Page 1

Capacitats: Conèixer la incidència de les tecnologies de la informació en la societat i adoptar una actitud realista davant el medi Informàtic, la seva evolució i futur. Utilitzar ferramentes i recursos propis de les tecnologies de la informació per a: seleccionar, recuperar, transformar, analitzar, transmetre, crear i presentar informació. En definitiva, millorar el seu treball utilitzant per a aconseguir-ho els recursos tecnològics. Resoldre problemes propis del nivell acadèmic de l’alumne mitjançant l’ordinador. Utilitzar conceptes i processos bàsics relatius a l’ús de les eines informàtiques específiques al seu nivell. Programes d’edició, gestió, càlcul, dibuix, disseny, control, etc. Objectius: - Desenvolupar actituds investigadores relacionades amb les destreses cognitives i el aprenentatge autònom. - Valorar la importància del treball en grup, assumit responsabilitats individuals en l’execució de les tasques planificades desenvolupant actituds de cooperació i col·laboració. - Adquirir els coneixements bàsics de la informàtica. - Utilitzar els coneixements informàtics per a seleccionar, recuperar, transformar, analitzar, transmetre, crear i presentar la informació.. - Elaborar estratègies personals per a l’anàlisi de situacions concretes i resolució de problemes. - Facilitar el coneixement de la realitat tecnològica en la que se desenvolupen els alumnes al valorar els efectes de la Informática en la societat. - Iniciar a l’alumnat i guiar-lo per tal de poder reestructurar els seus coneixements I mitjans dels que disposen per a obtenir les destreses que els permetin interactuar amb l’ordinador. - Conèixer les aplicacions bàsiques de l’informàtica adients al nivell educatiu en què es trobin. Habilitats

Valoración crítica de las aportaciones del ordenador al desarrollo de la sociedad y de sus aspectos discutibles Comportamiento ético en el manejo de la información

Valoración de la precisión, claridad y utilidad de al autoedición para representar, comunicar y maquetar diferentes trabajos del mundo social, científico y tecnológico

Pag.2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you