Page 1

El hardware correspon a totes les parts físiques visibles d’un sistema informàtic. Se software correspon a totes les parts del equipament lògic o suport lògic d’un sistema informàtic. Els elements d’un ordinador des del punt de vista físic són: •

CPU (Unitat central de Procés) és el cervell de l’ordinador i és on es produeixen la majoria de càlculs. El CPU és l’element més important d’un sistema informàtic.

Memòria RAM és una memòria on l’ordinador guarda les dades que se estan utilitzant en el mateix moment.

Disc dur és un dispositiu magnètic que guarda tots els programes i dades de l’ordinador.

L’uniat de CD o gravador de DVD es refereix a aquell dispositiu o aparell que realitza les operacions de lectura o escriptura dels mitjans o suports d’emmagatzemament amb forma de disc, referint-se a les unitats de disc dur, unitats de disc flexibles, unitats de discs òptics o unitats de discs magnètics.

El teclat és un perifèric utilitzat per la introducció d’ordres i dades en un ordinador. Actualment és un element indispensable per un ordinador juntament amb el ratolí.

El ratolí és un dispositiu apuntador utilitzat per facilitar el maneig de un entorn gràfic en un ordinador.

El monitor o pantalla és un perifèric de l’ordinador consistent en una pantalla que mostra l’activitat que du a terme l’ordinador al que està connectat. Un sistema operatiu: és el d'un programa que actua com a intermediari entre l'usuari de l'ordinador i el maquinari de l'ordinador. 1. Maneig de Processos. 2. Maneig de Memòria. "Magatzem". 3. Maneig de Fitxers. 4. Maneig de Dispositius d'Entrada / Sortida. 5. Maneig de Xarxes. 6. Intèrpret d'ordres. El software es pot classificar en tres grups: Software de sistema el seu objectiu es desvincular adequadament al usuari dels detalls del sistema informàtic, aillant-l’ho especialment del processament dirigit a la memòria, discs i


dispositius de comunicació. El software li procura a l’usuari adequades eines com per exemple • •

Sistema Operatiu com per exemple Apple MacOS Eines de diagnòstic Com per exemple Avast Antivirus

Software de programació és el conjunt d’eines que permeten desenvolupar programes informàtics, utilitzant diferents alternatives i llenguatges de programació que inclou • Editors de text com per exemple WorldPad • Emmagatzemar com per exemple Microsoft Acces Software d’aplicació és aquell que permet als usuaris portar una o varies tasques especificades, en qualsevol camp d’activitat susceptible autoritzat, amb especial èmfasi en els negocis que inclou • Softweare de càlcul numèric com per exemple Microsoft Excel • Software de disseny com per exemple Corel Photo Paint •

Software de control numèric com per exemple Lotus

La xarxa és un conjunt d'equips informàtics i programari connectats entre si per mitjà de dispositius físics. -Avantatges: No cal que els membres de l'equip es troben en el mateix lloc físic. Suposa un important estalvi en viatges, tant de temps com de diners. Permet la comunicació síncrona (temps real) i asíncrona (no en temps real). Facilita la gravació i l'accés ràpid a la informació i el coneixement generats. Possibilita que l'equip treballi en diferents rangs horaris, fins a 24 hores al dia (una persona deixa el projecte en un estat A i quan torna ja ha evolucionat). Permet treballar amb grups de molt més grans que en els equips tradicionals. Suposa un accés senzill i ràpid a fonts variades de coneixement. Existeix una àmplia gamma de possibilitats del maquinari i programari destinat a la gestió d'equips virtuals. -La tarjeta de xarxa és un perifèric que permet la comunicació amb aparells connectats entre si i també permet compartir recursos entre dos o més ordinadors.


Segons l'extensió de la xarxa, podem distingir les següents: PAN (Personal Area Network): la seva extensió abraça uns pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth. LAN (Local Area Network): xarxa d'àrea local. La seva extensió seria un edifici. CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat. MAN (Metropolitan Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana. WAN (Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, províncies i fins i tot països diferents. Segons la disposició física del cables i dels nodes tenim les següents tipologies de xarxa: En estrella Els avantatges de tenir una xarxa de tipus estrella són: Es senzillament d’implementar i estendre. Normalment és la més econòmica. Fàcil d’administrar Facilitat per detectar-hi errors als enllaços.

Gran ample de banda entre enllaços Les desavantatges de tenir una xarxa de tipus estrella són: Longitud de cable i nombre d’estacions limitat. Cost d’administració La fallada del node central deshabilitat tota la xarxa.


En autobús Els avantatges de tenir una xarxa de tipus autobús són: És senzilla d’implementar i estendre. Normalment és la més econòmica. L’errada d’un node no n’afecta la resta. Les desavantatges de tenir una xarxa de tipus autobus són: Síficil d’administrar. Longitud de cable i nombre d’estacions limitades. El rendiment disminueix en afegir-hi nodes. Si l’errada en lloc d’un node esdevé en el bus es difícil de detectar. En anella Els avantatges de tenir una xarxa de tipus anell són: El creixement del sistema té un mínim impacte en rendiment. Tots el nodes tenen el mateix accés. Cada node actua com a repetidor, això permet que la xarxa tingui una gran extensió.

Les desavantatges de tenir una xarxa de tipus anell són: Normalment és la més cara. L’error d’un node afecta la resta.

En malla Els avantatges de tenir una xarxa de tipus malla són: Alta disponibilitat. Si falla un node hi poden tenir rutes alternatives.


Les desavantatges de tenir una xarxa de tipus malla són: És més cara que altres topologies.

El switch és un aparell de xarxes que permet agrupar un conjunt d’ordinadors i fer que passin pel mateix cable. El hub és un dispositiu de xarxa que permet agrupar un conjunt de dispositius Ethernet en un mateix segment de xarxa. La diferència entre aquests dispositius és que el Switch, per cada paquet que hi arriba, l’envia només al seu destí.

La comunicació inalàmbrica o sense cables es aquella en la que extrems de la comunicació no es troben units per un medi de propagació física, sinó que s’utilitza la modulació de ones electromagnètiques. Un protocol es un conjunt de regles utilitzades per a ordinadors para que es comuniquen entre ells a través de la red, los protocols poden ser implementats per hadware i software un protocol defineix el comportament de una connexió de hardware. Una direcció IP es una etiqueta numèrica que identifica, de manera lògica y jeràrquica.

Informàtica  

Informàtica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you