Page 1

ESTIL DIFERENT EN LA MANERA DE FER LES COSES A l’Ateneu només li van rentar la cara per 250.000 € • Les obres de l’Ateneu no estan acabades com el seu projecte indica. Li falta l’ascensor, li falta l’Aigua Calenta Sanitària, prevista amb plaques solars, li falta acabar la façana del C/ Major que havia de ser forrada amb una fusta especial i molt vistosa, li falta el tancament-separador de la sala d’entitats, li falta acabar la segona planta on hi ha una altra sala d’entitats,... • No hi ha calefacció a les sales d’entitats o reunions. • Tot el que falta està en el projecte de 200.000 € que curiosament una setmana després de començar les obres, l’equip de govern va incrementar el pressupost amb 35.000 €, despesa que haurà d’assumir l’Ajuntament pel concepte d’imprevistos. • Cal destacar que l’Ajuntament ha gastat 6.000 € més pel manteniment de l’Ateneu tot i les obres que s’hi han fet. El grup de Convergència i Unió ja va mostrar el seu desacord amb l’increment del pressupost de l’obra i la política de pedaços d’aquest Ajuntament. És una pràctica habitual d’aquesta corporació que les obres acabin incrementantse fins a un 20%.

Tous té futur En el tram final de la present legislatura és el moment de fer balanç, i des del Grup municipal de CiU volem mostrar el nostre total desacord amb diverses actuacions de l’equip de govern. Amb aquestes dades també volem donar arguments per a la reflexió i contrastar la informació autocomplaent que ens arriba des de l’Ajuntament Tous té futur.

Projecte aprovat per l’Ajuntament

PROJECTES LLEI DE BARRIS A finals de febrer l’Ajuntament aprova 10 projectes d’obres, un dels quals és “adequació dels carrers del nucli antic” que projecta asfaltar el C/ Sentfores i treure els empedrats dels C/ Prats i C/ Torrenova per convertir-lo en una plataforma única. CiU va manifestar en el Ple el desacord en aquest projecte per NO contemplar les xarxes de clavegueram i aigua noves. En un carrer nou no es pot tenir una xarxa de serveis vella. Val més fer un carrer ben fet que no rentar la cara a cinc carrers.

• El projecte aprovat per l’Ajuntament? • El projecte presentat per ERC? • El projecte presentat per ERC és també el projecte de PSC-PSOE? • El PSC-PSOE, presentarà el seu projecte? • Es farà una consulta ciutadana per escollir el projecte final? • Es faran tots dos alhora, o cap dels dos?

Cal Frarès no és un finca destinada a Equipaments. S’ha aprovat el projecte de l’equipament de Cal Frarès contrari a les Normes Subsidiàries. CiU ha fet una al•legació, i una altra al juliol del 2009. S’han desestimat totes dues.

Tous té futur

Què es farà a Cal Frarès?

Imatge publicada pel grup d’ERC Tous

Cal Frarès ha estat un objectiu fonamental del nostre alcalde. I l’ha portat a fer unes gestions massa precipitades i contradictòries. Cal Frarès ha costat 120.000 €. Per la compra de cal Frarès s’han venut dos solars municipals per un import de 78.000 € i 69.000 €. Amb el solar de 69.000 € més 71.000 € que la Generalitat subvenciona s’obtenen 140.000 €, més que suficients per comprar cal Frarès. On son els 78.000 € del segon solar? Calia vendre el segon solar?


POUM

RENÚNCIA A SUBVENCIONS

Després de l’aprovació inicial vàrem demanar una còpia en format paper per poder treballar la informació d’una manera mes àgil (el 15 de setembre de 2009) i ens la varen facilitar el 20 de setembre del 2010, vuit dies abans del Ple per la seva aprovació.

• Renuncia a la Subvenció de 8.000 € que el Departament General de Participació Ciutadana va atorgar el 22/07/2008 per promoure la participació ciutadana (JGL 15/09 de 10 de novembre de 2009)

Tots hem estat testimonis presencials d’un POUM imposat i sense complir el programa de participació ciutadana. Hi ha implícit un CAUM (Consell Assessor Urbanístic Municipal) i una CPES (Comissió Participativa d’Entitats i Seguiment) que no s’ha tingut en compte tot hi haver estat publicat al BOP.

• Es va aprovar el projecte de “Portada d’aigua al nucli de Fillol des de la urbanització del Serral” amb dues fases i per un pressupost de 570.360 €. Aquest projecte té dues subvencions 193.319 € de l’ACA i 194.811 € del PUOSC i l’Ajuntament aporta 107.000 € (JGL 15/09 de 10 de novembre de 2009). En el Ple 08/10 de 2 de novembre de 2010, Punt 4 de Modificació de crèdit 5/10 es dóna de baixa la partida pressupostària de la portada d’aigua a Fillol.

Aquest POUM reurbanitza 33.700 m2 de sòl per a 192 habitatges i també crea nous terrenys (111.300 m2 ) per construir-hi 172 habitatges. No l’hem aprovat perquè trobem exagerat el seu creixement, perquè és un POUM definit per l’equip de govern i amb una participació ciutadana dirigida, perquè no ens hi han deixat participar com a regidors que som... Un POUM a esquenes del tècnic municipal. L’alcalde i l’equip redactor són els responsables d’aquest POUM i entenem que l’arquitecte municipal hauria d’estar col•laborant i aportant els seus coneixements ja que, en definitiva, és qui coneix el municipi i haurà d’aplicar la nova normativa. L’alcalde ha prescindit de l’arquitecte municipal i prova d’això és que no ha estat convidat a la comissió d’urbanisme de la Generalitat on es debat el POUM per a la seva aprovació.

L’ESCOLA

EDIFICI ALDO MARTIN’S

Al principi del curs 2008 i amb una reunió de pares a l’escola, l’alcalde es va comprometre davant de tots a tenir l’escola nova per al 2011. No es poden fer propostes tan contundents si no es poden complir.

Edifici polivalent en el qual l’ajun tament h a i nverti t en diversos projectes on es preveien aules polivalents per formació, informàtica, escola de música, espai per les entitats del poble, emissora de ràdio municipal.

Cal treballar per una escola nova, que reuneixi les condicions mínimes i necessàries, amb un pati gran on els nens puguin jugar i fer esport. On els professors disposin del seu espai. Que no tingui barracons i que no hagi d’ocupar la via pública.

L’única inversió important va ser la sala d’exposicions, abandonant posteriorment la reforma integral de l’edifici.

• Projecte d’un equipament audiovisual per al Casal Cultural de Sant Martí de Tous per un import de 120.000 €. El Decret 104/10 renuncia a la subvenció atorgada pel Departament de Cultura per un import de 40.000 € i el projecte es queda sense executar.

LES PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

PROJECTES I DINERS LLENÇATS

Dos enginyers han realitzat els projectes per instal•lar plaques fotovoltàiques a les cobertes de l’Ateneu i al magatzem municipal. A l’Ateneu 18 Kw per 135.000 € Al Magatzem 20 Kw per 109.000€ L’Ajuntament, després de convidar tres empreses, va adjudicar els dos projectes a l’empresa INVERSOLAR65. La coberta del Magatzem és molt més gran que la de l’Ateneu, per tant hauria de ser més cara i no és així. Posar plaques a l’Ateneu ha sortit més car que posar plaques al Magatzem. És un exemple que les coses no es fan bé.

Aquest mandat s’ha invertit molt en la redacció de projectes que no han servit per res: reordenació complex esportiu, edifici com a Centre Cívic, reforma integral del casc antic,... Dir també que l’ajuntament està capacitat per realitzar projectes i que s’han pagat grans quantitats a professionals externs quan es podien fer des del mateix ajuntament. Indignant i denunciable. No hi ha factura del projecte de portada d’aigua a Fillol.

Tous té Futur  

Butlletí que ha tret l'equip municipal de CIU de Sant Martí de Tous.

Advertisement