Page 1

IES ________________ DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES PROGRAMACIÓ D’ANGLÈS Curs 2009-2010


La programació quedarà dividida en els següents apartats: 0.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT 0.1.- Composició del departament 0.2.- Organització i funcionament intern 1.- INTRODUCCIÓ 2.- OBJECTIUS PER A L’ETAPA OBLIGATÒRIA. 3.- PROCEDIMENTS 4.- ACTITUDS 5.- METODOLOGIA 6.- MATERIALS I RECURSOS DIDÀCTICS 7.- DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ D’ESO 7.1.- 1r ESO 7.2.- 2n ESO 7.3.- 3r ESO 7.4.- 4t ESO 7.5.- 1r i 2n D d'ESO 8. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ (3r I 4t) 9. OPTATIVES A L'ESO 9.1 PROCESSOS DE COMUNICACIÓ EN ANGLÈS 10. BATXILLERAT 10.1 Objectius 10.2 Metodologia 10.3 Procediments 10.4 Criteris d'avaluació 10.5 1r Batxillerat 10.6 Instruments i criteris d'avaluació per a alumnes de 1r de batxillerat 10.7 Criteris de qualifcació i recuperacions per a alumnes de 1r de batxillerat 10.8 2n de batxillerat 10.9 Criteris d'avaluació i qualifcació per a alumnes de 2n de batxillerat 10.10 Activitats de recuperació i criteris de promoció per a alumnes de 2n de batxillerat. 10.11 Mínims exigibles 11. CRITERIS D´AVALUACIÓ A L'ETAPA OBLIGATÒRIA 11.1 Criteris d'avaluació, qualifcació i promoció en l'etapa obligatòria. 11.2 Avaluació a primer cicle 11.3 Avaluació a segon cicle 11.4 Avaluació d'alumnes de llengua materna anglesa 11.5 Abandonament de l'assignatura i pèrdua de l'avaluació contínua 11.6 Recuperació d'assignatures pendents 11.7 Mínims exigibles 12. PROGRAMACIÓ DELS TEMES TRANSVERSALS 13. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 14. MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 14.1 Desdoblaments 14.2 Alumnes amb Adaptacions Curriculars 14.3 Alumnes d'Integració 14.4 Programa de Diversifcació 14.5 Parlants nadius 15. PROVES INICIALS 16. ANNEX: PROGRAMACIÓ D’ADAPTACIONS CURRICULARS MOLT SIGNIFICATIVES- TRETS GENERALS Y MODELS PER A CADA NIVELL DE L’ESO


0.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT 0.1.- COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT i GRUPS i ASSIGNATURES AL SEU CARREC DURANT EL PRESENT CURS 2009-2010 ..........................: anglès 1r ESO 3r ESO de diversifcació i 3rESO de via lenta, desdoblaments d'anglès de , anglès 2n de batxillerat A i B i tutoria de 2n de batxillerat , ............................: anglès 4tESO C, 4tESO E de diversifcació i 4tESO D de via lenta, 2nESO C, optativa de processos de comunicació en anglès de 1r ESO, desdoblaments d'anglès de 1rESO A i B i 3rESO A i B. .............................: anglès 1r ESO D, E, anglès 2n ESO B i D, tutoria 2n ESO B, desdoblaments de'anglès de 1r ESO C, 2n ESO A i G, . ............................ : anglès 3r ESO E, i 1r batxillerat A i B, desdoblaments d'anglès 1r ESO F i G , i 2n F, cap de departament, reducció 3 hores per edat. ............................: anglès 1r ESO A i B, 4t ESO A i B, optativa de processos de comunicació de 1rESO , desdoblament d'anglès de 2n ESO C i E. ............................: anglès 2n ESO , 3r ESO, 1r batxillerat, desdoblaments de ... ............................: 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, desdoblaments de ... 0.2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTERN El departament farà reunions setmanals on es tractaran diferents punts, i en general, i fora de l'hora setmanal de reunió semanal durà a terme diverses tasques. • Informació de les reunions de CCP: és fonamental que tots els professors s’assabentin de tot el que es discuteix a les CCP ja que el cap de departament és el transmissor en dues direccions d’informació molt important que d’altra part no arribaria, sobretot si no s'és tutor. • El·laboració i/o revisió de diferents documents pròpis del departament o a proposta del centre. • Establiment i revisió d’una metodologia i criteris comuns (d’avaluació, de promoció) a seguir a cada nivell. • Coordinació d’instruments d’avaluació i revisió periòdica. • Anàlisi dels punts més confictius de les estructures, funcions i objectius comunicatius que s’hagin d’ensenyar i aplicar per trobar la millor manera de comunicar-los als alumnes. • Discussió de les activitats a realitzar durant els desdoblaments, criteris d'agrupament dels alumnes a aquestes hores, i material a utilitzar. • Disseny, elaboració i seguiment d'adaptacions curriculars. • Revisió del desenvolupament de la programació al llarg del curs amb les modifcacions pertinents. • Seguiment d'alumnes amb l'assignatura pendent. • Coordinació i seguiment d'alumnes amb adaptacions curriculars. • Organització de sortides didàctiques i activitats extraescolars • Inventari i organització de material i revisió periòdica dels llibres de text i lectures per als alumnes. • Relacions amb editorials. • Col·laboració amb el centre o altres departaments. • Tutoria i organització de les activitats lectives de l'ajudant linguïstic. • Tutoria dels professors en pràctica i ajudants de llengua.


Cal dir que una hora setmanal no és sufcient en absolut per coordinar-se com cal, quan s’ha d’informar de la CCP o discutir propostes per passar a la següent, no queda temps per res més. Temes tan importants com alguns dels enumerats abans sobre criteris i coordinació de desdoblaments, coordinació d'adaptacions curriculars, o modifcacions a la programació sovint s'han de tractar de manera inadequada o improvisada i en moments robats a temps assignats a altres assumptes no menys importants. A més a més, i si volem fer innovacions signifcatives, com ara els grups fexibles a primer cicle el proper curs, hem de tenir temps per establir els criteris dels diferents agrupaments, organitzar el passatge entre grups, i dissenyar i preparar material per als grups extrems, els de nivell més alt i els de nivell més baix. Per altra banda, si no disposem de temps sufcient per coordinar l’actuació dels diferents professors no es podran aproftar com cal. Es a dir, una hora setmanal per a les reunions de departament correspon a una época en la qual potser bastaba i fns i tot sobraba però subsisteix en uns moments en els quals el sistema i la pràctica educatius són ben distints i les funcions i tasques dels departaments didàctics s'ha multiplicat i, com a conseqüencia, i com també passa en molts d'altres àmbits, la legislació ha quedat desfasada respecte de la realitat actual. 1.- INTRODUCCIÓ L’aprenentatge d’una llengua estrangera contribueix a la formació integral de l’alumnat i facilita l’adquisició de les capacitats expressades en els objectius generals de l’etapa. Aquesta aportació no és tan sols de caire educatiu, sinó també psicològic i social: la capacitat de comunicar-se en una llengua estrangera i el coneixement d’aquesta contribueixen a una millor comprensió de les llengües que s’empren. El fet de viure en una comunitat amb llengua pròpia fa que l’aprenentatge d’una llengua estrangera afavoreixi de forma efectiva el desenvolupament de les estratègies lingüístiques perquè possibilita l’establiment de contrasts entre aquestes i promou la refexió sobre la seva adquisició. Com ja s’ha expressat anteriorment, l’àrea de Llengua estrangera facilita el desenvolupament de les capacitats recollides en els objectius generals de l’etapa. La idiosincràsia pròpia de l’àrea és el desenvolupament de la capacitat de comunicació, tant amb el domini del llenguatge com amb l’ús d’altres sistemes de representació i/o comunicació. D’altra banda, es desenvolupa la capacitat d’un ús autònom i crític de la informació, com també la refexió sobre la llengua per a la resolució dels problemes que sorgeixen en la construcció d’un coneixement propi i en el domini de la llengua estrangera. L’aprenentatge de la llengua estrangera també contribueix a la refexió sobre el propi aprenentatge i ajuda a refexionar sobre la capacitat de superar les difcultats. La llengua estrangera permet accedir a altres cultures, conèixer-ne els valors i el funcionament i comparar-los amb els de la pròpia; també permet la comunicació amb les persones que la parlen, i contribueix així a l’acceptació dels altres, desenvolupant actituds de solidaritat. A més, el coneixement d’altres llengües europees és una peça clau per poder gaudir dels drets que comporta ser ciutadà d’Europa i és un element fonamental en la construcció europea. Així mateix, el desenvolupament important dels mitjans i de les tecnologies de la informació i la comunicació i les possibilitats que aquestes ens ofereixen, tant per accedir a la informació com per comunicar-se amb parlants d’altres llengües, fan palesa, d’una banda, la important contribució que poden fer per a l’adquisició de la llengua estrangera, i d’altra banda, la necessitat de conèixer altres llengües per poder gaudir plenament dels benefcis d’aquests mitjans. La contribució a la resta d’objectius de l’etapa es durà a terme, bàsicament, mitjançant els temes que es tractin a la classe de llengua estrangera. Se’n pot facilitar el desenvolupament, fonamentalment, a partir dels continguts transversals. Des del punt de vista psicològic, l’aprenentatge de la llengua estrangera afavoreix l’autonomia de l’alumnat, amb l’adquisició d’estratègies d’aprenentatge pròpies, que li permeten desenvolupar així la seva capacitat de comunicació. Finalment, el valor social i instrumental de l’aprenentatge de la llengua estrangera es fa més palès en aquesta comunitat per la necessitat de comunicar-se amb parlants d’altres llengües, a causa de les característiques del nostre context socioeconòmic, per satisfer així les necessitats que presumiblement se’ls presentaran en un futur.


2.- OBJECTIUS PER A L'ETAPA OBLIGATÒRIA L’objectiu principal a l’educació secundària obligatòria és que, en fnalitzar aquesta etapa, els alumnes siguin capaços d’intervenir i fer-se entendre en un conjunt de situacions, com ara oferir i demanar explicacions personals en un debat informal adequat al seu nivell, expressar de forma cxomprensible la idea que volen comunicar, utilitzar un llenguatge variat i senzill per explicar allò que volen, i comprendre les idees principals de textos en llengua estàndard amb una certa planifcació gramatical i lèxica. Hauran de saber enfrontar-se de forma fexible als problemes quotidians de comunicació oral i escrita, participar en converses habituals, plantejar queixes, relatar experiències o plans, explicar alguna cosa i demanar aclariments. El sentit d’aquesta etapa no és que l’alumnat assoleixi un ampli coneixement de les llengües estrangeres, sinò que descobreixi el gust per l’aprenentatge i la utilitat de les llengües com a instrument de comunicació entre la nostra cultura i les altres. Per altra banda, els objectius de l’àrea de Llengua estrangera a l’ESO s’han d’entendre com una aportació per aconseguir els objectius d’etapa i, entre ells, una sèrie de competències bàsiques què permetin els alumnes assolir la seva realització personal, exercir una ciutadania activa, i ser capaços de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. L’estudi d’una llengua estrangera contribueix especialment a la competència lingüística, la competència discursiva, i la competència sociolingüística ja què ajuda els alumnes a adquirir unes competències bàsiques relacionades amb la capacitat d’escoltar, entendre, llegir, parlar, i d’expressar-se per escrit respectant les normes de funcionament de la llengua però també les convencions i el llenguatge apropiat a cada situació. Al mateix temps, el reconeixement i l’aprenentatge de les regles de funcionament de la llengua estrangera a partir de les llengües què ja se saben ajudarà els alumnes a posar en pràctica un raonament analògic, a deduir, i formular hipòtesis a partir de l’observació de dues o més llengües diferents, i, en defnitiva, els ajudarà aprendre a aprendre. Aquesta competència es pot veure potenciada amb l’inclusió de continguts relacionats amb la refexió sobre el procés d’aprenentatge, perquè cada alumne pugui identifcar com aprèn millor i, d’aquesta manera, desenvolupar la seva capacitat d’aprenentatge autònom. Però l’aprenentatge de la llengua estrangera també contribueix d’altres maneres a desenvolupar competències bàsiques en l’alumnat. A travès dels temes transversals presents en les lectures, debats, i treballs escrits, s’encoratja els alumnes a refexionar sobre una ample ventall de temes culturals, i també socials i ciutadans que preocupen al món actual. A més, la llengua, amb les seves peculiaritats, afavoreix l’acceptació de les diferències culturals perquè les fa evidents. Així, l’estudi d’una llengua estrangera fomenta la competència cultural. Per altra banda, el treball en grup o parella, el treball cooperatiu, tan característic de la metodologia en llengües estrangeres, també afavoreix l’interacció, la participació, l’expressió d’idees i el respecte per altres maneres de pensar, la qual cosa equival al desenvolupament d’habilitats socials i solidàries que constitueixen la competència social. Quant a la competència digital, els alumnes treballen al manco una sessió setmanal en l’aula d’informàtica, tant en programes d’aprenentatge de llengües com en pàgines web relacionadas amb la llengua i cultura anglesa i/o en llengua anglesa. Aquestes sessions ajuden els alumnes a familiaritzar-se amb les noves tecnologies i a veure les valioses eines que la red pot proporcionar per a un aprenentatge autònom i per aconseguir qualsevol tipus d’informació en un temps mínim. A més, saber una llengua estrangera facilita l’accés a la informació que es troba en aquesta llengua i la comunicació amb persones d’altres llocs en contextos reals i funcionals. Per acabar, el valor social i instrumental de l’aprenentatge de llengües estrangeres, és especialment rellevant en la nostra comunitat per les seves característiques socioeconòmiques. La fnalitat d’aquesta àrea curricular no ha de ser només ensenyar una llengua estrangera, sinó ensenyar a comunicar-se amb aquesta, la qual cosa ens du necessàriament a haver d’adoptar un enfocament de caire comunicatiu que faciliti als alumnes l’adquisició de competència comunicativa en la llengua estrangera. La competència comunicativa comporta una sèrie de subcompetències:


- Gramatical: ser capaç de posar en pràctica les regles de funcionament del sistema lingüístic. - Sociolingüística: ser capaç d’utilitzar de forma adequada al context els diferents tipus de discurs. - Estratègica: ser capaç d’utilitzar estratègies que permetin realitzar ajustaments que ajudin a resoldre els problemes de comunicació. - Sociocultural: ser capaç d’utilitzar els referents del context social i cultural inherents a tot sistema lingüístic. Concretament, l’ensenyament de les llengües estrangeres en l’educació secundària obligatòria té com a objectiu contribuir a • Comprendre la informació global i específca de missatges orals i escrits en la llengua estrangera relatius a les diverses situacions habituals de la comunicació. • Produir missatges orals i escrits en la llengua estrangera utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics en les diverses situacions habituals de comunicació, per aconseguir que aquesta sigui fuïda i satisfactòria, mostrant una actitud de respecte i d´interès per comprendre i fer-se comprendre. • Llegir de forma comprensiva i autònoma, obtenint informacions globals i específques amb textos escrits d'un nivell adequat a les capacitats i els interessos dels alumnes, relacionats amb situacions de comunicació escolars i extra-escolars. • Utilitzar la lectura de textos amb fns diversos, valorant la seva importància com a font d´ informació, oci i com a mitjà d'accés a cultures i formes de vida distintes de les pròpies. • Refexionar sobre el funcionament del sistema lingüístic en la comunicació com a element facilitador de l'aprenentatge de la llengua estrangera i com a instrument per millorar les produccions pròpies. • Valorar l'ajuda que suposa el coneixement de les llengües estrangeres per a comunicar-se amb persones que pertanyen a cultures distintes a la nostra i per a participar en les relacions internacionals i en altres àmbits de l'activitat humana. • Apreciar la riquesa que suposen les diverses llengües i cultures com a formes de codifcar l'experiència i organitzar les relacions personals. • Mantenir una actitud receptiva i crítica vers la informació procedent de la cultura que les llengües estrangeres transmeten i utilitzar aquesta informació per a refexiona sobre la cultura pròpia. 3.PROCEDIMENTS Per tal de fer la programació més pràctica i més intel.ligible, farem una enumeració dels procediments i les actituds més habituals en l'aprenentatge de llengües estrangeres. Considerem que seria menys pràctic haver d'especifcar quins d'ells s'empraran a cada unitat didàctica, ja que pràcticament es podria fer una enumeració de tots ells a cada una. Els que considerem més usuals són els següents: • Participació activa en intercanvis orals per a demanar i donar informació, expressar necessitats, fer suggeriments i relatar experiències. • Producció de missatges escrits amb coherència lingüística a partir d'una lectura, d'un model, d'un debat, o basats en experiències pròpies. • Inferir, a partir d'un context, el signifcat d'algunes paraules desconegudes. • Ús del diccionari i altres estratègies per aprendre i organitzar el vocabulari nou (taules, diagrames, contraris, llistes...) • Escoltar frases o diàlegs i repetir intentant reproduir pronunciació i entonació. • Cumplimentació d'un questionari de dades personals. • Donar respostes escrites o físiques a estímuls orals. • El.laboració de projectes de classe sobre temes rellevants, analitzant els modos de presentació i els passes a seguir per a la seva el.laboració. • Comentari de determinats aspectes socioculturals dels països on es parla la llengua estrangera estudiada comparant-los amb els propis, a partir d’un texte, fotografa, vídeo... • Producció de missatges orals i escrits amb la fnalitat de satisfer necessitats personals de comunicació (invitacions, felicitacions, peticions, avisos, encàrrecs, enquestes...).


Participació activa en intercanvis orals lingüístics per expressar gusts, necessitats, cercar informació, donar opinions, relatar experiències, etc., fent ús de les estratègies que asseguren una comunicació fuida i efcaç. • Comprensió global i específca de diferents tipus de textos, essent capaços d'extreuren la informació necessària per a completar un formulari. (Scanning, skimming). • Anàlisi d'aspectes semàntics i morfològics d’una frase concreta o d’un texte (sinònims, antònims, cognates, false friends...) • Comprensió global i altres activitats sobre cançons. • Descripció i narració a partir d'un dibuix o sequència d’ imatges. • Consulta periòdica de la secció gramatical del llibre a f de revisar les estructures treballades a cada unitat. • Realització d'exercisis de consolidació de coneixements a casa. • Ordenar vocabulari per camps semàntics. • Ordenar paraules per formar una frase coherent. • Ordenar dibuixos o frases en base a la comprensió global d'una història, diàleg... • Detectar i corretgir errors (proofreading) • Apuntar els progressos personals en el diari de classe. • Completar frases o textos on falta el temps verbal, preposicions, adjectius, etc. • Completar diàlegs on falta la pregunta o resposta. • Traduir frases del català a l´anglès i viceversa. • Fer recerques d'informació en pàgines web en anglès d' internet a proposta del professor. • Utilitzar els coneixements adquirits de la llengua i cultura estrangeres per interpretar els missatges presents al medi (anuncis en diaris, en establiments públics, fullets, pàgines web, etc.). • Aproftament de materials orals, escrits i icònics autèntics, procedents de distintes fonts, amb la fnalitat d’obtenir les informacions desitjades. 4.- ACTITUDS Al llarg de tota l'etapa voldríem inculcar i/o reforçar en els alumnes les següents actituds i hàbits: • Respecte per les opinions, aspecte i manera de ser dels altres i rebuig de qualsevol tipus de violència. • Respecte pels professors, els companys, i altre personal laboral del centre d'estudis. • Respecte pel material del centre, de l'aula, i del departament. • Cumpliment de les normes de convivència del centre. • Assistència a totes les hores de classe i puntualitat. • Compliment puntual de les tasques assignades pels professors, a casa i a classe. • Participació i col·laboració en classe. • Interès i esforç per aprendre i superar-se. • Ús d’estratègies per aconseguir autonomia en l’aprenentatge. • Interès per comunicar-se en la llengua estrangera estudiada, de forma oral i escrita. • Apreciació del treball autònom i la constància per assolir objectius. • Valoració de l'aprenentatge i la formació com a una manera de realització personal. • Valoració i respecte pels costums i la cultura d'altres pobles. • Valoració de la llengua estrangera estudiada com a mitjà d'accés a fonts d'informació i com a una valuosa eina per a les relacions socials, culturals i laborals dins una comunitat de països de llengües diverses. 5. METODOLOGIA L'aportació de la llengua estrangera al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística és primordial en el discurs oral ja què les habilitats d'escoltar, parlar i conversar adquireixen una rellevància singular en aquesta etapa. L'aprenentatge de la llengua estrangera millora també la competència comunicativa general en desenvolupar l'habilitat per expressar-se, oralment i per escrit, utilitzant les convencions i el llenguatge apropiat a cada situació, interpretant diferents tipus de discurs en contexts i amb funcions diverses. Per una altra part, el reconeixement i l'aprenentatge progressiu de regles de funcionament del


sistema de la llengua estrangera serà imprescindible com a mitjà de millorar l'adquisició d'aquesta competència. Per tot això, i encara què estem parlant d'una situació ideal què en la realitat quotidiàna dels grups no sempre és propícia, la metodologia emprada ha de ser necessariament comunicativa, utilitzant la llengua, més aviat què descriure-la, per dur a terme diferents funcions comunicatives, per resoldre determinades situacions i problemes, per elaborar projectes, per omplir buits d'informació, i altres activitats què requereixin la necessitat de comunicar-se i què es centrin més en el signifcat què en la forma, especialment en el primer cicle d'ESO. Els alumnes han d'aprendre a realitzar tasques utilitzant la llengua estrangera. Obviament la llengua vehicular en el marc d'aquesta metodologia hauria de ser la pròpia llengua estrangera. L'exemple del professor serà determinant per afavorir en els alumnes l'ús de la llengua estrangera en classe, i ocassionalment, també fora de l'aula. "Des del punt de vista de l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament/aprenentatge de la llengua, la metodologia que farà servir cada professor serà la més adient a la seva situació. No obstant això, les característiques d’aquesta s’hauran d’ajustar a una sèrie de principis: - Ha d’estar centrada en l’alumnat, n’ha de promoure l’autonomia i ha de tenir en compte la diversitat d’aquest. - Els continguts han d’estar integrats en situacions de comunicació oral o escrita. - L’alumnat ha d’estar exposat al màxim a la llengua objecte d’aprenentatge. - Els materials han de ser com més autèntics millor i d’interès per als alumnes. - S’ha de fomentar el treball en grup i l’aprenentatge cooperatiu." (Recomanacions de l'esborrany del Currícul de Llengua Estrangera de la Comunitat de les Illes Balears, 2007) Per tant, i basant-nos en les recomanacions anteriors, els punts concrets més destacables de la metodologia a aplicar són els següents: • Els professors utilitzaran habitualment la llengua estrangera com a llengua de treball i comunicació en classe, sempre què les característiques del grup ho facin possible, i com a una manera d'exposar els alumnes el màxim de temps a la llengua objecte d'aprenentatge. • Els alumnes intentaran entendre les instruccions de classe i activitats en la llengua estrangera i utilitzar-la dins de les seves possibilitats. • Les diferents funcions comunicatives es presentaran sempre dins un context i es practicaran oralment per a posteriorment refexionar sobre el funcionament dels seus elements gramaticals i pragmàtics. • Per practicar i consolidar aquestes funcions els alumnes treballaran en parelles i petits grups, per afavorir una interacció més fuida i la col·laboració entre companys. • La introducció de nou vocabulari es farà integrada en un context i preferiblement amb support visual. • L'elaboració de projectes i tasques és un recurs important en l'aprenentatge ja què l'alumne apren com funciona la llengua sense ser massa conscient d'això, i pot treballar al seu ritme i d'acord amb les seves possibilitats i característiques individuals. Però per arribar a realitzar un projecte, l'alumne necessita també les tasques d’aprenentatge, les quals faciliten la tasca comunicativa, i doten l’alumnat d’aquells elements de la llengua -vocabulari, funcions, aspectes morfosintàctics...—, que necessitarà per desenvolupar-lo. • Tots els continguts han de ser reciclats constantment juntament amb els de nova introducció. • Els alumnes hauran de desenvolupar les seves habilitats i recursos de comprensió lectora, com ara la deducció i la inferència, i no esperar què el professor tradueixi o resolgui tots els seus problemes de comprensió. • Els professors hauran d'afavorir el desenvolupament de l'autonomia dels alumnes donant-lis temps per a refexionar sobre els usos lingüístics i fomentant la seva implicació en el seu propi aprenentatge ajudant-los amb tècniques d'estudi tals com ús de diccionaris, CDroms i pàgines web, confecció de famílies de paraules, taules i esquemes, etc. • Hi ha d'haver una varietat i equilibri d'activitats en cada hora de classe (pràctica oral, lectora, escrita, de refexió, lúdica, etc.) per tal de mantenir l'atenció i motivació dels alumnes i així treure el major proft de la sessió.


• La consolidació dels diferents continguts s'assolirà mitjançant el reciclatge constant, les tasques proposades per fer a casa i a classe (exercisis, redaccions, lectures, recerques), els projectes individuals, en parelles o grups, les exposicions orals, representacions en classe, activitats de desdoblament, assistència a teatre o cinema en llengua estrangera,etc. • A les classes de grup sencer s'utilitzaran principalment els recursos què proporcionen els llibres de texto -- audició de converses en CD, vídeos didàctics, CDroms amb activitats diverses-- com també material de reforç i consolidació del departament, com ara, revistes, fullets, pel·lícules, cançons, entrevistes,etc. • En els grups què tenguin desdoblaments i què puguin gaudir al manco una vegada a la setmana de l'aula de llengües, es podrà treballar també amb material autèntic com, per exemple, la televisió via satèlit, per familiaritzar l'alumnat amb el context sociocultural de la llengua objecte d'aprenentatge. Per altra banda, es procurarà molt especialment, i si el professor del grup sencer no indica una altra cosa, el desenvolupament i pràctica de la competència oral (speaking) aproftant el nombre reduït d'alumnes; i la familiarització dels alumnes amb pàgines web o programes d'aprenentatge de llengües, on puguin treballar amb la llengua estrangera de manera autònoma o guiats pels professors. • Sempre es tindrà en compte la diversitat dels alumnes i les seves situacions, especialment en el cas d'aquells per als quals el departament d'orientació recomani adaptacions curriculars, però també es consideraran la diversitat d'estils i ritmes d'aprenentatge. • És important què els alumnes sapiguen des d'el començament de curs, què s'espera d'ells, com seran avaluats i com podran recuperar l'assignatura, per això és convenient què els professors corresponents donin els alumnes o publiquin en el tauló d'anuncis de cada classe els objectius, continguts, metodologia, procediments, i criteris d'avaluació programats en aquest document per a l'etapa obligatòria, i els assabentin de què poden llegir la programació sencera al fòrum de la pàgina web del centre. 6. MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS Per complir els objectius s’emprarà un material didàctic que afavoreixi una metodologia comunicativa i que presenti la llengua estrangera estudiada en contextos propicis per a la interacció alumne-professor i alumne-alumne. Els mètodes que seguirem aquest any seran els següents: 1r ESO: Can do 1 Ed. RICHMOND 1r ESO D: Let’s go 1 Ed. BURLINGTON Macmillan Secondary Basics Workbook 1 Ed. MACMILLAN 2n ESO: Can do 2 Ed. RICHMOND 2n ESO D: Let’s go 1 Ed. BURLINGTON Macmillan Secondary BasicsWorkbook 2 Ed. MACMILLAN 3r ESO: Macmillan Secondary Course 3 Ed. MACMILLAN 4t ESO: Macmillan Secondary Course 4 Ed. MACMILLAN 1r BATX: Top Marks 1 Ed. BURLINGTON 2n BATX: Top marks 2 Ed. BURLINGTON 3r Diversifcació: New Discover 1 Ed. BURLINGTON 4t Diversifcació: New Discover 2 Ed. BURLINGTON Optativa Processos de Comunicació en Anglès- (material del departament especifcat en la programació de l’optativa) També s’han recomanat, juntament amb el llistat de llibres de texte, diccionaris i llibres de consulta adequats a cada nivell. LECTURES OGLIGATÒRIES 1r d’ ESO The Canterville Ghost, de Oscar Wilde, nivell starter, Ed. Richmond. 2n d'ESO Llibre de lectura inclòs en el pack de llibre de texto i llibre d'exercisis. 3r d’ESO: Room 13 and Other Ghost Stories, de M. James, nivell elemental, Ed. Macmillan. 4t d'ESO: Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, nivell pre-intermig, Ed. Oxford. 1r BATX: Oliver Twist, de Charles Dickens, nivell intermig. Ed. Macmillan. 2nBATX: The Fruitcake Special and Other Stories, de Frank Brennan. Ed. Cambridge.


Els llibres de texto utilitzats a l’etapa obligatòria, esmentats abans, s’utilitzen des d’el curs 2006-2007. Són eminentment comunicatius, amb una considerable proporció de tasques i projectes més adients a la metodologia què intentem posar en pràctica en classe i amb molts recursos didàctics (CDroms, vídeos, CD's d'audició de lectures i conversas, activitats de consolidació i d'autoavaluació) tant per a l'alumne com per al professor. Encara què els alumnes no han tret massa proft del CD rom què acompanya cada llibre, ens proposem formar-los en l'hàbit d'utilitzar-lo regularment ara què tindrem l'aula d'idiomes equipada amb ordinadors i podrem disposar d'ella de manera preferent. Pel què fa a l'etapa de batxillerat, enguany s’han canviat els llibres de texte, què ja s’havien utilitzat durant els darrers quatre anys. Els nous llibres, semblants en format als anteriors, i de la mateixa editorial, inclouen una gran quantitat de material què possibiliten el treball autònom de l'alumne en diverses àrees d'aprenentatge. A més dels llibres de classe i d'exercicis, els alumnes disposen d'un "activity multirom" amb exrcicis de gramàtica i vocabulari interactius i d'un gran nombre d'audicions amb exercicis per practicar la comprensió oral. També disposen d'un altre CDRom dedicat íntegrament a la pràctica oral, amb diàlegs, expressions i nou vocabulari inclòs en les unitats del llibre, pràctica de pronunciació i activitats per parelles i en grups. Com l'any passat, i encara què a batxillerat no gaudim de desdoblaments i el nombre d'alumnes per grup sol esser massa elevat, intentarem dur els alumnes a l'aula d'idiomes o aules d'informàtica per tal d'acostumar-los a utilitzar el CDrom d'activitats i a treure proft de les pàgines web, on poden treballar autònomament en els temes que creguin més convenient. Quant a les lectures obligatòries, per a primer d'ESO hem demanat l'editorial un canvi en el nivell de la lectura què ve inclosa amb el llibre de text. 2n d'ESO conservarà el llibre de lectura del curs passat. Per a 3r i 4t hem triat llibres de lectura atenent a tres criteris bàsics: què siguin adequats al nivell de coneixements esperat dels alumnes al nivell respectiu, que temàticament despertin el seu interès, i que siguin d’autors de la literatura clàssica en llengua anglesa per poder introduïrlos breument en el període literari i circumstàncies històriques de la obra . A part d’això, si durant el curs organizàtsem una sortida didàctica al teatre, també haurien de fer alguna lectura i activitats relacionades amb l'obra què veuran perquè això contribueix a motivar els alumnes i suscitar el seu interès. Els grups de batxillerat també tindran lectures obligatòries. A primer de batxillerat s’ha canviat el llibre del curs passat atenent a la opinió dels alumnes i per l’interès del departament d’introduir els alumnes a la lectura dels clàssics. Pel què fa al material audiovisual, farem ús del que disposem, que de moment pareix que serà sufcient per complementar i il·lustrar els temes i funcions prevists en la programació, tot i què si trobem material interessant apart del què tenim, demanarem a l'equip directiu la seva compra. L'ús dels ordinadors, molt freqüent l'any passat, va incrementar la motivació d'alguns alumnes i va contribuir a desenvolupar la seva autonomia en l’aprenentatge. A pesar de poder comptar amb un aula de llengües des de fa dos cursos, continuem recomanant l’instalació gradual d’armaris grossos i sólids a les aules per enmagatzemar reproductors de CD i DVD, material d’audio, llibres i diccionaris, etc., la qual cosa afavoriria un maneig molt més fàcil i àgil de materials de diversos nivells i diversa naturalesa per a l’estudi autònom d’alguns alumnes què volen aprofondir més o per a altres què necessiten més pràctica i per salvar qualsevol tipus de contingència, no només en llengua estrangera sino també en totes les altres assignatures. Al fòrum de la pàgina web del centre els alumnes poden trobar activitats de diferent tipus i nivell per a practicar i consolidar habilitats, conceptes gramaticals i vocabulari. A continuació, les adreces què hi ha en aquest moment: 1. GRAMMAR

Reference grammar with examples. Online grammar quizzes. Activities to help you studdy ESL http://www.mansioningles.com/Gramatica.htm Page in Spanish with exercises of different levels 2.VOCABULARY: All of these links provide different exercises on vocabulary and games and puzzles. All levels http://www.rong-chang.com/

http://www.manythings.org/


http://www.mansioningles.com/Vocabulario.htm http://a4esl.org/q/f/ 3. LISTENING

http://news.bbc.co.uk/ . The BBC news on video. Upper intermediate level. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/btp/. BBC videos. Intermediate +

http://www.esl-lab.com/. All levels http://www.mansioningles.com/listening00.htm http://listening.englishclub.com/poetry.htm . Listening to poetry. 4. READING

http://www.linguapress.com/. News, articles, currrent affairs with word guides. http://www.short-stories.co.uk/. Intermediate onwards. http://www.mysterynet.com/. Mystery stories and mystery solving. Intermediate onwards. 5. WRITING

http://www.its-myworld.com/open/penpals.asp. Intermediate onwards. On this link you can even find a penpal!

7. DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ D’ESO Amb data 29 de març de 2007 els membres del departament acordàrem eliminar els continguts que s’indiquen al fnal de la descripció dels continguts conceptuals de cada nivell. Aquesta decisió va estar motivada pel fet de què, en la nostra opinió, hi ha una acumulació de conceptes gramaticals per nivell que difícilment es poden desenvolupar en la seva totalitat, que lleven temps per practicar, desenvolupar i reforçar habilitats que poc tenen a veure amb ensenyar nous temes gramaticals, i que, a més, es fan massa repetitius ja que apareixen una i altra vegada al llarg del currículum. També pensem que hi ha alguns continguts que considerem que apareixen massa prest, i altres que tenen una difcultat inherent que no els fa aconsellables a 1r cicle, ja que asimilar-los requereix certa maduresa. La supressió d’aquests continguts es refereix a l’avaluació. 7.1.- 1r ESO Els objectius generals, la metodologia, i les actituds són els mateixos què per a la resta dels nivells de l'etapa obligatòria. Els continguts conceptuals propis de primer s'indiquen en cada unidad. No obstant això els alumnes de 1r curs es troben en una situació distinta de la de nivells posteriors, tenen algunes necessitats diferents, i, per tant, mereixen unes consideracions apart. Una part important dels alumnes què comencen 1r d'ESO arriben amb un nivell d'anglès molt bàsic i poc funcional. Només saben contestar unes quantes preguntes donant informació personal (nom, edat, lloc on viuen), i poden fer dos o tres preguntes d'aquest mateix tipus. Només entenen les instruccions de classe bàsiques, i no entenen les instruccions en anglès dels llibres què utilitzen, i molt menys, un texte. La major part del vocabulari què saben es refereix a noms (objectes de classe, animals, algunes begudes i menjars, membres de la família), un escàs nombre d'adjectius (colors, tamany), i casi cap verb o adverbi. Tampoc no saben construir un diàleg o interactuar en una petita conversa, i la seva pronúncia i entonació fan què sovint els seus missatges siguin inintel·ligibles. I, fnalment, perden, si tenien cap, els hàbits de treball. Per altra banda, els alumnes tenen la necessitat prioritària d'adaptarse al nou sistema i a la nova escola tant social com acadèmicament. Ara tenen tres vegades més professors i s'han d'enfrontar a diverses noves exigències, horaris, i métodes de treball, tot lo qual resulta difícil per a uns joves què, a més, passen per una de les edats més complexes en la vida d'una persona. Per tant, en 1r d'ESO es tracta d'afavorir l'adaptació dels alumnes fomentant un ambient de confança en els professors i en ells mateixos, i una actitud de participació i col·laboració. També s'intenta què percebin la llengua com a eina de comunicació i què ja comencin a valorar la importància què la competència en al manco una llengua estrangera té en el temps actual.


Concretament intentarem què els alumnes: • S'acostumin a saber, des d'el principi, quins són els objectius què s'espera què assoleixin, de quina manera, i quins són els criteris i instruments d'avaluació. • Comencin a valorar la importància de ser competents en una o més llengües estrangeres. • Valorin la feina quotidiàna, l'esforç i l'interès com el modo més important de progressar en l'aprenentatge. • Valorin i respectin el material didàctic i mobiliari del centre. • Valorin el diàleg i la tolerància com a manera de resoldre confictes. • S'acostumin a entendre tot tipus d'instruccions de classe en anglès i a respondre en anglès dins de les seves possibilitats. • Participin activament en role-plays i exposicions orals, mostrant humor i creativitat. • Entenguin les instruccions en anglès de llibres, activitats i proves. • Entenguin textos propers als seus interessos i mostrin la seva comprensió mitjançant diversos tipus de preguntes. • Puguin expressar-se per escrit amb una mínima correcció i claretat sobre temes propers als seus interessos. Les funcions comunicatives què els alumnes haurien d'assolir al llarg d'aquest curs s'especifquen més concretament en cada unitat a continuació. UNIT 1 Grammar - Am/ is/are - My / your/ his /her Functions - Ask a person´s identity. - Join a club. - Read travel documents. - Complete a form. Vocabulary - The alphabet - Nationalities. - Countries. - Numbers 1-20. UNIT 2 Grammar - To be (all forms) - Short answers. - My/ your/ our/ their. - Wh- questions. Functions - Write a quiz. - Do a class survey. - Listen to fnd important information. - Interview people. Vocabulary - Occupations. - Sports. - Intonations in questions. UNIT 3 Grammar - There is / are. - Prepositions of place. - How many ?


Functions - Talk about my hometown. - Describe my room. - Read tourist information. - Write about my hometown. Vocabulary - Town facilities. - Rooms and furniture. - Rhythm. UNIT 4 Grammar - Have got. - Possessive´s Functions - Talk about my family. - Describe other people. - Read an e-mail. - Write an e-mail. Vocabulary - Family. - Describing people. - Numbers 21-100. - Rhythm. UNIT 5 Grammar - This / these. - Noun plurals. - Prepositions of time. - Question words. Functions - Do a class survey. - Do a school quiz. - Read a school textbook. - Understand classroom instructions. - Make a classroom poster. Vocabulary - Classroom objects. - School subjects. - Days of the week. - Telling the time. - /s/, /z/, /iz/ UNIT 6 Grammar - Present simple : like. Functions -Talk about things I like. - Talk about things a friend likes. - Read a penpal letter. - Write a penpal letter. Vocabulary - Sports - Types of music. - Weak forms: do / does.


UNIT 7 Grammar - Present simple: routines. - Adverbs of frequency. - Word order. Functions - Directions - Describing cities and towns - Talking about plans and intentions Vocabulary - Jobs in the house. - Everyday activities - Times of the day - Stress in questions. UNIT 8 Grammar - Can. - Like / love / hate + noun / gerund. Functions - Talk about what people can do. - Compare interests. - Understand names, times and days. - Make suggestions. Vocabulary - Hobbies. - After school activities. - Abilities. - Intonations in questions. UNIT 9 Grammar - Present continuous. - Possessive pronouns. - Demonstrative pronouns. Functions - Describe a person´s clothes. - Talking about what is happening. - Read a leafet. - Understand prices. - Buy clothes. Vocabulary - Clothes. - Colours - Action verbs. -/ I:/ and /i/. UNIT 10 Grammar - Countable/uncountable nouns. - Some, any. - I´d like. Functions - Talk about breakfast. - Other food. - Read about what people eat. - Write a recipe. Vocabulary - Food


- Containers. - Menus. - Intonation. UNIT 11 Grammar - Was / were - When / Where / Who - Dates Functions - Talk about where I was. - Write a quiz about the past. - Read advertisements. - Complete a party invitation. Vocabulary - Months - Ordinal numbers. - “Schwa” sound. UNIT 12 Grammar - Past simple: regular verbs. Functions - Talk about what happened. - Find out what a friend did yesterday. - Read about a famous explorer. - Write a simple biography. FONÈTICA Identifcació d’alguns símbols fonètics amb la pronunciació de fonemes d’ús freqüent: pronunciació de l’acabament /s/, /z/, /iz/ en el present simple, pronunciació de l’acabament –ing, pronunciació de formes febles dels verbs be i have. Repetició freqüent individual o coral de paraules, frases, i expressions d’ús freqüent en classe per tal d’aconseguir una bona pronunciació i entonació. TEMPORALITZACIÓ Les 12 unitats didàctiques es distribuiran de la següent manera: - Primer trimestre: unitats 1, 2 , 3 i 4. - Segon trimestre: unitats 5, 6, 7 i 8. - Tercer trimestre: unitats 9, 10, 11 i 12. Es suprimeix: Adverbis de manera Contrast entre present simple i present continu THERE WAS/WERE Estudi i ús del passat simple (execepte del verb TO BE) en l’unitat 12 i consegüentment les habilitats relacionades amb aquest temps verbal, tals com la narració de fets passats. Ús de GOING TO per a l’expressió d’intencions i plans futurs. En el seu lloc utilitzarem el present continu. Adverbis i frases adverbials relacionades amb el futur. Suggeriments: WHY DONT WE? SHALL WE? Finalment, pensem que s’haurien d’afegir pronoms i adverbis interrogatius: WHAT, WHAT TIME, WHO, WHEN, WHERE, HOW. 7.2.- 2n ESO


En aquest curs els alumnes hauràn d'avançar en la consolidació dels objectius i les actituds establerts per a primer curs i haurien de ser capaços d'assolir les funcions comunicatives especifcades a cadascuna de les unitats següents. UNIT 1 Grammar - To be (Revision) - Present simple: like (Revision) Socio-cultural & Learning skills - Presenting yourself - Learning diffcult sounds Vocabulary & Pronunciation - Personal details - Free-time activities - Intonation in questions Communication -Meet new people - Talk about likes / dislikes - Read a fact fle - Write a fact fle UNIT 2 Grammar - Present simple - Adverbs of frequency - Have got (Revision) Socio-cultural & Learning skills - Our way of life - Listening effectively Vocabulary & Pronunciation - Talk about my weekend - Talk about jobs at home - Understand an interview Communication - Talk about my weekend - Talk about jobs at home - Understand an interview - Do an interview UNIT 3 Grammar - Present continuous - Suggestions Socio-cultural & Learning skills - Computer chat - Using computers Vocabulary & Pronunciation - Action verbs - Clothes - Pronunciation of -ing Communication - Describe things that are happening - Invite people to do something - Read an article about computer chat rooms - Chat on line UNIT 4 Grammar


- Was / were - Past simple: regular verbs - Did / didn’t - Past simple: irregular verbs Socio-cultural & Learning skills - Experiences abroad - Keeping a diary in English Vocabulary & Pronunciation - Regular verbs - Irregular verbs - Pronunciation of past tense endings Communication -Talk about what you did -Talk about life 150 years ago -Read a diary -Write an e-mail about a great day UNIT 5 Grammar - Question words - Past simple questions Socio-cultural & Learning skills - Popular culture - Learning from flms Vocabulary & Pronunciation - Types of flms - Film vocabulary - Jobs - Intonation Communication - Write a flm quiz - Talk about an actor or an actress - Understand a radio programme - Talk about the lives of actors UNIT 6 Grammar - Past simple Socio-cultural & Learning skills - Story telling - Words you do not know Vocabulary & Pronunciation - More action verbs - Weak forms Communication - Say what I was doing yesterday - Describe things that were happening - Read a tall story - Write a tall story UNIT 7 Grammar - Predictions with will and won’t - Questions and short answers with will and won’t Socio-cultural & Learning skills - Technology and change - Why study English? Vocabulary & Pronunciation


- Make predictions - Do a survey about the future - Read about cities in the future - Design a future city Communication - Make predictions - Do a survey about the future - Read about cities in the future - Design a future city UNIT 8 Grammar -How + to be feeling -Should Socio-cultural & Learning skills - Health and safety - Warming up your English Vocabulary & Pronunciation - Parts of the body - Health problems - Sports and equipment - Warm-up instructions - Rhythm and stress Communication - Talk about how I feel - Give people advice - Follow a warm-up routine - Give instructions UNIT 9 Grammar - Requests with can - Comparatives: short adjectives - better / worse Socio-cultural & Learning skills - Investigating habitat Vocabulary & Pronunciation - Adjectives - Pets - Animals - Pronunciation of comparisons Communication - Ask for a favour - Compare animals - Read about animal habits - Talk about pets UNIT 10 Grammar - Can for ability - look + adjective Socio-cultural & Learning skills - Interpreting moods - A good listener Vocabulary & Pronunciation - Moods - Abilities - Sleep


- Predictions Communication - Talk about what I could do - Talk about things that will happen - Understand a dream story - Describe a dream UNIT 11 Grammar - I think / I don’t think - I agree / I don’t agree - Comparatives: long adjectives Socio-cultural & Learning skills - Music cultures - Checking your writing Vocabulary & Pronunciation - Expressions with make - Types of music - Musical instruments - Adjectives - Word stress Communication - Take a decision - Compare music - Read a problem page - Write about a problem UNIT 12 Grammar - Must / musn’t - Can / can’t for permission Socio-cultural & Learning skills - Rules and regulations - Spelling rules Vocabulary & Pronunciation - Containers - Food - Quantifers - Intonation Communication - Ask for permission - Talk about quantities - Read a park brochure - Write a brochure UNIT 13 Grammar - Future with present continuous and will Socio-cultural & Learning skills - Team work - Listening for specifc information Vocabulary & Pronunciation - Ordinal numbers - Dates - Weather Communication - Organise a party - Listen for tour dates and locations


- Design a poster for a concert tour UNIT 14 Grammar - Review of past simple - Review of comparatives Socio-cultural & Learning skills - Register - English during the holidays Vocabulary & Pronunciation - More regular verbs - More irregular verbs - More adjectives - Pronunciation: contractions Communication - Talk about something that happened last weekend - Talk about music releases - Read a concert review - Write a concert review FONÈTICA - Intonation in questions. - Linking sounds. - Pronunciation of –ing form. - Pronunciation of past tense endings. - Intonations. - Weak forms. - Pronunciation of will/won´t . - Rhythm and stress. - Pronunciation of comparisons. - Word stress. - Sentence stress - Word stress. - Intonation. - Pronunciation of going to. - Pronunciation: contractions. Es suprimeixen: Contrast entre passat simple i continu. Grau superlatiu de l’adjectiu Expressió de l’habilitat en passat. “Be going to” (creem que a aquest nivell és més convenient que utilitzin no més el present continu per a referir-se a activitats què ja tenen concertades o planejades) Oracions condicionals tipus I TEMPORALITZACIÓ Les 14 unitats didàctiques es corresponen amb les unitats dels llibre de texte “Can do 2” i es distribuiran durant el curs de la manera següent: - Primer trimestre: unitats 1 a 5 - Segon trimestre: unitats 6 a 10 - Tercer trimestre: unitats 11 a 14 7.3.- 3r ESO Com ja s'ha dit, els objectius generals, metodologia i procediments per al segon cicle són els què s'han enumerat en l'apartat general per a tota l'etapa. No obstant això, en aquest segon cicle, els alumnes que han assolit els objectius dels dos cursos anteriors, que han aconseguit uns bons hàbits de treball, una actitud respectuosa i mantenen l'interès per progressar en el


seus coneixements i la seva competència lingüística, estan preparats per a avançar, sobretot en l'aspecte qualitatiu i no tant en el quantitatiu. Es a dir, ens proposem què millorin la qualitat en el desenvolupament de la seva competència lingüística. Ara les seves produccions orals i escrites hauran d'anar guanyant complexitat i matissos mitjançant una creixent correcció morfo-sintàctica, una ampliació de l'ús de recursos de cohesió i coherència, una major riquesa lèxica, una pronúncia i entonació més correctes, i una major maduresa en les idees. A continuació s'enumeren els objectius i continguts concrets de les diferents unitats didàctiques. Unit 1 Competència comunicativa Comprensió lectora: llegir per obtenir informació general. Comprensió auditiva: Expressió oral: Expressar gust, disgust, i preferències sobre activitats de temps lliure, amb matissos i correcció creixent. Interessar-se i demanar als interlocutors sobre les seves preferències en aquest tema. Descriure rutines quotidianes i demanar per les de l’interlocutor, informant de la frequència amb la qual es realitzen. Descriure l’aparença física de les persones i la seva personalitat. Descriure i demanar això que s’està fent en el moment de parlar. Parlar de plans per al futur proper. Expressió escrita: descripció personal d’un amic, d’un personatge famòs o d’un familiar. Competència lingüística Formes i ús del Present Simple. Ús d’adverbis, pronoms i adjectius interrogatius. Ús d’adverbis i expressions de freqüencia. Formes i ús del Present continu. Vocabulary Activitats de temps lliure i verbs per descriure rutines. Adjectius per descriure la personalitat. Adjectius per descriure l’aparença física. Prefxos per formar adjectius contraris. Competència Sociocultural: Competència Digital: en algunes hores de desdoblament els alumnes fan ús de l’ordinador per practicar i consolidar els temes de classe i/o per cercar informació en anglès sobre aspectes tractats en classe. Unit 2 Competència comunicativa. Comprensió lectora: llegir per obtenir informació específca. Comprensió auditiva: Expressió oral: Parlar de les abilitats actuals i passades comparant-les. Narrar experiències i aconteixements passats, enllaçant els fets d’una manera coherent i seqüenciada i amb correcció i fuidesa creixents. Expressió escrita: escriure la biografa d’un personatge admirat respectant els trets d’organització, puntuació, cohesió i coherència què regeixen l’expressió escrita i utilitzant un vocabulari cada vegada més precís i variat. Competència lingüística: Formes i ús del passat. Adverbis i expressions temporals que acompanyen el temps passat. Ús dels verbs modals can i could per expressar habilitats. Seqüenciadors del discurs: frst, then, next, when, after, later, fnally, etc. Vocabulary: Verbs i expressions per descriure abilitats, destreses i aprenentatges.


Verbs, noms i adjectius necessaris per escriure una determinada biografa, segons necessitats dels alumnes. Competència Sociocultural: Competència Digital: en algunes hores de desdoblament els alumnes fan ús de l’ordinador per practicar i consolidar els temes de classe i/o per cercar informació en anglès sobre aspectes tractats en classe.

Unit 3 Competència lingüística: Formes i ús del Passat continu. Some, any,a lot of,much,many. Passat continu utilitzat amb el passat simple. Connectors per seqüenciar el discurs. - Word order Functions - Describing scenes in the past. Vocabulary - Socializing. - Weekend activities. Reading: an informal piece of writing: an e-mail. Match pictures with the sequence of events told in the e-mail. Writing: A narrative (an anecdote, past experience, description of event, etc.)

-

-

-

Unit 4 Grammar Comparative and superlative adjectives. Too and not enough. Functions Giving advice with should and shouldn´t (role-play.) Expressing opinion Vocabulary Healthy and unhealthy habits. Adjectives describing clothes. Words that are nouns and verbs. Reading: predicting information Writing: Expressions of opinion: I think that...., in my opinion.., I'm not sure if...) Unit 5 Grammar Present perfect. Present perfect with ever and never. Writing linkers: also, too, but. Functions Talking about special moments in the past. Talking about experiences in our lives. Vocabulary Dangerous sports. Irregular past participles. Go + -ing. Reading: reading for main facts. Writing: A postcard. Unit 6 Grammar


-

-

Present perfect with for and since. Present perfect with just. Functions Chatting to an exchange student (role-play.) Strategies to keep the conversation going. Vocabulary -Places in a city and the country. Activities on trips and excursions. Words with more than one meaning. Reading: reading to confrm one's guesses Writing: writing a letter and organising it into paragraphs. Unit 7 Grammar Have to, don´t have to. Be going to. Present continuous for future arrangements. Linkers: so and because. Functions Talking about prohibition and lack of necessity with mustn´t and don´t have to. Vocabulary World problems. Helping charities. The suffx –ness to form nouns. Reading: using similar words to understand a text Writing: writing an e-mail (authentic)

Unit 8 Grammar - Use of simple future to make predictions and after certain verbs or words: hope, think, maybe, probably, be sure. - Use of simple future in conditional sentences (type I) Functions - Making suggestions: how about.., why don't we..., shall we...., let's... - Accepting or refusing suggestions. - Talking about the consequences of certain actions or situations. Vocabulary - Adjectives of emotion. - Superstitions. - Adjectives ending in –ed and –ing. Reading: reading for fun Writing: A personal profle and previous planning. Unit 9 Grammar -Present and past simple passive. - Use of by to introduce the agent. Functions -Giving opinions: I think/don't think, I agree/don't agree. -Asking for opinion: what do you think, why, do you agree with.... -Learning strategies to manage when you don`t know a word in English: paraphrasing, using examples or opposites, miming or drawing. Vocabulary -Computer games -Electronic gadgets - Cognates


Reading: reading to check information Writing: a review (of flm, book, web page) Strategies for checking and improving your writing. FONÈTICA -Reconeixement progressiu dels símbols fonètics i pronunciació de fonemes d’especial difcultat: sons vocàlics: /a: / /æ/ sons consonàntics: -Pronunciació de formes contractes: formes contractes de have i will -Pronunciació de l’acabament en formes de temps verbals: pronunciació de ed en el passat i de was i were. -Formes febles: verb to be: are la forma feble / / en la terminació er i than. Es suprimeix: Primer condicional Veu passiva TEMPORALITZACIÓ - Primer trimestre: unitats 1 a 3. - Segon trimestre: unitats 4 a 7. - Tercer trimestre: unitats 7 a 9. Aquesta temporalització és només orientativa i depèn del nivell en què els alumnes arribin al setembre, si fa falta al primer trimestre es veuran menys unitats per dedicar temps a continguts de nivells anteriors que tocarien estar assolits i no hi estan. 7.4 4t ESO Aquest darrer nivell de l'etapa obligatòria ha de ser la culminació d'un procés en el qual els alumnes hagin assolit al manco un mínim de tots els objectius generals per a l'etapa obligatòria enumerats en la present programació, tant referents a coneixements i competència lingüística com a actituds. La creixent correcció en l'ús de la llengua i el predomini de l'aspecte qualitatiu de la comunicació sobre el quantitatiu dels quals parlavem a 3r d'ESO, ha de continuar en aquest curs. Encara què la metodologia i els procediments són els mateixos què per a la resta de nivells, ara s'espera una participació molt més activa dels alumnes tant pel què fa a l'implicació en el seu propi aprenentatge com quant a les seves intervencions orals en classe. També es posarà més èmfasi en la comprensió lectora de textos amb una major varietat de fns comunicatius, i en la producció escrita sobretot en els aspectes de maduresa d'idees, ceativitat, correcció morfosintàctica, riquesa lèxica i claredat en l'organització. Quant a l'actitud, el procés desenvolupat al llarg de tota l'etapa hauria de culminar amb unes persones respectuoses, solidàries, i responsables, conscienciades dels problemes què té la societat actual i implicades en la mesura de les seves possibilitats i interessos particulars. A continuació s'enumeren els continguts concrets de les diferents unitats didàctiques.

-

-

Unit 1 Grammar Present Simple/Present Continuous. Subject and object questions. Functions Expressing opinions with love, hate, don’t mind + -ing form. Vocabulary -Teen topics. Helping good causes. Noun suffxes.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unit 2 Grammar Past simple / Past continuous. Used to. Functions Telling a story. Vocabulary Types of story. Confusing words. Things we read. Unit 3 Grammar Comparative and Superlative adjectives. Too / Enough. Relative pronouns. Functions Explaining preferences. Vocabulary Adjectives describing products. Verbs connected with money. Extreme adjectives. Unit 4 Grammar Present Perfect with ever and never. Present Perfect with just, yet and already. Functions Talking about a trip. Vocabulary Geographical features. Synonyms. Things to see in a city or town. Unit 5 Grammar Present Perfect with for and never. Present Perfect and Past Simple. Functions Describing possessions. Vocabulary Ways of communicating. Communicators. Verbs + Prepositions. Unit 6 Grammar Present and past simple passive – affrmative, negative, questions and short answers. Functions Making invitations. Vocabulary Art. Artistic creation. Nouns used as adjectives.


-

-

-

-

Unit 7 Grammar Be going to. Present continuous for the future. First conditional. Functions Making predictions with will. Vocabulary Adjectives connected with work. Personal qualities. Compound adjectives. Unit 8 Grammar Second conditional. Must, May, might, can’t for probability. Functions Giving advice with Should, If I Were You, I’d…. Vocabulary Relationships. Feelings. Phrasal Verbs.

-

Unit 9 Grammar Reported Speech. Indeterminate pronouns. Functions Talking about people in the news. Vocabulary The news. Fame. False Friends.

-

FONÈTICA -Word stress and suffxes. Used to. Contractions with have and has. Pronounciation of Since. Intonation in questions. Word stress in adjectives. Pronounciation of Would and wouldn´t. Silent letters.

-

Es suprimeix: Verbs modals: MAY, MIGHT, CAN, CAN’T (aquest darrer com a negatiu de MUST) Estil indirecte Veu passiva Oracions condicionals tipus 2 Oracions de relatiu especifcatives TEMPORALITZACIÓ El mateix que a 3r, es procuraran veure 3 unitats a cada trimestre. 7.5.- 1r i 2n d'ESO D Els grups D del primer cicle de l'etapa obligatòria se solen formar amb alumnes amb un


historial de primària particular. Són alumnes que tenen unes mancances acumulades, que han tingut un endarreriment en el seu aprenentatge per repeticions de cursos o per altres motius, o necessiten un ritme més lent per a progressar en el seu aprenentatge. No sempre s'encerta amb els alumnes que s'inclouen en aquests grups, sobretot a 1r, perquè no coneixem els alumnes, perquè l'actitud dels alumnes canvia radicalment quan comencen secundària, o per altres motius què varen ser comentats l'any passat per aquest departament en les valoracions de resultats de les avaluacions. En tot cas, i causa de les sorpreses que ens podem trobar en aquest sentit, els grups d'aquestes característiques haurien de ser extremadament fexibles, sobretot per a evitar que alumnes disruptius o amb una manca total d'interès per aprendre, puguin alterar el desenvolupament i ritme d'un grup amb unes necessitats especials i perjudicar els seus companys. Els alumnes de 1r i 2n D utilitzen llibres de classe i quaderns d'exercicis dissenyats per al tercer cicle de primària, especifcats en l'apartat de material. No obstant això, els continguts lingüístics objecte d'aprenentatge en aquests grups no són tan diferents dels d'altres primers i segons i, de fet, sempre estan lligats als mínims establerts per la llei per al primer cicle de l'ESO. Les diferències fonamentals en aquests grups tenen més conexió amb la metodologia i la dosifcació de continguts, més adequada al seu ritme d'aprenentatge i amb el nombre més reduit d’alumnes per grup. METODOLOGIA Encara que la metodologia és, igual què en els altres primers i segons, predominantment comunicativa, es posa més èmfasi en el reciclatge continuat de vocabulari i estructures, la qual cosa fa que quedi menys temps per avançar en continguts nous. També tenen més necessitat d'escriure i veure les coses escrites, esquematitzades i destacades per fxar les estructures i el vocabulari nou. L'element visual sol esser molt important en l'aprenentatge de vocabulari i gramàtica: posters, dibuixos grossos, frases escrites en cartolina a modo de poster, etc. Pel que fa al ritme, tots els trets abans esmentats fan que la progressió sigui més lenta, ja que tot s'ha de repetir més perquè sigui assimilat. Alguns continguts conceptuals, respecte d'altres grups del mateix nivell, han estat reduïts, adaptats o suprimits, encara que una vegada que es comença a treballar amb aquests alumnes i d'acord amb la seves característiques pròpies, aquests continguts es poden ampliar considerablement. En aquests grups es fa especialment necessari treballar per tasques i projectes concrets ja que sovint troben difícil concentrar-se en aspectes abstractes o refexius de l'aprenentatge. Encara que, com en els altres primers i segons, els alumnes poden fer tasques en parelles i petits grups, en aquest cas necessiten molta més atenció individual, treball més guiat, i confrmació que ho estan fent bé. Els exàmens també són objecte d'adaptació d'acord amb els continguts i procediments desenvolupats en classe. Els continguts lingüístics i funcionals llistats més abaix no han de ser necessariament desenvolupats en la seva totalitat per les raons de ritme de treball exposades anteriorment. ACTITUDS Les actituds que esperem d'aquests grups d'alumnes són les mateixes que per a tots els altres grups, i en particular les següents: • Apreciar la importància de la llengua estudiada com a eina imprescindible en un món global i ple d'oportunitats de mobilitat. • Apreciar altres llengües, els seus parlants i els seus costums, evitant actituds racistes o discriminatòries de qualsevol tipus. • Esser tolerants amb companys i professors i respectar les seves idees o diferències, el torn de paraula, i evitar qualsevol confrontació. • Adonar-se de la importància d'adquirir uns hàbits de treball, de ser constants i de mostrar interès i una actitud positiva cap a l'aprenentatge. • Respectar els professors i els companys i les normes de convivència del centre.


Respectar el material escolar propi i alien i les instal·lacions escolars.

OBJECTIUS GENERALS S'espera que els alumnes puguin desenvolupar les quatre habilitats bàsiques: comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita. • Per a la comprensió lectora els alumnes faran exercicis de relacionar gràfcs i textos, unir parelles, donar respostes de vertader /fals, i transferir la informació d'un text a un quadre. • Pel que fa a l'expressió escrita els alumnes hauran de ser capaços d’escriure petites redaccions o frases sobre els temes enumerats més abaix. • És imprescindible que els alumnes facin el màxim esforç per entendre les intruccions de classe en anglès i per utilitzar algunes frases senzilles en anglès relacionades amb la interacció en classe. • També s'espera que els alumnes s'esforcin per representar petits papers en diàlegs o qualsevol altra activitat en anglès proposats pel professor. En acabar el cicle els alumnes haurien de ser capaços de: 1. Utilitzar i entendre frases senzilles en anglès a classe What page? Sorry, I don't understand. Can you repeat please? May I go to the bathroom? Can you write it on the board? 2. Donar i demanar informació personal sobre ells mateixos i sobre tercers. Nom, edat, adreça, procedència geogràfca. rutines Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: Verb to be I'm........................, What's your name/address? How old .......? I'm from................. Where ................from? Present simple amb verbs quotidians. "Then" per a sequenciar les rutines. Números, paissos i ciutats 3. Dir i demanar l'hora i dates Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: What time......? It's...................... Dies de la setmana i messos. Números. Preposicions de temps: at, on, in. 4. Descriure la família i aparença física Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: This is my ................... I've got ................ brothers. Verb have got Parts del cos: eyes, hair, nose, face, mouth. Adjectius: tall, short, big, small, nice, ugly, colors de cabells. Membres de la família. 5. Parlar de pertinença Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: Verb have got. Objectes quotidians a casa i a l'escola. Adjectius: big, small, cheap, expensive, nice. Colors Preposicions de lloc: on, in, under, between, next to 6. Descriure l'entorn d'on viuen Continguts gramaticals, expressions i vocabulari:


There is/are Llocs en una ciutat: shops, library, town council, police station, petrol station, hospital, school, etc. Preposicions de lloc: in front of, behind, opposite, next to, between. 7. Parlar de les activitats i assignatures a l'escola i horaris Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: Verb have got Nom de les assignatures. Dies de la setmana. L'hora. I like/ I don't like. My favourite................. 8. Parlar del temps lliure i l'oci Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: Esports i hobbies I like/enjoy/prefer/ don't like .................... 9. Poder demanar un menjar utilitzant les expressions adequades Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: I like, love, prefer. I'd like.......... There is, there are Menjars i begudes 10. Parlar del què duen posat els companys o la gent en un gràfc/comprar roba. Continguts gramaticals, expressions i vocabulari: He/she is wearing. I'm wearing I'd like ...... How much is it? Roba i talles. Preus. 11. El temps atmosfèric: it's + adjectius: sunny, rainy, cold , hot, cloudy, foggy. What’s the weather like? 12. El animals My favourite animal is................................. Present Simple It lives...................... What does this animal eat? 13. Descriure accions què tenen lloc en el moment de parlar: Present continu What are you doing? I’m listening to music. Are you reading a book? No, I’m not 14. Comparar objectes o persones. Vocabulari sobre aparença i oracions comparatives. John is taller than Maria. 15. Parlar sobre el que vam fer ahir. Verb to be en passat i passat de verbs regulars. Expressions temporals de passat. I was at home. I phoned Mike yesterday. 8. DIVERSIFICACIÓ 3r i 4t ESO OBJECTIUS Les capacitats que volem desenvolupar en els alumnes de diversifcació són les següents: 1.- Comprendre informació específca de missatges orals i escrits.


2.- Produir missatges orals i escrits en la llengua estrangera utilitzant resursos lingüístics i no lingüístics. 3.- Valorar l'ajuda i riquesa que suposa el coneixement de les llengües estrangeres com a mitjà de comunicació amb persones que pertanyen a cultures distintes a la nostra i per a millorar les seves perspectives laborals. 4.- Millorar la seva autoestima i despertar el seu interès per l'asignatura, partint dels seus coneixements inicials i valorant els seus progressos individuals. CONTINGUTS 3r DIVERSIFICACIÓ INTRODUCTION UNIT Functions: Using classroom language. Vocabulary: School items,colours,ordinal numbers,days of the week,months. UNIT 1 Grammar: To be Personal pronouns Functions: Making instructions. Vocabulary: Places, family, numbers 11-20 UNIT 2 Grammar: Have got This,that,these,those Functions: Exchanging personal information 1. Describing places. Vocabulary: Rooms of the house,furniture. Prepositions of place. UNIT 3 Grammar: Present simple: affrmative. Imperative. Functions: Exchanging personal information 2. Describing people. Vocabulary: Countries. Languages. Parts of the head. UNIT 4 Grammar: Present simple: interrogative and negative. Functions: Expressing habits, preferences and skills. Vocabulary: Daily routines. Telling the time. Jobs. Clothes. UNIT 5 Grammar: Can Must/ Mustn´t Saxon genitive Adverbs of manner. Functions : Expressing obligation. Talking about habilities. Vocabulary: Animals. Verbs. Parts of the body. Possessive adjectives. UNIT 6 Grammar: Present continuous. Functions: Describing a picture.


Extending an invitation. Vocabulary: Prepositions of place. Parties Prepositions of time. UNIT 7 Grammar: Countable and uncountable nouns. A,an,the,some,any. There is, there are. Functions: Expressing likes and dislikes. Ordering food. Vocabulary: Food. Numbers 20-100. Singular and plural nouns. UNIT 8 Grammar: Past to be. Possessive pronouns. There was, there were.

-

Functions: Giving and asking for directions. Talking about past events. Vocabulary: Places. Adjectives. UNIT 9 Grammar: Past simple. Functions: Shopping. Vocabulary: Story genres. Verbs. FONÈTICA -The alphabet. /h/ hat. Rhythm. Verb endings: /s/,/z/, /iz/. Weak forms. Can/can´t Must/mustn´t. Sentence stress. -ing endings. Contractions. Word stress. Intonation: Wh and Yes/No questions. Verb endings: /d/,/t/,/id/. Sentence intonation.

CONTINGUTS 4t DIVERSIFICACIÓ Introduction unit Grammar - Singular and plural nouns Functions - Greetings - Formal and informal introductions Vocabulary - Furniture, animals, clothes, the body, numbers, countries, food


-

UNIT 1 Grammar To be (revision) Have got (revision) Functions Exchanging personal details Vocabulary Jobs Places of work

UNIT 2 Grammar - Present Simple Functions - Making requests - Asking for and giving permission Vocabulary - Adjectives UNIT 3 Grammar - Present Continuous Functions - Expressing preferences - Describing a game Vocabulary - Electrical appliances

-

UNIT 4 Grammar Past Simple There was, there were Functions Talking about the past Vocabulary Transport Irregular verbs 1 UNIT 5 Grammar -Past Continuous Functions -Expressing opinions -Talking about the weather Vocabulary -Irregular verbs 2 -The weather -Seasons UNIT 6 Grammar -Adjectives: comparative and superlative Functions -Expressing preferences and opinions -Making comparisons Vocabulary -Sports equipment


UNIT 7 Grammar -There is, there are -How much, how many Functions -Talking about quantity -Shopping Vocabulary -Preposicions of place -Things made from trees

-

UNIT 8 Grammar Future: be going to Functions Discussing future events and plans Ordering food Vocabulary Activities UNIT 9 Grammar -Future: will Functions -Making predictions Vocabulary -Space UNIT 10 Grammar -Modals Functions -Expressing obligation -Giving advice Vocabulary -Competitions FONĂˆTICA The alphabet Verb endings: /s/, /z/, /iz/ Intonation Word stress Verb endings: /d/, /t/, /id/ Intonation Rhythm Contractions Weak forms / / Schwa Consonant sounds / d / / j / /s/ / / /t / Sentence stress /i / / / Intonation Contractions Weak forms Sentence stress


Nota: els continguts d'aquesta programació són només orientatius, segons l'interès i aptituds dels dos grups de diversifcació es podrà fer més o menys. En aquests dos grups usam com a eina bàsica dos llibres de l’editorial Burlington: New Discover 1 i 2. Aquests llibres tenen molt de material i recursos extres i creim que es poden adaptar bastant bé al nivell i característiques d’aquest alumnat. PROCEDIMENTS - Participació activa en intercanvis orals per a demanar i donar informació, expressar necessitats, fer suggeriments, relatar experiències ... - Producció de petits escrits sobre aspectes relacionats amb la seva experiència personal. - Comprensió de missatges orals produits pel professor o de tipus audiovisual. - El.laboració de llistes de vocabulari per tòpics. - Utilització de diferents mecanismes d'aprenentatge: deduir, ordenar, classifcar, omplir buits, traduir ... - Escoltar i repetir estructures bàsiques per a aconseguir un nivell bàsic de fuidesa. - Treure informació, global i específca, de textes o de authentic material (etiquetes, tickets, propaganda turística, folletos de cine ...) ACTITUDS Són les mateixes que les generals. MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS Es troben a l'apartat de MATERIAL. TEMPORALITZACIÓ És difícil de fxar sense conèixer el nivell inicial dels alumnes i la seva capacitat de progrés però calculam que unes 3 unitats per avaluació. METODOLOGIA Es basarà en activitats comunicatives, de caràcter funcional, per intentar que els alumnes vegin la utilitat d'aprendre un idioma. Es dedicarà molt de temps a activitats orals amb parelles. Donat el nombre d'alumnes en el grup la participació activa de cada alumne serà molt grossa i això facilitarà la seva implicació en el programa i per tant el seu progrés. S'intentarà adaptar la metodologia a les característiques del grup emprant aquelles estratègies que millors resultats donin. PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ Seran els mateixos que els dels altres grups però aquí serà possible controlar dia a dia la feina a classe i a fora. Es donarà molta d'importància a la seva participació a classe i al compliment de tots els deures i tasques encomanades. Les "proves" seran més frequents per facilitar l'assimilació dels continguts i seran escrites i orals. Per a superar el curs es tendran en compte les proves de qualsevol tipus, l'actitud a classe, treballs individuals o en grup i l'assistència. 9. ASSIGNATURES OPTATIVES d'ESO 9.1 OPTATIVA 1R ESO: PROCESSOS DE COMUNICACIÓ EN ANGLÈS Els processos de comunicació havien estat tradicionalment una matèria optativa en llengua catalana o castellana. Enguany s'ha assignat al nostre departament per fer-la en llengua anglesa. Obviament els processos de comunicació en anglès no es poden enfocar de la manera de la qual es faria en la llengua pròpia, ni els objectius i continguts poden ser els mateixos ni semblants ja què els alumnes que comencen 1r d'ESO han estat molt poc exposats a la llengua estrangera oral o escrita. Per tant en aquesta matèria l'èmfasi es posarà en la comunicació oral en anglès, la qual cosa reforçarà i millorarà la capacitat expressiva i receptiva dels alumnes en la llengua estrangera.


Objectius didàctics L'optativa de processos de comunicació en anglès de 1r d'ESO té com a objectiu principal la potenciació i millora de la competència comunicativa en la llengua estrangera. S'ha d'oferir a l'alumnat la possibilitat de millorar diversos aspectes què caracteritzen i afecten la comunicació, tant oral com escrita. Pel què fa a la comunicació oral (escoltar, entendre i parlar) s'ha de potenciar la pronúncia, entonació i fuidesa, com també la capacitat d'expresar-se amb un cert grau de correcció què faci el missatge comprensible per al interlocutor des de diversos punts de vista: fonològic, semàntic i funcional. Quant a la comprensió oral, els alumnes han d’adquirir la capacitat d’entendre informació tant general com específca. Pel què fa a l'expressió escrita i comprensió lectora, els alumnes hauran d'aprendre a transmetre i entendre informació bàsica necessària en la vida quotidiàna: notes, avisos, missatges breus, advertències, instruccions, etc. Específcament, els alumnes haurien d'adquirir les següents capacitats: • Comprendre la informació global i específca de missatges orals i escrits en la llengua estrangera relatius a les diverses situacions habituals de la comunicació. • Produir missatges orals i escrits en la llengua estrangera utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics en les diverses situacions habituals de comunicació, per aconseguir que aquesta sigui fuïda i satisfactòria, mostrant una actitud de respecte i d´interès per comprendre i fer-se comprendre. • Valorar l'ajuda que suposa el coneixement de les llengües estrangeres per a comunicar-se amb persones que pertanyen a cultures distintes a la nostra i per a participar en les relacions internacionals i en altres àmbits de l'activitat humana. • Apreciar la riquesa que suposen les diverses llengües i cultures com a formes de codifcar l'experiència i organitzar les relacions personals. • Mantenir una actitud receptiva i crítica vers la informació procedent de la cultura que les llengües estrangeres transmeten i utilitzar aquesta informació per a refexionar sobre la cultura pròpia. Objectius actitudinals Són els mateixos què per a tota l’etapa obligatòria. No n'hi ha cap objectiu actitudinal específc de l'optativa. Metodologia La metodologia emprada ha de ser necessariament comunicativa, centrada en l’alumnat, utilitzant la llengua, més aviat què descrivint-la, per dur a terme diferents funcions comunicatives, per resoldre determinades situacions i problemes, per elaborar projectes, per omplir buits d'informació, i altres activitats què requereixin la necessitat de comunicar-se i què es centrin més en el signifcat què en la forma. Els continguts han d’estar sempre integrats en situacions de comunicació oral o escrita. És molt important destacar què els alumnes aprendran fent tasques limitant al mínim imprescindible la teoria i pràctica gramatical. Es faran un gran nombre d'activitats interactives en parella i petit grup, la qual cosa contribuirà a respectar els diferents ritmes d'aprenentatge i la diversitat de capacitats i interessos. S’afavorirà el desenvolupament de l’autonomia de l’alumne fomentant la seva implicació en el seu propi aprenentatge i donant-li les eines necessàries. A cada sessió es faran activitats de diferents tipus per evitar la monotonia i mantenir l'interès. Obviament la llengua vehicular en el marc d'aquesta metodologia ha de ser la pròpia llengua estrangera. L’alumnat ha d’estar exposat al màxim a la llengua objecte d’aprenentatge. L'exemple del professor serà determinant per afavorir en els alumnes l'ús de la llengua estrangera en classe. Continguts Les primeres sessions es dedicaran a familiaritzar els alumnes amb instruccions i vocabulari


freqüentment utilitzats a la classe: write, read, listen, look, say, open, shut, ask, answer, repeat, ask for permission, stop, go on, wait, change, choose, match, page, in a loud voice, your turn, change places, swap worksheets, do it again, etc. 1. Informació personal i familiar: nom, edat, adreça, nacionalitat, telèfon, dades pares i altres familiars. Números. Llegir i dir xifres i quantitats. L'alfabet anglès. Aprenent a deletrejar per a facilitar la comprensió de l'interlocutor. Aprendre a mantenir la comunicació fent ús de frases com ara: Can you repeat? I don’t understand. Can you speak more slowly, please? Can you spell that word? What does it mean? How do you say that in English? 2. Rutines i temps lliure. Repàs de vocabulari de temps: dies, mesos, hores, estacions, temps climàtic. Vocabulari referit a activitats quotidiànes i temps lliure. Gustos i afcions. Habilitats. Expressions per expressar preferències i rebuig. Descripció de rutines i freqüència. 3. Socialització. Convidar, acceptar i rebutjar de manera respectuosa i justifcar la resposta. Suggerir i acceptar i rebutjar suggeriments. Demanar favors i ajuda. Demanar permís. Donar i negar permís. Deixar notes i missatges (per telèfon i per escrit) Iniciar una breu conversa i intentar mantenir-la. Mostrar interès. Disculpar-se. 4. Diàlegs en diferents llocs i situacions i amb fns diversos: Al restaurant i la cafeteria: demanar menjar i beure i fer altre tipus de preguntes al cambrer i ser capaç d'entendre les respostes. Vocabulari adient A la botiga i el mercat: demanar genere i preus i entendre les respostes. Vocabulari adient. A la tenda de roba: demanar talles i preus, demanar pels probadors i entendre respostes. Vocabulari adient. A la tenda de telefonia: demanar un servici i entendre la resposta. Vocabulari adient. ( recarregar la bateria, posar saldo, perdua de cobertura, tonos, etc. ) A l'estació de tren i a l'aeroport. Demanar hores, preus, i altres informacions adients, comprar billets, i entendre respostes. Vocabulari adient 5. Peculiaritats culturals i celebracions britàniques. Horaris feina i escola, horaris menjars. Activitats de temps lliure típicament britàniques. Festes i tradicions. més conegudes. Fórmules de cortesia: please, thanks, would you, could you, etc. Esports Celebracions: Halloween, Christmas, Easter, April's Fools Day, Guy Fawkes, entre altres. Països on es parla la llengua anglesa. Aquests continguts es desenvoluparan tenint en compte les preferències dels alumnes i la motivació que desperten i es podran veure a distints nivells de profunditat segons les característiques i nivell inicial del grup i de cada alumne en particular. Tots els temes esmentats abans es desenvoluparan a travès de diàlegs orals, previ aprenentatge del vocabulari adient, pronunciació , i estructures necessàries per dur a terme les funcions comunicatives corresponents i altres tasques comunicatives, tot lo qual es descriu en l’apartat següent. Procediments • Els diàlegs en parelles (role plays) seran una part molt important de les activitats què


• •

• • •

• • • • • • • •

els alumnes realitzaran en classe. Aquestes petites converses giraran al voltant d'actes comunicatius bàsics: intercanvi d'informació personal, expressió de necessitats, instruccions diverses, suggeriments, avisos, recomanacions, missatges en un contestador, etc. Els alumnes hauran d'anar millorant les seves produccions gradualment quant a fuidesa, pronúncia i entonació amb exercicis específcs: audició, repetició coral, lectura en veu alta. Excercicis de pronúncia (consonants, minimal pairs, diphthongs, neutres, word stress). Participació activa en intercanvis orals per a demanar i donar informació, expressar necessitats o opinió, fer suggeriments, donar instruccions, etc. Exposició oral sobre temes proposats pel professor o per ells mateixos, amb suport visual (posters, videos, fotos,etc.) Planifcació de l’exposició oral i dels role-plays. Ús del diccionari i altres estratègies per aprendre i organitzar el vocabulari nou (taules, diagrames, contraris, llistes...) Activitats per a l'extensió i consolidació de vocabulari: hangman, guessing games, crossword puzzles, relacionar, emparellar, fer esquemes, etc. Audició de cançons amb diverses activitats de comprensió Exercicis per a relacionar conceptes, frases i paraules entre ells i amb dibuixos. Escritura de notes, avisos, tarjetes festives, e-mails, etc. Representació d'escenes i breus obres teatrals. Mímica per ajudar a la comprensió d'una paraula o missatge. Lectura en veu alta i comentari sobre determinats aspectes socioculturals dels països on es parla la llengua estrangera estudiada comparant-los amb els propis, a partir d’un texte, fotografa o vídeo. Aproftament de materials orals, escrits i icònics autèntics, procedents de distintes fonts, amb la fnalitat d’obtenir les informacions desitjades.

Criteris d’avaluació Es considerarà què un alumne ha assolit els objectius de l'assignatura si: • Mostra una actitud respectuosa en classe i en la seva relació amb companys i professor. • Mostra respecte pel material de classe i mobiliari. • Segueix les indicacions del professor quant a organització i arxiu del material de classe. • Du a classe el material quotidià i el material encomanat puntualment pel professor. • S'interessa per aprendre. • Utilitza la llengua anglesa per comunicar-se amb els companys i professor i s’esforça per comprendre-la. • S'esforça per millorar i superar-se diariamente. • Participa activa i satisfactòriament en les activitats de classe i coopera en les tasques de grup i parella. • Mostra una millora progressiva en la seva expressió i comprensió oral en anglès en els aspectes de correcció, pronúncia, fuidesa i creativitat. • Du el quadern de classe complet i ben presentat regularment. • Supera sis proves senzilles (al llarg de tot el curs) de vocabulari i comprensió i expressió oral semblants a les activitats fetes en classe. • Realitza satisfactoriament i amb regularitat les tasques encomanades. Procediments d’avaluació L’avaluació dels alumnes serà contínua i es realitzarà mitjançant l’observació i seguiment quotidià del treball que l’alumnat faci a classe, el lliurament puntual de les tasques encomanades, i l’estudi a casa. Es valoraran totes les manifestacions del treball personal: orals i escrites, individuals i col·lectives, fetes a classe o fora de l’aula i que es refectiran,


sobretot, en el quadern personal de classe; el ritme de treball, l’esforç constant, la puntualitat en la realització de les tasques, la bona disposició per al treball i la colaboració, i els recursos utilitzats en l’elaboració de les tasques personals. La participació i interès mostrat pels alumnes, l’actitud de respecte i l’assistència regular a classe seran imprescindibles per obtenir una avaluació positiva. Els alumnes hauran de susperar també dues proves, una escrita i una oral per cada avaluació, la qual cosa servirà per fomentar una disciplina d’estudi i revisió de conceptes i al mateix temps per a què el departament tengui un document acreditatiu dels assoliments dels alumnes de cara a les famílies. Aquestes proves tindran un valor del 50% de la nota trimestral de l’assignatura. Material Els alumnes d’aquesta optativa no faran servir cap llibre de texte. El professor seleccionarà les activitats a fer en classe tant en suport paper o vídeo com altres online. Encara que no és fàcil trobar material autèntic que s’adapti o convengui al nivell de coneixements i destreses que els alumnes presenten a 1r d’ESO, es seleccionaran cançons, vídeos, cartells, menus, fullets informatius, horaris, etc., d’acord a les capacitats i possibilitats dels alumnes per apropar-los a la realitat de la llengua anglesa. Altres criteris de selecció de material seran que siguin funcionals i útils per al futur laboral o acadèmic dels alumnes i que responguin als seus interessos personals en la mesura d’això que és possible. Les activitats seleccionades es centraran en el desenvolupament de destreses interactives (escoltar, entendre, parlar) a travès de situacions comunicatives (diàlegs, lectures, audicions, exposicions orals, etc.), i activitats lúdiques d'aprenentatge de vocabulari. El material audiovisual recopilat pel departament a travès dels anys i de confecció pròpia o fet pels alumnes del taller d’educació compensatòria (fashcards, card games, vocabulary games, dominós), així com cançons i vídeos també seran part del material utilitzat en classe, sense oblidar les activitats online què es puguin realitzar ocasionalment. Els exercicis què compondran les proves escrites i orals s'extreuran de diversos materials del departament i sempre tindran estreta relació amb les activitats fetes en classe. El professor del grup anirà donant els alumnes el material necessari per a cada sessió segons la programació però sobretot tenint en compte les necessitats dels alumnes i el progrès observat. En el cas de confecció de posters o targetes, es demanarà els alumnes què duguin material com ara cartolina, retoladors, revistes, etc.

10. BATXILLERAT INTRODUCCIÓ En aquesta fase s'ha de desenvolupar al màxim l'autonomia de l'alumne amb respecte al seu propi progrés, per tal que pugui controlar les seves produccions amb més rigor i entendre i produir missatges orals i escrits d'un nivell més alt. Per tant, l'aprenentatge ara ha de consistir en una prolongació, consolidació i especialització de les capacitats adquirides durant l'educació obligatòria. Si l'objectiu del segon cicle d'ESO era desenvolupar en l'alumne una actitud positiva en vers l'educació i el món que l'envolta en general, el batxillerat tendrà com a objectiu principal que l'alumne desenvolupi una tècnica com a aprenent que li serveixi de base per a una educació que ell ha elegit voluntàriament. És necessari que l'alumnat vegi la importància que tendrà adquirir unes bones bases que li serveixin de garantia per al seu futur com a estudiant. 10.1 OBJECTIUS El desenvolupament d'aquesta matèria ha de contribuir a que l'alumnat adquireixi les següents capacitats: 1. Utilitzar la llengua estrangera de forma oral i escrita amb fuïdesa i correcció creixents per tal de comunicar-se en situacions reals diverses de manera clara , personal i creativa. 2. Comprendre i poder interpretar críticament alguns textes orals, escrits i visuals dels mitjans de comunicació.


3. LLegir i comprendre de manera autònoma diferents tipus de textos en la llengua estudiada sobre temes diversos a un nivell "intermediate", a f d'extreure informació general i específca i d'utilitzar la lectura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de coneixement d'altres cultures. 4. Escriure diferents tipus de texts amb fnalitat diverses, sobre diferents temes, utilitzant un vocabulari variat i recursos adequats de cohesió i coherència. 5. Utilitzar de forma refexiva i correcta els elements bàsics de la llengua- fonètica, lèxic, esctructures i funcions- en contexts diversos de comunicació oral i escrita. 6. Refexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en la comunicació, per tal de millorar les produccions pròpies i comprendre les dels altres, i com a una manera valuosa de millorar la competència en la llengua pròpia. 7. Conèixer els aspectes fonamentals del mitjà sociocultural propi de la llengua estudiada per aconseguir una millor comunicació i una millor comprensió i interpretació de cultures diferents a la pròpia. 8. Ampliar els coneixements sobre la llengua estudiada i utilitzar-los per a aprenentatges posteriors. 9. Valorar críticament altres maneres d'organitzar l'experiència i estructurar les relacions personals comprenent el valor relatiu de les convencions i normes culturals. 10. Adquirir una autonomia creixent en l'aprenentatge de la llengua estrangera, fent ús de tots els recursos a l'abast, especialment de les noves tecnologies, però també de llibres de consulta i diccionaris, amb l'objectiu de poder continuar amb la formació i l'aprenentatge més enllà dels anys d'escolarització. 10.2 CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS (concretats més abaix) Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat seran avaluats segons els següents criteris de capacitació, procediment i actitud: a) Extreure informació global o específca (previament requerida o no) de missatges orals emesos cara a cara o per mitjans de comunicació, sobre temes relacionats amb la realitat quotidiana de l'alumne, aspectes culturals i socials dels països on es parla la llengua estrangera estudiada. b)Extreure de manera autònoma la informació continguda en textos escrits ( procedents de diaris, revistes, relats i llibres de divulgació) sobre temes quotidians o d'actualitat. c)Redactar , amb el suport del material de consulta pertinent, textos escrits que exigeixin una planifcació i una elaboració refexiva de continguts, amb cura de la correcció idiomàtica, la coherència i la propietat expressiva. d) Llegir, amb l'ajut del diccionari i d'altres llibres de consulta, textos literaris assequibles i demostrar la comprensió amb una tasca específca pre-determinada (reading/ writing) e) Utilitzar els coneixements adquirits per aplicar amb rigor mecanismes d'auto-correcció que reforcin l'autonomia de l'aprenentatge. f)Utilitzar de manera espontània les estrategies d'aprenentatge adquirides (consulta de pàgines web, diccionaris o gramàtiques, audicions, deducció i inferència, autocorrecció, tècnica de formació de paraules, etc.) per a la resolució de nous problemes plantejats per la comunicació o per l'aproftament en l'aprenentatge del sistema lingüístic i del medi sociocultural. g) Participar de manera activa i constructiva a les classes, entregant els deures i treballs en els terminis exigits i col.laborant en el desenvolupament normal del curs tant pel que fa a qüestions de continguts com de funcionament del centre. 10.3 METODOLOGIA DIDÀCTICA En l'etapa post-obligatòria es fomentarà l'autonomia dels alumnes i la seva capacitat crítica i d'autocorrecció. L'alumne és el protagonista i ja hauria de tenir una capacitat consolidada per a responsabilitzar-se del seu procès d'aprenentatge i de saber quines són les pases cap al seu progrès en la llengua estudiada, i obrar en consequència. Es facilitaran els mitjans necessaris per què els alumnes desenvolupin el seu aprenentatge d'una manera autònoma, fent ús de les estratègies d'aprenentatge adquirides al llarg del temps, intentant què descobreixin les normes de funcionament de les llengües per ells mateixos, encara què el professor pugui orientar-los i donar-lis explicacions, exemples i qualsevol altre tipus de recolzament què


necessitin, com ara donant-lis temps per a refexionar sobre els usos lingüístics i fomentant la seva implicació en el seu propi aprenentatge ajudant-los amb tècniques d'estudi tals com ús de diccionaris, CDroms i pàgines web, confecció de famílies de paraules, taules i esquemes, etc. Apart de les tasques i lectures obligatòries, s'animarà als alumnes a llegir i veure pel·lícules en la llengua estudiada per a reforçar les seves habilitats de comprensió lectora i oral. Els continguts nous sempre estaran integrats dins un context signifcatiu i els coneixements i habilitats ja adquirits es reciclaran constantment. La llengua de treball en classe serà l'anglès, sobretot per part del professor, què sempre haurà de donar exemple, i com una manera d'exposar els alumnes a la llengua oral el màxim de temps, considerant què només tenen contacte amb la llengua tres hores setmanals. En la classe es treballarà fonamentalment amb el llibre de text a més de amb altres tipus de material, com ara textos autèntics extrets dels mitjans de comunicació, vídeos, o altres llibres. Ocasionalment, i si el nombre d'alumnes i la disponibilitat horària ho fan possible, ja què en batxillerat no comptem amb classes de desdoblament, els alumnes podran treballar amb els ordinadors o a partir de programes de televisió per satèl·lit en l'aula de llengües. Els alumnes treballaran individualment, en parelles o en petits grups depenent del tipus de tasca què hagin de realitzar. En cada classe es procurarà sempre integrar equilibradament la pràctica de diverses destresses, com passaria en una situació real de comunicació, i per afavorir una classe activa, amena i motivadora, tot i què en 2n de batxillerat, i degut a les característiques de la prova de selectivitat, s'ha de posar molt d'èmfasi en la comprensió de textos i la producció escrita. També s'ha de dedicar una part important de temps a la refexió sobre la llengua, en especial a la correcció d'errors després de les proves escrites, donat el nivell al qual s'ha d'arribar en aquesta etapa. A 1r es fa un repàs intensiu de tots els continguts gramaticals vists en l'etapa obligatòria i les seves normes de funcionament i s'afeigexen de nous, s'intensifca la pràctica de la producció escrita què ara ha de ser més complexa i rigorosa, i es posa molt d'émfasi en l'adquisició de vocabulari nou i en la formació de paraules, per obtenir una bona base de cara a 2n. A més es dedica molt de temps als debats sobre temes d'actualitat o proposats en les lectures del llibre de text, sobretot com a una manera d'entrar en contacte amb el tema, practicar el vocabulari adient, i fer ús d'estratègies de comunicació oral per a argumentar, defendre una idea, mostrar acord i desacord, convencer, etc. A 2n tot el curs s’enfoca cap a una pràctica exhaustiva de textos similars als de Selectivitat. Es torna a posar molt d’èmfasi a la part escrita (redaccions i resums). Els alumnes hauran d’entregar obligatòriament nombroses activitats d'expressió escrita al llarg del curs. Les lectures tenen caràcter obligatori i seran objecte d'un seguiment detallat durant el curs. A 2n se’ls exigeix que per parelles preparin un examen de selectivitat, per a què se n’adonin del procés invers. En general, els llibres de text presenten una estructura què es repeteix en cada unitat didàctica, què combina la pràctica de les quatre habilitats bàsiques més la refexió sobre el funcionament sintàctic, morfològic, lèxic i fonètic de la llengua, i què normalment el professor matissa i personalitza d'acord amb les necessitats dels alumnes. Se sol començar per un debat oral espontàni, normalment en petits grups, sobre el tema del qual tractarà la lectura del dia o què n'estigui relacionat d'alguna manera. A continuació es llegeix i/o escolta el text, on els alumnes poden veure o no refexades algunes de les seves opinions i on solen apareixer idees què els volien expressar i no sabien com. En el text els alumnes veuen estructures i lèxic nou, com també idees, fets o opinions, què hauran d'entendre pel context. Els alumnes hauran de consolidar les seves habilitats i recursos de comprensió lectora, com ara la deducció i la inferència, i no esperar què el professor tradueixi o resolgui tots els seus problemes de comprensió. Desprès de la lectura, i per comprovar l'atenció i comprensió dels alumnes, se solen fer preguntes orals sobre ella, tant sobre el contingut i la intenció comunicativa de l'autor, com sobre assumptes lèxics i estructurals. Els exercisis de comprensió lectora i vocabulari què apareixen desprès del text, es poden fer a classe o a casa, total o parcialment d'acord amb criteris de temps, ritme de la classe o necessitat i conveniència. Cada unitat també inclou l'audició d'una conversa o entrevista relacionada amb el tema de la lectura, per a què els alumnes demostrin la seva comprensió responent preguntes o triant


opcions, i tangencialment identifquin el nou vocabulari introduït en l'unitat. També relacionada amb el tema tractat a la unitat hi ha sempre una activitat d'expressió escrita, la qual els alumnes fan normalment a casa i per a la qual cosa compten amb un model i unes tècniques d'escritura què han de posar en pràctica per millorar la seva producció. La consolidació dels diferents continguts s'assolirà mitjançant el reciclatge constant, les tasques proposades per fer a casa i a classe (exercicis, redaccions, lectures, recerques), els projectes individuals, en parelles o grups, les exposicions orals, debats i representacions en classe, assistència al teatre o cinema en llengua estrangera,etc., i mitjançant totes aqueixes activitats què ells facin pel seu compte com, per exemple, explorar pàgines web i programes d'aprenentatge de llengües, llegir i veure pel·lícules en anglès, contactar via e-mail en anglès, procurar conversar amb companys de llengua materna anglesa, etc. Igual què a l'etapa obligatòria, és important què els alumnes sapiguen des d'el començament de curs, què s'espera d'ells, com seran avaluats i com podran recuperar l'assignatura, per això és convenient què els professors corresponents donin els alumnes o publiquin en el tauló d'anuncis de cada classe els objectius, continguts, metodologia, procediments, i criteris d'avaluació programats en aquest document per a l'etapa de batxillerat. PROCEDIMENTS • Identifcació de l’estructura pròpia de tipologies textuals diferents: cartes, narracions, textos argumentatius, etc. • Activació del coneixement previ i ús del context per interpretar informació global i específca en textos orals i escrits. • Comprensió oral i escrita mitjançant activitats amb un objectiu específc (extreure la informació global i/o específca, localitzar i interpretar dades, etc.). • Anticipació successiva d’idees mentre s’escolta o es llegeix. • Inferir informacions, que no sempre són explicitades en els textos orals i escrits, que refecteixen les opinions i l’actitud de l’autor. • Identifcació de la informació irrellevant per no centrar-s’hi, segons la tasca que es realitzi. • Producció de textos escrits de diferents tipologies, ben organitzats i comprensibles, amb una adequada estructura lògica (introducció, desenvolupament i conclusió), amb elements de coordinació i subordinació i un lèxic adequat al nivell, atenent diferents necessitats (descripció, narració, comparació...) i distintes intencions comunicatives, tenint com a base les tècniques proporcionades pel professor, les lectures fetes en classe i nombrosos models al llarg del curs • Correcció d'errors en frases i textos (proofreading.) • Exercicis gramaticals variats, famílies de paraules, taules i esquemes fets a casa o en classe per a refexionar sobre el funcionament de la llengua i consolidar coneixements. • Desenvolupament i pràctica de l’expressió escrita mitjançat l’ampliació de frases o paràgrafs predeterminats, i el rewriting, o transformació d'estructures sintàctiques sense canvi de signifcat. • Transmissió d’informació essencial a altres persones sobre allò que s’ha escoltat o llegit. • Interacció amb interlocutors en situacions de comunicació controlades o en debats. • Adopció i representació de rols diferents en situacions simulades. • Desenvolupament de destreses comunicatives que permetin superar interrupcions en la comunicació i l’acceptació dels errors propis com a part integrant del procés d’aprenentatge de la llengua estrangera. • Identifcació dels trets que diferencien el codi oral i l’escrit, i les converses i cartes formals i informals . • Ús del diccionari i altres estratègies per aprendre i organitzar el vocabulari nou (taules, diagrames, contraris, llistes...) • Analitzar aspectes semàntics i morfològics d’una frase concreta o d’un texte (sinònims, antònims, false friends...) • Comprensió global i altres activitats sobre cançons


• Consulta periòdica de la secció gramatical del llibre a f de revisar les estructures treballades a cada unitat. • Fer recerques d'informació en pàgines web en anglès d' internet a proposta del professor. • Utilitzar els coneixements adquirits de la llengua i cultura estrangeres per interpretar els missatges presents al medi (anuncis en diaris, en establiments públics, fullets, pàgines web,etc.). • Aproftament de materials orals, escrits i icònics autèntics, procedents de distintes fonts, amb la fnalitat d’obtenir les informacions desitjades. 10.5 1r BATX CONTINGUTS Unit 1 Starting point for discussion: What should immigrants know about the country that hosts them? Grammar -Revision of Present simple and Present continuous. - Stative verbs. Reading - Predicting content from pictures and title. - Finding synonyms for words in a text. - Choosing the correct answers to questions about a text. Listening -Show understanding of a conversation by answering true/false questions. -

Speaking Expressing preferences and opinions . Using expressions to give opinion. Talking about habits and appearance. Writing -Writing an opinion essay working with a model essay. -Identifying and labeling of common writing errors.

Vocabulary and Pronunciation -Adjectives followed by prepositions -Adjective suffxes -Gerunds and infnitives Places around town Practising word stress Unit 2 Starting point for discussion: How much does appearance matter? Grammar -Past simple and Past continuous (revision) Reading -Identify the main idea in a text through quick or "between lines reading. -Show understanding by answering questions/ choosing the best answers. -Guess meaning of new words through context. -Study and use the new vocabulary. Listening -Show understanding of a conversation by answering true/false questions.


Speaking -Talking about past habits and experiences. Writing -Writing a biography working with a model essay. - Using basic connectors: and, but, because and so. Vocabulary and Pronunciation - Adjectives to describe appearances. -Homophones. -Phrasal verbs from "look". -Used to and get used to. - Pronunciation of Unit 3 Grammar -Present perfect simple and past perfect simple (revision) Reading -Locating specifc information in a text. -Showing understanding by answering true/false questions and completing the ideas in given sentences. - Finding in the text synonyms for given words. Listening -Listen to a survey and show comprehension choosing the correct answer. Writing -Writing an informative essay. -Learning to organise the piece of writing into paragraphs. - Using connectors of cause and result: since, due to, as a result, therefore,etc. Vocabulary and Pronunciation -Adjectives and other words concerning music. -Adjectives ending ed and ing. - Verbs with similar meanings: hear/listen - Adverbs of degree: extremely, totally, slightly, fairly, etc. -False friends -Pronunciation of /i/: and /i/ sounds. Unit 4 Grammar -Defning and non-defning relative clauses. Reading -Understanding reference within a text. -Showing understanding by answering true/false questions and open questions. - Find synonyms for words given. Listening -Listening to a News Report and answer questions and true/false questions. Speaking -Describing a scene: describing people and locations. - Using suitable expressions and verbs to describe people and places. Writing -Writing about a scene or event working with a model essay and using suitable adjectives.


Vocabulary and Pronunciation - Adjectives to describe emotions and feelings. - Synonyms. -Easily confused words and false friends. -Verbs followed by prepositions. - Pronunciation of /əu/, /o:/, and /o/. Unit 5 Starting point for discussion: Changes in education Grammar -Ways of expressing the future: future simple, be going to, present continuous, future perfect, future continuous. Reading -Understanding connectors (Coherence) -Showing comprehension by answering questions and completing sentences. - Choose the best meaning for the words given. Listening -Listening to a dialogue between two people and showing comprehension by answering true/false questions. Speaking -Talking about plans for the future. - Using suitable expressions and verbs to talk about the future. Writing -Writing informal correspondence, an E-mail, working with a model essay. - Organising the writing into paragraphs. - Spot and use informal phrases. Vocabulary and Pronunciation - School subjects and words for felds of study. - Drawing word maps to study vocabulary: Tourism - Verb collocations: gain, make, do, lose + nouns. -Phrasal verbs from "get" . -Pronunciation of /ju:/, /h/, /w/. Unit 6 Grammar -Reported Speech present and past, affrmative and interrogative. - Reporting verbs and changes in adverbs of place and time. Reading -Making inferences by way of looking for clues in a text. -Showing comprehension by answering open questions and completing sentences. - Finding synonyms in the text for given words. -Matching words of similar meanings. Listening -Listening to a conversation and choosing the correct answers. Speaking -Talking about a flm. -Using reporting verbs. Writing


-Writing a review working with a model essay. -Spotting and using connectors of sequence to show the order of events: at the beginning, then, later, in the end, meanwhile, etc. Vocabulary and Pronunciation -Words connected with flms. -Noun suffxes. or and er -Reporting verbs. -Phrasal verbs with multiple meanings (literal and fgured meanings) -Pronunciation of "ed" verb endings: /d/, /t/ and /id/. Unit 7 Starting point for discussion: What qualities are important for a sportsperson to be succesful? Grammar -First, second and third conditionals. Use of unless. Reading -Guessing the meaning and category of words in a text. -Showing comprehension by answering true/false questions and choosing the best answer. -Find in a text synonyms for given words. Listening - Listening to a conversation and showing comprehension by choosing the correct answers. Speaking -Talking about hypothetical situations. - Using expressions to show agreement and disagreement. Writing -Writing a narrative working with a model essay. -Use of connectors of purpose to show intentions: so that, in order to, so as to, etc. Vocabulary and Pronunciation -Adjectives to describe personal qualities. -Words with more than one meaning. -Noun suffxes:_tion, _ment, _sion, _ty, _ship, _ness, etc. -False friends - Pronunciation of voiced and voiceless sounds: /s/ /z/ Unit 8 Starting point for discussion: Shopping habits and advertising. Grammar -Passive voice (all tenses). Form and usage. Reading -Understanding words from context. -Showing comprehension by answering questions and completing ideas. -Finding synonyms in a text for words given. Listening -Listening to a school lecture and answer questions about it. -Matching information extracted from the lecture. Speaking -Talking about advertising and shopping. Discussing, comparing, and giving reasons. Writing


-Writing a "for and against" essay working with a model essay. -Using connectors of addition and contrast: furthermore, moreover, however, on the contrary,etc. -Refecting upon the structure of this kind of essay. Vocabulary and Pronunciation -Words connected with shopping. -Compound nouns, the frst acting as an adjective. -Completing word families in charts. -Use of have/get something done. -False friends. -Listening for and pronouncing weak and strong forms. Unit 9 Starting point for discussion: How do Spanish people, Mallorcans in particular, spend their free time? What’s their favourite outing? Compare with British people. Grammar -Modal Verbs to express ability, probability, advice, certainty, prohibition, obligation and lack of obligation or necessity. Reading -Using previous knowledge to understand a text . -Showing comprehension by matching. - Finding synonyms in the text for words given. -Using the new vocabulary to fll in sentences. Listening -Listening to a telephone conversation and answer true/false and open questions. Speaking -Planning an evening out using the modal verbs studied. Writing -Describing places after evaluating model essays written by students. - Learning to use a checklist as a way of achieving a satisfactory piece of writing. Vocabulary and Pronunciation -Words concerning going out , choosing places, making reservations, etc. -Word pairs with "and". Word order. -Adjective prefxes to form opposites: un_, il_, im_, in_, dis_. - Want+ infnitive and Want+ noun/pronoun+ infnitive. -False friends. -Stress on negative modals. FONÈTICA Representació gràfca dels fonemes vocàlics i diftongs. Infuència de la –R desprès de vocal accentuades. Pronunciació del passat de verbs regulars. Fonemes sords. Present simple, genitiu saxó i plural dels substantius. Fonemes sibilants fnals. Formes dèbils: to, do, are,of for,and,etc. Formes contractes dels verbs auxiliars i dels modals purs. TEMPORALITZACIÓ Es preveu estudiar tres unitats cada trimestre. 10.6 INSTRUMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ PER A ALUMNES DE 1R DE BATXILLERAT


1.Els alumnes faran un examen per trimestre que inclourà els continguts dels temes fets a classe durant cada trimestre i continguts de l'avaluació o avaluacions anteriors. L'examen comprendrà: • una prova de gramática i vocabulari relativa als temes estudiats durant el corresponent trimestre però què sempre pot incloure, encara què en proporció més baixa, alguns temes del trimestre anterior. • una prova de comprensió escrita (Reading), què pot incloure vocabulari i estructures del trimestre corresponent, encara què no necessariament, sobretot al tercer trimestre. • una prova de comprensió oral (Listening), preferentment, però no necessariament, relacionada amb alguns dels temes estudiats en el trimestre. • una prova d'expressió escrita (Writing) de tema relacionat amb alguns dels estudiats durant el curs o lligat a l'actualitat o als seus interessos. • Dues redaccions per avaluació fetes en classe amb l'ajuda de diccionari. Les proves s'agruparan i es faran en dies diferents per raó del temps necessari. Les proves de gramàtica i comprensió oral tindran lloc un dia i les de comprensió lectora i expressió escrita es realitzaran un dia diferent, generalment dins de la mateixa setmana. Les dues redaccions de classe es poden fer en qualsevol moment del trimestre, sempre amb avís previ. La prova de gramàtica i vocabulari té un valor de 10 punts. El conjunt de les altres proves val 10 punts: comprensió lectora(4), comprensió oral(2), expressió escrita (2), i cada una de les redaccions en classe (1). La prova de gramàtica i la prova de destresses (comprensió lectora, comprensió oral i expressió escrita) faran mitja només si l'alumne obté com a mínim un 40% de respostes correctes a cada un dels exàmens. En cas contrari, l'avaluació quedarà suspesa. En qualsevol cas, és indispensable aprovar la tercera avaluació perquè l'assignatura quedi aprovada. L'alumne què aprovi la tercera avaluació quedarà aprovat i la nota fnal serà la de la tercera avaluació. Donat el cas excepcional d'un alumne què tengui la primera i segona avaluació aprovades i la tercera suspesa amb una nota mínima de 4, i si l'alumne ha demostrat sufcient interès durant tot el curs, tindrà l’oportunitat de recuperar l’assignatura al juny fent una prova semblant a la de la tercera avaluació. En tots els altres casos els alumnes hauran de recuperar l’assignatura en la convocatòria de setembre. 2. És també un requeriment per aprovar les avaluacions haver fet i entregat com a mínim dues redaccions per trimestre fetes a classe, la qual cosa assegurarà que l'alumne ha treballat autònomament. Els alumnes podran utilitzar un diccionari. 3.El tercer requeriment per aprovar l'assignatura és la lectura obligatòria d'un llibre recomanat pel professor i el seu corresponent examen i/o treball. L' alumne què no es presenti a fer els exàmens trimestrals, les redaccions obligatòries i avaluables, o l'examen de lectura haurà de comunicar al professor la seva ausència i tenir una raó justifcada i avalada amb certifcat (mèdic, etc), què haurà d'entregar al professor corresponent el primer dia què se reincorpori a la classe. En cas contrari, no presentar-se equival a un suspens. No es faran proves a alumnes individualment en dates diferents a les establertes per vacances què no respectin el calendari escolar. 10.7 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ i RECUPERACIONS PER ALUMNES DE 1r DE BATXILLERAT Les proves es puntuaran de la següent manera: Prova de gramàtica i vocabulari =10 punts Proves de comprensió lectora + expressió escrita + comprensió oral= 10 punts. Aquestes proves es valoren de la manera següent: Comprensió lectora (Reading) = 4 punts Expressió escrita (Writing) = 2 punts + 2 punts de redaccions en classe Comprensió oral (Listening) = 2 punts


Les redaccions de classe es qualifcaran de la següent manera: A=1 punt B=0,75 punts C=0.50 punts D=0,2 punts Sense fer: 0 punts Els criteris de qualifcació de l’expressió escrita seran els següents: a. Presentació ordenada i lògica de les ideés o fets exposats i comprensibilitat. b. Organització en paràgraphs. c. Correcció gramatical. Ausència d'errors bàsics greus. d. Ús de conectors i altres recursos per a cohesionar les idees. e. Riquessa del vocabulari emprat, utilitzant al manco el nou vocabulari aprés. f. Extensió mínima requerida. g. Creativitat en el contingut. h. Adequació al tema requerit. ACTITUD: L'esforç personal i la mostra d'interés per part de l'alumne juguen un paper decisiu en el procés d'aprenentatge i,per tant,seran positivament valorats pel professor. ASSISTÈNCIA: L'assistència a classe i a exàmens és obligatòria i les faltes han d'estar raonablement justifcades amb certifcats mèdics o, en casos excepcionals, pels pares personalment. RECUPERACIONS: Per aprovar l’assignatura és indispensable aprovar la prova escrita fnal de la tercera avaluació, ja què aquesta avalúa els continguts i les abilitats desenvolupats al llarg de tot el curs. La nota fnal de l'assignatura serà la què l'alumne obtengui a la tercera avaluació. En cas de què un alumne hagi aprovat les dues primeres avaluacions, suspengui la tercera amb una nota mínima de 4, i hagi demostrat sufcient interès i capacitat de feina i progrés, podrà fer un examen de recuperació al juny semblant al de la tercera avaluació. En cas de suspens de l'assignatura, l'alumne té el dret i deure de presentar-se als exàmens de setembre. Els membres del departament han acordat què no n'hi haurà recuperacions d'avaluacions ni d'assignatura pel juny, excepte en el cas descript a dalt. Per facilitar la feina de l'alumne, el professor corresponent posarà material de repàs al seu abast, i l'aconsellarà sobre diferents recursos què pot emprar, com ara llibres de consulta, pàgines web, etc. 10.8 2n BATXILLERAT CONTINGUTS UNIT 1 Grammar - Perfect tenses. -

-

Vocabulary Describing a person. Synonyms Adjectives ending in –ed and –ing Adjective Suffxes

Reading Shakira – Her greatest challenge - Skimming for Global Information -

-

Listening A conversation Speaking


-

Describing a person: personality and physical appearance. Writing Writing about a famous person: A biography. Connectors of Sequence.

UNIT 2 Grammar - Modals and modal perfects Vocabulary TV programmes Easily confused words - Verbs and prepositions - Compound Adjectives -

Reading The Hollywood School of History Reading for the main idea -

-

Listening A radio programme

Speaking - Talking about TV programmes: persuading and warning Writing Expressing an opinion about flms An opinion essay Adverbs of intensity -

UNIT 3 Grammar - Reported Speech -

Vocabulary The ideal school Prefxes More adjective suffxes Compound nouns

Reading It pays ... to study! Guessing the meaning of words -

-

Listening An interview

Speaking Talking about an ideal school Expressing agreement and disagreement -

Writing - Writing about school attendance A for and against essay Connectors of addition and contrast UNIT 4


Grammar - Defning and non-defning relative clauses -

Vocabulary: Feelings Adjectives of degree Phrasal Verbs too / enough

Reading Who is ‘Mr Nobody’? Making inferences -

-

Listening A Talk Show

Speaking - Talking about relationships: Describing feelings and relationships Writing Summarizing a text A summary Relative pronouns -

UNIT 5 Grammar: - The Passive Vocabulary: Entertainment British and American English Verb + Gerund / Infnitive Idioms -

-

Listening A Conversation

-

Speaking Talking about entertainment: Talking about past habits and changes

Writing Telling a story A narrative Connectors of purpose -

UNIT 6 Grammar: - Conditionals and Wish Clauses Vocabulary Dating Phrasal Verbs with stand Adjective + Infnitive Word families -

-

Reading Getting to know you


-

Pronoun referencing

Listening - A Dialogue -

Speaking Talking about dates: expressing hypothetical situations

Writing Writing a letter of complaint A formal letter Adjective order -

FONÈTICA Revisió de fonemes sords/sonors. Pronunciació de les formes regulara del passat. Pronunciació de substantius plurals. Formes dèbils i contractes. Homògrafs: /au/ /∂ u/ (row,row; bow, bow; tower, tower) Homòfons: (right/write/rite, wait/weight, there/their, muscle/mussel, so/sew/sow, blue/blew, etc.) Ritme. Accentuació de paraules (inicial, excepte prefxos) i frases (substantius, verbs, adjectius.) Debilitació de vocals no accentuades. Entonació de frases: descendent (afrmacions,ordres, exclamacions i wh-questions). ascendent (yes-no questions) TEMPORALITZACIÓ Les 6 unitats pertanyen al llibre “Valid Choice2” es distribuiran de la següent manera: - Primer trimestre: unitats 1, 2 - Segon trimestre: unitats 3,4 - Tercer trimestre: unitats 5,6 10.9 CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ PER A ALUMNES DE 2N DE BATXILLERAT Els alumnes de segon de batxillerat seran avaluats en dues proves escrites per avaluació. La nota de l’avaluació serà la mitjana dels dos controls sempre què s'obtengui un mínim de 4 punts a cada una de les proves. La nota de fnal de curs serà la mitjana dels dos controls de la tercera avaluació. Els alumnes què no es presentin a les proves hauran de tenir una raó justifcada avalada amb certifcat mèdic i presentat el primer dia què l'alumne es reincorpori a l'aula. En cas contrari, no presentar-se equival a un suspens. Durant el curs es requerirà l’entrega de redaccions setmanals. Aquestes redaccions seran puntuades amb una lletra ( de A a E) que tan sols és una referència del nivell demostrat en cada cas. Hi haurà un llibre de lectura, sobre el que hauran de realitzar un treball. També se’ls requerirà la confecció d’un examen de selectivitat a partir d’un text que se’ls entregarà per parelles. Les notes que obtindran els alumnes a cada avaluació en cap cas es veuran afectades per les notes de les diferents redaccions entregades. En tot cas, a fnal de curs, el fet de que un alumne hagi entregat la majoria de les redaccions podrà ajudar a arrodonir la seva nota a l’alça. L’entrega dels diferents treballs requerits es farà amb puntualitat. Les redaccions entregades fora de terme es corregiran, però no contabilitzaran com entregades. Els alumnes què no es presentin als exàmens trimestrals hauran de tenir una raó justifcada i avalada amb un certifcat mèdic. En cas contrari, no presentar-se equival a un suspens. La nota fnal de l’assignatura serà la de la tercera avaluació més, si cal, la nota d’actitud.


Les puntuacions dels examens escrits seran les establertes per l’examen de selectivitat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Cada examen constarà de 5 exercicis i es puntuaran de la manera següent: Exercici 1 – True / False – 1 punt Exercici 2 – Vocabulary – 1 punt Exercici 3 – Comprehension Questions – 2 punts Exercici 4 – Grammar – 2 punts Exercici 5 – Composition – 4 punts A la primera avaluació es pot retocar la puntuació dels exercicis 4 i 5 per tal de facilitar la tasca d’adaptació als alumnes. A partir de la segona avaluació la puntuació ja es farà com a selectivitat. Els posibles canvis establerts per la junta avaluadora de l’UIB s’aplicaran durant el curs si es necessari. Les proves d'avaluació seguiran les mateixes pautes dels exercicis quotidians. Tant a 1r com a 2n sempre s’inclourà un texte amb diferents tipus de preguntes, a 1r hi haurà més preguntes de gramàtica que a 2n on l’examen consisteix en un texte amb les preguntes típiques de Selectivitat. Totes les proves inclouran també una redacció sobre un tema determinat i una pregunta del vocabulari vist a classe i al llibre. A l’hora de qualifcar, les exigències seran les pròpies del nivell. Es tendrà en compte la participació oral i l'interès dels alumnes, així com el lliurament amb puntualitat dels treballs( redaccions, resums, treball del llibre de lectura...) i la capacitat d'auto-avaluació i s'observarà la feina diària de l'alumne a classe. S’exigiran redaccions i/o resums regularment, apart d’altres possibles escrits. L’entrega d’aquests escrits serà determinant per aprovar el curs. Aquests dos tipus d’escrits requereixen una pràctica constant per arribar a un cert grau de correcció, per això és important fer-ne durant tot el curs. Al batxillerat la qualifcació és numèrica de l'1 al 10. Els exàmens es consideraran aprovats a partir de 5. Durant l'avaluació el professor recollirà de cada alumne una sèrie de notes que li permetin seguir l'evolució de l'alumne en el desenvolupament de les 4 habilitats. El professor establirà una proporcionalitat adequada entre la sèrie de notes de cada alumne i els resultats de les proves escrites. 10.10 ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ I CRITERIS DE PROMOCIÓ PER A ALUMNES DE 2N DE BATXILLERAT El professor posarà a l'abast dels alumnes amb més difcultats una sèrie de llibres de consulta (gramàtiques amb exercicis, textos amb preguntes, etc.) que els permetin arribar als mínims exigibles. Per promocionar se li requerirà que aprovi com a mínim dues de les avaluacions, sempre que una d'elles sigui la darrera. En casos excepcionals en que l'alumne tan sols hagi aprovat la darrera avaluació, es deixarà a criteri del professor, sempre que l’alumne hagi estat constant amb la feina durant tot el curs i hi hagi hagut una progressió clara. El professor podrà donar, si cal, als alumnes suspesos pautes i exercicis de recuperació per fer durant l'estiu a f que puguin arribar als mínims exigibles a la prova de setembre. Pels alumnes de 2n amb anglès de 1r pendent hi haurà dues convocatòries, com a la resta d’assignatures, una al febrer i una altra al maig. 10.11 MÍNIMS EXIGIBLES Els mínims exigibles al fnal de curs, així com a qualsevol recuperació, seran els següents: Els mínims dels cursos anteriors, més: • Oracions condicionals de primer , segon i tercer tipus per expressar condicions i hipòtesis. • Oracions passives per destacar accions sobre subjectes de l'acció. • Oracions de relatiu per defnir antecedents o afegir informació sobre l'antecedent. • Conéixer l'estructura de l'oració simple (word order)


• Ús correcte dels temps verbals estudiats al llarg de l'etapa obligatòria i del batxillerat: Present Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Past perfect, Futur Simple, Perfect and Continuous. • Ús dels modals més usuals. • Ús bàsic del gerundi i de l’infnitiu. • Ús del reported speech per relatar això què altres han dit o demanat. • Redactar correctament utilitzant oracions simples, així com oracions compostes utilitzant els conectors bàsics amb un mínim de coherència i comunicant les seves idees amb claredat. • Saber estructurar diferents tipus d’escrits (descripcions, pros i cons, opinion essays...) • Ser capaços d'entendre un texte escrit d'un nivell "pre-intermediate" i comentar-lo o respondre el que es demana sobre ell. • Conèixer i saber usar un vocabulari de nivell mitjà (a 2n, de nivell de selectivitat) relacionat amb temes de la vida quotidiana i els temes vists i analitzats durant el curs. 11. CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ EN L'ETAPA OBLIGATÒRIA A l'hora d'avaluar a l'alumne se li exigirà una competència a nivell elemental en l'ús de la llengua estrangera estudiada que tengui en compte les quatre habilitats lingüístiques. Es demanarà a l'alumne que sigui capaç de: 1. Extreure la informació global i específca de missatges orals emesos en situacions de comunicació cara a cara sobre temes familiars per l'alumne o relacionats amb aspectes quotidians de la cultura i la societat dels països on es parla la llengua estudiada. 2. Extreure la idea principal i les informacions específques més rellevants de textos orals emesos per mitjans de reproducció mecànica sobre temes no especialitzats. 3. Participar en converses més o menys breus o complexes segons nivell. 4. Extreure la informació global i específca de textos escrits adequats al seu nivell. 5. (a quart curs) Llegir de manera autònoma, utilitzant correctament el diccionari. 6. Redactar textos més o menys senzills de manera coherent i comprensible per al lector. 7. Utilitzar conscientment els coneixements adquirits sobre el nou sistema lingüístic com a instrument de control i autocorrecció de les produccions pròpies i com a recurs per comprendre millor les produccions d'altres. 8. Utilitzar totes les estratègies de comunicació i recursos expressius al seu abast per assolir les possibles difcultats de comprensió mútua. 9. Identifcar els implícits culturals que puguin apareixer en els textos i utilitzar-los per a una millor comprensió del contingut dels mateixos. 11.1 Criteris d’avaluació, qualifcació i promoció en l'etapa obligatòria. Els criteris d'avaluació i promoció es basen en decisions preses pel departament d’Anglès, tenint en compte la normativa vigent tant acadèmica com de normes de convivència, recolzades en diversos documents com el currículum i objectius per l’etapa i el Reglament de Règim Intern del centre educatiu. El concepte més important és el d’avaluació contínua, és a dir que l’alumne no serà avaluat només a través d’exàmens sinó també a través de la seva feina quotidiana, a classe i a casa, i el seu grau d’interès i esforç cap a l’aprenentatge de l’assignatura, sempre que tot això li permeti arribar als mínims prevists per la llei. Per altra banda, és inevitable què cada avaluació inclogui continguts de les avaluacions anteriors, ja què la llengua és un continuum, el qual és progressiu i no es pot fraccionar. Això implica que els continguts mai no s'abandonen sino que apareixen una vegada i una altra al llarg del procés. En l'aprenentatge d'una llengua es valora el progrés, la capacitat d'anar millorant destresses i coneixements, i és per això què els resultats obtinguts en la tercera avaluació es consideren defnitius en l'avaluació dels alumnes, són la culminació d'un any d'aprenentatge en particular què se suma a anys d'aprenentatge previ, es a dir una acumulació d'aprenentatges i destresses, és el coneixement constructiu. Per tant, un


alumne què aprovi la tercera avaluació, o què haguent aprovat la primera i la segona, obtengui un mínim de 4 punts a la tercera i hagi demostrat interès i esforç continuat durant el curs (que hagi assolit els objectius actitudinals, punts 1 a 7 més abaix) , podrà quedar aprovat. Pels mateixos motius esmentats abans, cada avaluació és en sí mateixa una recuoeració de les anteriors, per tant no n’hi haurà convocatòries de proves de recuperació durant el curs ja que això seria redundant. Els alumnes què no arribin als objectius mínims s’hauran de presentar directament a les recuperacions de setembre amb la recomanació de presentar una feina d’estiu, la qual, si cumpleix els requeriments, tindrà un valor del 10% de la nota fnal de setembre. El departament també recomanarà a aquests alumnes llibres de consulta, pàgines web i altres tasques que els puguin servir per a preparar-se per als exàmens. En general per a tota l'etapa obligatòria, l’alumne haurà de cumplir els següents requisits per aprovar cada avaluació: 1. Mostrar interès per l’assignatura i esforçar-se per aprendre. 2. Mostrar respecte cap al professor i els companys i respectar les normes de convivència del centre. 3. Mostrar respecte pel material propi, dels companys i del centre, ja es tracti de llibres, fotocòpies, ordinadors, posters, etc. 4. Dur sempre els llibres corresponents i el material necessari per a poder treballar a classe (quadern, bolígrafs), com també el material què el professor demani per a tasques especials (cartolina, rotuladors, etc.) 5. Fer totes les tasques encomanades pel profesor a casa i a classe sense dilacions, i entregar puntualment els treballs requerits. (com ara els deures quotidians, la preparació d'un diàleg, una redacció per unitat, la lectura d'un llibre, etc.). 6. Participar activament en les activitats de classe, tant orals com escrites com una manera essencial d’aprendre i intentar utilitzar la llengua anglesa a classe. 7. Participar activament en les classes de desdoblament, valorant i aproftant al màxim l'avantatge què supossa treballar en un grup reduït, sobretot pel què fa a la comunicació oral. 8. Aprovar les proves trimestrales. Les expulsions de classe a l’aula de treball i/o a casa podran fer, segons nombre i circumstàncies, que l’alumne suspengui l’assignatura malgrat compleixi amb alguns dels altres requisits o aprovi els examens escrits. Obviament, els alumnes hauran d'assistir a classe regularment i amb puntualitat. Els alumnes què no es puguin presentar a una prova escrita hauran de comunicar-lo al professor corresponent i tenir una raó justifcada i avalada amb certifcat del metge, o, en casos especials, avalada pels pares personalment. L'alumne què estigui en aquest cas haurà de comunicar al professor el cas inmediatament i no esperar a què el professor li demani què ha passat, mostrant d'aquesta manera la seva responsabilitat i capacitat d'enfrontar-se als problemes. Salvo casos excepcionals, els alumnes què perdin exàmens o classes per començar o acabar el seu període vacacional en dates no coincidents amb les vacances escolars, no tindran dret a dates d'examen extraordinàries. En general, aquest departament considera que les vacances que sobrepassin les establertes pel calendari escolar no són faltes justifcades. i, per tant, no hi haurà cap convocatoria extraordinària d’exàmens per als alumnes absents per aquest motiu. Per superar les proves escrites els alumnes hauran d’arribar al manco al 50 % de respostes correctes i les qualifcacions quedaran de la següent manera: 50 % - aprovat 60 % - bé 70-89 % - notable 90-100 % - excel.lent Els membres del departament es posaran d'acord quant als criteris de puntuació dels exercicis per tal d'evitar desigualtats entre els cursos. Aquesta correccció i puntuació dependran evidentment del tipus de prova i exercici, i també del tipus d'error (s) que els alumnes cometin. Les proves escrites no sempre es poden unifcar degut als diversos ritmes de treball dels


diferents grups i a la varietat de ritmes dins d'un mateix grup. Malgrat això, el departament s'assegura d’un mínim d’uniformitat en el format de les proves i tipus d'exercisis, per tal d'evitar diferències signifcatives què puguessin afectar negativament l'avaluació dels alumnes. L'expressió escrita es qualifcarà d'acord amb els següents criteris generals, els quals podran variar segons el nivell de què es tracti1: a. adequació al tema requerit. b. organització clara i ordenada de les idees i ús de paragraphs. c. correcció en la gramàtica bàsica segons nivell. d. ús de conectors i coherència i cohesió. e. riquessa de vocabulari (ús de vocabulari aprés) f. extensió mínima requerida. 1. En el primer cicle d'ESO es valorarà especialment l'aspecte comunicatiu en relació al tema demanat. 11.2 AVALUACIÓ A PRIMER CICLE d'ESO A primer cicle es farà una prova escrita per unitat o un mínim de dues proves per trimestre, mitjançant les quals s'avaluaran la comprensió lectora, la comprensió oral, l' expressió escrita i els coneixements de gramàtica i vocabulari al voltant de temes corresponents a l'avaluació de la qual es tracti, encara què sempre inclouent i reciclant continguts de l'avaluació o avaluacions anteriors, i amb exercicis i activitats semblants als què s'han realitzat en classe. Els diferents professors de cada nivell procuraran, dins de lo possible i sempre respectant el diferent ritme i compliment de la programació dels diferents grups, coordinar les proves escrites quant a continguts, format, i criteris de qualifcació. Deixar un o més apartats de la prova en blanc podrà repercutir negativament en la qualifcació de la prova. L'expressió oral de l'alumne s'avaluarà quotidianament a travès de la seva intervenció a classe i el seu esforç i voluntat de comunicar-se en anglès dins de les seves possibilitats, tant en les classes de grup sencer com, especialment, en els desdoblaments, quan el grup d’alumnes és més reduït. Els objectius actitudinals i el hàbits de treball esmentats abans (1 a 7) constituiran fns a un 30% de la nota fnal de cada avaluació, desglosat de la següent manera: Actitud (punts 1 a 4 d’adalt) : 10% Feina a casa i a classe (inclou exercicis de gramàtica, vocabulari, redaccions, lectures amb activitats de comprensió, role plays, comprensió oral, etc. fets en classe o encoamnats com tasques a casa, punts 5 i 6 d’a dalt): 10% Desdoblaments (punt 7 d’adalt): 10% A part d’això, l’alumne haurà de fer al manco dues proves escrites per cada avaluació o una per unitat, sobretot a primer cicle, les quals tindran un valor del 70% de la nota fnal de cada avaluació. Aquestes proves es qualifcaran amb els criteris següents: Gramàtica i vocabulari: 50% Comprensió lectora: 20% Comprensió oral: 10% Expressió escrita: 20% Per ser l’avaluació contínua i com ja s’ha dit, la nota fnal de l'assignatura serà la nota que resulti de la tercera avaluació, tenint en compte proves escrites, garu d’assoliment dels objectius actitudinals, hàbits de treball i sessions de desdoblament. A causa del caire continu de l'aprenentatge d'una llengua, i excepte en casos excepcionals, no n'hi haurà proves de recuperació de cada avaluació ni proves de recuperació de juny ja que cada avaluació sempre inclou i suposa naturalment continguts de les anteriors i per tant és en sí mateixa una recuperació. Els alumnes que obtenguin una nota fnal inferior a 5 s’han de presentar als exàmens de setembre. Per tal de facilitar la preparació de l'alumne per als exàmens de setembre, els professors corresponents li faran les oportunes recomanacions quant a material i procediments. Quadre resum criteris d’avaluació primer cicle: Proves escrites: 70%


Actitud: Hàbits de treball: Desdoblaments:

10% 10% 10%

11.3 AVALUACIÓ A SEGON CICLE d'ESO En el segon cicle els alumnes seran avaluats de manera semblant a aquella de primer cicle, però amb algunes petites diferències. Encara què l'actitud i el comportament de l'alumne i els seus hàbits de treball tenen una gran importància a tota l'etapa obligatòria, l'incidència què aquests aspectes tindran en la nota fnal de l'assignatura es redueix al 20% en el segon cicle. En el segon cicle es realitzaran com a mínim dues proves per trimestre, amb continguts i temes relacionats amb això què s'ha estudiat durant el trimestre però sempre reciclant continguts de l'avaluació o avaluacions anteriors, i mitjançant les quals s'avaluaran els coneixements del funcionament i ús gramatical, la comprensió lectora, la comprensió oral i l'expressió escrita. Els diferents professors de cada nivell procuraran, dins de lo possible i sempre respectant el diferent ritme i compliment de la programació dels diferents grups, coordinar les proves escrites quant a continguts, format, i criteris de qualifcació. Durant la segona avaluació, els alumnes hauran de llegir un llibre i entregar les activitats relacionades amb la lectura indicades pel professorat. Els exercicis de comprensió lectora i expressió escrita d’una de les proves de la segona avaluació hauran d’anar lligats al llibre llegit. Els alumnes estan obligats a fer els quatre apartats. Deixar un o més apartats en blanc pot tenir consequències negatives per a l’avaluació o la promoció de l’alumne. L' expressió oral de l'alumne s'avaluarà quotidianament a travès de la seva intervenció a classe i el seu esforç i voluntat de comunicar-se en anglès dins de les seves possibilitats, tant a la classe de grup sencer com, especialment, a les sessions de desdoblament i a travès de proves orals puntuals. Com a primer cicle, la nota fnal de l' assignatura serà la que correspon a la tercera avaluació, tenint en compte, com a primer cicle, els resultats de les proves escrites i orals i el grau d’assoliment dels objectius actitudinals, hàbits de treball i desdoblaments. Els criteris de qualifcació de les proves escrites seran els següents: Gramàtica i vocabulari: 40% Comprensió lectora: 20% Comprensió auditiva: 10% Expressió oral: 10% Expressió escrita: 20% En cas de què un alumne hagi aprovat les dues primeres avaluacions i hagi suspès la tercera amb un mínim de 4, podrà aprovar l’assignatura si el professor considera que ha assolit la totalitat dels objectius actitudinals i d’hàbits de treball especifcats a dalt en els punts 1 a 8. ???? Quadre resum de criteris d’avaluació segon cicle Proves escrites: 80% Actitud: 10% Hàbits de treball: 5% Desdoblaments: 5% També volem assenyalar que les classes de desdoblament són tan importants com les classes de grup sencer. El fet de tenir un grup reduït d’alumnes afavoreix les activitats d’expressió oral, i el suport i reforç de continguts de manera més individualitzada. El professor titular del curs decidirà com dividir el grup d’acord amb els criteris establerts pel departament o segons les necessitats dels diferents grups que cada professor consideri oportú. Els professors de les classes de desdoblament controlaran l’assistència dels alumnes a les seves


classes,com també la seva actuació, actitud i comportament que registraran en les graelles confeccionades amb aquesta fnalitat i durant o al fnal de cada avaluació segons els casos, entregaran un informe de cada alumne al professor titular del curs, que utilitzarà aquesta informació en l’avaluació de l’alumne i que constituirà un 10% (1r cicle) o 5% (2n cicle) de la nota fnal de cada avaluació. 11.4 Avaluació d'alumnes de llengua materna anglesa Un cas especial és el dels parlants nadius, alumnes de llengua materna anglesa. Aquests alumnes, tant a primer com a segon cicle, han de complir tots els requisits nombrats abans per aprovar l’assignatura. En general, els alumnes parlants de la llengua anglesa gaudiran d'adaptacions curriculars adequades a les seves necessitats, amb tasques especialment dissenyades per a ells segons les mancances detectades (comprensió lectora, expressió escrita, ortografa, lectura i crítica d'obres literàries, etc.). Malgrat això, també podran compartir tasques amb la resta de la classe si el professor considera això convenient i benefciós per aquests alumnes i per als seus companys. En tot cas, hauran de cumplir amb les tasques i treballs què el professor li encomani i aprovar els examens adaptats a la seva condició. Cap parlant nadiu aprovarà l'assignatura pel fet de què l'anglès sigui la seva llengua materna si no assoleix els objectius actitudinals i d’hàbits de treball.. La nota fnal per als alumnes nadius serà resultant, igual què per a la resta d'alumnes, de la mitjana de les proves de la tercera avaluació (70/80% segons es tracti de primer o segon cicle) més les notes corresponents als objectius actitudinals i als hàbits de treball. 11.5 Abandonament de la matèria i pèrdua de l´avaluació contínua Es considerarà que s’ha abandonat la matèria quan es donin les següents situacions: 1.- No dur el material necessari a classe amb regularitat. 2.-No fer les activitats que el professor proposa a classe ni a casa. 3.- Mostrar una actitud negativa i/o passiva cap a la matèria. 4.- No fer les tasques encomanades ni entregar els treballs obligatoris del curs. 5.- No presentar-se als exàmens o entregar-los en blanc. 6. -Tenir més de 25% de faltes d´assistència no justifcades. Una repetició de les situacions de l’1 al 5 o el darrer punt per sí mateix fa que l´alumne perdi el seu dret a l´avaluació contínua i, per tant, només li quedi el dret de presentar-se a un examen fnal i global de tot el curs, o als exàmens de setembre. No consideram que les vacances que sobrepassin les establertes pel calendari escolar siguin faltes justifcables i, per tant, no hi haurà cap convocatòria extraordinària d´exàmens per als alumnes què anticipin les seves vacances o retrassin la seva tornada. Només es consideraran les malalties o hospitalitzacions amb certifcat metge. 11.6 RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS Els alumnes de l'etapa d'ensenyança obligatòria que tenguin algun curs pendent d'aprovar han de cumplir la totalitat de les següents condicions: • Entregar la feina que s’ha preparada a aquests efectes dins els terminis establerts. Hem preparat unes ftxes de repàs per a què els alumnes puguin anar revisant els continguts del nivell del qual es tracti i practicant les diferents habilitats lingüístiques. (La data límit de lliurament de la feina de pendents d’enguany serà dia 23 de febrer.) • Aprovar una avaluació del curs que estan cursant. • Fer feina dins classe, demostrar interès per a millorar i anar entregant deures, redaccions, i treballs de manera regular. Per tant, si un alumne compleix aquestes tres condicions no és necessari que es presenti a cap examen. Els alumnes que complissin el primer i tercer requeriment però no aprovassin cap avaluació del curs actual hauran de presentar-se a una prova a l’abril o en les dates que el centre determini per a les proves d'assignatures pendents per comprovar si han assolit els objectius mínims del curs pendent. Els alumnes què no complissin cap dels tres requeriments esmentats només tindran dret a presentar-se als exàmens de setembre. Aprovar l'assignatura del nivell què s'està cursant implica l'aprovació de la/es assignatura/es pendent/s de nivells anteriors


11.7 MÍNIMS EXIGIBLES 1r d’ESO Que els alumnes siguin capaços de: • Demanar i donar informació personal elemental: nom, adreça, edat, telèfon, nacionalitat. ("be" en present, pronoms personals subjecte, paraules interrogatives adients) • Saber parlar de pertenences en primera i tercera persona: have got, adjectius possessius. • Parlar sobre les seves rutines diàries (present simple) i gusts personals. • Parlar sobre les seves habilitats i demanar permís amb el verb CAN. • Saber entendre i donar ordres bàsiques (imperatiu) • Descriure el que hi ha a un lloc (there is/are, a/an/some) utilitzant la correcta preposició de lloc (on, under, behind, next to, near, between) • Descriure això què una persona du posat. • Saber demanar i donar l’hora. • Saber parlar del temps atmosfèric en present. • Entendre un texto senzill sobre temes quotidians i demostrar la seva comprensió a travès de preguntes, vertader-fals, relacionant frases o frases amb dibuixos, etc. • Redactar un texto senzill donant informació personal i sobre les seves rutines quotidianes. • Mantenir diàlegs breus d'intercanvi d'informació personal. Apart d’aquestes funcions i continguts gramaticals, s’haurà de conèixer un vocabulari bàsic dels següents temes: números, messos, díes de la setmana, dates (on, in, at), assignatures,objectes de classe, família, hobbies, esports, llocs en una ciutat, el temps atmosfèric, menjar i beure, i roba. 2n d’ESO Tot el que correspon a 1r més el següent: • Usar els adverbis de freqüència més bàsics quan parlen de les seves rutines. • descriure això què una persona està fent en el moment en el qual es parla. • Parlar del passat usant els verbs regulars i irregulars més usuals i col·loquials. • Usar amb correcció some/any. • Parlar d’obligació i prohibició utilitzant must/mustn't • Parlar sobre el seus plans per a un futur proper utilitzant el present continu. • Expressar la possessió amb el Saxon Genitive. • Descriure persones, objectes i llocs emprant els adjectius qualifcatius apressos. •

Quant a la comprensió lectora i expressió escrita, han d’esser capaços d’escriure una redacció sobre ells mateixos(dades personals, gustos, hàbits o rutines, plans de futur, família...) utilitzant frases simples però, a aquest nivell, emprant els connectors bàsics(and, but, or, because, then) per a enllaçar les idées d'una manera lògica. També hauran d’entendre un texte del seu nivell i demostrar la seva comprensió global o específca mitjançant preguntes, vertader-fals, relacionant frases o frases amb dibuixos, etc. • Pel què fa al vocabulari, s’afegeixen als de 1r els següents camps semàntics: una varietat de verbs, més enllà dels què descriuen rutines, què els permetin parlar d'experiències diverses; i també parts del cos, professions, música, aparença física, sentiments i estats d'ànim, medis de transport (by). 3r ESO Els mínims de 1r i 2n ESO, més: • Parlar de pertenència (pronoms possessius) • Ús correcte de l’adjectiu: morfologia i posició. • Parlar d’obligacions amb have to/ don’t have to i donar consells amb should. • Entendre el concepte de noms contables/incontables per poder fer-ne un ús correcte: some, any, no en contextes més abstractes. • Parlar d’intencions futures: going to. • Diferenciar entre accions habituals i del moment en que es parla: • present simple/continuous.


Saber comparar: comparatiu d’igualtat, superlatiu. Saber emprar distintes formes de fer suggeriments: What/How about + -ing. • Usar amb correcció distintes expressions de quantitat. • Emprar oracions condicionals (1st type)??? • Entendre un texte escrit del seu nivell i contestar preguntes de comprensió. • Saber escriure un text sobre els temes estudiats amb un mínim de correcció gramatical, amb idées o fets clars i ordenats en paràgrafs, utilitzant alguns connectors per enllaçar les idées lògicament , utilitzant un vocabulari adequat al nivell (vocabulari après durant el curs) i que aconsiguin l'objectiu comunicatiu. •

• Vocabulari: s’afegeixen distints camps semàntics : adjectius per a descriure persones, sentiments i emocions, problemes de medi ambient, preocupacions de la gent jove, els quals s’han d’assimilar al manco de manera bàsica, així com més verbs irregulars què ampliïn les possibilitats comunicatives. 4t ESO Els mínims del cursos anteriors, més: • Usar amb correcció els conectors bàsics (and, but, because, so, although) als seus escrits. • Diferenciar entre l'ús del past simple i el continu per a descriure accions passades puntuals què tenen lloc en un moment d'una altra acció passada en progrés. • Diferenciar entre be going to, el futur simple i el present continuous per parlar del futur (ús bàsic) • Expressar probabilitat en present (Ús del modal may) • Ús bàsic de l’oració passiva. • Descriure accions, estats o activitats què han començat en el passat i què persisteixen en el present. (Ús del Present Perfect amb for i since.) • Expressar condicions reals (oracions condicionals tipus 0 i I) • Esser capaços d’escriure un text amb unes estructures i vocabulari adient al seu nivell, sobre temes vists a classe, d'actualitat i/o propers als seus interessos exposant les idées de forma clara i ordenada, utilitzant el nou vocabulari aprés, connectors per enllaçar les idées o fets exposats, i amb un mínim de correcció gramatical. • Esser capaços de contestar preguntes de comprensió sobre un texte adequat al seu nivell. • Vocabulari: al vocabulari de cursos anteriors s’afeigeixen més temes propers als interessos dels alumnes: ajuda a bones causes, el mediambient, tecnologia, els drets dels animals, la moda, verbs relacionats amb els doblers, paraules relatives a accidents geogràfcs, monuments en una ciutat, adjectius relatius a la feina i qualitats dels treballadors, relacions personals, adjectius relacionats amb la personalitat. 12. PROGRAMACIÓ DELS TEMES TRANSVERSALS El procès d'ensenyament-aprenentatge d'una llengua estrangera ofereix el marc ideal on poder tractar i debatir assumptes què puguin contribuir a la sensibilització dels alumnes envers grans temes com la pau, la tolerància, l'acceptació de la diversitat, la no discriminació per raó de sexe, idées o creences, com així també en temes tan importants com la salut, l'educació vial, l'educació ambiental i l'educació del consumidor. Tant els textos dels llibres de classe com les lectures i activitats que els professors escollim per a les classes sempre tenen relació directa o indirecta amb els temes esmentats abans. Els llibres d'anglès en general, i els què hem començat a utilitzar enguany en particular, es caracteritzen precisament per la gran diversitat de temes d'aquest tipus, molt actuals i sempre enfocats des d'un punt de vista obert i un talante liberal, deixant als alumnes la possibilitat de debatir i treure les seves pròpies conclusions. Per altra banda, els professors del departament preparem lectures i activitats específques per a les festes típiques dels països de parla anglesa (generalment el Regne Unit i Irlanda), com ara Halloween (què darrerament, i probablement pel contacte amb tants ciutadans britànics què viuen a Mallorca ja es celebra també aquí), Mardi Grass (què és un clar exemple de com


una festa pot unir a locals i immigrants), o Guy Fawkes conmemorant un fet històric; o algunes tradicions nadalenques diferents, com ara els "crackers", per a donar els alumnes motius de refexió i un major coneixement de quines coses es celebren i perquè i de quina manera i com les festes de diferents comunitats culturals sempre tenen elements comuns. L'aprenentatge d'una llengua en sí mateix és un instrument de apropament entre cultures i implica l'acceptació de les diferències, sobretot quan l'alumne arriba a descobrir això què es coneix com l'ús idiomàtic. Els refrans, per exemple, què són universals i què tenen equivalents en totes les llengües, però què s'expressen de distinta manera amb paraules diferents, són evidència de què encara què cada societat expressi les idees i els sentiments i organitzi la realitat d'una manera singular, això què és essencial és comú a totes les cultures, fns i tot a les què semblen més allunyades. Entre molts altres temes què tractem a les classes d'Anglès a modo de lectura, refexió, comentari i posterior debat, podem esmentar els següents: 1. Educació per a la pau i la tolerància: nacionalitats, climatologia del país i costums, gastronomia, festes i trets culturals de la gent d'altres països, immigració, origen de la llengua anglesa. 2. Educació Vial: països on es circula per l'esquerra i la difcultat que tenen els seus ciutadans quan venen a un país com el nostre, senyals de tràfc, edats diferents per poder conduir segons legislacions de distints països. 3. Educació Moral: sistemes polítics i costums dels països de parla anglesa, actituds de les persones cap a diferents assumptes segons els seus trets culturals. 4. Salut i Educació Sexual: importància d'una vida sana amb temes d'alimentació, activitat física i prevenció de malaltíes relacionades amb l'alimentació i amb l'activitat sexual. 5. Educació Ambiental : importància i necessitat de preservar el patrimoni natural i cultural, sobrepoblació en les ciutats, reciclatge. 6. Discriminació Sexual : en l'àmbit laboral, social i doméstic. 7.Educació del Consumidor: diferències de divisa i sistema de mesures en els països de parla anglesa, productes manufacturats en països en vies de desenvolupament, drets del consumidor. 13. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS Cada any el nostre departament ofereix activitats extraescolars durant els dies previs a les vacances de Nadal o Pasqua. Cada any repetim l'oferta del Taller d'ous de Pasqua perquè molts alumnes han participat en anys anteriors, prova de què l'activitat agrada als alumnes. Per Nadal tornarem oferir un Pub Quiz perquè el primer què organitzàrem el curs 2006-2007 amb la participació d'equips mixtos formats per alumnes i professors va ser molt exitòs. Voldriem oferir un premi als guanyadors si fos econòmicament possible, per afegir encara més emoció a la prova. També tenim la intenció de continuar amb sortides al teatre o qualsevol altra demostració cultural rellevant en la llengua estudiada(anglès o francès) que es faci a l'illa i que sigui adequada al seu nivell, sempre que les ofertes siguin interessants (les obres adequades al nivell lingüístic i gustos dels alumnes, no massa cares ni massa enfora i amb una certa qualitat) i els alumnes es comprometin a assistir-hi amb antelació. A causa de diferents factors, com ara el preu de les ofertes, o la manca d'ofertes interessants, o la difcultat que troba el centre en general per lograr l'interès d'una majoria d’alumnes per participar en les activitats extraescolars, sovint resulta una tasca complicada organitzar sortides al teatre. Enguany hem rebut més ofertes de diferents empreses teatrals i desprès d'analitzar-les triarem aqueixes què creguem més convenients i farem les sortides preferiblement per nivells (només un grup o nivell a la vegada). En principi, hem triat per als alumnes de segon cicle una lectura obligatòria (Elephant Man) què té relació amb una de les obres teatrals què ens oferten per a aquest curs, per tal d'aconseguir major motivació en els alumnes, ja què podran comparar la versió teatral amb l'obra llegida, tal com ho feren el curs passat amb una obra de Poe. A més a més, enguany esperem comptar amb un ajudant lingüístic, la qual cosa possibilitarà que els alumnes puguin gaudir d'un contacte més estret amb la cultura britànica a través de les sessions preparades per a tal fn i puguin escoltar un parlant nadiu amb certa regularitat. També s’intentarà promoure el contacte dels alumnes amb altres adolescents de països on es parla la llengua estudiada mitjançant l’internet i els e-mails.


14. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Es prendran les mesures que es creguin necessàries una vegada que els professors del departament haguin tengut un mínim contacte amb els alumnes que tenguin mancances de qualque tipus o es trobin molt per damunt del nivell mitjà del grup tenint com a base els expedients de cursos anteriors, les proves inicials, l'observació a classe, i les indicacions i recomanacions del departament d'orientació i de l'equip directiu. Si els alumnes a tractar no poden seguir el ritme del curs a pesar del seu interès, se'ls podrà donar una sèrie d'activitats de recolçament per fer dins l´aula i a casa seva per ajudar-los a aconseguir una competència acceptable en la llengua estudiada. Si el cas és el contrari, se'ls podrà proveïr de material més avançat o més complet del que s'ha vist a classe per tal de mantenir la seva motivació i per a què puguin desenvolupar millor les seves capacitats. S´ha de dir que tractar la diversitat de nivells, ritmes d´aprenentatge i actituds davant l ´assignatura donades les nostres condicions dins l´aula és molt difícil: l´elevat nombre d ´alumnes, la manca de suport a l'aula i, sobretot, l´existència d´alumnes amb problemes de disciplina o total desinterès fan casi impossible ajudar als que ho necessiten més. Apart d’aquestes línies generals, el departament aplica unes mesures concretes per tal de pal.liar l’enorme diversitat dins les aules. 14.1 Desdoblaments Enguany, com l'any passat, tenim desdoblaments a tots els nivells i grups d’ESO excepte als grups de diversifcació i 3r i 4t de via lenta Criteris de formació de grups: després de l’observació i coneixement dels alumnes per part del professor de cada curs es decidiran els criteris de formació de grups, els alumnes podrien agrupar-se per ordre alfabètic o per nivell de coneixement de la llengua o difcultat d'aprenentatge, aquests darrers essent fexibles segons els progressos individuals realitzats. Organització: A vegades tant el professor del curs com el de desdoblament duran a terme le mateixes activitats simultàniament, cadascú amb el seu grup, i d’altres, es faran activitats distintes a cada grup. Degut al nombre reduït d'alumnes durant aquests períodes s'aproftarà per a realitzar activitats per a promoure i practicar la llengua de forma oral o per atendre a la diversitat de nivells i ritmes d´aprenentatge ( és a dir, el subgrup d’alumnes amb més nivell podrà fer activitats de més difcultat i l’altre subgrup activitats de reforç de continguts bàsics o activitats orals més senzilles.) A a partir d'aquest curs, en el qual començarem a utilitzar l'aula de llengües, aproftarem també per a familiaritzar els alumnes amb pàgines web i programes d'aprenentatge de llengües online per tal de proporcionar-lis recursos què els permetin explorar maneres autònomes d'aprendre i un contacte amb material autèntic en la llengua estudiada. En general, les activitats estaran relacionades amb la programació general del curs, a la qual serviran de reforç i pràctica més intensiva. Malgrat això, les activitats podran canviar-se, modifcar-se o suprimir-se segons necessitats del grup. 14.2. Alumnes amb Adaptacions Curriculars En casi tots els grups hi ha alumnes que necessiten una adaptació del curriculum perquè no poden arribar als mínims del curriculum ofcial o perquè el seu ritme d'aprenentatge és més lent, o per raó d'altres antecedents escolars o familiars. Els alumnes amb necessitats educatives especials venen diagnosticats pel departament d'orientació. El professor corresponent, desprès d'un temps necessari per coneixer l'alumne, adapta la programació de l'assignatura en funció de les seves necessitats, què molt sovint són poc clares a priori, i els prepara una sèrie de continguts i activitats d'acord amb les seves possibilitats, sempre lligats als mínims establerts per la llei per al corresponent nivell de l'ESO, i intenta fer un seguiment individualitzat de les difcultats què troban i del seu progrés en l'aprenentatge. Alguns continguts conceptuals, respecte d'altres alumnes del mateix nivell, solen ser reduïts, adaptats o suprimits, encara què una vegada què se comença a treballar amb aquests alumnes i d'acord amb la seves característiques pròpies, aquests continguts es poden ampliar o reduir considerablement. El departament d'orientació contribuirà enguany amb una graella on ens proposarà els objectius d'aprenentatge i on haurem de registrar el grau d'assoliment de cada alumne què tengui una adaptació curricular. Encara què tots els alumnes


diagnosticats de NEE reben una adaptació curricular què depen del grau de les seves necessitats, si el professor ho estima convenient poden abandonar temporal o ocasionalment els seus continguts adaptats per a participar en activitats conjuntes amb la resta de la classe. Molt sovint, l'adaptació què es fa no te només relació amb els continguts conceptuals o les destresses sino també amb la dossifcació dels continguts i el ritme de treball. I, com a consequència del ritme més lent i de la necessitat de reciclar vocabulari i estructures constantment, hi ha continguts què s'han de suprimir. Els exàmens periòdics per controlar el seu avanç i rebre informació sobre objectius assolits i no assolits, també són diferents dels de la resta dels alumnes i, si en algun cas fan exercisis de control iguals què els dels seus companys, els criteris de correcció són diferents i/o amb un menor grau d'exigència. També advertim què aquest tipus d'alumnes tenen més necessitat d'escriure i veure les coses escrites per fxar les estructures i el vocabulari nou. L'element visual sol esser molt important en l'aprenentatge de vocabulari i gramàtica: posters, dibuixos grossos, frases escrites en cartolina a modo de poster, colors diferents per destacar diferents conceptes, etc. En els casos en els quals aquests alumnes arriben amb bons hàbits de treball i mostren moltes ganes d'aprendre és fàcil veure les difcultats què troben i, per tant, són ells els què ens mostren el camí pel qual hem d'anar per ajudar-los a progressar en el seu aprenentatge. I és molt satisfactori veure tant per a l'alumne com per al professor els progressos què fan com a resultat de la seva actitud i el seu esforç. Molt pel contrari, quan l'alumne amb NEE no mostra cap interès per aprendre i no té cap hàbit de treball ni d'esforç, és vertaderament difícil saber quant podria progressar o establir els límits entre això què pot fer i això què realment vol fer. I si a això afegim què tengui un mal comportament a classe, sembla inútil invertir tant de temps i esforç per no lograr cap resultat satisfactori, considerant que això equival a dedicar menys temps a la resta dels alumnes. En casos de comportaments disruptius què el departament considera molt greus, com la destroça reiterada del material adaptat, la manca de respecte reiterada, l'absentisme injustifcat, o les expulsions també reiterades de l'aula o del centre, es comunicarà al departament d'orientació la possibilitat de què l'adaptació curricular del alumne s'interrompeixi. En cada curs els alumnes amb NEE haurien d'adquirir una sèrie d'hàbits de treball i actituds què haurien d'estar consolidats en començar el curs següent. Quant a la llengua, haurien d'entendre les instruccions de classe i demanar algunes coses senzilles en anglès, com també participar en intercanvis orals breus i senzills. També haurien de poder establir les bases què els permetessin seguir endavant en cursos posteriors i no quedar estancats en aquestes bases durant tota l'etapa. Lamentablement, i segons la nostra experiència de molt anys, aquest no sol ser el cas. Els conceptes bàsics necessaris per a una mínima comunicació s'han de treballar any darrera any i la progressió de coneixements i desenvolupament de noves destresses no sol esser satisfactori al llarg de toda l'etapa. Entre altres raons, apart del grau de mancances de l'alumne, pensem què una insufcient atenció individualitzada podria ser la causa de la seva manca de progrès efectiu. Aquests alumnes necessiten atenció i seguiment individualitzat a temps total, i el temps què els podem dedicar a les classes de grup sencer és mínim. (La programació general per a alumnes amb adaptacions curriculars, apareix desprès de la programació de 1r i 2n D. Més abaix, a l’annex 17, pag. 69, s’especifquen els objectius , material, avaluació, i recuperació referents als alumnes amb adaptacions curriculars. ) 14.3 Alumnes d’integració Per als alumnes amb minusvalies físiques o psíquiques de diversa consideració o mancances greus preparem també material específc dins de les nostres possibilitats, per a cada cas en concret, i segons recomanacions i indicacions del departament d'orientació i de l'equip directiu del centre. Les adaptacions què es fan poden tenir relació amb diferents necessitats de cada alumne concret, i solen referir-se a continguts i/o material específc o adaptat per a un alumne en particular. En l’assignatura d’anglès mai no hem tingut reforç per a aquests alumnes a l’aula i creiem què és necessari i convenient si de veritat volem què progressin en l'aprenentatge de la llengua estrangera. 14.4 Programa de Diversifcació És la manera més efcaç d’atendre la diversitat. Els alumnes segueixen un programa específc amb continguts més baixos que la resta de grups de 3r i 4t però degut a la seva alta


motivació i ganes de fer feina moltes vegades la majoria d’ells pot arribar al fnal de curs a assolir els objectius d’un 3r o 4t d’ESO estàndar. La programació específca es troba al punt 8 d’aquesta programació. S’ha de dir que a vegades els alumnes que s’inclouen en aquest programa no compleixen el requisit de l'interès i la motivació i aquests sempre solen fracassar, per això considerem essencial què els equips educatius de cada grup prenguem consciència de l'importància què té la nostra decisió de proposar a un alumne o altre per a ser inclòs en un grup d'aquest programa. 14.5 Alumnes de llengua materna anglesa Cada principi de curs dediquem moltes hores a parlar de com atendre les necessitats dels alumnes que tenen pare o mare o ambdós progenitors de parla anglesa. Segons el seu nivell d’anglès escrit i les seves circumstàncies personals hem preparat uns “packs” de diferents nivells per a què la classe sigui proftosa i interessant per a ells i perquè millorin els tres aspectes en els quals solen tenir més difcultats: comprensió lectora, expressió escrita i ortografa . Els packs inclouen lectures amb exercicis de comprensió, vocabulari i diferents tipus d’expressió escrita. Els objectius generals són que ampliin el seu vocabulari actiu i passiu mitjançant la lectura de textos diversos i obres literàries en anglès i que millorin l’expressió escrita, especialment els problemes d'ortografa. El departament intenta començar a comprar obres literàries clàssiques i contemporànees en anglès no adaptades (unabridged version) per poder oferir a aquests alumnes, i alguns membres del departament i del centre han contribuït amb la donació d'algunes novel·les en llengua anglesa. Aquests alumnes han de cumplir amb els objectius actitudinals i de comportament igual què tots els altres alumnes. El fet de què un alumne nadiu, degut a la seva comparativa facilitat per tenir l’anglès com a llengua pròpia, aprovi tots els exàmens, no signifca què aprovi l’assignatura. No més aprovarà l’assignatura si ha fet totes les tasques encomanades pel professor, ha tingut una actitud receptiva i ha mostrat interés per millorar. 14.6 Grups Flexibles Encara què fa dos anys fèrem una prova parcial de posar en funcionament els grups fexibles només en el nivell 2n d'ESO, enguany no hem donat el pas de fer-ho per diferents raons entre les quals destaquen la manca de hores disponibles per coordinació per una banda i les difcultats què hem trobat fns ara per a la seva organització. Estam convençuts de què els grups fexibles podríen ser una resposta satisfactòria per adaptar-nos a la heterogeneidat d'habilitats i coneixements què duen els alumnes en arribar al centre i respectar els seus ritmes d'aprenentatge però estam més convençuts de què la distribució en grups ha de ser precisa i rigorosa i que un seguiment seriòs què possibiliti la fexibilitat és absolutament imprescindible. I tot això es podria lograr amb temps. Si no tenim hores disponibles per dissenyar les estratègies que permetin la preparació prèvia dels grups i hores setmanals per a la coordinació que ens permeti intercanviar dades i informació sobre l'experiència i la conveniència de canviar a alumnes de grup, no podrem dur a terme aquest projecte amb la serietat què requereix. És per tot això què el curs passat 8 membres del departament demanàrem l'autorització al Centre de Professors de Manacor per a dur a terme un seminari sobre l'organització de grups fexibles. L'activitat es va realitzar satisfactòriament però les hores concedides no varen ser sufcients per acabar d'analitzar tots els temes prevists. Encara què la mitat dels professors què participaren d'aquesta activitat no hi són al centre enguany, és possible què alguns membres del departament demanem continuar amb auqest seminari. Les idees què tenim per millorar la qualitat de l'ensenyança de llengües estrangeres tenen dos eixos fonamentals: grups medianament homogenis i reduïts amb els complements d'aules específques i material adequat, tal com se fa en els centres d'idiomes de prestigi, els quals, per altra banda, utilitzen aquests factors com a reclam d'un aprenentatge satisfactori de l'idioma de què es tracti. Malgrat això continuam debatint i discutint envers d'aquesta idea d'organitzar grups fexibles i sense dubte arribarem a dur-la a terme quan es donin al manco part de les condicions perquè funcioni satisfactòriament. Enguany tenim la intenció de sol·licitar al CEP de Manacor un seminari de formació en el centre destinat al disseny, organització, material, i funcionament dels grups fexibles.


15. Proves inicials Les proves inicials o diagnòstiques, no són en sí mateixes una eina massa fable per determinar els coneixements prèvis ni per anticipar la direcció ni el ritme què seguirà el progress dels alumnes. Existeixen diverses raons per considerar aquestes proves poc fables, entre les quals es poden esmentar : el moment en el qual es fan, quan els alumnes venen de les vacances d'estiu sense haver tingut cap contacte amb la llengua estrangera en dos messos; el fet de què es fan en un moment puntual, el qual pot no ser un bon moment per l'alumne o el més adequat; la situació dels alumnes, sobretot els de primer curs, què justament han de fer la prova de nivell quan estan en plena fase d'adaptació a la nova etapa; la sensació de part de molts alumnes de què estan essent avaluats, la qual cosa té una clara infuència en la seva actitud enfront de la prova i en el seu rendiment. A més molts dels alumnes què s'han de sotmetre a la prova diagnòstica, acaben de suspendre la prova de recuperació de setembre, per la qual raó, solen deixar la prova en blanc. Creiem què tenim maneres molt més efectives d'avaluar la situació d'un alumne que comença un nou curs, com ara, l'observació quotidiana de la feina i participació dels alumnes a classe durant el primer mes o mes i mig, l'expedient acadèmic de cursos anteriors i l'informació sobre les seves assignatures pendents, entre altres. Quant a la situació d'alumnes amb necessitats educatives especials diagnosticats, tenim tota l'informació necessària aportada pel departament d'orientació i l'equip directiu del centre en les primeres jornades de cada curs lectiu. Per tant, i en general, considerem aquestes proves poc efectives i en molts casos, redundants. Pel què fa a la recollida i aportació d'informació escrita per part de cada professor sobre el perfl acadèmic, actitudinal, i d'hàbits de cada alumne què té a classe i la qual s'ha demanat el curs passat, pensem què ha estat massa prest i el nostre departament i molts altres professors hem coincidit en què no disposavem d'informació sufcient per dur a terme la tasca demanada amb garantia de rigorositat. De totes maneres, i mentre les proves inicials siguin d'obligat cumpliment, hem modifcat per a aquest curs el tipus de prova inicial per tal de neutralitzar tant com sigui possible els aspectes negatius comentats abans, i les modifcarem cada any si trobem què poden millorarse. 16. Annex: PROGRAMACIÓ D'ADAPTACIONS CURRICULARS - TRETS GENERALS Y MODELS PER A CADA NIVELL DE L’ESO Com ja hem comentat en l'apartat de "Adaptacions Curriculars", és impossible programar una adaptació curricular a priori, sense coneixer l'alumne al qual va destinada: les característiques d'un alumne concret són les què determinen com serà la seva adaptació. No obstant això, i basant-nos en l'experiència de tants anys, estem en condicions d'esbossar una programació amb trets generals per a cada nivell de l'etapa obligatòria, encara què és molt difícil fer una línea divisòria per a aquests objectius limitats en un espai de temps curt i preveure què podrà assolir l'alumne en un curs ja què no podem preveure el seu ritme d'aprenentatge. Seria més natural fer l'adaptació curricular de l'alumne a partir dels objectius assolits en un determinat curs i no a partir d'uns objectius què l'alumne suposadament ha d'assolir durant el curs immediatament anterior. Els alumnes què necessiten adaptacions curriculars normalment no han assolit els objectius de primària, per la qual cosa alguns d'ells també s'inclouen en la següent programació. Materials i activitats d’adaptacions curriculars Aquests alumnes no utilitzen llibre de text encara què , com s'ha dit a l'apartat corresponent, podrien en moments determinats treballar amb la resta de la classe amb el llibre de text del curs si el professor considera què l'activitat és adequada i pot ser proftosa per a l'alumne. El material què normalment utilitza un alumne amb adaptació curricular signifcativa es prepara al departament per a cada alumne en particular però sol consistir en activitats de diversos tipus recollides de diferents llibres, generalment de primària, amb molts elements visuals i textos breus amb estructures bàsiques. Els tipus d'acivitats són d'un nivell de difcultat baix i es basen més en el reconeixement què en la producció, especialment al primer cicle: completar, relacionar dibuixos i dibuixos amb textos, contestar vertader-fals. En les activitats hi sol haver més components visuals i menys textos escrits. Els alumnes han de poder també llegir i entendre mostrant la comprensió amb


respostes del tipus vertader-fals, triar una opció , o relacionar. Quan els alumnes treballin en les classes de desdoblament, utilitzaran material informàtic, igual què la resta dels alumnes, però podran anar al seu ritme i rebre més ajuda individual de part del professor. Objectius generals Volem què els alumnes: • S'acostumin a saber, des d'el principi, quins són els objectius què s'espera què assoleixin, de quina manera, i quins són els criteris i instruments d'avaluació. • Valorin la feina quotidiàna, l'esforç i l'interès com el modo més important de progressar en l'aprenentatge. • Comencin a valorar la importància d'aconseguir unes competències bàsiques en una o més llengües estrangeres. • Valorin el diàleg i la tolerància com a manera de resoldre confictes. • Valorin i respectin el material didàctic i mobiliari del centre. • S'acostumin a entendre algunes instruccions de classe en anglès i a respondre en anglès dins de les seves possibilitats. • Participin en diàlegs breus i senzills. • Es preocupin d'aprendre el vocabulari nou de cada classe. • Entenguin instruccions escrites senzilles en anglès d'activitats de classe. • Entenguin instruccions orals senzilles. • Entenguin textos molt breus propers als seus interessos i mostrin la seva comprensió mitjançant preguntes senzilles o del tipus vertader-fals. • Puguin expressar-se per escrit, encara què amb algunes incorreccions gramaticals i breument, amb una mínima claretat sobre temes propers als seus interessos i entorn. • Puguin progressar en el seu aprenentatge en la mesura de les seves capacitats i interès per millorar. Metodologia En classes de més de vint alumnes, amb un elevat nivell de renou i confictivitat, i sense un professor de suport dins l'aula és fa pràcticament impossible atendre correctament a un alumne què té una adaptació curricular perquè necessita una atenció individualitzada què normalment no li podem donar. L'única ocasió en què podem atendre aquests alumnes adequadament és en algunes classes de desdoblament, una vegada a la setmana, gràcies al nombre reduït d'alumnes. Estem convençuts de què una causa important de la manca de progrés d'aquests alumnes al llarg de l'etapa, la qual cosa sol esser una tendència generalitzada, pot esser aquesta impossibilitat d'atenció individual. El paper del professor en una classe de grup sencer només es pot limitar a donar l'alumne breus explicacions i instruccions de com fer les activitats, què es corregeixen en classe si és possible, o d'un dia per l'altre . Objectius conceptuals de primer cicle En acabar el primer cicle l'alumne hauria de ser capaç de: Reconeixer i saber emprar els números. Reconeixer i saber emprar els díes de la setmana i els messos. Reconeixer i saber emprar els colors. Reconeixer i saber emprar els adjectius califcatius bàsics necessaris per a una comunicació elemental: descriure una persona, un objecte quotidià, un lloc: big, small, young, old, tall, short, long, cheap, expensive, nice, ugly, rich, poor, beautiful, good, bad, easy, diffcult. Demanar i donar informació personal elemental: nom, adreça, edat, telèfon, nacionalitat: I am, you are, he/she is; What's your name/address/phone number? How old are you/is he? My name's.... I'm/he's from ..................... Aprendre els noms de països i nacionalitats de l'Unió Europea i demanar d'on és la gent. Parlar i escriure sobre les seves pertenences: I've got ......, this is my .......+ vocabulari après. Parlar i escriure sobre els seus gusts i hobbies i entendre els dels possibles interlocutors: like,


enjoy, my favourite..... Parlar i escriure sobre les seves rutines quotidianes i entendre les dels possibles interlocutors: I + get up/ have breakfast/dinner/ have a shower/ go to/ start school/meet friends/ play tennis/ watch TV/ read a book/ play computer games/ go to bed. Parlar i escriure sobre això què hi ha a un poble o ciutat, llocs i edifcis: school, police station, hospital, cinema, park, shops, petrol station. Parlar i escriure del temps atmosfèric en present: It's sunny/rainy/ cloudy/cold/hot. Parlar i escriure d'això què sap i no sap fer i entendre possibles interlocutors: I can/can't cook/play the guitar/swim/drive/play volleyball/use a computer Entendre instruccions bàsiques de classe: read, write, look at page....., open, close, sit, come, listen, say, etc. Donar i demanar l'hora, entendre quina hora és. Descriure (oralment i per escrit) això què hi ha a un lloc : there is a/are some (només amb noms contables) i preposicions de lloc: on, in, under, behind, next to. Descriure accions (oralment i per escrit) del moment en el qual es parla: I'm doing exercisis, he's swimming, my brother's cooking, she's wearing a hat. Llegir i entendre textos breus adequats al seu nivell i mostrar la comprensió amb respostes a preguntes, vertader/ fals, o relacionant dades o dibuixos amb dades. Escriure un text breu(quatre/cinc frases) què doni informació personal, sobre la família, el temps lliure i afcions, o les rutines quotidianes. Vocabulari: Apart de les preposicions, dies de la setmana i altre vocabulari esmentat abans, els alumnes hauran d'aprendre vocabulari relatiu a l'entorn quotidià: objectes de classe, objectes personals, membre de la família, llocs i edifcis en una ciutat, algunes professions, algunes nacionalitats i països, alguns objectes i mobiliàri de la casa, alguns animals, esports i activitats de temps lliure, roba, menjar i beure. Hauran de diferenciar i poder utilitzar al manco els pronoms personals subjecte del singular: I YOU HE/SHE, i els adjectius possessius MY i YOUR. Hauran d'aprendre els verbs necessaris per parlar de les seves rutines i donar informació personal en present : be, have, get up, walk, eat, drink, use, meet, watch, listen, look, play, swim, like, enjoy, read, write, draw, paint, come, go, start, fnish, live, talk, speak. Objectius conceptuals de segon cicle En començar el segon cicle tots els continguts conceptuals del primer cicle es revisen i practiquen en la primera avaluació. En acabar el segon cicle l'alumne hauria d'afegir a les capacitats del primer cicle, les següents: Comparar entre persones, objectes, llocs, activitats: grau comparatiu de superioritat y superlatiu. Escriure redaccions breus i senzilles utilitzant el nou vocabulari i estructures estudiats i què siguin comprensibles per als lectors. Entendre un text adequat al seu nivell i demostrar la comprensió amb respostes del tipus YES-NO, vertader-fals, opcions múltiples, etc. Parlar i escriure sobre plans utilitzant el present continu. Parlar i escriure d'això què hi ha i no hi ha distingint entre noms contables i incontables i utilitzant some-any. Parlar i escriure de accions quotidianes passades utilitzant els adverbis de temps més usuals: yesterday, last week/year/Monday i ampliant el ventall de verbs apresos al primer cicle: prefer, lose, fnd, get, know, say, tell, give, borrow, lend, fall, break, make, take, cook, arrive, leave, throw, want, think, agree, imagine, sleep, dream. Vocabulari: S'amplia el vocabulari aprés al primer cicle (verbs, noms, adjectius) i s'afeigeixen adjectius per a descriure personalitat (shy, fun-loving, lazy, hard-working, confdent,etc), estats, sentiments i emocions (worried, sad, happy, tired, hungry, jealous, etc.) Criteris d’avaluació Els alumnes tindran proves periòdiques, al manco dues per avaluació, adequades a les seves capacitats i als temes i activitats fets en classe, per anar comprovant l'assoliment dels


objectius conceptuals. Les proves constaran de tres parts: gramàtica i vocabulari, comprensió lectora, i expressió escrita. També es valorarà molt positivament la feina feta a classe i l'assoliment dels objectius actitudinals (els mateixos què els establerts per a tots els alumnes de l'etapa obligatòria.) El cumpliment amb la feina quotidiana a classe, l'esforç per aprendre el vocabulari i els conceptes nous, la voluntat de comunicar-se en anglès, i el fet de què l'adaptació s'ha fet a la mida de les necessitats de cada alumne, ha de mostrar el progrés de l'alumne respecte del seu punt de partida i s'ha de refexar necessàriament en els resultats de les proves periòdiques, per tant, i exceptuant casos especials, aprovar-les és un requeriment . Recuperació Igual què tots els alumnes de l'etapa obligatòria, els alumnes amb adaptacions curriculars tindran el dret i deure de recuperar l'assignatura al setembre, fent una prova adequada als continguts conceptuals programats, i què constarà, igual què les proves fetes durant el curs, d'una part de gramàtica i vocabulari, una part de comprensió lectora i una part d'expressió escrita. A continuació, es detallen els continguts per a les adaptacions curriculars signifcatives tenint com a base els continguts dels nivells corresponents. Com es pot veure, n'hi ha continguts suprimits, continguts adaptats, i continguts què no es modifquen però això no vol dir, de cap manera, que les adaptacions siguin iguals per a tots els alumnes. Les següents taules d’adaptació curricular (una per a cada nivell de l’ESO) s’han dissenyat per a registrar l’assoliment dels objectius per part dels alumnes amb adaptacions curriculars molt signifcatives i són orientatives.

MODEL ACI 1R ESO UNIT 1 Grammar - Am/ is/are - My / your/ his /her Functions - Ask a person´s identity. - Join a club. - Read travel documents. - Complete a form. Vocabulary - The alphabet - Nationalities.

Contingut adaptat: només en forma afrmativa Contingut adaptat: primera persona singular

Contingut igual Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat: només amb l'informació pe telèfon, edat.

Contingut igual Contingut adaptat: un nombre reduït de nacio


- Countries. - Numbers 1-20. UNIT 2 Grammar - To be (all forms) - Short answers. - My/ your/ our/ their. - Wh- questions. Functions - Write a quiz. - Do a class survey. - Listen to fnd important information. - Interview people. Vocabulary - Occupations. - Sports. - Intonations in questions. UNIT 3 Grammar - There is / are. - Prepositions of place. - How many ? Functions - Talk about my hometown. - Describe my room. - Read tourist information. - Write about my hometown. Vocabulary - Town facilities. - Rooms and furniture. - Rhythm. UNIT 4 Grammar - Have got. - Saxon genitive Functions - Talk about my family. - Describe other people. - Read an e-mail. - Write an e-mail. Vocabulary - Family - Describing people. - Numbers 21-100. - Rhythm. Grammar UNIT 5 - Noun plurals. - This / these. - Prepositions of time. - Question words. Functions - Do a class survey. - Do a school quiz.

Contingut adaptat: un nombre reduït de païso Contingut igual

Contingut adaptat: forma afrmativa en person Contingut adaptat: només en persones del sin Contingut adaptat: només 1ra i 2na persona: m Contingut adaptat: Només unes preguntes con are you from?, Where is it? When is your birthday

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat: emprant només les pregun Contingut igual Contingut igual Contingut suprimit Contingut adaptat: només en singular: there is Contingut adaptat: un nombre més reduït: on,

Contingut adaptat: amb vocabulari més reduït Contingut adaptat: amb menor exigència de v Contingut suprimit Contingut adaptat: amb menor exigència de v Contingut igual Contingut igual Contingut suprimit

Contingut adaptat: en primera i segona person Contingut suprimit

Contingut adaptat: amb menor exigència de v Contingut adaptat: amb menor exigència de v Contingut adaptat: amb menor exigència de v Contingut adaptat: amb menor exigència de v

Contingut igual Contingut adaptat: amb els adjectius més bàsi Contingut igual Contingut suprimit Contingut adaptat: només plurals regulars. Contingut adaptat: només singular: this Contingut adaptat: in, on, at Contingut adaptat: només what, where, when Contingut suprimit Contingut suprimit


- Read a school textbook. - Understand classroom instructions. - Make a classroom poster. Vocabulary - Classroom objects. - School subjects. - Telling the time. - Days of the week. - /s/, /z/, /iz/ UNIT 6 Grammar - Present simple : like. Functions -Talk about things I like. - Talk about things a friend likes. - Read a penpal letter. - Write a penpal letter. Vocabulary - Sports - Types of music. - Weak forms: do / does. Grammar UNIT 7 - Present simple: routines. - Adverbs of frequency. - Word order. Functions - Directions - Talking about plans and intentions - Describing cities and towns Vocabulary - Jobs in the house. - Times of the day - Everyday activities - Stress in questions. UNIT 8 Grammar - Can. - Like / love / hate + noun / gerund. Functions - Talk about what people can do. - Compare interests. - Understand names, times and days. - Make suggestions. Vocabulary - Hobbies. - After school activities. - Abilities. - Intonations in questions. UNIT 9 Grammar

Contingut suprimit Contingut igual Contingut igual Contingut igual Contingut igual Contingut adaptat: només en punt Contingut igual Contingut suprimit Contingut adaptat: forma afrmativa, primera

Contingut igual Contingut suprimit Contingut adaptat: amb vocabulari i informac après. Contingut adaptat: amb vocabulari i informac après. Contingut igual Contingut igual Contingut suprimit

Contingut adaptat: en primera persona singul bàsica d'acord a lo què ha après. Contingut suprimit Contingut suprimit

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat: amb menor exigència de v

Contingut suprimit Contingut igual Contingut nou: el temps atmosfèric. Contingut adaptat: un nombre més reduït d'ac Contingut suprimit

Contingut igual Contingut adaptat: els mateixos verbs però seg Contingut igual Contingut suprimit Contingut igual Contingut suprimit Contingut igual Contingut igual Contingut igual Contingut suprimit


- Present continuous. - Possessive pronouns. - Demonstrative pronouns. Functions - Describe a person´s clothes. - Talking about what is happening. - Read a leafet. - Understand prices. - Buy clothes. Vocabulary - Clothes. - Colours - Action verbs. -/ I:/ and /i/. UNIT 10 Grammar - Countable/uncountable nouns. - Some, any. - I´d like. Functions - Talk about breakfast. - Other food. - Read about what people eat. - Write a recipe. Vocabulary - Food - Containers. - Menus. - Intonation. UNIT 11 Grammar - Was / were - When / Where / Who - Dates Functions - Talk about where I was. - Write a quiz about the past. - Read advertisements. - Complete a party invitation. Vocabulary - Months - Ordinal numbers. - “Schwa” sound. UNIT 12 Grammar - Past simple: regular verbs. Functions - Talk about what happened. - Find out what a friend did yesterday. - Read about a famous explorer. - Write a simple biography. Vocabulary -Regular and irregular past forms of verbs -Means of transport -Words related to trips and excursions

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat: Contingut suprimit Contingut igual Contingut igual Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut igual Contingut igual Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut igual Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut igual Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut igual Contingut suprimit


MODEL ACI 2N D’ESO UNIT 1

To be Present simple: like Personal details Free-time activities Present simple

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

Adverbs of frequency Have got Jobs at home Daily routines Present continuous Suggestions Action verbs Clothes Was / were Past simple: regular verbs Did / didn’t Past simple: irregular verbs Question words

UNIT 5 Past simple questions

UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

Types of flms Film vocabulary Jobs Predictions with will & won’t Questions & short answers Life in the future How + to be feeling Should / shouldn’t Parts of the body Health problems Sports & equipment Warm-up instructions Requests with can & could Comparatives: short adj. Better / worse Adjectives Pets Animals I think / I don’t think I agree / I don’t agree Comparatives: long adj.

Madap; forma afrmativa Madap; forma afrmativa Madap; “My name is…”, “I am X years old”, “ I am from…” Mi Madap; forma afrmativa d’uns pocs verbs (go, eat, drink…) Ms. Madap; forma afrmativa Madap; els més bàsics Madap; get up, go to school, have lunch, g o to bed Madap “I am wearing…” Ms. Ms. Madap; vocabulari molt basic Ms. – Repàs del to be Ms. – Repàs del present simple Ms. Ms. Madap; What’s your name?, How old are you?, Where are you from? Ms. Mi. Mi. Mi. Madap; forma afrmativa amb els verbs apresos a les unitats anteriors Ms. Madap; el vocabulari més bàsic Ms. Ms. Madap; el vocabulari més bàsic Madap; el vocabulari més bàsic Mi. Mi. Madap; certes presguntes bàsiques com “Can you help me?” Ms. Ms. Madap; vocabulari bàsic Madap; vocabulari bàsic Madap; vocabulari bàsic Ms. Ms. Ms.


UNIT 10

Expressions with make

Mi.

Types of music Musical instruments Adjectives Must / mustn’t Can / can’t for permission Containers Food Quantifers

Mi. Mi. Madap; vocabulari bàsic Ms. Madap; certes preguntes bàsiques com “Can I open the window?” Mi. Mi. Ms.


MODEL ACI 3R ESO Grammar Unit 1 - Present Simple: affrmative, negative and interrogative forms. - Adverbs and expressions of frequency. - Present continuous. Functions - Describing people's appearance and personality. - Expressing likes and dislikes. Vocabulary - Personality adjectives - Appearance- clothes and hair. - Prefxes for opposite adjectives. Writing: A personal desciption Reading: reading for general information Unit 2 Grammar -Past simple of to be. - There was, there were, ago. - Past simple.

-

-

-Expressions of time and sequence (frst, then, next, when, after, later, in ....) Functions Talking about present and past abilities (can and could.) Vocabulary Musical instruments and musicians. Words concerning a career in music. Suffxes for performers of different musical instruments. Comparison with suffxes already studied in words referring to doers of jobs. Reading: reading for specifc information Writing: A biography

Unit 3 Grammar - Past continuous. - Some, any,a lot of,much,many. -

Past continuous and past simple: combinaci贸 en la narraci贸. Word order Functions - Describing scenes in the past. Vocabulary - Socializing. - Weekend activities. Reading: an informal piece of writing: an e-mail. Match pictures with the sequence of events told in the e-mail. Writing: A narrative (an anecdote, past experience, description of event, etc.) Unit 4 Grammar - Comparative and superlative adjectives.

Grammar

Contingut adaptat: ne segona persona singula Contingut adaptat: alw Contingut adaptat: nom Contingut igual Contingut igual

Contingut adaptat: un Contingut igual Contingut suprimit Contingut adaptat: am Contingut adaptat: els

Contingut adaptat: no singular. Contingut suprimit Contingut adaptat: no afrmativa 1ra i tercera Contingut adaptat: nom

Contingut adaptat: nom Contingut igual Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit

Contingut suprimit Contingut adaptat: no incontables. Contingut introdu茂t: di Contingut suprimit Contingut adaptat: am Contingut suprimit

Contingut adaptat: pre Contingut igual Contingut adaptat: am

Contingut adaptat: con

Contingut suprimit


-

-

-

Too and not enough. Functions Giving advice with should and shouldn´t (role-play.) Expressing opinion Vocabulary Healthy and unhealthy habits. Adjectives describing clothes. Words that are nouns and verbs. Reading: predicting information Writing: Expressions of opinion: I think that...., in my opinion.., I'm not sure if...) Unit 5 Grammar Present perfect. Present perfect with ever and never. Writing linkers: also, too, but. Functions Talking about special moments in the past. Talking about experiences in our lives. Vocabulary Dangerous sports. Irregular past participles. Go + -ing. Reading: reading for main facts. Writing: A postcard.

Unit 6 Grammar - Present perfect with for and since. - Present perfect with just. Functions - Chatting to an exchange student (role-play.) -

Strategies to keep the conversation going. Vocabulary -Places in a city and the country. - Activities on trips and excursions. - Words with more than one meaning. Reading: reading to confrm one's guesses Writing: writing a letter and organising it into paragraphs.

-

Unit 7 Grammar Have to, don´t have to. Be going to. Present continuous for future arrangements. Linkers: so and because. Functions Talking about prohibition and lack of necessity with mustn´t and don´t have to. Vocabulary World problems.

Contingut suprimit Contingut adaptat: Contingut adaptat:

Contingut adaptat: nom Contingut adaptat: : no Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat: nom Contingut suprimit Contingut suprimit

Contingut adaptat: spo Contingut suprimit Contingut adaptat: nom Contingut suprimit Contingut adaptat: un els seus aprenentatges.

Contingut suprimit Contingut suprimit

Contingut adaptat: d personal i propera al se Contingut suprimit

Contingut igual Contingut igual Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat: am necessitat de paràgrafs

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat.: an Contingut suprimit Contingut suprimit


-

-

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut adaptat: d'u aprés.

Helping charities. The suffx –ness to form nouns. Reading: using similar words to understand a text Writing: writing an e-mail (authentic)

Unit 8 Grammar Use of simple future to make predictions and after certain verbs or words: Contingut suprimit hope, think, maybe, probably, be sure. Contingut suprimit Use of simple future in conditional sentences (type I) Functions Contingut adaptat: nom Making suggestions: how about.., why don't we..., shall we...., let's... Contingut adaptat: am Accepting or refusing suggestions. Contingut suprimit Talking about the consequences of certain actions or situations. Vocabulary Contingut adaptat: un Adjectives of emotion. Contingut suprimit Superstitions. - Adjectives ending in –ed and –ing. Contingut adaptat: nom Reading: reading for fun Contingut suprimit Writing: A personal profle and previous planning. Contingut suprimit Unit 9 Grammar -Present and past simple passive. - Use of by to introduce the agent. Functions -Giving opinions: I think/don't think, I agree/don't agree. -Asking for opinion: what do you think, why, do you agree with.... -Learning strategies to manage when you don`t know a word in English: paraphrasing, using examples or opposites, miming or drawing. Vocabulary -Computer games -Electronic gadgets - Cognates Reading: reading to check information Writing: a review (of flm, book, web page) Strategies for checking and improving your writing.

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit

Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut suprimit Contingut igual

MODEL ACI 4T ESO Unit 1 Grammar - Present Simple/Present Continuous. -

Subject and object questions. Functions - Expressing opinions with love, hate, don’t mind + -ing form. Vocabulary -Teen topics. - Helping good causes. Noun suffxes.

Adaptat: utilitzar els dos temp aprofundir en les formes Suprimit Igual Igual Suprimit Suprimit


Unit 2 Grammar - Past simple / Past continuous. -

-

-

Used to. Functions Telling a story. Vocabulary Types of story. Confusing words. Things we read. Unit 3 Grammar Comparative and Superlative adjectives. Too / Enough. Relative pronouns. Functions Explaining preferences.

Vocabulary Adjectives describing products. Verbs connected with money. Extreme adjectives. -

-

-

-

-

Unit 4 Grammar Present Perfect with ever and never. Present Perfect with just, yet and already. Functions Talking about a trip. Vocabulary Geographical features. Synonyms. Things to see in a city or town. Unit 5 Grammar Present Perfect with for and never. Present Perfect and Past Simple. Functions Describing possessions. Vocabulary Ways of communicating. Communicators. Verbs + Prepositions.

Adaptat: passat simple dels principals irregulars i aprofundi Suprimit Suprimit

Adaptat: només els gèneres més Suprimit Adaptat: newspaper, letter, comi

Adaptat: només dels adjectius cu Suprimit Suprimit

Adaptat: expressar preferències like, hate, love, don’t mind, Suprimit Suprimit Suprimit

Adaptat: reconèixer les formes Suprimit Adaptat: treball amb vocabulari

Suprimit Adaptat: sinònims de vocabular Igual

Suprimit Suprimit Igual Suprimit Suprimit Suprimit

Unit 6 Grammar - Present and past simple passive – affrmative, negative, questions and- Suprimit short answers. Functions Adaptat: reconèixer l’expressió W - Making invitations. Vocabulary


-

-

-

-

-

-

-

Art. Artistic creation. Nouns used as adjectives. Unit 7 Grammar Be going to. Present continuous for the future. First conditional. Functions Making predictions with will. Vocabulary Adjectives connected with work. Personal qualities. Compound adjectives. Unit 8 Grammar Second conditional. Must, May, might, can’t for probability. Functions Giving advice with Should, If I Were You, I’d…. Vocabulary Relationships. Feelings. Phrasal Verbs. Unit 9 Grammar Reported Speech. Indeterminate pronouns. Functions Talking about people in the news. Vocabulary The news. Fame. False Friends.

Suprimit Suprimit Suprimit

Suprimit Suprimit Adaptat: reconèixer la forma

Adaptat: prediccions bàsiques am Suprimit Igual Suprimit

Suprimit Suprimit

Adaptat: donar consell només am

Adaptat:algunes formes bàsique igual Suprimit

Suprimit Adaptat: somebody and someth Suprimit Suprimit Suprimit Suprimit

PROGRAMACIO anglès d'un IES 5KB  

PROGRAMACIÓ D’ANGLÈS IES ________________ Curs 2009-2010 0.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT 0.1.- Composició del departament 0.2.- Org...

PROGRAMACIO anglès d'un IES 5KB  

PROGRAMACIÓ D’ANGLÈS IES ________________ Curs 2009-2010 0.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL DEPARTAMENT 0.1.- Composició del departament 0.2.- Org...

Advertisement