLZ[\KLU[Z [OYV\NO:[\KLU[3PML+LZJYPW[PVUZ VM[OLZ[\KLU[SPMLVWWVY[\UP[PLZ H]HPSHISLHUKJVU[HJ[PUMVYTH[PVU HYLH]HPSHISLVU[OL^LIZP[LH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\ZZ[\KLU[FSPML

;906:[\KLU[ :\WWVY[:LY]PJLZ ;OL;906:[\KLU[:\WWVY[:LY]PJLZ :::TPZZPVUPZ[VWYV]PKLHU LU]PYVUTLU[[OH[WYVTV[LZHJHKLTPJ ZVJPHSHUKWLYZVUHSNYV^[OMVYÃ&#x201E;YZ[ NLULYH[PVUHUKLJVUVTPJHSS`KPZHK ]HU[HNLKZ[\KLU[ZHUKVYZ[\KLU[Z ^P[OKPZHIPSP[PLZ;OL:[\KLU[:\WWVY[ :LY]PJLZWYVNYHTHUU\HSS`ZLY]LZ 3HRL3HUK*VSSLNLZ[\KLU[Z HUKWYV]PKLZVWWVY[\UP[PLZPU[OL MVSSV^PUNHYLHZ! Â&#x2039;(JHKLTPJWLYZVUHSHUKÃ&#x201E;UHUJPHS JV\UZLSPUN Â&#x2039;>VYRZOVWZ¶Z[YLZZTHUHNLTLU[ SLHYUPUNZ[`SLZWLYZVUHSÃ&#x201E;UHUJL Â&#x2039;*HYLLYYLZLHYJO¶HZZPZ[HUJL^P[O PU[LY]PL^ZHUK^YP[PUNYLZ\TLZ Â&#x2039;;YHUZMLYVWWVY[\UP[PLZ[VMV\Y`LHY PUZ[P[\[PVUZHUK]PZP[Z[VHYLH \UP]LYZP[PLZHUKJVSSLNLMHPYZ Â&#x2039;;LJOUVSVN`YLZV\YJLZ Â&#x2039;;\[VYPUN¶PUKP]PK\HSVYNYV\W [\[VYPUNZLY]PJLZ Â&#x2039;-PUHUJPHSHPKN\PKHUJL¶HZZPZ[HUJL JVTWSL[PUN[OL-(-:(HUKZJOVSHY ZOPWHWWSPJH[PVUZ Â&#x2039;0UJYLHZLYL[LU[PVUNYHK\H[PVUHUK [YHUZMLYYH[LZ


;906:[\KLU[:\WWVY[:LY]PJLZ 7YVNYHTPZSVJH[LKPU:[\KLU[:LY]PJLZ VUJHTW\Z -VYTVYLPUMVYTH[PVUWOVUL LTHPS[YPVZZZ' SHRLSHUKJVSSLNLLK\VY]PZP[^^^ SHRLSHUKJJPS\Z[YPVZ\WWVY[ZLY]PJLZ

,HYS`(K]HU[HNL 7YVNYHT3,(7 :[\KLU[Z^OVHYLZ[Y\NNSPUNPUHU` JSHZZJHUHZR[OLPYPUZ[Y\J[VYZHIV\[ 3,(7VY[OL3HRL3HUK*VSSLNL,HYS` (K]HU[HNL7YVNYHT3,(7;OYV\NO [OPZWYVNYHTMHJ\S[`Z[HMMHUKZ[\KLU[ ZLY]PJLZZ[HMM^VYR[VNL[OLY[VOLSW Z[\KLU[ZYLHJO[OLPYNVHSZ;OYV\NO VULVUVULHZZPZ[HUJL3,(7YLWYLZLU [H[P]LZOLSWZ[\KLU[ZÃ&#x201E;UK[OLYLZV\YJLZ HUKZ\WWVY[ZLY]PJLZ[OL`ULLKVU JHTW\ZHUKPU[OLJVTT\UP[`6UJL `V\OH]LHZRLKHUPUZ[Y\J[VY¶VYH MHJ\S[`TLTILYILSPL]LZHZ[\KLU[ JV\SKILULÃ&#x201E;[MYVT3,(7¶[OLZ[\KLU[ ^PSSYLJLP]LHJVTT\UPJH[PVU]PH33* Z[\KLU[LTHPS-VYTVYLPUMVYTH[PVU HIV\[3,(7¶JVU[HJ[*V\UZLSPUN :LY]PJLZVY]PZP[[OL*V\UZLSPUN :LY]PJLZ^LIZP[L

3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL *LU[LYZ;\[VYPUN ;OLTPZZPVUVM[OL3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL *LU[LYZPZ[VVMMLY[\[VYPUNZLY]PJLZ [OH[^PSSHPKPUYLTV]PUNIHYYPLYZ[V SLHYUPUN[VV]LYZLLWSHJLTLU[[LZ[PUN HUKHZZPNUTLU[PU[V[OLHWWYVWYPH[L SL]LSZVMJVSSLNLJV\YZL^VYRHUK[V WYV]PKLZ\WWSLTLU[HSZ\WWVY[[V Z[\KLU[Z^P[OKPZHIPSP[PLZ(SSZLY]PJLZ HYLWYV]PKLKPUZ\JOH^H`HZ[V LUZ\YLYLZWVUZP]LULZZHUKZLUZP[P]P[` [VPUKP]PK\HSKPMMLYLUJLZPUHSSSLHYULYZ ;OL3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL*LU[LYZ SVJH[LKPU>LII/HSSHYLKLZPNULK [VOLSWZ[\KLU[ZKL]LSVW[OLZRPSSZ ULJLZZHY`MVYWLYZVUHSZH[PZMHJ[PVUHUK HJHKLTPJHJOPL]LTLU[;OLZLY]PJLZ VM[OL3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL*LU[LYZHYL H]HPSHISL[VZ[\KLU[ZHUKV[OLY TLTILYZVM[OLJVTT\UP[`HUK PUJS\KL[OLMVSSV^PUNHYLHZ;OL ;\[VYPUN*LU[LYVWLUHT[VWT 4VUKH`[OYV\NO-YPKH`HUKL]LUPUNZ I`HWWVPU[TLU[4VUKH`¶;O\YZKH`

K\YPUNZ\TTLY[LYTVMMLYZ[\[VYPUN PUJVSSLNLJSHZZLZ"IHZPJZRPSSZJV\YZLZ PUTLTVY`[LZ[[HRPUNHUKJVTW\[LY HU_PL[`"JV\YZLZPU,UNSPZOHZH:LJVUK 3HUN\HNL"HUKZ\WWSLTLU[HSZLY]PJLZ MVYZ[\KLU[Z^P[OKPZHIPSP[PLZ"WOVUL ;OL7SHJLTLU[ ;LZ[PUN*LU[LYHKTPUPZ[LYZ[OLIHZPJ WSHJLTLU[[LZ[IH[[LY`MVY[OLJVSSLNL WOVUL -VYTVYLPUMVYTH[PVUHIV\[LP[OLY VM[OLJLU[LYZJHSS[OL+PYLJ[VYVM [OL3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL*LU[LYZH[ 

*HYLLY:LY]PJLZ ;OLTPZZPVUVM*HYLLY:LY]PJLZPZ[V LK\JH[LHUKZ\WWVY[PUKP]PK\HSZ^P[O [OLPYJHYLLYKL]LSVWTLU[ZRPSSZHUK QVIZLHYJOPUP[PH[P]LZ-YVTJHYLLY L_WSVYH[PVU[VYLHSPaPUNZ\JJLZZVU [OLQVI*HYLLY:LY]PJLZJHUOLSW PUKP]PK\HSZKL]PZLHJ\Z[VTPaLK JHYLLYWSHUQVIZLHYJOZ[YH[LN`[V! Â&#x2039;*SHYPM`JHYLLYVIQLJ[P]LZILMVYL JOVVZPUNHUHJHKLTPJWYVNYHT" Â&#x2039;,_WSVYLPU[LYLZ[ZZRPSSZHUKHIPSP[PLZ HUKTH[JO[OLT^P[O]HYPV\Z JHYLLYZ" Â&#x2039;-PUKHUKL]HS\H[LJHYLLYPUMVYTH[PVU Â&#x2039;3LHYUTVYLHIV\[HWHY[PJ\SHY I\ZPULZZVYPUK\Z[Y`" Â&#x2039;)LJVTLHKLW[H[QVIZLHYJO[LJO UPX\LZZ\JOHZUL[^VYRPUNYLZ\TL ^YP[PUNHUKLMMLJ[P]LPU[LY]PL^PUN ZRPSSZ"HUK Â&#x2039;9LZLHYJOJ\YYLU[QVIVWWVY[\UP[PLZ

*HYLLY:LY]PJLZWYV]PKLZHJJLZZ[V ZVM[^HYLHUK^LIYLZV\YJLZVUJHYLLY L_WSVYH[PVUHUKHZZPZ[HUJL^P[OHSS HZWLJ[ZVM[OLQVIZLHYJO

*VUM\ZLKVY\UKLJPKLK VUHTHQVY& *HYLLY:LY]PJLZVMMLYZJHYLLYPU[LYLZ[ ZVM[^HYLHUKJHYLLYJV\UZLSPUN ZLY]PJLZ;OLVUSPULJHYLLYN\PKHUJL WYVNYHTJHUILJVTWSL[LKMYVT HU`^OLYL^P[O0U[LYUL[HJJLZZHUK OLSWZWLVWSLL_WSVYL[OLPYJHYLLY YLSH[LKPU[LYLZ[ZHUKZRPSSZ;OLZ`Z[LT WYV]PKLZPUKLW[OPUMVYTH[PVUVU [OV\ZHUKZVMJHYLLYVW[PVUZHUKVMMLYZ HUVUSPULWVY[MVSPV[OH[PZMYLLHUK HJJLZZPISLMVYSPML*HYLLYJV\UZLSPUN \[PSPaLZ[OLYLZ\S[ZVM[OLJHYLLY N\PKHUJLWYVNYHT\[PSPaLZMHJL[VMHJL TLL[PUNZHUKJHU[HRLMYVTVUL[V MV\YHWWVPU[TLU[Z;OLZLZLZZPVUZHYL HNYLH[[PTLMVYZ[\KLU[Z[V[HSR^P[OH WYVMLZZPVUHSHIV\[^OH[[OL`^HU[HUK LUQV`PUSPMLHUKOV^[OVZL[OPUNZÃ&#x201E;[ PU[VWVZZPISLJHYLLYZ-VYMYLLHJJLZZ[V [OLVUSPULJHYLLYN\PKHUJLHWWVPU[ TLU[VY[VTHRLHUHWWVPU[TLU[MVY JHYLLYJV\UZLSPUNJVU[HJ[*HYLLY :LY]PJLZH[JHYLLYZLY]PJLZ'SHRLSHUK JJPS\ZVY

5LLKZVTLL_WLYPLUJL& ;OL*VVWLYH[P]L>VYR:[\K`7YVNYHT *>:7VMMLYZZ[\KLU[ZZLLRPUNH KLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L[OLVWWVY[\UP[` [VNHPU^VYRL_WLYPLUJLYLSH[LK[V [OLPYHJHKLTPJTHQVYZHUK[LZ[[OLPY
PU[LYLZ[ZILMVYLNYHK\H[PVU:[\KLU[Z JHULHYUHUPUJVTLHUKJYLKP[[V HWWS`[V[OLPYKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L ;OLZ[\KLU[ULLKZ[VOH]LJVTWSL[LK H[SLHZ[JVSSLNLJYLKP[OV\YZOH]L H[SLHZ[HNYHKLWVPU[H]LYHNL HUKILPU[LYLZ[LKPUNHPUPUN]HS\HISL ^VYRL_WLYPLUJL*HSS[OL*>:7 *VVYKPUH[VYH[

>HU[HQVI& ;OLQVIZLHYJOPZHJYP[PJHSJVTWVULU[ VMHUPUKP]PK\HS»ZJHYLLYZ\JJLZZ *HYLLY:LY]PJLZVMMLYZHZZPZ[HUJL ^P[OHSSHZWLJ[ZVM[OLQVIZLHYJO WYVJLZZPUJS\KPUNYLZ\TLZJV]LY SL[[LYZYLMLYLUJLZHUKPU[LY]PL^PUN 0UHKKP[PVUSVJHSHUKYLNPVUHSQVI SPZ[PUNZHYLWVZ[LKI`LTWSV`LYZHUK H]HPSHISLVU[OL*HYLLY:LY]PJLZ ^LIZP[LH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z JHYLLYZLY]PJLZ >HU[OLSWVYTVYLPUMVYTH[PVU& *HYLLY:LY]PJLZPZVWLUKHPS`MYVT HT[VWT,]LUPUNOV\YZH]HPSHISL I`HWWVPU[TLU[:\TTLYOV\YZ]HY`

3PIYHY` ;OLSPIYHY`PZSVJH[LKPU[OLJLU[LYVM [OL3HRL3HUKJHTW\ZPU[OL=PYNPS/ 1\KNL3LHYUPUN9LZV\YJL*LU[LY;OL SPIYHY`WYV]PKLZHJJLZZ[VTVYL[OHU P[LTZPUJS\KPUNIVVRZ LIVVRZ+=+ZHUK*+ZHUKTVYL [OHUWLYPVKPJHSZ\IZJYPW[PVUZ PUJS\KPUNZL]LYHSKHPS`UL^ZWHWLYZ 0UHKKP[PVU[OLSPIYHY`Z\IZJYPILZ[V TVYL[OHUVUSPULKH[HIHZLZLY]PJLZ ^OPJOWYV]PKLHJJLZZ[VPUMVYTH[PVU MYVTTVYL[OHUTHNHaPULHUK QV\YUHS[P[SLZV]LYVM[OVZLHYL H]HPSHISLPUM\SS[L_[HZ^LSSHZSLNHS I\ZPULZZIPVNYHWOPJHSHUKUL^ZWHWLY PUMVYTH[PVU;VHJJLZZ[OLVUSPUL ZLY]PJLZNV[V[OL3PIYHY`+H[HIHZLZ WHNLVU[OL>LIH[^^^SHRLSHUK JJPS\ZHZSZKH[HIHZLZJMT 0UHKKP[PVU[VSVJHSYLZV\YJLZ[OL SPIYHY`WYV]PKLZKPYLJ[HJJLZZ[V[OL JVSSLJ[PVUZVMTVYL[OHU SPIYHYPLZ PU[OL,HZ[*LU[YHS0SSPUVPZHYLH[OYV\NO 305*HZOHYLKVUSPULJH[HSVNZ`Z[LT :[\KLU[ZTH`HSZVZLHYJO[OLOVSKPUNZ VM[OLTHQVYJVSSLNLZHUK\UP]LYZP[PLZ HJYVZZ[OLZ[H[L[OYV\NO0:OHYLHZ ^LSSHZ[OLOVSKPUNZVM[OV\ZHUKZVM SPIYHYPLZHJYVZZ[OLJV\U[Y`[OYV\NO[OL 

>VYSK*H[ZLY]PJL 3PIYHY`ZLY]PJLZHYLH]HPSHISL[V Z[\KLU[ZMHJ\S[`Z[HMMHUKYLZPKLU[ZVM [OL3HRL3HUK*VSSLNLKPZ[YPJ[4VZ[ TH[LYPHSZJHUILJOLJRLKV\[MVY\ZL H[OVTLHUK[LSLWOVULYLUL^HSPZ H]HPSHISLMVYTVZ[P[LTZ;OLYLPZH W\ISPJ\ZLWOV[VJVW`THJOPULZMVY THRPUNJVWPLZMYVTUVUJPYJ\SH[PUN TH[LYPHSZJLU[ZWLYJVW`;OL W\ISPJPZ^LSJVTL[V\ZLHSSVMV\Y YLZV\YJLZVUZP[LI\[HJJLZZ[VZVTL ZLY]PJLZLZWLJPHSS`VMMJHTW\ZHJJLZZ [VKH[HIHZLZPZYLZ[YPJ[LK[VZ[\KLU[Z MHJ\S[`HUKZ[HMM -VVKHUKKYPURHYLUV[WLYTP[[LK VU[OLTHPUÃ&#x2026;VVYVM[OLSPIYHY`I\[ JHUILLUQV`LKPU;OL:LJVUK:[VY` [OLSPIYHY`»ZSV\UNLZWHJLVU[OL\WWLY Ã&#x2026;VVY0UHKKP[PVUYVVTZHYLH]HPSHISL [VWYHJ[PJLWYLZLU[H[PVUHUKZJOLK\SL NYV\WZ[\K`ZLZZPVUZ ;OLSPIYHY`OVZ[ZTVU[OS`HY[ ZOV^ZMLH[\YPUN[OL^VYRVMSVJHSHUK YLNPVUHSHY[PZ[ZHUKOVZ[Z[OL[^V THQVYZOV^ZZWVUZVYLKI`[OL3HRL 3HUK*VSSLNL-V\UKH[PVULHJO`LHY 0UMVYTH[PVUHIV\[[OLTVU[OS`ZOV^Z JHUILVI[HPULKMYVT[OL0UMVYTH[PVU :LY]PJLZ3PIYHYPHUH[ VYH[SPIYLM'SHRLSHUKJJPS\Z ;OLSPIYHY`PZVWLU4VUKH` ¶;O\YZKH`MYVT!HT[V ! WT-YPKH`MYVT!HT[V! WT:H[\YKH`ZMYVT!WT[V !WTHUK:\UKH`ZMYVTUVVU[V !WTK\YPUN[OLMHSSHUKZWYPUN ZLTLZ[LYZ+\YPUN[OLZ\TTLY[LYT [OLOV\YZHYL4VUKH`;O\YZKH` !HT[V !WT7SLHZLUV[L [OH[OV\YZKVVJJHZPVUHSS`JOHUNL ZVWSLHZLJVUZ\S[[OL^LIZP[LMVY[OL J\YYLU[OV\YZPULMMLJ[-VYTVYL PUMVYTH[PVUHIV\[SPIYHY`ZLY]PJLZ JVU[HJ[[OL*PYJ\SH[PVU+LZRH[ -VYHZZPZ[HUJL^P[O YLZLHYJOPUX\PYPLZJVU[HJ[[OL9LMLY LUJL+LZRH[VY]PZP[ [OL^LIZP[LH[!^^^SHRLSHUKJJPS\Z HZSZPUKL_JMT

*OPSK*HYL3HI (SPJLUZLKJOPSKJHYLMHJPSP[`VWLYH[LZ VUJHTW\ZMVYJOPSKYLUVM3HRL3HUK *VSSLNLZ[\KLU[ZVYLTWSV`LLZ0[HSZV WYV]PKLZJOPSKJHYLZLY]PJLZ[V[OL NLULYHSW\ISPJ0[PZSVJH[LKVMM[OL

5VY[O^LZ[WHYRPUNSV[ULHY[OL )VVRZ[VYL;OPZOPNOX\HSP[`WYVNYHT VMMLYZHJYLH[P]L[OLTLIHZLKWYL ZJOVVS[`WLJ\YYPJ\S\T^P[OKL]LSVW TLU[HSS`HNLHWWYVWYPH[LSLZZVUZHUK HJ[P]P[PLZ[OH[WYLWHYL[OLJOPSKYLUMVY 2PUKLYNHY[LU0[PZHNYLH[WSHJLMVY JOPSKYLU[VZ[HY[[OLPYLHYS`SLHYUPUN WYVJLZZPUHWVZP[P]LJVSVYM\S\UPX\L ZL[[PUN;OLV]LYHSSJVTTP[TLU[PZ MVJ\ZLKVULK\JH[PUN`V\UNTPUKZMVY HIL[[LY^VYSK;OLJOPSKLUYVSSTLU[ LSPNPIPSP[`YLX\PYLTLU[ZHYL! Â&#x2039;*OPSKYLUT\Z[ILJVTWSL[LS`[VPSL[ [YHPULK Â&#x2039;*OPSKYLUIL[^LLU[OLHNLZVM¶ `LHYZVSK Â&#x2039;:JOVVSHNLJOPSKYLUIL[^LLU¶ `LHYZVSK¶Z\TTLYZLTLZ[LYVUS` 7HYLU[ZT\Z[JVTWSL[L[OL*OPSK *HYL3HIHKTPZZPVUZWYVJLZZILMVYL LUYVSSTLU[JHUILHWWYV]LKVY ZLY]PJLZWYV]PKLK-VYX\LZ[PVUZHIV\[ [OLWYVNYHT[OLKHPS`YH[LZVY[V YLX\LZ[HULUYVSSTLU[WHJRL[WSLHZL JVU[HJ[[OL*OPSK*HYL3HIH[ VYZLUKHTLZZHNL [VZO\NOLZ'SHRLSHUKJJPS\Z

)VVRZ[VYL ;OL)VVRZ[VYLPZSVJH[LKVU[OLZV\[O LUKVM[OLUVY[O^LZ[WHYRPUNSV[VM[OL THPUJHTW\Z;OLZ[VYLWYV]PKLZHSS YLX\PYLKHUKYLJVTTLUKLK[L_[IVVRZ ^VYRIVVRZHUKZ\WWSPLZ;OL)VVR Z[VYLOHZHM\SSZLSLJ[PVUVM3HRL3HUK *VSSLNLJSV[OPUN ;OL)VVRZ[VYLPZVWLU4VUKH` ¶-YPKH`MYVT!HT¶!WT ^P[OL_[LUKLKOV\YZK\YPUNIVVR WPJR\WHUKYL[\YU;OL)VVRZ[VYLPZ JSVZLK-YPKH`K\YPUN[OLZ\TTLY[LYT -VYTVYLPUMVYTH[PVUVUZLY]PJLZJHSS 

6USPUL3LHYUPUN 3HRL3HUK*VSSLNLVUSPULJV\YZLZHYL PUZ[Y\J[VYSLK^P[O[OLTHQVYP[`VM[OL JV\YZL[H\NO[V]LY[OL0U[LYUL[>OPSL VUSPULJV\YZLZWYV]PKLÃ&#x2026;L_PIPSP[`[OL` KVYLX\PYLHSV[VMZLSMKPZJPWSPULHUK TV[P]H[PVU6USPULZ[\KLU[ZZOV\SK OH]LIHZPJJVTW\[LYRUV^SLKNL0M Z[\KLU[ZHYLUV[MHTPSPHY^P[OJVTW\[LYZ [OLJVSSLNLYLJVTTLUKZLUYVSSPUNPU


*0:0U[YVK\J[PVU[V*VTW\[LY ILMVYL[HRPUNHUVUSPULJV\YZL ;OLJVSSLNL»ZVUSPULSLHYUPUNZP[L H[^^^SHRLSHUKJJPS\ZVUSPUL WYV]PKLZTHU`YLZV\YJLZMVYZ[\KLU[Z [OPURPUNHIV\[VY[HRPUNVUSPUL JV\YZLZPUJS\KPUN!

Â&#x2039;(YL6USPUL*V\YZLZMVY4L& :LSM,]HS\H[PVUYLZV\YJLZMVY WV[LU[PHSVUSPULZ[\KLU[Z[LJOUPJHS YLX\PYLTLU[ZULLKLK[V[HRLHU VUSPULJV\YZLHUKMYLX\LU[S`HZRLK X\LZ[PVUZPUMVYTH[PVU[VLUZ\YL HZ\JJLZZM\SZ[HY[PZWYV]PKLK

Â&#x2039;3LHYUPUN4HUHNLTLU[:`Z[LT ;\[VYPHS>VYRZOVWZ ;OLVUSPULSLHYUPUNZP[LWYV]PKLZH [\[VYPHS[V[OLSLHYUPUNTHUHNLTLU[ Z`Z[LT\[PSPaLKI`VUSPULPUZ[Y\J[VYZ HUKHSZVPUZ[Y\J[VYZ^OV\[PSPaL[OL Z`Z[LTMVY[YHKP[PVUHSJV\YZLZH[[OL JVSSLNL0UHKKP[PVU[OLJVSSLNL WYV]PKLZMHJL[VMHJL[YHPUPUN ZLZZPVUZH[[OLILNPUUPUNVMLHJO ZLTLZ[LY.V[V[OLJVSSLNL»ZVUSPUL SLHYUPUNZP[LMVYKH[LZHUK[PTLZ

Â&#x2039;7YVJ[VYPUN:LY]PJLZ ;LZ[ZHUKX\PaaLZMVYJV\YZLZHYL \Z\HSS`JVTWSL[LKVUSPUL"OV^L]LY ZVTLPUZ[Y\J[VYZTH`OH]L[OLPY [LZ[ZWYVJ[VYLKVUJHTW\Z;VZL[\W H[PTLVYOH]LX\LZ[PVUZHUZ^LYLK WOVULVYLTHPS WYVJ[VY'SHRLSHUKJJPS\Z(WOV[V 0+PZYLX\PYLK[VOH]LH[LZ[VYL_HT HKTPUPZ[LYLK

Â&#x2039;;L_[IVVRZ :[\KLU[Z[HRPUNPU[LYUL[JV\YZLZ T\Z[WPJR\WYLU[LK[L_[IVVRZ *+Z[OYV\NO[OL;L_[IVVR3PIYHY` :LY]PJLSVJH[LKPU[OL3HRL3HUK *VSSLNL)VVRZ[VYLVU[OLTHPU JHTW\Z:[\KLU[Z\UHISL[VWPJR \WHUKYL[\YU[OLPY[L_[IVVRZ*+Z VUJHTW\ZZOV\SKTHRLHYYHUNL TLU[Z[VW\YJOHZL[OLZLP[LTZ [OYV\NO[OL3HRL3HUK*VSSLNL )VVRZ[VYLWOVUL VYMYVTV[OLYZV\YJLZ ;OL*LU[LYMVY;LJOUVSVN`HUK 7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[*;7+ SVJH[LKPU[OL=PYNPS/1\KNL3LHYUPUN 9LZV\YJL*LU[LYWYV]PKLZZ\WWVY[

MVYZ[\KLU[Z^HU[PUN[V[HRLVUSPUL JV\YZLZ;OL*;7+Z[HMMJHUIL JVU[HJ[LKH[ VYI` LTHPSH[J[WK'SHRLSHUKJJPS\Z VYPUWLYZVU

7LYRPUZ7YVNYHT ;OL7LYRPUZ7YVNYHTPZHMLKLYHSS` M\UKLKPUP[PH[P]LKLZPNULK[VOLSW Z[\KLU[Z[VZ\JJLLKPU[LJOUPJHS WYVNYHTZ*HYS7LYRPUZ.YHU[M\UKZHYL \ZLKPUWHY[[VHZZPZ[[LJOUPJHSWYVNYHT Z[\KLU[Z^OVHYLH[YPZRVMUV[Z\J JLLKPUNPU[OLPYLK\JH[PVUHSW\YZ\P[Z ;OLMLKLYHSNV]LYUTLU[OHZPKLU[PÃ&#x201E;LK JLY[HPUPUKPJH[VYZ[OH[TH`WYL]LU[ Z[\KLU[ZMYVTZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN [OLPYLK\JH[PVUHSNVHSZ;OLZLIHYYPLYZ PUJS\KL!LJVUVTPJKPZHK]HU[HNL KPZHIPSP[`KPZHIPSP[PLZZPUNSLWHYLU[VY KPZWSHJLKOVTLTHRLYZ[H[\ZLUYVSS TLU[PUHWYVNYHT^OLYLVUL»ZNLUKLY PZ\UKLYYLWYLZLU[LKUVU[YHKP[PVUHS HUKSPTP[LK,UNSPZOWYVÃ&#x201E;JPLUJ` :[\KLU[Z^OVÃ&#x201E;[PU[VVULVYTVYLVM [OLZLJH[LNVYPLZTH`ILLSPNPISLMVY 


7LYRPUZZ\WWVY[ZLY]PJLZ[OYV\NO[OL 7LYRPUZ7YVNYHT[OPZTH`PUJS\KLMYLL [\[VYPUNHZZPZ[HUJL^P[O[OLW\YJOHZL VMZ\WWSPLZ^VYRIVVRZHUK\UPMVYTZ HUKHZZPZ[HUJL[OL[YHUZWVY[H[PVUJVZ[Z ZPUNSLWHYLU[KPZWSHJLKOVTLTHRLYZ VUS`4VYLPUMVYTH[PVUPZH]HPSHISL I`JHSSPUN[OL+PYLJ[VYVM7LYRPUZ 7YVNYHTZH[VY]PZP[ [OL^LIZP[LH[O[[W!^^^SHRLSHUK JJPS\ZWLYRPUZWYVNYHTPUKL_JMT

/LHS[O:LY]PJLZ *VSSLNL5\YZL :[\KLU[/LHS[O:LY]PJLZPZSVJH[LK PU[OL3\[OLY:[\KLU[*LU[LY;OL *VSSLNL5\YZLPZH]HPSHISL[VKPZJ\ZZ HU`X\LZ[PVUZVY[VOLSWZ[\KLU[ZPU YLNHYK[VWO`ZPJHSKPZVYKLYZVYOLHS[O YLSH[LKJPYJ\TZ[HUJLZHUKWYV]PKL LTLYNLUJ`Ã&#x201E;YZ[HPK[YLH[TLU[HUK ]HYPV\ZTLKPJHSZLY]PJLZ/V^L]LY P[PZYLJVTTLUKLK[OH[Z[\KLU[Z Z\IZJYPIL[V[OLZ[\KLU[OLHS[O PUZ\YHUJLWYVNYHTVYOH]LHWYP]H[L WVSPJ`[OH[WYV]PKLZJVTWYLOLUZP]L TLKPJHSHUKZ\YNPJHSILULÃ&#x201E;[Z*VU[HJ[ /LHS[O:LY]PJLZMVYTVYLPUMVYTH[PVU /LHS[O:LY]PJLZHSZVVMMLYZHZZPZ [HUJLPUVI[HPUPUN[OLZLY]PJLZVMSVJHS WO`ZPJPHUZHUKHNLUJPLZPMULJLZZHY` 

6]LY[OLJV\U[LYKY\NZHYLH]HPSHISL /LHS[OWYVTV[PVUWYVNYHTZVU Z\IZ[HUJLHI\ZLU\[YP[PVUPUMLJ[PV\Z KPZLHZLWO`ZPJHSÃ&#x201E;[ULZZHUKV[OLY [VWPJZHYLWYV]PKLKI`[OPZZLY]PJL *VZ[VMOVZWP[HSPaH[PVUKVJ[VYZ HWWVPU[TLU[ZWYLZJYPW[PVUTLKPJPUL ?YH`ZHUKSHIVYH[VY`MLLZT\Z[IL JV]LYLKI`Z[\KLU[Z 0UJHZLVMWYVSVUNLKHIZLUJLZ ILJH\ZLVMPSSULZZHJJPKLU[VYOVZWP[HS PaH[PVUZ[\KLU[ZZOV\SKUV[PM`[OL/LHS[O :LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JLZVWYVWLYUV[PÃ&#x201E;JH[PVU JHUILTHKL[VPUZ[Y\J[VYZ/V\YZHYL !HT[V!WT4VUKH`[OYV\NO -YPKH`WOVUL

*VTT\UPJHISL+PZLHZLZ ;OL3HRL3HUK*VSSLNL)VHYKVM ;Y\Z[LLZWVSPJ`VU*OYVUPJ*VTT\UP JHISL+PZLHZLWYV]PKLZY\SLZ HUKYLN\SH[PVUZMVYZ[\KLU[Z^P[O JVTT\UPJHISLKPZLHZLZ:[\KLU[Z^OV HYLKPHNUVZLKHZOH]PUNVYJHYY`PUNH JVTT\UPJHISLKPZLHZLZOV\SKYLWVY[ [V[OL*VSSLNL5\YZL*VTT\UPJHISL KPZLHZLZHYL[OVZLKLÃ&#x201E;ULKI`[OL 0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM7\ISPJ/LHS[O [VILJVU[HNPV\ZPUMLJ[PV\ZJVTT\UP JHISLHUKKHUNLYV\Z[V[OLW\ISPJ OLHS[O(Z[\KLU[ZOHSSILWLYTP[[LK [VYLTHPUPUJSHZZ^OLUL]LY[OYV\NO YLHZVUHISLHJJVTTVKH[PVU[OLYLPZ

UVZPNUPÃ&#x201E;JHU[YPZRVM[YHUZTPZZPVUVM [OLKPZLHZL[VV[OLYZ

7O`ZPJHS,_HT 6US`[OVZLLU[LYPUNWYVNYHTZPU+LU[HS /`NPLUL(ZZVJPH[L+LNYLLPU5\YZPUN HUK7YHJ[PJHS5\YZPUNT\Z[YLX\LZ[H ZWLJPHSMVYTMVYHWO`ZPJHSL_HT

*VSSLNL*SVZPUN 0U[OLL]LU[VMPUJSLTLU[^LH[OLY TLJOHUPJHSVYWV^LYMHPS\YLVYV[OLY LTLYNLUJPLZ[OLMVSSV^PUNWYVJLK\YLZ ^PSSILPTWSLTLU[LK,]LY`LMMVY[^PSS ILTHKL[VRLLW[OLJVSSLNLVWLU 0UZVTLJHZLZ3HRL3HUK*VSSLNL^PSS YLTHPUVWLU^OLULSLTLU[HY`HUK ZLJVUKHY`ZJOVVSZHYLJSVZLK

9LJLP]LH;L_[ :[\KLU[ZJHUVW[PU[VYLJLP]LJSVZPUN UV[PJLZ]PHH[L_[TLZZHNLVYLTHPS ;OPZJHUILKVULPU090: >OLU^LH[OLYJVUKP[PVUZWYL]LU[ [OLVWLUPUNVM[OLJVSSLNLVYJH\ZL HKLSH`LKVWLUPUNVM[OLJVSSLNL L]LY`LMMVY[^PSSILTHKL[VTHRL HUUV\UJLTLU[ZVU[OLMVSSV^PUNYHKPV Z[H[PVUZHUK;=Z[H[PVUZI`HTMVY [OH[KH`!


>*)/¶,MÃ&#x201E;UNOHT -4 >323¶*HTW\Z  -4 >74)¶=HUKHSPH (4-4 >?,-¶,MÃ&#x201E;UNOHT -4 >,0*¶*OHYSLZ[VU (4 >,0<¶*OHYSLZ[VU -4 >*9(>*9*¶ ,MÃ&#x201E;UNOHT (4 -4 >05/¶7HYPZ (4 -4 >?,;¶4H[[VVU -4 >39>¶*OHTWHPNU -4 >4*0¶4H[[VVU -4 >,1;¶+LJH[\Y -4 >022¶5L^[VU -4 >A5?¶4H[[VVU -4 >/88¶4H[[VVU -4 >>.6¶4H[[VVU -4 >9(5¶:OLSI`]PSSL -4 >(5+;=¶ +LJH[\Y *OHUULS()* >0*+;=¶ *OHTWHPNU *OHUULS5)* >;>6;=¶ ;LYYL/H\[L *OHUULS5)* >*0(;=¶ *OHTWHPNU *OHUULS*): >;/0;=¶ ;LYYL/H\[L *OHUULS*): *SVZPUNZHYLHSZVWVZ[LKVU[OLJVSSLNL»Z ^LIZP[L!^^^SHRLSHUKJJPS\Z *HUJLSSH[PVUVMKH`JSHZZLZPZUV[HU H\[VTH[PJJSVZPUNMVYL]LUPUNZLZZPVUZ ;OLKLJPZPVU[VJSVZLJSHZZLZ[OH[ILNPU H[WTVYSH[LY^PSSILTHKLHZJSVZL [VWTHZWVZZPISL;OLZHTLYHKPV HUK;=Z[H[PVUZHSZV^PSSJHYY`JSVZPUN HUUV\UJLTLU[ZPU[OLL]LU[[OH[ L]LUPUNZLZZPVUZVYHJ[P]P[PLZOH]L[V ILJHUJLSLKVUHKH`[OH[[OLJVSSLNL ^HZV[OLY^PZLVWLU*SHZZLZOLSKH[ [OL2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVU HUK;LJOUVSVN`PU,MÃ&#x201E;UNOHT^PSS MVSSV^[OLNLULYHSWVSPJPLZVM[OLTHPU JHTW\Z"OV^L]LYJSHZZLZOLSKH[V[OLY VMMZP[LSVJH[PVUZ^PSSMVSSV^[OLWVSPJ` MVY[OH[SVJH[PVU

:[\KLU[9PNO[ZHUK 9LZWVUZPIPSP[PLZ :[H[LZ[H[\[LZWYV]PKL[OH[[OLSLNHS YLZWVUZPIPSP[`MVYHKVW[PUNHUKLUMVYJPUN HSSY\SLZHUKYLN\SH[PVUZMVY[OLVYKLYS` VWLYH[PVUVM[OLJVSSLNLYLZ[Z^P[O[OL )VHYKVM;Y\Z[LLZ;OLYLZWVUZPIPSP[` MVYLUMVYJPUNYLN\SH[PVUZHUKWVSPJPLZ HKVW[LKI`[OL)VHYKPZKLSLNH[LK[V[OL JVSSLNLHKTPUPZ[YH[PVUHUKZ[HMM

:[\KLU[*VUK\J[HUK +PZJPWSPUHY`7YVJLK\YLZ :[\KLU[ZHZTLTILYZVM[OLHJHKLTPJ JVTT\UP[`HYLL_WLJ[LKHUKYLX\PYLK [VVIZLY]LJLY[HPUZ[HUKHYKZVM ILOH]PVY(SZVHZJP[PaLUZZ[\KLU[Z OH]LHYLZWVUZPIPSP[`[VRUV^HUKVIL` [OLSH^ZVM[OL<UP[LK:[H[LZ[OLZ[H[L VM0SSPUVPZHUKSVJHSNV]LYUTLU[Z 7VSPJPLZNV]LYUPUNZ[\KLU[JVUK\J[ HUKKPZJPWSPUHY`WYVJLK\YLZJHU ILMV\UKPU[OL:[\KLU[/HUKIVVR H]HPSHISLVUSPULH[^^^SHRLSHUKJJ PS\ZZ[\KLU[OHUKIVVR

:[\KLU[*VUJLYUZ HUK.YPL]HUJLZ :[\KLU[Z^OVOH]LHJVUJLYUHIV\[ HUPZZ\L[OH[HK]LYZLS`HMMLJ[Z[OLTVY ZVTLVULLSZLVYMLLS[OLPYYPNO[ZOH]L ILLUPUMYPUNLK\WVUI`[OLLUMVYJL TLU[VMWVSPJPLZHUKYLN\SH[PVUZTH` [OYV\NOHWWYVWYPH[LJOHUULSZ^VYR [VYLZVS]LZ\JOWYVISLTZI`MVSSV^PUN WYVJLK\YLZV\[SPULKPU[OL:[\KLU[ *VUJLYUZHUK.YPL]HUJLZLJ[PVUVM [OL:[\KLU[/HUKIVVR;OL:[\KLU[ /HUKIVVRPZH]HPSHISLVUSPULH[^^^ SHRLSHUKJJPS\ZZ[\KLU[OHUKIVVR

*HTW\Z:JOLK\SPUN ;OL6MÃ&#x201E;JLVM=PJL7YLZPKLU[MVY )\ZPULZZ:LY]PJLZJVVYKPUH[LZ[OL JHTW\ZZJOLK\SPUNPUJS\KPUN[OL JVSSLNL»Z ZLH[[OLH[LYHUK-PLSK /V\ZL:LTPUHYZ^VYRZOVWZHUK ZWLJPHSWYVNYHTZHYLHSZVWSHUULK HUKJVVYKPUH[LK[OYV\NO[OPZVMÃ&#x201E;JL

7VSPJPLZ 0UJVTWSPHUJL^P[O:[H[LHUK-LKLYHS :[H[\[LZ3HRL3HUK*VSSLNLOHZ[OL MVSSV^PUNWVSPJPLZ!

(MÃ&#x201E;YTH[P]L(J[PVU ,X\HS6WWVY[\UP[` 3HRL3HUK*VSSLNLPZJVTTP[[LK[V THPU[HPUPUNH^VYRPUNHUKSLHYUPUN LU]PYVUTLU[[OH[WYVTV[LZLX\HS VWWVY[\UP[`HUKHMÃ&#x201E;YTH[P]LHJ[PVUHUK [OH[PZMYLLMYVT\USH^M\SKPZJYPTPUH [PVUHUKOHYHZZTLU[0[PZ[OLWVSPJ`VM 3HRL3HUK*VSSLNLUV[[VLUNHNL PUKPZJYPTPUH[PVUVYOHYHZZTLU[HNHPUZ[ HU`WLYZVUILJH\ZLVMYHJLJVSVYZL_ HNLYLSPNPVUUH[PVUHSVYPNPUHUJLZ[Y`

KPZHIPSP[`THYP[HSVYJP]PS\UPVUZ[H[\Z ]L[LYHUZ[H[\ZZL_\HSVYPLU[H[PVUVY HU`IHZPZVMKPZJYPTPUH[PVUWYLJS\KLK I`HWWSPJHISLMLKLYHSHUKZ[H[LZ[H[\[LZ ;OPZWVSPJ`HWWSPLZ[VHKTPZZPVUHUK HJJLZZ[VHUKWHY[PJPWH[PVU[YLH[TLU[ HUKLTWSV`TLU[PU[OL*VSSLNL»Z WYVNYHTZHJ[P]P[PLZHUKZLY]PJLZ ;OLMVSSV^PUNJHTW\ZVMÃ&#x201E;JLPZ HZZPNULK[OLYLZWVUZPIPSP[`MVYLUZ\YPUN JVTWSPHUJL^P[O[OPZWVSPJ`HZ^LSS HZMLKLYHSHUKZ[H[LZ[H[\[LZHUK YLN\SH[PVUZJVUJLYUPUNHMÃ&#x201E;YTH[P]L HJ[PVUHUKLX\HSHJJLZZ! 6MÃ&#x201E;JLVM[OL+PYLJ[VYVM/\THU 9LZV\YJLZ/\THU 9LZV\YJLZ6MÃ&#x201E;JL *VTWSHPU[MVYTZHUKWYVJLK\YLZ MVYÃ&#x201E;SPUNJHUILVI[HPULK[OYV\NO *V\UZLSPUN:LY]PJLZVY/\THU9L ZV\YJLZ0UHKKP[PVU[OLZLVMÃ&#x201E;JLZ^PSS THPU[HPUJ\YYLU[JVWPLZVMHWWYVWYPH[L SH^ZYLN\SH[PVUZHUKWVSPJPLZ

/HYHZZTLU[7VSPJ` 3HRL3HUK*VSSLNLPZJVTTP[[LK[V JYLH[PUNHUKTHPU[HPUPUNHJVTT\UP[` PU^OPJOZ[\KLU[ZMHJ\S[`HUKZ[HMMJHU ^VYR[VNL[OLYPUHUH[TVZWOLYLMYLLVM HSSMVYTZVMOHYHZZTLU[L_WSVP[H[PVUVY PU[PTPKH[PVU:L_\HSOHYHZZTLU[SPRL OHYHZZTLU[VU[OLIHZPZVMYHJLVY YLSPNPVUPZHMVYTVMKPZJYPTPUH[PVU L_WYLZZS`WYVOPIP[LKI`SH^0[PZH ]PVSH[PVUVM;P[SL=00VM[OLMLKLYHS *P]PS9PNO[Z(J[VM ;P[SL0?VM[OL ,K\JH[PVUHS(TLUKTLU[ZVM HUK HJP]PSYPNO[Z]PVSH[PVUVM[OL0SSPUVPZ /\THU9PNO[Z(J[ 0UHKKP[PVU[VILPUNPSSLNHS ZL_\HSOHYHZZTLU[Y\UZJV\U[LY[V [OLVIQLJ[P]LZVM[OLJVSSLNL>OLU WLVWSLMLLSJVLYJLK[OYLH[LULK PU[PTPKH[LKVYV[OLY^PZLWYLZZ\YLKI` V[OLYZPU[VNYHU[PUNZL_\HSMH]VYZVY HYLZPUNSLKV\[MVYYPKPJ\SLVYHI\ZL ILJH\ZLVM[OLPYNLUKLY[OLPYHJHKLT PJHUKVY^VYRWLYMVYTHUJLPZSPRLS` [VZ\MMLY:\JOHJ[PVUZ]PVSH[L[OL KPNUP[`VM[OLPUKP]PK\HSHUK[OL PU[LNYP[`VM[OLJVSSLNLHZHUPUZ[P[\[PVU VMSLHYUPUN(JHKLTPJMYLLKVTJHU L_PZ[VUS`^OLUL]LY`WLYZVUPZMYLL[V W\YZ\LPKLHSZPUHUVU[OYLH[LUPUN UVUJVLYJP]LH[TVZWOLYLVMT\[\HS YLZWLJ[:L_\HSOHYHZZTLU[PZOHYTM\S UV[VUS`[V[OLWLYZVUZPU]VS]LKI\[ HSZV[V[OLLU[PYLJVSSLNLJVTT\UP[` 


>OLYL[V.VMVY/LSWVU*HTW\Z -VYM\Y[OLYPUMVYTH[PVUHIV\[[OL ZL_\HSOHYHZZTLU[WVSPJ`HUKJVT WSHPU[YLZVS\[PVUWYVJLK\YLZ`V\TH` JVU[HJ[VULVM[OL:L_\HS/HYHZZTLU[ 0UMVYTH[PVU*LU[LYZSPZ[LKILSV^! Â&#x2039;*V\UZLSPUN:LY]PJLZ3\[OLY:[\KLU[ *LU[LY:[\KLU[:LY]PJLZ^PUN Â&#x2039;/LHS[O:LY]PJLZ3\[OLY:[\KLU[ *LU[LYSVII` Â&#x2039;/\THU9LZV\YJLZ6MÃ&#x201E;JL

*VUÃ&#x201E;KLU[PHSP[`VM:[\KLU[9LJVYKZ HUK+PYLJ[VY`0UMVYTH[PVU 0UHJJVYKHUJL^P[OWYV]PZPVUZVM 7\ISPJ3H^ HZHTLUKLK73 [OL-HTPS`,K\JH[PVUHS9PNO[Z HUK7YP]HJ`(J[VM JVTTVUS` RUV^UHZ[OL¸)\JRSL`(TLUKTLU[¹ 3HRL3HUK*VSSLNLTHPU[HPUZVUS` [OVZL¸,K\JH[PVUHS9LJVYKZ¹^OPJOHYL LZZLU[PHS[V[OLWYVJLZZHUKWYVJLK\YLZ YLX\PYLK[VKL]LSVWHUKTHPU[HPUHU HJJ\YH[LHJHKLTPJYLJVYKMVYLHJO Z[\KLU[HUK[VZ\WWVY[Z\JOZ[\KLU[ HJJV\U[PUNULLKZHUKYLX\PYLTLU[ZHZ HYLPTWVZLKI`SH^Z[H[LHUKMLKLYHS YLN\SH[PVUZHUKJVSSLNLVWLYH[PVUHS WYVJLK\YLZ;OLZLYLJVYKZTH`IL MV\UKH[[OLMVSSV^PUNVMÃ&#x201E;JLZ!(KTPZ ZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL(JJV\U[PUN 6MÃ&#x201E;JL:[\KLU[:LY]PJLZ6MÃ&#x201E;JLZ HJHKLTPJKP]PZPVUZKLWHY[TLU[ZHUK HK]PZVYZ:\IQLJ[[VWYV]PZPVUZVM JVSSLNLWVSPJ`Z[\KLU[ZTH`YL]PL^ [OLPYYLJVYKZ\WVUYLX\LZ[

>OH[[OL*VSSLNL *HU9LSLHZL(IV\[@V\ 0UMVYTH[PVUJVU[HPULKPUHZ[\KLU[»Z LK\JH[PVUHSYLJVYKPZJVUÃ&#x201E;KLU[PHSHUK ^PSSVUS`ILYLSLHZLK\WVUHWWYVWYPH[L ^YP[[LUH\[OVYPaH[PVUVM[OLZ[\KLU[ ^P[O[OLMVSSV^PUNL_JLW[PVUZ! 3HRL3HUK*VSSLNLTH`KPZJSVZL LK\JH[PVUYLJVYKZVYJVTWVULU[Z [OLYLVM^P[OV\[^YP[[LUJVUZLU[VM Z[\KLU[Z[V! H (\[OVYPaLKYLWYLZLU[H[P]LZVM[OL MVSSV^PUNMVYH\KP[VYL]HS\H[PVU VMMLKLYHSHUKZ[H[LZ\WWVY[LK WYVNYHTZVYMVYLUMVYJLTLU[VM VYJVTWSPHUJL^P[OMLKLYHSSLNHS YLX\PYLTLU[Z^OPJOYLSH[L[V [OVZLWYVNYHTZ! ;OL*VTW[YVSSLY.LULYHS VM[OL<UP[LK:[H[LZ  ;OL:LJYL[HY`VM[OL +LWHY[TLU[VM,K\JH[PVU  :[H[LLK\JH[PVUHSH\[OVYP[PLZ I : [H[LHUKSVJHSVMÃ&#x201E;JPHSZ[V^OVT KPZJSVZ\YLPZZWLJPÃ&#x201E;JHSS`YLX\PYLK I`:[H[LZ[H[\[LHKVW[LKWYPVY[V 5V]LTILY  J = L[LYHUZ(KTPUPZ[YH[PVUVMÃ&#x201E;JPHSZ UV[JV]LYLKI`-,97(I\[ ZWLJPÃ&#x201E;LK\UKLY;P[SL:LJ[PVU J<UP[LK:[H[LZ*VKL K 6 [OLYZJOVVSVMÃ&#x201E;JPHSZKL[LY TPULKI`[OLPUZ[P[\[PVU[VOH]L HSLNP[PTH[LLK\JH[PVUHSPU[LYLZ[ L 6 MÃ&#x201E;JPHSZVMV[OLYPUZ[P[\[PVUZPU ^OPJOHZ[\KLU[ZLLRZVYPU[LUKZ [VLUYVSSVU[OLJVUKP[PVU[OH[ 3HRL3HUK*VSSLNLTHRLZH YLHZVUHISLH[[LTW[[VPUMVYT[OL Z[\KLU[VM[OLKPZJSVZ\YL\USLZZ [OLZ[\KLU[PUP[PH[LZ[OL[YHUZMLY M 7LYZVUZVYVYNHUPaH[PVUZWYV]PK PUNÃ&#x201E;UHUJPHSHPK[VZ[\KLU[Z VYKL[LYTPUPUNÃ&#x201E;UHUJPHSHPK KLJPZPVUZJVUJLYUPUNLSPNPIPSP[` HTV\U[JVUKP[PVUHUKLUMVYJL TLU[VM[LYTZVMZHPKHPK N 6 YNHUPaH[PVUZJVUK\J[PUN Z[\KPLZMVYVUVYILOHSMVM LK\JH[PVUHSHNLUJPLZVYPUZ[P[\ [PVUZ[VKL]LSVW]HSPKH[LHUK HKTPUPZ[LYWYLKPJ[P]L[LZ[Z[V HKTPUPZ[LYZ[\KLU[HPKWYVNYHTZ VY[VPTWYV]LPUZ[Y\J[PVU;OVZL VYNHUPaH[PVUZTH`UV[KPZJSVZL WLYZVUHSS`PKLU[PÃ&#x201E;HISLPUMVYTH [PVUVUZ[\KLU[ZHUKPUMVYTH[PVU ZLJ\YLKT\Z[ILKLZ[YV`LK^OLU UVSVUNLYULLKLKMVY[OLPY WYVQLJ[Z O ( JJYLKP[PUNVYNHUPaH[PVUZ JHYY`PUNV\[[OLPYHJJYLKP[PUN M\UJ[PVUZ P 7 HYLU[ZVMHZ[\KLU[^OVOH]L LZ[HISPZOLK[OH[Z[\KLU[»ZZ[H[\Z HZHKLWLUKLU[HJJVYKPUN[V 0U[LYUHS9L]LU\L*VKLVM :LJ[PVU Q 7 LYZVUZPUJVTWSPHUJL^P[OH Q\KPJPHSVYKLYVYHSH^M\SS`PZZ\LK Z\IWVLUHWYV]PKLK[OH[3HRL 3HUK*VSSLNLTHRLZHYLHZVUHISL H[[LTW[[VUV[PM`[OLZ[\KLU[PU HK]HUJLVMJVTWSPHUJL 

 LYZVUZPUHULTLYNLUJ`PM[OL R 7 RUV^SLKNLVMPUMVYTH[PVUPU MHJ[PZULJLZZHY`[VWYV[LJ[[OL OLHS[OVYZHML[`VMZ[\KLU[ZVY V[OLYWLYZVUZ S ( UHSSLNLK]PJ[PTVMHU`JYPTL VM]PVSLUJLHZ[OH[[LYTPZ KLÃ&#x201E;ULKPU<:*VM[OL YLZ\S[ZVMHU`PUZ[P[\[PVUHS KPZJPWSPUHY`WYVJLLKPUNHNHPUZ[ [OLHSSLNLKWLYWL[YH[VYVM[OH[ JYPTL^P[OYLZWLJ[[V[OH[JYPTL 3HRL3HUK*VSSLNLTHRLZW\ISPJ JLY[HPU¸KPYLJ[VY`PUMVYTH[PVU¹ HIV\[Z[\KLU[Z0[PZ[OLPU[LU[PVUVM [OLJVSSLNL[VKVZV^P[OPU[OL ZJVWLVMYLN\SHYJVSSLNLWVSPJPLZ HUKHZTH`ILHWWYVWYPH[L[V[OL UVYTHSJV\YZLVMJVSSLNLI\ZPULZZ HUKVWLYH[PVUZ;OLMVSSV^PUN PUMVYTH[PVUPZYLNHYKLK[VIL ¸KPYLJ[VY`¹[`WLPUMVYTH[PVUHUK ZVTLVYHSSVMP[TH`ILTHKL W\ISPJ!Z[\KLU[UHTLHKKYLZZHUK [LSLWOVULSPZ[PUNLTHPSHKKYLZZ LUYVSSTLU[Z[H[\ZM\SSVYOHSM[PTL Z[\KLU[JSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUTHQVYÃ&#x201E;LSK WHY[PJPWH[PVUPUVMÃ&#x201E;JPHSS`YLJVNUPaLK HJ[P]P[PLZHUKZWVY[Z^LPNO[HUK OLPNO[VMTLTILYZVMH[OSL[PJ[LHTZ HNLHUKVYKH[LVMIPY[OKH[LZVM H[[LUKHUJLKLNYLLZHUKH^HYKZ YLJLP]LKTVZ[YLJLU[WYL]PV\Z ZJOVVSH[[LUKLKHUKWOV[VNYHWO (U`Z[\KLU[VIQLJ[PUN[VOPZVYOLY KPYLJ[VY`PUMVYTH[PVUILPUNTHKL W\ISPJT\Z[Ã&#x201E;SLUV[PJLPU^YP[PUNVM Z\JOVIQLJ[PVUZ^P[O[OL(KTPZZPVUZ HUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL

7VSPJPLZ7YVJLK\YLZ HUK7YVNYHTZ :VTLWYVNYHTZHUKJV\YZLZPU[OL 3HRL3HUK*VSSLNL*H[HSVN^LYLPU [OLÃ&#x201E;UHSHWWYV]HSWYVJLZZH[[OL[PTL VMJH[HSVNW\ISPJH[PVU4PUVYJOHUNLZ TH`VJJ\Y(K]PZVYZHUKJV\UZLSVYZ ^PSSOH]L[OLÃ&#x201E;UHSPUMVYTH[PVUVUHSS WYVNYHTZ6JJHZPVUHSS`P[PZULJLZZHY` [VJOHUNLWVSPJPLZWYVJLK\YLZHUK WYVNYHTZHM[LY[OLWYPU[PUNVM[OL 3HRL3HUK*VSSLNL*H[HSVN(ZHYLZ\S[ WVSPJPLZWYVJLK\YLZHUKWYVNYHTZHZ PUKPJH[LKPU[OPZJH[HSVNTH`JOHUNL ^P[OV\[UV[PJL


(JHKLTPJ:[HUKHYKZ

0U[OPZJOHW[LY! .YHKPUN:`Z[LT :JOVSHZ[PJ:[HUKPUN ,HYUPUN*YLKP[MYVT 7HZ[,_WLYPLUJLZ .YHK\H[PVU 9LX\PYLTLU[Z :[\KLU[*HSS [V4PSP[HY`+\[`
(JHKLTPJ:[HUKHYKZ 9LN\SH[PVUZ .YHKLZ (Z[\KLU[»ZJV\YZL^VYR ^PSSILL]HS\H[LKHJJVYKPUN [V[OLMVSSV^PUNZ`Z[LT!    .YHKL 7LYMVYTHUJL ( :\WLYPVY ) .VVK * (]LYHNL + 7VVY - -HPS\YL > >P[OKYH^HS < (\KP[ 0 0UJVTWSL[L 7 7HZZPZUV[\ZLKPU H]LYHNPUNNYHKLZ I\[KVLZJHYY`JYLKP[

:[\KLU[ *SHZZPÃ&#x201E;JH[PVU :[\KLU[ZHYLJSHZZPÃ&#x201E;LKHZMVSSV^Z! .YHKL 7VPU[ =HS\L    

-PUHSNYHKLZHYLWVZ[LK[VLHJO PUKP]PK\HSZ[\KLU[»ZYLJVYKH[[OLLUK VM[OLHJHKLTPJ[LYTPU^OPJO[OL JV\YZL^HZJVTWSL[LK :[\KLU[ZTH`HJJLZZ[OLPYNYHKLZ VUSPULH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z;OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLKVLZ UV[THPSNYHKLZ:[\KLU[Z^OVKVUV[ OH]LHJJLZZ[V[OL0U[LYUL[ZOV\SKJHSS [VYLX\LZ[HJVW`VM [OLPYNYHKLZ

-PN\YPUN.YHKL7VPU[ (]LYHNL.7( (Z[\KLU[»ZHJHKLTPJZ[HUKPUNH[[OL JVSSLNLPZKL[LYTPULKI`OPZVYOLY NYHKLWVPU[H]LYHNL.7(:[\KLU[Z JHUÃ&#x201E;N\YL[OLPY.7(I`KP]PKPUN[OL [V[HSU\TILYVMNYHKLWVPU[ZLHYULK I`[OL[V[HSU\TILYVMZLTLZ[LYOV\YZ H[[LTW[LK;OLZLTLZ[LYNYHKLWVPU[ H]LYHNLYLWYLZLU[Z[OLH]LYHNLVMJSHZZ NYHKLZMVYVULZLTLZ[LY(J\T\SH[P]L NYHKLWVPU[H]LYHNLYLWYLZLU[Z[OL H]LYHNLVM[OLNYHKLZVMHSSJV\YZLZH Z[\KLU[OHZ[HRLUH[3HRL3HUK*VSSLNL VUS`6US`NYHKLZMVYJV\YZLZH[[OL SL]LSVYHIV]LHYL\ZLK[V JVTW\[LNYHKLWVPU[H]LYHNL+LNYLLZLLRPUN:[\KLU[Z +LNYLLZLLRPUNZ[\KLU[ZHYL[OVZL Z[\KLU[Z^OVHYLZLLRPUNH3HRL 3HUK*VSSLNLKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[L VMVYTVYLJYLKP[OV\YZ

5VUKLNYLLZLLRPUN:[\KLU[Z :[\KLU[ZLUYVSSLKPUJV\YZLZH[3HRL 3HUK*VSSLNL^OVHYLUV[W\YZ\ PUNHKLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LVMVY TVYLJYLKP[OV\YZHYLJVUZPKLYLK [VILUVUKLNYLLZLLRPUNZ[\KLU[Z

9LHKTP[:[\KLU[Z 9LHKTP[Z[\KLU[ZHYL[OVZLZ[\ KLU[Z^OVOH]LPU[LYY\W[LK[OLPY JVU[PU\LKLUYVSSTLU[MVYH[SLHZ[ VULM\SS`LHY

*VU[PU\PUN:[\KLU[Z *VU[PU\PUNZ[\KLU[ZHYLZ[\KLU[Z ^OVOH]LHJVU[PU\V\ZLUYVSSTLU[ Z[H[\ZMYVT[OLÃ&#x201E;YZ[KH`VM[OLPY PUP[PHSLUYVSSTLU[\U[PS[OL` JLHZLLUYVSSTLU[MVYHZLTLZ[LY L_JS\KPUNZ\TTLY

5VUJYLKP[:[\KLU[Z ;OVZLZ[\KLU[ZLUYVSSLKVUS`PU ZWLJPHSPU[LYLZ[UVUJYLKP[JV\YZLZ ^OPJOKVUV[HWWS`[V^HYKZH KLNYLLVYJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTHYL JSHZZPÃ&#x201E;LKHZUVUJYLKP[Z[\KLU[Z

5L^:[\KLU[Z 5L^Z[\KLU[ZHYLÃ&#x201E;YZ[[PTL LUYVSSLLZH[3HRL3HUK*VSSLNL ^OVOH]LUV[LUYVSSLKPUHKLNYLL VYJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTH[HU`V[OLY PUZ[P[\[PVUVMOPNOLYLK\JH[PVU

;YHUZMLY:[\KLU[Z ;YHUZMLYZ[\KLU[ZHYL[OVZL ^OVOH]L[HRLUJV\YZL^VYRH[ HU`V[OLYPUZ[P[\[PVUVMOPNOLY LK\JH[PVU

-YLZOTLU -YLZOTLUHYLZ[\KLU[Z^OVOH]L LHYULKJVSSLNLJYLKP[ZVYSLZZ

:VWOVTVYLZ :VWOVTVYLZHYLZ[\KLU[Z^OV OH]LLHYULK JVSSLNLJYLKP[Z

-\SS[PTL:[\KLU[Z -\SS[PTLZ[\KLU[ZHYLZ[\KLU[Z^OV HYLJHYY`PUNVYTVYLJYLKP[Z0U [OLZ\TTLY[OL`HYLZ[\KLU[Z^OV HYLJHYY`PUNZP_VYTVYLJYLKP[Z

7HY[[PTL:[\KLU[Z 7HY[[PTLZ[\KLU[ZHYLZ[\KLU[Z^OV HYLLUYVSSLKMVYML^LY[OHUJYLK P[Z0U[OLZ\TTLY[OL`HYLZ[\KLU[Z LUYVSSLKMVYML^LY[OHUZP_JYLKP[Z

:[\KLU[*HSS [V4PSP[HY`+\[` 3HRL3HUK*VSSLNLZ[\KLU[ZJHSSLK[V HJ[P]LK\[`PU[OLHYTLKMVYJLZ^PSS \WVU[OLPYYLX\LZ[ILNP]LUH WLYJLU[YLM\UKVM[\P[PVUHUKMLLZMVY [OLJ\YYLU[[LYTPM[OL`WYV]PKL[OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL^P[O H^YP[[LUYLX\LZ[[VILKYVWWLK MYVTJSHZZLZH[WLYJLU[YLM\UKHUK HJVW`VM[OLPYVMÃ&#x201E;JPHSVYKLYZMVYH JHSS[VHJ[P]LK\[`0M[OLJHSS[VHJ[P]L K\[`JVTLZHM[LYTPK[LYT[OLZ[\KLU[ TH`YLX\LZ[[VIL^P[OKYH^UMYVT JSHZZLZH[WLYJLU[YLM\UK[Y` [VJVTWSL[LJV\YZLZPUWYVNYLZZHM[LY JVUZ\S[PUN^P[O[OLPUZ[Y\J[VYZVY YLX\LZ[PUJVTWSL[LNYHKLZ¸0¹ HM[LYJVUZ\S[PUN^P[O[OLPUZ[Y\J[VYZ

(JHKLTPJ/VUVYZ ,HJOZLTLZ[LYL_JS\KPUNZ\TTLY[LYT HJHKLTPJOVUVYZHYLH^HYKLK[VZ[\KLU[Z ^OVOH]LJVTWSL[LKJYLKP[OV\YZVM JV\YZLZH[[OLSL]LSVYHIV]L[OH[ JV\U[PU[OLNYHKLWVPU[H]LYHNL^P[OH ZLTLZ[LY.7(HZMVSSV^Z!/VUVY»Z ¶.7("+LHU»Z3PZ[OPNOOVUVYZ ¶ .7("HUK7YLZPKLU[»Z3PZ[ OPNOLZ[OVUVYZ¶.7( (JHKLTPJOVUVYZMVYWHY[[PTL Z[\KLU[ZHYLH^HYKLK[VZ[\KLU[Z^OV JVTWSL[L[VJYLKP[OV\YZWLY ZLTLZ[LYL_JS\KPUNZ\TTLY[LYT^P[O HZLTLZ[LYNYHKLWVPU[H]LYHNL.7( HZMVSSV^Z!/VUVY»Z¶.7(" +LHU»Z3PZ[OPNOOVUVYZ¶ .7("HUK7YLZPKLU[»Z3PZ[OPNOLZ[ OVUVYZ¶.7(


:[\KLU[>P[OKYH^HSZ MYVT*V\YZLZ 0[PZILULÃ&#x201E;JPHSMVYZ[\KLU[Z[VZLLR HK]PJLMYVT[OLPUZ[Y\J[VYHUKVY JV\UZLSVY^OLUJVUZPKLYPUN^P[OKYH^HS MYVTHJV\YZL:[\KLU[ZJHU^P[OKYH^ MYVTJV\YZLZPUVULVM[OLMVSSV^PUN ^H`Z!<ZL[OL0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVU HUK0UMVYTH[PVU:`Z[LT090::[\KLU[Z TH`UV[\ZL090:[V^P[OKYH^MYVT JV\YZLZPM[OL`OH]LHISVJRVU[OLPY YLJVYKZ:\ITP[HJOHUNLVMZJOLK \SLMVYT[V[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JLVUJHTW\ZVYH[[OL2S\[OL *LU[LY*HSS[OL(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLVY[OL2S\[OL*LU[LY [VPUMVYT[OLTVM[OLPYPU[LU[PVUZ;OL VMÃ&#x201E;JPHSKH[LVM^P[OKYH^HS^PSSIL[OL KH[L[OLMVYTVYWOVULJHSSPZYLJLP]LK PU[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL VY[OL2S\[OL*LU[LY -VYJSHZZLZTLL[PUNLPNO[^LLRZVY SVUNLYZ[\KLU[ZJHU^P[OKYH^WYPVY[V MV\YPUZ[Y\J[PVUHSKH`ZILMVYL[OLÃ&#x201E;YZ[ KH`VM[OLÃ&#x201E;UHSL_HTPUH[PVUWLYPVK HUKYLJLP]LH¸>¹VU[OLPYHJHKLTPJ [YHUZJYPW[-VYJSHZZLZTLL[PUNSLZZ[OHU LPNO[^LLRZPUSLUN[OZ[\KLU[ZTH` ^P[OKYH^WYPVY[V[OLKH[LVM[OLSHZ[ JSHZZZLZZPVUHUKYLJLP]LHNYHKLVM¸>¹ VU[OLPYHJHKLTPJ[YHUZJYPW[:[\KLU[Z ^OVKVUV[VMÃ&#x201E;JPHSS`^P[OKYH^TH` YLJLP]LHU¸-¹NYHKLVU[OLPY[YHUZJYPW[ 6UJLZ[\KLU[Z[HRL[OLÃ&#x201E;UHSL_HT[OL` JHUUV[^P[OKYH^MYVT[OH[JSHZZ 0[PZPTWVY[HU[[VJVUZPKLY[OLMVSSV^PUN ^OLU^P[OKYH^PUNMYVTHJV\YZL! ;OLYLM\UKWVSPJ`5VYLM\UK^PSS ILH\[OVYPaLKMVY^P[OKYH^HSZVY JOHUNLZTHKLHM[LY[OLYLM\UK WLYPVK -PUHUJPHSHPKPTWSPJH[PVUZ:[\KLU[Z TH`SVZLIV[OJ\YYLU[Ã&#x201E;UHUJPHSHPK NYHU[SVHUHUKM\[\YLÃ&#x201E;UHUJPHSHPK LSPNPIPSP[`PM[OL`^P[OKYH^HUKTH` ILOLSKYLZWVUZPISLMVYM\SSWH` TLU[VM[\P[PVUHUKMLLZ*VU[HJ[ [OL-PUHUJPHS(PK6MÃ&#x201E;JLMVYTVYL PUMVYTH[PVU

0UZ[Y\J[VY >P[OKYH^HSZ MYVT*V\YZLZ (UPUZ[Y\J[VYTH`^P[OKYH^HZ[\KLU[ MYVTJSHZZPM[OLU\TILYVMHIZLUJLZPZ KL[YPTLU[HS[V[OLZ[\KLU[»ZHIPSP[`[V TLL[[OLJV\YZLVIQLJ[P]LZ

;V6I[HPU HU0UJVTWSL[L MVYH*V\YZL 0MHZ[\KLU[PZ\UHISL[VJVTWSL[L [OLYLX\PYLTLU[ZMVYHJV\YZLK\YPUN [OLHSSV[[LK[PTLWLYPVKK\L[VPSSULZZ VYV[OLYL_[YLTLJPYJ\TZ[HUJLZ[OL Z[\KLU[TH`YLX\LZ[[OLPUZ[Y\J[VY[V HZZPNUHNYHKLVM¸0¹0UJVTWSL[L ;VYLJLP]L[OPZNYHKL[OLZ[\KLU[ T\Z[OH]LILLUTHPU[HPUPUNHWHZZPUN NYHKLH[[OL[PTL[OLPSSULZZVYL_[YLTL JPYJ\TZ[HUJLZ[HY[LK[OLPUZ[Y\J[VY T\Z[HNYLL[OH[[OPZPZHUHWWYVWYPH[L NYHKLPU[OLZWLJPÃ&#x201E;JJPYJ\TZ[HUJL HUK[OLZ[\KLU[HUK[OLPUZ[Y\J[VY T\Z[JVTWSL[LH9LX\LZ[[V6I[HPU HU0UJVTWSL[LMVYT +\YPUN[OLUL_[YLN\SHY[LYT L_JS\KPUNZ\TTLY[OLZ[\KLU[^PSS ILNP]LU[OLVWWVY[\UP[`[VJVTWSL[L [OLYLX\PYLTLU[ZMVY[OLJV\YZL(M[LY [OLYLX\PYLTLU[ZOH]LVYOH]LUV[ ILLUJVTWSL[LK[OLPUZ[Y\J[VY^PSS KL[LYTPUL[OLNYHKL[OLZ[\KLU[LHYULK ()*+-VY7HUKYLWVY[P[[V[OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLI` [OLTPK[LYTKH[LMVY[OH[[LYT(U` ¸0¹NYHKLYLTHPUPUNHM[LY[OLTPK[LYT KH[L^PSSH\[VTH[PJHSS`ILJOHUNLK[V HU¸-¹NYHKL:[\KLU[ZHMMLJ[LKI`[OPZ WYVJLK\YLZOV\SKYLMLY[V[OLNYHKL HWWLHSZLJ[PVUVM[OLJH[HSVN

.YHK\H[PVU ^P[O/VUVYZ 0UJVTW\[PUN[OLÃ&#x201E;UHSNYHKLWVPU[ H]LYHNLMVYNYHK\H[PVU^P[OOVUVYZ VUS`JV\YZLZHUKNYHKLZLHYULKH[ 3HRL3HUK*VSSLNL^PSSIL\ZLK ;OLÃ&#x201E;UHSYHUNLVMJ\T\SH[P]LNYHKL WVPU[H]LYHNL.7([VILH^HYKLK NYHK\H[PVUOVUVYZHYLHZMVSSV^Z! J\TSH\KL¶.7("THNUH J\TSH\KL¶ .7("HUK Z\TTHJ\TSH\KL¶.7( 6US`[OVZLZ[\KLU[ZJVTWSL[PUNKLNYLL YLX\PYLTLU[ZVYHJLY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHT VMOV\YZVYTVYLJHUILKLZPNUH[LK HZNYHK\H[PUN^P[OOVUVYZ;OLNYHKL L_JS\ZPVUWVSPJ`^PSSUV[HMMLJ[[OL JHSJ\SH[PUNVM[OLÃ&#x201E;UHSNYHKLWVPU[ H]LYHNL\ZLK[VKL[LYTPULNYHK\H[PVU ^P[OOVUVYZZ[H[\Z /VUVYZMVYZWYPUNJHUKPKH[LZMVY KLNYLLZHUKJLY[PÃ&#x201E;JH[LZHYL[LU[H[P]L HUKHYLIHZLK\WVU[OLPYJ\T\SH[P]L NYHKLWVPU[H]LYHNLMVYJV\YZLZ[HRLU H[3HRL3HUK*VSSLNLK\YPUN[OL WYL]PV\ZZLTLZ[LYZ:\TTLYJHUKP KH[LZMVYNYHK\H[PVUHS[OV\NOHSSV^LK [VWHY[PJPWH[LPU[OLZWYPUNNYHK\H[PVU JLYLTVU`^PSSUV[OH]LHUOVUVYZ KLZPNUH[PVUSPZ[LKPU[OLWYVNYHT ([[OL[PTLJHUKPKH[LZHYLJLY[PÃ&#x201E;LK MVYNYHK\H[PVUHUV[H[PVU^PSSIL WSHJLKVU[OLPYHJHKLTPJ[YHUZJYPW[ HUKKPWSVTHPUKPJH[PUN[OL`NYHK\H[LK ^P[OOVUVYZ

(JHKLTPJ 3VHK4H_PT\T /V\YZWLY;LYT +\YPUN[OLMHSSHUKZWYPUNZLTLZ[LYZ UVZ[\KLU[TH`YLNPZ[LYMVYTVYL[OHU ZLTLZ[LYOV\YZ^P[OV\[WLYTPZZPVU MYVT[OLHZZVJPH[L]PJLWYLZPKLU[MVY LK\JH[PVUHSZLY]PJLZ+\YPUN[OL Z\TTLY[LYTUVZ[\KLU[TH`YLNPZ[LY MVYTVYL[OHUZLTLZ[LYOV\YZ ^P[OV\[WLYTPZZPVUMYVT[OLHZZVJPH[L ]PJLWYLZPKLU[MVYLK\JH[PVUHSZLY]PJLZ 


.YHKL(WWLHSZ .YHKLHWWLHSZT\Z[ILPUP[PH[LKI`[OL Z[\KLU[UVSH[LY[OHU[OLLUKVM[OL ZP_[O^LLRMVSSV^PUN[OLJSVZLVM[OL ZLTLZ[LYMVY^OPJO[OLHZZPNULKNYHKL ^HZYLJVYKLK;OPZYLX\LZ[T\Z[IL PUP[PH[LK^P[O[OLPUZ[Y\J[VYVM[OL JV\YZL[OLJOHPYWLYZVUVM[OLKP]PZPVU VY[OL(ZZVJPH[L=PJL7YLZPKLU[MVY ,K\JH[PVUHS:LY]PJLZ;OL(ZZVJPH[L =PJL7YLZPKLU[VM,K\JH[PVUHS:LY]PJLZ OHZ[OLÃ&#x201E;UHSHWWYV]HSVMNYHKLHWWLHSZ

.YHKL ,_JS\ZPVU7VSPJ` :[\KLU[ZHYLVMMLYLKHVUJLVUS` VWWVY[\UP[`[VPTWYV]L[OLPYNYHKL WVPU[H]LYHNLWYV]PKLK[OL`TLL[[OL MVSSV^PUNJVUKP[PVUZ! ;OL`T\Z[UV[OH]LILLULUYVSSLK PUJYLKP[JV\YZLZH[3HRL3HUK *VSSLNLMVYH[SLHZ[Ã&#x201E;]LJVUZLJ\[P]L JHSLUKHY`LHYZMYVT[OLPYSHZ[ LUYVSSTLU[WLYPVK 4\Z[OH]LJVTWSL[LKHTPUPT\T VMZLTLZ[LYOV\YZ^P[OHNYHKL WVPU[H]LYHNLVMVYIL[[LYH[ 3HRL3HUKHM[LY[OLÃ&#x201E;]L`LHY ^HP[PUNWLYPVK 6US`¸-¹NYHKLZ[OH[^LYLLHYULK PUHZPUNSLZLTLZ[LYVY[LYTVM LUYVSSTLU[^PSSILL_JS\KLK ;OL.YHKL,_JS\ZPVU7VSPJ`JHUUV[ ILHWWSPLKILMVYL[OLTPUPT\T JYLKP[Z^HP[PUNWLYPVKHUKNYHKL WVPU[H]LYHNLHYLLHYULK :[\KLU[ZWSHUUPUN[V[YHUZMLY[V HUV[OLYPUZ[P[\[PVUHYLJH\[PVULK[OH[ [OLYLJLP]PUN\UP]LYZP[`TH`\ZLHSS NYHKLZLHYULKPUL_JS\KLKJV\YZLZMVY JVTW\[H[PVUVMNYHKLWVPU[H]LYHNLMVY HKTPZZPVUVYV[OLYW\YWVZLZ,SPNPISL Z[\KLU[ZZOV\SKZLLHJV\UZLSVYVY HJHKLTPJHK]PZVY[VILNPU[OLWYVJLZZ -VYTZJHUILVI[HPULKMYVT[OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL2LLW@V\YZLSM PU.VVK(JHKLTPJ :[HUKPUN 3HRL3HUK*VSSLNLPU[LYWYL[ZHJ\T\SH [P]L¸*¹H]LYHNL($)$*$ +$HZ[OLTPUPT\THJJLW[HISL Z[HUKHYKVMZJOVSHYZOPWMVYNYHK\H[PVU :[\KLU[Z^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKVM[OLPY HJHKLTPJZ[HUKPUNVU[OLPYNYHKL YLWVY[ZLHJO[LYT4PUPT\THJJLW[ HISLZ[HUKHYKZPU[LYTZVMNYHKLWVPU[ H]LYHNL.7([VYLTHPUPU¸NVVK HJHKLTPJZ[HUKPUN¹HYLHZMVSSV^Z! ¶OYZ ¶ OYZ .7( .7(

¶OYZ .7(

 ¶OYZ ¶OYZ .7( .7(

OYZ .7(

(JHKLTPJ 7YVIH[PVU :\ZWLUZPVU HUK+PZTPZZHS 9LX\PYLTLU[Z (JHKLTPJ7YVIH[PVU (U`Z[\KLU[^OVZLJ\T\SH[P]L NYHKLWVPU[H]LYHNLMHSSZILSV^[OL TPUPT\THJJLW[HISLZ[HUKHYKZ[V YLTHPUPU¸NVVKHJHKLTPJZ[HUK PUN¹HM[LYZLTLZ[LYOV\YZ^PSS ILWSHJLKVUHJHKLTPJWYVIH[PVU >OPSLVUWYVIH[PVUZ[\KLU[ZTH` JVU[PU\L[VLUYVSSPU[OLJVSSLNL OV^L]LY[OL`! H4\Z[JVU[HJ[HJV\UZLSVYILMVYL YLNPZ[YH[PVU I4\Z[LUYVSSPUUVTVYL[OHU ZLTLZ[LYOV\YZTH_PT\TK\YPUN [OLMHSSHUKZWYPUNZLTLZ[LYZHUK UVTVYL[OHUZLTLZ[LYOV\YZ K\YPUN[OLZ\TTLY[LYT J4\Z[LUYVSSPU:[YH[LNPLZMVY :\JJLZZ:-: K*HUILYLX\PYLK[V[HRLKL]LSVW TLU[HSYLHKPUNJV\YZLZVY [\[VYPUNPUZWLJPÃ&#x201E;JHYLHZ\WVU [OLYLJVTTLUKH[PVUVMJV\UZLS PUNHUKYLHKPUNWYVMLZZPVUHSZ 

 L4\Z[LHYUHZLTLZ[LYNYHKL WVPU[H]LYHNLVYHJ\T\SH[P]L NYHKLWVPU[H]LYHNLH[VYHIV]L [OLTPUPT\THJJLW[HISL Z[HUKHYKMVY[OLU\TILYVM ZLTLZ[LYOV\YZH[[LTW[LK (Z[\KLU[PZYLTV]LKMYVT WYVIH[PVUHY`Z[H[\ZHUKJVUZPKLYLK PU¸NVVKHJHKLTPJZ[HUKPUN¹ ^OLU[OLJ\T\SH[P]LNYHKLWVPU[ H]LYHNLPZH[VYHIV]L[OLTPUPT\T HJJLW[HISLZ[HUKHYKMVY[OLU\TILY VMZLTLZ[LYOV\YZH[[LTW[LK

(JHKLTPJ:\ZWLUZPVU (U`Z[\KLU[VUHJHKLTPJWYVIH[PVU ^OVH[[LTW[ZVULVYTVYLJVSSLNL JYLKP[JV\YZLZH[[OLJV\YZL SL]LSVYHIV]LHUKMHPSZ[VHJOPL]L HZLTLZ[LYNYHKLWVPU[H]LYHNL VYHJ\T\SH[P]LNYHKLWVPU[H]LYHNL H[VYHIV]L[OLTPUPT\THJJLW[ HISLZ[HUKHYK^PSSILHJHKLTPJHSS` Z\ZWLUKLKMYVT[OLJVSSLNL ;OLZ\ZWLUZPVU^PSSILMVY[OLM\SS [LYTMVSSV^PUN[OL[LYTVMJ\YYLU[ LUYVSSTLU[9LHKTP[[HUJL[V[OL JVSSLNL^PSSILH\[VTH[PJMVY Z[\KLU[Z^OVOH]LILLUZ\ZWLUKLK 5VZ[\KLU[TH`LUYVSSPUHU` JVSSLNLJYLKP[JV\YZLZK\YPUN[OL Z\ZWLUZPVUWLYPVK"OV^L]LY^P[O JVUZLU[VMHJV\UZLSVY[OLZ[\KLU[ TH`LUYVSSPUJV\YZLZILSV^[OL JV\YZLSL]LSKL]LSVWTLU[HS HUKNLULYHSZ[\KPLZ9+. 9LHKPUNHUK:[\K`:RPSSZ0HUK :-::[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ :[\KLU[ZYL[\YUPUNMYVTHJHKLTPJ Z\ZWLUZPVU^PSSILWSHJLKVU HJHKLTPJWYVIH[PVUZ[H[\ZHUK ^PSSILYLX\PYLK[VZ\JJLZZM\SS` JVTWSL[LVI[HPUHWHZZPUNNYHKL PU:-::[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ :[\KLU[ZTH`HSZVILYLX\PYLK[V JVTWSL[L9LHKPUNHUK:[\K`:RPSSZ 9+.VY[\[VYPUNPUZWLJPÃ&#x201E;JHYLHZ

(JHKLTPJ+PZTPZZHS (U`Z[\KLU[WYL]PV\ZS`Z\ZWLUKLK ^OVYLLU[LYZ[OLJVSSLNLHUK ^OPSLVUWYVIH[PVUKVLZUV[LHYU HTPUPT\TZLTLZ[LYNYHKL WVPU[H]LYHNLVYHJ\T\SH[P]L NYHKLWVPU[H]LYHNLH[VYHIV]L [OLTPUPT\THJJLW[HISLZ[HUKHYK MVY[OLU\TILYVMZLTLZ[LYOV\YZ H[[LTW[LK^PSSILKPZTPZZLKMVYUV[ SLZZ[OHUVULJHSLUKHY`LHY


(M[LY[OLVUL`LHYKPZTPZZHS WLYPVKHZ[\KLU[T\Z[WL[P[PVU[OL (JHKLTPJ:[HUKHYKZ*VTTP[[LL MVYYLHKTPZZPVU;OLWL[P[PVUMVY YLHKTPZZPVUT\Z[ILZ\ITP[[LK H[SLHZ[[OYLL^LLRZWYPVY[V[OL ILNPUUPUNVM[OL[LYT[OLZ[\KLU[ ^PZOLZ[VLUYVSS (U`Z[\KLU[YLHKTP[[LKI`[OL (JHKLTPJ:[HUKHYKZ*VTTP[[LL ^PSSILUV[PÃ&#x201E;LKPU^YP[PUNVM[OL ZWLJPÃ&#x201E;J[LYTZVMYLHKTPZZPVU :[\KLU[ZYL[\YUPUNMYVTHJHKLTPJ KPZTPZZHS^PSSILWSHJLKVU HJHKLTPJWYVIH[PVUZ[H[\ZHUK^PSS ILYLX\PYLK[VZ\JJLZZM\SS`JVT WSL[LVI[HPUHWHZZPUNNYHKLPU :-::[YH[LNPLZMVY:\JJLZZ :[\KLU[ZTH`HSZVILYLX\PYLK[V JVTWSL[LKL]LSVWTLU[HSYLHKPUN JV\YZLZVY[\[VYPUNPUZWLJPÃ&#x201E;JHYLHZ (U`Z[\KLU[^OVYLLU[LYZ[OL JVSSLNLHM[LYHJHKLTPJKPZTPZZHS HUKKVLZUV[TLL[[OLJVUKP[PVUZ YLX\PYLKI`[OL(JHKLTPJ:[HU KHYKZ*VTTP[[LLTH`ILWLYTH ULU[S`KPZTPZZLKMYVT[OLJVSSLNL

(KKPUN*V\YZLZ :[\KLU[ZTH`HKKJV\YZLZ[V[OLPY ZJOLK\SL[OYV\NO[OLÃ&#x201E;YZ[[^VPUZ[Y\J [PVUHSKH`ZVM[OLZLTLZ[LYVYTVK\SL :[\KLU[ZTH`HKKHUL]LUPUNJSHZZWYPVY [V[OLZLJVUKJSHZZTLL[PUN0UVYKLY[V HKKHJV\YZLKLNYLLZLLRPUNZ[\KLU[Z TH`LP[OLY\ZL090:VYZ\ITP[HJVT WSL[LK*OHUNLVM:JOLK\SLMVYT[V[OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLVYH[ [OL2S\[OL*LU[LY6MMJHTW\ZZ[\KLU[Z TH`JVU[HJ[[OLSVJHSL_[LUZPVUJLU[LY JVVYKPUH[VY5VUKLNYLLZLLRPUN Z[\KLU[ZTH`JHSS[OL(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLZ[HMM[VHKKJSHZZLZ

+YVWWPUN*V\YZLZ :[\KLU[ZOH]L[OYV\NO[OLÃ&#x201E;YZ[ PUZ[Y\J[PVUHSKH`ZVM[OLZLTLZ[LY[V KYVWHJV\YZL[OH[TLL[Z^LLRZVY SVUNLY^P[OUVUV[H[PVUVU[OLPYHJHKLTPJ [YHUZJYPW[HUKYLJLP]LHYLM\UK -VYJV\YZLZTLL[PUNSLZZ[OHU ^LLRZI\[H[SLHZ[HTVK\SLPUSLUN[O Z[\KLU[ZOH]L[OYV\NO[OLÃ&#x201E;YZ[Ã&#x201E;]L PUZ[Y\J[PVUHSKH`Z[VKYVW[OLJV\YZL ^P[OUVUV[H[PVUVU[OLPYYLJVYKHUK YLJLP]LHYLM\UK-VYJV\YZLZTLL[PUN

SLZZ[OHUHTVK\SLPUSLUN[OZ[\KLU[Z OH]L\U[PS[OLÃ&#x201E;YZ[PUZ[Y\J[PVUHSKH`VM [OLJSHZZ[VKYVW[OLJV\YZL^P[OUV UV[H[PVUVU[OLPYYLJVYKHUKYLJLP]L HYLM\UK 0UVYKLY[VKYVWHJV\YZL^P[OUV YLJVYKZ[\KLU[ZT\Z[LP[OLY\ZL[OL 0U[LYUL[9LNPZ[YH[PVUHUK0UMVYTH[PVU :`Z[LT090:VYZ\ITP[HJVTWSL[LK *OHUNLVM:JOLK\SLMVYT[V[OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLVY H[[OL2S\[OL*LU[LYVY[OL`TH`JHSS [OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL[V PUMVYT[OLTVM[OLPYPU[LU[PVUZ0[PZ[OL Z[\KLU[»ZYLZWVUZPIPSP[`[VKYVWJV\YZLZ HJJVYKPUN[VWVSPJ`HUK[VZLJ\YL WYVWLYKVJ\TLU[H[PVU

*OHUNLVM 7YVNYHTVM:[\K` <USLZZPUMVYTLKV[OLY^PZLZ[\KLU[Z HYLHZZPNULK[OLWYVNYHTVMZ[\K` THQVY[OL`PUKPJH[LVU[OLPY0U[LU[[V ,UYVSS0MHZ[\KLU[^HU[Z[VJOHUNLOPZ VYOLYTHQVYHUKOHZUV[LUYVSSLK`L[ [OLU[OLZ[\KLU[ZOV\SKJVU[HJ[[OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL0M HSYLHK`LUYVSSLK[OLZ[\KLU[ZOV\SK JVU[HJ[*V\UZLSPUN:LY]PJLZ

;V(\KP[H*V\YZL ;VH\KP[HJV\YZL[OLZ[\KLU[T\Z[WH` [OLZHTL[\P[PVUHUKMLLZHZPM[OLJV\YZL ^LYLILPUN[HRLUMVYJYLKP[;OLZ[\KLU[ T\Z[KLJSHYL[OLPU[LU[PVU[VH\KP[[OL JV\YZLPU^YP[PUNVU[OLWYVWLYMVYT ^P[O[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL H[[OL[PTLVMYLNPZ[YH[PVUMVY[OLJSHZZ ;OLMVYTPZH]HPSHISLVUSPULH[^^^ SHRLSHUKJJPS\Z(Z[\KLU[TH`JOHUNL MYVTH\KP[[VJYLKP[Z[H[\ZK\YPUN[OLÃ&#x201E;YZ[ Ã&#x201E;]LKH`ZVM[OLZLTLZ[LY

9LWLH[LK*V\YZLZ :[\KLU[ZTH`YLWLH[JV\YZLZUV[ KLZPNUH[LKHZYLWLH[HISL[HRLUH[3HRL 3HUK*VSSLNL^P[O[OL\UKLYZ[HUKPUN [OH[[OLSHZ[JYLKP[OV\YZHUKNYHKLZ LHYULK^PSSILJVTW\[LKPU[OL Z[\KLU[»ZNYHKLWVPU[H]LYHNL;OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLT\Z[ ILUV[PÃ&#x201E;LKI`[OLZ[\KLU[PU^YP[PUNVU [OLWYVWLYMVYTVMHYLWLH[LKJV\YZL ILMVYL[OLYLWLH[PZUV[LKVU[OL

[YHUZJYPW[;OPZMVYTPZH]HPSHISLH[[OL (KTPZZPVUZHUK9LJVYKZVMÃ&#x201E;JLVY VUSPULH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z )LJH\ZLYLWLH[JV\YZLWVSPJPLZ]HY` MYVTJVSSLNL[VJVSSLNLZ[\KLU[Z WSHUUPUN[V[YHUZMLYHYLLUJV\YHNLK[V MHTPSPHYPaL[OLTZLS]LZ^P[O[OLWVSPJ` VM[OLJVSSLNL[OL`^PSSH[[LUK9LWLH[Z ^PSSHSZVILUV[LKH[[OL[PTL[OL Z[\KLU[HWWSPLZMVYNYHK\H[PVU

0TWVY[HUJLVM ([[LUKPUN*SHZZ )LJH\ZLYLN\SHYW\UJ[\HSJSHZZYVVT H[[LUKHUJLPZJVUZPKLYLKPTWVY[HU[MVY X\HSP[`WLYMVYTHUJLHUKZ\JJLZZ Z[\KLU[ZHYLL_WLJ[LK[VW\UJ[\HSS` H[[LUKHSSTLL[PUNZVMJSHZZLZPU^OPJO [OL`HYLLUYVSSLK0UZ[Y\J[VYZHUKVY KP]PZPVUJOHPYWLYZVUZOH]L[OLWYLYVNH [P]L[VKL[LYTPULTPUPT\TYLX\PYL TLU[Z"VM[LU[PTLZ[OLZLYLX\PYLTLU[Z HYLKL[LYTPULKI`HJJYLKP[PUNHUK JYLKLU[PHSNYHU[PUNHNLUJPLZ0UZ[Y\J[VYZ HSZVOH]L[OLWYLYVNH[P]LVMSV^LYPUN NYHKLZMVY\UL_J\ZLKHIZLUJLZ )LJH\ZL[OL0SSPUVPZ*VTT\UP[`*VSSLNL )VHYKYLX\PYLZPUZ[Y\J[VYZ[VJLY[PM`[OL H[[LUKHUJLVMZ[\KLU[ZH[TPK[LYTHU PUZ[Y\J[VYTH`^P[OKYH^HZ[\KLU[MYVT JSHZZPM[OLU\TILYVMHIZLUJLZPZ KL[YPTLU[HS[VOPZOLYHIPSP[`[VTLL[[OL JV\YZLVIQLJ[P]LZ0UJHZLVMWYVSVUNLK HIZLUJLILJH\ZLVMPSSULZZHJJPKLU[VY OVZWP[HSPaH[PVUZ[\KLU[ZT\Z[UV[PM`[OL *VSSLNL/LHS[O:LY]PJLZZV[OH[WYVWLY UV[PÃ&#x201E;JH[PVUJHUILTHKL[VPUZ[Y\J[VYZ :[\KLU[HIZLUJLZMVY[OLW\YWVZLVM H[[LUKPUNYLN\SHYUH[PVUHSN\HYKVY TPSP[HY`YLZLY]L\UP[HJ[P]P[PLZ^PSSIL JVUZPKLYLKL_J\ZLKHIZLUJLZ

-PUHS,_HTPUH[PVUZ 9LZJOLK\SPUNVMÃ&#x201E;UHSL_HTZPZUV[ WLYTP[[LKL_JLW[^P[OWLYTPZZPVU VM[OL=PJL7YLZPKLU[MVY(JHKLTPJ :LY]PJLZHUK^P[O[OLJVUZLU[VM[OL PUZ[Y\J[VY ;OLZJOLK\SLJHUILMV\UKH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\Z[OLUJ\YYLU[ Z[\KLU[ZJV\YZLZJOLK\SLZ
*V\YZL7YVÃ&#x201E;JPLUJ` 0MYLHZVUHISLL]PKLUJLL_PZ[Z[OH[H Z[\KLU[WVZZLZZLZHJHKLTPJWYVÃ&#x201E;JPLUJ` PUHZ\IQLJ[HYLH[OLZ[\KLU[TH` WL[P[PVU[V[HRLHWYVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH [PVU7YVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUZHYL SPTP[LK[V[OVZLJV\YZLZYLJVTTLUKLK I`[OLKP]PZPVUJOHPYWLYZVUHUK HWWYV]LKI`[OLKLHU:[\KLU[ZT\Z[ JVTWSL[LH^YP[[LUWL[P[PVUHUKOH]L P[HWWYV]LKI`[OLPUZ[Y\J[VYVM[OL JV\YZL[OLPYHK]PZVYKP]PZPVUJOHPY HZZVJPH[L]PJLWYLZPKLU[MVYLK\JH[PVUHS ZLY]PJLZHUK[OLKP]PZPVUJOHPYVM[OL Z\IQLJ[HYLHPU^OPJO[OLJV\YZL PZVMMLYLK (UL]HS\H[PVUMLLPZYLX\PYLKMVY HWYVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUHUKT\Z[ ILWHPKPUHK]HUJL;OLL]HS\H[PVUMLL PZ WLYJYLKP[OV\Y(NYHKL^PSSIL NP]LUHUK[OLJYLKP[LHYULK^PSSIL WVZ[LK[V[OLZ[\KLU[»Z[YHUZJYPW[ 5VVMÃ&#x201E;JPHSYLJVYKPZTHKLVMMHPS\YLZ ;\P[PVUHUKMLLZ^PSSUV[ILHZZLZZLK MVYJYLKP[LHYULKI`WYVÃ&#x201E;JPLUJ` L_HTPUH[PVU 7YVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUZHYLNP]LU ^P[O[OLMVSSV^PUNJYP[LYPH! ,_HTPUH[PVUZHYLNP]LUMVYWVZ[ OPNOZJOVVSLK\JH[PVUHUKVY^VYR L_WLYPLUJLMYVT^OPJOUVWYPVY JVSSLNLJYLKP[OHZILLUYLJLP]LK :[\KLU[Z^PSSUV[ILJLY[PÃ&#x201E;LKMVY HJHKLTPJJYLKP[PUHU`JV\YZL [OH[[OL`HYLUV[LSPNPISL[VYLNPZ[LY MVYJYLKP[ (TH_PT\TVMZLTLZ[LYOV\YZ VMJYLKP[TH`ILLHYULK[OYV\NO WYVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUZ^P[OH SPTP[VMLPNO[ZLTLZ[LYOV\YZMVY JV\YZLZPUVULKP]PZPVU 5VWYVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUTH` IL[HRLUHM[LY[OLZ[\KLU[OHZ LUYVSSLKPU[OLJV\YZL ,_HTPUH[PVUZTH`UV[IL[HRLUPM HZ[\KLU[OHZYLJLP]LKJYLKP[MVY HK]HUJLK^VYRPU[OLZ\IQLJ[HYLH IL`VUK[OLJV\YZLPU^OPJO[OL L_HTPUH[PVUPZYLX\LZ[LK ;OLZ[\KLU[T\Z[ILHKTP[[LKPU[V [OLJVSSLNLHUKT\Z[UV[OH]L H\KP[LKVY[HRLU[OLJV\YZL ,_HTPUH[PVUZTH`UV[IL[HRLU[V YHPZLNYHKLZVY[VYLTV]LHMHPSPUN NYHKL(K]HUJLTLU[7SHJLTLU[ 3HRL3HUK*VSSLNLNYHU[ZJYLKP[MVYJV\YZLZ[HRLUI`OPNOZJOVVSZ[\KLU[Z ^OVWHY[PJPWH[LPU[OL(K]HUJLK7SHJLTLU[7YVNYHT*YLKP[PZIHZLKVUJV\YZL L_HTPUH[PVUZHKTPUPZ[LYLKI`[OL*VSSLNL,U[YHUJL,_HTPUH[PVU)VHYKHUK[OL MVSSV^PUNWYV]PZPVUZHWWS`! :[\KLU[ZT\Z[OH]LZJVYLZZLU[KPYLJ[S`[V3HRL3HUK*VSSLNL(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL:JVYLZMYVTV[OLYJVSSLNL[YHUZJYPW[ZJHUUV[IL\ZLK +LWLUKPUNVU[OLL_HTPUH[PVU[HRLUHZ[\KLU[T\Z[ZJVYLVYPUVYKLY [VYLJLP]LJYLKP[:LLYPNO[MVYZWLJPÃ&#x201E;JPUMVYTH[PVUVUZJVYLZHUKJYLKP[[VIL NYHU[LK *YLKP[^PSSUV[IL\ZLK[VJHSJ\SH[LNYHKLWVPU[H]LYHNLZ (TH_PT\TVMÃ&#x201E;M[LLUOV\YZVM(K]HUJLK7SHJLTLU[JYLKP[JHUIL\ZLK [V^HYKNYHK\H[PVUYLX\PYLTLU[Z (SSZJVYLZ^PSSILPUKP]PK\HSS`L]HS\H[LK[VKL[LYTPULZWLJPÃ&#x201E;JJV\YZLJYLKP[ HUK[OLHTV\U[VMJYLKP[[VILH^HYKLK :[\KLU[ZZOV\SKILH^HYL[OH[(K]HUJLK7SHJLTLU[*YLKP[TH`UV[ILHJJLW[LK I`HUV[OLYJVSSLNLVY\UP]LYZP[`  (7;,:;;0;3,

*6<9:,*9,+0; /6<9:.9(5;,+

40504<4 :*69,

:WHUPZO3HUN\HNL 3P[LYH[\YL

-3.HUK-3.OYZ-YLUJO3HUN\HNL 3P[LYH[\YL

-3.HUK-3.OYZ,UNSPZO3HUN\HNL *VTWVZP[PVU

,5.OYZ,UNSPZO3P[LYH[\YL *VTWVZP[PVU

30;OYZ*VTW\[LY:JPLUJL

*0:OYZ)PVSVN`

)06OYZ*OLTPZ[Y`

*/4OYZ*OLTPZ[Y`

*/4HUKOYZ7O`ZPJZ¶3L]LS)

7/@HUKOYZ7O`ZPJZ¶3L]LS*7HY[

7/@OYZ7O`ZPJZ¶3L]LS*7HY[

7/@OYZ*HSJ\S\Z()

4(;OYZ*HSJ\S\Z)*

4(;HUK4(;OYZ:[H[PZ[PJZ

4(;OYZ,JVUVTPJZ

,*6VY,*6OYZ<UP[LK:[H[LZ/PZ[VY`

/0:VY/0:OYZ7VSP[PJHS:JPLUJL

76:VY76:OYZ7Z`JOVSVN`

7:@OYZ
*YLKP[;OYV\NO[OL*3,7,_HT

3PML,_WLYPLUJL *YLKP[

*VSSLNLJYLKP[PZNP]LUMVYL_HTPUH[PVUZ[HRLU[OYV\NO[OL*VSSLNL3L]LS,_HTPUH [PVU7YVNYHT*3,7VM[OL*VSSLNL,U[YHUJL,_HTPUH[PVU)VHYKPMZH[PZMHJ[VY`ZJVYLZ HYLHJOPL]LK*3,7L_HTPUH[PVUZHYLIHZLKVUJVSSLNLSL]LSZ\IQLJ[TH[LYPHS 0MZ[\KLU[ZWHY[PJPWH[LPU[OLZLWYVNYHTZ[OL`T\Z[YLX\LZ[[OH[[OLL_HTPUH[PVU YLZ\S[ZILMVY^HYKLK[V[OL3HRL3HUK*VSSLNL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL :[\KLU[ZKLZPYPUN[V[HRL[OLZL[LZ[ZTH`VI[HPUPUMVYTH[PVUMYVT[OL+PYLJ[VYVM [OL3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL*LU[LYZH[:[\KLU[ZZOV\SKILH^HYL[OH[ *3,7JYLKP[ZTH`UV[ILHJJLW[LKI`HUV[OLY\UP]LYZP[`

;\YU`V\YSPMLHUK^VYRL_WLYPLUJLZ PU[VJVSSLNLJYLKP[! 5V[HSSSLHYUPUN[HRLZWSHJLPU[OL JSHZZYVVT=HS\HISLJVSSLNLSL]LS RUV^SLKNLTH`ILHJX\PYLK[OYV\NO QVIL_WLYPLUJLHUKV[OLYSPMLHJJVT WSPZOTLU[Z;OYV\NOH\UPX\LVUSPUL JSHZZ05: 7VY[MVSPV+L]LSVWTLU[ SLHYUOV^[VL_HTPUL`V\YSPMLHUK ^VYRL_WLYPLUJLZHUKKL]LSVWH WVY[MVSPVZOV^JHZPUN`V\YRUV^SLKNL *YLKP[LHYULK[OYV\NOSPMLL_WLYP LUJLTH`IL\ZLK[VTLL[\W[VÃ&#x201E;M[` WLYJLU[VM[OLYLX\PYLTLU[ZMVYH [LJOUPJHSJLY[PÃ&#x201E;JH[LHU(ZZVJPH[L PU(WWSPLK:JPLUJLKLNYLLVYHU (ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZKLNYLL *YLKP[PZH^HYKLKIHZLKVUJVTWSL [PVUVM05: 7VY[MVSPV+L]LSVWTLU[ HUKHUL]HS\H[PVUVM[OLKVJ\TLU[H [PVUVMSLHYUPUNL_WLYPLUJLZWYLZLU[LK [OYV\NO[OLWVY[MVSPVWYVJLZZ:[\KLU[Z T\Z[KLTVUZ[YH[LHUHJX\PZP[PVUVM RUV^SLKNLVM[OLSLHYUPUNV\[JVTLZ VM[OLJV\YZL[VYLJLP]LJYLKP[MVYSPML L_WLYPLUJLZ3LHYUPUNL_WLYPLUJLT\Z[ WHYHSSLSJV\YZLZVMMLYLKH[3HRL3HUK *VSSLNL(UL]HS\H[PVUMLLLX\HS[V VM[OLJ\YYLU[PUKPZ[YPJ[[\P[PVU WLYJYLKP[OV\Y^PSSILYLX\PYLKWYPVY [VMVYTHSL]HS\H[PVUVML_WLYPLU[PHS JYLKP[[OYV\NO[OLWVY[MVSPVKL]LSVWLK PU[OL05: 7VY[MVSPV+L]LSVWTLU[

*3,7ZJVYLZ[OH[^PSSILJVUZPKLYLKMVYJYLKP[HYLPKLU[PÃ&#x201E;LKPU[OL*3,7;LZ[*OHY[ 40504<4 :*69,

*9,+0; .9(5;,+

 ,8<0=(3,5*,

*VSSLNL(SNLIYHOYZ

4(;

*HSJ\S\ZOYZ

4(;

*VSSLNL*VTWVZP[PVUOYZ

,5.

/\THUP[PLZOYZ

/<4

:VJPHS:JPLUJLZ/PZ[VY`OYZ

:VJPHS:JPLUJLLSLJ[P]L

-PUHUJPHS(JJV\U[PUNOYZ

)<:

7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[OYZ

)<:

7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUNOYZ

)<:

(TLYPJHU.V]LYUTLU[OYZ

76:

/PZ[VY`VM[OL<:! ,HYS`*VSVUPaH[PVUOYZ

/0:

/PZ[VY`VM[OL<:! [V7YLZLU[OYZ

/0:

/\THU.YV^[OHUK+L]LSVWTLU[ 

OYZ

7:@

7YPUJPWSLZVM4PJYVLJVUVTPJZOYZ

,*6

7YPUJPWSLZVM4HJYVLJVUVTPJZOYZ

,*6

0U[YVK\J[VY`7Z`JOVSVN`OYZ

7:@

>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU0! (UJPLU[5LHY,HZ[[VOYZ

/0:

>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU00! [VWYLZLU[OYZ

/0:

0U[YVK\J[VY`:VJPVSVN`OYZ

:6*

*OLTPZ[Y`OYZ

*/4VY*/4

)PVSVN`OYZ

)06

0U[YVK\J[VY`)\ZPULZZ3H^OYZ

)<:

(UHS`aPUNHUK 0U[LYWYL[PUN3P[LYH[\YLOYZ

30;

*VSSLNL*VTWVZP[PVU 4VK\SHY

^P[OLZZH`

OYZ

,5.

(TLYPJHU3P[LYH[\YL

^P[OLZZH`

OYZ

30;

,UNSPZO3P[LYH[\YL

^P[OLZZH`

OYZ

30;

-YLUJO3HUN\HNLOYZ

-3. 

:WHUPZO3HUN\HNLOYZ

-3. 

7YLJHSJ\S\ZOYZ

4(;

*3,7;,:;

3PMLL_WLYPLUJLJYLKP[TH`ILNP]LU ^P[O[OLMVSSV^PUNJYP[LYPH! 7VY[MVSPVJYLKP[^PSSILH^HYKLK[V Z[\KLU[ZHJ[P]LS`HKTP[[LKPU[V[OL JVSSLNLHUK^OVOH]LZ\JJLZZM\SS` JVTWSL[LK05: 7VY[MVSPV +L]LSVWTLU[ 7VY[MVSPVJYLKP[^PSSVUS`IL H^HYKLKMVYJV\YZLZ[OLZ[\KLU[ OHZUV[LUYVSSLKPUWYL]PV\ZS`VY MVYJV\YZLZUV[J\YYLU[S`LUYVSSLK 7H`TLU[VM[OLWLYJYLKP[L]HS\H [PVUMLL^PSSILYLX\PYLKWYPVY[V YL]PL^VM[OLWVY[MVSPV *VTWSL[LKWVY[MVSPVZ^PSSIL Z\ITP[[LK[V[OLHWWYVWYPH[L KP]PZPVUJOHPY[VILNPU[OL L]HS\H[PVUWYVJLZZ :[\KLU[ZTH`H[[LTW[WVY[MVSPV JYLKP[VUL[PTLWLYJV\YZL
(SSWVY[MVSPVZ^PSSILPUKP]PK\HSS` L]HS\H[LK[VKL[LYTPULZWLJPÃ&#x201E;J JV\YZLJYLKP[HUK[OLHTV\U[VM JYLKP[[VILH^HYKLK5VWHY[PHS JYLKP[^PSSILNYHU[LK 7VY[MVSPVZT\Z[ILJVTWSL[LKHUK Z\ITP[[LKPU[OLMHSSVYZWYPUN ZLTLZ[LYWYPVY[V[OLILNPUUPUNVM [OLZLTLZ[LYPU^OPJO[OLZ[\KLU[ WSHUZ[VNYHK\H[L 7VY[MVSPVJYLKP[LHYULK^PSSUV[ IL\ZLK[VJHSJ\SH[LNYHKLWVPU[ H]LYHNLZ 5VVMÃ&#x201E;JPHSYLJVYK^PSSILWVZ[LKPM UVJYLKP[PZNYHU[LKMVY[OLWVY[MV SPV05: 7VY[MVSPV+L]LSVWTLU[ ^PSSJV\U[HZLHYULKJYLKP[VM ZLTLZ[LYOV\YZ

0UKLWLUKLU[:[\K` :[\KLU[ZTH`W\YZ\LZ\WLY]PZLK Z[\K`MVYVUL[VMV\YZLTLZ[LYOV\YZ VUHUPUKLWLUKLU[IHZPZMVYHJHKLTPJ ^VYR^OPJOYLÃ&#x2026;LJ[ZHYLHZVUHISLHUK TVKLYH[LL_[LUZPVUVMJV\YZLZHSYLHK` HWWYV]LKMVY[OLHZZVJPH[LKLNYLL WYVNYHTZH[3HRL3HUK*VSSLNL :[\KLU[Z^PSSILWLYTP[[LK[VLUYVSS PU0UKLWLUKLU[:[\K`^P[OWLYTPZZPVU VM[OLPUZ[Y\J[VYHUKHWWYV]HSI`[OL KP]PZPVUJOHPYWLYZVUHUK[OLHZZVJPH[L ]PJLWYLZPKLU[MVYLK\JH[PVUHSZLY]PJLZ ,HJOKLNYLLSPTP[Z[OLHTV\U[VM 0UKLWLUKLU[:[\K`JYLKP[[OH[^PSS HWWS`:LLJV\YZLKLZJYPW[PVUMVY 05: 0UKLWLUKLU[:[\K`

;YHUZMLY[V 6[OLY*VSSLNLZ VY<UP]LYZP[PLZ :[\KLU[ZPU[LUKPUN[V[YHUZMLY[V V[OLYJVSSLNLZVY\UP]LYZP[PLZHYL LUJV\YHNLK[VWSHU[OLPYWYVNYHTZ ^P[OHJV\UZLSVY[VLUZ\YLJVTWH[PISL JV\YZLZLSLJ[PVU ;OL.LULYHS,K\JH[PVU*VTWHJ[ (NYLLTLU[WYV]PKLZ[OH[HU`Z[\KLU[ ^OVLHYUZHUHZZVJPH[LKLNYLLPUH IHJJHSH\YLH[LVYPLU[LKWYVNYHTH[ 3HRL3HUK*VSSLNLZOHSSLU[LY[OL MVSSV^PUNZLUPVYJVSSLNLZHUK\UP]LYZP [PLZ^P[OHQ\UPVYZ[HUKPUNOH]PUN M\SÃ&#x201E;SSLKHSSSV^LYKP]PZPVUNLULYHS LK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZVM[OLZLUPVY PUZ[P[\[PVU! 

Â&#x2039;*OPJHNV:[H[L<UP]LYZP[` Â&#x2039;,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` Â&#x2039;.V]LYUVYZ:[H[L<UP]LYZP[` Â&#x2039;0SSPUVPZ:[H[L<UP]LYZP[` Â&#x2039;5VY[OLHZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` Â&#x2039;5VY[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` Â&#x2039;<UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ¶:WYPUNÃ&#x201E;LSK Â&#x2039;:V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[`¶ *HYIVUKHSLHUK,K^HYKZ]PSSL Â&#x2039;>LZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` )HJJHSH\YLH[LWYVNYHTZPUJS\KL (ZZVJPH[LPU(Y[Z((HUK(ZZVJPH[L PU:JPLUJL(: :[\KLU[Z^OVVW[UV[[VJVTWSL[L [OL((VY(:KLNYLLHYLHK]PZLK [VJVTWSL[L[OL0SSPUVPZ(Y[PJ\SH[PVU 0UP[PH[P]L.LULYHS,K\JH[PVU*VYL *\YYPJ\S\T;OPZVW[PVUHZZ\YLZ Z[\KLU[Z[OH[^OLU[OL`[YHUZMLY[V HZLUPVYPUZ[P[\[PVU[OL`^PSSOH]LTL[ HSSSV^LYKP]PZPVUNLULYHSLK\JH[PVU YLX\PYLTLU[Z :[\KLU[Z[YHUZMLYYPUN^P[OV\[ JVTWSL[PUN[OL(ZZVJPH[LPU(Y[ZVY (ZZVJPH[LPU:JPLUJLKLNYLLHUK ^OVOH]LUV[JVTWSL[LK[OL.LULYHS ,K\JH[PVU*VYL*\YYPJ\S\T^PSSOH]L [OLPY[YHUZMLYJYLKP[ZL]HS\H[LKVUH JV\YZLI`JV\YZLIHZPZ(SZV[OLZL Z[\KLU[Z^PSSILYLX\PYLK[VTLL[[OL NLULYHSLK\JH[PVUYLX\PYLTLU[ZVM [OLPUZ[P[\[PVU[V^OPJO[OL`[YHUZMLY

;YHUZJYPW[ ,]HS\H[PVU (UVMÃ&#x201E;JPHSL]HS\H[PVUVMYLNPVUHSS` HJJYLKP[LKJVSSLNLHUK\UP]LYZP[` [YHUZJYPW[Z3HRL3HUK*VSSLNLHUK TPSP[HY`JYLKP[PZH]HPSHISL[VZ[\KLU[Z I`Ã&#x201E;SPUNH[YHUZJYPW[L]HS\H[PVUMVYT H[[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JL;OLMVYTPZH]HPSHISLVUSPUL H[^^^SHRLSHUKJJPS\Z:[\KLU[ JVWPLZ^PSSUV[ILL]HS\H[LK0MHU PUMVYTHSL]HS\H[PVUPZKVUL[OL Z[\KLU[HZZ\TLZYLZWVUZPIPSP[`MVY JV\YZLZLSLJ[PVU

(ZZLZZTLU[ )LJH\ZLVMP[ZJVTTP[TLU[[VJVU[PU\ HSS`PTWYV]L[OLX\HSP[`VMLK\JH[PVUHS L_WLYPLUJLZ3HRL3HUK*VSSLNL\ZLZ PUMVYTH[PVUMYVTHUKHIV\[Z[\KLU[Z [VPTWYV]LPUZ[Y\J[PVUHSWYVNYHTZHUK

NLULYHSLK\JH[PVU6\[JVTLZ (ZZLZZTLU[PZ[OLWYVJLZZVMTLHZ\YPUN Z[\KLU[WLYMVYTHUJLHUK\ZPUN[OL YLZ\S[Z[VPTWYV]LJV\YZLZHUKWYV NYHTZ;OLWYVJLZZPZPU[LNYHS[V[OL JVSSLNL»ZHMÃ&#x201E;YTH[PVUVMHJJYLKP[H[PVU ^P[O[OL/PNOLY3LHYUPUN*VTTPZ ZPVU»Z5VY[O*LU[YHS(ZZVJPH[PVU ;VLUZ\YL[OH[HKLX\H[LPUMVYTH[PVU PZH]HPSHISLZ[\KLU[Z^PSSILHZRLK[V WHY[PJPWH[LPUWLYZVUHSPU[LY]PL^Z[V [HRLWYVNYHTHUKVYNLULYHSLK\JH[PVU HZZLZZTLU[ZVY[VJVTWSL[LZ\Y]L`Z 4VYLPUMVYTH[PVUHIV\[6\[JVTLZ (ZZLZZTLU[JHUILMV\UKVUSPULH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\Z8\PJRF3PURZ HZZLZZTLU[PUKL_JMT

+LNYLLZHUK *LY[PÃ&#x201E;JH[LZ(^HYKLK ;OL(ZZVJPH[LPU(Y[ZVY[OL(ZZVJPH[L PU:JPLUJLKLNYLL^PSSILH^HYKLK[V [OVZLZ[\KLU[Z^OVW\YZ\LHJV\YZLVM Z[\K`SLHKPUN[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHY JVSSLNLVY\UP]LYZP[`;OLYLX\PYLTLU[Z MVY[OLKLNYLLHYLHZYPNVYV\ZHZ[OVZL H[[OLMV\Y`LHYJVSSLNLVY\UP]LYZP[` HUK\WVUJVTWSL[PVUVM[OLYLX\PYL TLU[ZZ[\KLU[ZHYLHKTP[[LK^P[O Q\UPVYZ[HUKPUN[V[OVZLJVSSLNLZHUK \UP]LYZP[PLZ[OH[LUKVYZL[OL.LULYHS ,K\JH[PVU*VTWHJ[(NYLLTLU[ ZWVUZVYLKI`[OL0SSPUVPZ)VHYKVM /PNOLY,K\JH[PVU:[\KLU[ZTH` ZLSLJ[LP[OLY[OLHZZVJPH[LPUHY[ZVY[OL HZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLL:[\KLU[Z WSHUUPUN[VYLJLP]L[OLIHJOLSVYVM ZJPLUJL\Z\HSS`ZLSLJ[[OLHZZVJPH[LPU ZJPLUJLKLNYLLHUKZ[\KLU[ZWSHUUPUN [VYLJLP]L[OLIHJOLSVYVMHY[ZZLSLJ[ [OLHZZVJPH[LPUHY[ZKLNYLL ;OL(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJL KLNYLL^PSSILH^HYKLK[V[OVZL Z[\KLU[Z^OVW\YZ\LHJV\YZLVMZ[\K` SLHKPUN[V[YHUZMLY[VHMV\Y`LHY JVSSLNLVY\UP]LYZP[`^P[OHTHQVY PULUNPULLYPUN+LNYLLYLX\PYLTLU[Z KPMMLYZPNUPÃ&#x201E;JHU[S`MYVT[OLHZZVJPH[L PUHY[ZHUKHZZVJPH[LPUZJPLUJLKLNYLLZ ZVZ[\KLU[ZULLK[VMVSSV^WYLJPZLS` [OLJ\YYPJ\S\TTVKLSMVY[OLHZZVJPH[L PULUNPULLYPUNZJPLUJLKLNYLL :[\KLU[ZPU[LYLZ[LKPUW\YZ\PUNH IHJOLSVY»ZKLNYLLPUHYJOP[LJ[\YHSVY JOLTPJHSLUNPULLYPUNZOV\SKJVUZ\S[H JV\UZLSVYILMVYLJOVVZPUN[OLKLNYLL WH[O[VMVSSV^


;OL(ZZVJPH[LPU(WWSPLK:JPLUJL KLNYLL^PSSILH^HYKLK[V[OVZL Z[\KLU[Z^OVTLL[[OLZWLJPÃ&#x201E;J YLX\PYLTLU[ZIHZLKVUVJJ\WH[PVUZ ZLTP[LJOUPJHSHUK[LJOUPJHSJ\YYPJ\SH :[\KLU[ZW\YZ\L[OPZKLNYLLPUVYKLY [VVI[HPU[YHPUPUNMVYPTTLKPH[L LTWSV`TLU[PUI\ZPULZZVYPUK\Z[Y` ;OL(ZZVJPH[LPU3PILYHS:[\KPLZ (3:KLNYLL^PSSILH^HYKLK[V[OVZL Z[\KLU[Z^OVJVTWSL[LHSPILYHSJV\YZL VMZ[\K`;OL(3:KLNYLLWYV]PKLZH Z[\KLU[^P[OH\UPX\LVWWVY[\UP[`[V KL]LSVWHUPUKP]PK\HSPaLKWYVNYHT [OH[JYVZZLZ[YHKP[PVUHSHJHKLTPJ KPZJPWSPULZ;OPZKLNYLLWLYTP[ZH Z[\KLU[[VKL]LSVWHSLHYUPUNWYVNYHT [OH[TH`ILMVJ\ZLK[V^HYKHJHYLLY WLYZVUHSPU[LYLZ[HUKLUYPJOTLU[VY HJVTIPUH[PVUVM[OLZLVIQLJ[P]LZ *LY[PÃ&#x201E;JH[LZ^PSSILH^HYKLK[V Z[\KLU[Z^OVJVTWSL[L[OLWYLZJYPILK WYVNYHTTVKLSHZSPZ[LKPU[OLJH[HSVN *LY[PÃ&#x201E;JH[LWYVNYHTZHYLVJJ\WH[PVU HSS`VYPLU[LKHUK]HY`MYVTZP_JYLKP[ OV\YZ[VVUL`LHYVMZ[\K`*LY[PÃ&#x201E;JH[L WYVNYHTZYLX\PYPUNSLZZ[OHUJYLKP[ OV\YZHYLUV[LSPNPISLMVYMLKLYHS ;P[SL0=Ã&#x201E;UHUJPHSHPKVY[OL0SSPUVPZ 4VUL[HY`(^HYK7YVNYHTNYHU[

.LULYHS.YHK\H[PVU 9LX\PYLTLU[Z 9LX\PYLKVM(SS:[\KLU[Z PU+LNYLL7YVNYHTZ :[\KLU[Z^PSSILLSPNPISLMVY NYHK\H[PVU^OLU[OL`OH]LTL[ HSSVM[OLMVSSV^PUNYLX\PYLTLU[Z! 4L[HSSJVSSLNLHKTPZZPVUZ YLX\PYLTLU[Z -\SÃ&#x201E;SSLKHSSNLULYHSHUKZWLJPÃ&#x201E;J YLX\PYLTLU[ZPUVULVM[OLHZZVJP H[LKLNYLLJ\YYPJ\S\TZSPZ[LKPU[OL JH[HSVN(ZZVJPH[LPU:JPLUJLHUK (ZZVJPH[LPU(Y[ZKLNYLLTHQVY YLX\PYLTLU[ZTH`]HY`MYVTZHTWSL JVSSLNL[YHUZMLYJ\YYPJ\S\TKLWLUK PUN\WVU[OLZ[\KLU[Z»ZLSLJ[PVUVM JV\YZLZ[VTLL[MV\Y`LHYJVSSLNL YLX\PYLTLU[Z (JJ\T\SH[LKHTPUPT\TVM ZP_[`MV\YZLTLZ[LYOV\YZ (JJ\T\SH[LKHNYHKLWVPU[H]LYHNL VM*PU[OLNLULYHSHUK ZWLJPÃ&#x201E;JYLX\PYLTLU[ZMVY[OL KLNYLL6US`JV\YZLZH[[OL JV\YZLSL]LSVYHIV]L^PSSJV\U[ [V^HYKNYHK\H[PVUMVYHU((: VY(3:KLNYLL6US`JV\YZLZH[[OL JV\YZLSL]LSVYHIV]L^PSS

JV\U[[V^HYKNYHK\H[PVUMVYH [YHUZMLYWYVNYHT(((:(,: H;OLÃ&#x201E;UHSNYHKLWVPU[H]LYHNLMVY NYHK\H[PVUVMZ[\KLU[Z^OVOH]L THKLHTHQVYJHYLLYWYVNYHT JOHUNLVUS`PUJS\KLZ[OVZL JYLKP[OV\YZHUKNYHKLZVM JV\YZLZHWWSPJHISL[VTLL[ [OLYLX\PYLTLU[ZVM[OLTHQVY I;OLÃ&#x201E;UHSNYHKLWVPU[H]LYHNLMVY NYHK\H[PVUVM[YHUZMLYZ[\KLU[Z KVLZUV[PUJS\KLNYHKLZLHYULK H[V[OLYPUZ[P[\[PVUZMVYJV\YZLZ HJJLW[LK[V^HYKNYHK\H[PVUH[ 3HRL3HUK*VSSLNL(K]HUJLK Z[HUKPUNHUK[YHUZMLYJYLKP[HYL NYHU[LKMVYJV\YZLZWHZZLKPU HJJYLKP[LKJVSSLNLZHUK\UP]LYZP [PLZ;OLJVSSLNLKLÃ&#x201E;ULZHJJYLK P[LKHZ[OL5VY[O*LU[YHS (ZZVJPH[PVUVYV[OLYYLNPVUHS HJJYLKP[PUNHNLUJPLZ :[\KLU[ZLUYVSSLKPU[OL(ZZVJPH[L +LNYLLPU5\YZPUN+LU[HS/`NPLUL HUK7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[ WYVNYHTZHYLYLX\PYLK[VTHPU[HPU Ã&#x201E;UHSNYHKLZVM¸*¹VYIL[[LYLHJO ZLTLZ[LYPUL]LY`YLX\PYLKJV\YZL PU[OLJ\YYPJ\SH
:[\KLU[ZLUYVSSLKPU[OL1VOU+LLYL ;LJOWYVNYHTT\Z[HJOPL]LHNYHKL VM¸*¹VYOPNOLYPUHSS1+(JSHZZLZ HUK;,*[VYLTHPUPUHUK NYHK\H[LMYVT[OLWYVNYHT(U` Z[\KLU[YLJLP]PUNSLZZ[OHUH¸*¹ PU[OLZLJSHZZLZ^PSSILYLX\PYLK [V^P[OKYH^MYVT[OLWYVNYHT HUKYLWLH[[OLJSHZZK\YPUN[OL UL_[ZJOLK\SLKVMMLYPUNWYPVY[V JVU[PU\PUNPUVYNYHK\H[PUNMYVT [OLWYVNYHT (JX\PYLKHTPUPT\TVM[OPY[`[^V ZLTLZ[LYOV\YZMYVT3HRL3HUK *VSSLNL(TPUPT\TVM[^LU[`MV\Y VM[OLSHZ[[OPY[`[^V ZLTLZ[LYOV\YZT\Z[ILLHYULKH[ 3HRL3HUK*VSSLNL*YLKP[OV\YZ I`WYVÃ&#x201E;JPLUJ`L_HTPUH[PVUHUK L_WLYPLU[PHSSLHYUPUNHYLL_JS\KLK PU[OLHIV]LPUKPJH[LKU\TILY VMOV\YZ -PSLKH5V[PJLVM0U[LU[[V .YHK\H[L^P[O[OL(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JLI`[OLWVZ[LKKH[L VM[OLZLTLZ[LYPU^OPJO[OLZ[\KLU[ ^PSSTLL[HJHKLTPJNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[Z (NYHKLVM¸*¹VYIL[[LYPZYLX\PYLK PU*VTWVZP[PVU0HUK00,5. HUK,5.[VNYHK\H[L^P[O HU(ZZVJPH[LPU(Y[Z(ZZVJPH[L PU:JPLUJL+LNYLLVY(ZZVJPH[L PU,UNPULLYPUN:JPLUJL

9LX\PYLTLU[ZMVY 4VYL;OHU6UL (ZZVJPH[L+LNYLL :[\KLU[ZTH`VUS`LHYUVULVM[OL MVSSV^PUN!HU(ZZVJPH[LPU:JPLUJL (:VY(ZZVJPH[LPU(Y[Z(( KLNYLL/V^L]LYZ[\KLU[ZTH` LHYUHU(ZZVJPH[LPU:JPLUJLHUK HU(ZZVJPH[LPU,UNPULLYPUN:JPLUJL (,:KLNYLL :[\KLU[ZTH`LHYUHU(ZZVJPH[LPU (WWSPLK:JPLUJLKLNYLL((:HUK [YHUZMLYKLNYLL(((:VY(,: KLNYLLPM[OL`TLL[[OLZWLJPÃ&#x201E;J J\YYPJ\S\TYLX\PYLTLU[ZMVY[OL((: KLNYLLHUKJVTWSL[LHSS[OLNLULYHS HUKZWLJPÃ&#x201E;JYLX\PYLTLU[ZMVY[OL(( (:VY(,:KLNYLLHZV\[SPULKPU [OLZLJ[PVUVM[OLJH[HSVNMVYJVSSLNL [YHUZMLYKLNYLLYLX\PYLTLU[Z0[PZ PTWVY[HU[[OH[Z[\KLU[ZTLL[^P[O[OLPY HK]PZVYVYJV\UZLSVYILJH\ZLUV[HSS 

JV\YZLZYLX\PYLKPUHUHZZVJPH[LPU HWWSPLKZJPLUJLWYVNYHTHYLPU[LUKLK MVYVYHJJLW[LKHZ[YHUZMLYJYLKP[[V ZLUPVYPUZ[P[\[PVUZ 0UVYKLYMVYZ[\KLU[Z[VILLSPNPISL MVYTVYL[OHUVULKLNYLLV[OLY[OHU [OLJVTIPUH[PVUVMHZZVJPH[LPU ZJPLUJLHUKHZZVJPH[LPULUNPULLYPUN ZJPLUJLKLNYLLZ[OL`T\Z[ZH[PZMHJ[V YPS`JVTWSL[LHUHKKP[PVUHSZP_[LLU ZLTLZ[LYOV\YZH[3HRL3HUK*VSSLNL (SSZWLJPÃ&#x201E;JJV\YZLYLX\PYLTLU[ZMVY[OL ZLJVUKKLNYLLT\Z[ILZH[PZÃ&#x201E;LKHUKH[ SLHZ[ZLTLZ[LYOV\YZUV[HWWSPJHISL [VTLL[[OLTPUPT\TYLX\PYLTLU[ZMVY [OLÃ&#x201E;YZ[KLNYLLT\Z[ILLHYULK :[\KLU[Z^OVZLLRHZLJVUKKLNYLL MYVT3HRL3HUK*VSSLNLHYLZ\IQLJ[[V W\ISPZOLKKLHKSPULZ[VÃ&#x201E;SLHUPU[LU[[V NYHK\H[LMVYT

9LX\PYLKVM(SS:[\KLU[Z PU*LY[PÃ&#x201E;JH[L7YVNYHTZ :[\KLU[Z^PSSILLSPNPISLMVY NYHK\H[PVU^OLU[OL`OH]LTL[ HSSVM[OLMVSSV^PUNYLX\PYLTLU[Z! 4L[HSSJVSSLNLHKTPZZPVUZ YLX\PYLTLU[Z -\SÃ&#x201E;SSLKHSSNLULYHSHUKZWLJPÃ&#x201E;J YLX\PYLTLU[ZPUVULVM[OLJLY[PÃ&#x201E; JH[LWYVNYHTZSPZ[LKPU[OLJH[HSVN (JOPL]LKH¸*¹VYYLJLP]LK HNYHKLVM77HZZH]LYHNLPU[OVZL JV\YZLZHWWSPJHISL[VTLL[[OL YLX\PYLTLU[ZVM[OLJLY[PÃ&#x201E;JH[LZ *VTWSL[LKH[3HRL3HUK*VSSLNL H[SLHZ[VULOHSMVM[OL[V[HSU\TILY VMZLTLZ[LYOV\YZYLX\PYLKMVY[OL JLY[PÃ&#x201E;JH[LHUKJVTWSL[LKH[SLHZ[ VULJV\YZLH[3HRL3HUK*VSSLNL K\YPUN[OLZLTLZ[LY[OLJLY[PÃ&#x201E;JH[L PZLHYULK -PSLKH5V[PJLVM0U[LU[[V.YHK\H[L ^P[O[OL(KTPZZPVUZHUK9LJVYKZ 6MÃ&#x201E;JLI`[OLWVZ[LKKH[LVM[OL ZLTLZ[LYPU^OPJO[OLZ[\KLU[^PSS TLL[HJHKLTPJNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[Z 56;,!(Z[\KLU[^OVKPZJVU[PU\LZ H[[LUKHUJLMVYHM\SS`LHYVYTVYL ^PSSILZ\IQLJ[[VYLX\PYLTLU[ZPU [OLJ\YYLU[JH[HSVNH[[OL[PTLVM YLNPZ[YH[PVU;OLZ[\KLU[PZYLZWVUZPISL MVYWYVWLYYLNPZ[YH[PVULHJOZLTLZ[LY HUKMVYZH[PZM`PUNHSSNYHK\H[PVU YLX\PYLTLU[Z

.LULYHS ,K\JH[PVU.VHSZ ;OLW\YWVZLVMNLULYHSLK\JH[PVUPZ [VWYV]PKLHSSZ[\KLU[Z^P[OSLHYUPUN L_WLYPLUJLZ[OH[HYLULJLZZHY`[V LUHISL[OLT[VTHPU[HPUYLZWVUZPISL HUKZH[PZM`PUNYLSH[PVUZOPWZ[VZVJPL[` HUK[OLLU]PYVUTLU[;OL.LULYHS ,K\JH[PVU*VTTP[[LL^P[O[OL HWWYV]HSVM[OL3HRL3HUK*VSSLNL MHJ\S[`OHZHKVW[LK[OLMVSSV^PUNHZ ZWLJPÃ&#x201E;JNVHSZVMNLULYHSLK\JH[PVU! Â&#x2039;*VTT\UPJH[PVU Â&#x2039;*YP[PJHS;OPURPUN Â&#x2039;7YVISLT:VS]PUN Â&#x2039;+P]LYZP[` Â&#x2039;*P[PaLUZOPW Â&#x2039;-V\UKH[PVUHS2UV^SLKNL

0TWYV]PUN /\THU9LSH[PVUZ 0[PZ[OLWVSPJ`VM3HRL3HUK*VSSLNL [VPUJS\KLPUP[Z.LULYHS,K\JH[PVU YLX\PYLTLU[ZJV\YZL^VYRVU PTWYV]PUNO\THUYLSH[PVUZ;OPZ WVSPJ`PUJS\KLZPTWYV]LTLU[PU \UKLYZ[HUKPUNHIV\[YHJLL[OUPJP[` NLUKLYHUKKP]LYZP[`PZZ\LZ ,HJONLULYHSLK\JH[PVUJV\YZL^PSS HKKYLZZ[OLPZZ\LZVMYHJLL[OUPJP[` NLUKLYHUKV[OLYPZZ\LZHZ[OL`YLSH[L [VYHJPZTHUKZL_\HSOHYHZZTLU[HZH WHY[VM[OLKPZJPWSPUL,HJOKPZJPWSPUL ^PSSHZHWHY[VM[OLJV\YZLKL]LSVW JV\YZL^VYR^OPJOPZHWWYVWYPH[L[V [OH[HYLHVMZ[\K`


*VSSLNL3PML

0U[OPZJOHW[LY!

;L_[IVVRZ

7VSPJL +LWHY[TLU[

:[\KLU[0+Z

/V\ZPUN 3HRLY7VPU[ :LJVUK:[VY` :[\KLU[3PML :[\KLU[ .V]LYUTLU[ :[\KLU[(J[P]P[` )VHYK

7HYRPUN :[\K`(IYVHK ([OSL[PJZ *S\IZ ;L_[TLZZHNPUN >323 (S\TUP (ZZVJPH[PVU

.L[PU]VS]LK 3HRL3HUK*VSSLNLVMMLYZZVTHU` VWWVY[\UP[PLZ[VIYVHKLU`V\Y LK\JH[PVUIL`VUK[OLJSHZZYVVT 1VPUHJS\IY\UMVYHUVMÄJLSLHK HJVTT\UP[`ZLY]PJLWYVQLJ[JOLLY VU[OLIHZRL[IHSS[LHTVYZPUNPU [OL*VTT\UP[`*OVPY¶HSSVM[OLZL VW[PVUZHYLH]HPSHISL[VLUYPJO`V\Y JVSSLNLL_WLYPLUJL,]LUHM[LY`V\ NYHK\H[LVYJVTWSL[L`V\YNVHS `V\JHUILHWHY[VM33*[OYV\NO [OL(S\TUP(ZZVJPH[PVU

:[\KLU[ (TIHZZHKVYZ
*VSSLNL3PML JVSSLNL^LIZP[LH[!^^^SHRLSHUKJJ PS\ZZLY]PJLZOV\ZPUNPUKL_O[T;OL JVSSLNLWYV]PKLZ[OPZPUMVYTH[PVUMVY JVU]LUPLUJLHUKHZZPZ[HUJLI\[KVLZ UV[HJJLW[YLZWVUZPIPSP[`MVY[OLUH[\YL VM[OLOV\ZPUNMHJPSP[PLZ5VULVM[OL MHJPSP[PLZOH]LILLUL_HTPULK VYHWWYV]LKI`JVSSLNLWLYZVUULS 5LP[OLY3HRL3HUK*VSSLNLUVYHU` VMP[ZHNLU[ZVYLTWSV`LLZHZZ\TL YLZWVUZPIPSP[`MVYHU`SLHZLVYYLU[HS HNYLLTLU[ZHUKJHUUV[ILOLSKSPHISL MVYUVUWH`TLU[VYKHTHNL

3HRLY7VPU[

7VSPJL+LWHY[TLU[

/V\ZPUN

3HRL3HUK*VSSLNL»Z7VSPJL+LWHY[TLU[ JYLH[LZH]LY`ZHMLJHTW\ZLU]PYVU TLU[MVYZ[\KLU[ZHUKMHJ\S[` 7VSPJLVMÃ&#x201E;JLYZHYLVUK\[` OV\YZHKH`HUKWYV]PKLHM\SSYHUNL VMSH^LUMVYJLTLU[ZLY]PJLZ[VHZZPZ[ PUWYV]PKPUNZ[\KLU[ZMHJ\S[`HUKZ[HMM ^P[OHZHMLHUKZLJ\YLLU]PYVUTLU[ ;OL7VSPJL+LWHY[TLU[I\PSKPUNPZ SVJH[LKVU[OLMHYZV\[OLUKVM[OL JHTW\Z ;OL7VSPJL+LWHY[TLU[WYV]PKLZ THU`ZLY]PJLZMVY[OL3HRL3HUK JVTT\UP[`PUJS\KPUNJYPTLH^HYLULZZ WYVNYHTZLZJVY[ZHZZPZ[HUJL^P[O TV[VYPZ[LTLYNLUJPLZJVYYLJ[PVU VMZHML[`OHaHYKZHUKWYVJLZZPUNVM SVZ[HUKMV\UKP[LTZ-VYHZZPZ[HUJL VYX\LZ[PVUZJVUJLYUPUNH]HPSHISL ZLY]PJLZJVU[HJ[[OL7VSPJL+LWHY[TLU[ H[VY 0UJHZLVMHULTLYNLUJ``V\TH`HSZV JHSS MYVTHU`WOVULPUJS\KPUN WH`WOVULZ^P[OV\[\ZPUNJVPUZ 0U3HRL3HUK*VSSLNL^HZ UHTLK[OLZHMLZ[JHTW\ZPU[OLZ[H[L VM0SSPUVPZHUK[OLMV\Y[OZHMLZ[JHTW\Z PU[OL<UP[LK:[H[LZI`[OL>LIZP[L :[H[L<UP]LYZP[`JVT

3HRL3HUK*VSSLNLKVLZUV[THPU[HPU OV\ZPUNMVYZ[\KLU[Z"OV^L]LYOV\ZPUN PZH]HPSHISLHKQHJLU[[VJHTW\ZHUK PUULHYI`JVTT\UP[PLZ(SPZ[PUNVM ]HJHUJPLZTH`ILVI[HPULKMYVT[OL JSHZZPÃ&#x201E;LKHK]LY[PZPUNZLJ[PVUPUSVJHS UL^ZWHWLYZHUK[OLJVSSLNLUL^ZWH WLY;OL5H]PNH[VY(SPZ[PUNVMOV\ZPUN VWWVY[\UP[PLZPZH]HPSHISLVU[OL5LLKH WSHJL [VZ[\K` HUKZUHJR&

3VJH[LKPU[OL3\[OLY:[\KLU[*LU[LY ILOPUK[OL[OLH[LY3HRLY7VPU[PZ[OL WSHJLMVYZ[\KLU[ZHUKZ[HMM[VNVMVY H]HYPL[`VMIYLHRMHZ[S\UJOKPUULY HUKZUHJRJOVPJLZ^OPSLLUQV`PUN[OL ]HYPV\ZZ[\KLU[MYPLUKS`Z[\K`HUK JVU]LYZH[PVUHYLHZ:[\KLU[ZJHUYLSH_ NH[OLY^P[OMYPLUKZTLL[^P[OZ[\K` NYV\WZL[J¸/V[ZWV[¹^PYLSLZZ JVUULJ[PVUPZH]HPSHISLHZ^LSSHZH U\TILYVMJHTW\ZWYV]PKLKJVTW\[LYZ SVJH[LKH[[OLJVTW\[LYIHYZ(SHYNL ^PKLZJYLLU[LSL]PZPVUIYVHKJHZ[Z ZWVY[ZUL^ZL[J[OYV\NOV\[[OLKH` *H[LYPUNMVYSHYNLVYZTHSSL]LU[ZPZ H]HPSHISLMVYHU`VUL\ZPUN3HRL3HUK *VSSLNLMHJPSP[PLZ;OPZPUJS\KLZJHTW\Z

*OLJRV\[¯

3VJH[LKH[[OLJLU[LYVMJHTW\ZPU [OL=PYNPS/1\KNL3LHYUPUN9LZV\YJL *LU[LY[OL:LJVUK:[VY`SV\UNL VMMLYZ[HISLZJOHPYZHUKJV\JOLZ MVYHYLSH_LKZ[\K`H[TVZWOLYL ;OLYLHYLZL]LYHS]LUKPUNTHJOPULZ H]HPSHISLPM`V\ULLKHZUHJR :THSSJVUMLYLUJLYVVTZ[OH[JHUILYLZLY]LK MVYNYV\W^VYR[VWYHJ[PJLWYLZLU[H[PVUZVYMVY X\PL[Z[\K`[PTL;VYLZLY]LHYVVTZ[VWI` [OL*PYJ\SH[PVU+LZRVYJHSS


KLWHY[TLU[ZHUKVYNHUPaH[PVUZHSVUN ^P[OV\[ZPKLNYV\WZ\ZPUN[OLJVSSLNL»Z MHJPSP[PLZ(U`[OPUNMYVTM\SSJH[LYLK TLHSZ[VZPTWSLZUHJR[YH`ZJHUIL VYKLYLKMYVTVULVMH]HYPL[`VM HWWYV]LKJH[LYLYZ-VYHSPZ[VM[OLZL JH[LYLYZHUKHZHTWSLVM[OLPYTLU\ VW[PVUZWSLHZLJVU[HJ[[OL+PYLJ[VYVM (\_PSPHY`:LY]PJLZH[

:[\KLU[3PML :[\KLU[3PMLH[3HRL3HUK*VSSLNL PZJVTWYPZLKVM[OL:[\KLU[ .V]LYUTLU[(ZZVJPH[PVU:[\KLU[ (J[P]P[`)VHYK:[\KLU[7\ISPJH[PVUZ PU[LYJVSSLNPH[LHUKPU[YHT\YHSH[OSL[PJZ HUKJS\IZ;OLTHQVYM\UKPUNZV\YJL MVY:[\KLU[3PMLJVTLZMYVT[OL :[\KLU[(J[P]P[`-LL

:[\KLU[.V]LYUTLU[ (ZZVJPH[PVU:.( ;OL:.(HJ[ZHZ[OLVMÃ&#x201E;JPHS]VPJL VM[OLZ[\KLU[IVK`[V[OLJVSSLNL JVTT\UP[`;OPZPZHWVW\SHYS`LSLJ[LK Z[\KLU[VYNHUPaH[PVU[OH[WYV]PKLZ Z[\KLU[Z^P[O[OLVWWVY[\UP[`[VI\PSK SLHKLYZOPWZRPSSZHUKZLY]L[OLJHTW\Z HUKJVTT\UP[`HZH^OVSL;OL:.( WYV]PKLZJYP[LYPH[OYV\NO^OPJOJS\IZ HUKVYNHUPaH[PVUZHYLYLJVNUPaLKI` [OL3HRL3HUK*VSSLNL)VHYKVM ;Y\Z[LLZ=HYPV\ZL]LU[ZHYLOVZ[LK [OYV\NOV\[[OL`LHYPUJS\KPUN[OL /PNO:JOVVS3LHKLYZOPW*VUMLYLUJL *S\I3\UJOLVU:[\KLU[9LJVNUP[PVU )HUX\L[ISVVKKYP]LZHUKV[OLY JVTT\UP[`ZLY]PJLWYVNYHTZ

:[\KLU[(J[P]P[`)VHYK :() ;OLWYPTHY`M\UJ[PVUVM[OL:()PZ[V WYV]PKLZVJPHSHUKJ\S[\YHSL]LU[ZMVY[OL JVSSLNLZ[\KLU[IVK`6U>LKULZKH`Z H[HT[OL:()IYPUNZUH[PVUHSS` [V\YPUNJVTLKPHUZT\ZPJPHUZO`WUV [PZ[ZHUKTVYL[VJHTW\Z(SSL]LU[ZHYL MYLL[VZ[\KLU[Z,]LU[ZHYLHSZVOLSK TVU[OS`H[[OL2S\[OL*LU[LY;OL:() HSSV^ZZ[\KLU[Z[VKL]LSVWJYLH[P]P[`HUK [LHTI\PSKPUNZRPSSZ:()TLTILYZHYL

ZLSLJ[LK[OYV\NOHUHWWSPJH[PVUHUK PU[LY]PL^WYVJLZZ

;OL5H]PNH[VY5L^Z ;OLJVSSLNLUL^ZWHWLYPZKLZPNUH[LK HW\ISPJMVY\THUKPZHZ[\KLU[Y\U W\ISPJH[PVU0[M\UJ[PVUZ\UKLY[OL KPYLJ[PVUVMZ[\KLU[LKP[VYZ]VS\U[LLY Z[HMM^YP[LYZJHY[VVUPZ[ZWOV[VNYHWOLYZ HUKHK]PZVY;OLWYPTHY`W\YWVZLZVM ;OL5H]PNH[VY5L^ZHYL![VPUMVYT Z[\KLU[ZVMPUZ[P[\[PVUHSHUKSVJHS UL^Z"[VWYV]PKLZ[\KLU[ZHMVY\TMVY [OLZOHYPUNVMPKLHZ"[VL_WVZLZ[\KLU[Z [VKPMMLYLU[WVPU[ZVM]PL^"[VWYV]PKL QV\YUHSPZ[PJL_WLYPLUJLZMVYZ[\KLU[Z" HUK[VZLY]LHZHZV\YJLVMLU[LY[HPU TLU[MVYZ[\KLU[Z;OLJ\YYLU[PZZ\LVM ;OL5H]PNH[VY5L^ZJHUILMV\UKH[ ^^^[OLUH]PNH[VYUL^ZJVT

:[\KLU[(TIHZZHKVYZ ;OL:[\KLU[(TIHZZHKVYZHYLHNYV\W VMZ[\KLU[Z^OVZLY]LHZVMÃ&#x201E;JPHS YLWYLZLU[H[P]LZVM3HRL3HUK*VSSLNL ;OL(TIHZZHKVYZHZZPZ[[OLJVSSLNLI` PUMVYTPUNWYVZWLJ[P]LZ[\KLU[ZVM[OL VWWVY[\UP[PLZH]HPSHISL[V[OLTH[3HRL 3HUK0UHKKP[PVU[OL`HZZPZ[^P[OZL]LYHS JHTW\ZVYNHUPaH[PVUZHUKWLYZVUULS ^P[OZWLJPHSZJOVVSM\UJ[PVUZ

;VILJVTLHU(TIHZZHKVYZ[\KLU[Z T\Z[TLL[[OLMVSSV^PUNJYP[LYPH! Â&#x2039;ILH[SLHZ[HOHSM[PTLZ[\KLU[MVY IV[OMHSSHUKZWYPUNZLTLZ[LYZ Â&#x2039;THPU[HPUH.7( Â&#x2039;JVTWSL[LHUHWWSPJH[PVU Â&#x2039;JVTWSL[LHUPU[LY]PL^ 6UJLZ[\KLU[ZHYLZLSLJ[LK[OL` H[[LUK[YHPUPUNZLZZPVUZHUK^LLRS` TLL[PUNZ[VSLHYUTVYLHIV\[[OL JVSSLNL+\YPUN[OLZJOVVS`LHY[OL (TIHZZHKVYZNP]L[V\YZVM[OLJHTW\Z H[[LUKJVSSLNLJHYLLYMHPYZ]PZP[OPNO ZJOVVSZHUKHZZPZ[^P[OZWLJPHS ZJOVVSM\UJ[PVUZ0U[LYLZ[LKZ[\KLU[Z ZOV\SKJVU[HJ[[OL(KTPZZPVUZHUK 9LJVYKZ6MÃ&#x201E;JL

;L_[IVVRZ ;OL;L_[IVVR9LU[HS:`Z[LTPZWHY[VM [OL)VVRZ[VYL3HRL3HUK*VSSLNLPZ HTVUN[OLML^JVSSLNLZHUK\UP]LYZP [PLZHJYVZZ[OL<UP[LK:[H[LZ[OH[OH]L H[L_[IVVRYLU[HSZ`Z[LT0[PZLZ[PTH[LK [OH[Z[\KLU[ZZH]L H`LHY\ZPUN [OL[L_[IVVRYLU[HSZ`Z[LT(SSZ[\KLU[Z HYLYLX\PYLK[VWH`[OLZLY]PJLMLLZLL -PUHUJPHS0UMVYTH[PVUJOHW[LYVM[OPZ JH[HSVN^OPJOPUJS\KLZ[OLW\YJOHZL 


HYLWYV]PKLKMVYHWWYVWYPH[L\ZLMVY PKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUHUKHJJLZZ[VZLY]PJLZ (:[\KLU[0+*HYKPZYLX\PYLK[VYLU[ IVVRZMYVT[OL)VVRZ[VYL(Z[\KLU[ PZYLX\PYLK[VJHYY`[OLJHYK^OLUVU [OLTHPUJHTW\ZH[[OL2S\[OL*LU[LY VYH[HUL_[LUZPVUJLU[LY;OLZ[\KLU[ ZOV\SKYLWVY[HSVZ[VYZ[VSLUJHYK [V7\ISPJ:HML[`^P[OPUOV\YZ (Z[\KLU[PZYLZWVUZPISLMVYHSS[YHUZHJ [PVUZ^P[O[OLJHYK\U[PS[OLJHYKPZ YLWVY[LKTPZZPUN[V7\ISPJ:HML[`(MLL ^PSSILJOHYNLK[VPZZ\LYLWSHJLTLU[ JHYKZ;OL3HRL3HUK*VSSLNL:[\KLU[ 0+*HYKPZMVY[OLZ[\KLU[»Z\ZLVUS` 0[PZUV[[VILSVHULK[VHU`VUL ;OLZJOLK\SLVMKH[LZHUK[PTLZ K\YPUN^OPJO:[\KLU[0+*HYKZHYL ILPUNPZZ\LKIV[OVUJHTW\ZHUKH[ VMMJHTW\ZZP[LZZ\JOHZ[OL2S\[OL *LU[LY^PSSILTHPU[HPULKI`[OL )VVRZ[VYLHUKW\ISPZOLKVU[OL 3HRL3HUK*VSSLNL^LIZP[L HUKTHUHNLTLU[VM[L_[IVVRZMVY[OL [L_[IVVRYLU[HSZ`Z[LT ;L_[IVVRZHYLPZZ\LKI`[OLIVVRZ[VYL Z\IQLJ[[V[OLMVSSV^PUN! 7YVNYHTZ^P[OZWLJPHSHJHKLTPJ VYZ[\KLU[ULLKZTH`YLX\PYL[OH[ [L_[IVVRZILW\YJOHZLKI`[OL Z[\KLU[ *VUZ\THISLIVVRZ^PSSIL W\YJOHZLKI`[OLZ[\KLU[ :[\KLU[Z^OVJOVVZL[VRLLW [OLPY[L_[IVVRZWHZ[[OLZLTLZ[LY»Z W\ISPZOLK[L_[IVVRYL[\YUKLHKSPUL ^PSSILZ\IQLJ[[V[OLMVSSV^PUN WLUHS[PLZ! Â&#x2039;-VYHWLYPVKVM[PTL[OLYL^PSSIL HSH[LMLLJOHYNLKMVYLHJOYLU[LK [L_[IVVRYL[\YULKSH[L7SLHZL YL]PL^[OL[L_[IVVRYL[\YU KLHKSPULZW\ISPZOLKVU[OL JVSSLNL»Z^LIZP[LHUKPU[OL -\SS*PYJSLMVY[OPZ[PTLMYHTL Â&#x2039;(U`YLU[LK[L_[IVVRZ[OH[OH]L UV[ILLUYL[\YULK[V[OLJVSSLNL HM[LY[OPZWLYPVKVM[PTL^PSS ILJVTL[OLWYVWLY[`VM[OL Z[\KLU[ZHUK[OLYL[HPSJVZ[MVY [OVZLIVVRZ^PSSILHKKLK[V[OLPY IPSS([[OH[[PTLIVVRZJHUUV SVUNLYILYL[\YULK[V[OLJVSSLNL HUKHU`M\[\YLÃ&#x201E;UHUJPHSHPK ZJOVSHYZOPWZVYZ[\KLU[SVHUZ TH`ILOLSKVYHWWSPLKHNHPUZ[ [OLZLJOHYNLZ 

:[\KLU[Z^PSSILJOHYNLKMVY KLMHJLKVYKHTHNLKIVVRZ :[\KLU[Z^P[OSH[L[L_[IVVRZ^PSSIL YLZ[YPJ[LKMYVTYLJLP]PUN[YHUZJYPW[Z YLZ[YPJ[LKMYVTYLU[PUN[L_[IVVRZ HUKYLZ[YPJ[LKMYVTHU`M\Y[OLY YLNPZ[YH[PVUHJ[P]P[`\U[PS[OLIVVRZ HYLYL[\YULKHUKVYHSSÃ&#x201E;ULZHYLWHPK :[\KLU[Z^P[OVUS`VMMJHTW\Z JSHZZLZ^OVYLNPZ[LYMVYVMMJHTW\Z JSHZZLZI`[OLPYL_[LUZPVUJLU[LY»Z YLN\SHYYLNPZ[YH[PVUKH[LZ^PSS YLJLP]L[L_[IVVRZ[OLÃ&#x201E;YZ[JSHZZ ZLZZPVU:[\KLU[ZYLNPZ[LYPUNHM[LY [OLZWLJPÃ&#x201E;LKKH[L^PSSYLJLP]L[OLPY [L_[IVVRZ[OLZLJVUK^LLRVMJSHZZ :[\KLU[Z^OVYLNPZ[LYHM[LY[OL ZLJVUKIVVRKLSP]LY`T\Z[JVTL [V[OL)VVRZ[VYL[VNL[[OLPYIVVRZ :[\KLU[Z^OV^PZO[VW\YJOHZL [OLPY[L_[IVVRZTH`KVZVMYVT[OL [OPYK[OYV\NO[OLLSL]LU[O^LLRVM LHJOHJHKLTPJ[LYTHUK[OL[OPYK [OYV\NO[OLÃ&#x201E;M[O^LLRVMLHJO TVK\SLHUKZ\TTLY[LYT

:[\KLU[0+*HYKZ :[\KLU[ZV[OLY[OHU[OVZLLUYVSSLK PU[OL+\HS*YLKP[WYVNYHTVY[OVZL LUYVSSLKPUH*VYYLJ[PVUHS*LU[LY WYVNYHT^PSSILPZZ\LKH:[\KLU[0+ *HYK(SSZ[\KLU[0+*HYKZHYL[OL WYVWLY[`VM3HRL3HUK*VSSLNLHUK

7HYRPUN 7HYRPUNPZWYV]PKLKMVYHSSZ[\KLU[Z PUHWWYV]LKWHYRPUNSV[ZVUJHTW\Z ^P[OV\[JOHYNL9LZLY]LWHYRPUNPZ H]HPSHISLMVYWLVWSL^P[OKPZHIPSP[PLZ 7HYRPUNPZTVUP[VYLKI`7VSPJL 6MÃ&#x201E;JLYZ<UH\[OVYPaLKWHYRPUNPZ Z\IQLJ[[VHÃ&#x201E;UL

0U[LYUH[PVUHS:[\KPLZ HUK7YVNYHTZ 3HRL3HUK*VSSLNLPZJVTTP[[LK[V[OL PU[LYUH[PVUHSPaH[PVUHUKNSVIHSPaH[PVU VM[OLJHTW\ZJVTT\UP[`[VHZZ\YL Z[\KLU[Z[OLIYVHKLZ[VMHSSLK\JH[PVUHS L_WLYPLUJLZ6WWVY[\UP[PLZHYL H]HPSHISLMVYMHJ\S[`Z[HMMHUKZ[\KLU[Z [V^VYRHUKZ[\K`HIYVHK

:[\K`(IYVHK7YVNYHT 3HRL3HUK*VSSLNLLUJV\YHNLZ Z[\KLU[Z[VL_WSVYL[OLILULÃ&#x201E;[ZVM SP]PUNHUKZ[\K`PUNPUHMVYLPNUJ\S[\YL :[\KLU[ZTH`JOVVZLMYVTH]HYPL[`VM WYVNYHTZZWVUZVYLKI`[OL0SSPUVPZ *VUZVY[P\TMVY0U[LYUH[PVUHS:[\KPLZ HUK7YVNYHTZ0*0:7*V\YZLZPUHSS WYVNYHTZWYV]PKLJVSSLNLJYLKP[ ;VILLSPNPISLMVY[OLZLWYVNYHTZ HTPUPT\TVMJYLKP[OV\YZ PUJS\KPUN,5.^P[OHJ\T\SH[P]L


0U[YHT\YHS([OSL[PJZ (UPU[YHT\YHSWYVNYHTH]HPSHISL [VIV[OTLUHUK^VTLUPUJS\KLZ! ZVM[IHSSIHZRL[IHSS]VSSL`IHSS IHKTPU[VUIV^SPUNHUKNVSM

:[\KLU[(J[P]P[PLZ

NYHKLWVPU[H]LYHNLVMH[SLHZ[ (WWSPJH[PVUZHYLH]HPSHISLMYVT [OL+PYLJ[VYVM0U[LYUH[PVUHS:[\KPLZ 7YVNYHTZ-PUHSKL[LYTPUH[PVUVM HJJLW[HUJLYLZ[Z^P[O3HRL3HUK *VSSLNL

:;( *VTT\UP[`TLTILYZJHUH\KP[ [OL:;(Z[\K`HIYVHKJV\YZL [OH[KPZJ\ZZLZJ\S[\YHSKPMMLYLUJLZ :;(WYLWHYLZZ[\KLU[ZMVYHU LK\JH[PVUHS[YPW

([OSL[PJZ 0U[LYJVSSLNPH[L([OSL[PJZ ;OLWYVNYHTVMPU[LYJVSSLNPH[LH[OSL[PJZ PZKLKPJH[LK[V[OLILSPLM[OH[H[OSL[PJ JVTWL[P[PVUJVTWSLTLU[Z[OLL_PZ[PUN WYVNYHTZVMMLYLKI`3HRL3HUK *VSSLNL([OSL[PJZPZHUPU[LNYHSWHY[ VM[OL[V[HSLK\JH[PVUHSWYVJLZZ ^OPJOMVZ[LYZZV\UKLK\JH[PVUHSNVHSZ JVUJ\YYLU[^P[O[OVZLVM[OLJVSSLNL ;OLJVSSLNLPZHTLTILYVM[OL 5H[PVUHS1\UPVY*VSSLNL([OSL[PJ (ZZVJPH[PVU51*((HUKJVTWL[LZ PU9LNPVU??0=;OL51*((OHZH JVOLZP]LWYVNYHTMVYYLJVNUP[PVU VMZWVY[ZHUKH[OSL[LZMYVT[^V`LHY JVSSLNLZ[OYV\NOV\[[OLUH[PVU 9LNPVUHSHUKUH[PVUHS[V\YUHTLU[ZHYL OLSKPUHSSZWVY[Z3HRL3HUK*VSSLNL HZH+P]PZPVU0HUK+P]PZPVU0051*(( *VSSLNLH^HYKZH[OSL[PJZJOVSHYZOPWZ [V[HSLU[LKZ[\KLU[H[OSL[LZ ;OLJVSSLNLWYVNYHTVMPU[LYJVSSL NPH[LH[OSL[PJZMVYTLUPUJS\KLZ IHZRL[IHSSHUKIHZLIHSS>VTLU JVTWL[LPU]VSSL`IHSSZVM[IHSSHUK IHZRL[IHSSVU[OLPU[LYJVSSLNPH[LSL]LS

-YVTJVTLKPHUZT\ZPJPHUZO`WUV [PZ[ZHUKZWLHRLYZ[VNYLH[NP]LH^H`Z MYLLTLHSZHUKHZWYPUNJHYUP]HS [OLJVSSLNLWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[OH ^PKLYHUNLVMMYLLLU[LY[HPUTLU[HUK HJ[P]P[PLZ[VLUQV`VUJHTW\ZHUKH[ [OL2S\[OL*LU[LY

*S\IZ :L]LYHSJS\IZHYLH]HPSHISLMVYZ[\KLU[Z [VWHY[PJPWH[LPUZ\JOHZ!(NYPJ\S[\YL )\ZPULZZ 7YVK\J[PVU(NYPJ\S[\YL ;YHUZMLY(\[VTV[P]L;LJOUVSVN` ).3(++:[\KLU[Z>P[OH;LZ[PTVU` )YVHKJHZ[PUN*S\I*S\I0;*VSSLNPH[L =L[LYHUZ(SSPHUJL*VTTVU*VYULYZ *VUZ[Y\J[PVU:WLJPÃ&#x201E;JH[PVU0UZ[P[\[L *VZTL[VSVN`,HYS`*OPSKOVVK ,K\JH[PVU -HTPS`:LY]PJLZ,U]PYVU TLU[HS*S\I-\[\YL,K\JH[VYZVM (TLYPJH*S\I-\[\YL,SLJ[YVUPJZ ;LJOUPJPHUZ/VY[PJ\S[\YL*S\I /\THU:LY]PJL*S\I0UK\Z[YPHS ;LJOUVSVN`(ZZVJPH[PVU0U[LYUH[PVUHS :[\KLU[Z(ZZVJPH[PVU4H[OHUK :JPLUJL5\YZPUN7OP;OL[H2HWWH

7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[ 7VZ[:LJVUKHY`(NYPJ\S[\YHSHUK :[\KLU[Z*YLH[PUN*OHUNL 0UMVYTH[PVUVU[OL:[\KLU[ .V]LYUTLU[(ZZVJPH[PVU:.( :[\KLU[(J[P]P[`)VHYK:()5H]PNH [VYJS\IZHUKVYNHUPaH[PVUZJHUIL VI[HPULKMYVT[OL:[\KLU[3PML6MÃ&#x201E;JL SVJH[LKPU[OL3\[OLY:[\KLU[*LU[LYVY MYVT[OL3HRL3HUK*VSSLNL^LIZP[L! ^^^SHRLSHUKJJPS\Z

;L_[TLZZHNPUN :[\KLU[ZJHUZLSLJ[[VYLJLP]LH [L_[TLZZHNL[VUV[PM`[OLTVMJSHZZ JHUJLSSH[PVUZLTLYNLUJ`^LH[OLY JSVZPUNZLTLYNLUJ`JVTT\UPJH[PVU TLZZHNLZVYNLULYHSPUMVYTH[PVU KLHKSPULYLTPUKLYZ;OPZVW[PVUZPZ H]HPSHISL[OYV\NO090:PU[OL/\I

*VSSLNL9HKPV :[H[PVU>323 ;OL3HRL3HUK-4Z[LYLVZ[H[PVU JV]LYZH[VTPSLYHKP\ZVM JHTW\Z;OLZ[H[PVUIYVHKJHZ[Z HS[LYUH[P]LT\ZPJUL^ZZWVY[ZHUK ^LH[OLYOV\YZHKH`ZL]LUKH`ZH ^LLRKH`ZH`LHY>323PZSVJH[LK H[ VU[OL-4KPHSHUKJHUIL OLHYKVUSPULH[ [OLTH_JVT
3HRL3HUK*VSSLNL (S\TUP(ZZVJPH[PVU ;OL3HRL3HUK*VSSLNL(S\TUP (ZZVJPH[PVUPZVWLU[VHU`VUL^OV OHZ[HRLUHJSHZZH[3HRL3HUK*VSSLNL 4LTILYZOPWPZMYLLHUKWYV]PKLZ`V\ ^P[OHTVU[OS`LSLJ[YVUPJUL^ZSL[[LY HZ^LSSHZHUHUU\HSWYPU[LKLKP[PVU 4HU`HS\TUPYLTHPUHJ[P]L^P[O[OL JVSSLNLI`ZLY]PUNVU[OL(S\TUP (ZZVJPH[PVU)VHYKVM+PYLJ[VYZ^OPJO KL]LSVWLK(S\TUP7HYRVUJHTW\Z HUKLZ[HISPZOLK[OL+PZ[PUN\PZOLK (S\TUP:VJPL[`OVUVYPUNHS\TUPMVY [OLPYV\[Z[HUKPUNHJJVTWSPZOTLU[Z (S\TUPTH`HSZVWHY[PJPWH[LPU]HYPV\Z HJ[P]P[PLZ[OYV\NOV\[[OL`LHYZ\JOHZ :WLJPHS6S`TWPJZ-HTPS`-LZ[P]HSHUK /VSPKH`;YHKP[PVUZVU3HRL3HUK»Z JHTW\Z;OLHZZVJPH[PVUHSZVZWVUZVYZ [OL(S\TUP(ZZVJPH[PVU:JOVSHYZOPW [OYV\NO[OL3HRL3HUK*VSSLNL -V\UKH[PVU;OLZJOVSHYZOPWPZ H^HYKLK[VHUHS\TUPVYMHTPS` TLTILYVMHUHS\TUPLHJO`LHY 1VPU\ZVU-HJLIVVR[VRLLW\W^P[O `V\YHSTHTH[LY(S\TUP(ZZVJPH[PVU)VHYK 6MÄJLYZ +HUPLSSL+V^UZ 7YLZPKLU[ *OHYSLZ[VU

1LUU`3HUNL =PJL7YLZPKLU[ 4H[[VVU

2HYLU5VMMRL :LJYL[HY` :\SSP]HU

)VHYK4LTILYZ :JV[[`(KHTZ‹>LZ[ÄLSK 9HUK`(KRPUZ‹4H[[VVU )HYI(Y[O\Y‹4H[[VVU +`RL)HYRSL`‹7HYPZ 7HT-YLUJO‹+PL[LYPJO ;LYY`4J*VUULSS‹4H[[VVU 4PUKPL4J4HUH^H`‹(S[HTVU[ 4LSPZZH4V_SL`‹4H[[VVU *HYSH5LHS‹*OHYSLZ[VU +V\N6]LYT`LY‹4H[[VVU

5HUJ`7HSZ‹;L\[VWVSPZ ;PT:HUKLYZ‹4HYZOHSS ;PT:[LWOLUZ‹,MÄUNOHT 4PRL:\SSP]HU‹4H[[VVU )HYYL[=VU)LOYLU‹4HY[PUZ]PSSL

/VUVYHY`)VHYK4LTILYZ 3PZH*VSL‹;VSLKV 2H[PL+\YIPU‹:[YHZI\YN 3PUKH/HTW[VU‹,MÄUNOHT )HYI;P[\Z‹5LVNH

:[HMM =HJHU[ ,_LJ\[P]L6MÄJLYHUK *VSSLNL=PJL7YLZPKLU[ -VY0UZ[P[\[PVUHS(K]HUJLTLU[

+H]PK*V_ +PYLJ[VYVM-V\UKH[PVUHUK(S\TUP

4HKNL:OVV[ ;YLHZ\YLY

3PZH+P[[HTVYL 9LJVYKPUN:LJYL[HY`


:LY]PUN[OL*VTT\UP[` >VYRMVYJL

0U[OPZJOHW[LY! >VYRMVYJL +L]LSVWTLU[

;YPV+LZ[PUH[PVU *VSSLNL 7H[O^H`Z

*)0

(K\S[,K

*+3

7YVQLJ[7(3

4:;3 7VZ[H1VI6WLUPUN

/PNO^H` *VUZ[Y\J[PVU*HYLLYZ ;YHPUPUN7YVNYHT

*VTT\UP[`3LHYUPUN

,_[LUZPVU*LU[LYZ

+\HS*YLKP[

7YVMLZZPVUHS (K]PZVY`*VTTP[[LLZ 


:LY]PUN[OL*VTT\UP[` *LU[LYMVY)\ZPULZZ HUK0UK\Z[Y` ;OL*LU[LYMVY)\ZPULZZ 0UK\Z[Y` WSH`ZHSLHKPUNYVSLPUWYV]PKPUN J\Z[VTPaLKLTWSV`LL[YHPUPUNHUK KL]LSVWTLU[ZLY]PJLZ[VYLNPVUHS LTWSV`LYZ;OL*LU[LYTHPU[HPUZOPNO Z[HUKHYKZMVY[YHPUPUNWYVNYHTHZZLZZ TLU[KLZPNUKLSP]LY`HUKL]HS\H[PVU (UL_WLYPLUJLKZ[HMMHUKIYVHKYHUNL VMZLY]PJLZLUZ\YLYLZWVUZP]LULZZ[VH ]HYPL[`VM[YHPUPUNULLKZ;OLZLPUJS\KL! Â&#x2039;6YNHUPaH[PVUHSHUK >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[ Â&#x2039;*VU[PU\V\Z7YVJLZZ0TWYV]LTLU[ HUK8\HSP[`:`Z[LTZ Â&#x2039;*VTW\[LY:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ Â&#x2039;4HU\MHJ[\YPUN:RPSSZ;YHPUPUN Â&#x2039;(K]LU[\YL3LHYUPUN*LU[LY Â&#x2039;*VTTLYJPHS+YP]LYZ3PJLUZPUN Â&#x2039;*VUZ\S[PUN:LY]PJLZ Â&#x2039;4LL[PUN9VVT9LU[HSZ *)0OVZ[Z[OLYLNPVU»ZÃ&#x201E;YZ[4HU\MHJ[\YPUN :RPSSZ;YHPUPUN3HI;OLSHIWYV]PKLZ OHUKZVU[YHPUPUNVMZRPSSZL[ZYLX\PYLK I`THJOPULVWLYH[VYZTHPU[LUHUJL WLYZVUULSTHJOPUL[LJOUPJPHUZVY [OVZLZLLRPUN[V\WNYHKL[V[OLZL WVZP[PVUZPUTVKLYUTHU\MHJ[\YPUN VWLYH[PVUZ;OLLX\PWTLU[PZWVY[HISL VMMLYPUNJVTWHUPLZ[OLVW[PVUVM ZLUKPUNLTWSV`LLZ[V[OLSHIVY OVZ[PUNVUZP[L[YHPUPUN:RPSSHYLHZ PUJS\KL!TLJOHUPJHSKYP]LZ`Z[LTZ Ã&#x2026;\PKWV^LYZ`Z[LTZLSLJ[YPJHSZ`Z[LTZ LSLJ[YPJHSTHJOPULZTV[VYJVU[YVSZ LSLJ[YVÃ&#x2026;\PKWV^LYWYVNYHTTHISL SVNPJJVU[YVSHUKX\HSP[`HZZ\YHUJL 3HRL3HUK*VSSLNLPZHKLZPNUH[LK [YHPUPUNWYV]PKLYMVY0SSPUVPZ4HU\MHJ [\YLY»Z(ZZVJPH[PVUHUK0SSPUVPZ*VT T\UP[`JVSSLNL)VHYKNYHU[Z;YHPUPUN M\UKZHYLH]HPSHISL[VX\HSPM`PUN VYNHUPaH[PVUZ*)0PZSVJH[LKPU[OL >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[*LU[LY 9PJOTVUK(]L,HZ[4H[[VVU -VYTVYLPUMVYTH[PVUJHSS VY]PZP[V\Y^LIZP[L H[^^^SHRLSHUKJJPS\ZJIP*VTTLYJPHS;Y\JR +YP]LY;YHPUPUN 7YVNYHT +LZPNULKMVYPUKP]PK\HSZ^P[OSP[[SLVY UVJVTTLYJPHSKYP]PUNL_WLYPLUJL[OPZ WYVNYHTPUJS\KLZL]LY`[OPUNHZ[\KLU[ ULLKZ[VVI[HPUHULU[Y`SL]LSKYP]PUN WVZP[PVUPU[OL[Y\JRPUNPUK\Z[Y` ;OL3HRL3HUK*VTTLYJPHS;Y\JR +YP]LY;YHPUPUN7YVNYHT^VYRZ^P[O THU`[Y\JRPUNJVTWHUPLZ[OH[^PSS WYLOPYLZ[\KLU[Z;Y\JRKYP]PUNPZVUL VM[OLML^VJJ\WH[PVUZ^OLYLZ[\KLU[Z ^OVJVTWSL[L[YHPUPUNHYLHSTVZ[ JLY[HPU[VNV[V^VYRPTTLKPH[LS` 4VZ[Z[\KLU[ZYLJLP]LZL]LYHSQVIVMMLYZ WYPVY[VJVTWSL[PVUVM[OLPY[YHPUPUN ;YHPUPUNPZJVUK\J[LKH[[OL 3HRL3HUK*VSSLNL>VYRMVYJL +L]LSVWTLU[*LU[LY9PJOTVUK (]L,HZ[4H[[VVU0SSPUVPZ-VYTVYL PUMVYTH[PVUHIV\[[OLWYVNYHTQVI VWWVY[\UP[PLZHUKWH`TLU[VW[PVUZ JVU[HJ[[OLWYVNYHTJVVYKPUH[VYH[ VY]PZP[V\Y^LIZP[L H[^^^SHRLSHUKJJPS\ZJIP

7VZ[H1VI6WLUPUN *HYLLY:LY]PJLZWYV]PKLZHUVWWVY[\UP[` MVYLTWSV`LYZHUKQVIZLLRLYZ[VJVUULJ[ [OYV\NO[OLVUSPULLTWSV`TLU[KH[H IHZL;OLZ`Z[LTHSSV^ZLTWSV`LYZ[VSPZ[ QVIVWWVY[\UP[PLZHUKYLSH[LKPUMVYTH [PVU^OPSLQVIZLLRLYZJHUUHYYV^[OLPY ZLHYJO[VHKLNYLLHYLHVYZRPSSZ[OL`WVZ ZLZZ;OPZZLY]PJLPZMYLLMVYL]LY`VULHUK JHUILHJJLZZLKH[^^^SHRLSHUKJJ PS\ZJHYLLYZLY]PJLZ

*VTT\UP[` HUK7YVMLZZPVUHS 7YVNYHTZ *VTT\UP[`HUK7YVMLZZPVUHS7YVNYHTZ VMMLYZH]HYPL[`VMJVTT\UP[`LK\JH [PVUWYVMLZZPVUHSKL]LSVWTLU[HUK WLYZVUHSLUYPJOTLU[JV\YZLZHUK ZLTPUHYZ-VYTVYLPUMVYTH[PVU WSLHZLJHSS 

*VU[PU\PUN,K\JH[PVU /V\YZHUK7YVMLZZPVUHS +L]LSVWTLU[:LTPUHYZ 3HRL3HUK*VSSLNLPZSPJLUZLK[V WYV]PKLJVU[PU\PUNLK\JH[PVUMVY HJJV\U[HU[ZU\YZPUNOVTLHKTPUPZ[YH [VYZ[LHJOLYZWHYHWYVMLZZPVUHSZ KLU[HSO`NPLUPZ[ZHZZPZ[HU[ZHUK JVZTL[VSVNPZ[ZLZ[OL[PJPHUZUHPS[LJO 6[OLYWYVMLZZPVUHSKL]LSVWTLU[ ZLTPUHYZHYLVMMLYLKZ\JOHZ7OLVJOYV TVJ`[VTH:`TWVZP\THUK+L]LSVW TLU[,K\JH[PVU:\TTP[:LTPUHYZHYL WYV]PKLKMVY[OLZLNYV\WZHUKV[OLYZ H[]HYPV\Z[PTLZ[OYV\NOV\[[OL`LHY (ZJOLK\SLPZH]HPSHISLVU[OL^LIZP[L H[!^^^SHRLSHUKJJPS\ZSLHYU

*VTT\UP[`3LHYUPUN *V\YZLZ 3HRL3HUK*VSSLNLVMMLYZTHU`ZWLJPHS PU[LYLZ[JV\YZLZHUK[YPWZ[OH[HYLUV[ WHY[VM[OLYLN\SHY]VJH[PVUHSVY HJHKLTPJKLNYLLWYVNYHTZ+PZ[YPJ[ YLZPKLU[ZTH`LUYVSSPU[OLZLJV\YZLZ HJJVYKPUN[V[OLPYV^UPU[LYLZ[Z;OLZL JV\YZLZHYLVMMLYLKPU[OLHYLHVMOLHS[O HUK^LSSULZZJVTW\[LYZRPSSZWLYZVUHS LUYPJOTLU[LUNHNPUNNLULYH[PVUZ Ã&#x201E;UHUJLZHUKTVUL`WOV[VNYHWO` YLJYLH[PVUSLPZ\YLHUKL_LYJPZL YLUL^HISLLULYN`[LZ[WYLWHYH[PVU JYLH[P]LHY[ZHUKJ\SPUHY`HUKOVTL *VTT\UP[`3LHYUPUNJV\YZLZHYL PKLU[PÃ&#x201E;LKI`[P[SLPUHZLWHYH[LSPZ[PUN MV\UKPU[OLJSHZZZJOLK\SL;OLZL JV\YZLZ]HY`PUSLUN[OMYVTVUL JSHZZTLL[PUN[VZL]LYHS-VYTVYL PUMVYTH[PVU]PZP[[OL^LIZP[LH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\ZSLHYU

*VU[PU\PUN,K=LU[\YLZ *VU[PU\PUN,K=LU[\YLZTLL[ZLK\JH [PVUHSULLKZVMTH[\YLHK\S[ZPU[OL KPZ[YPJ[^OVILSPL]LPU30-,[OH[ ¸3LHYUPUNPZ-VY,]LY¹;OYV\NO *VTT\UP[`3LHYUPUNJSHZZLZHUK [YPWZHYLVMMLYLKMVY[OVZLSPMLSVUN SLHYULYZHNLHUKV]LY;\P[PVU ^HP]LYZMVYJYLKP[*5*JSHZZLZ HYLH]HPSHISLMVY[OVZLHUKV]LY


:\TTLY*VSSLNLMVY2PKZ

;YHMÃ&#x201E;J:HML[`7YVNYHT

:\TTLY*VSSLNLMVY2PKZPZHJVTT\ UP[`LK\JH[PVUWYVNYHTMVYJOPSKYLU IPY[O[V`LHYZVSK;OLWYVNYHT PZKLZPNULK[VWYV]PKLMYLZOZ\IQLJ[ TH[[LYJOHSSLUNPUNPKLHZHUKH WVZP[P]LL_WLYPLUJLMVYJOPSKYLU ;OLJSHZZLZHUK[YPWZHYLSLK WYPTHYPS`I`HYLH[LHJOLYZ^OVOH]L L_WLYPLUJL^VYRPUN^P[OJOPSKYLU ;OLZ\IQLJ[HYLHZ]HY`LHJOZ\TTLYPU [OL[VWPJZVMHY[ZHUKJYHM[ZMVVKHUK M\UKPZJV]LYHUKSLHYUT\ZPJHSUV[LZ [YPWZHUK[V\YZLUNHNPUNNLULYH[PVUZ ZJPLUJLHK]LU[\YLZZWVY[ZHUK YLJYLH[PVUHUK[LZ[WYLWHYH[PVU ;OLJSHZZLZ\Z\HSS`TLL[PU[OL TVYUPUNVYHM[LYUVVU4VUKH`[OYV\NO ;O\YZKH`MVY]HY`PUN^LLRZK\YPUN[OL TVU[OZVM1\UL1\S`HUK(\N\Z[ -VYPUMVYTH[PVU]PZP[[OL^LIZP[L H[^^^SHRLSHUKJJPS\ZSLHYU

3HRL3HUK*VSSLNL;YHMÃ&#x201E;J:HML[` 7YVNYHTVMMLYZ+LMLUZP]L+YP]PUN *V\YZLZMVYPUKP]PK\HSZ^OVOH]L YLJLP]LKH[YHMÃ&#x201E;JJP[H[PVUPU,MÃ&#x201E;UNOHT *VSLZ4V\S[YPLVY*\TILYSHUK JV\U[PLZ;OPZ++*JV\YZLPZH MV\YOV\YJV\YZLKL]LSVWLKI`[OL 5H[PVUHS:HML[`*V\UJPS0[JV]LYZZ\JO [VWPJZHZKYP]PUNJVUKP[PVUZ\UZHML ILOH]PVYZHUKHNNYLZZP]LKYP]PUN 0[PZVMMLYLKPU,MÃ&#x201E;UNOHT:\SSP]HU *OHYSLZ[VUHUK4H[[VVU;OLYLPZHSZV HUVUSPULJV\YZL[OH[PZH]HPSHISLMVY HUHKKP[PVUHSMLL0M`V\OH]LYLJLP]LK H[YHMÃ&#x201E;JJP[H[PVUPUHJV\U[`V[OLY[OHU ,MÃ&#x201E;UNOHT*VSLZ4V\S[YPLVY*\TILY SHUK`V\TH`Z[PSSILLSPNPISL[VLUYVSS @V\HYLVUS`HSSV^LK[VJVTWSL[L[OL JV\YZLVUL[PTLPUHTVU[OWLYPVK ;OL3HRL3HUK*VSSLNL;YHMÃ&#x201E;J:HML[` 7YVNYHTHSZVVMMLYZHMV\YOV\Y+<0 JSHZZPU4H[[VVUHUK*OHYSLZ[VU;OPZ WYVNYHT^HZKLZPNULKZWLJPÃ&#x201E;JHSS`MVY *VSLZ*V\U[`I\[TH`X\HSPM`MVY +<0ZPUV[OLYJV\U[PLZ0M`V\YLJLP]LK

H+<0PUHUV[OLYJV\U[``V\ULLK [VJVU[HJ[[OH[JV\U[`[VZLLPM[OPZ WYVNYHTPZHJJLW[HISL[V[OLT -VYTVYLPUMVYTH[PVUJVU[HJ[ [OL3HRL3HUK*VSSLNL;YHMÃ&#x201E;J:HML[` 7YVNYHT:WLJPHSPZ[H[[YHMÃ&#x201E;JZHML[`WYV NYHT'SHRLSHUKJJPS\Z VY]PZP[V\Y^LIZP[LH[^^^SHRLSHUK JJPS\Z[YHMÃ&#x201E;JZHML[`

+PZ[HUJL3LHYUPUN 3HRL3HUK*VSSLNLOHZILLU[LHJOPUN JSHZZLZMYVTJHTW\Z[VKPZ[HU[ SVJH[PVUZZPUJL1HU\HY` *SHZZLZ HYL[H\NO[VUH[^V^H`M\SSTV[PVU PU[LYHJ[P]L]PKLVHUKH\KPVZ`Z[LT ;OLJSHZZYVVTZHYLLX\PWWLK^P[O Z[H[LVM[OLHY[LX\PWTLU[WYV]PKPUN [OLPUZ[Y\J[VYHUKZ[\KLU[Z^P[O[OL ILZ[ZV\UKHUKWPJ[\YLX\HSP[`0U HKKP[PVU[VPUZ[Y\J[PVU[OLZ`Z[LTJHU JVUULJ[[^VVYTVYLZP[LZMVY]PKLV TLL[PUNZHUKZ[HMMKL]LSVWTLU[ HJ[P]P[PLZ
\UP]LYZP[`]VJH[PVUHSZJOVVSVW[PVUZ HZZPZ[HUJLPUJVTWSL[PUNJVSSLNL HWWSPJH[PVUZ Â&#x2039;*VSSLNL=PZP[Z¶Z[\KLU[Z[YH]LS[V ]HYPV\ZWVZ[ZLJVUKHY`PUZ[P[\[PVUZ PU0SSPUVPZHUKZ\YYV\UKPUNZ[H[LZ Â&#x2039;-PUHUJPHS3P[LYHJ` -PUHUJPHS(PK (ZZPZ[HUJL¶PUMVYTH[PVUVU[OL Ã&#x201E;UHUJPHSHPKWYVJLZZHUKZJOVSHY ZOPWZHZZPZ[HUJLJVTWSL[PUN[OL-YLL (WWSPJH[PVUMVY-LKLYHS:[\KLU[(PK -(-:(ZJOVSHYZOPWYLZLHYJO

+\HS*YLKP[7YVNYHT ;OL+\HS*YLKP[7YVNYHTPZHWHY[ULY ZOPWIL[^LLU3HRL3HUK*VSSLNLHUK KPZ[YPJ[OPNOZJOVVSZ[OH[WYV]PKLZ Z[\KLU[Z[OLVWWVY[\UP[`[VLHYU JVSSLNLJYLKP[WYPVY[VOPNOZJOVVS NYHK\H[PVU+\HSJYLKP[JV\YZLZHYL VMMLYLKPU[OLJVU]LUPLUJLHUK JVTMVY[VM[OLOPNOZJOVVSJSHZZYVVT K\YPUN[OLYLN\SHYOPNOZJOVVSKH` :[\KLU[ZKVUV[WH`[\P[PVUMVYK\HS JYLKP[JV\YZLZYLZ\S[PUNPUZPNUPÃ&#x201E;JHU[ ZH]PUNZ[V^HYKJVSSLNLL_WLUZLZ/PNO ZJOVVSZHYLJOHYNLKHMLLMVYK\HS JYLKP[JV\YZLZHUKTH`YLX\PYL Z[\KLU[Z[VJV]LY[OLJVZ[VM[OPZMLL :[\KLU[ZZOV\SKJOLJR^P[O[OLK\HS JYLKP[JVVYKPUH[VYH[[OLOPNOZJOVVS HIV\[K\HSJYLKP[MLLZ +\HSJYLKP[JV\YZLZHYLYLZLY]LKMVY OPNOZJOVVSZ[\KLU[Z^OVHYLQ\UPVYZ VYZLUPVYZOH]LVI[HPULKWLYTPZZPVU [VLUYVSSPUJVSSLNLSL]LSJV\YZLZMYVT [OLPYOPNOZJOVVSHUKOH]LHOPNO ZJOVVS.7(VM¸*¹VYIL[[LY:[\KLU[Z LUYVSSPUK\HSJYLKP[JV\YZLZ[OYV\NO [OLK\HSJYLKP[JVVYKPUH[VYH[[OLPY OPNOZJOVVS:[\KLU[ZLUYVSSPUNPU TH[OVY,UNSPZOJV\YZLZHYLYLX\PYLK [V[HRLHWSHJLTLU[[LZ[VYZ\ITP[(*; ZJVYLZ[V3HRL3HUK*VSSLNLWYPVY[V [OLZ[HY[VM[OLJSHZZ(WSHJLTLU[ [LZ[Z[\K`N\PKLPZH]HPSHISLH[ ^^^SHRLSHUKJJPS\ZHKTPZZPVUZ ;OL+\HS*YLKP[:[\KLU[7HYLU[ /HUKIVVRPZH]HPSHISLVU[OL+*7 ^LIZP[LH[^^^SHRLSHUKJJPS\Z K\HSJYLKP[-VYTVYLPUMVYTH[PVU HIV\[[OL+\HS*YLKP[7YVNYHT WSLHZLJHSSVY 

;906+LZ[PUH[PVU *VSSLNL ;OL;906+LZ[PUH[PVU*VSSLNLWYV NYHTPKLU[PÃ&#x201E;LZHUKHZZPZ[ZPUKP]PK\HSZ PU[HYNL[LKTPKKSLHUKOPNOZJOVVSZ ^OVOH]L[OLWV[LU[PHS[VZ\JJLLKPU OPNOLYLK\JH[PVU;OLWYVNYHTWYV ]PKLZHJHKLTPJJHYLLYHUKÃ&#x201E;UHUJPHS HPKHK]PZLTLU[[VP[ZWHY[PJPWHU[Z[V LUJV\YHNL[OLT[VNYHK\H[LMYVTOPNO ZJOVVSHUKJVTWSL[LHOPNOLYLK\JH [PVUWYVNYHTVM[OLPYJOVPJL +LZ[PUH[PVU*VSSLNLHUU\HSS`ZLY]LZ WHY[PJPWHU[ZPU[OL[O[V[O NYHKLZVMHYLHZJOVVSZ+LZ[PUH [PVU*VSSLNLHSZVZLY]LZ]L[LYHUZOPNO ZJOVVSKYVWV\[ZHUKHK\S[Z^OV^HU[ [VJVU[PU\L[OLPYLK\JH[PVU +LZ[PUH[PVU*VSSLNLWHY[PJPWHU[ZOH]L [OLVWWVY[\UP[`[V[HRLHK]HU[HNLVM [OLMVSSV^PUNZLY]PJLZ! Â&#x2039;*HYLLY,_WSVYH[PVU¶YLZLHYJOJHYLLYZ HUKJHYLLYZP[L[YPWZ Â&#x2039;:[\K`:RPSSZ¶[LZ[[HRPUNZ[YH[LNPLZ [PTLTHUHNLTLU[HUKNLULYHSZ[\K` ZRPSSZ Â&#x2039;(JHKLTPJ;\[VYPUN¶PUKP]PK\HSVY NYV\W[\[VYPUNZLY]PJLZ Â&#x2039;7HYLU[HS,K\JH[PVU¶^VYRZOVWZHUK PUMVYTH[PVUWYV]PKLK[VWHYLU[Z Â&#x2039;(JHKLTPJ(K]PZLTLU[¶N\PKL Z[\KLU[Z[VJVTWSL[PUNOPNOZJOVVS JV\YZL^VYRPUWYLWHYH[PVUMVYJVS SLNLHKTPZZPVU Â&#x2039;7YLJVSSLNL(K]PZLTLU[ (WWSP JH[PVU(ZZPZ[HUJL¶ILULÃ&#x201E;[ZVMH JVSSLNLLK\JH[PVUJVSSLNLHKTPZ ZPVUYLX\PYLTLU[ZYLZLHYJOJVSSLNL

:[\KLU[Z^OVTH`ILULÃ&#x201E;[MYVT;906 +LZ[PUH[PVU*VSSLNLTH`JVU[HJ[[OL WYVNYHTMVYHUHWWSPJH[PVU+LZ[PUH [PVU*VSSLNLPZSVJH[LKH[[OL33* >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[*LU[LY 9PJOTVUK(]LU\L,HZ[4H[[VVU -VYTVYLPUMVYTH[PVUWOVUL LTHPS![YPV[Z'SHRLSHUK JVSSLNLLK\VY]PZP[^^^SHRLSHUK JJPS\Z[YPV[HSLU[ZLHYJO

7H[O^H`Z [V[OL-\[\YL 7H[O^H`Z[V[OL-\[\YLPZHU HS[LYUH[P]LLK\JH[PVUWYVNYHTVMMLYLK I`3HRL3HUK*VSSLNLPUJVVWLYH[PVU ^P[O[OL9LNPVUHS6MÃ&#x201E;JLVM,K\JH[PVU

PU*OHYSLZ[VUHUK[OL9LNPVUHS 6MÃ&#x201E;JLVM,K\JH[PVU PU,MÃ&#x201E;UNOHT 7H[O^H`ZZLY]LZ[OLZ[\KLU[WVW\SH[PVU VM3HRL3HUK*VSSLNL»ZKPZ[YPJ[IL[^LLU [OLHNLZVMHUK^OVOH]L KYVWWLKV\[VMZJOVVSVYHYLH[YPZR VMKYVWWPUNV\[VMZJOVVS;OLWYVNYHT PUJS\KLZ.,+WYLWHYH[PVUOPNOZJOVVS [YHUZMLYJYLKP[JV\YZLZQVIZLLRPUN HUKQVIRLLWPUNZRPSSZZLSMLZ[LLT LUOHUJLTLU[JVTW\[LYMHTPSPHYP[` WHYLU[PUNZRPSSZHUK]VJH[PVUHSZRPSSZ ;OLNVHSMVYHSSZ[\KLU[ZPZOPNO ZJOVVSJVTWSL[PVU[OYV\NOHKPWSVTH VYH.,+ 7H[O^H`ZOHZZL]LUZP[LZSVJH[LK PU*OHYSLZ[VU4HYZOHSS4H[[VVU ,MÃ&#x201E;UNOHT:OLSI`]PSSL7HYPZHUK .YLLU\W;OLYLPZUVJVZ[[V[OL Z[\KLU[-VYTVYLPUMVYTH[PVUJVU[HJ[ [OL7H[O^H`Z*VVYKPUH[VYH[[OL 4H[[VVU>VYRMVYJL+L]LSVWTLU[ *LU[LY


(K\S[,K (K\S[,K\JH[PVUWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O H]HYPL[`VMZLY]PJLZPUHKKP[PVU[V.,+ WYLWHYH[PVUJSHZZLZH[UVJVZ[:[\KLU[Z HNLHUKVSKLY^OVHYLZLWHYH[LK MYVTHOPNOZJOVVSTH`H[[LUKMYLL .,+WYLWHYH[PVUJSHZZLZH[[OL3HRL 3HUK*VSSLNL(K\S[,K\JH[PVU*LU[LY [OL2S\[OL*LU[LYMVY/PNOLY,K\JH [PVU[OL3HRL3HUK*VSSLNL,HZ[LYU 9LNPVU*LU[LYPU4HYZOHSSHZ^LSSHZ ZP[LZPU(Y[O\Y*OHYSLZ[VU*V^KLU 7HYPZHUK:OLSI`]PSSL 4HU`HK\S[Z[\KLU[ZÃ&#x201E;UK[OH[ LHYUPUNH.,+KPWSVTHPZ[OLÃ&#x201E;YZ[ Z[LWPUWYLWHYH[PVUMVYYL[\YUPUN[V ZJOVVSVYLU[LYPUN[OLQVITHYRL[ (.,+NYHK\H[PVUJLYLTVU`JVT WSL[L^P[OJHWZHUKNV^UZPZHSZV OLSKLHJO`LHY :[\KLU[Z^OVHYLLUYVSSLKPU[OL :6:-HTPS`3P[LYHJ`7YVNYHTYLJLP]L MYLLJOPSKJHYLHUKWHYLU[PUNJSHZZLZ ^OPSLH[[LUKPUN[OL.,+WYLWHYH[PVU JSHZZLZH[[OL(K\S[,K\JH[PVU*LU[LY PU4H[[VVU ;OLYLHYL[^VJVTW\[LYSHIZ^P[O MYLLPU[LYUL[ZLY]PJL^OPJOHYLVWLU [V[OLW\ISPJH[[OL(K\S[,K\JH[PVU *LU[LYTHKLWVZZPISLI`H+PNP[HS +P]PKLNYHU[>PYLSLZZPU[LYUL[HJJLZZ PZHSZVH]HPSHISL

 ;\P[PVUHZZPZ[HUJLMVY3HRL3HUK *VSSLNL]VJH[PVUHSJSHZZLZPZH]HPSHISL MVYLSPNPISL+/:JSPLU[Z-VYTVYL PUMVYTH[PVUVU[OLVMMLYPUNZVM[OL3HRL 3HUK*VSSLNL(K\S[,K\JH[PVUWYVNYHT JVU[HJ[(K\S[,K\JH[PVUH[ VY[VSSMYLLH[

7YVQLJ[7(3 7HY[ULYZPU(K\S[3P[LYHJ` 7YVQLJ[7(3PZHUHK\S[SP[LYHJ` ]VS\U[LLYWYVNYHT^OPJOPZH JVVWLYH[P]LLMMVY[HTVUNHYLHHK\S[ LK\JH[PVUWYV]PKLYZHZ^LSSHZ W\ISPJSPIYHYPLZ(KKP[PVUHSS`7YVQLJ[ 7(3WHY[ULYZ^P[O[OL*VHSP[PVU(NHPUZ[ +VTLZ[PJ=PVSLUJL[VWYV]PKLSP[LYHJ` ZLY]PJLZ[V[OLPYJSPLU[Z ;OLW\YWVZLVM[OLWYVNYHTPZ[V YLJY\P[[YHPUHUKWSHJL]VS\U[LLY[\[VYZ ^P[OHK\S[Z^OVULLK[VPTWYV]L[OLPY IHZPJZRPSSZPUYLHKPUN^YP[PUNTH[O HUKVY,:3:\WWVY[PZWYV]PKLK[V L_PZ[PUNHK\S[LK\JH[PVUWYV]PKLYZ ^OPJOZLY]L[OL3HRL3HUK*VSSLNL KPZ[YPJ[I`WSHJPUN]VS\U[LLYZHZ [LHJOLYHPKLZHUKVULVUVUL[\[VYZPU YLZWLJ[P]L(),.,+JSHZZLZ6ULVU VUL[\[VYPUNPZHSZVWYV]PKLKPU[OL HYLHW\ISPJSPIYHYPLZ-VYTVYLPUMVY TH[PVUJVU[HJ[[OL7YVQLJ[7(3VMÃ&#x201E;JL H[[OL3HRL3HUK*VSSLNL(K\S[ ,K\JH[PVU*LU[LY

/PNO^H` *VUZ[Y\J[PVU*HYLLYZ ;YHPUPUN7YVNYHT ;OYV\NOH[YHPUPUNWYVNYHTVMMLYLK I`3HRL3HUK*VSSLNLHUK[OL0SSPUVPZ +LWHY[TLU[VM;YHUZWVY[H[PVUWLVWSL PU[LYLZ[LKPU[OLOPNO^H`JVUZ[Y\J[PVU [YHKLJHUWYLWHYL[V[YHUZP[PVUPU[VH \UPVUHWWYLU[PJLZOPWWYVNYHT ;OPZLPNO[^LLRWYVNYHTNLHYLK[V ^VTLUTPUVYP[PLZHUKKPZHK]HU[HNLK ^VYRLYZMVJ\ZLZVUM\UKHTLU[HSQVI ZRPSSZWYVISLTZVS]PUNTV[P]H[PVU [LHT^VYRW\UJ[\HSP[`TVUL` THUHNLTLU[JVUÃ&#x2026;PJ[YLZVS\[PVUHUK PU[LY]PL^PUN[LJOUPX\LZ0UHKKP[PVU [V[YHPUPUNZ[\KLU[Z^PSSWHY[PJPWH[LPU TVJRPU[LY]PL^ZHUKVUZP[L]PZP[Z^P[O \UPVUVMÃ&#x201E;JPHSZWYPVY[VILPUNHJJLW[LK PU[VHUHWWYLU[PJLZOPW;OLZLZRPSSZHYL HWWSPJHISLMVYSHIVYLYZLX\PWTLU[ VWLYH[VYZPYVU^VYRLYZJHYWLU[LYZ JLTLU[THZVUZLSLJ[YPJPHUZWPWLÃ&#x201E;[ [LYZWS\TILYZHUKWHPU[LYZ ;VILLSPNPISLZ[\KLU[ZT\Z[IL OH]LH]HSPKKYP]LY»ZSPJLUZLWHZZHU HZZLZZTLU[[LZ[HUKOH]LLP[OLYHOPNO ZJOVVSKPWSVTHVY.,+(JJLW[LK Z[\KLU[Z^PSSWHY[PJPWH[LPUYHUKVT KY\N[LZ[PUN[OYV\NOV\[[OLWYVNYHT -VYTVYLPUMVYTH[PVUWSLHZLJHSS[OL /**;7*VVYKPUH[VYH[
,_[LUZPVU*LU[LYZ 3HRL3HUK*VSSLNL»Z[OYLLL_[LUZPVU JLU[LYZHSSV^Z[\KLU[Z[V[HRLJSHZZLZ PU[OLPYV^UJVTT\UP[PLZ

,HZ[LYU9LNPVU*LU[LY H[[OL-VYZ`[OL*LU[LY 4HYZOHSS 3VJH[LKPU4HYZOHSS[OL,HZ[LYU 9LNPVU*LU[LYH[[OL-VYZ`[OL *LU[LYVMMLYZHYLHYLZPKLU[ZH]HYPL[` VMNLULYHSLK\JH[PVU^LSKPUNHUK [LJOUPJHSJHYLLYJV\YZLZHZ^LSS HZI\ZPULZZHUKPUK\Z[Y`[YHPUPUN ;OLZX\HYLMVV[MHJPSP[` OVZ[ZHZWHJPV\ZT\S[PW\YWVZL ]VJH[PVUHSZRPSSZSHIHUKJSHZZYVVT [^V[YHKP[PVUHSJSHZZYVVTZHJVTW\[LY SHIHUKHJVTW\[LYYLZV\YJLHYLH MVY[OLJVTT\UP[`0UHKKP[PVUHYLH OPNOZJOVVSK\HSJYLKP[H\[VTV[P]L HUKZTHSSLUNPULZJSHZZLZTLL[H[ [OL*LU[LY 3VJH[LKH[::P_[O:[ PU4HYZOHSS[OLMHJPSP[`PZH]HPSHISL MVYI\ZPULZZLZHUKJVTT\UP[`VYNHUP aH[PVUZ[V\ZLMVYTLL[PUNZVY[YHPUPUN VWWVY[\UP[PLZ-VYTVYLPUMVYTH[PVU JHSS VY[OL+PYLJ[VY VM(KQ\UJ[-HJ\S[`HUK6MMJHTW\Z 3VJH[PVUZH[2S\[OL*LU[LY MVY/PNOLY,K\JH[PVU HUK;LJOUVSVN` ,MÃ&#x201E;UNOHT 3VJH[LKPU,MÃ&#x201E;UNOHT[OL2S\[OL *LU[LYMVY/PNOLY,K\JH[PVUHUK ;LJOUVSVN`ZLY]LZTVYL[OHU Z[\KLU[ZLHJO`LHY:[\KLU[ZJHU JOVVZLMYVTTVYL[OHUNLULYHS LK\JH[PVU[YHUZMLYHUKJHYLLY [LJOUPJHSJV\YZLZ[OH[HYLVMMLYLK K\YPUN[OLKH`L]LUPUNHUK^LLRLUK ;OL2S\[OL*LU[LYPZVULVM[OLSHYNLZ[ L_[LUZPVUJLU[LYZPU[OLZ[H[LHUKPZ SVJH[LKH[5L[^VYR*LU[YL)S]K VMMVM0HUKL_P[ ;OL[^VZ[VY`ZX\HYLMVV[ Z[Y\J[\YLOV\ZLZMV\YM\SS[PTLWYV NYHTZ¶WYHJ[PJHSU\YZPUNHZZVJPH[L KLNYLLPUU\YZPUNWO`ZPJHS[OLYHWPZ[ HZZPZ[HU[HUKTHZZHNL[OLYHW`4HZ ZHNLJSPUPJZHYLOLSK^LLRS`HZWHY[ VM[OLZ[\KLU[[YHPUPUNWYVJLZZ ;OL/LH[PUN=LU[PUN(PY*VUKP[PVUPUN 9LMYPNLYH[PVUJLY[PÃ&#x201E;JH[LHUK[OL ^LLR[Y\JRKYP]PUNZJOVVSHYL H]HPSHISLPU[OL,MÃ&#x201E;UNOHTJVTT\UP[` :[\KLU[ZTH`HSZVJVTWSL[LZL]LYHS V[OLYJLY[PÃ&#x201E;JH[LZVYKLNYLLZI`[HRPUN JSHZZLZVUS`H[[OL2S\[OL*LU[LYVY ^P[OHJVTIPUH[PVUVMVUSPULJV\YZLZ ;OL*LU[LYOHZZL]LUJSHZZYVVTZ HT\S[PTLKPHSHIMVYKPZ[HUJLLK\JH [PVUJSHZZLZHU\YZPUNSHIHWO`ZPJHS [OLYHWPZ[HZZPZ[HU[THZZHNL[OLYHW` SHIHZJPLUJLSHIHJVUMLYLUJLYVVT HZ[\KLU[SV\UNLÃ&#x201E;]LJVTW\[LYSHIZ HYLZV\YJLYVVTHUKVMÃ&#x201E;JLZ :[\KLU[ZJHUYLNPZ[LYMVYJSHZZLZ TLL[^P[OHJV\UZLSVYJVTWSL[L HZZLZZTLU[\ZLSPIYHY`YLZV\YJLZHUK TLL[^P[OH[\[VYH[[OL2S\[OL*LU[LY 6USPULWYVJ[VYPUNHUKWOV[V0+ZHYL HSZVH]HPSHISL.,+,UNSPZOHZH :LJVUK3HUN\HNL7H[O^H`ZHS[LYUH[P]L OPNOZJOVVSJV\YZLZHUKOPNOZJOVVS K\HSLUYVSSTLU[JV\YZLZHYLHSZV VMMLYLKH[[OL*LU[LY

 ;OL6MÃ&#x201E;JLVM*VTT\UP[`HUK 7YVMLZZPVUHS7YVNYHTZVMMLYZ*VTT\ UP[`3LHYUPUN*VSSLNLMVY2PKZ *VU[PU\PUN,K=LU[\YLZHUK33*;YHMÃ&#x201E;J :HML[`JSHZZLZH[[OL*LU[LY*SHZZYVVTZ HUKSHIZHYLHSZV\ZLKMVY[YHPUPUNZHUK TLL[PUNZI`HYLHI\ZPULZZLZHUK JVTT\UP[`VYNHUPaH[PVUZ :[\KLU[ZHUKZ[HMMTH`\[PSPaLW\ISPJ [YHUZWVY[H[PVUZLY]PJLZMVYYPKLZ[VHUK MYVT[OLTHPUJHTW\ZPU4H[[VVU +HPS`TVU[OS`VYZLTLZ[LYWHZZLZHYL H]HPSHISL*HSS[OL*LU[LYMVYTVYL PUMVYTH[PVU ;OLJVSSLNL:[\KLU[(J[P]P[`)VHYK ZWVUZVYZTVU[OS`L]LU[ZZ\JOHZ >LSJVTL+H`Z[\KLU[LSLJ[PVUZTPUP OLHS[OMHPYKYP]LPUTV]PLZHUKJOHPY THZZHNLZH[[OL2S\[OL*LU[LY 6MÃ&#x201E;JLOV\YZHYL!HT\U[PS !WT4VUKH`[OYV\NO;O\YZKH` !HT¶!WT-YPKH`;OL 9LZV\YJL9VVTPZSVJH[LKVU[OL Ã&#x201E;YZ[Ã&#x2026;VVYHUKPZLX\PWWLK^P[OLPNO[ JVTW\[LYZ[H[PVUZ^OPJOHYLH]HPSHISL MVYW\ISPJ\ZLK\YPUNUVYTHSVMÃ&#x201E;JL OV\YZHUKHSZVVU:H[\YKH`:\UKH` MYVT!¶!WT:\TTLY OV\YZ]HY` -VYTVYLPUMVYTH[PVUJHSS[OL +PYLJ[VYVM[OL2S\[OL*LU[LYH[ LTHPS2S\[OL'SHRL SHUKJJPS\ZVY]PZP[[OL^LIZP[L H[^^^SHRLSHUKJJPS\ZRS\[OL


7YVMLZZPVUHS (K]PZVY`*VTTP[[LLZ ;LJOUPJHS7YVNYHTZ(K]PZVY`*VTTP[[LLZ

>LZ[LYU9LNPVU*LU[LY 7HUH ;OL>LZ[LYU9LNPVU*LU[LYVMMLYZ NLULYHSLK\JH[PVUHUK[LJOUPJHS JV\YZLZ[VYLZPKLU[ZSP]PUNVU[OL ^LZ[LYULKNLVM[OLJVSSLNLKPZ[YPJ[ *V\YZLZPUIHZPJU\YZPUNHZZPZ[PUN WYHJ[PJHSU\YZPUN,UNSPZOJVTW\[LYZ OPZ[VY`SP[LYH[\YLHUKTH[OWZ`JOVS VN`HUKZVJPVSVN`HYLVMMLYLKVUH YLN\SHYIHZPZH[[OL*LU[LY ;OLTVYL[OHUZX\HYLMVV[ MHJPSP[`SVJH[LKH[,-PYZ[:[7HUH ZOHYLZZWHJL^P[O[OL7HUH(K\S[ ,K\JH[PVU*LU[LYHUKOV\ZLZZP_ JSHZZYVVTZHYLZV\YJLHYLHHU HKTPUPZ[YH[P]LHZZPZ[HU[»ZVMÃ&#x201E;JLHUKHU HKQ\UJ[MHJ\S[`VMÃ&#x201E;JL6ULJSHZZYVVT PZLX\PWWLKHZHJVTW\[LYSHIVULPZ LX\PWWLKHZHU\YZPUNSHIVULPZH *5(JSHZZYVVTMVY[OL(K\S[,K\JH [PVU*LU[LY^OPSL[OLYLZ[HYLSHYNLY [YHKP[PVUHSJSHZZYVVTZ7YVJ[VYPUN ZLY]PJLZMVYZ[\KLU[Z[HRPUNVUSPUL JV\YZLZHUKWOV[V0+ZHYLHSZV H]HPSHISL (JVTT\UP[`YLZV\YJLHYLHPZ H]HPSHISL[VYLZPKLU[Z^OVULLKHJJLZZ [VHJVTW\[LY*VTT\UP[`VYNHUPaH [PVUZHYL^LSJVTL[V\ZL[OL>LZ[LYU 9LNPVU*LU[LYMVYTLL[PUNZVY[YHPUPUN VWWVY[\UP[PLZ ;OL*LU[LYPZVWLU4VUKH`[OYV\NO ;O\YZKH`ZHT¶WTHUK-YPKH`Z HT¶WT-VYTVYLPUMVYTH[PVU JHSSVY[OL+PYLJ[VY VM(KQ\UJ[-HJ\S[`HUK6MMJHTW\Z 3VJH[PVUZH[

;OLMVSSV^PUNHK]PZVY`JVTTP[[LLZHYLJVTWYPZLKVM ]VS\U[LLYZ^OVWYV]PKL]HS\HISLPUW\[PU[V3HRL3HUK *VSSLNL»Z;LJOUPJHSWYVNYHTZ4LTILYZVM[OLJVTTP[[LL HYLYLWYLZLU[H[P]LZMYVTI\ZPULZZHUKPUK\Z[Y`HUKV\Y JVTT\UP[PLZ:L]LYHSTLTILYZHYL3HRL3HUKNYHK\H[LZ HUKVY[OLPYI\ZPULZZLZOPYL3HRL3HUKNYHK\H[LZ;OLZL ]VS\U[LLYZHYLH]HS\HISLYLZV\YJL[V3HRL3HUKHUK[OLPY HZZPZ[HUJLPU^VYRPUN^P[OZ[HMMPUTHPU[HPUPUN\W[VKH[L X\HSP[`JV\YZLVMMLYPUNZHUKWYVNYHTZPZYLJVNUPaLKI`HSS 3HRL3HUKLTWSV`LLZ

(**6<5;05. 4HKNL)HPSL` 4PJOLSSL.PSS 4HYPS`U/VVK 3PUKH3L]PUNZ[VU ;PZOH37MLPMMLY ;HTT`>LU[L ;PMMHU`>OP[L

3HRL3HUK*VSSLNL 3HRL3HUK*VSSLNL +VLOYPUN>PUKLYZ *V337 *VUZVSPKH[LK*VTT\UPJH[PVUZ0UJ */06]LYOLHK+VVYZ0UJ ,MÃ&#x201E;UNOHT/VTLZ (47(+

4H[[VVU 4H[[VVU 4H[[VVU 4H[[VVU (Y[O\Y ,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU

(.90*<3;<9, +H]L(SSLU ,SPaHIL[O)HYUZ )VI)LJR 4H[[)L`LYZ )YL[)PLYTHU +LUUPZ)YV^U 4PUKPL)\UZLSTL`LY ;VT*VSL 4HYR*V_ 4HY`*V_ )YLU[*\YY` +PHUH.SVZZLY 4HYR/HYYPZ *VYR`/VWWLY :[HUSL`1VLYNLUZ )VI1\YNLUZ :[L]L1\YNLUZ .YLN2LSSLY +LI2VY[L +LYLR3PNO[ 4PRL3VOTHU )SHRL4PSSLY +LUUPZ4VU[H]VU :JV[[4VU[NVTLY` .HY`7H[[LYZVU ;VU`9LPUOHY[ *\Y[9PUJRLY *OHYSPL:HWWPUN[VU +^PNO[:JOPSSPUN :[HU:JO\[[L )YVJR;HYY ;YV`<WOVMM 1VOU>LSZO =PUJL>LSZO 4HYR>PSKTHU 9`HU>PSKTHU >LZ>PZL :[L]L>VSML 1VLALYY\ZLU

9PJO*VUULSS(NYP:LHYJO :>*+ >PU-PLSK:VS\[PVUZ =V(N0UZ[Y\J[VY *VSLZ*V\U[`-:( )YV^U:LLKZ +PZ[YPJ[-*(,(K]PZVY -HYTLY -PYZ[4PK0SSPUVPZ)HUR ;Y\Z[ *VSLZ*V\U[`-HYT)\YLH\ :SVHU0TWSLTLU[ 7LYRPUZ3HRL3HUK*VSSLNL =V(N0UZ[Y\J[VY -HYTLY ,MÃ&#x201E;UNOHT*SH`:LY]PJL -VYTLY33*(N-HJ\S[` -HYTLY *HZL`-LY[PSPaLY ::0 =V(N0UZ[Y\J[VY +P[[HTVYL0TWSLTLU[*V 0SSPUP-: ,MÃ&#x201E;UNOHT,X\P[` -HYT*YLKP[:LY]PJLZ :SVHU,X\PWTLU[*VTWHU` 4H[[VVU-HYT7YPKL 3HRL3HUK*VSSLNL-HJ\S[` =V(N0UZ[Y\J[VY :JOPSSPUN)YV[OLYZ0UJ -HYTLY =V(N0UZ[Y\J[VY 0SSPUVPZ-HYT)\YLH\ >LSZO-HYTZ >LSZO-HYTZ =V(N0UZ[Y\J[VY =V(N0UZ[Y\J[VY =V(N0UZ[Y\J[VY >PU-PLSK:VS\[PVUZ -VYTLY=V(N0UZ[Y\J[VY

(Y[O\Y *SPU[VU *OH[OHT ;H`SVY]PSSL *OHYSLZ[VU 5LVNH <YIHUH >PUKZVY 4H[[VVU *OHYSLZ[VU :OLSI`]PSSL 4H[[VVU *HZL` .H`Z ,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU (Y[O\Y *HZL` :OLSI`]PSSL 5LVNH ;L\[VWVSPZ <YIHUH ,MÃ&#x201E;UNOHT *OHYSLZ[VU :OLSI`]PSSL 4H[[VVU :OLSI]PSSL ;VSLKV 4H[[VVU :[L^HYKZVU 5L^[VU -PUKSH` 4H[[VVU 4H[[VVU :[YHZI\YN 4H[[VVU (S[HTVU[ 4VU[YVZL 5L^[VU
7YVMLZZPVUHS(K]PZVY`*VTTP[[LLZJVU[PU\LK (.;,*/

*0=03,5.05,,905.;,*/5636.@

+VU.YHUIHJR

9LWYLZLU[H[P]L:HSL:UHW6U;VVSZ

>H`UL7L[LYZ 2LSS`9VLWRL ;PT=HUK`RL

:\WLY]PZVY5LHS;PYL 4HUHNLY*V6^ULY@@HYK 3HRL3HUK*VSSLNL ;LJOUVSVN`+P]PZPVU*OHPY 3HRL3HUK*VSSLNL >VYRMVYJL+L]LSVWTLU[ (ZZVJPH[L=PJL7YLZPKLU[

3PUKH=VU)LOYLU

+V^ULYZ .YV]L ;VSLKV ,MÄUNOHT

3`UU)YLLY 9VNLY-\SR .YLN2VLZ[LY *OHYSLZ4PSSLY

4H[[VVU

4H[[4`LYZ ,SLHUVY6ZIVYU

4H[[VVU

4PRL>HKL 4PJOLSSL>PSRLUZ

(<;646;0=,;,*/5636.@ :JV[[`(KHTZ 1LMM)YHUKLUI\YN 2LU)YV^U 4PRL.LU[Y` +VU.YHUIHJR

:JV[[»Z:OVW /79 +PLWOVSa-VYK *HYX\LZ[ 9LWYLZLU[H[P]L:HSL:UHW6U;VVSZ

9VJO/HY[RL 2\Y[2VUYHK 1VOU2VY[[L 1PT3VUN )LJR`4VYYPZ 9VI4`LYZJV\NO >H`UL7L[LYZ ,YPJ7MVYY )PSS9PJOL` 2LSS`9VLWRL 1VL:JYPIULY 2LSS`:[VY[a\T 1PT:[YV\K 1H`>PSSL`

9VJR»Z(K]HUJLK(\[VJHYL 2(9: +HU/LJO[*OL]YVSL[ 4PKHZ4\MÅLY *HYX\LZ[ 4`LYZJV\NO(\[VTV[P]L :\WLY]PZVY5LHS;PYL 7PSZVU7HY[Z+LW[ 4HYZOHSS/PNO:JOVVS 4HUHNLY*V6^ULY@@HYK :JYPIULY(\[V ,MÄUNOHT/PNO:JOVVS *VUZ\S[HU[ >LIZ[LY-VYK

>LZ[ÄLSK :\SSP]HU ,MÄUNOHT 4H[[VVU +V^ULYZ .YV]L ,MÄUNOHT ,MÄUNOHT ,MÄUNOHT *OHYSLZ[VU *OHYSLZ[VU *OHYSLZ[VU ;VSLKV 4H[[VVU 4HYZOHSS ,MÄUNOHT :\SSP]HU ,MÄUNOHT 3LYUH 5L^[VU

)<03+05.*65:;9<*;065;,*/5636.@ )Y\JL+L]HSS +VUU`+PSS 7LYY`.HYKULY 1LMM4P[JOLSS 4PRL:ULKKVU

,MÄUNOHT)\PSKPUN6MÄJPHS (29()\PSKLYZ0UJ (YJOP[LJ[ *VSJVU*VYW ;OL<WJO\YJO.YV\W

,MÄUNOHT ,MÄUNOHT 4H[[VVU :\SSP]HU 4H[[VVU

*(+*04 ;VKK-\YY ;PT/LSTPUR +H]PK4PUHYKP :[L]L6»)YPLU 9VILY[:WHUNSLY 2LSS`:\[OLYSHUK:OLSI`;VVS +PL +*;0UK\Z[YPHS:\WWS`*V 5V]H:VS\[PVUZ0UJ 4PKZ[H[L;HURZ 4H[[VVU7YLJPZPVU4MN (NYP-HI0UJ

:OLSI`]PSSL 4[=LYUVU ,MÄUNOHT :\SSP]HU 4H[[VVU :\SSP]HU

/V^LSS7H]PUN0UJ -H`L[[L*V/PNO^H`+LW[ *P[`VM,MÄUNOHT 0SSPUVPZ+LWHY[TLU[ VM;YHUZWVY[H[PVU+PZ[YPJ[ 4PK0SSPUVPZ*VUJYL[L 0SSPUVPZ+LWHY[TLU[ VM;YHUZWVY[H[PVU+PZ[YPJ[ 0SSPUVPZ+LWHY[TLU[ VM;YHUZWVY[H[PVU+PZ[YPJ[ *P[`VM,MÄUNOHT

4H[[VVU =HUKHSPH ,MÄUNOHT ,MÄUNOHT ,MÄUNOHT ,MÄUNOHT 7HYPZ ,MÄUNOHT

*6:4,;636.@ 3\(UU)LUUL[[ 2LYH,TTLYPJO >LUK`2LSSHTZ =HSLYPL2PUJHPK ,YPU7VU[PV\Z *OLY`S9H\JO :HYHO>PSSPHTZ

*VZTV7YVM¶4H[[VVU4HUHNLY 2LYH*\[a¶6^ULY:[`SPZ[ 2LSSHTZ»;OLYHWL\[PJ4HZZHNL HUK)YHUJOLZ4HZZHNL +H`:WH 6^ULY4HZZHNL;OLYHWPZ[ ,_OHSL:[\KPV¶6^ULY:[`SPZ[ :[`SLa¶5HPS;LJOUPJPHU 4HPUS`@V\:HSVU :WH¶ 6^ULY:[`SPZ[ .YLH[*SPWZ¶.LULYHS4HUHNLY

3LYULY ,MÄUNOHT ,MÄUNOHT

+LU[HS/`NPLUPZ[ 3HRL3HUK*VSSLNL 3HRL3HUK*VSSLNL +LU[HS/`NPLUPZ[ 3HRL3HUK*VSSLNL +LU[HS(ZZPZ[HU[ +LU[PZ[ +LU[PZ[ 3HRL3HUK*VSSLNL

9LKTVUK 4H[[VVU 5L^[VU 4H[[VVU ;VSLKV 9LKTVUK +LJH[\Y 4H[[VVU 4H[[VVU

+LU[PZ[3HRL3HUK*VSSLNL +LU[PZ[ ,HZ[LYU0SSPUVPZ,K\JH[PVU MVY,TWSV`TLU[:`Z[LT +LU[PZ[ +LU[HS/`NPLUPZ[ 3HRL3HUK*VSSLNL +LU[PZ[ 3HRL3HUK*VSSLNL +LU[PZ[

,MÄUNOHT *OHYSLZ[VU

4H[[VVU ,MÄUNOHT ;L\[VWVSPZ )PUNOHT

+,5;(3 4VUPJH+\UU +PHUH.SVZZLY ,SPaHIL[O/HY[YPJO 7HT/VLSZJOLY 2YPZ[LU/VSZHWWSL 3VYHPUL/VYZLS` +Y>HYYLU1LZLR +Y7OPSPW2LWW +LIVYHO2PY[Z +Y4HYNHYL[4LYY` 5PLIY\NNL +Y1PT7HKNL[[ .HY`7OPSPWWP +Y1HJVI7ZJOPYYLY *HYSH:LHTHU 1HUL:SH\NO[LY +Y9VILY[:TP[O 3PUKH=VU)LOYLU +Y1HTLZ>PUÄLSK

*OHYSLZ[VU *OHYSLZ[VU 4H[[VVU *OHYSLZ[VU (YJVSH 4HY[PUZ]PSSL (Y[O\Y


+,:2;677<)30:/05. +H]PK*SH`WVVS +H]PK,HYW 9HJOHLS2PUNLY` :OLSS`5VS[L 1LUU`6ZIVYU 7H\SH9VZPUL =PJRPL:^PZOLY +LS>VY[THU

:HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY 7YPU[:OVW*VVYKPUH[VY .YHWOPJ+LZPNULY >H]L.YHWOPJZ .YHWOPJ+LZPNULY 7\ISPJ9LSH[PVUZ :[\KPVc >VY[THU»Z.YHWOPJZ

-09,:*0,5*,;,*/5636.@ 4H[[VVU 4H[[VVU ;VSLKV 4H[[VVU 4H[[VVU 4H[[VVU ;VSLKV ,MÃ&#x201E;UNOHT

, (93@*/03+/66+,+<*(;065 -(403@:,9=0*,: ;YL]H)YHKK 3PUKH*OP[[PJR 2H[O`*SHYR 1\SPL*VOHU *OYPZ[P+PLWOVSa 9VILY[H/VSSHKH 1LUUPMLY4HZ[ +VUUH9OVKLZ (UKYLH)PLYTHU 3\SH=HPS )HYIHYH>HYTV[O 1LUUPMLY>LPKULY :OPYSL`>OP[L

(YSHUK+>PSSPHTZ,SLTLU[HY` +*-:9L[PYLK3PJLUZPUN 9LWYLZLU[H[P]L *OHYSLZ[VU/PNO:JOVVS 7YV[V;`RLZ :[1VOU»Z3\[OLYHU7YLZJOVVS 33*9L[PYLL 7YVQLJ[/,37 ,MÃ&#x201E;UNOHT/PNO:JOVVS *OPSK*HYL9LZV\YJL 9LMLYYHS -HTPS`+H`*HYL7YV]PKLY *OHYSLZ[VU*VTT\UP[` +H`*HYL*LU[LY ,9)(/LHK:[HY[ **(90UK\Z[YPLZ¶)PY[O;^V

4H[[VVU 7HYPZ *OHYSLZ[VU :\SSP]HU 4H[[VVU 4H[[VVU 4H[[VVU ,MÃ&#x201E;UNOHT *OHYSLZ[VU *OHYSLZ[VU *OHYSLZ[VU .YLLU\W *OHYSLZ[VU

,3,*;9650*,5.05,,905.;,*/5636.@ 1VL.VZZL[[ ,YPJ/HTPS[VU *OYPZ4H[OPHZ 7OPS4J2PUUL` 4H[[:OLYLY

(TLYLU*07: 3HRL3HUK*VSSLNL 0*;* 99+VUULSSL` :VUZ <UP]LYZP[`VM0SSPUVPZ

:WYPUNÃ&#x201E;LSK 4H[[VVU ;H`SVY]PSSL *OHYSLZ[VU *OHTWHPNU

,4,9.,5*@4,+0*(3:,9=0*,: 1VZLWO)\Y[VU+6 +H]PK)\KKL .HY`7OPSPWWP :OPYSL`:OLY^VVK 3PUKH=VU)LOYLU *OYPZ>YPNO[ 1HUL:SH\NO[LY :OLYP)HYUL[[ :JV[[)SHUK ;VU`5PJOVSZ 9PJOHYK,K^HYKZ 9VU*\YY` 1HZVU>YPNO[ 9`HU)LYROLPTLY 4H[[4HJ+VUHSK

:HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY 3HRL3HUK*VSSLNL ,HZ[LYU0SSPUVPZ,K\JH[PVU MVY,TWSV`TLU[:`Z[LT :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY 3HRL3HUK*VSSLNL :\SSP]HU-PYL+LW[ 3HRL3HUK*VSSLNL :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY .YLLU\W 4H[[VVU-PYL+LW[ *OHYSLZ[VU-PYL+LW[ >HIHZO-PYL+LW[ :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY

4H[[VVU 4H[[VVU *OHYSLZ[VU 4H[[VVU 4H[[VVU :\SSP]HU 4H[[VVU 4H[[VVU .YLLU\W 4H[[VVU *OHYSLZ[VU 4H[[VVU 4H[[VVU ;YPSSH 4H[[VVU

4PRL;YPURSL .HY`2PZ[ULY ;VU`5PJOVSZ :LHU1\UNL 9HUK`4`LYZ 2YPZ7OPWWZ 7H[.VVK^PU :[L]L)LUUL[[ )YPHU.H[LZ 1VL/VSVT` +VU)SHPY +LUU`>PSZVU 1HUL:SH\NO[LY +H]PK)\KKL

6MÃ&#x201E;JLVM[OL:[H[L-PYL4HYZOHSS :V\[OLYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` 4H[[VVU-PYL+LWHY[TLU[ 4H[[VVU-PYL+LWHY[TLU[ 4H[[VVU-PYL+LWHY[TLU[ *OHYSLZ[VU-PYL+LWHY[TLU[ *OHYSLZ[VU-PYL+LWHY[TLU[ *OHYSLZ[VU-PYL+LWHY[TLU[ 7HYPZ-PYL+LWHY[TLU[ ,MÃ&#x201E;UNOHT-PYL+LWHY[TLU[ ,MÃ&#x201E;UNOHT-PYL+LWHY[TLU[ 3PUJVSU-PYL+LWHY[TLU[ 3HRL3HUK*VSSLNL 3HRL3HUK*VSSLNL

:WYPUNÃ&#x201E;LSK *HYIVUKHSL 4H[[VVU 4H[[VVU 4H[[VVU *OHYSLZ[VU *OHYSLZ[VU *OHYSLZ[VU 7HYPZ ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU 4H[[VVU 4H[[VVU

/<4(5:,9=0*,: +LUUPZ*HYL` 7H[[`+PLS 4PRL-PUUL` :OLYY`-YLUJO +PHUH.SVZZLY )YLUKH0UNSL *OLY`S4L`LYZ +HUL7LYKPL\ )L[[`>H[RPUZ

0SSPUVPZ+LWHY[TLU[VM *OPSK -HTPS`:LY]PJLZ ,MÃ&#x201E;UNOHT +PLS*V\UZLSPUN +<0:LY]PJLZ ,MÃ&#x201E;UNOHT **(90UK\Z[YPLZ *OHYSLZ[VU *YVZZYVHKZ>VYR-VYJL*LU[LY 4H[[VVU 3HRL3HUK*VSSLNL¶7LYRPUZ7YVNYHT 4H[[VVU 0**:6WLU+VVY7YVNYHT *OHYSLZ[VU ,MÃ&#x201E;UNOHT*V7YVIH[PVU ,MÃ&#x201E;UNOHT *,(+*V\UJPS *OHYSLZ[VU :(03 :OLSI`]PSSL

05-694(;065;,*/5636.@ .YLN)PZZL` (UKYLH+HPS` *V[[PL+PHS )YPHU2HP -YHUR2PUNLY` 1LMM4\YWO` :\L5\NLU[ +LHUUH5\_VSS 4HYR:WLUJL )PSS>HYMLS 1H`>LZ[LUKVYM

4PK(TLYPJH*VY]L[[L 3HRL3HUK*VSSLNL :[L]LUZ0UK\Z[YPLZ :=4LKPH ,HZ[LYU0SSPUVPZ<UP]LYZP[` /LHY[SHUK+LU[HS 3HRL3HUK*VSSLNL 0THNPUL;OPZ4HYRL[PUN :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY 3HRL3HUK*VSSLNL 3HRL3HUK*VSSLNL

,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU ;L\[VWVSPZ 4H[[VVU *OHYSLZ[VU ,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU ,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU 4H[[VVU 4H[[VVU

16/5+,,9,;,*/ *OHK)YHKLU (SHU+LURLY 1LYY`-PZOLY *OHK/LUZSL` .HY`/\PZPUNH 9PJR3PNO[ 1LUUP4J*S\YL .HY`7H[[LYZVU *VYL`9HIL .LVYNL:JOTPK[ 3HYY`:TP[O *O\JR:[HUKSL` 1VL=HOSPUN 3\JHZ=LHSL +H]PK>OP[L

(YLUKZ)YVZ *YVZZ)YVZ0TWSLTLU[ /LH[O»ZVM4VU[PJLSSV +LLYLHUK*V /LH[O»ZVM4VU[PJLSSV /VNHU>HSRLY,X\PWTLU[ +LLYL*V :SVHU,X\PWTLU[ +LLYLHUK*V >T5VIILHUK*V :SVHU,X\PWTLU[ :SVHU,X\PWTLU[ :JOPSSPUN)YVZ :SVHU,X\PWTLU[ +LLYLHUK*V

(ZOTVYL 4PUPLY 4VU[PJLSSV 4HOVTL[ 4VU[PJLSSV >H[ZLRH 3LUL_H2: :OLSI`]PSSL =HUKHSPH :[LLSL]PSSL :OLSI`]PSSL (ZZ\TW[PVU 4H[[VVU (ZZ\TW[PVU :OLSI`]PSSL
7YVMLZZPVUHS(K]PZVY`*VTTP[[LLZJVU[PU\LK 3<;/,*,5;,9-69/0./,9,+<*(;065 2 (5+;,*/5636.@ 1LMM)SVLTRLY +PHUUH)VYYPLZ 1PT)\OULYRLTWL 1VU3HURV^ 5VYTH3HUZPUN 2H[O`3LVUHYK 4HYR3V]L[[ ;HYH9HKKH[a *OHYSLZ:JO\L[[L 1\SPL:[LWOLUZ 3H\YH:[LWOLUZ 4HY[`:[VJR

/LHY[SHUK/\THU:LY]PJLZ 7H[[LYZVU;LJOUVSVN`*LU[LY :[L]LUZ0UK\Z[YPLZ0UJ *SH`*V/LHS[O+LW[ ,MÃ&#x201E;UNOHT*OHTILYVM*VTTLYJL 2LTWLY*7(.YV\W337 8\LILJVY>VYSK7L[[`7YPU[PUN ,MÃ&#x201E;UNOHT/PNO:JOVVS :[(U[OVU`4LTVYPHS/VZWP[HS ,MÃ&#x201E;UNOHT*V\U[`-HYT)\YLH\ /4(**VTWVULU[Z<:(33* /VTLI\PSKLYZ7S\Z0UJ

,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ;L\[VWVSPZ :[L^HYKZVU ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT

4(5(.,4,5; 4(92,;05. +V\N(IV[[ +LI)LHZSL` )YPHU)SVTL :[L]L)\ZO\L ;YH]PZ)\ZO\L 1LYY`+VSS

*VUZVSPKH[LK*VTT\UPJH[PVUZ0UJ 4PK(TLYPJH4V[VY^VYRZ /LHY[SHUK+LU[HS )\ZO\L/\THU9LZV\YJLZ )\ZO\L/\THU9LZV\YJLZ 56=(:VS\[PVUZ

4H[[VVU ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT

4(::(.,;/,9(7@ (UP[H,PYOHY[ 1VL/LUY` :HYH/VSTLZ +LI7V^LY 2LYP9HUKHSS :OLPSH:WLUJLY

:LSMLTWSV`LK :LSMLTWSV`LK )V[HUPJHS/LHSPUN(Y[Z 7V^LY;OLYHWL\[PJ4HZZHNL :LSMLTWSV`LK 7V^LY;OLYHWL\[PJ4HZZHNL

4HYZOHSS /PNOSHUK ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT :HSLT ,MÃ&#x201E;UNOHT

 ,*/(50*(3¶,3,*;90*(3 4 (5+05+<:;90(34(05;,5(5*, *OHYSLZ*SPUL 9PJO*SV\NO :[L]L2U\[ZVU :[\HY[3HUKYL[O .YLNVY`4VYYPZ 1HJR7VMM

:5*11/VSKPUNZ33* :[L]LUZ0UK\Z[YPLZ 0TWLYPHS)VUK^HYL 2HS2HU */06]LYOLHK+VVYZ (-:,U[LYWYPZLZ

3`THU:\[[VU /HYVSK;HY[LY

(TLYLU*07: =LZ\]PV\Z*VTWHU`,MÃ&#x201E;UNOHT ;L\[VWVSPZ :OLSI`]PSSL 4H[[VVU (Y[O\Y )LLJOLY *P[` *VMMLLU *OHYSLZ[VU

5<9:05. *`U[OPH)V`LY ,K^HYKZ 2H[O`.YVILUNLPZLY :\ZHU/HUÃ&#x2026;HUK

:HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY :[(U[OVU`»Z4LTVYPHS/VZWP[HS ,HZ[LYU0SSPUVPZ,K\JH[PVUMVY ,TWSV`TLU[:`Z[LT 2HYLU/PSSL 3\[OLYHU*HYL*LU[LY 4HY`3V\9HUKVSWO :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY 1HUPJL9\ZZLSS 7YVMLZZPVUHS4LTILY *O\JR:JO\L[[L :[(U[OVU`»Z4LTVYPHS/VZWP[HS 2H[OP=H\NOU 3\[OLYHU*HYL*LU[LY 2HYLU>HYYLU 0SSPUVPZ4HZVUPJ/VTL

4H[[VVU ,MÃ&#x201E;UNOHT *OHYSLZ[VU (S[HTVU[ 4H[[VVU 5LVNH ,MÃ&#x201E;UNOHT (S[HTVU[ :\SSP]HU

6--0*,;,*/5636.@ 1HU+VSL :HYHO>YPNO[ 3PZH)S\OT 4HY[OH4PSSLY ;LYP7OPSSPWZ 9\[O)YH` *`U[OPH>PZL :OLY`S)HSSPUNLY

*YHPN *YHPN([[VYUL`Z ,MÃ&#x201E;UNOHT<YVSVN`(ZZVJPH[LZ:* *P[`VM*OHYSLZ[VU ,1>H[LY*VYW :[(U[OVU`/VZWP[HS -HTPS`*HYL(ZZVJPH[LZ 4PK0SSPUVPZ 4LKPJHS*HYL(ZZVJPH[LZ33* 4HYR,-LYN\ZVU3[K

4H[[VVU ,MÃ&#x201E;UNOHT *OHYSLZ[VU +PL[LYPJO ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT ,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU

7/@:0*(3;/,9(70:;(::0:;(5; 1HPTPL)HSSPUNLY7;( :[(U[OVU`4LTVYPHS/VZWP[HS 9VIPU+LJRHYK7;( *OYPZ[PL*SPUPJ 4H[[OL^-YHURPL7; *HYSL;OLYHW` *VY`/HUSL`7; *OHTWPVU-P[ULZZ 3LZSPL1HUZLU7;( :HYHO)\ZO3PUJVSU/LHS[O*LU[LY 1VU3HURV^7;( *SH`*V\U[`/VZWP[HS (T`1V3HYY`7; +LJH[\Y4LTVYPHS/VZWP[HS 4HYR4HZZL7; *HYSL;OLYHW` +HYSLUL4L`LY7;( )PVTH_ +VYV[O`;OVTHZ7;( :OLSI`4LTVYPHS/VZWP[HS

,MÃ&#x201E;UNOHT *OHTWHPNU 4H[[VVU *HZL` 4H[[VVU -SVYH +LJH[\Y 4H[[VVU ,MÃ&#x201E;UNOHT :OLSI`]PSSL

9(+06;=)96(+*(:;05. 3HYY`)SHJRLYI` *HYVS-SV`K 1*-\S[a +VJ2YHSTHU )\I4J*\SSV\NO 9HUK`4PSSLY*OHPY 1LMM6^LUZ 9VILY[9LLZL ;PT:HUKLYZ .YLN:HWW

>9;= *YVT^LSS.YV\W >(5+;= 7YLTPLY)YVHKJHZ[PUN *YVT^LSS.YV\W 4PSSLY4LKPH.YV\W >,0<-4 >,0<;= >*0(;= >;>6;= 7YLTPLY)YVHKJHZ[PUN

0UKPHUHWVSPZ 4H[[VVU +LJH[\Y ,MÃ&#x201E;UNOHT 4H[[VVU ;H`SVY]PSSL *OHYSLZ[VU *OHTWHPNU ;LYYL/H\[L ,MÃ&#x201E;UNOHT


*V\YZL+LZJYPW[PVUZ
*V\YZL+LZJYPW[PVUZ *V\YZL5\TILYPUN:`Z[LT ;OLMVSSV^PUNPZHSPZ[VMJV\YZLZ[VILVMMLYLKH[3HRL3HUK *VSSLNL*V\YZLZHYLSPZ[LKPUHSWOHIL[PJVYKLYI`JV\YZL WYLÃ&#x201E;_HUKJH[HSVNU\TILY+LWHY[TLU[ZVYHYLHZHYLSPZ[LK PUHSWOHIL[PJHSVYKLY^P[O[OLKLWHY[TLU[VYHYLHU\TILY PUKPJH[LKPUWHYLU[OLZPZ5\TILYZYLWYLZLU[[OLMVSSV^PUN JV\YZLZ! [V 

+L]LSVWTLU[7YVNYHT*V\YZLZ

[V 

.LULYHS:[\KPLZ*V\YZLZ

[V

- YLZOTHU=VJH[PVUHS HUK;LJOUPJHS*V\YZLZ

[V

: VWOVTVYL=VJH[PVUHS HUK;LJOUPJHS*V\YZLZ6US`JV\YZLZHUKOPNOLY JV\U[[V^HYKH[YHUZMLYKLNYLL [V-YLZOTHU*VSSLNL;YHUZMLY*V\YZLZ

[V:VWOVTVYL*VSSLNL;YHUZMLY*V\YZLZ

(U`L_JLW[PVUZ[V[OLU\TILYPUNZ`Z[LT^PSSILUV[LKPU [OLZWLJPÃ&#x201E;JJ\YYPJ\S\TKLZJYPW[PVUHUKH[[OLILNPUUPUN VM[OLJV\YZLKLZJYPW[PVUZMVY[OH[WHY[PJ\SHYWYVNYHT 4VZ[JV\YZLZILSV^KVUV[X\HSPM`MVY-LKLYHS;P[SL0= VY0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK4(7*VU[HJ[[OL+PYLJ[VYVM -PUHUJPHS(PKMVYZWLJPÃ&#x201E;JKL[HPSZ *V\YZLZ^OPJOJV\SKJVTL\UKLYTVYL[OHUVULWYVNYHT HYLWSHJLKPU[OLOPNOLZ[U\TILYLKJH[LNVY`WVZZPISL 4HU`[LJOUPJHSJV\YZLZHYLHZYPNVYV\ZHZJVSSLNL[YHUZMLY JV\YZLZHUKJV]LYTH[LYPHS^OPJOWHYHSSLSZHJVSSLNL [YHUZMLYJV\YZLVMMLYLKH[MV\Y`LHYJVSSLNLZHUKVY \UP]LYZP[PLZ0[PZHU[PJPWH[LK[OH[^OLUZ[\KLU[Z^OVOH]L [LJOUPJHSJV\YZLZSPZ[LKVU[OLPY[YHUZJYPW[ZTH[YPJ\SH[L[VH MV\Y`LHYJVSSLNLVY\UP]LYZP[`WLYZVUULSPU[OH[PUZ[P[\[PVU ^PSSJOLJR[OLJV\YZL[P[SLHUKJV\YZLKLZJYPW[PVUHUK HSSV^[OLZ[\KLU[JVSSLNL[YHUZMLYJYLKP[MVYZ\JOJV\YZLZ PM[OL`HYLWHYHSSLS3HRL3HUK*VSSLNL^PSSM\YUPZOPUMVY TH[PVUYLNHYKPUNZWLJPÃ&#x201E;J[LJOUPJHSJV\YZLZ^OLUHUKPM ULLKLK[V]LYPM`[OH[[OLJV\YZLZHYLWHYHSSLS ;OLU\TILYVMZLTLZ[LYOV\YZJYLKP[PZPUKPJH[LKMVY LHJOJV\YZL*V\YZLZ^OPJOYLX\PYLSHIVYH[VY`TLL[PUNZ OH]L[OLU\TILYVMJSHZZWLYPVKZHUKU\TILYVMSHIVYH [VY`WLYPVKZPUKPJH[LK\UKLY[OLJV\YZL[P[SL;OL[PTL ZJOLK\SLZOV\SKILJOLJRLKMVY[OLKH`ZHUK[PTLZ^OLU JSHZZLZTLL[
*V\YZL-LLZ +LWHY[TLU[ZVY(YLHZVM:[\K` *V\YZLZHYLVMMLYLKPU[OLMVSSV^PUNKLWHY[TLU[ZVYHYLHZVMZ[\K` ,HJOKLWHY[TLU[VYHYLHVMZ[\K`OHZILLUHZZPNULKHWYLÃ&#x201E;_

+LWHY[TLU[(YLHVM:[\K` 7YLÃ&#x201E;_LZ

+LWHY[TLU[(YLHVM:[\K` 7YLÃ&#x201E;_LZ

(K\S[,K\JH[PVU¶(),.,+ (,+ (LYVUH\[PJZ (,9 (NYPJ\S[\YL (.9 (SSPLK/LHS[O (/, (U[OYVWVSVN` (5; 1VOU+LLYL(N;LJO 1+( (Y[ (9; (ZZVJPH[L+LNYLL5\YZPUN (+5 (\[VTV[P]L;LJOUVSVN` (<; )PVZJPLUJL )06 )PV[LJOUVSVN` );* )\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU;LJOUVSVN`)*; )\ZPULZZ )<: *(+ *(+ *OLTPZ[Y` */4 *P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` *,; *VTW\[LY0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ *0: *VTW\[LY0U[LNYH[LK 4HU\MHJ[\YPUN *04 *VZTL[VSVN` *6: +LU[HS/LHS[O +/@ ,HYS`*OPSKOVVK,K\JH[PVU ,*, ,HY[O:JPLUJL ,:* ,JVUVTPJZ ,*6 ,K\JH[PVU ,+< ,K\JH[PVUHS0U[LYWYL[PUN7YVNYHT ,03 ,SLJ[YVUPJZ,UNPULLYPUN ;LJOUVSVN` ,,; ,TLYNLUJ` 4LKPJHS:LY]PJLZ ,4:,4; ,UNSPZO ,5. ,UNSPZO(ZH:LJVUK3HUN\HNL ,:3 ,Z[OL[PJZ ,:; -VYLPNU3HUN\HNL -3. .LULYHS;LJOUVSVN` ;,* .LVSVN` .,6 /LHS[O,K\JH[PVU /,+ /LH[PUN=LU[PSH[PVU(* HUK9LMYPN;LJOUVSVN` /=* /PZ[VY` /0: /VTL,JVUVTPJZ /,* /VY[PJ\S[\YL /9; /\THU:LY]PJLZ /:7 /\THUP[PLZ /<4 0UKLWLUKLU[:[\K` 05: 0UK\Z[YPHS,X\PWTLU[ 4HPU[LUHUJL 05+ 0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`;YHPUPUN 0;;

0U[LUZP]L,UNSPZO3HUN\HNL 0,3 1V\YUHSPZT 169 3H^,UMVYJLTLU[ *1: 3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL *LU[LYZ¶,:3 ,:3;<; 3PIYHY` 30) 3P[LYH[\YL 30; 4HJOPUL;VVS;LJOUVSVN` 4;; 4HZZHNL;OLYHW` 4(: 4H[OLTH[PJZ 4(; 4LJOHUPJHS,SLJ[YPJHS ;LJOUVSVN` 4,; 4LKPJHS*VKPUN:WLJPHSPZ[ 4*: 4\ZPJ 4<: 7OPSVZVWO` 7/0 7O`ZPJHS,K\JH[PVU 7,+ 7O`ZPJHS:JPLUJL 7/@ 7O`ZPJHS;OLYHWPZ[(ZZPZ[HU[ 7;( 7VSP[PJHS:JPLUJL 76: 7V^LY7SHU[;LJOUVSVN` 77; 7YVNYHTTHISL3VNPJ*VU[YVSSLY 73* 7Z`JOVSVN` 7:@ 7YHJ[PJHS5\YZPUN 75* 7\ISPJ/LHS[O >;6 9HKPV;=)YVHKJHZ[PUN 9;= 9LHKPUN 9+. 9LJYLH[PVU 9,* :LY]PJL3LHYUPUN :35 :VJPHS:JPLUJL :6: :VJPVSVN` :6* :[\KLU[:\JJLZZ :-: :[\K`(IYVHK :;( :WLLJO;OLH[YL(Y[Z :7, >HZ[L>H[LY >;6 >LSKPUN >,3

:VTLJV\YZLZYLX\PYLWH`TLU[ VMHJV\YZLMLL*V\YZLMLLSL]LSZ HYLSPZ[LKILSV^^OPSLZWLJPÃ&#x201E;J JV\YZLMLLSL]LSZHYLSPZ[LK^P[O [OLJV\YZLKLZJYPW[PVU

3L]LSÂ&#x2039;-LL (WWSPLK[VJV\YZLZ\ZPUNSPTP[LK LX\PWTLU[HUKVYZ\WWSPLZ^P[O LX\PWTLU[UV[YHWPKS`ILJVTPUN VIZVSL[L

3L]LSÂ&#x2039;-LL (WWSPLK[VTVZ[JV\YZLZ\ZPUN JVTW\[LYZVYV[OLYOPNOS` ZWLJPHSPaLKLX\PWTLU[PUH YHWPKS`JOHUNPUN[LJOUVSVN` HUKJV\YZLZ\ZPUNSHYNLHTV\U[Z VMZ\WWSPLZ

3L]LSÂ&#x2039;-LL (WWSPLK[VJV\YZLZYLX\PYPUN ]LY`L_WLUZP]LLX\PWTLU[VY ]LY`OPNO\ZHNLVMZ\WWSPLZ

3L]LSÂ&#x2039;-LL ¶ (WWSPLK[VJV\YZLZYLX\PYPUN ]LY`L_WLUZP]LLX\PWTLU[HUK ]LY`OPNO\ZHNLVMZ\WWSPLZ YLU[HSVMMHJPSP[PLZHUKLX\PWTLU[ NYLH[KPZ[HUJLZ[YH]LSLK[V ]PZP[:6,Z[\KLU[ZL[J

â&#x2013;¼*V\YZLZ^P[O[OPZ Z`TIVSHYLYLWLH[HISL :LLWHNL MVY TVYLPUMVYTH[PVU
(.9â&#x2013;¼

(.9

6U[OLQVIL_WLYPLUJLHZHM\SS[PTL LTWSV`LLPUZLSLJ[LKHNYPJ\S[\YL VJJ\WH[PVU4\Z[ILPUJ\YYPJ\S\T[OH[ KLNYLLPZH^HYKLK9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

+LZPNULK[VKL]LSVWULLKLKZRPSSZPU]VS]LK PUWYVK\J[PVUVM[OLTHQVYÃ&#x201E;LSKJYVWZPU JLU[YHS0SSPUVPZHUK0UKPHUH7SHU[NYV^[O JYVWJOVPJL[PSSHNLWSHU[PUNHUKZV^PUN MVYTH_PT\T`PLSKZHYLLTWOHZPaLK *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)HZPJ.YV\UK:JOVVS

(.9â&#x2013;¼

(.9

)HZPJNYV\UKPUZ[Y\J[PVUMVY[OLWYP]H[LWPSV[ 0UJS\KLZHLYVK`UHTPJZ[OLVY`VMÃ&#x2026;PNO[ WYPUJPWSLZVM(PYJYHM[HUKLUNPULVWLYH[PVU TL[LVYVSVN`Ã&#x2026;PNO[JVTW\[LYIHZPJHUK YHKPVUH]PNH[PVUÃ&#x2026;PNO[WSHUUPUNHUKMLKLYHS H]PH[PVUYLN\SH[PVUZ7YLWHYH[PVUMVYWYP]H[L WPSV[^YP[[LUL_HTPUH[PVU5V[HWWSPJHISL[V ((:KLNYLLJYLKP[Z3LJ[\YL

6U[OLQVIL_WLYPLUJLHZHM\SS[PTL LTWSV`LLPUZLSLJ[LKHNYPJ\S[\YL VJJ\WH[PVU4\Z[ILPUJ\YYPJ\S\T[OH[ KLNYLLPZH^HYKLK9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

+LZPNULK[VKL]LSVWH^VYRPUNRUV^SLKNL VMHNYPJ\S[\YHSJOLTPJHSZHZ[OL`HYLYLSH[LK [VOLYIPJPKLZHUKPUZLJ[PJPKLZ:[\KLU[Z ZOV\SKOH]LH^VYRPUNRUV^SLKNLVM JHSPIYH[PVUHUKTHPU[LUHUJLVMHNYPJ\S[\YHS JOLTPJHSLX\PWTLU[0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVUVM THQVY^LLKZWLJPLZPU[OPZHYLHHUK[OLPY JVU[YVSPZLTWOHZPaLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(K\S[,K\JH[PVU (,+ (JVTWSL[LSPZ[VM(K\S[,K\JH[PVUJSHZZLZ PZH]HPSHISLI`JHSSPUN

(LYVUH\[PJZ(,9 (,9

(NYPJ\S[\YL(.9 (.9

(NYPJ\S[\YL<WKH[L :[\K`VMJ\YYLU[HNYPJ\S[\YHS[YLUKZHUK [LJOUPX\LZPU[OLHYLHZVMHNYVUVT` HNYPI\ZPULZZHUPTHSZJPLUJLHUKHNYPJ\S [\YHSTLJOHUPaH[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL000

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0=

(.9

0U[YVK\J[PVU[V(NYPJ\S[\YHS 6JJ\WH[PVUZ (UPU[YVK\J[PVU[V[OL]HZ[JVTWSL_ I\ZPULZZVMHNYPJ\S[\YL^H`ZVMKVPUN I\ZPULZZN\PKLZMVYZ\JJLZZVMHWLYZVUPU [OLHNYPJ\S[\YHSI\ZPULZZVMMHYTTHJOPULY` [LJOUVSVN`HUKMHTPSPHYPaLZ[OLZ[\KLU[ ^P[O[OLWYLWHYH[PVUMVYHNYPJ\S[\YHS WYVK\J[PVUI\ZPULZZHUKTLJOHUPJZQVIZ JYLKP[Z3LJ[\YL

*LY[*YVW(K]PZVY;LZ[7YLW ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYLWHYL PUKP]PK\HSZ[V[HRL[OL:[H[LHUK5H[PVUHS >YP[[LU,_HTZZV[OL`TH`IL*LY[PÃ&#x201E;LK *YVW(K]PZVY**(*LY[PÃ&#x201E;LKJYLKP[Z 3LJ[\YL

(.9

(NYPJ\S[\YHS4H[OLTH[PJZ (WWSPJH[PVUZVMTH[OLTH[PJZHZP[HWWSPLZ[V [OLVWLYH[PVUVMNYHPUHUKSP]LZ[VJRMHYTZ HNYPJ\S[\YLI\ZPULZZHUKHNYPJ\S[\YL TLJOHUPaH[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9â&#x2013;¼

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_W0 6U[OLQVIL_WLYPLUJLHZHM\SS[PTL LTWSV`LLPUZLSLJ[LKHNYPJ\S[\YL VJJ\WH[PVU4\Z[ILPUJ\YYPJ\S\T[OH[ KLNYLLPZH^HYKLK9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(.9â&#x2013;¼

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_W00 6U[OLQVIL_WLYPLUJLHZHM\SS[PTL LTWSV`LLPUZLSLJ[LKHNYPJ\S[\YL VJJ\WH[PVU4\Z[ILPUJ\YYPJ\S\T[OH[ KLNYLLPZH^HYKLK9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU(.9

6:/((N4HJO:HML[` 7YV]PKLZHUPU[LUZPÃ&#x201E;LKZ[\K`PU[V HNYPJ\S[\YHSTHJOPULY`ZHML[`-VJ\ZLZ VU^O`HNYPJ\S[\YLTHJOPULY`HJJPKLU[Z OHWWLUOV^[OL`JHUILWYL]LU[LKHUK OV^[VJYLH[LHZHML^VYRPUNLU]PYVUTLU[ =PZ\HSHPKZHYL\[PSPaLK[VKPZWSH`LMMLJ[ JYLKP[Z3LJ[\YL

(.9 :VPSZ

7SHUULKSLHYUPUNHJ[P]P[PLZHUK L_WLYPLUJLZKLZPNULK[VJV]LYZVPS KL]LSVWTLU[M\UJ[PVUZVMZVPSTPULYHSZ ZVPS[`WLZHUK[OLPYJSHZZ(THQVYZ[\K`VM ZVPS[`WLZPU0SSPUVPZHUK0UKPHUHHUK[OLPY JVUZLY]H[PVUWYHJ[PJLZHYLPUJS\KLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

:VPS-LY[PSP[` 7YLYLX\PZP[LZ!9LJVTTLUK(.9 VY(.9 ,UHISLZ[OVZLPU]VS]LK^P[OZVPSZHUK JYVWZ[VTHRLPU[LSSPNLU[HUKLMÃ&#x201E;JPLU[\ZL VMMLY[PSPaLYTH[LYPHSZH]HPSHISLJYLKP[Z 3LJ[\YL

7YPUJPWSLZVM*YVW7YVK\J[PVU

0U[LNYH[LK7LZ[4HUHNLTLU[

(.9

*YVW/HY]LZ[PUN+Y`PUN:[VYHNL -\UKHTLU[HSZVMOHY]LZ[PUNKY`PUNHUK Z[VYHNL6WWVY[\UP[PLZVM]HYPV\ZZ`Z[LTZ HYLL_WSVYLK[OYV\NO]PZP[H[PVUZH[KPMMLYLU[ ZP[LZHUKZ`Z[LTZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

(UPTHS/\ZIHUKY` 7YLWHYLZZ[\KLU[Z^P[OHIHZPJ\UKLYZ[HUK PUNVMSP]LZ[VJRJHYLWYVK\J[PVUHUK THUHNLTLU[MYVTZLSLJ[PVU[OYV\NO IYLLKPUNHUKTHYRL[PUNVMILLMHUKKHPY` JH[[SLZ^PULHUKZOLLW,TWOHZPZPZWSHJLK VUJVUÃ&#x201E;ULTLU[WSHUZHUKUL^[YLUKZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

3P]LZ[VJR,]HS\H[PVU +L[HPSLKZ[\K`VMILLMJH[[SLKHPY`JH[[SL Z^PULZOLLWHUKOVYZLZLSLJ[PVU;OPZ SHIVYH[VY`VYPLU[LKJV\YZLHSSV^ZZ[\KLU[Z [VHWWYHPZLSP]LZ[VJR]PL^PUNWVZP[P]LHUK ULNH[P]LZLSLJ[PVUWVPU[ZHUKWH`Z WHY[PJ\SHYH[[LU[PVU[VQ\KNPUN*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

(K]HUJLK3P]LZ[VJR,]HS\H[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!(.9 7YV]PKLZHUHK]HUJLKZ[\K`VMILLMZ^PUL HUKZOLLWZLSLJ[PVU)V[OSP]LHUPTHS HUKWLYMVYTHUJLYLJVYKHUHS`ZPZ^PSSIL PUJVYWVYH[LK\[PSPaPUNHJVTIPUH[PVUVM ]PZ\HSHUKNLUL[PJWV[LU[PHSHWWYHPZHS :WLJPHSLTWOHZPZ^PSSILWSHJLKVUVYHS YLHZVUZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU


(.9

(.9

(.9

*V]LYZM\UKHTLU[HSWYPUJPWSLZVMSP]LZ[VJR U\[YP[PVU^P[OHU\UKLYZ[HUKPUNVM[OL TVUVNHZ[YPJHUKY\TPUHU[KPNLZ[P]L Z`Z[LTLZZLU[PHSU\[YPLU[ZMLLKPUNYLKPLU[Z HUKHKKP[P]LZHUKIHSHUJPUNVMYH[PVUZ 7YP]H[LHUKJVTTLYJPHSMLLKZHSLZPTWSPJH [PVUZHYLPUJS\KLKJYLKP[Z3LJ[\YL

-VJ\ZLZVU[OLWZ`JOVSVN`HUKWO`ZPVSVN` PU]VS]LKPU[YHPUPUNHUKYPKPUN:[\K` PUJS\KLZWYVNYLZZP]L[YHPUPUNZJOLK\SLZ TV[P]H[PVUHUKYLZWVUZL[VYPKLYJ\LZ ;OLJV\YZLL_HTPULZ]HYPV\ZLX\PUL [YHPUPUN[LJOUPX\LZHUKL_LYJPZLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!(.9"(.9 *V]LYZZ[HUKHYKHUKH\[VTH[PJ[YHUZTPZ ZPVUZ[OLPYNLHYZHUKNLHYYH[PVZHWWSPJH [PVUHUK\ZLZLY]PJLYLX\PYLTLU[ZHUK HKQ\Z[TLU[ZPUMHYTWV^LYLX\PWTLU[HUK THJOPULY`\UP[Z*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(UPTHS5\[YP[PVU

(.9

)LLM+HPY`7YVK\J[PVU:RPSSZ 7YLWHYLZZ[\KLU[Z^P[O[OLULJLZZHY`ZRPSSZ YLX\PYLKPUTVKLYUJH[[SLWYVK\J[PVU[OL KPMMLYLU[TL[OVKZHUK[VVSZ\ZLK[VWLYMVYT [OLZLZRPSSZHUKHJSVZLPUZWLJ[PVUVMOHUKSPUN MHJPSP[PLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

(04HUHNLTLU[*H[[SL 7YV]PKLZHIHZPJ\UKLYZ[HUKPUNVMYLWYV K\J[P]LWO`ZPVSVN`HUK[YHPUZPUKP]PK\HSZ[V HY[PÃ&#x201E;JPHSS`PUZLTPUH[LILLMVYKHPY`JH[[SL ,_WSHPUZHUKNP]LZOHUKZVUL_WLYPLUJL PUHJ[\HSPUZLTPUH[PVUWYVK\JLYZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

4LH[:JPLUJL 7YV]PKLZHIHZPJ\UKLYZ[HUKPUNVMTLH[ JSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUHUKNYHKPUN,TWOHZPZPZ WSHJLKVU[OLSP]LL]HS\H[PVUVMILLMWVYR HUKSHTI-VSSV^PUNOHY]LZ[[OLJHYJHZZLZ ^PSSILL]HS\H[LKMVYJVUZ\TLYHJJLW[HIPS P[`*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

:^PUL7YVK\J[PVU:RPSSZ 7YLWHYLZZ[\KLU[Z^P[O[OLULJLZZHY`ZRPSSZ YLX\PYLKPUTVKLYUZ^PULWYVK\J[PVU[OL KPMMLYLU[TL[OVKZHUK[VVSZ\ZLK[VWLYMVYT [OLZLZRPSSZ\UKLYZ[HUKPUNOLYKOLHS[O HUKSVVRPUNH[HUKTHRPUNZ^PULLU]PYVU TLU[HSKLJPZPVUZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

:^PUL9LWYVK\J[PVUHUK(0 ;YHPUZPUKP]PK\HSZ[V\UKLYZ[HUKYLWYVK\J [P]LWO`ZPVSVN`ZLTLUJVSSLJ[PVUHUK HY[PÃ&#x201E;JPHSPUZLTPUH[PVU*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

,X\PUL*HYLHUK4HUHNLTLU[ (Z\Y]L`VMPZZ\LZMVY[OLOVYZLV^ULY HKKYLZZPUNIHZPJLX\PULJHYLHUKTHUHNL TLU[PUJS\KPUNOLHS[OMHYYPLYZJPLUJL U\[YP[PVUZ[HISLTHUHNLTLU[LX\PUL LX\PWTLU[HUKI\`PUNZLSSPUNYPKPUN HUK[YHPUPUNOVYZLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,X\PUL;YHPUPUN;LJOUPX\LZ

(.9

0NUP[PVU ,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ +LZPNULK[VKL]LSVWH^VYRPUNRUV^SLKNL VM[OLJVUJLW[ZHUKJVTWVULU[ZVMMHYT WV^LYHUKTHJOPULY`LSLJ[YPJHSZ`Z[LTZ +PZJ\ZZLZIHZPJLSLJ[YPJHSWYPUJPWSLZVM LSLJ[YVTHNUL[PZTHUK\ZLVMLSLJ[YPJHS[LZ[ TL[LYZPUJS\KPUN[OLYLWHPYVMPNUP[PVUHUK JOHYNPUNZ`Z[LTZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

(K]HUJLK,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ 7YLYLX\PZP[LZ!(.9 +LZPNULK[VPUJYLHZLRUV^SLKNLPU LSLJ[YPJHSZ`Z[LTZ(M[LYJVTWSL[PVUVM[OPZ JV\YZLZ[\KLU[Z^PSSILHISL[VWYVWLYS` \ZLZLY]PJLLX\PWTLU[[VKPHNUVZL LSLJ[YVUPJHSS`JVU[YVSSLKTVUP[VYZ`Z[LTZ HUKJVTWVULU[ZVU[YHJ[VYZHUKOHY]LZ[PUN LX\PWTLU[*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

:THSS,UNPULZ +LZPNULK[VKL]LSVWH^VYRPUNRUV^SLKNL VM[`WLZVMNHZLUNPULZZ`Z[LTZPUHNHZ LUNPULJVTWVULU[ZVMZ`Z[LTZWYPUJPWSLZ VMVWLYH[PVUZJHYLTHPU[LUHUJLYLWHPY HUKHKQ\Z[TLU[VMNHZLUNPULZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

(KQ\Z[PUN5L^HUK<ZLK4HJO +LZPNULK[V[LHJO[OLIHZPJM\UKHTLU[HSZ VM[OLVWLYH[PUNWYPUJPWSLZHUKHKQ\Z[TLU[Z VMJVTIPULZHUKIHPSLYZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

+PLZLS-\LS:`Z[LTZ 7YLYLX\PZP[LZ!(.9 7YV]PKLIHZPJ\UKLYZ[HUKPUNVMKPLZLS LUNPULM\LSZ`Z[LTZHUKVWLYH[PVU :[\KLU[Z^PSSSLHYUKPHNUVZPZYLTV]HS VMKPLZLSW\TWZHUKPUQLJ[VYYLWHPY *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(N;YHUZ 7V^LY;YHPUZ

(.9

;YHJ[VY6]LYOH\S 7YLYLX\PZP[LZ!(.9 +LZPNULK[VKL]LSVWZ[\KLU[Z»ZRPSSZ ULJLZZHY`[VZ\JJLZZM\SS`V]LYOH\SHNHZ SPX\PKWYVWHULVYKPLZLSMHYTLX\PWTLU[ LUNPUL:[\KLU[Z^PSSILHISL[VHJJVTWSPZO KPZHZZLTIS`HUKHZZLTIS`WYVJLK\YLZ TLHZ\YLWHY[ZMVY^LHYLUNPULV]LYOH\S HUK[\UL\WHUKIYLHRPUWYVJLK\YLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9 

7YPUJPWSLZVM(NYP4LJOHUPJZ *V]LYZ[OLM\UKHTLU[HSZVMIHZPJWYL]LU [P]LTHPU[LUHUJLMVY[YHJ[VYZHUKMHTPSPHY PaLZ[OLZ[\KLU[^P[OZL[[PUNHUKHKQ\Z[PUN ZWYH`LYZ[PSSHNLLX\PWTLU[WSHU[LYZHUK JVTIPULZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9 /`KYH\SPJZ

*V]LYZ[OLVY`HUKWYPUJPWSLZPU]VS]LKPU O`KYH\SPJZHUK[OLPYHWWSPJH[PVU[V[OL TLJOHUPaH[PVUHUKTHPU[LUHUJLVMMHYT WV^LYTHJOPULY`*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9 

(K]HUJLK/`KYH\SPJZ 7YLYLX\PZP[LZ!(.9 7YV]PKLZHUPUKLW[OZ[\K`VMO`KYH\SPJZ HUKP[ZM\UJ[PVUZPUTLJOHUPaH[PVU;OPZ JV\YZLSVVRZZWLJPÃ&#x201E;JHSS`H[1VOU+LLYL *HZL0/+L\[a(SSPZHUK-VYKZ`Z[LTZ ,TWOHZPZ^PSSILWSHJLKVU[OLVY`VM VWLYH[PVUKPHNUVZPZHUKYLWHPYVM THJOPULY`THU\MHJ[\YLYZ»LX\PWTLU[ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9 

(N4HJOPULY`(PY*VUKP[PVUPUN -VJ\ZLZVU[OL[OLVY`VMHPYJVUKP[PVUPUN KPHNUVZPZVMWYVISLTZHUK[OLZHML OHUKSPUNVMHPYJVUKP[PVUPUNTH[LYPHS ,_[LUZP]LOHUKZVUPZWYV]PKLKMVY KPHNUVZPZZLY]PJLWYVJLK\YLZHUK HNYPJ\S[\YHSHPYJVUKP[PVUPUNJVTWVULU[ YLWHPY,X\PWTLU[[OH[^PSSILJV]LYLK ^PSSIL[^VHUKMV\Y^OLLSKYP]L[YHJ[VYZ JVTIPULZHUKMLY[PSPaLYHWWSPJH[VY[Y\JRZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU
(.9 

(.9

+LZPNULKMVYLSLTLU[HY`HUKZLJVUKHY` [LHJOLYZ[VWYV]PKLMVYHULZZLU[PHS IHJRNYV\UKPU[OLHNYPJ\S[\YLPUK\Z[YPLZ HUKSVVRH[UL^S`KL]LSVWPUN[LJOUVSVNPLZ PU[OH[Ã&#x201E;LSKJYLKP[Z3LJ[\YL

(UPU[YVK\J[PVU[VIHZPJLJVUVTPJ JVUJLW[ZVM[OLHNYPJ\S[\YHSZLJ[VY^P[O LTWOHZPZVUJVZ[ZYL]LU\LWYPJLKL[LYTP UH[PVUZ\WWS`HUKKLTHUKHUKMHYT WVSPJ`JYLKP[Z3LJ[\YL

(.9 

(.9

7YLYLX\PZP[LZ!(.9 VYJVUZLU[ VM[OLPUZ[Y\J[VY (UL_[LUZPVUVM(N0UZ[P[\[L0P[PZVUJL HNHPUKLZPNULKMVYLSLTLU[HY`HUK ZLJVUKHY`[LHJOLYZ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZ PU[LUZP]LS`VU[OLPTWHJ[VMHNYPJ\S[\YL PUK\Z[YPLZHUKUL^[LJOUVSVNPLZVUZVJPL[` 3LZZVUWSHUZHUKTL[OVKZMVYKLSP]LYPUN PUMVYTH[PVU^PSSILKPZJ\ZZLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

(UPU[YVK\J[PVUPU[VIHZPJMHYTYLJVYK RLLWPUN7YLWHYLZZ[\KLU[Z[VJVTWPSL YLJVYKZHZZVJPH[LK^P[OZWLJPÃ&#x201E;JMHYT LU[LYWYPZLZ9LJVYKHUHS`ZPZPZLTWOHZPaLK MVYMHYTLMÃ&#x201E;JPLUJ`TLHZ\YLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

(NYPJ\S[\YL0UZ[P[\[L0

(NYPJ\S[\YL0UZ[P[\[L00

(.9 

7SHU[PUNHUK;PSSHNL,X\PWTLU[ 7YLYLX\PZP[LZ!(.9"(.9 *V]LYZ[OL[OLVY`HUKWYPUJPWSLZVM VWLYH[PVUZL[\WHUKHKQ\Z[TLU[[YV\ISL ZOVV[PUNHUKYLWHPYVMTHQVYIYHUKZVM WSHU[LYZKYPSSZÃ&#x201E;LSKJ\S[P]H[VYZHUK WYPTHY`[PSSHNLLX\PWTLU[*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(.9 â&#x2013;¼

(NYPJ\S[\YL0UZ[P[\[L000 (UL_[LUZPVUVM(N0UZ[P[\[LZ0 00[OPZ JV\YZLMVJ\ZLZPU[LUZP]LS`VU[OLPTWHJ[ VM\YIHUHNYPJ\S[\YLHUKP[ZPUK\Z[YPLZ HNYPJ\S[\YLJVTT\UPJH[PVUZHUKHS[LYUH [P]LLULYN`3LZZVUWSHUZHUKPTWSLTLU[H [PVU^P[OPUJ\YYPJ\SH^PSSILKPZJ\ZZLK 9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

0U[YV[V(NYPJ\S[\YL:VM[^HYL <ZLVMJVTW\[LYZPUMHYTHUKHNYPI\ZPULZZ THUHNLTLU[^P[OLTWOHZPZVUJVTTLY JPHSS`H]HPSHISLZVM[^HYLMVYHJJV\U[PUN I\KNL[PUNYLJVYKRLLWPUNHUKTHYRL[ HUHS`ZPZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

(.9

*VTW\[LY(WWSPJ(NYPJ\S[\YL 0(0(. *V]LYZ[OLLMMLJ[P]L\ZLVMRL`IVHYK THUPW\SH[PUNHNYPJ\S[\YLÃ&#x201E;SLZ\ZPUN^VYK WYVJLZZVYZZWYLHKZOLL[ZKH[HIHZLHUK WYLZLU[H[PVUZVM[^HYLHUKKPZJV]LYPUN H]HPSHISLHNYPJ\S[\YLZVM[^HYLMVYHJJV\U[ PUNI\KNL[PUNYLJVYKRLLWPUNHUKTHYRL[ HUHS`ZPZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL(NYPJ\S[\YL,JVUVTPJZ

-HYT)\ZPULZZ9LJVYKZ

(.9

-HYT4HUHNLTLU[ 7YLYLX\PZP[LZ!(.9 ,JVUVTPJZWYPUJPWSLZHWWSPLKKPYLJ[S`[V [OLVYNHUPaH[PVUHUKVWLYH[PVUVMTPK^LZ[ MHYTZHYLKPZJ\ZZLK4HUHNLTLU[LMMLJ[P]L ULZZPUJYVWWPUNHUKSP]LZ[VJRZ`Z[LTZHUK YLZV\YJL\[PSPaH[PVUMVYTH_PT\TWYVÃ&#x201E;[HYL Z[YLZZLKJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

4HYRL[PUNVM(N7YVK\J[Z (UPU[YVK\J[VY`JV\YZLJV]LYPUNMHYT THYRL[PUNZ[YH[LNPLZM\[\YLZTHYRL[ZJHZO THYRL[ZMVYSP]LZ[VJRHUKNYHPUHUKNLULYHS WYVISLTZPUWYPJPUNTHQVYHNYPJ\S[\YHS JVTTVKP[PLZJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

-HYT*YLKP[HUK-PUHUJL (UPU[YVK\J[PVU[VÃ&#x201E;UHUJPUNZ[H[LTLU[Z JHWP[HSHUKJYLKP[ULLKZVMMHYTLYZZV\YJLZ VMJYLKP[HUKWYVISLTZVMIVYYV^LYZHUK SLUKLYZJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

(NYPJ\S[\YL)\ZPULZZ-PUHUJPUN *V]LYZ[OL\ZLZV\YJLZHUKTL[OVKZVM VI[HPUPUNJYLKP[HZP[HWWSPLZ[VMHYTPUN HUK[OLMHYTZ\WWS`I\ZPULZZJYLKP[Z 3LJ[\YL

(.9

9L[HPSPUN(NYP:\WWSPLZ *V]LYZ[OLWYHJ[PJHSHWWSPJH[PVUVMYL[HPSPUN HZP[HMMLJ[ZMHYTI\ZPULZZZ\WWSPLZI` KP]PZPVUZTLYJOHUKPZPUNZHSLZWYVTV[PVU WLYZVUULSJVU[YVSHUKVWLYH[PVUJYLKP[Z 3LJ[\YL

(.9

(NYPJ\S[\YL:HSLZTHUZOPW *V]LYZ[OLIHZPJWYPUJPWSLZ\UKLYS`PUN[OL ZHSLZWYVJLZZPUHNYPJ\S[\YHSMHYTZ\WWS` HUKWYHJ[PJHSHWWSPJH[PVUHUKKL]LSVWTLU[

VMZHSLZ[LJOUPX\LZ)HZPJ[V[OLJV\YZL PZHU\UKLYZ[HUKPUNVM[OLZHSLZWLYZVU»Z VISPNH[PVU[VZLSMOPZVYOLYJVTWHU` HUKOPZVYOLYJ\Z[VTLYJYLKP[Z 3LJ[\YL

(.9

)\ZPULZZ(UHS`ZPZ9LJVYKZ (UHUHS`[PJHSHWWYVHJO[VÃ&#x201E;UHUJPHS Z[H[LTLU[ZHUKYLJVYKZVMHNYPJ\S[\YHS I\ZPULZZPTWSPJH[PVUZHUKKLJPZPVUZTHKL VU[OLIHZPZVM[OLZLYLJVYKZJYLKP[Z 3LJ[\YL

(.9

0U[YVK\J[PVU[V(NYVLJVSVN` ;OPZJV\YZLPU[YVK\JLZLJVSVNPJHSWYPUJPWSLZ HZ[OL`YLSH[L[VHNYPJ\S[\YLHUKPUJS\KLZ Z\Z[HPUHISLMVVKWYVK\J[PVUZ`Z[LTZHUK JVUJLW[ZVMHNYVLJVSVN`(SZVLTWOHZPaLK PZKPZJ\ZZPVUVMWVW\SH[PVULJVSVN`HUK WSHU[KLTVNYHWOPJZHZ^LSSHZ[OL JVU]LYZPVUMYVTJVU]LU[PVUHS[VHS[LYUH[P]L WYVK\J[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

6YNHUPJ*YVW7YVK\J[PVU 6YNHUPJJYVWWYVK\J[PVU^PSSL_WSVYL[OL OPZ[VY`WYVK\J[PVUOHY]LZ[PUNZ[VYHNL HUKTHYRL[PUNVMWYVK\J[Z:[H[LHUK MLKLYHSSH^ZHZ[OL`YLSH[L[VVYNHUPJJYVW WYVK\J[PVU^PSSHSZVILKPZJ\ZZLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

)PVSVNPJHS7LZ[4HUHNLTLU[ )PVSVN`VMWLZ[THUHNLTLU[^PSSKPZJ\ZZ [OLWLZ[JVUJLYUZVMHUVYNHUPJWYVK\J[PVU Z`Z[LT;OLKPZJ\ZZPVU^PSSPUJS\KL PKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUWYL]LU[PVUHUKHWWYV]LK JVU[YVSTLHZ\YLZ^P[OPUHUVYNHUPJZ`Z[LT *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

.7:(WWSPJH[PVUZPU(N ;OPZJSHZZPZKLZPNULK[VWYV]PKLZ[\KLU[Z [OLVWWVY[\UP[`[VILJVTLMHTPSPHY^P[O NSVIHSWVZP[PVUPUNZ`Z[LTZHZ[OL`YLSH[L [VHNYPJ\S[\YLHUKKL]LSVWH^VYRPUN RUV^SLKNLVM]HYPHISLYH[LZ`Z[LTZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

0U[LUZP]L*YVW:JV\[PUN :JV\[PUNZRPSSZHYL[H\NO[^P[OLTWOHZPZ VUPUZLJ[ZHUKWSHU[KPZLHZLZ3PMLJ`JSLZ WYL]LU[PVUHUKJVU[YVSTLHZ\YLZHYL KPZJ\ZZLK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU


(.9

(N*\Z[VT(WWSPJH[PVUZ +LZPNULK[VMHTPSPHYPaLZ[\KLU[Z^P[O J\Z[VTHWWSPJH[PVULX\PWTLU[,TWOHZPZ PZWSHJLKVUYLN\SH[PVUZWYVJLK\YLZZHML[` LU]PYVUTLU[HUKWYVMLZZPVUHSJVUK\J[ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU 

(.9

*+3;YHPUPUN ;OPZJSHZZ^PSSWYLWHYLZ[\KLU[Z[V[HRL [OL*+3KYP]LYZSPJLUZLL_HT9\SLZHUK YLN\SH[PVUZPUJS\KPUN[OLWLYMVYTPUNVM ZHML[`JOLJRZ^PSSILJV]LYLKJYLKP[Z 3LJ[\YL

(.9

-VYHNLZHUK7HZ[\YL4HUHNLTLU[ =HYPV\ZMVYHNLJYVWZ^PSSILKPZJ\ZZLK PUJS\KPUN[OLPYYVSLPU[VKH`»ZHNYPJ\S[\YL HUKNYHZZSHUKLJVSVN`WSHU[WO`ZPVSVN` UP[YVNLUÃ&#x201E;_H[PVULZ[HISPZOPUNHUKTHPU [HPUPUNMVYHNLZHUKOHY]LZ[PUN7HZ[\YL THUHNLTLU[PUJS\KPUNPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVU LZ[HISPZOPUNWHZ[\YLZHUKPU[LUZP]L HUKYV[H[PVUHSNYHaPUNZ`Z[LTZ^PSSIL KPZJ\ZZLKJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9â&#x2013;¼

(NYPJ\S[\YL0UZ[P[\[L0= (UL_[LUZPVUVM(N0UZ[P[\[LZ000 000[OPZ JV\YZLMVJ\ZLZPU[LUZP]LS`VUYLUL^HISL LULYN`HUK[OLPTWHJ[VUHNYPJ\S[\YLHUK [OLNYV^PUNLULYN`ULLKZVMV\YZVJPL[` 3LZZVUWSHUZHUKPTWSLTLU[H[PVU^P[OPU J\YYPJ\SH^PSSILKPZJ\ZZLK9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

0U[YV(NYPJ\S[\YL,K\JH[PVU 0(0(. (NLULYHSPU[YVK\J[PVUPU[V[OL]HYPV\Z HZWLJ[ZHUKUH[\YLZVM[OL[LHJOPUN WYVMLZZPVU6WWVY[\UP[PLZHUKYLZWVUZPIPSP [PLZHYLL_WSVYLK[OYV\NOPUKP]PK\HS^VYR HUKZP[L]PZP[H[PVUZ,]HS\H[PVUZHYLTHKL[V L]HS\H[LHUPUKP]PK\HS»ZWV[LU[PHS[V[LHJO JYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

7YPU-PLSK*YVW:JPLUJL 0(0(. +LZPNULK[VKL]LSVWH^VYRPUNHUK ZJPLU[PÃ&#x201E;JRUV^SLKNLVMTVKLYUJYVW WYVK\J[PVUHZHNLYTPUH[PVUNYV^[O YLWYVK\J[PVU[PSSHNLHUK^LLKJVU[YVSVM HNYPJ\S[\YHSÃ&#x201E;LSKJYVWZ,TWOHZPZPZHSZV WSHJLKVUMLY[PSP[`KPZLHZLZHUKPUZLJ[Z *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

0U[YV:VPS:JPLUJL 0(0(. (WWSPJH[PVUVM[OLIHZPJZPU[OLWO`ZPJHS JOLTPJHSHUKIPVSVNPJHSHZWLJ[ZPUZVPSZ :VPSZVM0SSPUVPZHUK0UKPHUHHYLLTWOHZPaLK HSVUN^P[OJVUJLW[ZVMMLY[PSP[`JVUZLY]H [PVUHUKÃ&#x201E;LSKKLZJYPW[PVUZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZ J\ZZPVU

(.9

0U[YV(UPTHS:JPLUJL 0(0(. -VJ\ZLZVUHZ[\K`VMILLMZ^PULZOLLW WV\S[Y`HUKOVYZLZ"HUK[OLZJPLU[PÃ&#x201E;J MHJ[VYZHMMLJ[PUNU\[YP[PVUZLSLJ[PVUHUK NLUL[PJZWYVK\J[ZLU]PYVUTLU[HUK WO`ZPVSVN`*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(.9

0U[YV(N,JVUVTPJZ 0(0(. 7YPUJPWSLZVMLJVUVTPJZHWWSPLK[V WYVISLTZPUHNYPJ\S[\YLTHYRL[PUNVM HNYPJ\S[\YHSWYVK\J[ZHNYPJ\S[\YHSWVSPJ` HUK[OLYVSLVMHNYPJ\S[\YLPU[OL<:HUK ^VYSKLJVUVTPLZJYLKP[Z3LJ[\YL

(.9

0U[YV(N4LJOHUPaH[PVU 0(0(. :[\K`VMWYVISLTZHUKSHIVYH[VY` L_LYJPZLZWVPU[PUN[VWYLZLU[HUKWV[LU[PHS LUNPULLYPUNHWWSPJH[PVUZPUHNYPJ\S[\YL HYLWYLZLU[LK,TWOHZPZPZWSHJLKVUMHYT WV^LYHUKTHJOPULY`ZVPSHUK^H[LY JVU[YVSLSLJ[YPJP[`HUKZ[Y\J[\YLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(SSPLK/LHS[O (/, (/,

)HZPJ5\YZL(ZZPZ[PUN 7YLWHYLZZ[\KLU[ZMVYU\YZLHZZPZ[HU[YVSLZ 4LL[ZYLX\PYLTLU[ZMVY0SSPUVPZ+LWHY[TLU[ VM7\ISPJ/LHS[O*LY[PÃ&#x201E;LK(PKL*V\YZL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(/,

4LKPJHS;LYTPUVSVN` -VJ\ZLZVU]VJHI\SHY`\ZLKPUTLKPJPUL U\YZPUNHUKHSSPLKOLHS[OVJJ\WH[PVUZ JYLKP[Z3LJ[\YL

(/,

(K]HUJLK4LKPJHS;LYTPUVSVN` )\PSKZHUKLUSHYNLZVUIHZPJTLKPJHS ]VJHI\SHY`\ZLKPUTLKPJPULU\YZPUN HUKHSSPLKOLHS[OVJJ\WH[PVUZJYLKP[Z 3LJ[\YL

(/,

(SaOLPTLYZ+PZLHZL<WNYHKL 7YLWHYLZZ[\KLU[ZMVYU\YZLHZZPZ[HU[YVSLZ 4LL[ZYLX\PYLTLU[ZMVY0SSPUVPZ+LWHY[TLU[ VM7\ISPJ/LHS[OMVY(SaOLPTLY»Z+PZLHZL ;PTL9LX\PYLTLU[ZJYLKP[Z3LJ[\YL

(/,

7H[OVWO`ZPVSVN` ;OPZJV\YZLWYV]PKLZIHZPJJVUJLW[ZVMIV[O Z[Y\J[\YHSHUKM\UJ[PVUHSJOHUNLZJH\ZLK I`KPZLHZLPU[PZZ\LZHUKVYNHUZHZHIHZPZ MVY\UKLYZ[HUKPUNJSPUPJHSTHUPMLZ[H[PVUZ HUKWYPUJPWSLZVM[YLH[TLU[JYLKP[Z 3LJ[\YL

(/,

7OSLIV[VT`;LJOUPX\LZ ;OL7OSLIV[VTPZ[PZHUPU[LNYHSTLTILY VM[OLSHIVYH[VY`[LHT^OVKYH^ZISVVK ZWLJPTLUZ;OPZJV\YZL^PSSPUJS\KLHSS HZWLJ[ZVMZWLJPTLUJVSSLJ[PVUHUK WYVJLZZPUN^OPSLTHPU[HPUPUNOPNO Z[HUKHYKZVMWYVMLZZPVUHSPZTJYLKP[Z 3LJ[\YL

(/,

7OSLIV[VT`7YHJ[PJ\T 7YLYLX\PZP[LZ!(/, ;OPZJV\YZLWYV]PKLZPU[LUZLJSPUPJHS [YHPUPUNPUHWH[PLU[JHYLLU]PYVUTLU[[V HJOPL]L[OLZRPSSZYLX\PYLK[VILJVTLH JVTWL[LU[HUKWYVMLZZPVUHSWOSLIV[VTPZ[ <WVUJVTWSL[PVUZ[\KLU[PZLSPNPISL[V [HRL[OL7,;(:*7JLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HT *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(/,â&#x2013;¼

/LHS[O:JPLUJL*HYLLYZ ;OPZJV\YZL^PSSL_WSVYLPUKLW[OOLHS[O JHYLLYWH[O^H`ZLK\JH[PVUHSHUKHW[P[\KL YLX\PYLTLU[ZHUKVJJ\WH[PVUHSVWWVY[\UP [PLZULLKLKI`OLHS[OJHYL^VYRLYZ 9LWLH[HISL[PTLJYLKP[Z3LJ[\YL

(/,

4H[OMVY4LKZ ;OPZJV\YZL^PSSWYLWHYL[OLZ[\KLU[[V WLYMVYTKY\NJHSJ\SH[PVUZZHMLS`HUK HJJ\YH[LS`:[\KLU[Z^PSSILPU[YVK\JLK [VPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUHUKHKTPUPZ[YH[PVUVM VYHSHUKWHYLU[LYHSTLKPJH[PVUZJYLKP[Z 3LJ[\YL
(/,

,_WSVYPUN(SSPLK/LHS[O*HYLLYZ +LZPNULKMVYLSLTLU[HY`HUKZLJVUKHY` [LHJOLYZ[VWYV]PKLPUMVYTH[PVUHIV\[[OL JHYLLYZH]HPSHISLPU(SSPLK/LHS[O>PSS PUJS\KLPUMVYTH[PVUHIV\[UL^[LJOUVSV NPLZPUOLHS[OJHYLLYZJYLKP[Z3LJ[\YL

(U[OYVWVSVN` (5; (5;

.LULYHS(U[OYVWVSVN` 0(0: 5 ;OLJV\YZLWYV]PKLZHUPU[YVK\J[PVU[V J\S[\YHSHUKWO`ZPJHSHU[OYVWVSVN`/\THU HUKHUPTHSILOH]PVYPZZ[\KPLKI`\ZPUN[OL JVTWHYH[P]LTL[OVK:VTLVM[OL[VWPJZ JV]LYLKHYL!YLSPNPVUTHNPJRPUZOPWZL_ YVSLZO\THUL]VS\[PVUYHJLHYJOLVSVN` HUKWYPTH[LZJYLKP[Z3LJ[\YL

(Y[(9; (9;

+YH^PUN0 0(0(9; -\UKHTLU[HSJVUJLW[ZHUKHWWSPJH[PVU VM[LJOUPX\LZVMKYH^PUN\ZPUNH]HYPL[` VMTLKPH:[\KPLZMYVTUH[\YLHUKSPML SLHKPUN[VHUPU[LYWYL[H[P]LHWWYVHJO[V \UKLYZ[HUKPUN[OL]PZ\HSLU]PYVUTLU[ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

KPMMLYLU[[VVSZHUKTLKPH^PSSIL\ZLK [V\UKLYZ[HUKIV[O[OLWYVJLZZLZHUK WYVK\J[ZVM+KLZPNU*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

JHU]HZZ[YL[JOPUNHUKMYHTPUNJVTWVZP [PVU[LJOUPX\LZHUKZ[`SLZVML_WYLZZPVU *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(9;

(9;

7YLYLX\PZP[LZ!(9;HUK OPNOS`YLJVTTLUKLK 0U[YVK\J[VY`7YPU[THRPUNJV\YZL JV]LYPUN]HYPV\ZWYPU[THRPUN[LJOUPX\LZ Z\JOHZ!>VVKJ\[3PUVJ\[,[JOPUN 4VUV[`WL4VUVWYPU[*VSSHNYHWOHUK :PSRZJYLLU3LJ[\YLZHUKKLTVUZ[YH[PVUZ ^PSSJV]LYWYPU[THRPUNOPZ[VY`HUKJ\YYLU[ [YLUKZ*VTWL[LUJ`PUKYH^PUNHUKKLZPNU YLX\PYLKPUVYKLY[VHJOPL]LJVUJLW[Z JVTWVZP[PVUZHUKJYHM[ZTHUZOPW *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(Z[\KPVHY[JV\YZL^OPJOL_WSVYLZKPMMLYLU[ TL[OVKZVM^VYRPUN^P[O[OLTLKPHVMJSH` ;OLOHUKI\PSKPUNTL[OVKZVMWPUJOJVPS ZSHIHUKTVSKHUKHUPU[YVK\J[PVU[V [OYV^PUNWV[[LY`VU[OL^OLLS^PSSIL JV]LYLKHZ^LSSHZPUZ[Y\J[PVUVUKPMMLYLU[ TL[OVKZVMZ\YMHJLKLZPNU+L]LSVWPUN NVVKJYHM[ZTHUZOPWHZ^LSSHZJYLH[P]L PU]LU[P]LULZZ^PSSHSZVILL_WSVYLK *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

7YPU[THRPUN0

(9;

-\UKHTLU[HSZVM(Y[ (JVTWYLOLUZP]LV]LY]PL^VM]VJHI\SHY` HUK[OLVYPLZPU]VS]PUN[OLLSLTLU[ZHUK WYPUJPWSLZVMKLZPNU\ZLKPUJYLH[PUN]PZ\HS HY[(Z[\KPVL_WLYPLUJLNLHYLK[VZ[\KLU[Z W\YZ\PUNHJOPSKJHYLVYLSLTLU[HY` LK\JH[PVUKLNYLLPZ[OLMVJ\Z*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZ J\ZZPVU

(9;

0U[YV[V-PST(WWYLJPH[PVU 0(0- 

(UPU[YVK\J[VY`JV\YZL[OH[JV]LYZ[OL IHZPJWYPUJPWSLZHUK[LJOUPX\LZVMISHJR HUK^OP[LWOV[VNYHWO`PUJS\KPUN!LX\PW TLU[\ZLL_WVZ\YLJVU[YVSÃ&#x201E;STWYVJLZZPUN HUKWYPU[PUNHUK[OLHLZ[OL[PJJVUJLYUZHZ HÃ&#x201E;ULHY[TLKP\T*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[L,5. ^P[OHTPUPT\TNYHKLVM¸*¹ :[\KLU[Z^PSSLUYPJO[OLPYRUV^SLKNLVM Ã&#x201E;STHY[HUK[OLPYHIPSP[PLZ[VJYP[PJHSS` HUHS`aLHUKL]HS\H[LÃ&#x201E;STZ)`]PL^PUN HUKKPZJ\ZZPUNH]HYPL[`VMÃ&#x201E;STZZ[\KLU[Z ^PSS\UKLYZ[HUKÃ&#x201E;ST[LJOUPX\LZKPYLJ[VYPHS Z[`SLZNLUYLZZ[Y\J[\YLJYP[PJHSHWWYVHJO LZHUKJ\S[\YHSPUÃ&#x2026;\LUJLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(9;

(9;

(JVTWYLOLUZP]LZ[\K`VM[OLLSLTLU[ZHUK WYPUJPWSLZVMH[^VKPTLUZPVUHSKLZPNU ,_WLYPLUJL^P[OH]HYPL[`VMTH[LYPHSZHUK [LJOUPX\LZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!(9; *VU[PU\LKZ[\K`VMJVUJLW[HUK [LJOUPX\LVMKYH^PUN"LTWOHZPZVU KL]LSVWPUNPUKP]PK\HSL_WYLZZPVU[OYV\NO HJVUJLW[\HSHWWYVHJOHUKKYH^PUNMYVT SPML*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(9;

7OV[VNYHWO`0

++LZPNU 0(0(9; 

(9;

++LZPNU 0(0(9; (MV\UKH[PVUZ[\KPVJV\YZLJVUJLYULK ^P[O\UKLYZ[HUKPUNOV^[VTHUPW\SH[L IHZPJLSLTLU[ZHUKWYPUJPWSLZVMKLZPNU [VKL]LSVW]PZ\HSPTHNLZ[OH[L_PZ[PUYLHS ZWHJL(]HYPL[`VML_WLYPLUJLZ\ZPUN+YH^PUN00 0(0(9; 

(9;

7HPU[PUN 0(0(9; 7YLYLX\PZP[LZ!(9; 0U[YVK\J[PVUHUKHWWSPJH[PVU[VVWHX\LHUK [YHUZWHYLU[WHPU[PUNTLKPH"JVSVYTP_PUN

*LYHTPJZ0 0(0(9; 

(9;

(Y[HUK.LUKLY 0(0- + 7YLYLX\PZP[LZ!,5. ;OPZJV\YZL^PSSL_HTPUL[OLL_WYLZZPVU VM[OL]PZ\HSHY[Z[OYV\NONLUKLYOPZ[VY` HUKJ\S[\YL;OLZ[\K`VMHY[HUKNLUKLY PZJV]LYLK[VIL[[LY\UKLYZ[HUKHUKKLÃ&#x201E;UL [OLPU[LU[HUKJYLH[PVUVMHY[MVYTZMYVT HUJPLU[[VJVU[LTWVYHY`J\S[\YLJYLKP[Z 3LJ[\YL

(9;

<UKLYZ[HUKPUN(Y[ 0(0- (Z\Y]L`VM[OL]PZ\HSHY[ZMYVT(UJPLU[[V JVU[LTWVYHY`[PTLZHU\UKLYZ[HUKPUN[OL THQVYJ\S[\YHSHUKOPZ[VYPJHSYLSH[PVUZOPWZ [V[OLHY[MVYTZJYLKP[Z3LJ[\YL

(9;

(Y[/PZ[VY`0 - (9; ;OLWYPTHY`MVJ\ZVM[OPZJV\YZL^PSS PU]VS]LHU\UKLYZ[HUKPUNVM[OLOPZ[VYPJHS KL]LSVWTLU[ZVM[OL]PZ\HSHY[ZWHPU[PUN ZJ\SW[\YLHYJOP[LJ[\YLMYVT7YLOPZ[VYPJ [OYV\NO[OL.V[OPJWLYPVK>VYRZVMHY[ ^PSSILL_HTPULKHZL_WYLZZPVUZVMPKLHZ ILSPLMZHUKWYHJ[PJLZVMHY[PZ[ZJ\S[\YLZHUK ZVJPL[PLZ;OLYLSH[PVUZOPWIL[^LLU[OL Z[`SLZ`TIVSPZTHUKM\UJ[PVUVMHY["[OL WVSP[PJHSYLSPNPV\ZHUKWOPSVZVWOPJHSPKLHZ Z\WWVY[PUN[OLT"HUK[OLPKLHSZVM[OL J\S[\YL[OH[WYVK\JLK[OLT^PSSHSZVIL L_WSVYLKJYLKP[Z3LJ[\YL

(9;

(Y[/PZ[VY`00 - (9; ;OLZ[\K`VM[OLOPZ[VYPJHSKL]LSVWTLU[VM HY[MYVT7YL9LUHPZZHUJL[OYV\NO[OLZ[ *LU[\Y`)LSPLMZHUKWYHJ[PJLZVMJ\S[\YLZ HUKZVJPL[PLZ^PSSILL_HTPULK:[`SLHUK


Z`TIVSPZTJVTIPULK^P[OWVSP[PJHS YLSPNPV\ZHUKWOPSVZVWOPJHS[YHP[Z^PSSIL L_WSVYLK[OYV\NOHY[JYLKP[Z3LJ[\YL

(ZZVJPH[L+LNYLL 5\YZPUN(+5 (+5 5\YZPUN0

0U[YVK\JLZYVSLVM[OL(+HZWYV]PKLYVM JHYLTHUHNLYVMJHYLHUKTLTILYVM[OL WYVMLZZPVU;OLU\YZPUNWYVJLZZJYP[PJHS [OPURPUNHUK[LJOUVSVN`HYL\ZLK[V WYV]PKLL]PKLUJLIHZLKJHYLPUTLL[PUN IHZPJTVIPSP[`YLZ[HUKU\[YP[PVULSPTPUH[PVU ULLKZPU[OLJSPUPJHSZL[[PUN^OPSL HKKYLZZPUNJ\S[\YHSHUKHNLYLSH[LK JVUJLYUZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(+5

5\YZPUN:RPSSZ 0U[OLSHIZL[[PUN[OLZ[\KLU[^PSSSLHYU IHZPJZRPSSZPUJHYPUNMVYWH[PLU[Z^OPSL HKKYLZZPUNJ\S[\YHSHUKHNLYLSH[LK JVUJLYUZ*VYLX\PZP[LJV\YZLZ!(+5 *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU9LZ[YPJ[PVUZ! *<(+5*9:,(+54HQVYZ6US` ,X\P]HSLU[[V

(+5 5\YZPUN00

7YLYLX\PZP[LZ!(+5(+5 -\Y[OLYKL]LSVWZYVSLVM[OL(+U\YZL 7YL]PV\ZSLHYULKZRPSSZHUKJVUJLW[ZHYL \ZLK[VKLSLNH[LHUKWYV]PKLL]PKLUJL IHZLKJHYLPUTLL[PUNZPTWSLIHZPJULLKZ PU[OLJSPUPJHSZL[[PUN*SPUPJHSHZZPNUTLU[Z WYVNYLZZMYVTZPTWSL[VJVTWSL_*V\YZL 3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI 3HI+PZJ\ZZPVU9LZ[YPJ[PVUZ!*<(+5 *9:,(+54HQVYZ6US`,X\P]HSLU[[V 

(+5

;YHUZP[PVU[V(+5 *VTWYLOLUZP]LHWWYVHJO[V[OLJSPUPJHS HWWSPJH[PVUVMKY\N[OLYHW`[OYV\NO[OL \ZLVM[OLU\YZPUNWYVJLZZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(+5

(<;

7YLYLX\PZP[LZ!(+5VY JVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY 7YLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVY[OL[YHUZP[PVU[V[OL YVSLVM[OLNYHK\H[LHZZVJPH[LKLNYLLU\YZL ,TWSV`TLU[PZZ\LZSLNHSPTWSPJH[PVUZ U\YZPUNVYNHUPaH[PVUZJVU[PU\PUNLK\JH [PVUU\YZPUNTHUHNLTLU[HUKJ\YYLU[ PZZ\LZPUU\YZPUNHYLPKLU[PÃ&#x201E;LKHUK KPZJ\ZZLKJYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMLUNPULKLZPNU KPHNUVZPZYLTV]HSJ`SPUKLYOLHKHUK ]HS]L[YHPUYLWHPY:OVY[ISVJRYLWHPY S\IYPJH[PUNZ`Z[LTZJVVSPUNZ`Z[LTZ^PSS ILKPZJ\ZZLKHUKOHUKZVUYLHZZLTIS`VM [OLLUNPULPZPUJS\KLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

5\YZPUN:LTPUHY

(+5

(<;

,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ0

,UOHUJLZIHZPJWO`ZPJHSHZZLZZTLU[ ZRPSSZULLKLKPU[OLOLHS[OJHYLZL[[PUN )VK`Z`Z[LTZHYLL_HTPULKPUKP]PK\HSS` JYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VM[OLWYPUJPWSLZVM LSLJ[YPJP[`HUKLSLJ[YPJHSJPYJ\P[KLZPNUHUK KPHNUVZPUN*V]LYZIH[[LY`KPHNUVZPZHUK ZLY]PJL:[HY[PUN:`Z[LTZKPHNUVZPZHUK YLWHPY^PSSILKPZJ\ZZLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(+5

(<;

7YLYLX\PZP[LZ!(+5 )YVHKLUZHUKHTWSPÃ&#x201E;LZYVSLVM[OL(+ U\YZLPUTLL[PUNJVTWSL_IHZPJULLKZ PUJSPUPJHSZL[[PUN*VTWSL_OPNOLYVYKLY ULLKZHZZVJPH[LK^P[OTLU[HSOLHS[OHYL Z[\KPLK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMPNUP[PVUZ`Z[LTZ ILNPUUPUN^P[OHUKI\PSKPUNVUIHZPJ PNUP[PVUZ`Z[LTZHUKJ\STPUH[PUN^P[O JVTW\[LYPaLKPNUP[PVUZ`Z[LTZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(+5

)YHRL:`Z[LTZ

/LHS[O(ZZLZZTLU[

5\YZPUN000

5\YZPUN0=

7YLYLX\PZP[LZ!(+5(+5 VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY )YVHKLUZHUKHTWSPÃ&#x201E;LZYVSLVM[OL(+ U\YZLPUTLL[PUN[OLJVTWSL_IHZPJULLKZ PU[OLJSPUPJHSZL[[PUN*VTWSL_OPNOLY VYKLYULLKZHZZVJPH[LK^P[O[OLJOPSK YLHYPUNMHTPS`HYLZ[\KPLK*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(+5

7H[PLU[;LHJO *VTT\UPJH[PUN *VU[PU\LZ[OLWYPUJPWSLZVMJVTT\UPJH[PVU HUKOLSWZ[OLNYHK\H[LU\YZLVYYLNPZ[LYLK U\YZL[VKL]LSVW[LHJOPUNTL[OVKZHUK [LJOUPX\LZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

(\[VTV[P]L ;LJOUVSVN`(<;

(+5

(<;

7YLYLX\PZP[LZ!(+5(+5VY(+5 LX\P]HSLU[VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY *VTWYLOLUZP]LHWWYVHJO[V[OLJSPUPJHS HWWSPJH[PVUVMKY\N[OLYHW`[OYV\NO[OL\ZL VM[OLU\YZPUNWYVJLZZJYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMJOLTPJHSZZOVW ZHML[`HUKVWLYH[PVUZ[VVSZHUKLX\PWTLU[ HUKJHYLLYZPUH\[VTV[P]L[LJOUVSVN` ;LJOUPX\LZHZZVJPH[LK^P[OLSLJ[YPJHS LSLJ[YVUPJZOLH[PUNHUKHPYJVUKP[PVUPUN LUNPULYLWHPYIYHRLZZ[LLYPUNHUK Z\ZWLUZPVUHUKLUNPULWLYMVYTHUJL ^PSSILKPZJ\ZZLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

5\YZPUN7YVJLZZ 7OHYTHJVSVN`

,UNPUL9LWHPY

0U[YV[V(\[VTV[P]L;LJOUVSVN`

,UNPUL7LYMVYTHUJL0

(<;

;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VM[OLO`KYH\SPJ WYPUJPWSLZVMKY\TKPZJHUK():IYHRL Z`Z[LTZ+PHNUVZPZHUKYLWHPYVMWV^LY HZZPZ[LKKY\TKPZJHUKHU[PSVJRIYHRL Z`Z[LTZ^PSSILKPZJ\ZZLK*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

/LH[PUNHUK(PY*VUKP[PVUPUN0 7YLYLX\PZP[LZ!(<;(<; VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY (Z[\K`VMOLH[PUNHUKHPYJVUKP[PVUPUN M\UKHTLU[HSZHZ\ZLKVUJ\YYLU[H\[VTV IPSLZ[Y\JRZHUKMHYTLX\PWTLU[7YHJ[PJHS L_WLYPLUJL^PSSILWYV]PKLKPUKPHNUVZPZ YLWHPYHUKZLY]PJLVM]HYPV\Z[`WLZVM JVTWVULU[Z*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ00 7YLYLX\PZP[LZ!(<;(<; VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMKPHNUVZPZHUK YLWHPYVM[OLJOHYNPUNHUKSPNO[PUNZ`Z[LTZ (KPZJ\ZZPVUVMHJJLZZVYPLZPUJS\KPUNHPY IHNZNH\NLZ^PSSHSZVILJV]LYLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU
(<;

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL 7YLYLX\PZP[LZ!(<;(<;(<; (<;(<; +LZPNULK[VWYVTV[LVU[OLQVIL_WLYPLUJL PUH\[VTV[P]L[LJOUVSVN`HUKHWWS`PUN ZRPSSZ RUV^SLKNLSLHYULKPU[OLWYVNYHT ;OLLTWSV`LYZ Z\WLY]PZPUNPUZ[Y\J[VYZ ^VYRJSVZLS`^P[O[OLZ[\KLU[PUHUVMM JHTW\ZQVIZP[LK\YPUN[OLZ\TTLYZLZZPVU *V\YZL3L]LS-LL5-=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

(\[V;YHUZTPZZPVUZ;YHUZH_SLZ 7YLYLX\PZP[LZ!(<;HUK(<; VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMH\[VTH[PJ [YHUZTPZZPVUZ[YHUZH_SLZTHPU[LUHUJL KPHNUVZPZHUKHKQ\Z[TLU[6UIVHYKHUK VMMIVHYKO`KYH\SPJJVU[YVSVWLYH[PVUZHUK YLWHPYHYLKPZJ\ZZLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

:[LLYPUNHUK:\ZWLUZPVU 7YLYLX\PZP[LZ!(<;HUK(<; VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMZ[LLYPUNZ`Z[LTZ MYVU[HUKYLHYZ\ZWLUZPVUZ`Z[LTZ0[HSZV JV]LYZIHZPJ^OLLSHSPNUTLU[KPHNUVZPZ HUKYLWHPYJ\STPUH[PUNPUJVTWSL[LMV\Y ^OLLSJVTW\[LYPaLKHSPNUTLU[*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

,UNPUL7LYMVYTHUJL00 7YLYLX\PZP[LZ!(<;(<; ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMM\LSHUKL_OH\Z[ Z`Z[LTZPUJS\KPUNJHYI\YL[PVUM\LS PUQLJ[PVUHUKJVTW\[LYJVU[YVSSLKM\LS Z`Z[LTZ+PLZLSM\LSPUQLJ[PVUHUK[\YIV JOHYNLYZ^PSSHSZVILKPZJ\ZZLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

4HU\HS+Y;YHPUHUK(_SLZ 7YLYLX\PZP[LZ!(<;VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLPZ[OLZ[\K`VM[OLKPHNUVZPZHUK YLWHPYVMJS\[JOLZTHU\HS[YHUZTPZZPVUZ [YHUZH_SLZHUKKPMMLYLU[PHSZ*=QVPU[ZKYP]L ZOHM[ZMYVU[^OLLSKYP]LHUKMV\Y^OLLS KYP]LVWLYH[PVUZ^PSSILKPZJ\ZZLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

,UNPUL7LYMVYTHUJL000 7YLYLX\PZP[LZ!(<;VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMWVZP[P]LJYHURJHZL ]LU[PSH[PVUHUKLTPZZPVUJVU[YVSZ`Z[LTZ 0UKP]PK\HSLTPZZPVUJVU[YVSKL]PJLZ PUJS\KPUN,.9JH[HS`[PJJVU]LY[LYZHUK ZWHYR[PTPUNJVU[YVSSLYZHYLKPZJ\ZZLK *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(<;

(:,;LZ[9L]PL^ 9L]PL^VMZ\IQLJ[TH[LYPHSJV]LYLKI` 5H[PVUHS0UZ[P[\[L(\[VTV[P]L:LY]PJL ,_JLSSLUJL*LY[PÃ&#x201E;JH[L;LZ[Z(ZZPZ[Z[OL [LJOUPJPHUPUWZ`JOVSVN`VMOV^[V[HRL [OL[LZ[ZJYLKP[Z3LJ[\YL

)PV:JPLUJL)06 )06

)HZPJ(UH[VT` 7O`ZPVSVN` ;OPZJV\YZLWYV]PKLZ[OLM\UKHTLU[HSZVM HUH[VTPJHSZ[Y\J[\YLZHUKM\UJ[PVUZVM[OL O\THUIVK`*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

)06

)PV:JPLUJL0 0(03 3 (UPU[YVK\J[PVU[V[OLM\UKHTLU[HS WYVJLZZLZHUKZ[Y\J[\YLZJVTTVU[VHSS SP]PUN[OPUNZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)06

.LULYHS)V[HU` 0(0)06 7YLYLX\PZP[LZ!)06 (Z\Y]L`VM[OLWSHU[RPUNKVT^P[O LTWOHZPZVUL]VS\[PVUHY`HK]HUJLTLU[Z HUK[OLZ[Y\J[\YLHUKM\UJ[PVUVMWSHU[Z HUK[OLPYLJVUVTPJPTWVY[HUJL*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

)06

.LULYHSAVVSVN` 0(0)06 7YLYLX\PZP[LZ!)PV (UPU[YVK\J[PVU[V[OLIHZPJJVUJLW[ZVM HUPTHSSPMLHUKP[ZKP]LYZP[`0UJS\KPUN! [H_VUVT`JLSS\SHYHUKVYNHUPZTPJZ[Y\J[\YL HUKM\UJ[PVUKL]LSVWTLU[HUKLJVUVTPJ PTWVY[HUJL*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)06

,U]PYVUTLU[HS:JPLUJL 0(03 3 (UPU[YVK\J[VY`JV\YZLKLHSPUN^P[O[OL WYPUJPWSLZ[OH[NV]LYUUH[\YHSLU]PYVUTLU[Z PUJS\KPUNTHU»ZYLSH[PVUZOPW[V[OLT7HY[ VM[OLJV\YZL^PSSILJVUK\J[LKPU[OLÃ&#x201E;LSK VIZLY]PUNHUKTLHZ\YPUN]HYPV\ZHZWLJ[Z VMLJVSVN`*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)06

)PV[LJOUVSVN`PU:VJPL[` 0(03 ;OPZJV\YZLL_WSVYLZ[OLÃ&#x201E;LSKVMIPV[LJOUVS VN`PUHJVTWYLOLUZP]LV]LY]PL^4H[LYPHS JV]LYLKPUJS\KLZ[OLMVSSV^PUN!OPZ[VY`VM IPV[LJOUVSVN`"IHZPJ[LJOUPX\LZ\ZLKPU IPV[LJOUVSVN`"J\YYLU[HUKM\[\YLPTWHJ[Z VMIPV[LJOUVSVN`"HUKL[OPJHSPZZ\LZ^P[OPU IPV[LJOUVSVN`JYLKP[Z3LJ[\YL

)06

0U[YVK\J[PVU[V.LUL[PJZ 0(03 (UPU[YVK\J[PVU[V[OLWYPUJPWSLZVM NLUL[PJZ^P[OLTWOHZPZVUO\THUOLYLKP[` 0UJS\KLKHYL4LUKLSPHUNLUL[PJZOLYLKP [HY`KPZVYKLYZNLULL_WYLZZPVUNLUL[PJ LUNPULLYPUNHUKHNYPJ\S[\YHSNLUL[PJZ JYLKP[Z3LJ[\YL

)06

=LY[LIYH[LAVVSVN` 7YLYLX\PZP[LZ!)06)06 3HIVYH[VY`HUKÃ&#x201E;LSKJV\YZL(UPUKLW[O Z[\K`VM5VY[O(TLYPJHU]LY[LIYH[LZ^P[O LTWOHZPZVU0SSPUVPZZWLJPLZ0UJS\KLZ [H_VUVT`KPZ[YPI\[PVUOHIP[H[ZHKHW[H [PVUHUKLJVUVTPJPTWVY[HUJL*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

)06

*VTWHYH[P]L(UH[VT` VM=LY[LIYH[LZ 7YLYLX\PZP[LZ!)06)06 *SHZZPÃ&#x201E;JH[PVUHUKJVTWHYH[P]LHUH[VT` HUK]LY[LIYH[LZPUJS\KPUN[OLM\UJ[PVUZHUK L]VS\[PVUVM[OLPYVYNHUZ`Z[LTZ3HIVYH[VY` ^VYRPUJS\KLZH]HYPL[`VM]LY[LIYH[LMVYTZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)06

)06

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`0 *3: 5<9 

+LZPNULK[VNP]LWYHJ[PJHSZJPLUJL L_WLYPLUJL[VZ[\KLU[ZVMJOPSKJHYL LSLTLU[HY`HUKZWLJPHSLK\JH[PVU4\JO VM[OL[PTLPZZWLU[SLHYUPUN[VKV[OPUNZ YH[OLY[OHUSLHYUPUNHIV\[[OPUNZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!)06VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLLTWSV`Z[OLYLNPVUHSHWWYVHJO [VO\THUZ[Y\J[\YLHUKM\UJ[PVU\ZPUN O\THUJHKH]LYZ-PYZ[VMH[^VJV\YZL ZLX\LUJLMVYHSSPLKOLHS[OTHQVYZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

5H[\YHS:JPLUJL


)06

/\THU(UH[VT`HUK7O`ZPVSVN`00 *3: 5<9 7YLYLX\PZP[LZ!)06 *VU[PU\H[PVUVM)06/\THU( 70 ,TWOHZPZVUO\THUHUH[VT`HUKWO`ZPVS VN`[OYV\NO[OLYLNPVUHSHWWYVHJO\ZPUN O\THUJHKH]LYZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)06

4PJYVIPVSVN` *3: 5<9 7YLYLX\PZP[LZ!)06VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLJV]LYZHZ\Y]L`VMTPJYVVYNHU PZTZ^P[OKL[HPSLKZ[\K`VM[OLIPVSVN` TL[HIVSPZTNYV^[OKLH[ONLUL[PJZ HUKTL[OVKZVMKPMMLYLU[PH[PVUVMIHJ[LYPH (SZVJSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUJVU[YVSVMVYNHUPZTZI` WO`ZPJHSHUKJOLTPJHSTL[OVKZPTT\UVS VN`HUKKPZLHZLZHYLJV]LYLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

)\PSKPUN *VUZ[Y\J[PVU;LJO )*; )*;

7VZ[-YHTL*VUZ[Y\J[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!)*; )*; ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[V[LHJO[OL Z[\KLU[ZWYVWLYI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVU [LJOUPX\LZ\ZPUNHJVTIPUH[PVUVMSLJ[\YL HUKOHUKZVUL_WLYPLUJL,TWOHZPZPZ WSHJLKVUQVIZP[LZHML[`MYHTPUN [LJOUPX\LZ^PUKV^ KVVYPUZ[HSSH[PVU YVVMPUZ[HSSH[PVUHUKZPKPUN*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

)*;

)*;

(YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN00 7YLYLX\PZP[LZ!)*;;,*)*; ,TWOHZPZPZWSHJLKVUYLZPKLU[PHSHUKZTHSS JVTTLYJPHSKLZPNU7YVISLTZWYLZLU[LK OH]L]HYPLKTH[LYPHSZHUKZ[Y\J[\YHS Z`Z[LTZ:VTLLTWOHZPZPZWSHJLKVUI\PSK PUNJVKLYLX\PYLTLU[Z*(+0UJVYWVYH[LK ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VPU[LYWYL[HYJOP[LJ [\YHSHUKLUNPULLYPUN^VYRPUNKYH^PUNZ HUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMVYYLZPKLU[PHSHUK JVTTLYJPHSJVUZ[Y\J[PVU0UJVYWVYH[LZZP[L ]PZP[Z^OLUWVZZPISL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)*;

*VUZ[Y\J[PVU4HUHNLTLU[ 7YLYLX\PZP[LZ!)*; +LZPNULK[VNP]L[OLZ[\KLU[HU\UKLY Z[HUKPUNVM[OLK\[PLZHUKYLZWVUZPIPSP[PLZ VM[OLJVUZ[Y\J[PVUTHUHNLY,TWOHZPZ WSHJLKVUJVZ[JVU[YVSZJOLK\SPUN JVUZ[Y\J[PVUKVJ\TLU[ZHUKYLWVY[Z:P[L ]PZP[Z^OLUWVZZPISLJVTW\[LYPUJVYWV YH[LK,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VPU[LYWYL[ HYJOP[LJ[\YHSHUKLUNPULLYPUN^VYRPUN KYH^PUNZHUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMVYYLZPKLU[PHS HUKJVTTLYJPHSJVUZ[Y\J[PVU0UJVYWVYH[LZ ZP[L]PZP[Z^OLUWVZZPISLJYLKP[Z3LJ[\YL

)*;

(YJOP[LJ[\YHS+YHM[PUN000 7YLYLX\PZP[LZ!)*; 7YLWHYLZ[OLZ[\KLU[[VKVZ[Y\J[\YHSZ[LLS LYLJ[PVUKYH^PUNZPUJS\KPUNZOVWKYH^PUNZ (SZVPUJS\KLKPZHZ[\K`VMTLJOHUPJHS Z`Z[LTZVMHI\PSKPUNZ\JOHZWS\TIPUN OLH[PUN]LU[PSH[PVUHUKHPYJVUKP[PVUPUN HUKLSLJ[YPJHS^PYPUNYLX\PYLTLU[ZHUK JVKLYLZ[YPJ[PVUZ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[V PU[LYWYL[HYJOP[LJ[\YHSHUKLUNPULLYPUN ^VYRPUNKYH^PUNZHUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMVY YLZPKLU[PHSHUKJVTTLYJPHSJVUZ[Y\J[PVU 0UJVYWVYH[LZZP[L]PZP[Z^OLUWVZZPISL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7SHUZHUK:WLJPÃ&#x201E;JH[PVUZ ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VPU[LYWYL[HYJOP[LJ [\YHSHUKLUNPULLYPUN^VYRPUNKYH^PUNZ HUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMVYYLZPKLU[PHSHUK JVTTLYJPHSJVUZ[Y\J[PVU0UJVYWVYH[LZZP[L ]PZP[Z^OLUWVZZPISLJYLKP[Z3LJ[\YL

)*;

*VUZ[Y\J[PVU4H[LYPHSZ +LZPNULK[VNP]L[OLZ[\KLU[HIHZPJ \UKLYZ[HUKPUNVM[OLWYVWLY[PLZ\ZLZ HUKSPTP[H[PVUZVMJVUZ[Y\J[PVUTH[LYPHSZ ,TWOHZPZPZWSHJLKVUJVUJYL[LZ[LLSHUK ^VVK,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VPU[LYWYL[ HYJOP[LJ[\YHSHUKLUNPULLYPUN^VYRPUN KYH^PUNZHUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMVYYLZPKLU[PHS HUKJVTTLYJPHSJVUZ[Y\J[PVU0UJVYWVYH[LZ ZP[L]PZP[Z^OLUWVZZPISLJYLKP[Z 3LJ[\YL

)*;

(YJOP[LJ[\YHS:6, ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VNHPUVU[OLQVI L_WLYPLUJLPU[OLJVUZ[Y\J[PVUPUK\Z[Y` ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VPU[LYWYL[HYJOP[LJ [\YHSHUKLUNPULLYPUN^VYRPUNKYH^PUNZ HUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMVYYLZPKLU[PHSHUK JVTTLYJPHSJVUZ[Y\J[PVU0UJVYWVYH[LZZP[L ]PZP[Z^OLUWVZZPISL*V\YZL3L]LS-LL5- =HYPHISL*YLKP[JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

)*;

*VUZ[Y\J[PVU,Z[PTH[PUN 7YLYLX\PZP[LZ!)*;HUK)*; 7YLWHYLZZ[\KLU[Z[VKVX\HU[P[`[HRLVMM»Z VUTH[LYPHSLX\PWTLU[HUKSHIVYLZ[PTH[LZ MVYI\PSKPUNJVUZ[Y\J[PVU0UJVYWVYH[LZ

JVTW\[LYLZ[PTH[PUN,UHISLZ[OLZ[\KLU[ [VPU[LYWYL[HYJOP[LJ[\YHSHUKLUNPULLYPUN ^VYRPUNKYH^PUNZHUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMVY YLZPKLU[PHSHUKJVTTLYJPHSJVUZ[Y\J[PVU 0UJVYWVYH[LZZP[L]PZP[Z^OLUWVZZPISL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)\ZPULZZ)<: )<:

4HYRL[PUN:LTPUHY ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VWHY[PJPWH[LPUNYV\W KPZJ\ZZPVUZYLSH[PUN[VZ\JJLZZM\SLTWSV` TLU[;OLZ[\KLU[T\Z[JVTWSL[LHWYVQLJ[ YLSH[PUN[VOPZOLYQVI;OPZJV\YZLT\Z[IL [HRLUJVUJ\YYLU[S`^P[O[OL4HYRL[PUN 0U[LYUZOPWHUKPZYLWLH[HISLMVYJYLKP[ *VYLX\PZP[LJV\YZLZ!)<:JYLKP[Z 3LJ[\YL

)<:

4HYRL[PUN0U[LYUZOPW 7YV]PKLZLTWSV`TLU[L_WLYPLUJLPUH WVZP[PVUJVUZPZ[LU[^P[O[OLJHYLLYVIQLJ[P]L VM[OLZ[\KLU[;OLWVZP[PVUT\Z[ILHWWYV]LK I`[OLWYVNYHTKPYLJ[VY;OPZMHSSZWYPUN VYZ\TTLYZLTLZ[LY]HYPHISLJYLKP[JV\YZL TH`IL[HRLUHZ[OLÃ&#x201E;YZ[VYZLJVUKZ[\KLU[ PU[LYUZOPWHUKPZYLWLH[HISLMVYJYLKP[ ;VIL[HRLUJVUJ\YYLU[S`^P[O)<: *VYLX\PZP[LJV\YZLZ!)<:*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)<:

4LKPJHS0UZ\YHUJLHUK*VKPUN 0U[YVK\J[PVU[V[`WLZVMTLKPJHSPUZ\YHUJL HUKWYVJLK\YHSHUKKPHNUVZ[PJJVKPUN 0UJS\KLZWYLWHYH[PVUVMPUZ\YHUJLMVYTZ 0*+*4JVKPUNWYVJLK\YHSJVKPUN \ZPUN/*7*:Z`Z[LTJVTTVUPUZ\YHUJL JHYYPLYZHUKJSHPTZWYVJLZZPUNN\PKLSPULZ 4LKPJHYL4LKPJHPKHUK^VYRLYZ» JVTWLUZH[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

(\[VTH[LK6MJ7YVJLK\YLZ 7YLYLX\PZP[LZ!)<:VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY :[\KLU[ZOHUKSLVMÃ&#x201E;JLHJ[P]P[PLZ\ZPUN JVTW\[LYZPUHZPT\SH[LKVMÃ&#x201E;JLLU]PYVU TLU[:[\KLU[ZHJJLZZZVM[^HYLPUJS\KPUN ^VYKWYVJLZZPUNLSLJ[YVUPJTHPSHUK JHSLUKHYPUNHUKV[OLYZWLJPHSPaLK ZVM[^HYL*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

)<:

6MÃ&#x201E;JL;YHUZJYPW[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!)<: +LZPNULK[VKL]LSVWZRPSSPU[YHUZJYPIPUN YLJVYKLKKPJ[H[PVUMVYH]HYPL[`VMI\ZPULZZ ZLJ[VYZPUHULMÃ&#x201E;JPLU[THUULY\ZPUNWYVWLY MVYTH[ZZWLSSPUNHUKNYHTTHYJYLKP[Z 3LJ[\YL
)<:

3LNHS;YHUZJYPW[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!)<: +LZPNULK[VKL]LSVWZRPSSZPU[YHUZJYPIPUN YLJVYKLKSLNHSKPJ[H[PVUPUHULMÃ&#x201E;JPLU[ THUULY\ZPUNWYVWLYMVYT\SHZZWLSSPUN NYHTTHYHUKSLNHS[LYTPUVSVN`JYLKP[Z 3LJ[\YL

)<:

4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!)<:(/, +LZPNULK[VKL]LSVWZRPSSPU[YHUZJYPIPUN YLJVYKLKTLKPJHSKPJ[H[PVUPUHULMÃ&#x201E;JPLU[ THUULY\ZPUNWYVWLYMVYTH[ZNYHTTHY ZWLSSPUNHUKTLKPJHS[LYTPUVSVN` JYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

3LNHS;LYTPUVSVN` .P]LZRUV^SLKNLHUK\UKLYZ[HUKPUNVM [LYTZJVTTVUS`\ZLKPU[OLSLNHSWYVMLZ ZPVU:[\KLU[ZSLHYU[VKLÃ&#x201E;UL[LYTZHUK\ZL [OLTPUSLNHSJVU[L_[JYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

4HUHNLTLU[:LTPUHY ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VWHY[PJPWH[LPU KPZJ\ZZPVUZYLSH[PUN[VZ\JJLZZM\SLTWSV` TLU[;OLZ[\KLU[T\Z[JVTWSL[LHWYVQLJ[ YLSH[PUN[VOPZOLYQVI;OPZJV\YZLT\Z[IL [HRLUJVUJ\YYLU[S`^P[O[OL4HUHNLTLU[ 0U[LYUZOPWHUKPZYLWLH[HISLMVYJYLKP[ *VYLX\PZP[LJV\YZLZ!)<:JYLKP[Z 3LJ[\YL

)<:

4HUHNLTLU[0U[LYUZOPW *VYLX\PZP[LJV\YZL!)<: 7YV]PKLZLTWSV`TLU[L_WLYPLUJLPU HWVZP[PVUJVUZPZ[LU[^P[O[OLJHYLLY VIQLJ[P]LVM[OLZ[\KLU[;OLWVZP[PVUT\Z[ ILHWWYV]LKI`[OLWYVNYHTKPYLJ[VY;OPZ MHSSZWYPUNVYZ\TTLYZLTLZ[LY]HYPHISL JYLKP[JV\YZLTH`IL[HRLUHZ[OLÃ&#x201E;YZ[VY ZLJVUKZ[\KLU[PU[LYUZOPWHUKPZYLWLH[HISL MVYJYLKP[;VIL[HRLUJVUJ\YYLU[S`^P[O )<:*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

YLÃ&#x201E;ULTLU[VMZVJPHSZRPSSZVMÃ&#x201E;JLTHUHNL TLU[KLJPZPVUZHUKYL]PL^VMVMÃ&#x201E;JLZRPSSZ HUKYLZWVUZPIPSP[PLZJYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`:LTPUHY *VYLX\PZP[LJV\YZLZ!)<:)<: ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VWHY[PJPWH[LPU KPZJ\ZZPVUZYLSH[PUN[VZ\JJLZZM\SLTWSV` TLU[;OPZJV\YZLT\Z[IL[HRLUJVUJ\Y YLU[S`^P[O[OLPU[LYUZOPWJV\YZL)<: )<:VY)<:JYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!)<: +LZPNULK[VWYV]PKLLTWSV`TLU[L_WLYP LUJLPUHWVZP[PVU\ZPUNZWLJPHSPaLKZRPSSZ -PLSKL_WLYPLUJL!TPUPT\TVM OV\YZYLX\PYLKVM(KTPUPZ[YH[P]L(ZZPZ[HU[ ,_LJ\[P]LHUK3LNHSHUK6MÃ&#x201E;JL4HUHNL TLU[THQVYZ*VYLX\PZP[LJV\YZLZ!)<: *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)<:

4LKPJHS;YHUZJYPW[PVUPZ[0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!)<: )<: )06HUKTPUPT\T[`WPUNZWLLKVM ^VYKZWLYTPU\[L +LZPNULK[VWYV]PKLLTWSV`TLU[L_WLYP LUJLPUHWVZP[PVU[OH[^PSS\[PSPaL[OL ZWLJPHSPaLKZRPSSZVM[OLZ[\KLU[7SHJLTLU[Z ^PSSPUJS\KLWVZP[PVUZPUKVJ[VYZ»VMÃ&#x201E;JLZ OVZWP[HSZTLKPJHSJSPUPJZL[J;VIL[HRLU JVUJ\YYLU[S`^P[O)<:*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)<:

6MÃ&#x201E;JL;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW¶4LKPJHS 7YLYLX\PZP[LZ!)<: "[VIL[HRLU JVUJ\YYLU[S`^P[O)<: +LZPNULK[VWYV]PKLLTWSV`TLU[L_WLYP LUJLPUHWVZP[PVU[OH[^PSS\[PSPaL[OL ZWLJPHSPaLKZRPSSZVM[OLZ[\KLU[7SHJLTLU[Z ^PSSPUJS\KLWVZP[PVUZPUTLKPJHSVMÃ&#x201E;JLZ OVZWP[HSZHUKJSPUPJZ-PLSKL_WLYPLUJL! TPUPT\TVMOV\YZ*V\YZL3L]LS-LL 5-JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)<:

)<:

+LZPNULKHZHJHWZ[VULJSHZZMVYIV[O 4HUHNLTLU[HUK4HYRL[PUNTHQVYZ(YLHZ VMJVUJLU[YH[PVU^PSSPUJS\KLJ\YYLU[[VWPJZ PUI\ZPULZZQVIZLLRPUNHUKRLLWPUNZRPSSZ VYNHUPaH[PVUHSWVSP[PJZHUKKPWSVTHJ`HUK HUPUKLW[OL_HTPUH[PVUVMTHUHNLTLU[ THYRL[PUNJVUJLW[ZJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!)<: 9LHSPZ[PJKPJ[H[PVU^P[OJVTWYLOLUZP]L [LYTPUVSVN`PUZWLJPHS[PLZI`TLKPJHS WYVMLZZPVUHSZMYVT]HYPV\ZL[OUPJNYV\WZ JYLKP[Z3LJ[\YL

4HUHNLTLU[4HYRL[PUN*HWZ[VUL

)<:

7YVMLZZPVUHS+L]LSVWTLU[ +LZPNULKHZHWYLLTWSV`TLU[JV\YZL (YLHZVMZ[\K`PUJS\KLQVIZLHYJOPUNZRPSSZ(K]4LKPJHS;YHUZJYPW[PVU

)<:

(JJV\U[PUN7YVJLZZ +L]LSVWZHMV\UKH[PVUHUKH^VYRPUN RUV^SLKNLVM[OLIHZPJHJJV\U[PUN WYVJLK\YLZ:[\KLU[Z^PSS^VYR[OYV\NO [OLHJJV\U[PUNJ`JSLJYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

:[H[PZ[PJZMVY)\Z +L]LSVWZH^VYRPUNRUV^SLKNLVMZVTLVM [OLZ[H[PZ[PJHS[VVSZ\ZLKPUI\ZPULZZHUHS`ZPZ HUKKLJPZPVUTHRPUNJYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

(JJV\U[PUN0U[LYUZOPW +LZPNULK[VWYV]PKLLTWSV`TLU[L_WLYP LUJLPUHWVZP[PVU[OH[^PSS\[PSPaL[OL ZWLJPHSPaLKZRPSSZVM[OLZ[\KLU[;OL WVZP[PVUT\Z[ILHWWYV]LKI`[OLHJJV\U[ PUNWYVNYHTJVVYKPUH[VY*V\YZL3L]LS-LL 5-JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)<:

:THSS)\ZPULZZ4HUHNLTLU[ *V]LYZLU[YLWYLUL\YZOPWVWWVY[\UP[PLZHUK JOHSSLUNLZMHJPUNZTHSSI\ZPULZZTHUHNLYZ PUJS\KPUNOV^[VJVUJLW[\HSPaLHMLHZPISL I\ZPULZZJVUJLW[KL]LSVWHJVTWYLOLU ZP]LI\ZPULZZWSHUVI[HPUZ[HY[\WJHWP[HS L_LJ\[L[OLÃ&#x201E;YTZZ[YH[LN`HUKTHPU[HPU Ã&#x201E;UHUJPHSHUKPU]LU[VY`JVU[YVSJYLKP[Z 3LJ[\YL

)<: 

7YPUVM9L[HPSPUN +LZPNULKMVY[OVZLV^UPUNVYWSHUUPUN[V ILJVTLV^ULYZVMHYL[HPSI\ZPULZZ[OVZL PU]VS]LKVYWSHUUPUN[VILJVTLPU]VS]LK PU[OLTHUHNLTLU[M\UJ[PVUVMHYL[HPS I\ZPULZZHUKVY[OVZLKLZPYPUNHNLULYHS RUV^SLKNLVMYL[HPSPUNHZHUPUZ[P[\[PVU JYLKP[Z3LJ[\YL

)<: 

7YPUVM(K]LY[PZPUN 7YV]PKLZHUV]LY]PL^VMPU[LNYH[LKIYHUK WYVTV[PVUWYVTV[PVUHSZ[YH[LN`YLZLHYJO JYLH[P]P[`[OLYVSLVMHUHK]LY[PZPUNHNLUJ` HUKV[OLYZ\WWVY[VYNHUPaH[PVUZTLKPH ZLSLJ[PVUHUKHZZLZZTLU[L[OPJHSHUK YLN\SH[VY`JVUZPKLYH[PVUZHUKI\KNL[HY` HSSVJH[PVUZJYLKP[Z3LJ[\YL

)<: 

7YPUJPWSLZVM:LSSPUN *V]LYZ[OL]HYPV\ZHZWLJ[ZVM[OLWLYZVUHS ZLSSPUNWYVJLZZPUJS\KPUNVYNHUPaH[PVUHS I\`PUNTV[P]LZJVUZ\TLYILOH]PVY HWWYVHJOPUN[OLJ\Z[VTLYTHRPUN[OL WYLZLU[H[PVUOHUKSPUNVIQLJ[PVUZ [LJOUPX\LZMVYJSVZPUN[OLZHSLHUK THUHNPUN[OLZHSLZMVYJLJYLKP[Z 3LJ[\YL

)<: 

:LJ\YP[PLZ0U]LZ[TLU[ +LZPNULK[VPUJYLHZLRUV^SLKNLPU PU]LZ[TLU[HJ[P]P[PLZI`WYV]PKPUNIHZPJ PUMVYTH[PVUULLKLKMVYZV\UKWLYZVUHS PU]LZ[TLU[[OYV\NOL_WSVYPUNH]HYPL[` VMPU]LZ[PUNÃ&#x201E;LSKZHUK[VVSZJYLKP[Z 3LJ[\YL


)<: 

)<:

)<:

*V]LYZIHZPJHWWSPJH[PVUZVMTH[OLTH[PJZ PU[OLI\ZPULZZ^VYSKWLYJLU[HNLZ LSLTLU[HY`HSNLIYHPU[LYLZ[PUZ[HSSTLU[ I\`PUNZ[H[PZ[PJZPUZ\YHUJLL[J0[PZ KLZPNULK[VYLPUMVYJLHUKL_WHUKI\ZPULZZ JVUJLW[ZOLSKI`[OLZ[\KLU[[OYV\NO[OL \ZLVMTH[OLTH[PJZJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!)<:VYHIPSP[`[V[`WL ^VYKZWLYTPU\[L +L]LSVWTLU[VMZRPSSPUMVYTH[[PUNI\ZPULZZ JVYYLZWVUKLUJLYLWVY[ZMVYTZHUK[HISLZ [VTLL[THPSHIPSP[`HUKWYVK\J[PVU Z[HUKHYKZ0UZ[Y\J[PVUVU^VYKWYVJLZZPUN ZVM[^HYLPZPU[LNYH[LK[OYV\NOV\[[OL JV\YZL*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*V]LYZ[OLVIQLJ[P]LZVYNHUPaH[PVU HUKYVSLVMI\ZPULZZPU[OLMYLLLU[LYWYPZL Z`Z[LT;OLJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKL HUV]LY]PL^VM[OLÃ&#x201E;LSKVMI\ZPULZZHUK[V WYV]PKLHMYHTL^VYRPU[V^OPJOZWLJPHS PaLKÃ&#x201E;LSKZTH`ILZ[\KPLKJYLKP[Z 3LJ[\YL

)\ZPULZZ4H[O

)<: 

-\UKHTLU[HSZVM(JJV\U[PUN (UPU[YVK\J[PVU[VIHZPJHJJV\U[PUN WYPUJPWSLZHUK[LJOUPX\LZKLZPNULK[V NP]L[OLZ[\KLU[HNLULYHSRUV^SLKNLVM HJJV\U[PUNWYHJ[PJLZHUK[LYTPUVSVN` JYLKP[Z3LJ[\YL

)<: 

-LK;H_(JJV\U[PUN -VJ\ZLZVUHWYHJ[PJHSZ[\K`VM[OLJ\YYLU[ MLKLYHSYL]LU\LHJ[HZP[YLSH[LZ[VI\ZPULZZ HUKPUKP]PK\HSZJYLKP[Z3LJ[\YL

(K]HUJLK-VYTH[[PUN

)<:

7YVJLZZPUN0UMV 7YLYLX\PZP[LZ!)<: +L]LSVWTLU[VMZRPSSPUWYVJLZZPUNPUMVYTH [PVU\ZPUN^VYKWYVJLZZPUNZVM[^HYLHUK HWWS`PUNJYP[PJHS[OPURPUNMYVTH]HYPL[`VM VMÃ&#x201E;JLZPT\SH[PVUZ(K]HUJLKMVYTH[[PUN ZRPSSZHYLM\Y[OLYKL]LSVWLK[OYV\NO HWWSPJH[PVU[VZWLJPHSPaLKVMÃ&#x201E;JLZP[\H[PVUZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

0U[YVK\J[PVU[V)\ZPULZZ 0(0)<: 

)<:

-PUHUJPHS(JJV\U[PUN 0(0)<: 7YLYLX\PZP[LZ!/:HJJ[)<:)<: VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY (Z[\K`VM[OLÃ&#x201E;UHUJPHSZ[H[LTLU[Z[OL HJJV\U[PUNWYVJLZZHUK[OLWYPUJPWSLZ HUKWYVJLK\YLZ\UKLYS`PUNP[LTZVU[OL Ã&#x201E;UHUJPHSZ[H[LTLU[ZJYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

)<:

4HUHNLYPHS(JJV\U[PUN 0(0)<: 

7YLYLX\PZP[LZ!)<:^P[ONYHKLVMº*» VYOPNOLY (Z[\K`VMQVIVYKLYWYVJLZZHUKZ[HUKHYK JVZ[Z`Z[LTZHUKTHUHNLTLU[»Z\ZLZVM JVZ[PUMVYTH[PVUMVYWSHUUPUNHUKJVU[YVS JYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZLJV]LYZJHYLLYKL]LSVWTLU[ MYVT[HYNL[PUNHUKYLZLHYJOPUNHI\ZPULZZ JHYLLY[VWYLWHYPUNLTWSV`TLU[JVTT\UP JH[PVUZHUKPU[LY]PL^PUN;OLJV\YZL HSZVJV]LYZI\ZPULZZ^YP[PUN[LJOUPX\LZ LTHPSHUKTLTVYHUK\TJVTT\UPJH[PVU [LHT^VYRWYVMLZZPVUHSKL]LSVWTLU[HUK I\ZPULZZL[PX\L[[LJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!)<: +LZPNULK[V\ZLHJJV\U[PUNPUMVYTH[PVU [VOLSWTHUHNLTLU[THRLKLJPZPVUZ JVUJLYUPUNWYVK\J[JVZ[PUNWSHUUPUNHUK JVU[YVSSPUNVWLYH[PVUZPUHUL]LYJOHUNPUN I\ZPULZZLU]PYVUTLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

)<: 

)<:

3LNHS,U]PYVU)\ZPULZZ 0(0)<: 

+L]LSVWZZRPSS\ZPUNHIIYL]PH[LK^YP[PUNPU VYKLY[V[HRLUV[LZX\PJRS`HUKHJJ\YH[LS` 7YV]PKLZPUZ[Y\J[PVUMVYILNPUULYZ^OV [YHUZJYPILI\ZPULZZSL[[LYZTLTVZHUK YLWVY[ZX\PJRS`PUHJJLW[HISLMVYTH[[LK JVW`TLL[PUNZ[YPJ[THPSHIPSP[`Z[HUKHYKZ JYLKP[Z3LJ[\YL

(UPU[YVK\J[PVU[VSLNHSZ`Z[LTZHUKSH^ LZWLJPHSS`[OL<:SLNHSZ`Z[LT)\ZPULZZ SLNHSYLSH[PVUZOPWZPU[OLHYLHZVMJYPTPUHS SH^[VY[ZWYVK\J[SPHIPSP[`HUKJVU[YHJ[Z HYLL_HTPULK(U[P[Y\Z[JVUZ\TLYSHIVY HUKLU]PYVUTLU[HSSH^HYLZ[\KPLK"HSZV [OLPU[LYUH[PVUHSTHYRL[WSHJLJYLKP[Z 3LJ[\YL

)<:

)<:

(Z[\K`VM[OLWSHUUPUNHUKZ[HY[\WWOHZLZ VMHULI\ZPULZZPUJS\KPUN[VWPJZVU[OL NSVIHSLI\ZPULZZLJVUVT`Ã&#x201E;UHUJPUN VW[PVUZTHYRL[PUNSLNHSPZZ\LZ^LIZP[L PZZ\LZYPZRTHUHNLTLU[HUKZLJ\YP[` JYLKP[Z3LJ[\YL

*V]LYZ[OLZLSLJ[PVUVM[HYNL[THYRL[Z" [OLJVU[YVSSHISL]HYPHISLZVM[OLTHYRL[PUN TP_PUJS\KPUNWYVK\J[WSHJLWYPJLHUK WYVTV[PVU"HUK[OL\UJVU[YVSSHISL ]HYPHISLZPUJS\KPUNSLNHSLU]PYVUTLU[ LJVUVTPJLU]PYVUTLU[YLZV\YJLZHUK VIQLJ[P]LZJ\S[\YHSLU]PYVUTLU[HUK[OL L_PZ[PUNI\ZPULZZZ[Y\J[\YLJYLKP[Z 3LJ[\YL

)<: 

7YPU*VZ[(JJV\U[

0U[LYTLKPH[L(JJV\U[PUN 7YLYLX\PZP[LZ!)<:^P[ONYHKLVMº*» VYOPNOLY 7YV]PKLZHUPUKLW[OZ[\K`VMHJJV\U[PUN [OLVY`HUKJ\YYLU[WYHJ[PJL0UJS\KLZ[OL KL]LSVWTLU[VMHJJV\U[PUN[OLVY`[OL MVYTH[HUKJVU[LU[VM[OLÃ&#x201E;UHUJPHS Z[H[LTLU[ZHUKLTWOHZPaLZHZZL[Z JYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

*VTW\[LYPaLK(JJV\U[PUN 7YLYLX\PZP[LZ!)<: VY)<: (JHWZ[VULJV\YZL^OPJOYLPUMVYJLZ Ã&#x201E;UHUJPHSHJJV\U[PUNJVUJLW[ZHUK WYVJLK\YLZ[OYV\NO[OL\ZLVMWLYZVUHS JVTW\[LYZHUKWVW\SHYJVTTLYJPHS ZVM[^HYL(JVTWYLOLUZP]LZ[\K`VM JVTW\[LYPaLKHJJV\U[PUNZ`Z[LTZPUIV[O ZLY]PJLHUKTLYJOHUKPZPUNLU]PYVUTLU[Z *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

2L`IVHYKPUN +L]LSVWTLU[VMRL`IVHYKPUNZRPSSVU SL[[LYZU\TILYZHUKZ`TIVSZRL`Z :[\KLU[ZSLHYU[VMVYTH[HUKWYPU[I\ZPULZZ SL[[LYZTLTVZYLWVY[ZHUK[HISLZ\ZPUN ^VYKWYVJLZZPUNMLH[\YLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL

)\ZPULZZ*HYLLY+L]LSVWTLU[

5V[L[HRPUN

7YPUJPWSLZVM,*VTTLYJL

)<:

)\ZPULZZ*VTT\UPJH[PVUZ 7YLYLX\PZP[LZ!)<:VY[OLLX\P]HSLU[ 7YV]PKLZZ[\KLU[ZHWYHJ[PJHSZ[YH[LN` MVYJYLH[PUNZ\JJLZZM\SJVTT\UPJH[PVU WYVK\J[Z\ZLKPUI\ZPULZZJYLKP[Z 3LJ[\YL

)<:

7YPUJPWSLZVM4HYRL[PUN

)<:

7YPUJPWSLZVM4HUHNLTLU[ 7YV]PKLZHUV]LY]PL^VMOV^THUHNLYZ \[PSPaLWSHUUPUNVYNHUPaH[PVUSLHKLYZOPW HUKJVU[YVSPUVYKLY[VLUZ\YL[OH[HÃ&#x201E;YT HJOPL]LZP[ZNVHSZPU[OLTVZ[LMÃ&#x201E;JPLU[^H` WVZZPISLJYLKP[Z3LJ[\YL
)<:

*/4

7YLYLX\PZP[LZ!4(; (UPU[YVK\J[PVU[VZ[H[PZ[PJZHZ\ZLKPU I\ZPULZZKLJPZPVUTHRPUN[OH[PUJS\KLZ H]LYHNLZKPZWLYZPVUWYVIHIPSP[PLZ WYVIHIPSP[`KPZ[YPI\[PVUZZHTWSPUNLYYVY ZHTWSLZPaLJVUÃ&#x201E;KLUJLPU[LY]HSZO`WV[O LZPZ[LZ[ZYLNYLZZPVUHUKJVYYLSH[PVU HUHS`ZPZJYLKP[Z3LJ[\YL

(UPU[YVK\J[VY`KPZJ\ZZPVUVMJOLTPJHS WYPUJPWSLZ7YLZLU[ZHIHSHUJLIL[^LLU IHZPJRUV^SLKNLULLKLK[V\UKLYZ[HUK [OL\ZLZVMJOLTPJHSZHUKHWWSPJH[PVUZVM JOLTPJHSZPUL]LY`KH`SPML*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

)\ZPULZZ:[H[PZ[PJZ 0(0)<: 

)<:

3HIVY9LSH[PVUZ 7YLYLX\PZP[LZ!)<:VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY (Z[\K`VM[OLSHIVYHUKLTWSV`TLU[ SH^Z[OH[OH]L[OLNYLH[LZ[PTWHJ[VU[OL YLSH[PVUZOPWIL[^LLULTWSV`LYZHUK LTWSV`LLZHUK[OLZ[YH[LNPLZTHUHNLYZ \[PSPaL[VTHPU[HPUHULMMLJ[P]LSL]LSVM LTWSV`LLZH[PZMHJ[PVU;YHUZMLYZHZLSLJ[P]L JYLKP[VUS`JYLKP[Z3LJ[\YL

)<:

0U[YV[V0U[LYUH[PVUHS)\ZPULZZ 7YLYLX\PZP[LZ!)<:VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY (UPU[YVK\J[PVU[VMVYLPNU[YHKL[OLVY`HUK WYHJ[PJL^P[OZWLJPHSLTWOHZPZVUJ\S[\YHS KP]LYZP[`PU[OLHYLHZVMTHYRL[PUN THUHNLTLU[Ã&#x201E;UHUJLLJVUVTPJZHUK [OLLU]PYVUTLU[PU^OPJOI\ZPULZZLZ M\UJ[PVU;YHUZMLYZHZLSLJ[P]LJYLKP[VUS` JYLKP[Z3LJ[\YL

)<: 

/\THU9LZV\YJL4HUHNLTLU[ 7YLYLX\PZP[LZ!)<:VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OLTHUHNLYPHSWYVJLZZVMWSHUUPUN KL]LSVWPUNHUKJVU[YVSSPUNO\THU YLZV\YJLZ^P[OPU[OLVYNHUPaH[PVUPZ L_HTPULK:WLJPHSLTWOHZPZ^PSSIL WSHJLKVU[OLHYLHZVMYLJY\P[PUNZLSLJ[PVU [YHPUPUNSHIVYYLSH[PVUZZHSHY`HUKMYPUNL ILULÃ&#x201E;[HKTPUPZ[YH[PVU;YHUZMLYZHZLSLJ[P]L JYLKP[VUS`JYLKP[Z3LJ[\YL

*OLTPZ[Y`*/4 */4â&#x2013;¼

:WLJPHS;VWPJZPU*OLTPJHS:JPLUJL +LZPNULKMVYLSLTLU[HY`HUKZLJVUKHY` [LHJOLYZ[VWYV]PKLHULZZLU[PHSIHJRNYV\UK PU[OLHWWSPJH[PVUVMZJPLUJL[VH[VWPJVM ZVJPL[HSPU[LYLZ[;OLJV\YZLTH`IL YLWLH[LKMVYJYLKP[PMHKPMMLYLU[[VWPJPZ [H\NO[9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL7O`ZPJHS:JPLUJL00 0(07 3

*/4

*VUJLW[ZVM*OLTPZ[Y` 0(07 3 (UPU[YVK\J[PVU[V[OLJVUJLW[ZVM JOLTPZ[Y`^OLYLPUMVYTH[PVUPZWYLZLU[LK [VZ[\KLU[Z^P[OSP[[SLIHJRNYV\UKVYUV WYPVYPU[LYLZ[PUJOLTPZ[Y`HUK[OVZL Z[\KLU[Z^OVHYLUV[PU[LYLZ[LKPUHIZ[YHJ[ VYTH[OLTH[PJHS[OLVYPLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*/4

0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`0 0(07 3 -\UKHTLU[HSZVMPUVYNHUPJJOLTPZ[Y` PUJS\KPUNOPZ[VY`H[VTPJ[OLVY`IVUKPUN Z[VPJOPVTL[Y`NHZLZZVSPKZZVS\[PVUZ JOLTPJHSLX\PSPIYPHHJPKZIHZLZZHS[ZW/ HUKLSLJ[YVJOLTPZ[Y`*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*/4

0U[YVK\J[VY`*OLTPZ[Y`00 7YLYLX\PZP[LZ!*/4 :[\K`VMVYNHUPJHUKIPVSVNPJHSJOLTPZ[Y` MVYZ[\KLU[ZPUHSSPLKOLHS[OWYVNYHTZ HNYPJ\S[\YLMVYLZ[Y`HUKV[OLYTHQVYZ ^P[OJVTWHYHISLYLX\PYLTLU[Z*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*/4

.LULYHS*OLTPZ[Y`0 0(07 3 7YLYLX\PZP[LZ!`Y/:*OLTPZ[Y`*/4 VYJVUZLU[VM+P]PZPVU*OHPY .LULYHSWYPUJPWSLZVMJOLTPZ[Y`MVYZ[\KLU[Z THQVYPUNPUJOLTPZ[Y`LUNPULLYPUNVY ZJPLUJLWYVMLZZPVUZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*/4

.LULYHS*OLTPZ[Y`00 7YLYLX\PZP[LZ!*/4 *VU[PU\LZ[OLZ[\K`VMNLULYHSJOLTPJHS WYPUJPWSLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*/4

6YNHUPJ*OLTPZ[Y`0 7YLYLX\PZP[LZ!*/4 -\UKHTLU[HSPU[YVK\J[PVU[VVYNHUPJ JOLTPZ[Y`PUJS\KPUNHZ[\K`VMO`KYVJHY IVUZHUKHSJVOVSZ^P[OZWLJ[YVZJVW` Z[LYLVJOLTPZ[Y`HUKYLHJ[PVUTLJOHUPZTZ ;VIL[HRLUJVUJ\YYLU[S`^P[O*/4 *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*/4

6YNHUPJ*OLTPZ[Y`00 7YLYLX\PZP[LZ!*/4 ;OPZJV\YZLPZHJVU[PU\H[PVUVM6YNHUPJ *OLTPZ[Y`0*/4^P[OMVJ\ZVU JHYIVU`SZJOLTPZ[Y`V_PKH[PVUHUK YLK\J[PVUHUKIPVTVSLJ\SLZ;VIL[HRLU JVUJ\YYLU[S`^P[O*/4*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*/4

6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI0 3HIVYH[VY`JV\YZLPU[YVK\JLZZ`U[OLZPZHUK [OLIHZPJ[LJOUPX\LZMVY[OLZLWHYH[PVU PZVSH[PVUW\YPÃ&#x201E;JH[PVUHUKPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVU VMVYNHUPJJVTWV\UKZ*V\YZLPZKLZPNULK MVYJVUJ\YYLU[YLNPZ[YH[PVUPU*/4 *VYLX\PZP[LJV\YZLZ!*/4JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*/4

6YNHUPJ*OLTPZ[Y`3HI00 3HIVYH[VY`L_WLYPTLU[ZPUVYNHUPJ JOLTPZ[Y`^P[OHMVJ\ZVUT\S[PZ[LW Z`U[OLZPZ*V\YZLPZKLZPNULKMVYJVUJ\YYLU[ YLNPZ[YH[PVUPU*/4*VYLX\PZP[L JV\YZLZ!*/4JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*P]PS,UNPULLYPUN ;LJOUVSVN`*,; *,;

*P]PS*VUZ[Y\J[PVU0 :[\K`VMJP]PSJVUZ[Y\J[PVUPUJS\KPUN [`WLZVMWYVQLJ[ZWLYZVUULSLX\PWTLU[ TH[LYPHSZHUKTL[OVKZ)S\LWYPU[YLHKPUN HUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUPU[LYWYL[H[PVUMVYOLH]` JVUZ[Y\J[PVUPZHSZVLTWOHZPaLKJYLKP[Z 3LJ[\YL

*,;

*P]PS*VUZ[Y\J[PVU00 7YLYLX\PZP[LZ!*,; -HTPSPHYPaLZ[OLZ[\KLU[^P[OIHZPJ JVUJLW[ZVMJVUZ[Y\J[PVUTHUHNLTLU[ ^P[OZWLJPHSLTWOHZPZVUJVU[YHJ[ZJVZ[ LZ[PTH[PUNWYVNYLZZZJOLK\SPUNLUNPULLY PUNLJVUVTPJZHUKX\HSP[`JVU[YVS JYLKP[Z3LJ[\YL


*,;

:VPSZ(NNYLNH[LZ 7YLYLX\PZP[LZ!;,* -HTPSPHYPaLZ[OLZ[\KLU[^P[OIHZPJ JVUJLW[ZVMJVUZ[Y\J[PVUTHUHNLTLU[ ^P[OZWLJPHSLTWOHZPZVUJVU[YHJ[ZJVZ[ LZ[PTH[PUNWYVNYLZZZJOLK\SPUNLUNPULLY PUNLJVUVTPJZHUKX\HSP[`JVU[YVS*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

7**;OLVY`HUK+LZPNU 7YLYLX\PZP[LZ!*,;VY)*; +PZJ\ZZPVUVMJVUJYL[L[OYV\NOHSSZ[HNLZ VMKLZPNUTP_KLSP]LY`WSHJLTLU[HUK J\YPUN^P[OZWLJPHSLTWOHZPZVUKLZPNU WYVWVY[PVUPUNHUKÃ&#x201E;LSK[LZ[PUN*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

(ZWOHS[;OLVY`HUK+LZPNU 7YLYLX\PZP[LZ!*,; +PZJ\ZZPVUVMHZWOHS[WH]PUNMYVTWSHU[ [VWH]LY^P[OZWLJPHSLTWOHZPZVU[LZ[PUN HUKWYVWVY[PVUPUN*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

;OPZJSHZZPZKLZPNULK[VMHTPSPHYPaLZ[\KLU[Z ^P[O[OL[OLVY`VM[OLNSVIHSWVZP[PVUPUN Z`Z[LTHUKKH[HJVSSLJ[PVUTL[OVKZ HZZVJPH[LK^P[ONLVNYHWOPJPUMVYTH[PVU Z`Z[LTZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_W ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VNHPUVU[OLQVI L_WLYPLUJLPU*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` K\YPUN[OLZ\TTLYZLZZPVU*V\YZL3L]LS -LL=HYPHISL*YLKP[JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_W ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VNHPUVU[OLQVI L_WLYPLUJLPU*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL 7YLYLX\PZP[LZ!*,; ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VNHPUVU[OLQVI L_WLYPLUJLPU*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

:\Y]L`PUN0

*,;

-\UKHTLU[HSZVMIHZPJZ\Y]L`PUN VWLYH[PVUZZ\JOHZJOHPUPUNSL]LSPUNHUK \ZLVM[OL[YHUZP[HUK[OLIHZPJJHSJ\SH[PVUZ HZZVJPH[LK^P[O[OLZLVWLYH[PVUZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*,; ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VNHPUVU[OLQVI L_WLYPLUJLPU*P]PS,UNPULLYPUN;LJOUVSVN` *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL

*,;

*,;

7YLYLX\PZP[LZ!*,;;,* +LZPNULK[VHWWS`[OLZRPSSZSLHYULKPU :\Y]L`PUN0[VWYHJ[PJHSWYVISLTZZ\JOHZ JSVZLK[YH]LYZLHYLHJHSJ\SH[PVUZSHUK Z\Y]L`PUN[VWVNYHWOPJTHWWPUNZ[HKPH Z\Y]L`ZHUKKPMÃ&#x201E;J\S[SL]LSJPYJ\P[Z *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*,; +LZPNULK[VWYV]PKL[OLZ[\KLU[^P[O^VYR L_WLYPLUJLPU[OLÃ&#x201E;LSK^OPSLTHPU[HPUPUN JVU[HJ[^P[OHUPUZ[Y\J[VYMVYYL]PL^HUK HZZPZ[HUJL*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

:\Y]L`PUN00

*,;

:\Y]L`PUN000 7YLYLX\PZP[LZ!*,; (UHS`ZPZVMOVYPaVU[HSHUK]LY[PJHS J\Y]LZWYLJPZLJVU[YVS[YH]LYZLZHUK SL]LSPUN,TWOHZPaLZ[OL\ZLVM[V[HS Z[H[PVUZLSLJ[YVUPJKH[HJVSSLJ[VYZ.7: LX\PWTLU[HUKLUNPULLYPUNZVM[^HYL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

+H[H*VSSLJ[PVUMVY.0:4HWWPUN 7YLYLX\PZP[LZ!,:*VY*,;

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_W

*,;

*(+MVY*P]PS,UNPULLYPUN 7YLYLX\PZP[LZ!*,; (Z[\K`VM*VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN*(+ YLSH[LK[VJP]PSLUNPULLYPUNHWWSPJH[PVUZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

*P]PS+YHM[PUN 7YLYLX\PZP[LZ!*(+ -VJ\ZLZVUKL]LSVWPUNJVTWL[LUJLPU KYHM[PUNZ[Y\J[\YHSHUKKL[HPSKYH^PUNZ^P[O ZWLJPHSLTWOHZPZVUPU[LYWYL[PUNÃ&#x201E;LSKKH[H [VWYVK\JLOPNO^H`JVUZ[Y\J[PVUKYH^PUNZ

HUKZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*,;

/`KYH\SPJZ+YHPUHNL 7YLYLX\PZP[LZ!;,* -\UKHTLU[HSZVMZ[H[PJZRPULTH[PJZHUK K`UHTPJÃ&#x2026;V^"KYHPUHNLHYLHHUK]VS\TL VMÃ&#x2026;V^JHSJ\SH[PVUZJYLKP[Z3LJ[\YL

*VTTLYJPHS+YP]LYZ 3PJLUZL*+3 *+3

*SHZZ)*VTTLYJPHS+YP]LY;YHPUPUN ;OPZJV\YZLWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[^P[OJVYL RUV^SLKNLHUKZRPSSZULLKLK[VWHZZ0SSPUVPZ :LJYL[HY`VM:[H[L*SHZZ)^YP[[LUHUK ILOPUK[OL^OLLSSPJLUZPUN[LZ[ZJYLKP[Z

*+3

*+39LMYLZOLY*V\YZL +LZPNULKMVY[OLZ[\KLU[^OVOHZWYL]P V\ZS`WHZZLK*+3HUK^OVOHZUV[ KYP]LUK\YPUN[OLKH`ZPTTLKPH[LS` MVSSV^PUNNYHK\H[PVU:[\KLU[^PSSIL YLPZZ\LKHJ\YYLU[JVTWSL[PVUJLY[PÃ&#x201E;JH[LHZ YLX\PYLKI`TVZ[LTWSV`LYZ[VILLSPNPISL MVYLU[Y`SL]LSLTWSV`TLU[JYLKP[

*VTW\[LY(PKLK +YHM[PUN*(+ *(+

4PJYVZ[H[PVU*(+0 :[\KLU[^PSSSLHYU[V\ZL[OL0U[LNYHWO 4PJYVZ[H[PVU*VTW\[LY(PKLK+YHM[PUN Z`Z[LT[VJYLH[LZPTWSL[VTVKLYH[LS` JVTWSL_[LJOUPJHSKYH^PUNZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*(+â&#x2013;¼ *(+0

)HZPJ;OLVY`VM*(+:[\KLU[^PSSSLHYU [V\ZLH*VTW\[LY(PKLK+YHM[PUNZ`Z[LT [VJYLH[LZPTWSL[VTVKLYH[LS`JVTWSL_ [LJOUPJHSKYH^PUNZ9LWLH[HISL;PTL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*(+ *(+00

7YLYLX\PZP[LZ!*(+ ;OPZJV\YZLPZHJVU[PU\H[PVUVM*(+0 *(+:\JOZ\IQLJ[ZHZ:`TIVS 3PIYHYPLZ)SVJR([[YPI\[LZ++LZPNU :VSPK4VKLSPUNHUK:SPKL:OV^ZHYL Z[\KPLK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU
*(+

*(+â&#x2013;¼

7YLYLX\PZP[LZ!*(+ ;OPZJV\YZLMHTPSPHYPaLZ[OLZ[\KLU[^P[O [OLZL[\W\ZLHUKMLH[\YLZVM]HYPV\Z *(+Z`Z[LTZ:\JOZ\IQLJ[ZHZVWLYH[PUN Z`Z[LTZÃ&#x201E;SLTHUHNLTLU[HUKJ\Z[VTPaPUN (\[V*(+HYLHSZVZ[\KPLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

+LZPNULK[VWYVTV[LVU[OLQVIL_WLYPLUJL PU*(+[LJOUVSVN`^OPSLHWWS`PUNZRPSSZ HUKRUV^SLKNLSLHYULKPU[OLWYVNYHT;OL LTWSV`LYZHUKZ\WLY]PZPUNPUZ[Y\J[VYZ^VYR JSVZLS`^P[O[OLZ[\KLU[PUHUVMMJHTW\Z QVIZP[L9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*(++YHM[PUN:`Z[LTZ

*(+

:WLJPHS(WWSPJH[PVUZVM*(+ 7YLYLX\PZP[LZ!*(+HUK*(+ VYJVUJ\YYLU[LUYVSSTLU[ ;OPZJV\YZLPZHTVYLPUKLW[OZ[\K`VM JVTW\[LYHPKLKKLZPNU;OLZ[\KLU[^PSS L_WSVYLZWLJPÃ&#x201E;JHWWSPJH[PVUZVM*(+HUK PUK\Z[Y`YLX\PYLTLU[Z*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*(+

+:VSPK4VKLSPUN 7YLYLX\PZP[LZ!*(+ ;OPZJV\YZLPZHUPUKLW[OZ[\K`VM[OYLL KPTLUZPVUHSZVSPKTVKLSPUN\ZPUNKPMMLYLU[ JVTW\[LYHPKLKKLZPNUWYVNYHTZ;OL Z[\KLU[^PSSSLHYU[VJYLH[L]PL^YLUKLY HUKWSV[+TVKLSZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*(+

+7HYHTL[YPJ+LZPNU 7YLYLX\PZP[LZ!*(+ ;OPZJV\YZLPZZ[\K`VM[OYLLKPTLUZPVUHS WHYHTL[YPJKLZPNUHUKWYV[V[`WLJYLH[PVU ;OLZ[\KLU[^PSSSLHYU[VJYLH[LHMHTPS`VM WHY[KLZPNUZ\ZPUNWHYHTL[YPJTVKLSPUN *(+ZVM[^HYL*YLH[PUNKLZPNUWYV[V[`WLZ ^PSSHSZVILJV]LYLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*(+â&#x2013;¼

0U[YVK\J[PVU[V:VSPK^VYRZ ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VM[OYLLKPTLUZPVUHS ZVSPKTVKLSPUN\ZPUN[OL:VSPK^VYRZ Z`Z[LT;OLZ[\KLU[^PSSSLHYU[VJYLH[L ]PL^YLUKLYHUKWSV[+TVKLSZHUK HZZLTISPLZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*(+â&#x2013;¼

>PUK,ULYN`+LZPNU ;OPZJV\YZLPZHUPUKLW[OZ[\K`VM[OL TLJOHUPJHSKLZPNUVM^PUK[\YIPUL JVTWVULU[Z;OLZ[\KLU[^PSSSLHYU[V KLZPNUWYV[V[`WL[LZ[HUKPTWYV]L[\YIPUL ISHKLZHUK[V^LYZ9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_W

*(+ 

*VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUN (UPU[YVK\J[PVU[V[OL\ZLVMH*(+*(4 Z`Z[LT:[\KLU[^PSSSLHYU[V\ZLH JVTW\[LYMVYKLZPNUHUK[VH\[VTH[PJHSS` JYLH[LWYVNYHTZ[VJVU[YVSTHU\MHJ[\YPUN LX\PWTLU[*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*(+ 

*VTW\[LY0U[LNYH[LK4HUM (UPU[YVK\J[PVU[V*VTW\[LY0U[LNYH[LK 4HU\MHJ[\YPUN:[\KLU[^PSSSLHYU[VZL[\W WYVNYHTHUK[YV\ISLZOVV[H*04Z`Z[LT ;OPZPZ[OLÃ&#x201E;UHSJV\YZLPU[OL*04;LJOUVS VN`KLNYLLWYVNYHT*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*VTW\[LY 0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ *0: *0:â&#x2013;¼

0U[YVK\J[PVU[V*VTW\[LYZ (UVWLYH[PVUHSVYPLU[LKJV\YZL^OPJO PU]VS]LZZ[\KLU[L_WLYPLUJL\ZPUNOHYK ^HYLZVM[^HYLWLYPWOLYHSZVWLYH[PUN WYVJLK\YLZHUKPU[LYUL[+LZPNULKMVY UV]PJLJVTW\[LY\ZLYZ9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

.YHWOPJ+LZPNU*HWZ[VUL 7YLYLX\PZP[LZ!*0:*0: *0: *0:*0: *0:*0: ;OPZJHWZ[VULJV\YZL^PSSPU[LNYH[L8\HYR 0U+LZPNU0SS\Z[YH[VY7OV[VZOVWHUK>LI 7HNL+LZPNUJVUJLW[Z;OLJV\YZLMLH[\YLZ HZPT\SH[LK^VYRLU]PYVUTLU[:[\KLU[Z ^PSSJVTWSL[LNYHWOPJKLZPNUHWWSPJH[PVUZ PUWYPU[HUKVU[OL^LIMVYHZPT\SH[LK I\ZPULZZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:

â&#x2013;¼

(KVIL-SHZO 7YLYLX\PZP[LZ!*0: VYJVUJ\YYLU[ LUYVSSTLU[ ;OLIHZPJZVM(KVIL-SHZO^LIHUPTH[PVU ZVM[^HYL^PSSILJV]LYLKPUJS\KPUN ^VYRPUN^P[ONYHWOPJZHUKZV\UKZ\ZPUN

[OLKYH^PUN[VVSZJYLH[PUNHUPTH[PVUZHUK ZWLJPHSLMMLJ[Z\ZPUNHJ[PVUZJYPW[ZHUK W\ISPZOPUNTV]PLZ9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

(K]HUJLK>LI;LJOUVSVNPLZ 7YLYLX\PZP[LZ!*0:*0: *0:VY*0: ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVUZLY]LYZPKL [LJOUVSVNPLZ[VJYLH[LKH[HIHZLKYP]LU ^LIZP[LZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

+LZPNUPUNMVY[OL>LI 7YLYLX\PZP[LZ!*0: *0: VYLX\P]HSLU[L_WLYPLUJL ;VVSZ[LJOUPX\LZHUKKLZPNU[OLVY` MVYJYLH[PUN^LSSKLZPNULK^LIZP[LZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

=PZ\HS)HZPJ 7YLYLX\PZP[LZ!*0: *VU[PU\H[PVUVMM\UKHTLU[HSZVMWYVNYHT TPUNZLSLJ[PVUP[LYH[PVUHUKJVUKP[PVU Z[Y\J[\YLZ0U[YVK\J[PVU[VNYHWOPJHS PU[LYMHJLZHUKVIQLJ[VYPLU[LKL]LU[ KYP]LUHWWSPJH[PVUZYLX\PYPUN[OL\ZLVM JVU[YVSZL]LU[ZHYYH`ZLYYVYOHUKSPUN HUKTVYL(SZVPUJS\KLZ4VIPSL6MÃ&#x201E;JL HUK(:75,;HWWSPJH[PVUZ(+65,; HUKJSHZZLZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

>PYLSLZZ5L[^VYRPUN 7YLYLX\PZP[LZ!*0: *0: (UV]LY]PL^JV\YZLVM^PYLSLZZ3(5 [LJOUVSVNPLZHUKPTWSLTLU[H[PVUZ*V\YZL VMZ[\K`PUJS\KLZIV[O[OLVY`HUKJVUÃ&#x201E;N\ YH[PVUVMJ\YYLU[^PYLSLZZKL]PJLZKL[HPSZ VMZ[HUKHYKZHUKKPZJ\ZZPVUZVM ZLJ\YP[`PTWSLTLU[H[PVUZHUKJVUJLYUZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

7V^LY7VPU[ 0U[YVK\J[PVU[V[OLNYHWOPJWYLZLU[H[PVU ZVM[^HYL7V^LY7VPU[;OLIHZPJZVM 7V^LY7VPU[^PSSILJV]LYLKPUJS\KPUNJYLH[ PUNLKP[PUNHUKMVYTH[[PUNZSPKLZ"HKKPUN JSPWHY[HUKWPJ[\YLZ"HUKJYLH[PUN]HYPV\Z JOHY[ZHUKNYHWOZ9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼ >VYK

(UPU[YVK\J[PVU[V[OL^VYKWYVJLZZPUN ZVM[^HYLWHJRHNL>VYK[OH[PUJS\KLZ


KVJ\TLU[WYLWHYH[PVUZ[VYHNLLKP[PUN HUKWYPU[PUN9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

(K]HUJLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (K]HUJLKPUZ[Y\J[PVUPUHUVMÃ&#x201E;JLZ\P[L WYVNYHT^P[OLTWOHZPZVUHK]HUJLK[VWPJZ PU^VYKWYVJLZZPUNZWYLHKZOLL[HUK WYLZLU[H[PVUZVM[^HYL9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

:WLJPHSPaLK:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ :[\KLU[ZOHUKSLVMÃ&#x201E;JLHJ[P]P[PLZHUK\ZL JHYLLYYLSH[LKZVM[^HYLZ\JOHZHUHJJV\U[ PUNZ`Z[LTKLZR[VWW\ISPZOPUNMVYT THUHNLTLU[JHSJ\SH[VYTLKPJHSZJOLK\S PUNHUKPU]VPJPUNHUKSLNHSKVJ\TLU[ WYLWHYH[PVU9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

7YVQLJ[4HUHNLTLU[ (UV]LY]PL^VMWYVQLJ[THUHNLTLU[HZ P[HWWSPLZ[VPUMVYTH[PVU[LJOUVSVN` WYVQLJ[Z7YVQLJ[THUHNLTLU[ZVM[^HYL ^PSSILPU[YVK\JLK9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

*VTW\[LY.HTL+L]LSVWTLU[ 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (WYHJ[PJHSL_WSVYH[PVUVM]PKLVNHTL KL]LSVWTLU[\ZPUNIV[OVYPNPUHSWYVNYHT TPUNHUKTVKPÃ&#x201E;JH[PVUVML_PZ[PUNNHTL JVKL(]HYPL[`VMNHTL[`WLZ^PSSIL L_WSVYLKHUKJYLH[LK^P[O[OLMVJ\ZILPUN VU\UKLYZ[HUKPUNL_WSVYH[PVUHUK JYLH[P]P[`PU[OLKL]LSVWTLU[WYVJLZZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

+*VTW\[LY(UPTH[PVU (UV]LY]PL^HUKL_WSVYH[PVUVM[OL KPMMLYLU[HWWSPJH[PVUZHUK[LJOUPX\LZ\ZLK PU[OLKL]LSVWTLU[VM+TVKLSZMVYNHTL ]PKLVHUK^LIHUPTH[PVU;OLJV\YZL^PSS L_WSVYLH]HYPL[`VMJVTTVUS`\ZLK[VVSZ HUK^PSSPKLU[PM`[OLPYZ[YLUN[OZHUK JHWHJP[PLZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

(K]HUJLK.HTL+L]LSVWTLU[ 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (UPUKLW[OL_HTPUH[PVUVM[OLKPMMLYLU[ NHTLNLUYLZH]HPSHISLHUKOV^[VJYLH[L HWWYVWYPH[LJVU[LU[MVYLHJO0U[LNYH[PVU VMIHZPJWYVNYHTTPUNHUKHUPTH[PVUZRPSSZ ^P[OTVYLHK]HUJLK[VWPJZ^PSSIL

KPZJ\ZZLKHUKKL]LSVWLK[OYV\NOZL]LYHS PUKP]PK\HSHUKNYV\WWYVQLJ[Z9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

+PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVU (UV]LY]PL^JV\YZLKPZJ\ZZPUN[OL KL]LSVWTLU[VMKPNP[HS]PKLVPUJS\KPUN WSHUUPUNHUKZOVV[PUNLKP[PUN[P[SPUN LMMLJ[ZHUKHUPTH[PVUZV\UK[YHJRJYLH[PVU HUKH\KPVLKP[PUNHUKV\[W\[PU+=+ ]PKLVHUK[OL>LI:[YLHTPUNV\[W\[^PSS HSZVILKPZJ\ZZLK9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

(K]HUJLK+PNP[HS=PKLV7YVK\J[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (K]HUJLK[YHPUPUNPU[OLTHU`HZWLJ[ZVM ]PKLVWYVK\J[PVU^PSSILJV]LYLKMYVT JVUJLW[KL]LSVWTLU[[OYV\NOÃ&#x201E;UHSLKP[PUN HUKKLSP]LY`,TWOHZPZPZWSHJLKVU WYLWYVK\J[PVUZRPSSZHUK[LJOUPX\LZHUK SP]LHJ[PVUKPYLJ[PVUVM[HSLU[HUKJYL^ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

*VTW\[LY(WWS:WLJPHS;VWPJZ -HTPSPHYPaLZ[OLZ[\KLU[^P[OH^VYK WYVJLZZPUNWHJRHNLHUKHZWYLHKZOLL[ WHJRHNL^P[OLTWOHZPZVUZWLJPHS[VWPJZ WLY[PULU[[V[OLZ[\KLU[WVW\SH[PVU 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

*0:

â&#x2013;¼

(K]HUJLK(UPTH[PVUHUK4VKLSPUN 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (K]HUJLKMLH[\YLZVMTVKLSPUNHUK HUPTH[PVUZVM[^HYL^PSSILJV]LYLK PUJS\KPUNI\PSKPUNHUKJOHYHJ[LYJYLH[PVU [L_[\YPUNHUKHUPTH[PVU,TWOHZPZ^PSSIL WSHJLKVU[OLPTWVY[PUNVMTVKLSZMYVT[OL LU]PYVUTLU[HUKL_WVY[PUNVMJVTWSL[LK TVKLSZ[VV[OLYHWWSPJH[PVUZ9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

5L[^VYR:LJ\YP[` 7YLYLX\PZP[LZ!*0:*0: (UV]LY]PL^JV\YZLVMZLJ\YP[`[VWPJZHZP[ HWWSPLZ[VH[`WPJHS:LY]LYIHZLKUL[^VYR *V\YZLVMZ[\K`PUJS\KLZ:LJ\YP[`,_HT JVU[LU[!H\[OLU[PJH[PVUYLTV[LHJJLZZ L_[LYUHSH[[HJRZPU[Y\ZPVUKL[LJ[PVU^LI HUKLTHPSZLJ\YP[`HUKKPZHZ[LYYLJV]LY` 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

0U[YVK\J[PVU[V5L[^VYRPUN (UV]LY]PL^VMJVTW\[LYOHYK^HYL ZVM[^HYLUL[^VYRZ0U[LYUL[^LIHWWSPJH [PVUZZ`Z[LTZZLJ\YP[`HUK[YV\ISLZOVV[ PUN;VIL\ZLKHZHUPU[YVK\J[PVU[V[OL 5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVUWYVNYHTVY[V Z\WWSLTLU[HUV[OLYJVTW\[LYYLSH[LK KLNYLL9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

:\Y]L`VM6WLYH[PUN:`Z[LTZ (UV]LY]PL^Z[\K`VM6WLYH[PUN:`Z[LTZ MYVT[L_[IHZLK+6:Z`Z[LTZ[OYV\NO[OL IP[.<0PU[LYMHJL6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;OLIYVHKL_WVZ\YLPZHWWYVWYPH[LMVY[OL ILNPUULYI\[[OLKLW[OVMZ[\K`HSZVTHRLZ P[HWWYVWYPH[LMVY[OLHK]HUJLKZ[\KLU[ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼ 0;:LTPUHY

7YLYLX\PZP[LZ!*0:*0: 7SHJLZLTWOHZPZVU[OLZ[\KLU[»ZVU[OLQVI L_WLYPLUJLZ1VIYLSH[LKHW[P[\KL[LZ[Z HZ^LSSHZQVIO\U[PUN[LJOUPX\LZHYL KPZJ\ZZLK9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

*0:

â&#x2013;¼

*SPLU[6WLYH[PUN:`Z[LT (JVTWYLOLUZP]LL_HTPUH[PVUVM*SPLU[ 6WLYH[PUN:`Z[LTZ*V\YZLVMZ[\K` PUJS\KLZI\[PZUV[SPTP[LK[V4PJYVZVM[ JSPLU[VWLYH[PUNZ`Z[LTZ;VWPJZPUJS\KL PUZ[HSSH[PVUJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUVW[PTPaH[PVU HKTPUPZ[YH[PVUUL[^VYRPU[LNYH[PVUHUK V[OLYZ\WWVY[PZZ\LZ9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

5L[^VYRPUN,ZZLU[PHSZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,; (UPU[YVK\J[PVU[VUL[^VYRPUN[LJOUVSVN` MVY3VJHS(YLH5L[^VYRZ3(5Z>PKL (YLH5L[^VYRZ>(5ZHUK[OL0U[LYUL[ +LZPNULKMVY[OVZLZLLRPUNHJHYLLYPU UL[^VYRHKTPUPZ[YH[PVUHUKZ\WWVY[VY [OVZLZLLRPUNWYVMLZZPVUHSJLY[PÃ&#x201E;JH[PVU 3LHKZ[V^HYK5L[^VYR*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

:`Z[LTZ+LZPNU 7YLYLX\PZP[LZ!*0:*0:*0: *0:*0: :[\K`VM[OL:`Z[LTZ+L]LSVWTLU[3PML *`JSLPUJS\KPUNKVJ\TLU[H[PVUZ[HUKHYKZ ZVM[^HYLWHJRHNLZKH[HJVTT\UPJH[PVUZ HUKZ`Z[LTZJVU]LYZPVUZ^PSSILJV]LYLK
,TWOHZPZPZWSHJLKVUHUHS`aPUNKLZPNU PUNPTWSLTLU[PUNHUKKVJ\TLU[PUNH JVTWSL[LZ`Z[LT9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

:LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LTZ 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (JVTWYLOLUZP]LL_HTPUH[PVUVMZLY]LY VWLYH[PUNZ`Z[LTZ*V\YZLVMZ[\K` PUJS\KLZI\[PZUV[SPTP[LK[V4PJYVZVM[ ZLY]LYVWLYH[PUNZ`Z[LTZ;VWPJZPUJS\KL PUZ[HSSH[PVUJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUVW[PTPaH[PVU HKTPUPZ[YH[PVUUL[^VYRPU[LNYH[PVUHUK V[OLYZ\WWVY[PZZ\LZ9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

(K]:LY]LY6WLYH[PUN:`Z[LT 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (UHK]HUJLKJV\YZLPU[OLKLZPNU PUZ[HSSH[PVUJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUHUKZ\WWVY[VM H3VJHS(YLH5L[^VYR\ZPUN[OLZLY]LY VWLYH[PUNZ`Z[LTZHUK[OLPY[VVSZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

;*707HUK9V\[PUN 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (UPUKLW[OZ[\K`VM[OL;*707WYV[VJVS HUKYV\[LY[LJOUVSVN`;VWPJZPUJS\KL PUZ[HSSH[PVUJVUÃ&#x201E;N\YH[PVUVW[PTPaH[PVU HUKHKTPUPZ[YH[PVUVMYV\[LYZPUHU0U[LYUL[ PU[YHUL[VY3(5LU]PYVUTLU[;YV\ISLZOVV[ PUNUL[^VYRPU[LNYH[PVUHUKV[OLYZ\WWVY[ PZZ\LZ^PSSHSZVILKPZJ\ZZLK9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0:â&#x2013;¼

(KVIL7OV[VZOVW 7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYLX\P]HSLU[ L_WLYPLUJL ;OPZJV\YZLPU[YVK\JLZ[OLIHZPJZVM 7OV[VZOVWHUPTHNLLKP[PUNWYVNYHT ;OLZLIHZPJZPUJS\KL^VYRPUN^P[OSH`LYZ ZLSLJ[PVUZJVSVYHKQ\Z[TLU[WHPU[[VVSZ Ã&#x201E;S[LYZHUK[`WL[YHUZMVYTPUN0THNLZJHU ILKV^USVHKLKMYVT[OL^LIZJHUULK JYLH[LK\ZPUNHKPNP[HSJHTLYHVYJYLH[LK PU7OV[VZOVW9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:

â&#x2013;¼

(K]HUJLK9V\[PUN 7YLYLX\PZP[LZ!*0: (UPUKLW[OSVVRH[[OLJVTWVULU[ZVM[OL 9V\[PUNHUK:^P[JOPUNHUK[OL[VVSZ[OH[ HYL\ZLKPU[OLPTWSLTLU[H[PVUJVUÃ&#x201E;N\YH [PVUVW[PTPaH[PVUHUK[YV\ISLZOVV[PUNVM [OL3(5>(5LU]PYVUTLU[:[\K`^PSSSLHK[V^HYK*PZJV**5(JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*0: â&#x2013;¼

(K]HUJLK+LZR[VW:RPSSZ

7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYLX\P]HSLU[ L_WLYPLUJL 0U+LZPNUPZHKLZR[VWW\ISPZOPUNZVM[^HYL :[\KLU[Z^PSSPU[LNYH[L[L_[NYHWOPJZJOHY[Z HUKV[OLYLSLTLU[Z[VJYLH[LKVJ\TLU[Z 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!*0: *0: *0: *0: 8\HYR?WYLZZ0U+LZPNU0SS\Z[YH[VYHUK 7OV[VZOVWHYL\ZLK[VJYLH[LHK]HUJLK KLZR[VWW\ISPZOPUNKLZPNUZ,TWOHZPZ PZWSHJLKVUJYLH[PUN`V\YV^UZ[`SLZ NYHWOPJZHUKSH`V\[Z7YLWYLZZHUK WYPU[PUN[LJOUPX\LZHYLHSZVJV]LYLK 9LWLH[HISL;PTLZ*VYLX\PZP[LJV\YZLZ! *0:*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*0: â&#x2013;¼

*0:

7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYLX\P]HSLU[ L_WLYPLUJL (KVIL0SS\Z[YH[VYZVM[^HYLH7VZ[:JYPW[ IHZLKKYH^PUNWYVNYHTPZ\ZLK[VJYLH[L ZVWOPZ[PJH[LKHY[^VYR^OPJOJHUIL PTWVY[LKPU[VV[OLYWYVNYHTZMVYM\Y[OLY THUPW\SH[PVU9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!;`WL^VYKZWLYTPU\[L ;OPZPU[YVK\J[VY`JV\YZLMVJ\ZLZVUJYLH[PUN HUKTHPU[HPUPUN^LIWHNLZ\ZPUN?/;43 HUK*::JVKL9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0: â&#x2013;¼ 0U+LZPNU

(KVIL0SS\Z[YH[VY

*0: â&#x2013;¼ (JJLZZ

7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYLX\P]HSLU[ L_WLYPLUJL (UPU[YVK\J[PVU[V4PJYVZVM[(JJLZZH KH[HIHZLTHUHNLTLU[HWWSPJH[PVUKLZPNULK [VVWLYH[LPU[OL>PUKV^ZLU]PYVUTLU[ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

*0: â&#x2013;¼ ,_JLS

;OLIHZPJZVM[OL,_JLSZVM[^HYLWHJRHNL ^PSSILJV]LYLK;OPZPUJS\KLZZWYLHKZOLL[ IHZPJZMVYT\SHZM\UJ[PVUZJOHY[PUNKH[H THUHNLTLU[HUKJVSSHIVYH[P]L[VVSZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

*0: â&#x2013;¼

+H[HIHZL4HUHNLTLU[ 7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYPUZ[Y\J[VYJVUZLU[ :[Y\J[\YLK8\LY`3HUN\HNL^PSSIL\ZLK[V KLZPNUHUKTHUHNLHKH[HIHZL9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*0:

â&#x2013;¼

8\HYR?WYLZZ 7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYLX\P]HSLU[ L_WLYPLUJL 8\HYR?7YLZZZVM[^HYLPZ\ZLK[VSLHYU[OL IHZPJZVMKLZR[VWW\ISPZOPUN:[\KLU[Z\ZL [VVSZVM8\HYR[VTP_[L_[HUKNYHWOPJZ[V WYVK\JLKVJ\TLU[ZZ\JOHZI\ZPULZZJHYKZ Z[H[PVULY`UL^ZSL[[LYZHUKÃ&#x2026;PLYZ9LWLH[ HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

â&#x2013;¼

>LI7HNL+LZPNU

*0:â&#x2013;¼

(K]HUJLK>LI7HNL+LZPNU 7YLYLX\PZP[LZ!*0: *0: ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVU\ZPUNJSPLU[ZPKL [LJOUVSVNPLZ[VJYLH[LPU[LYHJ[P]L^LI WHNLZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

0U[LYUL[:`Z[LTZHUK(WWSPJH[PVUZ (UPU[YVK\J[PVU[VUL[^VYRPUNIHZPJZ [OYV\NO[OL0U[LYUL[:[\KLU[Z^PSSSLHYU HIV\[0U[LYUL[ZLY]PJLZL[PX\L[[LZLHYJOLZ ,THPSHUKV[OLYPU[LYUL[ZRPSSZ9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

*VTW\[LY3VNPJ 7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYJVUJ\YYLU[ LUYVSSTLU[VY/:JVTW\[LYJSHZZ -HTPSPHYPaLZ[OLZ[\KLU[^P[O[LJOUPX\LZ HUKWYVISLTZVS]PUNHPKZULJLZZHY`MVY[OL ZVS\[PVUVMJVTW\[LYWYVNYHTTPUN;OL L_LYJPZLZ^PSS\ZLHWYVNYHTTPUNSHUN\HNL [VKL]LSVW[OLZRPSSZULLKLKMVYZVS]PUN WYVISLTZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

7YHJ[PJHS:VM[^HYL(WWSPJH[PVUZ 0(0)<: 7YLYLX\PZP[LZ!:[\KLU[ZT\Z[[HRL*0: VYOH]LWYL]PV\Z/:L_WLYPLUJL 7YV]PKLZHUVWWVY[\UP[`MVY[OLZ[\KLU[[V ^VYR^P[O]HYPV\Z[`WLZVMZVM[^HYLVU[OL 7*;OLZLSLHYUPUNHJ[P]P[PLZPUJS\KL4: >PUKV^Z>VYK7YVJLZZPUN:WYLHKZOLL[ +LZPNU+H[HIHZL4HUHNLTLU[0U[LYUL[ HJJLZZHUKWYLZLU[H[PVUWYVNYHT 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL


*0:â&#x2013;¼

*04 

*6:

7YLYLX\PZP[LZ!*0:VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZL[LHJOLZ[OLM\UKHTLU[HSZVM VIQLJ[VYPLU[LKWYVNYHTTPUN0[KL]LSVWZ HU\UKLYZ[HUKPUNVMKH[H[`WLZTL[OVKZ JSHZZLZHUKVIQLJ[ZZLSLJ[PVUHUKYLWL[P[PVU Z[Y\J[\YLZM\UJ[PVUZ VULHUK[^VKPTLU ZPVUHSHYYH`Z9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!4;;*(+ (UPU[YVK\J[PVU[V[OL\ZLVMH*(+*(4 Z`Z[LT:[\KLU[^PSSSLHYU[V\ZLH JVTW\[LYMVYKLZPNUHUK[VH\[VTH[PJHSS` JYLH[LWYVNYHTZ[VJVU[YVSTHU\MHJ[\YPUN LX\PWTLU[*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*6:*6: *6:*6: ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMIHZPJHUH[VT` HUK[OLYLSH[LKHYLHZ"HSZVYL[HPSPUNQVI THYRL[PUNZRPSSZHUKZ[\KLU[ZHSVUPU[LYU ZOPW*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*04 

*6:

7YLYLX\PZP[LZ!*(+ 4,; (UPU[YVK\J[PVU[V*VTW\[LY0U[LNYH[LK 4HU\MHJ[\YPUN:[\KLU[^PSSSLHYU[VZL[\W WYVNYHTHUK[YV\ISLZOVV[H*04Z`Z[LT ;OPZPZ[OLÃ&#x201E;UHSJV\YZLPU[OL*04;LJOUVS VN`KLNYLLWYVNYHT*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*6:*6: *6:*6: +LZPNULKMVY3HRL3HUK*VSSLNL*VZTL[VS VN`Z[\KLU[Z^OVOH]LUV[JVTWSL[LK[OL Z[H[LYLX\PYLKOV\YZK\YPUN[OL YLN\SHYTVK\SLZJYLKP[Z3HI

6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN0

*0:â&#x2013;¼

6IQLJ[6YPLU[LK7YVNYHTTPUN00 7YLYLX\PZP[LZ!*0: ;OPZJV\YZL[LHJOLZHK]HUJLKJVUJLW[Z PUVIQLJ[VYPLU[LKWYVNYHTTPUN0[ KL]LSVWZHU\UKLYZ[HUKPUNVM>PUKV^Z WYVNYHTTPUNL]LU[ZPUOLYP[HUJLKH[H Ã&#x201E;SLZKH[HIHZLZKLI\NNPUNL_JLW[PVUZ HUK>LIIHZLKHWWSPJH[PVUZ9LWLH[HISL [PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*0:â&#x2013;¼

1H]H7YVNYHTTPUN 7YLYLX\PZP[LZ!*0:*0: (Z[\K`VMVIQLJ[VYPLU[LKWYVNYHTTPUN \ZPUN[OL1H]HSHUN\HNL0UJS\KLZZJHSHY HNNYLNH[LZ[H[LTLU[ZL_WYLZZPVUZ TL[OVKZSPIYHYPLZJSHZZLZHUKVIQLJ[Z +L]LSVWTLU[VMVIQLJ[ZPUJS\KPUN[OL JVUJLW[ZVMWVS`TVYWOPZTLUJHWZ\SH[PVU HUKPUOLYP[HUJLHYLJV]LYLK9LWLH[HISL [PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*VTW\[LY0U[LNYH[LK 4HU\M*04 *04â&#x2013;¼

0UK\Z[YPHS9VIV[PJZ (JVTWYLOLUZP]LZ[\K`VMPUK\Z[YPHS YVIV[PJZ\ZLKPUJVTW\[LYPU[LNYH[LKTHU\ MHJ[\YPUNZ`Z[LTZ:VTLHYLHZVMZ[\K` PUJS\KLOPZ[VY`JSHZZPÃ&#x201E;JH[PVU[VVSPUN ZLUZVYZZHML[`HUKQ\Z[PÃ&#x201E;JH[PVUVMYVIV[PJ Z`Z[LTZ;OLZ[\KLU[^PSSSLHYUYVIV[PJZ YLSH[LK[VTHU\MHJ[\YPUNHUKM\UKHTLU[HS YVIV[PJWYVNYHTTPUN9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

*04

*VTW\[LY(PKLK4HU\MHJ[\YPUN

*VTW\[LY0U[LNYH[LK4HUM

*VZTL[VSVN` *6: *6:

*VZTL[VSVN`0 ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVUWYVMLZZPVUHSY\SLZ HUKYLN\SH[PVUZZOHTWVVPUNIHZPJ JOLTPZ[Y`OHPYZOHWPUNIHJ[LYPVSVN` MHJPHSZZJHSW[YLH[TLU[ZZHUP[H[PVUHUK ZHML[`MVYZ[\KLU[ZHUKJSPLU[Z*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

*6:

*VZTL[VSVN`00 7YLYLX\PZP[LZ!*6: ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVU[OLYTHSKLZPNUPUN WLYTHULU[^H]PUNTHUPJ\YPUNWLKPJ\Y PUNTHRL\W[LJOUPX\LZHUKOHPYJVSVYPUN *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*6:

*VZTL[VSVN`000 7YLYLX\PZP[LZ!*6:*6: ;OPZJV\YZLJVUZPZ[ZVMHK]HUJLKOHPY JVSVYPUNKLJVSVYPaPUNOHPYZ[`SPUN JVTWL[P[PVUZ\WLYÃ&#x2026;\V\ZOHPYHY[PÃ&#x201E;JPHS UHPSZW/JOLTPZ[Y`HUKJOLTPJHSYLSH_PUN *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*5*4HJOPUPUN

*6:

7YLYLX\PZP[LZ!*(+ 0U[YVK\J[PVU[VJVTW\[LYU\TLYPJHS JVU[YVSSLK*5*THJOPUL[VVSVWLYH[PVU WYVNYHTTPUNHUKWYVJLZZLZ4HU\HSHUK JVTW\[LYHZZPZ[LKWHY[WYVNYHTTPUN^P[O THJOPUL[VVS]LYPÃ&#x201E;JH[PVU*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*6:*6:*6: ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVUUHPSZ[Y\J[\YL PUJS\KPUNKPZVYKLYZHUKKPZLHZLZKLYTH[VS VN`KPZVYKLYZVM[OLZRPUHUKZJHSW LSLJ[YPJP[`HY[PÃ&#x201E;JPHSOHPYHUKHK]HUJLK JOLTPZ[Y`*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*VZTL[VSVN`0=

*VZTL[VSVN`=

*VZTL[VSVN`*SPUPJ

*6:

:HSVU4HUHNLTLU[ *V]LYZHYLHZVMVWWVY[\UP[`HUK[OL V\[SVVRMVYZTHSSI\ZPULZZTHUHNLYZ Z\JJLZZHUKMHPS\YLWH[[LYUZJHWP[HSULLKZ HUKZV\YJLZVYNHUPaPUNKPYLJ[PUN JVU[YVSSPUNÃ&#x201E;UHUJLSVJH[PVUZMHJPSP[PLZ THYRL[PUNHUKPU]LU[VY`JVU[YVS JYLKP[Z3LJ[\YL

*6:

*VTW\[LY(WWSMVY*VZTL[VSVN` 7YV]PKLZHUVWWVY[\UP[`MVY[OLZ[\KLU[[V ^VYR^P[O]HYPV\Z[`WLZVMZVM[^HYLVU[OL TPJYVJVTW\[LY;OLZLSLHYUPUNHJ[P]P[PLZ PUJS\KL4:>PUKV^Z^VYKWYVJLZZPUN ZWYLHKZOLL[KLZPNUKH[HIHZLTHUHNLTLU[ 0U[LYUL[HJJLZZHUKJVZTL[VSVN`ZWLJPÃ&#x201E;J ZVM[^HYL*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*6:

*VZTL[VSVN`;LHJOLY0 ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VKL]LSVWIHZPJ JVZTL[VSVN`[LHJOPUNZRPSSZ"HZ[\K`VM IHZPJ[OLVY`HUKM\UKHTLU[HSWYPUJPWSLZ VM[LHJOPUN*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*6:

*VZTL[VSVN`;LHJOLY00 7YLYLX\PZP[LZ!*6: ;OPZJV\YZLWYV]PKLZZ\WLY]PZLKZ[\KLU[ [LHJOPUN"WYLWHYH[PVUHUKWYLZLU[H[PVUZVM SLZZVUWSHUZL]HS\H[PVUVMZ\IQLJ[TH[[LY I\ZPULZZWYVJLK\YLZYLSH[LK[V[OL VWLYH[PVUVMHJVZTL[VSVN`ZJOVVS *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU
*6:

*VZTL[VSVN`;LHJOLY000 7YLYLX\PZP[LZ!*6: ;OPZJV\YZLPZHJVU[PU\H[PVUVMWYLZLU[PUN ]HYPV\ZLK\JH[PVUHSTL[OVKZ![LZ[PUN Z[\KLU[HUKJVTWSL[PUNH[LHJOPUN WVY[MVSPV*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*6:â&#x2013;¼

5HPS;LJOUVSVN`0 *V\YZLPZKLZPNULK[VPUZ[Y\J[Z[\KLU[ZPU IHZPJTHUPJ\YLZWLKPJ\YLZKPZPUMLJ[PUN PTWSLTLU[ZHUKIHJ[LYPVSVN`;OLJV\YZL ^PSSHSZVPUJS\KLUHPSZ[Y\J[\YLWHYHMÃ&#x201E;U ^H_[YLH[TLU[ZHUH[VT`VM[OLOHUKZ HUKMLL[HUKYLJVNUP[PVUVMUHPSKPZVYKLYZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*6:

5HPS;LJOUVSVN`00 7YLYLX\PZP[LZ!*6: *V\YZLPZKLZPNULK[VPUZ[Y\J[Z[\KLU[Z PU[OL\ZLHUKJHYLVMLSLJ[YPJÃ&#x201E;SLZZHSVU I\ZPULZZHUKYL[HPSPUN(K]HUJLK[LJO UPX\LZZ\JOHZUHPS[PWHWWSPJH[PVUUHPS ^YHWZHJY`SPJUHPSZZJ\SW[\YLKUHPSZNLS UHPSZHUKUHPSHY[HYLHSZVPUJS\KLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

6WLU[VJYPTPUHSQ\Z[PJLTHQVYZVUS` :\IQLJ[[VPU[LYUZOPWJVVYKPUH[VYHUK HNLUJ`HWWYV]HSPUJS\KPUNIHJRNYV\UK JOLJR*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*1:

0U[YV*YPTPUHS1\Z[ 0(0*91 -VJ\ZLZVUHUV]LY]PL^VM[OLQ\Z[PJL Z`Z[LT^P[OLTWOHZPZVU[OL[V[HSZ`Z[LTVM WVSPJLJV\Y[ZHUKJVYYLJ[PVUZJYLKP[Z 3LJ[\YL

*1:

*VYYLJ[PVUZ 0(0*91 ,UHISLZ[OLZ[\KLU[[VKL]LSVWHU \UKLYZ[HUKPUNVM[OLJ\YYLU[WYVISLTZPU JVYYLJ[PVUHSPUZ[P[\[PVUZ:LU[LUJPUN[YLUKZ HS[LYUH[P]LZ[VPUJHYJLYH[PVUPUTH[LSPMLVM WVW\SH[PVUHUK[OLPYLMMLJ[VU[OLZ`Z[LT ^PSSILL_HTPULKJYLKP[Z3LJ[\YL

+LU[HS/`NPLUL +/@

*1:

+/@

-VJ\ZLZVU[OLM\UKHTLU[HSZVMPU]LZ[PNH [PVUJYPTLZJLULHWWSPJH[PVUZHUK PU]LZ[PNH[P]L[LJOUPX\LZHUKWYVJLK\YLZ <WVUJVTWSL[PVUVM[OPZJV\YZL[OL Z[\KLU[^PSS\UKLYZ[HUK[OL[OLVY`HUK WYHJ[PJHSP[`VMPU]LZ[PNH[PVUMYVTJYPTL ZJLUL[VJV\Y[YVVTJYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VTLL[[OL LK\JH[PVUHSYLX\PYLTLU[ZHUKSHIL_WLYP LUJLULJLZZHY`MVY[OL+LU[HS(ZZPZ[HU[[V ILJLY[PÃ&#x201E;LK[VWSHJLWP[HUKÃ&#x201E;ZZ\YLZLHSHU[Z PU[OLVMÃ&#x201E;JLJYLKP[Z3LJ[\YL

*YPTPUHS0U]LZ[PNH[PVU0

*1:

7P[HUK-PZZ\YL:LHSHU[Z

+/@

*VYVUHS7VSPZOPUN+LU[HS(ZZ[

;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVU[OLK\[PLZHUK YLZWVUZPIPSP[PLZVM[OLWH[YVSVMÃ&#x201E;JLY ;VWPJZJV]LYLK^PSSPUJS\KLYV\[PULWH[YVS [YHMÃ&#x201E;JLUMVYJLTLU[HUKVMÃ&#x201E;JLYZ\Y]P]HS JYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZL^PSSTLL[[OLSLNHSYLX\PYL TLU[ZYLNHYKPUNJVYVUHSWVSPZOPUNI` +LU[HS(ZZPZ[HU[Z;OPZJV\YZL^PSSPUJS\KLH TPUPT\TVMMV\YOV\YZVMKPKHJ[PJZ[\K`PU HUH[VT`WO`ZPVSVN`WOHYTHJVSVN`KLU[HS LTLYNLUJPLZHUK[^VOV\YZVMJSPUPJHS PUZ[Y\J[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

*6:â&#x2013;¼

*1:

+/@

7YLYLX\PZP[LZ!*6:*6: *V\YZLPZKLZPNULK[VPUZ[Y\J[Z[\KLU[Z PU[OL\ZLHUKJHYLVMLSLJ[YPJÃ&#x201E;SLZZHSVU I\ZPULZZHUKYL[HPSPUN(K]HUJLK[LJO UPX\LZZ\JOHZUHPS[PWHWWSPJH[PVUUHPS ^YHWZHUKUHPSHY[HYLPUJS\KLK9LWLH[ HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(Z[\K`VM[OLJVUJLW[VMZVJPHSVYKLY L_HTPUPUNJYPTPUHSSH^*YPTLPZKLÃ&#x201E;ULK HUKL_HTPULKHZPZJYPTPUHSYLZWVUZPIPSP[` TLU[HSZ[H[LWO`ZPJHSHJ[HUKV[OLY M\UKHTLU[HSSLNHSKVJ[YPULZJYLKP[Z 3LJ[\YL

5HPS;LJOUVSVN`000

*6:â&#x2013;¼

5HPS;LJOUVSVN`0= 7YLYLX\PZP[LZ!*6:*6:*6: *V\YZLPZKLZPNULKMVYPU[LUZLPUZ[Y\J[PVU VMHK]HUJLK[LJOUPX\LZPUJS\KPUNHJY`SPJ UHPSZZJ\SW[\YLKUHPSZHUKNLSUHPSZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*YPTPUHS1\Z[PJL *1: *1:

*YPTPUHS1\Z[PJL:LTPUHY 0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!:VWOVTVYLZ[HUKPUN" JYLKP[OV\YZVM*1:JSHZZLZ 6MMJHTW\Z^VYRL_WLYPLUJLPU[OL JYPTPUHSQ\Z[PJLÃ&#x201E;LSK:[\KLU[Z^PSSIL HZZPNULK[VHJYPTPUHSQ\Z[PJLHNLUJ`Z HUKVIZLY]L[OLJYPTPUHSQ\Z[PJLÃ&#x201E;LSK7VSPJL6WLYH[PVUZ

*YPTPUHS3H^ 0(0*91 

*1:

1\]LUPSL1\Z[PJL 0(0*91 +LZPNULK[VMHTPSPHYPaL[OLZ[\KLU[^P[O KL]LSVWTLU[HUK[YLUKZPU[OLQ\]LUPSL Q\Z[PJLZ`Z[LT0[PUJS\KLZKLSPUX\LUJ` WYL]LU[PVUJH\ZH[PVUVMQ\]LUPSLJYPTL HUK[YLH[TLU[HUKJVU[YVSVM[OLQ\]LUPSL KLSPUX\LU[JYLKP[Z3LJ[\YL

*1:

*YPTPUHS,]PKLUJLHUK7YVJLK\YL 7YLYLX\PZP[LZ!*1: -VJ\ZLZVU[OLHWWSPJH[PVUVM*VUZ[P[\[PVUHS SH^7YVJLK\YHSYLZWVUZPIPSP[PLZVM[OL WVSPJLHZ[OL`HWWS`[V[OLJVUZ[P[\[PVUHS YPNO[ZVM[OLPUKP]PK\HS^PSSILLTWOHZPaLK JYLKP[Z3LJ[\YL

5P[YV\Z6_PKL+LU[HS(ZZPZ[HU[ ;OL0SSPUVPZ+LU[HS7YHJ[PJL(J[PKLU[PÃ&#x201E;LZ UP[YV\ZV_PKLZLKH[PVUTVUP[VYPUNHZH KLU[HSHZZPZ[PUNK\[`;OL+LU[HS(ZZPZ[HU[ ^PSSYLJLP]LKPKHJ[PJHUKJSPUPJHS[YHPUPUN [OH[^PSSX\HSPM`OPTOLY[VTVUP[VY[OPZ MVYTVMWHPUJVU[YVSJYLKP[Z3LJ[\YL

+/@

+LU[HS;LYTPUVSVN` 7YLWHYLZZ[\KLU[[VLU[LY[OLKLU[HSO`NPLUL WYVNYHTI`[OLPU[YVK\J[PVUVM[LYTZ JVTTVUS`\ZLKPU[OLWYHJ[PJLVMKLU[PZ[Y` HUKKLU[HSO`NPLUL;OLZ[\KLU[^PSSHSZV ILL_WVZLK[VIHZPJU\TILYPUNZ`Z[LTZ HUKJOHY[PUNTL[OVKZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

+/@

+LU[HS/`NPLUL)VHYK9L]PL^ .LULYHSPaLKYL]PL^VMKLU[HSO`NPLUL J\YYPJ\S\T[OH[OLSWZ[VWYLWHYL[OL Z[\KLU[[V[HRL[OL5H[PVUHS+LU[HS /`NPLUL)VHYK,_HTPUH[PVU*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL


+/@

+/@

+/@

;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VLK\JH[LHUKNP]L JSPUPJHSL_WLYPLUJL[V[OL+LU[HS/`NPLUPZ[ PU[OLHKTPUPZ[YH[PVUVMSVJHSHULZ[OLZPHPU JVTWSPHUJL^P[O[OL+LU[HS7YHJ[PJL(J[ JYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!+/@ (JVU[PU\H[PVUVM7YLJSPUPJ0"7YLJSPUPJ00 JVU[PU\LZ^P[O[OLKL]LSVWTLU[VMJSPUPJHS ZRPSSZ,TWOHZPZ^PSSILWSHJLKVUWYL]LU [PVU[OYV\NOWH[PLU[LK\JH[PVU;OLZ[\KLU[ ^PSSWYV]PKL[YLH[TLU[MVYSP]LWH[PLU[Z *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!+/@ +LZPNULK[VPTWYV]L[OLJSPUPJHSZRPSSZ VM[OLKLU[HSO`NPLULZ[\KLU[-VJ\ZPZ VU[V[HSHZZLZZTLU[VMPUKP]PK\HSWH[PLU[ ULLKZHK]HUJLKPUZ[Y\TLU[H[PVUWYVJL K\YLZHUK[OLZWLJPHSULLKZWH[PLU[ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

+/@

+/@

.P]LZHIYPLMPUZPNO[PU[VNLULYHSWYPUJPWSLZ VMWH[OVSVN`^P[OOLH]`LTWOHZPZVU ZWLJPÃ&#x201E;JZVMVYHSWH[OVSVN`;LYTPUVSVN` ^PSSIL[H\NO[PUHKKP[PVU[VKLZJYPW[PVUVM VYHSKPZLHZLZSLZPVUZHUK[OLPY[YLH[TLU[ JYLKP[Z3LJ[\YL

(JVTWYLOLUZP]LZ[\K`VM[OLZJPLUJL VMKLU[HSTH[LYPHSZHUK[OLPYHWWSPJH[PVU PUKLU[HSO`NPLUL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(KTPUVM3VJHS(ULZ[OL[PJZ

+/@ 9HKPVSVN`

;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VPUJS\KL[OL WYPUJPWSLZHUKIPVSVNPJHSLMMLJ[ZVMYHKPH[PVU HUKZHML[`TLHZ\YLZ\ZLKPUKLU[HS YHKPVSVN`*VYYLJ[TL[OVKZVML_WVZPUN WYVJLZZPUNHUKTV\U[PUNPU[YHVYHS YHKPVNYHWOZMVYKPHNUVZ[PJW\YWVZLZ^PSSIL Z[YLZZLK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

+/@

+LU[HS(ZZPZ[PUN (U^LLRTVK\SLPU+LU[HS(ZZPZ[PUN[V WYLWHYL[OLZ[\KLU[PU[OVZLHYLHZWLY[PULU[ MVYLTWSV`TLU[PU[OLKLU[HSVMÃ&#x201E;JL+VLZ UV[X\HSPM`MVY-LKLYHS;P[SL=0Ã&#x201E;UHUJPHSHPY VY0SSPUVPZ4VUL[HY`(^HYK4(7*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

+/@

+LU[HS(UH[VT`/PZ[ +LZPNULK[VWYV]PKLH[OVYV\NORUV^SLKNL VM[OLOLHKULJR[LL[OHUKYLSH[LK Z[Y\J[\YLZI`MVSSV^PUN[OLPYNYV^[O KL]LSVWTLU[HUKM\UJ[PVU*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

+/@

+LU[HS/`NPLUL0 +LZPNULK[VHJX\HPU[[OLILNPUUPUN KLU[HSO`NPLULZ[\KLU[^P[OK\[PLZHUK YLZWVUZPIPSP[PLZPU[OLJSPUPJHSHZWLJ[VM[OL WYVMLZZPVUHUK[OLYVSL[OLO`NPLUPZ[WSH`Z PU[VKH`»ZOLHS[OJYLKP[Z3LJ[\YL

+/@

7YL*SPUPJ/`N0 (UPU[YVK\J[PVU[V[OLK\[PLZHUKIHZPJ ZRPSSZ[OLKLU[HSO`NPLUPZ[\ZLZPUKHPS` JSPUPJHSWYHJ[PJL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

+/@

+LU[HS/`NPLUL00 7YLYLX\PZP[LZ!+/@ (JVU[PU\H[PVUVM+LU[HS/`NPLUL0 HK]HUJLKPUZ[Y\TLU[H[PVUHUKL]HS\H[PVU VM[OLWH[PLU[»ZVYHSOLHS[OHYLNP]LUNYLH[LY H[[LU[PVU(UPU[YVK\J[PVU[VLTLYNLUJPLZ PU[OLKLU[HSVMÃ&#x201E;JLHUKHJVU[PU\H[PVUVM WYL]LU[P]LKLU[PZ[Y`HUKWH[PLU[LK\JH[PVU HYLPUJS\KLKJYLKP[Z3LJ[\YL

7YL*SPUPJ/`N00

7H[OVSVN`

+/@

7LYPVKVU[VSVN` -VJ\ZLZVU[OLJSPUPJHSHZWLJ[ZVM[OL KPMMLYLU[MVYTZVMWLYPVKVU[HSKPZLHZL HUKWOPSVZVWO`VM[YLH[TLU[[OLYVSLVM [OLKLU[HSO`NPLUPZ[PUWH[PLU[LK\JH[PVU MVY[OLWYL]LU[PVUVMWLYPVKVU[HSWYVISLTZ HUK[OLJOHPYZPKLTHUHNLTLU[VM[OLZL WH[OVSVNPJHSJVUKP[PVUZJYLKP[Z 3LJ[\YL

+/@

+LU[HS/`NPLUL:LTPUHY ;OPZVULOV\YJYLKP[JV\YZLM\Y[OLYPU[YV K\JLZ[OLKLU[HSO`NPLULZ[\KLU[[VJSPUPJHS YLZWVUZPIPSP[PLZYLX\PYLKPUWYV]PKPUNWH[PLU[ [YLH[TLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

+/@ *SPUPJ0

7YLYLX\PZP[LZ!+/@ 9LX\PYLZ[OLZ[\KLU[[VWLYMVYT\UKLY Z\WLY]PZPVUHZWLJPÃ&#x201E;JU\TILYVMVYHS WYVWO`SH_PZVUJOPSKHUKHK\S[WH[PLU[Z :VTLHK]HUJLKZRPSSZ^PSSILPU[YVK\JLK HUKL_WLYPLUJLPZNHPULKPUZ[LYPSPaH[PVU HUKYLJLW[PVUYLZWVUZPIPSP[PLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

+/@

7OHYTHJVSVN` ;OLZ[\K`VMKY\NZHMMLJ[PUN[OLWYHJ[PJL VMKLU[PZ[Y`JYLKP[Z3LJ[\YL

+/@

+LU[HS/`NPLUL000 7YLYLX\PZP[LZ!+/@ ;OPZJV\YZLWYV]PKLZMVYJVU[PU\PUN HK]HUJLTLU[PUJSPUPJHSHUKJVTT\UP[` ZL[[PUNZ*VU[LU[PUJS\KLZ[YLH[TLU[VM ZWLJPHSULLKZWH[PLU[ZKL]LSVWTLU[VM HWYLZJOVVSLK\JH[PVUHSTVKLSHUK KLZPNUPUNHJVTT\UP[`KLU[HSOLHS[O WYVQLJ[JYLKP[Z3LJ[\YL

*SPUPJ00

3HI7YVJLK+LU[/`N

+/@ 

,_W+\[PLZ+LU[/`N 7YLWHYLZZ[\KLU[Z[VWLYMVYTL_WHUKLK K\[PLZWLYTP[[LKI`[OLJ\YYLU[+LU[HS 7YHJ[PJL(J[VM0SSPUVPZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

+/@ 

+LU[7\ISPJ/LHS[O (WWSPJH[PVUZVM[OLKLU[HSW\ISPJOLHS[O Z\Y]L`HUHS`ZPZWYVNYHTWSHUWYVNYHT VWLYH[PVUÃ&#x201E;UHUJLHUKHWWYHPZHSWYVJL K\YLZ^PSSILJVUK\J[LKPU[OLU\YZPUN JHYLOVTLZHUKZJOVVSZVM[OLJVTT\UP[` *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

+/@ 

+LU[HS/`NPLUL0= ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VNP]LPUZPNO[PU[V [OLHWWSPJH[PVUZVMKLU[HSO`NPLULWYHJ[PJL HUKZ[YLZZ[OLKL]LSVWTLU[VMWYVMLZZPVUHS PZT0U[YVK\J[PVU[V[OL0SSPUVPZ+LU[HS 7YHJ[PJL(J[L[OPJZHUKQ\YPZWY\KLUJL HUK[OLOPZ[VY`HUKVYNHUPaH[PVUVM[OL (TLYPJHU+LU[HS/`NPLUPZ[Z»(ZZVJPH[PVU JYLKP[Z3LJ[\YL

+/@ *SPUPJ000

7YLYLX\PZP[LZ!+/@ *VU[PU\LKHK]HUJLTLU[VMJSPUPJHS JVTWL[LUJ`PZZ[YLZZLK;OLZ[\KLU[PZ YLX\PYLK[VWLYMVYTL_WHUKLKM\UJ[PVUZ PUJSPUPJHSZP[\H[PVUZ[VIYVHKLUJSPUPJHS L_WLYPLUJL"[YLH[TLU[^PSSILWYV]PKLKMVY WH[PLU[ZMYVTZLSLJ[LKV\[ZPKLHNLUJPLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU
,HYS`*OPSKOVVK ,K\JH[PVU,*, ,*,â&#x2013;¼

;OL*YLH[P]L7SH`*SHZZYVVT ;OLLTWOHZPZPU[OPZJV\YZLPZVU KL]LSVWPUNOHUKZVUTH[LYPHSZ[OH[ LUOHUJLWSH`PUHJYLH[P]LSLHYUPUN LU]PYVUTLU[9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

0UMHU[;VKKSLY,U]PYVUTLU[ ;OPZJV\YZLZLTWOHZPaLZ[OLJOHYHJ[LYPZ[PJZ VMOPNOX\HSP[`PUMHU[[VKKSLYJHYLNP]LYZ J\YYPJ\S\TPUKVVYV\[KVVYZWHJLHUKWSH` LX\PWTLU[[V`Z]P[HSMVYKL]LSVWTLU[HS SLHYUPUN*V\YZLYLX\PYLTLU[ZPUJS\KL OV\YZVMOHUKZVUWYHJ[PJ\TPUH JVTT\UP[`ZL[[PUN*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

/LHKZ<W9LHKPUN ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVUKL]LSVWTLU[HSS` HWWYVWYPH[LTL[OVKZMVYLUOHUJPUNSP[LYHJ` KL]LSVWTLU[PU`V\UNJOPSKYLUMYVTIPY[O [OYV\NOHNLÃ&#x201E;]LHUHS`aPUNHUKZLSLJ[PUN SP[LYH[\YLMVYKP]LYZLNYV\WZ[OL[LHJOLY»Z YVSLPUWYVTV[PUNSHUN\HNLHUKSP[LYHJ`HUK HWWS`PUN[OLZLTL[OVKZPULHYS`JOPSKOVVK ZL[[PUNZJYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

,HYS`*OPSKOVVK*SPUPJHS 7YLYLX\PZP[LZ!,*,VYHWWYV]HS I`WYVNYHTJVVYKPUH[VY ;OPZJV\YZLWYV]PKLZZ[\KLU[ZL_WLYPLUJLPU WYLWHYPUNHUKPTWSLTLU[PUNKL]LSVWTLU [HSS`HWWYVWYPH[LHJ[P]P[PLZ:[\KLU[ZNHPU \UKLYZ[HUKPUNVMJSHZZYVVTTHUHNLTLU[ [LJOUPX\LZHUKHYLHZVMMVJ\Z^OLU WSHUUPUN;OLJV\YZLPUJS\KLZOV\YZVM WYHJ[PJHSL_WLYPLUJLPU[OLVUZP[L*OPSK *HYL3HI*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,*,

0UZ[Y\J[PVUHS4L[OVKZ ;OPZJV\YZLLUHISLZZ[\KLU[Z[VKV[V[HS WYVNYHTWSHUUPUNJVUZPZ[LU[^P[O[OL KL]LSVWTLU[HSULLKZVMJOPSKYLU*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

5HUU`-HTPS`9LSH[PVUZ -VJ\ZLZVUZWLJPÃ&#x201E;JYLZWVUZPIPSP[PLZVM[OL UHUU`HZHWYVMLZZPVUHZ^LSSHZPU[LYWLY ZVUHSYLSH[PVUZOPWZHUKWLYZVUHSHKQ\Z[TLU[ ^P[OPU[OLSP]LPUMHTPS`ZL[[PUNJYLKP[Z 3LJ[\YL,*,

6YNHUPaH[PVU4N[VM7YLZJOVVSZ ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVUZ[H[LY\SLZHUK YLN\SH[PVUZMVYVWLYH[PUNHSPJLUZLKJOPSK JHYLMHJPSP[`9VVTSH`V\[VMHULMÃ&#x201E;JPLU[ MHJPSP[`HYYHUNLTLU[VMV\[ZPKLWSH`NYV\UK HYLHZHUK[OLZLSLJ[PVUVMM\YUP[\YLHUK LX\PWTLU[^PSSHSZVILKPZJ\ZZLK JYLKP[Z3LJ[\YL

,*, 

*YLH[P]L(J[P]P[PLZMVY*OPSKYLU ;OPZJV\YZLWYV]PKLZZ[\KLU[ZHU\UKLY Z[HUKPUNVM[OL]HS\LVMHUKWYHJ[PJHS L_WLYPLUJLPUWYLWHYPUNJYLH[P]LHJ[P]P[PLZ HUKL_WLYPLUJLZMVYJOPSKYLU;OLZ[\KLU[ PZNP]LUTHU`VWWVY[\UP[PLZ[VL_WSVYL KL]LSVWHUKHWWYLJPH[L]HYPV\Z[`WLZ VMJYLH[P]LTLKPHMVYWYLZJOVVSJOPSKYLU *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

0U[YV[V,HYS`*OPSKOVVK,K\J ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVUHUV]LY]PL^VMLHYS` JOPSKOVVKJHYLHUKLK\JH[PVU[OH[PUJS\KLZ IHZPJ]HS\LZWYVMLZZPVUHSKPZWVZP[PVU WYVNYHTVWLYH[PVUOPZ[VYPJHSPUÃ&#x2026;\LUJLZ HZZLZZTLU[HUKZ[Y\J[\YL0UJS\KLZ OV\YZVMWYHJ[PJ\T*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

/LHS[O:HML[`5\[YP[PVU@V\UN*OPSK ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVU[OLOLHS[OZHML[` HUKU\[YP[PVUHSULLKZVMJOPSKYLUPUNYV\W ZL[[PUNZHZ^LSSHZ[OLWLYZVUHSOLHS[O VM[OLPUKP]PK\HS,TWOHZPZPZWSHJLKVU WYL]LU[P]LOLHS[O[OYV\NOLK\JH[PVUHUK [OLKL]LSVWTLU[VMOLHS[O`OHIP[Z*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

*OPSK)LOH]PVY4HUHNLTLU[ ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVU[OL\ZLVMWVZP[P]L YLKPYLJ[P]L[LJOUPX\LZPUZOHWPUNILOH]PVY ZVJOPSKYLUJHUSLHYUZLSMKPZJPWSPULHUKZLSM JVU[YVS6IZLY]H[PVUVMKPZJPWSPULWYVISLTZ HUKHUHS`aH[PVUVMWYVJLK\YLZHYLYLX\PYLK VM[OLZ[\KLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

-PLSK,_WLYPLUJL:LTPUHY 0(0,*, 7YLYLX\PZP[LZ!4VKWYPVY[V,*, VYHWWYV]HSVMWYVNYHTJVVYKPUH[VY ;OPZJV\YZLWYLWHYLZ[OLZ[\KLU[MVY[OL -PLSK,_WLYPLUJLWYHJ[PJ\T,*,HUK PUJS\KLZWYLWHYH[PVUVMJYLKLU[PHSZMVY ZLLRPUNLTWSV`TLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

,*,

-PLSK,_WLYPLUJL 0(0,*, 7YLYLX\PZP[LZ!,UYVSSLKPU,*, HUKHWWYV]HSI`WYVNYHTJVVYKPUH[VY (¸*¹H]LYHNLPU,*,HUK,+<WYLÃ&#x201E;_ JV\YZLZPZYLX\PYLK :\WLY]PZLKWYHJ[PJ\TKLZPNULKMVY,HYS` *OPSKOVVK*OPSK -HTPS`:LY]PJLZ HUK7HYHWYVMLZZPVUHS,K\JH[PVUTHQVYZ[V WYV]PKLVU[OLQVIL_WLYPLUJL7YHJ[PJ\T ^PSSPUJS\KLHWWSPJH[PVUVM!WYVNYHTHUK JSHZZYVVTTHUHNLTLU[ZRPSSZTHUHNPUN KHPS`YV\[PULZJ\YYPJ\S\TKL]LSVWTLU[ HNLUJ`WVSPJPLZHUKYLN\SH[PVUZHUK LUOHUJLTLU[VMMHTPS`PU]VS]LTLU[ *V\YZL3L]LS-LL=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,HY[O:JPLUJL ,:* ,:*

7O`ZPJHS.LVSVN` 0(07 3 7O`ZPJHSNLVSVN`Z[YLZZLZ[OLIHZPJNLVSVNPJ JVUJLW[ZHUKWYVJLZZLZ[OH[HYLYLZWVUZPISL MVYJYLH[PUNHUKZOHWPUN[OL,HY[O 4H[LYPHSZJV]LYLKPUJS\KL[OL[VWPJZVM! YVJRZTPULYHSZ]VSJHUVLZLHY[OX\HRLZ Z[YLHTLYVZPVU^PUKLYVZPVUNSHJPLYZ NYV\UK^H[LY,HY[OPU[LYPVYWSH[L[LJ[VUPJZ HUKNYH]P[`*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,:*

>LH[OLYHUK*SPTH[L 0(07 3 ;OPZJV\YZLLTWOHZPaLZ[OLK`UHTPJZVM[OL H[TVZWOLYL^P[OMVJ\ZLZVUH[TVZWOLYPJ L]VS\[PVUZLHZVUHSJVU[YVSZVMJSPTH[L O\THUPTWHJ[ZH[TVZWOLYPJO\TPKP[` HPYWYLZZ\YLZL]LYL^LH[OLYHUKJSPTH[L JSHZZPÃ&#x201E;JH[PVU,_[LUZP]L\ZLVM0U[LYUL[ YLZV\YJLZHUKZVM[^HYL^PSSILYLX\PYLK *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,:*

7O`ZPJHS.LVNYHWO` 0(07 3 :[YLZZLZ[OLWO`ZPJHSLU]PYVUTLU[VMLHY[O ,TWOHZPZPZWSHJLK\WVUIHZPJJVUJLW[ZPU NLVNYHWO`^P[OHMVJ\ZVU[OLIPVZWOLYL SP[OVZWOLYLH[TVZWOLYLHUKO`KYVZWOLYL ,_[LUZP]L\ZLVM0U[LYUL[YLZV\YJLZHUK ZVM[^HYL^PSSILYLX\PYLKMVY[OPZJV\YZL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU


,:*

0U[YVK\J[PVU[V.LVNYHWOPJ 0UMV:`Z[LTZ

,K\JH[PVU,+< ,+<

0U[YVK\J[PVU[VIHZPJ.LVNYHWOPJ0UMVYTH [PVU:`Z[LTZ.0:JVUJLW[Z\ZPUN[OL (YJ=PL^.0:ZVM[^HYLWYVNYHT*V\YZL ^PSSMVJ\ZVUKL]LSVWPUNIV[OH[OLVYL[PJHS IHJRNYV\UKPU[OL[LJOUVSVN`HUKYLHS ^VYSKHWWSPJH[PVUZ\ZPUN.0:[LJOUPX\LZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7HYHWYVMLZZPVUHS;LZ[7YLW

,:*

,+<

7YLYLX\PZP[LZ!,:* ;OLJV\YZL[LHJOLZIHZPJYHZ[LYJVUJLW[Z HUKPU[YVK\JLZ.0:TVKLSZ0[LTWOHZPaLZ WYVISLTZ[OH[HYLILZ[ZVS]LKPUHYHZ[LY LU]PYVUTLU[Z\JOHZZ\YMHJLHUHS`ZPZHUK KPZ[HUJLTLHZ\YLTLU[*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(UV]LY]PL^VM[OL(TLYPJHULK\JH[PVU Z`Z[LT:VJPHSOPZ[VYPJHSHUKWOPSVZVWOPJHS MV\UKH[PVUZNP]LWLYZWLJ[P]L[VHU L_HTPUH[PVUVMJ\YYLU[PZZ\LZWVSPJPLZHUK [YLUKZPU[OLÃ&#x201E;LSKVMLK\JH[PVUPUJS\KPUN J\S[\YHSKP]LYZP[`(OV\YZWYHJ[PJHSSHIPZ YLX\PYLKMVY[OPZJV\YZL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0U[YVK\J[PVU[V9HZ[LY.0:

,:*

(K]HUJLK=LJ[VY.0: ;OPZZP_TVK\SLJV\YZLPU[YVK\JLZ(YJ.0: HUKWYV]PKLZ[OLMV\UKH[PVUMVYILJVTPUNH Z\JJLZZM\S(YJ=PL^(YJ,KP[VYVY(YJ0UMV \ZLY:[\KLU[ZSLHYUOV^[V\ZL(YJ4HW (YJ*H[HSVNHUK(YJ;VVSIV_HUKZLLOV^ [OL`^VYR[VNL[OLY[VWYV]PKLHJVTWSL[L .0:ZVM[^HYLZVS\[PVU*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,JVUVTPJZ,*6 ,*6

;OL(TLYPJHU,JVUVT` *VTIPULZ4HJYVLJVUVTPJZHUK4PJYVLJV UVTPJZHUKMVJ\ZLZVUIHZPJZ\WWS`HUK KLTHUKHUHS`ZPZUH[PVUHSPUJVTLHJJV\U[PUN I\ZPULZZJ`JSLZPUÃ&#x2026;H[PVU\ULTWSV`TLU[ Ã&#x201E;ZJHSHUKTVUL[HY`WVSPJ`HUKPU[LYUH[PVUHS LJVUVTPJWYVISLTZJYLKP[Z3LJ[\YL

,*6

7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ04HJYV 0(0: -VJ\ZLZVU[OLUH[\YLHUKTL[OVKVM LJVUVTPJZIHZPJZ\WWS`HUKKLTHUK HUHS`ZPZUH[PVUHSPUJVTLHJJV\U[PUN I\ZPULZZJ`JSLZPUÃ&#x2026;H[PVUHUK\ULTWSV` TLU[Ã&#x201E;ZJHSWVSPJ`TVUL`HUKIHURPUN HUKTVUL[HY`WVSPJ`JYLKP[Z3LJ[\YL

,*6

;OPZJV\YZLPZHZHYLMYLZOLYYL]PL^JV\YZL MVYWHYHWYVMLZZPVUHSZ[OH[OH]LSLHYULK[OL Z\IQLJ[TH[[LYLHYSPLYPU[OLPYLK\JH[PVUHS L_WLYPLUJLPUVYKLY[VWYLWHYLMVY[OL 7HYHWYVMLZZPVUHS*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU[LZ[THUKH[LK I`[OL5V*OPSK3LM[)LOPUK5*3)(J[ JYLKP[Z3LJ[\YL

0U[YVK\J[PVU[V,K\JH[PVU

,+<

;LHJOPUN3LHYUPUN>;LJOUVSVN` 7YLYLX\PZP[LZ!*0:VY/:JVTW\[LY HWWSPJH[PVUJSHZZ ;OPZJV\YZLMLH[\YLZWYHJ[PJHS^H`Z[V\ZL ]HYPV\Z[`WLZVM[LJOUVSVN`MVY[OL2 JSHZZYVVT[LHJOLY;OPZPZHIHZPJJV\YZL PUTPJYVJVTW\[LYZ[OLPYVWLYH[PVUHUK \[PSPaH[PVUPU2JSHZZYVVTZJYLKP[Z 3LJ[\YL

,+< 

0U[YVK\J[PVU:WLJPHS,K\JH[PVU 0(0,*, ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VPU[YVK\JL[OL Z[\KLU[[V[OLZ[\K`VML_JLW[PVUHS JOPSKYLUPUJS\KPUNHZ\Y]L`VM[OLJOPSK»Z KL]LSVWTLU[HS[YHP[ZHUKL_HTPUH[PVUVM HWWYVWYPH[LPU[LY]LU[PVU[LJOUPX\LZ(Ã&#x201E;]L OV\YWYHJ[PJHSSHIPZYLX\PYLKPU[OPZJV\YZL JYLKP[Z3LJ[\YL

,+<

,K\JH[PVUHS7Z`JOVSVN` 0(0:,+ ;OLHWWSPJH[PVUVMWZ`JOVSVN`WYPUJPWSLZ [VLK\JH[PVU:WLJPHSLTWOHZPZVU \UKLYZ[HUKPUNNYV^[OHUKKL]LSVWTLU[ [OLSLHYUPUNWYVJLZZTV[P]H[PVUPU[LSSP NLUJLL]HS\H[PVUTLHZ\YLTLU[JYLH[P]P[` HUK[OLPTWHJ[VMJ\S[\YLVUSLHYUPUN Z[`SLZJYLKP[Z3LJ[\YL

7YPUJPWSLZVM,JVUVTPJZ004PJYV 0(0: 

,+<

7YLYLX\PZP[LZ!,*6 -VJ\ZLZVUMYLLLU[LYWYPZLHUK[OL LJVUVTPJM\UJ[PVUZVMNV]LYUTLU[ HK]HUJLKZ\WWS`HUKKLTHUKHUHS`ZPZ WYPJPUNPUJVTWL[P[P]LUVUJVTWL[P[P]L THYRL[ZHUKWYPJPUNPUYLZV\YJLTHYRL[Z JYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VMOV^ZJOVVSPUNPZ ZOHWLKI`HUKV\NO[[VYLZWVUK[V[OL ZVJPHSJVU[L_[ZPU^OPJOP[VJJ\YZWHY[PJ\ SHYS`PUT\S[PJ\S[\YHSHUKNSVIHSJVU[L_[Z JYLKP[Z3LJ[\YL

+P]LYZP[`PU:JOVVSZHUK:VJPL[PLZ

,SLJ[YVUPJ ,UNPULLYPUN;LJO ,,; ,,;

)HZPJ,SLJ[YVUPJZ +L]LSVWZHU\UKLYZ[HUKPUNVM[OLIHZPJ +*LSLJ[YPJP[`JVUJLW[ZZ\JOHZ]VS[HNL J\YYLU[YLZPZ[HUJLWV^LYHUKLULYN` ;OLJV\YZLJV]LYZYLZPZ[P]LJPYJ\P[Z[OYV\NO ZLYPLZWHYHSSLSJPYJ\P[Z3HIVYH[VY`^VYR PUJS\KLZ\ZLVMHUHSVNHUKKPNP[HSTL[LYZ HUKJPYJ\P[JVUZ[Y\J[PVU*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

(J[P]L+L]PJLZ -\UKHTLU[HSZVMIHZPJZVSPKZ[H[LJVTWV ULU[Z[OYV\NO[OLTVZ[JVTTVUHUK WVW\SHYKL]PJLZHUK[OLPYHWWSPJH[PVUZHYL WYLZLU[LK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

=PKLV:`Z[LTZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,;,,; *VTWYLOLUZP]LJV]LYHNLVMHSS[`WLZVM ]PKLVZ`Z[LTZMYVT[OLZ[HUKWVPU[VM [OLVY`VWLYH[PVU[YV\ISLZOVV[PUN HSPNUTLU[HUKHWWSPJH[PVUZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

+PNP[HS*PYJ\P[Z 7YLYLX\PZP[LZ!,,; (WWSPJH[PVUZVMKPNP[HSJPYJ\P[ZHUKKL]PJLZ [VJVUZ\TLYWYVK\J[Z*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

9VIV[PJZ-\UKHTLU[HSZ 0U[YVK\JLZ[OLJVUJLW[ZVMYVIV[PJZ H\[VTH[PVUHUKN\PKLK]LOPJSLZI` SVVRPUNH[]HYPV\ZHWWSPJH[PVUZ[`WLZ JSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUZHUKVWLYH[PVU6WLYH[VYHUK ZHML[`WYLJH\[PVUZHYLZ[YLZZLKJYLKP[Z 3LJ[\YL

,,;

,SLJ[YPJ*PYJ\P[Z0 7YLYLX\PZP[LZ!,,;^P[OH¸*¹VYIL[[LY 0U[YVK\JLZ[OLZ[\KLU[[V[OLZPU^H]LHUK [OLYLSH[P]LWHYHTL[LYZZ\JOHZMYLX\LUJ` WLYPVKYTZHUKH]L]HS\LZ*HWHJP[HUJL HUKPUK\J[HUJLHYLPU[YVK\JLKHUK[OLPY LMMLJ[PUZPU^H]LJPYJ\P[ZHYLZ[\KPLK3HI ^VYRPUJS\KLZMHTPSPHYPaH[PVU^P[O[OL VZJPSSVZJVWL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU
,,;

,,;â&#x2013;¼

7YLYLX\PZP[LZ!,,;;,* :[\K`VMIHZPJZVSPKZ[H[LKL]PJLZHUK HZZVJPH[LKJPYJ\P[Z+L]PJLZPUJS\KLK^PSS ILNLULYHSW\YWVZLKPVKLZaLULYKPVKLZ IPWVSHYQ\UJ[PVU[YHUZPZ[VYZÃ&#x201E;LSKLMMLJ[ [YHUZPZ[VYZ0U[LNYH[LKJPYJ\P[Z^PSSIL PU[YVK\JLK*PYJ\P[HWWSPJH[PVUZ^PSS PUJS\KLYLJ[PÃ&#x201E;LYZ[YHUZPZ[VYZZ^P[JOPUN JPYJ\P[ZHUKSPULHYHTWSPÃ&#x201E;LYZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!,,; ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[V[LHJOHK]HUJLK JVUJLW[ZHUKHYJOP[LJ[\YHSKLZPNUVM JVTW\[LYOHYK^HYL:[\KLU[Z^PSSL_HTPUL HUKHUHS`aL[OLTHQVY7*JVTWVULU[Z Z[\K`[OLKPMMLYLU[Z[HUKHYKZHUKWSH[MVYTZ H]HPSHISLHUKL_WLYPTLU[^P[OJ\Z[VT7* HUKWLYPWOLYHSHKKP[PVUZHUKTVKPÃ&#x201E;JH[PVUZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

:VSPK:[H[L+L]PJLZ

,,;â&#x2013;¼

(;LJOUPJPHU7YLWHYH[PVU 7YLWHYH[PVUMVY[OL*VTW\[PUN;LJOUVSVN` 0UK\Z[Y`(ZZVJPH[PVU(6WLYH[PUN:`Z[LTZ ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VJV]LY[OL 6WLYH[PUN:`Z[LT*VTWVULU[VM[OL( ,_HT:VTLVM[OL[VWPJZKPZJ\ZZLKHYL 6WLYH[PUN:`Z[LTZ:`Z[LT(KTPUPZ[YH[PVU ;VVSZ5L[^VYR4HUHNLTLU[HUK:`Z[LT 4HPU[LUHUJL9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,,;

*HISPUN0UZ[HSS>-PILY6W[PJZ ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLLU[Y` SL]LSJHISPUNPUZ[HSSLYZ^P[O[OLIHJR NYV\UKRUV^SLKNLHUKIHZPJZRPSSZ ULJLZZHY`[VJVTWSL[LJHISPUNPUZ[HSSH[PVUZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

,SLJ[YVUPJ+LZPNUHUK-HIYPJH[PVU +LZPNULK[VWYLZLU[[OYV\NOHJ[\HSWYHJ[PJL [OLLSLTLU[ZVMLSLJ[YVUPJZKYHM[PUNHUK MHIYPJH[PVU*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

*VTW\[LY:`Z[LTZ(YJOP[LJ[\YL 7YLYLX\PZP[LZ!,,; ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLH [LJOUPJHSMV\UKH[PVUMVYZ`Z[LTKLZPNU Z`Z[LTZPTWSLTLU[H[PVUOHYK^HYLHUK ZVM[^HYLWYVJ\YLTLU[HUKJVTW\[PUN YLZV\YJLTHUHNLTLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

,,;

*VTW\[LY/HYK^HYL ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[V[LHJO[OL M\UKHTLU[HSZVMJVTW\[LYOHYK^HYLHUK NP]LZ[\KLU[ZOHUKZVUL_WLYPLUJLPU HZZLTISPUN\WNYHKPUNHUK[YV\ISLZOVV[PUN IHZPJJVTW\[LYZ`Z[LTZHUKOHYK^HYL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU(K]HUJLK*VTW\[LY/HYK^HYL

,,;

*HISPUN-PILY6W[PJZ 3HU:`Z >OLUHZ[\KLU[JVTWSL[LZ[OPZJV\YZL[OH[ Z[\KLU[ZOV\SKOH]LHNVVK\UKLYZ[HUKPUN VM"]HYPV\ZJVUULJ[VYZHUKJVWWLYJHISL Z`Z[LTZ\ZLKPU[OLPUK\Z[Y`IS\LWYPU[ Z`TIVSZHUK[VVSZHZZVJPH[LK^P[OUL[^VYRZ HUKJHISPUNIHZPJUL[^VYR[VWVSVNPLZ Ã&#x201E;ILYVW[PJZ^PYLSLZZUL[^VYRZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,,;â&#x2013;¼

0UK\Z[YPHS*VTW\[LY:`Z[LTZ -\UKHTLU[HSZVMWYVNYHTTPUNMVYPUK\Z[Y` ^P[OLTWOHZPZPUWYVISLTZVS]PUNPUK\Z[YPHS HWWSPJH[PVUZ>YP[PUNHUKTVKPM`PUN WYVNYHTZ^P[OPUK\Z[YPHSHWWSPJH[PVUZHYL JVTWSL[LK*VUULJ[P]P[`\ZPUNTPJYVJVU [YVSSLYZHUKPU[LYMHJLSVNPJIVHYKZHYLHSZV KLTVUZ[YH[LK9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

(*VTW\[LY,ZZLU[PHSZ 7YLWHYH[PVUMVY[OL*VTW\[PUN;LJOUVSVN` 0UK\Z[Y`(ZZVJPH[PVU([LZ[;OPZJV\YZLPZ KLZPNULK[VJV]LYIV[O[OL*VYLHUK+6: >PUKV^ZTVK\SLZ:VTLVM[OL[VWPJZ KPZJ\ZZLKHYLPUZ[HSSH[PVU\WNYHKPUN [YV\ISLZOVV[PUNOHYK^HYLUL[^VYRZ HUK+6:>PUKV^Z?HUK>PUKV^Z JYLKP[Z3LJ[\YL

,,;â&#x2013;¼

PUJS\KLHUPUKLW[OSVVRH[KH[H[YHUZTPZ ZPVUHUKJV]LYZIHZPJ[LSLWOVU`3(5 :H[LSSP[LZTVKLTZLYYVYJVU[YVSHUKKH[H ZLJ\YP[`JYLKP[Z3LJ[\YL

,,;

*VTW\[LY:LY]PJPUN;LJOUPX\LZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,; ;OPZSHIPZKLKPJH[LK[VHK]HUJLKJVUÃ&#x201E;N\ YH[PVUHUK[YV\ISLZOVV[PUNHUKPZKLZPNULK [VZPT\SH[LWYVISLTZPUOVTLVYI\ZPULZZ JVTW\[LYZ:[\KLU[^PSSILNP]LUH KLZJYPW[PVUVM[OLWYVISLTMYVTHU VWLYH[VYZ]PL^WVPU[HUK^PSSJVYYLJ[[OL WYVISLTZLUJV\U[LYLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;â&#x2013;¼

7OV[V]VS[HPJ:`Z[LTZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,;,,; ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLH [LJOUPJHSMV\UKH[PVUMVYKLZPNUPUZ[HSSH [PVUHUKL]HS\H[PVUVMYLZPKLU[PHSHUK JVTTLYJPHSWOV[V]VS[HPJZ`Z[LTZ*VU JLW[ZVMZ`Z[LTHK]HU[HNLZHUKKPZHK]HU [HNLZZP[LL]HS\H[PVUZ`Z[LTKLZPNUHUK ZPaPUNHYLHZZLZZLK9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

â&#x2013;¼

9LZPKLU[PHS>PYPUN0 ;OPZJV\YZLWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[OHU \UKLYZ[HUKPUNVMYLZPKLU[PHS^PYPUN;VWPJZ PUJS\KLZHML[`WSHUUPUNHUKPUZ[HSSH[PVU VMYLZPKLU[PHS^PYPUNZ`Z[LTZHJJVYKPUN[V [OL5H[PVUHS,SLJ[YPJHS*VKLÂ&#x201D;9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;â&#x2013;¼

7OV[V]VS[HPJ;LJOUPJPHU ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLH [LJOUPJHSMV\UKH[PVUMVYZ`Z[LTKLZPNU Z`Z[LTZPTWSLTLU[H[PVULSLJ[YPJHSJVKLZ HUKOHYK^HYLPUZ[HSSH[PVU4HPU[HPUPUNHUK [YV\ISLZOVV[PUNZ`Z[LTZHYLWLYMVYTLK 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/VTL;LJOUVSVN`0U[LNYH[PVU ;OPZJV\YZLPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z PU[LYLZ[LKPU[OLÃ&#x201E;LSKVMOVTL[LJOUVSVN` PU[LNYH[PVU-VJ\ZLZVUIHJRNYV\UK RUV^SLKNLHUKOHUKZVUZRPSSZ[VWYLWHYL MVY[OL*VTW;0(+/;0,_HT9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

+H[H*VTT\UPJH[PVUZ ;OPZJV\YZLJV]LYZTH[LYPHSULLKLK[VWHZZ [OL*VTW\[PUN;LJOUVSVN`0UK\Z[Y` (ZZVJPH[PVU5L[HUK,SLJ[YVUPJZ;LJOUP JPHUZ(ZZVJPH[PVU*5:;L_HT;VWPJZ

,,;

0UK\Z[YPHS*VU[YVS0 7YLYLX\PZP[LZ!,,;,,; VYPUZ[Y\J[VYJVUZLU[ ;OPZJV\YZLWYV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[OHU \UKLYZ[HUKPUNVMPUK\Z[YPHSLSLJ[YPJHSHUK LSLJ[YVUPJWV^LYZ`Z[LTZ;VWPJZJV]LYLK PUJS\KL[OYLLWOHZLJPYJ\P[ZTV[VYZ^PYPUN SHKKLYSVNPJ[YHUZMVYTLYZHUKLSLJ[YVUPJHS TV[VYJVU[YVSSLYZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU


,,;â&#x2013;¼

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL +LZPNULK[VWYV]PKL[OLZ[\KLU[^P[O ^VYRL_WLYPLUJLPUÃ&#x201E;LSK^OPSLTHPU[HPUPUN JVU[HJ[^P[O[OLVJJ\WH[PVUHSPUZ[Y\J[VYMVY YL]PL^HUKHZZPZ[HUJL9LWLH[HISL;PTL *V\YZL3L]LS-LL5-=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

/40/\THU4HJOPUL0U[LYMHJL 7YLYLX\PZP[LZ!,,;VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLJV]LYZIHZPJ/40VWLYH[PVU HUKWYVNYHTTPUN\ZPUN>VUKLY^HYL¶0U ;V\JOZVM[^HYL;VWPJZPUJS\KL!+LZPNUPUN /40^PUKV^ZPU[LYMHJPUN[V[OL73*IHZPJ HUPTH[PVU\ZPUNHUKJYLH[PUNSVNPJZJYPW[Z \ZPUN++,ZL[[PUNHSHYTZJOHY[ZHUK [YLUKPUNHUKZLJ\YP[`*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

+PNP[HS3VNPJ 7YLYLX\PZP[LZ!,,;,,; ;OLZ[\K`VMKPNP[HSZ`Z[LTZWYPUJPWSLZHUK [LJOUPX\LZ)PUHY`/L_PKLJPTHS)*+ SVNPJ[OLVY`(5+6956;5(5+HUK 569NH[LZHZ^LSSHZJVTIPUH[PVUNH[L -SPW-SVWZHUKOHYK^HYLHYLJV]LYLK *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

3PULHY,SLJ[YVUPJZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,; (Z[\K`VMSPULHYLSLJ[YVUPJJPYJ\P[Z *VTIPULZ[OLVY`VMWHZZP]LHUKHJ[P]L JPYJ\P[ZPU[VVWLYH[PVUHS\UP[Z;VWPJZ PUJS\KLHTWSPÃ&#x201E;LYZMYLX\LUJ`YLZWVUZL MLLKIHJRVZJPSSH[VYZOPNOMYLX\LUJ` VWLYH[PVUHSHUKPUZ[Y\TLU[H[PVUHTWSPÃ&#x201E;LYZ SPULHYHUKZ^P[JOPUNYLN\SH[VYZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

9-*VTT\UPJH[PVU3PJLUZPUN 7YLYLX\PZP[LZ!,,;VYJVUJ\YYLU[ LUYVSSTLU[PU,,; 7YLWHYH[PVUMVY5(),95(9;,:),HUK -*¶.LULYHS9HKPV[LSLWOVUL3PJLUZL [LZ[Z9HKPVSV^9**Y\SLZHUKYLN\SH [PVUZYLSH[LK[VSPJLUZPUNHUKYL]PL^VM IHZPJLSLJ[YVUPJZHUKYHKPV[OLVY`WLY[PULU[ [V[LZ[Z*VYLX\PZP[LJV\YZLZ!,,;,,; JYLKP[Z3LJ[\YL

,,;

9-*VTT\UPJH[PVUZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,; ;OLZ[\K`VMLSLJ[YVUPJJVTT\UPJH[PVU JVTWVULU[ZHUKZ`Z[LTZ(4-4:PUNSL :PKL)HUKJVTTLYJPHSIYVHKJHZ[PUNHUK

KPNP[HS[YHUZTP[[LYZHUKYLJLP]LYZHZMV\UK PU[^V^H`YHKPVHYLZ[\KPLK;YHUZTPZZPVU SPULZLSLJ[YVTHNUL[PJÃ&#x201E;LSKZHUKHU[LUUHZ HYLPUJS\KLK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

4PJYVJVU[YVSSLY(WWSPJH[PVUZ 7YPUJPWSLZVMTPJYVJVU[YVSSLYZ;VWPJZ PUJS\KL!-SV^JOHY[PUN0UW\[V\[W\[ KL]PJLZHUKPU[LYMHJPUN:PNUHSJVUKP[PVU PUN7YVNYHTTPUNHUKIHZPJWYVJLZZ JVU[YVS\ZPUNHTPJYVJVU[YVSSLY*SHZZ Z[YLZZLZ\ZPUN[OLTPJYVJVU[YVSSLYZ[V JVU[YVS06KL]PJLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;â&#x2013;¼

,SLJ[YVUPJ7YVQLJ[Z 7YLYLX\PZP[LZ!,,;,,;,,; 0UZ[Y\J[VYHWWYV]LKHUKZ[\KLU[ZLSLJ[LK LSLJ[YVUPJWYVQLJ[WYV]PKPUNL_WLYPLUJL PUKLZPNUMHIYPJH[PVUHUK[LZ[PUNVMHU LSLJ[YVUPJ\UP[;OLWYVQLJ[ZOV\SKJVPUJPKL ^P[OZ[\KLU[»ZVJJ\WH[PVUHSNVHSHUKHYLH VMLSLJ[YVUPJ^VYRPU[LYLZ[*VTT\UPJH [PVUZJVTW\[LYZPUK\Z[YPHSL[J9LWLH[ HISL;PTLZ*VYLX\PZP[LJV\YZLZ!,,; ,,;*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ0 7YLYLX\PZP[LZ!,,;VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLJV]LYZIHZPJ73*VWLYH[PVU HUKWYVNYHTTPUN\ZPUN9ZSVNP_ ZVM[^HYLHUK(SSLU)YHKSL`73*»Z;VWPJZ PUJS\KL!)HZPJSHKKLYKLZPNU0UW\[6\[W\[ ;PTLYZ*V\U[LYZ)H[JO7YVJLZZLZ:OPM[ YLNPZ[LYZ>VYKJVTWHYLHUK4H[O*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,,;

7YVN3VNPJ*VU[YVSSLYZ00 7YLYLX\PZP[LZ!,,;VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLJV]LYZHK]HUJLK[VWPJZVM [OL4PJYVSVNP_73*VWLYH[PVUHUK WYVNYHTTPUN\ZPUN9ZSVNP_ZVM[^HYL HUK(SSLU)YHKSL`73*»Z;VWPJZPUJS\KL (UHSVN064H[OHUK+H[HOHUKSPUN PUZ[Y\J[PVUWYVNYHTÃ&#x2026;V^TLZZHNL PUZ[Y\J[PVUZHUKJVTT\UPJH[PVUWYV[VJVSZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,TLYNLUJ`4LKPJHS :LY]PJLZ,4: ,4:â&#x2013;¼

/LHY[ZH]LY-PYZ[(PK*79(,+ 7YV]PKLWHY[PJPWHU[Z^P[OHIHZPJ\UKLY Z[HUKPUNMVYHK\S[JOPSKHUKPUMHU[ JHYKPVW\STVUHY`YLZ\ZJP[H[PVUHUKMVYLPNU IVK`HPY^H`VIZ[Y\J[PVUYLTV]HSTHUL\ ]LYZHJJVYKPUN[VJ\YYLU[(TLYPJHU/LHY[ (ZZVJPH[PVUN\PKLSPULZ9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

,4:â&#x2013;¼

*79MVY/LHS[OJHYL7YV]PKLYZ 7YV]PKLWHY[PJPWHU[Z^P[OHIHZPJ\UKLY Z[HUKPUNMVYHK\S[JOPSKHUKPUMHU[ JHYKPVW\STVUHY`YLZ\ZJP[H[PVU"HK\S[ H\[VTH[LKL_[LYUHSKLÃ&#x201E;IYPSSH[PVU"HUK HK\S[JOPSKHUKPUMHU[MVYLPNUIVK`HPY^H` VIZ[Y\J[PVUYLTV]HSTHUL\]LYZHJJVYKPUN [VJ\YYLU[(TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU N\PKLSPULZ9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

,4:â&#x2013;¼

/LHY[ZH]LY-PYZ[(PK*79*79 (,+0 7YV]PKLWHY[PJPWHU[Z^P[OHIHZPJ\UKLYZ[HUK PUNMVYIHZPJÃ&#x201E;YZ[HPKHK\S[JOPSKHUKPUMHU[ JHYKPVW\STVUHY`YLZ\ZJP[H[PVUHUKMVYLPNU IVK`HPY^H`VIZ[Y\J[PVUYLTV]HSTHUL\]LYZ PUJS\KPUN\ZLVMHU(\[VTH[LK,_[LYUHS +LÃ&#x201E;IYPSSH[VYHJJVYKPUN[VJ\YYLU[(TLYPJHU /LHY[(ZZVJPH[PVUN\PKLSPULZ9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

,4:â&#x2013;¼

*79MVY/LHS[OJHYL7YV]PKLYZ 7YV]PKLWHY[PJPWHU[Z^P[OHIHZPJ \UKLYZ[HUKPUNMVYHK\S[JOPSKHUKPUMHU[ JHYKPVW\STVUHY`YLZ\ZJP[H[PVU"H\[VTH[LK L_[LYUHSKLÃ&#x201E;IYPSSH[PVU"\ZLVM[OL)=4"HUK HK\S[JOPSKHUKPUMHU[MVYLPNUIVK`HPY^H` VIZ[Y\J[PVUYLTV]HSTHUL\]LYZHJJVYKPUN [VJ\YYLU[(TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU N\PKLSPULZ9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

,4:â&#x2013;¼

/LHY[ZH]LY*79HUK(,+ 7YV]PKLWHY[PJPWHU[Z^P[OHIHZPJ\UKLYZ[HUK PUNMVYHK\S[JOPSKHUKPUMHU[JHYKPVW\STV UHY`YLZ\ZJP[H[PVUHUKMVYLPNUIVK`HPY^H` VIZ[Y\J[PVUYLTV]HSTHUL\]LYZ9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

,,; 

,4:â&#x2013;¼

+LZPNULK[VWYV]PKL[OLZ[\KLU[^P[O^VYR L_WLYPLUJLPU[OLÃ&#x201E;LSKVMTHQVY^OPSL THPU[HPUPUNJVU[HJ[^P[O[OLPUZ[Y\J[VYMVY YL]PL^HUKHZZPZ[HUJL*V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YV]PKLWHY[PJPWHU[Z^P[OHIHZPJ\UKLYZ[HUK PUNMVYHK\S[JOPSKHUKPUMHU[JHYKPVW\STV UHY`YLZ\ZJP[H[PVUHUKMVYLPNUIVK`HPY^H` VIZ[Y\J[PVUYLTV]HSTHUL\]LYZ9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_W

/LHY[ZH]LY*79
,4:

/HaHYKV\Z4H[LYPHSZ(^HYLULZZ ;OPZWYVNYHTWYV]PKLZLTLYNLUJ`TLKPJHS ZLY]PJLZSH^LUMVYJLTLU[HUKPUK\Z[YPHS WLYZVUULSHIHZPJH^HYLULZZVMOHaHYKV\Z TH[LYPHSZ4LL[Z6:/(*-9 YLX\PYLTLU[ZMVY(^HYLULZZSL]LS JYLKP[Z3LJ[\YL

,4:â&#x2013;¼

9LZWVUKPUN[V;LYYVYPZ[(J[Z 7YV]PKLLTLYNLUJ`TLKPJHSZLY]PJLZ WLYZVUULS^P[OHIL[[LY\UKLYZ[HUKPUNVM [OL]HYPV\Z[`WLZVM^LHWVUZVMTHZZ KLZ[Y\J[PVUHUKOV^[OPZHMMLJ[ZWH[PLU[ HZZLZZTLU[HUKTHUHNLTLU[9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

,4:

7YLOVZWP[HS9LNPZ[LYLK5\YZL 7YLYLX\PZP[LZ!906SPJLUZL ;OLJV\YZL^PSSWYV]PKLRUV^SLKNLHUK ZRPSSZYLX\PYLK[VWYLWHYL95Z[VM\UJ[PVU HZHULU[Y`SL]LS7YLOVZWP[HS9LNPZ[LYLK 5\YZL7/95,TWOHZPZPZVU[OLYVSLVM [OL7/95[OLYLJVNUP[PVUHZZLZZTLU[ HUKTHUHNLTLU[VMTLKPJHSHUK[YH\TH[PJ LTLYNLUJPLZ*V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4:â&#x2013;¼

,TLYNLUJ`4LKPJHS;LJO)HZPJ 7YLYLX\PZP[LZ!([SLHZ[`LHYZVMHNL /:KPWSVTHVY.,+HUKJ\YYLU[OLHS[OJHYL WYV]PKLYVYLX\P]HSLU[*79JHYK 7YV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[OHU\UKLYZ[HUKPUN VMOPZOLYYVSLZHUKYLZWVUZPIPSP[PLZ^P[OPU [OL,4:Z`Z[LTPUJS\KPUNVWLYH[PVUZ WH[PLU[HZZLZZTLU[HUKLTLYNLUJ`TLKPJHS JHYL:[\KLU[ZZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OPZ JV\YZL^PSSILLSPNPISL[V[HRL[OL,4; )HZPJSPJLUZPUNL_HTPUH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4:â&#x2013;¼

0U[YVK\J[PVU[V-PYZ[9LZWVUZL 0U[YVK\J[PVU[V-PYZ[9LZWVUZLWYV]PKLZHU PU[YVK\J[PVU[V[OLIHZPJRUV^SLKNLHUK ZRPSSZULJLZZHY`MVYLTLYNLUJ`TLKPJHS [YHPUPUN;OPZJV\YZLPZKLZPNULKMVYWLYZVUZ ^OVHYLÃ&#x201E;YZ[VU[OLZJLULVMHUPUQ\Y`VY TLKPJHSPSSULZZ9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

,4:â&#x2013;¼

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ0 7YLYLX\PZP[LZ!(KTPZZPVUPU[VWYVNYHT" ,4;)VY0SPJLUZL 7YV]PKLZ[OLWHYHTLKPJZ[\KLU[^P[O HU\UKLYZ[HUKPUNVMOPZOLYYVSLZHUK YLZWVUZPIPSP[PLZ^P[OPU[OL,4:Z`Z[LT PUJS\KPUNZHML[`TLKPJHSSLNHSPZZ\LZ ,4:VWLYH[PVUZHUKZWLJPHSPaLKZJLULYLZWVUZLZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,4:â&#x2013;¼

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ00 7YLYLX\PZP[LZ!,4: 7YV]PKLZ[OLWHYHTLKPJZ[\KLU[^P[O [OLRUV^SLKNLHUKZRPSSZ[VPU[LNYH[L[OL WYPUJPWSLZVMRPUL[PJZWH[OVWO`ZPVSVN` HUKHZZLZZTLU[Ã&#x201E;UKPUNZ[VMVYT\SH[LHÃ&#x201E;LSK PTWYLZZPVUHUKPTWSLTLU[H[YLH[TLU[WSHU MVY[OL[YH\THWH[PLU[9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4:â&#x2013;¼

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ000 7YLYLX\PZP[LZ!,4:,4: 7YV]PKLZ[OLWHYHTLKPJZ[\KLU[^P[O[OL RUV^SLKNLHUKZRPSSZ[VPU[LNYH[LWH[OV WO`ZPVSVNPJHSWYPUJPWSLZHUKHZZLZZTLU[ Ã&#x201E;UKPUNZ[VMVYT\SH[LHÃ&#x201E;LSKPTWYLZZPVUHUK PTWSLTLU[H[YLH[TLU[WSHUMVY[OLTLKPJHS WH[PLU[9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,4:

â&#x2013;¼

7HYHTLKPJHS:LY]PJLZ0= 7YLYLX\PZP[LZ!,4:,4: ,4:,4:,4: 7YV]PKLZ[OLWHYHTLKPJZ[\KLU[^P[O[OL RUV^SLKNLHUKZRPSSZ[VPU[LNYH[LWH[OV WO`ZPVSVNPJHSWYPUJPWSLZHUKHZZLZZTLU[ Ã&#x201E;UKPUNZ[VMVYT\SH[LHÃ&#x201E;LSKPTWYLZZPVU HUKPTWSLTLU[H[YLH[TLU[WSHUMVY[OL TLKPJHSVIZ[L[YPJWLKPH[YPJNLYPH[YPJVY V[OLYZWLJPHSWH[PLU[Z9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4:â&#x2013;¼

,4:7OHYTHJVSVN` 7YLYLX\PZP[LZ!,4:,4:,4: 7YV]PKLZ[OLWHYHTLKPJZ[\KLU[^P[O[OL RUV^SLKNLHUKZRPSSZ[VPU[LNYH[LWH[OV WO`ZPVSVNPJHSWYPUJPWSLZVMWOHYTHJVSVN` HUK[OLHZZLZZTLU[Ã&#x201E;UKPUNZ[VMVYT\SH[LH Ã&#x201E;LSKPTWYLZZPVUHUKPTWSLTLU[HWOHYTH JVSVNPJTHUHNLTLU[WSHU9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

,4:â&#x2013;¼

7HYHTLKPJ:RPSSZ0 7YLYLX\PZP[LZ!(KTPZZPVUPU[VWYVNYHT" ,4;)VY0SPJLUZL 7YV]PKLZ[OLWHYHTLKPJZ[\KLU[^P[O[OL ZRPSSZULLKLKMVYWH[PLU[HZZLZZTLU[HUK TLKPJHSOPZ[VY`"HPY^H`THUHNLTLU[HUK ]LU[PSH[PVU"JSPUPJHSKLJPZPVUTHRPUN" JVTT\UPJH[PVUZ"HUKKVJ\TLU[H[PVU 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4:â&#x2013;¼

7HYHTLKPJ:RPSSZ00 7YLYLX\PZP[LZ!,4:,4: ,4:,4: 7YV]PKLZ[OLWHYHTLKPJZ[\KLU[^P[O[OL ZRPSSZULLKLK[VPU[LNYH[LWH[OVWO`ZPVSVNP JHSWYPUJPWSLZHUKHZZLZZTLU[Ã&#x201E;UKPUNZ[V MVYT\SH[LHÃ&#x201E;LSKPTWYLZZPVUHUKPTWSLTLU[ H[YLH[TLU[WSHU9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4:â&#x2013;¼

-PYZ[9LZWVUKLY 7YV]PKLZIHZPJLTLYNLUJ`TLKPJHS[YHPUPUN [V[OVZLWLYZVUZ^OVTPNO[ILÃ&#x201E;YZ[VU[OL ZJLULVMHUPUQ\Y`VYTLKPJHSPSSULZZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,TLYNLUJ`4LKPJHS ;LJO,4; ,4;â&#x2013;¼

,4;)HZPJ9LMYLZOLY*V\YZL 7YLYLX\PZP[LZ!,4;)SPJLUZL 7YV]PKLZ[OLJ\YYLU[,4;)HZPJ^P[OH YL]PL^VMRUV^SLKNLHUKZRPSSZULLKLK[V M\UJ[PVU^P[OPU[OL,4:Z`Z[LTPUJS\KPUN VWLYH[PVUZWH[PLU[HZZLZZTLU[HUK LTLYNLUJ`TLKPJHSJHYL:[\KLU[Z Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OPZJV\YZL^PSS YLJLP]L,4;)HZPJYLMYLZOLYJYLKP[[V^HYKZ SPJLUZLYLUL^HS9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

,4;â&#x2013;¼

;5**7YV]PKLY*V\YZL 7YLYLX\PZP[LZ!95SPJLUZ\YL 7YV]PKLZJVYLSL]LS[YH\THRUV^SLKNLHUK WZ`JOVTV[VYZRPSSZHZZVJPH[LK^P[O[OL KLSP]LY`VMWYVMLZZPVUHSU\YZPUNJHYL[V[OL [YH\THWH[PLU[:[\KLU[ZZ\JJLZZM\SS` JVTWSL[PUN[OLJV\YZL^PSSYLJLP]LWYV]PKLY YLJVNUP[PVUMYVT[OL,TLYNLUJ`5\YZLZ (ZZVJPH[PVU9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4;â&#x2013;¼

:WLJPHS;VWPJZPU,4: 7YV]PKL[OLZ[\KLU[Z^P[OPUMVYTH[PVUHUK VYWYHJ[PJHSZRPSSZWLY[HPUPUN[V[OLM\UJ[PVUZ YLX\PYLKPU[OLTHUULYPU^OPJO[OL` WLYMVYT[OLPYQVIZPU[OL,TLYNLUJ` 4LKPJHS:LY]PJLZWYVMLZZPVU9LWLH[HISL ;PTLZ=HYPHISL*YLKP[JYLKP[Z 3LJ[\YL


,4;â&#x2013;¼

,4;â&#x2013;¼

,5.

7YLYLX\PZP[LZ!95SPJLUZ\YL 7YV]PKLZJVYLSL]LSRUV^SLKNLHUK WZ`JOVTV[VYZRPSSZHZZVJPH[LK^P[O[OL KLSP]LY`VMWYVMLZZPVUHSU\YZPUNJHYL[V [OLLTLYNLU[WLKPH[YPJWH[PLU[:[\KLU[Z Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OLJV\YZL^PSS YLJLP]LWYV]PKLYYLJVNUP[PVUMYVT[OL ,TLYNLUJ`5\YZLZ(ZZVJPH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YV]PKLZ[OLWO`ZPJPHUU\YZLWHYHTLKPJVY HSSPLKOLHS[OWYVMLZZPVUHS^P[O[OLRUV^S LKNLHUKZRPSSZULLKLKMVY[OLTHUHNLTLU[ VM[OLLTLYNLU[WLKPH[YPJWH[PLU[;OVZL Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OLJV\YZL^PSS YLJLP]LWYV]PKLYYLJVNUP[PVUMYVT[OL (TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

:[\KLU[Z^PSSSLHYUZ[YH[LNPLZMVY^YP[PUN LZZH`ZPUZ[Y\J[PVUZTHU\HSZWYVWVZHSZ YLWVY[ZJHYLLYKVJ\TLU[ZHZ^LSSHZKLSP]LY VYHSWYLZLU[H[PVUZ[VWYLWHYL[OLTMVYH WYVMLZZPVUPUPUK\Z[Y`:[\KLU[Z^PSS WYHJ[PJLYLZLHYJOZ[YH[LNPLZI`\ZPUNSPIYHY` YLZV\YJLZHUK[OL0U[LYUL[*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,57*7YV]PKLY*V\YZL

,4;â&#x2013;¼

)3:0UZ[Y\J[VY*V\YZL 7YLYLX\PZP[LZ!*\YYLU[*79JLY[PÃ&#x201E;JH[PVU 7YV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[O[OLRUV^SLKNL HUKZRPSSZULLKLK[VZLY]LHZMHJ\S[`MVY (/()3:HUK7)3:7YV]PKLYJV\YZLZ;OVZL Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OLJV\YZL^PSS YLJLP]LPUZ[Y\J[VYYLJVNUP[PVUMYVT[OL (TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4;â&#x2013;¼

4LKPJHSHUK3LNHS(ZWLJ[ZVM,4: 7YLYLX\PZP[LZ!,4:SPJLUZ\YL ;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKL,4: WLYZVUULS^P[OHIL[[LY\UKLYZ[HUKPUNVM OV^[OLSLNHSZ`Z[LTPU[LYHJ[Z^P[O,4: 9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

,4;â&#x2013;¼

,[OPJZPU7YLOVZWP[HS*HYL 7YLYLX\PZP[LZ!,4:SPJLUZ\YL ;OPZWYVNYHTPZKLZPNULK[VWYV]PKL,4: WLYZVUULS^P[OHIL[[LY\UKLYZ[HUKPUN VMOV^L[OPJZWSH`H]P[HSYVSLPUJSPUPJHS KLJPZPVUTHRPUN9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

7(3:7YV]PKLY*V\YZL

,4;â&#x2013;¼

7(3:0UZ[Y\J[VY*V\YZL 7YV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[O[OLRUV^SLKNL HUKZRPSSZULLKLK[VZLY]LHZMHJ\S[`MVY (/(7(3:7YV]PKLYJV\YZLZ;OVZL Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OLJV\YZL^PSS YLJLP]LPUZ[Y\J[VYYLJVNUP[PVUMYVT[OL (TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4;â&#x2013;¼

,TLYNLUJ`4LKPJHS;LJO)HZPJ 7YV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[OHU\UKLYZ[HUKPUN VMOPZOLYYVSLZHUKYLZWVUZPIPSP[PLZ^P[OPU [OL,4:Z`Z[LTPUJS\KPUNVWLYH[PVUZ WH[PLU[HZZLZZTLU[HUKLTLYNLUJ`TLKPJHS JHYL:[\KLU[ZZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OPZ JV\YZL^PSSILLSPNPISL[V[HRL[OL,4; )HZPJSPJLUZPUNL_HTPUH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4;â&#x2013;¼

-PYZ[9LZWVUKLY 7YV]PKLZÃ&#x201E;YZ[YLZWVUZLHNLUJPLZHUK WLYZVUULS^P[O[OLRUV^SLKNLHUKZRPSSZ ULLKLK[VM\UJ[PVUHZHUPU[LNYHSWHY[VM[OL ,4:Z`Z[LT9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,4;â&#x2013;¼

(*3:7YV]PKLY*V\YZL 7YV]PKLZ[OLWO`ZPJPHUU\YZLWHYHTLKPJVY HSSPLKOLHS[OWYVMLZZPVUHS^P[O[OLRUV^S LKNLHUKZRPSSZULLKLKMVY[OLTHUHNLTLU[ VM[OLLTLYNLU[HK\S[JHYKPV]HZJ\SHYWH[PLU[ ;OVZLZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OLJV\YZL ^PSSYLJLP]LWYV]PKLYYLJVNUP[PVUMYVT[OL (TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,4;â&#x2013;¼

(*3:0UZ[Y\J[VY*V\YZL 7YV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[O[OLRUV^SLKNL HUKZRPSSZULLKLK[VZLY]LHZMHJ\S[`MVY (/((*3:7YV]PKLYJV\YZLZ;OVZL Z\JJLZZM\SS`JVTWSL[PUN[OLJV\YZL^PSS YLJLP]LPUZ[Y\J[VYYLJVNUP[PVUMYVT[OL (TLYPJHU/LHY[(ZZVJPH[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,UNSPZO,5. ,5.â&#x2013;¼

-V\UKH[PVUZPU*VTWVZP[PVU ;OPZJV\YZLLUHISLZZ[\KLU[Z[V\WNYHKL ^YP[PUNZRPSSZ[OYV\NOHJVUJLU[YH[PVUVU NYHTTHYHUKZLU[LUJLZ[Y\J[\YL(YLHZ PUJS\KLKHYLWHY[ZVMZWLLJOWHY[ZVM ZLU[LUJLHUKW\UJ[\H[PVU9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

>YP[PUNMVY0UK\Z[Y`

,5. 

)\ZPULZZ,UNSPZO <ZPUNJYP[PJHS[OPURPUNZRPSSZZ[\KLU[Z^PSS Z[\K`HUKYLPUMVYJL[OLIHZPJZVM[OL,UNSPZO SHUN\HNLHZ[OL`HWWS`[VI\ZPULZZ JVTT\UPJH[PVUZ,TWOHZPZPZWSHJLKVU NYHTTHYW\UJ[\H[PVUZWLSSPUN^VYK \ZHNLHUKZLU[LUJLZ[Y\J[\YL*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,5. 

*VTT\UPJH[PVUZ0 :[\KLU[Z^PSSSLHYU[OLWYPUJPWSLZVM JVTT\UPJH[PVUZI`SPZ[LUPUNZWLHRPUN HUK^YP[PUN,TWOHZPZPZWSHJLKVU JVTT\UPJH[PVUZRPSSZYLSH[LK[V[OL KLTHUKZVM[OLZ[\KLU[»ZJHYLLYHYLH *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,5.

*VTT\UPJH[PVUZ00 7YLYLX\PZP[LZ!,5. :[\KLU[Z^PSSJVU[PU\L[VLUYPJO[OLSPZ[LUPUN ZWLHRPUNHUK^YP[PUNZRPSSZPU[YVK\JLKPU *VTT\UPJH[PVUZ0,TWOHZPZPZWSHJLKVU YLZLHYJOYLWVY[^YP[PUNHUKJVTT\UPJH[PVU ZRPSSZMVY[OL\W^HYKS`TVIPSLJHYLLYZ[\KLU[ *V\YZL-LL3L]LSJYLKP[ZSLJ[\YL

,5.

4HU\HS*VTT+LHM 0UZ[Y\J[PVUPUTL[OVKZVMJVTT\UPJH[PVU ^P[O[OLKLHM[OYV\NOZPNUPUNJYLKP[Z 3LJ[\YL

,5.

(K]HUJLK:PNUPUN 7YLYLX\PZP[LZ!,5. (JVU[PU\H[PVUVM4HU\HS*VTT\UPJH[PVU MVY[OL+LHM(K]HUJLK]VJHI\SHY`HUK ZPNUPUNJYLKP[Z3LJ[\YL

,5.

,5.â&#x2013;¼

*VTWVZP[PVU0 0(0* 

:[\KLU[Z^PSSYL]PL^[OLIHZPJZVMZWLSSPUN NYHTTHYHUK[OLJVTWVULU[ZVM[OLZOVY[ LZZH`:[\KLU[Z^PSSI`[OLLUKVM[OL[LYT WYVK\JL[OVYV\NOS`YL]PZLKLZZH`Z[OH[HYL MYLLVMHSSTHQVYNYHTTHYHUKYLHKHIPSP[` LYYVYZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!4\Z[HZZLZZPU[V,5.VY [HRL,5.^P[OTPUPT\TNYHKLVM¸*¹ :[\KLU[Z^PSSZ[\K`[OL^YP[PUNWYVJLZZI` YLHKPUNLZZH`Z[OH[PSS\Z[YH[LH]HYPL[`VM YOL[VYPJHSZ[YH[LNPLZHUHS`aPUN^YP[PUN[HZRZ HUK[L_[ZHUK^YP[PUNYL]PZPUNHUKLKP[PUN ZOVY[LZZH`Z*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

*VTWVZP[PVU:RPSSZ
,5.

*VTWVZP[PVU00 0(0* 9 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[L,5.^P[OH TPUPT\TNYHKLVM¸*¹ :[\KLU[Z^PSSSLHYUOV^[VÃ&#x201E;UK\ZLHZZLZZ HUKKVJ\TLU[YLZLHYJOZV\YJLZWYVK\JPUN HUL_[LUKLK^YP[PUNWYVQLJ[IHZLKWYPTHYPS` VUSPIYHY`YLZLHYJO*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

,5.

*YLH[P]L>YP[PUN¶-PJ[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!,5.HUK,5. HK]PZLK :[\KLU[Z^PSS\UKLYZ[HUK[OLZ[Y\J[\YLHUK LSLTLU[ZVMÃ&#x201E;J[PVUHUK[OL^YP[PUNWYVJLZZ WYVK\JLM\SS`KL]LSVWLK^VYRZVMÃ&#x201E;J[PVU HUKKLTVUZ[YH[LHU\UKLYZ[HUKPUNVM[OL JYP[PJHS[LYTPUVSVN`VM[OLJYLH[P]L^YP[LY *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

,5.

*YLH[P]L>YP[PUN¶7VL[Y` 0(0,.3 7YLYLX\PZP[LZ!,5. :[\KLU[Z^PSS\UKLYZ[HUK[OLZ[Y\J[\YLHUK LSLTLU[ZVMWVL[Y`HUK[OL^YP[PUNWYVJLZZ WYVK\JLM\SS`KL]LSVWLK^VYRZVMWVL[Y` HUKKLTVUZ[YH[LHU\UKLYZ[HUKPUNVM[OL JYP[PJHS[LYTPUVSVN`VM[OLJYLH[P]L^YP[LY JYLKP[Z3LJ[\YL

,UNSPZOHZH:LJVUK 3HUN\HNL,:3 ,:3â&#x2013;¼

,:3,U[Y`3L]LS0 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

,:3â&#x2013;¼

,:3,U[Y`3L]LS00 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

,:3â&#x2013;¼

,:3,U[Y`3L]LS000 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL,:3â&#x2013;¼

,:;

7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!,:; -VJ\ZLZVUOPZ[VSVN`VM[OLZRPUKPZVYKLYZ HUKKPZLHZLZZRPUHUHS`ZPZJVYYLJ[WYVK\J[ ZLSLJ[PVUHUK[YLH[TLU[YVVTWYLWHYH[PVU *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,:30U[LYTLKPH[L3L]LS0

,:3â&#x2013;¼

,:30U[LYTLKPH[L3L]LS00 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

,:3

â&#x2013;¼

,:30U[LYTLKPH[L3L]LS000 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

,:3â&#x2013;¼

,:3(K]HUJLK3L]LS0 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

,:3â&#x2013;¼

,:3(K]HUJLK3L]LS00 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

,:3â&#x2013;¼

,:3(K]HUJLK3L]LS000 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[PZIHZLKVUMVYTHS HUKPUMVYTHSHZZLZZTLU[I`3LHYUPUN (ZZPZ[HUJL*LU[LYZ[HMM 9LWLH[HISL;PTLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

,Z[OL[PJZ,:; ,:;

,Z[OL[PJZ0 0U[YVK\J[PVU[V[OLWYPUJPWSLZHUKHWWSPJH [PVUZVMIHZPJZRPUJHYL;OLZ[\KLU[PZ PU[YVK\JLK[V[OLOPZ[VY`VMZRPUJHYL WYVMLZZPVUHSL[OPJZZHUP[H[PVUHUH[VT` HUKWO`ZPVSVN`HUKJVZTL[PJJOLTPZ[Y` *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,Z[OL[PJZ00

,:;

,Z[OL[PJZ000 7YLYLX\PZP[LZ!,:;,:; ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VPU[YVK\JL[OL LZ[OL[PJPHU[VMHJPHSTHZZHNL[LJOUPX\LZ OHPYYLTV]HSTHRL\WHWWSPJH[PVUIHZPJ MHJPHSZHUKV[OLYZRPU[YLH[TLU[Z*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

,:;

,Z[OL[PJZ0= 7YLYLX\PZP[LZ!,:;,:;,:; -VJ\ZLZVU[OLIHZPJZVMLSLJ[YPJP[` SPNO[[OLYHW`PTWSLTLU[ZHUKLSLJ[YPJHS J\YYLU[\ZLK^P[OMHJPHSTHJOPULZHUK LWPKLYTHIYHZPVUTPJYVKLYTHIYHZPVU *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

,:;

,Z[OL[PJZ= 7YLYLX\PZP[LZ!,:;,:; ,:;,:; *VU[PU\H[PVUVM,Z[OL[PJZ0=*VUJLU[YH[LK [V^HYKHK]HUJLKLZ[OL[PJZZHSVUZWH I\ZPULZZYL[HPSPUNWYVK\J[ZHUKJHYLLY WSHUUPUN*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

-PYL:JPLUJL ;LJOUVSVN`-:; -:;â&#x2013;¼

:WLJPHS;VWPJZ¶-PYL:LY]PJL;YLUKZ 7YV]PKL[OLZ[\KLU[Z^P[OPUMVYTH[PVUHUK VYWYHJ[PJHSZRPSSZWLY[HPUPUN[V[OLM\UJ[PVUZ YLX\PYLKPU[OLTHUULYPU^OPJO[OL` WLYMVYT[OLPYQVIZPU[OL-PYL,TLYNLUJ` :LY]PJLZWYVMLZZPVU9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

-:;

-PYL)LOH]PVYHUK*VTI\Z[PVU ,_WSVYLZ[OL[OLVYPLZHUKM\UKHTLU[HSZVM OV^HUK^O`Ã&#x201E;YLZZ[HY[ZWYLHKHUKOV^ [OL`HYLJVU[YVSSLKJYLKP[Z3LJ[\YL

-:;

7YPUJPWSLZVM,TLYNLUJ`:LY]PJLZ 7YV]PKLZHUV]LY]PL^[VÃ&#x201E;YLWYV[LJ[PVU" PUJS\KPUNJHYLLYVWWVY[\UP[PLZ"WOPSVZVWO` HUKOPZ[VY`VMÃ&#x201E;YLWYV[LJ[PVUZLY]PJL"Ã&#x201E;YL


SVZZHUHS`ZPZ"VYNHUPaH[PVUHUKM\UJ[PVU VMWYP]H[LÃ&#x201E;YLWYV[LJ[PVUZLY]PJLZ"SH^Z HUKYLN\SH[PVUZHMMLJ[PUN[OLÃ&#x201E;YLZLY]PJL" HUKÃ&#x201E;YLZLY]PJLUVTLUJSH[\YLJYLKP[Z 3LJ[\YL

-:;

6JJ\WH[PVUHS:HML[`HUK/LHS[O 0U[YVK\JLZIHZPJJVUJLW[ZVMYPZRL]HS\H [PVUJVU[YVSWYVJLK\YLZ,4:OHaHYKV\Z TH[LYPHSZHUK[LJOUPJHSYLZJ\LMVYÃ&#x201E;YL Z[H[PVUZ[YHPUPUNZP[LZLTLYNLUJ`]LOPJSLZ HUKLTLYNLUJ`ZP[\H[PVUZPU]VS]PUNÃ&#x201E;YL JYLKP[Z3LJ[\YL

-:;

)\PSKPUN*VUZ[Y\J[PVU 7YV]PKLZ[OLJVTWVULU[ZVMI\PSKPUN JVUZ[Y\J[PVU[OH[YLSH[L[VÃ&#x201E;YLHUKSPML ZHML[`^P[OMVJ\ZVUÃ&#x201E;YLÃ&#x201E;NO[LYZHML[` ,SLTLU[ZVMJVUZ[Y\J[PVUHUKKLZPNUVM Z[Y\J[\YLZHYLRL`MHJ[VYZ^OLUPUZWLJ[PUN I\PSKPUNZWYLWSHUUPUNÃ&#x201E;YLVWLYH[PVUZ HUKVWLYH[PUNH[LTLYNLUJPLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

-:;

-PYL7YL]LU[PVU 7YV]PKLZ\ZLVMÃ&#x201E;YLJVKLZPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVU HUKJVYYLJ[PVUVMÃ&#x201E;YLOHaHYKZHUK[OL YLSH[PVUZOPWZVMÃ&#x201E;YLWYL]LU[PVU^P[OI\PS[PU Ã&#x201E;YLWYV[LJ[PVUZ`Z[LTZÃ&#x201E;YLPU]LZ[PNH[PVU HUKÃ&#x201E;YLHUKSPMLZHML[`LK\JH[PVU JYLKP[Z3LJ[\YL

-:;

-PYL0U]LZ[PNH[PVU0 7YV]PKL[OLM\UKHTLU[HSZHUK[LJOUPJHS RUV^SLKNLULLKLKMVYWYVWLYÃ&#x201E;YLZJLUL PU[LYWYL[H[PVUZPUJS\KPUNYLJVNUPaPUNHUK JVUK\J[PUNVYPNPUHUKJH\ZLWYLZLY]H[PVU VML]PKLUJLHUKKVJ\TLU[H[PVUZJLUL ZLJ\YP[`TV[P]LZVM[OLÃ&#x201E;YLZL[[LYHUK [`WLZVMÃ&#x201E;YLJH\ZLZJYLKP[Z3LJ[\YL

-:;â&#x2013;¼

-PYL:LY]PJL:HML[` :\Y]P]HS ;OPZJV\YZL^PSSWYV]PKLIHZPJWYPUJPWSLZ HUKOPZ[VY`YLSH[LK[V[OL5H[PVUHS-PYL3PML :HML[`0UP[PH[P]LZMVJ\ZPUNVUJ\S[\YHSHUK ILOH]PVYHSJOHUNL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

-:;

-PYL7YV[LJ[PVU:`Z[LTZ 7YV]PKLZPUMVYTH[PVUYLSH[PUN[V[OLMLH[\YLZ VMKLZPNUHUKVWLYH[PVUVMÃ&#x201E;YLHSHYT Z`Z[LTZ^H[LYIHZLKÃ&#x201E;YLZ\WWYLZZPVU Z`Z[LTZZWLJPHSOHaHYKÃ&#x201E;YLZ\WWYLZZPVU Z`Z[LTZ^H[LYZ\WWS`MVYÃ&#x201E;YLWYV[LJ[PVU HUKWVY[HISLÃ&#x201E;YLL_[PUN\PZOLYZJYLKP[Z 3LJ[\YL

-:;

-:;/`KYH\SPJZHUK>H[LY:\WWS` 7YV]PKLZHMV\UKH[PVUVM[OLVYL[PJHS RUV^SLKNLPUVYKLY[V\UKLYZ[HUK[OL WYPUJPWSLZVM[OL\ZLVM^H[LYPUÃ&#x201E;YL WYV[LJ[PVUHUK[VHWWS`O`KYH\SPJWYPUJPWSLZ [VHUHS`aLHUK[VZVS]L^H[LYZ\WWS` WYVISLTZJYLKP[Z3LJ[\YL

-:;

3LNHS(ZWLJ[ZVM[OL-PYL:LY]PJL 0U[YVK\JLZ[OLMLKLYHSZ[H[LHUKSVJHS SH^Z[OH[YLN\SH[LLTLYNLUJ`ZLY]PJLZ UH[PVUHSZ[HUKHYKZPUÃ&#x2026;\LUJPUNLTLYNLUJ` ZLY]PJLZZ[HUKHYKVMJHYL[VY[SPHIPSP[`HUK HYL]PL^VMYLSL]HU[JV\Y[JHZLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

-:;

-VYLPNU3HUN\HNL -3. -3.

,SLT:WHUPZO0 -\UKHTLU[HSZVM:WHUPZONYHTTHYVYHS JVTT\UPJH[PVUYLHKPUNHUK^YP[PUNHUK PU[YVK\J[PVU[VJ\S[\YLZVM]HYPV\Z:WHUPZO ZWLHRPUNJV\U[YPLZJYLKP[Z3LJ[\YL

-3.

,SLT:WHUPZO00 7YLYLX\PZP[LZ!-3. *VU[PU\LKZ[\K`VMIHZPJNYHTTHYVYHS JVTT\UPJH[PVUYLHKPUNHUK^YP[PUN 0UJS\KLZJ\S[\YHSHZWLJ[ZVM]HYPV\Z:WHUPZO ZWLHRPUNJV\U[YPLZJYLKP[Z3LJ[\YL

-PYL(KTPUPZ[YH[PVU0

-3.

7YV]PKLZZ[\KLU[^P[OLK\JH[PVUPUÃ&#x201E;YL ZJPLUJLVYNHUPaH[PVUHUKTHUHNLTLU[ HKTPUPZ[YH[P]LWYVJLK\YLZHUKTL[OVKZ I\KNL[PUNJVU[YVSVMYLZV\YJLZHUK [OLTHPU[LUHUJLVMYLJVYKZ+PZJ\ZZLZ THUHNLYPHSH[[P[\KLZHUKKLJPZPVUZNLULYHS VYNHUPaH[PVUHSWSHUUPUNHUKJHYLLY KL]LSVWTLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

)HZPJNYHTTHYZ`U[H_HUK]VJHI\SHY` MVYILNPUULYZ;`WPJHSZP[\H[PVUZHYLZ[HNLK HUK[OL(\Z[YPHUOVZ[MHTPSPLZHYLPU[LNYH[ LKPU[V[OLSLHYUPUNWYVJLZZJYLKP[Z 3LJ[\YL

-:;

-PYL0U]LZ[PNH[PVU00 7YV]PKLZHK]HUJLK[LJOUPJHSRUV^SLKNL VUY\SLVMSH^Ã&#x201E;YLZJLULHUHS`ZPZÃ&#x201E;YL ILOH]PVYL]PKLUJLJVSSLJ[PVUHUKWYLZLY]H [PVUZJLULKVJ\TLU[H[PVUJHZLWYLWHYH [PVUHUK[LZ[PM`PUNJYLKP[Z3LJ[\YL

-:;

-PYL(KTPUPZ[YH[PVU00

)LNPUUPUN.LYTHU0

-3.

)LNPUUPUN.LYTHU00 7YLYLX\PZP[LZ!-3. .YHTTHYHUKZ`U[H_HYLYL]PL^LKHUK JVU[PU\LKVUHTVYLJVTWSL_SL]LS[OHU PU[OL)LNPUUPUN.LYTHUJV\YZL;OL JV\YZL^PSSSLHKZ[\KLU[Z[V\UKLYZ[HUK ZPTWSPÃ&#x201E;LK5VYTHS.LYTHU[L_[ZHUK[V LUNHNLPUHJ[\HSJVU]LYZH[PVUVUNLULYHS PZZ\LZ:HSaI\YN7YVNYHT6US`JYLKP[Z 3LJ[\YL

7YV]PKLZZ[\KLU[^P[OLK\JH[PVUPUÃ&#x201E;YL ZLY]PJLVYNHUPaH[PVUHUKTHUHNLTLU[ HKTPUPZ[YH[P]LWYVJLK\YLZHUKTL[OVKZ I\KNL[PUNJVU[YVSVMYLZV\YJLZHUK[OL THPU[LUHUJLVMYLJVYKZ+PZJ\ZZLZ THUHNLYPHSH[[P[\KLZHUKKLJPZPVUZNLULYHS VYNHUPaH[PVUHSWSHUUPUNHUKJHYLLY KL]LSVWTLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

-3.

-:;

-3.

-PYL:[YH[LN`HUK;HJ[PJZ 7YV]PKLZHUPUKLW[OHUHS`ZPZVM[OL WYPUJPWSLZVMÃ&#x201E;YLJVU[YVS[OYV\NO\[PSPaH[PVU VMWLYZVUULSLX\PWTLU[HUKL_[PUN\PZOPUN HNLU[ZVU[OLÃ&#x201E;YLNYV\UKJYLKP[Z 3LJ[\YL

-:;â&#x2013;¼

-PYL:LY]PJL0UZ[Y\J[VY0 7YV]PKLZ\W[VKH[LPUMVYTH[PVUYLX\PYLK [VTLL[[OLTVKLYUQVIWLYMVYTHUJL YLX\PYLTLU[ZMVY[OL-PYL:LY]PJL0UZ[Y\J[VY0 HZV\[SPULKI`[OL5H[PVUHS-PYL7YV[LJ[PVU (ZZVJPH[PVUYLSH[PUN[V[OL:HML[`K\YPUN [OL3LHYUPUN7YVJLZZHUK0UZ[Y\J[VY 4HUHNLTLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

.LYTHU*VU]LYZH[PVU0 +LZPNULKMVYILNPUULYZHJJVTWHU`[OL NYHTTHYVYPLU[LK¸)LNPUUPUN.LYTHU¹ JV\YZL)HZLKVUSHUN\HNLM\UJ[PVUZ WYLZLU[H[PVUWYHJ[PJLHUKHWWSPJH[PVU :HSaI\YN7YVNYHT6US`JYLKP[Z 3LJ[\YL

UK@LHY-YLUJO0 7YLYLX\PZP[LZ!-3. .YHTTHYHUKL_LYJPZLZPUJVTWVZP[PVU JVU]LYZH[PVUHUKYLHKPUN9LHKPUN VMHK]HUJLKSP[LYHJ`^VYRZJYLKP[Z 3LJ[\YL

-3.

UK@LHY:WHUPZO0 7YLYLX\PZP[LZ!-3. >PSSM\Y[OLYJVTWYLOLUZPVUVMNYHTTHY JVU]LYZH[PVUHUKJVTWVZP[PVU:[\K` VM:WHUPZOJ\S[\YLZ[OYV\NOYLHKPUNHUK KPZJ\ZZPVUVMZLSLJ[LKSP[LYHY`^VYRZ JYLKP[Z3LJ[\YL
-3.

.0: 

/,+

7YLYLX\PZP[LZ!-3. :[\K`VMHK]HUJLKNYHTTHYJVTWVZP[PVU HUKJVU]LYZH[PVU9LHKPUNHUKKPZJ\ZZPVU VMZLSLJ[LKSP[LYHY`^VYRZHUKJ\S[\YHS VYPLU[H[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!.0: ".0: (KPYLJ[LKÃ&#x201E;LSKZ[\K`WYVNYHT^OLYLI` Z[\KLU[Z^PSSHWWS`JSHZZYVVTPUZ[Y\J[PVU[V YLHS^VYSK.LVNYHWOPJ0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ .0:WYVQLJ[ZPU[OLJVTT\UP[`:[\KLU[Z ZOV\SKJVTWSL[L.0: HUK.0: HUK HYYHUNLMVYHUHK]PZVYWYPVY[VLUYVSSPUNPU HUPU[LYUZOPW*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

:[\KPLZHSSWOHZLZVMHK]HUJLKÃ&#x201E;YZ[HPKHUK ZHML[`(SZVPUJS\KLZ*HYKPVW\STVUHY` YLZ\ZJP[H[PVU*79:[\KLU[ZYLJLP]LHU (K]HUJLK-PYZ[(PKJHYKHUKH*79JHYK ^P[O[OLZ\JJLZZM\SJVTWSL[PVUVM[OL JV\YZL*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL

:LJVUK@LHY:WHUPZO00

-3.

.LYTHU*VU]LYZH[PVU00 7YLYLX\PZP[LZ!-3. *V\YZLPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^P[OH[SLHZ[ [OYLLZLTLZ[LYZVMJVSSLNLSL]LS.LYTHU +PHSVN\LZHUK[LZ[ZHYLTVYLJVTWSL_ UH[\YLHUKJVU]LYZH[PVUPZKL]LSVWLK [V^HYKZN\PKLKKPZJ\ZZPVUZ:HSaI\YN 7YVNYHT6US`JYLKP[Z3LJ[\YL

.LVNYHWO`.,6 .,6

>VYSK.LVNYHWO` 0(0: 5 ;OPZJV\YZLPZHIV\[[OL^VYSK»ZNYLH[ YLHSTZZ\Y]L`LKHUKKPZJ\ZZLKPUNLV NYHWOPJWLYZWLJ[P]L0[SPURZO\THUZVJPL[` HUKJ\S[\YL[V[OL^VYSK»ZUH[\YHSLU]PYVU TLU[HUKJSPTH[LZJYLKP[Z3LJ[\YL

.LVZWH[PHS 0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ .0: .0: 

0U[YVK\J[PVU[V .LVZWH[PHS;LJOUVSVN` ;OPZJV\YZLWYV]PKLZHUPUKLW[OPU[YVK\J [PVU[V[OLM\UKHTLU[HSZVM.LVNYHWOPJ 0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ.0:PUJS\KPUN[OL OPZ[VY`VMH\[VTH[LKTHWWPUN;OLJV\YZL ^PSSPUJS\KLHUPU[YVK\J[PVU[VIHZPJ.0: JVUJLW[ZHZZVJPH[LK^P[OKH[HIHZLKL]LSVW TLU[LKP[PUNHUKTHWTHRPUN*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

.0: 

(K]HUJLK.0: ;OPZJV\YZLWYV]PKLZHUPU[YVK\J[PVU[V HK]HUJLKHWWSPJH[PVUZVM.LVNYHWOPJ 0UMVYTH[PVU:`Z[LTZ.0:\ZPUN(YJ=PL^ HUK(YJ0UMV-VJ\Z^PSSILWSHJLKVU [LJOUPJPHUSL]LSPZZ\LZHZZVJPH[LK^P[O KH[HJHW[\YLHUKHZZVJPH[LKX\HSP[`JVU[YVS PZZ\LZHZZVJPH[LK^P[OKL]LSVWPUNHJJ\YH[L PUMVYTH[PVU*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU.LVZWH[PHS;LJOUVSVN`0U[LYUZOPW

(K]HUJLKZ[(PKHUK*79

/,+

7YPUJPWSLZVM/LHS[O

/LHS[O,K\JH[PVU /,+ /,+

-VVK:LY]PJL:HUP[H[PVU ;OPZJV\YZLJV]LYZ[OLWYPUJPWSLZVMMVVK TPJYVIPVSVN`ZV\YJLZHUK[`WLZVM MVVKIVYULPSSULZZWLYZVUHSO`NPLULHUK HSSV[OLYY\SLZHUKYLN\SH[PVUZMVY[OLZHML OHUKSPUNVMMVVKJYLKP[Z3LJ[\YL

/,+

;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VL_WSVYL[OLTVZ[ PTWVY[HU[OLHS[OPZZ\LZJ\YYLU[HUKWHZ[ /LSWPUNZ[\KLU[Z[VTHRLYLZWVUZPISL KLJPZPVUZ[OH[^PSSHMMLJ[[OLT[OYV\NOV\[ [OLPYSPML-VJ\Z^PSSILVUPU[LYYLSH[PUN ILOH]PVY^P[OVUL»ZV^UOLHS[OKLJPZPVUZ JYLKP[Z3LJ[\YL

/,+

*VTT\UP[`/LHS[O (Z[\K`VMW\ISPJOLHS[OZJOVVSOLHS[O VJJ\WH[PVUHSOLHS[OZVJPHSHUKYLJYLH[PVUHS ZLY]PJLZHUKZLSMJHYLJYLKP[Z3LJ[\YL

-VVK*LY[PÃ&#x201E;JH[L9LUL^HS¶-::4 ;OPZYLMYLZOLYJV\YZLPZPU[LUKLK[VTLL[ [OLULLKZVMJLY[PÃ&#x201E;LKMVVKZLY]PJLZHUP[H [PVUTHUHNLYZZLLRPUNYLUL^HSVM[OLPY Ã&#x201E;]L`LHY0SSPUVPZ-::4*JLY[PÃ&#x201E;JH[LHM[LY 6J[VILY ;OLJVYLLSLTLU[ZVM[OL JSVJROV\YJV\YZL^PSSILLTWOHZPaLK JYLKP[Z3LJ[\YL

/,+ 5\[YP[PVU

(IHZPJJV\YZLPUU\[YP[PVUHSLK\JH[PVU PUJS\KPUN!MVVKNYV\WZKPL[NVHSZLULYN` U\[YPLU[ZKPNLZ[PVUHIZVYW[PVUHUK TL[HIVSPZT>H[LY]P[HTPUZHUKTPULYHSZ ^PSSILZ[\KPLK+PL[HUHS`ZPZHUKKPZLHZL VMKPNLZ[PVU^PSSILJV]LYLKJYLKP[Z 3LJ[\YL

/,+ 

+PZLHZL7YVJLZZLZ 7YLYLX\PZP[LZ!)06 ;OLJV\YZLKL[HPSZ^P[O[OLLWPKLTPVSVN` VM[OLTHQVYJVTT\UPJHISLKPZLHZLZHUK [OLJH\ZH[P]LMHJ[VYZVM[OLKLNLULYH[P]L KPZLHZLZ/PZ[VYPJHSHZWLJ[ZVMKPZLHZLZHYL Z[\KPLK;OLZ`Z[LTVMO\THUPTT\UP[` PZ[OLZLJVUK\UP[JV]LYLKJYLKP[Z 3LJ[\YL

/LH[=LU[(PY*VUK 9LMN/=* /=*

/=(*9)S\LWYPU[9LHKPUN

(YL]PL^VM[OLSH[LZ[TL[OVKZ\ZLKPU JHYKPVW\STVUHY`YLZ\ZJP[H[PVU(YLUL^LK *79JHYK^PSSILNP]LUH[[OLZ\JJLZZM\S JVTWSL[PVUVM[OLJV\YZLJYLKP[Z 3LJ[\YL

;OPZJV\YZLWYLWHYLZZ[\KLU[Z[VYLHKHUK PU[LYWYL[IS\LWYPU[ZMVYOLH[PUN]LU[PSH[PVU HPYJVUKP[PVUPUNHUKYLMYPNLYH[PVUZ`Z[LTZ :[\KLU[ZSLHYUOV^[VLTWSV`WYVWLY KYHM[PUN[LJOUPX\LZ[VKL]LSVWHZL[VM WSHUZHUKWYLWHYLHULZ[PTH[LVMJVZ[MVY HWYVQLJ[*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/,+

/=*

;OLW\YWVZLVM[OL(TLYPJHU9LK*YVZZ 9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJ`JV\YZLPZ[V WYV]PKL[OLJP[PaLUYLZWVUKLY^P[O[OL RUV^SLKNLHUKZRPSSZULJLZZHY`PUHU LTLYNLUJ`[VOLSWZ\Z[HPUSPML*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

;OPZJV\YZLJV]LYZWYPUJPWSLZVMLSLJ[YPJP[` HZ\ZLKPU[OL/=(*9PUK\Z[Y`PUJS\KPUN JPYJ\P[ZLSLJ[YPJHS[OLVY`HUKZJOLTH[PJ PU[LYWYL[H[PVU:[\KLU[ZSLHYU[V\ZLOHUK [VVSZHUK[LZ[LX\PWTLU[:HML[`HUK HWWSPJH[PVUVMTH[OZRPSSZHYLZ[YLZZLK ,TWSV`HIPSP[`ZRPSSZHYLPU[YVK\JLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/,+

-PYZ[(PK9L]PL^

9LZWVUKPUN[V,TLYNLUJPLZ

0U[YV[V/=(*9,SLJ[YPJP[`


/=*

9LMYPNLYH[PVU0 ;OPZJV\YZLJV]LYZ[OLIHZPJYLMYPNLYH[PVU J`JSLHZ^LSSHZYLMYPNLYH[PVUJVTWVULU[Z HUK[`WLZVMYLMYPNLYHU[Z:[\KLU[Z ^VYR^P[O[VVSZHUKNH\NLZTLHZ\YL [LTWLYH[\YLZHUKWYLZZ\YLZHUKWYHJ[PJL YLMYPNLYH[PVUZHML[`WYVJLK\YLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/=*

9LMYPNLYH[PVU00 ;OPZJV\YZLJV]LYZ[OL[YV\ISLZOVV[PUN VMYLMYPNLYH[PVUZ`Z[LTZPUJS\KPUNSPNO[ JVTTLYJPHS9LJSHPTPUNWYVJLK\YLZHYL JV]LYLKHUKLTWSV`HIPSP[`HU[JHYLLY WSHUUPUNZRPSSZHYLZ[YLZZLK:[\KLU[ZHSZV WYLWHYLMVYJLY[PÃ&#x201E;JH[PVUL_HTZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/=*

(PY*VUKP[PVUPUN0 ;OPZJV\YZLJV]LYZ]HYPV\Z[`WLZVMHPY JVUKP[PVUPUNZ`Z[LTZHUK[OLPYJVTWV ULU[Z/\TPKPÃ&#x201E;JH[PVUKLO\TPKPÃ&#x201E;JH[PVU HUKHPYÃ&#x201E;S[YH[PVUHUKOLH[W\TWVWLYH[PVU HYLJV]LYLKHZ^LSSHZPUZ[HSSH[PVU WYVJLK\YLZMVYLHJO[`WLVMZ`Z[LT *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/=*

(PY*VUKP[PVUPUN00 0U[OPZJV\YZLZ[\KLU[ZSLHYU[VKLZPNU HUK[YV\ISLZOVV[]HYPV\Z[`WLZVMHPY JVUKP[PVUPUNZ`Z[LTZ/LH[3VHKHUKOLH[ SVZZJHSJ\SH[PVUZHYLTHKLHUK/=(*9 QVIZLHYJOZRPSSZHYLZ[YLZZLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/=*

/LH[.LULYH[PUN:`Z[LTZ ;OPZJV\YZLJV]LYZWYPUJPWSLZVM^VYRPUN ^P[O37HUKUH[\YHSNHZ7YVJLK\YLZMVY PUZ[HSSPUNHUK[YV\ISLZOVV[PUNNHZVPSHUK LSLJ[YPJM\YUHJLZHYLJV]LYLK:HML[`HUK SLHR[LZ[PUNHYLZ[YLZZLK*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/=*

7PWL +\J[^VYR0UZ[HSSH[PVU ;OPZJV\YZLJV]LYZK\J[^VYRMHIYPJH[PVU HUKPUZ[HSSH[PVU(UPU[YVK\J[PVU[V MHIYPJH[PVUWYHJ[PJLZHUKWYVJLK\YLZ SH`V\[HUKOLH[PUNHUKYLMYPNLYH[PVUWPWPUN PZWYV]PKLK:HML[`WYHJ[PJLZHYLZ[YLZZLK *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/PZ[VY`/0: /0:

/PZ[VY`VM0SSPUVPZ +LZJYPIL0UKPHUJ\S[\YLZ-YLUJOY\SLHUK WYVISLTZVMLHYS`Z[H[LOVVK"HZZLZZWH[[LYUZ VMZL[[SLTLU["KLZJYPILPTWHJ[VM*P]PS>HY HUK[YHJL[OLLJVUVTPJ[YHUZP[PVU[VHU PUK\Z[YPHSWV^LY"HZZLZZ[O*LU[\Y` JOHUNLZHUKJ\YYLU[Z[H[LZWYVISLTZ JYLKP[Z3LJ[\YL

/0:

/PZ[VY`*\S[\YLVM;OPYK>VYSK 0(0/ 5 ;OLJV\YZL^PSSPU[YVK\JL[OLZ[\KLU[[V OPZ[VY`HUKJ\S[\YLPU[OL[OPYK^VYSKMYVT HUJPLU[JP]PSPaH[PVUZ[V[OLTVKLYULYH ;OPZJV\YZL^PSSMVJ\Z\WVUIYVHK[OLTLZ PUOPZ[VY`HUKJ\S[\YLHUK^PSSL_HTPUL [OVZL[OLTLZPULHJOTHQVYOPZ[VYPJHSLYH JYLKP[Z3LJ[\YL

/0:

/PZ[VY`VM[OL<:0 : /:; (Z\Y]L`VMLHYS`(TLYPJHUOPZ[VY`]PL^LK ^P[OHULTWOHZPZVU[OLWVSP[PJHSZVJPHS LJVUVTPJHUKPKLVSVNPJHSMV\UKH[PVUZ VM[OL9LW\ISPJ4HQVY[VWPJZPUJS\KL JVSVUPHSPZTYL]VS\[PVUMLKLYHSPZT UH[PVUHSPZTZLJ[PVUHSPZTL_WHUZPVU ZSH]LY`YLSPNPVU*P]PS>HYJYLKP[Z 3LJ[\YL

/0:

/PZ[VY`VM[OL<:00 : /:; =PL^Z<:/PZ[VY`ZPUJL[OLLUKVM 9LJVUZ[Y\J[PVU^P[OLTWOHZPZVUOV^ [OLKVTLZ[PJHUKPU[LYUH[PVUHSJVUÃ&#x2026;PJ[Z OLSWLKZOHWLV\YTVKLYUZVJPL[` JYLKP[Z3LJ[\YL

/0:

>LZ[LYU*P]PS[V / /:; (Z\Y]L`VM[OLWVSP[PJHSLJVUVTPJ J\S[\YHSHUKZVJPHSKL]LSVWTLU[VM>LZ[LYU *P]PSPaH[PVU[V;VWPJZPUJS\KL WYLOPZ[VY`HUJPLU[ULHYLHZ[.YLJV9VTHU ^VYSK.LYTHUPJTPNYH[PVUZTPKKSLHNLZ 9LUHPZZHUJLHUK9LMVYTH[PVUHUK[OL ILNPUUPUNZVM[OL4VKLYU>VYSK JYLKP[Z3LJ[\YL

/0:

>LZ[*P]PS¶7YLZLU[ / /:; :\Y]L`VM>LZ[LYU*P]PSPaH[PVU^P[O[VWPJZ PUJS\KPUNHIZVS\[PZT[OLYPZLVMTVKLYU ZJPLUJL[OL-YLUJO9L]VS\[PVU[OL 0UK\Z[YPHS9L]VS\[PVU[OL(NLVM0KLVSVN`

0TWLYPHSPZT[OL9\ZZPHU9L]VS\[PVUZ >VYSK>HY0[OL9PZLVM;V[HSP[HYPHUPZT >VYSK>HY00HUK[OL*VU[LTWVYHY`(NL JYLKP[Z3LJ[\YL

/VY[PJ\S[\YL/9; /9;

0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YL 0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YL^PSSHJX\HPU[ [OLZ[\KLU[^P[OHIHZPJ\UKLYZ[HUKPUNVM WSHU[ZMVYTHUKM\UJ[PVU;OPZJV\YZL^PSS JV]LYLTWSV`HIPSP[`VWWVY[\UP[PLZHUKZRPSSZ ULJLZZHY`MVYLTWSV`TLU[^OPJO^PSSIL YLPUMVYJLK[OYV\NOV\[[OLYLTHPUKLYVM[OL WYVNYHT*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/9; :VPSZ

;OPZJV\YZL^PSSNP]L[OLZ[\KLU[HU V]LY]PL^VMZVPSZ[Y\J[\YLOVYPaVUZ[L_[\HS JSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUZHUKJOLTPJHSWYVWLY[PLZ 0[WYV]PKLZHIHZPJRUV^SLKNLVMZVPSW/ U\[YPLU[YLX\PYLTLU[ZHUK^H[LYYLX\PYL TLU[Z*VUJLW[MVYZVPSHUHS`ZPZHUKYLJVT TLUKH[PVUMVY[PS[OPTWYV]LTLU[HUK MLY[PSP[`*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/9;

7LZ[*VU[YVS ;OPZJV\YZLPUJS\KLZPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUVMTHQVY WLZ[ZHUK[OLPYSPMLJ`JSLZ4L[OVKZVMWLZ[ JVU[YVSHYLJV]LYLKHSVUN^P[OPKLU[PÃ&#x201E;JH [PVUHUK\ZLVMWLZ[PJPKLZ7YVWLYZHML[` WYVJLK\YLZHYLLTWOHZPaLK:[\KLU[Z^PSS [HRL[OL0SSPUVPZ*VTTLYJPHS7LZ[PJPKL 6WLYH[VY*HYL;LZ[*V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/9;

.YLLUOV\ZL6WLYH[PVU ;OPZJV\YZLPZHUPU[YVK\J[VY`JV\YZL KLZPNULK[VNP]LZ[\KLU[ZHIHZPJ\UKLY Z[HUKPUNVM[OLTHPU[LUHUJLHUKWYVWLY \ZLVMNYLLUOV\ZLZ[Y\J[\YLZHUKLX\PW TLU[7YVWLYZHML[`WYVJLK\YLZNYV^PUN [LJOUPX\LZHUKTHUHNLTLU[\ZLKPU WYVK\JPUNNYLLUOV\ZLJYVWZHYLJV]LYLK *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/9;

;\YMNYHZZ4HUHNLTLU[ ;OPZJV\YZLWYV]PKLZ[OLIHZPJRUV^SLKNL HUKZRPSSZMVYHJHYLLYPU[\YMNYHZZTHUHNL TLU[^P[OLTWOHZPZVU[OLLZ[HISPZOTLU[ YLUV]H[PVUHUKTHPU[LUHUJLVM[\YMNYHZZ :[\KLU[Z^PSSPKLU[PM`HUKL_HTPULJ\S[\YHS YLX\PYLTLU[ZMVYTHQVY[\YMNYHZZLZPU 0SSPUVPZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU
/9;

/9;

/9;

;OPZJV\YZLPUJS\KLZWYPUJPWSLZVM^VVK` WSHU[WYVK\J[PVUMYVTWSHU[PUN[VZHSHISL WSHU[Z*\S[\YHSWYVJLK\YLZMVYÃ&#x201E;LSKHUK JVU[HPULYU\YZLY`WYVK\J[PVU^PSSIL PU[YVK\JLK(WWYV]LKWYHJ[PJLZVM MLY[PSPaH[PVUWLZ[JVU[YVSWSHU[PUN PYYPNH[PVUV]LY^PU[LYPUNHUKOHY]LZ[PUNHYL PU[YVK\JLK*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4L[OVKZVMLZ[HISPZOTLU[HUKTHPU[LUHUJL VM[\YMNYHZZMVYSH^UZW\ISPJNYV\UKZ HUKYLJYLH[PVUHSHYLHZ(SZVPUJS\KLZ[OL PKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUHUKTHUHNLTLU[VMWSHU[HUK ZVPSTH[LYPHSZPUKPMMLYLU[LU]PYVUTLU[Z *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

:[\KLU[Z^PSSSLHYUJVUZ[Y\J[PVUTL[OVKZ MVYYLZPKLU[PHSHUKZTHSSJVTTLYJPHS SHUKZJHWLZ"ZLSLJ[PVUHUKPUZ[HSSH[PVUVM WSHU[Z"[LJOUPX\LZHUK\ZLZVMTH[LYPHSZ YLSH[LK[V]HYPV\ZSHUKZJHWLMLH[\YLZ" WYLWHYLJVZ[LZ[PTH[LZ"JVU[YVSVMSHUKZJHWL KPZLHZLZHUKWLZ[Z"HUKTHPU[LUHUJLVM SHUKZJHWLHYLHZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

5\YZLY`6WLYH[PVUZ

/9;

;\YM4HUHNLTLU[

/9;

/LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z

;OPZJV\YZL^PSSPU[YVK\JLZ[\KLU[Z[V^VVK` HUKOLYIHJLV\ZWLYLUUPHSZ:[\KLU[Z^PSSSLHYU [VPKLU[PM`WSHU[ZHJJVYKPUN[VSLHMV]LYHSS ZOHWLZPaLHUK\ZL7SHU[Z^PSSILNYV\WLKI` KLJPK\V\ZVYL]LYNYLLU[YLLZZOY\IZHUK NYV\UKJV]LYZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(Z[\K`PU[OLPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUZLSLJ[PVUHUK \ZLVMOLYIHJLV\ZWSHU[ZWYPTHYPS`\ZLK PU[OLSHUKZJHWLPUJS\KPUNWLYLUUPHSZ IPLUUPHSZVYUHTLU[HSNYHZZLZ^PSKÃ&#x2026;V^LYZ HUKZWLJPHS[`HUU\HSZ,TWOHZPZPZWSHJLK VUJ\S[\YHSYLX\PYLTLU[ZVM[OLWSHU[Z WYVWHNH[PVUHUKWSHU[\ZHNL*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/9;

/9;

;OPZJV\YZLJV]LYZIHZPJWYPUJPWSLZVM SHUKZJHWLKLZPNU[LJOUPX\LZHUKTH[LYPHSZ \ZLKPU[OLSHUKZJHWPUN0[PUJS\KLZIHZPJ Z[Y\J[\YLZHUKV[OLYUVUWSHU[TH[LYPHSZ \ZLKPU[OLSHUKZJHWLHUKWYV]PKLZHIHZPJ RUV^SLKNLVMWSHU[ZLSLJ[PVUWSHU[PUN WYVJLK\YLZHUKJVUZ[Y\J[PVUTH[LYPHSZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

*V]LYZ[OLPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK\ZLVM Ã&#x2026;V^LYPUNILKKPUNHUU\HSZZWLJPHS[` HUU\HSZHUK[YVWPJHSWSHU[Z\ZLKMVY V\[KVVYKPZWSH`Z0TWYV]LTLU[PUZLSLJ[PVU JOHUNLZPUTHYRL[PUNHUKIYHUKPUNHUK UL^[YLUKZHYLKPZJ\ZZLK,TWOHZPZPZ WSHJLKVU\ZLPU[OL0SSPUVPZSHUKZJHWL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/9;

/9;

;OPZJV\YZLJV]LYZWYPUJPWSLZMVYTHPU[HPU PUNSHUKZJHWLZ[OYV\NOWYVWLYJHYL MLY[PSPaH[PVUPYYPNH[PVUKPZLHZLHUKWLZ[ JVU[YVSWY\UPUNHUKV[OLY[LJOUPX\LZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(Z[\K`VM[OLJVTTLYJPHSWYVK\J[PVUVM Ã&#x2026;VYPJ\S[\YHSJYVWZPUJS\KPUNNYLLUOV\ZL JVUZ[Y\J[PVUTHUHNLTLU[HUKVWLYH[PVU ([[LU[PVU^PSSILNP]LU[V[OLWYVK\J[PVUVM IL[[LYWSHU[Z[OYV\NO[OLZ[\K`VM[LTWLYH [\YLSPNO[ZVPSU\[YP[PVUZJOLK\SPUN WYVWHNH[PVUTL[OVKZHUKWSHU[IYLLKPUN *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

3HUKZJHWL7SHU[0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVU

3HUKZJHWL+LZPNU0UZ[HSSH[PVU

3HUKZJHWL7SHU[4HPU[LUHUJL

/9;

>VVK`7SHU[Z0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVU (Z[\K`PU[OLPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUVMKLJPK\V\Z [YLLZHUKZOY\IZ\ZLKWYPTHYPS`PUSHUK ZJHWPUN,TWOHZPZPZWSHJLKVUJ\S[\YHS YLX\PYLTLU[ZVM[OLWSHU[Z[OLPYUH[\YHS OHIP[H[HUKWSHU[\ZHNL*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/9;

,]LYNYLLU=PULZ .YV\UK*V]LY (Z[\K`PU[OLPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUZLSLJ[PVU\ZL WYVWHNH[PVUHUKJ\S[\YHSYLX\PYLTLU[ZVM ^VVK`HUKOLYIHJLV\ZNYV\UKJV]LYZ ]PULZULLKSLKL]LYNYLLUZHUKIYVHK SLH]LKL]LYNYLLUWSHU[Z*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU/LYIHJLV\Z3HUKZJHWL7SHU[Z00

.YLLUOV\ZL4N[HUK7YVK\J[PVU

/9;

3HUKZJHWL+LZPNU ;OPZJSHZZ^PSSJV]LY[OLIHZPJWYPUJPWSLZVM SHUKZJHWLKLZPNUTL[OVKZHUK[LJOUPX\LZ VM[OLSHUKZJHWLKLZPNUWYVJLZZMVY YLZPKLU[PHSHUKJVTTLYJPHSZL[[PUNZ PUJS\KPUNHUHWWYLJPH[PVUVM]HYPV\Z SHUKZJHWL[OLVYPLZHUKVIQLJ[P]LZHY[PU SHUKZJHWLKLZPNUHUKZWLJPHSSHUKZJHWL WYVISLTZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

3HUKZJHWL*VUZ[Y\J[PVU 4HPU[

/9;

3HUKZJHWL+LZPNU00¶3H`V\[.YHWOPJZ ;OPZJV\YZLYL]PL^Z[OLKLZPNUWYVJLZZLZ HUK[LJOUPX\LZHZ[OL`HWWS`[VYLZPKLU[PHS SHUKZJHWLKLZPNUZHUKPU[LNYH[LZ[OLTPU[V SHUKZJHWLWYVQLJ[Z*V\YZL^PSSPUJS\KL WLUHUKPURNYHWOPJKLZPNU[LJOUPX\LZ MYLLOHUKZRL[JOPUNWYLWHYPUNX\PJR KLZPNUZWLYZWLJ[P]LZRL[JOPUNHUKJVSVY KYH^PUN*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/9; 

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL0 ;OPZJV\YZLWYV]PKLZPU[YVK\J[VY`VU[OL QVIL_WLYPLUJLHZHM\SS[PTLLTWSV`LL PUZLSLJ[LKOVY[PJ\S[\YLWYVK\J[PVUVY SHUKZJHWPUN*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/9; 

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL00 ;OPZJV\YZLWYV]PKLZPU[LYTLKPH[LSL]LSVU [OLQVIL_WLYPLUJLHZHM\SS[PTLLTWSV`LL PUZLSLJ[LKOVY[PJ\S[\YLWYVK\J[PVUVY SHUKZJHWPUNVJJ\WH[PVU*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/9; 

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS ,_WLYPLUJL000 ;OPZJV\YZLWYV]PKLZHK]HUJLKVU[OLQVI L_WLYPLUJLHZHM\SS[PTLLTWSV`LLPU ZLSLJ[LKOVY[PJ\S[\YLWYVK\J[PVUVY SHUKZJHWPUNVJJ\WH[PVU*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/9;

0U[YVK\J[PVU[V/VY[PJ\S[\YL (Z[\K`HUKPU[YVK\J[PVU[V[OLWYPUJPWSLZ HUKWYHJ[PJLZPU]VS]LKPU[OLKL]LSVWTLU[ WYVK\J[PVUHUK\ZLVMOVY[PJ\S[\YHSJYVWZ MY\P[Z]LNL[HISLZNYLLUOV\ZL[\YMU\YZLY` Ã&#x2026;VYHSHUKSHUKZJHWL*V\YZL^PSSPUJS\KL HIYVHKV]LY]PL^VM[OLNYLLUPUK\Z[Y` PUJS\KPUNWYVWHNH[PVUWYVK\J[PVUHUK KLZPNU*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU


/\THU:LY]PJLZ /:7 /:7

>VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY0 7YLYLX\PZP[LZ!/:7/:7 ZLTOYZYLX\PYLKHUK.7( ;OPZJV\YZLHJJVTWHUPLZ[OLÃ&#x201E;LSKL_WLYP LUJLJSHZZ;OLZLZLTPUHYZNP]LVWWVY[\UP[` [VWYV]PKLPUKP]PK\HSHZZLZZTLU[HUKHZZPZ[ ^P[OQVIJVTWL[LUJLJYLKP[Z3LJ[\YL

/:7

-PLSK,_WLYPLUJL0 7YLYLX\PZP[LZ!/:7/:7 ZLTOYZYLX\PYLKHUK.7( ;OPZJV\YZLWYV]PKLZOV\YZVMZ\WLY ]PZLKLTWSV`TLU[PU]HYPV\ZO\THU ZLY]PJLHNLUJPLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/:7

>VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY00 7YLYLX\PZP[LZ!/:7/:7 ;OPZJV\YZLHJJVTWHUPLZ[OLÃ&#x201E;LSKL_WLYP LUJLJSHZZ:LTPUHYZNP]LVWWVY[\UP[`[V WYV]PKLPUKP]PK\HSHZZLZZTLU[HUKHZZPZ[ ^P[OQVIJVTWL[LUJLJYLKP[Z3LJ[\YL

/:7

/:7

/<4

:[\K`VMK`UHTPJZVM+VTLZ[PJ=PVSLUJL MVJ\ZPUNVUWYVNYHTWOPSVZVWO`J\S[\YHS KP]LYZP[`KPYLJ[YLSH[PVUVMZ\IZ[HUJLHI\ZL JYPZPZPU[LY]LU[PVU\UKLYZ[HUK03+VTLZ[PJ =PVSLUJL(J[JYPTPUHSHZWLJ[ZIH[[LYPUN [YLH[TLU[ OV^+VTLZ[PJ=PVSLUJLHMMLJ[Z JOPSKYLU V\YZVJPL[`JYLKP[Z3LJ[\YL

:[\KLU[Z^PSSZ\Y]L`[OLO\THUJVUKP[PVU HZYL]LHSLK[OYV\NO[OLHY[ZPUJS\KPUN HUL_HTPUH[PVUVMWHPU[PUNZJ\SW[\YL HYJOP[LJ[\YLSP[LYH[\YLKYHTHÃ&#x201E;STWOV[VN YHWO`HUKT\ZPJJYLKP[Z3LJ[\YL

+`UHTPJZVM+VTLZ[PJ=PVSLUJL

/:7

)LOH]PVY4HUHNLTLU[ ;OPZJV\YZLPU[YVK\JLZ[OLSLHYUPUN WYPUJPWSLZVMILOH]PVYTVKPÃ&#x201E;JH[PVU TLHZ\YLTLU[HUKZ[YH[LNPLZ[VJOHUNL O\THUILOH]PVYZPULK\JH[PVUHSHUK JSPUPJHSZL[[PUNZJYLKP[Z3LJ[\YL

/:7

-V\UKH[PVUZVM/\THU:LY]PJLZ -V\UKH[PVUZPU[OLKPZJPWSPULVMO\THU ZLY]PJLZPUJS\KPUN!/PZ[VYPJHSVYPNPUZ L[OPJZHUK]HS\LZZRPSSKL]LSVWTLU[YVSLZ VM[OLWYVMLZZPVUJHYLLYVWWVY[\UP[PLZ JOHSSLUNLZL_HTPUH[PVUVMKP]LYZLHUK H[YPZRWVW\SH[PVUZHUKWVSPJ`PZZ\LZPU O\THUZLY]PJLZJYLKP[Z3LJ[\YL

/:7

0U[YVK\J[PVU[V:VJPHS>VYR

7YLYLX\PZP[LZ!/:7/:7 ;OPZJV\YZLWYV]PKLZOV\YZVMZ\WLY ]PZLKLTWSV`TLU[PU]HYPV\ZO\THU ZLY]PJLHNLUJPLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(UPU[YVK\J[PVU[VNLULYHSPZ[WYHJ[PJL! /PZ[VYPJHSVYPNPUZ]HS\LZHUKL[OPJZ WYHJ[PJLTL[OVKZYLZLHYJOJVUZPKLYH[PVUZ HUKWVSPJ`PZZ\LZPUZVJPHS^VYR,_HTPUH [PVUVMKP]LYZLHUKH[YPZRWVW\SH[PVUZ" [OL^PKL]HYPL[`VMWYVISLTZ^VYRLYZ JVUMYVU[RUV^SLKNLHUKZRPSSZVM[OL ^VYRLYJYLKP[Z3LJ[\YL

/:7

/:7

-PLSK,_WLYPLUJL00

>VYR,_WLYPLUJL:LTPUHY000 7YLYLX\PZP[LZ!/:7/:7 ;OPZJV\YZLHJJVTWHUPLZ[OLÃ&#x201E;LSKL_WLYP LUJLJSHZZ;OLZLZLTPUHYZNP]LVWWVY[\UP[` [VWYV]PKLPUKP]PK\HSHZZLZZTLU[HUKHZZPZ[ ^P[OQVIJVTWL[LUJLJYLKP[Z3LJ[\YL

/:7

-PLSK,_WLYPLUJL000

/\THUP[PLZ;OYV\NO[OL(Y[Z 0(0/- 

0UKLWLUKLU[:[\K` 05: 05:

7VY[MVSPV+L]LSVW :[\KLU[Z^PSSHUHS`aLHUKL]HS\H[L[OLPY SLHYUPUNZRPSSZHUK[HSLU[ZPUVYKLY[V KL]LSVWHWVY[MVSPVJVUZPZ[PUNVM[YHUZJYPW[Z [LZ[Z[YHPUPUNWYVNYHTZ^VYRZOVWZ^OPJO JHUILL]HS\H[LKMVYJVSSLNLJYLKP[0U WYLWHYPUNWVY[MVSPVZ[\KLU[Z^PSSJSHYPM` LK\JH[PVUHSJHYLLYHUKWLYZVUHSVIQLJ [P]LZJYLKP[Z3LJ[\YL

05:â&#x2013;¼

0U[LYUZOPW*VVWLYH[P]L,K\JH[PVU 9LWLH[HISL;PTLZ-VYTVYLPUMVYTH[PVU HIV\[[OPZJV\YZLWSLHZLJHSS*HYLLY :LY]PJLZH[*V\YZL3L]LS -LL5-=HYPHISL*YLKP[JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

05:

â&#x2013;¼

0UKLWLUKLU[:[\K` 9LWLH[HISL;PTLZ-VYTVYLPUMVYTH[PVU HIV\[[OPZJV\YZLVY[VZLJ\YLHJVU[YHJ[[V [HRLHUPUKLWLUKLU[Z[\K`WSLHZLJVU[HJ[ [OL(ZZVJPH[L=PJL7YLZPKLU[MVY,K\JH[PVUHS :LY]PJLZ=HYPHISL*YLKP[ JYLKP[Z3LJ[\YL

:VJPHS>LSMHYL (Z[\K`VM[OLOPZ[VY`W\YWVZLWOPSVZVWO` TL[OVKZHUK]HS\LZNV]LYUPUNZVJPHS ^LSMHYL^P[OHUV]LY]PL^VM[OL(TLYPJHU ZVJPHS^LSMHYLZ`Z[LTWYVNYHTZHUK Z[Y\J[\YLVMZLY]PJLKLSP]LY`,_HTPUH[PVU VM[OLYLSH[PVUZOPWZHTVUNZVJPHS^LSMHYL Z`Z[LTZHUKPUZ[P[\[PVUHSZ[Y\J[\YLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

0UK\Z[YPHS 4HPU[LUHUJL 05+ 05+

7PWLÃ&#x201E;[[PUN7YVJLK\YLZ -VJ\ZLZVU[OLIHZPJWYPUJPWSLZVMPUZ[HSSH [PVUHUKTHPU[LUHUJLVMPUK\Z[YPHSWPWPUN Z`Z[LTZ4LJOHUPJHSQVPUPUNTL[OVKZHYL Z[YLZZLK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!/:7/:7 ;OPZJV\YZLWYV]PKLZOV\YZVMZ\WLY ]PZLKLTWSV`TLU[PU]HYPV\ZO\THU ZLY]PJLHNLUJPLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

/\THUP[PLZ /<4

/:7

4`[OZHUK3LNLUKZ 0(0/ 

05+

7YLYLX\PZP[LZ!,5."TPUPT\TNYHKL VM¸*¹ (UPU[YVK\J[PVU[VTHQVYT`[OZHUK SLNLUKZZWHUUPUNMYVT(UJPLU[.YLLJL [V4VKLYU(TLYPJH^P[OHULTWOHZPZVU OV^[OLTV[PMZHYJOL[`WLZHUK[OLTLZ HYLJVUZPZ[LU[S`YL]P]LKPUWVW\SHYJ\S[\YL JYLKP[Z3LJ[\YL

+L]LSVWZIHZPJ\UKLYZ[HUKPUNVM[OL YLMYPNLYH[PVUJ`JSLIHZPJ[LYTZZ`Z[LT JVTWVULU[ZJVU[YVSZHUK[LZ[LX\PWTLU[ :[\KLU[SLHYUZWYVWLY\ZLVM[VVSZHUK[LZ[ LX\PWTLU[[VKVIHZPJ[YV\ISLZOVV[PUN *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0U[YV[V:\IZ[HUJL(I\ZL ;OPZJV\YZLLUJVTWHZZLZZVJPHSWZ`JOV SVNPJHSHUKTLKPJHS]PL^ZVMKY\N\ZL ;OLOPZ[VYPJHSL]VS\[PVUVMKY\N\ZLHUK YLN\SH[PVU[OLKPMMLYLUJLZIL[^LLU KY\N\ZLTPZ\ZLHUKHI\ZLHUK[OLPY JVUZLX\LUJLZJYLKP[Z3LJ[\YL

/<4

/LH[=LU[(*0
05+

05+â&#x2013;¼

0;;â&#x2013;¼

7YV]PKLZ[OLTLJOHUPJ^P[O[OLIHZPJ JVUJLW[ZVMWUL\TH[PJZHUKO`KYH\SPJZ 0[^PSSJVUJLU[YH[LVUWYPTLTV]LYZHUK [OLPYJVU[YVSZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLHIHZPJ \UKLYZ[HUKPUNVMYLWHPYHUKTHPU[LUHUJL VMPUK\Z[YPHSJLU[YPM\NHSHUKWVZP[P]L KPZWSHJLTLU[W\TWZ:[\KLU[ZSLHYU PUK\Z[Y`YLSL]HU[ZRPSSZPUJS\KPUNOV^[V! PUZ[HSSTHPU[HPU[YV\ISLZOVV[HUHS`aL WLYMVYTHUJLHUKZLSLJ[JLU[YPM\NHSHUK WVZP[P]LKPZWSHJLTLU[W\TWZ9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZWYVNYHT ^P[OTPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ Z[\KLU[ZVU[OLQVIL_WLYPLUJL;OL Z[\KLU[ZT\Z[^VYRPU[OLJVTT\UP[`PU HJVTW\[LYYLSH[LKHYLH9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

-S\PK7V^LY

05+

/LH[=LU[(*00 7YLYLX\PZP[LZ!05+ *VU[PU\LZZ[\K`VM/LH[PUN=LU[PSH[PUN HUK(PY*VUKP[PVUPUN0*V\YZLZ[\KPLZ ]HYPV\Z[`WLZVMOLH[PUN]LU[PSH[PUNHUKHPY JVUKP[PVUPUNZ`Z[LTZHWWSPJH[PVUZSVHK JHSJ\SH[PVUZWZ`JOYVTL[YPJWYPUJPWSLZ WS\ZTHPU[LUHUJLYLWHPYHUKZLY]PJPUN VMYLMYPNLYH[PVU\UP[Z*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

05+

)HZPJ,SLJ[YPJHS4HPU[LUHUJL 7YV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[O[OLIHZPJ LSLJ[YPJHS[OLVY`HUKOHUKZVUL_WLYPLUJL \ZPUNH]HYPL[`VMIHZPJ[LZ[LX\PWTLU[ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

05+

,SLJ[YPJHS0UZ[HSSH[PVU7YVJLK\YLZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,;,,; -VJ\ZLZVU[OLTL[OVKZHUKTH[LYPHSZ\ZLK PULSLJ[YPJHSPUZ[HSSH[PVUHUK[OLWYVISLTZ LUJV\U[LYLKPUJVUZ[Y\J[PVU^VYR;OL 5H[PVUHS,SLJ[YPJHS*VKLPZ\ZLKHZHN\PKL *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

05+

;YV\ISL:OVV[PUN HUK7YL]LU[H[P]L4HPU[ 7YLYLX\PZP[LZ!,,;,,; 7YV]PKLZ[OVZLZRPSSZHUKPUZPNO[ZULJLZZHY` [VKL[LJ[HUKZVS]LWYVISLTZ^OPJOVJJ\Y PUPUK\Z[YPHSTHJOPULY`0UJS\KLZWYVJL K\YLZHPTLKH[WYL]LU[PVUYH[OLY[OHU LTLYNLUJ`HJ[PVU*V\YZL3L]LS-LL =HYPHISL*YLKP[JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

05+â&#x2013;¼

7UL\TH[PJ*VU[YVSZ ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLHIHZPJ \UKLYZ[HUKPUNVMWUL\TH[PJJVU[YVS Z`Z[LTZYLSH[LK[VWV^LYWSHU[[LJOUVSVN` :[\KLU[ZSLHYUPUK\Z[Y`YLSL]HU[ZRPSSZ PUJS\KPUNOV^[VVWLYH[LPUZ[HSSHUK HUHS`aLWLYMVYTHUJLVMIHZPJWUL\TH[PJ Z`Z[LTZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU0UK\Z[YPHS7\TWZ

05+â&#x2013;¼

0UK\Z[YPHS=HS]LZ ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLHIHZPJ \UKLYZ[HUKPUNVMPUK\Z[YPHSJVU[YVS]HS]LZ HUKHJ[\H[VYZ:[\KLU[ZSLHYUPUK\Z[Y` YLSL]HU[ZRPSSZPUJS\KPUNOV^[V!VWLYH[L PUZ[HSSTHPU[HPUHUKHUHS`aLWLYMVYTHUJL VMJVU[YVS]HS]LZHUKHJ[\H[VYZ9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

05+â&#x2013;¼

9PNNPUNHUK/VPZ[PUN ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLHIHZPJ \UKLYZ[HUKPUNVMOVPZ[PUNHUKYPNNPUN LX\PWTLU[:HML[`YLN\SH[PVUZ^PSSIL KPZJ\ZZLKHSVUN^P[OKL[LYTPUH[PVUVM ZHML^VYRPUNSVHKZHUKWYVWLYJHYLVM LX\PWTLU[9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL

0UMVYTH[PVU3P[LYHJ` 30) 30)

0U[YV[V0UMVYTH[PVU3P[LYHJ` :[\KLU[Z^PSSZ[\K`H]HPSHISLYLZV\YJLZ HUKYLZLHYJOTL[OVKZ[OH[OLSW[OLT \UKLYZ[HUKOV^[V\ZLSPIYHY`HUK0U[LYUL[ YLZV\YJLZ:[\KLU[Z^PSSMVYT\SH[LH YLZLHYJOZ[YH[LN`KL]LSVWZLHYJOZRPSSZ HUKL]HS\H[LZV\YJLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL

0UMVYTH[PVU ;LJOUVSVN`;YHPU 0;; 0;;â&#x2013;¼

0;*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ*Y[ 0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ JLY[PÃ&#x201E;JH[L^P[OTPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ Z[\KLU[ZVU[OLQVIL_WLYPLUJL;OL Z[\KLU[ZT\Z[^VYRPU[OLJVTT\UP[`PU HJVTW\[LYYLSH[LKHYLH9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0;*VTW\[LY(WWZ+LNYLL 0U[LYUZOPW

0;;â&#x2013;¼

0;5L[(KTPU*LY[0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU JLY[PÃ&#x201E;JH[L^P[OTPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU Z[\KLU[ZVU[OLQVIL_WLYPLUJL;OL Z[\KLU[ZT\Z[^VYRPU[OLJVTT\UP[`PU HJVTW\[LYYLSH[LKHYLH9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0;;â&#x2013;¼

0;5L[^VYR(KTPU+LNYLL 0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU WYVNYHT^P[OTPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L5L[^VYR(KTPUPZ[YH[PVU Z[\KLU[ZVU[OLQVIL_WLYPLUJL;OL Z[\KLU[ZT\Z[^VYRPU[OLJVTT\UP[`PU HJVTW\[LYYLSH[LKHYLH9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

0;;â&#x2013;¼

0;7YVNYHTTPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L 0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;7YVNYHTTPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[L^P[O TPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L7YVNYHTTPUNZ[\KLU[Z VU[OLQVIL_WLYPLUJL;OLZ[\KLU[ZT\Z[ ^VYRPU[OLJVTT\UP[`PUHJVTW\[LYYLSH[ LKHYLH9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0;;â&#x2013;¼

0;7YVNYHTTPUN+LNYLL0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;7YVNYHTTPUN+LNYLL^P[O TPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L7YVNYHTTPUNZ[\KLU[Z VU[OLQVIL_WLYPLUJL;OLZ[\KLU[ZT\Z[ ^VYRPU[OLJVTT\UP[`PUHJVTW\[LYYLSH[ LKHYLH9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU


0;;â&#x2013;¼

0;;

0,3â&#x2013;¼

7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;>LI;LJOUVSVN`JLY[PÃ&#x201E;JH[L^P[O TPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L>LI;LJOUVSVN`Z[\KLU[Z VU[OLQVIL_WLYPLUJL;OLZ[\KLU[ZT\Z[ ^VYRPU[OLJVTT\UP[`PUHJVTW\[LYYLSH[ LKHYLH9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[L!*0:VYLX\P]HSLU[ L_WLYPLUJL*0:YLJVTTLUKLK (UPU[YVK\J[PVU[V\ZPUNKPNP[HS[LJOUVSVN` [VWYVK\JLHY[PZ[PJJYLH[PVUZVU[OL JVTW\[LY:[\KLU[Z^PSSSLHYUIHZPJHY[ [OLVYPLZVMKLZPNUJVSVY[`WVNYHWO`HUK ]PZ\HSLSLTLU[ZHUKOV^[VHWWS`[OLTPU HKPNP[HSLU]PYVUTLU[9LWLH[HISL;PTLZ JYLKP[ZSLJ[\YL

;OLJV\YZLPZPU[LUKLKMVYZ[\KLU[Z^P[O SPTP[LKRUV^SLKNLVM,UNSPZONYHTTHYHUK ^YP[PUN:[\KLU[Z^PSSIL[H\NO[ZLU[LUJL Z[Y\J[\YLHUKY\SLZVMNYHTTHYHUK^PSS ILNPU[V\ZL,UNSPZOPU^YP[PUNZPTWSL ZLU[LUJLZHUKIHZPJWHYHNYHWOZ 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0;>LI;LJOUVSVN`*LY[0U[LYUZOPW

0;;â&#x2013;¼

+PNP[HS4LKPH(Y[Z

0;>LI;LJOUVSVN`+LNYLL 0U[LYUZOPW

0;;â&#x2013;¼

7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;>LI;LJOUVSVN`KLNYLL^P[O TPUPT\T +LZPNULK[VNP]L>LI;LJOUVSVN`Z[\KLU[Z VU[OLQVIL_WLYPLUJL;OLZ[\KLU[ZT\Z[ ^VYRPU[OLJVTT\UP[`PUHJVTW\[LYYLSH[ LKHYLH9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!*0:*0: (WYHJ[PJHSSHIIHZLKJSHZZ[OH[JVUJLU [YH[LZVU[OLKLZPNUKL]LSVWTLU[HUK PTWSLTLU[H[PVUVMWO`ZPJHSHUKLSLJ[YVUPJ JVTW\[LYPU[LYMHJLZ;OLNVHSPZ[VL_[LUK [OLYLHSP[`VMJVTW\[LY\ZLHUKVYNHTL WSH`\ZPUNIV[OJ\YYLU[S`H]HPSHISLHUK J\Z[VTOHYK^HYLHUKZVM[^HYL9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0;;â&#x2013;¼

0;+PNP[HS4LKPH*LY[PÃ&#x201E;JH[L0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVM ZLTLZ[LYOV\YZPU0;+PNP[HS4LKPH ^P[OTPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L+PNP[HS4LKPH:WLJPHSPZ[ Z[\KLU[ZVU[OLQVIL_WLYPLUJL;OL Z[\KLU[ZT\Z[^VYRPU[OLJVTT\UP[` KVPUN]PKLV^LIVYHUPTH[PVUWYVK\J[PVU 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0;;

â&#x2013;¼

0U[YVK\J[PVU[V+PNP[HS=PKLV (UPU[YVK\J[VY`JV\YZLJV]LYPUN[OLIHZPJ [LYTPUVSVN`[LJOUPX\LZHUKLX\PWTLU[ \ZLKPUWYVMLZZPVUHSHUKWYVZ\TLY]PKLV WYVK\J[PVUZ;OLJVUJLU[YH[PVU^PSSIL VU\UKLYZ[HUKPUNM\UKHTLU[HSZHZ[OL [LJOUPX\LZHUKLKP[PUNVM[OL]PKLV^PSS ILJV]LYLKPUHSH[LYJSHZZ9LWLH[HISL ;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

0;;â&#x2013;¼

0;.HTL+L]LSVWTLU[ *LY[0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[PVUVMZLTLZ[LY OV\YZPU0;.HTL+L]LSVWTLU[JLY[PÃ&#x201E;JH[L ^P[OTPUPT\T.7( +LZPNULK[VNP]L.HTL+L]LSVWTLU[ Z[\KLU[ZVU[OLQVIL_WLYPLUJL;OL Z[\KLU[ZT\Z[^VYRPU[OLJVTT\UP[`PU HUHUPTH[PVUTVKLSPUNVYWYVNYHTTPUN YLSH[LKHYLH9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

/\THU*VTW\[LY0U[LYHJ[PVU3HI

0;;â&#x2013;¼

0UKPL.HTL+L]LSVWTLU[3HI 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[L*0: ;OPZJV\YZLPZHWYVK\J[PVUJSHZZ[OH[ TPTPJZ[OLNHTLKL]LSVWTLU[LU]PYVU TLU[PUHUPUKPLKL]LSVWTLU[OV\ZL 4L[OVKZVMWYVK\J[PVU^PSSILJV]LYLK VW[PVUZ^PSSILKPZJ\ZZLKHUKHZZPNUTLU[Z ^PSSILTHKLIHZLKVUZRPSSHUKHIPSP[` 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0;;â&#x2013;¼

+PNP[HS=PKLV,MMLJ[Z 7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[L0;; ;OPZJV\YZLPZHJVU[PU\H[PVUVMWVZ[WYV K\J[PVU[LJOUPX\LZ[OH[PUJS\KLZI\[PZUV[ SPTP[LK[VJVTWVZP[PUNJOYVTHRL`PUN YV[VZJVWPUNTV[PVU[YHJRPUNTH[[LLMMLJ[Z +WYVK\J[PVU[LJOUPX\LZHUKTV[PVU NYHWOPJZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

0U[LUZP]L,UNSPZO 3HUN\HNL0,3 0,3â&#x2013;¼

)LN9LHKPUN=VJHI\SHY`0 ;OLJV\YZLPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^P[O SPTP[LKRUV^SLKNLVM,UNSPZOYLHKPUNHUK ]VJHI\SHY`M\UKHTLU[HSZ:[\KLU[Z^PSSIL [H\NO[IHZPJWOVUPJZHUKHSWOHIL[ZRPSSZ ,TWOHZPZ^PSSILWSHJLKVUYLHKPUNZPTWSL WHZZHNLZJVU[HPUPUNIHZPJ]VJHI\SHY`HUK L_WYLZZPVUZULJLZZHY`[VM\UJ[PVUPU L]LY`KH`SPML9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)LN.YHTTHY>YP[PUN0

0,3â&#x2013;¼

)LN:WLHRPUN3PZ[LUPUN0 ;OLJV\YZLPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^P[O SPTP[LKRUV^SLKNLVMZWVRLU,UNSPZO :[\KLU[^PSSJVUJLU[YH[LVUPTWYV]PUN VYHS,UNSPZOZRPSSZPUVYKLY[VM\UJ[PVUPU L]LY`KH`SPMLHUKPUHJHKLTPJZL[[PUNZ 7YHJ[PJL^PSSPUJS\KL^VYRPUN^P[OWOVUPJZ JVU]LYZH[PVUHUKSPZ[LUPUN9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0,3â&#x2013;¼

0U[9LHKPUN=VJHI\SHY`0 ;OLJV\YZLPZPU[LUKLK[VKL]LSVW]VJHI\ SHY`HUKYLHKPUNH[[OLPU[LYTLKPH[LSL]LS :[\KLU[Z^PSSYL]PL^WOVUPJZL_WHUK ]VJHI\SHY`WYHJ[PJLV\[SPUPUNHUK Z\TTHYPaPUNHUKPUJYLHZL[OLPYJVTWYL OLUZPVU[OYV\NO^VYRVUYLHKPUNMVY[OL THPUPKLHHUKYLJVNUPaPUNZ\WWVY[PUN KL[HPSZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

0,3

â&#x2013;¼

0U[.YHTTHY>YP[PUN0 ;OLJV\YZLPZKLZPNULK[VPUJYLHZL RUV^SLKNLVMNYHTTHYHUK^YP[PUN [LJOUPX\LZH[[OLPU[LYTLKPH[LSL]LS :[\KLU[Z^PSSYL]PL^HUKL_WHUKVU,UNSPZO NYHTTHYY\SLZHUKZLU[LUJLZ[Y\J[\YLZHUK ^PSS\ZL,UNSPZO[V^YP[LJVTWV\UKHUK JVTWSL_ZLU[LUJLZWHYHNYHWOZHUKZOVY[ WHWLYZ9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

0,3â&#x2013;¼

0U[:WLHRPUN3PZ[LUPUN0 ;OLJV\YZLPZKLZPNULK[VPTWYV]LZWLHRPUN HUKSPZ[LUPUNZRPSSZH[[OLPU[LYTLKPH[L SL]LS:[\KLU[Z^PSSL_WHUK[OLPYHIPSP[`[V JVU]LYZLPU,UNSPZOHUK^VYRVUPTWYV]PUN [OLPYVYHSZRPSSZMVYL]LY`KH`PU[LYHJ[PVUHUK MVYHJHKLTPJZL[[PUNZ9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU
0,3â&#x2013;¼

(K]9LHKPUN=VJHI\SHY`0 ;OLJV\YZLPZKLZPNULK[VPTWYV]LYLHKPUN HUK]VJHI\SHY`ZRPSSZMVYZ[\KLU[ZH[[OL HK]HUJLKSL]LS,TWOHZPZ^PSSILWSHJLKVU L_WHUKPUN]VJHI\SHY`HUKKL]LSVWPUN[OL HIPSP[`[VYLHKJVSSLNLSL]LS[L_[ZUL^ZWH WLYZTHNHaPULZHUKQV\YUHSZ9LWLH[HISL ;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0,3â&#x2013;¼

(K].YHTTHY>YP[PUN0 ;OLJV\YZLPZKLZPNULK[VHZZPZ[[OL UVUUH[P]LZWLHRLYPUH[[HPUPUNHUHK ]HUJLKRUV^SLKNLVM,UNSPZONYHTTHYHUK ^YP[PUN:[\KLU[Z^PSSZ[\K`ZRPSSZULLKLKPU JVSSLNLSL]LSJVTWVZP[PVUJSHZZLZ9LWLH[ HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0,3â&#x2013;¼

(K]:WLHRPUN3PZ[LUPUN0 ;OLJV\YZLPZKLZPNULK[VPTWYV]LZWLHRPUN HUKSPZ[LUPUNZRPSSZMVYZ[\KLU[ZH[[OL HK]HUJLKSL]LS,UNSPZOVMHTVYLJVTWSL_ UH[\YL^PSSILZ[YLZZLK,TWOHZPZ^PSSILVU VYHSJVTT\UPJH[PVUZRPSSZMVYHJHKLTPJ HWWSPJH[PVU9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL 3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

0,3

)LN,UNSPZO5VU5H[P]L:WLHRLY ;OLJV\YZLPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[Z^P[O SPTP[LKRUV^SLKNLVM,UNSPZO:[\KLU[Z^PSS ILPU[YVK\JLK[VIHZPJ,UNSPZOWOVUPJZ HUKHSWOHIL[ZRPSSZHUKPSSILNPU[VSLHYU YLHKPUNNYHTTHYZWLHRPUNHUKSPZ[LUPUN PU,UNSPZO*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0,3

0U[,UNSPZO5VU5H[P]L:WLHRLY ;OLJV\YZLPZPU[LUKLK[VKL]LSVW]VJHI\ SHY`YLHKPUNNYHTTHYHUKVYHS,UNSPZO ZRPSSZH[[OLPU[LYTLKPH[LSL]LS:[\KLU[Z^PSS YL]PL^HUKL_WHUKYLHKPUNHUK^YP[PUN ZRPSSZHUKPTWYV]LVYHS,UNSPZOZRPSSZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

0,3

(K],UNSPZO5VU5H[P]L:WLHRLY ;OLJV\YZLPZKLZPNULKMVYZ[\KLU[ZH[[OL HK]HUJLKSL]LS,TWOHZPZ^PSSILWSHJLK VUH[[HPUPUNHUHK]HUJLKWYVÃ&#x201E;JPLUJ`PU YLHKPUNNYHTTHYHUK^YP[PUNZWLHRPUN HUKSPZ[LUPUNHZP[YLSH[LZ[VHJHKLTPJ HJOPL]LTLU[HUKZ\JJLZZ*V\YZL3L]LS -LL5-JYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU1VOU+LLYL;LJO 1+( 1+(â&#x2013;¼

1VOU+LLYL:LY]PJL(K]PZVY00 (K]HUJLK[YHPUPUNPU\ZLVM:LY]PJL (K]PZVY¹JVTW\[LYZHUKZVM[^HYL ,_WLYPLUJL^PSSILNHPULKPUKPHNUVZ[PJ VMTHJOPULZKV^USVHKPUNJVU[YVSSLY WYVNYHTZHUKNH[OLYPUNZLY]PJLPUMVYTH [PVU9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

1+(â&#x2013;¼

1VOU+LLYL,SLJ[YPJHS*LY[PÃ&#x201E;JH[L ;OPZJSHZZ^PSSJV]LYIHZPJLSLJ[YPJHS[OLVY` PUJS\KPUN6OT»Z3H^THNUL[PZTZLYPLZ HUKWHYHSSLSJPYJ\P[Z6WLYH[PVUVMHKPNP[HS T\S[PTL[LY^PSSILL_WSHPULKHUKL_WLYP LUJL^PSSILNHPULKVULSLJ[YPJHSHUK LSLJ[YVUPJJPYJ\P[ZHUKJVTWVULU[Z 9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

1+(

1VOU+LLYL:6,0 7YLYLX\PZP[LZ!,5. VY,5.1+( 1+(1+(/,+1+( (.9VYPUZ[Y\J[VYJVUZLU[ :[\KLU[Z^PSSYLJLP]LVU[OLQVIL_WLYPLUJL PUH1VOU+LLYLKLHSLYZOPW;OPZ^PSSHSSV^ [OLT[VWYHJ[PJLHUK\[PSPaL[OLZRPSSZHUK RUV^SLKNLSLHYULKWYL]PV\ZS`;OPZ^VYR ^PSSILZ\WLY]PZLKI`[OLZWVUZVYPUN KLHSLYZOPWHUKH3HRL3HUK*VSSLNL1VOU +LLYL(N;LJOPUZ[Y\J[VY*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1VOU+LLYL:6,00 7YLYLX\PZP[LZ!1+(1+(:7, 1+(1+( 1+(1+( VY PUZ[Y\J[VYJVUZLU[ :[\KLU[Z^PSSYLJLP]LVU[OLQVIL_WLYPLUJL PUH1VOU+LLYLKLHSLYZOPW;OPZ^PSSHSSV^ [OLT[VWYHJ[PJLHUK\[PSPaL[OLZRPSSZHUK RUV^SLKNLSLHYULKWYL]PV\ZS`;OPZ^VYR ^PSSILZ\WLY]PZLKI`[OLZWVUZVYPUN KLHSLYZOPWHUKH3HRL3HUK*VSSLNL1VOU +LLYL(N;LJOPUZ[Y\J[VY*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1VOU+LLYL:6,000 7YLYLX\PZP[LZ!1+(VYPUZ[Y\J[VYJVUZLU[ :[\KLU[Z^PSSYLJLP]LVU[OLQVIL_WLYPLUJL PUH1VOU+LLYLKLHSLYZOPW;OPZ^PSSHSSV^ [OLT[VWYHJ[PJLHUK\[PSPaL[OLZRPSSZHUK RUV^SLKNLSLHYULKWYL]PV\ZS`;OPZ^VYR ^PSSILZ\WLY]PZLKI`[OLZWVUZVYPUN KLHSLYZOPWHUKH3HRL3HUK*VSSLNL1VOU +LLYL(N;LJOPUZ[Y\J[VY*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1VOU+LLYL,UNPUL:`Z[LTZ (UPU[YVK\J[PVU[V1VOU+LLYLLUNPULZ HUK[OLPYZ`Z[LTZ)HZPJ[OLVY`VMLUNPUL WYPUJPWSLZ^PSSILKPZJ\ZZLKHSVUN^P[O KPHNUVZPZHUKYLWHPYVMPU[HRLHUKL_OH\Z[ JVVSPUNS\IYPJH[PVUZ`Z[LTZJ`SPUKLY OLHKZILHYPUNZHUKJYHURZOHM[Z*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1+;PSSHNL :LLKPUN,X\PWTLU[ ;OPZJSHZZPZHUPU[YVK\J[PVU[V1VOU+LLYL [PSSHNLHUKZLLKPUNLX\PWTLU[PUJS\KPUN [OLVY`HUKWYPUJPWSLZVMVWLYH[PVUZL[\W HUKHKQ\Z[TLU[[YV\ISLZOVV[PUNHUK YLWHPY*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+(â&#x2013;¼

1+*VUZ\TLY *VTTLYJPHS,X\PW 7YLYLX\PZP[LZ!*VUJ\YYLU[LUYVSSTLU[PU 1VOU+LLYL:OVW:RPSSZHUK,SLJ[YPJHS :`Z[LTZVYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VM1VOU+LLYL JVUZ\TLYHUKJVTTLYJPHSLX\PWTLU[ 6WLYH[PVUKPHNUVZPZHUKYLWHPYVMPU[LYUHS JVTI\Z[PVULUNPULZLUNPULPNUP[PVU Z`Z[LTZLSLJ[YPJHSHUKZHML[`Z`Z[LTZ M\LSZ`Z[LTZHUKTV^PUNH[[HJOTLU[Z^PSS ILJV]LYLK9LWLH[HISL;PTL*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1VOU+LLYL7V^LY;YHPUZ ;OLVY`VMWV^LY[YHUZTPZZPVUMYVTLUNPUL [V[YHJ[PVU^OLLSZ0UJS\KLZ[OLM\UJ[PVU HUKVWLYH[PVUVMNLHYZJOHPUZJS\[JOLZ WSHUL[HY`NLHYZKYP]LSPULZKPMMLYLU[PHSZ HUK[YHUZTPZZPVUZ*VTWSL[LKPZHZZLTIS` PUZWLJ[PVUHUKYLHZZLTIS`VM1VOU+LLYL JVTWVULU[Z^PSSVJJ\Y(SZVKPHNUVZPZ YLWHPYHUKHKQ\Z[TLU[VM1VOU+LLYL [YHUZTPZZPVUZ^PSSILJV]LYLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1+(K]HUJLK7V^LY;YHPUZ 7YLYLX\PZP[LZ!1+( :[\KLU[Z^PSSW\[PU[VWYHJ[PJL[OL[OLVYPLZ VMKPHNUVZPZKPZHZZLTIS`PUZWLJ[PVU YLWHPYHUKYLHZZLTIS`VM1VOU+LLYLWV^LY [YHPUJVTWVULU[Z;OLZLJVTWVULU[Z^PSS PUJS\KLJS\[JOLZ[YHUZTPZZPVUZKPMMLYLU[PHS HUKÃ&#x201E;UHSKYP]LZMVYIV[OJVTIPULZHUK [YHJ[VYZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU


1+(â&#x2013;¼

1+( 

7YVJLK\YLZ^P[OYLZWLJ[[VZOVWZHML[` HUKVYNHUPaH[PVUPKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUHUKWYVWLY \ZLVM[VVSZ\ZLVMTLHZ\YPUNLX\PWTLU[ WS\ZVYPLU[H[PVU[V1VOU+LLYLTHU\HSZ ^HYYHU[`WYVJLK\YLZZOVW[PJRL[ZHUK WYVK\J[PKLU[PÃ&#x201E;JH[PVUL]VS\[PVU9LWLH[ HISL;PTL*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YLYLX\PZP[LZ!,UYVSSLKPU1VOU+LLYL ;LJO7YVNYHT *V]LYZWYPUJPWSLZHUKHWWSPJH[PVUVM[OLVY` JVUZ[Y\J[PVUÃ&#x2026;\PKÃ&#x2026;V^HUK[LZ[PUNVM JVTWVULU[Z\ZLKVU1VOU+LLYL[YHJ[VYZ JVTIPULZHUKJVUZ\TLYHUKJVTTLYJPHS LX\PWTLU[*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+(â&#x2013;¼

1+( 

1+:OVW:RPSSZ -\UKHTLU[HSZ

1VOU+LLYL,SLJ[YPJHS:`Z[LTZ )HZPJLSLJ[YPJHSWYPUJPWSLZHUKHWWSPJH[PVUZVM THNUL[PZTLSLJ[YVTHNUL[PZTHUK[OLZHML \[PSPaH[PVUVMLSLJ[YPJHS[LZ[TL[LYZ7YPUJPWSLZ VMVWLYH[PVU[LZ[PUNHUKYLWHPYVMPNUP[PVU Z`Z[LTZJYHURPUNZ`Z[LTZHUKJOHYNPUN Z`Z[LTZ^PSSILKLTVUZ[YH[LKHUKWYHJ[PJLK 9LWLH[HISL;PTL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1K(K]HUJLK,SLJ[,SLJ[YVUPJ:`Z 7YLYLX\PZP[LZ!1+( +LZPNULK[VKL]LSVWHUKZ[YLUN[OLU[OL Z[\KLU[»ZRUV^SLKNLPULSLJ[YPJHSLSLJ[YVUPJ Z`Z[LTZ<WVUJVTWSL[PVU[OLZ[\KLU[^PSS ILHISL[VWYVWLYS`\ZLZLY]PJLLX\PWTLU[ [VKPHNUVZLLSLJ[YVUPJHSS`JVU[YVSSLK JVTWVULU[ZHUKTVUP[VYZ`Z[LTZ\ZLK VU[YHJ[VYZWSHU[PUNHUKOHY]LZ[PUN LX\PWTLU[*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1VOU+LLYL*VTIPUL7YVK\J[PVU 7YLYLX\PZP[LZ!1+(1+( ;,*VYOPNOLY ;OPZJV\YZLPZHZ[\K`VM[OL[OLVY`HUK WYPUJPWSLZVMVWLYH[PVUVM1VOU+LLYL JVU]LU[PVUHSHUK:;:JVTIPULZJVYU OLHKZHUKNYHPUWSH[MVYTZ7YLKLSP]LY` ZL[\WHUKHKQ\Z[TLU[VMJVTIPULZHUK OLHKLYZ^PSSILWLYMVYTLK*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

1+(

1VOU+LLYL-\LS:`Z[LTZ 7YLYLX\PZP[LZ!1+(VYPUZ[Y\J[VY HWWYV]HS )HZPJ\UKLYZ[HUKPUNVM[OLVWLYH[PUN WYPUJPWSLZVM1VOU+LLYLM\LSZ`Z[LTZ :[\KLU[Z^PSSHSZVSLHYUKPHNUVZPZYLTV]HS PUZ[HSSH[PVUHUKYLWHPYVM1VOU+LLYL TLJOHUPJHSHUKLSLJ[YPJHSLSLJ[YVUPJM\LS Z`Z[LTJVTWVULU[Z*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1VOU+LLYL/`KYH\SPJZ0

1VOU+LLYL/`KYH\SPJZ00

3LHYUPUN(ZZPZ[HUJL *LU[LY;<; ;<;â&#x2013;¼

)HZPJ4LTVY`+`UHTPJZ 9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

;<;

;LZ[;HRPUN:[YH[LNPLZ JYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!1+( (Z[\K`VM1VOU+LLYL[YHJ[VYHUKJVTIPUL HUKZWYH`LYO`KYH\SPJZ`Z[LTZ,TWOHZPZ ^PSSILWSHJLKVUKPHNUVZPZHUKYLWHPYVM O`KYH\SPJHUKO`KYVZ[H[PJKYP]LZ`Z[LTZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

;<;

1+( 

0U[YV[V3P[LYH[\YL 0(0/ 

1VOU+LLYL(PY*VUK:`Z[LTZ ;OLVY`HUKWYPUJPWSLZVMVWLYH[PVU KPHNUVZPZHUKYLWHPYVM1VOU+LLYLOLH[PUN HUKHPYJVUKP[PVUPUNZ`Z[LTZ:[\KLU[Z^PSS HSZVILJVTLJLY[PÃ&#x201E;LK[VJVTWS`^P[OZ[H[L HUKMLKLYHSSH^Z*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1+( 

1VOU+LLYL,X\PW+PHNUVZ[PJZ ;OPZJSHZZ^PSSWYV]PKL[OLZ[\KLU[^P[OHU VWWVY[\UP[`[VKL]LSVWWYVWLYKPHNUVZ[PJ ZRPSSZULLKLKH[HKLHSLYZOPW*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

1+(â&#x2013;¼

1VOU+LLYL(N:VM[^HYL <ZLVMJVTW\[LYZHZYLX\PYLKI`1VOU +LLYLKLHSLYZOPWZLY]PJLLTWSV`LLZ ,TWOHZPZ^PSSILVUSVJH[PUNZLY]PJL KPHNUVZ[PJHUKYLWHPYPUMVYTH[PVU 9LWLH[HISL;PTL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

1V\YUHSPZT169 169

0U[YV[V1V\YUHSPZ[PJ7OV[VNYHWO` ;LHJOLZ[OLZ[\KLU[IHZPJWOV[VNYHWOPJ [LJOUPX\LZPUJS\KPUN\ZLZVMKPMMLYLU[[`WLZ VMJHTLYHZWYPUJPWSLZVM[OL[HRPUNVM WOV[VNYHWOZKHYRYVVTWYVJLK\YLZMVYÃ&#x201E;ST KL]LSVWTLU[HUKWYPU[PUNWOV[VNYHWOPJ LKP[PUNJ\[SPUL^YP[PUNHUKL_HTPUH[PVUVM J\YYLU[[YLUKZPUQV\YUHSPZ[PJWOV[VNYHWO` *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

9LSPL]PUN*VTW\[LY(U_PL[` JYLKP[Z3LJ[\YL

3P[LYH[\YL30; 30;

7YLYLX\PZP[LZ!*VTWSL[L,5. ^P[OHTPUPT\TNYHKLVM¸*¹ :[\KLU[Z^PSSYLHKL_HTPULHUKKPZJ\ZZ H]HYPL[`VMSP[LYHY`^VYRZMYVTKPMMLYLU[ NLUYLZHZH^H`[VHUHS`aLHUK\UKLYZ[HUK [OL]HS\LW\YWVZLHUKJVTWVULU[ZVM 3P[LYH[\YLJYLKP[Z3LJ[\YL

30;

0U[YVK\J[PVU[V:OHRLZWLHYL 0U[YVK\J[PVU[V:OHRLZWLHYLHZHSP[LYHY`HUK KYHTH[PJ^YP[LY"Z[\K`VM[OYLL:OHRLZWLHYL WSH`ZPU,SPaHIL[OHU1HJVILHU[OLH[LYPKLHZ J\S[\YLWVSP[PJZTVKLYUJYP[PJHSKLIH[LZ HUKJOHUNPUNZ[`SLZVMWYVK\J[PVU ,_HTPUH[PVUVMPUKP]PK\HSWSH`Z"YLSH[PVU ZOPWZJ\S[\YHSPKLVSVNPJHS[OLH[YPJHS JVU[L_[ZHUKHZWLJ[ZJYLKP[Z3LJ[\YL

30;

0U[YVK\J[PVU[V-PJ[PVU / ,.3 7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\KLU[Z^PSSYLHKKPZJ\ZZHUKHUHS`aL ZOVY[Z[VYPLZHUKUV]LSZ^YP[[LUI`KPMMLYLU[ H\[OVYZMYVTH]HYPL[`VM[PTLWLYPVKZHZH ^H`VMHWWYLJPH[PUNHUK\UKLYZ[HUKPUN [OLW\YWVZLZMVYTZ[LYTZHUKJYP[PJHS HWWYVHJOLZHZZVJPH[LK^P[O[OLZL[^V SP[LYHJ`TVKLZJYLKP[Z3LJ[\YL

30;

*OPSKYLU»Z3P[LYH[\YL 7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\K`VM]HYPV\ZMVYTZHUK[`WLZVM SP[LYH[\YLMVY[OLPU[LSSLJ[\HSZ[PT\SH[PVUVM [OLZTHSSJOPSKHUKZ[VY`[LSSPUNHUKVYHS PU[LYWYL[H[PVU[LJOUPX\LZJYLKP[Z 3LJ[\YL
30;

30;

4(:

7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\KLU[Z^PSSYLHKHUKZ[\K`(TLYPJHU SP[LYHY`^VYRZ^YP[[LUIL[^LLU¶ [OH[HYLPUKPJH[P]LYLÃ&#x2026;LJ[P]LVM[OL[PTL WLYPVK»ZPUÃ&#x2026;\LU[PHSH\[OVYZHUKL]VS]PUN PKLHZJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\KLU[Z^PSSYLHK[OL6SK;LZ[HTLU[ (WVJY`WOHHUK5L^;LZ[HTLU[)` Z[\K`PUNPU[OL)PISL»ZTHU`NLUYLZHUK [VULZZ[\KLU[Z^PSSKPZJV]LY[OH[HM[LYTHU` JLU[\YPLZ[OL)PISLYLTHPUZHJVTWLSSPUN SP[LYHY`THZ[LYWPLJLJYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!4(: ;OPZJV\YZLPZHJVU[PU\H[PVUVMHM\SSIVK` THZZHNLL_WHUKPUN[OLIHZPJ[OLYHW`HUK [LJOUPX\LZVMTHZZHNL[OLYHW`;OLZ[\KLU[ ^PSSSLHYUHS[LYUH[P]LTL[OVKZPU[YVK\J[PVU [V[HISL:OPH[Z\KLLW[PZZ\LYLÃ&#x2026;L_VSVN` JSPLU[HZZLZZTLU[HUK:6(7^YP[PUN *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

(TLY3P[LYH[\YL:\Y]L`0 / ,.3 

30;

(TLY3P[LYH[\YL:\Y]L`00 / ,.3 7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\KLU[Z^PSSYLHKZ[\K`HUKL_HTPUL (TLYPJHU3P[LYHY`^VYRZ^YP[[LUHM[LY[OL *P]PS>HY[V[OLWYLZLU[[OH[HYLYLÃ&#x2026;LJ[P]L VM[OL[PTLWLYPVK»ZZPNUPÃ&#x201E;JHU[SP[LYHY` TV]LTLU[ZHUKJOHUNPUNPU[LSSLJ[\HS ZVJPHSHUKWVSP[PJHSWLYZWLJ[P]LZ JYLKP[Z3LJ[\YL

30;

)PISL(Z3P[LYH[\YL 0(0/ 

4HJOPUL;VVS ;LJOUVSVN`4;; 4;;

0U[YV[V4HJOPUPUN7YVJLK\YLZ (Z[\K`KLZPNULK[VOPNOSPNO[[OL[OLVY` HUKHWWSPJH[PVUVMJ\[VMMTHJOPULZKYPSS WYLZZLUNPULSH[OLTPSSPUNTHJOPULZ HUKIHZPJILUJO^VYRPU]VS]PUNSH`V\[HUK OHUK[VVSZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4\S[PJ\S[\YHS(TLYPJHU3P[ / +,.3 

4;;

7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* (UPU[YVK\J[PVU[V[OLSP[LYHY`HUKJ\S[\YHS [YHKP[PVUZVM5H[P]L(TLYPJHU(MYPJHU (TLYPJHUHUK/PZWHUPJ(TLYPJHUWLVWSL HUK[VNLULYHSPZZ\LZVMJ\S[\YHSTHYNPUHS PaH[PVUVMTPUVYP[PLZPU[OL(TLYPJHU L_WLYPLUJLJYLKP[Z3LJ[\YL

0U[YVK\J[PVU[VJVTW\[LYU\TLYPJHS JVU[YVSSLK*5*THJOPUL[VVSVWLYH[PVU WYVNYHTTPUNHUKWYVJLZZLZ4HU\HSHUK JVTW\[LYHZZPZ[LKWHY[WYVNYHTTPUN^P[O THJOPUL[VVS]LYPÃ&#x201E;JH[PVU*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

30;

,UNSPZO3P[:\Y]L`0 / ,.3 7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\KLU[Z^PSSYLHKHUKZ[\K`)YP[PZOSP[LYHY` ^VYRZ[V[OH[HYLPUKPJH[P]LHUKYLÃ&#x2026;LJ[P]L VM[OL[PTLWLYPVK»ZPUÃ&#x2026;\LU[PHSH\[OVYZHUK L]VS]PUNPKLHZJYLKP[Z3LJ[\YL

30;

,UNSPZO3P[:\Y]L`00 / ,.3 7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\KLU[Z^PSSYLHKHUKZ[\K`)YP[PZOSP[LYHY` ^VYRZMYVT[V[OLWYLZLU[[OH[HYL PUKPJH[P]LHUKYLÃ&#x2026;LJ[P]LVM[OL[PTLWLYPVK»Z PUÃ&#x2026;\LU[PHSH\[OVYZHUKL]VS]PUNPKLHZ JYLKP[Z3LJ[\YL

30;

3P[LYH[\YL>VTLU 0(0/ + 7YLYLX\PZP[LZ!,5."4PUPT\TNYHKL* :[\KLU[Z^PSSZ[\K`^VTLUHZIV[O^YP[LYZ HUKJOHYHJ[LYZPUSP[LYH[\YL^YP[[LUI` ^VTLUPU,UNSPZO:[\KLU[Z^PSSL_WSVYL PTWVY[HU[[OLTLZHUKPKLHZHZ^LSSHZ SLHYUHIV\[MVYT[LJOUPX\LHUKSP[LYHY` [LYTZJYLKP[Z3LJ[\YL*5*4HJOPUPUN

4HZZHNL;OLYHW` 4(: 4(:

4HZZHNL;OLYHW`0 7YLYLX\PZP[LZ!(KTPZZPVU[V7YVNYHT ;OPZJV\YZLZLY]LZHZHUPU[YVK\J[PVU[V [OLIHZPJWYPUJPWSLZHUK:^LKPZOTHZZHNL [LJOUPX\LZ;OPZJV\YZLPU[YVK\JLZZ[\KLU[Z [V[OLOPZ[VYPJHSV]LY]PL^VMTHZZHNL [OLYHW`HUKZWLJPÃ&#x201E;JHYLHZVMTHZZHNL WYHJ[PJLPUJS\KPUN!KYHWPUNIVK`TLJOHU PJZJLU[LYPUNHUKJSPLU[WVZP[PVUPUN *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4(:

( 7MVY4HZZHNL;OLYHWPZ[00 7YLYLX\PZP[LZ!)06 ;OPZJV\YZLWYV]PKLZ[OLIHZPJZ[Y\J[\YL HUKM\UJ[PVUVM[OLT\ZJ\SVZRLSL[HSZ`Z[LT VM[OLO\THUIVK`HUKIHZPJ[OLVY`VM HUH[VT` WO`ZPVSVN`;OLZ[\KLU[Z^PSS SLHYU[OLVYPNPUPUZLY[PVUHUKHJ[PVUVM [OLTHQVYT\ZJSLZVM[OLO\THUIVK` JYLKP[Z3LJ[\YL

4HZZHNL;OLYHW`00

4(:

7H[OVSVN`4HZZHNL;OLYHWPZ[ ;OPZPZHJV\YZLVM[OLUH[\YLHUKJH\ZL VMKPZLHZLZ^OPJOPU]VS]LZJOHUNLZPU Z[Y\J[\YLHUKM\UJ[PVUHUK[OLJVUKP[PVUZ WYVK\JLKI`[OLKPZLHZLZ:[\KLU[^PSS \UKLYZ[HUK[OLLMMLJ[ZVMZWLJPÃ&#x201E;JTHZZHNL [YLH[TLU[ZHUKOV^[VZLSLJ[[OLTVZ[ HWWYVWYPH[L[LJOUPX\LZMVY[OLJVUKP[PVU JYLKP[Z3LJ[\YL

4(:

,[OPJZMVY4HZZHNL;OLYHWPZ[ ;OPZJV\YZL^PSSKPZJ\ZZL[OPJZKLHSPUN ^P[OH]HYPL[`VMZP[\H[PVUZ[OH[JHUVJJ\Y IL[^LLU[OLYHWPZ[HUKJSPLU[;OL4HZZHNL ;OLYHWPZ[*VKLVM,[OPJZ^PSSILYL]PL^LK :[\KLU[^PSSSLHYUHIV\[Z[H[LSH^ZHUK YLN\SH[PVUZNV]LYUPUNTHZZHNL[OLYHW` HUKSPJLUZ\YLJYLKP[Z3LJ[\YL

4(:

4HZZHNL;OLYHW`000 7YLYLX\PZP[LZ!4(: ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VI\PSKVUTVYL JVU[LTWVYHY`HUKIVK`^VYR[LJOUPX\LZ *OHPYTHZZHNLO`KYV[OLYHW`ZWVY[Z THZZHNL[YPNNLYWVPU[[OLYHW`HUKV[OLYZ ^PSSILKPZJ\ZZLKHUKWYHJ[PJLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

4(:

4HZZHNL*SPUPJ0 7YLYLX\PZP[LZ!4(: ;OPZJV\YZLPZHZ\WLY]PZLKPUOV\ZL JSPUPJHSWYHJ[PJ\TPU^OPJO[OLZ[\KLU[Z ^PSSHWWS`UL^S`HJX\PYLKZRPSSZVM [OLYHWL\[PJTHZZHNL[VJSPLU[ZPUJS\KPUN :^LKPZO4HZZHNL*OHPY4HZZHNL:WVY[Z 4HZZHNLHUK9LÃ&#x2026;L_VSVN`*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4(:

4HZZHNL;OLYHW`0= 7YLYLX\PZP[LZ!4(: ;OPZJV\YZL^PSSPU[YVK\JL[OLZ[\KLU[[V (ZPHUIVK`^VYRHUKJVU[PU\L[VI\PSKVU HKKP[PVUHSJVU[LTWVYHY`HUKIVK`^VYR [LJOUPX\LZ;OLZ[\KLU[^PSSSLHYUUL^HUK HKHW[P]LTHZZHNL[LJOUPX\LZPUJS\KPUN Ã&#x2026;VVY:OPH[Z\T`VMHZJPHSYLSLHZLPUMHU[


THZZHNLNLYPH[YPJTHZZHNLHUKHYVTH[OLY HW`*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4(:

4HZZHNL*SPUPJ00 7YLYLX\PZP[LZ!4(: ;OPZJV\YZLPZHZ\WLY]PZLKPUOV\ZLJSPUPJHS WYHJ[PJ\TPU^OPJO[OLZ[\KLU[Z^PSSHWWS` UL^HUKWYL]PV\ZS`HJX\PYLKZRPSSZVM [OLYHWL\[PJTHZZHNL[VJSPLU[ZPUJS\KPUN :^LKPZO4HZZHNL*OHPY4HZZHNL:WVY[Z 4HZZHNLHUK:OPH[Z\*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4H[OLTH[PJZ 4(; 4(;â&#x2013;¼ 7YL(SNLIYH

7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[ (JV\YZLLUHISPUNZ[\KLU[Z[VYL]PL^HUK PTWYV]LTH[OZRPSSZ,TWOHZPZPZVU[OL MVSSV^PUN[VWPJZ!MYHJ[PVUZKLJPTHSZ WLYJLU[ZWYVWVY[PVUTLHZ\YLTLU[ZPTWSL NLVTL[Y`ZPNULKU\TILYZHUKHSNLIYHPJ LX\H[PVUZ;LJOUPX\LZMVYV]LYJVTPUNTH[O HU_PL[`^PSSILPU[LY^V]LU[OYV\NOV\[[OL JV\YZL9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

4(;â&#x2013;¼

)LNPUUPUN(SNLIYH 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[ VY4(;NYHKLVMº*»VYOPNOLY ;OPZJV\YZLPZMVYZ[\KLU[Z^P[OSP[[SLVYUV ^VYRPUNRUV^SLKNLVMLSLTLU[HY`HSNLIYH ,TWOHZPZPZWSHJLKVUTHUPW\SH[P]LZRPSSZ ^P[OYLHSU\TILYZZVS]PUNSPULHYLX\H[PVUZ HUKPULX\HSP[PLZHUKZ`Z[LTZVMLX\H[PVUZ M\UJ[PVUZHUKWYVWLY[PLZVMSPULHYM\UJ [PVUZ9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

4(;â&#x2013;¼

0U[LYTLKPH[L(SNLIYH 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[ VY4(;NYHKLVMº*»VYOPNOLY ;OPZJV\YZLPZMVYZ[\KLU[Z^P[OZVTL ^VYRPUNRUV^SLKNLVMLSLTLU[HY`HSNLIYH ,TWOHZPZPZWSHJLKVUL_WVULU[ZWVS`UV TPHSZMHJ[VYPUNX\HKYH[PJM\UJ[PVUZ YH[PVUHSL_WYLZZPVUZYVV[ZHUKYHKPJHSZ (NYHWOPUNJHSJ\SH[VYPZYLX\PYLK(ZR PUZ[Y\J[VYMVYJHSJ\SH[VYYLJVTTLUKH[PVU 9LWLH[HISL;PTLZJYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

.LVTL[Y` 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[ VY4(; ;OPZJV\YZLPZHUPU[YVK\J[VY`JV\YZLPU WSHULNLVTL[Y`MVYZ[\KLU[Z^P[OSLZZ[OHU

VUL`LHYVMOPNOZJOVVSNLVTL[Y`;VWPJZ PUJS\KLKI\[UV[SPTP[LK[VHYL!SPULZ HUNSLZWYVVMZ[YPHUNSLZ7`[OHNVYLHU [OLVYLTJPYJSLZ]HYPV\ZNLVTL[YPJHS MVYT\SHZHUKJVVYKPUH[LNLVTL[Y` JYLKP[Z3LJ[\YL

4(; 

4H[OMVY*VTW\[LY(WWSPJH[PVUZ 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[ VY4(; *V]LYZTH[OLTH[PJHSJVUJLW[Z\ZLKPU[OL JVTW\[LYHUKI\ZPULZZÃ&#x201E;LSK;VWPJZPUJS\KL HSNLIYH"HKKP[PVUZ\I[YHJ[PVUT\S[PWSPJH [PVUKP]PZPVUVMKLJPTHSZHUKMYHJ[PVUZ" OL_HKLJPTHSIPUHY`HUKVJ[HSU\TILY Z`Z[LTZ7YVISLTZVS]PUN[LJOUPX\LZ^PSS IL\ZLK[VZVS]LI\ZPULZZYLSH[LKUHYYH[P]L WYVISLTZJYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

.LULYHS,K\JH[PVU4H[O 0(04 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[VY 4(;NYHKLVMº*»VYOPNOLY"HSZV`LHY /:NLVTL[Y`VY4(; :\Y]L`VMTH[OLTH[PJHS[VWPJZ^P[O LTWOHZPZVUZVS\[PVUZ[VYLHSSPMLWYVISLTZ ;VWPJZ^PSSPUJS\KLZL[ZSVNPJJV\U[PUN [LJOUPX\LZWYVIHIPSP[`HUKZ[H[PZ[PJZ 7YVISLTZVS]PUNWYVQLJ[ZPU]VS]PUNKL[HPSLK ^YP[[LUZVS\[PVUZ^PSSILYLX\PYLK*HSJ\SH [VYZHUKJVTW\[LYZ^PSSIL\ZLKJYLKP[Z 3LJ[\YL

4(;

4H[OMVY,SLT;LHJOLYZ0 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[VY 4(;NYHKLº*»VYOPNOLY"HSZV`LHY /:NLVTL[Y`VY4(; (JV\YZLKLZPNULKMVY,SLTLU[HY`,K\JH [PVUTHQVYZ;VWPJZPUJS\KLU\TILY[OLVY` WYVIHIPSP[`HUKZ[H[PZ[PJZKL]LSVWTLU[VM U\TLYH[PVUZ`Z[LTZZL[ZM\UJ[PVUZ TH[OLTH[PJHSYLHZVUPUNHUKWYVISLT ZVS]PUN*V\U[ZHZNLULYHSLK\JH[PVU YLX\PYLTLU[MVYLSLTLU[HY`LK\JH[PVU THQVYZ^OLU[HRLUPUZLX\LUJL^P[O 4(;JYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

:[H[PZ[PJZ 0(04 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[VY 4(;NYHKLº*»VYOPNOLY"HSZV`LHY /:NLVTL[Y`VY4(; (WWSPJH[PVUVMLSLTLU[HY`WYPUJPWSLZVM KLZJYPW[P]LZ[H[PZ[PJZPUJS\KPUNMYLX\LUJ` KPZ[YPI\[PVUNYHWOPJHSWYLZLU[H[PVU TLHZ\YLVMSVJH[PVUHUK]HYPH[PVU ,SLTLU[ZVMWYVIHIPSP[`ZHTWSPUN[LJO UPX\LZIPUVTPHSHUKUVYTHSKPZ[YPI\[PVU HUKV[OLY[VWPJZJYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

*VSSLNL(SNLIYH 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[VY 4(;NYHKLVMº*»VYOPNOLY"HSZV`LHY /:NLVTL[Y`VY4(; 9L]PL^VM[OLYLHSU\TILYZ`Z[LTYHKPJHSZ LX\H[PVUZHUKL_WVULU[ZYLSH[PVUZHUK M\UJ[PVUZSVNHYP[OTZZ`Z[LTZVMLX\H[PVUZ TH[YPJLZJVTWSL_U\TILYZWVS`UVTPHSZ HUK[OLVY`VMLX\H[PVUZ(NYHWOPUN JHSJ\SH[VYPZYLX\PYLK(ZRPUZ[Y\J[VYMVY JHSJ\SH[VYYLJVTTLUKH[PVUJYLKP[Z 3LJ[\YL

4(;

;YPNVUVTL[Y` 7YLYLX\PZP[LZ!4(;^P[ONYHKLVMº*» VYOPNOLY :[\K`VM[YPNVUVTL[YPJM\UJ[PVUZ [YPNVUVTL[YPJPKLU[P[PLZNYHWOPUN ZVS]PUN[YPNVUVTL[YPJLX\H[PVUZPU]LYZL [YPNVUVTL[YPJM\UJ[PVUZYPNO[[YPHUNSL [YPNVUVTL[Y`HWWSPJH[PVUVMSH^VMZPULZ HUKSH^VMJVZPULZJVTWSL_U\TILYZHUK ]LJ[VYZ(NYHWOPUNJHSJ\SH[VYPZYLX\PYLK (ZRPUZ[Y\J[VYMVYJHSJ\SH[VYYLJVTTLUKH [PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

(SNLIYH>P[O;YPNVUVTL[Y` 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[VY 4(;NYHKLVMº*»VYOPNOLY"HSZV`LHY /:NLVTL[Y`VY4(; (\UPÃ&#x201E;LKZ[\K`VM[OLHSNLIYHPJHUK [YPNVUVTL[YPJJVUJLW[ZULLKLKMVY JHSJ\S\Z*YLKP[UV[NYHU[LKMVYIV[O[OPZ JV\YZLHUK*VSSLNL(SNLIYH(NYHWOPUN JHSJ\SH[VYPZYLX\PYLK(ZRPUZ[Y\J[VYMVY JHSJ\SH[VYYLJVTTLUKH[PVUZJYLKP[Z 3LJ[\YL

4(;

*7YVNYHT>,UNPULLYPUN(WWS 0(0,.9 7YLYLX\PZP[LZ!4(;^P[ONYHKLVMº*» VYOPNOLY 0U[YVK\J[PVU[V[OLWYVNYHTTPUNSHUN\HNL *-\UKHTLU[HSWYPUJPWSLZJVUJLW[ZHUK TL[OVKZVMJVTW\[PUN^P[OLTWOHZPZVU JHSJ\S\ZIHZLKWYVISLTZVS]PUN[LJOUPX\LZ HUKHWWSPJH[PVUZMYVTLUNPULLYPUNHUK WO`ZPJHSZJPLUJL*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4(;

-PUP[L4H[OLTH[PJZ 0(04 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[VY 4(;^P[ONYHKLVMº*»VYOPNOLY"HSZV `LHYVM/:NLVTL[Y`VY4(; (UPU[YVK\J[PVU[V-PUP[L4H[OLTH[PJZ TH[YPJLZSPULHYZ`Z[LTZVMLX\H[PVUZHUK PULX\HSP[PLZSPULHYWYVNYHTTPUNJV\U[PUN [OLVY`HUKWYVIHIPSP[`JYLKP[Z3LJ[\YL
4(;

4H[O(UHS`ZPZ 0(04 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[VY 4(;^P[ONYHKLVMยบ*ยปVYOPNOLY"HSZV `LHY/:NLVTL[Y`VY4(; 4H[OLTH[PJHSHUHS`ZPZVMWVS`UVTPHS JHSJ\S\Z^P[OHWWSPJH[PVUZ[VI\ZPULZZHUK ZVJPHSZJPLUJLZPUJS\KPUN[OLTH[OLTH[PJZ VMร„UHUJL[LJOUPX\LZHUKHWWSPJH[PVUZVM KPMMLYLU[PH[PVUHUKPU[LNYH[PVUVW[PTPaH[PVU [OLVY`HUKHYLH(NYHWOPUNJHSJ\SH[VYPZ YLX\PYLK(ZRPUZ[Y\J[VYMVYJHSJ\SH[VY YLJVTTLUKH[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

(UHS`[PJHS.LVTL[Y` HUK*HSJ\S\Z000 4 4;/ 7YLYLX\PZP[LZ!4(;^P[ONYHKLVMยบ*ยป VYOPNOLY (JVU[PU\H[PVUVMHUHS`[PJNLVTL[Y`HUK *HSJ\S\Z00;OLMVJ\ZPZVUZVSPKHUHS`[PJ NLVTL[Y`]LJ[VYZWHY[PHSKLYP]H[P]LZSPUL ]VS\TLHUKZ\YMHJLPU[LNYHSZPU]HYPV\Z JVVYKPUH[LZ`Z[LTZHUK]LJ[VYร„LSKZ (NYHWOPUNJHSJ\SH[VYPZYLX\PYLK(ZR PUZ[Y\J[VYMVYJHSJ\SH[VYYLJVTTLUKH[PVUZ JYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

4(;

7YLYLX\PZP[LZ!4(;^P[ONYHKLVMยบ*ยป VYOPNOLY ;OLZ[\K`VM[OLJVUJLW[ZHUK[OLVY` VMTLHZ\YLTLU[HUKNLVTL[Y`]PH[OL WYVISLTZVS]PUNHWWYVHJO\ZPUNIV[O JHSJ\SH[VYZHUKTPJYVJVTW\[LYZ[OYV\NO V\[+LZPNULKMVY,SLTLU[HY`,K\JH[PVU THQVYZ*V\U[ZHZNLULYHSLK\JH[PVU YLX\PYLTLU[MVYLSLTLU[HY`LK\JH[PVU THQVYZ^OLU[HRLUPUZLX\LUJL^P[O 4(;JYLKP[Z3LJ[\YL

*VYLX\PZP[L!4(; +LZPNULKMVYWYLLUNPULLYPUNZ[\KLU[ZHUK V[OLYZ^OVULLKH^VYRPUNRUV^SLKNLVM VYKPUHY`KPMMLYLU[PHSLX\H[PVUZJYLKP[Z 3LJ[\YL

4H[OMVY,SLT;LHJOLYZ00 0(04 

4(;

(UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z0 4 4;/ 7YLYLX\PZP[LZ!7SHJLTLU[I`HZZLZZTLU[ VY4(;^P[ONYHKLVMยบ*ยปVYOPNOLY" 4(;HUK4(;TH`ILZ\IZ[P[\[LK MVY4(;^P[O+P]PZPVU*OHPYHWWYV]HS" HSZV`LHY/:NLVTL[Y`VY4(; +PMMLYLU[PHSHUKPU[LNYHSJHSJ\S\ZVM LSLTLU[HY`M\UJ[PVUZVMVUL]HYPHISL Z\JOHZWVS`UVTPHSYH[PVUHSYHKPJHS [YPNVUVTL[YPJPU]LYZL[YPNVUVTL[YPJ L_WVULU[PHSHUKSVNHYP[OTPJM\UJ[PVUZ^PSS ILJV]LYLK(WWSPJH[PVUZPUJS\KLYH[LZVM JOHUNLVW[PTPaH[PVUJ\Y]LZRL[JOPUNHUK HYLH(NYHWOPUNJHSJ\SH[VYPZYLX\PYLK(ZR PUZ[Y\J[VYMVYJHSJ\SH[VYYLJVTTLUKH[PVUZ JYLKP[Z3LJ[\YL

4(;

(UHS`[PJHS.LVTL[Y`HUK*HSJ\S\Z00 4 4;/ 7YLYLX\PZP[LZ!4(;^P[ONYHKLVMยบ*ยป VYOPNOLY (JVU[PU\H[PVUVM*HSJ\S\Z0^P[OLTWOHZPZ VUKPMMLYLU[TL[OVKZVMPU[LNYH[PVUHUK HWWSPJH[PVUZ3ยป/รšWP[HSZ9\SL:LX\LUJLZ ZLYPLZ7V^LYZLYPLZ;H`SVYZLYPLZHUK 4HJSH\YPUZLYPLZ(NYHWOPUNJHSJ\SH[VY PZYLX\PYLK(ZRPUZ[Y\J[VYMVYJHSJ\SH[VY YLJVTTLUKH[PVUZJYLKP[Z3LJ[\YL+PMMLYLU[PHS,X\H[PVUZ ,.9 4;/ 

4(;

3PULHY(SNLIYH 7YLYLX\PZP[LZ!4(;^P[ONYHKLVMยบ*ยปVY OPNOLY (Z[\K`VMSPULHYHSNLIYHHUKP[ZHWWSPJH [PVUZJYLKP[Z3LJ[\YL

4LJOHUPJHS ,SLJ[YPJHS;LJO 4,; 4,;

+**PYJ\P[Z ;OPZJV\YZLPU[YVK\JLZ[OLZ[\KLU[[V IHZPJ[OLVY`VM+*LSLJ[YPJP[`*VYLX\PZP[L JV\YZLZ!;,*;,**V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

4,;

(**PYJ\P[Z 7YLYLX\PZP[LZ!4,; ;OPZJV\YZLWYLZLU[Z[OL[OLVY`VM(* LSLJ[YPJP[`HUK[OLHWWSPJH[PVUVM[YHUZMVYT LYZHUKKPZ[YPI\[PVULX\PWTLU[*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4,;

4V[VYZHUK.LULYH[VYZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,;VY4,; ;OPZJV\YZLMVJ\ZLZVU[OLPUZ[HSSH[PVU THPU[LUHUJLHUKHWWSPJH[PVUVMTV[VYZ LX\PWTLU[HUKJVU[YVSZ*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

4,;

0U[YVK\J[PVU[V9VIV[PJZ 0U[YVK\JLKJVUJLW[ZVMYVIV[PJZI` L_HTPUPUN[OLOPZ[VY`VMYVIV[ZOV^Y VIV[ZHYLJSHZZPร„LKOV^;OL`ร„[PU[V[OL THU\MHJ[\YPUNWPJ[\YLHUK^OH[PZULLKLK [VWYVNYHT[OLTJYLKP[Z3LJ[\YL

4,;โ–ผ

4LJOHUPJHS+YP]L:`Z[LTZ ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYV]PKLHIHZPJ \UKLYZ[HUKPUNVMTLJOHUPJHSKYP]LZ`Z[LTZ HUKJVTWVULU[Z:[\KLU[Z^PSSSLHYU PUK\Z[Y`YLSL]HU[ZRPSSZPUJS\KPUNOV^[V! PUZ[HSSHUHS`aLWLYMVYTHUJLTHPU[HPU HUK[YV\ISLZOVV[OLH]`K\[`TLJOHUPJHS [YHUZTPZZPVUZ`Z[LTZ9LWLH[HISL;PTLZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4,;

:\WLY]PZLK6JJ\WH[PVUHS,_WLYPLUJL +LZPNULK[VWYV]PKL^VYRL_WLYPLUJLPU ร„LSK^OPSLTHPU[HPUPUNJVU[HJ[^P[O VJJ\WH[PVUHSPUZ[Y\J[VYMVYYL]PL^HUK HZZPZ[HUJL*V\YZL3L]LS-LL5-=HYPHISL *YLKP[JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4,;

:VSPK:[H[L+L]PJLZ (WWZ 7YLYLX\PZP[LZ!,,;VY4,; 7YV]PKLZ[OLZ[\KLU[^P[OHIHZPJ\UKLY Z[HUKPUNVM[OLTVZ[MYLX\LU[S`\ZLK KPZJYL[LZLTPJVUK\J[VYZ(UHSVNHUKKPNP[HS PU[LNYH[LKJPYJ\P[ZHSZVHYLZ[\KPLK*V\YZL 3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

4,;

;LJOUPJHS4LJOHUPZTZ 7YLYLX\PZP[LZ!*(+;,* -VJ\ZLZVUTV[PVUHUHS`ZPZVMTLJOHUPJHS Z`Z[LTJVTWVULU[ZZ\JOHZSPURHNLZ ZSPKLYJYHURTLJOHUPZTZ^VYRPUN JVUULJ[VYZJHTZNLHYZHUKNLHY[YHPUZ *V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3LJ[\YL 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4LKPJHS*VKPUN :WLJPHSPZ[4*: 4*:

/LHS[O0UMVYTH[PVUMVY7YVMLZZPVUHSZ (UPU[YVK\J[PVUHUKV]LY]PL^[VOLHS[O PUMVYTH[PVUTHUHNLTLU[;OLJV\YZL^PSS JV]LY[OLOPZ[VY`HUK[OLTHU`HWWSPJHISL ร„LSKZH]HPSHISL[VHOLHS[OPUMVYTH[PVU THUHNLTLU[ZWLJPHSPZ[:[\KLU[Z^PSS L_WSVYL[OLKPMMLYLU[HYLHZVMOLHS[O PUMVYTH[PVUJYLKP[Z3LJ[\YL


4*:

4*:

(ILNPUULYZJV\YZLMVY[OL*7;JVKPUN Z`Z[LT;OPZJSHZZ^PSSWYV]PKLZ[\KLU[Z ^P[OHNLULYHS\UKLYZ[HUKPUNVM[OLMVYTH[ HUKN\PKLSPULZULJLZZHY`MVY*7;JVKPUN JYLKP[Z3LJ[\YL

7YLYLX\PZP[LZ!75*)06 4*:4*: ;OPZJV\YZLWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O[OL VWWVY[\UP[`[VPU[LYUPUHOVZWP[HSZL[[PUN 0[WYV]PKLZZ\WLY]PZLK^VYRL_WLYPLUJL JVVYKPUH[LK^P[OHOLHS[OJHYLZ`Z[LTZ YLSH[LKLTWSV`LY(TPUPT\TVMOV\YZ VMPU[LYUZOPW[PTLPZYLX\PYLKMVYVULJYLKP[ OV\Y*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7YPUJPWSLZVM*7;*VKPUN

4*:

7YPUJPWSLZVM0*+*4*VKPUN (ILNPUULY»ZJV\YZLPU0*+*4JVKPUN HUKN\PKLSPULZ:[\KLU[Z^PSSILPU[YVK\JLK [VH^PKL]HYPL[`VMJVKPUNZLNTLU[ZHUK IVK`Z`Z[LTZJYLKP[Z3LJ[\YL

4*:

*YLKLU[PHSPUN,TLYNPUN*VKPUN 7YLYLX\PZP[LZ!4*:4*: ;OPZJV\YZLJV]LYZ/*7*:JVKPUNIHZPJ WO`ZPJPHUJYLKLU[PHSPUNHUKHUPU[YVK\J [PVU[V0*+*4JYLKP[Z3LJ[\YL

4*:

4LKPJHS0UZ9LPTI\YZLTLU[ (UHK]HUJLKJV\YZLJVUJLYUPUNTLKPJHS PUZ\YHUJLIPSSPUNHUKYLPTI\YZLTLU[;OPZ JV\YZL^PSSMVJ\ZVUPUZ\YHUJLJVTWHUPLZ Z\JOHZ)S\L*YVZZHUK)S\L:OPLSK 4LKPJHYLHUK4LKPJHPKJYLKP[Z 3LJ[\YL

4*:

(K]*7;*VKPUNHUK4VKPÃ&#x201E;LYZ 7YLYLX\PZP[LZ!4*: (UHK]HUJLKJV\YZL[OH[L_WSVYLZ[OL KPMMLYLU[Z\IZLJ[PVUZVM[OL*7;HUKJVYYLJ[ JVKPUNVMWYVJLK\YLZ:[\KLU[Z^PSS MHTPSPHYPaL[OLTZLS]LZ^P[O*7;JVKPUN I`JVKPUNJHZLZ[\KPLZHUKZJLUHYPVZ JYLKP[Z3LJ[\YL

4*:

4LKPJHS4HUHNLTLU[HUK,[OPJZ 7YLYLX\PZP[LZ!4*: ;OPZJV\YZLJV]LYZ[OLTHUHNLTLU[VMH TLKPJHSVMÃ&#x201E;JLHZ^LSSHZL[OPJZIPVTLKPJHS L[OPJZHUKL[OPJHSJOHSSLUNLZHMMLJ[PUN[OL TLKPJHSTHUHNLYJYLKP[Z3LJ[\YL

4*:

(K]HUJLK0*+*4*VKPUN 7YLYLX\PZP[LZ!4*: (UHK]HUJLKJV\YZLZWLJPHSPaPUNPUHSS HZWLJ[ZVM0*+*4JVKPUN;OPZJV\YZL ^PSSMVJ\ZVUZWLJPÃ&#x201E;JIVK`Z`Z[LTZHUKUV[ [OLV]LYHSSHZWLJ[VM0*+*4JVKPUN JYLKP[Z3LJ[\YL

/VZWP[HS4LK*VKPUN0U[LYUZOPW

4*:

*SPUPJ4LK*VKPUN0U[LYUZOPW 7YLYLX\PZP[LZ!75*)06 4*:4*: ;OPZJV\YZLWYV]PKLZZ[\KLU[Z^P[O[OL VWWVY[\UP[`[VPU[LYUPUHJSPUPJZL[[PUN 0[WYV]PKLZZ\WLY]PZLK^VYRL_WLYPLUJL JVVYKPUH[LK^P[OHOLHS[OJHYLZ`Z[LTZ YLSH[LKLTWSV`LY(TPUPT\TVMOV\YZ VMPU[LYUZOPW[PTLPZYLX\PYLKMVYVULJYLKP[ OV\Y*V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z 3LJ[\YL3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4*:

/VZWP[HS*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW 7YLYLX\PZP[LZ!4*:4*: 4*:VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY (UL_HTWYLWHYH[PVUJV\YZL[OH[^PSS WYV]PKLZ[\KLU[Z^P[OHJVTWYLOLUZP]L YL]PL^MVY[OL*7*/HUK**:L_HTZ JYLKP[Z3LJ[\YL

4*: 

*SPUPJ*VKPUN*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YLW 7YLYLX\PZP[LZ!4*:4*: 4*:VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY (UL_HTWYLWHYH[PVUJV\YZL[OH[^PSS WYV]PKLZ[\KLU[Z^P[OHJVTWYLOLUZP]L YL]PL^MVY[OL*7*HUK**:7L_HTZ JYLKP[Z3LJ[\YL

4*: 

/LHS[OJHYL:[H[PZ[PJZ 7YLYLX\PZP[LZ!(/, ;OPZJV\YZLPZHZ[H[PZ[PJZJSHZZMVJ\ZLK VUJHSJ\SH[PUNHUKYLWVY[PUNOLHS[OJHYL Z[H[PZ[PJZHUK[OLJVTTVUMVYT\SHZ\ZLKI` OVZWP[HSZHUKWO`ZPJPHUVMÃ&#x201E;JLZJYLKP[Z 3LJ[\YL

4*: 

4LKPJHS9LJVYKZHUK[OL3H^ 7YLYLX\PZP[LZ!4*:4*: ;OPZPZHUHK]HUJLKJV\YZLMVJ\ZLKVU [OL(TLYPJHUSLNHSZ`Z[LTHUK[OLPTWHJ[ [OLSH^OHZVUTLKPJHSYLJVYKZOLHS[O PUMVYTH[PVUPUNLULYHSHUK/07(( JYLKP[Z3LJ[\YL

4PSP[HY`:JPLUJL 4:3 4:3

96;*¶3LHKLYZOPW7LYZVUHS +L]LSVWTLU[ 4:3PU[YVK\JLZ[OLWLYZVUHSJOHS SLUNLZHUKJVTWL[LUJPLZ[OH[HYLJYP[PJHS MVYLMMLJ[P]LTPSP[HY`SLHKLYZOPW;OLMVJ\Z PZVUKL]LSVWPUNRUV^SLKNLHUKJVTWYL OLUZPVUVM(YT`SLHKLYZOPWKPTLUZPVUZ ^OPSLNHPUPUNHU\UKLYZ[HUKPUNVM[OL 96;*WYVNYHTHUKHK]HU[HNLZMVY[OL Z[\KLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

4:3

96;*¶0U[YV[V;HJ[PJHS3LHKLYZOPW 4:3V]LY]PL^ZTPSP[HY`SLHKLYZOPW M\UKHTLU[HSZ!ZL[[PUNKPYLJ[PVUWYVISLT ZVS]PUNSPZ[LUPUNWYLZLU[PUNIYPLMZWYV]PKPUN MLLKIHJRHUK\ZPUNLMMLJ[P]L^YP[PUNZRPSSZ +PTLUZPVUZVMSLHKLYZOPW]HS\LZH[[YPI\[LZ ZRPSSZHUKHJ[PVUZPUJVU[L_[VMWYHJ[PJHS OHUKZVUPU[LYHJ[P]LL_LYJPZLZ^PSSIL L_WSVYLKJYLKP[Z3LJ[\YL

4\ZPJ4<: 4<:â&#x2013;¼

3HRL3HUK*VTT\UP[`*OVPY 0(04<: 0UZ[Y\J[PVUPUJOVYHST\ZPJHUKL_WLYPLUJL 9LWLH[HISL;PTLZ*V\YZL3L]LS-LL5- JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

4<:

*SHZZ0UZ[Y\J[PVUPU7PHUV0 0(04<: 7YLYLX\PZP[LZ!5VWPHUVL_WLYPLUJL VYJVUZLU[VMPUZ[Y\J[VY (ILNPUUPUNJV\YZLPUWPHUVZ[\K` *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

4<:

*SHZZ0UZ[Y\J[PVUPU7PHUV00 0(04<: 7YLYLX\PZP[LZ!4<:VYJVUZLU[ VMPUZ[Y\J[VY *SHZZPUZ[Y\J[PVUPUWPHUVSP[LYH[\YL HUKZRPSSZ9LX\PYLKVMT\ZPJTHQVYZ *V\YZL3L]LS-LL5-JYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

4<:

4\ZPJPU(TLYPJHU/PZ[VY` *\S[\YL 0(0- (Z\Y]L`VM[OLT\ZPJHSMVYTZHUKZ[`SLZ PU[OL<UP[LK:[H[LZMYVT[OLT\ZPJVM[OL LHYS`JVSVUPZ[Z[V[OLWVW\SHYT\ZPJVM [VKH`4\ZPJHSMVYTZHUKZ[`SLZHYL JVUZPKLYLKPU[OLPYJ\S[\YHSJVU[L_[ JYLKP[Z3LJ[\YL
4<:

<UKLYZ[HUKPUN4\ZPJ 0(0- (NLULYHSO\THUP[PLZJV\YZLZ[\K`PUN ]HYPV\Z[`WLZHUKMVYTZVMT\ZPJHUK[OL OPZ[VYPJHSKL]LSVWTLU[VM[OLHY[MVYT :\Y]L`ZT\ZPJSP[LYH[\YLMYVT4PKKSL(NLZ [VWYLZLU[JYLKP[Z3LJ[\YL

7OPSVZVWO`7/0 7/0

0U[YV[V7OPSVZVWO`9LSPNPVU *V\YZLZOV^ZOV^HWWSPJH[PVUVM[LJO UPX\LZVMWOPSVZVWOPJHSHUHS`ZPZHZZPZ[ JSHYPÃ&#x201E;JH[PVUVMJVNUP[P]LHUKJVUJLW[\HS WYVISLTZPUYLSPNPV\ZILSPLM6\[SPUL PU[YVK\J[PVU[V>LZ[LYUWOPSVZVWO`" WOPSVZVWOPJHSTL[OVKVSVN`"JVUJLW[VM .VKHUK[OLPZ[PJILSPLM"YLSPNPV\ZSHUN\HNL" YLSPNPV\ZL_WLYPLUJL"YLSPNPV\ZILSPLMZHUK YLSPNPV\ZKVJ[YPUL*HU[LYI\Y`7YVNYHT 6US`JYLKP[Z3LJ[\YL

7/0

>VYSK9LSPNPVUZ 0(0/ ;OPZJV\YZLPZKLZPNULK[VWYVTV[LJ\S[\YHS KP]LYZP[`HZZVJPH[LK^P[OYLSPNPV\ZWYHJ[PJLZ 0[PUJS\KLZHZ\Y]L`VMYLSPNPV\ZZ`Z[LTZHUK L_HTPULZJVUJLW[ZHUK[OLVYPLZYLSH[LK[V [OLUH[\YLVMKLP[PLZNVVKHUKL]PSYLHZVU HUKMHP[OL[OPJZHUKHM[LYSPMLJYLKP[Z 3LJ[\YL

7/0

0U[YVK\J[PVU[V7OPSVZVWO` 0(0/ (UPU[YVK\J[PVU[VWOPSVZVWOPJHSX\LZ[PVU PUNHUKYLHZVUPUN;OPZJV\YZL^PSSPUJS\KL HUOPZ[VYPJHSZ\Y]L`VM^LZ[LYUWOPSVZVWO` MVJ\ZPUNVU[OLKL]LSVWTLU[VMZWLJPÃ&#x201E;J IYHUJOLZ^P[OPU[OLÃ&#x201E;LSKPUJS\KPUN LWPZ[LTVSVN`TL[HWO`ZPJZL[OPJZ WOPSVZVWO`VMZJPLUJLHUKZVJPHSWVSP[PJHS WOPSVZVWO`JYLKP[Z3LJ[\YL

7/0

,[OPJZ 0(0/ 0U[YVK\J[PVU[VPZZ\LZHUK[OLVYPLZVM L[OPJZ0UJS\KLZOPZ[VYPJHSZ\Y]L`VMTHQVY ]HS\LZ`Z[LTZHUKJVU[LTWVYHY`PZZ\LZ JYLKP[Z3LJ[\YL

7/0 

0U[YV[V3VNPJ 0(0/ 0U[YVK\J[PVU[VMVYTHSYLHZVUPUNPUJS\KPUN! SHUN\HNLHUKTLHUPUNKLK\J[PVUHUK PUK\J[PVUL]PKLUJLZ`SSVNPZ[PJHYN\TLU[HUK ZJPLUJLHUKO`WV[OLZLZJYLKP[Z3LJ[\YL7O`ZPJHS,K\JH[PVU 7,+ 7,+

;PTLZ*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z3HI 3HI+PZJ\ZZPVU

7,+ ;LUUPZ

)HZRL[IHSS *SHZZKLZPNULK[V[LHJOIHZPJZRPSSZY\SLZ HUKYLN\SH[PVUZHUKHSSV^Z[\KLU[Z[V WHY[PJPWH[LPUWO`ZPJHSHJ[P]P[`*V\YZL3L]LS -LLJYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

)LNPUUPUNJV\YZLPU[YVK\JPUN[OLZ[\KLU[[V [OLNHTLVM[LUUPZHUK[LUUPZZRPSSZ)HZPJ ZRPSSZVMMVYLOHUKHUKIHJROHUKZLY]PUNHYL LTWOHZPaLK*V\YZL3L]LS-LLJYLKP[Z 3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7,+

7,+

)V^SPUN

;OPZJV\YZLPZKLZPNULKMVY[OLILNPUUPUN IV^SLYHUKMVY[OVZL^OV^PZO[VSLHYUH YLJYLH[PVUHSHJ[P]P[`*V\YZL3L]LS-LL JYLKP[Z3HI3HI+PZJ\ZZPVU

7,+

(K]HUJLK;LUUPZ 7YLYLX\PZP[LZ!7,+VYWYVVMVMZRPSS VYPUZ[Y\J[VYJVUZLU[ (UHK]HUJLKJV\YZLPU[LUUPZ,TWOHZPaPUN HK]HUJLKZRPSSZHUK[LJOUP