Page 1

Bredbandsbolaget

molekyl dialog och kommunikation ab kungsgatan 84 112 27 stockholm tel 08.41 00 28 10 fax 08.654 29 10 org. nr/f-skatt 556621 – 8169 info@molekyl.se www.molekyl.se


bredband.com Innehållsförteckning Executive Summary (2007-05-16 – 2007-06-15)...................................................................................3 Action List – Förslag på åtgärder....................................................................................................... 4 Nyckeltal ..............................................................................................................................................5 Inledning ................................................................................................................................................ 6 Popularitet .............................................................................................................................................. 7 Sökmotorinformation ........................................................................................................................ 7 Besöksstatistik .................................................................................................................................... 8 Bloggnärvaro .....................................................................................................................................12 Funktion ................................................................................................................................................ 13 Tillgänglighet och prestanda ............................................................................................................ 13 Kompatibilitet och tekniska problem...............................................................................................14 Design ................................................................................................................................................... 16 Webbläsarkompatibilitet.................................................................................................................. 16 Interaktionsdesign ...........................................................................................................................20 Avslutning ............................................................................................................................................ 22 Bilagor....................................................................................................................................................23 Begrepp och terminologi ..................................................................................................................23 Bloggresumé..................................................................................................................................... 24 Screenshots....................................................................................................................................... 34 Valideringsrapport ........................................................................................................................... 44

2


bredband.com

Executive Summary (2007-05-16 – 2007-06-15) Strengths 0

Majoriteten av besökarna har god kännedom om varumärket Bredbandsbolaget.

0

Bredbandsbolagets webbnärvaro är god med många inkommande länkar från åtskilliga källor samt bra sökmotorpositionering och representation i bloggvärlden.

Weaknesses 0

Webbsidan anger inte dokumentstandard, vilket minskar tillgängligheten.

0

Webbsidans inladdningstid är relativt lång, i synnerhet för dem med långsamma uppkopplingar.

Opportunities 0

Åtgärder för sökmotorpositionering, såsom införande av bildbeskrivningar skulle öka webbsidans räckvidd och exponering mot nya kunder.

0

Genomför åtgärder för att öka trafiken till beställningssidan.

Threats 0

Webbsidans kod inte följer ingen standard. Därmed finns det risk för att webbsidans information inte kommuniceras korrekt gentemot bland annat besökare med funktionshinder.

3


bredband.com

Action List – Förslag på åtgärder Popularitet Förenkla adresserna till webbplatsens sidor. Resultat: Underlättar inlänkning, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ökad PageRank och därmed också större räckvidd.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Funktion Ange en dokumentstandard. Resultat: Garantera att webbsidans information kommuniceras korrekt oavsett vilken webbläsare eller plattform som används.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda valideringsfelen. Resultat: Säkerställer att alla besökare kan ta del av webbsidans information, även de besökare som använder audiovisuella hjälpmedel eller mobila enheter.

Kritisk Omfattande åtgärd

Optimera webbsidans grafiska element och JavaScript. Resultat: Förbättrar webbsidans prestanda, det vill säga webbsidan laddas snabbare.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Specificera ett alternativ till flash-animationerna. Resultat: Ingen besökare går miste om den informationen som flash-animationerna förmedlar.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Design Ange beskrivningar till bildelementen. Resultat: Skapar förutsättningar för förbättrad sökmotorpositionering och i och med det större räckvidd. Ökar även webbsidans tillgänglighet.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Inför en logisk informationsstruktur. Resultat: Garanterar att webbsidans information är lättillgänglig för alla besökare och även anpassad för sökmotorernas indexering. Detta ökar även webbsidans räckvidd.

Kritisk Omfattande åtgärd

Gör en receptionsanalys med Eyeflow. Resultat: Identifierar eventuella förbättringar i formgivningens läsbarhet och genomslag.

Rekommenderad Omfattande åtgärd

4


bredband.com

Nyckeltal Antal besรถk Antal unika besรถkare Sidvisningar per besรถk Genomsnittlig tid pรฅ webbsidan Andel nya besรถkare Google PageRank

244077 82290 2,45 2:35 28% 5 av 10

5


bredband.com

Inledning Den här rapporten syftar till att ge en överskådlig bild av webbsidans status och hur den förhåller sig till omvärlden. Rapporten är disponerad utifrån tre huvudrubriker: Popularitet, Funktion och Design. Under den första rubriken analyseras webbsidans besöksfrekvens, besökarprofil och sökmotorpositionering. Under nästa rubrik undersöks webbsidans tekniska profil och hur väl funktionaliteten är målgruppsanpassad. Under den sista rubriken analyseras webbsidans layout, navigation och informationsstruktur. Utifrån dessa områden skapas ett beslutsunderlag där webbsidans styrkor och svagheter identifieras samt vilka åtgärder som är rekommenderade och/eller nödvändiga. Rapporten omfattar tidsperioden 2007-05-16 – 2007-06-15 och all trafik till http://www.bredband.com. Den krypterade trafiken till https://www.bredband.com inkluderas inte, eftersom datamängden inte har någon signifikant påverkan för analysens utfall; den skyddade trafikens statistik är mycket mager i jämförelse med den vanliga trafiken. Dessutom är det i första hand existerande kunder som utnyttjar möjligheten till krypterad anslutning för mail och mitt konto.

6


bredband.com

Popularitet Under den avdelningen ges en åskådlig bild av webbsidans räckvidd gentemot kunder och intressenter under tidsperioden. Dessutom presenteras webbsidans nuvarande ställning i förhållande till viktiga marknadsföringskanaler på webben.

Sökmotorinformation PageRank Google är den ledande sökmotorn på nätet med nästan hälften av marknaden och därför är deras mått på en webbsidas popularitet av stort intresse. PageRank beräknas utifrån hur många webbsidor som länkar till varandra, samt hur högt rankade dessa sidor i sin tur är. Det innebär att en högre rankad sida som länkar till en annan sida, ökar värdet på webbsidan som länkas. Vid kontroll av PageRank får Bredbandsbolagets webbsida värdet 5 av 10. Nedan rapporteras hur många webbsidor som länkar till www.bredband.com för de fyra största sökmotorerna. Antal länkar till www.bredband.com Google 1550 Yahoo 67716 Altavista 26100 MSN 21 Antalet inkommande länkar är relativt högt och skapar en grund för att PageRank ska kunna öka ännu mer i framtiden. En kostnadseffektiv metod för att underlätta inlänkning till webbsidan, är att förenkla adresserna till de olika sidorna. Adressen till beställningssidan skulle exempelvis kunna vara

http://www.bredband.com/privat/bestall.html i stället för

http://www.bredband.com/wps/portal/privat/bestall?page=new&WCM_GLOBAL_ CONTEXT=/wps/wcm/connect/b2/privat/bestall

Sökmotorpositionering En sökning på Bredbandsbolaget i de populäraste sökmotorerna resulterar i att Bredbandsbolagets webbsida rapporteras först av alla andra företag med liknande namn. Även vid en sökning på bredband hamnar Bredbandsbolaget på topp tio, vad gäller icke-sponsrade länkar. Vid en sökning på exempelvis billigt, bra eller snabbt bredband faller dock Bredbandsbolaget ur topp tio på den ordinarie träfflistan. Sponsrade länkar visas dock vid alla sökningar som innehåller söktermen bredband. Nedan presenteras de tio vanligaste söktermerna som lett besökaren fram till webbsidan.

1

MSN har nyligen förändrat sökmotorsystemet, vilket kan förklara det låga antalet inkommande länkar.

7


bredband.com De tio vanligaste söktermerna Bredbandsbolaget krav på datorn för bredband 0900-1001090 www.bredband.com 2004040 bredband.net adsl-modem bredbandsbolaget.se bredbandbolaget bbb lagringsplats filer

2,990 210 162 115 93 85 82 79 53 48

Utifrån ovanstående är det tydligt att besökarna har god kännedom om varumärket Bredbandsbolaget. Denna slutsats stöds också av att cirka 94 procent av besöken var direktingångar.

Besöksstatistik Totalt sett har webbsidan under tidsperioden besökts 244077 gånger av 82290 unika besökare. Utav dessa besökare var 28 % nya och 72 % utav besökarna hade besökt sidan tidigare. Antal besök (diagram 1)

Antal besökare

07 -0 507 16 -0 5 07 -18 -0 507 20 -0 507 22 -0 507 24 -0 507 26 -0 507 28 -0 5 07 -30 -0 6 07 -01 -0 6 07 -03 -0 6 07 -05 -0 6 07 -07 -0 607 09 -0 6 07 -11 -0 6 07 -13 -0 615

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

8


bredband.com Distribution av besökslängd (diagram 2) 601-1 800 sekunder 6% 181-600 sekunder 8%

Besökslängd 1 801+ sekunder 1%

61-180 sekunder 7% 31-60 sekunder 4% 11-30 sekunder 4% 0-10 sekunder 70%

Värt att notera är att flest besök sker under arbetsdagar, med 20-30 procent färre besök på helgerna. I genomsnitt varade varje besök i två och en halv minut med cirka två till tre sidvisningar per besök.

9


bredband.com Besöksfrekvens (diagram 3)

Besöksfrekvens 67,881 41,181

21,386

12,187 18,348 2,684 6,684 3,862 17,367 11,057 10,082 4,959 3,186

2

1g

ån g

gå ng e 3g r ån ge r 4 gå ng e 5g r ån ge r 6 gå ng er 7 gå ng er 8 gå ng er 9gå n 15 ger -g ån 26 ger -g ån 51 ger -g å 1 0 ng e r 1gå ng 20 er 1+ gå ng er

23,213

Besöksintervall (diagram 4) Besöksintervall

14025 6440

6039 5308

3485 589

4

43

se a g d an ar s 4 da eda n ga rs 5d e ag dan ar s 6 da eda n ga rs 7 da eda n ga rs ed a 814 n da g 15 -30 ar da ga 31 -6 r 0 da 61 -12 gar 0 d 12 1-3 aga r 64 da ga 36 r 5+ da ga r

2751 2185 1889 1554

3d

ga r da

2

1d ag

se

da n

3971

Även om en hög andel besökare enbart besökt webbsidan vid ett enskilt tillfälle och under en kort tid, visar diagrammen också att en betydande andel av besökarna återkommer. Tiden mellan besöken är dessutom relativt kort.

10


bredband.com Antal besök per land (topp fem) (diagram 5)

Besök per land 237416

Ö vr ig a

d la n Ty sk

D

an

N

or ge

US A

Sv er ig e

3620

644

701

m ar k

781

915

Antal besök per svensk ort (topp tio) (diagram 6)

Besök per ort 89831

4550

lst ad

4433

Ka r

st er

as

4699

Li nk

öp in g

5872

Ö re br o

7193

leå

8521

Lu

8769

M al m ö Up ps al a N or rk öp in g

öt eb or g G

St oc k

ho lm

20874 14772

Den absoluta majoriteten av besökarna är från Sverige och en bråkdel av besökarna är från övriga världen, vilket är naturligt med tanke på Bredbandsbolagets verksamhet. Vad gäller den geografiska spridningen av svenska besökare är Stockholm dominerande, men generellt kan det konstateras att det finns ett naturligt samband mellan invånarantal och antal besök.

11


bredband.com Besökarnas källor (diagram 7)

Besökarnas källor

D

e ed ba nd .s br

Te le no r.s e

ja kt .n u

oo gl e

352

430

Pr is

2511

G

6382

ire

kt in gå ng

229903

Diagrammet visar att majoriteten av besökarna skriver in webbsidans adress direkt i webbläsarens adressfält, snarare än att de hittar till sidan genom sökmotorer eller länkar.

Bloggnärvaro Hur mycket som skrivs i bloggvärlden ger en god fingervisning om dagsintresset för varumärket. Nedan presenteras antalet bloggar för respektive bloggsökmotor under den studerade perioden. Technorati: Bloggsök.se: Google Blog Search:

54 23 59

Bredbandsbolaget förekommer relativt ofta i bloggvärlden. Com Hem förekommer ungefär i lika stor utsträckning som Bredbandsbolaget, medan Telia och Tele2 har större bloggnärvaro, vilket troligtvis beror på att de har större verksamhetsområden. En översiktlig genomgång visar att blogginläggen ofta rör kunders missnöje eller teknisk information. För en tydligare bild av vad som skrivs om Bredbandsbolaget, finns i bilagorna en resultatlista från Technorati med korta utdrag från blogginläggen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att Bredbandsbolagets webbnärvaro god. Detta gäller såväl PageRank och sökmotorpositionering som bloggnärvaron. Åtgärder Förenkla adresserna till webbplatsens sidor. Resultat: Underlättar inlänkning, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ökad PageRank och därmed också större räckvidd.

Rekommenderad Mindre åtgärd

12


bredband.com

Funktion Under denna rubrik analyseras tekniska aspekter av webbsidans funktionalitet och tillgänglighet med avseende på målgrupp och besökare. Syftet är att utvärdera hur effektivt webbsidan fungerar som kommunikationskanal.

Tillgänglighet och prestanda Validering Webbsidan anger ingen dokumentstandard, vilket innebär att ingen korrekt validering kan genomföras. Att ange en dokumentstandard är centralt för att tillförsäkra att webbsidans information kommuniceras korrekt oavsett vilken webbläsare eller plattform som används. Eftersom ingen dokumentstandard är angiven antas den enklaste och mest tillåtande standarden vid valideringen, men trots detta kan inte webbsidan valideras korrekt, det vill säga sidans kod uppfyller inte kriterierna för den angivna standarden. Detta kan orsaka problem för flera grupper, däribland besökare med funktionshinder som använder audiovisuella hjälpmedel och personer som använder mobila enheter för att besöka sidan. I bilagorna presenteras alla valideringsfelen, men eftersom dokumentstandarden inte är bestämd kan listan på fel komma att förändras.

Inladdningstid Diagrammet nedan visar inladdningstiden för webbsidans olika element på långsamma respektive snabba uppkopplingar. Elementen består av bilderna som är tyngst på 370 kilobytes totalt, text och formatering på 67 kilobytes och samt övriga (animationer och javascript) på 156 kilobytes. Den totala filstorleken för alla element är 594 kilobytes. Inladdningstid (diagram 9)

Inladdningstid i sekunder 93,59

100

Text och formatering Bilder Övrigt

80 60 33,75

40 20

19,81 6,44

0,56

2,84

0 Långsam uppkoppling

Snabb uppkoppling

Bildelementen på webbsidan är det som tar längst tid att ladda och totalt sett har webbsidan en tämligen lång inladdningstid. Om inladdningstiden är ett problem för besökarna, förväntas ett negativt samband mellan besökarens anslutningshastighet och avvisningsfrekvens (det vill säga andel besökare som lämnar webbsidan efter den första sidvisningen). I tabellen nedan presenteras genomsnittsvärdena för

13


bredband.com besökens längd och avvisningsfrekvens utifrån indelningen långsamma (under 1 Mbit) respektive snabba anslutningar (över 1 Mbit). Anslutningshastighet Över 1 Mbit Under 1 Mbit Okänd hastighet

Antal 156 209 1679 85390

Besökslängd 00:02:46 00:02:17 00:02:34

Avvisningsfrekvens 59,21% 59,89% 64,43%

Tyvärr anger inte en stor del av observationerna vilken anslutningshastighet besökaren har, men utifrån de övriga observationerna är det rimligt att anta att antalet med långsamma uppkopplingar är relativt lågt. Dessutom tycks det inte finnas något tydligt samband mellan besökarens anslutningshastighet och avvisningsfrekvens samt besökslängd. Det finns vissa optimeringar som skulle vara verkningsfulla för prestandan; på första sidan finns det 89 bilder och dessa skulle kunna eventuellt gå att optimera storleksmässigt. Även webbsidans javascriptkod går troligtvis att optimera. Storleken och laddningstiden på sidan är dock godtagbar med tanke på webbsidans låga andel besökare med långsam uppkoppling, och därför är optimeringarna bara rekommenderade snarare än nödvändiga.

Kompatibilitet och tekniska problem Plugins Webbplatsen utnyttjar idag två plugins: Flash Player (swf) och Acrobat Reader (pdf). Dessa bedöms inte orsaka några tekniska problem. Däremot rekommenderas att det specificeras ett alternativ till flash-animationerna för dem som inte har Flash Player installerat.

Brutna länkar Inga brutna länkar funna.

14


bredband.com Sammanfattningsvis vad gäller funktionaliteten, finns det vissa brister. Dessa rör dokumentstandard och att sidan inte valideras korrekt. Detta innebär att webbsidan går miste om den tillgänglighet och användbarhet som en korrekt validerad sida erbjuder. Även webbsidans prestanda kan behöva ses över. Åtgärder Ange en dokumentstandard. Resultat: Garantera att webbsidans information kommuniceras korrekt oavsett vilken webbläsare eller plattform som används.

Kritisk Mindre åtgärd

Åtgärda valideringsfelen. Resultat: Säkerställer att alla besökare kan ta del av webbsidans information, även de besökare som använder audiovisuella hjälpmedel eller mobila enheter.

Kritisk Omfattande åtgärd

Optimera webbsidans grafiska element och JavaScript. Resultat: Förbättrar webbsidans prestanda, det vill säga webbsidan laddas snabbare.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Specificera ett alternativ till flash-animationerna. Resultat: Ingen besökare går miste om den informationen som flash-animationerna förmedlar.

Rekommenderad Mindre åtgärd

15


bredband.com

Design Under denna rubrik utvärderas om navigation, layout och innehåll tillsammans skapar en logisk, lättfattlig och åskådlig enhet. Syftet är att säkerställa att webbsidans element är optimerade för effektiv kommunikation och marknadsföring på webben.

Webbläsarkompatibilitet Det finns en uppsjö av olika webbläsare och det finns många skillnader mellan hur dessa tolkar webbsidekod. De allra vanligaste webbläsarna är Internet Explorer, Firefox och Safari. Nedan presenteras fördelningen av vilka webbläsare som webbsidans besökare använder. Besökarnas webbläsare (diagram 10)

Opera 3%

Netscape 1%

Webbläsare Mozilla 1%

Internet Explorer 0,3%

Safari 10%

Firefox 85%

Firefox är i särklass den mest använda webbläsaren, vilket är förvånande men troligtvis beror på att Bredbandsbolagets kunder är tämligen datorvana. Denna dominans innebär att de kompatibilitetsproblem, som kan finnas mellan webbläsarnas tolkning, bara drabbar en ytterst liten minoritet av besökarna.

Följande webbläsare visar sidan korrekt: 0 Internet Explorer 5.5 (Win) 0 Internet Explorer 6 (Win) 0 Internet Explorer 7 (Win) 0 Firefox 1.5 (Win) 0 Firefox 2.0 (Win) 0 Firefox 2.0 (Mac) 0 Safari 2.0 (Mac) Följande webbläsare visar sidan inkorrekt: 0 Internet Explorer 5.01 (Win) 0 Konqueror 3.5 (Linux) Nedan presenteras först en skärmdump utan fel och sedan presenteras de som innehåller fel av varierande grad.

16


bredband.com Korrekt visning av webbsidan – Internet Explorer 7.0 (Win)

17


bredband.com Inkorrekt visning av webbsidan – Internet Explorer version 5.01 (Win)

Internet Explorer 5.01 visar varken menyn eller de två flash-elementen på sidan. Dessa versioner är dock gamla och har en liten skara användare. Under en procent av webbsidans besökare använder denna tidiga version av Internet Explorer.

18


bredband.com Inkorrekt visning av webbsidan – Konqueror 3.5 (Linux)

Konqueror 3.5 har liknande problem som Internet Explorer 5.01, men visar dock menyn korrekt. Konqueror är en relativt vanlig webbläsare till Linux. Det är dock bara en ytterst liten andel av webbsidans besökare som drabbas; färre än en procent av besökarna använder Konqueror. Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots att det finns vissa problem med hur webbsidan presenteras i olika webbläsare, är de som drabbas mycket få (under två procent av webbsidans totala antal besökare). Därför är detta problem ingalunda kritiskt.

19


bredband.com

Interaktionsdesign För att utvärdera begriplighet, vad gäller navigation och layout, analyseras det populäraste innehållet. Nedan presenteras de fem mest besökta sidorna. Mest besökta sidor

Mest besökta sidor 245804

9962 Privat

11912 Privat Beställ

26178 Privat - Mitt konto

Privat Bredband

Ingångssidan

35727

Förutom ingångssidan är det tydligt att en stor del av besökarna letar information om Bredbandsbolagets produkter, därför är det också korrekt att Privat – Bredband är placerat längs till vänster i navigationen. Webbsidans bildelement saknar textbeskrivningar. Utöver ökad tillgänglighet skulle införande av sådana kunna förbättra sökmotorernas indexering av webbsidan och därmed också sökmotorpositioneringen. Webbsidans layout grundas på många och invecklade tabellstrukturer, vilket gör att sidans informationsstruktur är ologisk. Detta drabbar inte den genomsnittlige användaren med en vanlig webbläsare, men däremot drabbas de besökare som använder audiovisuella hjälpmedel eller mobila enheter. För att komma tillrätta med tillgängligheten, krävs att sidans kod anpassas och förenklas samt att layouten drivs av stilmallar snarare än tabellstrukturer. Beställningssidan står för drygt fem procent av det totala antalet sidvisningar, vilket torde kunna ökas. En ordentlig receptionsanalys rekommenderas för att ge förslag på förändringar i interaktionsdesignen som skulle kunna öka trafiken till beställningssidan. Receptionsanalys kan genomföras på olika sätt, men framför allt rekommenderas visuell analys med en fokusgrupp av lämplig storlek. Med hjälp av Eyeflow-teknik kan ögats rörelser avläsas och analyseras, vilket skulle kunna ge insikt i hur formgivningens läsbarhet och genomslag kan förbättras.

20


bredband.com Sammantaget är webbsidans design och layout funktionell och godkänd. Det finns dock vissa allvarliga tillgänglighetsproblem som härrör till sidans formgivning och tabellstruktur. Åtgärder Ange beskrivningar till bildelementen. Resultat: Skapar förutsättningar för förbättrad sökmotorpositionering och i och med det större räckvidd. Ökar även webbsidans tillgänglighet.

Rekommenderad Mindre åtgärd

Inför en logisk informationsstruktur. Resultat: Garanterar att webbsidans information är lättillgänglig för alla besökare och även anpassad för sökmotorernas indexering. Detta ökar även webbsidans räckvidd.

Kritisk Omfattande åtgärd

Gör en receptionsanalys med Eyeflow. Resultat: Identifierar eventuella förbättringar i formgivningens läsbarhet och genomslag.

Rekommenderad Omfattande åtgärd

21


bredband.com

Avslutning Bredbandsbolagets webbsida har god webbnärvaro och är välfungerande med en stor andel lojala besökare. Många av besökarna letar information om Bredbandsbolagets produkter och dessutom tycks besökarna besitta bättre kunskap än genomsnittet om datorer. Det finns däremot vissa problem med funktion och design. Dessa problem rör prestanda och tillgänglighet. Mest kritiskt att åtgärda är webbsidans avsaknad av dokumentstandard och sidans invecklade informationsstruktur.

22


bredband.com

Bilagor Begrepp och terminologi Avvisningsfrekvens Procentandel enkelsidiga besök, det vill säga besök där personen lämnade webbplatsen från ingångssidan. Flash

Flash Player är en vanligt förekommande plugin som används bland annat för att visa rörliga bilder.

PageRank Googles jämförelsemått på webbsidors popularitet; PageRank följer en diskret skala från 0 till 10, där 10 anger högst popularitet. Grundprincipen är att PageRank beräknas utifrån hur många webbsidor som länkar till varandra, samt hur högt rankade dessa sidor i sin tur är. Det innebär att en högre rankad sida som länkar till en annan sida, ökar värdet på webbsidan som länkas. Validering En kontroll för att säkerställa att webbsidans kod följer den standard som uppges.

23


bredband.com

Bloggresumé Bredbandsbolagets syn på midsommar

Här är två nya sponsorspottar vi gjort för Bredbandsbolaget. Spottarna kommer sändas i TV3 och TV6 med start på måndag och över hela midsommar veckan. 10 sek variant innan programmet 7 sek 2007-06-15 åkestam.holst · Authority: 24 Sommar

Så var det sommar äntligen! Fast just idag är det lite busväder. Det är helt okej om det inte vore för det här jädra blåshålet, jag bor i :) ... avgudar svett, är Bredbandsbolaget :((((. Japp, det är dags för det igen. Ilskeutbrott på detta alldeles 2007-06-14 GRÅTTAN · Authority: 1 Stockholm: Back in Sweden!

Runt klockan sju på morgonen idag gick jag och Swimp av planet på Arlanda ... jag ihåg delar av vägen. Så nu sitter vi här i köket, surfar på hennes super snabba Bredbandsbolaget 2007-06-14 BearBlog · Authority: 4 Onsdagsnöje

Vi har haft problem med vårt bredband de senaste dagarna. Det är därför det inte har blivit så mycket bloggande för min del. Vi är mitt uppe i ett byte av bredbandsleverantör. Är sjukt trött på bredbandsbolaget och deras löften som de aldrig kan hålla. Morr! Efter ca en vecka med över 30 grader ute har det varit mycket 2007-06-14 Borderline bullshit · Authority: 1 Telefontrassel

Okej, nu har vi flyttat in. Egentligen har vi redan bott här i ett par veckor, ... de från Bredbandsbolaget och sa att de inte hade täckning här. Frenetiskt började vi leta efter andra 2007-06-14 Huset · No authority yet View Details: Que es VDSL?

Que es VDSL? Martes 12 Junio 2007 @ 9:10 pm VDSL son las siglas de Very high bit-rate Digital Subscriber Line (DSL de muy alta tasa de transferencia). Es una tecnología xDSL que proporciona una transmisión de datos hasta un límite teórico de 52 Mbit/s de bajada y 12 Mbit/s de subida sobre una simple línea de par trenzado

24


bredband.com 2007-06-13 Adsl Ayuda,Router Adsl,Adsl Modem,Todo... · Authority: 2 Äntligen tillbaka!!

Äntligen tillbaka!! 12 juni 2007 6 veckor utan Internet, blärk!! Tänk att det ska ta sån tid för Bredbandsbolaget att ändra adress (eller vad de nu gör) till två hus bort, när Telia kan ändra 2007-06-13 Sissis krypin · Authority: 6 Akrobat Hilda

Bredbandsbolaget har inte stängt av vårt internet än. Hurra! Därför måste jag passa på att berätta om vad som hände igår när vi skulle sova. Mamma och pappa var jättetrötta efter att ha flyttat hela 2007-06-13 Hilda · No authority yet You know what grinds my gears?

You know what grinds my gears? Postat Mån 11 juni 2007 18:19 av Christian Lali Malmborg i Livet Först det här med kontokortbetalning ... . Varför ska lite tevekanaler vara så dyrt att få? Bredbandsbolaget vill ha 5 000 kronor och min ... Bredbandsbolaget för de kan bara erbjuda en videoström åt gången. Den signalen stryper även lite (ca 2007-06-12 Östantill 57 · Authority: 2 Done

Nu har jag arg-mailat VDn och kundtjänstchefen på Bredbandsbolaget. Krävde uppstyrning före onsdag. Annars är vi no more kunder of BB. Fatta rädda dom lär bli. Hahahahaa! 2007-06-11 Jag heter Hanna · Authority: 64 Done

Nu har jag arg-mailat VDn och kundtjänstchefen på Bredbandsbolaget. Krävde uppstyrning före onsdag. Annars är vi no more kunder of BB. Fatta rädda dom lär bli. Hahahahaa! 2007-06-11 by hannak Jag heter Hanna · Authority: 75 Saker

Som har varit lite skumma men roliga (i mina ögon då) som hänt mig. Jag var ute på stan en kväll, svirade runt, på vägen hem stannar jag och köper mig en kebablåda på Folkets kebab, alltså bästa kebaben i Stockholm. I alla fall jag får min lilla låda och börjar gå hem, som vanligt börjar jag telefonterra folk, 2007-06-10 Jobisen · Authority: 1

25


bredband.com Stadsnätet

Nu har jag äntligen kommit till skott och beställt ny bredbandsoperatör, egentligen är jag väldigt nöjd med bredbandsbolaget men eftersom vi fått fiberkabel indragen och ... månad än vad vi betalar för 8-24mb hos bredbandsbolaget. 2007-06-09 En Södertäljebos Liv II - Mammablogg · Authority: 11 note to bredbandsbolaget.

note to bredbandsbolaget. please hook up my adsl on the given date, that was yesterday. thanks. love, Robert. Jun 06 2007-06-09 one trick pony · No authority yet Dessa säljare..

Dessa säljare.. Det här händer flera gånger i veckan nuförtiden. Telefonen ringer. Jag: Niklas speaking. Tystnad. Jag: Hallå? Tystnad. Säljare: Hallå?! Jag: Eh..jaa..hallå..? Säljare: Är det Niklas? Jag: Vem är det som undrar? Säljare: ehh…jo..jag heter Anders och ringer från Bredbandsbolaget. Jag: Jaha? Säljare: Jo jag 2007-06-08 Nikode in Yrsel · Authority: 13 HATA Bredbandsbolaget

Tre veckor och en dag. Så länge har vi varit utan uppkoppling nu. Jag kan inte Barnfebra, inte blogga, inte läsa bloggar eller maila. Bredbandsbolaget kör en ny story varje dag. För vi har ringt dom varje dag. "En tekniker hör av sig inom 24 arbetstimmar", "Vi sms:ar er i eftermiddag med status", "Vi återkommer, tekniker ska 2007-06-08 hannak in Jag heter Hanna · Authority: 75 HATA Bredbandsbolaget

Tre veckor och en dag. Så länge har vi varit utan uppkoppling nu. Jag kan inte Barnfebra, inte blogga, inte läsa bloggar eller maila. Bredbandsbolaget kör en ny story varje dag. För vi har ringt dom varje dag. "En tekniker hör av sig inom 24 arbetstimmar", "Vi sms:ar er i eftermiddag med status", "Vi återkommer, tekniker ska 2007-06-08 Jag heter Hanna · Authority: 64 os, svett och tv torka

Det osar in från grillarna på gården. Jag hör grannarnas skratt studsa mellan husen och konstaterar föga förvånat att det inte är någonting på TV ... insparning. Note to self: ring bredbandsbolaget imorgon och lös det där mobila bredbandet som Aleksi

26


bredband.com 2007-06-07 Dj Demonika · Authority: 1 jaha mage

Med min dator på magen ligger jag i sängen. Det är skitvarmt ute. Det börjar bli skitvarmt inne. Mitt bredband funkar inte, eller verkar aldrig vilja funka eftersom Bredbandsbolaget har glömt bort mig. Men jag har snälla grannar som jag snor lite signaler ifrån. Trivs väldigt bra i min nya 2007-06-07 -- FRIPPE NILSSON -- - MySpace Blog · No authority yet Dessutom

Dessutom Posted juni 4, 2007 [ *] Comments(0) i en tid då bredbandsoperatörer á för många kronor i månaden leverera instabil uppkoppling bör ... , uppkopplingstid. Så vad är det vi egentligen betalar för när vi sponsrar Bredbandsbolaget, Telia, Comhem 2007-06-05 Being Frank · Authority: 1 Mer BBB

Nu har det gått en månad sen teknikern från Bredbandsbolaget var här och kollade vår uppkoppling och han hittade inga fel då, fast han konstaterade att det var dålig hastighet. De sa att de skulle 2007-06-04 Allmänt skitsnack... · No authority yet e faktura och autogiro

Igår såg jag till att ändra mina sista fakturor som kommer varje månad till e-faktura. T ex så kostar det 20 kr varje gång man får en faktura av bredbandsbolaget. Har man många fakturor varje månad så plockar det på. Vem vill betala för att få betala? För övrigt ska jag åka och 2007-06-04 moneyman · Authority: 3 Helahelgenuppdatering

Helahelgenuppdatering Så var den helgen slut. För kort, som alltid ... bredbandsmodem till Bredbandsbolaget, hämtade ut Hasse & Tages samlade revyer som vi beställt, åkte förbi 2007-06-04 Strangelove - Alexias blogg · Authority: 12 “hatlistan”

“hatlistan” söndag, juni 3rd in Allmänt | No comments Det finns mycket att bli irriterad över här i världen och det känns ibland som att jag ... Bredbandsbolaget Regeringen Företag som faxar till hemtelefonen Personer som efter mer än 4 år

27


bredband.com 2007-06-04 in karolinas hörn av verkligheten · Authority: 1 Hammarbyhöjden.

Beskrivning av boendet, taget direkt från blocket:Rum med del i kök och badrum uthyres ENDAST till skötsam, ... internet från Bredbandsbolaget och el ingår i priset. Krav: Förskottshyra/deposition på 3500 kr och 2007-06-03 I like my women with a little meat on their bones · Authority: 6 Musik

är lite lattjo, jag är en av de som kan lyssna på samma skiva i några månader. Nej jag ljuger inte. Kommer ihåg när jag jobbade på Bredbandsbolaget, jag och Andreas gick en dag ut och tjackade skivor, sex månader senare ska vi byta lokal, jag tar då ut min Patrik Isaksson skiva som han såg mig 2007-06-02 Jobisen · Authority: 1 winlogon.exe takes 30 100% CPU

Hi! I've got a Lenovo ThinkPad T60 that behaves strange. First of all, the process winlogon.exe takes 30-100% of my CPU slowing down the PC. Sometimes icons disappear and fonts changes. I've been scanning my PC with the latest Symantec AV-application, but it says it's clean. Ad-Aware doesn't complain either 2007-06-02 Tech Support Forum · Authority: 47 Internet... telefonkö...

Så vart de torsdag... PIIP! PIIP! Alarmklockan börjar tjuta. Känner hur jag verkligen inte vill upp. -Sluta pipa klockjävel!!! ... till Bredbandsbolaget... Kom äntligen fram till en trevlig kvinna som välkomnade mig till deras 2007-06-01 Absolut Villalba · No authority yet Idag var det en väldigt vacker dag. Det är sol ....

Idag var det en väldigt vacker dag. Det är sol ute men inte bara det, idag hade vi alla treor avslutningslunch i skolan, det serverades Tacos. Jag fick fina blommor från rektorn för ett bra jobb i elevrådet (se bild). När jag kom hem från skolan hade pappa hämtat ut paket från posten. Det var 3 st lådor från bredbandsbolaget. Jag 2007-05-31 Du är hoppet i ett IQ-fritt land · Authority: 2 Utan anslutning i 10 dagar

28


bredband.com Idag fick vi ett nytt modem från bredbandsbolaget. Har nästan haft lite abstinens. Syrran tyckte jag hade uppdaterat dåligt. Här har ni min ursäkt. Undrar vad hon har att skylla på . Första jag 2007-05-31 Eva-Lenas Sida · Authority: 1 Datastress

Idag satt jag på skolan och ville använda web-msn. Samtidigt som jag hade igång den ville jag även blogga ... glömt aktivera kontot på Bredbandsbolaget. Tack och lov gick den saken på fem röda, men sen upptäckte 2007-05-29 NENNE BLOGGAR · Authority: 5 Ny internet leverantör

Äntligen blir jag av det förb....de Bredbandsbolaget! Från och med den 1:e juni kommer jag att ha någon annan leverantör. Troligen kommer det att ta ett litet tag att komma ut på nätet igen, så jag 2007-05-29 Molles blog · Authority: 3 Grattis alla mammor!

I brist på uppkoppling i helgen (tack för det Bredbandsbolaget) så har det varit glest med inlägg här. Men nu är jag på banan igen. Måste självklart inleda med att säga grattis till alla er mödrar 2007-05-28 Barnfeber · Authority: 44 Bredbandstelefonhelvete!

Jag H A T A R Bredbandsbolaget! Jag rekomenderar inte telefoni via bredbandet. Det har inte varit annat än problem. Nu i helgen har jag varken kunnat ringa, ta emot samtal eller titta på tv (eftersom den ju också är kopplad till bredbandet via Bredbandsbolaget. Nu - söndag kväll fungerar fortfarande ingenting 2007-05-28 Stilla by Starlight 2 · No authority yet Å så var det natt igen!

Och som vanligt är jag INTE trött/sömning! Har idag ägnat större delen av min tid åt att göra hemsida till fibromyalgigruppen där jag sitter med i ... bredbandsbolaget i föreningens namn och håller på att göra en ny hemsida att lägga upp där. Domännamn 2007-05-27 En kattkvinnas tankar · Authority: 4 NIX Vi vill inte ha något!

29


bredband.com Apropå artikeln i SvD idag om säljföretag som ringer upp telefoner som är anmälda till NIX. ... någon barnbokklubb. En annan gång var nu i våras då Bredbandsbolaget ringde och jag nappade. Då 2007-05-25 .. anna .. · Authority: 6 Lätt packad

Det verkar som om Bredbandsbolaget var föredömligt snabba med att stänga ner vårt internet - så snabba, faktiskt, att vi inte ens har hunnit flytta ut - så nu gör jag en snabb lunchblogg på jobbet 2007-05-25 Daddy Fool - en pappablog · Authority: 3 Ny hemsideadress

http://hem.bredband.net/b760537/ Vi har bytt till bredbandsbolaget så ny ligger hemsidan på denna adress istället. Samma hemsida bara ny adress... 2007-05-25 Välkommen till Tina · No authority yet Vingklippt

Bredbandsbolaget är inte min vän just nu. Vi har ingen uppkoppling hemma. Sen i onsdags. Vi har pratat med kundtjänsten typ 10 gånger sedan dess. Bra kundtjänst för övrigt. Kompetent. Men de säger 2007-05-25 hannak Jag heter Hanna · Authority: 75 Vingklippt

Bredbandsbolaget är inte min vän just nu. Vi har ingen uppkoppling hemma. Sen i onsdags. Vi har pratat med kundtjänsten typ 10 gånger sedan dess. Bra kundtjänst för övrigt. Kompetent. Men de säger 2007-05-25 Jag heter Hanna · Authority: 64 Spambotar, försäljare, kristna och andra p...

Spambotar, försäljare, kristna och andra parasiter Fredag 25 maj 2007, 06:10 CST / 丁亥年梅月九日06:10(猪年小满) ... det som privat i Felias arkiv. Telenumret är inte ens nixat. Bredbandsbolaget och Felia har dock båda 2007-05-25 Entrésida (Blogge Bloggelito – regeringsblogg) · Authority: 144 Back on track

30


bredband.com Back on track Maj 24th, 2007 by mittrum Bredbandsbolaget överträffade förväntningarna och här sitter jag vid internet igen och ska försöka jobba efter några dagars flytta och packa uppsemester 2007-05-24 mitt rum · Authority: 2 Telefonsmart

Jag har ju bredband (100 Mbit fiber) via Bredbandsbolaget ... hos Telenor (Bredbandsbolaget ägs ju numera av Telenorkoncernen) blir fasta avgiften för fasta ... är nöjd. ;) Andra bloggar om: bredbandsbolaget, bbb, telenor, telia, samsung sgh-e370, sony 2007-05-24 mickej in mickej.se - nu ännu värre · Authority: 12 Cicki Ma Ma

[ dsc00191.JPG] [ dsc00192.JPG] Tog återigen buss nummer 10, från Solåsvägen. Hoppade av vid Sofiakyrkan och gick hem med dammsugare och grejer, gick tillbaks till Juneporten och in på ICA där jag försökte skicka tillbaks mitt mobila internet från bredbandsbolaget vars köp 2007-05-24 LAFFstyle · Authority: 2 Ikväll 2007-05-23 emmas blogg · Authority: 1 Osäker säkerhet

Osäker säkerhet, det är titeln på en ny rapport från Global Utmanings expertgrupp för säkerhetsfrågor. Jag var där igår när den presenterades och blev litet förvånad att träffa på Piratbyråns Rasmus Fleischer i panelen. Han har många järn i elden och visar sig ingå i den där gruppen 2007-05-23 Oscar Swartz :: Texplorer · Authority: 96 Osäker säkerhet

Osäker säkerhet May 23rd, 2007 Osäker säkerhet, det är titeln på en ny rapport från Global Utmanings expertgrupp för säkerhetsfrågor. Jag var där igår när den presenterades och blev litet förvånad att träffa på Piratbyråns Rasmus Fleischer i panelen. Han har många järn i elden och visar sig ingå i den där gruppen 2007-05-23 << piratliv.se >> · No authority yet MÅNS! comhem

31


bredband.com det ser ut som 5:e juni blir en fin dag. inte nog med att det är början av juni och allt ska vara sommar och fint så ska vi med all säkerhet göra ett ... ringa runt till bredbandsbolaget, telia osv för att kolla vad andra tar för sitt bredband men när alla 2007-05-22 onödiga saker · Authority: 1 BREVDUVEGATAN 14, 4 TR Frösunda

Typ: Bostadsrättslägenhet Boarea: ca 73 kvm Rum: 3 rum och kök Avgift: 4 848 kr/mån. I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-TV. Pris: 1 595 000 kr som utgångspris Område: Frösunda/Solna Adress: Brevduvegatan 14, 4 tr 169 72 Solna BESKRIVNING Ljus och fräsch 3: 2007-05-22 Jens' blogg · No authority yet Hembesök!

På söndagkvällen blev en kvinna rånad av två män som utgav sig för att vara från Jehovas vittnen, skriver SvD. Vem sjutton kommer på en sådan idé egentligen? Uppenbarligen fungerade det, men ... Varför inte dra till med bostadsrättsföreningen eller Bredbandsbolaget eller någonting annat som potentiella 2007-05-21 * · * · * Rosa fluff * · * · * · Authority: 5 Konka

Internet konkade ur, och det skulle ta 4 dagar sa Bredbandsbolaget att få igång det igen. Som reklamen säger alltså..."våra kunder är vana att saker går fort..."mjem. Men i morse funkade plötsligt 2007-05-18 in Ville Wonka Bloggar stenhårt · Authority: 3 Telia är helt rubbade

Äntligen fick jag tummen ur och ringde Bredbandsbolaget för att säga upp min telefoni. Vi betalar 49 kronor varje månad för något vi abonnerar men inte använder. Osmart. Efter 19 minuter i telefonkö 2007-05-18 Det där livet som är nu · No authority yet Fnurra på tråden

Fnurra på tråden Imorse var en elektriker från Skanova (utsänd av Bredbandsbolaget) och tittade på vårt eluttag för att se om han kunde hitta orsaken till att våra adsl-modem plötsligt bara går 2007-05-18 Strangelove - Alexias blogg · Authority: 12

32


bredband.com No internet

No internet Internetuppkopplingen hemma fungerar fortfarande inte. Och Bredbandsbolaget har inte hört av sig sen i torsdags eller fredags förra veckan. Så jag måste ringa. IGEN. Tar det aldrig slut? Så nu sitter jag och bloggar från en annan dator… onsdag 16 maj 2007-05-16 Strangelove - Alexias blogg · Authority: 12

33


bredband.com

Screenshots Internet Explorer 7 (Win)

34


bredband.com Internet Explorer 6 (Win)

35


bredband.com Internet Explorer 5.5 (Win)

36


bredband.com Internet Explorer 5.01 (Win)

37


bredband.com Firefox 2.0 (Win)

38


bredband.com Firefox 1.5 (Win)

39


bredband.com Safari 2.0 (Mac)

Safari 1.3 (Mac)

40


bredband.com Firefox 2.0 (Mac)

41


bredband.com Firefox 2.0 (Linux)

42


bredband.com Konqueror 3.5 (Linux)

43


bredband.com

Valideringsrapport • Error Line 1 column 0: no document type declaration; implying "<!DOCTYPE HTML SYSTEM>". <html>

The checked page did not contain a document type ("DOCTYPE") declaration. The Validator has tried to validate with a fallback DTD, but this is quite likely to be incorrect and will generate a large number of incorrect error messages. It is highly recommended that you insert the proper DOCTYPE declaration in your document -- instructions for doing this are given above -- and it is necessary to have this declaration before the page can be declared to be valid. • Error Line 10 column 62: document type does not allow element "META" here. ... http-equiv="refresh" content="0;URL=/portal/redirect" />

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed). One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error). • Error Line 12 column 6: end tag for element "HEAD" which is not open. </head>

The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open. This is often caused by a leftover end tag from an element that was removed during editing, or by an implicitly closed element (if you have an error related to an element being used where it is not allowed, this is almost certainly the case). In the latter case this error will disappear as soon as you fix the original problem.

44

Webbrapport - Bredbandsbolaget 2007  

Webbrapport av Bredbandsbolagets sida 2007

Webbrapport - Bredbandsbolaget 2007  

Webbrapport av Bredbandsbolagets sida 2007