Miniprint finland 2014 catalog

Page 1MINIPRINT FINLAND 2014


LAHDEN TAIDEGRAAFIKOT RY Graphic Artists Association of Lahti

HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO Hyvinkää Art Museum

SUUNNITTELURYHMÄ Tiina Salmi, puheenjohtaja / president Organization committee Lahden taidegraafikot ry / Graphic Artists Assosiation of Lahti Eija Piironen, näyttelysihteeri / exhibition coordinator Lahden taidegraafikot / Graphic Artists Assosiation of Lahti Sanna Teittinen, museojohtaja / museum Director Hyvinkään taidemuseo / Hyvinkää Art Museum Merja Ilola, amanuenssi / exhibition curator Hyvinkään taidemuseo / Hyvinkää Art Museum

TYÖRYHMÄ THE TEAM Näyttelysihteerit Eija Piironen Exhibition coordinators Aleksi Martikainen Näyttelysuunnittelu Heli Hyytiä, Pekka Litmanen, Eija Piironen, Tiina Salmi Exhibition planning Maarit Pesonen, Juuso Saarinen, Erja Holopainen, Riikka Rekola Graafinen suunnittelu Marion Robinson Graphic Design Janika Salonen Teosten skannaus Aleksi Martikainen Scanning of the art pieces Kuvat kolmiulotteisista teoksista Photos of the 3D art works

Juha Tanhua

Katalogin taitto Janika Salonen Layout of the catalog Tekstit ja käännökset Miikka Halonen Texts and translations Janika Salonen


8. KANSAINVÄLINEN PIENOISGRAFIIKAN TRIENNAALI 8th INTERNATIONAL GRAPHICS TRIENNAL 28.3. - 18.5.2014 HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO / HYVINKÄÄ ART MUSEUM


6

Miniprint Finland NÄYTTELY Jo vuodesta 1992 lähtien järjestetty kansainvälinen Miniprint Finland pienoisgrafiikan triennaali on koonnut alansa huiput ympäri maailmaa yhteen näyttelyyn. Vuoden 2014 Miniprint Finland järjestettiin Hyvinkään taidemuseossa 28.3. - 18.5. Aiemmin tapahtuma on järjestetty aina Lahdessa; Galleria Marian Portissa ja vuodesta 1998 lähtien Lahden taidemuseossa. Lahden taidegraafikot ry:n järjestämä, osallistujamäärältään Pohjoismaiden suurin kansainvälinen taidegrafiikan näyttely on profiloitunut selkeästi: Miniprint Finland on graafikoiden keskuudessa hyvin tunnustettu ja suosittu näyttely niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Näyttely on varsinkin nuorille taiteilijoille hieno mahdollisuus saada töitään esille. Triennaali lisää graafisen taiteen kiinnostavuutta, ymmärrystä ja arvostusta niin taiteilijoiden kuin katsojienkin keskuudessa. Miniprint Finlandiin osallistuva taiteilija saa ehdottaa näyttelyyn enintään kolmea grafiikan ja piirustuksen menetelmin toteutettua työtään. Ehdotettujen teosten enimmäismittat saavat olla enintään 17 cm x 20 cm, syvyys enintään 5 cm. Teoksia ja taiteilijoita haetaan kaikkialta maailmasta pääosin sähköisten menetelmien avulla. Sosiaalinen media on osaltaan edesauttanut ”Miniprint Finland-tietoisuuden” leviämistä ja Miniprintin facebook-sivuilla onkin jo yli 1500 seuraajaa. Miniprint Finlandiin lähetettävien teosten taso on korkea, mutta valitettavasti monet teokset karsiutuvat itse näyttelystä. Tämänkertaisen näyttelyn teokset valitsi viisijäseninen jury kaksivaiheisessa jurytyksessä. Ensimmäiseen vaiheeseen

saapui reilusti yli 2000 teosta 758 taiteilijalta 34 maasta. Näistä varsinaiseen näyttelyyn valittiin 368 teosta 138 taiteilijalta 34 maasta. Miniprint Finland -näyttely on vakiinnuttanut asemansa taiteilijoiden keskuudessa, ja näyttelyyn lähetetään joka kerta lähes sama määrä teosehdotuksia. On hyvin mielenkiintoista seurata, minkälaisia maakohtaisia muutoksia eri kerroilla tapahtuu. Vuoden 2014 näyttelyn erityispiirteiksi nousi Iso-Britannian tavallista suurempi ehdotettujen, ja myös näyttelyyn päässeiden teosten määrä. Toinen poikkeama oli perinteikkään taidegrafiikan maan Puolan tavallista pienempi osallistujamäärä. Yhteistä kaikille Miniprint-näyttelyille on tietenkin Suomen vahva edustus sekä muun muassa japanilaisen taidegrafiikan hämmästyttävän korkea taso ja runsas osallistujamäärä. Näyttelyssä on esillä lähes kaikilla mahdollisilla grafiikantekniikoilla toteutettuja töitä. Miniprint Finlandiin valikoituneiden teosten tekniikoiden ja ilmaisutapojen moninaisuus antaa kattavan kuvan siitä, miltä taidegrafiikka maailmalla tänä päivänä näyttää. Näyttelyssä esillä olleet työt ripustettiin tänäkin vuonna maittain. Näin katsoja pystyy hahmottamaan nopeasti, miten eri puolilla maailmaa taidegrafiikka ymmärretään, ja mitä eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä tekotavoissa, sisällöissä ja ilmaisussa on. Järjestyksessään kahdeksannella Miniprint Finland triennaalilla oli ensimmäistä kertaa teema, ääretön ∞. Pääsarjan lisäksi näyttelyssä oli oma osionsa exlibriksille.


7

Miniprint Finland EXHIBITION The international Miniprint Finland exhibition, which has been organised since 1992, has gathered the top of the field from all over the world in one exhibition. The 2014 Miniprint Finland was held in Hyvinkää At Museum 28.3. - 18.5. Previous exhibitions since 1996 has been held in Lahti Art Museum and before that in Gallery Marian Portti. The internationat small sized graphic art exhibition, organised by The Graphic Artist Association of Lahti, is Scandinavia’s biggest measured by the number of participants and has profiled itself clearly. Miniprint Finland is very recognized and popular exhibition among graphic artists in both nationally and internationally. The exhibition is, especially for the young artists, a great way to exhibit their work. The triennal increases the intrest, understanding and appreciation towards graphic art among both artists and spectators. Miniprint Finland participant can offer up to three works produced by printmaking and drawing methods. The maximum dimensions of the offered works are 17 cm x 20 cm and the depth can be not more than 5 cm. Works of art and artists are called for all over the world mainly by using electronic means. The social media has been a positive factor in spreading the ”Miniprint Finland-awareness” and the miniprint Facebookpage has already gathered over 1500 followers. The quality of the prints sent to the exhibition is high, but unfortunately many of them are eliminated from the actual exhibition. The art works, to the exhibition taking the place this time, was chosen by a five-member jury in twostaged process. In the first stage there was send

well over 2000 works from 758 artists from 34 countries from which the jury chose 368 prints from 138 artists to the actual exhibition. Miniprint Finland -exhibition has entrench its position among the artist, and the number of offered works is virtually the same for every exhibition. It’s very fascinating to monitor the changes by countries that take place each time. The characteristic for the 2014 exhibition was the unusually large number of participants from the United Kingdom. Another surprising statistics was the low participant activity from the traditional printmaking country Poland. A common factor for all the Miniprint exhibitions is, of course the strong representation of Finland and among others the high quality of the Japanese printmaking and their great amount of participants. The exhibition showcases almost every printmaking techniques imaginable. The variety of the techniques and the ways of expression in the prints, chosen for the Miniprint Finland exhibition, gives us an inclusive perspective of what printmaking looks like today. This year as other years the exhibition was built by countries. This way the exhibition visitor can quickly perceive how printmaking is understood in different parts of the world, and what differences or similarities can be found in the means, the content of art and the ways of expression. The eighth Miniprint Finland triennal had a theme, for the first time in its history - Infinity ∞. In addition to the main category there was also an own section for the Ex Libris -exhibition.


8

Juryn lausunto JIM BERGGREN juryn puheenjohtaja

Jury’s Statement JIM BERGGREN Chairman of the Jury

Nykyään yhteiskuntaamme on keskittynyt mitattaviin arvoihin. Metsän arvosta tulee metsäyhtiön arvo, eikä metsän meille tarjoaman hengitettävän ilman arvo. Taiteen arvo jää taloudellisen kasvun varjoon on piilossa Jo heti synnyttyämme, meillä on kielellinen kapasiteetti, joka on meidän olemassaolomme keskus. Ja kaikki taide juontuu tästä kielen kyvystä. Joten: taide on eksistenitiaalinen työkalu kommunikointiin välillämme.

Our society today is preoccupied by measurable values. The value of forests becomes the value of forest enterprise and not the value of breathable air that the forests provide us with. The value of art is hidden in ideas of economic growth and not in the language possibilities that art gives us. From birth we have our language capacity, it is the center of our existence. And all art comes from this language ability. So; art is an existential tool for communication between us.

Luottaaksemme tähän kykyyn, taiteen on kommunikoitava, liittyttävä mahdollisuuksien maanalaiseen rihmastoon ja vastustaa nykyaikaista harhaanjohtavaa arvostusta kaikkea mitattavaa kohtaan. Nämä totiset ajatukset eivät vastusta tämän päivän juhlaa (Miniprint 2014 avajaiset, suom. huom.). Päinvastoin. Se, mitä näemme tänään on todellinen panos elinvoimaiselle tulevaisuudelle, ja osa ilmiselvää vastaliikettä: jatkaa monenlaisen taiteen tekemistä, ottaa ohjat ja kertoa siitä keitä ja mitä olemme.

To trust the ability art has to communicate, to join an underground mycelium of possibilities and to resist the contemporary misleading valuation of the measurable. These serious thoughts do not oppose the feast we have here today (Miniprint 2014 exhibition vernissage, translator’s note). On the contrary. What we see here is a true contribution to the living future, a part of the obvious counter-move: to continue to make art of every kind, to take command and tell about who and what we are.


9

JURYN JÄSENET: Jim Berggren, taidegraafikko, Ruotsi Jussi Juurinen, Miniprint Finland 2010 Grand Prix -voittaja Pekka Litmanen, Lahden Taidegraafikot ry Pilvi Ojala, Suomen Taidegraafikot ry Sanna Teittinen, Hyvinkään taidemuseo

∞ MEMBERS OF THE JURY: Jim Berggren, printmaker, Sweden Jussi Juurinen, Miniprint Finland 2010 Grand Prix -winner Pilvi Ojala, Association of Finnish Printmakers Pekka Litmanen, Graphic Artists Assosiation of Lahti Sanna Teittinen, Hyvinkää Art Museum


10

Miniprint Finland 2014

∞ ∞

Grand Prix Taidegrafiikka on toiminut ilmaisuni muotona viime vuosien ajan. Erityisesti avainlaatta –menetelmällä olen pystynyt luomaan muotoja puhtaalla, mutta kuitenkin narratiivisella tavalla. Toistuva puupiirroslaatoilla työskentely ja värikerrosten vedostaminen tuottavat sekä yhtenäisyyttä että erilaisuutta. Teokseni ilmaisevat satujen sisäistä maailmaa sekä prosessin aikana tulevia iloisia yllätyksiä. Taide on näkymättömien asioiden ilmentymistä kuten myös niiden jakamista muiden kanssa. Grafiikka on luovana prosessina tuottanut minulle onnellisuutta ja tyytyväisyyttä vedosteni paljastaessa erittäin ainutlaatuisen fantasiamaailman, jonka minun ”sydämeni” näkee.

Printmaking has been my major form of expression for the past years. Particularly with the reduction block method, I have been able to produce forms in a pure yet narrative manner. Repeatedly working on wood blocks and printing layers of colors produce unity as well as differentiation. My works convey the inner most world of fairy-tales and joyous surprises during the process of making. Art is about manifestation of things which cannot be seen as well as the delight in sharing such with others. Printmaking as a creative process has given me happiness and satisfaction as my prints reveal a very unique fantasy world that my “heart” sees.

KIM HYUN-JIN


Loputon laulu 20 x 17 cm puupiirros 2013 Endless Song woodcut

KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C

11


KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C

Loputon matka 1 13.5x20 cm puupiirros 2013 Endless Journey 1 woodcut

12

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


KIM HYUN-JIN, TAIWAN R.O.C

Loputon matka 1 13.5x20 cm puupiirros 2013 Endless Journey 1 woodcut

13

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


14

1. Kunniapalkinto ∞ ∞

Honourable Prize Sisäisenä vaistonani taiteilijana/graafikkona on halu tutkia viivaa ja tilaa syövytetyn pysyvyyden ja rekonstruktion kautta. Käytän viivaa sekä järjestäytyneenä että viitteellisenä tapana ilmaista elämässäni olevaa rytmiä. Vertaan usein tätä rytmiä musiikkiin johtuen kokemuksestani jousisoittimien parissa. Sekä musisointiini että taiteen tekemiseeni on kehittynyt selkeä malli.

My core instinct as an artist/printmaker is a desire to explore line and space through etched permanence and reconstruction. I use line in both an orderly and gestural manner to convey a rhythm that exists in my life. I often compare this rhythm to music because of my experience playing stringed instruments. There is a distinct and developed pattern that is created through my act of playing music and making art.

Nykyiset teokseni hyödyntävät perinteisen grafiikan prosessia, piirtämistä ja kollaasin elementtejä sekä sisällyttävät visuaalisen musiikin ja rytmin käsitteet. Teoksissani visuaalinen musiikki ja rytmi ilmenevät jälkien energiana, muotojen toistona sekä hienovaraisina värien variaatioina. Musikaalinen sointiväri, tai äänen/ nuotin väri, auttaa erottamaan samaan aikaan soivat soittimet. Monissa visuaalisissa asetelmissani olen sitoutunut luomaan dynaamisen soinnin.

My current work utilizes the processes of traditional printmaking, drawing, and collage media elements and incorporates the concepts of visual music and rhythm. In my work, visual music and rhythm appear through the energy of the marks, repetition of shapes, and subtle color variations. Musical timbre, or the color of sound/tone, helps to distinguish instruments playing together in the same time. In many visual compositions I am engaged in creating a dynamic timbre. ANTHONY HOLMQUIST


Järjestelmä kaaviokuva III 18,5 x 17 cm viivasyövytys, viivapiirustus System Schematic III etching, linework

2013

HOLMQUIST ANTHONY, USA

15


16

2. Kunniapalkinto Honourable Prize


Lounas (leveyspiiri 31,76 N) 3 x 4 cm monoprintti Southwest (Latitude 31.76 N) monoprint

2013

ROMERO MARIA, USA

17


18

Kunniamaininta

∞ ∞

Honourable Mention Esillä olleet teokseni ovat osa suurta, 100 teoksen etsaus-sarjaa bunkkereista. Bunkkerit, vaikka ovatkin pieniä kooltaan, toimivat monumentaalisina luoden vaikutelman tuhoutumattomuudesta, läpipääsemättömyydestä, turvallisuudesta ja agression mahdollisuudesta... mutta nämä pienet mustat bunkkerit suuren aiheuttavat lukumääränsä ja määrittelemättömän taustansa (tyhjyys) avulla hämmennyksen, päämäärättömyyden, eristäytymisen ja epäonnistumisen tunteen, joka voidaan yhdistää nykyiseen maailman tilaan, jossa elämme. Symboliikka on selvä: ei ole olemassa täysin eristäytynyttä ja turvallista tilaa, eimuilta eikä itseltämme.

Works that have been exhibited are part of the large (100 pcs) series of etchings with views of the bunkers, which, although small dimensions, working very monumental causing the impression of indestructibility, impenetrability, safety and possibility of aggression... but, these tiny black bunkers due to their large number and undefined background (emptiness) causes feelings of confusion, aimlessness, isolation and failure that can be put in the context of the currently state of the world in which we live. The symbolism is clear, there isn’t a place of complete isolation and security nor from others and even from ourselves.

DRAGICEVIC EDVIN


Turvallisuuden harha 9 10 x 10 cm viivasyรถvytys Illusion of safety 9 etching

2013

DRAGICEVIC EDVIN, KROATIA / CROATIA

19


20

Kunniamaininta

∞ ∞

Honourable Mention Puupiirros ”Tamarind” on 15 x 20 cm kokoinen värivedos vuodelta 2013. Tamarind on trooppinen puu, jonka siemenistä ihmiset tekevät siirappia. Itse puuta käytetään myös teolliseen tarkoitukseen.

The woodcut” Tamarind ”is a collourprint 15 x 20 cm, from 2013. The Tamarind is a tropical tree and gives seeds from which people can make syrup. The wood is also used for the industry.

Tamarind-nimi liittyy myös Tamarind Instituuttiin New Mexicon yliopistossa. Tämä Instituutti on hyvin kuuluisa, ja se on rohkaissut taiteen tekemistä taidegrafiikan, erityisesti litografian keinoin. Tamarindin julkaisema litogafian käsikirja on maailmankuulu.

Tamarind is also the name of the Tamarind Institute at the University of New Mexico. Since 1960 this Institute is very famous and encouraging for the art of printmaking and special lithography. The Tamarind Handbook of lithography is world-famous.

Tämä puupiirros voidaan nähdä kunnianosoituksena graafiselle taiteelle sekä ensimmäiselle rakkaudelleni, litografialle.

This woodcut can be seen as a tribute to the graphical art and my first love: lithography.

BEA FARENHORST


Tamarind 15 x 20 cm puupiiros 2013 woodcut

FARENHORST BEA, ALANKOMAAT / NETHERLAND

21


22

Kunniamaininta

∞ ∞

Honourable Mention Tämä teos kuvaa merta Oostenden edustalla. Oostende on merenrantakaupunki Belgiassa. Olin siellä taiteilijaresidenssissä viikon ajan. Halusin piirtää, en pelkästään merta itseään vaan myös sitä, mikälainen muutosvoima ja vaikutus luonnolla on. Meri kaikessa voimassaan muistutti minua Fukushiman tsunamista. Maanjäristyksen jälkeen käsitys aalloista on muuttunut täysin. Nyt aallot muistuttavat japanilaisia katastrofista vaikka teos ei kuvaakkaan tsunamia. Aalto ei näyttäydy pelkästään kauniina tai dramaattisena kuvana vaan myös pelkona, voimana, luonnon mahtina.

This work is describing the sea in Oostende. Oostende is a seaside city in Belgium. I had an artist in residency in that city and stayed there for 1 week. I wanted to draw not only the sea itself but moreover the change and impact nature has. The sea with its power reminded me of the Tsunami in Fukushima. After the earthquake, the perception of waves has been changed completely. Now it reminds Japanese people of the disaster even if it is not related to the Tsunami. It shows us not only a beautiful or dramatic image but also fear, strongness, the power of nature.

KOYUKI KAZAHAYA


Horisontti Oostendessa 17 x 17 cm The horizon in Oostende

kuivaneula, mezzotinto, Chine collĂŠ drypoint, mezzotinto, chine-colle

2013

KOYUKI KAZAHAYA, BELGIA/ BELGIUM

23


24

Kunniamaininta

∞ ∞

Honourable Mention Työskentelen taidegrafiikan, piirtämisen ja maalamisen parissa, tässä järjestyksessä. Prosessin fyysinen vaihe on minulle erittäin tärkeä, kuten myös läsnäolo, haastavuus ja suhde taidon luonteen kanssa. Viime vuosina teosteni aihe olen ollut minä itse ja oma olemassaoloni. Teokseni eivät kuitenkaan ole sisäänpäinkääntyneitä tai vailla nykyaikaista kontekstia, päinvastoin; kaikki on suodatettu minun ja mielipiteiteni lävitse - ilman kompromissia.

I work with printmaking, drawing and painting, in that order. The physical part of the process is incredibly important to me, as is the presence, the challenge and the relationship with the nature of the craft. In later years the context of the work has been about myself and my own existence. Not that my work is introverted or without a contemporary context, quite the opposite; but everything is filtered through myself and my point of view – without compromise.

KRISTINA THUN


Talo IVX 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2012 House IVX photopolymer

THUN KRISTINA, RUOTSI/ SWEDEN

25


26

Miniprint Finland 2014

Valitut taiteilijat Miniprint Finland 2014 –triennaalin ensimmäiseen vaiheeseen lähetettiin sähköisesti yli 2000 teosta 758 taiteilijalta. Toiseen vaiheeseen pyydettiin 378 taiteilijaa lähettämään alkuperäiset teokset, joista näyttelyyn jury valitsi 368 teosta 138 taiteilijalta 34 maasta. Tässä katalogissa esitellään yksi teos kultakin näyttelyyn valitulta taiteilijalta.


27

Miniprint Finland 2014

Selected Artists More than 2,000 works from 758 artists were electronically sent to the first phase of Miniprint Finland 2014 -triennal. For the second stage, 378 artists were asked to send their original works of which the jury chose 368 works from 138 artists from 34 countries for the exhibition. This catalogue presents one print from each artist selected to the exhibition.


Exlibris 10,6 x 18,6 cm serigrafia 2013 The Magician silkscreen

ADAMIS MICHAEL, KREIKKA / GREECE

28


Exlibris 11,4 x 9,3 cm sinkkikaiverrus 2000 Artur Da Mota Miranda engraving on zink

ANOPOVA VALENTINA, VENÄJÄ / RUSSIA

29


Nojatuoli Olut 10 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 An Armchair a Beer photopolymer

ARAI DOMITELLE, RANSKA / FRANCE

30


Synkkä ilme 1 10,5 x 16 cm viivasyövytys, akvatinta Long face 1 etching, aquatint

2013

ARICHI YOSHITO, JAPANI / JAPAN

31


Haaveita III 15 x 14 cm digitaalivedos 2010 Dreams III digital print

ARMINEN ANNA, SUOMI / FINLAND

32


Yhdensuuntaiset viivat 18,8 x 11,9 cm kartonkigrafiikka, kuivaneula, telaus Parallel lines cardboard print, drypoint, rolling

2013

ASPOLA MARI, SUOMI / FINLAND

33


Kuin 채iti 20 x 17 x 5 cm Like Mother

kuivaneula, pahvilaatikko, kangas drypoint, cardboard box, fabric

2013

AUTIO SUSANNA, SUOMI / FINLAND

34


Valokuvaaja 11 x 16 cm Pigmenttivedos 2012 The Photographer Pigment print

BATEMAN EDWARD, USA

35


Sitruunarinta 14 x 14 cm linoleikkaus 2012 Lemon breast linocut

BAUD SANDRA, RANSKA / FRANCE

36


nimetรถn 10 x 10 cm heliogravyyri 2013 untitled photogravure

BENNIKE LENE, TANSKA / DENMARK

37


Kasvaa 17 x 17,5 cm yhdistelm채tekniikka 2013 Growing up mixed media

BERGMAN KERSTIN, RUOTSI / SWEDEN

38


BOUMA JIRI, TŠEKKIN TASAVALTA / CZECH REPUBLIC

Saavuttamaton muuttumattomuus 21 x 14,8 cm linoleikkaus Elusive constancy linocut

2013

39

alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original


Exlibris 15 x 11 cm offset litografia 2012 off-set lithography

BOZIC NICA, SLOVENIA

40


BRENDA CASTILLO CONTRERAS, MEKSIKO / MEXICO

W/T 17 x 20 cm collagrafia 2013 collagraphy

41

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Malbork Exlibris 10 x 10 cm etsaus 2012 Exlibris etching

BUKOWSKI PRZENYSLAW, PUOLA / POLAND

42


Kuoleman tanssi 16,5 x 13 cm kivilitografia 2013 Dance of Death stone lithography

BUTOWSKI LUKASZ, PUOLA / POLAND

43


Loputon Palobra 16 x 20 x 5 cm puupiirros / Michel-paperi Endless Palobra woodcut / Michel paper

2013

CASADO DEL RIO SILVIA, ESPANJA / SPAIN

44


Cihuateteo (el채m채 ja kuolema samanaikaisesti) 12 x 17 cm Cihuateteo (life and deth at the same time)

linoleikkaus linocut

2013

CASTILLO JOEL, MEKSIKO / MEXICO

45


CHAPMAN DEBORAH, KANADA / CANADA

Syd채mensyke 15 x 19,5 cm mezzotinto 2013 Heartbeat mezzotint

46

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Empreindre 10 x 8 cm mezzotinto 2011 Empreindre mezzotint

CHUNG HEE KYUNG, ETELĂ„-KOREA / SOUTH KOREA

47


Teos XI sarjasta (re)viewing 17 x 20 cm Image XI from the series (re)viewing

monotypia monotype

2013

CLANCY MAJELLA, ISO-BRITANNIA / UK

48

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Testiarkkikirja I 17 x 20 x 1 cm serigrafia Test Sheets Book I screen print

2013

CLANCY PAULINE, ISO-BRITANNIA / UK

49


Exlibris 8 x 8 cm linoleikkaus 2013 Exlibris linocut

CYWICKI LUKASZ, PUOLA / POLAND

50


Nuket 10 x 13 cm litografia 2012 Dolls lithography

CZECH ADAM, PUOLA / POLAND

51


Talo IVX 20 x 10 x 5 cm litografia, taiteltu paperi House IVX lithograph, folded paper

2013

DECAEN ANDREW, USA

52

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Taittuva sermi 17 x 17 cm kaiverrus, viivasyรถvytys, akvatinta Folding screen engraving, etching, aquatint

2012

DELGADO PATRICIA, ESPANJA / SPAIN

53


Itä-Lontoo - Silmäys 2,1 x 11,8 cm East London - Glimpse

puukaiverrus, chine collé wood engraving, chine-collé

2013

DESMET ANNE, ISO-BRITANNIA / UK

54


Se ei ole koiran elämää 12 x 14 cm viivasyövytys Its not a dog’s life etching

2013

DMITRUK ALEKSANDER, PUOLA / POLAND

55


DROOG FRIT, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS

Maisema 20 x 17 cm silkkipaino 2012 Landscape II silkscreen

56

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Tuhkamuotokuvia 2 19 x 16 cm Ash Portraits 2

silkkipaino ja tuhka paperille silkscreen and ash on paper

2013

ERIKSSON KAISA, SUOMI / FINLAND

57


Katoamispiste III ø 7,5 cm litografia 2013 The vanishing point III lithography

FIHN CARINA, RUOTSI / SWEDEN

58


Ihmisi채 17 20 x 17 cm alumiinikaiverrus, tussi People 17 aluminium engraving, ink

2013

FORSMANN RIITTA, SUOMI / FINLAND

59


High Moon 1 14 x 20 cm litografia, digitaalivedos High Moon 1 lithography, digital print

2013

FRACKIEWICZ PAWEL, PUOLA / POLAND

60

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


20000 vuotias puu 7,5 x 15 cm mezzotinto, k채sinv채rj채ys 20000 years tree mezzotint, hand coloring

2013

FUZUKI ETSUKO, JAPANI / JAPAN

61


Exlibris 15 x 11,5 cm litografia 2012 Fleeting time lithography

GAO QUAN, KIINA / CHINA

62


Exlibris 14,5 x 12 cm viivasyรถvytys, kuivaneula 2013 Juraj Dlhopolฤ ek etching, drypoint

GAZOVICOVA VLADIMIR, SLOVAKIA

63


Exlibris 11,5 x 17 cm litografia 2013 Aside lithography

GMUR JOLANTA, PUOLA / POLAND

64


Exlibris 15 x 10,4 cm viivasyövytys, akvatinta 2006 Back to Malbrok - Mactub etching, aquatint

GRIGORYAN HAYK, ARMENIA

65

alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original


Kynttil채ntekij채 15 x 10 cm mezzotinto 2013 the candlestick maker mezzotint

GROENWEG LAINE, KANADA / CANADA

66


Päättymätön kuvasto I 6,5 x 13,5 cm viivasyövytys Never ending imagery I etching

2013

HALLIVUO TUOMAS, SUOMI / FINLAND

67


Verkko #3 17 x 17 cm viivasyรถvytys 2013 Network #3 etching

HAMILTON BETHAN, ISO-BRITANNIA / UK

68


Ikuisuus: Mies, Nainen Ja K채채rme 19,5 x 16,5 cm Infinity: A Man, A Woman And A Snake

linoleikkaus linocut

2013

HARKES HANNAH, VIRO / ESTONIA

69


Ecce Homo - Katso ihmist채 5,8 x 4 x 4,2 cm Behold The Man

serigrafia, vedostettu valuhartsin sis채lle screen print, printed in cast resin

2013

HAVO IHANA, SUOMI / FINLAND

70


Aika päivän ja yön välissä 15,2 x 13 cm Time between day and night

viivasyövytys etching

2008

HEED MARIA, RUOTSI / SWEDEN

71


Haltioituneet vartalot 17 x 20 cm Mesmerized bodies

fotoetsaus kuparille, etsaus, chine collé photoengraving on copper. etching, chine-collé

2013

HERRERA INMA, ESPANJA / SPAIN

72

alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original


Ikuinen maa I 20 x 15 cm litografia 2013 The Eternal Land 1 lithography

HIKOSAKA NOBORU, JAPANI / JAPAN

73


Alkuperä, täällä 20 x 17 cm heliogravyyri 2012 Origin of Here photogravure

HOOD MARY, USA

74

alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original


Kasvu 17,8 x 16,5 cm heliogravyyri 2013 Growth photogravure

HRICKO RICHARD, USA

75


Effusion xx x xx cm viivasyövytys, chine collé 2013 Effusion etching, chine-collé

HUSTON HEATHER, KANADA / CANADA

76


Rukous 3 19,5 x 12 cm monotypia 2013 A Prayer 3 monotype

ISONIEMI ELIISA, SUOMI / FINLAND

77


Yst채vykset 14 x 19 cm kuivaneula 2012 Friends drypoint

JOHANSSON HANS, RUOTSI / SWEDEN

78


Valaistuminen 19,5 x 16 cm polymeerigravyyri, syรถvytys Enlightenment photopolymer, etching

2012

JOHANSSON VAPPU, SUOMI / FINLAND

79


Aurinkopurjehtija 10,5 x 10,5 cm polymeerigravyyri 2013 Solar sailor photopolymer

KALDE KALLI, VIRO / ESTONIA

80


Yhteys 1 17 x 17 cm mezzotinto 2011 Connection 1 mezzotint

KALLIO PETRA, SUOMI / FINLAND

81


Suuri kellosepp채 12 x 16 cm etsaus 2012 The big watchmaker etching

KALYNOVYCH KONSTANTIN, UKRAINA / UKRAINE

82


Kelluja 16,5 x 20 cm kuivaneula, monotypia 2013 Floater kuivaneula, monotypia

KAUPPINEN IDA, SUOMI / FINLAND

83

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


J채niksen kolo 20 x 6 cm puuintarsia, kiiltokuva Rabbit hole woodintarsia, cut scrap

2012

KETTUNEN ELLA, SUOMI / FINLAND

84


J채rvell채 3 11,5 x 16 cm puupiirros 2001 On the Lake 3 woodcut

KLOETI STEFAN, SVEITSI / SWITZERLAND

85


Sotapelikortti 4 13 x 8,5 cm War Game Card 4

syv채paino kuparilaatalta intaglio print from copper plate

2013

KOCUREK KAMIL, PUOLA / POLAND

86


Jälkikuva ”Hän keittää porkkanakeittoa” #03 12 x 20 x 0,5 cm After Image ”She is cooking carot soup” #03

silkkipaino akryylilevylle silkscreen on acrylic board

2013

KODAMA TAICHI, JAPANI / JAPAN

87

alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original


Sininen torni 2 11 x 9 cm mezzotinto 2013 Blue tower 2 mezzotint

KOENDERS CAROLINE, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS

88


Marian muotokuva (suojaviittamadonna) 15 x 13 cm Potrait of Mary (Virgin of Mercy)

puupiirros woodcut

2013

KOIVISTO OUTI, SUOMI / FINLAND

89


Täältä kylmään autiomaahan I 20 x 17 cm From here to the Cold Desert World I

monotypia monotype

2013

KOKKONEN TAINA, SUOMI / FINLAND

90

alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original


Maailman napa 20 x 17 cm Midpoint of the world

kuivaneula, chine collè drypoint, chine-collé

2013

KORSULAINEN LAURA, SUOMI / FINLAND

91


Lent채v채 hattu 10 x 7,5 cm etsaus 2012 The flying hat etching

KOSHIHARA NOBUKO, JAPANI / JAPAN

92


KOSKELA MATTI, SUOMI / FINLAND

Aallot 3 14 x 20 cm serigrafia 2014 Waves 3 screen print

93

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Julmilla mailla 8,9 x 8,9 cm mezzotinto 2014 In the Bad Lands mezzotint

KUNC KAREN, USA

94


Säilyttäminen, suhteellinen II 9 x 9 cm Conservation, relative II

imageOn riisipaperille, akryylimedium Image On on ricepaper, acrylic medium

2013

KÄLLSTRÖM ANN-KRISTINA, RUOTSI / SWEDEN

95


Lintu sieppaa 15 x 8,5 cm kuivaneula 2010 Bird catching drypoint

LEHNERT FABIAN, SAKSA / GERMANY

96


Diane Von Furstenberg 15,5 x 12 cm mezzotinto mezzotint

2013

LEPPĂ„AHO ANNIKA, SUOMI / FINLAND

97


Exlibris 8 x 13 cm etsaus, akvatinta 2013 Flowers house etching, aquatint

LI YANYUN, KIINA / CHINA

98


Taidekirja projekti 18 x 11,5 x 1 cm Art Book Project

litografia, yhdistelm채tekniikka, sumi-ink lithography, mixed media, sumi ink

2013

LIU QING, USA

99


Nimetรถn 10 x 10 cm kuivaneula, laveeraussyรถvytys 2013 Untitled spit bite, drypoint

MAHAN BEATRICE, ESPANJA / SPAIN

100


P채iv채 16,9 x 16,9 cm heliogravyyri 2013 Day photogravure

MELANDER BO, SUOMI / FINLAND

10 1


Nimetön 15,2 x 15,2 cm yhdistelmätekniikka monoprintti 2013 Untitled mixed media monoprint

MILIONIS CYNTHIA, KANADA / CANADA

102


Ääretön 2 ø 9,5 cm etsaus, polyeerigravyyri Infinity 2 etching, photopolymer

2013

MONCAYO VIVIANA, KOLUMBIA / COLOMBIA

10 3


Juodaan lisää viiniä 12 x 19,5 cm akvatinta Let’s drink more wine aquatint

2011

MURAKAMI KEIKO, JAPANI / JAPAN

104


MURAKAMI MIKA, ESPANJA / SPAIN

10

Mets채채n 17 x 20 cm etsaus, puupiirros 2013 Into the woods etching, woodcut

5

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Mielen maisema I 15 x 19 cm monotypia 2013 Landscape of the Mind I monotypia

MUSTONEN HELVI, SUOMI / FINLAND

106


Oven k채velytys xx x xx cm Walking the door

polymeerigravyyri, yhdistelm채tekniikka photopolymeer, mixed media

2013

MYLE MONIK, BELGIA / BELGIUM

10 7


Uudet tarpeet 12 x 11,8 x 5 cm fpolymeerigravyyri New needs photopolymer

2013

MĂ–LLER LENA, RUOTSI / SWEDEN

108


Takauma 3 17 x 20 x 2 cm serigrafia Flashback 3 screen print

2013

MÖRÖ REIJO, SUOMI / FINLAND

10 9


Tehty Unkarissa 18 x 17 cm digitaalivedos 2013 Made in Hungary digital print

NAGY KLARA, RUOTSI / SWEDEN

110


Exlibris 8,5 x 9,5 cm viivasyรถvytys 2013 City etching

NAKANO YUICHIRO, JAPANI / JAPAN

11 1


Etsi pimeytt채 10 x 10 cm Search the darkness

etsaus, k채sin v채rj채tty etching, hand coloured

2013

NEVILL LINDA, ISO-BRITANNIA / UK

112


Meri 15 x 15 cm puupiirros 2013 Ocean woodcut

NYTORP JANNE, SUOMI / FINLAND

11 3


Katto 1 15 x 15 cm puupiirros 2013 Roof 1 woodcut

OLLIKAINEN PAULA, SUOMI / FINLAND

114


Kaamos 14 x 19 cm puupiirros 2013 Polar nights woodcut

OPTENBERG JOSE, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS

11 5


K채vely #1 14,5 x 17,5 cm etsaus, akvatinta 2013 Walking on #1 etching, aquatint

OSO MIWAKO, JAPANI / JAPAN

116


Exlibris 5 x 11,9 cm puupiirros 2013 The Wolf that Swallowed Red Riding Hood woodcut

PARK MIJEE MICHELLE, SAKSA / GERMANY

11 7


Side 10 x 15 cm puupiirros 2013 Bond woodcut

PELTONEN TUUKKA, SUOMI / FINLAND

118


Eksynyt 11 x 12 cm kuivaneula 2013 A lost one drypoint

PEURA EMMA, SUOMI / FINLAND

11 9


t채m채 hetki on mennyt 17 x 17 x 2 cm puupiirros Now is passed wood cut

2013

PII EIJA, SUOMI / FINLAND

120


Lentäjä 15 x 15 cm Flyer

etsaus, chine collé, perhosen siivet etching, chine-collé, wings of a butterfly

2013

POHJONEN LAURA, SUOMI / FINLAND

12 1


Tiell채 11,5 x 15 cm polymeerigravyyri, v채ritelaus, ommel 1996 On the road photogravure, color rolling, stitch 2013

PURTO MARJA, SUOMI / FINLAND

122


Vahdissa 15,5 x 12 cm mezzotinto 2013 Santinel mezzotint

RATALAHTI ANTTI, SUOMI / FINLAND

12 3


Neliรถ 9,5 x 18 cm litografia, monoprintti 2013 Square lithography, monoprint

RAVENHORST JURJEN, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS

124


RODRIGALVARES AIDA ANDRES, SAKSA / GERMANY

12

Tunnelma I 20 x 17 cm litografia 2013 Atmorphere I lithography

5

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original


Leikkaus neste leikkaus neste leikkaus 20 x 15 cm Cut fluid cut fluid cut

syväpaino, chine collé intaglio, chine-collé

2013

RODRIGUEZ GARCIA RAFAEL, BELGIA / BELGIUM

126


Exlibris 8,1 x 6,5 cm kaiverrus 2013 engraving

RUCAVADO PATRICIA, COSTA RICA

12 7


Haamu 13,5 x 18 cm serigrafia 2013 Ghost screen print

SAITO URARA, JAPANI / JAPAN

128


Siemenen poiminta 17 x 20 cm mezzotinto, ImageOn, kaiverrus Picking the Seed mezzotint, ImageOn, engraving

2013

SALOKANNEL ANTTI, SUOMI / FINLAND

9

alkuper채isteosta pienempi / smaller than the original

12


Nousu 18,5 x 15 cm kuivaneula, monotypia 2012 Rise drypoint, monotype

SALONEN JANIKA, SUOMI / FINLAND

130


Perduran uni 17 x 20 cm Perdura’s Dream

kollaasi, vesiväri, pigmenttivedos, kuparisyövytys collage, watercolour, pigment inkjet, copper etching

2013

SCANNEL AINE, ISO-BRITANNIA / UK

1

alkuperäisteosta pienempi / smaller than the original

13


Mets채 2 13 x 20 cm digitaalivedos 2012 Woods 2 digital print

SEJBERG TINA, TANSKA / DENMARK

132


Passi BCN 16 x 12 cm Passport BCN

kollaasi, akryyli, Posca (vesipohjainen maalitussi) collage, acrylic, Posca (water-based paint marker)

2012

SERVERA DAVID OLIVER (SUA RUA), ESPANJA / SPAIN

13 3


Kaksi rakkautta 19,5 x 15 cm etsaus, akvatinta 2012 Two loves etching, aquatint

SILER HUDOKLIN SABINA, SLOVENIA

134


Vyyhti I (tule tule tekemättömäksi) 7 x 6 cm Écheveau I (become, become undone)

etsaus, chine collé lumppupaperille Etching, chine-collé on rag paper

2013

SNIEDER ANGELA, KANADA / CANADA

13 5


ono suodatin 17 x 17 cm akvatinta, etsaus 2013 ono filter aquatint, etching

STARK SUSANNAH, ISO-BRITANNIA / UK

136


Muotoutua 10,4 x 12 cm etsaus, linoleikkaus 2013 Shaping up etching, linocut

SUTCLIFFE-FULLER CATHERINE, ISO-BRITANNIA / UK

13 7


Viisi terttua vihreit채 viiniryp채leit채 10 x 12 cm polymeerigravyyri Five bunches of greengrapes photopolymer

2013

SUZUKI KAORI, JAPANI / JAPAN

138


Port Districtin asukas VI ”Koira” 12 x 15 cm An Inhabitant in Port District VI ”Dog”

litografia lithography

2013

TANIMURA AKITO, JAPANI / JAPAN

13 9


Exlibris 9,8 x 9,8 cm reliefipaino 2013 Geometry relief print

TCHOLAKOVA MAYA, BULGARIA

140


Franny & Zooey 10 x 10 cm puupiirros 2013 woodcut

THIJSSE TOM, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS

14 1


Perhepotretti 2 18 x 13,5 cm digitaalivedos 2011 Family prtrait 2 digital print

TROBIC VANJA, KROATIA / CROATIA

142


Verbin ”Haluta” äärettömyys 20 x 17 cm The Infinite of the Verb ’”to Want”

monotype, chine collé monotype, chine-collé

2014

VAIENTI LARA, ITALIA / ITALY

14 3


I see 20 x 17 cm puupiirros 2012 woodcut

VAINIONPÄÄ ANNIINA, SUOMI / FINLAND

144


Kokoelma 18 x 9 x 1,5 cm heliogavyyri, laatikko Collection photogravure, a box

2012

VAN SANTVOORT FRANS, ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS

14 5


Ikuisesti hallusinoiva 12,8 x 10 cm serigrafia 2014 Forever hallucinatic screen print

VANDENBROEK KALE, KANADA / CANADA

146


L-212-D ø 7 x 3,8 cm litografia 2013 lithography

VELASCO FRANCISCO, ESPANJA / SPAIN

14 7


Alttaritaulu 18 x 12 cm polymeerigravyyri 2013 Altarpiece photopolymer

WIKSTRĂ–M LARS, RUOTSI / SWEDEN

148


Discarnate II 10 x 10 cm mezzotinto 2011 Discarnate II mezzotint

WILKINSON CLEO MICHÉLE, AUSTRALIA

14 9


Ihmisen suutelema, kaikkialla maahan heitetty II (jäätelötikku) 20 x 17 cm Kissed by a man, throwed away by everywhere II (ice cream stick)

serigrafia screen print

2013

VIRTANEN RITVA-LIISA, SUOMI / FINLAND

150


Exlibris 14 x 7 cm etsaus, akvatinta, pehme채pohja The best etching, aquatint, soft ground

2012

WU BIN, KIINA / CHINA

15 1


a.t 20 x 16,5 cm sapluuna (puupiirros, paperileikkaus) stencil (woodcut, cut out paper)

2013

YASUYOSHI TOKIDA, JAPANI / JAPAN

152


Asutus 17 x 20 cm serigrafia 2009 Settlement screen print

YOSHINAGA HARUHIKO, JAPANI / JAPAN

15 3


Exlibris 20 x 17 cm kaiverrus, puupiirros 2013 Exlibris engraving , woodcut

ZACCARELLI CAMILA, CHILE

154


Exlibris 14 x 10,5 cm mezzotinto 2013 Swan mezzotint

ZHUANG MAN, JAPANI / JAPAN

15 5


Exlibris 9 x 14 cm etsaus, kuivaneula 2012 etching, drypoint

ZILYTE UGNÈ, LIETTUA / LITHUANIA

156


Exlibris 17 x 10 cm Mozart ”Magic Flute”

pehmeäpohja, kaiverrus, akvatinta, digitaalivedos, akvarelli soft ground, engraving, aquatint, digital print, watercolor

2013

ZUEV VLADIMIR, VENÄJÄ / RUSSIA

15 7


158

MINIPRINT 2014 TAITEILIJAT MAITTAIN MINIPRINT 2014 ARTISTS BY COUNTRIES ARMENIA (1) Grigoryan, Hayk | 65

KROATIA / CROATIA (2) Dragisevic, Edvin | 18-19 Trobic, Vanja | 142

AUSTRALIA (1) Wilkinson, Cleo Michéle | 149

TŠEKKI / CZECH REPUBLIC (1) Bouma, Jiri | 39

BELGIA / BELGIUM (3) Myle, Monik | 107 Rodriguez, Garcia Rafael | 126 Kazahaya Koyuki | 22 BULGARIA (1) Tcholakova, Maya | 140

TANSKA / DENMARK (2) Bennike, Lene | 37 Sejberg, Tina | 132 VIRO / ESTONIA (2) Harkes, Hannah | 69 Kalde, Kalli | 80

KANADA / CANADA (6) Chapman, Deborah | 46 Groenweg, Laine | 66 Huston, Heather | 76 Milionis, Cynthia | 102 Snieder, Angela | 135 Vandenbroek, Kale | 146 CHILE (1) Zaccarelli, Camila | 155 KIINA / CHINA (3) Gao, Quan | 62 Li, Yanyun | 98 Wu, Bin | 150 KOLUMBIA / COLOMBIA (1) Moncayo, Viviana | 103 COSTA RICA (1) Rucavado, Patricia | 127

SUOMI / FINLAND (32) Arminen, Anna | 32 Aspola, Mari | 33 Autio, Susanna | 34 Eriksson, Kaisa | 57 Forsmann, Riitta | 59 Hallivuo, Tuomas | 67 Havo, Ihana | 70 Isoniemi, Eliisa | 77 Johansson, Vappu | 78 Kallio, Petra | 81 Kauppinen, Ida | 83 Kettunen, Ella | 84 Koivisto, Outi | 89 Kokkonen, Taina | 90 Korsulainen, Laura | 91 Koskela, Matti | 93 Leppäaho, Annika | 97 Melander, Bo | 101 Mustonen, Helvi | 106 Mörö, Reijo | 109 Nytorp, Janne | 113 Ollikainen, Paula | 114 Peltonen, Tuukka | 118

Peura, Emma | 119 Pii, Eija | 120 Pohjonen, Laura | 121 Purto, Marja | 122 Ratalahti, Antti | 123 Salokannel, Antti | 129 Salonen, Janika | 130 Vainionpää, Anniina | 144 Virtanen, Ritva-Liisa | 151 RANSKA / FRANCE (2) Baud, Sandra | 36 Arai, Domitelle | 30 SAKSA / GERMANY (3) Rodrigalvares, Aida Andres | 125 Lehnert, Fabian | 96 Park, Mijee Michelle | 117 KREIKKA / GREECE (1) Adamis, Michael | 28 ITALIA / ITALY (1) Vaienti, Lara | 143 JAPANI / JAPAN (14) Arichi, Yoshito | 31 Fuzuki, Etsuko | 61 Hikosaka, Noboru | 73 Kodama, Taichi | 87 Koshihara, Nobuko | 92 Murakami, Keiko | 104 Nakano, Yuichiro | 111 Oso, Miwako | 116 Saito, Urara | 128 Suzuki, Kaori | 138 Tanimura, Akito | 139 Yasuyoshi, Tokida | 153 Yoshinaga, Haruhiko | 154


15

9

Zhuang, Man | 156 LIETTUA / LITHUANIA (1) Zilyte, Ugnè | 157 MEKSIKO / MEXICO (2) Brenda, Castillo Conteras | 41 Castillo, Joel | 45 PUOLA / POLAND (8) Bukowski, Przenyslaw | 42 Butowski, Lukasz | 43 Cywicki, Lukasz | 50 Czech, Adam | 51 Dmitruk, Aleksander | 55 Frackiewicz, Pawel | 60 Gmur, Jolanta | 64 Kocurek, Kamil | 86 VENÄJÄ / RUSSIA (2) Zuev, Vladimir | 158 Anopova, Valentina | 29 SLOVAKIA (1) Gazovicova, Nina | 63 SLOVENIA (2) Siler Hudoklin, Sabina | 134 Bozic, Nica | 40 ETELÄ-KOREA / SOUTH KOREA (1) Chung, HeeKyung | 47 ESPANJA / SPAIN (7) Casado del Rio, Silvia | 44 Delgado, Patricia | 53 Herrera, Inma | 72 Mahan, Beatrice | 100

Murakami, Mika | 104 Servera David, Oliver | 133 Velasco, Francisco | 147 RUOTSI / SWEDEN (9) Heed, Maria | 71 Wikström, Lars | 148 Thun, Kristina | 24-25 Källström, Ann-Kristina | 95 Möller, Lena | 108 Nagy, Klara | 110 Bergman, Kerstin | 38 Fihn, Carina | 58 Johansson, Hans | 78 SVEITSI / SWITZERLAND (1) Kloeti, Stefan | 85 TAIWAN / TAIWAN (R.O.C) (1) Kim, Hyun-Jin | 10-13 ALANKOMAAT / THE NETHERLANDS (7) Thijsse, Tom | 141 Farenhorst, Bea | 20-21 Droog, Frit | 56 Ravenhorst, Jurjen | 124 Koenders, Caroline | 88 Van Santvoort, Frans | 145 OptenBerg, Jose | 115 UK (8) Clancy, Majella | 48 Clancy, Pauline | 49 Desmet, Anne | 54 Hamilton, Bethan | 68 Nevill, Linda | 112 Scannel, Aine | 131 Stark, Susannah | 136

Sutcliffe-Fuller, Catherine | 137 UKRAINA / UKRAINE (1) Kalynovych, Konstantin | 82 USA (9) Romero, Maria | 16-17 Hood, Mary | 74 DeCaen, Andrew | 52 Bateman, Edward | 35 Kunc, Karen | 94 Holmquist, Anthony | 14-15 Hricko, Richard | 75 Liu, Qing | 99 Milionis, Cynthia | 102


160

TAIDEGRAFIIKAN MENETELMIÄ PRINTMAKING TECHNIQUES väriä läpäisemätön pinta / impervious surface

Kaaviopaino 1 paperi / paper

jossa väri läpäisee peittymättömät kohdat. Stencil printing 1

painoväri / ink

in which the ink passes through areas that are not blocked.

paperi / paper

Kohopaino 2 jossa väri tarttuu kohollaan oleviin osiin.

painoväri / ink

Relief printing2 laatta / plate

paperi / paper

in which raised areas hold the ink.

Syväpaino 3 jossa väri tarttuu painaumiin. Intaglio printing 3

painoväri / ink

laatta / plate

paperi / paper

painoväri / ink

laatta / plate

in which incised areas hold the ink.

Laakapaino 4 jossa väriä antavat ja antamattomat kohdat ovat samassa tasossa. Planographic printing 4 in which areas that hold the ink are at the same level with the clear areas.


16

1

Serigrafia (silkkipaino) / Screen printing (silk screen) 1 Serigrafiassa väri vedetään paperille kehykseen pingotetun kankaan läpi. Värin läpäisyä paperille säädellään yleensä valotusemulsion tai erilaisten muotoon leikattujen filmien avulla. Silkkipaino nimitys viittaa seulakankaana aiemmin käytettyyn kankaaseen - silkkiin. Nykyään seulakankaat ovat useimmiten valmistettu polyesteristä. In screen printing the color is aplied on paper trough mesh stretched over frame. With emulsions it is possible to exposure photos to the mesh or stencils are used for more simple forms. The term silk-screen refers to the material of the mesh used before - silk. Nowadays the material used is in most cases polyester.

Viivasyövytys / etching 3 Viivasyövytys on taidegrafiikan syväpainomenetelmä, jossa haluttu kuva syövytetään hapon avulla painolaattaan. Kupari-, sinkki- tai teräslaatta päällystetään haponkestävällä pohjustusaineella. Haluttu kuva piirretään raaputtamalla sitä niistä kohdista, joihin viivojen halutaan syntyvän. Tämän jälkeen laatta upotetaan happoon. Happo pääsee syövyttämään raaputettujen urien kohdilta. Laatta vedostetaan painoprässillä. Etching is a printmaking method where the plate is covered with acid resistant liquid. The picture is then scrathed to plate thus allowing the acid to corrode the lines. Aplied and cleaned printmaking ink stays in the furrows made by acid. The plate is printed with intaglio press.

Puupiirros / woodcut 2

Akvatinta / aquatint 3

Puupiirros on kohopainomenetelmä, jossa haluttu kuva kaiverretaan puulaatalle. Painoväri telataan koholle jääneisiin kohtiin jättäen kaiverretut kohdat valkoisiksi. Laatta vedostetaan joko käsin tai painoprässillä.

Akvatintassa painolaatan pinta peitetään hienojakeisella hartsipölyllä tai muulla haponkestävällä suojasumutteella. Sen jälkeen laatan haluttuja osia peitetään vaiheittain suojalakalla, ja syövytetään niin, että ne kohdat joihin halutaan tummimmat sävyt, ovat pisimpään syöpymässä hapossa. Laatta vedostetaan kuten viivasyövytys tekniikassa.

Woodcut is a relief printmaking technique where the picture is carved to a block of wood. Non-carved areas holds the aplied color while the carved are left white or empty. The plate is printed with press or by hand. Linoleikkaus / linocut 2 Linoleikkauksessa käytetään puulevyn sijasta linoleumia. Pintarakenteetonta laattaa työstetään ja vedostetaan puupiirroslaatan tavoin. Instead of wood linocut uses linoleum. Engraving and printing methods are similiar with woodcut. Kaiverrus (puu-, alumiini-, kupari-) / Engraving (wood, aluminium, copper) 2, 3 Kaiverruksessa haluttu kuva kaiverretaan yleensä kovaan ja tasaiseen laattaan. Lopputuloksena voi olla joko itsenäinen objekti tai laattaa voidaan käyttää vedostamisessa. In engraving the picture is engraved usually to hard and flat plate. The end product is the plate itself or prints made with the plate.

In aquatint technique the plate is covered with rosin powder or with other acid resistant spray. Lightest areas are covered with acid resistant stopper before putting the plate in acid. The darkest areas are the one with most time in acid. The plate is printed as in etching technique. Mezzotinto / mezzotint 3 Mezzotinnossa painolaatan pinta rouhitaan rakeiseksi kaarevalla rouhimella. Haluttu kuva syntyy tasoittamalla laatan karheutta siihen valmistetuilla työkaluilla. Mitä enemmän pintaa silotetaan, sitä vaaleampi sävy saadaan aikaan. Mezzotintolle on tyypillistä pehmeät sävypinnat ja -siirtymät. Mezzotint plate is roughed evenly by metal toll. The image is created by burnish areas with metal tools. Smoothened areas holds no color at all. Mezzotint is known for its tone qualities.


162 Kuivaneula / drypoint 3

done on a lithography press.

Kuivaneulamenetelmässä kuva piirretään suoraan metallilaatalle terävällä timantti- tai metallipiikillä raapien. Levitetty painoväri tarttuu piirrettyihin uriin ja niiden valleihin. Vedostamisessa käytetään syväpainoprässiä.

Offset litografia / off-set lithography 4

In drypoint technique the image is incised directly on the plate with a sharp diamond or metal point ”needle”. The depressions and burrs holds the applied ink. Printing is done on an intaglio press. Chine collé / Chine-Collé 1, 2, 3, 4 Chine collé-metelmässä vedos kiinnitetään vedostettaessa toiselle, yleensä kestävämmälle, väriltään poikkeavalle paperille. Tämä mahdollistaa vedostamisen huomattavasti herkemmille, läpikuultaville papereille. Chine-Collé technique allows printing to more sensitive and opaque papers. The print is bonded to heavier support paper which usually differs in color.

Offset litografiassa laattana käytetään kalkkikiven sijasta offset-peltiä. Haluttu kuva maalataan tai tulostetaan kalvolle, joka valotetaan valoherkälle laatalle. Vedostettaessa painoväri siirtyy valotuksen mukaisesti vedostuspaperille. Instead of limestone the off-set lithography uses light sensitive off-set plate. The picture is painted or printed to transparent film which is exposed to the plate. Printing method is similiar with stonelithography. Valotustekniikoita / photo-mechanical methods 3 Taidegrafiikan menetelmiin kuuluu myös muita valotustekniikoita. Näissä tekniikoissa hyödynnetään valoherkkää kalvoa tai emulsiota sekä UV-valoa. Yleisimpiä valotustekniikoita ovat: •

Fotoetsaus: laatalle levitetään UV-valolle herkkä emulsio ja laatta valotetaan negatiivin kanssa. UV-valolle altistuneet kohdat liukenevat lipeään. Menetelmällä saadaan täysin mustavalkoisia vedoksia. Filmioriginaalia voidaan rasteroida, ja/tai laattaa jatkokäsitellä akvatintamenetelmällä harmaasävyjen saavuttamiseksi.

Heliogravyyri: tekniikassa käytetään pigmenttipaperia, jonka pinnalla oleva gelatiinikerros herkistetään UV-valolle kemiallisesti ja valotetaan positiivifilmin kanssa. UV-valolle altistuneet kohdat kovettuvat. Valotettu gelatiinikalvo siirretään akvatintamenetelmällä pohjustetulle laatalle ja kehitetään lämpimällä vedellä, jolloin UV-valolta suojassa olleet kohdat liukenevat. Laatta syövytetään.

ImageOn: valoherkkä kalvo kiinnitetään laatalle ja valotetaan UV-valolla filmin ollessa tiiviisti laatan päällä. UV-valolle altistuneet kohdat kovettuvat ja valolta säästyneet liukenevat kidesoodaliuokseen. Laattaan muodostuu syventeitä, joihin painoväri vedostettaessa kerääntyy. Harmaasävyt syntyvät valottamalla laattaan erikseen pienistä pisteistä koostuva ns. rasterifilmi. ImageOn kalvo on fotopolymeerin

Monotypia / monotype 4 (1, 2, 3) Monotypia on painomenetelmä, jossa painoväri levitetään laatalle maalaamalla, telaamalla tai muilla halutuilla tavoilla. Laatta vedostetaan paperille käsin hiertämällä tai painoprässin avulla. Menetelmä tuottaa yhden uniikin vedoksen. Monotype is a technique in which the picture is painted or otherwise applied directly on the plate. Monotype can be printed both by printpress or by hand. Technique provides one unique print. Litografia / lithography 4 Litografiassa laattana käytetään tasaiseksi hiottua kiveä ja menetelmä perustuu veden ja rasvan hylkimiselle. Rasvaisella liidulla tai tussilla piirretty kuva mahdollistaa painovärin tarttumisen kostutetulle kivelle. Vedostamisessa käytetään litografiaprässiä. In lithography the image is drawn with oil, fat or wax onto a smooth stone plate. Instead of the moistened areas on the plate the color sticks to greasy areas made. Printing is


16

3

yksi sovellutus. •

Polymeerigravyyri (fotopolymeeri): painolaattana käytetään valmista teollisuuden tarpeisiin kehitettyä valoherkällä aineella päälystettyä polymeerilaattaa. Laatta valotetaan kuten ImageOn-tekniikassa. Harmaasävyjen aikaansaamiseksi laatta valotetaan vielä rasterikalvon läpi. Rasterikalvon pienet pisteet toimivat akvatintan tapaan. Valottumattomat kohdat liukenevat veteen ja tuloksena on syväpainolaatta. Filminä voidaan käyttää positiivifilmiä tai kalvolle tehtyä piirrosta/maalausta.

Printmaking techniques include many different photomechanical methods. These techniques utilizes a lightsensitive film or an adhesive and UV light. The most common of these are: •

Photo etching: UV light-sensitive emulsion is applied onto a plate, which is then exposed to UV light with the negative. Those parts exposed to UV light will dissolve to caustic soda. This method gives a complitely black and white prints. The original film can be resterized, and/or the plate processed further with aquatint to achive shades of gray.

Photogravure: in this technique a carbon sheet that has a gelatine layer is chemically made UV light sensitive and then exposed to the light with a positive film. The areas exposed to the light are solified. Exposed gelatin is then tranferred onto a plate that has an aquatint treatment. The plate is developed in warm water and the areas covered from the UV light will dissolve. The plate is etched (corroded).

ImageOn: the UV light-sensitive sheet is attached onto a plate and exposed to UV light, the film original being tightly on the plate. The areas impervious to UV light will set and others dissolve to crystallized sodium solution. Depressions are formed onto the surface of the plate in whereto which the ink builds up when dumping. The gray shading is created by exposing the plate individually so-called composed of small dots. rasterifilmi. ImageOn film is one embodiment of the industrial photopolymer process.

Polymer gravyre: The plate is exposed as in ImageOn

technique. To achive the whole gray scale, the plate must be exposed also with raster film. The small dots of the raster will work similar as rosin powder in the aquatint method. Unexposed areas of the plate surface are dissolved in water and the end result is a intaglio plate. Positive film or drawing/painting on a transparent sheet can be used for the exposure of the plate.


164

MINIPRINT 2014 JURY TYÖSSÄ THE JURY OF MINIPRINT 2014 AT WORK

Eija Piironen, Jim Berggren, Sanna Teittinen, Pilvi Ojala ja/and Jussi Juurinen. Taustalla oleva maalaus/Painting on the backgro


ound: Anu Haapanen

Vasemmalla/On left: Näyttelysihteeri Eija Piironen odottaa juryn viimeisiä päätöksiä kirjattavaksi. Exhibition coordinator Eija Piironen is waiting for the last results to be registered. Vuoden 2014 Miniprintjury tekee vaikeita päätöksiä. The 2014 Miniprint jury is making tough decisions. Oikealla/On right: Jim Berggren, Pekka Litmanen, Jussi Juurinen, Sanna Teittinen ja Pilvi Ojala Taustalla avustajat ”kattavat” jo seuraavaa pöytää. On the background assistants are already ”plating” the next table.


Kiitos Hyvinkään taidemuseon henkilökunnalle ja erityisesti kaikille vapaaehtoisille upeasta työpanoksesta. Haluamme tietenkin kiittää myös kaikkia näyttelyyn hakeneita taiteilijoita. Toivottavasti näemme töitänne jälleen tulevassa Miniprint Finland -näyttelyssä!


Many thanks to Hyvinkää Art Museum’s staff and especially to all the volunteers for the fabulous work they did. We would also like to thank all artists who applied for the exhibition. We hope to see your work again in the future Miniprint Finland exhibitions! kuva / photo: Aleksi Martikainen


168

Lahden taidegraafikot ry / Graphic Artists Assosiation of Lahti www.lahdentaidegraafikot.fi / ltg@lahdentaidegraafikot.fi / miniprintinfo@gmail.com facebook: LahdenTaidegraafikotRy / MiniprintFinland


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.