Page 1


INTRODUCCIÓ  

“Si vols un adult amb un pensament creatiu, de petit explica-li contes; si el vols a més a més savi, explica-li més contes” (A. Einstein)

-­‐ QUÈ   -­‐  PER  QUÈ   -­‐  COM      


CONTE: EL  MOLINET         http://www.youtube.com/watch?v=8Khc6GPWqNc&feature=youtu.be                                            


... I  DE  LA  PRÀCTICA...  A  LA  TEORIA                  


-­‐ Definició     -­‐  Característiques  bàsiques     ·  combinació  de  text  i  imatge  (generalment)   ·  representació  del  món   ·  més  fets  que  descripcions   ·  tècnica  simple   ·  intenció  educativa  i  socialitzadora     -­‐  Estructura:  Inici,  desenvolupament,  final    


· FINALITAT    

-­‐ essencialment  és  una  obra  d'art     -­‐  desenvolupament  de  la  creativitat     -­‐  desenvolupament  del  llenguatge  i  l'expressivitat     -­‐  vincle  de  confiança  i  afectivitat  entre  narrador-­‐receptor       -­‐  desenvolupament  psicològic     -­‐  desenvolupament  social     -­‐  incentiva  el  plaer  d'escoltar  amb  atenció  i  interès  


· Qualitats  d’un  bon  narrador:    

-­‐ assimilar  i  trobar  l'essència  de  la  història   -­‐  conèixer  i  dominar  el  públic   -­‐  recursos  per  captar  atenció  i  motivació       -­‐  ser  el  màxim  naturals     -­‐  llenguatge  simple  i  clar     -­‐  expressió  dramàtica     -­‐  la  veu    


Tenim en  compte:    

-­‐ material     -­‐  edats  dels  infants     -­‐  centre  d’interès  que  volem  tractar     -­‐  objectius  educatius  que  ens  plantegem   Recursos     -­‐  veu,  cos,  material,  espai,  públic...    


Tècniques per  crear  o  versionar  contes     ·  agafar  un  conte  clàssic  i  fer-­‐ne  una  versió  o  continuar-­‐lo  

· partir  d'una  pregunta  per  crear  un  conte  nou   ·  escollir  dues  paraules  i  ajuntar-­‐les  amb  una  preposició   ·  inspirar-­‐se  a  partir  d’un  objecte  concret     ·  utilitzar  recursos  interactius  d’internet,  exemples:                    


CONCLUSIÓ  

-­‐ aproximar-­‐nos  a  l'art  d'explicar  contes  a  través  de:          ·  COM,  experimentant  in  situ  la  narració  d'un  conte          ·  elements  teòrics  

   

“Hi  havia  una  vegada...”      


BIBLIOGRAFIA        

Bryant, Sara  (2003).  Com  explicar  contes.  Barcelona.  Ed.  Nova   terra     Carme,  (2010).  Sac  d’idees  i  recursos  infantil.  [Data  de  consulta:   27-­‐05-­‐12]     <  http://sacrecursosdinfantil.blogspot.com.es/2011/05/el-­‐ valor-­‐educatiu-­‐dels-­‐contes.html>        


I AMB  EL   MOLINET  SALAT,   AQUESTA   PRESENTACIÓ   HEM  ACABAT  

l'art d'explicar contes  

treball CIE'12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you