Page 1

L’ATMOSFERA L’atmosfera, la coberta gasosa que embolcalla la terra, determina el clima. Les emissions de contaminants atmosfèrics n’alteren l’equilibri i poden afectar la salut de les persones. Mantenir una bona qualitat de l’aire és una de les prioritats de futur, per garantir la salut de milions de persones del planeta. 1.tipus de capas :

1.2 La Troposfera Esta es una imagen de nubes en la Troposfera terrestre. La troposfera es la capa inferior (más próxima a la superficie terrestre) de la atmósfera de la Tierra. A medida que se sube, disminuye la temperatura en la troposfera. En la troposfera suceden los fenómenos que componen lo que llamamos tiempo.

1.3 La Estratosfera Nubes en la estratosfera Presione sobre la imagen para ampliar La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera de la Tierra. A medida que se sube, la temperatura en la estratosfera aumenta. El ozono provoca que la temperatura suba ya que absorbe la luz peligrosa del sol y la convierte en calor. La estratosfera está por encima de la troposfera.

1.4 La Mesosfera La Tierra y su atmósfera Presione sobre la imagen para ampliar La mesosfera es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra. La temperatura disminuye a medida que se sube, como sucede en la troposfera. Puede llegar a ser hasta de -90° C. ¡Es la zona más fría de la atmósfera! La mesosfera empieza después de la estratosfera. A veces, se puede distinguir la mesosfera en la orilla de un planeta (como la banda azul en extremo derecho de la fotografía).

1.5 La Termosfera Los trasbordadores espaciales giran


alrededor de la Tierra en la Termosfera. La termosfera es la cuarta capa de la atmósfera de la Tierra. Se encuentra arriba de la mesosfera. A esta altura, el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la actividad solar. Si el sol está activo, las temperaturas en la termosfera pueden llegar a 1,500° C y ¡hasta más altas! La termosfera de la Tierra también incluye la región llamada ionosfera.

1.6 La Exosfera Presione sobre la imagen para ampliar La última capa de la atmósfera de la Tierra es la exosfera. Esta es el área donde los átomos se escapan hacia el espacio. La fotografía de la izquierda muestra la Tierra, su atmósfera (es muy probable que las nubes sean de la troposfera y de la estratosfera), el borde del planeta (la curva azul oscuro y la orilla que corresponden a la mesosfera y la termosfera), todo eso terminado por la exosfera (del azul más oscuro a negro) que se continúa en el espacio.

2.contaminacio acustica : 2.1 Definicio de Sorroll: El soroll, entès com a sons molestos que percep l’oïda, és considerat contaminació, ja que deteriora la qualitat ambiental del territori. En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els nivells sonors, els efectes del soroll, les fonts principals i la legislació implicada.

2.2 Fonts de sorroll: Les principals fonts de soroll ambiental són: - El trànsit: rodat, ferroviari i aeri - Les activitats industrials i recreatives - El veïnatge Durant els darrers anys, l’increment del trànsit ha estat continu i exponencial, tot i que s’han esmerçat molts esforços per aconseguir que cada vegada els vehicles facin menys soroll, continua sent la causa principal de soroll ambiental. El grau d’industrialització és generador de fonts de soroll, així com les activitats comercials, artesanals, agrícoles, recreatives, instal·lacions etc. A més, les ubicacions de les activitats industrials amb la seva dispersió territorial perifèrica generen una forta mobilitat que escampa més soroll. El soroll del veïnatge pot ser també una font de molèsties.

2.3 Efectes de sorroll: El soroll és un contaminant susceptible d'afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida; ja que, a més de tenir incidència sobre la salut, també influencia la comunicació i el comportament. La molèstia per soroll porta implícit un fort component subjectiu. Un mateix so pot ser considerat agradable o molest segons les seves característiques, les del receptor i les del moment en què es produeix. Els efectes sobre la salut poden ser, entre d'altres: - Disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva - Manifestacions de sensacions de molèstia - Nerviosisme - Irritabilitat - Interferències en el son que produeixen: cansament, disminució del rendiment, disminució de la concentració en el treball, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, del sistema neurovegetatiu, etc.

2.4 Mesurament i avaluació de la contaminació acústica


Existeixen diferents aparells de mesura del soroll ambiental com ara: - Sonòmetres: aparell per mesurar el nivell de soroll que hi ha en un lloc i en un moment determinats i per verificar amb garanties el compliment de normatives i ordenances de soroll. - Calibradors: aparell que genera un so estable a un nivell i una freqüència determinades. Perquè un mesurament sigui vàlid s’ha d’ajustar el sonòmetre al nivell de pressió acústica de referència i comprovar que aquest nivell es manté després del mesurament. Per mesurar sorolls amb poca variació temporal, el paràmetre de mesura és el nivell de pressió ponderat A (LpA), però hi ha molts sorolls que varien en el temps, per exemple el soroll del trànsit, fet que ha originat d’altres paràmetres més descriptius. El paràmetre de mesurament més important és el nivell de soroll continu equivalent (LAeq,T) ja que permet referir un soroll variable, en un interval T, al nivell de pressió sonora equivalent al d’un soroll continu; és a dir, l’aparell que mesura fa la integració energètica durant un temps determinat. En acústica, s’anomenen paràmetres estadístics els nivells sonors que han estat ultrapassats durant un percentatge determinat del temps de mesurament. Per exemple, LA90 45 significa que durant el 90% del temps els nivells són superiors a 45 dB(A). El nivell LA90 d’un soroll és conegut com el soroll de fons.

Atmosfera  
Atmosfera  

contaminacio acustica

Advertisement