Page 1

Aules informàtica:

Hi ha dificultat en l’horari per accedir a l’aula Perquè no tinc un ordinador a l’aula Em costa trobar el programa que sigui adient als continguts que imparteixo No tinc nivell d’usuari per poder portar als meus alumnes Perquè ja els hi porten altres companys del nivell o cicle Els meus alumnes ho fan en activitats extraescolars Em costa encabir-ho en la dinámica normal de la meva classe Sempre que ho he provat hi ha algun problema tècnic Són pocs ordinadors per la quantitat de nens que tinc Perquè no és obligat per al currículum Ningú m’ha explicat què fer Es crea molt de desordre amb els alumnes

Observacions: Aules audiovisuals: Hi ha dificultat en l’horari per accedir a l’aula Perquè no tinc un ordinador a l’aula Em costa trobar el programa que sigui adient als continguts que imparteixo No tinc nivell d’usuari per poder portar als meus alumnes Perquè ja els hi porten altres companys del nivell o cicle Els meus alumnes ho fan en activitats extraescolars Em costa encabir-ho en la dinámica normal de la meva classe Sempre que ho he provat hi ha algun problema tècnic Són pocs ordinadors per la quantitat de nens que tinc Perquè no és obligat per al currículum Ningú m’ha explicat què fer Es crea molt de desordre amb els alumnes


Observacions: Aules amb pissarres digitals interactives Hi ha dificultat en l’horari per accedir a l’aula Perquè no tinc un ordinador a l’aula Em costa trobar el programa que sigui adient als continguts que imparteixo No tinc nivell d’usuari per poder portar als meus alumnes Perquè ja els hi porten altres companys del nivell o cicle Els meus alumnes ho fan en activitats extraescolars Em costa encabir-ho en la dinámica normal de la meva classe Sempre que ho he provat hi ha algun problema tècnic Són pocs ordinadors per la quantitat de nens que tinc Perquè no és obligat per al currículum Ningú m’ha explicat què fer Es crea molt de desordre amb els alumnes

Observacions: Aules docents : Ús de l’ordinador a les aules docents:

No tinc un ordinador a l’aula Em costa trobar el programa que sigui adient als continguts que imparteixo No tinc nivell d’usuari per poder exercir amb els alumnes

Em costa encabir-ho en la dinámica normal de la meva classe Sempre que ho he provat hi ha algun problema tècnic

Perquè no és obligat per al currículum Ningú m’ha explicat què fer Es crea molt de desordre amb els alumnes

Observacions a fer:


Edmodo. No l’he utilitzat. Intentaré utilitzar-lo el curs vinent. L’he utilitzat i continuaré fent-ho de la mateixa manera. L’he utilitzat i vull aprofundir-hi més per tal de continuar utilitzant-lo. Obs.

Moodle -No coneixo les opcions bàsiques i no l’utilitzo.. -No coneixo les opcions bàsiques i vull començar a utilitzar-les. -Coneixo i utilitzo les opcions actuals i ja em serveixen. -Coneixo i utilitzo les opcions actuals però m’agradaria utilitzar altres funcions que no disposem actualment

Isotools. Programa de gestió. -Consulto documentació ( formats, actes, programacions, documentació general de l’entitat) -realitzo incidències informàtiques -Realitzo sol·licituts informàtiques -realitzo incidències de manteniment -Realitzo oportunitats de millora -actualitzo el meu currículum -accedeixo a processos i/o mapa de processos de la meva entitat -he trobat dificultats i no l’he utilitzat -Si t’has trobat amb dificultats indica quines. Formació TIC. Quina formació en l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de 0 a 3 creus interessant per al curs vinent.. -Ús de les aules multimèdia (ús de canons a les aules, ús de PDI, recerca de material digital per als docents ..) . -Moodle avançat. -Edmodo avançat.


-Xarxes socials i blocs. Caminant amb els nostres alumnes/fills. -Isotools. Ús com a eina de gestió -Optimització de recursos per a una gestió ofimàtica eficient. -ACTIC. Cultura i civisme digital -Robòtica educativa Ajuda’ns a millorar. (text lliure)

*2. ¿Dónde accede a los recursos informáticos habitualmente? En casa En el aula con los alumnos En la sala de profesores En la sala de informatica *3. Usa el ordenador básicamente para: Formacion y perfeccionamiento Edición de documentos Enseñanza en el aula Comunicacion con las personal *4. Las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta informática a su trabajo diario se deben a: Falta de preparacion Incremento del tiempo de dedicacion Escasa disponibilidad de equipos informaticos Poca aceptacion por las herramientas informaticas Ninguna *5. En la(s) asignatura(s) que imparte ¿utiliza las TIC? Si No *6. Valore la frecuencia con la que usa los siguientes programas: Nada Poco Bastante Mucho Procesador de texto (Word, Amipro, AbiWord, etc.) Programa de presentaciones (Power Point, Corel,etc.) Hojas de cálculo (Excel, Calc, etc.)


Navegadores Correo electrónico Diseño gráfico Chat Buscadores 7. Comentarios y/o sugerencias:

Conte  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you