Page 1

KO NTE KSTI E BA S O B I V ARHI T E KT U U R/ L AG U NE VAD HO O NE D

PROB LE E M

s uv i taja

E EST I KÜL AE LU PRO B L E EM - ELA NIKE LA HKUMINE

TAL L I NN

ela n i k

el ani k

VÄ LIS MA A

KO NTE KSTI SO BI V ARHI T E KT U U R/ KO RRAS HO O NE D

E ES MÄ R K

s u v i ta ja

E EST I KÜL AAE LU E L AVDAMINE - PÜS IELA NIKE TULEK LA HEMA A LE

TAL L I NN

ela n i k

el ani k

VÄ LIS MA A

S I S S ETULEK

KESKKO NNA ESTE E TI KA O L O LU KO R D

KI LLUST UNUD VISIO O N MITME ERINEVA PUUDULIKU KVAL IFIKATSIO O NIGA AMETNIKU NÄOL

T UL EM

OL OLUKOR D

TULEM

L - S K A A L A / REG I O O N

ÜHTNE V I SI O O N ÜH E PÄD E VA R A H V U SPA RG I A R H I TE KTI NÄO L

M A KSU SÜ STE E M PÄRS I B P Ü S I E L AM I ST/ M A KSU KO H U STU S S U VI TA JAL P U U DU B

U U E M AKS U S Ü ST E E M I G A P Ü S I E L AM I S E S U U RE NDAM I NE / S U VI TA JAL E RAKE NDAM E “ S U VI T U S M A KS U ”

EUR

EUR

M A KSU SÜ STE E M PÄRS I B P Ü S I E L AM I ST/ M A KSU KO H U STU S O N KO HAL I KU L E L ANI KU L

U U E M AKS U S Ü ST E E M I G A P Ü S I E L AM I S E S U U RE NDAM I NE / VÄ I KE E T T E VÕT LU S E S U U RE NDAM I NE M AKS U KO HUST U S E VÄHE NDAM I S EG A

EUR

EUR

M - S KA A L A / KÜ L A

LAH END US

KÜL APIL D I HÄÄB UM INE / KR UND I JA HO O NEST USE KONTROLLI A LT VÄ L J UDA LA SKM INE - HUVIPUUD U S NT OMA NIK VÄ LIS MA A L

KÜ L A P I L D I H O I D M I NE / KRU ND I JA H O O NESTU SE KO NTRO LLI ALL H O I D M I NE / LAH E M A A ATR A K TI I VSU S SU U R E NE B

kont ro l l i al t väl j unud h oo nest us

arhi tekt uuri nõ uko gu

VÄ I KE KÜ L A KESKU ST E AT RAKT I I VS U S / FO O KUSP U NKTI DE HA J U S U S T I NG I B E BAATR A KTI I VSU SE TARB I JAL E / T U RI ST I L E

Lahem aa arhi tekt

FO O KUS P U NKT I DE T U G E VDAM I NE / F U NKTS I O O NI DE S I D U M I N E T I N G I B KO NTS E NT RE E RI T U D KÜ L AKES KU S E , M U U T ES S E L L E TA RBI JA L E / T U RIST I L E AT RA KT I I VS E M A KS

mõ i s a kes ku s

re h i el a mu mu u s e u m

a eg l agu n ev h o o n est u s

i

va re 7a o l em e võ i t nud u u e ko hal i ku l a h em aal e

sõ l m i m e l epi ngu/ tasuta kasut usõ i gus 10-ks aastaks ko rdategem i se ko hust usega tei sel e i ni m esel e

i nfo kes ku s

t rahv

t u rg va ate p l at vo r m

s a n ato o r i u m

S- S KA A L A / K RU NT

I N D IVID UAAL SUSE PUUDUMINE/ KONT E KST I E BASO B IVA A RHITEKTUURI TEKKEVÕ IM ALUS TÄNU ANALÜ ÜS I PUUDUMIS ELE

IND I V I D UA A L SU S/ S OBI VA KÜ L A P I L D I H O I D M I NE L Ä BI KO H ASPE TSI I FILI SE K R UND I ANALÜÜSI NI NG JÄ RG NE VA L A H E M A A A R H I TE KTI JÄ R E LVA LV E

I SESE I SVATE E L A MI S Ü KS U ST E VÄHES U S / I NI M ESE E L ATI SE T E E NI M I NE TO I M U B NT TAL L I NNAS

I S ES E I SVA E L AM I S Ü KS U S E T E KI TAM I NE / KOH A N E M I SVÕI M E L IST E E L A M I S M U D E L I T E PU HU L S U U RE NE B P Ü S I E L ANI KE ARV N I NG NE NDE RAHU LO LU

hal j ast use anal üüs tu ul tu ul tu ul

naabri te ho o nest us

Lahem aa arhi tekt

päi kese l i i kum i ne ül d t in g im u sed

Tal l i nna tö ö ko ht

ko nte ksti eb a s o b i v k r u n d i h o o n estu s

ko ntekst i so bi v krundi ho o nest use vorm j a pai gut us

L a h ema a ko d u

?

vä l i stest en e rg i a a l l i kate st s õ l t u mat u h o o n e

ka sv u hoone

kitsepiim

i ndi vi duaal sed pro j ekteeri m i st i ngi m used

“A DA PTS I OON” / 21. SA JANDI KODU LAHEMAAL

me s i l a sta r u


EHI TUSV I I S I D

AS ENDISKE E M m 1 .1 0 0 0

TRADITSIOONILINE

E L E M E NT

KI T *

3 2

4

1

T E H N . A N DME D 1 2 3 4

E LU HO O NE SAU NAMA JA KU UR / K I TS E M A JA KASV U HO O NE

Õ UEA L A : H O O N E T EA LUNE PIND : H O O N E T E NE TO PIND :

1662m2 291m2 2 2 7 .7 m 2

E LUH O O NE SAUNA M A JA A B IH O O N E /L AUT KA SV UH O O NE

1 8 5 m 2 / 1 4 0 .5 m 2 3 1 m 2 / 2 0 .2 m 2 7 5 m 2 / 6 7 .0 m 2

isetegemise rõõm! ‘isalt pojale’ teadmiste edasiandmine!

H O O NEA LUNE /NETO

O KAS P U U LE HT P U U V I L JAP U U

aeganõudev rohke ehitusjääde

lühike püstitusaeg minimaalne mõju keskkonnale minimaalne ehitusjääde

minimaalne mõju keskkonnale ei vaja proffesionaalset tööjõudu minimaalne ehitusjääde emotsioon ise-ehitamisest * eelnevalt valmiskomplekteeritud ehitusmaterjal. võimalik väiksemate hoonete puhul

E TAP P 1

ETAPP 2

ETAPP 3

ETAPP 4

ETAPP 5

JUTA , 28a, veterin a a r JAAN, 32a, IT-s p ets ia list J aan ja Juta otsustavad osta krundi Lahemaalintensiivne karjääritegu on võimaldanud neil raha kõr vale panna ning suvila eemal linnakärast on olnud pikka aega nende unistuseks. J aan tahaks lõpuks midagi oma kätega valmis teha ning Jutale meeldib näppe mullaseks teha, kuid potipõllundus korteri rõdul on jäänud kitsaks.

Esimesena püstitatakse krundile passiivmaja põhimõttel ‘suvila’ ning kuur aiatööriistade tar vis.

Seejärel on neil võimalus laiendada enda eluruumi ning tekitada kabinet.

Jutale ja Jaanile meeldib Lahemaa keskkond väga, kuid ‘suvitusmaks’ paneb mõtlema, maale kolimisest. Ehitatakse juurde magamistuba . Hoovi lisandub kasvuhoone.

PLA ANID m 1 .1 0 0 1m

2m

3m

Tänu väikeettevõtluse maksusoodustustele otsustab Juta loobuda palgatööst Tallinnas ning hakata kitsekasvatajaks. Jaanil on võimalik töötada ka kodus tänu kiirele internetile. Ehitati juurde asuti ehitama laut kitsedele on võimalik ka

4m

magamistuba ning seejärel väljaspool elumaja. Ehitati ning eraldi saunamaja, mida välja rentida.

Sündisid kaksikud- elamut laiendati veelgi. Perele meeldis Lahemaale omapärane ühtne visioon, külapildi hoidmine ning kohaspetsiifiline individuaalsus. Nüüdseks on nad edendanud tugevalt väikeettevõtlust ning hakanud oma tehtud kitsejuustu atraktiivses kohalikus külakeskuses müüma.

B

5m

A

26.65m

KORIDOR

10 m

A

C

D A

LÕI GE A- A m 1 .1 0 0 SUVI

7 .3 0 0

KATUSEELEMENT

PÄIKESEPANEELID PANIPAIK

A

D

C

B

LISA TEHNILINE RUUM

TALV

VÕIMALIK VÄLJA EHITADA SUVETOAKS

2 .5 0 0

2 .1 0 0

SEINAE LEMENT 0 .0 0 0

- 0 .3 0 0

KÜLMASILLAVABA PIIRE

“A DA PTS I OON” / 21. SA JANDI KODU LAHEMAAL

adaptsioonplanšetid  

adaptsioon