Page 1

20a

AJATELG

40a

60a

SAUN

ELUMAJA 1 KORRUS

ELUMAJA 2 KORRUS

M 1:300

A K U P U N K T U U R

ASENDISKEEM

elamismudel ja talu järjepidevuse konseptsioon Pakume

välja

ühe

arhitektuurne idee

Kuna praegusesse demograafilisse kogukonnastruktuuri on

võimaliku vaja

korraldada

taluõuest, mis oli jagatud eri osadeks. Ehitusala on

sisemaa hajaküla näitel linnastumisprotsessi

elamukruntide loterii noorperedele kes sooviksid tagasi maale

nihutatud lubatud 10 meetri võtta jõe poole. Peahoone

ümber pöörata. Selleks on vaja nii

elama tulla. Vajaolevad krundid ei moodustataks mitte uute

jälgib

põlluarendus

olemasolevate

ehitusjoont teest ning parelleelselt asetatuna jagab õue

hoida kui ka suvitajaid veenda aastaringse elu

kogukondade tihendamisega. Samuti oleks loteriil ranged reeglid,

teepoolse osa avalikuks, kus oleks võimalik pakkuda

võimalikkuses maal. Nii nagu on kõigile selged

mis välistaks spekulandid ja paneks loteriivõitjatele kohustuse

erinevaid

Lahemaa

alustada kindla aja jooksul ehitustegevust ning

klientidel

elanikke

juurde

meelitada,

uusi

olemasolevaid

looduslähedase

elukeskonna

eelised, ei ole võimalik mööda vaadata ka

muudatust, siis

võimetus

puudus tagada

ning kõiki

väikevaldade eluks

ehitustegevusele

ja

uute

aastaringse elu võimalikkuses. Talu järjepidevust viib edasi majapere katkematu side eri põlvkondade vahel, mis võib kohati küll venida pikemaks, kuid ei

asetusega

teiste

teenuseid külastada

ümberkaudsete

abihoonete kodukontorit

elumajade

töökodades ja

või

majataguseks

mitmekesistamisele

ja

samaaegselt

kuni

kolmele

põlvkonnale.

Kuna

Arhitektuurne tuleneb

lahendus

väljatöötatud

elamismudelist, kus on tähtis osa

privaatseks, kus on majapere isiklik õueruum. Elumaja

uute

läbiv käik ja selle jätkuna terass, mille otsa ehitusala

tekkimisel Lahemaale ja siis sellele

jõepoolsele piirile on paigutatud saun, jagab omakorda

perele

tagahoovi

lubamine terve 21. sajandi vältel.

kaheks-

majandusõueks

põhjapoolseks

koos

peenra-

kuuride/töökojadega

ja ning

lõunapoolseks terassidele avatud iluaiaks ja muruplatsiks.

purune. Selleks peab võimaldama talukoha raames kooselu Hoonete

arhitektuurse

idee

aluseks

on

ja

kodukohtade

võimaliku

Jälgitud

arenemise

on

traditsioonilisi

taluhoone ja abihoonete mahtusid ja

Lahemaa

perede

arhitektuurseid

modernses

linnast välja viimisele tulevad tänapäeval appi

looduskaitseala ehitusreeglid ei luba mitme eluhoone rajamist

eestlastele kõige omasem rehielamu arhetüüpi järgiv

Hooned

uued

võtteid,

arhitektuurses on

ehitatud

kuid

keeles. tehases

krundile, tuleb lisaks eluhoonele kasutada elamiseks ka abihooneid,

taluhoonete kompleks, mida selleks, et meie välja

puitkarkass-ruumimoodulitest.

lubavad üha enam töökohtasid ümber kolida

mida saab elamiseks kasutada esialgu suveperioodil

pakutud elamismudelit järgiva uuselamuehituse mahtusid

Katusekatteks on kimmkatus, mis on

büroodest kodukontoritesse. Kindlasti on selles

järgult edasi ehitades. Mitme põlvkonna kooselu ühe katuse all

täita

tehtud

valdkonnas

võimaldab ära kasutada nii vanu teadmisi ja oskusi kui ka käia

Ruumelement on ehitise ruumiline osa, kus põrand, seinad

tehasetingimustes ja tänu sellele on

kaasas tehnoloogiliste ja teiste uuendustega ning tänu sellele on

ja lagi on omavahel juba tehases kokku monteeritud. See

tagatud

talu ajaga kaasaskäiv, kuid samas ei katke traditsioonid.

võimaldab enamik töid teha juba tehases ning kiirelt

kvaliteet.

Kuna meie välja pakutud elamismudel näeb ette noortele

saavutada paikse talukoha mahud, mistõttu ei jää

valdavas osas keemiliselt kaitstud

peredele suunatud elamute juurdeehituse Lahemaal, et saaksid

uusehitised eraldiseisvateks suvilateks. Ette on nähtud

naturaalse värvimata vertikaalse

tuletõrjekomando ja naabrivalvega positiivne

alguse

kõrgetasemelised

eluhoone esimese järgu minimaalne maht, kus siis on

laudisega.

algus tehtud. Selleks, et ka teised teenused

arhitektuurivõistluse tulemusena tekkinud tüüpprojektid ning nende

hiljem võimalik välja ehitada teine korrus ja lisaruumid.

Konstruktsioonielementidel,

saaks kaetud on vajalik piisav, kriitiline hulk

kvaliteetne tööstuslik tootmine.

Eluhoone saunamoodul on kasutatav ka eraldiseisva

avatäidetel ja valitud kohtades on

sauna/väliköögi

kasutatud

tehnoloogilised

heaks

võimalused,

näiteks

mis

Lahemaa

kaugtöökeskused. Et tagada eluks vajalikke teenuseid, mis väikestele omavalitsustele üle jõu käivad, on

Lahemaal

juba

vabatahtlike

alalisi külakogukonna elanikke, kes aktiivselt

PEAHOONE

keelaks antud

vajalikke

kodukohtade rajamisele. Töökohtade

hoolikalt valitud

Töötav kogukond veenab lõpuks kindlasti ka osa suvitajaid

teenuseid. Lisaks ka veel rahvuspargi ranged piirangud

küladena, vaid

kinnisvarale mingi perioodi vältel tehingute tegemise.

miinustest, millest vast kõige põletavamad on töökohtade

lahendusena pakume välja

Asendiplaaniline lahendus võtab eeskuju vanast

stsenaariumi kuidas Lahemaa Rahvuspargi

uued

talukohad,

Vanaküla

on

siis

on

Lahemaal

tähtsad

Kuusalu

vallas

ja siis järk

asetsev

valmistatakse

ruumielementidena

juures.

Vastavalt

tehases.

perekonna

tööstuslikult kiirem

töö

Hoonete

võtavad osa igapäevaelust ning jagavad

hajaasustusega küla, kus on sisemaale iseloomulikud hoonete

omavahel funktsioonide pakkumise samal ajal

mahud. Talukohad asetsevad piki mööda tee mõlemat äärt.

Lisaks pere suurenemisele ja vähenemisele,

endale ka töökohtasid luues.

Vanaküla on umbritsetud kõigist ilmakaartest tiheda metsaga,

toimub kokkutõmbumine või hoonetesse laialivalgumine

diagonaalse

oluliseks dominandiks on jõgi.

ka aastaaegade järgi.

aknaluugid.

suurenemisele areneb ka taluõu hoonetega.

ETAPILISUS

arhitektuurne lahendus, konstruktsioon, ehitusja viimistlusmaterjalide kirjeldus.

kontrastset

puitmaterjali. eluhoone

ja

kõrgem

seinad

tumehalli

Aksenti otsa

on

lisavad kollased laudisega

PEAHOONE LÕIGE

M1:100

SAUNAHOONE

2k, 60,9 m2 ehk 52% esimese korruse pinnast

1k, 116,3 m2

ABIHOONE

M1:100

M1:100

1k, 43,9m2

1k, 52,7m2 2k, katusealune terrass 44,6 m2

1

PEAHOONE VAATED Vaade läänest

1/2 akupunktuur

SAUNAHOONE VAATED

M1:200 Vaade põhjast

Vaade idast

Vaade lõunast

Vaade lõunast

M1:200 Vaade läänest

ABIHOONE VAATED Vaade põhjast

Vaade idast

Vaade lõunast

M1:200 Vaade läänest

Vaade põhjast

Vaade idast

akupunktuur 2/2

akupunktuur_plansett_a0