Informes varis d’estudis sobre les necessitats d’habitatge a La Fundació Rubricatus

Page 1

INFORMES VARIS DELS ESTUDIS SOBRE LES NECESSITATS D’HABITATGE A LA FUNDACIÓ RUBRICATUS

PROJECTE IMPULS DE MODALITATS RESIDENCIALS INCLUSIVES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL AL PRAT DE LLOBREGAT


ÍNDEX

INFORME PSICO-SOCIAL A. Introducció ....................................................................................................... B. Presentació dades ........................................................................................... C. Dades psicosocials .......................................................................................... 1. Treballadors USAP / Usuaris CO ................................................................ 2. Famílies USAP/ CO ..................................................................................... D. Dades combinades .......................................................................................... E. Resultats........................................................................................................... F. Conclusions ...................................................................................................... G. Annexes ...........................................................................................................

4 5 7 7 20 33 36 42 44

INFORME DE PROSPECCIÓ A. Introducció ....................................................................................................... B. Presentació dades ........................................................................................... C. Dades .............................................................................................................. D. Resultats .......................................................................................................... E. Relació amb el projecte d’envelliment ............................................................. F. Conclusions ...................................................................................................... G. Recomanacions ............................................................................................... H. Annexes ...........................................................................................................

53 53 54 61 66 67 68 70

INFORME DE PREVISIÓ DE PLACES Previsió de places que es necessitarien - Usuaris susceptibles ..........................

77

2


INFORME PSICO-SOCIAL

3


A. INTRODUCCIÓ Aquest informe recull dades relatives a les següents persones: -

Treballadors/es del Centre Especial de Treball (CET) Tesiprat1 que disposen de certificat de disminució i valoració d’USAP 2 Usuaris/es del Centre Ocupacional, del servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’inserció3 Famílies del CET i CO.

A data 31 de desembre de 2018 hi havies un total de 84 persones amb valoració USAP amb certificat de disminució, contractades al CET Tesiprat i un total de 70 persones ateses al Centre Ocupacional (56 al STO i 14 al SOI.) Prèviament a la recollida d’informació a través dels qüestionaris, es van convenir unes consideracions generals, que es detallen a continuació : Qüestionari destinat a famílies. 4 Donada la inversió que suposa anar al domicili de cadascun dels treballadors/es i la dificultat que pot aparèixer perquè les famílies vinguin a la fundació a emplenar el qüestionari, s'estima que: Per establir una generalització dels resultats dels qüestionaris de les famílies almenys es decideix passar el 60% del total, és a dir 51 de les 84 famílies dels treballadors USAP. En el cas de Centre Ocupacional, igualment s'estableix un mínim del 60% de les famílies dels usuaris, un total 42, de les 70 que hi havia a 31 de desembre de 2018. Qüestionari destinat a treballadors USAP/usuaris CO. 5 Per establir una generalització dels resultats dels qüestionaris dels treballadors USAP/usuaris CO, almenys es decideix passar el 80% del total, és a dir 67 dels 84 els treballadors USAP. En el cas de Centre Ocupacional, igualment s'estableix un mínim del 80% dels usuaris, un total 56, de les 70 que hi havia a 31 desembre de 2018. Pel que fa al CO, finalment es va passar el qüestionari a 54 persones usuàries dels serveis ocupacionals, això correspon a un 77% del total d’usuaris enquestats. Vam passar els qüestionaris als usuaris/es que prèviament ens ha donat autorització la seva família o representants legals, en principi eren 57 usuaris, però la realitat és que 3 dels usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional no han arribat a comprendre el qüestionari. Tot havent creat el qüestionari en format lectura fàcil, hi ha usuaris que per la seva limitació cognitiva no comprenen el missatge. Per tant, s’ha passat el qüestionari a un total de 54 usuaris del CO. Finalment, s’ha administrat a 103 famílies, 46 dels treballadors USAP i 57 dels usuaris de CO. En quant a la mostra de treballadors i usuaris s’ha administrat a 121 persones, 67 treballadors/es amb valoració USAP, i 54 usuaris/es de CO.

1

Veure Annex número 1 Veure Annex número 2 3 Veure Annex número 3 4 Veure Annex número 4 5 Veure Annex número 5 2

4


Al CO pràcticament a la totalitat d’usuaris /es s’ha fet servir el qüestionari en versió lectura fàcil6, a un total de 49 usuaris/es. La primera part del qüestionari, (bloc 1, dades personals), s’ha extret d’informació de la qual ja disposàvem al CO. En el CET el qüestionari en versió lectura fàcil únicament s’ha administrat a 2 treballadors/es i amb la resta s’ha fet servir el qüestionari ordinari.

B. PRESENTACIÓ DADES Per a l’elaboració de l’informe les dades recollides s’han organitzat en funció al qüestionari que s’ha fet servir per recollir la informació. Aquest qüestionari consta de 3 blocs diferenciats per a famílies i per treballadors/es, usuàries/es: Qüestionaris famílies: BLOC 1: DADES PERSONALS DE LA FAMILIA/ REFERENT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Gènere Edat de les famílies Tipus de relació amb l’usuari/a treballador/a Estat civil Situació Laboral Persones que viuen al nucli de convivència Persona/ familiar que donaria suport al futur Familiars/ persones amb DID al nucli de convivència Nivell d’ingressos unitat de convivència Tipologia d’habitatge Tipus d’ajuda al domicili Qui rep l’ajuda Tipus d’ajudes que rep actualment Creus que necessites algun tipus d’ajuda, de les comentades anteriorment Tipus d’ajuda que necessitaria

BLOC 2: SITUACIÓ ACTUAL DE LA PERSONA 16. En una escala de l’1 al 5, penses que actualment l’usuari/ treballador/a es sent satisfet amb la manera de viure? 17. Es cas de no trobar-se satisfet, podries exposar els motius? 18. Penses que podria viure sol? 19. En cas d’haver respost que no, en quins aspectes creus que necessitaria més suport? 20. Quin tipus de servei consideres més important actualment per millorar la seva qualitat de vida a la llar 21. Penses que a data d’avui heu pogut comunicar-vos amb el vostre familiar per decidir com viure ne un futur i saber la seva voluntat? 22. Si has contestat que no, per què? 23. Consideres que has rebut informació necessària en relació als temes d’habitatge

6

Veure Annex número 6

5


BLOC 3: PERSPECTIVA DE FUTUR 24. Seria més beneficiós que visqué sol o amb alguna persona? 25. Tenint en compte les definicions llegides anteriorment, quins d’aquests serveis t’agradaria per a que el teu familiar visqui? 26. T’agradaria que el treballador/a , usuari/a continués vivint al territori on sempre ha viscut o és indiferent? 27. Pensant en una futura necessitat o interès de canvi d’habitatge per part del teu familiar/ tutelat, quan creus que apareixeria? Qüestionaris treballadors/es, usuaris/es: BLOC 1: DADES PERSONALS DEL TREBALLADOR/A, USUARI/A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Gènere. Edat Tipus de discapacitat.- S’ha tingut en consideració el dictamen emès per l’ICASS. Grau de dependència.- S’ha tingut en consideració el dictamen emès per l’ICASS. Incapacitat judicial Tipus d’incapacitat judicial Familiars amb DI al nucli de convivència Persona/ familiar que podria suport en un futur Reps algun tipus d’ajuda al teu domicili? Qui rep l’ajuda? Quin tipus d’ajuda percep actualment? Consideres que necessitaries algun tipus d’ajuda? Quina ajuda de les anteriors que hem parlat?

BLOC 2: SITUACIÓ ACTUAL DE LA PERSONA 14. 15. 16. 17.

Com de satisfet et trobes al teu domicili actual En cas de no trobar-te satisfet podries exposar els motius? Penses que pots viure sol? En cas ‘haver respost que no, en quins aspectes creus que necessitaries més suport? 18. Quin tipus de servei consideres més important actualment per millorar la seva qualitat de vida a la llar? BLOC 3: PERSPECTIVA DE FUTUR 19. 20. 21. 22. 23. 24.

T’agradaria independitzar-te? Si haguessis d’independitzar-te t’agradaria viure amb algú? Quins serien els motius pels quals t’agradaria canviar de domicili? Pensant en el futur, quan t’imagines vivint fora del teu habitatge habitual? Quins d’aquestes serveis t’agradaria per viure? Quin requisit hauria de tenir un domicili per considerar-lo la teva llar ideal?

La informació corresponent a cada apartat es presenta amb una taula amb les dades recollides i a sobre un gràfic que il·lustra aquests resultats.

6


A l’apartat de conclusions s’ha triat la dada que s’ha considerat més rellevant per cada apartat. Finalment, afegir que les dades relatives a aquests paràmetres és presenten diferenciades segons si les persones son treballadores del CET o usuàries del CO o bé són familiars.

C. DADES PSICOSOCIALS •

Treballadors/es amb valoració USAP i usuaris/es de CO (SOI/STO)

BLOC 1: DADES PERSONALS DEL TREBALLADOR/A, USUARI/A 1.1.

GÈNERE

Gènere 70 60 50 40 30 20 10 0 CO USAP TOTAL

24 DONA 27

30 HOME 40

51

70

7


1.2.

EDAT DELS TREBALLADORS/ES I USUARIS/ES

Edat 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

<25 anys 26 a 35 10 14 anys USAP 6 13 CO

TOTAL

1.3.

17

36 a 45 20 anys 27

46 a 55 7 anys 14

50

19

26

56 a 65 >66 anys 2 1 anys 7 0 8

1

TIPUS DE DISCAPACITAT

Tipus de discapacitat

120 100 80 60 40 20 0 CO

0 Física

54 Intel·lectual

0 Sensorial

0 Mental

USAP

1

61

0

5

TOTAL

1

115

0

5

8


1.4.

PERCENTATGE DE DISCAPACITAT

Percentatge discapacitat 70 60 50 40 30 20 10 0 CO USAP TOTAL

1.5.

4 33-64% 50

50 >65% 17

54

67

GRAU DE DEPENDÈNCIA

Grau Dependència 60 50 40 30 20 10 0

GRAU I 12

GRAU II 25

GRAU III 15

USAP

6

2

0

En 0 TRÀMITS 4

TOTAL

18

27

15

4

CO

9

NO NO 0 2 VALORAT ASSOLEIX 51 4 53

4


1.6.

INCAPACITAT JUDICIAL

Incapacitat judicial 70 60 50 40 30 20 10 0 CO

1.7.

USAP

48 SI 21

6 NO 46

TOTAL

69

52

TIPUS D’INCAPACITAT LEGAL

Tipus d'incapacitat judicial 60 50 40 30 20 10 0 CO USAP TOTAL

44 TOTAL 16

4 CURATELA 5

60

9

10


1.8.

Nº DE FAMILIARS AMB DID AL NUCLI DE CONVIVÈNCIA

Familiars amb DID al nucli de convivència 100 80 60 40 20 0

1.9.

UN

DOS

TRES

QUATRE

CO

40

5

1

2

CINC O MÉS 6

USAP

50

14

3

0

0

TOTAL

90

19

4

2

6

Nº DE FAMILIARS QUE PODRÍAN DONAR SUPORT AL FUTUR

Persona/familiar que podria donar suport en un futur 70 60 50 40 30 20 10 0

CAP 9

UN 36

DOS 8

TRES 1

QUATRE 0

CINC 0

USAP

17

25

12

11

2

0

TOTAL

26

61

20

12

2

0

CO

11


1.10.

AJUDES AL DOMICILI

Tipus d'ajuda al domicili 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 CO

SI 52

NO 2

USAP

34

33

TOTAL

86

35

1.11. FAMILIAR RECEPTOR DE L ‘AJUDA

Qui rep l'ajuda 60 40 20 0

CO

JO 0

PROGE NITORS 45

CONJU GE 0

GERMA NS 1

ALTRES 6

JO+ ALTRES 0

USAP

13

7

0

0

0

14

TOTAL

13

52

0

1

6

14

12


1.12. TIPUS D’AJUDA QUE PERCEP EL DESTINATARI.

Ajuda que percep actualment 80 60 40 20 0

AJUDES TÈCNIQUES 0

TREBALLADOR FAMILIAR 0

AUXILIAR DE NETEJA 0

AJUDES ECONÒMIQUES 52

ALTRES 0

USAP

1

0

3

26

4

TOTAL

1

0

3

78

4

CO

1.13. AJUDES ADICCIONALS A LES OBTINGUDES ACTUALMENT.

Consideres que necessitaries algún tipus d'ajuda? 100 80 60 40 20 0

CO

SI 11

NO 43

USAP

22

45

TOTAL

33

88

13


1.14. TIPUS D’AJUDA QUE NECESSITARIA.

Quina ajuda necessitaries, de les anteriors que hem parlat? 16 14 12 10 8 6 4 2 0

AJUDES TÈCNIQUES 0

TREBALLADOR FAMILIAR 0

USAP

1

TOTAL

1

CO

AUXILIAR DE NETEJA 7

AJUDES ECONÒMIQUES 3

ALTRES 1

2

9

5

5

2

16

8

6

BLOC 2: SITUACIÓ ACTUAL DE LA PERSONA 2. 1. NIVELL DE SATISFACCIÓ DE LA PERSONA AL SEU HABITATGE ACTUAL.

En una escala de 1 a 5, com de satisfet et trobes en el teu habitatge actual? 70 60 50 40 30 20 10 0

1 MOLT INSATISFET 1

2

3

4

1

5

19

5 MOLT SATISFET 28

USAP

1

3

13

14

36

TOTAL

2

4

18

33

64

CO

14


2.2. MOTIUS DE NO TROBAR-SE SATISFET

En cas de no trobar-te satisfet, podries exposar els motius? 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 CO

ECONÃ’MICS PERSONALS 0 2

FAMILIARS 0

SOCIALS 0

ALTRES 0

USAP

0

0

4

0

0

TOTAL

0

2

4

0

0

2.3. VIURE SOL O AMB SUPORT.

Penses que pots viure sol? 70 60 50 40 30 20 10 0

CO

SI 4

NO 14

AMB SUPORT 36

USAP

26

11

30

TOTAL

30

25

66

15


2.3. ASPECTES ON NECCESITARIEN MÈS SUPORT.

En cas d'haver respost que no, en quins aspectes necessitaries més suport? 20 15 10 5 0 HIGIENE PERSONAL 2

TASQUES DOMÈSTIQUE 0 S

GESTIÓ DEL DINERS 0

ACOMPANYA MENTS 1 MÈDICS

GETIÓ DEL MENJAR/ 0 CUINA

USAP

0

0

3

3

0

5

TOTAL

2

0

3

4

0

16

CO

TOT 11

2.4. TIPUS DE SERVEIS RELLEVANTS PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA.

Quin tipus de servei consideres més important per millorar la teva qualitat de vida? 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 NETEJA DE LA LLAR

BUGADERIA ACOMPANY MOBILITZACI AMENTS ONS, FORA DEL HIGIENE 0 23 4 DOMICILI PERSONAL

TRASPORT ADAPTAT

GESTIÓ DEL MENJAR/ CUINA 14

TOT

CAP

4

0

CO

6

USAP

12

0

21

1

1

9

7

16

TOTAL

18

0

44

5

4

23

11

16

16

3


BLOC 3: PERSPECTIVA DE FUTUR 3.1. INDEPENDITZAR-SE

T'agradaria independitzar-te? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 CO

SI 30

NO 18

JA INDEPENDITZAT 6

USAP

47

16

4

TOTAL

77

34

10

3.2. VIURE SOL O CONVIURE AMB ALGÚ.

T'agradaria conviure amb algú?

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 CO

SI 49

NO 5

USAP

51

16

TOTAL

100

21

17


3.3. CANVIAR DE DOMICILI.

Quins series els motius pels quals t'agradaria canviar de domicili? 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Tenir més intimitat 4

Prendre pròpies decisions. 0

USAP

8

0

16

TOTAL

12

0

40

CO

Compartir vida Sentir-me més amb parella o autònom amics 24 12

Altres 14

No canvi domicili 0

5

20

18

17

34

18

3.4. PENSANT EN EL FUTUR.

Quan t'imagines vivint fora del teu habitatge habitual? 70 60 50 40 30 20 10 0

CO

2

1

11

QUAN ELS MEUS PARES NO ESTIGUIN PRESENTS/MÈS DE 10 ANYS 38

USAP

3

7

8

24

11

14

TOTAL

5

8

19

62

11

16

MENYS DE 1 ANYS

DE 1 A 5 ANYS DE 5 A 10 ANYS

18

ALTRES

NO RESPON

0

2


3.5. TIPUS DE SERVEI D’HABITATGE.

Tenint en compte les definicions anteriors, quin d'aquests serveis t'agradaria per viure? 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

RESIDÈNCIA 9

SAPLL 10

USAP

LLAR18 RESIDÈNCIA 1

3

TOTAL

19

12

CO

ALTRES 13

36

CAPS DELS 4 ANTERIORS 25

46

29

15

2

3.6. REQUISITS QUE HAURIA DE TENIR UN HABITATGE IDEAL

Quins requisits hauria de tenir un domicili per considerar-ho un habitatge ideal? 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Recurs residencial ubicat al mateix municipi on visc actualment 19

Proximitat del lloc de treball / centre ocupacional 25

Fàcil accés als serveis (transport, ambulatori, serveis socials...) 4

USAP

18

19

TOTAL

37

44

CO

Viure sol

10

Sense barreres arquitectòniques (plat de dutxa, ascensor, sense 2 esglaons...) 9

14

11

15

19

4 11


Famílies USAP i CO

BLOC 1: DADES PERSONALS DE LA FAMILIA/ REFERENT 1.1.GÈNERE

Gènere 80 70 60 50 40 30 20 10 0 USAP

DONA 36

HOME 10

CO

37

20

TOTAL

73

30

1.2. EDAT

Edat 40 35 30 25 20 15 10 5 0 USAP

<25 anys 26 a 35 0 0 anys

36 a 45 3 anys

46 a 55 7 anys

56 a 65 >66 anys 18 18 anys

CO

0

1

6

14

15

21

TOTAL

0

1

9

21

33

39

20


1.3. TIPUS DE RELACIÓ AMB L’USUARI/A TREBALLADOR/A

Tipus de relació 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Pare/Mare 35

Germà/na 10

Altres Familiars 1

E. tutelar o tutor legal 0

CO

45

5

3

4

TOTAL

80

15

4

4

USAP

1.4. ESTAT CIVIL

Estat Civil 70 60 50 40 30 20 10 0

Solter/a 4

Parella de fet 1

Separat/ da 0

CO

2

1

1

38

6

9

TOTAL

6

2

1

66

7

21

USAP

Casada Divorciat /da 28 1

21

Vidu/a 12


1.5.

SITUACIÓ LABORAL

Situació laboral 35 30 25 20 15 10 5 0 CO

20

5

4

19

0

cura de la 18 llar 9

TOTAL

31

6

5

33

1

27

USAP

1.6.

Treball 40/s Treball 20/s Desempleat Pre/jubilat 11 1 1 14

Estudiant 1

NUCLI DE CONVIVÈNCIA

Persones que viuen al nucli de convivència 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

USAP CO TOTAL

0 CAP 0

1 UN 0

14 DOS 10

19 TRES 24

7 QUATRE 16

4 CINC 2

0 SIS 0

1 SET 5

0

1

24

43

23

6

0

6

22


1.7.

PERSONA/ FAMILIAR DE SUPORT EN UN FUTUR

Persona/familiar que podria donar suport en un futur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

USAP CO TOTAL

1.8.

10 CAP 9

16 UN 34

10 DOS 11

8 TRES 2

1 QUATRE 0

1 CINC 1

0 SIS 0

0 SET 0

19

50

21

10

1

2

0

0

FAMILIARS/ PERSONES AMB DID AL NUCLI DE CONVIVÈNCIA

Familiars amb DID al nucli de convivència 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

USAP CO TOTAL

0 CAP 0

40 UN 43

4 DOS 7

2 TRES 1

0 QUATRE 1

0 CINC 0

0 SIS 0

0 SET 5

0

83

11

3

1

0

0

5

23


1.9.

INGRESSOS UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Nivell d'ingressos a l'unitat del nucli de convivència 35 30 25 20 15 10 5 0

De 500 a 1.000 € nets mensuals

De 1000 a 1500 € De 1.500 a 2.000 € nets mensuals nets mensuals

Més de 2.000 € nets mensuals

USAP

0

11

15

20

0

CO

5

19

17

6

10

TOTAL

5

30

32

26

10

1.10

TIPOLOGIA D’HABITATGE

Tipologia d'habitatge 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pis de Lloguer USAP

No respon

7

Hab. De lloguer Pis de propietat (hip. pagada) 0 35

Pis de propietat (hip. pendent) 4

CO

7

0

37

13

TOTAL

14

0

72

17

24


1.11.

TIPUS D’AJUDA AL DOMICILI

Tipus d'ajuda al domicili 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1.12.

USAP

SI 20

NO 26

CO

55

2

TOTAL

75

28

FAMILIAR RECEPTOR DE L’AJUDA

Qui rep l'ajuda 70 60 50 40 30 20 10 0

USAP

JO 13

CÒNJUGE 0

FILL 2

ALTRES 5

CO

52

0

0

3

TOTAL

65

0

2

8

25


1.13.

TIPUS D’AJUDA QUE PERCEP EL DESTINATARI

Ajuda que percep actualment 80 60 40 20 0

AJUDES TÈCNIQUES 0

TREBALLADOR FAMILIAR 2

AUXILIAR DE NETEJA 0

AJUDES ECONÒMIQUES 18

ALTRES

CO

0

0

0

55

0

TOTAL

0

2

0

73

0

USAP

0

1.14. AJUDES ADICCIONALS A LES OBTINGUDES ACTUALMENT

Creus que necessiteu algun tipus d'ajuda, de les comentades anteriorment?

80 70 60 50 40 30 20 10 0 USAP

14 SI

32 NO

CO

16

41

TOTAL

30

73

26


1.14.

TIPUS D’AJUDA QUE NECESSITARIA

Tipus d'ajuda que necessitarieu? 8 7 6 5 4 3 2 1 0

AJUDES 0 TÈCNIQUES

TREBALLADOR 0 FAMILIAR

AUXILIAR DE 5 NETEJA

AJUDES 6 ECONÒMIQUES

ALTRES 3

CO

0

6

3

2

5

TOTAL

0

6

8

8

8

USAP

BLOC 2: SITUACIÓ ACTUAL DE LA PERSONA 2.1. NIVELL DE SATISFACCIÓ DE LA PERSONA AL SEU HABITATGE ACTUAL

En una escala del 1 al 5, penses que l'usuari/treballador es sent satisfet amb la manera de viure? 60 50 40 30 20 10 0

1 MOLT INSATISFET 0

2 0

3 7

4 8

5 MOLT SATISFET 31

CO

3

1

4

25

24

TOTAL

3

1

11

33

55

USAP

27


2.2. MOTIUS DE NO TROBAR-SE SATISFET

En cas de no trabar-se satisfet, podries exposar els motius? 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 USAP

1 ECONÃ’MICS

2 PERSONALS

4 FAMILIARS

0 SOCIALS

0 ALTRES

CO

2

2

1

2

1

TOTAL

3

4

5

2

1

2.3. VIURE SOL O AMB SUPORT

Penses que el teu tutelat/familiar podria viure sol? 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 USAP

CO

8 SI 0

13 NO 33

25 AMB SUPORT 24

TOTAL

8

46

49

28


2.4. ASPECTES ON NECCESITARIEN MÈS SUPORT

En cas d'haver respost que no, en quins aspectes creus que necessitaria més suport? 40 35 30 25 20 15 10 5 0

HIGIENE TASQUES PERSONA DOMÈSTI L QUES USAP 0 0

GESTIÓ ACOMPA GETIÓ DEL DEL NYAMENT MENJAR/ DINERS S MÈDICS CUINA 2 1 2

TOT

CAP

8

0

CO

0

0

3

0

1

29

0

TOTAL

0

0

5

1

3

37

0

2.5. SERVEI PER MILLORAR LA SEVA QUALITAT DE VIDA A LA LLAR

Quin tipus de servei consideres més important actualment per millorar la seva qualitat de vida? 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

NETEJA DE LA LLAR

ACOMPANYA MOBILITZACIO MENT EN NS, CANVIS TASQUES FORA POSTURALS, DEL DOMICILI HIGIENE 8 2 PERSONAL

TRASPORT ADAPTAT

GESTIÓ DEL MENJAR/ CUINA

TOT

CAP

USAP

7

0

9

14

6

CO

2

35

2

0

3

15

0

TOTAL

9

43

4

0

12

29

6

29


2.6. COMUNICACIÓ AMB EL FAMILIAR PER DECIDIR COM VIURE EN UN FUTUR I LA SEVA VOLUNTAT

Penses que a data d'avui heu pogut comunicarvos amb el vostre familiar per decidir com viure en un futur i la seva voluntat? 60 50 40 30 20 10 0 USAP

SI 31

NO 15

CO

24

33

TOTAL

55

48

2.7. MOTIUS DE NO COMUNICACIÓ AMB EL FAMILIAR PER PARLAR DEL SEU FUTUR

Si has contestat que no, per què? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

POR A AFRONTAR EL FUTUR 3

FALTA DE TEMPS 1

NO SABER COMO FERHO 6

ALTRES

CO

9

1

11

12

TOTAL

12

2

17

17

USAP

30

5


2.8. INFORMACIÓ DE TEMES D’HABITATGE

Consideres que has rebut informació en relació a temes d'habitatge? 60 50 40 30 20 10 0 USAP

SI 25

NO 21

CO

27

30

TOTAL

52

51

BLOC 3: PERSPECTIVA DE FUTUR 3.1.VIURE SOL/A O AMB ALGÚ.

Sería més beneficiós que els vostre familiar visqués sol o amb alguna persona? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

VIURE SOL

USAP

5

VIURE AMB ALGUNA PERSONA 41

CO

1

56

TOTAL

6

97

31


3.2. PREFERÈNCIES DE TIPOLOGIA DE SERVEI D’HABITATGE

Tenint en compte les definicions llegides anteriorment, quin d'aquests serveis t'agradaria per a que el teu familiar visqui? 30 25 20 15 10 5 0 LLARRESIDÈNCIA 4

RESIDÈNCIA 7

CO

24

TOTAL

28

USAP

SAPLL 18

CAPS DELS ANTERIORS 5

ALTRES 12

16

9

2

6

23

27

7

18

3.3. PREFERÈNCIES TERRITORI DE RESIDÈNCIA

Pensant en una futura necessitat o interès de canvi d'habitatge per part del teu familiar/tutelat, quan creus que apareixieria? 60 40 20 0

MENYS DE 1 ANY 0

DE 1 A 5 ANYS 1

DE 5 A 10 ANYS 2

MÉS DE 10 ANYS 6

ALTRES

CO

1

8

9

20

19

TOTAL

1

9

11

26

56

USAP

32

37


3.4. NECESSITAT O INTERÈS DE CANVI D’HABITATGE

Pensant en una futura necessitat o interès de canvi d'habitatge per part del teu familiar/tutelat, quan creus que apareixieria? 60 40 20 0

MENYS DE 1 ANY 0

DE 1 A 5 ANYS 1

DE 5 A 10 ANYS 2

MÉS DE 10 ANYS 6

ALTRES

CO

1

8

9

20

19

TOTAL

1

9

11

26

56

USAP

37

D. DADES COMBINADES A continuació es mostra un recull de les dades més significatives fent una comparació amb els usuaris del CO i treballadors de la USAP i les famílies del CO i famílies de la USAP.

Tipus de servei en un futur 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Usuaris CO

LLARRESIDÈNCIA RESIDÈNCIA 18 9

SAPLL

ALTRES

10

CAPS DELS ANTERIORS 4

13

Treballadors USAP

1

3

36

25

2

Famílies CO

24

16

9

2

6

Famílies USAP

4

7

18

5

12

TOTAL

47

35

73

36

33

33


Previsió de necessitat de canvi de domicili 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

MENYS DE 1 ANY

DE 1 A 5 ANYS

DE 5 A 10 ANYS

ALTRES

11

QUAN ELS MEUS PARES NO ESTIGUIN /MÈS 10 ANYS 38

Usuaris CO

2

1

Treballadors USAP

3

7

Famílies CO

1

Famílies USAP

0

TOTAL

6

0

2

8

24

11

14

8

9

20

19

0

1

2

6

37

0

17

30

88

67

16

Viure sol o amb algú 120 100 80 60 40 20 0 Usuaris CO

SI 49

NO 5

Treballadors USAP

51

16

Famílies CO

1

56

Famílies USAP

5

41

106

118

TOTAL

34

NO RESPON


Franges d'edat 60 50 40 30 20 10 0

<25 anys 10

26 a 35 anys 14

36 a 45 anys 20

46 a 55 anys 7

56 a 65 anys 2

>66 anys 1

Treballadors USAP

6

13

27

14

7

0

Famílies CO

0

1

6

14

15

21

Famílies USAP

0

0

3

7

18

18

TOTAL

16

28

56

42

42

40

Usuaris CO

Viure de manera autònoma o amb suport 120 100 80 60 40 20 Usuaris CO

0

SI 4

NO 14

AMB SUPORT 36

Treballadors USAP

26

11

30

Famílies CO

0

33

24

Famílies USAP

8

13

25

TOTAL

38

71

115

35


Persona/familiar de suport en un futur 120 100 80 60 40 20 Usuaris CO

0

9 CAP 17

36 UN 25

8 DOS 12

1 TRES 11

0 QUATRE 2

0 CINC 0

Famílies CO

9

34

11

2

0

1

Famílies USAP

10

16

10

8

1

1

TOTAL

45

111

41

22

3

2

Treballadors USAP

E. RESULTATS: A continuació farem un recull dels resultats extrets a partir dels qüestionaris que s’han passat . En relació als treballadors/es amb valoració USAP i usuàries/s del serveis de centre CO. I.

El 57,85% dels treballadors són homes, i el 42,14% son dones.

II.

El 64.46 % de les persones treballadores i usuàries tenen més de 35 anys. Així com a un 25,61% majors de 46 anys.

III.

El 95,04% de les persones enquestades que formen part dels treballadors/es i usuaris/s tenen discapacitat intel·lectual com a diagnòstic principal. Encara que algun tenen altres patologies o discapacitats associades.

IV.

El 55,37 % tenen un percentatge de discapacitat >65%, de les 67 persones, 50 son del CO. El 44,62 %, tenen un percentatge del 33 al 64%, sent 50 treballadors amb valoració USAP.

V.

El 49,58 % disposen de grau de dependència reconegut. 51 dels 121 enquestats que no tenen grau de dependència, aquests són treballadors/es amb valoració USAP.

36


VI.

El 57,02 % disposen de sentència d’incapacitació, en concret 69 persones. D’aquestes sentencies, el 49,58 % son totals.

VII.

En el 74,38 % dels nuclis familiars de les persones de la fundació, hi son una persona amb DID, sent el 15,70 % nuclis amb dues persones.

VIII.

El 74,38 % de les treballadors i usuaris enquestats creuen que tindrien 1 familiar que podria donar suport al futur. El 21,48 % dels treballadors i usuaris responen que no tindrien cap persona que podria donar suport al futur.

IX.

El 71,04% rep algú tipus d’ajuda al domicili. El 42,97 % son els progenitors qui reben als ajuts.

X.

Als cassos que reben ajuts, el 74,46 % es tracten de ajudes econòmiques.

XI.

El 72,72% dels enquestats considera que no necessita més ajudes de les que disposa, la resta que considera que si. Un 19,83 %, necessitaria auxiliars de neteja i ajudes econòmiques.

XII.

El 80,16% del enquestats/es han respost trobar-se satisfets al seu habitatge actual, puntuant 4 o 5, en una escala tipus likert. La resta informa no trobar-se satisfet per motius familiars/personals.

XIII.

El 54,54 % considera que podria viure sol, però amb suport. Un 24,79 % del total considera que podria viure sense cap tipus d’ajuda.

XIV.

Respecte els usuaris que van respondre que no podrien viure sols, el 64,00 % considera que necessitaria un suport generalitzat.

XV.

En quan al tipus de servei que consideren més important per millorar la seva qualitat de vida actual, el 36,36 % considera important els acompanyaments fora del domicili.

XVI.

Un 63,63 % dels enquestats/es li agradaria independitzar-se. Un 8,26 % ja està independitzat.

XVII.

El 82,64 % li agradaria viure amb algú.

XVIII.

En quan els motius pels quals li agradaria canviar de domicili, el 33,05 % li agradaria compartir la vida amb algú amic, parella, etc. Un 42,97 % altres o no vol canviar-se. Pel que fa al CET, un total de 20 treballadors han respost altres; 15 persones quan faltin els seus progenitors, 1 persona per motiu econòmic (canviar a un pis més econòmic), 1 persona per tenir més tranquil·litat, 1 persona només si tingués una relació complicada amb el seu germà, 1 persona per qüestions de barreres arquitectòniques (canviar a un pis amb ascensor), 1 persona per viure una experiència diferent.

37


En el cas del CO un total de 14 usuaris han respost altres; 13 usuaris volen continuar vivint al domicili amb el suport dels seus progenitors o altres familiars, i 1 persona comenta que li agradaria viure amb el seu germà en el mateix recurs residencial. XIX.

Pensant en el futur, quan s’imaginarien vivint fora del seu habitatge habitual, el 51,23 % opina que quan els seus pares no estiguin presents. Pel que fa al CET un total de 11 treballadors/es han respost altres; 2 persones ja viuen independitzades, 2 persones quan faltin els germans, 1 persona quan falti la parella, 1 persona en funció de la capacitat econòmica, 4 persones no s’ho plantegen o responen que mai, 1 persona respon que cap de les opcions.

XX.

En quan al tipus de servei on li agradaria viure, un total de 38,01 % tendeixen a escollir el SAPLL. Els treballadors amb valoració USAP opten per el SAPLL (36 persones) o en cap dels opcions que es plantegen (25 persones), 2 en altres (1 persona no especifica i 1 persona respon que a casa del seu germà.) En quant als usuaris de CO opten per Llar-Residència; 18 usuaris, que correspon al 33% del total dels enquestats al CO, 13 usuaris responen altres opcions (7 usuari responen que volen viure amb altres familiars, la majoria germans, 2 persones volen viure en parella, 1 persona vol viure al domicili sola i sense cap tipus de suport, 1 usuari vol viure al Respir, 1 persona no vol canviar de domicili, 1 persona vol viure en una casa de colònies), 10 persones SAPLL, 9 residència i 4 cap de les anteriors. Actualment al CET un total de 6 treballadors disposen del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar. I, els usuaris del CO que han respost el qüestionari són un total 5 persones que ja disposen d’una vida independent (4 disposen de plaça a Llar-Residència i 1 SAPLL).

En relació als familiars del CET I CO: I.

El 70,87% dels familiars del CET i CO que han respost el qüestionari son dones i el 29,12 % homes.

II.

El 69,9% son famílies majors de 46 anys , de les quals el 37,8% son majors de 66 anys.

38


III.

El 77,66% son pares o mares dels usuaris/es i/o treballadors, (majoritàriament mares.) El 14,56% son germans/es.

IV.

El 64,07% dels familiars està casat i un 20,38% son vidu/a.

V.

El 33,98% està prejubilitat i el 30,09% treballa 40 hores/setmana. Un 18,44% tenen cura de la llar.

VI.

El 77,66% dels nuclis de convivència estan formats per 2 a 4 membres.En el cas dels 5 usuaris del CO que conviuen fins a 7 persones al nucli de convivència, es tracte d’usuaris residents a una Llar-Residència.

VII.

El 48,54% consideren que comptarien a un únic suport al futur. EL 30,09 % creu que tindria 1 o 2 persones de suport. El 18,4% creu que no comptarien amb cap suport.

VIII.

Hi ha un 80,54% de families amb un sol familiar amb discapacitat intel·lectual i del desevolupament.

IX.

El 56,31% de les famílies tenen ingressos superiors a 1.500 euros nets mensuals. El 29,12% compten amb ingressos de 1.000 a 1.500 euros nets al mes. Al CO hi ha un total de 10 famílies que no han respost la pregunta, això correspon a un 17% del total de famílies enquestades del CO. No volien respondre a aquesta pregunta degut a que consideraven que eren dades confidencials.

X.

El 69,9% resideixen en un pis en propietat amb la hipoteca pagada. El 11,65% resideix a un pis de propietat però encara no ha liquidad la hioteca. El 13,59% de les families viu a un pis de lloguer .

XI.

El 72,81% rep algun tipus d’ajuda al domicili i el 27,01% que no rep cap tipus d’ajuda.

XII.

El 63,01% és la pròpia persona que respon el qüestionari, qui rep l’ajut.

XIII.

La majoría de famílies reben ajudes de tipus econòmic, en total 73 famílies, que correspon al el 71,5% del total de les famílies enquestades. Pel que fa a les ajudes que reben al CO, quasi be totes les persones reben una ajuda econòmica, un total de 52 famílies, que correspon a un 96,6% dels enquestats perceben ajudes econòmiques. Això es degut a que al CO un total de 50 usuaris tenen més del 65% de discapacitat, per tant totes aquestes famílies reben la Prestació per Fill a Càrrec major de 18 anys i amb >65% de discapacitat, aquesta prestació és derivada de la Seguretat Social.

XIV.

El 70,87% considera que no necessita cap tipus d’ajuda. El 29,12% creu que sí necessitaria alguna ajuda de tipus auxiliar de neteja, ajudes econòmiques i

39


altres. Al CET les familílies que responen altres fan referència a: teleassistència, banc d’aliments, adaptacions del bany, familia monoparental i LAPAD. Pel que fa al CO, les famílies que responen altres fan referència a beques, suport administratiu, assessorament sobre malalties dels familiars com l’Alzheimer, transport al centre ocupacional, o suport en l’alimentació. XV.

El 85,43% del enquestats/es han respost trobar-se satisfets al seu habitatge actual, puntuant 4 o 5, en una escala tipus likert. La resta informa no trobar-se satisfet per motius familiars/personals.

XVI.

El 47,57% opina que el seu familiar/ tutelat podria viure amb suports. El 44,66% creu que no podria viure sol/a.

XVII.

Els casos que responen que creuen que el seu familiar no podria viure sol/a: El 80,43% consideren que el familiar/ tutelat necessiten suport en tots els aspectes (higiene personal, tasques domèstiques, gestió dels diners, acompanyaments mèdics, gestió del menjar). El 10,86% considera que necessitarien suport per gestionar els diners. Un 6,52% creu que necessitaria suport sobretot per gestió del menjar/ cuina. I un 2,17% considera que necessita suport en els acompanyaments mèdics.

XVIII.

El 41,74% considera que el seu familiar/ tutelat necessita ajuda en tasques domèstiques. El 28,15% creu que necessita ajuda per tot (higiene personal, tasques domèstiques, gestió dels diners, acompanyaments mèdics, gestió del menjar).

XIX.

El

53,39% han respost que han pogut comunicar-se amb el seu familiar/

tutelat per decidir com vol viure en un futur i saber la seva voluntat. El 46,60% no han pogut comunicar-se, majoritàriament per motius de caire emocional (no saber com fer-ho) i per altres motius. Al CET les famílies que responen altres fan referència a manca d’interès, no escolta, no sap què respondre, creu que no l’entendria, passa de tot. Pel que fa al CO 12 famílies han respost altres: 9 famílies comenten que creuen que el seu familiar no ho comprendria, 2 famílies comenten que és un tema el qual encara no s’han plantejat i una persona explica que no té la necessitat, ja que encara són joves. XX.

El 50,48% de les famílies enquestades, consideren que no ha rebut la informació necessària en qüestions relacionades amb l’habitage per pesones amb discapacitat. El 49,51% consideres que sí han rebut aquesta informació.

XXI.

El 94,17% considera que seria més beneficiòs pel seu familiar/ tutelat que pogués viure amb algú. Només el 5,8% opina que podria viure sol.

40


XXII.

La tendència en quant a preferències de servei per viure el familiar/ tutelat en el cas de la USAP és decanta cap al Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (18 persones) i en el cas del CO, cap a les Llar- Residència (24 persones, que suposa un 42% de famílies del CO) i Residència (16 persones). 12 families de treballadors/es de la USAP han respost altres. 8 persones volen que el seu familiar continuï vivint al domicili familiar, 4 persones valoren la opció de marxar a viure amb un germà/ana. Pel que fa al CO; 6 famílies han respost altres opcions; 4 persones volen que el seu familiar continui vivint al domicili amb suport d’un familiar, 1 persona valora l’opcicó de SAPLL de dilluns a divendres i 1 persona manifesta crear SAPLL amb més suport (per exemple, ampliar la rati, afegir un servei d’infermeria).

XXIII.

El 94,17% preferiria que el seu familiar / tutelat continués residint al mateix territori d’origen. Nomé sun 5,8% no l’importaria que canviés el municipi de residència.

XXIV. El 78,64% creu que la necessitat o interés de canvi d’habitatge del seu familiar/ tutelat apareixeria en més de 10 anys o bé altres circumstàncies. Pel que fa al CET, 37 famílies han respost altres. 20 persones comenten que l’interés de canvi d’habitatge apareixeria quan el progenitors faltin, 8 persones consideren que no canviaria o no tindria interés de fer-ho, 2 persones no saben respondre o no especifiquen, 1 persona quan falti la parella, 1 persona quan falti la seva àvia, 1 persona en funció de l’economia,

1 persona quan no hi hagi cap

familiar de referència, 1 persona només canviaria si marxès a viure amb el seu germà, 1 persona respon que si li donen la llarga malaltia marxaria a viure al seu poble, 1 persona respon quan ja no pugui més. Pel que fa al CO, 19 famílies han respost altres opcions; 17 persones comenten que l’interés del canvi d’habitatge apareixerà en funció de les necessitats que vagin sorgint, tant a la família com al fill, 1 persona ha respost que mai aparexierà aquesta necessitat, ja que sempre viurà al domicili amb la seva germana, i 1 persona ha respost que la necessitat la té a l’actualitat.

41


F. CONCLUSIONS L’habitatge és quelcom més que una solució a les necessitats fisiològiques. Ha de permetre oferir un marc de seguretat afectiva on la persona pugui expressar les seves emocions i els seus conflictes, tant en relació amb ella mateixa com amb la resta de persones i el seu entorn. Totes les persones tenen dret a l’autodeterminació, a viure en comunitat, a veure satisfetes les seves necessitats individuals; tenen dret a triar on viuen, amb qui viuen (si és que viuen amb algú) i quins suports necessiten. El que es tracta és d’adequar l’organització i l’estructura a les necessitats de suport de cada persona. Actualment, a Catalunya hi ha tres alternatives de suport a l’habitatge per les persones amb discapacitat intel·lectual: -

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

-

Residència.

-

Llar-residència.

Segons els resultats de l'estudi que hem portat a terme dins de la nostra fundació, es poden apreciar dues realitats diferents quant al que necessitats de futur d’habitatge es refereix. D'una banda, en el Centre Ocupacional les preferències per part dels usuaris i les seves famílies, els resultats estan més enfocats a recursos de tipus residencial, ja sigui residència o llar-residència. En quant als resultats dels treballadors/es amb valoració USAP, les preferències d'un futur habitatge es relacionen més amb un SPALL (Servei Autonomia a la Pròpia Llar) o cap de les opcions que es plantegen. Un altre aspecte a destacar és l'edat de la mostra, tant pel que fa a treballadors/es amb valoració USAP, usuaris/es de CO i famílies. Segons les dades extretes, el 38,84 % de les persones treballadores i usuàries tenen de 36 anys a 45 anys. Així com a un 17,35 % de 46 a 55 anys. I un 8,26% d’usuaris i treballadors tenen més de 56 anys d'edat. En el cas de les famílies, el 37,86 % són famílies majors de 56 anys, dels quals el 37,86 % són majors de 66 anys. En un termini de 10 anys, pràcticament la meitat dels treballadors seran majors de 66 anys. En aquest sentit i pel que fa la tendència d’envelliment, els diferents serveis de la Fundació es van adaptant a les necessitats identificades. En relació al percentatge de discapacitat, es mostra una gran diferència entre el CO i la USAP. Al CO la majoria d’usuaris tenen reconegut un 65% o més de discapacitat, en canvi, en la USAP la majoria tenen resolt d’un 33% al 64% de discapacitat. Tenir resolta la valoració de la Llei de Dependència és un requisit per accedir al Centre Ocupacional, encara que no tingui assolida la puntuació mínima requerida per valorar a la persona amb un grau de dependència, és necessari el número d’expedient. Per aquest motiu, totes les persones usuàries del CO tenen resolta la dependència. En canvi, al CET la majoria de treballadors/es USAP no disposen de dependència reconeguda. Aquest resultat ens indica que des de la USAP és un objectiu de treball amb les famílies poder orientar-les a tramitar la valoració de la dependència, enfocant-ho com a un requisit

42


d’accés a ajudes socials i d’accés a recursos d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual. En quant la pregunta de si hi ha alguna persona o familiar que podria donar suport en un futur a la persona amb discapacitat intel·lectual, es detecta que la majoria responen que hi ha una persona que podrà oferir aquest suport, sent els germans dels usuaris i treballadors. D’altra banda, s’han identificat usuaris/ treballadors que en un futur no disposaran de cap persona o familiar que pugui donar suport. En aquests casos, s’haurà d’intervenir a nivell individual i sociofamiliar per tal de cobrir les mancances de suport de cara a un futur. En relació a la pregunta “Com et trobes de satisfet en el teu habitatge actual?”, els familiars i els treballadors i usuaris enquestats coincideixen en les respostes, par tant es valora una harmonia entre familiars i usuaris/treballadors, ja que mostren un equilibri en les respostes. Davant la pregunta que es planteja tant a les famílies com als treballadors, “Pensant en una futura necessitat o interés de canvi d’habitatge per part del teu familiar/ tutelar quan apareixeria? / “Pensant en un futur, quan t’imagines vivint fora del teu habitatge habitual? “, la majoria responen que la necesitat apareixeria en ”més de 10 anys” i la segons opció de respota ha estat “altres”. En el cas dels treballadors i usuaris, la majoria responen quan ja no estiguin presents els progenitors. Considerem que pot ser recomanable començar amb un grup de suport familiar, on es poguin abordar aquest tipus de qüestions. De fet, durant el mesos de febrer i març de 2019 ja s’ha iniciat un primer grup de suport familiar amb pares i mares de CET i CO. Aquesta idea es reforça també amb les respostes de les famílies davant les pregunta: “Consideres que has rebut informació necessària en relació a temes d'habitatge?”, pràcticament la meitat de les famílies consideren que no han rebut informació necessària. També es contempla la possibilitat d’organitzar un grup d’autogestors per treballadors/es del CET per treballar aquests aspectes de necessitats de futur i donar la oportunitat de reflexionar i opinar al respecte, com ja es va fer antany amb el tema de l’oci i temps de lleure. A banda d’haver detectat les necessitats relacionades amb el futur i l’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual, s’han identificat altres qüestions, com per exemple, la insatisfacció amb l’entorn i/o el nucli familiar o el suport que tindran les persones amb discapacitat en un futur. Per tant, aquest estudi ens permetrà portar a terme una intervenció individualitzada per mediar i/o o cercar solucions.

El Prat de Llobregat a 14 de març de 2019

43


ANNEXES

Annex número 1 El CET Tesiprat és l’alternativa laboral de la Fundació Rubricatus. Tesiprat té com a objectiu ocupar laboralment a persones amb discapacitat, amb la finalitat d’assegurar un treball remunerat i tanmateix, oferir la prestació dels serveis d’ajust personal i social que requereixen aquests treballadors.

Annex número 2 La Unitat de suport a l’activitat professional (USAP) és l’equip multiprofessional emmarcat dins el servei d’ajustament personal i social dels centres especials de treball que, mitjançant el desenvolupament de les funcions que tenen assignades, permeten ajudar a superar barreres, obstacles o dificultats que les persones treballadores amb discapacitat tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en aquest. Segons l’ordre EMO/66/2012 de 21 de març, es consideren destinataris finals del suport prestat pels professionals de la USAP, les persones contractades al CET que es descriuen a continuació: a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. b) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%. Annex número 3 El Centre Ocupacional és un Servei i Establiment de Serveis Socials, obert a les necessitats de l’àmbit d’actuació, que té per objecte facilitar als usuaris del STO, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional i d’ajustament personal pertinents, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascun i mitjançant un Programa Individual, la seva màxima integració social; i per altra banda el SOI té per objecte potenciar o preservar les capacitats laborals per tal que l’usuari estigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari/a ho requereixin, l’orientació envers el Servei de Teràpia Ocupacional. Legislació dels serveis: - Decret 279.1987, de 27 agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a disminuïts. - Ordre 28 juliol 1992, desplegament del decret 279.1987, 27 d’ agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució. - Decret 336.1995, 28 desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d’Inserció.

44


El STO El Corriol està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Secretaria General del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en el llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment diürn amb el núm. de registre S02304 i amb data 24/12/1993. El SOI Sant Isidre està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Secretaria General del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en el llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment diürn amb el núm. de Registre SO3371 i amb data 27/09/96. Aquests serveis de centre ocupacional depenen de l’entitat Fundació Rubricatus, constituïda l’any 1997 i inscrita a l’esmentat Registre en el Llibre d’Entitats a la Secció Entitats d’Iniciativa Social amb el núm. de Registre EO2856 i amb data 02/02/98. Les funcions primordials del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) són: a) Ajustament personal: consistent en el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari que, amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la seva relació amb l’entorn cívic. Aquestes activitats ocuparan, per norma general, un 50% del temps diari de l’estància en el Centre. b) Ocupació Terapèutica: consistent en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, sempre que sigui possible, l’usuari pugui adonarse de l’assoliment d’un resultat material satisfactori. No és objectiu de l’ocupació terapèutica aconseguir productes per a ser objecte de comercialització. Quan es doni el cas de que, com a conseqüència de la realització de tasques ocupacionals terapèuticament rehabilitadores dels usuaris, s’obtinguin productes susceptibles de venda o transacció econòmica, el fruit ha de revertir, previ descompte dels materials emprats, en gratificar als usuaris amb la finalitat de que puguin gaudir del resultat del seu esforç. Les funcions primordials del Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) són: a) Ajustament personal i social: consistent en el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari que, amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una adquisició dels hàbits d’autonomia personal i social i habilitats d’interacció social. b) Activitats prelaborals: adquisició i/o manteniment dels hàbits laborals i coneixements professionals que puguin permetre la seva integració laboral en un futur. La capacitat registral del Servei de Teràpia Ocupacional El Corriol és, actualment, de 56 places. La capacitat registral del Servei Ocupacional d’Inserció Sant Isidre és, actualment, de 14 places. L’horari d’atenció als usuaris serà de 40 hores setmanals, repartides de la següent manera: de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres. Dintre d’aquest horari s’inclou una hora i mitja per dinar (de 13:00 a 14:30 hores) considerada d’ajustament personal i social.

45


Els requisits d’admissió són els següents: 1. Oberts a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual, administrativament reconeguda com a tal que estiguin en edat laboral, que ja han acabat el període de formació i que no tenen capacitat per accedir a un Centre Especial de Treball. 2. Disposar del dictamen sobre l’adequació al Servei de Teràpia Ocupacional o al Servei Ocupacional d’Inserció, segons el cas, emès per l’òrgan competent: Equip de Valoració i Orientació (EVO). 3. Que l’usuari o el seu representant legal o tutor signi un contracte d’assistència amb l’entitat titular del Centre, annex al qual hi constarà el programa individual, elaborat per l’Equip Tècnic i supervisat pel CAD de la zona corresponent. 4. Disposar de la sol·licitud registrada de valoració de la situació de Dependència, per a poder tramitar la sol·licitud de vistiplau d’ingrés, quan s’escaigui. 5. Que faciliti tota la documentació i dades que l’Entitat exigeixi. 6. Les sol·licituds es podran presentar pels interessats, però en tot cas, hauran de figurar la conformitat del seu representant legal o tutor, les quals seran trameses a la Direcció Tècnica del Centre Ocupacional. 7. Que l’usuari o el seu representant legal es comprometi al compliment de les normes d’aquest Reglament de Règim Intern i assumeixi els drets i deures previstos en el mateix. 8. I en general, totes les condicions esmentades en l’article 3 del Decret 279/1987 i l’article 7 de l’Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987 de 27 d’agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a persones amb disminució. Annex número 4 Qüestionari famílies:

46


Annex nĂşmero 5 QĂźestionari treballadors/es USAP i usuaris/es CO

47


Annex número 6 Qüestionari versió lectura fàcil

48


49


50


51


INFORME DE PROSPECCIÓ

52


A. INTRODUCCIÓ Aquest informe de prospecció recull dades relatives a les següents persones: -

Treballadors/es del Centre Especial de Treball (CET) Tesiprat7 que disposen de certificat de disminució i valoració d’USAP 8 Usuaris/es del Centre Ocupacional, del servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció9 Famílies de treballadors del CET i de usuaris del CO.

A continuació es mostra un Informe de prospecció del CET i el CO, per tal de fer un estudi de les possibilitats futures dels usuaris i treballadors de la Fundació Rubricatus, tot lligat amb el Projecte “Impuls de modalitats residencials inclusives per a persones amb DI al Prat de Llobregat”. Per a l’elaboració d’aquest informe de prospecció s’han recollit les edats dels usuaris del CO i treballadors del CET i de les famílies o referent que conviuen en el mateix nucli, basant-nos en les persones que van participar en l’estudi del projecte, es a dir, les persones que van respondre el qüestionari, tant usuaris i treballadors com famílies. I s’ha mostrat una previsió d’increment i de previsió futura. En el cas de les famílies del CET, únicament s’ha fet la prospecció amb les dels treballadors/es que van respondre el qüestionari. Pel que fa al CO van ser un total de 54 usuaris enquestats. I al CET van ser un total de 67 treballadors enquestats.

B. PRESENTACIÓ DADES Per a l’elaboració de l’informe de prospecció s’ha fet una recollida de dades d’edats de treballadors/es, i usuàries/es. Tenint en compte els qüestionaris que es van passar, s’ha creat un Excel10 amb taules i gràfiques de prospecció futura. -

S’ha fet una recollida de les edats dels usuaris del CO i treballadors del CET, a data 31 de desembre de 2018, a més de fer una prospecció de les edats d’aquí a cinc i deu anys. S’han recollit les preferències de les modalitats residencials per franges d’edat, fent una prospecció de les edats de cinc i deu anys. Pel que fa a les famílies s’ha fet una recollida d’edats dels familiars del nucli de convivència, a data 31 de desembre de 2018 i s’ha fet una prospecció d’aquí a cinc i deu anys. També s’ha fet la mitjana d’edat de cada nucli de convivència i del global. I la prospecció de la mitjana d’edat d’aquí a cinc i deus anys.

7

Veure Annex número 1 Veure Annex número 2 9 Veure Annex número 3 10 Veure Annex número 4 8

53


C. DADES 1. Dades franges d’edat A continuació es mostren les gràfiques de les franges d’edat dels treballadors/es del CET i usuaris/es del CO. Aquestes gràfiques s’han elaborat a partir de les taules d’ Excel11 que es poden veure als annexes.

Franges d'edat 2018 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EDAT USAP

<25 anys 6

26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 anys anys anys anys 13 27 14 7

>66 anys 0

EDAT CO

10

14

20

7

2

1

TOTAL

16

27

47

21

9

1

Franges d'edat: Prospecció 2023 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EDAT USAP

<25 anys 0

26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 anys anys anys anys 12 18 23 13

EDAT CO

0

18

16

14

5

1

TOTAL

0

30

34

37

18

2

11

>66 anys 1

Veure Annex número 5

54


Franges d'edat: Prospecció 2028 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EDAT USAP

<25 anys 0

26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 anys anys anys anys 6 13 27 14

>66 anys 7

EDAT CO

0

9

14

21

7

3

TOTAL

0

15

27

48

21

10

2. Dades combinades de preferències modalitats residencials de CET i CO. A continuació es mostra un recull de les preferències de les modalitats residencials que van escollir els usuaris del CO i els treballadors del CET, fent una comparació i combinació entre ells. Les gràfiques s’han extret a partir de les taules de l’ Excel12 que es mostren en els annexes.

12

Veure Annex número 5

55


2.1. Modalitat SPALL.

MODALITAT SAPLL 2018 25 20 15 10 5 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

SPALL USAP

4

5

18

7

2

0

SPALL CO

1

5

3

0

0

1

TOTAL SPALL

5

10

21

7

2

1

MODALITAT SAPLL 2023 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

SPALL USAP

0

7

10

14

5

0

SPALL CO

0

3

4

2

0

1

TOTAL SPALL

0

10

14

16

5

1

MODALITAT SAPLL 2028 25 20 15 10 5 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

SPALL USAP

0

4

5

18

7

2

SPALL CO

0

1

5

3

0

1

TOTAL SPALL

0

5

10

21

7

3

56


2.2. Modalitat Residència.

MODALITAT RESIDÈNCIA 2018 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

RESIDÈNCIA USAP

0

1

1

0

1

0

RESIDÈNCIA CO

0

3

3

2

1

0

TOTAL RESIDÈNCIA

0

4

4

2

2

0

MODALITAT RESIDÈNCIA 2023 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

<25 anys

26 a 35 anys

RESIDÈNCIA USAP

36 a 45 anys

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

0

RESIDÈNCIA CO

0

1

0

1

1

0

1

4

2

2

TOTAL RESIDÈNCIA

0

0

2

4

3

3

0

MODALITAT RESIDÈNCIA 2028 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

RESIDÈNCIA USAP

0

0

RESIDÈNCIA CO

0

0

TOTAL RESIDÈNCIA

0

0

57

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

1

1

0

1

2

4

2

1

3

5

2

2


2.3. Modalitat Llar-Residència

MODALITAT LLAR-RESIDÈNCIA 2018 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys 36 a 45 anys 46 a 55 anys 56 a 65 anys

>66 anys

LLAR-RESIDÈNCIA USAP

0

0

1

0

0

0

LLAR-RESIDÈNCIA CO

6

3

8

1

0

0

TOTAL LLAR-RESIDÈNCIA

6

3

9

1

0

0

MODALITAT LLAR-RESIDÈNCIA 2023 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys 36 a 45 anys 46 a 55 anys 56 a 65 anys

>66 anys

LLAR-RESIDÈNCIA USAP

0

0

1

0

0

0

LLAR-RESIDÈNCIA CO

0

8

6

3

1

0

TOTAL LLAR-RESIDÈNCIA

0

8

7

3

1

0

MODALITAT LLAR-RESIDÈNCIA 2028 12 10 8 6 4 2 0

<25 anys

26 a 35 anys 36 a 45 anys 46 a 55 anys 56 a 65 anys

LLAR-RESIDÈNCIA USAP

0

0

0

LLAR-RESIDÈNCIA CO

0

4

TOTAL LLAR-RESIDÈNCIA

0

4

58

>66 anys

1

0

0

4

9

1

0

4

10

1

0


2.4. Cap de les anteriors modalitats

CAP DE LES MODALITATS ANTERIORS 2018 8 7 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys 36 a 45 anys 46 a 55 anys 56 a 65 anys

>66 anys

CAP DE LES ANTERIORS USAP

2

7

4

7

5

0

CAP DE LES ANTERIORS CO

2

0

2

0

0

0

TOTAL CAP

4

7

6

7

5

0

CAP DE LES ANTERIORS MODALITATS 2023 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys 36 a 45 anys 46 a 55 anys 56 a 65 anys

>66 anys

CAP DE LES ANTERIORS USAP

0

4

8

6

6

1

CAP DE LES ANTERIORS CO

0

2

0

2

0

0

TOTAL CAP

0

6

8

8

6

1

CAP DE LES ANTERIORS MODALITATS 2028 8 7 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys 36 a 45 anys 46 a 55 anys 56 a 65 anys

>66 anys

CAP DE LES ANTERIORS USAP

0

2

7

4

7

5

CAP DE LES ANTERIORS CO

0

2

0

2

0

0

TOTAL CAP

0

4

7

6

7

5

59


2.5. Altres modalitats

ALTRES MODALITATS 2023 8 7 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

ALTRES USAP

0

0

0

2

0

0

ALTRES CO

0

4

2

5

2

0

TOTAL ALTRES

0

4

2

7

2

0

ALTRES MODALITATS 2018 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

46 a 55 anys

56 a 65 anys

>66 anys

ALTRES USAP

0

0

1

0

0

1

ALTRES CO

1

3

4

4

1

0

TOTAL ALTRES

1

3

5

4

1

1

56 a 65 anys

>66 anys

ALTRES MODALITATS 2028

7 6 5 4 3 2 1 0

<25 anys

26 a 35 anys

36 a 45 anys

ALTRES USAP

0

0

0

0

2

0

ALTRES CO

0

1

3

4

4

1

TOTAL ALTRES

0

1

3

4

6

1

60

46 a 55 anys


3. Mitjana d’edat del nucli de convivència. A continuació es mostra una gràfica combinada de la mitjana d’edat dels nuclis de convivència dels familiars del CET i del CO. Prèviament s’ha fet una recollida de dades de les edats dels familiars que conviuen en el nucli dels usuari i treballadors, i seguidament s’ha fet la mitjana d’edats de cada nucli de convivència. Finalment s’ha extret la mitjana de les mitjanes totals dels nuclis de convivència de l’any 2018, de l’any 2023 i de l’any 2028. A continuació es mostra la gràfica combinada de la mitjana d’edat dels nuclis de convivència dels familiars del CO i del CET. MITJANA EDAT NUCLI DE CONVIVÈNCIA 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2018

2023

2028

USAP

59

62.2016129

67.27419355

CO

60

65.5

71.25

D. RESULTATS A continuació farem un recull dels resultats extrets a partir de les taules utilitzades per portar a terme l’anàlisi de prospecció. En relació als usuaris i treballadors que van respondre els qüestionaris:

I. II.

III.

Pel que fa al CO van ser un total de 54 usuaris enquestats. I al CET van ser un total de 67 treballadors. A data 31 de desembre del 2018, i basant-nos en la totalitat de persones enquestades de la Fundació Rubricatus. Persones menors de 25 anys correspon a un 13,22%, de 26 a 35 anys correspon a un 21,48%, de 36 a 45 anys hi ha un 40,49%, de 46 a 55 anys són un 15,70%, de 56 a 65 anys és un 6,61% i majors de 66 anys 0,82%. En la prospecció futura de cinc anys, a l’any 2023, no hi haurà cap persona menor de 25 anys, de 26 a 35 anys un 22,31%, de 36 a 45 anys un 38,84%, de 46 a 55 anys correspon a un 17,35%, de 56 a 65 anys és un 7,43% i majors de 66 anys 0,82%.

61


IV.

V.

En la prospecció futura de deu anys, a l’any 2028, no hi haurà cap menor de 25 anys, de 26 a 35 anys un 24,79%, de 36 a 45 anys 28,09%, de 46 a 55 anys correspon a un 30,57%, de 56 a 65 serà un 14,87% i majors de 66 anys serà un total del 1,65%. En quan a les preferències de modalitat d’habitatge per servei, on a l’usuari o treballador l’agradaria viure, a data 31 de desembre de 2018 opten per les següents modalitats:

Treballadors amb valoració USAP -

El 53,73% (36 persones) opten per el SAPLL. Actualment al CET un total de 6 persones disposen del servei. El 37,31% (25 persones) en cap dels opcions que es plantegen. El 4,47 % (3 persones) voldria viure a una Residència. El 2,98% (2 persones) en altres. De les quals 1 persona no especifica i 1 persona respon que a casa del seu germà. El 1,49% (1 treballador) opten per Llar-Residència.

Usuaris de CO -

VI.

-

El 33,33% (18 usuaris) opten per Llar-Residència. Actualment al CO un total de 6 persones disposen de plaça pública a la Llar-Residència. El 18,51 % (10 usuaris) opten per SAPLL. Actualment 1 persona al CO disposa del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar. El 7,40 % (4 usuaris) en cap de les opcions plantejades. El 24,07 % altres (13 usuaris) opten per altres. 7 usuaris responen que viuran al domicili amb la seva família, la majoria d’aquests nombren als germans, 3 persones responen que viuran al domicili amb la seva parella, i 3 usuaris responen que els agradaria viure al Respir o a una casa de colònies. El 16,66 % (9 usuaris) opten per Residència. Pel que fa a les preferències de les modalitats residencials a l’any 2018, i basant-nos en els treballadors i usuaris que van ser enquestats de la USAP i CO (121 persones): El 38,01 % (46 persones) fan demanda del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar. El 23,96 % (29 persones) correspon a cap de les opcions plantejades. El 15,70% (19 persones) es decanten per Llar-Residència. El 12,39% (15 persones) van respondre altres opcions. El 9,91 % (12 persones) van escollir Residència.

62


VII.

Les preferències de les modalitats residencials a l’any 2018 pel que fa al CO i CET, i en funció de les franges d’edats són:

Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar: total: 46 persones. -

El 10,86 % correspon a menors de 25 anys. El 21,73% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 45,65%, correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 15,21%, correspon a persones de 46 a 55 anys. El 4,34 % correspon a persones de 56 a 65 anys. El 2,01 % correspon a majors de 66 anys.

Residència:total 12 persones. -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 33,33% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 33,33%, correspon de 36 i 45 anys. El 16,66 % correspon de 46 a 55 anys. El 16,66 % correspon de 56 a 65 anys. El 0% son majors de 66 anys.

Llar-Residència: Total: 19 persones. -

El 31,57% correspon a persones menors de 25 anys. El 15,68%, correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 47,36%, corresponen a persones de 36 i 45 anys. El 5,26% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 0% correspon a persones d’entre 56 a 65 anys i majors de 66 anys.

Cap de les anteriors: total: 29 persones -

El 13,79% correspon a persones menors de 25 anys. El 24,13% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 20,68% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 24,13% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 17,24% correspon a persones de 56 a 65 anys. El 0% correspon a persones majors de 66 anys.

Altres opcions: total 15 persones: -

El 6,66% correspon a persones menors de 25 anys. El 20% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 33,33% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 26,26% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 6,66% corresponen a persones de 56 a 65 anys i majors de 66 anys.

63


VIII.

Les preferències de les modalitats residencials a l’any 2023 pel que fa al CO i CET, i en funció de les edats són:

Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 21,73% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 30,43%, correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 34,78%, correspon a persones de 46 a 55 anys. El 10,86 % correspon a persones de 56 a 65 anys. El 2,17% correspon a majors de 66 anys.

Residència: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 16,16% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 33,33% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 25% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 25% correspon a persones de 56 a 65 anys. El 0 % correspon a majors de 66 anys.

Llar-Residència: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 42,10% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 36,84% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 15,78% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 5,26% correspon a persones de 56 a 65 anys. El 0 % correspon a majors de 66 anys

Cap de les anteriors: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 20,68% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 27,58% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 27,58% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 20,68% correspon a persones de 56 a 65 anys. El 3,44% correspon a majors de 66 anys

Altres opcions: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 26,26% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 13,33% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 46,66% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 13,33% corresponen a persones de 56 a 65 anys. El 0% correspon a persones majors de 66 anys.

64


IX.

Les preferències de les modalitats residencials a l’any 2028 pel que fa al CO i CET, i en funció de les edats són:

Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 10,86% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 21,73% correspon a persones d’entre 36 a 45 anys. El 46,65%, correspon a persones d’entre 46 a 55 anys. El 15,21%, correspon a persones de 56 a 65 anys. El 6,52% correspon a majors de 66 anys.

Residència: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys i d’entre 26 a 35 anys. El 25% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 41,66% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 16,16% correspon a persones de 56 a 65 anys. El 16,16% correspon a majors de 66 anys.

Llar-Residència: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 21,05% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 21,05% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 52,63% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 5,26% correspon a persones de 56 a 65 anys. El 0 % correspon a majors de 66 anys

Cap de les anteriors: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 13,79% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 24,13% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 20,68% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 24,13% correspon a persones de 56 a 65 anys. El 17,24% correspon a majors de 66 anys

Altres opcions: -

El 0% correspon a persones menors de 25 anys. El 6,66% correspon a persones d’entre 26 a 35 anys. El 20% correspon a persones d’entre 36 i 45 anys. El 26,66% correspon a persones de 46 a 55 anys. El 40% corresponen a persones de 56 a 65 anys. El 6,66% correspon a persones majors de 66 anys.

65


En relació als familiars del CET i del CO: I. II. III. IV.

La mitjana d’edat del nucli de conviència del CO a l’any 2018 és de 58,12 anys. Al CET la mitjana d’edat al nucli de conviència és de 57,61 anys. La mitjana d’edat del nucli de conviència del CO a l’any 2023 serà de 63,06 anys. Al CET la mitjana d’edat al nucli de conviència serà de 62,20 anys. La mitjana d’edat del nucli de conviència del CO a l’any 2028 serà de 68,24 anys. Al CET la mitjana d’edat del nucli de convivència serà de 67,27anys. 11 usuaris del CO conviuen amb un sol familiar. I 21 treballadors del CET conviuen amb una sola persona, 6 treballadors viuen en parella i dos son companys de feina. Això significa que un 26,4% del total de persones enquestades conviuen amb un sol familiar.

E. RELACIÓ AMB EL PROJECTE D’ENVELLIMENT De cara a l’any 2020, segons un estudi realitzat per FEAPS “Envelliment i Discapacitat” al 2012, el 60% de les persones amb discapacitat superaran els 45 anys d’edat. Cal destacar que les persones amb DI manifesten símptomes d’envelliment de forma prematura. De les persones que han participat de l’estudi del projecte al CO a data 31 de desembre del 2018, un total de 10 persones eran majors de 45 anys, i pel que fa al CET un total de 21 persones eren majors de 45 anys, un 25,61% del total dels enquestats. L’any 2023 al CO un total de 20 persones seran majors de 45 anys , i pel que fa al CET un total de 37 persones seran majors de 45 anys, això significa un 47,1% del total d’enquestats. En relació a l’any 2028, un total de 31 persones serà major de 45 anys, i al CET un total de 48 persones seran majors de 45 anys, un 65,2 % del total de persones enquestades. Del total de treballadors del CET a data 31 de desembre de 2018 (84 treballadors), un total de 30 personers eren majors de 45 anys. L’any 2023 hi haurà un total de 37 persones majors de 45 anys i l’any 2028 un total de 61 treballadors seran majors de 45 anys. Pel que fa al total d’usuaris del CO majors de 45 anys a data 31 de desembre de 2018 (70 usuaris), hi havia un total de 12 persones. L’any 2023 hi haurà un total de 25 persones i l’any 2028 un total de 37 usuaris seran majords de 45 anys. El percentatge del total d’usuaris i treballadors de la Fundació Rubricatus majors de 45 anys a data 31 de desembre de 2018 és d’un 27,2%, en prospecció a l’any 2023 serà un total del 40,2%, i a l’any 2023 un 63,6% del total, això vol dir que en una prospecció de deu anys, més de la meitat d’usuaris i treballadros de la Fundació seràn majors de 45 anys i podran manifestar símptomes d’envelliment de forma prematura. Igual que augmenta l’edat i l’envelliment, en un futur també es veurà modificada la situació de dependència, probablement les persones amb DI empitjoraran i hauran de sol·licitar noves revisions de Grau de dependència i de discapacitat.

66


F. CONCLUSIONS A continuació es mostren les conslusions obtingudes després de portar a terme un estudi de prospecció de les persones que participen en el projecte. És important tenir en compte que aquestes dades futures no són objectives, ja que aquesta prospecció pot variar, tenint en compte que, tant al CET com al CO, en un futur poden haver-hi baixes de persones d’edat més avançada i altes de persones més joves. A La Fundació Rubricatus, la mijtana d’edat del les persones que formen el nucli de conviència de la persona amb DI familiar és alta, la mitjana d’edat dels familiars que conviuen al domicili, tant al CET com al CO, és superior als 57,61 anys. Cal destacar com a curiositat que la mitjana d’edat del nucli de convivència del CET i CO és pràcticament la mateixa. Al CET l’any 2018 és de 57,61 i al CO de 58,12 anys. L’any 2023 al CET serà de 62,20 anys i al CO serà de 63,06 anys L’any 2028 al CET serà de 67,27 anys i al CO de 68,24 anys. Com ja s’ha fet menció al punt que es parla sobre l’envelliment, l’augment de l’esperança de vida de les persones amb DI és un fet, igual que en la resta de població, però en persones amb DI a partir dels 45 anys ja poden pmanifestar símptomes d’envelliment de forma prematura. Per tant, i en previsió d’aquesta realitat que se’ns presenta, entenem que és imprescindible adaptar-nos per abordar les noves necessitats que tant els usuaris i treballadors de la nostra entitat presentaran. La tendència directa a les preferències pesonals de les persones en quant a tipus de modalitats residencials es refereix, és independent de l’etapa vital o de les frangers d’edat establertes previament a l’estudi i estan vinculades a les necessitats de preferències personals. El 38,01% (46 persones) fan demanda del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, sent al CET el recurs més demandat. El 15,70% (19 persones) es decanten per LlarResidència, sent al CO el recurs més escollit. És una curiositat el fet que el 23,96% (29 persones) del total de usuaris i treballadors enquestats es decantin amb la resposta de “cap de les opcions plantejades”. Això podria significar que no tenen clar on voldrien viure en un futur, possiblement per desconeixement dels recursos que existeixen a l’actualitat o bé per no haver-se plantejat el futur.

67


G. RECOMANACIONS Encara que aquestes dades de prospecció no són objectives i poden donar lloc a la variabilitat en el temps, creiem necessari considerar unes intervencions i elaborar un pla estratègic i de treball futur: 1. Orientar a les famílies i usuaris/treballadors a que s’apuntin a la borsa d’habitatges (de lloguer i protecció oficial) de l’empresa munipical d’habitatge Prat Espais. Els llogaters dels habitatges de la Borsa poden gaudir d’un preu d’arrendament assequible en funció dels seus ingressos. 2. Participar en la definició del nou Pla Local d’Habitatge al municipi del Prat. 3. Donar continuitat al grup de suport familiar de la Fundació, per treballar les expectatives, preocupacions i planificació futura. 4. Realitzar xerrades i/o grups focals adreçats a les famílies, usuaris i treballadors de l’entitat per necessitats concretes. 5. Asessorar a les famílies i treballadors/es del CET que no tinguin resolució de Dependència a tramitar la sol·licitud del reconeixement de dependència, de cara a futures necessitats d’opcions d’habitatges amb suport i/o

serveis

residencials. També continuar informant a les famílies que realitzen demanda d’ingrés al CO de la importància i necessitat d’iniciar tràmits de dependència, tenint en compte que és un requisit indispensable d’accés als serveis ocupacionals. 6. Informar a les famílies, usuaris i treballadors que hagin respost que la seva preferència de modalitat residencial son les Llar-Residència o les Residències, sobre els tràmits a realitzar per iniciar

la sol·licitud d’orientació de recurs

residencial. 7. Visitar nous recursos residencials o d’habitatge destinats a persones amb discapacitat intel·lectual amb els usuaris, treballadors i famílies de la Fundació que estiguin interessades.

13

Des de COOUFAR, acompanyats per professionals de la Fundació Rubricatus, durant els anys 2016 fins a l’actualitat, han realizat diferents visites a serveis d’habitatge per a persones amb DI, que esl hi ha donat un grau de coneixement i experiència, que intentaran aprofitar per tal de poder portar a terme el projecte de la Cooperativa Cooufar amb garantia d’èxit.

13

Veure Annex número 7

68


A nivell de CO, la totalitat d’usuaris del STO ha realitzat una visita a la Residència i Centre de Dia El Tamariu durant l’any 2018. L’any 2019 està previst que el STO també faci una visita a la Llar-Residència Hebre i al servei de Respir de la Diputació de Barcelona. Amb motiu del projecte d’impuls de modalitats residencials inclusives per a persones amb DI al Prat, l’any 2019 el grup de suport familiar ha realitzat dues visita als recursos residencials especifics per a persones amb DI del territori( Llar-Hebre i Residència Tamariu). En el cas dels treballadors del CET que han mostrat interès en qualsevol de les opcions residencials vigents per a persones amb DI, es podria proposar una visita al recurs pertinent. 8. Iniciar un procés inclusiu a centres de dia i residències del Prat de Llobregat per a gent gran, per a l’incorporació de persones amb discapacitat en edat avançada. 9. Donar continuïtat en el programa de vacances de l’IMSERSO de l’Ajuntament del Prat, que es va iniciar l’any 2017 , que va continuar l’any 2018. L’any 2017 amb motiu del projecte que es va dur a terme sobre “L’envelliment actiu de les persones amb discapacitat intel·lectual al Prat de Llobregat” es va iniciar en fase de proba pilot la reserva de 12 places per treballadors/es del CET del grup d’envelliment per les vacances de l’IMSERSO. L’any 2019 el Programa de Discapacitat ha tornat a subvencionar 12 places per treballadors del CET a partir de 45 anys. 10. Ampliació dels grups d’envelliment actiu o benestar del CO la Fundació Rubricatus. Actualment hi ha un total de 16 usuaris al STO Benestar del CO. A la secció de serveis industrials del

CET

també hi ha un grup de

treballadors/es designats al grup de baix rendiment, que tenen més necessitats de suport on es localitzen la majoria de treballadors/es del grup d’envelliment del CET

El Prat de Llobregat, a 13 de juny de 2019

69


ANNEXES

Annex número 1 El CET Tesiprat és l’alternativa laboral de la Fundació Rubricatus. Tesiprat té com a objectiu ocupar laboralment a persones amb discapacitat, amb la finalitat d’assegurar un treball remunerat i tanmateix, oferir la prestació dels serveis d’ajust personal i social que requereixen aquests treballadors.

Annex número 2 La Unitat de suport a l’activitat professional (USAP) és l’equip multiprofessional emmarcat dins el servei d’ajustament personal i social dels centres especials de treball que, mitjançant el desenvolupament de les funcions que tenen assignades, permeten ajudar a superar barreres, obstacles o dificultats que les persones treballadores amb discapacitat tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en aquest. Segons l’ordre EMO/66/2012 de 21 de març, es consideren destinataris finals del suport prestat pels professionals de la USAP, les persones contractades al CET que es descriuen a continuació: c) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. d) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%. Annex número 3 El Centre Ocupacional és un Servei i Establiment de Serveis Socials, obert a les necessitats de l’àmbit d’actuació, que té per objecte facilitar als usuaris del STO, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional i d’ajustament personal pertinents, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascun i mitjançant un Programa Individual, la seva màxima integració social; i per altra banda el SOI té per objecte potenciar o preservar les capacitats laborals per tal que l’usuari estigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari/a ho requereixin, l’orientació envers el Servei de Teràpia Ocupacional. Legislació dels serveis: - Decret 279.1987, de 27 agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a disminuïts. - Ordre 28 juliol 1992, desplegament del decret 279.1987, 27 d’ agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució. - Decret 336.1995, 28 desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d’Inserció. El STO El Corriol està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Secretaria General del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en

70


el llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment diürn amb el núm. de registre S02304 i amb data 24/12/1993. El SOI Sant Isidre està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Secretaria General del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en el llibre de Serveis i Establiments, Secció d’Acolliment diürn amb el núm. de Registre SO3371 i amb data 27/09/96. Aquests serveis de centre ocupacional depenen de l’entitat Fundació Rubricatus, constituïda l’any 1997 i inscrita a l’esmentat Registre en el Llibre d’Entitats a la Secció Entitats d’Iniciativa Social amb el núm. de Registre EO2856 i amb data 02/02/98. Les funcions primordials del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) són: c) Ajustament personal: consistent en el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari que, amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una rehabilitació estructural de la persona i una millora de la seva relació amb l’entorn cívic. Aquestes activitats ocuparan, per norma general, un 50% del temps diari de l’estància en el Centre. d) Ocupació Terapèutica: consistent en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o estèrils, sempre que sigui possible, l’usuari pugui adonarse de l’assoliment d’un resultat material satisfactori. No és objectiu de l’ocupació terapèutica aconseguir productes per a ser objecte de comercialització. Quan es doni el cas de que, com a conseqüència de la realització de tasques ocupacionals terapèuticament rehabilitadores dels usuaris, s’obtinguin productes susceptibles de venda o transacció econòmica, el fruit ha de revertir, previ descompte dels materials emprats, en gratificar als usuaris amb la finalitat de que puguin gaudir del resultat del seu esforç. Les funcions primordials del Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) són: c) Ajustament personal i social: consistent en el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari que, amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una adquisició dels hàbits d’autonomia personal i social i habilitats d’interacció social. d) Activitats prelaborals: adquisició i/o manteniment dels hàbits laborals i coneixements professionals que puguin permetre la seva integració laboral en un futur. La capacitat registral del Servei de Teràpia Ocupacional El Corriol és, actualment, de 56 places. La capacitat registral del Servei Ocupacional d’Inserció Sant Isidre és, actualment, de 14 places. L’horari d’atenció als usuaris serà de 40 hores setmanals, repartides de la següent manera: de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres. Dintre d’aquest horari s’inclou una hora i mitja per dinar (de 13:00 a 14:30 hores) considerada d’ajustament personal i social. Els requisits d’admissió són els següents: 9. Oberts a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual, administrativament reconeguda com a tal que estiguin en edat laboral, que ja han acabat el període de formació i que no tenen capacitat per accedir a un Centre Especial de Treball.

71


10. Disposar del dictamen sobre l’adequació al Servei de Teràpia Ocupacional o al Servei Ocupacional d’Inserció, segons el cas, emès per l’òrgan competent: Equip de Valoració i Orientació (EVO). 11. Que l’usuari o el seu representant legal o tutor signi un contracte d’assistència amb l’entitat titular del Centre, annex al qual hi constarà el programa individual, elaborat per l’Equip Tècnic i supervisat pel CAD de la zona corresponent. 12. Disposar de la sol·licitud registrada de valoració de la situació de Dependència, per a poder tramitar la sol·licitud de vistiplau d’ingrés, quan s’escaigui. 13. Que faciliti tota la documentació i dades que l’Entitat exigeixi. 14. Les sol·licituds es podran presentar pels interessats, però en tot cas, hauran de figurar la conformitat del seu representant legal o tutor, les quals seran trameses a la Direcció Tècnica del Centre Ocupacional. 15. Que l’usuari o el seu representant legal es comprometi al compliment de les normes d’aquest Reglament de Règim Intern i assumeixi els drets i deures previstos en el mateix. 16. I en general, totes les condicions esmentades en l’article 3 del Decret 279/1987 i l’article 7 de l’Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987 de 27 d’agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a persones amb disminució. Annex número 4 Exemple reduït de les Taules amb dades d’usuaris, treballadors i famílies, amb prospecció futura d’edats i mitjana del nucli i global

Annex número 5 Exemple Taules de Franges d’edat

<25 anys

26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 >66 anys anys anys anys anys

EDAT CET EDAT CO

72


Annex número 6 Exemple de Taules de Preferències modalitats residencials per franges d’edat

<25 anys

26 a anys

35 36 a anys

SPALL USAP SPALL CO RESIDÈNCIA USAP RESIDÈNCIA CO LLAR-RESIDÈNCIA USAP LLAR-RESIDÈNCIA CO CAP DE LES ANTERIORS USAP CAP DE LES ANTERIORS CO ALTRES USAP ALTRES CO

73

45 46 a anys

55 56 a anys

65

>66 anys


Annex número 7 Llistat de visites a Fundacions, Residències, Entitats i Cooperatives que han realitzat les famílies de COOUFAR a partir de l’any 2016 fins a l’actualitat, en alguns casos acompanyats per professionals de la Fundació Rubricatus:

Entitats: APASA (Amposta) AVE MARIA (Sitges) PRODIS (Terrassa) APINDEP (Sta. Eulàlia de Ronçana) PAIDEA (Barcelona) LLAR HEBRE (El Prat) RESIDENÈNCIA TAMARIU (El Prat) LA COV (El Prat) ASPASIN (MALGRAT) SANT TOMÀS (VIC) FUNDACIÓ FINESTRELLES (Esplugues) FUNDACIÓ TALLERS (Santa Colona de Gramanet) NUESTRA SEÑORA DE LAS CRUCES (BADAJOZ) GRUPO SERGESA (MURCIA)

74


Entitats amb qui han mantingut contacte: FUNDACIÓ HABITAT3 FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN XARXAIRE GOTEO FAGEDA PAMS (pendent visita) ARACOOP (pendent visita) COOPERATIVA SUARA FUNDACIÓ PERE MITJANS

Entitats financeres amb qui han mantingut contacte: LA CAIXA COP57 COOPERATIVA D’ENGENIERS CAJA LABORAL KUTXA

Contactes per assessorament amb: FEDERACIÓ CATALANA DE COOPERATIVES( FCCUC) ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT( ASOCIATS) FUNDESPLAI( EL PRAT) PRATESPAIS(EL PRAT) PROMOCIÓ ECONÒMICA( AJUNTAMENT DEL PRAT)

75


INFORME DE PREVISIÓ DE PLACES

76


Previsió de places que es necessitarien Usuaris susceptibles

Aquest projecte està basat en la planificació centrada en la persona, per tant a continuació es detalla la resposta dels usuaris del CO i treballadors del CET, que van respondre al qüestionari de detecció de necessitats vinculat al projecte. Exactament es farà referència a la pregunta “En quin Servei t’agradaria viure?, segons la preferència i demanda de la pròpia persona amb DI, es necessiten les següents places:

Tenint en compte les definicions anteriors, quin d'aquests serveis t'agradaria per viure? 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 CO

LLARRESIDÈNCIA RESIDÈNCIA 18 9

SAPLL

ALTRES

10

CAPS DELS ANTERIORS 4

13

USAP

1

3

36

25

2

TOTAL

19

12

46

29

15

Fent referència a l’anterior gràfic, a continuació es mostra un creuament de les dades obtingudes al qüestionari amb els Graus de Dependència de les persones que han respost, per tal de saber si realment seria viable poder accedir al recurs o servei que la pròpia persona desitja o ha manifestat en el moment de passar el qüestionari. •

46 SPALL CO: 10 persones van escollir aquest tipus de servei, però la realitat és que de les deu persones només 2 d’elles són susceptibles a poder gaudir d’aquest recurs, ja que la resta tenen resolt un grau de Dependència superior al Grau I, de totes formes, s’hauria de valorar amb els professionals que ofereixen el programa de suport el nivell d’autonomia de les persones susceptibles a rebre SAPLL. USAP: 36 persones van escollir aquesta tipologia de servei, de les quals només 12 persones actualment tenen valoració de dependència resolta (5 persones tenen reconegut un Grau I de dependència , 2 persones tenen reconegut un amb Grau II de dependència i 5 persones no assoleixen la puntuació mínima legalment exigida per considerar-se que es troba en situació de dependència.)Les dues persones que tenen reconegut grau II de dependència no podrien accedir a aquesta tipologia de servei malgrat sigui la seva preferència, tenint en compte que per accedir-hi un dels requisits és tenir denegada la valoració de dependència o bé tenir recogut màxim un grau I de dependència.

77


Un total de 3 persones han iniciat els tràmits de sol·licitud de valoració de dependència durant l’any 2019. Caldria informar a la resta de persones que actualment no tenen valoració de dependència i/o tampoc han iniciat els tràmits (21 persones) de la idoneïtat/necessitat de fer sol·licitud de valoració de dependència per poder tenir opció a aquest servei en un futur. D’aquestes 21 persones, un total de 3 serien susceptibles de rebre el servei, tenint en compte que viuen de manera independent ( en algun cas en parella i en altres amb un company de feina) i tenen un alt grau d’autonomia. De les 36 persones que van escollir aquesta opció, un total de 6 persones ja son usuàries del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar. Al total del CET, hi ha 7 persones que durant el 2019 disposen del servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar ( 6 d’elles amb Fundació Catalana Síndrome de Down i 1 persona amb Fundació Astras). Actualment, un total de 12 persones de tota la Fundació Rubricatus han escollit l’opció de SAPLL i compleixen els requisits d’accés al servei. •

19 Llar-Residència CO: De les 18 persones que van decantar-se pel recurs de Llar-Residència, totes les 18 podrien encaixar amb el recurs residencial. Encara que d’aquestes 18 persones 5 podrien ser susceptibles a un SAPLL, ja que tenen resolt un Grau I de Dependència, prèvia valoració dels professionals que ofereixen el servei d’autonomia. Seria interessant que els usuàries i les famílies d’aquestes persones poguessin iniciar els tràmits d’orientació residencial. USAP: 1 persona es va decantar per aquest recurs, però no té valoració de dependència, per tant se l’hauria d’informar de la idoneïtat/necessitat de tramitar la valoració de dependència. Tot i no tenir valoració de dependència, aquest treballador presenta un alt grau d’autonomia i podria ser susceptible de d’un servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, prèvia valoració dels professionals que ofereixen el servei. L’ideal seria que els usuaris i família tramitessin la sol·licitud d’orientació a un recurs residencial. Actualment, un total de 18 persones han escollit l’opció de Llar-Residència i compleixen els requisits d’accés.

12 Residència CO: 9 persones van decantar-se per un servei residencial, d’aquests usuaris 4 tenen un Grau II i 5 un Grau III, per tant tenint en compte els tipus de suport que necessitarien , les 9 persones sí que encaixarien en un servei de tipus residencial, encara que algun també podrien ser susceptibles de plaça a Llar-Residència, l’ideal seria que els usuaris i família tramitessin la sol·licitud d’orientació a un recurs residencial. USAP: de les 3 persones que van escollir aquesta opció, només 1 persona té valoració de dependència amb grau I i la resta no té valoració perquè no l’ha tramitat. Caldria informar a les dues persones de la idoneïtat/necessitat de fer sol·licitud de valoració de dependència per tenir opció a aquest servei en un futur.

78


Una de les 2 persones, presenta un alt grau d’autonomia i podria ser susceptible d’un servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar, prèvia valoració dels professionals que ofereixen el servei. Actualment, un total de 10 persones van escollir el recurs residencial i compleixen els requisits d’accés. •

44 “Cap de les opcions anteriors” i ”Altres” Considerem que les persones que han respost “cap de les opcions” o 2 altres” pot ser degut a un desconeixement dels recursos existents, per tant faran una formació adaptada per tal de que disposen de la informació i puguin resoldre dubtes sobre els recursos. A nivell de CET també se’ls hi oferirà la oportunitat de poder assistir a les xerrades que s’organitzin durant l’any 2019 a la Fundació per parlar dels recursos. En relació a les persones susceptibles a un recurs o a un altre, els professionals podem fer una valoració tècnica psicosocial, però realment és la Generalitat qui fa les valoracions i orientacions dels serveis residencials i emet els dictàmens.

Taula resum demanda i compliment dels requisits de les diferents modalitats residencials 2019 MODALITAT RESIDENCIAL Servei de Suport a la pròpia llar Llar-residència Residència Cap de les anteriors o altres

79

Nombre de persones 12 18 10 44