__MAIN_TEXT__

Page 1

Paziņojums par aktualizētās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcijas „Kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē „Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā” iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā 2017. gada 1. jūnijā Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasta adrese - vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne - www.vpvb.gov.lv) ir iesniegta aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcija - Kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē „Nīcgales purvs” (ziņojuma redakcija uz 01.06.2017.). Paredzētās darbības vieta: kūdras ieguves lauku paplašināšana paredzēta Nīcgales purva kūdras atradnē, kas atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta nekustamajā īpašumā ,,Nīcgales purvs", kadastra numurs 4476 001 0006, un nekustamā īpašuma ,, Valsts mežs ", kadastra numurs 4476 001 0003, zemes vienības daļās ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 un 4476 001 0003 8002. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.40003258598, Juridiskā adrese: „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV–3003, kontaktinformācija pa tālr. 29103943 vai 29182962. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums, reģ.nr. Nr.8-01/92, par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015. gada 21. janvārī. Ietekmes uz vidi novērtējumu veic SIA “Profundum”, reģ.Nr.41503032808, juridiskā adrese: Jūrmala, Rubeņu iela 76A, LV-2008. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizēto redakciju un tā saistītajiem pielikumiem var iepazīties SIA “Laflora” tīmekļa vietnē sadaļā “Jaunumi” - http://www.laflora.lv/lv/uznemums/ jaunumi/nicgales_purva_ivn/.

SIA Laflora Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts,

info@laflora.lv

laflora.lv

Profile for Laflora

Nīcgales purva IVN  

Informācija par Nīcgales purva IVN procedūras dokumentiem un norisi.

Nīcgales purva IVN  

Informācija par Nīcgales purva IVN procedūras dokumentiem un norisi.