Page 1

Retroba’t darrere les paraules


Direcció editorial: Laia Domenech

Disseny del llibre i la coberta: Laia Domenech Primera edició: Juny de 2013 © Kawish, guia espiritual © Editorial Destino Lepant, 338, 08025 Barcelona www.destino.com Impressió: Book Print Digital S.A. ISBN: 978-84-9788-076-3 Dipòsit legal: B- 37.7999-2013 Tots els drets reservats. Es prohibeix la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, i el lloguer o prèstec públic sense l’autorització per escrit dels titulars del copyright.


kawish

ÍNDEX Descobreix kawish 9 Conceptes 11 Saviesa 12 Imaginació 14 Justícia 16 Força 18 Bellesa 20 Generositat 22 Estabilitat 24 Paciència 26 Amor 28 Salut 30 L’alfabet hebreu 33 Aleph 34 Beth 36 Gimel 38 Daleth 40 Heh 42 Vav 44

7


8

kawish

Zayin 46 Cheth 48 Teth 50 Yod 52 Kaph 54 Lamed 56 Mem 58 Nun 60 Samekh 62 Ayin 64 Peh 66 Tzaddi 68 Qoph 70 Resh 72 Shin 74 Tau 76


kawish

DESCOBREIX KAWISH Kawish és una guia espiritual l’ajudarà a recórrer un camí ple de coneixement mitjançant les paraules. El seu objectiu és fer-lo millorar com a persona i mantenir la puresa de l’ànima amb la mística de les paraules. A partir d’un concepte, vostè ha de crear aquesta paraula fent servir les lletres de l’alfabet hebreu, buscant el significat que s’amaga darrera d’aquestes i cercant més informació al seu voltant per complementar-la. Una vegada ha aconseguit trobar la paraula, vostè ha interioritzat el concepte gràcies a la recerca i al estudi sobre això, millorant aquest aspecte de la seva vida. Aquí comença el seu camí, retrobis darrere les paraules.

9


kawish 11

ELS CONCEPTES Kawish li proporciona deu conceptes basats en l’arbre de la vida. Aquestes deu paraules són escollides pel seu rerefons. Es tracta de conceptes que no poden faltar en la vida d’una persona i que la completen. El seu ordre és irrellevant però en cas de que el consumidor del producte cregui que s’ha d’establir un cert ordre serà ell mateix qui l’apliqui. Els conceptes aniran acompanyats d’un petit text informatiu sobre ells i algunes cites importants que en tinguin relació. A continuació descobrirà aquests 10 conceptes i els seus significats.


12 kawish

SAVIESA La saviesa és una habilitat que es desenvolupa amb l’aplicació de la intel·ligència en l’experiència, obtenint conclusions que ens donen un major enteniment, que al seu torn ens capaciten per reflexionar, traient conclusions que ens donen discerniment de la veritat, el bé i el mal. La saviesa i la moral s’interrelacionen donant com resultat un individu que actua amb bon judici. Algunes vegades es pren saviesa com una forma especialment ben desenvolupada de sentit comú. En la Saviesa es destaca el judici basat en coneixement i enteniment; l’aptitud de valer-se del coneixement amb èxit, i l’enteniment per resoldre problemes, evitar o impedir perills, aconseguir certes metes, o aconsellar a uns altres. És l’oposat a l’estupidesa i la bogeria, i sovint es contrasta amb aquestes. Tomás d’Aquino defineix la saviesa com “el coneixement cert de les causes més profundes de tot” (*In *Metaphysica, I, 2). Per això, per a ell, la saviesa té com a funció pròpia ordenar i jutjar tots els coneixements.


kawish 13

La saviesa pren les seves referències del que es denomina memòria a llarg termini. En altres paraules, el viscut ha d’haver-se experimentat amb suficient freqüència o intensitat com perquè no s’esborri del nostre record, s’insereixi en els esquemes del que considerem bo o dolent i es prengui en compte com a part dels processos de supervivència de l’individu. El paper que juga aquest concepte en la selecció natural és de vital importància; encara que també imposa una càrrega quan el mitjà canvia i la memòria a llarg termini només rescata records que ja no són actuals, per la qual cosa l’edat, l’envelliment i el desgast *neural suposen un handicap en la readaptació de l’individu en qüestió, dificultant la inserció de les noves dades en aquesta memòria, dilatant els temps de resposta i posant en greu perill la supervivència de l’individu en el mitjà canviant com en la filosofia en els quals s’apliquen els mitjans quàntics.


kawish 33

L’ALFABET HEBREU L’alfabet hebreu consta de 22 caràcters els quals cinc tenen una grafia diferent al final de paraula. S’utilitza per escriure en idioma hebreu, yidis i judeoespanyol. Aquest alfabet es caracteritza per tenir únicament caràcters consonàntics i la puntuació diacrítica dels masoretes s’utilitza únicament coma ajuda en l’aprenentatge. L’alfabet sense puntuació és la manera més comú i estesa d’escriptura en hebreu, molt utilitzat a la premsa escrita i la prosa. A continuació trobarà les 22 lletres que formen l’Álef-Bet amb tota la simbologia que li correspon.


34 kawish

ALEF La Paradoxa L’alef està formada per dues iud, una en la part superior dreta, i l’altra en la inferior esquerra, unides per una vav en diagonal. Això representa les aigües superiors i inferiors amb el firmament entre ells. En el servei de l’ànima l’aigua superior és aigua d’alegria mentre que l’aigua inferior és aigua d’amargor. FORMA


kawish 35

Mons El sistema respiratori, el diafragma, el sistema digestiu. El líquid cefaloraquidi, la membrana, la humitat del cervell. NOM Bou, mil, ensenyament, mestre. Mons Bou, la grollera realitat física, l’ànima animal inferior. Mil. NOMBRE Un. Un significa “gens a partir d’alguna cosa”. Mons El primer de tots els nombres que es poden explicar. El començament d’un procés en la naturalesa i en la seqüència dels esdeveniments del món. Un significa “alguna cosa a partir d’alguna cosa”.


QUÈ ÉS KAWISH? Kawish és una guia espiritual l’ajudarà a recórrer un camí ple de coneixement mitjançant les paraules. El seu objectiu és fer-lo millorar com a persona i mantenir la puresa de l’ànima amb la mística de les paraules. Endinsat dins una nova forma de pensar amb Kawish i retroba’t darrere les paraules.

Kawish | Guia Espiritual  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you