Altena Business 27

Page 1

Aan de keukentafel

Personeel op de planken

Vrouw&Altena jubileert

Henk Fennema Fenexpo

Bedrijfsrevue op maat

Vijf jaar vrouw en onderneming

ALTENA

BUSINESS

Zakenblad voor het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg

Alfa Accountants en Adviseurs

op weg naar een duurzame toekomst

27 JAARGANG 8 april 2018


TE KOOP Loods met grote mogelijkheden Bolstrastraat 5, Werkendam bemiddeling verkoop o.g. aankoop advisering taxeren AOG BOG en wonen

Huidige situatie

• Loods van 30 m x 12 m met inpandige woning. • Hoogte loods 7,00m. • Perceeloppervlak: 1370 m².

(erf)pachtzaken onteigening en planschade persoonlijke benadering

Langstraat 11 | 4288 JK Uitwijk | Tel.: (0183) 44 82 80 | info@pullen-makelaardij.nl

Maar zo kan het ook! inclusief uitbreidingsplan

Prijs op aanvraag

Bekijk ons aanbod op: www.pullen-makelaardij.nl of www.funda.nl

WEBSHOP

totaaloplossingen in kantoor- en projectinrichting

Baileybrugweg 9 4941 TB Raamsdonksveer Tel: 076-5480040 www.ceka-office-group.nl

SHOWROOM


Colofon Altena Business Zakenblad over het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. www.altenabusiness.nl Jaargang 8, nummer 27

Altena, maak van een bedreiging een kans Het gaat goed met de economie. Gelukkig wel. De groeicijfers liggen

Een uitgave van Lagrouw Communicatie,

weer op het niveau van voor de crisis, de werkloosheid daalt richting

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

het laagste percentage sinds 1971 en zelfs de kaartenbakken van bijstandstrekkers raken leger, al kent ons land nog steeds teveel in-

Aan dit nummer schreven mee: Govert Lagrouw, Fientje Bax, Kees Klijn, Marlies Dinjens en Marina Zwaan

Fotografie Lagrouw Communicatie Marcel Krijgsman Alex Willemsen Van der Kloet fotografie, Sliedrecht

Vormgeving Lagrouw Communicatie

actieven. Naast externe bedreigingen (Trump Poetin, Erdogan en May) zie ik een interne bedreiging, namelijk onze arbeidsmarkt. De hele bouwkolom schreeuwt om mensen. Mensen die met hun handen nog iets kunnen, en dan doel ik niet op een toetsenbord. Pijpfitters, loodgieters, metselaars, electriciens, timmerlieden, schilders en stratenmakers; ze zijn niet meer te vinden. Op dit moment al wordt de reële economie bedreigd door een tekort aan ‘maak-mensen’. We zouden harder kunnen groeien als we daar de juiste mensen voor hadden. Zeker met het oog op verduurzaming van onze economie waar in de praktijk naast plannenmakers vooral handige handen voor nodig zijn Wat betekent dit voor Altena en omgeving? Een kans, zou ik zeggen. In onze polders trekken jonge hoogopgeleiden weg en blijven laagopgeleiden

Druk en verspreiding

achter. Maar juist voor die laatste groep liggen er prachtige banen in

Damen Drukkers, Werkendam

het verschiet omdat deze regio van oudsher veel bedrijvigheid kent in de

Redactie

maakindustrie. Maak ze enthousiast,

Lagrouw Communicatie

zou ik zeggen. Huur fort Altena af in

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

samenwerking tussen overheid en

T 0183-401078

ondernemers, exposeer daar onze

E info@lagrouwsc.nl

bloeiende maakbedrijven en ga er met

www.lagrouwsc.nl

bussen groep-achters naar toe, en meer; vertel er iets over op die scholen.

Media-adviseurs

Schone taak voor de eerste wethouder

Media-adviseur Gorinchem/Dongemond

EZ (Economische Zaken) van Altena.

Kees Kerkhof

D-O-E-N.

06 54 300 561 Media-adviseur Altena Govert Lagrouw 06 51 200 448

Govert Lagrouw Hoofdredacteur info@lagrouwsc.nl

Altena Business verschijnt in 2017 vier maal en wordt gratis verspreid onder 7.000 zakelijke beslissers in het Land van Heusden en Altena, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Gorinchem

Copyright Het auteursrecht berust bij de uitgevers. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

Ieder detail bekeken!

“Uw partner voor de strategische en praktische invulling van uw ICT”

ALTENA BUSINESS | 3


ONDERNEMERS WERKEN SAMEN IN ALTENA De Bedrijven Kring Altena is het krachtigste ondernemerscollectief van Altena en het regionale netwerk voor ondernemers die vooruit willen. De BKA is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking. Kennis en ontmoeting

Wat als uw opdrachtgever fuseert?

Bij de BKA ontmoet u ondernemers uit de regio tijdens leuke en inspirerende bijeenkomsten. Een ontspannen sfeer en

COLUMN Als een van uw (grote) opdrachtgevers fuseert, kan uw debiteurenrisico groter worden. Ook als u in uw contracten of voorwaarden zekerheidsrechten als een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht bent overeengekomen. Hoe zit dat precies?

ontmoeting staan daarbij centraal waardoor het opdoen van zakelijke relaties als vanzelf verloopt. Ondernemersbelangen Het bedrijfsleven heeft een belangrijke stem bij overheden en instanties in de regio en de BKA zet zich in om uw stem

Contracten gaan over

te laten horen. Wij bundelen krachten voor een beter onder-

Bij een juridische fusie of splitsing van een B.V. gaan contracten, met de verplich-

nemersklimaat door beleidsvoornemens, besluiten en

tingen die daarbij horen, in principe automatisch over op de verkrijgende partij. De

regelgeving positief te beïnvloeden.

verkrijgende partij kan het overnemende bedrijf zijn, of een nieuwe vennootschap. Uw opdrachtgever hoeft u dus niet om toestemming voor de contractovername

Jaarprogramma

te vragen. Op het eerste gezicht lijkt er voor u dus weinig te veranderen als uw

• 22-03-2018

Algemene ledenvergadering 2018

opdrachtgever fuseert, de afspraken gelden immers nog steeds.

• 24-05-2018

BKA uitje

• 28-06-2018

Ontbijtsessie / bedrijfsbezoek

Debiteurenrisico

• 27-09-2018

Kennissessie

Toch kan een extra debiteurenrisico ontstaan. Het overnemende bedrijf kan

• 29-11-2018

Ontbijtsessie / bedrijfsbezoek

bijvoorbeeld al zekerheid hebben verschaft aan de bank. Mogelijk heeft de bank sterkere zekerheden bedongen dan uw onderneming. Als u vervolgens uw pandrecht wilt uitwinnen, kan het zomaar gebeuren dat de bank daar een stokje voor steekt. De wet bepaalt namelijk dat een ouder pandrecht sterker is dan een jonger pandrecht. Dit kan betekenen dat de bank er vandoor gaat met de opbrengst terwijl u het nakijken heeft.

Word lid van de BKA Wilt u vrijblijvend de sfeer binnen de BKA proeven? Meld u aan zodat wij u kunnen verwelkomen. Direct lid worden kan ook, voor een bijdrage van € 250,00 per jaar bent u lid van de BKA.

Wat kunt u doen? Als uw opdrachtgever gaat fuseren, kunt u onderzoek (laten) doen naar de juridische gevolgen daarvan voor uw onderneming. Een onderneming die wil fuseren is namelijk verplicht inzicht te geven in o.a. de jaarrekeningen van de te fuseren rechtspersonen. Ook de gegevens daarvan die normaal gesproken niet gepubliceerd hoeven te worden moeten dan openbaar worden gemaakt. Vaak worden deze stukken beschikbaar gesteld op de website van het bedrijf. Als u op basis van de stukken graag aanvullende zekerheid wilt krijgen, kunt u dit afdwingen bij een van de fuserende partijen. In ieder geval doet u er goed aan advies van uw advocaat in te winnen. Better safe than sorry! Mr. C.T. (Cornelis) Klepper Hulsenboschstraat 5-D, 4251 LR Werkendam 0183 50 55 22

www.bvd-advocaten.nl

Bedrijven Kring Altena Bedrijven Kring Altena (BKA) is een actieve ondernemersclub die de samenwerking tussen regionale bedrijven bevordert met als uiteindelijke doel: een economische impuls voor de regio.

www.bka-altena.nl


Inhoud

Alfa Accountants en Adviseurs op weg naar een duurzame toekomst

20

6

Lagrouw Communicatie vertelt uw verhaal

28

Bedrijfsrevue op maat. Je eigen medewerkers op het podium

25

26

10

Aan de keukentafel bij Henk Fennema

Vision: Wettelijk controle jaarrekening, uniek in Land van Heusden en Altena

Meester Miranda over privacy

29

Vrouw & Altena jubileert

ALTENA BUSINESS | 5


A lfa accountants en adv i seurs

Mirella Zuidgeest, Peter van Eenennaam en Arnoud Bosch

ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

op weg naar een duurzame toekomst Op het eerste gezicht verwacht je misschien niet van een accountantsorganisatie dat duurzaamheid topprioriteit heeft. Bij Alfa Accountants en Adviseurs staat het thema echter hoog op de strategische agenda en dat leverde al mooie resultaten op. Tekst: MARLIES DINJENS

Fotografie: Marcel Krijgsman

Tienduizenden kilo’s papier zijn afgelopen jaar bespaard

thema in het beleidsplan”, zegt Zuidgeest. “Niet alleen

op de kantoren van Alfa Accountants en Adviseurs. Ook

werknemers vinden dit belangrijk, maar ook onze klanten.

rijdt een derde van de leaserijders in een hybride auto en

We spelen daarmee ook in op hun wensen.”

kregen negen van de ruim dertig kantoorpanden zonnepanelen op het dak. Alfa heeft duurzaamheid hoog in het

WAGENPARK ONDER DE LOEP

vaandel staan en daarom is Mirella Zuidgeest vier maan-

Komend jaar zal Zuidgeest de koers op het gebied van de

den geleden aangetrokken als senior adviseur duurzaam-

interne duurzaamheid voortzetten.“Mijn basistaak is eigen-

heid. “Mijn taak bij Alfa is om het duurzaamheidsbeleid

lijk heel simpel: bij iedere keuze duurzaamheid mee laten

handen en voeten te geven. Het bedrijf is al lang bezig

wegen. En dan begin je natuurlijk met de grote beslis-

met deze koers, maar dit is nu aangemerkt als strategisch

singen.” Zo kregen al negen kantoren zonnepanelen op

6 | ALTENA BUSINESS


s p ec i al i sten o p alle fronten

[

“Het duurzaambeleid heeft Alfa Accountants en Adviseurs geen windeieren gelegd.”

[

het dak en wordt het leasebeleid onder de loep genomen.

kreeg de certificering ook omdat het bedrijf hoog scoorde als

Vanaf 2021 least het bedrijf geen auto’s meer die op fossiele

goede werkgever. Alfa investeert veel in haar medewerkers,

brandstof rijden. “Accountants zijn natuurlijk veel onderweg

zoals in ontwikkeling en vitaliteit. “Medewerkers met een vast

en daarom kunnen we op dit vlak veel CO2 besparen. Bij

contract kunnen allemaal een aandeel kopen in het bedrijf en

nieuwe contracten kiezen we zoveel mogelijk voor hybride

hierdoor is de verbondenheid met Alfa groot. In tegenstelling

auto’s en waar mogelijk ook voor elektrisch.” Ook het

tot andere accountantskantoren werken we hier niet met een

beleid over printen werd onder de loep genomen. “Hierdoor

systeem van partners, maar is iedereen hier in loondienst”,

werd in drie jaar het aantal kilo’s papier teruggebracht van

stelt Bosch. “Daarnaast hebben werknemers bij ons veel

36.000 naar ruim 16.000 kilo. Ook wordt meer gewerkt met

vrijheid, bijvoorbeeld om thuis te werken of een opleiding te

digitale handtekeningen, waardoor documenten niet meer

volgen.” Dit beaamt ook Zuidgeest. “Ik werk hier nu vier maan-

per post verstuurd hoeven te worden. Daarnaast is het

den en merk echt dat de werksfeer goed is en de interesse

voor werknemers lastiger geworden om te printen, doordat

voor werknemers groot. De medewerkerstevredenheid is erg

er minder printers op kantoor staan en er een code moet

hoog. Ook extern heb ik gemerkt dat mensen Alfa echt zien

worden ingevoerd.” Een dergelijke duurzame bedrijfskoers

als ‘het sociale accountantskantoor.’”

invoeren, gaat niet zonder slag of stoot, zegt Arnoud Bosch, directievoorzitter van vijf vestigingen van Alfa. “Daarbij is het

DE KRACHT VAN LOKAAL ONDERNEMERSCHAP

belangrijk om duidelijk te maken aan je werknemers wat de

Doordat Alfa intern zelf al veel bezig is met duurzaamheid

filosofie erachter is en het dan ook echt uit te voeren. Neem

kunnen de adviseurs klantengoed adviseren op dit gebied,

het nieuwe printbeleid. Eerst is er even gemopper dat verder

stelt Zuidgeest. “Neem de aanleg van zonnepanelen.

naar een printer gelopen moet worden, maar na een paar

Doordat wij zelf ervaring hebben met het aanvragen van

maanden is het heel normaal.” Alfa kijkt niet alleen naar

subsidies of belastingvoordelen kunnen we onze kennis

binnen voor verbetering, maar ondersteunt daarnaast ver-

hierover delen met de klant. Daarvoor organiseren we

schillende duurzame initiatieven en organisaties, zoals op

bijvoorbeeld ook informatiebijeenkomsten in de regio.”

het gebied van de circulaire economie en de Social Impact

Peter van Eenennaam van A&P B.V. is al 25 jaar klant van

Days in Zwolle, Groningen en Utrecht.

Alfa en merkte de afgelopen vijftien jaar al dat de koers steeds meer verschoof richting duurzaamheid. A&P is een

TEVREDEN WERKNEMERS

groothandel in facilitaire zaken en levert producten aan

Het duurzaamheidsbeleid heeft Alfa geen windeieren gelegd.

gevangenissen, scholen, asielzoekerscentra en bedrijven.

Sinds 2014 heeft het bedrijf de B Corp certificering behaald,

“De laatste jaren hebben wij Alfa bijvoorbeeld om advies

en mag zich scharen in een lijst met ruim tweeduizend

gevraagd over subsidieaanvragen bij de bouw van een

duurzame bedrijven uit 50 landen. In Nederland mogen onder

nieuw bedrijfspand. Ook hebben we hulp gevraagd bij het

andere Tony Chocolonely, Dopper en Triodos Bank zich B

vergroenen van ons wagenpark. Daarmee hebben ze ons

Corp noemen. Deze bedrijven werken met de filosofie dat ze

goed geholpen.” Op hun beurt levert A&P weer producten

niet alleen werken voor het behalen van winst, maar ook voor

waarmee Alfa de kantoren duurzamer maakt. “We leveren

sociale en duurzame doelstellingen. B Corps willen niet het

recyclebare koffiebekers, handdoekjes voor op de wc en

beste van de wereld zijn, maar het beste vóór de wereld. Alfa

fairtrade producten voor in de kantine.”

ALTENA BUSINESS | 7


Gerrit & Govert Twee reclamejongens voeren het hoogste woord De één is eigenaar van DD Reklame (Gerrit van Drunen), de ander heeft een communicatiebureau (Govert). Wat ze gemeen hebben is een schat aan ervaring. Hun belangrijkste advies: “Werk planmatig en niet te hooi en te gras. De blauwe kleur moest de verbindende schakel worden tussen out-of-home en below the line activiteiten. Onderstaand een gezamenlijke uitgevoerd project voor Source NV Culemborg.

Gerrit:

Buiten hebben we in gevelreclame en bewegwijzering de aandacht op het logo gelaten. De kennismaking met Source en de weg er naar toe. We hebben een ontwerp gemaakt om de attentiewaarde van het pand te vergroten. Met

overweldigend blauw binnen, in vloermat, vloer en wanden, wordt de intense verbondenheid van Sourcemet de relatie tot stand gebracht.

Voor buiten hebben we een bestaand bordsysteem gerivitaliseerd met hoogwaardige beprinte folies.

Voor binnen hebben we een hoogpolige schoonloopmat en beprinte vloerfolie

met een extra sterk vloerlaminaat toegepast. Wanden en deuren zijn beplakt met folie.

‘15

Jaarverslag

Source Group N.V.

Govert: Net als bij de entree is lichtblauw overheersend. Source staat voor transparant ondernemen. De vette komma typert het water. Wie zegt dat een jaarverslag saai moet zijn?

Ook zin in een praatje over binnen en buitenreclame?? Ook toe aan een brochure of een magazine?

wij vertellen uw verhaal.

www.ddreklame.nl / 0184 41 75 99

www.lagrouwsc.nl / 0183 401078


A lfa accountants en adv i seurs

GEITENWOLLENSOKKEN

“Vroeger had milieu en vergroening een geitenwollen-

Voor steeds meer bedrijven in allerlei sectoren is duurzaam-

sokkenimago”, zegt Bosch. “Die tijd zijn we echter al lang

heid belangrijk geworden, stelt Bosch. Naast het feit dat

voorbij. Dit is ook geen hype, maar echt iets dat blijft en

ze daarmee de aarde beter achterlaten voor de volgende

essentieel is voor de toekomst.”

generatie, kleven er ook steeds vaker financiële voordelen aan de aanschaf van zonnepanelen en elektrisch rijden.

Alfa Accountants en adviseurs / www.alfa.nl

Alfa Raamsdonksveer Barbeelweg 1 - 4942 VS Raamsdonksveer Telefoon 088 2532050 - Fax 088 2532051 raamsdonksveer@alfa.nl

Alfa Gorinchem Stephensonweg 1 - 4207 HA Gorinchem Telefoon 088 2531950 - Fax 088 2531951 gorinchem@alfa.nl

Over Alfa Accountants en Adviseurs Alfa Accountants en Adviseurs bestaat inmiddels 75 jaar en komt

De coöperatieve structuur verdwijnt en wordt verkocht aan de

voort uit de Christelijke Boeren en Tuindersbond. De organisatie

eigen werknemers. Het volledige bedrijf is tot op de dag van van-

vindt daarom rentmeesterschap en de zorg voornaasten erg be-

daag honderd procent eigendom van de medewerkers. Dit is een

langrijk. In de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 wordt de rol van boekhouders

duurzaam financieringsmodel. Alfa heeft ruim 900 medewerkers

steeds belangrijker voor bedrijven door de strengere eisen van

verspreid over meer dan dertig vestigingen en is een van de 10

banken. Ook mkb’ers worden klant bij het bedrijf. Boekhouders

grootste accountantskantoren van Nederland. Alfa gelooft in de

worden daarnaast ook steeds meer adviseur. Het kantoor draagt

kracht van lokaal ondernemerschap.

sinds 1997 de naam Alfa Accountants en Adviseurs.

ALTENA BUSINESS | 9


J e e i gen medewerkers o p het p od i um

Bedrijfsrevue op maat

Kommer Damen was tot tranen geroerd. En volgens zijn secretaresse die hem al 24 jaar kent had ze de Gorcumse industrieel nog nooit één traantje zien wegpinken. tekst: Govert Lagrouw foto: van der kloet fotografie, sliedrecht

Maar die dag, die avond, was alles anders. Voor zijn

tot een heus werkmanskoor, men viel elkaar na afloop in de

ogen had zich net een schouwspel van ongekende allure

armen. Het is zonder te overdrijven echt geweldig om te zien

afgespeeld. Zijn bedrijf, zijn mensen, van lasser tot CFO,

wat er vrijkomt als mensen met elkaar zoiets maken. Normaal

had net met elkaar een theatervoorstelling gespeeld over

gesproken zwaaien ze vrijdag’s om vier uur nog even naar

hun bedrijf dat 90 jaar bestond. Scheepsbouwers op de

elkaar als ze de fabriekspoort uitrijden en dat was het dan.

planken. Aan de basis van dit spektakel staat het Gorcumse

Nu voerden ze samen een show op. Dat doet wat me je. Het

theaterduo Izak Boom en zijn vriendin Mirjam van den

levert een ongekende verbinding met een intensiteit die je in je

Bogaard. Deze creatieve virtuozen was het gelukt om 120

functionele rol overdag nooit opbouwt. Conventies vervallen,

medewerkers van Damen Shipyards met elkaar deze revue

emoties staan op”, aldus de geestdriftige Izak Boom.

op te laten voeren. Van de werkvloer op het toneel! Vier maanden intensieve voorbereiding ging eraan vooraf, maar

Artistiek duo

wat een energie. “Collega’s die elkaar nauwelijks kennen

Ter gelegenheid van Damen’s 90-jarig jubileum werd nu eens

staan opeens een lied te zingen, lassers werden omgeturnd

uit een ander vaatje getapt dan het overbekende bedrijfsfeest

1 0 | ALTENA BUSINESS


C ollega’ s dansen , z i ngen en maken muz i ek over hun bedr i jf

met ingehuurde grappen en grollen. Zelf doen. Met zijn allen.

Van huiskameroptredens tot grootse revue, alles kan. Rode

Boom componeerde de muziek en schreef de liedteksten,

draad is altijd de ziel en de geschiedenis van het bedrijf. Dat

vriendin Mirjam was verantwoordelijk voor het script en de

vind ik prachtig. We doen uitgebreid research en praten met

regie. Wat een stel. We spreken elkaar in hun gerieflijke drive-

iedereen. Werknemers zetten we aan de verhalentafels. Je

inwoning in Gorcum. De koffie pruttelt en de huishoudelijke

hoort van alles, ook wat je niet mag horen, haha. Bedrijven

hulp stofzuigt dat het een aard heeft. “Even alles glad maken

maken zakelijk ook mindere tijden door, die moet je niet

als er visite komt”, sneert Boom naar schrijvers dezes.

wegmoffelen. Ook droevige gebeurtenissen, zoals een

We kennen elkaar, dus ik laat zijn plaagstootjes van me

vliegtuigcrash in Cuba van Damen waarbij medewerkers om

afglijden. Izak en Mirjam zijn in de Bliekenstad een bekend

het leven kwamen. Dat verdoezelen we niet, maar zwarte

stel. Boom schildert, componeert, maakt muziek en trok

bladzijdes vertaal je op het toneel natuurlijk heel anders. Juist

onlangs nog door de regio met zijn voorstelling ‘Oneindig

in mindere tijden vinden mensen kracht bij elkaar. Iedereen

Laagland’. Compaan Mirjam van den Bogaard gaat door

brengt een groot deel van zijn leven door op het werk. Dat is

het leven als actrice, dramadocent en theatermaker. Hij

meer dan een dingetje doen. Het is alleen nog een beetje not

Gorcummer, zij oorsponkelijk uit Veen. Ze is onder andere

done om gevoelens over je werk te uiten. In een revue komt

bekend van de muziektheatervoorstelling ‘Esther was joods.”

dat allemaal naar boven. Netjes hoor, geen gekkigheden.“

Een artiestenhuis. Overal schilderijen en rondslingerende

Damen was een show van Joop van den Ende nivo (De

muziekinstrumenten. Goed nieuws; de studentikoos

revue duurde twee uur met ook nog eens een kwartier

aandoende woning hebben ze onlangs kunnen kopen. Als

daarin van het Nederlands Dans Theater) Boom en van den

een soort bezegeling van hun artistieke bestaan.

Bogaard leggen uit dat juist elk bedrijf, van groot tot klein bediend wordt. Mirjam: ”Momenteel werken we aan een show

Voor grote en kleine bedrijven

voor de Dekker Groep, een bedrijf in zand- en grindwinning

Izak had eerder al liederen op maat gecomponeerd ter

en landschapsontwikkeling van 250 werknemers. Daarvoor

opluistering van de zeventigste verjaardag van Kommer

huren we theater de Agnietenhof in Tiel af, maar we hebben

Damen waarin zijn zeilbelevenissen rond de wereld uit de

ook al voorstellingen gemaakt voor bedrijven met vijf

doeken gedaan werden. Want dat doen ze ook. “Wij maken

werknemers, dan gebruiken we het kantoor, de huiskamer of

toneel, revue en muziek op maat voor bedrijven. Damen is

die bedrijfsloods als theater. Eigenlijk net zo leuk vanwege de

een gigant, dus de revue was enorm met een toneel van 50

metamorfose.”

meter breed. Maar we kunnen het ook heel klein houden.

Ondernemers die ook een voorstelling over hun bedrijf willen maken met hun eigen werknemers in een hoofdrol, kunnen contact opnemen met Boom en van den Bogaard. Izak en Mirjam leggen dan haarfijn uit hoe zij uw medewerkers omturnen tot steracteurs en diva’s. Ze worden uitvoerig en professioneel voorbereid. Doe eens iets anders! info@izakboom.nl foto: Alex Willemsen

ALTENA BUSINESS | 1 1


Metropole! Een ontmoetingsplek met een warm en stads karakter. Lunchen of dineren, werkbespre-

Transportstraat 10 4283 JL Giessen

king of exwerken. Het weekend inluiden kan natuurlijk ook. Net als vergaderen of trainen, gecombi-

T: 085-201 8443

neerd met lunch of diner op een unieke locatie.

www.metropole-gorinchem.nl Melkpad 3-5 4201 NH Gorinchem T 0183 699 736 info@metropole-gorinchem.nl

info@nuac.nl www.nuac.nl

ERMSTRANG bouwkundig ingenieursburo Post- en bezoekadres Anjelierstraat 39 4261 CJ Wijk en Aalburg 2e bezoekadres Molensteeg 26 5306 AD Brakel tel mob email

uw partner op het gebied van bouwen

0418 - 67 43 34 06 - 518 220 20 info@ermstrang-bi.nl

-

ontwerp en advies complete begeleiding 2D en 3D tekenwerk vergunningaanvraag nieuw- en verbouw woning- en utiliteitsbouw

ermstrang-bi.nl 1 2 | ALTENA BUSINESS

Werving en Selectie Uitzending en Detachering Interim- en Kwaliteitsmanagement Transportstraat 6 | 4283 JL Giessen E info@vermeerws.nl | T 0183 - 505705 www.vermeerpersoneelsdiensten.nl


A anklo p p unten door heel A ltena

Gratis Shoppen Werkendam biedt hulp voor iedereen VOOR IEDERE P EN L HU

GSW

Ondernemers hebben het goed. Meestal. Maar er zijn ook mensen bij wie het water aan de lippen staat.Speciaal voor deze groep heeft de Weggeefwinkel van Autje van der Lee in

WELKOM

Werkendam haar deuren wijdopen staan.

AANKLOP PUNT STAP EENS BINNEN

tekst: Govert Lagrouw

Jaarlijks helpen we rond de 1200 mensen op weg”, aldus Autje. Cijfers die er niet om liegen. “Wij bieden hulp aan iedereen. Van jonge tieners tot volwassenen, van werklozen tot ondernemers. Iedereen kan in zijn leven een keer in de

Iedereen die hulp nodig heeft kan er terecht. De kerntaak

problemen komen.” Het bijzondere van de GSW is dat de

van deze bijzondere winkel is om acute nood te ledigen

winkel wordt gerund door mensen die zelf een beperking tot

met voedsel, kleding en onderdak. Autje: “Wij staan in direct

de arbeidsmatkt hebben en tijdelijk langs de kant staan. Zo

contact met alle hulpdiensten en hulpverleners in Altena.

wordt de winkel gerund door 95 vrijwilliers die allemaal hun

Als iemand lichamelijk of geestelijk direct geholpen moet

beste beentje voorzetten. Autje van der Lee zelf is inmiddels

worden treden wij op als intermediair en zorgen voor de

het gezicht geworden. Overal verzorgt ze presentaties om de

juiste hulpverlener als een docter, een psycholoog of wat

GSW voor het voetlicht te brengen. Haar nieuwste speerpunt:

dan ook. De basis van onze hulp bestaat uit de voorraad

de Aankloppunten. Autje heeft het voor elkaar gekregen dat

van onze winkel waar mensen terecht kunnen voor eerste

door heel Altena Aankloppunten komen, De Aankloppunten

levensbehoeften als eten en drinken, kleding en witgoed.”

zijn een soort filiaal van de GSW in Werkendam, maar dan

We spreken Autje op een maandagochtend in maart en net

zonder winkel. “Het gaat erom dat iedereen hulp moet krijgen.

komt er een ouder echtpaar binnen die tassenvol met kleding,

Als je een Aankloppunt ziet weet je dat je daar naar binnen

lakens en speelgoed afgeven. ‘Donateurs’ noemt de GSW

kunt. Niet iedereen kan zomaar als aankloppunt fungeren. Je

ze, mensen die hun overtollige spulletjes graag weggeven

bent dan door de GSW erkend, houdt je aan het draaiboek

aan de winkel die het op haar beurt weer weggeeft aan

en werkt met een handleiding. Bibliotheken en kerken zijn

hulpbehoevenden. “Naar schatting 10% van de inwoners van

goede voorbeelden van Aankloppunten. Zie je voortaan

Altena (ruim 5000 personen) behoren tot onze doelgroep.

Aankloppunt- vignet dan weet je dat je hier terecht kunt.

Sponsors en donateurs gezocht www.stichtinggsw.nl Vierlinghstraat 10B, Werkendam T 06 30398017

Maar van de wind kan niemand leven. Ook de GSW heeft kosten in de vorm huur, gas, water en licht en algemene kosten. Zelf ontvangt Autje geen inkomsten uit de winkel. “Zonder donateurs en sponsors kunnen wij niet overleven. Wij zijn niet gelieeerd aan de overheid en draaien op eigen middelen. Er zijn er al aardig wat ondernemers die ons gelden schenken of spullen. Ik zou in dit blad daarom graag een oproep willen doen aan alle ondernemers: geef!, het komt zo goed terecht!

ALTENA BUSINESS | 1 3


E lke ondernemer verd i ent een cfo

Jeroen Stoof

Jaap de Lange

Vind en benut nieuwe kansen met Chief Financial Officer Online Moet ik investeren om te kunnen groeien? Hoe pak ik financiële problemen in mijn onderneming aan? Op die vragen denken de meeste ondernemers zelf een antwoord te vinden, eventueel samen met hun accountant. Maar er is een beter alternatief: de Chief Financial Officer Online van Optis Executive Consultants. tekst: kees klijn

Bij een CFO denk je aan grote ondernemingen. Maar

spectrum bestreken: van profit naar non-profit, kleine en

een financieel directeur is ook al zeer interessant voor

beursgenoteerde bedrijven. Accountancy vond ik uiteinde-

bedrijven met een omzet van meer dan een miljoen euro,

lijk te beperkt. Er wordt te veel gekeken naar het verleden,

zeggen Jaap de Lange en Jeroen Stoof. “Zeker als een

terwijl juist heden, toekomst en visie van essentieel belang

onderneming een cruciale stap gaat zetten. Een financieel

zijn voor een bedrijf. Daarin kan een financieel directeur

directeur brengt de kansen in kaart, ziet wat de bedreigin-

een sleutelrol vervullen.” Jaap de Lange is ook gepokt

gen zouden kunnen zijn. Kortom, die zorgt ervoor dat de

en gemazeld in het zakenleven. Hij was bij verschillende

stap die wordt genomen niet uitmondt in struikelen maar

bedrijven algemeen directeur, zijn kracht ligt vooral op het

voegt daadwerkelijk iets toe aan het bedrijf zelf.”

vlak van ondernemingsstrategie. Uiteindelijk begon hij achttien jaar geleden zijn eigen adviespraktijk: Optis. “Ik

Bij Optis is Jeroen Stoof de financiële routeplanner. Hij

analyseer hoe ondernemers hun ambities en potentieel

kent de financiële wereld als zijn eigen broekzak. “Ik heb

kunnen vermarkten. Daarnaast heb ik een toegevoegde

achttien jaar in de accountancy gewerkt en een heel breed

waarde voor Jeroen, de financieel directeur. Gaat het om

1 4 | ALTENA BUSINESS


F i nanc i eel d i recteur o p afstand , dat kan ook !

[

‘Met dezelfde middelen naar betere resultaten, dus winstoptimalisatie.’

[

zijwegen, denk bijvoorbeeld

Die realistische stip aan de horizon nastreven, mag je

aan contracten, dan kan ik

van een CFO verwachten, zegt Jeroen. “Maar als de

daarbij ondersteunen. We

plannen te ambitieus zijn en dus financieel niet goed

zijn dus complementair aan

kunnen worden onderbouwd, dan wordt de ondernemer

elkaar. De som der delen

een spiegel voorgehouden. Dat is ook zijn rol binnen het

levert een mooiere uitkomst

bedrijf. De ondernemer bedenkt, de financieel directeur

op.”

bekijkt of die polsstok lang genoeg is. Worden de risico’s

Relatief kleinere onderne-

te groot, dan wordt er op de rem getrapt. Die rol moet je

mingen hebben geen CFO,

niet onderschatten. Veel bedrijven zijn ten onder gegaan

terwijl ze daar wel degelijk

door te snelle of ondoordachte groei.” Dus: “We onder-

de vruchten van kunnen

bouwen de toekomst.” Maar ook: “Met dezelfde middelen

plukken. “Er is nog veel

naar betere resultaten, dus winstoptimalisatie.”

koudwatervrees, alsof een CFO heel veel geld kost en

Als een ondernemer een stap vooruit wil zetten, is daar

te weinig oplevert”, zeggen

dikwijls extern geld voor nodig. Banken zijn nog altijd niet

Jeroen en Jaap. “Maar bij

scheutig met kredieten, hebben leergeld betaald met de

ons is dat niet zo. Het is een

crisis. “Plannen moeten dus goed worden onderbouwd,

deeltijdfunctie, dat scheelt

een taak van de financieel directeur”, zeggen Jeroen en

al heel veel. En we werken

Jaap. “Doordat je samen optrekt, maakt dat een goede

met transparante, vaste en

indruk bij financiers.” Als geld lenen toch niet mogelijk is,

nette prijzen. Dus het idee

dan is Optis eventueel bereid om middels aandelen te

dat bij veel ondernemers

participeren in een onderneming.

leeft - de kosten van een

Bij het bepalen van strategieën voor de toekomst neemt

financieel directeur haal je

Jeroen ook het persoonlijke verhaal van de ondernemer

er nooit uit, daarvoor is mijn

mee. “Wat wil hij diep in zijn hart? In veel gevallen is dat

bedrijf te klein - klopt echt

winst en groei, maar bij sommige ondernemers spelen

niet.”

andere zaken een rol. Hebben ze een onderbuikgevoel om bijvoorbeeld over een paar jaar hun zaak aan

Maar er liggen meer hobbels op de weg waardoor be-

de kinderen over te doen, of te verkopen.” Met andere

drijven afzien van een CFO. “Ondernemers die zelf hun

woorden: “Doordat je als financieel directeur meeloopt

bedrijf hebben opgestart, groeien meestal op de auto-

met de ondernemer ben je ook zijn klankbord. Dus mijn

matische piloot. Maar er komt een moment waarop een

vak houdt meer in dan alleen sturen op cijfers. Zo helpen

toekomstvisie met een financieel verantwoorde strategie

we momenteel ook veel ondernemingen om te voldoen

onmisbaar is. Die geeft, bijvoorbeeld, een accountant

aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

niet; die rapporteert alleen de reeds behaalde resultaten.

die per 25 mei aanstaande voor iedere onderneming van

Strategieën uitstippelen voor de toekomt zit meestal niet

kracht wordt.”

in hun DNA. Bij ons wel, daarom zoeken we anderen delen van het speelveld op om te bekijken hoe de plan-

www.optis.nl

nen van die ondernemer gerealiseerd kunnen worden.

www.cfo-online.nl

Daarbij denken we out of the box en als je het niet kunt meten, kun je het niet managen.”

ALTENA BUSINESS | 1 5


BUSINESS IMPRESSIES

Gorinchem Innoveert met BrainStroom Donderdagavond 1 maart. Een barre noordoosterwind teistert de gezichten van een tiental enthousiastellingen. Het kwik loop naar min zeven graden maar door de bulderende wind bereikt de gevoelstemperatuur eerder min twintig. De kou trotserend wagen deze mensen zich toch buiten op de vestingswal van Gorinchem. Wat bezielde hen? Ze waren op weg van de Beeldkazerne aan de Dalemstraat naar de oude Luitserpost aan de Dalemwal, een voormalige werkruimte van het 105e verbindingsbataljon. Hun lijven waren koud, maar hun harten gloeiden van innovatieve ideeën opgedaan in de Beeldkazerne. Jongelui hadden hier een futuristische presentatie gegeven over GeoFort (let op de Sense of Fun) en Minecraft. Geografische informatie systemen die kinderen in staat op het huidige straatbeeld. Echt, je gelooft het pas als je het ziet.

In het wiel van… met Marianne Vos & Rob Harmeling

Op meerdere plekken in Gorinchem waren zo op deze avond kleine

Fiets mee, haak aan bij Rob Harmeling en Marianne Vos. ‘In het Wiel

events georganiseerd waarin innovatie het toverwoord was. Rond

van een fantastisch wielerevenement waar ondernemers, fietsliefheb-

de klok van acht verzamelden alle aanwezigen zich uit alle hoeken

bers en prominenten worden uitgedaagd door topsporters. Esther

en gaten van Gorinchem (vastgevrorenen daargelaten). Vervolgens

Vroegh, voorzitter van Wielerevenementen Aalburg vertelt:

ontspon zich een inspirerende workshop waarin iedereen getriggerd

‘Drie jaar geleden begonnen we als opwarmer voor het Marianne

werd na denken over innovatie. Nee, innovatie is geen verandering,

Vos Wielerfestival maar inmiddels is ook deze wielerexperience

het is meer, innovatie is iets doen en maken wat voorheen niet

uitgegroeid tot een vaste waarde. Het eerste ontvangst met Joop Zoe-

bestond. Zoals door iemand geopperd werd om een River University,

temelk was bij het prachtige PT Creations, vorig jaar bij het sfeervolle

een heuse campus, in Gorinchem te starten die de maritieme

autobedrijf van Ad-Jan van Rijswijk met prominent Gert Jakobs en dit

industrie vooruit gaat stuwen. Niet alleen voor Gorcummers maar ook

jaar bij het energieke bedrijf van Kwetters eieren in Veen met oud prof

voor studenten uit pakweg Arkel, Nieuwendijk of Hardinxveld. Doen?

Rob Harmeling, onze “eigen” Marianne Vos en vele andere oud-profs

Deze avond werd georganiseerd door de Gemeente Gorinchem die

en ondernemers.’ Fietsen is als brandstof voor je fysieke en mentale

een drijvende kracht wil zijn voor duurzame ondersteuning van het

gesteldheid’ volgens Mark Timmermans. Ad-Jan van Rijswijk, Harrie

innovatievermogen in het rivierengebied.

Cornet en John Kwetters, allemaal harde werkers en fervent fietslief-

www.go2032.nl

hebbers , sluiten zich bij deze uitspraak aan. Esther:‘ Zelf ben ik ook

stellen om zelf in een virtuele wereld steden te bouwen gebaseerd

een fervent fietser, mijn hoofd leegmaken en fysiek fit, zijn voorwaarden om bij de soms urenlange zittingen scherp te blijven als strafrecht advocaat. En als je daarnaast hiermee iets kunt bijdragen aan de

Start bouw woningen op villapark Waterfront De Veene in Veen

samenleving, dat vind ik nou echt fantastisch om te doen. Daar krijg ik energie van, dat is de reden dat ik ook één van de begeleiders ben in

VEEN - De bouw van de eerste woning op Waterfront De Veene

juni van de Noordkaap naar Doorn.’ Schrijf nu in en beleef het mee.

in Veen start woensdag 14 maart met het slaan van de eerste

Op zaterdag 7 april organiseert Wielerevenementen Aalburg wederom

paal. In totaal komen er 26 luxe villa’s op het terrein naast de

“in het Wiel van”. Waar jij de kans krijgt om met verschillende promi-

Veense Putten. Jarenlange voorbereidingen gingen eraan

nenten te werken aan jouw fiets skills. Voor € 47,50 fiets je met lief-

vooraf. De woningen in Waterfront De Veene worden gebouwd

hebbers, leer je van topsporters en wordt je de hele dag verzorgd met

door Bouwbedrijf Bodavi, op het terrein waar tot voor een aantal

versnaperingen. Maar daar blijft het niet bij! De opbrengst van deze

jaren voetbalclub Achilles Veen z’n velden had. Architect van de

dag gaat naar het I CAN Wounded Warriors Cycling Team die samen

eerste woning is ArchitectenGilde; Bax en van Kranenburg is de

met 12 jongeren met een Niet Aangeboren Hersenletsel of met een

ontwikkelaar van het Waterfront. De vrijstaande woningen ko-

(licht) verstandelijke beperking en gedragsproblematiek (zorgaanbie-

men te staan rond een gemeenschappelijke binnenhaven, met

der PLURYN) gezamenlijk van de Noordkaap naar Doorn fietsen.Van

het nodige groen en insteekhavens. Er zijn nog enkele kavels te

de Noordkaap naar Doorn letterlijk van de eenzaamheid terug naar

koop. www.waterfrontdeveene.nl

de basis met als doel. www.wielerevenementenaalburg.nl/product/ inschrijveninhetwielvan/

1 6 | ALTENA BUSINESS


BUSINESS IMPRESSIES

De economie gaat goed Eén donker wolkje: de Brexit

stimuleert is een risico. Er worden minder buffers opgebouwd voor minder vette jaren. Anderzijds twijfelt het CPB aan het nut van extra

Volgens het CPB groeien we dit jaar maar liefst 3,2 procent en

overheidsuitaven die vooral gaan richting onderwijs, zorg en sociale

volgend jaar 1,9 procent. De groei is het gevolg van een gunstige

zekerheid. Extra geld naar het onderwijs is mooi, maar, maar zijn die

internationale conjunctuur, lage rente, hogere overheidsuitgaven en

mensen wel te vinden? Zoals ook maar de vraag is of het bedrijfs-

de opgebloeide woning- en bouwmarkt. Deze hosannacijfers leiden

leven wel zit te wachten op nog meer groei als je weet dat er juist in

ertoe dat de werkloosheid daalt. Naar verwachting zijn dat er dit jaar

de groeisectoren (bouw!) niet meer aan personeel is te komen. Logi-

nog rond de 350.000, 3,9 procent van de beroepsbevolking. Even

scher lijkt om eerst de arbeidsmarkt te herstructureren. De grootste

ter herinnering: het laagste werkloosheidspercentage werd bereikt

bedreiging komt echter van de overkant. De vechtscheiding met de

in 1971 met 3,3 procent. Werknemers profiteren van krapte op de

britten kan zomaar uitlopen op een hoge financiele rekening. Om

arbeidsmarkt en gaan naar verwachting gemiddeld 2,2 procent om-

over het fenomeen Trump met zijn import]heffingen nog maar niet te

hoog in loon. Bedrijven gaan ook steeds vaker over tot het bieden

praten. Economen vrezen dat hij een handelsoorlog ontketent.

van een vast contract en bieden hogere lonen om toch vooral maar aan mensen te komen. Voor het vierde jaar op rij kan Nederland volgend jaar een overschot op de begroting gaan noteren. In 2016 nog 0,4 procent, in 2017 1,1 procent. 2018 naar verwachting 0,7 procent. Rutte 3 geeft meer geld uit dus de overheidsuitgaven stijgen met 3,5 procent en volgend jaar met nog eens 2,4 procent. Mark laat ze rollen! Dat de overheid de toch al bloeiende economie

VOG organiseert pilot Omgevingsplan Dombosch Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Wat levert de Omgevingswet op? Wij organiseren een bijeenkomst op donderdag 7 mei vanaf 19:30 uur bij RAEDA aan de Bliek 15 op Dombosch I. Aanmelden kan via: Vogweb.nl/ aanmelden1

Gezamenlijke bedrijfslocatie Attema en Avres: “Efficiënt productieproces én meer aandacht voor ontwikkeling van mensen” Attema en Avres geven hun samenwerking een nieuwe invulling: aan de Schelluinsestraat openen de producent en het leerwerkbedrijf een gezamenlijke bedrijfslocatie. Hier krijgt Attema de volledige verantwoordelijkheid voor een efficiënt productieproces, terwijl Avres zich volledig focust op de begeleiding en ontwikkeling van mensen. Een win-winsituatie waar beide organisaties hoge

Hoofd Logistiek Jan Sterrenburg (Attema) en Manager Werk

verwachtingen van hebben.

Gert-Jan Toonen (Avres) bezegelen de samenwerking.

“Attema en Avres werken al jarenlang samen als opdrachtgever en leverancier”, vertelt Manager Werk Gert-Jan Toonen van Avres. “In

Maatschappelijke winst

ons eigen gebouw voeren we in het verlengde van Attema’s pro-

In die ontwikkellijn zit ook voor Avres de grote winst, legt Toonen

ductieproces montage en inpakwerkzaamheden uit. Maar eigenlijk

uit. “We werken bij Attema nadrukkelijk niet alleen met beschutte

zijn wij geen productiebedrijf; het is onze taak om mensen te ont-

werkplekken, maar bijvoorbeeld ook met mensen die uit een uitke-

wikkelen. In deze nieuwe constructie doet iedereen precies waar

ringssituatie komen. Eigenlijk hebben we voor al onze doelgroepen

hij goed in is: Attema gaat over het productieproces, de logistiek en

wel een plek bij Attema. Voor al die mensen geldt dat ze bij een

de planning, terwijl Avres zich bezighoudt met de ontwikkeling van

regulier bedrijf de beste kansen hebben om te groeien en zich te

de mensen op de ruim 60 arbeidsplaatsen.”

ontwikkelen.”

ALTENA BUSINESS | 1 7


BUSINESS IMPRESSIES

Nieuw in Giessen Henk Geleijnse auto’s Sinds 1 januari 2018 is het bedrijventerrein ‘De Rietdijk’ een

Harry Cornet nieuwe voorzitter WMI

jonge en enthousiaste ondernemer rijker: HENK GELEIJNSE

WERKENDAM – Harry Cornet is Rolf Malipaard opgevolgd als

AUTO’S. Na jarenlang ervaring opgebouwd te hebben bij een

voorzitter van Werkendam Maritime Industries (WMI). Harry is

gerenommeerde vakgarage in een andere regio, heeft hij de stap

directeur van Cornet Service, eveneens uit Werkendam.Wer-

gemaakt naar een eigen bedrijf. Om dit te kunnen realiseren èn de

kendam Maritime Industries is een samenwerkingsverband

huidige klantenkring verder te laten groeien, is een perceel grond

tussen (nu) 37 bedrijven in en rond de sector scheepvaart

aangekocht, waarop een bedrijfspand wordt geplaatst. HENK heeft

(maritiem). Vanuit dit verband treden de aangesloten bedrijven

ervoor gekozen om niet alleen de in- en verkoop van auto’s te

ook gezamenlijk naar buiten. Een programmamanager legt

doen, maar ook alles op het gebied van reparatie en onderhoud.

verbindingen tussen ondernemers, overheid en onderwijs- en

Voor zowel personen- en bedrijfswagens kan de klant bij HENK

onderzoeksinstellingen.

terecht. ‘Ontzorgen’ staat daarom niet voor niets hoog in het vaandel! Het bedrijf wordt gevestigd op de Productiestraat 7. Tijdelijk is HENK dicht in de buurt actief. Men kan HENK snel bereiken onder nummer 0639-590 926. Een mailtje sturen mag

Damen Shipyards Group en Concordia Group gaan samenwerken

ook: info@henkgeleijnseautos.nl.

Damen Shipyards Group en Concordia Group bundelen hun krachten in de binnenvaart. De twee partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel met de bouw van en de handel in binnenvaartschepen voortaan samen door te gaan als Concordia Damen Shipbuilding.

t rec cor

t rec cor

BEVEILIGING

ONGEDIERTEPREVENTIE

GROEP GROEP

Ambachtstraat 6 4261 TJ Wijk en Aalburg 0416 r69 ect14 91 cor info@correct-groep.nl www.correct-groep.nl

BEVEILIGING t rec cor ZORG

SCHOONMAAK

Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491

ONGEDIERTEPREVENTIE

Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491

Vestiging Gorinchem: Techniekweg 15 4207 HC +31 (0)183 647442

Over Correct Groep

info@correct-beveiliging.nl www.correct-beveiliging.nl

info@correct-ongediertepreventie.nl www.correct-ongediertepreventie.nl

GROEP

Wij zijn dé totaaloplossing voor al uw facilitaire uitdagingen. Wij dragen bij aan een betere woon- en werkomgeving.

GROEP

Correct Groep is een betrokken en meedenkende partner en levert een totaalpakket. Van schoonmaak tot beveiliging en van ongediertepreventie tot aan het leveren van zorg. Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491

SCHOONMAAK Vestiging Gorinchem: Techniekweg 15 4207 HC +31 (0)183 620002 info@correct-schoonmaak.nl www.correct-schoonmaak.nl

ZORG Vestiging Wijk en Aalburg: Ambachtstraat 6 4261 TJ +31 (0)416 691491 info@correct-zorg.nl www.correct-zorg.nl

Wij hebben deskundige en gemotiveerde medewerkers in dienst met jarenlange ervaring.


BUSINESS IMPRESSIES

Werkina werkt mee aan volledig elektrische Port-liner Werkina werkt mee aan de ontwikkeling van het eerste volledig

Achtste Groene Pluim voor NS Componentenbedrijf Tilburg

elektrisch aangedreven binnenschip, dat in augustus 2018 opgele-

NS Componentenbedrijf heeft als eerste bedrijf in Brabant en

verd moet gaan worden. Daarna staan er nog 5 schepen van 110

als achtste bedrijf in Nederland de Groene Pluim in ontvangst

meter gepland. Het project is mede mogelijk gemaakt door een CEF

genomen. Het bedrijf ontvangt de Groene Pluim omdat

subsidie van de Europese Commissie. Volgens de commissie zal

het, naast het verlengen van de levensduur van treinen in

het project bijdragen aan de bespoediging van het gebruik van elek-

Nederland en daarbuiten, een zeer gestructureerde efficiënte

trische aandrijving in de binnenvaart. De energie voor de elektro-

en effectieve werkwijze hanteert (Lean Manufacturing) en

motoren van de Port-Liner-schepen komt van vier E-powerboxen ter

een energiebesparingsplan in uitvoering heeft. Het bedrijf laat

grootte van 20 voets ISO-containers. Omdat elektromotoren geen

hiermee zien serieus werk te maken van Maatschappelijk

machinekamer nodig hebben, blijft er ruimte over. Deels wordt die

Verantwoord Ondernemen (MVO).De Groene Pluim, het ini-

in beslag genomen door vier containers met batterijen, die kunnen

tiatief dat is ontstaan onder de vleugels van VNO-NCW Bra-

worden omgewisseld of opgeladen bij de containerterminal.

bant Zeeland, wilt bedrijven onderscheiden die behoren tot

www.werkina-werkendam.nl

de duurzame koplopers. Organisaties met een brede focus en een positieve impact op de VN Sustainable Developments Goals; opgesteld in 2015. Emiel Huijbregts, bestuurslid VNO-

De Klerk Staalconstructie levert wrijfschotten voor Stena Line

NCW Midden-Brabant en jurylid: “Het doel is om er samen voor te zorgen dat deze regio behoort tot de koplopers,

De Klerk Staalconstructie fabriceerde onlangs 47 wrijfschotten

zowel landelijk als Europees. MVO is geen begrip maar een

(waarvan 7 met klimkommen) voor opdrachtgever Ballast-Nedam

mindset. Niet uitstellen maar doen!” Uit het juryrapport blijkt

Marine & Civil. Deze schotten meten acht meter lang, twee meter

dat NS Componentenbedrijf een circulaire economie na-

breed en een meter hoog. Een wrijfschot is een soort horizontale

streeft door treincomponenten zoveel mogelijk te reviseren,

balk, bevestigd aan bijvoorbeeld het steunpunt van een brug, de

waardoor de levensduur van treinen met vele jaren verlengd

wand en het hoofd van een sluis ter bescherming van het kunst-

wordt. Kwaliteit en veiligheid staan daarbij bovenaan. Wat be-

werk. Deze door De Klerk geleverde schotten zijn bedoeld voor het

treft de inkoop van materialen is de organisatie voortdurend

steiger van de Stena Line.

op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven. NS Compo-

www.deklerkbv.nl

nentenbedrijf heeft een energiebesparingsplan in uitvoering. De stroom is afkomstig van nieuwe windparken, er wordt een Europese aanbesteding ingezet voor zonnepanelen en is er een proef gaande met LED verlichting. Voor mensen met een beperking zijn voorzieningen aanwezig om die volwaardig aan het arbeidsproces te kunnen laten deelnemen. www. degroenepluim.nl

powered by VNO - NCW -MKB

Onderscheiding vOOr een actieve bijdrage aan de glObal gOals ALTENA BUSINESS

| 19


Wij vertellen uw verhaal Uw bedrijf is uniek. Wij helpen u om dat te vertellen. In drukwerk en op websites, in woorden en met beelden. Overtuigend. Zo komt uw verhaal terecht bij klanten, prospects, personeel, stakeholders en de media. Onze grafisch ontwerpers en copywriters gaan tot het uiterste om dat verhaal zo mooi mogelijk te maken. Inspireren elkaar om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Voor uw verhaal.

NIeuwsgierig?

Neem contact op met Govert Lagrouw, de maker van ALtena Business en nog veel meer Bel 0183 - 40 10 78 of mail naar info@lagrouwsc.nl Of kom langs op Hoogstraat 16 WErkendam

www.lagrouwsc.nl

wij vertellen uw verhaal.


magazines in BeelD

DE BEWEGING VOOR DE GLOBAL GOALS

| uitgave 1

Standby met flexibiliteit en kwaliteit

Ook Plant & eter: de rupsen van de uilvlinder (Caligo memnon) doen zich tegoed aan een bananenblad. gEMEEntEn [Foto: Jan Meijvogel]

van nul tot nu

U i t G aV e 1 0 diepeveen keUkens, BaDkameRs en teGels

gOed dOen Met grOen

Plant & eter theMa

doEn EEn BoEKJE opEn

op naar dE toEKoMSt

Zo WerKt het bedriJFsleven concreet aan de Global Goals

PLant & eter

altIJd dE BlIK vooruIt

Van vezel tot vanille Evelien Rozema

Een architect Nederland zoemt in de Leidse Hortus herinrichting Wintertuin

Mooie verhalen

saLeP traditie gehoLPen door onderzoek

Wel en wee van de bij

Ga ZelF aan de slaG

de overheid Faciliteert

INSPIRERENDE

OM DE GROENE PLUIM VOOR

WETHOUDERS AAN

BEDRIJVEN MET HUN

JE EIGEN BEDRIJF TE BEHALEN

HET WOORD DIE MEER

GROENE MVO ERVARINGEN

typisch diepeveen

UITGAVE

#01

[Foto: Petra Sonius}

DOEN DAN PRATEN

medewerkers aan het woord

leverancier aan het woord

keukens, badkamers en teGels

“We schreeuwen niet, we luisteren”

“Persoonlijke aandacht is bij Diepeveen de normaalste zaak”

Alles onder één dak: Diepeveen Keukens

nieuwsbrieven NIEUWSBRIEF • JANUARI 2018

MET HET #01 PRESENTATIE VILLA PARDOES OOG OP GESLAAGDE MORGENDECEMBER 2017 VEEN + EDE

®

DEC 2017

JAARGANG 1

NIEUWSBRIEF

hadden geen ervaring met ons eisenpakket. We wilden meer dan voldoen aan de CCR2 eisen van de Europese richtlijnen, want die zijn in onze ogen te soft. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een vrachtwagenmotor van DAF. Een DAF Euro-6 roadmotor met een 15x lagere emissie op NOx en PM dan de huidige CCR2-eisen. Deze uiterst schone en stille Euro-6 motor heeft daarnaast ook een factor 3 lagere NOx en 10x lagere emissie dan de Stage V eisen die pas in 2019 gaan gelden. Hiermee ligt de vloot van De Klerk weer goed op koers met vooruistrevende techniek op het gebied van milieu, CO2-emissie en duurzaamheid. De DAF motoren werden ingebouwd door Vink Diesel uit Sliedrecht die van meet af aan met enthousiasme in het project stapte volgens Snijders: “Met 285 pk halen we ruim voldoen snelheid en vermogen, bovendien leveren de motoren met 25 decibel minder lawaai en resoneert de motor veel minder in de machinekamer zodat je elkaar ook nog eens fatsoenlijk kunt verstaan. En wat dacht je van het verbruik; 25% zuiniger.” En De Klerk gaat door op de ingeslagen weg van duurzaamheid want in 2018 zal ook werkschip IJmeer van deze motoren voorzien worden.

Afgelopen december hebben de heren Peter Persoon en Gert-Jan van Boxel van Villa Pardoes een presentatie gegeven over Villa Pardoes tijdens de kantinebijeenkomst in Ede en Veen. Wat was het mooi om te zien hoe jullie, collega’s, alle aandacht hadden tijdens deze presentatie. Om jullie geheugen op te frissen: Villa Pardoes is een sprookjesachtig vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor kinderen met een ernstige ziekte. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes krijgen ze hier een onbezorgde week aangeboden om even alles te vergeten. Villa Pardoes is een uniek, gratis vakantieverblijf voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar uit Nederland en Vlaanderen.

Nieuwe Inzet Steiger LBC 2 motoren tuinsteward Rotterdam MS Noord Sterk omgevingsmanagement project de Gouwe LEES VERDER OP PAGINA 2

genomen met 65 ton. Heischip de Westerschelde werd uitgerust met len geplaatst voor elektrische auto’s. De schepen (15 stuks) zijn voorzien Groene stroom uit windkracht. Zonnepanelen op stuurhut. Inbouw door een CV installatie met een thermostatische gasoliekachel. En nog

Voorwoord

Zeeschepen met chemische lading moeten dóór kunnen... LEES VERDER OP PAGINA 3 Rotterdam.

Voor het motorschip Houtland hebben we eveneens onze Derkiena-luiken mogen leveren met bijbehorende luikenwagen. Enkel is er hier geopteerd voor een Hazard achtermast.

LEES VERDER OP PAGINA 4

JUBILARISSEN

1

2

4

ALL OVER MEDEWERKER THE WORLD IN BEELD Donderdag 4 januari 2018 was het zover: ‘kartrekker

NEWSLETTER

Uitbreiding naar12 de½ USjarig jubileum Pieter de Clerck, COO TD Ede’ Jan van Laar vierde zijn bij Kwetters! Met de komst van Jan, twaalf en half jaar geleden, was een eigen monteur in Barnveld een feit. Jan, hartelijk dank voor je inzet! We hopen nog jaren van je expertise gebruik te kunnen en mogen maken!

UITGAVE 2 | JAARGANG 1 | AUGUSTUS 2017

MS Dianthus en MS Houtland

Voor u ligt de tweede editie van AluminiumInzicht. In deze nieuwsbrief tonen we u hoe drie aandachtspunten als een rode draad door onze In samenwerking met aannemer TRBA heeft Blommaert een activiteiten lopen: duurzaamheid, service en innovatie. mobiel schuifdak geplaatst op de nieuwe zoutloods in Soignies. Bedrijven spelen een belangrijke rol in het duurzaam omgaan met Hierbij was de gemeente op zoek naar een eenvoudige onze leefomgeving. Daar draagt Blommaert Aluminium graag zijn oplossing om het zout af te dekken en toch efficiënt bij te steentje toe bij. Voor al onze aluminiumconstructies maken we vullen. Deze zoutopslag maakt deel uit van de volledige gebruik van 100% recycleerbaar aluminium. renovatie van de technische werkplaats van Soignies. Dankzij Volgens de recentste grafieken zal het belang van riviertransport de deze nieuwe loods is de gemeente verzekerd van een droge komende jaren alleen maar toenemen. We trachten daar op in te opslag van de zoutvoorraad, terwijl de loods snel en efficiënt Donderdag spelen1door een uiterst betrouwbaar op de Sanne markt te februari 2018 was het zover:product Kasia, Marja, enbrengen Rika hebben een kijkje genomen bij de bijgevuld kan worden. dat onze klanten in staat stelt om hun goederen ‘veilig’ te vervoeren biologische Farm Standdaarbuiten. Er staat een mooie, gezonde en verantwoorde eierautomaat. Wie anen op te slaan. Door een zeer hoog serviceniveau na te streven ders dan Jan van Esch klanten heeft demaximaal meiden voorzien van veel zodat interessante informatie. Vanzelfsprekend mocht trachten we onze te ondersteunen deze zich kunnen focussen op dagelijkse activiteiten. Jochem niet ontbreken …hun Helaas moesten Kasia, Marja, Sanne en Rika de andere collega’s teleurstellen: Ondertussen blijven we elke dag investeren in innovatie en baby Jochem heeft zich niet zien. Veelbezig informatie rijker en metmakeeen duidelijk beeld van hoe het er nu productontwikkeling. Zolaten zijn we volop met een grondige overtoe vangaat onze luikenwagen volautomatische echt aan bijhydraulische een pluimveehouder, zijnendeeen meiden voldaan weer teruggekeerd naar het Veense. bediening van onze schuifluiken d.m.v. een elektronische besturingsunit. Wij wensen jullie veel leesgenot

‘EXCURSIE’ FARM STANDDAARBUITEN MET JAN VAN ESCH

Colofon

mobiele daken

5

Beste Samenwerkers

1

Veense zonnetje, Henrico De overstap van een Raad van Advies naar een Raad van Commissarissen is een feit! Dinsdag 13 februari 2018 was de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudendeen adviserende taak. Wij heten Roberto Flören, Ed Kraaijenzank en Biense Visser van harte welkom bij Kwetters.

Een nieuw jaar ligt voor ons. En hoe kun je het jaar nou beter beginnen dan met het lezen van inspirerend nieuws over Schellevis? Steeds meer mensen willen Schellevis in de tuin en ook architecten weten ons steeds beter te vinden! Nieuw in 2018 wordt onze nòg slimmere verpakking met praktische icoontjes zodat iedereen in één oogopslag de belangrijkste verwerkingstips kan zien! Nu het buiten koud is denkt u misschien niet ieder moment van de dag aan zitelementen. De basic vormen en het pure karakter van deze producten zijn een prachtige aanvulling op uw tuin of terras. Het Schellevis zitelement past overal. Van (kantoor) tuin tot park en van plantsoen tot rand langs het zwembad.

Kakelverse inhoud

MAART 2018, UITGAVE 25, JAARGANG 10

Nog even doorbijten en dan is de drukke Paasperiode weer achter de rug. Iedereen bedankt voor de positieve inzet afgelopen periode! Gerrit en John Kwetters

2

Verkoop

3

Finance, OVO Vision

3

Wat in Langenweddingen

3

Lieve Kwetters kids

4

Biesboschhaven Zuid 10-E 4251 NM Werkendam (NL)

T. +32 (0)3 353 26 89 E. info@blommaertalu.be

WWW.BLOMMAERTALU.COM

akking

Het verkoopteam van Schellevis

SCHELLEVIS KOMT MET EEN NIEUWE VERPAKKING!

4 In 2018

Presentatie Villa Pardoes

5

Jubilaris

6

Schellevis

Excursie Standdaarbuiten

6

verpakkingslijn

Personeel en organisatie

6

Geboren

6

introduceert een nieuwe met extra veel aandacht voor handige verwerkingstips. De tips worden gevisualiseerd met nieuw ontworpen icoontjes, die niets aan de verbeelding

In december 2017 en januari 2018 zijn maar liefst drie Kwetters’ baby’s geboren:

overlaten.

Vlnr.: Gerrit Kwetters, Roberto Flören, Biense Visser, Ed Kraaijenzank en John Kwetters

WIJ FELICITEREN ALLEN VAN HARTE MET HUN PASGEBORENEN!

scheepvaart

mobiele daken

6

industrie

1

®

DE KLERK WERKENDAM 1

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem (BE)

rp

TIPJE VAN DE SLUIER

4

Bloemetje van Meerlo

IN BEELD

Kortom, wij wensen iedereen veel leesplezier en inspiratie met deze nieuwsbrief, maar bovenal een goed en succesvol 2018!

2

Edese zonnetje, Jerome

Farm Hötensleben

Blommaert hecht veel belang aan haar klanten. Daarom zetten we erisgraag in de kijker.van Heidi en Gerard van Butselaar • op 09-12-2017 Noorenkele geboren, dochter Voor het motortankschip Chimo tekenden we zo enige tijd geleden voor een totaaloplossing • op 24-12-2017 is Finn geboren, zoon van Carina Kramer en Leon v.d. Mooren door het schip van volgende producten te voorzien. • op 11-01-2018 is Jochem geboren, zoon van Jochem en Ria Wouters o Improval voormast o Heklichtbeugel type Arizona o Boordlichtvleugels type Portello o RVS Roeftrap o Dakradarmast type Futura o Aluminium Stuurhuttrap

Europort 2015 – Rotterdam

www.kwetters.com

industrie

Nieuws voor samenwerkers van Kwetters

NOOR

GEBOREN!

mts Chimo

KAKEL KRANT

De Ondernemingsraad (OR) is bezig met de behandeling van het verzoek inzake aanstelling van een vertrouwenspersoon binnen Kwetters. In de Arboregeling is vastgelegd dat Kwetters over een vertrouwenspersoon moet beschikken. Hoe hieraan invulling wordt gegeven, zal binnenkort bekend worden gemaakt. Zoals eerder gecommuniceerd is de productie in Veen en Ede ondergebracht in aparte BV’s. Hierdoor zal een beter inzicht gegeven kunnen worden in de kosten. Deze wijziging heeft wel tot gevolg dat wij ons als OR opnieuw binnen de organisatie moeten positioneren. Hierbij rijst onder andere de vraag hoe de OR binnen de diverse locaties op een juiste wijze wordt vertegenwoordigd. De komende maanden zullen we hier druk mee bezig zijn. We houden jullie op de hoogte. Heb je vragen en/of opmerkingen? Spreek gerust een OR-lid aan.

Tom Blommaert.

Kwetters Kakelkrant is Oplage: 250 stuks. ger bedrijfsvoering. Ruth wordt binnen het directieteam verantwoordelijk vooruitgave mededirecteuren Arie Aluminium Schaap en Ruth Huisman-de Graaf nog twee om u alvast veeljaar en wordt gratis verspreid onder alle relaties van Blommaert BV. Aluminium InZicht is een van Blommaert Constructies. keer per een uitgave van KwettersVerschijntRedactie: Afdeling de afdeling HRM en KAM en ik wens haar hierbij veel succes in haar nieuwe leesplezier te wensen met deze eerste uitgave van ‘Met het oog op morgen’. Eieren.alle Wordt maal ontwikkelingen personeelszaken functie. Kijkend naarSymons de huidige marktsituatie en lastig te Een frisse nieuwsbrief omtrent in- vier en externe binnen De Eindredactie: Olivier (Blommaert NV) vind ik die ‘roerig’ Fotografi e: Philippe Blommaert en Govert Lagrouw pertwee jaarkeer verzonden naar doorgronden. Toch zien(Lagrouw wij 2018Communicatie) positief tegemoet. Want door de flexibele Klerk Werkendam die wij per jaar uit gaan geven.Tekst en productie: Tekst: Govert Lagrouw Oplage: 950 stuks alle samenwerkers van Lagrouw Communicatie instelling van al onze mensen kunnen wij te allen tijde inspelen op de wensen van al onze opdrachtgevers. Eigenlijk is dat dan weer het oude nieuws voor alle Fijne feestdagen en alvast de besteinwensen voor 2018! Kwetters Nederland Werkendam. partijen die regelmatig met ons werken of gewerkt hebben. Rest mij en mijn Ron de Groot Algemeen enDirecteur Duitsland.

scheepvaart

17-01-2018 01-02-2018 12-02-2018

INFORMATIE VANUIT DE OR

met aanmelden? Dat is geen probleem: meld je vooraf vrijblijvend aan bij Marjolein voor een volgend festijn. Stuur een mailtje aan marjoleinmoesker@kwetters.com, via doorkiesnummer 302 of via je teamleider.

Marintec 2016 – Rio de Janeiro

01-12-2017

Langenweddingen Jörg Ahlfeld Bianca Strube Maria Ilgenstein

Zoals inmiddels bekend zijn er twee apps waarin informatie kan worden opgezocht. In Kronos vind je alles dat met tijd (kloktijden/verlof) te maken heeft. In ADP vind je alles dat met geld (loonstrook/declaraties) te maken heeft. Verlofaanvragen, die in People Inc. zijn ingevoerd, zijn overgezet naar Kronos. De verlofsaldi zijn gecontroleerd en kloppen. Inmiddels is iedereen in het bezit van de inloggegevens voor de twee apps. Heb je nog inlogproblemen of een vraag over het verlofsaldo, stuur dan een mail naar personeelszaken@kwetters. com, bel 323/332 of kom gerust langs.

Voor het pannenkoekenfestijn op donderdag 8 maart

Open Scheepvaartdagen, Antwerpen (BE) (17 – 19 Maart) #254 Breakbulk Europe, Antwerpen (BE) (24 – 26 April) # 509/H3 Maritime Industry, Gorinchem (NL) (9 – 11 Mei) #314 Inland Marine Expo (IMX), Saint Louis (US) (22 – 24 Mei) #347 Marintec, Rio de Janeiro (BR) (15 – 17 Augustus) #509

Rika Versteeg

KRONOS EN ADP

Blommaert tekent regelmatig present op bedrijfsbeurzen voor de maritieme2018 hadden zich binnen drie dagen (!) voldoende en industriële sector. Hieronder vindt u een overzicht van onze volgende vrijwilligers aangemeld om ook dit feest weer te laten beursdeelnames. Komt u graag eens langs op onze stand? Contacteer ons dan slagen! Wil je ook een keer mee, maar was je (net) te laat voor een persoonlijke beursuitnodiging.

2017 (reeds gedaan)

INSPIRATION

PERSONEEL EN ORGANISATIE

KLANTEN IN DE NIEUWE SAMENWERKERS SCHEEPVAART Veen

de toekomst biedt kansen

ZOUTLOODS MET SCHUIFDAK TE SOIGNIES

# Standnummer

H

Aluminium InZicht is een uitgave van Blommaert Aluminium Constructies. Verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verspreid onder alle relaties van Blommaert NV.

Tijdens de presentatie in Veen is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Gerrit en John, waardoor Kwetters de komende drie jaar verbonden blijft aan Villa Pardoes. Was het niet leuk dat pardoes ‘Pardoes’ tevoorschijn kwam vóór het tekenmoment?

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem (BE)

Biesboschhaven Zuid 10-E 4251 NM Werkendam (NL)

T. +32 (0)3 353 26 89 E. info@blommaertalu.be

Schellevis Beton BV

|

Postbus 14

|

4270 BA Dussen

|

T 0416-391147

|

F 0416-392222

|

www.schellevis.nl

WWW.BLOMMAERTALU.COM

04-12-17 16:15

Brochures/jaarverslagen Jaarverslag 2016 HeadFirst Source Group

GANGWAYS

24/7 service

Al onze gangways worden op maat gemaakt en kunnen onder certificaat gelast worden. In ons assortiment hebben we dan ook verschillende modellen van gangways. Zo hebben we enerzijds de lightweight, welke makkelijk hanteerbaar is en anderzijds de heavy duty, een zwaardere uitvoering.

‘15

Lengte

Breedte vanaf

Stuwa tHE BRaND FOR OPtIMISED SEaGOING

PROPuLSION & MaNOEuVRING SYStEMS

5- 6 meter

3 – 4 meter

7 – 8 meter

Jaarverslag

600 mm

600 mm

600 mm

Profielhoogte

240 mm

320 mm

400 mm

Draagvermogen

410 kg/m²

410 kg/m²

410 kg/m²

Max. toegestane hellingshoek

30°

30°

30°

Gewicht

3 meter (55 kg) 4 meter (70 kg)

5 meter (99 kg) 6 meter (118 kg)

7 meter (138 kg) 8 meter (157 kg)

Inbegrepen

Trippellatten Wielenset Haken Scepters met touw aan beide kanten

Trippellatten Pallettruck rollen Haken Scepters met touw aan beide kanten Hijsplaten (4 st.) Handvaten (4 st.)

Trippellatten Pallettruck rollen Haken Scepters met touw aan beide kanten Hijsplaten (4 st.) Handvaten (4 st.)

Pallettruck rollen ipv wielen Vaste leuning ipv touw Hijsplaten (4st.) Handvaten (4 st.)

Vaste leuning ipv touw

Opties

super duty

3 – 4 meter

5 – 6 meter

6 – 10 meter

Tot 15 meter

Tot 25 meter

Tot 50 meter *

Breedte vanaf

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Profielhoogte

255 mm

255 mm

295 mm

1141 mm

1395 mm

2500 mm

Draagvermogen

410 kg/m²

410 kg/m²

410 kg/m²

410 kg/m²

410 kg/m²

410 kg/m²

30°

30°

30°

30°

30°

Inbegrepen

Trippellatten Trippellatten Trippellatten Trippellatten Haken Haken Haken Haken Scepters met touw Scepters met touw Scepters met touw Hijsplaten (8 st.) aan beide kanten aan beide kanten aan beide kanten Vaste leuning Polarisavenue 2132 JH Hoofddorp Hijsplaten (4 st.) 33,Hijsplaten (4 st.) met touw Hijsplaten (4 st.) Handvaten (4 st.) Handvaten (4 st.) Handvaten (4 st.) www.headfirstsourcegroup.com

Opties

Vaste leuning

YOUR SHIP UNDER CONTROL

Vaste leuning

Vaste leuning

Trippellatten Haken Hijsplaten (8 st.) Vaste leuning

• Belgische Marine • DEME Group • Haven van Zeebrugge • Haven van Antwerpen • Damen Shipyards

WWW.BLOMMAERTALU.COM

GANGWAYS EN ACCOMMODATION LADDERS

Trippellatten Hijsplaten (8 st.) Haken

Fully enclosed *(in modulaire segmenten)

WEbsites

Referenties

modular

Lengte

Max. toegestane 30° hellingshoek

2016

Vaste leuning ipv touw

Gangway Heavy Duty Gangway type B (Heavy Duty)

TROL

werken volgens EN-1090 norm

Gangway Lightweight

Jaarverslag Source Group N.V.

rlands. Three of our own mooring quays, ffices and a large engineering workshop.

riek - Scheepstechniek 4 / 4251 NL Werkendam / The Netherlands / info@dewaalbv.nl

Hieronder een overzicht van de producten die we op M/S Dianthus geleverd hebben: - Friesche Kapluiken, type Derkiena-patent - Hydraulische luikenwagen, type HLW 10/6000 - Voormast type Improval - Heklichtbeugel type Nordica - Boordlichtbakken type Isis - Dakradarmast type Arizona - Aluminium Stuurhuttrap

Op het moment dat u deze woorden leest, zijn wij eigenlijk een COLLEGA’S IN EDE > WAT ZAL HET LEUK ZIJN OM OOK JULLIE TE VERWELKOMEN BIJ VILLA PARDOES IN KAATSHEUVEL. 2017 (komend) beetje met elkaar in gesprek. Dat stel ik op prijs. U neemt de moeite Shipping Technics Logistics, Kalkar (DE) ( (26 en 27 September) #149 VRIJWILLIGERS > BEDANKT VOOR JULLIE INZET! om onze nieuwsbrief te lezen dus aan mij de taak om u teParaguay informe-(4 – 6 Oktober) #G5 Navegistic, Europort, Rotterdam (NL) (7 – 10 November) #1413 ren met daadwerkelijk ‘nieuws’. International Workboat Show, New Orleans (US) (29 November – 1 December) #3812

Het grootste nieuws dat met ik met u wil delen is het feit dat wij dit jaar afscheid gaan nemen van onze financieel directeur Johan van der Meijden. Johan is meer dan 22 jaar onze financiële rots in de branding geweest maar heeft er voor gekozen om vanaf 1 januari 2018 een andere uitdaging aan te gaan. Zijn taken worden verdeeld over de andere directieleden en ons hoofd administratie Dick Nederlof. Overigens, nog een nieuwtje is dat Ruth Huisman-de Graaf vanaf 1 januari 2018 officieel toetreedt tot de directie. Ruth is geen onbekende binnen ons bedrijf en heeft al een aantal functies bekleedt waaronder Mana-

www.deklerkbv.nl

M/s Dianthus en M/S HOUTLAND

Kwetters sponsort dit mooie initiatief, niet alleen financieel, maar ook door vier keer per jaar als vrijwilliger daadwerkelijk bij Villa Pardoes mee te helpen in de vorm van een pannenkoekenfestijn of het verzorgen van een Duurzaamheid vergt nieuwe wegen... barbecue.

Beurzen

muleren CO2 reductie steeds concreter met EMVI-scores en kortingspeast zakelijk gewin ligt er bij De Klerk ook een duidelijk commitment en. Dit verklaart veel van de pro-actieve houding op het terrein van oop der tijd op van nivo drie op de CO2 prestatieladder tot niveau vijf, s niet alleen gekeken naar de eigen activiteiten maar zijn ook de nciers, onderaannemers en opdrachtgevers, betrokken. Natuurlijk staat oorop, maar transparantie en participatie zijn net zo noodzakelijk om en. “Door alles wat we doen helder te communiceren op onze website, etins proberen we zoveel mogelijk partijen te informeren. Hierdoor k aanspreekbaar.” Dit vertellen maakt De Klerk nog concreter door te de Werkendamse duurzaamheidskring waarin samen met onderneucts, De Vries en de Fruitschuur elkaars resultaten en ideeën op tafel et dorp door te participeren in het Alblasserwaardse Blauwzaam, Bouw ging van Waterbouwers.

KLANTEN IN DE SCHEEPVAART

ve

mheid vergt wegen

nl

FAMILIEBEDRIJF

DE GROENE PLUIM

groene oase sinds 1590

KlantEn aan HEt woord

EN MS NOORD

n Anrooij ging Jos or heischip Noord. s meer dan 26000 atie, het einde van we motor moest an maken, wat al Van Anrooij; ”Ten ieu wilden we vooret de gedachte om n de dan ongetwijng op onderzoek uit king dat geen van aan het eisenpakket en met het EICB nvaart) maar die

Hortus Leiden g r o e n e o a s e s i n d s 1 5 9 0

JUBILEUMMAGAZINE VAN DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

l

er sé met en?”Aan het materieelr bij De Klerk.

Hortus Leiden Magazine van de hortus botanicus Leiden prijs €6,95

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem, België

Ophemertstraat 42 3089 JE Rotterdam

T. +32 (0)3 353 26 89 F. +32 (0)3 353 35 90

Boeken


TE KOOP Prachtig pand in het centrum van Werkendam dat zeer geschikt is voor vele doeleinden, waaronder:

HOE ZOU JE LEVEN ZIJN, ALS JE ER ALLES UIT ZOU HALEN? LIFE IS ABOUT KICKING ASS, NOT KISSING IT.

KanTOOr

WinKEl

DiEnsTvErlEning

HOrEca

Het pand kan tevens uitstekend worden verbouwd tot een mooi ruim appartement; een tekening is hiervoor aanwezig.

Meer informatie? Bel 06 5028 78 07 VOOR MEER INFO: AGNES.VLEUGEL@INNERSTANCE.NL | WWW.INNERSTANCE.NL

Mark doet het ook

• Computer hardware en software op maat • Randapparatuur • Netwerk en servers

Mijn naam is Mark Timmer. Ik ben ondernemer in hart en nieren. Behoudens voor mijn pensioen, bouw ik voor mijn twee zonen via Toekomstbeleggen.nl, vermogen op. Dat gaat eenvoudig en bevalt me prima!

• (VOIP) Telefonie • Storingsdienst • Verkooppunt glasvezel

Een ICT bedrijf dat denkt én doet, dat zelf alles aanlegt en installeert. Dáár heb je iets aan. www.lankhaar-ict.nl Lankhaar Telecommunicatie & ICT Dienstverlening Kraaijenveld 63 4261 ZA Wijk en Aalburg 085 - 10 44 295 06 - 227 98 447 Email: info@lankhaar-ict.nl

Van der Wal interieurs Leerdam

Flexibel en doelgerichte vermogensopbouw voor alle generaties Een must om uw financiële doelen te halen

Toekomstbeleggen.nl

Is een gezamenlijk initiatief van Havika Vermogensbeheer en SVDH Vermogensbeheer

Bel 0183- 50 00 90 voor meer info.


Hans van den Assem

Uitleg door de rechter; contra proferentem regel. COLUMN In mijn columns heb ik regelmatig gewezen op het feit dat het, wanneer u als ondernemer goederen of diensten verkoopt, het verstandig is dat u op de overeenkomst algemene (verkoop)voorwaarden van toepassing verklaart. Het zal u bijvoorbeeld als leverancier van computercomponenten maar gebeuren dat na installatie in tal van computers blijkt dat deze niet in orde zijn. De schade kan dan gigantisch zijn. In algemene voorwaarden komt doorgaans een beding voor waarbij de leverancier zijn aansprakelijkheid voor dit soort gevallen uitsluit of beperkt. Maar wat nou als een dergelijk beding (of een ander beding) in algemene voorwaarden niet precies genoeg is geformuleerd, zodat het voor meerderlei uitleg vatbaar is? Hoe gaat een rechter daarmee om?

In dit verband is de rechter wanneer de klant een consument is –

algemene voorwaarden die de aannemer hanteert, zal dus

iemand die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf –

meestal in het voordeel van de fietsenmaker worden uitgelegd.

verplicht de zogenaamde “contra proferentem” regel te hanteren.

Toepasselijkheid van de regel ligt daarentegen minder voor de

Deze komt er op neer dat als een beding in de algemene

hand wanneer twee bedrijven die in dezelfde branche opereren

voorwaarden voor meerderlei uitleg vatbaar is, de rechter die

met elkaar in de branche gebruikelijke overeenkomsten afsluiten.

uitleg dient te kiezen die het meest gunstig is voor de klant. U staat als ondernemer in een dergelijk geval dus van meet af aan

Ik merk tenslotte nog op dat de regel niet alleen wordt

“op achterstand”.

toegepast bij de uitleg van algemene voorwaarden, maar ook bij contracten in het algemeen: onduidelijkheden in het contract

Maar wat nu als u als leverancier niet levert aan een consument

worden doorgaans ten nadele van de opsteller van het contract

maar aan een bedrijf (B2B). Geldt deze regel dan ook? Hier

uitgelegd.

is de rechter niet verplicht de contra proferentem regel te hanteren, maar uit rechterlijke uitspraken blijkt dat deze regel

Het komt er dus op aan dat u als verkoper/leverancier de tekst

ook in B2B relaties wordt toegepast, met name wanneer de

van de bepalingen in uw algemene voorwaarden, maar ook de

leverancier een kennisvoorsprong heeft op de klant. Denk

tekst van uw contracten zodanig duidelijk formuleert dat over de

in dit kader bijvoorbeeld aan het geval dat een fietsenmaker

uitleg daarvan geen misverstand kan bestaan. Is de formulering

aan een aannemer opdracht geeft om een bedrijfspand te

niet “precies” genoeg dan kan het dus voorkomen dat u

bouwen. De fietsenmaker weet ongetwijfeld alles van fietsen,

alsnog “het schip in gaat”, mede omdat de rechter de contra

maar weinig of niets van bouwen. Een onduidelijkheid in de

proferentem regel moet of zal hanteren.

Hans van den Assem Advocatuur Pompstraat 1 | 4251 EK Werkendam | T: +31 (0) 183 820 394 www.assemadvocaat.nl | assem@assemadvocaat.nl

ALTENA BUSINESS | 2 3


DEELNEMAEFN AL VAN

940,-

Hét netwerkevenement van Midden-Nederland!

10, 11 en 12 april 2018 Evenementenhal Gorinchem

Info: 0183 - 820 230 • www.fenexpo.nl

magazine

Z A K E N D O E N

I N S P I R E R E N

N E T W E R K E N

Bouwplannen?

Wij bieden onze opdrachtgevers totaaloplossingen binnen de woningbouw en utiliteitsbouw. Met een unieke combinatie van bouwexpertise, ervaring, kennis van bouwregelgeving en onze tegelijkertijd nuchtere, betrouwbare en gepassioneerde aanpak realiseren we prachtige projecten.

Hulsenboschstraat 7 | 4251 LR Werkendam T +31 (0) 183 678 194 E info@staton.nl

WWW.STATON.NL


A an de keukentafel b i j :

Henk Fennema van de F ene x p o

Hij komt uit de accountancy maar dat werk vond hij toch wat saai, Henk Fennema (59) legde als rasondernemer een lange weg af. Onderweg was hij betrokken bij bedrijven in de grafische sector en was redelijk succesvol. Inmiddels is hij alweer 11 jaar bekend als de man van de Fenexpo, de jaarlijkse bedrijvenbeurs in de Gorcumse Evenementenhal. “Ik hou van mensen”, is zijn credo. Reden waarom Henk zijn droomhuis aan De Giessen inruilde voor een geriefelijk huis in de Gorcumse binnenstad. “Hier is altijd wat te doen.” tekst: Govert Lagrouw

Ben je zelf een beetje een keukenprins?

dat het uit balans was. Er is meer in het leven dan werk en

“Ik ben wel zes jaar lid geweest van een kookclub, heren-

je krijgt geen tweede kans. Ik zie in mijn omgeving nog veel

sociëteit de Spijcker. Met een echte kok van De Giesser

jongens die dat niet doorhebben. Investeer tijd in je relatie,

Wildeman aan het roer. Maar ik kwam er achter dat opeten

je kinderen en je vrienden. Zorg dat je met je partner dingen

me beter afgaat dan bereiden. Na mijn scheiding at ik bijna

samen blijft doen, maar dat er ook tijd is voor je eigen

iedere dag in de Hoofdwacht. Alleen aan tafel eten vond ik

vermaak. Lekker op mijn Harley naar Zuid-Frankrijk of Zuid-

echt vreselijk. Daar ontmoette ik veel mensen, dat ligt me

Spanje rijden bijvoorbeeld. Als ik dat niet meer kan, gaat het

wel. Overigens; mijn vriendin Patricia kan heerlijk koken hoor

ergens verkeerd.”

dus tegenwoordig eet ik vaak thuis.” Een voor jou inspirerende ondernemer? Thuis eten of uit eten?

“Nou ik heb eigenlijk niemand waar ik tegenop kijk of die ik op

“Dat is bij ons dus om en om. Als we uit eten gaan dan liefst

een voetstuk plaats. Maar iemand die ik van jongsafaan altijd

in de buurt. Bij Restaurant Kampanje, TAX of de Griek op de

wel bewonderde was Adriaan Volker. Mijn vader werkte daar.

Langendijk kom ik graag. Thuis eet ik graag de Hollandse pot

Hoe hij uit Sliedrecht met een paar bootjes op een gegeven

al moet ik zeggen dat Patricia met die pasta’s enzo ook vaak

moment een baggerconcern opbouwde. Ik weet nog dat ik

hele lekkere dingen maakt. Alleen champignons lust ik niet.”

eens met mijn vader in Rotterdam was en hij wees me op het Adriaan Volker Huis. “Kijk, zei mijn vader: die heeft Volker

Vlees of vis?

toen gewoon contant betaald.”

“Vis. Al kan ik een lekkere varkenshaas of een goede tournedos ook wel waarderen. In Saint Raphaël (Zuid-Frankrijk) at

Toekomstdromen?

ik jaren geleden in een restaurantje, waar we vaak kwamen,

“Gezond oud worden samen met Patricia. Dat wil iedereen

voor het eerst dagverse Dorade. Dat is echt ongehoord lek-

natuurljk, maar ik heb onlangs een vriend van net 60 verlo-

ker. Mijn tweede favoriet is de zeetong, nergens zo lekker

ren en dan besef je nog beter hoe snel het voorbij kan zijn.

volgens mij als bij Kaat Mossel (Rotterdam).

Zakelijk ben ik nog veel te jong om niets te doen. Je moet zorgen dat je nuttig blijft. Niet op de bank gaan hangen maar

Werk of privé?

erop uit gaan. Ik sta nog best open staan voor een interim

“Ik probeer het in balans te houden. Dat lukt tegenwoordig

klus of adviseurschap.””

beter dan vroeger toen ik op een gegeven moment merkte ALTENA BUSINESS | 2 5


V i s i on A ccountanc y

Wettelijke controle jaarrekening: uniek in Land van Heusden en Altena Vision Accountancy is de enige accountantsorganisatie in het Land van Heusden en Altena die de wettelijke controle van de jaarrekening uit mag voeren. “Juist voor bedrijven uit deze regio biedt dat veel voordelen.” Tekst: kees klijn Er zijn grote en middelgrote ondernemingen in het Land van

van ons kleinschalige kantoor zijn stukken lager”, zeggen

Heusden en Altena die verplicht zijn om hun jaarrekening te

Maarten Kammer, Eray Turgut en Bastiaan Visser, van Vision

laten controleren. Voor de vier grootste zakelijke accountants-

Accountancy. “Voor klanten die hun jaarrekening moeten

en consultancykantoren in Nederland - KPMG, Pricewater-

laten controleren zullen onze lagere tarieven niet meteen het

houseCoopers, Deloitte en EY - vormt dat een van de be-

belangrijkste criterium zijn. Wel dat er een vertrouwensband

langrijkste pijlers van hun werk. En daar hangt een behoorlijk

is, dat de accountant dezelfde taal spreekt als de ondernemer.

prijskaartje aan: ondernemers kunnen er niet onderuit komen.

In het Land van Heusden en Altena maken we daarmee het

“Wij weten sowieso dat we goedkoper zijn, want onze tarieven

verschil. Nagenoeg al onze medewerkers zijn afkomstig uit

2 6 | ALTENA BUSINESS


V i s i on A ccountanc y

dit gebied. Ze kennen de mores van de ondernemers, weten

en we adviseren over welke mogelijkheden er zijn. Doordat

hoe er wordt gedacht. Zoals ondernemers uit de regio de

wij er op tijd bij zijn, nemen de ondernemers die wij adviseren

opdracht aan ons gunnen, zetten wij een stapje extra voor die

de juiste beslissingen. Door elkaar veelvuldig te spreken en

bedrijven. Dat alles schept een band.”Het vertrouwen winnen

daadwerkelijk te ontmoeten kun je problemen al een vroegtij-

van de ondernemer is belangrijk. En tegelijkertijd lastig, zegt

dig stadium tackelen. Eray werkte hiervóór ruim 8 jaar bij De-

Maarten, de Almkerker die eindverantwoordelijk is voor de ac-

loitte & Touche, maar ervaart nu al drie jaar als controleleider

countantscontroles. “Het laten controleren van de jaarrekening

en adviseur bij Vision hoe mooi het is om persoonlijk adviseur

is ze opgelegd. Ze hebben er niet om gevraagd en dat schept

te zijn van de directie: “Een mooi voorbeeld is de aanstaande

distantie. Om die afstand te overbruggen kiezen we voor een

stijging van de box 2 belasting. Als de ondernemer over

heel persoonlijke aanpak. We hebben heel veel contact, onder

een jaar in privé zijn winst (dividend) wil gaan gebruiken om

vier ogen. Dat begint al met de wederzijdse gesprekken vóór

een grote privéuitgave te doen, is het belangrijk om hierop te

wij beginnen met formaliteiten.”Vertrouwen groeit als je elkaar

anticiperen, zodat er goed gebruik gemaakt wordt van een

goed leert kennen. “Daarom is het zo belangrijk dat je altijd

lager belastingtarief nog dit jaar. Doordat wij in contact staan

direct met jouw eigen accountant te maken hebt”, zegt Basti-

met de ondernemers, kunnen wij hierin op tijd met ze mee-

aan. “Bij de grote kantoren is dat bijna nooit zo. Daar worden

denken en zo houdt hij netto meer over. ” Het fundament van

de ‘loopjongens’ naar het bedrijf gestuurd om de documenten

die vertrouwensbasis is acht jaar geleden gelegd toen voor

op te vragen. Op kantoor wordt het afgetekend. Het contact

Vision Accountancy een visie werd ontwikkeld. “Die was er

daar is dus heel zakelijk. Ook is de kans groot dat je telkens

eigenlijk al”, zegt geboren Werkendammer Bastiaan. “Toen ik

te maken krijgt met een ander: carrière maken is normaal op

in 1998 voor mezelf begon, heb ik gekozen voor een trans-

een groot accountantskantoor. Bij ons gebeurt dat niet. Zo is

parante prijsafspraak. Geen uurtje factuurtje, klanten betalen

er sinds de oprichting in 2009 geen enkele medewerker bij

maandelijks een vast bedrag. Ondernemers komen dan ook

Vision Accountants vertrokken. Dat zegt iets: betrokkenheid bij

sneller naar je toe met hun vragen, omdat daar geen prijs-

onze accountsorganisatie, betrokkenheid bij de klanten.”

kaartje aanhangt. Dat maakt dat we kunnen meelopen met de

Elkaar kunnen vertrouwen, dan kun je ook anticiperen op de

ondernemer. Dat is uiteindelijk wat we willen: samen het beste

toekomst, vinden de drie. “Gesprekken gaan dan niet alleen

halen uit een bedrijf.”

over het bedrijf, over de financiële en fiscale aspecten. Je krijgt in de regel ook een inkijkje in de ondernemer zelf. Zijn

www.vision-accountancy.nl

drijfveren en plannen op de langere termijn. Dat bespreken we

Hulsenboschstraat 9, Werkendam, T 0183 - 61 72 18

Vision Assurance voor

Vision Accountancy voor

Vision Financial Services voor

• Accountantscontrole van de jaarrekening

• Samenstellen van jaarrekeningen

• Financiële administratie verwerking en/of

• Verbeteren van bedrijfsprocessen en

• Fiscale advisering

interne beheersing

begeleiding

• Personeelsadvies

• Fiscale aangiften begeleiding

• Wetgeving implementeren

• Tussentijdse resultaten en prognoses

• Verzorgen salarisadministraties

• Risico’s in kaart brengen

• Begeleiding en advisering overnames,

• Bedrijfseconomische en fiscale analyses

• Subsidieverklaringen • Controleverklaring bij productieverantwoordingen, etc

fusies en herstructureringen • Adviezen en begeleiding financieringen • Internationale netwerkorganisatie

‘Acceptabele prijs, hoge kwaliteit’ “Sinds drie jaar doet Vision Accountancy de wettelijke controle van de jaarrekening. In eerste instantie had ik voor hen gekozen vanwege de acceptabele prijs. Na een jaar werd me duidelijk dat ook de kwaliteit heel hoog is. Je ziet dat ze niet alleen verstand van zaken hebben, maar ook de branche van de grond-, weg- en waterbouw goed kennen. Daardoor krijg je gerichte vragen, geen overbodig gedoe. Vision Accountancy doet zijn werk snel, efficiënt en vlekkeloos.” Herman Zeiderveld, directeur van Kroeze Infra B.V.

ALTENA BUSINESS | 2 7


mr. M.F. (Miranda) Ideler, notarieel jurist

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): De nieuwe privacybeschermingsregels onder de aandacht COLUMN Onze maatschappij is de afgelopen decennia sterk gedigitaliseerd. De digitalisering geeft ongekende mogelijkheden, maar kent ook keerzijden zoals identiteitsfraude. Om ervoor te zorgen dat in elke EU-lidstaat dezelfde regels op het gebied van privacy- en databescherming gelden, wordt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De nieuwe privacywet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uitgangspunt is meer duidelijkheid op het gebied van privacy en

Met uw leveranciers en afnemers dient u specifieke afspraken te

omgang met persoonsgegevens. Het is van groot belang om deze

maken over de omgang met persoonsgegevens. Deze afspraken

nieuwe regels in uw organisatie te implementeren. Het onzorgvuldig

legt u vast in een verwerkersovereenkomst. Hierbij is van belang

omgaan met de nieuwe wet, kan leiden tot hoge boetes van de

dat wanneer u diensten uitbesteedt waarbij persoonsgegevens van

Autoriteit Persoonsgegevens. De belangrijkste elementen van de

een klant zijn betrokken, u hiervoor aantoonbare toestemming nodig

wet zijn:

heeft van die klant.

Datalekken documenteren

De nieuwe privacywet en De Rivieren Notarissen

Volgens de huidige regels bent u al verplicht datalekken bij te

De Rivieren Notarissen staat garant voor het wettelijk verantwoord

houden en te melden aan de toezichthouder. De AVG stelt u

en bewust omgaan met privacy gevoelige informatie, waaronder

echter verplicht om alle datalekken intern te documenteren. Oók

persoonsgegevens. Dat geldt ook voor het traject waarlangs de

die datalekken die niet gemeld hoeven te worden. Tevens bent u

gegevensuitwisseling plaats vindt. De digitale communicatie

wettelijk verplicht datalekken aan uw opdrachtgevers te melden.

met onze cliënt gebeurt via een beveiligd cliëntgebonden portal. Daarmee heeft de cliënt een eigen, geheel afgeschermd

Privacyverklaring

communicatiekanaal met onze organisatie. Tevens kan deze

U moet een privacyverklaring opstellen, waarin u in eenvoudige

portal door de cliënt als privé digitale kluis gebruikt worden, waarin

taal precies en volledig uitlegt wat u doet met persoonlijke

bijvoorbeeld statuten, testamenten, kopie ID en inlogcodes veilig en

gegevens. Hierbij moet u uw klanten ook wijzen op hun rechten ten

overzichtelijk kunnen worden opgeslagen. Zo wordt misbruik van

aanzien van deze gegevens. De AVG geeft de klant het recht op

persoonlijke documenten en identiteitsgegevens voorkomen.

inzage in de persoonsgegevens en de mogelijkheid tot correctie of verwijderen van deze gegevens.

De Rivieren Notarissen blijft in beweging! Dat betreft ook ons juridisch kennisgebied: actueel en met een groot team juristen een

Verwerkingsovereenkomst

grote verscheidenheid in specialisatie. Zij staan u graag te woord!

U moet alle verwerkingen van persoonlijke gegevens documenteren

Maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek op

in een register, zoals bijvoorbeeld uw personeelsadministratie en

een van onze vestigingen in Andel, Dussen of Werkendam.

uw nieuwsbrief. In dit register moet onder andere staan welke persoonsgegevens er verwerkt worden, voor welke doeleinden, en

T 085 0220023

hoe deze gegevens beveiligd worden.

www.derivierennotarissen.nl


vrouw en altena

Vijfjarig jubileum Vrouw & Altena feestelijk gevierd Tijdens de feestelijke avond ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van Vrouw & Altena, ontving Hannie Visser-Kieboom het eerste exemplaar van het jubileummagazine uit handen van Feike de Keijzer van team Vrouw & Altena. Zij werd geprezen om haar jarenlange inzet om vrouwen op de kaart te zetten. Even daarvoor had Hannie de tiende Toontje Sprenger Pluim toegekend aan landbouwminster en vicepremier Carola Schouten voor haar verdiensten als politiek rolmodel uit de regio. Marjan van der Meij – Schouten, nam namens haar zus door het publiek beschreven felicitatiekaarten in ontvangst. Tekst: Marina Zwaan In het jubileummagazine van Vrouw & Altena komen

nieuwe magazine te bemachtigen, te horen wie de tiende

tientallen ondernemende vrouwen uit Altena aan het woord.

Pluim zou krijgen én om te luisteren naar een lezing van

Hun verhalen zijn stuk voor stuk pareltjes waarmee ze

dr. Herman de Jongste over Bitcoin en cryptomunten. Hij

laten zien waar ze voor staan en vanuit welke drijfveren

slaagde erin om op een toegankelijke manier voor een

en waarden ze hun keuzes maken. De inhoud van het

breed en divers publiek een tipje van de sluier op te lichten

magazine sluit dan ook naadloos aan bij de doelstelling van

van de ingewikkelde wereld van Bitcoin en cryptomunten.

Vrouw & Altena: ondernemende vrouwen in de breedste

Hij vertelde dat de zogenaamde blockchain technologie

zin des woords een podium geven en hun verhalen ter

achter Bitcoin in de toekomst op vele manier toegepast

inspiratie aan anderen mee geven. Samen leren en

kan worden, waardoor er veel zal veranderen bij bedrijven

creëren, gunnen en kennis delen zijn de belangrijkste

zoals banken, notarissen en gemeenten. De Jongste gaf

doelen. Henk Schreuders, eigenaar van Henk Schreuders

het publiek ook nog wat tips mee: vooral goed inlezen

Bloemenexport uit Veen, benadrukte als discussieleider

alvorens cryptomunten te kopen, alleen investeren met

aan de vooravond van Internationale Vrouwendag het

geld dat je kunt missen en incalculeren dat het ook wel

belang van een initiatief als Vrouw & Altena. Feike de

eens mis kan gaan. Hij is een vurig pleitbezorger van

Keijzer bedankte namens het team Vrouw & Altena alle

nieuwe betaalmodaliteiten. Mieke Roubos van Rabobank

geïnterviewde vrouwen en iedereen die op welke wijze dan

Altena gaf vanuit de bankwereld charmant tegengas op

ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming

zijn stellingen. De avond werd afgesloten met een goed

van het magazine. “Mede dankzij hun betrokkenheid is

bezochte netwerkborrel en smaakvolle gerechtjes van

het voor ons team mogelijk geweest om zoveel vrouwen

Taste More uit Oosterhout.Nieuwsgierig geworden?

in ons jubileummagazine in de schijnwerpers te zetten.”

Het jubileummagazine van Vrouw & Altena is in ieder

Meer dan honderd vrouwen én mannen waren naar

geval te vinden op de volgende plaatsen: bibliotheken en

kasteel Dussen gekomen om een exemplaar van het

gemeentehuizen in Altena en de lokale boekhandels.

Team Vrouw & Altena (Esther Vroegh, Feike de Keijzer-Jansen, Nicole Roubos, Marina Zwaan) en Fientje Bax van Stichting Altena Kennispoort bedanken alle partners die het werk van Vrouw & Altena de afgelopen jaren mede mogelijk hebben gemaakt.

ALTENA BUSINESS | 2 9www.damendrukkers.nl


Lenteprikkel voor uw bedrijfshuisvesting? Bij ons zit de groei er goed in.

VERKOOP

VERHUUR

TAXATIE

AANKOOP/AANHUUR

Wij hopen u van dienst te kunnen zijn bij de verkoop of verhuur van uw bedrijfs-onroerend goed. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor een gedegen bedrijfstaxatie of waardebepaling die voldoet aan de eisen van (bancaire) geldverstrekkers en de ďŹ scus. Wilt u graag dat een specialist even meekijkt bij uw aankoop of aanhuur van een pand? Wij zijn u graag van dienst als aankoop-/aanhuurmakelaar.

Met Hofstede Bedrijfshuisvesting neemt u een no-nonsense makelaar in de arm die met de juiste expertise en bekwaamheid uw opdracht zal uitvoeren. Mark van Rossum

Theo Bakker

Wij vertrouwen op een goede samenwerking, uw bedrijfshuisvesting is onze zorg!

Hoogstraat 24 4251 CL Werkendam | T 085 - 049 5155 | info@hofstedebedrijfshuisvesting.nl

www.hofstedebedrijfshuisvesting.nl