Page 1


Suomen KuntaliiMo   Helsingin     Diakonissalaitos  

ARA Vahanen  Oy  

Lähiö 2072  –yhteishankkeen  tuloksena  on  lähiökehiMämisen  yhteistoimintamalli,  joka    

KORJAUS-­‐   RAKENTAMISEN   MOMENTUM  

Helsingin Energia   Vetoa  ja  Voimaa     Mellunkylään  

Miten 1970-luvulla rakennetuista lähiöistä tulisi asumisen brändejä?

Aalto-­‐yliopisto

Erilaiset katseet  yhteiseen  pisteeseen.   Yhteishanke  on  muotoiluosaamisen  soveltamista   moniäänisenä  yhteissuunniMeluna,  jonka  yRmessä   on  paikalliset  asukkaat.  

-­‐ 

vastaa lähiöiden  korjausrakentamisen  kannalta  kahteen  kriiLseen  näkökulmaan  –   asukkaiden  moninaistuviin  elämäntapoihin  ja  kiristyviin  energiamääräyksiin,  

-­‐ 

perustuu persooniin,  luoviin  tekoihin  ja  paikan  päällä  toimimiseen,  

-­‐ 

saa potkua  paikallisesta  idenRteeRstä  ja  tekojen  näkyväksi  tekemisestä,  

-­‐ 

tukee lähiökehiMämisen  suunniMelu-­‐,  päätöksenteko-­‐  ja  toteutusprosesseja,    

-­‐ 

luo kulMuurisesR,  taloudellisesR  ja  ympäristön  kannalta  kestäviä  lähiökehiMämisen  keinoja,  ja  

-­‐ 

on monisteMava  ja  skaalautuva  erilaisiin  kaupunginosiin.  

Kesäkuussa 2014  julkaistaan  kirja  Lähiö  2072  -­‐hankkeen  näkemyksistä  ja  kokemuksista.  

Lähiö 2072 – matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen


Suomen KuntaliiMo   Helsingin     Diakonissalaitos   As  Oy  Kurkimäki   As  Oy  Kontulankaari  2   As  Oy  KeinuRe  5   Vahanen  Oy   Kontulankaari  11   Heka  Kontula  

Kontulan Huolto  

KORJAUS-­‐   RAKENTAMISEN   MOMENTUM  

ARA Kelaamo  

Luuppi Helsingin  yhteislyseo  

Helsingin Energia   Helsingin  ympäristökeskus  

Vetoa ja  Voimaa     Mellunkylään  

Aalto-­‐yliopisto

Pilotoinnissa varaudutaan yhdessä lähiöiden korjausrakentamisaaltoon. Syksyn 2013  aikana  Mellunkylässä  kokeillaan  uusia  varhaisen  vaiheen  vaikuMamisen  keinoja   asumisen  ja  lähialueen  kehiMämisessä.  Kokeiltava  keinot  ovat  Mellunkylän  kerrostaloverkosto,   Mellunkylän  aikajana,  Talojana  ja  TaloyhRön  yksilöllinen  energianhallintamalli.  Unelmana  on   luoda  niin  hyvä  malli,  eMä  sitä  voidaan  jatkossa  käyMää  suomalaisten  lähiöiden  yhteisöllisen   korjaamiseen  ja  kehiMämiseen.       Pilotoinnin  tavoiMeet:  

Yhdessä saamme  aikaan  paikallisesO  tärkeitä   asioita  ja  säästämme  varoja  keskiQymällä   oikeisiin  asioihin.  AVE  MELLUNKYLÄ!  –piloRn   yRmessä  ovat  paikalliset  ihmiset,  tahot  ja  toimijat.  

-­‐ 

Kokeilla ja  edelleen  kehiMää  asumisen  ja  lähialueen  kehiMämisen  keinoja  

-­‐ 

Saada palauteMa  kehiMämisideoista  moniäänisesR  ja  käytännössä  

-­‐ 

Pysyä avoimena  uusille  ideoille  

AVE MELLUNKYLÄ! –pilotointi syksyllä 2013


Lähiö 2072  –yhteishanke   kehi2ää  yhteisöllisen   lähiökehi2ämisen  mallin   (2012-­‐2014).    


KUVA YLLÄ:  Mellunkylän  eri  osien  rakentuminen   vuosikymmenni2äin.  Mellunkylän  alueellinen   kehi2ämissuunnitelma  –  lähtökohdat,  s.  14     KUVA  ALLA:  Uudisrakentaminen  ja  putkiremonKt  ennusteineen   Suomessa.  Rakennetun  omaisuuden  Kla  2011,  ROTI,  s.  12     <h2p://www.roK.fi/document.php? DOC_ID=319&SEC=fe80d6888e315dae7bb417ac9c47bafc&SID=1#roK_2011_yhteenveto.pdf>  

KUVA: Mellunkyläön  täydennysrakentamisen  arvioidut  toteusajankohdat   karaktäärialuei2ain.  Mellunkylän  alueellinen  kehi2ämissuunnitelma,  s.  12  

Rakentamista ja korjaamista kautta vuosikymmenien


Mellunkylän kerrostaloverkoston

Kontulankaari 11  (Heka)  

D-­‐asema As  Oy  KeinuRe  5  

As Oy     Kontulankaari  2  

tehtävänä on  väliQää  Oetoa   asumiskokemuksista  ja  tehdä   aloiQeita  paremman  asumisen   puolesta  kiinteistöjen  ylläpidon   ja  peruskorjauksien  yhteydessä.    

As  Oy  KurkisuonRe  11    

Taloemännät ja  –isännät   saavat  koulutuksen,  joka  antaa   lähiöasukkaille  valmiuksia  vaikuMaa  oman   asumisen  ja  lähialueen  kehiMämisessä.   Koulutuksen  järjestää  korjausrakentamisen,   energianhallinnan  ja  sosiaalityön   asiantunRjat  sekä  muotoilun  tutkijat.   Koulutus  järjestetään  pääasiassa  Ristaisin  D-­‐ asemalla.  

LähidemokraOa

osallistuminen Vetoa  ja  Voimaa  Mellunkylään  – yhteistoimintaryhmän  kokouksiin  ja  aluefoorumiin  

Lähityöskentely ja  neuvonta   D-­‐asemalla  (Kontulan  metroasema)  Ristaisin  klo   12-­‐18.  Korjausrakentamisen,  energianhallinnan  ja   muotoilun  asiantunRjat  jututeMavana.  

Osapuolina tässä  ovat  asukkaat,  kerrostaloyhRöiden  hallitukset  ja   talotoimikunnat,  Kontulan  Huolto,  Heka  Kontula,  Vetoa  ja  Voimaa   Mellunkylään  -­‐yhteistoimintaryhmä,  korjausrakentamisen   (Vahanen  Oy),  energianhallinnan  (Helsingin  Energia  ja  Helsingin   ympäristökeskus)  ja  sosiaalityön  (Helsingin  Diakonissalaitos)   asiantunRjoita  sekä  muotoilun  tutkijoita  (Aalto-­‐yliopisto).   Verkosto  tuo  kiinteistö-­‐  ja  korjausrakentamisen  mukaan   paikalliseen  lähidemokraRatyöhön  asukkaiden  elämän  kauMa.       Arvot:     -­‐  KESTÄVÄ  HYVINVOINTI   -­‐  KORJAUSRAKENTAMISEN  MOMENTUM   -­‐  YHTEISTOIMINTAKYKY   -­‐  I  +  I  =  B  


Mellunkylän aikajana

tekee näkyväksi  alueen  erityisyyQä   ja  pyrkii  sitä  kauQa  rakentamaan   alueidenOteeSä  lähidemokraOan  ja   alueellisen  kehiQämisen  tueksi.       Ominaispiirteet  liiMyvät  alueen  historiaan,  Rloihin  ja  ääneen.  Samalla   ”idenRteeLtyö”  luo  paikallisylpeyMä,  joka  johtanee  posiRiviseen   kierteeseen.         Arvot:     -­‐  INSPIRAATIO,  MIELENNOSTE     -­‐  KUVITTELUKYKY   -­‐  VUOROVAIKUTUKSEN  ESTEETTÖMYYS  

Mellunkylän musiikkijana  

KontuFestareilla ihmiset  saivat  merkata  Elämänsä   Biisin  aikajanalle  1964-­‐2014  luomaan  kuvaa   alueen  äänimaailmasta.  

MESTOILLA-­‐videokilpailu

12-­‐19-­‐vuoRaille tuo  nuorten  ääni  kuuluviin  niin   Mellunkylän  lähidemokraRa-­‐työssä  kuin  alueen   pitkän  tähtäimen  kehiMämiseen   korjausrakentamisen  yhteydessä    


Talojana

on taloyhOön  kehitystyökalu,   joka  tuo  esille  taloyhOön   korjaushistorian  suhteessa   yleiseen  suositukseen  sekä  sen   rinnalle  asukkaiden  näkemyksiä   taloyhOön  historiasta.      

Tämän on  tarkoitus  valmistella  asukkaita  tuleviin  remonMeihin  ja   näyMää  konkreeLseksi  mitä  on  luvassa.  Talojana  jatkaa  Vahasen   asukaslähtöisen  kiinteistönhallinnan  ja  korjaushankkeiden   kokonaispalvelujen  linjalla  (mm.  PutkiremonL  Plus).       Arvot:     -­‐  ALUEEN  ERITYISYYS   -­‐  EETTISET  TOIMINTATAVAT   -­‐  KANSANTALOUDELLINEN  HYÖTY  

Talojanalle kootan  taloyhRön  historia  ja  

korjausrakentamisen PTS  sekä  sosiaaliset  ja  maisemalliset  arvot    


Taloyhtiön yksilöllisen energianhallintamallin

avulla saadaan  esiin  kunkin  talon   yksilöllinen  energiaOla  sekä   käyQöön  kokonaisvaltaiset   energiantoimenpiteet.      

Yksilöllinen malli  tähtää  mm.  lämmitysenergian  säätämiseen  sellaiseksi,   eMä  ihmisillä  on  hyvä  olla  ja  asumisviihtyvyys  paranee.  Samalla  saadaan   jopa  10%  vuosiMainen  kaukolämpösäästö  ilman  korjaustoimenpiteitä.   Esimerkkinä  on  As  Oy  Kaarikuja  5,  jossa  tavoiteLin  27%  vuosiMainen   lämmitysenergiasäästö,  energiaremonRn  tuella.       Arvot:     -­‐  AVOIN  TIETO   -­‐  VALINNAT  JA  SEURAUKSET   -­‐  NÄKYVÄKSI  TEKEMINEN  

Joukko toimenpiteitä  

asumisviihtyvyyskysely, tekninen  energia-­‐analyysi,   taloyhRön  energiatoimintatavat,  vuosikello,  Energia  Erkki  


LISÄTIEDOT   AVE  MELLUNKYLÄ!   Mellunkylän  kerrostaloverkosto   Katja  Soini,  Aalto-­‐yliopisto     katja.soini@aalto.fi,  050  3744  830     Mellunkylän  aikajana     Tero  Heikkinen,  Aalto-­‐yliopisto   tero.j.heikkinen@aalto.fi,  050  381  7375     Talojana   Heidi  Majader,  Vahanen  Oy   heidi.majander@vahanen.com,  040  8266   725     TaloyhOön  yksilöllinen   energianhallintamalli   Turo  Eklund,  Helsingin  Energia   turo.eklund@helen.fi,  050  556  7363  


AVE MELLUNKYLÄ!  –pilotoinO  on  osa  yhteishankeQa  Lähiö  2072  –  Matka   kaupunginosan  radikaaliin  kehiQämiseen,  jossa  tutkitaan  ja  kehitetään  keinoja   tarMua  tulevaan  korjausrakentamisen  aaltoon  ja  samalla  parantaa  asumisen   arjen  puiMeita  sekä  energiatehokkuuMa.  Tämä  Aalto-­‐yliopiston  Living  Places  ja   BES  -­‐tutkimusryhmien  sekä  Vahanen  YhRöiden  ja  Helsingin  Energian  Tekes-­‐ rahoiMeinen  yhteishanke  toteutetaan  vuosina  2012-­‐2014.  Hankkeen   kumppaneina  ovat  ARA,  Suomen  KuntaliiMo,  Helsingin  Diakonissalaitos,  Suomen   AsuntoRetokeskus,  ja  Vetoa  ja  Voimaa  Mellunkylään.  

AVE MELLUNKYLÄ! -pilotit  

AVE MELLUNKYLÄ! -pilotoinnissa varaudutaan yhdessä lähiöiden korjausrakentamisaaltoon. Syksyn 2013 aikana Mellunkylässä kokeillaan uusia var...