Page 1

PROGRAMACIÓ DEL SUBDEPARTAMENT D’ALEMANY DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

CURS 2008-09

ÍNDEX I.1. OBJECTIUS GENERALS ....................................................................................4 I.5. ALEMANY............................................................................................................ 5 I.5.1. Objectius de l’assignatura...................................................................................................5 I.5.2. Relació entre objectius d’etapa i de l’optativa................................................................... 6 I.5.3. Relació entre objectius i criteris d’avaluació......................................................................7


I.5.4.1. Distribució de continguts. Primer d’ESO........................................................................9 I.5.4.3. Distribució de continguts. Primer d’ESO.....................................................................15 I.5.4.4. Distribució de continguts. Segon d’ESO.......................................................................17 .5.4.5. Distribució de continguts. Segon d’ESO........................................................................ 18 I.5.4.6. Distribució de continguts. Segon d’ESO.......................................................................20 I.5.4.7. Distribució de continguts. Tercer d’ESO.......................................................................20 I.5.4.9. Distribució de continguts. Tercer d’ESO.......................................................................25 I.5.4.10. Distribució de continguts. Quart d’ESO......................................................................26 I.5.6. Temes transversals............................................................................................................29 I.5.7. Observacions.................................................................................................................... 29 I.6. METODOLOGIA................................................................................................ 30 I.6.1. Estratègies que s’han de tenir més en compte.................................................................. 30 I.6.2. Activitats que s’han de realitzar a classe.......................................................................... 30 I.6.3. Tasques que s’han de realitzar a casa............................................................................... 31 I.6.4. Observacions.................................................................................................................... 31 I.7. AVALUACIÓ....................................................................................................... 32 I.7.1. Instruments que s’han d’aplicar........................................................................................32 I.7.2. Influència del tipus de continguts.....................................................................................33 I.7.3. Criteris d’avaluació i promoció (mínims)........................................................................ 33 I.7.5. Alumnes amb assignatures pendents................................................................................ 36 I.8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT............................................................................37 I.8.1. Adaptacions curriculars.................................................................................................... 37 I.8.2. Diversificacions curriculars..............................................................................................37 II. PROGRAMACIÓ ANUAL............................................................................................... 38 II.1. FUNCIONAMENT DEL DEPARTAMENT...................................................... 39 II.1.1. Membres del departament............................................................................................... 39 II.1.3. Reunions de departament................................................................................................ 39 II.1.4. Objectius organitzatius....................................................................................................39 II.1.5. Activitats de perfeccionament......................................................................................... 40 II.1.6. Programes en que es participa.........................................................................................40 I.1.7. Relacions amb altres departaments.................................................................................. 40 II.1.8. Avaluació de la pràctica docent.......................................................................................40 II.1.9. Observacions................................................................................................................... 40 II.2. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ESO................................................................... 41 II.2.1. Assignatura. Primer curs................................................................................................. 41 II.2.1.1. Prova inicial............................................................................................................. 41 II.2.1.2. Canvis en la temporalització.................................................................................... 41 II.2.1.3. Altres canvis ............................................................................................................ 41 II.2.2. Assignatura. Segon curs.................................................................................................. 41 II.2.2.1. Prova inicial............................................................................................................. 41 II.2.2.2. Canvis en la temporalització.................................................................................... 42 II.2.2.3. Altres canvis ............................................................................................................ 42 II.2.3. Assignatura. Tercer curs.................................................................................................. 43 II.2.3.1. Prova inicial............................................................................................................. 43 II.2.3.2. Canvis en la temporalització.................................................................................... 43 II.2.3.3. Altres canvis ............................................................................................................ 43 II.2.4. Assignatura. Quart curs................................................................................................... 43 II.2.4.1. Prova inicial............................................................................................................. 43 II.2.4.2. Canvis en la temporalització.................................................................................... 43 II.2.4.3. Altres canvis ............................................................................................................ 43 II.3. MATERIAL DIDÀCTIC.................................................................................... 44 II.3.1. Tipus de material que s’ha d’emprar...............................................................................44 II.3.2. Llibres de text..................................................................................................................44 II.3.3. Lectures obligatòries....................................................................................................... 44


II.4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES.........................45 II.4.1. Activitats que s’han de realitzar...................................................................................... 45 II.5. APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ...........................................................45 9


PROJECTE CURRICULAR

I.1. OBJECTIUS GENERALS A) Comprendre i produir missatges orals i escrits, en català i castellà, amb propietat, autonomia i creativitat, per comunicar-se i per organitzar els seus propis pensaments i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge.

B) Comprendre i produir missatges orals i escrits, amb normalitat i correcció, en una llengua estrangera com a mínim.

C) Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics, científics i tècnics, amb la finalitat d’enriquir les seves possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

D) Obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, tractar-la de forma autònoma i crítica amb una finalitat prèviament establerta, i trametre-la als altres de manera organitzada i intel·ligible.

E) Elaborar estratègies d’identificació i de resolució de problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic, contrastar-les i reflexionar sobre el procediment seguit.

F) Conèixer i valorar el desenvolupament científic i tecnològic, les seves aplicacions i la incidència d’aquest en el medi físic i social.

G) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament i aprenentatge. H) Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències per a la salut individual i col·lectiva dels actes i les decisions personals, i valorar els beneficis que comporten els hàbits de l’exercici físic, de la higiene i d’una alimentació equilibrada, com també el fet de dur una vida sana.

I) Formar-se una imatge ajustada de si mateix o si mateixa, de les pròpies característiques i possibilitats, i desenvolupar activitats de manera autònoma i equilibrada, valorant l’esforç i la superació de les dificultats.

J) Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el funcionament del medi físic, valorar les repercussions que sobre aquest tenen les activitats humanes, i contribuir activament a la defensa, conservació i millora del medi com a element determinant de la qualitat de vida. K) Participar en activitats de grup amb actituds solidàries i de respecte, superant inhibicions i prejudicis, reconeixent i valorant críticament les diferències de tipus social i rebutjant qualsevol discriminació basada en diferències d’ètnia, de sexe, classe social, creences i altres característiques individuals i socials. Adquirir i desenvolupar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per a la realització eficaç de les tasques educatives. L) Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, en especial els relatius als drets i deures dels ciutadans, i adoptar judicis i actituds personals envers aquests. M) Conèixer i apreciar el patrimoni cultural propi de les Illes Balears i contribuir activament a la seva conservació i millora; entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus i desenvolupar una actitud d’interès i respecte per l’exercici d’aquest dret i pel procés de normalització lingüística de la llengua catalana.

I.5. ALEMANY I.5.1. Objectius de l’assignatura 01. Comprendre la informació global i/o específica de missatges orals i escrits en llengua estrangera, en diverses situacions habituals de comunicació, emesos directament per parlants o mitjans de comunicació.


02. Utilitzar la llengua estrangera en les situacions habituals de comunicació de forma creativa, emprant els recursos lingüístics i no lingüístics per aconseguir que aquesta sigui fluida i satisfactòria. 03. Llegir, de forma comprensiva i autònoma, textos adequats a les capacitats i els interessos de l´alumnat, amb finalitats diverses, valorant laseva importànica com a font d´informació i de gaudi, i com a mitjà d´accés a altres cultures i formes de vida distintes de la pròpia. 04. Reflexionar sobre el funcionament del sistema lingüístic i comunicatiu, tant de la llengua pròpia com de la llengua estrangera, com a element facilitador i regulador de l´aprenentatge de la llengua estrangera, i per millorar les produccions pròpies. 05. Reconèixer la importància que té el coneixement de la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres cultures, a altres persones i poder contribuir a una millor entesa internacional en un món multicultural. 06. Adoptar una actitud receptiva i crítica envers la informació procedent de la cultura que la llengua estrangera transmet, per eliminar els prejudicis i els estereotips sexistes, racistes, classistes, etc. 07. Relacionar-se amb altres persones, tenint en compte les regles pròpies de l´intercanvi comunicatiu i adoptant actituds de cooperació i solidaritat. 08. Desenvolupar estratègies d´aprenentatge autònom a partir de l´experiència prèvia en la llengua pròpia i les altres llengües del currículum, fent ús de fonts d´informació de caire divers (diccionaris, materials multimèdia ...) que afavoreixin l´autonomia de l´aprenentatge. 09. Assolir un control gradual del propi procés d´aprenentatge a partir de l´anàlisi i l ´autoobservació, amb la intenció d´incorporar millores que contribueixin a l´èxit en les tasques que es duguin a terme.

I.5.2. Relació entre objectius d’etapa i de l’optativa OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

D’ÀREA

A

B

C

01

X

X

X

X

02

X

X

X

X

03

X

X

X

X

X

X

X

04

D

X

E

F

G

H

I

J

K

L

X X

05

X

06

X

X

X

X

07

X

X

X

X

X

X

08

X

X

X

X

X

09

X

X

X

X

X

X

X

M

X X

X

X X X

X

X

X

X X


I.5.3. Relació entre objectius i criteris d’avaluació OBJECTIUS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1, 3.

1

Extreure les idees globals o específiques més rellevants dels missatges orals de caràcter interpersonal o procedents dels diferents Extreure la informació específica de textos escrits autèntics, senzills i d´extensió limitada de diferents tipus (descriptius, narratius, argumentatius explicatius) identificar, segons els textos, seqüències descriptives, fets, opinions, arguments. Participar en intercanvis comunicatius habituals orals i escrits, atenent les normes implícites que els regeixen (situació, registre, intenció, coherència i cohesió, ordre lògic...), respectant tant les opinions elssenzills, trets culturals l´interlocutor. Redactar com textos atenentdiferents diferentsdeintencions comunicatives,

1, 2, 3.

2

BLOCS

1, 2, 3, 4, 7

respectant les convencions de la comunicació escrita i emprant els elements que asseguren la cohesió i la coherència del text, de manera aquest conscient sigui fàcilment comprensible pel lector. Utilitzarque de forma els coneixements adquirits sobre el nou

4,3

sistema lingüístic com a instrument de control i d´autocorrecció de les produccions pròpies i com a recurs per comprendre millor les produccions dels altres.

3

Extreure la informació específica de textos escrits autèntics, senzills i d´extensió limitada de diferents tipus (descriptius, narratius, argumentatius, explicatius), identificar, segons els textos, seqüències descriptives, opinions,amb arguments. Identificar i fets, interpretar, l´ajuda d´elements lingüístics i no

1, 3.

7

lingüístics, els implícits socioculturals que apareixen als textos per a una millor comprensió cultureselsi de la pròpia.i prejudicis que Identificar i valorar de d´altres forma crítica estereotips puguin aparèixer en els textos en llengua estrangera i per a una millor anàlisi dels propis.

4

5

Utilitzar de forma conscient els coneixements adquirits sobre el nou sistema lingüístic com a instrument de control i d´autocorrecció de les produccions pròpies i com a recurs per comprendre millor les altres produccions.

1, 2.

Identificar i interpretar, amb l´ajuda d´elements lingüístics i no lingüístics, els implícits socioculturals que apareixen als textos per a una millor comprensió cultures la pròpia.i prejudicis que Identificar i valorar de d´altres forma crítica elsi de estereotips

3.

puguin aparèixer en els textos en llengua estrangera i per a una millor anàlisi dels propis. 6

7

Identificar i valorar de forma crítica els estereotips i prejudicis que puguin aparèixer en els textos en llengua estrangera i per a una millor anàlisi dels propis.

3.

Participar en intercanvis comunicatius habituals orals i escrits, atenent les normes implícites que els regeixen (situació, registre, intenció, coherència i cohesió, ordre lògic...), respectant tant les opinions els trets culturals diferentsd´elements de l´interlocutor. Identificarcom i interpretar amb l´ajuda lingüístics i no

1, 2, 3.

lingüístics, els implícits socioculturals que apareixen als textos per a una millor comprensió cultures la pròpia.i prejudicis que Identificar i valorar de d´altres forma crítica elsi de estereotips puguin aparèixer en els textos en llengua estrangera i per a una millor anàlisi dels propis.


8

9

Organitzar el treball propi fent ús del material d´aprenentatge que es troba al seu abast, adaptant-se al treball en grup, col·laborant amb els companys/es, i avaluar el propi procés d´aprenentatge de la llengua estrangera.

1, 2.

Utilitzar de forma conscient els coneixements adquirits sobre el nou sistemalingüístic com a instrument de control i d´autocorrecció de les produccions pròpies i com a recurs per comprendre millor les produccions altres. Organitzar eldels treball propi fent ús del material d´aprenentatge que es

1, 2.

troba al seu abast, adaptant-se al treball en grup, col·laborant amb els companys/es, i avaluar el propi procés d´aprenentatge de la llengua estrangera.

I.5.4.1. Distribució de continguts. Primer d’ESO BLOC DE CONTINGUTS

CONCEPTUALS

PROCEDIMENTAL S

ACTITUDINALS

TEMPS

1 Les habilitats 01. Situacions de comunicatives. comunicació oral i escrita en la llengua estrangera.

01. Actuació del coneixement previ i ús del context per interpretar informació global i específica en textos orals i escrits.

01. Reconeixement 1ª, 2ª, 3ª de la importància de Avaluació. comunicar-se en la llengua estrangera, tant oralment com per escrit, per satisfer necessitats de comunicació, com a mitjà de comprensió entre les persones.

2

02. Identificació de tipologies textuals diferents: descripcions, narracions, converses, etc.

02. Interès per realitzar intercanvis comunicatius orals i escrits en llengua estrangera amb diferents persones (professors/es, nadius/es, companys/es).

02. Intencions comunicatives més usuals: establir relacions, donar i demanar informació, resoldre les dificultats de la interacció, descriure, exposar, narrar, influir en la conducta dels altres, argumentar.


3

03. Elements que configuren la situació de comunicació: nombre i tipus d ´interlocutors, moment i lloc de la comunicació, tema.

03. Escolta i lectura atenta de textos per copsar informacions generals o avaluar dades que es demanen.

03. Participació reflexiva, creativa i crítica en les diferents situacions de comunicació en què intervé.

4

04. Vocabulari, tant actiu com passiu, relatiu als temes més habituals: l ´educació , el treball, relacions de parentesc i amistat, vida quotidiana, viatges, temps de lleure, ecologia, els mitjans de comunicació, noves tecnologies, ciènciaficció, és adir tot allò que té relació amb els temes transversals i els interessos de l ´alumnat.

04. Identificació de la informació irrellevant per no centrar-s´hi, segons la tasca que es realitzi.

04. Reconeixement de l´error com a part integrant del procés d ´aprenentatge i tendència a superar les dificultats que sorgeixen en la comunicació, per manca de recursos lingüístics, explotant al màxim els coneixements i estratègies de comunicació disponibles.

5

05. Regles que regeixen la comprensió i la producció d´un discurs coherent i cohesionat.

05. Interecció amb 05. Rigor en la interlocutors en interpretació i situacions de producció de textos comunicació orals i escrits. controlades.

6

06. Adaptació del discurs als canvis que es produeixen com a conseqüència de la interacció (gests, maneres de demanar, interrupcions, etc).

06. Adopció i representacióde rols diferents en situacions simulades.

06. Presa de conciència de la capacitat per comprendre globalmentun missatge oral i un text escrit, sense necessitat d´entendre tots els elements que el componen.


7

07. Estructura i elements formals dels textos escrits (tipus de text, presentació, ortografia i signes de puntuació).

07. Desenvolupament de destreses comunicatives que permetin superar interrupcions en la comunicació i l ´acceptació dels errors propis com a part integrant del procés d ´aprenentatge de la llengua estrangera.

07. Interès per llegir textos escrots en llengua estrangera de forma autònoma, amb la finalitat d ´obtenir informació, ampliar coneixements, i afavorir el propi creixement intel·lectual.

8

08. Elements que donen cohesió al discurs: referència a l ´anterior i al posterior, concordança, reacció adequada als missatges.

08. Desenvolupament de l´expressió escrita mitjançant l ´ampliació de frases o paràgrafs predeterminats.

08. Superació de les limitacions pròpies i treure el màxim partit possible dels recursos lingüístics disponibles.

9

09. Tenir en compte els coneixements del receptor i preveure´n les reaccions.

10

10. Considerar el significat del discurs com a resultat de la interacció entre l ´emissor i el receptor. 11. Rutines (expressions d´ús freqüent, expressions ideomàtiques) i fórmules bàsiques d ´interacció social (mostrar acord o desacord, demanar aclariments, comprovar que alguna cosa s´ha entès).

09. Adquisició d ´hàbits i desenvolupament d ´actituds, relacionats amb els temes transversals propis del currículum, adequats a la realitat de l´alumnat i als seus interessos i motivacions.


I.5.4.2. Distribució de continguts. Primer d’ESO


BLOCS DE CONCEPTUALS PROCEDIMENT CONTINGUTS ALS

ACTITUDINALS TEMPS

2. Reflexions - Els gustos. 01. Reflexió sobre sobre la llengua i la comunicació. - Presentar-se. el seu -Utilització dels aprenentatge. Descriure i coneixements identificar al què o adquirits sobre el nou sistema alguna cosa. lingüístic com a - Expressar els instrument de gustos i els estats d control i ´ànim. autocorrecció per Indicar la millorar l´eficàcia quantitat, la data. comunicativa de les produccions - Verb SEIN en pròpies i per present. comprendre millor - Verbs regulars en les produccions d ´altres. present.

01. Curiositat per 1ª, 2ª, 3ª Avaluació. conèixer el funcionament de la llengua estrangera i interès per expressar-s´hi amb correcció.

- Articles definits i indefinits. La frase interrogativa - Demanar i donar informacions personals sobre algú. - Enumerar. - Descriure accions en curs. - La negació amb nicht - El verb haben present. - Els adjectius posessius. .- El nominatiu i l’acusatiu


- La interrogació. - Els colors. - Donar ordres i instruccions. - Els pronoms i adjectius interrogatius. - L´imperatiu. - Les nacionalitats. - Parlar del temps. - L´hora. -Demanar i donar informacions personals a algú. - Descriure accions habituals. -Els (present).

02. Reflexió sobre l ´aprenentatge.Utilització conscient de les diferents estratègies d ´aprenentatge de la llengua estrangera que millor s ´adapten a les característiques pròpies. – Acceptació de l ´error com a part integrant del procés d ´aprenentatge.

02. Interès per conèixer i analitzar tant les formes expressives pròpies com les dels companys/es.

03. Reflexió sobre la llengua. – Anàlisi de forma conscient d´aquells aspectes semàntics i morfològics que posen de manifest formes d ´organitzar la nostra pròpia realitat: relacions temporals, de possessió, el gènere, el nombre, etc.

03. Actitud positiva envers les activitats de classe més idònies per desenvolupar al màxim la competència comunicativa i per superar els problemes que puguin sorgir en el procés d ´aprenentatge.

verbs

- Demanar permís: verb modal können - Indicar el lloc per orientar-se. - Demanar i donar una explicació. - Demanar confirmació. .

una


04. Actitud positiva per adquirir autonomia en l´aprenentatge. 05. Confiança en la capacitat personal per progressar i assolir un bon nivell de la llengua estrangera.


I.5.4.3. Distribució de continguts. Primer d’ESO A primer d’ESO feim servir el llibre Wir, Klett. Donam molta importància tant a la feina dins l’aula com a la feina personal de l’alumnat a casa, així que feim revisions periòdiques del quadern de classe, entès com diari d’aula. A primer d’ESO l’adquisició d’hàbits a l’hora d’iniciar l’estudi d’una segona llengua estrangera es considera objectiu primordial. El temari del llibre Wir fins el módul 2 és el corresponent a 1r d’ESO. BLOCS CONCEPTUALS DE CONTIN GUTS

PROCEDIMENT ACTITUDINALS ALS

3. Els aspectes sociocult urals.

01. Aspectes de la cultura i de la societat dels països de llengua estrangera propers als interessos i motivacions dels alumnes.

01. Identificació i interpretació de trets socioculturals relacionats amb els textos i les situacions de comunicació que es treballin.

02. Normes i hàbits de la vida quotidiana, el medi en que escriu en algun altre país, les relacions humanes, el món dels joves i els mitjans de comunicació.

02. Comparació 02. Obertura envers altres entre els elements formes de pensar, veure i socials i culturals organitzar la realitat. transmesos per la llengua estrangera i pels propis

03. Hàbits cívics i de conservació del medi ambient i del patrimoni de ciutadans d´altres països.

03. Adequació dels usos socioculturals de la llengua estrangera quan aquesta és el mitjà de comunicació entre interlocutors en llengua pròpia diferent de l ´estrangera

TEMPS

01. Interès per conèixer 2ª, 3ª Avaluació. informacions culturals diverses de tipus històric, geogràfic, literari, etc.

03. Valoració de la llengua i la cultura pròpies en relació amb la llengua estrangera i la cultura que aquesta transmet.


04. Presència de la llengua i de la cultura estrangera a la nostra comunitat: el turisme, els mitjans de comunicació, els residents estrangers, la immigració, les manifestacions culturals, artístiques, esportives, etc.

04. Diferenciació dels usos formals i informals de la llengua estrangera.

05. Presència de la llengua estrangera en organitzacions internacionals com a vehicle de comprensió i cooperació entre les diferents cultures i institucions que treballen pel progrés i la pau entre els pobles.

05. Ús de les fórmules apropiades en les relacions socials.

I.5.4.4. Distribució de continguts. Segon d’ESO A segon d’ESO feim servir el llibre PLANET 1. Començam fent un repàs ràpid de les 4 primeres lliçons. BLOC DE CONCEP CONTIN TUALS GUTS

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINA LS

TEMPS

1 Les General 01. Anticipació successiva d´idees mentre s General per a 2ª i habilitats per a tota l ´escolta o es llegeix. tota Avaluació. comunic ´etapa. l´etapa. atives. 2

02. Identificació de l´estructura pròpia de tipologies textuals diferents: cartes, narracions...

3

03. Distinció entre informació rellevant i irrellevant d´acord amb la tasca que es realitza.

4

04. Interacció amb interlocutors en situacions de comunicació semi controlades o lliures.

5

05. Narració d´històries tant oralment com per escrit.


6

06. Iniciativa per llegir de forma autònoma.

7

07. Ús de models de diferents tipus de textos com a referents de les produccions pròpies.

8

08. Revisió d´esborranys en la producció escrita abans de redactar el text definitiu.


.5.4.5. Distribució de continguts. Segon d’ESO

2. Reflexions sobre la llengua i el seu aprenentatg e.

Presentar-se.

Generals Generals 1ª, 2ª, per a tota l per a tota l Avaluació. ´etapa. ´etapa.

Descriure una foto. Afirmar i reafirmar. Revisió de la frase simple. La pregunta L´emfasi. Els números cardinals i ordinals. Protestar, expressar la inquietud Indicar el lloc. Parlar de gusts i d´activitats. Expressar la possessió. Entrevistar a algú. Preposicions de lloc. Els articles indefinits i la possessió. Adjectius qualificatius. Expressar una preferència. Nominatiu, Acusatiu i Datiu Descriure detallada.

a

algú

de

manera

-Els pronoms personals en nominatiu i acusatiu -Els adjectius demostratius. -Invitar a algú, acceptar o rebutjar una invitació. -Donar ordres, consells. -Indicar una acció inmediata. -Comanar un menú.

I.5.4.6. Distribució de continguts. Segon d’ESO


BLOC DE CONCEPTUALS PROCEDIMENT CONTINGUTS ALS

ACTITUDINALS TEMPS

3. Els aspectes Generals per a tota 01. Identificació i socioculturals. l´etapa. interpretació dels elements semiòtics (gestuals, d ´entonació, proxèmics, etc) que usen els parlants de la llengua estrangera.

01. Interès per 2ª, 3ª Avaluació. conèixer informacions culturals diverses de tipus històric, geogràfic, literari, etc.

02. Comparació entre els elements culturals i socials de la llengua estrangeratransmes os per parlants de països diferents.

02. Respecte envers els parlants de la llengua estrangera superant les visions estereotipades.

03. Desenvolupament d´habilitats interculturals en l ´ús de la llengua estrangera.

03. Valoració de la llengua estrangera com a mitjà de comunicació internacional.

04. Identificació dels aspectes socioculturals que s´utilitzarien amb parlants nadius de la llengua estrangera i els d ´altres procedències. 05. Familiaritat amb els diferents registres i varietats de la llengua estrangera.

I.5.4.7. Distribució de continguts. Tercer d’ESO BLOC DE CONTINGUT CONCEPTUALS S

PROCEDIMENTALS

ACTITUDIN ALS

TEMPS

1 Les habilitats Generals per a tota 01. Comprensió de les idees Generals per a 1ª,2ª, 3ª comunicatives. l´etapa. principals i secundàries dels textos tota l´etapa. Avaluació. orals i escrits.


2

02. Inferència dels significats de les informacions desconegudes mitjançant la interpretació de diferents elements contextuals.

3

03. Identificació dels trets que diferencien el codi oral i l´escrit.

4

04. Transmissió d´informació essencial a altres persones sobre allò que s´ha escoltat o llegit.

5

05. Planificació en l´emissió de missatges, d´acord amb la intenció comunicativa, la situació de comunicació i els interlocutors.

6

06. Negociació dels significats en la comunicació, amb el desenvolupament d´estratègies que faciliten la comunicació amb èxit, mantenint l´equilibri entre la correcció formal i la fluidesa.

7

07. Realització de tasques de comprensió lectora d´acord amb el tipus de text i la finalitat de la lectura, bé sigui intensiva o extensiva.

8

08. Producció de textos orals i escrits que continguin elements de coordinació i subordinació.

I.5.4.8. Distribució de continguts. Tercer d’ESO A tercer d’ESO feim servir el llibre Planet A1. Hem començat fent un repàs i després per la lliçó 9. Tenim previst arribar fins a la lliçó 16. A més tenim previst el visionat de la pel.lícules alemanyes i videos educatius, la lectura Die Nachbarn , i la visita quinzenal a l’aula d’informàtica per poder fer servir les noves tecnologies al aula i que els alumnes facin exercicis on –line preparats per la mateixa editorial i per a altres activitats.


BLOC DE CONCEPTUALS CONTINGUT S

PROCEDIM ACTITUD TEMPS ENTALS INALS

2. Reflexions sobre la llengua i el seu aprenentatge.

Generals per Generals 1ª, 2ª, a tota l´etapa. per a tota l Avaluació. ´etapa.

-Saludar. -Presentar-se.

-Informar-se del gustos, de les activitats i del costums d´algú. -Formes interrogatives. -Fórmules d´educació per saludar, donar les gràcies i acullir a algú. -La presentació. -El gènere -Formació de plural. -Verbs modals -La frase interrogativa. -l’adjectiu -.Els adjectius possessius demostratius (revisió).

i

-L´imperatiu -Perfekt i Präteritum -pronoms personals. -L´opinió. -Lacomparació: comparatiu i superlatiu. -L’aparença física. -Els pronoms demostratius.

possessius

i

I.5.4.9. Distribució de continguts. Tercer d’ESO BLOC DE CONCEP PROCEDIMENTALS CONTINGUTS TUALS

ACTITUDINALS

TEMPS

3. Els aspectes Generals 01. Ús apropiat de fórmules socioculturals. per a tota lingüístiques (cortesia, acord, l´etapa. discrepància, etc.) associades a situacions concretes de comunicació.

01. Interès per afavorir trobades 1ª, 2ª, 3ª i intercanvis comunicatius reals Avaluac amb parlants de la llengua ió. estrangera.


02. Identificació de les normes i els comportaments propis dels països on es parla la llengua estrangera.

02. Desenvolupament d´actituds que ajudin a valorar la cultura pròpia en comparació amb altres.

03. Coneixement i valoració dels elements culturals propis dels països on es parla la llengua estrangera.

03. Respecte envers els parlants de la llengua estrangera, amb independència del seu origen, raça, o llengua pròpia, per afavorir l´apropament i l ´eliminació de les barreres de comunicació.

04. Reconeixement de la presència de la llengua estrangera en els nous sistemes de comunicació tecnològica i la seva utilitat per comunicar-se amb persones de procedències diverses.

04. Valoració de la importància de la llengua estrangera com a manera d´accedir a la comunicació amb altres persones que també aprenen la mateixa llengua.


I.5.4.10. Distribució de continguts. Quart d’ESO A quart d’ESO feim servir el llibre Planet A2, començam per la lliçó 17 que és la primera lliçó del llibre, si és necessari farem un repàs però ràpid de contingunts de 3r curs. A més llegirem Die Nachbarn, veurem una pel.lícula, anirem sala d'ordinadors quand sigui possible per fer exercicis online, de reçerca, etc. BLOC DE CONTINGUT CONCEPTUALS S

PROCEDIMENTALS

ACTITUDIN ALS

TEMPS

1 Les habilitats Generals per a tota 01. Comprensió de les idees Generals per a 1ª,2ª, 3ª comunicatives. l´etapa. principals i secundàries dels textos tota l´etapa. Avaluació. orals i escrits. 2

02. Inferència dels significats de les informacions desconegudes mitjançant la interpretació de diferents elements contextuals.

3

03. Identificació dels trets que diferencien el codi oral i l´escrit.

4

04. Transmissió d´informació essencial a altres persones sobre allò que s´ha escoltat o llegit.

5

05. Planificació en l´emissió de missatges, d´acord amb la intenció comunicativa, la situació de comunicació i els interlocutors.

6

06. Negociació dels significats en la comunicació, amb el desenvolupament d´estratègies que faciliten la comunicació amb èxit, mantenint l´equilibri entre la correcció formal i la fluidesa.

7

07. Realització de tasques de comprensió lectora d´acord amb el tipus de text i la finalitat de la lectura, bé sigui intensiva o extensiva.

8

08. Producció de textos orals i escrits que continguin elements de coordinació i subordinació.

BLOC DE CONCEPTUALS CONTINGUT S

PROCEDIM ACTITUD TEMPS ENTALS INALS


2. Reflexions sobre la llengua i el seu aprenentatge.

-Jemanden einladen

Generals per Generals 1ª, 2ª, a tota l´etapa. per a tota l Avaluació. -Vorlieben beim Essen ´etapa. ausdrücken und im Restaurant bestellen.

-Sich orientieren -über sprechen

Unterrichtsfächer

-Tagesablauf besprechen -eine Meinung äussern -Informationen über Personen geben u. Vergleichen. -Einen Vorschlag machen -eine Verabredung treffen -eine Weg beschreiben.

erfragen

und

-Einkaufen. -Gefühle äussern -in reagieren

Konfliktsituationen

-jemanden auffordern -eine Meinung äussern -Gegenstände, Räume situationen beschreiben.

und

-Jemanden einladen -Vorschläge ablehnen.

machen

und

-Zu etwas auffordern

I.5.4.9. Distribució de continguts. Quart d’ESO BLOC DE CONCEP PROCEDIMENTALS CONTINGUTS TUALS

ACTITUDINALS

3. Els aspectes Generals 01. Ús apropiat de fórmules socioculturals. per a tota lingüístiques (cortesia, acord, l´etapa. discrepància, etc.) associades a situacions concretes de comunicació.

01. Interès per afavorir trobades 1ª, 2ª, 3ª i intercanvis comunicatius reals Avaluac amb parlants de la llengua ió. estrangera.

02. Identificació de les normes i els comportaments propis dels països on es parla la llengua estrangera.

02. Desenvolupament d´actituds que ajudin a valorar la cultura pròpia en comparació amb altres.

TEMPS


03. Coneixement i valoració dels elements culturals propis dels països on es parla la llengua estrangera.

03. Respecte envers els parlants de la llengua estrangera, amb independència del seu origen, raça, o llengua pròpia, per afavorir l´apropament i l ´eliminació de les barreres de comunicació.

04. Reconeixement de la presència de la llengua estrangera en els nous sistemes de comunicació tecnològica i la seva utilitat per comunicar-se amb persones de procedències diverses.

04. Valoració de la importància de la llengua estrangera com a manera d´accedir a la comunicació amb altres persones que també aprenen la mateixa llengua.


I .5. 5 Distribució de continguts . 1r i 2n de Batxillerat. Conceptuals Gramaticals: 1.- Verbs modals: können, dürfen, sollen, müssen, wollen, möchten

Procedimentals Els mateixos que a quart d’ESO amb la diferència que farem molts més comentaris de textes i 2.- Trennbare und untrennbare petits debats a l’aula Verben 3.Präpositionen Akkusativ und Dativ

Atitudinals S’intentarà fomentar al màxim l’autonomia a l’hora d’enfrontar-se a l’estudi d’una llengua estrangera de l’alumnat

mit

4.- Neue Präpositionen 5.- Die Adjektivsdeklination 6.- Das Perfekt Präteritum

und

das

7.- Die Modalverben Präteritum

im

8.- Reflexive Verben 9.- Indefinit – und Possessivpronomen 10.- Nebensätze (1. Teil) La lectura triada La Metamorfosi es llegirà al llarg del curs. Com a activitat possible per als alumnes es contempla fer un Referat (Exposició oral) d'un tema a triar pels alumnes. Possibles temes dels Referat dels alumnes seran: 1.- Música actual a Alemanya 2.- Compositors clàssics 3.- Deutschland versus Mallorca (història del turisme a Mallorca) 4 .- La televisió alemanya 5.- la premsa alemanya 6.-Presentació d'una ciutat Amb els alumnes nadius hauran de fer un programa de lectures alternatiu, lectura de llibres no adaptats i al menys un llibre per trimestre.

A 2n de Batxillerat practicarem la prova de Selectivitat i ampliam el programa de Gramàtica amb


aquests 3 temes: la declinació de l’adjectiu, el genitiu , la gramàtica del texte i la passiva. I.5.6. Temes transversals TEMES TRANSVERSALS EDUCACIÓ MORAL I CÍVICA EDUCACIÓ PER LA PAU

EDUCACIÓ PER LA SALUT

BLOCS DE CONTINGUTS 1

2

3

4

5

Continguts Activitats

X X

X X

X X

X X

X X

Continguts

X

X

X

X

X

Activitats

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Continguts Activitats

X

EDUCACIÓ PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Continguts

X

X

Activitats

X

X

EDUCACIÓ PEL RESPECTE I LA IGUALTAT DELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES

Continguts

X

X

EDUCACIÓ AMBIENTAL

EDUCACIÓ SEXUAL

EDUCACIÓ DEL CONSUMIDOR

EDUCACIÓ VIÀRIA

EDUCACIÓ INTERCULTURAL EDUCACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ EUROPEA EDUCACIÓ PER LA DEMOCRÀCIA CONEIXEMENT I PRÀCTICA DELS DRETS HUMANS

I.5.7. Observacions

Activitats Continguts

X X

X X

X

X

Activitats

X

Continguts

X

Activitats Continguts

X

Activitats Continguts

X

Activitats Continguts

X

X

Activitats

X

Continguts

X

X

X

X

X

Activitats Continguts

X

Activitats Continguts

X

X

Activitats

X

X

X

6

7

8

9

10


I.6. METODOLOGIA I.6.1. Estratègies que s’han de tenir més en compte ESTRATÈGIA

COMENTARI

Enfocament interdisciplinar dels continguts

Sempre que sigui possible.

La classe com un diàleg permanent

Hauria de ser-ho sempre.

Foment de debats i posades en comú

Quan ho requereixi el tema tractat.

Dedicació teòrica no superior a 1/4 del temps

Es tindrà en compte.

Activitat constructiva per part de l’alumnat

Sempre. Fonamental per un bon aprenentatge.

Equilibri entre fets concrets i adquisició terminològica

S´intentarà arribar en aquest equilibri al llarg del curs.

Oferiments d’aprenentatges significatius

Els aprenentatges han de ser útils i atractius per l ´alumnat.

Ús de comparacions i referents aliens a l’espai i al temps

En l´estudi de tots els idiomes és un objectiu fonamental i constant.

Utilització variada de textos per al comentari

Sempre.

Maneig del material bàsic del laboratori

Audiovisuals didàctiques.

Partida de les experiències viscudes

Sempre que sigui possible.

Garantia de la funcionalitat dels aprenentatges

Sempre és present en la programació.

Situacions cooperatives entre l’alumnat

És totalment imprescindible la cooperació.

com a recolzament de les unitats

I.6.2. Activitats que s’han de realitzar a classe ACTIVITAT

FREQÜÈNCIA

Inducció – motivació

Diària.

Coneixements previs

Diària.

Desenvolupament

Diària.

Síntesi – resum

En acabar cada unitat.

Consolidació

A cada unitat.

Ampliació

Sempre que ho aconsellin les circunstàncies.

Avaluació

Temàtica i trimestral.


I.6.3. Tasques que s’han de realitzar a casa ACTIVITAT

FREQÜÈNCIA

Exercicis

Diària.

Lectures i treballs al respecte

Semestrals .

Treballs de recerca i/o investigació

De vegades.

Manualitats

De tant en tant.

Memorització de dialegs per a la dramatització

Finals 1r trimestre i 2n trimestre

Preparació de temes

De tant de tant.

I.6.4. Observacions A part de les estratègies indicades, s´utilitzaran les que el professorat consideri necessàries per aconseguir el màxim rendiment individual i uns millors resultats acadèmics.


I.7. AVALUACIÓ I.7.1. Instruments que s’han d’aplicar INSTRUMENT

CONCEPTES

PROCEDIMENTS

ACTITUDS

X

X

a) Observació sistemàtica - Escales d’observació - Llistes de control

X

- Registre anecdòtic - Diaris de classe

X X

X

X

X

- Resums

X

X

- Treballs d’aplicació i síntesi

X

X

- Quaderns de classe

X

X

X

- Resolució d’exercicis i problemes

X

X

X

- Textos escrits

X

X

X

- Produccions orals

X

X

X

X

X

b) Anàlisi de les produccions de l’alumnat - Monografies

- Quaderns de camp

- Produccions plàstiques i/o musicals - Produccions motrius - Investigacions

X

X

- Jocs de simulació i dramàtics

X

X

X

X

X

- Diàlegs

X

X

- Entrevistes

X

X

- Debats

X

X

X

X

X

X

X

- Expressió corporal c) Intercanvis orals amb l’alumnat

- Assemblees - Posades en comú d) Proves específiques - Objectives - Obertes

X

X

- Interpretació de dades - Exposició d’un tema - Resolució d’exercicis i problemes - Proves de capacitat motriu e) Qüestionaris

X X

X

X


f) Gravacions magnetofòniques o vídeo I.7.2. Influència del tipus de continguts

%

X

X

X

CONCEPTUALS

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINALS

40

30

30

I.7.3. Criteris d’avaluació i promoció (mínims) PRIMER

SEGON


1.Activació del coneixement previ i ús del context per intepretar informació global i específica en textos orals i escrits. 2.Identificació de tipologies textuals diferents: narracions, descripcions, converses, etc. 3.Escolta i lectura atenta de textos per copsar informacions generals o avaluar dades que es demanen. 4.Adopció i representació de rols diferents en situacions simulades. 5.Comparació entre els elements socials i culturals transmesos per la llengua estrangera i pels propis. 6.Diferenciació dels usos formals i informals de la llengua estrangera. 7.Ús de les fórmules apropiades en les relacions socials.

1.Comprendre la idea principal missatges emesos pel professor.

dels

2.Identificació i interpretació dels elements semiòtics (gestuals, d´entonació, proxèmics, etc) que usen els parlants de la llengua estrangera. 3.Comparació entre els elements culturals i socials de la llengua estrangera tramesos per parlants de països diferents. 4.Familiaritat amb els diferents registres i varietats de la llengua estrangera. 5.Identificació de l´estructura pròpia de tipologies textuals diferents: cartes, narracions... 6.Narració de històries tant oralment com per escrit. 7.Iniciativa per llegir de forma autònoma.


TERCER 1.Comprendre la idea principal dels missatges emesos pel professor. 2.Comprendre la idea principal de missatges audiovisuals. 3.Comunicar-se oralment amb el professor i companys amb frases senzilles. 4.Redactar textos escrits senzills. 5.Utilitzar els coneixements adquirits per a millorar les produccions pròpies. 6.Consultar de manera eficaç diverses fonts d´informació ( diccionaris, gramàtiques, llibres de consulta...). 7.Conèixer els diferents registres de la llengua.

QUART 1.Comprendre globalment els missatges orals emesos pels mitjans de comunicació (ràdio, televisió...). 2.Expressar missatges orals utilitzant estructures més complexes, elements de coordinació, subordinació..., i adequant el vocabulari a la intenció comunicativa. 3.Utilitzar totes les estratègies a l´abast de l ´alumnat per poder participar de forma reflexiva i crítica en les diferents situacions de comunicació oral en què es participa. 4.Llegir textos més extensos com ara revistes, relats breus, temes relacionats amb altres matèries, etc... dels quals l´alumnat haurà de ser capaç d´entendre´n globalment el missatge. 5.Produir textos més complicats (cartes, resums, comentaris, impressions, etc.) amb un mínim de coherència. 6.Utilitzar amb una certa desinvoltura les funcions necessàries per a la comunicació habitual, les relacions temporals, de coordinació i subordinació, així com els diferents marcadors del discurs. 7.Utilitzar els conceptes apresos per aprofundir en els dominis que sien d´interès per l´alumnat. 8.Utilitzar els diferents registres de la llengua.


I.7.4. Recuperacions PRIMER

SEGON

No es faran proves de recuperació per temes ja que l´avaluació és continua.

No es faran proves de recuperació per temes ja que l´avaluació és contínua.

L’alumnat que no superi l’assignatura en juny haurà de superar un exàmen a principi de setembre.

L’alumnat que no superi l’assignatura en juny haurà de superar un exàmen a principi de setembre.

TERCER

QUART

No es faran proves de recuperació per temes ja que l´avaluació és continua. L’alumnat que no superi l’assignatura en juny haurà de superar un exàmen a principi de setembre.

No es faran proves de recuperació per temes ja que l´avaluació és contínua. L’alumnat que no superi l’assignatura en juny haurà de superar un exàmen a principi de setembre.

I.7.5. Alumnes amb assignatures pendents Enguany seguim amb el nou sistema de seguiment en el que es fa una trobada amb els alumnes de pendents el temps del pati. La responsable és na


I.8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I.8.1. Adaptacions curriculars En veure les mancances personals es faran les adaptacions pertinents. . I.8.2. Diversificacions curriculars Els alumnes de Diversificació curricular tendran una adaptació no significativa dels objectius mínims.


II. PROGRAMACIÓ ANUAL


II.1. FUNCIONAMENT DEL DEPARTAMENT II.1.1. Membres del departament *Enguany la professora .................. farà un intercanvi amb una professora de Suïssa durant tot el curs 2008-2009. La nova professora: .............................assumirà totes les funcions que li pertocarian a ......................, en quant a horari, tutories i d'altres que fixi el centre. A tots els efectes la professora ............................. és una professora més del centre. NOM

SITUACIÓ

CÀRREC Encarregada de alumnes amb la assignatura pendent d'alemnay

Funcionària interina/en comissió de serveis

Cap del Subdepartament

II.1.3. Reunions de departament DIA

HORA

Dijous

9:50– 10:45

II.1.4. Objectius organitzatius OBJECTIUS Comprar més material per fer les clases més variades ( diccionaris, gramàtiques, dvds, radio-cassette, llibres de lectura).


II.1.5. Activitats de perfeccionament NOM DE L’ACTIVITAT

PARTICIPANTS

El Departament participarà als projectes que es posin en marxa a l´Institut i que concerneixin les llengües estrangeres. Jornades de llengües estrangeres del CEP (setembre2008) II.1.6. Programes en que es participa PROGRAMA De moment els alumnes no participaràn en cap, però no descartem fer un intercanvi per al curs vinent amb un institut d'alemanya. I.1.7. Relacions amb altres departaments Serien adeqüades les activitats interdisciplinars.. II.1.8. Avaluació de la pràctica docent Mitjançant qüestionaris. II.1.9. Observacions

PROFESSORAT

CURSOS


II.2. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ESO II.2.1. Assignatura. Primer curs II.2.1.1. Prova inicial RESULTATS 1r D : 23 alumnes, rendiment normal, excepte

CAUSES

1r E: 20 alumnes, rendiment bo 1r F: 16 alumnes, rendiment bo excepte ....... , molt conflictiu 1r G: 16 alumnes, rendiment bo excepte 1r H: 21 alumnes, rendiment bo, II.2.1.2. Canvis en la temporalització CANVIS

FONAMENTACIÓ

No. II.2.1.3. Altres canvis CANVIS

FONAMENTACIÓ

II.2.2. Assignatura. Segon curs II.2.2.1. Prova inicial RESULTATS 2nC: 26 alumnes, rendiment normal, comportament bo Feim desdoblament ja que el grup és molt nombrós. 2nE: 17 alumnes,rendiment normal. 2nF: 14 alumnes, rendiment comportament bo

CAUSES

normal,

II.2.2.2. Canvis en la temporalització CANVIS Cap.

FONAMENTACIÓ Començarem fent un repàs als conceptes de 1r d’ESO.

II.2.2.3. Altres canvis CANVIS

FONAMENTACIÓ


No farem canvis de moment.


II.2.3. Assignatura. Tercer curs II.2.3.1. Prova inicial RESULTATS 3rA Nombre d’alumnes : 20, rendiment acadèmic del grup en general: normal, fluix, mancança notable de coneixements previsl Comportament bo en general

CAUSES

3rB 20 alumnes, rendiment normal/fluix, bon comportament. Hi ha una alumna alemanya:

II.2.3.2. Canvis en la temporalització CANVIS

FONAMENTACIÓ

Cap. II.2.3.3. Altres canvis CANVIS

FONAMENTACIÓ

II.2.4. Assignatura. Quart curs II.2.4.1. Prova inicial RESULTATS Regulars/baixos.

CAUSES A 4rt E els resultats han estat més alts que a 4rt ABCD, que ha obtingut uns resultats baixos. Els hem passat el test d’anivellació del llibre Schritte de la editorial Hueber. De les 25 primeres preguntes la mitja d’encert era de 8/9.

II.2.4.2. Canvis en la temporalització CANVIS

FONAMENTACIÓ

Cap. II.2.4.3. Altres canvis CANVIS

FONAMENTACIÓ


II.3. MATERIAL DIDÀCTIC II.3.1. Tipus de material que s’ha d’emprar TIPUS DE MATERIAL

GRAU PREVIST D’UTILITZACIÓ

Material fungible

A cada sessió.

Equips audiovisuals

Regularment.

Equips informàtics

Segons les disponibilitats.

Material reprogràfic

Mai.

Llibres i publicacions

Sí, sempre que es consideri adient.

Material de laboratori

Cintes i videos.

Material de tallers

Mai.

Material de plàstica

Sí, de tant en tant.

Material esportiu

Mai.

II.3.2. Llibres de text ASSIGNATURA - CURS

TÍTOL

AUTOR(S)

EDITORIAL

ALEMANY 1r

Wir

Klett

ALEMANY 2n i 3r

Planet A1

G.Kopp i S. Büttner

Hueber

ALEMANY 4t

Planet A2

G.Kopp i S. Büttner

Hueber

Alemany 1r Batx

Planet A2

G.Kopp i S. Büttner

Hueber

Alemany 2n de Batx

Planet B1

G.Kopp i S. Büttner

Hueber

II.3.3. Lectures obligatòries CURS

TÍTOL

AUTOR(S)

3r eso

Die Nachbarn

Cideb/ Cinzia Medaglia

4rt eso

Die Nachbarn

Cideb

1rbatx

Die Verwandlung

Cideb

2nbatx

Die Verwandlung

Cideb


II.4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES II.4.1. Activitats que s’han de realitzar Les activitats extraescolars i complementàries per a la nostra assignatura estan supeditades a l’oferta cultural. S’intentarà participar en totes aquelles que es considerin d’interès per al nostre alumnat: sessions de cinema, de teatre, exposicions, etc.

II.5. APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DILIGÈNCIA: Per fer constar que en data .... d’octubre de 2008 s’ha aprovat la present programació en reunió del departament, amb l’assistència dels següents membres Marratxí, ....d’octubre de 2008 La Cap del Subdepartament

progr didàct alemany  

progr didàct alemany

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you