Page 1

БРОЙ 2 / 2008

инфоБЮЛЕТИН ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

2009 - Европейска година на творчеството и иновативността

вропейската комисия прие предложение да обяви 2009г. за Европейска година на творчеството и иновативността.

Е

местно ниво се подпомага създаването на взаимообвързаност, както и очертаването на политическия дебат върху точно определени теми.

Според Комисията съвременният свят придава особено значение на по-доброто използване на знанията и на бързото развитие на иновациите. Ето защо има нужда в нашето общество да се разширят творческите умения и познания, които да позволят промяната да бъде приемана като възможност, както и да бъдем отворени към нови идеи в едно базирано на знанието и многообразно в културно отношение общество. Образованието и обучението са определящи фактори за този процес.

Дейностите в рамките на 2009 година трябва да бъдат насочени към създаването на благоприятни условия за творчество и иновации. Необходимо е да се даде силен тласък на тези въпроси, за да се превърнат те в политически приоритет в дългосрочен план. Основен акцент трябва да се постави например върху преподаването на широк набор от дисциплини като математика, научни, информационни и други технологии. Изявата на творческите способности чрез подобни знания и умения би подобрила разрешаването на проблеми, както и практическото приложение на идеите. Всички форми на иновация, включително и социалните, и тези в областта на предприемачеството, трябва да бъдат взети предвид.

Комисарят, отговарящ за образованието, културата и мла­ дежта, Ян Фигел, смята, че европейската година е ефективен начин, който подпомага справянето с предизвикателствата чрез повишаване на обществената информираност, разпространение на информация относно добрите практики, стимулиране на образованието и изследователската дейност, творчеството и иновативността, както и чрез насърчаване на политическия дебат и промяната. С обединяването на дейности на европейско, национално, регионално и

Заслужено внимание трябва да получат също артистичните способности и новите подходи в културен аспект като основно средство в общуването между хората в Европа, както и като своеобразно продължение на настоящата Европейска година на междукултурния диалог.

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3 тел. +359 2/ 915 50 10, факс: +359 2/ 915 50 49 е-mail: hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

инфоКалендар

О

КТОМВРИ 2008

7 - 10 октомври 2008г. – Контактен семинар по секторна програма „Леонардо да Винчи” и по секторна програма „Грюндвиг” 29 - 31 октомври 2008г. – Контактен семинар по секторна програма „Коменски”

Н

ОЕМВРИ 2008

5 - 6 ноември 2008г. – Информационни дни на Програма „Учене през целия живот” - Пловдив 11 - 13 ноември 2008г. – Дни „Коменски” в България – Велико Търново 19 - 21 ноември 2008г. – Контактен семинар по секторна програма „Еразъм” - София 21 ноември 2008г. – Валоризационна конференция „Съпътстващи дейности”

Д

ЕКЕМВРИ 2008

4 декември 2008г. – Информационен ден на Програма „Учене през целия живот” София 11 декември 2008г. – Валоризационна конференция по секторна програма „Леонардо да Винчи” и по секторна програма „Грюндвиг”


МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ

Проведе се Ден на междукултурния диалог

Е

вропейската година на междукултурния диалог е утвърдена с решение №1983-2006-ЕС от 18 декември 2006г. на Европейския парламент и Съвета на Европа. Целта е обединяване на гражданите на Европа, насърчаване на културното многообразие и богатство, стимулиране на културата като фактор за растежа и запознаване на гражданите на Европа с различните културни традиции. Междукултурният диалог e насочен към европейското културно наследство като фактор за изграждането на общоевропейско културно и образователно пространство. Мотото „Заедно в многообразието” цели сплотяването и повишаване на информираността на европейците за собствената, но и за богатата палитра от чужди култури. По този повод в много институции се провеждат различни дебати, семинари и културни събития.

Центърът за развитие на човешките ресурси в сътрудничество с Министерство на културата се включи в тези чествания с празничен ден, който се проведе на 8 май 2008г. в хотел „Шератон”. По време на събитието бяха представени успешни европейски проекти на българ-

ски образователни и културни институции, насърчаващи междукултурното сътрудничество. Празничният ден беше открит с песни на деца от националното музикално училище „Любомир Пипков”. По време на празничния ден ученици от Профилираната гимназия по изобразителни изкуства „Професор Николай Райнов” рисуваха картини, с които изразиха вижданията си за междукултурния диалог. Министерство на културата представи българския национален проект „Къща”. Наречен „Къща”, като символ на обединението, на стремежа към диалог и толерантност в мултиетническото общество, проектът предвижда различни международни прояви и цели обединяването на участ­ ници от различни страни.

2

инфоБЮЛЕТИН

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


Откъс от наградено есе на тема „Децата на Европа – еднакви и различни”

Центърът за развитие на човешките ресурси връчи наградите на победителите от конкурса за детско есе на тема „Децата на Европа - еднакви и различни”. В конкурса се включиха над 400 ученици, които се състезаваха в две възрастови групи. Празничният ден бе посетен от Силвия Ситка, представител на Генерална дирекция „Образование и култура” към Европейската комисия, сектор Училищно образование. Беше прожектиран филмът „Що е то?”, който показва България през детските очи и през погледа на други култури и който част от екипа на ЦРЧР засне специално за Годината на междукултурния диалог.

Един ярък пример за това колко ние, децата, сме еднакви и в същото време различни, е моето училище. Там учат както български, така и чуждестранни деца, дошли в България по една или друга причина. Аз се чувствам по-богат от това, че се познавам и общувам всеки ден с чужденци. Убеден съм, че нашето приятелство им помага и да не се чувстват толкова самотни в чуждата за тях страна. А чрез приятелството ни осъзнавам и колко сме еднакви: еднакво се вълнуваме от оценките си и се притесняваме от реакциите на учители и родители, еднакво ни се иска да се изявим, радваме се и страдаме от едни и същи неща. От тях научавам много, а и те от мен. Обменяме информация и мнения за всичко, което ни вълнува, а то е толкова многопосочно - от киното, спорта и Интернет до историята, културата и политиката, макар че точно последната е една от темите, които заобикаляме. Защото тя има много хлъзгави подводни камъни, пренасяни от реката на времето и от решенията на хора, които не са имали нашия опит да живеят заедно и да шлифоват и уталожат различията си. И съм убеден, че ние вероятно ще имаме силата да го направим и както днес движим училищен проект, утре ще намерим начин да движим глобален. Вероятно няма да е никак лесно – поколенията, живели преди нас, са направили хиляди неща, които не са лесни за преглъщане, но светът и Европа нямат друг шанс и друг път, освен да приемат другия, различния човек, и да превърнат разликите в богатство. Константин Рангелов – 10 клас, София

Националното звено за координация по е-Twinning към ЦРЧР връчи Национален знак за качество на отличени проекти по дейността. Празничният ден завърши с коктейл, посветен на Европейската кухня и приготвен от възпитаниците на Софийската професионална гимназия по туризъм. БРОЙ 2 / 2008

3


Болонски ПРОЦЕС

Б

Болонският процес в България

олонският процес носи своето име вследствие на подписаната на 19 май 1999г. в град Болоня съвместна декларация на министрите на образованието на 26 европейски държави, сред които и България. Днес вече 461 страни участват в Болонския процес. Основните насоки, в които Процесът работи, са: ■ Увеличаване и утвърждаване на мобилността на студенти и на хора, заети в сферата на висшето образование; ■ Подготвяне на студентите за бъдещата им професионална кариера, за живота им като активни европейски граждани, както и поддържане на тяхното личностно развитие; ■ Предлагане на широк достъп до висококачествено висше образование, основано на демократични принципи и академична свобода. Главна цел на Болонския процес е създаването на Европейско пространство за висше образование (ЕВПО), базирано на международно сътрудничество и академичен обмен, атрактивни за студенти и академичен състав от Европа, както и за страни извън ЕС. Този процес на реформи стартира в Европа с подписването през 1998г. на Сорбонската декларация, чиято основна цел е „хармонизация на

архитектурата на европейската висша образователна система”. На следващата година вече се подписва и основополагащата Болонска декларация. Днес повече от 5600 институции и 31 млн. студенти принадлежат към Европейското пространство за висше образование. Всяка година Националните агенции на страните участнички в дейностите по Програма „Учене през целия живот” участват в Болонския процес, като подават предложения за проекти „Национални групи от съветници по Болонския процес”. До момента Център за развитие на човешките ресурси е реализирал успешно три такива проекта, съответно за 2004/2005, 2005/2006 и 2007/2008 година.

Легитимният период на „Национална група от съветници по Болонския процес 2007/2008” приключи на 13 юни 2008г. Болонски съветници за тази година бяха: ■ Проф. Йорданка Кузманова – академично лице и експерт по въпросите на висшето образование; ■ Проф. Мирослав Дачев – академично лице и експерт по въпросите на висшето образование, Европейска квалификационна рамка; ■ Гергана Раковска – експерт в сферата на развитието на пазара на труда и обвързването му със системата на висшето образование;

Албания, Андора, Армения, Австрия, Азърбайджан, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Светия Престол, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Черна Гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Македония, Турция, Украйна, Великобритания. 1

4

инфоБЮЛЕТИН

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


■ Ирина Радевска – експерт по висше образование и в частност в сферата на Болонския процес; ■ Катя Гогова – представител на студентската общност. В рамките на този проект бе поставено началото на създаване на мрежа от експерти по Болонския процес на институционално ниво. Практиката в други държави участнички в Процеса показва, че въздействието на процеса от Болоня върху националните системи е значително по-ефективно, когато в самите висши училища са определени и действат съгласувано „институционални болонски експерти”. По инициатива на ЦРЧР, ректорите на висшите училища в България излъчиха по един представител от всеки университет, който да членува в новосъздадената мрежа. Една от ключовите цели на мрежата е да поддържа актуална информация за европейските и национални тенденции в развитието на висшето образование в рамките на Европейското пространство за висше образование.

след 2010 година. Основна цел на проведеното събитие бе да събере членовете на създадената мрежа, които да обменят опит и идеи за бъдещото съществуване и развитие на подобна инициатива, а също така и да предостави възможност на членовете да осъществят личен контакт помежду си. С цел допълнително популяризиране на Болонския процес като ключова и единна реформа в сферата на висшето образование, ЦРЧР издаде публикация, съдържаща основополагащите документи на Процеса – Декларацията и комюникетата на министрите от Болоня (1999г.) до Лондон (2007г.). Публикацията може да бъде намерена и в електронен вариант на адрес: http://bologna.hrdc.bg/ . През настоящата година ЦРЧР отново кандидатства към Европейската комисия с проект „Национална група от съветници по Болонския процес 2008/2009”, който бе одобрен за финансиране. В рамките на предстоящия проект Центърът

предвижда активно да поддържа развитието и утвърждаването на институционалната мрежа от експерти по Болонския процес чрез постоянна връзка и чрез организирането на редовни срещи и семинари. За да поддържа актуална и изчерпателна информация за развитието на дейностите в рамките на Болонския процес на европейско ниво, ЦРЧР предвижда постоянно да публикува актуална информация на Интернет страницата на Процеса в България. Също така ще бъде издаван и електронен вестник, който ще бъде публикуван на http://bologna. hrdc.bg/ . В рамките на предстоящия проект се предвижда и издаването на три публикации, които да бъдат насочени към изпълнението на Болонския процес на европейско и национално ниво, към ключови документи, отнасящи се до провежданите реформи, както и към развитието на Процеса след 2010 година.

На 12-13 юни 2008г. Център за развитие на човешките ресурси организира първата среща на членовете на университетската мрежа от експерти по Болонския процес. Ключова тема на проведения семинар бе организацията на мрежата и нейните дейности. Други обсъждани теми бяха: състоянието на Болонския процес в България, Европейска система за трансфер на кредити, Европейска квалификационна рамка, развитието на Процеса БРОЙ 2 / 2008

5


УЧЕне през целия живот

Юнски информационни семинари

О

т 17 до 19 юни 2008г. Езиковият проект на ГРЕ Център за развитие на „Г.С.Раковски” - Бургас „Зачовешките ресурси про- едно в Европа”, реализиран веде информационни дни на съвместно с Instituto Technico Програма „Учене през целия Comersiale “Edoardo Pantano”, живот” в градовете Бургас, Вар­ Италия, акцентира върху езина и Шумен. Идеята на тези се- ковото многообразие на стария минари беше повече български континент. Проектът е помогучилища и институции да бъдат нал на учениците да бъдат поинформирани за възможности- мотивирани в изучаването на те за кандидатстване по сектор- чужди езици. За изграждането ните програми „Коменски”, „Ле- на езиковите компетенции са онардо да Винчи” и „Грюндвиг”, използвани различни методи както и да бъдат запознати с като песни, танци, театър. Учеинициативата „Европейски ези- ниците и преподавателите са ков знак” и с дейността е-Twinning. В градовете Бургас и Шумен представители на Министерство на културата се включиха в работната програма, като презентираха европейската програма „Култура” и възможностите пред българските институции за работа по нея. Своята успешна Информационният ден в град Варна дейност по проекти по програ- взели участие в общоградски, мите „Коменски” и „Леонардо национални и европейски съвда Винчи” представиха българ- местни действия за опазване ски детски градини и училища. на околната среда. Опознати Преподаватели, взели участие в са екологичните особености на индивидуални квалификацион- родния край. Изнесени са рени курсове, проведени в други дица презентации, организиевропейски държави, споделиха рани са концерти, създадени са придобития си професионален литературни творби като есета и педагогически опит. и дневници, издадени са сборИнформационният ден в ници с поезия и проза, състаград Бургас се проведе на 17 вен е многоезичен речник. юни в хотел „Аква”. Представени бяха проекти на ОУ ”Св. Св.Кирил и Методий” - Обзор, ГРЕ „Г.С.Раковски”- Бургас, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, ЧДГ „Малкият принц” - Варна и Образователен център „Британика”.

6

Професионална гимназия

по туризъм „Професор д-р Асен Златаров” представи проекта си по секторна програма „Леонардо да Винчи” - „Добри иновационни практики в туриз­ма”. През месец май 2008г., 15 ученици на възраст между 17 и 18 години, преминаващи първоначалното си професионално обучение, са били за 2 седмици на производствена практика в Германия. Практиката е проведена в кухни и ресторанти на утвърдени фирми от региона на град Лудвигсхафен. На въвеждащи теоретични семинари българските ученици са запознати с основните професии в тази сфера, с образователните изисквания към тях, както и с немската традиция и култура. Възпроизведени са работни ситуации. В края на практиката участниците са получили сертификати за успешно завършилата практика. Чрез този проект учениците практиканти са повишили професионалните си умения и компетенции, обогатили са езиковите си знания и са открили нови перспективи за заетост в сферата на обслужването. В град Варна информационният ден се проведе на 18 юни в хотел „Голдън Тюлип”. Своите проекти представиха ГПЧЕ „Йоан Екзарх” - Варна, ПГ по

ЦРЧР изразява своята благодарност към Регионалните инспекторати по образованието в тези градове за подкрепата им при предварителното разпространение на информацията за предстоящите събития. С тяхна помощ новината за семинарите достигна до широка аудитория.

инфоБЮЛЕТИН

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” - Варна и ЦДГ „Първи юни” - Добрич.

Центърът за развитие на човешките ресурси ще продължи с традицията си да организира семинари в различни градове в България, за да може информацията за възможностите за работа по Програма „Учене през целия живот” да достигне до възможно най-голям брой организации и училища, желаещи да участват в европейските образователни програми.

Идеята на проекта „Еднопосочен билет за страната на сънищата” на детската градина от Добрич е проучването на навиците на децата преди за- хотел „Шумен”. Представени спиване. Целта на проекта е да бяха проекти на Природомасе създадат здравословни риту- тематическа гимназия „Нанчо али за заспиване. В замислената Попович” - Шумен и Целодневигра главни герои са мечета от на детска градина „Здравец” – всички страни партньори, кои- Велико Търново. то обикалят и носят със себе си Интерес предизвика проекразлични задачи за малчугани- тът „Играчките на баба и дядо” те. Воденето на снимков днев- на Детска градина „Здравец”, ник, изпращането на песнички на партньорите, размяната на коледни картички и др. стимулират децата за активното им включване в проекта и повишават техния интерес към ежедневните занимания. По-големите деца са нарисували лого на проекта, което е щамповано върху Информационният ден в град Бургас пижамките на децата. Дейността по проекта е пред- представен от директорката ставена пред СОУ “Димитър Илияна Стойчева. След 2000г. Талев” и пред други детски гра- това е вторият проект на детдини от Добрич. ската градина след наградения Информационният ден в град Шумен се проведе на 19 юни в

Информационният ден в град Шумен БРОЙ 2 / 2008

„Светът е оцелял, защото е смял”. Основната идея е да бъде

изследвана и осъзната ролята на играчката, която от най-дълбока древност съпътства човешкия свят. Осъществени са различни дейности за опознаване на партньорите, на културното им наследство и в частност на детските играчки в тяхната страна. Информацията за старинните играчки е събирана по разнообразни начини - интервюта от родители, баби и дядовци; снимки; различни документи. Децата активно са се включили в проектната дейност, като са изработили различни немеханизирани играчки от природни материали. Организирани са събития, в които са участвали и родителите. Проектът е получил подкрепата на РИО на МОН, Алианс Франсез и Френския културен институт. Представен е и пред други детски градини от региона и е отразен в две публикации в пресата. На всички информационни дни екипът на ЦРЧР беше любезно посрещан от градовете домакини. Преобладаваща част от участниците бяха представители на училища и детски гра­дини. Голям интерес пре­диз­вика секторна програма „Коменски”, за която тези институции са легитимни за кандидатстване.

7


Съпътстващи ДЕЙНОСТИ

Национален семинар “Euroguidance, Europass, Refernet – Ориентиране, мобилност и пригодност за заетост”

Н

а 5 юни 2008г. в хотел „Ме трополитен”, София, се проведе работна среща “Euroguidance, Europass, Refernet – Ориентиране, мобилност и пригодност за заетост”. Форумът предостави възможност на политически отговорни експерти и специалисти в секторите Образование и пазар на труда, Професионално ориентиране и кариерно консултиране, да дискутират информационните ресурси, методи и форми на сътрудничество, които европейските мрежи Euroguidance, Europass и Refernet предоставят на заинтересованите страни. Първата тематична сесия беше посветена на представяне на функцията на Национален Euroguidance център и Национален Europass център към Центъра за развитие на човешките ресурси за разпространяване на европейски практики в системата на професионално ориентиране в България, популяризиране на общоевропейските инструменти за описание на компетенции и насърчаване на прозрачността на квалификациите, както и наличните тематични изследвания и доклади за развитието в областта на образованието и пазара на труда, подготвяни и предоставяни в мрежата Refernet. Гостуващи лектори от Националната агенция за професионално образование и обучение

8

и Фондация на бизнеса за образованието представиха проектни изследвания, свързани с оценка на текущото състояние на системата за професионално ориентиране и кариерно консултиране. Представители на Агенцията по заетостта предоставиха възможност на аудиторията да се запознае с европейските услуги за заетост, координирани от мрежата EURES. Участниците в събитието дискутираха в 4 тематични групи проблематиката, свързваща образованието с изискванията на пазара на труда: 1. Професионално ориентиране от училище към университет; 2. Професионално ориентиране от университет към пазар на труда; 3. Професионално ориентиране и кариерно консултиране на пазара на труда; 4. Refernet – обсъждане на политическите развития в областта на професионалното образование и обучение и пазара на труда. Дискусиите преминаха чрез обсъждане на примери за добри практики, проблеми, предложения за преодоляване на проблемите. Презентациите от работата на четирите работни групи са налични в Интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси www.hrdc.bg, секция „Събития”.

Европейски езиков знак

Е

вропейският езиков знак е инициатива на Европейския съюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение. Знакът се присъжда на успешни и ефективни практики и проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици, независимо от вида на обучаващата организация или възрастта на обучаваните. Премират се инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческото и рационалното разработване на иновативните практики. Наградените организации получават правото да използват логото на “Европейски езиков знак” в своята кореспонденция или при публикации и биват включени в базата данни на Европейската комисия. Право да участват в инициативата имат всички институции и организации, които извършват езиково обучение и имат съдебна регистрация на територията на България. Кандидатите трябва да мотивират желанието си за участие, да обяснят и аргументират как езиковият им проект изпълнява условията за участие и да дадат кратко обяснение по критериите за участие. Кандидатства се по общоевропейски приоритети с различна тематична насоченост. Европейските приоритети за кампания 2008-2009г. са: 1. Междукултурен диалог 2. Бизнесът и езиците

инфоБЮЛЕТИН

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


Награждаване на проекти Националното звено за координация (НЗК) по eTwinning към Центъра за развитие на човешките ресурси насърчава и подкрепя създаването на съвместни проекти между български учители и техни колеги от цяла Европа. И тъй като лятото е период, в който се зараждат множество идеи, НЗК ще награди българските проекти, регистрирани под номера 280 и 290, а учителят, стартирал проект номер 300, ще бъде финансиран за участие в Семинар за професионално развитие. Успех! Седмици eTwinning 2008 Очаквайте през месец октомври Седмици eTwinning 2008! Различни награди, конкурси и състезания на национално и европейско ниво ще съпътстват началото на новата учебна година, за един по-добър старт в европейските партньорства. За повече подробности следете Интернет страницата ни www. etwinning.hrdc.bg . Намиране на партньори Работата по eTwinning винаги се отплаща при намирането на подходящ партньор. Ето няколко съвета как да откриете свой колега за провеждането на успешен проект: Когато използвате търсачката на eTwinning и срещнете учител, чийто профил съвпада с интересите ви, първо го добавете в страницата „Моите кандидати”. Там винаги ще можете да го видите отново и да общувате с него. Вие можете да му пишете и директно от търсачката, но рискувате да го загубите сред всички други показани резултати. Когато комуникирате с някого, независимо дали е чрез електронна поща или чат, наблюдавайте начина му на мислене, опитайте се да разберете методите му на работа. Ако те съответстват на собствените ви разбирания, можете спокойно да продължите контакта с него и да осъществите един стойностен проект. Ако общувате чрез e-мейл, обърнете внимание на това колко често може да ви отговаря учителят, в какъв час на деня обикновено става това. Това също би могло да определи стила на бъдещата ви съвместна дейност. Не се притеснявайте да пишете на учителите, всички те са там с една и съща цел. Винаги можете да пускате и теми във форума. Опишете интересите си, по какво преподавате, на каква възраст са децата, с които работите. Можете и да опишете идеята си за проекта, който искате да осъществите. Всичко това увеличава вероятността да срещнете подходящ партньор. Успех в бъдещата ви дейност! БРОЙ 2 / 2008

E

uroguidance е мрежа от центрове в цяла Европа за сътрудничество в областта на професионалното ориентиране - http://www. euroguidance.net Мисията на мрежата Euroguidance е свързана с популяризиране на европейските измерения в професионалното ориентиране и кариерното консултиране. Това става възможно чрез предоставяне на информация, която да улесни международната мобилност в областта на образованието и обучението и обмена на наличните методи и практики в областта на кариерното ориентиране в Европа. Основна целева група на мрежата са консултантите по кариерно ориентиране. На национално ниво Euroguidance център България предоставя на българските заинтересовани страни информация за успешни европейски практики и изготвя тематични сборници. През 2008г. Euro­guidance център България се включи в обучението на кариерни консултанти към кариерните центрове на висшите училища в България.

9


ЕРАЗЪМ

ПРО ГРА М А

Програма „Еразъм” ще продължи да се развива и след 2013 година

Интервю с г-н Йоханес Герингер – отговарящ за развитието на Програма „Еразъм” в България, Отдел „Висше образование” към Главна дирекция за образование и култура на Европейската комисия.

Напоследък се наблюдава тенденция на засилване на вертикалната мобилност. Смята ли Европейската комисия, че този вид мобилност ще се засили и в дългосрочен план ще застъпи хоризонталната мобилност? Идеята да се интегрира вертикалната мобилност в програма „Еразъм” бе наскоро лансирана вследствие на доклада за мобилността на Експертния форум на високо ниво (High Level Expert Forum). Вертикалната мобилност вече е ключова черта на програма „Еразмус Мундус” . Понастоящем Европейската комисия разсъждава в краткосрочна и дългосрочна перспектива върху различните препоръки, поместени в този доклад. Успяха ли за последната година практиките по програма „Еразъм” да се установят като ефективна мярка в усилията на Комисията за засилването на взаимодействието между системата за висше образование в Европа и пазара на труда? Смята ли Комисията да предприема допълнителни мерки в тази насока? Студентската мобилност с цел практика е нова дейност в рамките на програма „Еразъм”, включена със стартирането на Програма „Учене през целия живот” през 2007 година. Тъй като първата академична годи-

10

БРОЙ 2 / 2008

на приключи наскоро, засега е твърде рано да се правят значителни изводи. Въпреки това изглежда, че студентите са много доволни от тази нова дейност, тъй като получават академично признаване, което се отразява и в Дипломното приложение. Практиките са само част от мерките, които се предприемат за засилването на сътрудничеството между сектора за висше образование и предприятията, което сега е един от приоритетите на „Еразъм”. За да засили връзката между академичните среди и бизнеса, програмата предлага също и обмен между институциите за висше образование и предприятията. Например лица, заети в предприятията, могат да предоставят обучение в университета, както и членове на университетския състав могат се обучават в предприятия. Като допълнение програмата поддържа проекти за многостранно сътрудничество между институции за висше образование и предприятия. Това също би довело до разработването на учебни планове, които са по-добре приспособени към нуждите на пазара на труда, както и би увеличило възможностите за практика. В рамките на този приоритет, през настоящата година Комисията организира Форум за висшето образование и бизнеса, с цел да насърчи диалога между съответните страни, което трябва да рефлектира върху

подобряването на заетостта и засилването на предприемаческите способности на завършващите. Убедени сме, че с времето възможностите за практика ще бъдат масово приети както от студентите, така и от работодателите. Въпреки това все още е нужно на национално ниво да бъдат предприемани повече мерки, с които да се популяризират възможностите за мобилност и сътрудничество с бизнеса. Централизираните дейности по програма „Еразъм” вече са се доказали като ефективен начин за сътрудничество между висшите учебни институции в Европа в контек­ста на общата стратегия за европейското висше образование. Възможно ли е да определите една приоритетна сфера в рамките на това сътрудничество? Като допълнение на популяризирането на студентската мобилност, Програма „Еразъм” винаги е поддържала тенденцията да насърчава модернизирането на системите за висше образование. В действителност, програмата до голяма степен е вдъхновила създаването на много от елементите на Болонския процес, който цели изграждането на Европейско пространство за висше образование (понастоящем 46 страни участват в Процеса). Сътрудничеството между университетите и предприятия-

инфоБЮЛЕТИН

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


та – простирайки се към бизнеса – е само един от аспектите на този процес на трансформация. Многостранните проекти по „Еразъм” покриват тези сфери и по-специално развитието на учебни програми и виртуални университети. Тези проекти са поддържани също така, за да подпомагат увеличаването на мобилността и сътрудничеството между институциите за вис­ ше образование в Европа. Като част от Европейското пространство за висше образование България постоянно работи, за да постигне по-добър ефект и въздействие на своето висше образование. Има ли Комисията определени препоръки за българските университети, чрез които да се увеличи популярността и атрактивността на образователните услуги в България? Атрактивността се повишава с прозрачност и добра управленска политика. Висшите учебни институции в България биха могли да постигнат по-високо външно признание, като представят курсовите си каталози на някой международен език и ги поместят на Интернет страницата на университета. Също така институциите могат да работят в посока рекламиране на услугите, предлагани за международни студенти. В тази връзка, бих искал да кажа, че Европейската комисия координира експертни групи, които да помагат на националните администрации да модернизират сектора за висше образование. Рекламирането в чужбина на ползите от ученето в България също би било полезно. Страна, която изпълнява реформите от Болонския процес, се ползва с висок престиж на межБРОЙ 2 / 2008

дународно ниво – от тази гледна точка България е вече с една стъпка напред. Университетите в нашата държава работят в много насоки, за да подобрят висшето образование. Бихте ли могли да предоставите някои общи препоръки за постигането на пошироко и устойчиво въздействие на усилията им? В процеса на своята комуникация по повод работната програма за модернизирането на висшето образование, Европейската комисия направи няколко препоръки относно нужните реформи, които трябва да се осъществят в тази насока. Допълването на общественото финансиране на университетите с частно спонсориране и други източници на финансиране, за да се достигнат нива на средствата като тези в САЩ, би имало положително въздействие. Освен това университетите трябва да обслужват нуждите на общес­ т­вото като цяло - например да предоставят възможности за продължаващо обучение и да се обърнат повече към бизнеса. По-голяма автономност би им предоставила възможността поточно да определят целевите си групи и впоследствие да адаптират своите образователни услуги и учебни програми. Университетите също та­ ка постоянно работят за за­сил­ването на входящата мобилност в нашата държава. Съ­ществува ли определена тен­­ден­ция, която университетите ни биха могли да следват с цел да бъдат в крак с европейското развитие? Модернизацията на институциите за висше образование

е европейската тема на деня и това, също така, включва поголяма интернационализация и отваряне към света. Това означава увеличаване на лингвистичните способности на студентите и университетския състав. Привличането на чуждестранни студенти и преподаватели по програма „Еразъм” би могло да бъде постигнато само чрез подобри приемни условия, добре организирани езикови курсове (включително и Интензивни езикови курсове „Еразъм”) и повече двустранни (междуинституционални) споразумения. Как ЕК оценява на този етап постигането на предварително поставените цели на Програма „Учене през целия живот”? Каква ще е бъдещата перспектива за Програмата и мобилността след 2013 година в контекста на развитието на Европейското пространство за висше образование? За една академична година на програма „Еразъм” в рамките на Програма „Учене през целия живот” е твърде рано да се стига до някакви сериозни заключения. Въпреки това статистичес­ ките извадки ни показват, че ще бъде трудно да достигнем общата цел от 3 млн. студентски мобилности до 2012 година. Докладът на Форума на високо ниво предлага мерки, чрез които да се увеличи мобилността, и ще бъде сериозно разгледан с оглед и на рефлектирането върху сценарий за развитието след 2013 година. Като имаме предвид успеха на програмата за последните две десетилетия, убедени сме, че „Еразъм” ще продължи да има своето стабилно място в европейските образователни програми.

11


ЕРАЗЪМ

ПРО ГРА М А

Дни „Еразъм” в България

В периода 27-30 май 2008 година Центърът за развитие на човешките ресурси проведе в България Дни на програма „Еразъм”

Ц

ентърът за развитие на човешките ресурси е българската Национална агенция по най-голямата програма на Европейския съюз за образование и обучение – „Учене през целия живот” (2007 – 2013). Основна структурна част от тази програма е секторна програма „Еразъм”, насочена към повишаване на качеството на висшето образование в Европа. Програмата насърчава иновативните процеси, както и трансфера на знания и технологии във висшето образование. Дните на програма „Еразъм” се проведоха в някои от градовете, обособили се като университетски центрове у нас – в София (27 май), Благоевград (28 май) и Русе (30 май). Работната програма представи постигнатото в България по „Еразъм” до момента. Бяха очер­тани практическите насоки за бъдеща дейност по студентски Еразъм практики и обучения. Беше поставен акцент върху опита на универси-

12

тетите домакини в областта на изграждане и работа по Интензивни програми „Еразъм”. Бяха детайлно презентирани европейските програми „Еразмус Мундус” и тези, които разкриват възможности за глобално сътрудничество в сферата на висшето образование. Дните „Еразъм” предизвикаха активен интерес от страна на

академичната общност. Те бяха насочени към преподавателите и студентите, работещи и желаещи да работят по европейските образователни програми - една незаменима възможност за разширяване на личните знания и умения и за активно включване на България в изграждането на Европейско образователно пространство.

инфоБЮЛЕТИН

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Информационен бюлетин, бр. 2  

Информационен бюлетин, бр. 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you